ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 267

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
14. avgust 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1446/2004 z dne 13. avgusta 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1447/2004 z dne 13. avgusta 2004 o uvedbi dodatnih zaščitnih ukrepov proti uvozu gojenega lososa

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1448/2004 z dne 13. avgusta 2004 ki spreminja Uredbo (ES) št. 2771/1999 o natančnih pravilih uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 o intervenciji na trgu masla in smetane

30

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1449/2004 z dne 13. avgusta 2004 ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1609/88 o določitvi skrajnega časa za uskladiščenje masla, prodanega v skladu z uredbama (EGS) št. 3143/85 in (ES) št. 2571/97

31

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1450/2004 z dne 13. avgusta 2004 o izvajanju Odločbe št. 1608/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o inovacijah ( 1 )

32

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2004 z dne 13. avgusta 2004 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16. avgusta 2004

36

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2004/597/ES:Sklep Sveta z dne 19. julija 2004 o potrditvi pristopa Evropske skupnosti k Mednarodni konvenciji o varstvu rastlin, kakor je bila spremenjena in potrjena z Resolucijo 12/97 na devetindvajsetem zasedanju konference FAO novembra 1997

39

 

 

Komisija

 

*

2004/598/ES:Sklep Komisije z dne 13. avgusta 2004 o finančnem prispevku Skupnosti za izkoreninjenje klasične prašičje kuge v Luksemburgu v letu 2003 (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 3084)

54

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

14.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1446/2004

z dne 13. avgusta 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. avgusta 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. avgusta 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 13. avgusta 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0707 00 05

052

92,6

999

92,6

0709 90 70

052

78,8

999

78,8

0805 50 10

382

55,0

388

51,3

508

46,6

524

62,3

528

60,2

999

55,1

0806 10 10

052

95,4

204

87,5

220

100,7

400

179,8

624

139,6

628

137,6

999

123,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,7

400

104,4

404

117,3

508

69,7

512

88,3

528

108,5

720

46,7

800

167,5

804

77,2

999

95,1

0808 20 50

052

141,8

388

95,3

528

87,0

999

108,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

150,2

999

150,2

0809 40 05

052

101,8

066

32,0

093

41,6

094

33,4

400

240,6

624

135,6

999

97,5


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


14.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1447/2004

z dne 13. avgusta 2004

o uvedbi dodatnih zaščitnih ukrepov proti uvozu gojenega lososa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3285/94 z dne 22. decembra 1994 o skupnih pravilih za uvoz in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 518/94 (1), nazadnje spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2474/2000 (2), zlasti členov 6 in 8,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 519/94 z dne 7. marca 1994 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav ter o razveljavitvi Uredb (EGS) št. 1765/82, (EGS) št. 1766/82 in (EGS) 3420/83 (3), nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 427/2003 (4), zlasti členov 5 in 6,

po posvetovanju s svetovalnim odborom, ustanovljenim v okviru člena 4 Uredbe (ES) št. 3285/94 in Uredbe (ES) št. 519/94 v tem zaporedju,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Dne 6. februarja 2004 sta Irska in Združeno kraljestvo Komisijo obvestili o trendu pri uvozu gojenega atlantskega lososa, ki zahteva varnostne ukrepe v okviru uredb (ES) št. 3258/94 in 519/94; poslane informacije so vsebovale evidence, izdelane na podlagi člena 10 Uredbe (ES) št. 3285/94 in člena 8 Uredbe (ES) 519/94; državi sta od Komisije zahtevali, naj v okviru teh pravnih sredstev uvede dodatne zaščitne ukrepe.

(2)

Irska in Združeno kraljestvo sta predložili dokaze, da se uvoz gojenega atlantskega lososa v Evropsko skupnost hitro povečuje tako absolutno kot v razmerju s potrošnjo in proizvodnjo na trgu Skupnosti.

(3)

Državi predvidevata, da ima povečanje uvoza gojenega atlantskega lososa med drugimi posledicami tudi negativen vpliv na cene posredno ali neposredno konkurenčnih izdelkov v Skupnosti in na tržni delež proizvajalcev v Skupnosti, kar škodi proizvajalcem v Skupnosti.

(4)

Irska in Združeno kraljestvo nadalje svetujeta, na osnovi informacij, ki so jih posredovali proizvajalci v Skupnosti, da bi kakršna koli zamuda pri uvajanju varnostnih ukrepov povzročila težko popravljivo škodo in da je treba te ukrepe sprejeti takoj.

(5)

Komisija je vse države članice obvestila o položaju ter se z njimi dogovorila o pogojih uvoza, gibanju uvoza in dokazilih o resni škodi ter različnih vidikih ekonomskega in trgovskega položaja, v zvezi z zadevnimi proizvodi Skupnosti.

(6)

6. marca 2004 je Komisija začela s preiskovanjem resne škode ali grožnje o škodi, ki bi utegnila ogroziti proizvajalce Skupnosti, ki proizvajajo podoben ali neposredno konkurenčen izdelek uvoženemu izdelku, ki je določen kot gojeni losos, predelan v fileje, svež, ohlajen, zamrznjen („zadevni izdelek“) (5), kot je razloženo spodaj.

(7)

Komisija je o preiskavi uradno obvestila proizvajalce izvoznike in uvoznike, njihova predstavniška združenja, ki jih to zadeva, pa tudi predstavnike držav izvoznic in proizvajalce Skupnosti. Komisija je vsem tem strankam pa tudi predstavniškim združenjem gojiteljev lososov v Skupnosti ter vsem strankam, ki jih to zadeva v okviru omejitev obvestila o začetku, poslala vprašalnike. V skladu s členom 5 Uredbe Sveta (ES) št. 519/94 in Uredbe (ES) št. 3285/94 je Komisija neposredno vpletenim strankam tudi dala priložnost, da podajo svoja mnenja v pisni obliki in da zahtevajo zaslišanje.

(8)

Nekatere vlade, proizvajalci izvozniki in predstavniška združenja, proizvajalci Skupnosti, dobavitelji, predelovalni in uvozniki ter njihova predstavniška združenja so posredovala dokumente v pisni obliki. Ustni in pisni komentarji, ki jih posredujejo stranke, so bili obravnavani in upoštevani pri določanju začasnih ugotovitev. Vse informacije, ki so nujno potrebne za začasno odločitev, so bile poiskane in preverjene. Obiski z namenom preverjanja so potekali na lokacijah osmih proizvajalcev Skupnosti.

(9)

Vse stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in mnenjih, na podlagi katerih se namerava uvesti obstoječe varnostne ukrepe v obliki predlaganih začasnih ukrepov. Vsem strankam je bilo omogočeno, da pošljejo mnenja, ki so bila pregledana in upoštevana pri sestavi predhodnih ugotovitev.

2.   SEZNAM SODELUJOČIH STRANK

3.   ZADEVNI IZDELEK

(10)

Zadevni izdelek, glede katerega je bila Komisija obveščena o gibanju uvoza in ki zahteva varnostne ukrepe, je gojeni atlantski losos, obdelan ali ne na naslednji način: predelan v fileje, svež, ohlajen ali zamrznjen.

(11)

Razume se, da pomeni omejitev zadevnega izdelka na gojenega atlantskega lososa preozko določanje izdelka. Na podlagi fizičnih značilnosti različnih vrst lososa (velikost, oblike, okus idr.), različnih postopkov predelave ter zamenljivosti vseh vrst gojenega lososa so z vidika potrošnika, vsi gojeni lososi en izdelek. Ker se gojeni losos prodaja različno pripravljen (brez drobovja, brez drobovja in glave, predelan v fileje) služi ta različna priprava enaki končni porabi in se lahko nadomesti.

(12)

Nekatere pogodbene stranke so ugovarjale, da je zamrznjeni losos drugačen izdelek kot sveži losos in da se ga ne sme obravnavati kot del zadevnega izdelka. Trdile so, da je zamrznjen losos bolj priljubljen pri predelovalcih, medtem ko imajo potrošniki raje svežega lososa. Drugi ugovor je bil, da je zamrznjeni losos neprimeren kot surovi material za prekajevanje. Ti ugovori so bili zavrnjeni kot neosnovani. Predelovalci uporabljajo tako sveže kot zamrznjene gojene losose, razlike med njima pa so minimalne. Nadalje, oba postopka služita tudi enaki končni porabi. Zato je bilo treba ta ugovor zavrniti.

(13)

Tako je gojeni losos (za razliko od divjega lososa) (sveži, ohlajeni ali zamrznjeni) pripravljen na različne, že opisane načine, en izdelek. Trenutno je razvrščen v okviru oznak KN ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 in ex 0304 20 13.

4.   PODOBNI IN NEPOSREDNO KONKURENČNI PROIZVODI

(14)

Pripravljena je bila predhodna proučitev za ugotavljanje, ali je izdelek proizvajalcev Skupnosti (v nadaljevanju „podobni proizvod“) podoben ali neposredno konkurenčen zadevnim uvoženim izdelkom.

(15)

Pri doseganju prejšnje odločitve so bile upoštevane zlasti naslednje prejšnje ugotovitve.

