ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 316

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
15. oktober 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1769/2004 z dne 14. oktobra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2390/1999 o določitvi oblike in vsebine računovodskih informacij, ki se predložijo Komisiji za namen potrditve obračunov Jamstvenega oddelka EKUJS kot tudi za namene spremljanja in napovedovanja

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1770/2004 z dne 14. oktobra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

54

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1771/2004 z dne 14. oktobra 2004 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 15. oktobra 2004

56

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1772/2004 z dne 14. oktobra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

58

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1773/2004 z dne 14. oktobra 2004 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 9. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1327/2004

60

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1774/2004 z dne 14. oktobra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov

61

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1775/2004 z dne 14. oktobra 2004 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve trgov za sladkor za tržno leto 2003/2004

64

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1776/2004 z dne 14. oktobra 2004 o določitvi zneska, ki ga morajo proizvajalci sladkorja plačati prodajalcem sladkorne pese, zaradi razlike med najvišjim zneskom dajatve B in zneskom te dajatve za tržno leto 2003/2004

65

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1777/2004 z dne 14. oktobra 2004 o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 2342/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso v zvezi s shemami premij zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji

66

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1778/2004 z dne 13. oktobra 2004 o prenehanju lova na modri leng za ladje, ki plujejo pod zastavo Združenega kraljestva

72

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1779/2004 z dne 13. oktobra 2004 o prenehanju lova na leng za ladje, ki plujejo pod zastavo Danske

73

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1780/2004 z dne 14. oktobra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode

74

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1781/2004 z dne 14. oktobra 2004 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

82

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1782/2004 z dne 14. oktobra 2004 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št. 582/2004

84

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1783/2004 z dne 14. oktobra 2004 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za ječmen v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1757/2004

85

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1784/2004 z dne 14. oktobra 2004 v zvezi s ponudbami, predloženimi za izvoz ovsa v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1565/2004

86

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

2004/695/ES:
Odločba Komisije z dne 14. oktobra 2004 o seznamu programov za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni in seznamu programov pregledov, katerih namen je preprečevanje zoonoz, ki izpolnjujejo pogoje za finančni prispevek Skupnosti v letu 2005 (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4010)

87

 

*

2004/696/ES:
Odločba Komisije z dne 14. oktobra 2004 o seznamu programov za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih oblik TSE, ki so upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti v 2005 (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4011)

91

 

*

2004/697/ES:
Odločba Komisije z dne 14. oktobra 2004 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti bolezeni modrikastega jezika v Španiji (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4055)
 ( 1 )

96

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

15.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1769/2004

z dne 14. oktobra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 2390/1999 o določitvi oblike in vsebine računovodskih informacij, ki se predložijo Komisiji za namen potrditve obračunov Jamstvenega oddelka EKUJS kot tudi za namene spremljanja in napovedovanja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti člena 4(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1663/95 z dne 7. julija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 v zvezi s postopkom za potrditev obračunov Jamstvenega oddelka EKUJS (2) zagotavlja, da naj bo oblika in vsebina računovodskih informacij iz člena 4(1)(c) te uredbe uveljavljena v skladu s postopkom iz člena 13 Uredbe (ES) št. 1258/1999.

(2)

Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (3), ki se uporablja za institucije in organe Skupnosti, in Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (4), uveljavljena v nacionalno pravo, uporabna za države članice, varuje pravico do zasebnosti fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

(3)

Osebni podatki vključeni v informacije zbrane v zvezi z Uredbo Komisije (ES) št. 2390/1999 (5) se obdelajo v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 45/2001, ki zlasti določa, da naj se posameznike v zvezi s podatki obvešča o njihovih pravicah, vključno s pravico, da se mu na zahtevo posredujejo njegovi osebni podatki, pravico do popravka nepravilnih ali nepopolnih osebnih podatkov in pravico do pritožbe ob vsakem času Evropskemu varuhu osebnih podatkov. V skladu s členom 248(3) Pogodbe je Evropsko računsko sodišče upravičeno do dostopa do računovodskih informacij iz člena 4(1)(c) Uredbe (ES) št. 1663/95 in lahko obdeluje osebne podatke v skladu s členoma 5(b) in 7 Uredbe (ES) št. 45/2001.

(4)

Za opravljanje preverjanj v zvezi s potrditvijo obračunov Jamstvenega oddelka EKUJS, je tudi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) upravičen do dostopa do računovodskih informacij iz člena 4(1)(c) Uredbe (ES) št. 1663/95 in lahko obdeluje osebne podatke v skladu s členoma 5(a) in 7(1) Uredbe (ES) št. 45/2001.

(5)

Oblika in vsebina računovodskih informacij, ki se predložijo Komisiji za namene potrditve obračunov Jamstvenega oddelka EKUJS kot tudi za spremljanje in napovedovanje, so trenutno določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 2390/1999. To uredbo je zato potrebno prilagoditi.

