ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 296

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
21. september 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1644/2004 z dne 20. septembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1645/2004 z dne 20. septembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2287/2003 glede ribolovnih možnosti za kapelana v vodah Grenlandije

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1646/2004 z dne 20. septembra 2004 sprememba Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora ( 1 )

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1647/2004 z dne 20. septembra 2004 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1648/2004 z dne 20. septembra 2004 o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od 21. septembra 2004

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1649/2004 z dne 20. septembra 2004 o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

15

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2004/644/ES:Odločba Sveta z dne 13. septembra 2004 o sprejetju izvedbenih pravil za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov

16

 

 

Komisija

 

*

2004/645/ES:Priporočilo Komisije z dne 16. septembra 2004 o izvajanju določil Memoranduma o soglasju med Evropsko Skupnostjo in Nacionalno upravo za turizem Ljudske Republike Kitajske (LRK), za kar so na področju vizumske politike in sorodne problematike, ki zadeva turistične skupine iz LRK (ADS), odgovorna konzularna predstavništva držav članic (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 2886)

23

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

21.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1644/2004

z dne 20. septembra 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. septembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 20. septembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

34,1

999

34,1

0707 00 05

052

81,1

096

12,9

999

47,0

0709 90 70

052

91,7

999

91,7

0805 50 10

382

67,7

388

55,9

508

37,1

524

39,7

528

51,6

999

50,4

0806 10 10

052

87,8

220

121,0

400

170,3

624

146,2

999

131,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

87,4

400

92,4

508

68,9

512

106,1

528

86,4

800

177,0

804

93,0

999

101,6

0808 20 50

052

102,7

388

79,0

999

90,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

117,7

999

117,7

0809 40 05

066

82,3

094

29,3

624

117,4

999

76,3


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


21.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1645/2004

z dne 20. septembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 2287/2003 glede ribolovnih možnosti za kapelana v vodah Grenlandije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2287/2003 z dne 19 decembra 2003 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2004 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (1), in zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ribolovne možnosti za kapelana v conah V, XIV (grenlandske vode) za leto 2004 so začasno določene v Prilogi IC k Uredbi (ES) št. 2287/2003.

(2)

Po Četrtem protokolu, ki določa pogoje v zvezi z ribolovom, predvidene v sporazumu o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani ter Vlado Danske in lokalno Vlado Grenlandije na drugi strani (2), pripada Skupnosti 7,7 % celotnega dovoljenega ulova (TAC) za kapelana v conah V, XIV (grenlandske vode), kar ustreza 70 % deleža celotnega dovoljenega ulova Grenlandije.

(3)

S pismom z dne 9. julija 2004 so grenlandske oblasti obvestile Komisijo, da je celoten dovoljeni ulov za kapelana za leto 2004 določen na 335 000 ton. Končne ribolovne možnosti za kapelana za Skupnost v letu 2004 bi bilo torej treba določiti na 25 795 ton v conah V, XIV (grenlandske vode).

(4)

Zmanjšanje celotnega dovoljenega ulova ne bi smelo imeti za posledico tega, da bi zakonit ulov, ulovljen pred začetkom veljavnosti te uredbe, spadal pod odbitke kvot v skladu s členom 23(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 (3), člena 5 Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 (4) ali člena 26 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 (5).

(5)

Uredbo (ES) št. 2287/2003 bi bilo torej treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IC k Uredbi (ES) št. 2287/2003 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Člen 23(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93, člen 5 Uredbe (ES) št. 847/96 in člen 26 Uredbe (ES) št. 2371/2002 se ne uporabljajo za lov kapelana v conah V, XIV (grenlandske vode) pred začetkom veljave te uredbe, ki presegajo kvoto, določeno v Prilogi IC k Uredbi (ES) št. 2287/2003, kot je spremenjena s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 344, 31.12.2003, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 867/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 144).

(2)  UL L 209, 2.8.2001, str. 2. Protokol, kot je bil spremenjen s protokolom (UL L 237, 8.7.2004, str. 1).

(3)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1954/2003 (UL L 289, 7.11.2003, str. 1).

(4)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(5)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.


PRILOGA

V Prilogi IC k Uredbi (ES) št. 2287/2003 se navedba v zvezi z vrsto kapelan v conah V in XIV (grenlandske vode) nadomesti z naslednjim besedilom:

„Vrsta

:

Kapelan

Mallotus villosus

Cona

:

V, XIV (grenlandske vode)

CAP/514/GRN

Vse države članice

0 (1)

 

ES

25 795 (2)

 

TAC

ni pomembno

 


(1)  Na voljo vsem državam članicam.

(2)  Ta kvota je z dvostranskimi sporazumi o ribištvu v celoti dodeljena Ferskim otokom, Islandiji in Norveški.“


21.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1646/2004

z dne 20. septembra 2004

sprememba Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (1) in zlasti členov 6, 7 in 8 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (EGS) št. 2377/90 morajo biti najvišje mejne vrednosti ostankov postopno določene za vse farmakološko aktivne substance, ki se uporabljajo v Skupnosti v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so namenjene upravljanju z živalmi, ki proizvajajo živilske izdelke.

(2)

Najvišje mejne vrednosti morajo biti določene šele po pregledu Odbora za veterinarska zdravila vseh pomembnih informacij, ki zadevajo varnost ostankov zadevnih substanc za porabnike živil živalskega izvora in vpliv ostankov na industrijsko predelavo živil.

(3)

Pri določanju najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora je treba opredeliti živalske vrste, v katerih so ostanki lahko prisotni, stopnje, do katerih so lahko prisotni v vsakem od ustreznih mesnih tkiv, pridobljenih iz zdravljene živali (ciljno tkivo) in naravo ostanka, ki je pomembna za nadzor ostankov (oznaka ostanka).

(4)

Glede na zmanjšano razpoložljivost veterinarskih zdravil za določene vrste, ki proizvajajo živilske izdelke (2), so lahko najvišje mejne vrednosti ostankov določene z metodami ekstrapolacije najvišjih mejnih vrednosti ostankov, ki so bile na strogo znanstveni podlagi določene za druge vrste.

(5)

Za nadzor ostankov, kot je predvideno v ustrezni zakonodaji Skupnosti, naj bi običajno bile najvišje mejne vrednosti ostankov določene za ciljno tkivo jeter ali ledvic. Ker pa so jetra in ledvice velikokrat odstranjena od trupov, ki se gibljejo v mednarodni trgovini, morajo biti najvišje mejne vrednosti ostankov vedno določene tudi za mišično ali maščobno tkivo.