(16)

(a)

Uvožen izdelek in izdelek Skupnosti si delita enako mednarodno razvrstitev carinskih tarif na ravni oznake HS (6 števk). Poleg tega si delita enake ali podobne fizične lastnosti kot so okus, velikost, oblika in struktura. Domači izdelek je velikokrat predstavljen kot prvovrsten izdelek in ima v prodaji na drobno visoko ceno. Vendar pa „podobnost“ ne zahteva, da sta izdelka popolnoma identična. Manjša odstopanja pri kakovosti še ne spremenijo skupnih ugotovitev o podobnosti med uvoženimi in domačimi izdelki;

(b)

uvoženi izdelek in izdelek Skupnosti so bila prodajana prek podobnih ali enakih prodajnih poti, kupcem pa so bile informacije o ceni na voljo. Iz tega je razvidno, da sta si zadevni izdelek in izdelek Skupnosti konkurenčna le glede na ceno;

(c)

ker sta uvoženi izdelek in izdelek Skupnosti namenjena podobni ali enaki končni porabi, sta alternativna oziroma nadomestna izdelka in zato medsebojno zamenljiva;

(d)

uvoženi izdelek in izdelek Skupnosti zadovoljujeta določene želje ali zahteve kupce v in zato so razlike, ki jih navajajo nekateri izvozniki in uvozniki, le manjša razhajanja.

(17)

Zato dosežen preliminarni sklep določa, da sta uvožen izdelek in izdelek Skupnosti podobno ali neposredno konkurenčna.

5.   UVOZI

5.1.   Povečanje uvoza

5.1.1   Uvod

(18)

Pripravljena je bila predhodna proučitev, na podlagi podatkov za obdobje med leti 2000 in 2003, ki se osredotoča na zadnje obdobje, za katerega so na voljo podatki, in s pomočjo katerega bodo ugotovili, ali je zadevni izdelek uvožen v Skupnost v tako zelo povečani količini, absolutno ali relativno povezano s proizvodnjo Skupnosti in/ali pod takimi pogoji, ki bi proizvajalcem utegnili povzročiti resno škodo. Ena stran je trdila, da se je uvoz povečal zato, ker so v podatke o uvozu vključeni tudi podatki o uvozu divjega lososa. Eurostat ne razlikuje med divjim in gojenim lososom. Vendar so informacije, ki so na voljo (v izvoznih statistikah ZDA in Kanade) pokazale, da je uvoz divjega lososa v Skupnost majhen in se je v letih od 2000 do 2003 postopno zmanjševal. Ena stran je sicer trdila, da je leto 2000 neprimerno leto za osnovo, ker so bile cene lososa takrat visoke. Vendar se analiza osredotoča na ključne razvoje v zadnjem obdobju, sprememba osnove z leta 2000 na leto 1999 pa ne bi spremenila rezultata analize.

(19)

Začasne ugotovitve, ki so navedene spodaj so pripravljene na osnovi podatkov za obdobje 2000–2003.

5.1.2   Obseg uvoza

(20)

Uvoz je narasel z 372 789 ton leta 2000 na 455 948 ton leta 2003, kar predstavlja 22-odstotno povečanje. Med leti 2002 in 2003 je uvoz narasel za 15 %.

(21)

V povezavi z skupno proizvodnjo je uvoz padel s 254 % v letu 2000 na 235 % v letu 2001, vendar je v letu 2003 znova narasel na 252 %.

(22)

Četrtletni podatki za leti 2002 in 2003 kažejo, da je bil v letu 2003 četrtletni uvoz višji od četrtletnega uvoza leta 2002 in da je do največjega povečanja (za 20,8 %) prišlo v drugi polovici leta 2003.

Vir: Eurostat

 

1. četrtletje 2002

2. četrtletje 2002

3. četrtletje 2002

4. četrtletje 2002

Količina (t)

86 753

96 988

93 375

119 657


 

1. četrtletje 2003

2. četrtletje 2003

3. četrtletje 2003

4. četrtletje 2003

Količina (t)

92 667

108 655

112 862

141 763

Letno povečanje

6,8 %

12,0 %

20,8 %

18,5 %

5.1.3.   Zaključki

(23)

Na podlagi uvoznih podatkov za obdobje od 2000 do 2003, je na predhodni osnovi določeno, da je prišlo do nenadnega in opaznega porasta uvoza v zadnjem času, tako absolutno kot relativno povezano s proizvodnjo.

5.2.   Cene izvoza

(24)

Pogoji, pod katerimi je bil izveden uvoz, so bili prav tako pretehtani, s pomočjo podatkov Eutostata. V podatkih je vključena le majhna količina divjega lososa, zato ta nima vpliva na cene.

(25)

V tej zvezi je treba omeniti, da je bila med septembrom 1997 in majem 2003 večja količina gojenega lososa z Norveške (ki obsega približno 55 % skupnega trga) predmet MIP-a. V teku leta 2002 je kršitev MIP-a, ki so jo izvajali nekateri norveški izvozniki, spodkopala učinkovitost tega instrumenta in povzročila padec cen. Predlagana ukinitev ukrepov AD in CVD za Norveško je bila razglašena za december 2002, dejansko pa so bili ukrepi ukinjeni maja 2003. Uvozne cene so v letu 2002 in prvi polovici 2003 padle zaradi kršitve ali prostovoljnega umika MIP-a s strani nekaterih norveških izvoznikov.

(26)

Uvozne cene so padle v obdobju med 2000 in 2003 za 28,5 %. To je zunaj normalnega nihanja cen na trgu zaradi velikega zmanjšanja, ker proizvajalci izvozniki niso zaslužili nadpovprečnih prihodkov v letu 2000 in ker se cena proizvodnje v tem obdobju ni materialno zmanjšala.

 

2000

2001

2002

2003

Uvozna cena

3,55

2,99

2,87

2,54

Vir: Eurostat

(27)

Zadnje gibanje cen bolj jasno prikazujejo četrtletni podatki. Če so bile cene v letu 2002 relativno stabilne med 2,83 in 2,93 EUR, v prvem četrtletju so z 2,87 EUR padle na 2,24 EUR in v zadnjem četrtletju leta 2003 zopet narasle na 2,48 EUR.

Vir: Eurostat

 

1. četrtletje 2002

2. četrtletje 2002

3. četrtletje 2002

4. četrtletje 2002

Uvozna cena

2,83

2,93

2,86

2,85


 

1. četrtletje 2003

2. četrtletje 2003

3. četrtletje 2003

4. četrtletje 2003

Uvozna cena

2,87

2,62

2,24

2,48

(28)

Popolnoma zanesljivi podatki Eurostata za prvo četrtletje 2004 še niso na voljo, informacije, ki so trenutno na voljo pa kažejo, da so v prvem četrtletju cene v povprečju zrasle na 2,53 EUR/kg. To je malo pod povprečjem iz leta 2003, poleg tega pa zadnje informacije, ki so na voljo, kažejo, da cene ponovno padajo in so zelo nizke. Nekateri sicer trdijo, da bodo v naslednjih mesecih cene zopet narasle, vendar ta trditev ni utemeljena; trenutno nizko stanje cen pa so potrdili tudi industrijski viri v državah izvoznicah.

5.3   Tržni delež uvoza

(29)

Delež uvoza je padel z 73,5 % v letu 2000 na 71,9 % v letu 2001 in ostal stabilen v letu 2002 (72 %). Delež uvoza se je povečal s 72,0 % v letu 2002 na 75,0 % v letu 2003; dosežen je bil torej največji delež v omenjenem obdobju, saj se je slednji povečal za 3 odstotne točke.

 

2000

2001

2002

2003

Uvozi

73,5 %

71,9 %

72,0 %

75,0 %

6.   OPREDELITEV PROIZVAJALCEV SKUPNOSTI

(30)

Skoraj vsa proizvodnja zadevnega izdelka v Skupnosti je bila proizvedena na Škotskem in v Irski, čeprav sta dva proizvajalca iz Franciji in vsaj eden iz Latvije.

(31)

V letu 2003 je bila skupna proizvodnja zadevnega izdelka v Skupnosti 180 593 ton, ob tem je treba povedati, da so proizvajalci sodelovali v začasnem obdobju raziskave, v katero je bilo vključenih 85 231 ton zadevnega izdelka, kar ustreza 47 % skupne proizvodnje Skupnosti. Tako torej zadevni izdelek predstavlja večinski delež skupne proizvodnje Skupnosti v okviru člena 5(3)(c) Uredbe (ES) št. 3285/94 in člena 15(1) Uredbe (ES) 549/94. Ustrezno se obravnavajo kot proizvajalci Skupnosti za namene začasnih določb.

7.   NEPREDVIDENI POTEK

(32)

Proti koncu leta 2002 je Norveška ocenila skupno letno proizvodnjo izdelkov iz lososa za leto 2003 na približno 446 000 ton. Februarja 2003 je Kontali Analyse (ponudnik informacij za industrijo) napovedoval ulov 475 000 ton izdelkov iz lososa. To je za 30 000 ton več, kot je izdelkov iz lososa proizvedla norveška proizvodnja v letu 2002, vendar je bilo za pričakovati, da bo večina tega presežka namenjena na novo nastale trge, kot so Rusija, Poljska ter na trge na Daljnem vzhodu, kot so Japonska, Hongkong, Tajvan in Kitajska. Rast na Daljnem vzhodu je bila od leta 2000 negativna vendar pričakuje Norveška v letu 2003, ko se odpre kitajski trg, obrat te rasti.

