ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 322

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
23. oktober 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1837/2004 z dne 22. oktobra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1838/2004 z dne 22. oktobra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 214/1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka v prahu

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1839/2004 z dne 22. oktobra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (ES) št. 1255/1999 o dodeljevanju pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1840/2004 z dne 21. oktobra 2004 o devetintrideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

5

 

*

Uredba Komisije (Euratom) št. 1841/2004 z dne 22. oktobra 2004 o razveljavitvi Uredbe (Euratom) št. 2014/76 o podpori za projekte v okviru programov iskanja urana na ozemlju držav članic

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1842/2004 z dne 22. oktobra 2004 o dovolitvi soobstoja imena Munster ali Munster-Géromé, registriranega kot zaščitena označba porekla po Uredbi Sveta (EGS) št. 2081/92, in neregistriranega imena Münster Käse, ki označuje mesto v Nemčiji

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1843/2004 z dne 22. oktobra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 751/2004 o določitvi nekaterih datumov uveljavitve menjalnega tečaja za leto 2004 za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško ob njihovem vstopu v Evropsko unijo

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1844/2004 z dne 22. oktobra 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96, ki zadevajo količine za dodatne uvozne dajatve za kumarice, klementine, mandarine in pomaranče

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1845/2004 z dne 22. oktobra 2004 o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o vnosu nekaterih imen v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana in Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1846/2004 z dne 22. oktobra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 174/1999 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 v zvezi z izvoznimi dovoljenji in izvoznimi nadomestili za mleko in mlečne izdelke

16

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1847/2004 z dne 22. oktobra 2004 o začetku postopka za dodelitev izvoznih dovoljenj za izvoz sirov v Združene države Amerike v letu 2005 v okviru nekaterih GATT kvot

19

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

23.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1837/2004

z dne 22. oktobra 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 22. oktobra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

59,5

204

44,6

624

74,2

999

59,4

0707 00 05

052

86,8

999

86,8

0709 90 70

052

92,6

204

41,2

628

48,8

999

60,9

0805 50 10

052

63,4

388

45,9

524

66,0

528

50,9

999

56,6

0806 10 10

052

97,1

400

178,4

999

137,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,1

400

95,6

404

80,2

512

107,5

720

100,8

800

145,3

804

76,9

999

95,8

0808 20 50

052

98,3

388

105,3

720

74,7

999

92,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


23.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1838/2004

z dne 22. oktobra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 214/1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka v prahu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1) in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 214/2001 (2) je količina posnetega mleka v prahu, ki jo dajo v prodajo intervencijske agencije držav članic, omejena na količino, uskladiščeno pred 1. julijem 2003.

(2)

Iz vidika razpoložljivih količin in razmer na trgu se spremeni datum na 1. september 2004.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 21 Uredbe (ES) št. 214/2001 se „1. julijem 2003“ nadomesti s „1. septembrom 2004“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 37, 7.2.2001, str. 100. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1675/2004 (UL L 300, 25.9.2004, str.12).


23.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1839/2004

z dne 22. oktobra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (ES) št. 1255/1999 o dodeljevanju pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1) in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 2799/1999 (2) so intervencijske agencije organizirale stalen javni razpis za prodajo posnetega mleka v prahu, uskladiščenega pred 1. julijem 2003.

(2)

Ob upoštevanju količine, ki je ostala na razpolago, in razmer na trgu je treba navedeni datum spremeniti na 1. september 2004.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 26(2) Uredbe (ES) št. 2799/1999 se „1. septembrom 2003“ nadomesti s „1. septembrom 2004“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL 340, 31.12.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1674/2004 (UL L 300, 25.9.2004, str. 11).


23.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1840/2004

z dne 21. oktobra 2004

o devetintrideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih, odrejenih proti določenim osebam in subjektom, povezanim z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov Talibanov iz Afganistana (1), in zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in ekonomskih virov iz navedene Uredbe.

