ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 317

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
16. oktober 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba (EGS, Euratom) Sveta št. 1785/2004 z dne 5. oktobra 2004 o določitvi korekcijskih faktorjev, ki se uporabljajo od 1. januarja 2004 za plačila uradnikov Evropskih skupnosti, napotenih v tretje države

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1786/2004 z dne 14. oktobra 2004 o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3274/93 o preprečevanju dobave nekaterih vrst blaga in storitev Libiji

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1787/2004 z dne 15. oktobra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1788/2004 z dne 15. oktobra 2004 o določitvi najnižje prodajne cene za maslo za 150. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1789/2004 z dne 15. oktobra 2004 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 150. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1790/2004 z dne 15. oktobra 2004 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za 69. posamični razpis, objavljen v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2799/1999

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1791/2004 z dne 15. oktobra 2004 o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 322. posebni razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (EGS) št. 429/90

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1792/2004 z dne 15. oktobra 2004 o določanju najnižje prodajne cene masla za 6. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

16

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1793/2004 z dne 15. oktobra 2004 o določanju najnižje prodajne cene posnetega mleka v prahu za 5. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 214/2001

17

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1794/2004 z dne 15. oktobra 2004 o zmanjšanju zneskov pomoči za tržno leto 2004/05 proizvajalcem določenih agrumov zaradi prekoračitve mejnih količin za predelavo v nekaterih državah članicah

18

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1795/2004 z dne 15. oktobra 2004 o uvedbi pregleda novega izvoznika iz Uredbe Sveta (ES) št. 1995/2000 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz raztopin sečnine in amonijevega nitrata s poreklom, med drugim, iz Alžirije, razveljavitvi dajatev v zvezi z uvozom od enega ali več izvoznikov v tej državi in uvedbi prijave tega uvoza

20

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1796/2004 z dne 15. oktobra 2004 o spremembi in popravkih Uredbe (ES) št. 14/2004 glede predvidene bilance oskrbe francoskih prekomorskih departmajev za sektor žit proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave in predvidenih bilanc oskrbe Madeire za sektorje rastlinskih olj in proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave, mleka in mlečnih proizvodov ter prašičjega mesa

23

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1797/2004 z dne 14. oktobra 2004 o prenehanju lova na modri leng za ladje, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva

31

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1798/2004 z dne 15. oktobra 2004 o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v četrtletju od 1. decembra do 28. februarja 2005

32

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1799/2004 z dne 15. oktobra 2004 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16. oktobra 2004

34

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1800/2004 z dne 15. oktobra 2004 o odobritvi dodatka v krmi Cycostat 66G iz skupine kokcidiostatikov in drugih zdravilnih učinkovin za obdobje desetih let ( 1 )

37

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupno stališče Sveta 2004/698/SZVP z dne 14. oktobra 2004 o odpravi omejevalnih ukrepov proti Libiji

40

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/1


UREDBA (EGS, EURATOM) SVETA št. 1785/2004

z dne 5. oktobra 2004

o določitvi korekcijskih faktorjev, ki se uporabljajo od 1. januarja 2004 za plačila uradnikov Evropskih skupnosti, napotenih v tretje države

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju kadrovskih predpisov Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev, ki se uporabljajo za druge uslužbence teh skupnosti, določenih z uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), zlasti člena 13(1) njene Priloge X,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Treba je upoštevati spremembe življenjskih stroškov v državah zunaj Skupnosti in zato določiti korekcijske faktorje, ki se od 1. januarja 2004 dalje uporabljajo za plačila uradnikov, napotenih v tretje države, ki se izplačajo v valuti njihove države napotitve.

(2)

Korekcijski faktorji, ki so bili uporabljeni pri plačilu na podlagi (ES, Euratom) št. 64/2004 (2) o določitvi korekcijskih faktorjev, ki se uporabljajo 1. julija 2003, lahko imajo za posledico pozitivne ali negativne prilagoditve prejemkov z učinkom za nazaj.

(3)

Treba je predvideti naknadno doplačilo, če se zaradi novih korekcijskih faktorjev plačila zvišajo.

(4)

Treba je predvideti povračilo preveč izplačanih zneskov za obdobje med 1. januarjem 2004 in začetkom veljavnosti te uredbe, če se zaradi novih korekcijskih faktorjev znižajo plačila.

(5)

Treba je predvideti, da bo morebitno povračilo možno za obdobje največ šestih mesecev pred sklepom o določitvi in da se bodo njeni učinki lahko razporedili na obdobje največ dvanajst mesecev od dne tega sklepa, podobno kot je predvideno za korekcijske faktorje, ki se uporabljajo znotraj Skupnosti za plačila in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Korekcijski faktorji, ki se uporabljajo za plačila uradnikov Evropskih skupnosti, napotenih v tretje države, v valuti države napotitve, so določeni v prilogi in se uveljavijo s 1. januarjem 2004.

Menjalni tečaji, ki se uporabljajo za izračun teh plačil, so tisti, ki se uporabljajo pri izvrševanju splošnega proračuna Evropske unije za mesec pred datumom iz prvega pododstavka.

Člen 2

1.   Institucije izvedejo retroaktivna plačila, če se plačila zvišajo zaradi korekcijskih faktorjev, ki so določeni v prilogi.

2.   Institucije izvedejo negativne retroaktivne prilagoditve plačil v primeru da se plačila znižajo zaradi korekcijskih faktorjev, ki so določeni v prilogi, za obdobje med 1. januarjem 2004 in začetkom veljavnosti te uredbe.

Retroaktivne prilagoditve, ki pomenijo vračilo preveč prejetega, so možne za obdobje največ šest mesecev pred datumom začetka veljavnosti te uredbe. Izterjava se lahko razporedi na obdobje največ dvanajst mesecev po istem datumu.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 (UL L 124, 27.4.2004, str. 1).

(2)  UL L 10, 16.1.2004, str. 1.