(33)

Dejanska norveška proizvodnja v letu 2003 je bila 509 000 ton izdelkov iz lososa (približno 63 000 ton več, kot je napovedala norveška vlada) ulova pa je bilo za 6 % več, kot ga je napovedal Kontali. Proizvodnja je bila za 64 000 ton (ali 14 %) višja kot proizvodnja Norveške v letu 2002. V istem času, daleč od obrata negative rasti prodaje na Daljnem vzhodu, je stopnja negativne rasti padla na –6,0 %. Poleg tega je rast na novo nastalih trgih prav tako padla z 47 % na 32 % v Rusiji in s 50 % na 30 % v evropskih državah zunaj Skupnosti. Globalna poraba je narasla le za 6 %, v primerjavi z 9 % v letu 2002 in 14 % v letu 2001. Kot se je izkazalo, je bila nepravilna napoved proizvodnje, skupaj z razvojem svetovne porabe, nepredvidljiva.

(34)

Posledično je Norveška naletela na resen problem presežne proizvodnje. Avgusta 2003 so nekateri norveški proizvajalci, v prizadevanju za umik presežne proizvodnje s trga, razmišljali o zamrznitvi 30 000 ton gojenega lososa. Vendar so to idejo kasneje opustili zato je bil trg še naprej prezaseden.

(35)

Poleg tega je decembra 2002 Komisija razglasila predlog o končanju protidampinških in protisubvencijskih ukrepov proti Norveški. Ti so bili posledično ukinjeni maja 2003. Ukrepi so bili v glavnem v obliki MIP-a, ki zagotavlja minimalno ceno za proizvajalce izvoznike. Ko je bila najavljena predlagana ukinitev ukrepov je več norveških proizvajalcev izvoznikov prostovoljno prenehalo s svojim izvajanjem ali pa prenehalo z opazovanjem. Norveški proizvajalci kot celota so zelo zadolženi pri norveških bankah. S padcem cen v odsotnosti MIP-a so banke posojilodajalke v zvezi z norveškimi proizvajalci začele ukrepati v smeri zmanjševanja izpostavljenosti in zahtevale poplačilo. Tako se je ustvaril začaran krog, ki vodi k povišanju izkoriščanja lososov in nadaljnji pritisk na cene in izvoz. Čeprav je bilo nekatere začasne in male prilagoditve uvoznih cen pričakovati kot rezultat preklica ukrepov proti Norveški, sta razpon padca cen (poslabšanje problema presežne proizvodnje) in začaran krog, ki so ga ustvarile dejavnosti opisanega bančnega sistema, nepredvidljiva.

(36)

V letu 2003 je vrednost norveške krone padla za 13 % glede na evro, 12 % glede na dansko krono in za 14 % glede na švedsko krono. Čeprav so bile spremembe tečaja pričakovane so bile te vseeno velike, nihanja pa so bila zunaj normalnega okvira nihanja tečajev. Čeprav je bil v primerjavi z britanskim funtom evro močnejši, je britanski funt padel le za 6 % in tako v evropskem prostoru, v primerjavi z uvozom Norveške z začetka leta, dvignil cene gojenega lososa, proizvedenega v Združenem kraljestvu. Glavni uvozniki norveškega gojenega lososa v Skupnost so Danska, Švedska, Nemčija in Poljska. Vendar je večina tega uvoza neposredno poslana v države Skupnosti, kot sta Francija in Španija. Poleg tega je več kot polovica gojenega lososa, uvoženega v Dansko, in skoraj vsa količina, uvožena v Poljsko in ostale nove države članice predelana in nato prodana znotraj evro območja. Posledično je imel padec vrednosti norveške krone, povezan z evrom, posledice ne le neposredno za uvoz iz Norveške v evro območje, ampak tudi za uvoz v druge države, kot sta Danska in Poljska, ki predelata gojenega lososa predelata in ga prodajata v evro območju. Učinek teh tečajnih razlik je bil posledica namena narediti Skupni trg bolj privlačen za norveške proizvajalce izvoznike in jih do neke mere izolirali pred učinki padca cen v evrih in kronah ter jim tako pomagali vzdrževati prihodke iz izvoza v domači valuti. Vendar so cene enot padle celo v norveških kronah. V istem obdobju so ta nihanja valut znižala cene lososa v Skupnosti in tako naredila bolj privlačne pogoje za uvoznike in uporabnike predelovalne industrije. Posledično je bilo veliko presežne proizvodnje iz Norveške izvoženo v Evropsko skupnost.

(37)

Predhodna analiza nepredvidljivega razpleta je pokazala, da so krivci za povečanje uvoza presežna proizvodnja v Norveški (kljub nizkim napovedim), neuspeh norveške industrije pri doseganju napovedanega izvoza na trge zunaj Skupnosti in nepričakovan porast učinkov zaradi prenehanja ukrepov trgovinske zaščite proti Norveški ter proti dejavnostim norveškega bančnega sistema, opisanega zgoraj, skupaj s porastom vrednosti evra, ki je trg Skupnosti naredil še bolj privlačnega za norveške izvoznike. Ta razvoj in posledični učinki bodo nadalje raziskani na določeni stopnji tega postopka.

8.   RESNA ŠKODA

8.1   Uvod

(38)

Da bi določili začasne odločbe o resni škodi, ki so jo utrpeli pridelovalci Skupnosti podobnega izdelka, je bilo treba izvesti predčasno vrednotenje vseh pomembnih dejavnikov objektivne in kvantitativne narave, ob upoštevanju njihove situacije. Zaradi zadevnega izdelka je bilo izvedeno vrednotenje razvoja skupnih podatkov o porabi, proizvodni zmogljivosti, izkoriščenosti zmogljivosti, zaposlitvi, produktivnosti, skupni prodaji in tržnem deležu. Ti globalni podatki so osnovani na statističnih informacijah, ki sta jih zbrali Združeno kraljestvo in Irska s celovitim pregledom industrije. Podatki, specifični za posamezna podjetja, so pridobljeni s sodelovanjem proizvajalcev Skupnosti v zvezi s tokom denarja, z donosom naložbenega kapitala, z delnicami, s cenami, z zbijanjem in z donosnostjo v obdobju od 2000 do 2003.

(39)

Na začetku je treba opozoriti, da je v industriji gojenja lososa v Skupnosti, tako kot drugod, dolg in relativno neprilagodljiv proizvodni cikel, ki vodi k odprodaji, in k temu. da ko je enkrat losos ulovljen, mora biti tudi prodan takoj, ker je lahko zamrznjen shranjen le nekaj dni. Zamrzovanje je drago, poleg tega pa so v Skupnosti zmogljivosti zamrzovanja omejene. Posledično je treba proizvodnjo načrtovati vsaj dve leti vnaprej in se tega načrta tudi držati, razen v mejnih vrednostih. Zato ima prekomerna dobava zapoznel učinek na proizvodnjo, vendar takojšen in resen učinek na cene.

8.2   Analiza položaja pridelovalcev Skupnosti

8.2.1   Poraba

(40)

Poraba zadevnega izdelka v Skupnosti je bila začasno ugotovljena na podlagi skupne proizvodnje vseh proizvajalcev Skupnosti in vsega uvoza zadevnega izdelka v Skupnost, na podlagi podatkov, ki jih navaja Eurostat, vendar brez upoštevanja izvoza Skupnosti.

(41)

Med leti 2000 in 2003 je poraba Skupnosti narasla za 19,7 %, z 507 705 ton na 607 728 ton.

(42)

Treba je opozoriti, da je cena lososa relativno elastična, zato lahko povečanje porabe v letu 2003 tako vsaj delno razložimo s padcem cen v prodaji na veliko.

8.2.2   Proizvodna zmogljivost in izkoriščenost zmogljivosti

(43)

Proizvodnja gojenega lososa v Evropski skupnosti je omejena z državnimi licencami, ki določajo najvišjo količino živih rib, ki jih lahko zadržujejo v vodi, kjer koli in kadar koli. Omenjene številke zmogljivosti temeljijo na skupni dovoljeni količini, ne pa na fizični zmogljivosti kletk, s katerimi upravljajo proizvajalci Skupnosti. Stroški prijave za licence in stroški podaljševanja licenc so relativno nizki zato je tudi strošek vzdrževanja presežnih zmogljivosti nizek.

(44)

Zmogljivost med leti 2000 in 2002 je ostala nespremenjena, zato kaže predhodna raziskava, da se je zmogljivost proizvodnje med leti 2000 in 2003 teoretično povečala za 2,2 %.

(45)

Izkoriščenost zmogljivosti (t.j. količine rib v vodi v primerjavi z dovoljeno količino) se je z 43 % v letu 2000 povečala na 48 % 2001 in nato ostala stabilna do leta 2003, ko je dosegla 52 %. To odraža dejstvo, da se je proizvodnja med leti 2000 in 2003 povečala za 23 %, medtem ko se je dovoljena zmogljivost povečala le za 2,2 %.

8.2.3   Proizvodnja

(46)

Proizvodnja (ujete ribe) je narasla za 23 %, z 146 664 ton v letu 2000 na 180 593 v letu 2003, z letnim povečanjem za 7 %.

(47)

Treba je opozoriti, da je treba zaradi dolgega proizvodnega cikla proizvodnjo načrtovati dve leti vnaprej in da, je proizvedeno količino, ko se enkrat proizvodni cikel začne, mogoče prilagajati le na zgornji in spodnji meji.

8.2.4   Zaposlitev

(48)

Zaposlitev je v povezavi z zadevno proizvodnjo padla za 6 %, z 1 269 zaposlenih v letu 2000 na 1 193 zaposlenih v letu 2003. Zmanjšanje zaposlitve je bilo moč opaziti v letu 2001, delno je narasla v letu 2002 in v letu 2003 pa je ostala stabilna.