(2)

18. oktobra 2004 je Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in ekonomskih virov. Priloga I se skladno s tem zato spremeni.

(3)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepov, predvidenih v tej uredbi, mora ta uredba začeti veljati takoj —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 2004

Za Komisijo

Christopher PATTEN

Član Komisije


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1728/2004 (UL L 306, 2.10.2004, str. 13).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni na naslednji način:

Naslednji vpis se doda pod naslov „Pravne osebe, skupine in objekti“.

„Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias (a) JTJ; (b) mreža al-Zarqawi; (c) al-Tawhid; (d) Monoteizem in skupina džihad).“.


23.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/7


UREDBA KOMISIJE (EURATOM) št. 1841/2004

z dne 22. oktobra 2004

o razveljavitvi Uredbe (Euratom) št. 2014/76 o podpori za projekte v okviru programov iskanja urana na ozemlju držav članic

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 70 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (Euratom) št. 2014/76 (1) se ne uporablja več zaradi ustavitve iskanja urana na ozemlju držav članic.

(2)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti je treba navedeno uredbo izrecno razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (Euratom) št. 2014/76 se razveljavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2004

Za Komisijo

Loyola DE PALACIO

Podpredsednica


(1)  UL L 221, 14.8.1976, str. 17.


23.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1842/2004

z dne 22. oktobra 2004

o dovolitvi soobstoja imena „Munster ali Munster-Géromé“, registriranega kot zaščitena označba porekla po Uredbi Sveta (EGS) št. 2081/92, in neregistriranega imena „Münster Käse“, ki označuje mesto v Nemčiji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) in zlasti člena 13(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1107/96 z dne 12. junija 1996 o registraciji geografskih označb in geografskega porekla po postopku iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (2) je za Francijo kot zaščiteno označbo porekla registrirala ime „Munster ali Munster-Géromé“. Nemčija je morala na podlagi člena 13(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 prekiniti uporabo neregistriranega imena „Münster Käse“ najkasneje do 21. junija 2001.

(2)

Člen 13(5) Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92, ki ga dodaja Uredba Sveta (ES) št. 692/2003 (3), predvideva soobstoj registriranega in neregistriranega imena pod izredno strogimi pogoji in za omejeno časovno obdobje.

(3)

Komisija je 1. oktobra 2003 prejela prošnjo nemške uprave za dovolitev soobstoja registriranega imena „Munster ali Munster-Géromé“ (ZOP) in neregistriranega imena „Münster Käse“ za obdobje petnajstih let.

(4)

Münster je mesto v Nemčiji in ime „Münster Käse“ je predmet nacionalne zakonodaje v Nemčiji od leta 1934 in ni podatkov o tem, da ime ni bilo v dosledni in upravičeni zakoniti uporabi vsaj 25 let pred začetkom veljavnosti Uredbe (EGS) št. 2081/92 z dne 26. julija 1993.

(5)

Sir z imenom „Münster Käse“ je na trgu od leta 1951 v skladu z nemško nacionalno zakonodajo o kakovosti sira. Neregistrirano ime „Münster Käse“ se zato ne bi moglo okoriščati z ugledom označbe porekla imena „Munster ali Munster-Géromé“, registriranega v Franciji leta 1969 in po Uredbi (EGS) št. 2081/92 leta 1996.

(6)

Oznaka sira „Münster Käse“ z namenom, da se prepreči zavajanje javnosti glede pravega porekla, navaja za državo porekla Nemčijo, kakor je bilo dogovorjeno leta 1973 med Nemčijo in Francijo. Obveznost glede označevanja se je nadaljevala v skladu s členom 13(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92. Ni podatkov o tem, da je javnost zavajana ali da bi lahko bila zavedena glede pravega porekla sira „Münster Käse“.