PRILOGA

KRAJ NAPOTITVE

Korekcijski faktorji jan.04

Afganistan (1)

0,0

Albanija

80,6

Alžirija

86,7

Angola

117,7

Argentina

61,0

Avstralija

100,1

Bangladeš

56,7

Barbados

104,7

Benin

87,7

Bocvana

74,8

Bolgarija

72,9

Bolivija

49,9

Bosna in Hercegovina

74,5

Brazilija

58,5

Burkina Faso

82,6

Burundi (1)

0,0

Centralnoafriška republika

112,5

Ciper

99,2

Cisjordanija – Območje Gaze

87,8

Čad

114,6

Češka

80,1

Čile

73,4

Demokratična republika Kongo

140,9

Dominikanska republika

42,7

Džibuti

96,6

Egipt

45,4

Ekvator

69,6

Eritreja

42,6

Estonija

74,1

Etiopija

69,6

Filipini

48,7

Gabon

113,7

Gambija

35,5

Gana

70,5

Gruzija

81,7

Gvajana

59

Gvatemala

71,7

Gvineja

75,4

Gvineja Bissau

140,8

Haiti

85,7

Hongkong

86,6

Hrvaška

93,9

Indija

48,5

Indonezija

84,5

Izrael

91,4

Jamajka

82,5

Japonska (Naka)

128,7

Japonska (Tokio)

137,3

Jemen (1)

0,0

Jordanija

75

Južna Afrika

69

Južna Koreja

88,1

Kambodža

64,3

Kamerun

99,1

Kanada

79,5

Kazahstan

91,9

Kenija

76,7

Kitajska

75,9

Kolumbija

55,7

Kongo

129,8

Kostarika

72,1

Kuba

91,5

Laos

71,2

Latvija

70,3

Lesoto

71

Libanon

91,3

Liberija (1)

0,0

Litva

73,2

Madagaskar

89,4

Madžarska

69,5

Malavi

69,5

Malezija

72,7

Mali

90,4

Malta

96,3

Maroko

84,1

Mavretanija

63

Mavricij

73,7

Mehika

73

Mozambik

73,7

Namibija

81,6

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

74,8

Nepal

67,3

Niger

86,2

Nigerija

70,8

Nikaragva

67,4

Norveška

128,5

Nova Kaledonija

120,9

Otočje Fidži

72,9

Pakistan

50,5

Papua Nova Gvineja

74

Paragvaj

61,5

Peru

79,8

Poljska

66,2

Romunija

49,5

Ruanda

77,1

Rusija

101,3

Salomonovi otoki

81,4

Savdska Arabija (1)

0,0

Senegal

79,1

Sierra Leone

68,8

Singapur

94,7

Sirija

56,8

Slonokoščena obala

107

Slovaška

80,3

Slovenija

83,4

Somalija (1)

0,0

Srbija in Črna gora

62,9

Sudan

37,9

Surinam

52,8

Svazi

68,7

Šrilanka

59,1

Švica

116,1

Tajska

60,7

Tajvan

87

Tanzanija

60

Togo

97,5

Trinidad in Tobago

69,7

Tunizija

75,8

Turčija

80,7

Uganda

66,9

Ukrajina

91,4

Urugvaj

58,5

Vanuatu

118,9

Venezuela

76,4

Vietnam

51

Zambija

47,6

Združene države Amerike (New York)

103,6

Združene države Amerike (Washington)

100,1

Zeleni rt

75,1

Zimbabve

128,1


(1)  ni na voljo


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/7


UREDBA SVETA (ES) št. 1786/2004

z dne 14. oktobra 2004

o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3274/93 o preprečevanju dobave nekaterih vrst blaga in storitev Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2004/698/SZVP z dne 14. oktobra 2004 o odpravi omejevalnih ukrepov proti Libiji (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov (VSZN) je 12. septembra 2003, v skladu s poglavjem VII Ustanovne listine Združenih narodov, v svoji Resoluciji 1506 (2003) sklenil s tem dnem odpraviti ukrepe, ki so bili uvedeni z odstavki 4, 5 in 6 Resolucije 748 (1992) in odstavki 3, 4, 5, 6 in 7 Resolucije 883 (1993).

(2)

Ukrepe, ki jih je uvedel z odstavkoma 4 in 5 Resolucije 748 (1992) in z odstavki 3, 4, 5 in 6 Resolucije 883 (1993), je Skupnost izvajala z Uredbo Sveta (ES) št. 3274/93 z dne 29. novembra 1993 o preprečevanju dobave nekaterih vrst blaga in storitev Libiji (2). Uporaba te uredbe je bila začasno odložena z Uredbo (ES) št. 836/1999 (3).

(3)

Uredbo (ES) št. 3274/93 je zato treba razveljaviti.

(4)

Ukrepe iz odstavka 8 Resolucije 883 (1993), ki jih Resolucija 1506 (2003) ni odpravila, Skupnost izvaja z Uredbo (ES) št. 3275/93 (4), ki mora iz tega razloga ostati v veljavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 3274/93 je razveljavljena.

Člen 2

Uredba Sveta (ES) št. 3275/93 ostane v veljavi. Sklicevanje na Skupno stališče z dne 22. novembra 1993 v preambuli te uredbe se bere kot sklicevanje na Skupno stališče 2004/698/SZVP.

Člen 3

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 14. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

P. VAN GEEL


(1)  Glej stran 40 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 295, 30.11.1993, str. 1.

(3)  UL L 106, 23.4.1999, str. 1.

(4)  UL L 295, 30.11.1993, str. 4.


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1787/2004

z dne 15. oktobra 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 15. oktobra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

75,0

999

75,0

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

052

63,0

388

60,0

524

26,3

528

41,1

999

47,6

0806 10 10

052

98,4

400

172,7

999

135,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

80,7

400

72,8

404

82,6

720

37,1

800

144,9

804

99,2

999

86,2

0808 20 50

052

109,1

388

83,6

999

96,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1788/2004

z dne 15. oktobra 2004

o določitvi najnižje prodajne cene za maslo za 150. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2571/97 z dne 15. decembra 1997 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo in koncentrirano maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil (2), morajo intervencijske agencije z razpisom prodati maslo iz intervencijskih zalog in dodeliti pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 18 navedene Uredbe predvideva, da je treba glede na ponudbe, prejete na vsak posamični razpis, določiti najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Navedeni člen nadalje določa, da cena in pomoč lahko nihata glede na predvideno uporabo masla, vsebnost maščob v maslu in postopek vdelave, ter da je lahko sprejeta odločitev, da se po razpisu ne dodeli nobena količina. V skladu s tem je treba določiti znesek (zneske) varščine za izvedbo predelave.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Najnižje prodajne cene masla iz intervencijskih zalog in varščine za izvedbo predelave za 150. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v uredbi (ES) št. 2571/97, se določijo v zneskih, navedenih v Prilogi k tej Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 350, 20.12.1997, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 921/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 94).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 15. oktobra 2004 o določitvi najnižje prodajne cene za maslo za 150. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