(6)

V primeru veterinarskih zdravil, ki so namenjena tistim živalim, ki valijo jajca, tistim, ki dajejo mleko ter čebelam, morajo biti najvišje mejne vrednosti določene tudi za jajca, mleko ali med.

(7)

Albendazol, febantel, fenbendazol, oksfendazol, tiabendazol, oksiklozanid, amitraz, cipermetrin, deltametrin in deksametazon je treba vnesti v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90.

(8)

Omogočiti je treba ustrezno časovno obdobje pred začetkom veljavnosti te uredbe z namenom, da se državam članicam omogoči kakršno koli prilagajanje, ki bo potrebno za dovoljenje, da se na trg dajo zadevna medicinska zdravila, ki so bila odobrena v skladu z Direktivo 2001/82/ES (3) Evropskega Parlamenta in Sveta z upoštevanjem določil te uredbe.

(9)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za veterinarska zdravila -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 je spremenjena, kot je bilo določeno v tej prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne šestnajsti dan po objavi.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2004

Za Komisijo

Olli REHN

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1101/2004 (UL L 211, 12.6.2004, str. 3).

(2)  Razpoložljivost veterinarskih zdravil v obvestilu Komisije Svetu in Evropskemu Parlamentu, Skupna ureditev trga KOM(2000) 806 končna oblika.

(3)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/28/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 58).


PRILOGA

Sledeča(-e) substanca(-e) se vstavi(-jo) v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90:

2.

Sredstva proti parazitom

2.1

Sredstva, ki delujejo proti endoparazitom

2.1.3

Benzimidazoli in pro-benzimidazoli

Farmakološko aktivna(-e) substanca(-e)

Oznaka ostanka

Živalska vrsta

MVO

Tarčna tkiva

„Albendazol

Vsota albendazola sulfoksida, albendazola sufona, in albendazola 2-amino sulfona, izraženega kot albendazol

vsi prežvekovalci

100 μg/kg

Mišica

100 μg/kg

Maščoba

1 000 μg/kg

Jetra

500 μg/kg

Ledvice

100 μg/kg

Mleko

Febantel

Vsota izločljivih ostankov, ki lahko oksidirajo v oksfendazol sulfon

Vsi prežvekovalci

50 μg/kg

Mišica

50 μg/kg

Maščoba

500 μg/kg

Jetra

50 μg/kg

Ledvice

10 μg/kg

Mleko

Fenbendazol

Vsota izločljivih ostankov, ki lahko oksidirajo v oksfendazol sulfon

Vsi prežvekovalci

50 μg/kg

Mišica

50 μg/kg

Maščoba

500 μg/kg

Jetra

50 μg/kg

Ledvice

10 μg/kg

Mleko

Oksfendazol

Vsota izločljivih ostankov, ki lahko oksidirajo v oksfendazol sulfon

Vsi prežvekovalci

50 μg/kg

Mišica

50 μg/kg

Maščoba

500 μg/kg

Jetra

50 μg/kg

Ledvice

10 μg/kg

Mleko

Tiabendazol

Vsota tiabendazola in 5-hidroksitiabendazola

Koze

100 μg/kg

Mišica

100 μg/kg

Maščoba

100 μg/kg

Jetra

100 μg/kg

Ledvice

100 μg/kg

Mleko“

2.1.4

Fenol derivati, ki vključujejo salicilanide

Farmakološko aktivna(-e) substanca(-e)

Oznaka ostanka

Živalska vrsta

MVO

Tarčna tkiva

„Oksiklozanid

Oksiklozanid

Vsi prežvekovalci

20 μg/kg

Mišica

20 μg/kg

Maščoba

500 μg/kg

Jetra

100 μg/kg

Ledvice

10 μg/kg

Mleko“

2.2

Sredstva, ki delujejo proti ektoparazitom

2.2.2

Formamidini

Farmakološko aktivna(-e) substanca(-e)

Oznaka ostanka

Živalska vrsta

MVO

Tarčna tkiva

„Amitraz

Vsota amitraza in vseh metabolitov, ki vsebujejo 2,4-dimetilanilinsko polovico, izražena kot amitraz

Koze

200 μg/kg

Maščoba

100 μg/kg

Jetra

200 μg/kg

Ledvice

10 μg/kg

Mleko“

2.2.3

Piretroidi

Farmakološko aktivna(-e) substanca(-e)

Oznaka ostanka

Živalska vrsta

MVO

Tarčna tkiva

„Cipermetrin

Cipermethrin (vsota izomerov)

Vsi prežvekovalci

20 μg/kg

Mišica

200 μg/kg

Maščoba

20 μg/kg

Jetra

20 μg/kg

Ledvice

20 μg/kg

Mleko (1)

Deltametrin

Deltametrin

Vsi prežvekovalci

10 μg/kg

Mišica

50 μg/kg

Maščoba

10 μg/kg

Jetra

10 μg/kg

Ledvice

20 μg/kg

Mleko

5.

Kortikoidi

5.1

Glukokortikoidi

Farmakološko aktivna(-e) substanca(-e)

Oznaka ostanka

Živalska vrsta

MVO

Tarčna tkiva

„Deksametazon

Deksametazon

Koze

0,75 μg/kg

Mišica

2 μg/kg

Jetra

0,75 μg/kg

Ledvice

0,3 μg/kg

Mleko“


(1)  Spoštujejo se nadaljnje določbe v Direktivi 98/82/ES (UL L 290, 29.10.1998, str. 25).“


21.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1647/2004

z dne 20. septembra 2004

o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, nastalo pri predelavi kmetijskih proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 1706/98 (2),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2247/2003 z dne 19. decembra 2003 o pravilih za uporabo v sektorju govejega in telečjega mesa Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, nastalo pri predelavi kmetijskih proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) (3), in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1 Uredbe (ES) št. 2247/2003 predvideva možnost izdaje uvoznih dovoljenj za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije. Vendar se mora uvoz izvršiti v mejah količin, predvidenih za vsako od teh tretjih držav izvoznic.

(2)

Število zahtevkov, vloženih od 1. do 10. septembra 2004, za odkoščeno meso, v skladu z Uredbo (ES) št. 2247/2003, ne presega, za proizvode s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije, razpoložljivih količin za te države. Zatorej je mogoče izdati uvozna dovoljenja za zaprošene količine.

(3)

Treba je določiti količine, za katere je mogoče zaprositi uvozna dovoljenja od 1. oktobra 2004, v okviru skupne količine 52 100 t.