8.2.5   Produktivnost

(49)

Produktivnost je v tem obdobju dosledno rasla od 115 ton v letu 2000 do 151 ton v letu 2003. To odraža povečano uporabo samodejnih sistemov za krmljenje in drugih naprav, ki olajšajo delo, ter strog pritisk na zmanjševanje stroškov, v izogib izgubam.

8.2.6   Obseg prodaje

(50)

Med leti 2000 in 2002 je prodaja podobnega izdelka proizvajalcev Skupnosti narasla za 14,3 %, z 134 916 na 154 171 ton. To povečanje se je pojavilo kot ozadje povečanja porabe za 8,5 %, v istem obdobju. Med leti 2002 in 2003 je prodaja proizvajalcev Skupnosti padla za 1,6 %, z 154 171 na 151 750 ton, ne glede na povečanje porabe za 10,3 % med leti 2002 in 2003.

8.2.7   Tržni delež

(51)

Tržni delež proizvajalcev Skupnosti se je povečal z 26,5 % v letu 2000 na 28,1 % v letu 2001 in ostal stabilen v letu 2002, vendar je nato padel za 3,0 odstotne točke na 25,0 % v letu 2003, kar je bilo najnižje v omenjenem obdobju. To odraža dejstvo, da se je uvoz povečal tako absolutno kot relativno s porabo v letu 2003.

8.2.8   Denarni tok

(52)

Denarni tok je mogoče raziskati le na ravni sodelovanja podjetij, ki proizvajajo zadevni izdelek, ne pa glede na količino izdelka samega. Ta indikator je bil takrat manj pomemben kot drugi prikazani indikatorji. Vseeno je mogoče opaziti zelo negativen denarni tok v letih 2001, 2002 in 2003.

8.2.9   Donos naložbenega kapitala (ROCE)

(53)

Donos naložbenega kapitala je mogoče raziskati le na ravni sodelovanja podjetij, ki proizvajajo zadevni izdelek, ne pa glede na količino izdelka samega. Ta indikator je bil takrat manj pomemben kot drugi prikazani indikatorji. Vseeno le mogoče opaziti, da je donos naložbenega kapitala padel s 34 % v letu 2000 na skoraj nič v letu 2001 in 2002, pred padcem za – 20 % v letu 2003.

8.2.10   Cena zadevnega izdelka

(54)

Povprečna cena podobnega proizvoda je med 2000 in 2003 padla za 20,3 % z rahlim padanjem cen v tem obdobju. Cene so dosegle najnižjo raven (2,79 EUR/kg) v letu 2003.

(55)

V prvem četrtletju leta 2004 so informacije, ki so na voljo pokazale, da je povprečna cena enote proizvajalcev Skupnosti rahlo narasla, skupaj s povprečnimi uvoznimi cenami. Vendar zadnje informacije kažejo, da cene ponovno padajo. Ena stran je ugovarjala (s sklicevanjem na letne menjalne tečaje), da je padec cen v britanskih funtih manj občuten. Vendar je Komisija odločila, da kot denarno enoto v primerih trgovinske zaščite uporablja evro.

8.2.11   Stroški

(56)

Poleg razvoja cen je bil upoštevan tudi razvoj stroškov. Stroški so se v obdobju med leti 2000 in 2003 gibali med 3,0 in 3,2 EUR/kg.

8.2.12   Donosnost

(57)

Donosnost prodaje proizvajalcev Skupnosti je padla s 7,3 % v letu 2000 na – 3,3 % v letu 2001. Izgube so bile v letu 2002 manjše (– 2,5 %), a so v letu 2003 narasle na – 17,1 %. V letu 2003 je uvoz narasel na najvišjo raven zato je povprečna cena uvoženega izdelka padla na najnižjo raven (2,54 EUR/kg), povprečna cena izdelka Skupnosti pa je prav tako padla na najnižjo raven (2,79 EUR/kg). Padec donosa proizvajalcev Skupnosti v letih 2000 in 2003 se je pojavil istočasno s padcem cene na kg izdelka proizvajalcev Skupnosti padla s 3,50 na 2,79 EUR.

8.2.13   Zaloge

(58)

Zaloga se v tem kontekstu nanaša na žive ribe v vodi. Proizvajalci Skupnosti, tako kot vsi ostali, imajo zanemarljive zaloge ulovljenih rib, ker jih je treba prodati takoj. Tako kaže padec zadnje zaloge na zmanjšanje količine živih rib, ki čakajo na ulov v naslednjih letih. Tako je v tem primeru padec zaloge indikator povečanja škode.

(59)

Zaloge so se povečale s 36 332 ton v letu 2000 na 53 178 v letu 2002 in nato v letu 2003 padle na 43 024 tone. To predstavlja padec zalog med leti 2000 in 2003 za 19,1 %.

8.2.14   Zaključek

(60)

Preiskava je pokazala, da se je med leti 2000 in 2003, zlasti med leti 2002 in 2003, uvoz zadevnega izdelka na trg Skupnosti močno povečal.

(61)

Zmogljivost proizvajalcev Skupnosti je ostala med leti 2000 in 2002 bolj ali manj stabilna, medtem ko se je proizvodnja povečala na 14,8 %. Posledično se je izkoriščenost zmogljivosti v tem obdobju povečala s 43 % na 50 %. Prav tako so se povečale zaloge živih rib v vodi. Prišlo je tudi do izgube nekaj delovnih mest, in sicer v podjetjih, v katerih je produktivnost narasla na račun povečane avtomatizacije.

(62)

Obseg prodaje se je med leti 2000 in 2002 povečal za 14,3 % (v primerjavi z 8,5-odstotno rastjo porabe) tržni delež proizvajalcev Skupnosti pa se je s 26,5 % povečal na 28,0 %.

(63)

Vendar so v tem obdobju med leti 2000 in 2002 cene padle za 13,7 % in kljub manjšemu padcu stroškov v letu 2002 (zaradi visoke izkoriščenosti zmogljivosti in boljše produktivnosti) je to vodilo k padcu donosnosti s 7,3 % v letu 2000 na – 3,3 % in – 2,5 % v letih 2001 in 2002. ROCE in denarni tokovi so se razvijali v tem obdobju prav tako razvijali.

(64)

Med leti 2002 in 2003 se je položaj proizvajalcev Skupnosti opazno poslabšal. Čeprav sta se proizvodna zmogljivost in proizvodnja povečali (za 7,3 %) skladno z določenim planom proizvodnje, ter je to vodilo k večji proizvodnji zmogljivosti in izboljšani produktivnosti, pa so se vsi ostali indikatorji razvijali negativno. Zaloge živih rib v vodi so padle za 19,1 %. Zaradi 10,3 % rasti porabe je prodaja proizvajalcev Skupnosti padla za 1,6 %, zato so izgubili so tržni delež. Poleg tega so cene padle za nadaljnjih 7,6 %, medtem ko so se stroški glede na povprečno raven zadnjih štirih let povečali. Zaradi tega je prišlo do nenadnega padca donosnosti, in pridelovalci Skupnosti pa so utrpeli izgube v višini 17,1 %. Te izgube se v skupnem ROCE-ju odražajo za – 20 %. Medtem ko so se denarni tokovi izboljševali, se je to dejansko poznalo pri zmanjševanju zalog rib v vodi in nezmožnosti ponovnega vlaganja.

(65)

Ob upoštevanju vseh teh dejavnikov je bil sprejet predhodni zaključek, in sicer ta, da so proizvajalci Skupnosti utrpeli resno škodo.

9.   VZROKI

(66)

Da bi pregledali obstoj vzročne povezave med povečanim izvozom in resno škodo ter zagotovili, da škoda, ki bi jo povzročili drugi dejavniki, ne bi bila pripisana povečanemu uvozu, so bili škodni dejavniki ločeni med seboj, tako da so lahko škodni učinki pripisani različnim faktorjem. Nato pa je bilo ugotovljeno, da je povečanje uvoza res „pristni in bistveni“ vzrok za škodo.

9.1   Analiza vzročnih dejavnikov

9.1.1   Učinek povečanega uvoza

(67)

Kot je prikazano zgoraj, se je med leti 2000 in 2003, zlasti med leti 2002 in 2003, uvoz zadevnega izdelka na trg Skupnosti zelo povečal.

(68)

Gojeni losos je blagovni izdelek, zato sta zadevni izdelek in podobni izdelek pri ceni konkurenčna. Splošno sprejeto je, da uvoz, zlasti z Norveške, določa cene na trgu. Posledično se nizek nivo nižanja cen kaže v padanju cen za proizvajalce Skupnosti.

(69)

V tem primeru je najpomembnejši škodni učinek na povečan uvoz velika finančna izguba proizvajalcev Skupnosti. Zaradi povečanja uvoza so cene po vsej Skupnosti padle. Če bi se uvoz povečal za manjšo stopnjo, bi bil pritisk na cene prav tako manjši. Če bi bilo povpraševanje v Skupnosti tako, da bi preneslo povečanje uvoza in občutno višjo ceno, čeprav bi tako povečanje povzročilo nižje cene in manjši tržni delež za proizvajalce Skupnosti, bi bilo mogoče, da proizvajalci Skupnosti ne bi utrpeli resne škode.

(70)

Med leti 2000 in 2002 so cene uvoza padle za 19 %, temu padcu pa so sledile cene proizvajalcev Skupnosti. Ko se je tržni delež prodaje proizvajalcev Skupnosti v tem obdobju povečeval, je to odražalo proizvodni načrt prejšnjih let, in je v obeh letih, 2001 in 2002, prodaja proizvajalcev Skupnosti prinesla izgubo.