Z markerji

Brez markerjev

Z markerji

Brez markerjev

Najnižja prodajna cena

Maslo ≥ 82 %

Nespremenjeno

211,1

215,1

Zgoščeno

209,1

Varščina za predelavo

Nespremenjeno

129

129

Zgoščeno

129


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1789/2004

z dne 15. oktobra 2004

o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 150. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2571/97 z dne 15. decembra 1997 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo in koncentrirano maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil (2) morajo intervencijske agencije z razpisom prodati določene količine masla iz intervencijskih zalog in dodeliti pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 18 navedene Uredbe predvideva, da je treba glede na ponudbe, prejete na vsak posamični razpis, določiti najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Navedeni člen nadalje določa, da cena in pomoč lahko nihata glede na predvideno uporabo masla, vsebnost maščob v maslu in postopek vdelave, ter da je lahko sprejeta odločitev, da se po razpisu ne dodeli nobena količina. V skladu s tem je treba določiti znesek (zneske) varščine za izvedbo predelave.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Najvišja pomoč in varščina za izvedbo predelave za 150. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97, se določita v zneskih, navedenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 350, 20.12.1997, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 921/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 94).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 15. oktobra 2004 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 150. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

Z markerji

Brez markerjev

Z markerji

Brez markerjev

Najvišja pomoč

Maslo ≥ 82 %

59

55

55

Maslo < 82 %

57

53

Zgoščeno maslo

74

67

74

65

Smetana

 

 

26

23

Varščina za predelavo

Maslo

65

Zgoščeno maslo

81

81

Smetana

29


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1790/2004

z dne 15. oktobra 2004

o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za 69. posamični razpis, objavljen v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2799/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 2799/1999 z dne 17. decembra 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za posneto mleko in za posneto mleko v prahu namenjeno za živalsko hrano in prodaje tega posnetega mleka v prahu (2), so intervencijske agencije razpisale stalni razpis za prodajo določenih količin posnetega mleka v prahu, uskladiščenega pri njih.

(2)

V skladu s členom 30 navedene uredbe je treba glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, določiti najnižjo prodajno ceno, ali sprejeti odločitev, da se ne ugodi nobeni ponudbi. Poleg tega se določi tudi znesek varščine za izvedbo predelave, upoštevajoč razliko med tržno ceno posnetega mleka v prahu in najnižjo prodajno ceno.

(3)

Glede na prejete ponudbe se najnižja prodajna cena določi v spodaj navedenem znesku, v skladu s tem pa se določi tudi varščina za izvedbo predelave.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 69. posamični razpis, objavljen na podlagi Uredbe (ES) št. 2799/1999, glede katerega je rok za oddajo ponudb potekel 12. oktobra 2004, se najnižja prodajna cena in varščina za izvedbo predelave določita v naslednji višini:

najnižja prodajna cena:

186,24 EUR/100 kg,

varščina za izvedbo predelave:

40,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 340, 31.12.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1674/2004 (UL L 300, 25.9.2004, str. 11).


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1791/2004

z dne 15. oktobra 2004

o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 322. posebni razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (EGS) št. 429/90

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 429/90 z dne 20. februarja 1990 o dodelitvi z razpisom pomoči za zgoščeno maslo, namenjeno neposredni porabi v Skupnosti (2), odpirajo intervencijske agencije razpis za dodelitev pomoči za zgoščeno maslo. Člen 6 navedene uredbe predvideva, da je treba glede na ponudbe, prejete v okviru razpisa, določiti najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najnižjo vsebnostjo maščob 96 %, ali sprejeti odločitev, da se ne ugodi nobeni ponudbi. V skladu s tem je treba določiti tudi varščino za končno uporabo.

(2)

Glede na prejete ponudbe se najvišji znesek pomoči določi v spodaj navedenem znesku, v skladu s tem pa se določi tudi varščina za končno uporabo.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 322. posebni razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (EG) št. 429/90, se najvišja pomoč in varščina za končno uporabo določita v naslednji višini:

najvišja pomoč:

74 EUR/100 kg,

varščina za končno uporabo:

82 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 45, 21.2.1990, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 921/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 94).


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1792/2004

z dne 15. oktobra 2004

o določanju najnižje prodajne cene masla za 6. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Intervencijske agencije so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine mleka, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 2771/1999 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

JE SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 6. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 2771/1999, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 12. oktobra 2004, se najnižja prodajna cena za maslo določi na 270 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. oktobra 2004.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1448/2004 (UL L 267, 14.8.2004, str. 30).


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1793/2004

z dne 15. oktobra 2004

o določanju najnižje prodajne cene posnetega mleka v prahu za 5. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 214/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Agencije za posredovanje so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 214/2001 z dne 12. januarja 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine posnetega mleka v prahu, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 214/2001 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 5. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 214/2001, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 12. oktobra 2004, se najnižja prodajna cena za posneto mleko določi na 192,10 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 37, 7.2.2001, str. 100. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1675/2004 (UL L 300, 25.9.2004, str. 12).


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1794/2004

z dne 15. oktobra 2004

o zmanjšanju zneskov pomoči za tržno leto 2004/05 proizvajalcem določenih agrumov zaradi prekoračitve mejnih količin za predelavo v nekaterih državah članicah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2202/96 z dne 28. oktobra 1996 o uvedbi sheme pomoči Skupnosti za proizvajalce določenih agrumov (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 2202/96 določa mejne količine za predelavo Skupnosti za nekatere vrste agrumov, ki se jih prodaja v državah članicah, v skladu s Prilogo II Uredbe.

(2)

Člen 5(2) Uredbe (ES) št. 2202/96 predvideva, da se v primeru prekoračitve teh mejnih količin, zneski pomoči, navedeni v Prilogi I Uredbe, zmanjšajo v vsaki državi članici, v kateri so bile mejne količine prekoračene. Prekoračitev mejnih količin za predelavo se oceni na osnovi povprečnih količin, ki se jih v okviru sheme pomoči predela v treh tržnih letih pred tržnim letom, za katero se določi pomoč, ali v enakovrednem obdobju.