(4)

Opozoriti je treba, da ta uredba ne vpliva na izvajanje Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih zdravstvene in veterinarsko-sanitarne inšpekcije pri uvozu goveda, prašičev, ovac in koz, svežega mesa ali mesnih proizvodov iz tretjih držav (4)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Naslednje države članice izdajo 21. septembra 2004 uvozna dovoljenja za proizvode iz govejega in telečjega mesa, izražene v odkoščenem mesu, s poreklom iz nekaterih afriških, karibskih in pacifiških držav, za naslednje količine in države porekla:

 

Združeno kraljestvo:

500 t s poreklom iz Bocvane,

545 t s poreklom iz Namibije.

 

Nemčija:

550 t s poreklom iz Bocvane,

315 t s poreklom iz Namibije.

Člen 2

Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 2247/2003 tekom prvih deset dni meseca oktobra 2004 za naslednje količine odkoščenega govejega in telečjega mesa:

Bocvana:

11 876 t,

Kenija:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazi:

3 234 t,

Zimbabve:

9 100 t,

Namibija:

5 625 t.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. septembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 348, 21.12.2002, str. 5.

(3)  UL L 333, 20.12.2003, str. 37. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1118/2004 (UL L 217, 17.6.2004, str. 10).

(4)  UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Direktiva, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).


21.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1648/2004

z dne 20. septembra 2004

o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od 21. septembra 2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2), in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1612/2004 (3) določa uvozne dajatve v sektorju žit.

(2)

Člen 2(1) Uredbe (CE) št. 1249/96 določa, da se mora opraviti ustrezna prilagoditev, če se v obdobju uporabe uvoznih dajatev njihova izračunana povprečna vrednost razlikuje za 5 EUR/t od določene dajatve. Takšna razlika je dejansko nastala. Zato je treba prilagoditi uvozne dajatve, določene v Uredbi (ES) št. 1612/2004 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1612/2004 se zamenjata s prilogama I in II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. septembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 270, 29.9.2003, str. 78.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spermenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).

(3)  UL L 293, 16.9.2004, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1643/2004 (UL L 295, 18.9.2004, str. 32).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, v uporabi od 21. septembra 2004

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

3,69

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

43,08

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

55,86

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

55,86

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

53,17


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa (člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96), je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR/t, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR/t, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

obdobje od 17.9.2004

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

124,11 (3)

72,93

151,18 (4)

141,18 (4)

121,18 (4)

82,38 (4)

Premija za Zaliv (EUR/t)

11,62

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

13,74

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 26,70 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: 32,16 EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(4)  Fob Duluth.


21.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1649/2004

z dne 20. septembra 2004

o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Protokola št. 4 o bombažu, priloženega k Aktu o pristopu Grčije, nazadnje spremenjenega z Uredbo Sveta (ES) št. 1050/2001 (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1051/2001 z dne 22. maja 2001 o proizvodni pomoči za bombaž (2), in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1051/2001 se cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu določi občasno na podlagi cene prečiščenega bombaža na svetovnem trgu, z upoštevanjem zgodovinskega odnosa med ceno prečiščenega bombaža na svetovnem trgu in ceno, preračunano za neprečiščen bombaž. Navedeni zgodovinski odnos je opredeljen v členu 2(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1591/2001 z dne 2. avgusta 2001 (3), o podrobnih pravilih za uporabo sistema pomoči za bombaž. Če cene na svetovnem trgu ni mogoče preračunati na ta način, mora temeljiti na zadnji določeni ceni.

(2)

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1051/2001 se cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu določi na osnovi proizvoda s posebnimi lastnostmi in z upoštevanjem najugodnejših ponudb in kotacij na svetovnem trgu med tistimi, ki se štejejo kot reprezentativne za realno tržno ceno. V ta namen se izračuna povprečje ponudb in kotacij na eni ali več evropskih borz za proizvod, dobavljen cif v pristanišče v Skupnosti iz različnih držav dobaviteljic, ki se štejejo kot najbolj reprezentativne v mednarodni trgovini. Vendar obstaja tudi možnost prilagoditve meril za določanje cene prečiščenega bombaža na svetovnem trgu zaradi razlik v kakovosti dobavljenega proizvoda glede na zadevne ponudbe in kotacije. Te prilagoditve so določene v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1591/2001.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril je podlaga za ceno neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu, določene v tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu, določena v členu 4 Uredbe (ES) št. 1051/2001, se določi v višini 20,530 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. septembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 148, 1.6.2001, str. 1.

(2)  UL L 148, 1.6.2001, str. 3.

(3)  UL L 210, 3.8.2001, str. 10. Uredba, kakor i bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1486/2002 (UL L 223, 20.8.2002, str. 3).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

21.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/16


ODLOČBA SVETA

z dne 13. septembra 2004

o sprejetju izvedbenih pravil za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov

(2004/644/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 286 Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 45/2001 z dne 18. decembra 2000 (1), zlasti člena 24(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 45/2001, v nadaljnjem besedilu „Uredba“, določa načela in pravila, ki se uporabljajo za vse institucije in organe Skupnosti, in predvideva imenovanje uradne osebe za varstvo podatkov s strani vsake institucije in vsakega organa Skupnosti.

(2)

Člen 24(8) Uredbe zahteva, da posamezna institucija ali organ Skupnosti v skladu z določbami iz Priloge sprejme nadaljnja izvedbena pravila v zvezi z uradno osebo za varstvo podatkov. Izvedbena pravila se nanašajo predvsem na naloge, dolžnosti in pooblastila uradne osebe za varstvo podatkov.

(3)

Z izvedbenimi pravili je treba določiti postopke za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in za izpolnjevanje dolžnosti vseh ustreznih subjektov znotraj institucij ali organov Skupnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

(4)

Izvedbena pravila Uredbe ne posegajo v Uredbo (ES) št. 1049/2001 (2), niti v Sklep Sveta 2004/338/ES, Euratom (3), in zlasti ne v Prilogo II Sklepa, v Sklep Sveta 2001/264/ES (4), in zlasti Oddelek VI Dela II Priloge, in v Sklep generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko z dne 25. junija 2001 (5)

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

ODDELEK 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet in področje uporabe

S to odločbo se določijo nadaljnja izvedbena pravila za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 45/2001 (v nadaljnjem besedilu „Uredba“) glede Sveta Evropske unije.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej odločbi in brez poseganja v opredelitve pojmov iz Uredbe:

(a)

„upravljavec“ pomeni institucijo, generalni direktorat, direktorat, oddelek, enoto ali kateri koli drugi organizacijski subjekt, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov, kakor je določeno v uradnem obvestilu, ki mora biti poslano uradni osebi za varstvo podatkov (v nadaljnjem besedilu „OVP“) v skladu s členom 25 Uredbe;