(7)

Nemške oblasti so izpostavile težavo zaradi identičnih imen zadevnega v pismu Komisiji z dne 6. marca 1996, torej pred registracijo imena „Munster ali Munster-Géromé“ (ZOP) 21. junija 1996 z Uredbo (ES) št. 1107/96.

(8)

Soobstoj registriranega francoskega imena „Munster ali Munster-Géromé“ (ZOP) in neregistriranega imena „Münster Käse“, ki označuje mesto v Nemčiji, zato izpolnjuje pogoje iz člena 13(5) Uredbe (EGS) št. 2081/92.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za označbe porekla in geografske označbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dovoli se obstoj imena „Münster Käse“ ob imenu „Munster ali Munster-Géromé“, registriranemu kot zaščitena označba porekla po Uredbi (EGS) št. 2081/92.

2.   Obdobje soobstoja se izteče petnajst let po začetku veljavnosti te uredbe, zatem se neregistriranega imena ne uporablja več.

3.   Nemčija bo kot država porekla jasno in vidno navedena na oznaki sira z imenom „Münster Käse“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1215/2004 (UL L 232, 1.7.2004, str. 21).

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1345/2004 (UL L 249, 23.7.2004, str. 14).

(3)  UL L 99, 17.4.2003, str. 1.


23.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1843/2004

z dne 22. oktobra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 751/2004 o določitvi nekaterih datumov uveljavitve menjalnega tečaja za leto 2004 za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško ob njihovem vstopu v Evropsko unijo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti prvega odstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 4(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2808/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za euro v kmetijstvu (1) je datum uveljavitve menjalnega tečaja za plačilo na površino za lupinarje iz poglavja 4 naslova IV Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 (2), ki vzpostavlja skupna pravila za sheme neposredne podpore v okviru skupne kmetijske politike in nekatere sheme podpore za kmete ter spreminja nekatere uredbe, datum začetka zadevnega tržnega leta.

(2)

V skladu z drugim odstavkom člena 4 Uredbe Komisije (ES) št. 659/97 z dne 16. aprila 1997 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 o intervencijah na področju sadja in zelenjave (3) se tržno leto za lupinarje začne 1. januarja.

(3)

V skladu s členom 1 Uredbe Komisije (ES) št. 751/2004 (4) je datum uveljavitve menjalnega tečaja za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško (v nadaljevanju „nove države članice“) za sheme podpor, za katere je datum uveljavitve 1. januar, za leto 2004 določen kot datum začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu iz leta 2003.

(4)

Uredba (ES) št. 751/2004 se ne nanaša na plačilo na površino za lupinarje iz poglavja 4 naslova IV Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003. Zato je treba datum uveljavitve menjalnega tečaja, ki se bo za plačilo uporabljal v novih državah članicah, določiti kot datum začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu iz leta 2003.

(5)

Uredbo (ES) št. 751/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem zadevnih upravljalnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prvemu odstavku člena 1 Uredbe (ES) št. 751/2004 se doda točka (e):

„(e)

plačilo na površino za lupinarje iz poglavja 4 naslova IV Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 349, 24.12.1998, str. 36. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1250/2004 (UL L 237, 8.7.2004, str. 13).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 864/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 48).

(3)  UL L 100, 17.4.1997, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1135/2001 (UL L 154, 9.6.2001, str. 9).

(4)  UL L 118, 23.4.2004, str. 19.


23.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1844/2004

z dne 22. oktobra 2004

o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96, ki zadevajo količine za dodatne uvozne dajatve za kumarice, klementine, mandarine in pomaranče

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 33(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1555/96 z dne 30. julija 1996 o predpisih, ki se nanašajo na vloge dodatnih uvoznih dajatev v sektorju sadje in zelenjava (2) predvideva nadzor uvoza proizvodov, navedenih v Prilogi k Uredbi. Ta nadzor naj se izvaja v skladu s pravili o nadzoru preferencialnega uvoza, določenega v členu 308d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o opredelitvi posameznih določb za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(2)

V členu 5(4) Sporazuma o kmetijstvu (4), sklenjenega med urugvajskim krogom večstranskih trgovinskih pogajanj, in glede na najnovejše razpoložljive podatke za 2001, 2002 in 2003 je treba spremeniti sprožitvene ravni za dodatne carinske dajatve za kumarice, klementine, mandarine in pomaranče.