(3)

Države članice so sporočile količine pomaranč, predelanih v okviru sheme pomoči, v skladu s členom 39(1)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 2111/2003 (2), ki določa natančna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 2202/96. Na osnovi teh informacij je bilo ugotovljeno, da so bile mejne količine za predelavo Skupnosti prekoračene za 100 380 ton. V okviru prekoračitve so mejne količine prekoračile Grčija, Italija in Portugalska. Zneske pomoči za pomaranče, navedene v Prilogi I Uredbe (ES) št. 2202/96 za tržno leto 2004/05, bi bilo zato potrebno zmanjšati, in sicer v Grčiji za 0,64 %, v Italiji za 14,95 % ter na Portugalskem za 0,29 %.

(4)

Države članice so sporočile količine grenivk in pomelov, predelanih v okviru sheme pomoči, v skladu s členom 39(1)(c) Uredbe (ES) št. 2111/2003. Na osnovi teh informacij je bilo ugotovljeno, da so bile mejne količine za predelavo Skupnosti prekoračene za 380 ton. V okviru prekoračitve sta mejne količine prekoračili Grčija in Španija. Zneske pomoči za grenivke in pomele, navedene v Prilogi I Uredbe (ES) št. 2202/96 za tržno leto 2004/05, bi bilo zato potrebno zmanjšati, in sicer v Grčiji za 7,00 % ter v Španiji za 16,45 %.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kar zadeva Grčijo, Italijo in Portugalsko ter tržno leto 2004/05, bodo zneski pomoči, ki jih zagotavlja Uredba (ES) št. 2202/96 za pomaranče, dostavljene za predelavo, tolikšni, kot je navedeno v Prilogi I te uredbe.

Člen 2

Kar zadeva Grčijo in Španijo ter tržno leto 2004/05, bodo zneski pomoči, ki jih zagotavlja Uredba (ES) št. 2202/96 za grenivke in pomele, dostavljene za predelavo, tolikšni, kot je navedeno v Prilogi II te uredbe.

Člen 3

Ta uredba stopi v veljavo tretji dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 317, 2.12.2003, str. 5.


PRILOGA I

(EUR/100 kg)

 

Večletne pogodbe

Pogodbe, ki pokrivajo eno tržno leto

Posamezni pridelovalci

Grčija

11,20

9,74

8,76

Italija

9,59

8,33

7,50

Portugalska

11,24

9,77

8,79


PRILOGA II

(EUR/100 kg)

 

Večletne pogodbe

Pogodbe, ki pokrivajo eno tržno leto

Posamezni pridelovalci

Grčija

9,74

8,46

7,62

Španija

8,75

7,60

6,84


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1795/2004

z dne 15. oktobra 2004

o uvedbi pregleda „novega izvoznika“ iz Uredbe Sveta (ES) št. 1995/2000 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz raztopin sečnine in amonijevega nitrata s poreklom, med drugim, iz Alžirije, razveljavitvi dajatev v zvezi z uvozom od enega ali več izvoznikov v tej državi in uvedbi prijave tega uvoza

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 11(4) Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAHTEVA ZA PREGLED

B.   IZDELEK

C.   OBSTOJEČI UKREPI

D.   RAZLOGI ZA PREGLED

E.   POSTOPEK

(a)   Vprašalniki

(b)   Zbiranje informacij in obravnave

F.   PREKLIC VELJAVNIH DAJATEV IN PRIJAVA UVOZA

G.   ROKI

Za učinkovitost upravljanja se navedejo roki, znotraj katerih:

se lahko zainteresirane stranke priglasijo Komisiji, pisno predstavijo svoja stališča in predložijo odgovore na vprašalnike, omenjene v odstavku E(a) te uredbe, ali pa podajo druge informacije, ki jih je potrebno upoštevati med preiskavo,

lahko zainteresirane stranke vložijo pisni zahtevek, če želijo, da jih Komisija zasliši.

H.   NESODELOVANJE

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s členom 11(4) Uredbe (ES) št. 384/96 se začne pregled Uredbe (ES) št. 1995/2000 z namenom ugotoviti če, in v kakšnem obsegu, je za uvoz mešanice sečnine in amonijevega nitrata v raztopini vode ali amoniaka, zajete pod oznako KN 3102 80 00 s poreklom iz Alžirije, ki jo proizvaja in izvaža v Skupnost družba Fertial SPA (dodatna oznaka TARIC A573), treba uporabljati protidampinške dajatve, naložene z Uredbo (ES) št. 1995/2000.

Člen 2

Protidampinška dajatev, naložena z Uredbo (ES) št. 1995/2000, se s tem za uvoze, opredeljene v členu 1 te uredbe, odpravi.

Člen 3

Carinskim organom se naroči, da v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 384/96 ustrezno ukrepajo in prijavijo uvoze, opredeljene v členu 1 te uredbe. Prijava poteče devet mesecev po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 4

1.   Zainteresirane stranke se morajo v roku 40 dni od začetka veljavnosti te uredbe, razen če je drugače določeno, priglasiti Komisiji, če želijo, da se njihovi komentarji v preiskavi upoštevajo, ter pisno predstaviti svoja stališča in predložiti odgovore na vprašalnike, omenjene v odstavku E(a) te uredbe, ali pa posredovati druge podatke, ki jih je potrebno upoštevati med preiskavo. Opozarjamo na dejstvo, da je uveljavljanje večine procesnih pravic, navedenih v osnovni uredbi, odvisno od strankine prijave v zgoraj omenjenem roku.

Zainteresirane stranke se lahko pisno prijavijo na zaslišanje pri Komisiji v istem 40-dnevnem roku.

2.   Vsa stališča in zahtevki zainteresiranih strank morajo biti v pisni obliki (ne v elektronskem formatu, razen če ni določeno drugače) in morajo vsebovati ime, naslov, naslov elektronske pošte, telefon in faks, in/ali številko teleksa zainteresirane stranke. Vse pisne predložitve, vključno z informacijami, zahtevanimi v tem obvestilu, izpolnjene vprašalnike in dopise, ki jih zainteresirana stranka dobavi na zaupni osnovi, je potrebno označiti kot „Omejeno“ in jih v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe opremiti z nezaupno različico, ki naj bo označena kot „V PREGLED ZAINTERESIRANIM STRANKAM“ (3).