(71)

V letih 2002 in 2003 je uvoz narasel za 15 %. Tržni delež uvoza je narasel z 72 % na 75 %, tržni delež proizvajalcev Skupnosti pa je padel z 28 % na 25 %. V istem obdobju je uvoz narasel z 235 % na 252 % proizvodnje Skupnosti. Tako se je uvoz relativno povečal s proizvodnjo in porabo Skupnosti, na račun proizvajalcev Skupnosti.

(72)

Vendar je najpomembnejši vidik povečanja uvoza učinek na cene in donosnost proizvajalcev Skupnosti. Kot je omenjeno zgoraj, je splošno sprejeto, da uvoz (zlasti z Norveške) določa cene gojenega lososa na trgu Skupnosti. Zaradi nižanja cen je bilo treba ugotoviti, ali zaradi nizkih cen uvoženega blaga padajo tudi cene blaga proizvajalcev Skupnosti.

(73)

Da bi dosegli predhodno odločitev o nivoju nižanja cen, so bile informacije o ceni pregledane za primerljivo obdobje, na isti ravni poslovanja in za prodajo podobnim kupcem. Na podlagi primerjave med cenami iz Glasgowa, ki jih določijo proizvajalci Skupnosti, in cenami proizvajalcev izvoznikov (CIF-meje Evropske skupnosti, ki vključuje carinske dajatve), se je izkazalo, da so bile cene na domačem trgu v zadnjih treh letih znižane za od 3,1 % do 7,1 %. To se je pokazalo pri padcu cen proizvajalcev Skupnosti saj zaradi velikih tržnih deležev cene določajo uvozniki. Zlasti je mogoče opaziti, da je povečan uvoz po nižji ceni do tretjega četrtletja leta 2003 prisilil proizvajalce Skupnosti k rednemu zniževanju cen vse do tretjega četrtletja leta 2003, kar je privedlo k izgubi, ki so jo utrpeli v tem letu.

(74)

Neposredna primerjava uvoznih cen in cen proizvajalcev Skupnosti potrjuje izsledke te analize. Uvozne cene so med leti 2000 in 2003 padle za 28,5 %, s 3,62 na 2,59 EUR/kg, vključno z dajatvami. V istem obdobju je povprečna cena podobnega proizvoda padla za 20 %, s 3,5 na 2,79 EUR/kg, z rahlim padanjem cen v tem obdobju.

(75)

Med leti 2002 in 2003 je povprečna cena uvozne enote padla z 2,93 % na 2,59 %, vključno z dajatvami. Ko se je uvoz povečal na najvišjo raven, je povprečna cena uvoza padla na najnižjo raven (na 2,59 EUR/kg, vključno z dajatvami), uvozne cene proizvajalcev skupnosti pa so padale in je zato povprečna cena izdelka Skupnosti je padla na najnižjo raven (na 2,79 EUR/kg). Povprečna cena enote izdelka Skupnosti (prilagojena iz Glasgowa) je padla s 3,02 na 2,79 EUR/kg, kar predstavlja padec za 8 %.

 

2000

2001

2002

2003

Cene enot prodaje Skupnosti (v 1 000 EUR/tono) (7)

3,50

3,23

3,02

2,79

Cene enot prodaje Skupnosti, vključno z dajatvami (v 1 000 EUR/tono) (8)

3,62

3,05

2,93

2,59

(76)

Padec cene proizvajalcev Skupnosti je glavni vzrok za padec donosnosti. Leta 2000, ko sta bili cena za kilogram 3,1 EUR in prodajna cena (prilagojena iz Glasgowa) 3,5 EUR imeli proizvajalci Skupnosti 7,3 % donosa. Leta 2001 in 2002 so proizvajalci Skupnosti kljub povečanju izkoriščenosti zmogljivosti, proizvodnje, produktivnosti, zalog živih rib, prodaje in tržnega deleža utrpeli finančno škodo, zmanjšali skupni ROCE in dosegli negativni denarni tok, potem ko je prodajna cena (prilagojena iz Glasgowa) padla na 3,23 in nato na 3,02 EUR in potem ko so se stroški povečali in nato padli na 3,2 EUR v letu 2001 in 3,0 EUR v letu 2002. Prav tako je padla tudi zaposlenost.

(77)

V letu 2003, ko so cene (prilagojene iz Glasgowa) padle na 2,79 EUR, pod pritiskom poceni uvozov in s stroški v višini 3,1 EUR v letu 2001, so proizvajalci Skupnosti utrpeli 17,1-odstotno izgubo. To se je odražalo v negativnem skupnem ROCE-ju in v denarnem toku. Ob istem času je obseg prodaje padel za 1,6 % tržni delež za 3 odstotne točke, obseg prodaje in tržni delež uvoznikov pa sta se povečala. Čeprav so se zmogljivost, proizvodna zmogljivost in produktivnost povečale in je zaposlenost ostala relativno stabilna, je učinek povečanja poceni uvoza pri izkoriščenosti zmogljivosti, zaposlitev in produktivnosti zakasnil Kot rezultat povečanega uvoza je mogoče pričakovati padec proizvodnje, kot prikazuje padec zalog živih rib v letu 2003.

(78)

Zaradi navedenih razlogov je bil sprejet predhodni sklep o tem, da obstaja povezava med uvozom in resno škodo, ki so jo utrpeli proizvajalci Skupnosti, in o tem da ima povečanje poceni uvoza škodni učinek na proizvajalce Skupnosti, zlasti v povezavi s pritiskom na nižanje cen na trgu Skupnosti, kar se kaže kot velika finančna škoda, ki so jo utrpeli proizvajalci Skupnosti.

9.1.2   Učinki sprememb porabe v Združenem Kraljestvu

(79)

Ena stran je ugovarjala, da je prišlo do domnevnega padca porabe v Združenem Kraljestvu v letu 2003 in da je to povzročilo škodo pridelovalcem Skupnosti. Vendar trg Združenega Kraljestva ne more biti izoliran od skupnega trga Skupnosti, poraba Skupnosti pa se je med leti 2000 in 2003 povečala za 19,7 % ter med leti 2002 in 2003 za 10,3 %. Tako so razlog za izgubo proizvajalcev Skupnosti v letu 2003 nizke cene, ne pa domneven padec porabe.

9.1.3   Učinek sprememb ustvarjenega izvoza

(80)

Učinek sprememb na ravni izvoza je bil prav tako pregledan. Izvoz se je v omenjenem obdobju znatno povečal, med leti 2002 in 2003 se je celo podvojil; iz tega izhaja, kljub ugovoru ene stranke, da so spremembe v izvozu razlog resne škode, ki so jo utrpeli proizvajalci Skupnosti. Podatki, povezani z donosnostjo, temeljijo na podatkih, povezanih le s prodajo v Skupnosti.

9.1.4   Učinek presežne zmogljivosti

(81)

Prav tako je bilo preverjeno, ali škodni učinek izhaja tudi iz presežne zmogljivosti proizvajalcev Skupnosti. Teoretično se je zmogljivost med preiskovalnim obdobjem povečala za 2,2 % med leti 2000 in 2003 – za veliko manj, kot sta se proizvodnja in poraba. Poleg tega, kot je bilo omenjeno že prej, je teoretična zmogljivost skupna količina živih rib, za katere je pridobljena državna licenca. Stroški prijave za licence in podaljševanja licenc so relativno nizki. Glavni stroški so stroški za dveletne losose (mlade ribe), krmo in delo. Tako je bil sprejet predhodni sklep, da povečanje teoretične zmogljivosti ni povzročilo resne škode proizvajalcem Skupnosti.

9.1.5   Učinek konkurence med proizvajalci Skupnosti

(82)

Nekateri izvozniki so ugovarjali, da je razlog za padec cen na trgu Skupnosti prekomerna dobava proizvajalcev Skupnosti. Vendar, ko se je uvoz v letu 2003 povečal za 15 %, se je prodaja proizvajalcev Skupnosti zmanjšala. Nadalje, cene na tem trgu je določal uvoz, ne pa proizvajalci Skupnosti. Zato je pregled obnašanja cen za vse udeležence v letih 2002 in 2003 pokazal, da je bila cena uvoženega izdelka bistveni nižja od cene izdelka proizvajalcev Skupnosti in da so cene proizvajalcev Skupnosti sledile cenam uvoženih izdelkov ter se tako nižale. Učinek konkurence se med proizvajalci Skupnosti samodejno izravnava – izgube, ki jih je utrpel en, se nadomestijo z dobički drugega ceteris paribus (pod enakimi pogoji). Tako je bil sprejet predhodni sklep, da konkurenca med proizvajalci Skupnosti ni razlog za resno škodo.

9.1.6   Učinek povečane umrljivosti na proizvodne stroške

(83)

Ena stran je ugovarjala, da so povečana umrljivost rib v Irski ter izbruhi bolezni v Združenem Kraljestvu in Irski v letih 2002 in 2003 lahko vzroki za povečanje proizvodnih stroškov in da je to zmotilo normalni proizvodni cikel nekaterih proizvajalcev. Informacije, ki so trenutno na voljo, kažejo, da je bil pojav omejen le na majhno število ribogojnic. Kot prikazuje spodnja tabela, so stroški proizvajalcev Skupnosti v letu 2002 padli in se v letu 2003 približali štiriletnemu povprečju. Tako predhodni sklep navaja, da visoka umrljivost rib ni razlog za resno škodo. Vendar bo ta argument še nadalje raziskan v okviru raziskave.