(3)

Na podlagi tega se bo spremenila Uredba (ES) št. 1555/96.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1555/96 se zamenja z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 193, 3.8.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1721/2004 (UL L 306, 2.10.2004, str. 3).

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).

(4)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature naj bi bilo poimenovanje proizvodov zgolj okvirno. Področje uporabe dodatnih carinskih dajatev v tej prilogi je odvisno od področja uporabe oznak KN, kakršne so v času sprejetja te uredbe. Kjer se ‚ex’ pojavlja pred oznako KN, je področje uporabe dodatnih carinskih dajatev odvisno tako od področja uporabe oznake KN kot tudi ustreznega sprožitvenega obdobja.


Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Sprožitvena obdobja

Sprožitvena raven

(v tonah)

78.0015

ex 0702 00 00

Paradižniki

od 1. oktobra do 31. maja

596 477

78.0020

od 1. junija do 30. septembra

552 167

78.0065

ex 0707 00 05

Kumare

od 1. maja do 31. oktobra

39 640

78.0075

od 1. novembra do 30.aprila

30 932

78.0085

ex 0709 10 00

Artičoke

od 1. novembra do 30. junija

2 071

78.0100

0709 90 70

Bučke (Zucchini)

od 1. januarja do 31. decembra

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

Pomaranče

od 1. decembra do 31. maja

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementine

od 1. novembra do konca februarja

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarine (vključno s tangerinkami in satsuma mandarinami); wilkings mandarine in podobni hibridi agrumov

od 1. novembra do konca februarja

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Limone

od 1. junija do 31. decembra

342 761

78.0160

od 1. januarja do 31.maja

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Namizno grozdje

od 21. julija do 20. novembra

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

Jabolka

od 1. januarja do 31. avgusta

730 623

78.0180

 

od 1. septembra do 31. decembra

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Hruške

od 1. januarja do 30. aprila

257 158

78.0235

od 1. julija do 31. decembra

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Marelice

od 1. junija do 31. julija

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Češnje razen višenj

od 21. maja do 10. avgusta

32 863

78.0270

ex 0809 30

Breskve, vključno z nektarinami

od 11. junija do 30. septembra

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Slive

od 11. junija do 30. septembra

51 276“


23.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1845/2004

z dne 22. oktobra 2004

o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o vnosu nekaterih imen v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“ (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana in Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih oznak in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) in zlasti člena 6(3) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 5 Uredbe (EGS) št. 2081/92 je Italija predložila Komisiji tri zahtevke za vnos imen v register označb porekla za imena „Tergeste“, „Miele della Lunigiana“ in „Lucca“; Grčija je predložila Komisiji en zahtevek za vnos imena v register geografskih oznak za ime „Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας“ (Agios Mathaios Kerkyras).

(2)

V skladu s členom 6(1) navedene uredbe je bilo ugotovljeno, da so v skladu s to uredbo, zlasti ker vsebujejo vse elemente iz člena 4.

(3)

V smislu člena 7 Uredbe (EGS) št. 2081/92 ni bila Komisiji poslana nobena izjava o ugovoru po objavi imen iz Priloge k tej uredbi v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(4)

Zaradi tega se ta imena lahko vpišejo v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“ in so zato zaščitena na nivoju Skupnosti kot zaščitena označba porekla ali zaščitena geografska oznaka.