Vse podatke v zvezi z omenjeno zadevo in zahtevke za zaslišanje je potrebno poslati na naslednji naslov:

Evropska komisija

Generalni direktorat za trgovino

Direktorat B

J-79 5/16

B-1049 Bruselj

Faks: (32-2) 295 65 05

Teleks: COMEU B 21877

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

Pascal LAMY

Član Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 238, 22.9.2000, str. 15. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1675/2003 (UL L 238, 25.9.2003, str. 4).

(3)  To pomeni, da je dokument samo za interno uporabo. Zaščiteno skladno s členom 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 145, 31.5.2001, str. 43). Zaupni dokument v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 384/96 in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum).


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1796/2004

z dne 15. oktobra 2004

o spremembi in popravkih Uredbe (ES) št. 14/2004 glede predvidene bilance oskrbe francoskih prekomorskih departmajev za sektor žit proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave in predvidenih bilanc oskrbe Madeire za sektorje rastlinskih olj in proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave, mleka in mlečnih proizvodov ter prašičjega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1452/2001 z dne 28. junija 2001 o uvedbi posebnih ukrepov za nekatere kmetijske proizvode za francoske prekomorske departmaje, o spremembi Direktive 72/462/EGS in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 525/77 in (EGS) št. 3763/91 (Poseidom) (1) in zlasti člena 3(6) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1453/2001/ES z dne 28. junija 2001 o uvedbi posebnih ukrepov za nekatere kmetijske proizvode za Azore in Madeiro in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1600/92 (Poseidom) (2) in zlasti člena 3(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 14/2004 z dne 30. decembra 2003 o določitvi bilanc oskrbe in pomoči Skupnosti za oskrbo z nekaterimi osnovnimi proizvodi za prehrano ljudi in za predelavo, kot kmetijskimi vložki in za dobavo živih živali in jajc najbolj oddaljenim regijam skladno z Uredbami Sveta (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001 in (ES) št. 1454/2001 (3) določa predvidene bilance oskrbe in pomoči Skupnosti.

(2)

Sedanja raven izvajanja letnih bilanc oskrbe z žiti in proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave francoskih prekomorskih departmajev ter z rastlinskimi olji, proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave, polnomastnim mlekom v prahu in siri ter prašičjim mesom Madeire odraža, da so količine, določene za oskrbo z omenjenimi proizvodi, zaradi povpraševanja, večjega od predvidenega, manjše od potreb.

(3)

Primerno je prilagoditi količine omenjenih proizvodov dejanskim potrebam zadevnih najbolj oddaljenih regij.

(4)

Pri sprejetju Uredbe (ES) št. 114/2004 je prišlo do fizične napake, kar se tiče tarifne oznake KN plemenskih konj iz dela I Priloge II, namenjenih za francoske prekomorske departmaje. To napako je treba popraviti.

(5)

Zato je treba spremeniti in popraviti Uredbo (ES) št. 14/2004.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem upravljalnih odborov za zadevne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 14/2004 se spremeni:

1.

V Prilogi I se dela 1 in 3 nadomestita z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

2.

V Prilogi III se deli 3, 4, 6 in 8 nadomestijo z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

V delu 1 Priloge II Uredbe (ES) št. 14/2004 se tarifna oznaka KN plemenskih konj spremeni:

 

namesto „0101 11 00“ se bere „0101 10 10“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2 se uporablja od 1. januarja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 198, 21.7.2001, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1690/2004 (UL L 305, 1.10.2004, str. 1).

(2)  UL L 198, 21.7.2001, str. 26. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1690/2004.

(3)  UL L 3, 7.1.2004, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1232/2004 (UL L 234, 3.7.2004, str. 5).


PRILOGA I

„Del 1

Žita in žitni proizvodi, namenjeni za prehrano ljudi in za živalsko krmo: oljnice, stročnice, posušena krma

Predvidena bilanca oskrbe in pomoč Skupnosti za oskrbo s proizvodi Skupnosti na koledarsko leto

Departma

Poimenovanje

Oznaka KN

Količina

(v tonah)

Pomoč

(v EUR/t)

I

II

III

Guadeloupe

navadna pšenica, ječmen, koruza in nepraženi slad

1001 90, 1003 00, 1005 90 in 1107 10

55 000

42

 (1)

Gvajana

navadna pšenica, ječmen, koruza, izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali, in nepraženi slad

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 in 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinik

navadna pšenica, ječmen, koruza, pšenični drobljenec in zdrob, oves in nepraženi slad

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 in 1107 10

52 000

42

 (1)

Reunion

navadna pšenica, ječmen, koruza in nepraženi slad

1001 90, 1003 00, 1005 90 in 1107 10

178 000

48

 (1)

„Del 3

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave

Predvidena bilanca oskrbe in pomoč Skupnosti za oskrbo s proizvodi Skupnosti na koledarsko leto

Poimenovanje

Oznake KN

Departma

Količina

(v tonah)

Pomoč

(v EUR/t)

I

II

III

Sadni pireji ali pireji iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, namenjeni za predelavo:

ex 2007

Vsi

45

395

Sadna pulpa ali pulpa iz oreškov, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, namenjeni za predelavo:

ex 2008

Gvajana

650

586

Guadeloupe

 

408

Martinik

 

408

Reunion

 

456

Zgoščeni sadni sokovi (vključno grozdni mošt), nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, namenjeni za predelavo:

ex 2009

Gvajana

350

 

727

 

Martinik

 

311

 (2)

Reunion

 

311

 

Guadeloupe

 

311

 


(1)  Znesek je enak nadomestilu, dodeljenemu skladno s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 (UL L 147, 30. 6. 1995, str. 7) za proizvode, ki se uvrščajo v isto tarifno oznako KN.“

(2)  Znesek je enak nadomestilu, dodeljenemu skladno s členom 16 Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21. 11. 1996, str. 29) za proizvode, ki se uvrščajo v isto tarifno oznako KN.“


PRILOGA II

„Del 3

Rastlinska olja

Predvidena bilanca oskrbe in pomoč Skupnosti za oskrbo s proizvodi Skupnosti na koledarsko leto

MADEIRA

Poimenovanje

Oznaka KN

Količina

(v tonah)

Pomoč

(v EUR/t)