(b)

„kontaktna oseba“ pomeni administrativni delavec(ci) generalnega direktorata ali kateri koli član osebja, ki ga je njegov generalni direktorat po posvetovanju z OVP imenoval za svojega predstavnika zato, da v tesnem sodelovanju z OVP obravnava vprašanja v zvezi z varstvom podatkov;

(c)

„osebje GSS“ pomeni vsi uradniki generalnega sekretariata Sveta (v nadaljnjem besedilu „GSS“) in katera koli druga oseba, ki je zajeta v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropskih skupnosti in pogojih za zaposlovanje drugih uradnikov Evropskih skupnosti, določenih v Uredbi (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (v nadaljnjem besedilu „kadrovski predpisi“) (6), ali pogodbeno dela za GSS (pripravniki, svetovalci, pogodbeniki, uradniki, dodeljeni s strani držav članic).

ODDELEK 2

URADNA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Člen 3

Imenovanje in pravni položaj uradne osebe za varstvo podatkov

1.   Namestnik generalnega sekretarja Sveta imenuje OVP in ga vpiše pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (v nadaljnjem besedilu „ENVP“). OVP je neposredno podrejen namestniku generalnega sekretarja Sveta.

2.   Mandat OVP traja tri leta in se lahko dvakrat podaljša.

3.   OVP pri izvajanju svojih nalog ravna neodvisno in sodeluje z ENVP. Predvsem pa OVP ne sme prejeti s strani organa za imenovanja GSS ali kogar koli drugega nobenih navodil glede notranje uporabe določb Uredbe ali njenega sodelovanja z ENVP.

4.   Ocena izvajanja nalog in dolžnosti OVP se opravi po predhodnem posvetovanju z ENVP. OVP je lahko razrešena s položaja samo s privolitvijo ENVP, če ne izpolnjuje več pogojev, potrebnih za opravljanje njenih dolžnosti.

5.   Brez poseganja v postopek, predviden za imenovanje OVP, je OVP obveščen o vseh stikih z zunanjimi strankami v zvezi z uporabo Uredbe, predvsem glede sodelovanja z ENVP.

6.   Brez poseganja v zadevne določbe Uredbe za OVP in njeno osebje veljajo pravila in predpisi, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti.

Člen 4

Naloge

OVP:

(a)

zagotavlja, da so upravljavci in posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, obveščeni o svojih pravicah in dolžnostih skladno z Uredbo. Pri opravljanju svoje naloge sestavi informativne obrazce in obrazce za priglasitev, se posvetuje z zainteresiranimi strankami in na splošno osvešča o vprašanjih v zvezi z varstvom podatkov;

(b)

odgovarja na zahteve ENVP in na področju svoje pristojnosti sodeluje z ENVP na zahtevo le-tega ali na svojo lastno pobudo;

(c)

zagotavlja notranjo uporabo določb Uredbe v GSS na neodvisen način;

(d)

vodi katalog postopkov obdelave, ki jih izvajajo upravljavci, in zagotavlja dostop do le-tega kateri koli osebi neposredno ali posredno prek ENVP;

(e)

obvešča ENVP o postopkih obdelave, ki verjetno predstavljajo določeno tveganje, navedeno v členu 27(2) Uredbe;

(f)

tako zagotavlja, da postopki obdelave zelo verjetno ne bodo škodljivo vplivali na pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Člen 5

Dolžnosti

1.   OVP, poleg splošnih nalog, ki jih mora izpolnjevati:

(a)

nastopa kot svetovalec organa za imenovanja GSS in upravljavcev o zadevah v zvezi z uporabo določb za varstvo podatkov. Z OVP se lahko posvetujejo organ za imenovanja, zadevni upravljavci, kadrovski odbor in kateri koli posameznik brez zatekanja k uradnim potem o vsaki zadevi v zvezi z razlago ali uporabo Uredbe;

(b)

na lastno pobudo ali na pobudo organa za imenovanja, upravljavcev, kadrovskega odbora ali katerega koli posameznika, preiskuje zadeve in dogodke, ki se neposredno nanašajo na njene naloge in za katere izve, ter poroča organu za imenovanja ali osebi, ki je naročila preiskavo. Če se zdi primerno, je treba o tem obvestiti vse druge zadevne stranke. Če je pritožnik posameznik ali v primeru, da pritožnik zastopa posameznika, mora OVP, kolikor je to mogoče, zagotoviti zaupnost zahteve, razen če zadevni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nedvoumno privoli v drugačno obravnavanje zahteve;

(c)

pri opravljanju svojih nalog sodeluje z uradnimi osebami za varstvo podatkov iz drugih institucij in organov Skupnosti, zlasti pri izmenjavi izkušenj in najboljše prakse;

(d)

zastopa GSS v vseh zadevah, povezanih z varstvom podatkov; brez poseganja v Odločbo 2004/338/ES, Euratom lahko to vključuje udeležbo OVP v ustreznih odborih ali forumih na mednarodni ravni;

(e)

predloži namestniku generalnega sekretarja Sveta letno poročilo o svojih dejavnostih in omogoča osebju dostop do njega.

2.   Brez poseganja v člene 4(b), 5(1)(b), (c) in 15 OVP in njeno osebje ne objavljajo informacij ali dokumentov, ki jih pridobijo v času opravljanja svojih dolžnosti.

Člen 6

Pristojnosti

OVP pri opravljanju svojih nalog in dolžnosti:

(a)

ima ves čas dostop do podatkov, ki so predmet postopkov obdelave, in do vseh pisarn, namestitev za obdelavo podatkov in prenosnikov podatkov;

(b)

lahko zahteva pravna mnenja od Pravne službe Sveta;

(c)

lahko prosi za storitve zunanjih strokovnjakov s področja informacijskih tehnologij na podlagi predhodnega soglasja odredbodajalca v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (7) in z njenimi izvedbenimi pravili;

(d)

lahko brez poseganja v dolžnosti in pooblastila ENVP predlaga GSS upravne ukrepe in izdaja splošna priporočila o ustrezni uporabi Uredbe;

(e)

v posebnih primerih lahko GSS ali vsem drugim zadevnim strankam izda kakršno koli drugo priporočilo za praktično izboljšanje varstva podatkov;

(f)

lahko opozori organ za imenovanja GSS o katerem koli neizpolnjevanju obveznosti iz Uredbe s strani člana osebja in predlaga administrativno preiskavo, ki se sproži zaradi morebitne uporabe člena 49 Uredbe.