 

2000

2001

2002

2003

Povprečni strošek proizvodnje (v 1 000 EUR/t)

3,1

3,2

3,0

3,1

9.1.7   Učinek večjih stroškov proizvodnje

(84)

Ena stran je ugovarjala, da ima industrija na Norvēskem nižje proizvodne stroške kot proizvajalci Skupnosti in da je to razlog za povečanje uvoza in resno škodo. Informacije, ki so trenutno na voljo, kažejo, da ima Norveška ugodnosti pri določenih stroških, proizvajalci Skupnosti pa imajo prednosti glede na ostale proizvajalce. Ugotovi se, da so proizvajalci Skupnosti utrpeli resno škodo, proizvajalci na Norvēskem pa tudi. Kot je ugotovljeno v oddelku 8.2.12, so proizvajalci Skupnosti utrpeli škodo v višini –2,5 % v letu 2002. Podatki vlade Norveške prikazujejo, da so v letu 2002 za vzorec 151 ribogojnic lososov in amerikank utrpeli izgubo –13 %. (Za leto 2003 še ni objavljenih primerljivih podatkov.) Poleg tega so delovali pod bremenom dolga, kar predstavlja resnično razsežnost skupnih stroškov. Skupni dolg (razen lastniškega kapitala in določb) je znašal 6,8 milijard norveških kron, v primerjavi s skupnim prometom v višini 5,7 milijard norveških kron (9). Ta položaj je v nekaterih primerih norveške banke pripeljal do prevzemanja lastništva nad norveškimi proizvajalci. Tako predhodni sklep navaja, da norveški proizvajalci niso bolj učinkoviti kot proizvajalci Skupnosti, vendar bo ta argument še nadalje raziskan v okviru raziskave.

9.1.8   Višji prevozni stroški na Škotskem

(85)

Ena stran je ugovarjala, da je v oddaljenih predelih Škotske infrastruktura manj razvita in da so zaradi tega stroški višji ter da to lahko povzroči škodo proizvajalcem Skupnosti. Ugotovljeno je, da gojenje rib na Norveškem, ki je glavna proizvajalka v Skupnosti, pogosto poteka na oddaljenih lokacijah s slabo prometno infrastrukturo.

(86)

Prevozni stroški ne predstavljajo velikega deleža skupnih stroškov proizvodnje gojenega lososa ter so različni glede na izvor in namen. Pri prevoznih stroških na Norveškem, Združenem Kraljestvu in Irski ter pri prevoznih stroških trga Skupnosti ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj. Poleg tega imajo proizvajalci izvozniki (ki se nahajajo zunaj Evropske skupnosti) ponavadi višje stroške prevoza, ko blago prodajajo na trgu Skupnosti. Torej višji stroški prevoza na Škotskem ne prispevajo k resni škodi, ki so jo utrpeli proizvajalci Skupnosti.

(87)

Nadalje v nobenem primeru ni bilo nobenega dokaza, ki bi dokazoval, da so se prevozni stroški na Norveškem v zadnjih letih povišali, zato višji prevozni stroški ne upravičijo zadnjega povečanja finančne škode, ki so jo utrpeli proizvajalci Skupnosti.

9.1.9   Drugi dejavniki

(88)

Med začasnim obdobjem raziskave niso bili ugotovljeni nobeni drugi dejavniki.

9.2   Določanje škodnih učinkov

(89)

Povečanje uvoza je imelo omejene negativne učinke na količine, ki so jih prodajali proizvajalci Skupnosti, čeprav je prodaja v letu 2003 padla. Vendar je najpomembnejše, da ima povečan uvoz zaradi padca cen uničujoče posledice na donos proizvajalcev Skupnosti. Ker uvoz (s približno 70–75 % trga) določa cene, je padec uvoznih cen povzročil padec cen proizvajalcev Skupnosti. To se je pokazalo v resni škodi, ki so jo utrpeli proizvajalci Skupnosti. K takšni škodi ni pripomogel noben drug dejavnik, razen nizke uvozne cene.

9.3   Zaključek

(90)

Ker je bilo ugotovljeno, da resne škode niso povzročili drugi dejavniki, navaja prejšnji sklep, da obstaja bistvena povezava med nizkimi uvoznimi cenami in resno škodo, ki so jo utrpeli proizvajalci Skupnosti.

10.   KRITIČNI POLOŽAJ

(91)

V prejšnji odločitvi je ugotovljeno, da obstajajo kritične okoliščine, v katerih bi vsakršno zavlačevanje lahko škodilo proizvajalcem Skupnosti v taki meri, da bi bilo to težko popraviti. Utrpeli so resen padec, zlasti pri zalogah živih rib, cen enot, donosa in ROCE-ja, kot rezultat velike količine uvoženega zadevnega izdelka po nižji ceni.

(92)

Finančni položaj proizvajalcev Skupnosti je izjemno negotov. V letu 2003 so utrpeli velike izgube (–17,1 %). Posledično je število proizvajalcev Skupnosti že bankrotiralo ali šlo v stečaj, drugi pa načrtujejo zmanjševanje proizvodnje ali umik s trga. Veliko proizvajalcev Skupnosti poskuša svojo dejavnost prodati. Vendar je zaradi poslovanja z izgubo ter zaradi bankrotov in stečajev zanimanja za nakup malo. Drugi dejavnost preprosto zaprejo in tako ublažijo izgube.

(93)

Leta 2003 in v prvih mesecih leta 2004, je bankrotiralo ali šlo v stečaj pet proizvajalcev Skupnosti. Dve podjetji so prevzela podjetja, ki proizvajajo krmo (pri katerih so proizvajalci zelo zadolženi) in sta trenutno v postopku ustavljanja proizvodnje. Poleg tega je sedem proizvajalcev Skupnosti dejavnost zaprlo ali pa so v postopku zapiranja.

(94)

V letu 2003 so nekateri proizvajalci Skupnosti utrpeli izjemne izgube, zlasti neodvisna podjetja, ki ne prejemajo finančne pomoči večjih skupin in ki se zanašajo na podaljšanje posojila podjetij, ki proizvajajo krmo in koristijo prekoračitev kredita, kot vir sredstev dolgoročnega financiranja. Nekatera podjetja so na račun donosnosti zagotovila zadovoljiv denarni tok, ki ustreza finančnim obvezam (npr. z ulovom rib, preden le-te zrasejo do optimalne velikosti). Čeprav ta strategija zagotavlja preživetje za krajši čas, to nadaljnje zmanjšuje donos ter tako tudi kratko- in srednjeročno sposobnost preživetja.

(95)

Brez takojšnje in občutne spremembe pri gojenju lososa v Skupnosti, bo še več pridelovalcev Skupnosti prisiljeno bankrotirati ali iti v stečaj, kajti podjetja, ki proizvajajo krmo, in banke omejujejo izpostavljenost neizterljivim dolgovom. Nekaterim proizvajalcem Skupnosti je že pretekla prekoračitev kredita, ali pa se jim je le-ta zmanjšala. V Združenem Kraljestvu so pristojne oblasti v pogovorih z bankami ugotavljale vzroke za umik pomoči. Vendar so banke poudarile, da morajo poslovati v skladu s komercialnimi merili.

(96)

Mogoče je pričakovati, da bodo, brez začasnih varnostnih ukrepov na trgu Evropske skupnosti in ob nadaljevanju velikih količin uvoza zadevnega izdelka na trg Skupnosti ter zlasti ob padanju cen, ki ga vse našteto povzroča, proizvajalci Skupnosti še naprej trpeli škodo in bodo prisiljeni iti v stečaj. Takšno škodo bi bilo težko popraviti, zlasti zato, ker bi se bili zaradi zapiranja dejavnosti bivši zaposleni prisiljeni preseliti, da bi našli delo, posojilodajalci pa bi zelo previdno sodelovali pri financiranju neuspešnih dejavnosti. Če se temu želimo izogniti, je treba sprejeti varnostne ukrepe.

10.1   Zaključek

(97)

Zato je ob upoštevanju negotovega ekonomskega položaja proizvajalcev Skupnosti, kot rezultat velikih izgub, ki so jih utrpeli, in ob upoštevanju stalne grožnje, ki jo predstavljajo proizvajalci izvozniki, sklenjeno, da obstaja kritični položaj, pri katerem bi vsak zastoj pri sprejetju varnostnih ukrepov povzročil škodo, ki bi jo bilo težko popraviti. Zato je sklenjeno, da je treba začasne varnostne ukrepe sprejeti takoj.

11.   KONČNI PREMISLEK

(98)

Predhodna analiza ugotovitev raziskave potrjuje obstoj kritičnega položaja in potrebo po varnostnih ukrepih, da bi omejili nadaljnjo škodo proizvajalcev Skupnosti, ki bi jo bilo težko popraviti.

11.1   Oblika in raven začasnih varnostnih ukrepov

(99)

Proizvodnja Skupnosti gojenega lososa ne zmore dohitevati povpraševanja in je zato nujno zagotoviti, da sprejeti ukrepi ne omejujejo izvoza proizvajalcev na trg Skupnosti. Ker je glavni vzrok za škodo, ki so jo utrpeli proizvajalci Skupnosti velika količina uvoza, ki vodi k zmanjšanju cen, morajo sprejeti ukrepi zvišati cene, vendar ne nujno omejiti dobave.