I

II

III

Rastlinska olja (razen oljčnega olja):

 

 

 

 

 

— Rastlinska olja:

1507 do 1516 (1)

2 700

52

70

 (2)

Oljčno olje:

 

 

 

 

 

— Deviško oljčno olje

1509 10 90

 

 

 

 

ali

 

500

52

 (2)

— Drugo oljčno olje

1509 90 00

 

 

 


AZORI

Poimenovanje

Oznaka KN

Količina

(v tonah)

Pomoč

(v EUR/t)

I

II

III

Oljčno olje:

 

 

 

 

 

— Deviško oljčno olje

1509 10 90

400

68

87

 (3)

ali

ali

 

 

 

 

— Drugo oljčno olje

1509 90 00

 

 

 

 

„Del 4

Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave

Predvidena bilanca oskrbe in pomoč Skupnosti za oskrbo s proizvodi Skupnosti na koledarsko leto

MADEIRA

Poimenovanje

Oznaka KN

Količina

(v tonah)

Pomoč

(v EUR/t)

I

II

III

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne:

 

 

 

 

 

— drugi izdelki kot homogenizirani na osnovi drugega sadja kot agrumov

2007 99

100

73

91

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

760

168

186

— ananas

2008 20

 

 

 

 

— hruške

2008 40

 

 

 

 

— češnje in višnje

2008 60

 

 

 

 

— breskve

2008 70

 

 

 

 

— drugo, vključno z mešanicami, razen tistih pod kodo KN 2008 19

 

 

 

 

 

— mešanice

2008 92

 

 

 

 

— drugo kot palmova srca in mešanice

2008 99

 

 

 

 

Zgoščeni sadni sokovi (vključno grozdni mošt), nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, namenjeni za predelavo:

ex 2009

130

 

186

 


AZORI

Poimenovanje

Oznaka KN

Količina

(v tonah)

Pomoč

(v EUR/t)

I

II

III

Zgoščeni sadni sokovi (vključno grozdni mošt), nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, namenjeni za predelavo:

ex 2009

100

 

186“

 

„Del 6

Mleko in mlečni proizvodi

Predvidena bilanca oskrbe in pomoč Skupnosti za oskrbo s proizvodi Skupnosti na koledarsko leto

MADEIRA

Poimenovanje

Oznaka KN

Količina

(v tonah)

Pomoč

(v EUR/t)

I

II

III (4)

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil (5)

0401

12 000

48

66

 (6)

Posneto mleko v prahu (5)

ex 0402

500

48

66

 (6)

Polnomastno mleko v prahu (5)

ex 0402

530

48

66

 (6)

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi (5)

ex 0405

1 000

84

102

 (6)

Sir in skuta (5)

0406

1 700

84

102

 (6)

„Del 8

Sektor prašičjega mesa

Predvidena bilanca oskrbe in pomoč Skupnosti za oskrbo s proizvodi Skupnosti na koledarsko leto

MADEIRA

Poimenovanje

Koda (7)

Količina

(v tonah)

Pomoč

(v EUR/t)

I

II

III

Meso prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

ex 0203

2 800

 

 

— trupi in polovice

020311109000

 

95

113

 (8)

— šunke in njihovi kosi

020312119100

 

143

161

 (8)

— plečeta in njihovi kosi

020312199100

 

95

113

 (8)

— prednji deli in njihovi kosi

020319119100

 

95

113

 (8)

— ledja in njihovi kosi

020319139100

 

143

161

 (8)

— prsa s potrebušino in njihovi kosi

020319159100

 

95

113

 (8)

— drugo: brez kosti

020319559110

 

176

194

 (8)

— drugo: brez kosti

020319559310

 

176

194

 (8)

— trupi in polovice

020321109000

 

95

113

 (8)

— šunke in njihovi kosi

020322119100

 

143

161

 (8)

— plečeta in njihovi kosi

020322199100

 

95

113

 (8)

— prednji deli in njihovi kosi

020329119100

 

95

113

 (8)

— ledja in njihovi kosi

020329139100

 

143

161

 (8)

— prsa s potrebušino in njihovi kosi

020329159100

 

95

113

 (8)

— drugo: brez kosti

020329559110

 

176

194

 (8)


(1)  Razen 1509 in 1510.

(2)  Znesek je enak nadomestilu, dodeljenemu skladno s členom 3(3) Uredbe 136/66/EGS za proizvode, ki se uvrščajo v isto tarifno oznako KN.

(3)  Znesek je enak nadomestilu, dodeljenemu skladno s členom 3(3) Uredbe 136/66/EGS za proizvode, ki se uvrščajo v isto tarifno oznako KN.“

(4)  V EUR/100 kg neto teže, razen če ni drugače označeno.

(5)  Zadevni proizvodi in pripadajoče opombe na dnu strani so enake kot tiste iz uredbe Komisije o določitvi izvoznih nadomestil v skladu s členom 31 Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 (UL L 160, 26.6.1999, str. 48).

(6)  Znesek je enak nadomestilu, dodeljenemu skladno s členom 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999 za proizvode, ki se uvrščajo v isto tarifno oznako KN. Ker imajo nadomestila, odobrena ob uporabi člena 31 te uredbe več stopenj v smislu točk e) in l) člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11), je znesek pomoči enak najvišjemu znesku odobrenega nadomestila za proizvode iz iste nomenklaturne oznake izvoznih nadomestil [Uredba (ES) št. 3846/87, UL L 366, 24.12.1987, str. 1].

Kar zadeva maslo, dodeljeno v okviru Uredbe Komisije (ES) št. 2571/97 (UL L 350, 20.12.1997, str. 3), pa je znesek naveden v stolpcu II.“

(7)  Oznake proizvodov in oznake na dnu strani so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

(8)  Znesek je enak nadomestilu, dodeljenemu, če je potrebno, v skladu s členom 13 Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 (UL L 282, 1.11.1975, str. 1) za proizvode, ki se uvrščajo v isto oznako KN.“


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1797/2004

z dne 14. oktobra 2004

o prenehanju lova na modri leng za ladje, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2340/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi možnosti ribolova staležev rib odprtega morja za leti 2003 in 2004 (2) predvideva kvote za ulov modrega lenga za leto 2004.