(5)

Priloga k tej uredbi dopolnjuje Prilogo k Uredbi Komisije (ES) št. 2400/96 (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 2400/96 je dopolnjena z imeni, ki so v Prilogi k tej uredbi, in ta imena so vpisana kot zaščitena označba porekla (ZOP) ali zaščitena geografska oznaka (ZGO) v „Registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“, kakor jih predvideva člen 6(3) Uredbe (EGS) št. 2081/92.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1215/2004 (UL L 232, 1.7.2004, str. 21).

(2)  UL C 303, 13.12.2003 (Tergeste).

UL C 321, 31.12.2003, str. 39 (Miele della Lunigiana).

UL C 321, 31.12.2003, str. 45 (Lucca).

UL C 321, 31.12.2003, str. 43 (Agios Mathaios Kerkyras).

(3)  UL L 327, 18.12.1996, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1486/2004 (UL L 273, 21.8.2004, str. 9).


PRILOGA

PROIZVODI IZ PRILOGE I K POGODBI, NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI

Maščobe (maslo, margarina, olja itd.)

ITALIJA

Tergeste (ZOP)

Lucca (ZOP)

GRČIJA

Agios Mathaios Kerkyras (ZGO)

Drugi proizvodi živalskega porekla (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itd.)

ITALIJA

Miele della Lunigiana (ZOP).


23.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1846/2004

z dne 22. oktobra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 174/1999 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 v zvezi z izvoznimi dovoljenji in izvoznimi nadomestili za mleko in mlečne izdelke

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti člena 30 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 20 Uredbe Komisije (ES) št. 174/1999 (2) določa, da se izvozna dovoljenja za izvoz sira v Združene države Amerike (ZDA) v okviru kvot iz sporazumov, sklenjenih na večstranskih trgovinskih pogajanjih, lahko dodelijo v skladu s posebnim postopkom, po katerem se lahko določijo prednostni uvozniki v ZDA.

(2)

Po pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške („nove države članice“) k Skupnosti dne 1. maja 2004 se tarifne kvote za nekatere sire, ki so bile prvotno sprejete v Urugvajskem krogu in so jih ZDA dodelile Češki, Madžarski, Poljski in Slovaški na seznamu XX Urugvajskega kroga, združijo v kvoto EU-25 in od leta 2005 naprej upravljajo na enak način kakor se je upravljala kvota EU-15 na podlagi zgoraj navedenih sporazumov.

(3)

Da bi operaterjem v novih državah članicah omogočili prilagoditev sistemu, ki se uporablja v Skupnosti, bi bilo treba za kvotno leto 2005 uvesti prehodne ukrepe za uporabo meril za dodeljevanje iz člena 20(3) Uredbe (ES) št. 174/1999 za zahtevke za izvozna dovoljenja, vložene v novih državah članicah.

(4)

Prehodna ureditev za uporabo preteklega izvoznega merila bi se morala nanašati na vse zahtevke, ki jih vložijo prosilci, ki imajo sedež in vlagajo zahtevek v novi državi članici za kvote, za katere v letu 2003 ni bila določena posebna državna kvota.

(5)

Druga prehodna ureditev za uporabo preferenc za merilo, ki se nanaša na podružnice, bi se morala uporabljati za vse zahtevke, ki jih vložijo prosilci, ki imajo sedež in vlagajo zahtevek za začasna dovoljenja na Češkem, Madžarskem, Poljskem in Slovaškem za izvoz sira v ZDA na podlagi kvot, za katere v letu 2003 ni bila določena posebna državna kvota.

(6)

Da bi bila izvoznikom EU zagotovljena določena mera prožnosti za izvoz izdelkov v okviru kvot, opisanih v usklajenem tarifnem programu ZDA, naj zahtevek za izvozno dovoljenje vsebuje 8-mestno oznako izdelka iz kombinirane nomenklature.

(7)

Ker se za izdelke iz oznake KN 0406, ki so namenjeni v ZDA, ne uporablja izvozno nadomestilo, se za sprostitev varščine za dovoljenje ne zahteva potrdilo o prispetju.