Člen 7

Sredstva

OVP se zagotovi ustrezno osebje in sredstva, potrebna za opravljanje njenih dolžnosti.

ODDELEK 3

PRAVICE IN DOLŽNOSTI SUBJEKTOV NA PODROČJU VARSTVA PODATKOV

Člen 8

Organ za imenovanja

1.   V primeru pritožbe po členu 90 kadrovskih predpisov v zvezi s kršitvijo Uredbe se organ za imenovanja posvetuje z OVP, ki mora predložiti svoje mnenje v pisni obliki najkasneje v petnajstih dneh po prejemu zahtevka. Če v tem času OVP ni predložila svojega mnenja organu za imenovanja, to ni več potrebno. Organ za imenovanja ni vezan na mnenje OVP.

2.   OVP je obveščena vsakič, ko se obravnava zadeva, ki ima ali bi lahko imela zvezo z varstvom podatkov.

Člen 9

Upravljavci

1.   Upravljavci so odgovorni za zagotovitev, da so vsi postopki obdelave pod njihovim vodstvom skladni z Uredbo.

2.   Zlasti pa upravljavci:

(a)

vnaprej obvestijo OVP o vsakem postopku obdelave ali nizu takih postopkov, ki so namenjeni enemu samemu cilju ali več povezanim ciljem, in o vsaki bistveni spremembi obstoječega postopka obdelave. Upravljavec brez odlašanja obvesti o postopkih obdelave, izvedenih pred začetkom veljavnosti Uredbe dne 1. februarja 2001;

b)

pomagajo OVP in ENVP pri opravljanju njihovih dolžnosti, predvsem s posredovanjem informacij v odgovor na njihove zahteve najkasneje v tridesetih dneh;

(c)

izvedejo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe ter dajo ustrezna navodila osebju GSS, da bi zagotovili zaupnost obdelave in raven zavarovanja, primerno tveganju, ki ga predstavlja obdelava;

(d)

se po potrebi posvetujejo z OVP glede skladnosti postopkov obdelave z Uredbo, in zlasti ko utemeljeno domnevajo, da nekateri postopki obdelave niso skladni s členi 4 do 10 Uredbe. Posvetujejo se lahko tudi z OVP in/ali strokovnjaki s področja varnosti informacijskih tehnologij v generalnem direktoratu A, Varnostnim uradom in Uradom za varovanje tajnosti (INFOSEC) o vprašanjih v zvezi z zaupnostjo postopkov obdelave in o varnostnih ukrepih, sprejetih v skladu s členom 22 Uredbe.

Člen 10

Kontaktne osebe

1.   Brez poseganja v pristojnosti OVP kontaktna oseba:

(a)

pomaga svojemu generalnemu direktoratu ali enoti pri vodenju seznama vsakršne obstoječe obdelave osebnih podatkov;

(b)

pomaga svojemu generalnemu sekretariatu ali enoti pri določanju njihovih upravljavcev;

(c)

ima pravico pridobiti od upravljavcev in osebja ustrezne in potrebne informacije za izpolnitev svojih administrativnih nalog v svojem generalnem direktoratu ali enoti. To ne vključuje pravice dostopa do osebnih podatkov, obdelanih v pristojnosti upravljavca.

2.   Brez poseganja v pristojnosti upravljavcev kontaktne osebe:

(a)

pomagajo upravljavcem pri izpolnjevanju njihovih obveznosti;

(b)

kjer je to primerno, olajšajo komuniciranje med OVP in upravljavci.

Člen 11

Osebje GSS

1.   Celotno osebje GSS zlasti pripomore k uporabi pravil o zaupnosti in varnosti za obdelavo osebnih podatkov, kot je določeno v členih 21 in 22 Uredbe. Nihče od članov osebja GSS z dostopom do osebnih podatkov le-teh ne sme obdelovati brez navodil upravljavca, razen če tega ne zahteva nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Skupnosti.

2.   Vsak član osebja GSS lahko vloži pritožbo pri ENVP v zvezi z domnevno kršitvijo določb Uredbe, ki ureja obdelavo osebnih podatkov, brez ukrepanja po uradni poti, kakor določajo pravila, postavljena s strani ENVP.

Člen 12

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki

1.   Glede pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, da so v skladu s členoma 11 in 12 Uredbe ustrezno obveščeni o vsakršni obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje, se lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, obrnejo na upravljavce, da uveljavijo svoje pravice v skladu s členi 13 do 19 Uredbe, kakor določa Oddelek 5 te odločbe.

2.   Brez vpliva na kakršna koli pravna sredstva lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vloži pritožbo pri ENVP, če meni, da so bile kršene njegove pravice iz Uredbe kot posledica obdelave njegovih osebnih podatkov v Svetu, kakor določajo pravila, postavljena s strani ENVP.

3.   Zaradi pritožbe, vložene pri ENVP, ali zaradi zadeve, predložene OVP, ki očita kršitev določb Uredbe, nihče ne sme utrpeti škode.

ODDELEK 4

KATALOG PRIGLAŠENIH POSTOPKOV OBDELAVE

Člen 13

Postopek priglasitve

1.   Upravljavce uradno obvesti OVP o vsakršnem postopku obdelave osebnih podatkov z obrazcem za priglasitev, ki je na voljo na intranetni strani GSS (Varstvo podatkov). Uradno obvestilo se posreduje OVP v elektronski obliki. V desetih delovnih dneh se OVP v pisnem sporočilu pošlje potrdilno uradno obvestilo. Ko OVP prejme potrdilno uradno obvestilo, ga objavi v katalogu.

2.   Uradno obvestilo zajema vse informacije, navedene v členu 25(2) Uredbe. O vsaki spremembi, ki vpliva na te informacije, je treba takoj uradno obvestiti OVP.

3.   Nadaljnja pravila in postopki v zvezi s postopkom priglasitve, ki jih morajo upoštevati upravljavci, so del splošnih priporočil, izdanih s strani OVP.

Člen 14

Vsebina in namen kataloga

1.   OVP vodi katalog postopkov obdelave osebnih podatkov, ki se sestavi na podlagi uradnih obvestil, prejetih s strani upravljavcev.

2.   Katalog vsebuje vsaj tiste informacije, ki so navedene v členu 25(2)(a) do (g) Uredbe. Vendar so lahko informacije, ki jih OVP vnese v katalog, izjemoma omejene, ko je treba zaščititi varnost določenega postopka obdelave.