(2)

Za zagotavljanje spoštovanja določb o količinskih omejitvah ulova staleža, za katerega veljajo kvote, je potrebno, da Komisija določi datum, od katerega dalje se šteje, da so ribiška plovila držav članic s svojimi ulovi izčrpala kvoto.

(3)

Glede na podatke, ki jih je prejela Komisija, je ulov modrega lenga v vodah območij ICES VI, VII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav) za ladje, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva ali so v Združenem kraljestvu registrirane, dosegel dodeljeno kvoto za leto 2004. Združeno kraljestvo je prepovedalo ribolov tega staleža od 9. avgusta 2004 dalje. Potrebno je, da se ta datum sprejme tudi v tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ulov modrega lenga v vodah območij ICES VI, VII (vode ES in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav) za ladje, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva ali so v Združenem kraljestvu registrirane, velja, da je kvota, ki je bila za leto 2004 dodeljena Združenemu kraljestvu, izčrpana.

Za ladje, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva ali so v Združenem kraljestvu registrirane, je prepovedan ulov modrega lenga v vodah območij ICES VI, VII kot tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje in raztovarjanje tega staleža, ulovljenega po datumu uporabe te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 9. avgusta 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. oktobra 2004

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo


(1)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1954/2003 (UL L 289, 7.11.2003, str. 1).

(2)  UL L 356, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 762/2004 (UL L 120, 24.4.2004, str. 8).


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1798/2004

z dne 15. oktobra 2004

o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v četrtletju od 1. decembra do 28. februarja 2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 565/2002 z dne 2. aprila 2002 o določitvi načina upravljanja tarifnih kvot in uvedbi sistema potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav (2), in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine, za katere so tradicionalni uvozniki in novi uvozniki 11. in 12. oktobra 2004 vložili zahtevke za izdajo dovoljenj v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 565/2002, presegajo količine, razpoložljive za proizvode s poreklom s Kitajske, iz Argentine in vseh drugih tretjih držav.

(2)

Treba je predvideti, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za izdajo dovoljenj, poslanih Komisiji 14. oktobra 2004, in določiti roke, do katerih je treba začasno prekiniti izdajo dovoljenj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevkom za izdajo uvoznih dovoljenj, ki so bili vloženi v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 565/2002 11. in 12. oktobra 2004 ter poslani Komisiji 14. oktobra 2004, se ugodi v višini odstotka zaprošenih količin, določenih v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Za vsako zadevno kategorijo uvoznika in poreklo se zavrnejo zahtevki za uvozna dovoljenja iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 565/2002, ki se nanašajo na četrtletje od 1. decembra 2004 do 28. februarja 2005 in so bili vloženi po 12. oktobru 2004, vendar pred datumom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 16. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 86, 3.4.2002, str. 11.


PRILOGA I

Poreklo proizvoda

Odstotek dodeljenih količin

Kitajska

Tretje države, razen Kitajske in Argentine

Argentina

tradicionalni uvozniki

(člen 2(c) Uredbe (ES) št. 565/2002)

11,177 %

100,000 %

100,000 %

novi uvozniki

(člen 2(c) Uredbe (ES) št. 565/2002)

0,788 %

48,475 %

3,427 %

„X“

:

Nobene kvote za to poreklo v zadevnem četrtletju.

„—“

:

Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.


PRILOGA II

Poreklo proizvoda

Datumi

Kitajska

Tretje države, razen Kitajske in Argentine

Argentina

tradicionalni uvozniki

(člen 2(c) Uredbe (ES) št. 565/2002)

28.2.2005

novi uvozniki

(člen 2(c) Uredbe (ES) št. 565/2002)

28.2.2005

3.1.2005

3.1.2005


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1799/2004

z dne 15. oktobra 2004

o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16. oktobra 2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pogojih izvajanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se pri uvozu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe, zaračuna stopnja dajatve skupne carinske tarife. Vendar pa je za proizvode iz odstavka 2 tega člena uvozna dajatev enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 % in znižani za uvozno ceno cif, ki se uporablja za zadevno pošiljko. Vendar pa dajatev ne sme preseči stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

V skladu s členom 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 se uvozne cene cif izračunajo na podlagi reprezentančnih cen za zadevni proizvod na svetovnem trgu.

(3)

Uredba (ES) št. 1249/96 določa pogoje izvajanja Uredbe (ES) št. 1784/2003 glede uvoznih dajatev v sektorju žit.

(4)

Uvozne dajatve veljajo do določitve in začetka veljavnosti novih.

(5)

Da se omogoči normalno delovanje sistema uvoznih dajatev, se za izračun dajatev uporabi reprezentančna tržna stopnja, evidentirana v referenčnem obdobju.

(6)

Uporaba Uredbe (ES) št. 1249/96 določa uvozne dajatev v skladu s Prilogo I k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, so določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, v uporabi od 15. oktobra 2004

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

38,83

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

52,50

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

52,50

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

38,83


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa (člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96), je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR/t, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR/t, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

obdobje od 1.10.–14.10.2004

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

120,95 (3)

65,40

162,61 (4)

152,61 (4)

132,61 (4)

82,34 (4)

Premija za Zaliv (EUR/t)

11,00

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

12,46

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 28,13 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: 35,86 EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 2378/2002).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(4)  Fob Duluth.


16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/37


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1800/2004

z dne 15. oktobra 2004

o odobritvi dodatka v krmi „Cycostat 66G“ iz skupine kokcidiostatikov in drugih zdravilnih učinkovin za obdobje desetih let

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (1) in zlasti člena 9g(5)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 70/524/EGS so bili kokcidiostatiki, vključeni v Prilogo I k tej direktivi pred 1. januarjem 1988, začasno dovoljeni od 1. aprila 1998 ter preneseni v poglavje I Priloge B zaradi njihove ponovne ocenitve kot dodatkov, povezanih z osebo, odgovorno za njihovo dajanje v promet. Proizvod iz robenidina Cycostat 66G je dodatek, ki spada v skupino „Kokcidiostatikov in drugih zdravilnih učinkovin“, navedenih v poglavju I Priloge B k Direktivi 70/524/EGS.

(2)

Oseba, odgovorna za dajanje Cycostata 66G v promet, je predložila vlogo za pridobitev dovoljenja in dokumentacijo, v skladu s členoma 9g(2) in (4) te direktive.