(8)

Uredbo (ES) št. 174/1999 je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Glede na rok za začetek izvajanja postopka za leto 2005 naj ta uredba začne veljati čim prej.

(10)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne izdelke ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 20 Uredbe (ES) št. 174/1999 se spremeni:

1.

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   V skladu s postopkom iz člena 42 Uredbe (ES) št. 1255/1999 lahko Komisija odloči, da se bodo v skladu z odstavki 2 do 11 tega člena za izdelke iz oznake KN 0406 dovoljenja za izvoz v ZDA izdajala kot del naslednjih kvot:

(a)

dodatne kvote na podlagi Sporazuma o kmetijstvu;

(b)

tarifnih kvot, ki so bile prvotno sprejete v Tokijskem krogu in so jih ZDA dodelile Avstriji, Finski in Švedski na seznamu XX Urugvajskega kroga;

(c)

tarifnih kvot, ki so bile prvotno sprejete v Urugvajskem krogu in so jih ZDA dodelile Češki, Madžarski, Poljski in Slovaški na seznamu XX Urugvajskega kroga.“.

2.

V odstavku 2 se v prvem pododstavku doda naslednje besedilo:

„Z odstopanjem od prvega stavka člena 5(1) se v oddelku 16 zahtevkov za dovoljenja in dovoljenj prikaže 8-mestna oznaka kombinirane nomenklature“.

3.

V odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

„Za zahtevke za začasna dovoljenja za izvoz sira v ZDA v kvotnem letu 2005, ki so jih prosilci s sedežem v Češki republiki, Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem (‚nove države članice‘) vložili v državi članici, v kateri imajo sedež, pa se uporabljajo naslednji prehodni ukrepi:

(a)

pretekli izvoz, predviden v točki (a) prvega pododstavka, se ne zahteva za prosilce, ki so poleg zahtevka predložili dokumentarna dokazila, da imajo vsaj tri leta registriran sedež v novih državah članicah in so v navedenih letih izvažali sir, razen v primeru zahtevkov za začasna dovoljenja, ki so bili vloženi:

(i)

na Češkem za namen izvoza sira v ZDA v okviru kvot, opisanih v dodatnih opombah 16, 17, 18, 20 in 25 k poglavju 4 usklajenega tarifnega programa (HTS), za katere so bile v letu 2003 določene posebne državne kvote;

(ii)

na Madžarskem za namen izvoza sira v ZDA v okviru kvote, opisane v dodatni opombi 25 k poglavju 4 HTS, za katero je bila v letu 2003 določena posebna državna kvota;

(iii)

na Poljskem za namen izvoza sira v ZDA v okviru kvot, opisanih v dodatnih opombah 16 in 21 k poglavju 4 HTS, za katere je bila v letu 2003 določena posebna državna kvota;

(iv)

na Slovaškem za namen izvoza sira v ZDA v okviru kvote, opisane v dodatni opombi 16 k poglavju 4 HTS, za katero je bila v letu 2003 določena posebna državna kvota;

(b)

za namene točke (b) prvega pododstavka lahko prosilec za prednostnega uvoznika za leto 2005 določi uvoznika, ki se obravnava kot podružnica, če

(i)

je bil njegov zahtevek vložen

na Češkem za začasno dovoljenje za namen izvoza sira v ZDA v okviru kvot, opisanih v dodatnih opombah 16, 17, 18, 20 in 25 k poglavju 4 HTS, ali

na Madžarskem za začasno dovoljenje za namen izvoza sira v ZDA v okviru kvote, opisane v dodatni opombi 25 k poglavju 4 HTS,

na Poljskem za začasno dovoljenje za namen izvoza sira v ZDA v okviru kvot, opisanih v dodatnih opombah 16 in 21 k poglavju 4 HTS,

na Slovaškem za začasno dovoljenje za namen izvoza sira v ZDA v okviru kvot, opisanih v dodatni opombi 16 k poglavju 4 HTS;