(100)

Uredbi (ES) št. 3285/94 in 519/94 vsebujeta določbe, ki začasne varnostne ukrepe določajo v obliki povečanja tarif. Zato je treba, če je to primerno, dati prednost tarifam. V tem primeru je za vzdrževanje odprtosti trga Skupnosti in za zagotavljanje dostopnosti dobave, ki naj ustreza povpraševanju, treba določiti kvote, za katere varnostne dajatve ne veljajo in ki so v okviru standardnega uvoza. Za količine, ki te kvote presegajo, je treba plačati dodatne dajatve na uvoz. Standardna raven uvoza gojenega lososa se lahko nadaljuje brez plačila dodatnih dajatev, neomejene količine pa se lahko uvozi ob plačilu dajatev.

(101)

Da bi ohranili standardne trgovinske tokove in zagotovili, da trg Skupnosti ostane odprt tudi za manjše akterje, so tarifne kvote razdeljene med tiste države/regije, ki se zanimajo za dobavo zadevnega izdelka, drugi del pa je dodeljen ostalim državam. Po posvetovanjih z Norveško in s Ferskimi otoki, ki imata znaten interes ter predstavljata znatne uvozne deleže, je vsaki od teh držav primerno dodeliti določeno kvoto, ki temelji na razmerju med skupno količino dobavljenega izdelka v triletnem obdobju, med 2001 in 2003. Velika večina uvoza v tem obdobju je prišla iz Norveške in s Ferskih otokov, tako da bi bilo treba omenjenima državama določiti posebne kvote, ostala kvota pa bi veljala za preostale države skupaj. Da bi se izognili nepotrebnemu administrativnemu bremenu, morajo tarifne kvote delovati po načelu „prvi prispe, prvi dobi“.

(102)

V normalnih okoliščinah raste poraba gojenega lososa v Skupnosti med 4 in 5 % letno, ob upoštevanju visoke rasti nivojev, opazovanih v novih državah članicah. Za upoštevanje te rasti se morajo tarifne kvote (glede na povprečni uvoz v obdobju med 2001 in 2003) povečati za 5 %. Ker je trg lososa sezonski, z velikimi količinami uvoza in prodaje v drugi polovici leta, morajo biti tarifne kvote sezonsko prilagojene. Kvote so izračunane na podlagi ekvivalenta cele ribe (WFE-ja) in na podlagi pretvorbe razmerij dejansko uvoženih filetov in nefiletov, ko sta ti dve vrsti lososa torej v razmerjih je 1:0,65 in 1:0,9.

(103)

Dodatno dajatev je treba določiti tako, da omogoča primerno olajšavo proizvajalcem Skupnosti, vendar obenem ne predstavlja nepotrebnega bremena za uvoznike in uporabnike. Dajatev ad valorem je neprimerna, ker deluje kot spodbuda za zniževanje uvoznih cen, za katere se ne plačujejo dajatve, in bi tako povečala ceno izdelka. Tako je treba določiti fiksni znesek dajatve.

(104)

Nivo prodaje z nizko ceno, ki se odraža v razponu cen uvoženega izdelka, ki so nižje od cen proizvajalcev Skupnosti, je realna osnova za določanje zneska dajatve. Da bi v tem primeru upoštevali načelo proporcionalnosti (če je 70-75 % zadevnega izdelka uvoženega), je nivo prodaje z nizko ceno začasno izračunan na podlagi povprečne cene, ki ne škoduje, in sicer na tono za izdelek Skupnosti, ki temelji na strošku proizvodnje izdelka Skupnosti in minimalnega nivoja donosa te industrije (5 %). Ta cena, ki ne povzroča škode, je bila primerjana s prejšnjo tehtano povprečno ceno za tono uvoženega izdelka v prvem četrtletju leta 2004 (10). Razlika med tema cenama je izražena v odstotkih CIF-a/mejne cene Skupnosti za uvožen izdelek in se odraža v prodaji z nizko ceno ter znaša 17,8 %, kar predstavlja dajatev v višini 469 EUR na tono (WFE-ja), ki je, glede na pretvorbo opisanih razmerij, enak 522 EUR na tono za ribe brez drobovja in 722 EUR na tono filetov.

(105)

Treba je sprejeti predpise za pregledovanje ukrepov Komisije, če bi se okoliščine spremenile.

(106)

V skladu z zakonodajo Skupnosti in z mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, se začasni varnostni ukrepi ne nanašajo na izdelke, ki izvirajo iz držav v razvoju, dokler delež uvoza tega izdelka v Skupnost ne preseže 3 %. V tem pogledu je ugotovljeno, da je uvoz iz Republike Čile za zadnje obdobje, za katero so podatki na voljo, (2. september 2003) pod 3 % in je zato Republiko Čile primerno izključiti iz dodatnih dajatvenih dolžnosti ter v določeni fazi preiskave ponovno pregledati položaj. Države v razvoju, za katere začasni ukrepi ne veljajo, so naštete v Prilogi 2.

11.2   Sistem nadzorovanja

(107)

Kot je omenjeno zgoraj, je ugotovljeno gibanje uvoza zadevnega izdelka povzročilo resno škodo proizvajalcem Skupnosti. Tako je ugotovljeno, da je v interesu Skupnosti, da se sestavi sistem naknadnega nadzora, skladno s členom 11 Uredbe (ES) št. 3285/94 in s členom 9 Uredbe (ES) št. 519/94 v zvezi z uvozom zadevnega izdelka, ki je bil dan v prosti promet v Skupnosti. To bo omogočalo nadzor za uvoz iz držav, za katere ne veljajo začasni ukrepi. Da bi zagotovili skladnost, je treba določiti nadzor za isto obdobje, kot za obdobje, v katerem trajajo začasni ukrepi. Nadzor je treba upravljati skladno z načrtom, omenjenim v členu 308 d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993, ki določa predpise za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, ki določa Skupni carinski zakonik (11), nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2286/2003 (12), države članice pa morajo Komisiji podatke posredovati tedensko.

11.3   Trajanje

(108)

Začasni ukrepi naj ne trajajo dlje kot 200 dni. Ukrepi stopijo v veljavo dne 15. avgusta 2004 in morajo ostati v veljavi 176 dni, razen če začnejo medtem veljati dokončni ukrepi ali pa se preiskava konča predčasno, brez sprejetih ukrepov.

12.   INTERES SKUPNOSTI

12.1   Uvodne opombe

(109)

Poleg nepredvidljivega razvoja, povečanega uvoza, resnih poškodb, vzrokov in kritičnih okoliščin, se je preučilo, ali obstajajo kakršni koli tehtni razlogi, ki bi pripeljali do zaključka, da določanje začasnih ukrepov ni v interesu Skupnosti. V ta namen so vpliv možnih začasnih ukrepov na vse vpletene strani v postopke in možne posledice določanja ali nedoločanja začasnih ukrepov upoštevali na podlagi razpoložljivih dokazov.

12.2   Interes proizvajalcev Skupnosti

(110)

Proizvajalci Skupnosti imajo skupni letni promet čez 500 milijonov evrov in neposredno zaposlujejo okoli 1 450 oseb, poleg tega pa se ocenjuje, da posredno prispevajo nadaljnjih 8 000 delovnih mest v sektorju predelave in drugih sektorjih. So del velike rasti industrije, ki je proizvodnjo med letoma 1995 in 2001 podvojila. Dosegajo povečano učinkovitost pri proizvodnji proizvodov, rastoči trg katerih je tako v Skupnosti kot drugje po svetu. Proizvajalci Skupnosti so sposobni za obstoj in konkurenčni v običajnih okoliščinah trgov ter kažejo povečano proizvodnjo.

(111)

Položaj proizvajalcev Skupnosti je očitno v nevarnosti, vse dokler se ne popravi sedanje ravni nizkih cen uvoza. Predlagani ukrepi bodo veljali za ves uvoz zadevnih proizvodov, razen tistih, ki so iz držav v razvoju, in katerih izvoz v Evropsko skupnost ne presega 3 % uvoza Skupnosti. Torej bodo veljali za okoli 95 % teh proizvodov. Lahko se pričakuje, da bodo ukrepi učinkoviti in bodo proizvajalcem Skupnosti omogočili dvig cen na primerno raven.

12.3   Interes odvisnih industrij

(112)

Področja, kjer se izvaja gojenje lososa, so bolj oddaljena, večinoma so na zahodni obali Škotske in Irske. Tam so priložnosti za zaposlitev omejene in zato delovanje gospodarstva, ki ga zagotavlja gojenje lososa, prispeva pomemben delež k lokalnemu gospodarstvu. Brez tega prispevka bi veliko manjših lokalnih poslov, ki zagotavljajo blago in storitve proizvajalcem Skupnosti in njihovim zaposlenim, prenehalo obstajati. Zato je v interesu odvisnih industrij, da se določi učinkovite začasne ukrepe.

12.4   Interes proizvajalcev dveletnih lososov in krme

(113)

V interesu glavnih dobaviteljev proizvajalcem Skupnosti (kot so proizvajalci dveletnih lososov in krme) je močna in predvidljiva zahteva po njihovih proizvodih po ceni, ki jih omogoča primeren dobiček. Število teh dobaviteljev je tudi podaljšalo znaten kredit proizvajalcem Skupnosti, zato je tudi v njihovem interesu, da proizvajalci Skupnosti ohranijo posel in so zmožni plačevati svoj dolg. Če se stanje proizvajalcev Skupnosti ne bo izboljšalo, bo veliko majhnih proizvajalcev dveletnih lososov utrpelo znatne neizterljive dolgove, ki bodo zmanjšali dobičkonosnost in lahko, v nekaterih primerih, ogrozili možnost nadaljnjega trgovanja. Enako velja tudi za proizvajalce krme. Zato je v interesu proizvajalcev dveletnih lososov in proizvajalcev krme, da se določi začasne ukrepe.