(3)

Člen 9g(6) Direktive 70/524/EGS dopušča samodejno podaljšanje dobe, v kateri se smejo zadevni dodatki uporabljati, dokler Komisija ne sprejme odločitve, in sicer v primeru, da se iz vzrokov, ki jih ni mogoče pripisati imetniku dovoljenja, odločitev glede uporabe ne sprejme pred datumom poteka dovoljenja. Ta določba velja za dovoljenje za Cycostat 66G. Komisija je dne 26. aprila 2001 zaprosila Znanstveni odbor za prehrano živali za popolno oceno tveganja; prošnja je bila posledično prenesena na Evropsko agencijo za varno hrano. V času postopka ponovne ocenitve je bilo predloženih več zahtevkov za dodatne informacije, kar je onemogočilo, da bi bila ponovna ocenitev dokončana v roku, določenem v členu 9g.

(4)

Znanstveni odbor za dodatke in proizvode ali snovi, uporabljene v krmi, ki je del Evropske agencije za varno hrano, je podal pozitivno mnenje v zvezi z varnostjo in učinkovitostjo Cycostata 66G pri pitanju piščancev, kuncev in puranov.

(5)

Ponovna ocenitev dodatka Cycostat 66G, ki jo je opravila Komisija, je pokazala, da so temeljni pogoji iz Direktive 70/524/EGS izpolnjeni. Cycostat 66G se kot dodatek, povezan z osebo, odgovorno za njegovo dajanje v promet, dovoli za obdobje desetih let in se vključi v poglavje I seznama iz člena 9t (b) te direktive.

(6)

Ker je dovoljenje za dodatek sedaj povezano z osebo, odgovorno za njegovo dajanje v promet, in nadomešča prejšnje dovoljenje, ki ni bilo povezano z določeno osebo, je primerno, da se prejšnje dovoljenje ukine.

(7)

Ker ni varnostnih razlogov za takojšen umik proizvoda robenidina iz prometa, je primerno, da se dovoli prehodno obdobje šestih mesecev za porabo obstoječih zalog dodatka.

(8)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Poglavje I Priloge B k Direktivi 70/524/EGS se spremeni: dodatek robenidin iz skupine „kokcidiostatikov in drugih zdravilnih učinkovin“ je izbrisan.

Člen 2

Dodatek Cycostat 66G iz skupine „kokcidiostatikov in drugih zdravilnih učinkovin“, naveden v Prilogi k tej uredbi, je dovoljeno uporabljati pri živalski prehrani pod pogoji, določenimi v tej prilogi.

Člen 3

Poraba obstoječih zalog robenidina je dovoljena v obdobju šestih mesecev od začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1464/2004 (UL L 270, 18.8.2004, str. 8).


PRILOGA

Registracijska številka dodatka

Ime in registracijska številka osebe, odgovorne za dajanje dodatka v promet

Dodatek

(Blagovno ime)

Sestava, kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg aktivne substance na kg popolne krmne mešanice

Kokcidiostatiki in druge zdravilne učinkovine

E 758

Alpharma

(Belgija)

Robenidin hidroklorid 66 g/kg

(Cycostat 66G)

Sestava dodatka:

 

Robenidin hidroklorid: 66 g/kg

 

Lignosulfonat: 40 g/kg

 

Kalcijev sulfat dihidrat: 894 g/kg

Aktivna snov:

 

Robenidin hidroklorid, C15H13Cl2N5. HCl, 1,3-bis[(p-klorobenziliden) amino]gvanidin hidroklorid,

 

CAS št.: 25875-50-7

 

Nečistoče:

N,N’,N’’-Tris[(p-Cl-benziliden)amino]gvanidin: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benziliden]hidrazin: ≤ 0,5 %

Piščanci za pitanje

30

36

Uporaba prepovedana vsaj 5 dni pred zakolom.

29. oktober 2014

Purani

30

36

Uporaba prepovedana vsaj 5 dni pred zakolom.

29. oktober 2014

Kunci za pitanje

50

66

Uporaba prepovedana vsaj 5 dni pred zakolom.

29. oktober 2014


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

16.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/40


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2004/698/SZVP

z dne 14. oktobra 2004

o odpravi omejevalnih ukrepov proti Libiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov (VSZN) je 12. septembra 2003 sprejel Resolucijo 1506 (2003) o odpravi omejevalnih ukrepov, uvedenih z RVSZN 748 (1992) in 883 (1993), ker je libijska vlada sprejela določene ukrepe v smeri spoštovanja omenjenih resolucij, še posebej kar zadeva sprejemanje odgovornosti za dejanja libijskih uradnikov, plačilo ustreznih odškodnin in odpoved terorizmu, pri čemer so ohranjeni v veljavi ukrepi iz odstavka 8 Resolucije 883 (1993).

(2)

Libijska vlada je prav tako sprejela ukrepe v smeri zadovoljive poravnave zahtevkov v zvezi s terorističnimi napadi na let 103 Pan Am nad škotskim Lockerbiejem, na let 772 Union de transports aériens nad Nigerijo ter na diskoteko „La Belle“ v Berlinu.

(3)

Omejevalne ukrepe, uvedene s Sklepom 93/614/SZVP (1), ki so bili sprejeti zaradi izvajanja RVSZN 748 (1992) in 883 (1993), in embargo na orožje, ki so ga države članice sklenile uvesti leta 1986 in so ga potrdile s Skupnim stališčem 1999/261/SZVP (2) je zato treba odpraviti.

(4)

Ukrepi, sprejeti na podlagi odstavka 8 RVSZN 883 (1993), naj ostanejo v veljavi v skladu z RVSZN 1506 (2003).

(5)

Za izvajanje določenih ukrepov je potrebno ukrepanje Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Sklep 93/614/SZVP in Skupno stališče 1999/261/SZVP se razveljavita.

Člen 2

Ukrepi, sprejeti za zaščito gospodarskih subjektov pred zahtevki v zvezi s pogodbami in posli, v izvajanje katerih je posegla uvedba omejevalnih ukrepov na podlagi RVSZN 883 (1993) in z njo povezanih resolucij, ostanejo v veljavi.

Člen 3

To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 4

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 14. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

P. VAN GEEL


(1)  UL L 295, 30.11.1993, str. 7.

(2)  UL L 103, 20.4.1999, str. 1. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Skupnim stališčem 1999/611/SZVP (UL L 242, 14.9.1999, str. 31).