(ii)

prosilec pristojnemu organu države članice, v kateri je vložen zahtevek, predloži dokumentarna dokazila, da ima vsaj tri leta registriran sedež v novih državah članicah in da je izvažal zadevni sir v ZDA v vsakem od treh koledarskih let pred vložitvijo zahtevka;

(iii)

prosilec pristojnemu organu države članice, v kateri je vložen zahtevek, predloži pisno izjavo, da bo začel postopek za ustanovitev podružnice v ZDA;

(iv)

prosilec pristojnemu organu države članice, v kateri je vložen zahtevek, predloži dokazila o izvozu prednostnim uvoznikom v 12 mesecih pred vložitvijo zahtevka.“.

4.

V odstavku 10 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Varščina za celotno dovoljenje se sprosti le ob predložitvi izvozne deklaracije, ki jo je ustrezno potrdil pristojni carinski organ“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor ja bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 20, 27.1.1999, str. 8. Uredba, kakor ja bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 810/2004 (UL L 149, 30.4.2004, str. 138).


23.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1847/2004

z dne 22. oktobra 2004

o začetku postopka za dodelitev izvoznih dovoljenj za izvoz sirov v Združene države Amerike v letu 2005 v okviru nekaterih GATT kvot

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1), ter zlasti člena 30 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 20 Uredbe Komisije (ES) št. 174/1999 z dne 26. januarja 1999 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 804/68 o izvoznih nadomestilih v primeru mleka in mlečnih proizvodov (2), določa, da se izvozna dovoljenja za izvoz sira v Združene države Amerike v okviru kvot iz sporazumov, sklenjenih na večstranskih trgovinskih pogajanjih, lahko dodelijo v skladu s posebnim postopkom, namenjenim za to.

(2)

Navedeni postopek bi se moral začeti za izvoz v letu 2005, določiti pa bi bilo treba tudi dodatna pravila zanj.

(3)

Pri upravljanju uvoza pristojni organi ZDA ločujejo med dodatno kvoto, odobreno Evropski skupnosti na podlagi urugvajskega kroga, in kvotami iz tokijskega kroga kjer se izvozna dovoljenja po potrebi dodelijo ob upoštevanju razpoložljivosti teh proizvodov s kvoto ZDA, kot je opredeljeno/določeno v usklajenem tarifnem programu v Združenih državah Amerike.

(4)

Da bi zagotovili stabilnost in varnost za izvajalce, ki vložijo zahtevke na podlagi tega posebnega režima, je primerno, da se določi datum, na katerega se šteje, da so zahtevki vloženi za namen člena 1(1) Uredbe (ES) št. 174/1999.

(5)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna dovoljenja za proizvode iz oznake KN 0406, določene v Prilogi I te uredbe, ki se uvažajo v Združene države Amerike v letu 2005, v okviru kvot v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 174/1999 in se nanašajo na določbe v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 174/1999 in te uredbe.

Člen 2

1.   Zahtevki za začasna dovoljenja v skladu z določbami člena 20(2) Uredbe (ES) št. 174/1999 (v nadaljevanju „zahtevki“), se lahko vložijo pri pristojnih organih od 26. do najkasneje 29. oktobra 2004.

2.   Zahtevki se sprejmejo samo, če vsebujejo vse informacije iz člena 20(2) in (3) Uredbe (ES) št. 174/1999 in če so priloženi vsi zahtevani dokumenti iz navedenih listin.

Če se za isto skupino proizvodov iz stolpca 2 v Prilogi I te uredbe razpoložljiva količina razdeli med kvoto urugvajskega kroga in kvoto tokijskega kroga, lahko zahtevki za dovoljenje zajemajo le eno od navedenih kvot in morajo navajati zadevno kvoto, z navedbo identifikacije skupine in kvote, navedene v stolpcu 3 v Prilogi I.

Zahtevki se izpolnijo v skladu z modelom iz Priloge II.