(6)

Zaradi sprememb v proračunski nomenklaturi in z namenom, da se ohrani optimalni in posodobljen prenos informacij med državami članicami in Komisijo, je treba spremeniti priloge k Uredbi (ES) št. 2390/1999 od 16. oktobra 2004 naprej.

(7)

Uredba (ES) št. 2390/1999 naj se ustrezno spremeni.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora sklada –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2390/1999 se spremeni na naslednji način.

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

1.   Računovodske informacije iz člena 4(1)(c) Uredbe (ES) št. 1663/95 Komisija uporablja samo za naslednje namene:

(a)

izvajanje njenih funkcij v zvezi s potrditvijo obračunov Jamstvenega oddelka EKUJS v skladu z Uredbo (ES) št. 1258/1999;

(b)

spremljanje razvoja in zagotavljanje napovedi v kmetijskem sektorju.

V zvezi s tem imata Evropsko računsko sodišče in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) dostop do teh informacij.

2.   Vsi osebni podatki, vključeni v zbrane informacije, se obdelujejo samo za namene določene v odstavku 1. Še zlasti, če Komisija uporabi informacije za namene iz odstavka 1(b), mora zagotoviti njihovo anonimnost in obdelavo samo v celotni obliki.

3.   Če ima posameznik glede podatkov kakršno koli vprašanje v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, jih lahko naslovi na Generalni direktorat za kmetijstvo Evropske komisije: AGRI-J1@cec.eu.int

4.   Komisija zagotovi, da so računovodske informacije iz člena 4(1)(c) Uredbe (ES) št. 1663/95 zaupne in varovane.“

2.

Priloge I, II in III k Uredbi (ES) št. 2390/1999 se nadomestijo z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

(2)  UL L 158, 8.7.1995, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2025/2001 (UL L 274, 17.10.2001, str. 3).

(3)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(4)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(5)  UL L 295, 16.11.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1747/2003 (UL L 259, 10.10.2003, str. 1).


PRILOGA

Priloge I, II in III k Uredbi (ES) št. 2390/1999 se nadomestijo z naslednjimi:

PRILOGA I

PREGLEDNICA X – Proračunsko leto 2005

ONM

ABB

A

Image

F100

F101

F102

F103

F103B

F105

F105A

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F205A

F206

F207

F211

F212

F213

F214

F215

F216

F217

F218

F220

F221

F222A

F222B

F222C

B01-1000

05020101

1000

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

D

D

 

D

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

D

D

 

D

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F400

F402

F403

F404

F500

F501

F502

F503

F507

F508A

F508B

F508C

F508D

F508E

F508F

F509A

F509B

F510

F510A

F511

F511A

F512

F513

F515

F516

F517

F518

B01-1000

05020101

1000

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

X

 

 

X

X

X

X

 

X

D

D

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

 

 

 

 

 

 

 

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

X

 

 

X

X

X

X

 

X

D

D

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

A

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

A

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F519

F519B

F519C

F520

F521

F522

F523

F530

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F602B

F603

F604

F604B

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

F900

F901

F902

B01-1000

05020101

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F903

F904

F905

F906

F907

F908

F909

F910

F911

F920

F921

F922

F930

F950

F951

F952

F953

F954

F955

F957

F960

F961

F962

F970

F980

F990

B01-1000

05020101

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

 

D

 

D

 

D

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

 

D

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F100

F101

F102

F103

F103B

F105

F105A

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F205A

F206

F207

F211

F212

F213

F214

F215

F216

F217

F218

F220

F221

F222A

F222B

F222C

B01-1046

05020307

1046

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1057

05020307

1057

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1040

05020310

1040

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1041

05020310

1041

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1042

05020310

1042

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1043

05020310

1043

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1044

05020310

1044

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1047

05020310

1047

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1049

05020310

1049

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1050

05020310

1050

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1051

05020310

1051

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1052

05020310

1052

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1053

05020310

1053

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1054

05020310

1054

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1058

05020310

1058

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1060

05020310

1060

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1062

05020310

1062

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020310

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020311

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020312

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020313

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020314

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020315

0000

A

A

 

A

 

 

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020315

1021

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020399

1090

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3100

05020401

3100

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3110

05020402

3110

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3111

05020402

3111

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3112

05020402

3112

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3113

05020402

3113

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3119

05020402

3119

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020499

0000

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F400

F402

F403

F404

F500

F501

F502

F503

F507

F508A

F508B

F508C

F508D

F508E

F508F

F509A

F509B

F510

F510A

F511

F511A

F512

F513

F515

F516

F517

F518

B01-1046

05020307

1046

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1057

05020307

1057

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1040

05020310

1040

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1041

05020310

1041

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1042

05020310

1042

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1043

05020310

1043

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1044

05020310

1044

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1047

05020310

1047

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1049

05020310

1049

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1050

05020310

1050

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1051

05020310

1051

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1052

05020310

1052

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1053

05020310

1053

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1054

05020310

1054

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1058

05020310

1058

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1060

05020310

1060

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1062

05020310

1062

X

X