3.   Katalog služi kot kazalo postopkov obdelave osebnih podatkov, izvedenih v Svetu. Zagotavlja informacije posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in olajša uveljavljanje njihovih pravic, določenih v členih 13 do 19 Uredbe.

Člen 15

Dostop do kataloga

1.   OVP sprejme ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo, da ima vsaka oseba dostop do kataloga bodisi neposredno ali posredno prek ENVP. Zlasti pa OVP zagotavlja informacije in pomoč zainteresiranim osebam glede tega, kako in kje se lahko predložijo vloge za dostop do kataloga.

2.   Razen v primeru, da je zagotovljen mrežni dostop, se vloge za dostop do kataloga predložijo v kateri koli pisni obliki, vključno v elektronski obliki, v enem od jezikov iz člena 314 Pogodbe, in sicer na dovolj natančen način, ki OVP omogoča, da določi zadevne postopke obdelave. Potrdilo o prejemu se brez odlašanja pošlje vložniku.

3.   Če vloga ni dovolj natančna, OVP prosi vložnika, da pojasni vlogo, in mu pri tem pomaga. V primeru, da vloga zadeva veliko število postopkov obdelave, se lahko OVP neuradno posvetuje z vložnikom z namenom poiskati pravično rešitev.

4.   Katera koli oseba lahko od OVP zahteva izvod z informacijami, ki so na voljo v katalogu o katerem koli priglašenem postopku obdelave.

ODDELEK 5

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

Člen 16

Splošne določbe

1.   Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, določene v tem oddelku, lahko uveljavljajo samo zadevni posamezniki ali se lahko izjemoma uveljavljajo v njihovem imenu z ustreznim pooblastilom. Zahtevki se pisno naslovijo na zadevnega upravljavca, en izvod se naslovi na OVP. Po potrebi OVP pomaga posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri določanju zadevnega upravljavca. OVP zagotovi posebne obrazce. Upravljavci odobrijo zahtevek samo, če je bil obrazec v celoti izpolnjen in je bila istovetnost pritožnika ustrezno preverjena. Uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, je brezplačno.

2.   Upravljavec pošlje vložniku potrdilo o prejemu v petih delovnih dneh od prijave vloge. Če ni drugače določeno, upravljavec odgovori na zahtevek najkasneje v petnajstih delovnih dneh od prijave zahtevka in bodisi ugodi ali pisno navede razloge za delno ali popolno zavrnitev, zlasti v primerih, ko vložnik ni obravnavan kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

3.   V primeru nepravilnosti ali očitne zlorabe s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri uveljavljanju svojih pravic in v primeru domneve o nezakonitosti obdelave s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se mora upravljavec o zahtevku posvetovati z OVP in/ali napotiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, k OVP, ki bo odločil o upravičenosti zahtevka in ustreznih nadaljnjih ukrepih.

4.   Z OVP se lahko posvetuje katera koli zadevna oseba v zvezi z uveljavljanjem svojih pravic v določenem primeru. Brez vpliva na kakršna koli pravna sredstva lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vloži pritožbo pri ENVP, če meni, da so bile kršene njegove pravice iz Uredbe kot posledica obdelave njegovih osebnih podatkov.

Člen 17

Pravica dostopa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca neomejeno pridobiti kadar koli v roku treh mesecev od prejema zahtevka informacije iz točk (a) do (d) člena 13 Uredbe, bodisi z vpogledom v podatke na kraju samem bodisi s prejemom izvoda, vključno, kjer je to primerno, z izvodom v elektronski obliki, v skladu z željo vložnika.

Člen 18

Pravica popravka

V vsakem zahtevku posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov se opredelijo zadevni podatki in potrebni popravek. To naredi upravljavec brez odlašanja.

Člen 19

Pravica blokiranja

Upravljavec obravnava brez odlašanja vsak zahtevek za blokiranje podatkov v skladu s členom 15 Uredbe. V zahtevku se opredelijo zadevni podatki in razlogi za njihovo blokiranje. Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki je zahteval blokiranje, upravljavec pred deblokiranjem podatkov obvesti o tem.

Člen 20

Pravica izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva od upravljavca, da se brez odlašanja izbrišejo podatki, zlasti v primeru kršitve določb iz členov 4 do 10 Uredbe. V zahtevku se opredelijo zadevni podatki in podajo razlogi ali dokazi o nezakonitosti obdelave. Pri avtomatiziranih zbirkah se izbris načeloma zagotovi z vsemi ustreznimi tehničnimi sredstvi, kar izključi možnost kakršne koli nadaljnje obdelave izbrisanih podatkov. Če izbris iz tehničnih razlogov ni možen, upravljavec po posvetovanju z OVP in z zainteresirano osebo nemudoma blokira takšne podatke.

Člen 21

Uradno obvestilo tretjim strankam

V primeru kakršnega koli popravka, blokiranja ali izbrisa zaradi zahtevka s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ta posameznik pravico doseči pri upravljavcu uradno obvestilo tretjim strankam, ki so jim bili posredovani njegovi osebni podatki, razen če se to izkaže za nemogoče ali če vključuje nesorazmerne napore.

Člen 22

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se nanašajo nanj, in posredovanju ali uporabi njegovih osebnih podatkov v skladu s členom 18 Uredbe. V zahtevku se opredelijo zadevni podatki in podajo razlogi, ki utemeljujejo zahtevek. Kadar je ugovor utemeljen, zadevna obdelava ne vključuje več teh podatkov.

Člen 23

Avtomatizirane posamezne odločitve

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da se o njem ne bodo sprejele avtomatizirane posamezne odločitve, kakor predvideva člen 19 Uredbe, razen če je odločitev izrecno odobrena skladno z nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Skupnosti ali z odločitvijo ENVP, pri čemer se zaščiti zakonite interese posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V vsakem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, možnost, da vnaprej izrazi svoje stališče in se posvetuje z OVP.

Člen 24

Izjeme in omejitve

1.   Kolikor zakoniti razlogi, kakor so določeni v členu 20 Uredbe, to izrecno utemeljujejo, lahko upravljavec omeji pravice iz členov 17 do 21 te odločbe. Razen, če je to nujno potrebno, se upravljavec najprej posvetuje z OVP, čigar mnenje ne zavezuje institucije. Upravljavec brez odlašanja odgovori na zahtevke v zvezi z uporabo izjem ali omejitev pri uveljavljanju pravic in utemelji to odločitev.