3.   Zahtevki naj zajemajo največ 40 % razpoložljivih količin za skupino proizvodov iz stolpca 4 v Prilogi I ter za zadevno kvoto.

4.   Zahtevki se sprejmejo le, če vlagatelji pisno izjavijo, da niso vložili drugih zahtevkov za isto skupino proizvodov in za isto kvoto, ter se obvežejo, da tega ne bodo storili.

Če vlagatelj vloži več zahtevkov za isto skupino proizvodov in za isto kvoto v eni ali več državah članicah, se šteje, da so vsi njegovi zahtevki nesprejemljivi.

5.   Za namene člena 1(1) Uredbe (ES) št. 174/1999 se šteje, da so bili vsi v roku vloženi v skladu z določbami iz prvega odstavka tega člena, se zahteva, da so zahtevki vloženi na 26. oktober 2004.

Člen 3

1.   Države članice obvestijo Komisijo v treh delovnih dneh po koncu roka za vlaganje zahtevkov o vloženih zahtevkih za vsako skupino proizvodov in, če je primerno, za kvote, navedene v Prilogi I.

Vsa obvestila, vključno z „ničnimi obvestili“, se opravijo preko teleksa ali faksa na obrazcu iz Priloge III.

2.   Obvestila za vsako skupino in, če je primerno, za vsako kvoto vsebujejo:

(a)

seznam vlagateljev,

(b)

količine, za katere je zaprosil vsak vlagatelj, porazdeljene po šifri proizvoda po nomenklaturi in po kodi v skladu s Harmonised Tariff Schedule of the United States of America (2004),

(c)

količine zadevnih proizvodov, ki jih je vlagatelj izvozil v preteklih treh letih,

(d)

ime in naslov uvoznika, ki ga navede vlagatelj, in navedbo, ali je uvoznik podružnica vlagatelja.

Člen 4

Komisija na podlagi člena 20(3), (4) in (5) Uredbe (ES) št. 174/1999 nemudoma določi razdelitev dovoljenj brez zamudnin in o tem najkasneje do 30. novembra 2004 obvesti države članice.

Člen 5

Podatki iz člena 3 te uredbe in iz člena 20(2) in (3) Uredbe (ES) št. 174/1999 se preverijo s strani držav članic, preden se izdajo polna dovoljenja, in najkasneje do 31. decembra 2004.

Če se ugotovi, da je izvajalec, kateremu je bilo izdano začasno dovoljenje, podal napačne podatke, se dovoljenje prekliče in zaseže varščina. Države članice komunicirajo s Komisijo brez kakršnih koli zamudnin.

Člen 6

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 20, 27.1.1999, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1846/2004 (glej stran 16 tega Uradnega lista).


PRILOGA I

Sir za izvoz v Združene države Amerike v letu 2005 v okviru nekaterih kvot, določenih s sporazumi GATT

Člen 20 Uredbe (ES) št. 174/1999 in Uredbe (ES) št. 1847/2004

Identifikacija skupine v skladu z dodatnimi opombami k poglavju 4 Harmonised Tariff Schedule of the United States of America

Identifikacija skupine in kvote

Razpoložljiva količina za 2005

Največja količina na zahtevek

Opomba k

Skupina

(t)

(t)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16 – Tokyo

908,877

363,550

16 – Uruguay

3 446,000

1 378,400

17

Blue Mould

17

350,000

140,000

18

Cheddar

18

1 050,000

420,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

440,000

21

Italian type

21

2 025,000

810,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22 – Tokyo

393,006

157,202

22 – Uruguay

380,000

152,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25 – Tokyo

4 003,172

1 601,268

25 – Uruguay

2 420,000

968,000


PRILOGA II

Navedba podrobnih podatkov, ki se zahtevajo v skladu s členom 20(2) in (3) Uredbe (ES) št. 174/1999

Image


PRILOGA III

Obvestilo države članice v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1847/2004

Image