2.   Vsaka zadevna oseba lahko zahteva od ENVP, da uporabi člen 47(1)(c) Uredbe.

ODDELEK 6

PREISKOVALNI POSTOPEK

Člen 25

Praktične podrobnosti

1.   Zahtevki za kakršne koli preiskave se naslovijo na OVP v pisni obliki na posebnem obrazcu, ki se dobi pri OVP. V primeru očitne zlorabe pravice do zahteve za preiskavo, na primer, če je isti posameznik šele pred kratkim predložil identičen zahtevek, OVP ni obvezan poročati prosilcu.

2.   V petnajstih dneh po prejemu pošlje OVP potrdilo o prejemu organu za imenovanja ali osebi, ki je naročila preiskavo, in preveri, ali je treba zahtevek obravnavati kot zaupen.

3.   OVP zahteva od upravljavca, ki je odgovoren za zadevni postopek obdelave podatkov, pisno izjavo o zadevi. Upravljavec poda svoj odgovor OVP v roku petnajstih dni. OVP morda želi prejeti dodatne informacije od drugih strank, kot na primer Varnostnega urada in Urada za varovanje tajnosti (INFOSEC) GSS. Po potrebi lahko zahteva od Pravne službe Sveta mnenje o zadevi. OVP prejme informacije ali mnenje v roku tridesetih dni.

4.   OVP poroča organu za imenovanja ali osebi, ki je vložila zahtevek, najkasneje tri mesece po prejemu le-tega.

ODDELEK 7

KONČNE DOLOČBE

Člen 26

Uveljavitev

Ta odločba se uveljavi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. septembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(2)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(3)  Sklep Sveta 2004/338/ES, Euratom z dne 22. marca 2004 o sprejetju poslovnika Sveta (UL L 106, 15.4.2004, str. 22).

(4)  Sklep Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (UL L 101, 11.4.2001, str. 1). Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2004/194/ES (UL L 63, 28.2.2004, str. 48).

(5)  Sklep generalnega sekretarja/visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko z dne 25. junija 2001 o kodeksu dobrega upravnega obnašanja Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije in njegovega osebja v poklicnih odnosih z javnostjo (UL C 189, 5.7.2001, str. 1).

(6)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 723/2004 (UL L 124, 27.4.2004, str. 1).

(7)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.


Komisija

21.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/23


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 16. septembra 2004

o izvajanju določil Memoranduma o soglasju med Evropsko Skupnostjo in Nacionalno upravo za turizem Ljudske Republike Kitajske (LRK), za kar so na področju vizumske politike in sorodne problematike, ki zadeva turistične skupine iz LRK (ADS), odgovorna konzularna predstavništva držav članic

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 2886)

(2004/645/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti druge alinee člena 211 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Nacionalno turistično administracijo Ljudske Republike Kitajske (LRK), na področju vizumske politike in sorodne problematike, ki zadeva turistične skupine iz LRK (1), zahteva točno določen postopek za vloge. Le-ta odstopa od skupnih pravil o vizumih, ki so bila uvedena s Skupnimi konzularnimi navodili z namenom, da bi olajšala izdajanje kratkoročnih vizumov skupinam kitajskih državljanov, ki želijo potovati po ozemlju Skupnosti. Memorandum o soglasju (ADS MoS) je stopil v veljavo dne 1. maja 2004.

(2)

Z namenom zagotoviti visok nivo varnosti, še posebej na področju preprečevanja tajnega priseljevanja in izogibanja vsakršnemu tveganju trgovanja z vizumi med konzularnimi predstavništvi držav članic v LRK, je potrebno usklajeno izvajanje ADS MoS s strani vseh držav članic in torej je potrebno uveljaviti skupne izvedbene postopke za konzularna predstavništva držav članic v LRK.

(3)

Enotni postopki temeljijo na predpisih, ki so vključeni v ADS MoS in tako zagotavljajo usklajen pristop, ki pokriva problematiko različnih področij. Le-ta segajo od postopkov za pridobitev vizumov, pa do umika akreditacije, če pride do kršitve predpisov EU ali LRK.

(4)

Osnovna pravila za vložitev prošnje za pridobitev vizuma, ki so opisana v skupnih konzularnih navodilih in še posebej pravila, ki se nanašajo na lokalna konzularna predstavništva, so bila, kjer je bilo to mogoče, uporabljena kot referenca za določitev enotnih postopkov.

(5)

Znotraj tega okvira se države članice držijo enotnega pristopa za podeljevanje akreditacij turističnim agencijam, ki ga je določila LRK in pa uvedbe seznama uradnih vodičev, ki so jih imenovale kitajske turistične agencije.

(6)

Države članice v primeru kršenja predpisov Skupnosti s strani akreditiranih kitajskih turističnih organizacij proti njim uvedejo enotne usklajene sankcije, ki bodo v skladu s predpisi skupnih konzularnih navodil glede prošenj za vizume, ki jih vložijo zasebne upravne agencije, turistične agencije in drugi ponudniki turističnih aranžmajev.

(7)

Države članice zagotovijo enoten seznam spremnih listin in informacij, ki so potrebne za vložitev prošnje za vizum, in razjasnijo vsebino zahtevane dokumentacije, kjer je to potrebno. Lahko se zahtevajo tudi dodatne informacije, katerih narava pa je odvisna od vsake obravnavane vloge posebej.

(8)

Vse države članice, ki so tako ali drugače vključene v izvajanje ADS MoS, okrepijo svoje sodelovanje z LRK in razvijejo mehanizme za izmenjavo informacij za vsako nepravilnost oziroma drugo sumljivo vedenje, ki je odkrito pri uradno imenovanih vodičih ali akreditiranih turističnih agencijah ter olajšajo obdelavo informacij.

(9)

Komisija zastopa Skupnost v t. i. ADS Odboru, ustanovljenim z ADS MoS, in pošilja ključne informacije o izvajanju omenjenega memoranduma kitajskim organom (CNTA – Nacionalna turistična administracija Kitajske). Države članice Komisijo, kot zastopnika Evropske skupnosti v ADS Odboru, vključijo v lokalne mehanizme sodelovanja in na ta način zagotovijo reden in dinamičen pretok informacij o poteku izvajanja ADS MoS.

(10)

Države članice, ki ne sodelujejo v ADS MoS, a so sklenile podobne bilateralne sporazume z LRK, bi prav tako morale imeti možnost sodelovati pri lokalnih mehanizmih sodelovanja. Norveška in Islandija bi prav tako morali biti povabljeni k sodelovanju v lokalnem konzularnem mehanizmu, takoj ko bosta podpisali podobne bilateralne sporazume z LRK –

PRIPOROČA:

Z namenom da bi olajšali učinkovito izvajanje ADS MoS, države članice uporabijo naslednje skupne postopke izvajanja:

1.

Konzularna predstavništva držav članic v LRK za vsako uradno imenovano turistično agencijo izdajo akreditacijska potrdila. Takšna potrdila bodo izdana na identičnih obrazcih, na katerih bodo med drugim jasno vidni serijska številka, številka licence za opravljanje turistične dejavnosti, naziv in druge pomembne informacije o turistični agenciji. Veljavnost potrdila ne bi presegala enega leta.

Akreditacijska potrdila, ki jih izda država članica, se priznajo s strani ostalih držav članic.

Ko se uradno imenovana turistična agencija prvič obrne na konzularno predstavništvo države članice, le-to zabeleži datum in čas obiska njenega zastopnika in pošlje Komisiji vse ključne informacije. Omenjeno konzularno predstavništvo v primeru, da Komisija potrdi, da je bil obisk te agencije prvi tovrstni obisk na kateremkoli konzulatu, izda akreditacijsko potrdilo.

2.

Vsak vodič, ki ga določi akreditirana turistična agencija, prejme identifikacijsko priponko z njegovo/njeno fotografijo, na kateri je vidno njegovo/njeno ime, datum rojstva, številka identifikacijske kartice, kot tudi naziv, naslov in telefonska številka akreditirane turistične agencije.

Splošna veljavnost priponke je največ eno leto, izdajo jo konzularna predstavništva držav članic v LRK, priponke bodo enakega formata.

Komisija bo na osnovi informacij, ki jih bo predložila LRK in jih bodo preverile države članice, sestavila enoten seznam vodičev in ga poslala vsem članicam. Komisija ta seznam obnovi vsakič, ko prejeme obvestilo o spremembi in o tem obvesti vsa konzularna predstavništva držav članic v LRK.

3.

V primeru kršitve predpisov EU in/ali predpisov LRK, točneje v primeru omogočanja ilegalnega priseljevanja, konzularno predstavništvo države članice v LRK ukine akreditacijo kitajski turistični agenciji. Ukinitev, ki jo odredi konzularno predstavništvo države članice, stopi v veljavo takoj in se neposredno nanaša tudi na druge države članice. Z namenom da bi zagotovili enotno izvajanje odrejenih sankcij, konzularna predstavništva o ukinitvi akreditacije obvestijo Komisijo in ostala konzularna predstavništva držav članic v LRK. V določenih primerih se lahko izvede revizija ukinitve in sicer če akreditirana turistična agencija dokaže, da je bila kršitev EU in/ali kitajskih predpisov omejena na enega zaposlenega, ki v času prekrška ni več delal za agencijo.

Konzularna predstavništva držav članic v LRK lahko v primeru suma manjših prekrškov na akreditirane agencije naslovijo opozorila. Komisija in ostala konzularna predstavništva so o tem ustrezno obveščena, takoj ko je mogoče.

Komisija o vsaki morebitni ukinitvi akreditacij in izdaji opozoril akreditiranim kitajskim turističnim agencijam obvesti Nacionalno turistično administracijo Kitajske (CNTA).

4.

Države članice zahtevajo, da se vlogam za ADS vizume priložijo dokumenti, ki so navedeni v prilogi tega priporočila. Če je potrebno, države članice zahtevajo dodatne informacije. V skladu s tem lahko od vlagatelja zahtevajo osebni ali telefonski razgovor in sicer če potrebujejo npr. dokaz o finančnem stanju (izjava banke), potrdilo o sklenitvi delovnega razmerja ali pisno soglasje obeh staršev v primeru, da gre za mladoletno osebo.

5.

Z namenom da bi omogočili karseda nemoteno izvajanje ADS MoS, države članice v LRK zagotovijo ustrezna izobraževanja za osebje akreditiranih turističnih agencij, ki so vključene v izvajanje ADS MoS.

6.

Države članice in Komisija na področju LRK tesno sodelujejo in se redno sestajajo z namenom zagotoviti redno in tekočo izmenjavo ter obdelavo informacij, izmenjavo informacij, ki zadevajo odkrivanje nepravilnosti in drugih sumljivih vzorcev vedenja akreditiranih turističnih agencij ter razvijati najboljše načine za nemoteno izvajanje ADS MoS v praksi.

7.

Priporočilo se naslovi na države članice, ki sodelujejo v ADS MoS med ES in LRK.

V Bruslju, 16. septembra 2004

Za Komisijo

António VITORINO

Član Komisije


(1)  UL L 83, 20.3.2004, str. 14.


PRILOGA

Splošne informacije o skupini

1.

Poimenski seznam vseh članov skupine s številkami potnih listov, kopije strani potnega lista, na kateri so navedeni identifikacijski podatki in slika, kopije osebnih izkaznic.

2.

Obvestilo, ki ga podpiše predstavnik akreditirane turistične agencije, v katerega je vključen podroben itinerar s podatki o letih v obe smeri, imena, naslovi, telefonske številke in številke faksov hotelov, ki bodo skupino gostili – z datumi trajanja bivanja v posameznih hotelih in podatki o načinih potovanja med različnimi lokacijami v sklopu izleta; poleg tega mora biti v omenjenem obvestilu omenjena vsaka sprememba itinerarja, ki se zgodi kadarkoli v postopku preverjanja vloge za vizum.

3.

Potrjena rezervacija leta za celotno skupino turistov, na kateri je jasno razvidno da gre za dvosmerni aranžma LRK-Evropa-LRK (s seznamom imen turistov).

4.

Potrdilo o plačilu potnih stroškov.

5.

Zavarovalna polica za turistično skupino (ali za vsakega člana skupine posamezno), ki mora biti veljavna za celotno območje držav članic, ki ga bo le-ta obiskala na podlagi predloženega itinerarja. Zavarovanje mora pokrivati vse dni potovanja. Vrednost zavarovalne police mora biti vsaj 30 000 EUR in mora zajemati vse stroške, ki se lahko pojavijo v zvezi s povrnitvijo stroškov iz zdravstvenih razlogov, nujne medicinske pomoči in/ali nujne hospitalizacije.

6.

Ime odgovornega vodiča.

7.

Naziv in kontaktni podatki partnerske turistične agencije v Evropi.

8.

Potrdilo partnerske turistične agencije v Evropi, da bosta nastanitev in transport znotraj Evrope, kot je bilo navedeno v itinerarju, zagotovljena za vse člane skupine.

Za posameznega člana skupine

9.

Uradno odobrena vloga za vizum, podpisana od vseh vlagateljev, skupaj z veljavno novejšo fotografijo.

10.

Potni list, ki mora biti veljaven še najmanj 90 dni po poteku vizuma.