12.5   Interes uporabnikov, predelovalcev in uvoznikov v Skupnosti

(114)

Da bi ocenili vpliv določitve ali nedoločitve ukrepov na uvoznike, predelovalce in uporabnike, je bil znanim uvoznikom, predelovalcem in uporabnikom zadevnih proizvodov na trgu Skupnosti poslan vprašalnik. Uvozniki/predelovalci/uporabniki so običajno isti, veliko jih je povezanih z izvoznimi proizvajalci zunaj Skupnosti, posebno na Norveškem. Dobljenih je bilo 6 odgovorov uvoznikov/predelovalcev/uporabnikov in združenja predelovalcev. Poleg tega so številna združenja predelovalcev Komisiji podala svoja stališča.

(115)

Nekateri so dokazovali, da ukrepi niso potrebni, ker je bil začasen padec cen gojenega lososa v dveh ali treh mesecih po ukinitvi protidampinških ukrepov proti Norveški maja 2003, potem pa so se cene vrnile na običajno raven. Predelovalci so poudarili, da bi vsako povišanje cen zvišalo njihove osnovne stroške, zmanjšalo njihove plače in dobičkonosnost ter pripeljalo do izgube zaposlitve in celo do ukinitve proizvodnje, s poudarkom, da je zaposlovanje v sektorju predelave rib veliko večje kot v industriji gojenja rib, v nekaterih primerih omogoča zaposlovanje na območjih, kjer so možnosti zaposlitve nizke.

(116)

Popolnoma zanesljivi podatki Eurostata o cenah za prvo četrtletje 2004 še niso na voljo. Vendar pa so informacije, ki so na voljo, pokazale, da sta se od zadnjega četrtletja leta 2003 zvišali obe uvozni ceni na povprečno 2,53 evra na kilogram v prvem četrtletju leta 2004 in da so se cene proizvajalcev Skupnosti tudi rahlo zvišale. Kljub temu so cene proizvajalcev Skupnosti ostale bistveno pod neškodljivimi cenami. Vendar zadnje informacije kažejo, da cene ponovno padajo.

(117)

Glavni stroški predelovalcev so stroški surovin in zaposlovanja; torej je res, da bi zvišanje cen surovin zvišalo tudi stroške predelovalcev. Vendar so se glede na informacije predelovalcev stroški surovin znižali za 10 % med letoma 2002 in 2003 potem, ko so se znižali že med letoma 2000 in 2002 za 18 %. V letu 2003 so bili glede na leto 2000 cenejši za 26 %. Istočasno njihove informacije kažejo, da so prodajne cene v letih 2002 in 2003 ostale približno enake. Informacije so v namen dobičkonosnosti njihove dejavnosti predelovanja lososa posredovali trije predelovalci. To nakazuje, da se je dobičkonosnost povišala s 15 % v letu 2000 na 31 % v letu 2002 in na 33 % v letu 2003. Čeprav to nujno ne predstavlja celotne predelovalne industrije, ta raven dobičkonosnosti ni atipična. Nekateri proizvajalci so ugovarjali taki ravni donosnosti, čeprav podatkov o lastnem dobičku niso posredovali. Takšne okoliščine kažejo, da je predelovalna industrija zmožna sprejeti rahlo zvišanje stroškov surovin, brez izgub zaposlitev ali ukinitve proizvodnje. Vsekakor je jasno, da je trenutna raven cen nevzdržna za srednje- in dolgoročno obdobje.

(118)

Predelovalci so poudarili tudi potrebo po trgovcih na glavnih evropskih trgih in po potrošnikih, ki bi še naprej imeli dostop do kakovostnih proizvodov po nizkih cenah. Izrazili so posebno skrb glede možnosti špekulativnega kupovanja takoj po uvedbi tarifnih kvot in zagotovili, da bodo, če se dosežejo tarifne kvote, morda ustavili proizvodnjo. Nazadnje so izjavili, da naj določeni ukrepi vzdržujejo ustreznost dobave in pomagajo pri stabilnosti cen na trgu, da bi lahko bolje predvidevali stroške. Medtem ko so nekateri ostajali pri dokončnem nasprotovanju vsaki obliki ukrepov, so drugi v zvezi s tem izrazili, da bi raje imeli sistem tarifnih kvot, nekateri pa bi raje imeli sistem izdajanja dovoljenj.

(119)

Treba je upoštevati, da so predlagani začasni ukrepi sestavljeni iz tarifnih kvot, ki temeljijo na povprečju uvoza v Skupnost (vključno z novimi državami članicami) v obdobju od 2001 do 2003, z dodanimi 5 %, k čemur se doda še dodatna carina. Zato mora imeti predelovalna industrija v Skupnosti še naprej dostop do primerne dobave surovin brez kakršnih koli dodatnih carin.

(120)

Zato pomanjkljivosti, značilne za predelovalce/uporabnike in uvoznike, če te sploh obstajajo, niso obravnavane kot protiutež koristim, ki jih pričakujejo predelovalci Skupnosti, in niso obravnavane kot posledica predlaganih začasnih ukrepov; le-ti so obravnavani kot nekaj, kar je nujno potrebno za preprečitev nadaljnjega resnega poslabšanja stanja predelovalcev Skupnosti.

12.6   Interes potrošnikov v Skupnosti

(121)

Ker je zadevni proizvod potrošniški proizvod, je Komisija obvestila različne potrošniške organizacije o pričetku raziskave. S strani potrošniških organizacij ni bilo nobenega odziva. Glede na obseg marž med neposredno ribogojnico in maloprodajno ceno proizvodov predelanega lososa, ukrepi verjetno ne bodo imeli resnega učinka na maloprodajno ceno, zato naj bi bil vpliv na potrošnike minimalen.

13.   PODALJŠANJE ROKA ZA TRENUTNE POSTOPKE

(122)

Člen 7 Uredbe (ES) št. 3285/94 in člen 6 Uredbe (ES) št. 519/94 določata, da Komisija sprejme, če meni, da so nadzor ali varnostni ukrepi nujni, nujne odločitve najkasneje 9 mesecev po začetku raziskave, vendar se lahko rok v posebnih okoliščinah podaljša za obdobje največ 2 mesecev.

13.1   Vzroki za podaljšanje

(123)

Za utemeljitev vzrokov se šteje dejstvo, da obstajajo posebne okoliščine, ki upravičujejo podaljšanje roka za zaključitev varnostnih raziskav v zvezi z zadevnimi proizvodi, za obdobje 2 mesecev.

(124)

1. maja 2004 se je Evropska skupnost razširila in se ji je pridružilo deset novih držav članic. Do tega datuma je bila raziskava v zvezi s trenutnimi postopki omejena na petnajsterico EU. Pri raziskavi, v zvezi z zadevnimi proizvodi, je do tega datuma sodelovalo veliko število zainteresiranih strani, zato je za pričakovati, da bodo tudi gospodarski subjekti v novih državah članicah želeli polno sodelovati pri nadaljnjih raziskavah. Da bi preverili nadaljnje prejete informacije, bo Komisija poslala nadaljnje vprašalnike proizvajalcem Skupnosti, proizvajalcem dveletnih lososov, proizvajalcem krme, uvoznikom, predelovalcem in uporabnikom novih držav članic, da bi ugotovila njihovo posebno stanje. Da bi omogočili zadevnim gospodarskim subjektom priložnost izvajanja njihovih pravic iz člena 6 Uredbe (ES) št. 3285/94 in iz člena 5 Uredbe (ES) št. 519/94, se jim mora zagotoviti primerno obdobje, v katerem lahko odgovorijo na vprašalnike. Poleg tega bodo morale službe Komisije nato preveriti dobljene informacije iz odgovorov na vprašalnike prek raziskav na kraju samem, na področjih zadevnih strank, še pred kakršnimi koli zaključki.

(125)

Po zaključku nadaljnjih raziskav Komisije in pred sprejetjem dokončnih varnostnih ukrepov v zvezi z zadevnimi proizvodi, če bodo ti sploh potrebni, je Evropska skupnost obvezana pravočasno obvestiti določene trgovske partnerje, s katerimi ima dvostranske sporazume, in tudi trgovske partnerje STO o katerih koli predlaganih ukrepih.

(126)

Če bi se začasni ukrepi (ki naj bi potekali istočasno z raziskavo) zaključili v zadnjem četrtletju leta 2004, bi to v najbolj obremenjenem obdobju pred božičem pripeljalo do negotovosti na trgu.

13.2   Podaljšanje roka

(127)

V zgoraj opisanih okoliščinah obstajajo posebne okoliščine, zato se roki za zaključek varnostnih raziskav v zvezi z gojenimi lososi podaljšajo za 2 meseca, od 6. decembra 2004 do 6. februarja 2005 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sistem tarifnih kvot in njihovih dodatnih carin

1.   Sistem tarifnih kvot se s to uredbo odpre za obdobje od 15. avgusta 2004 do 6. februarja 2005, v zvezi z uvozom gojenih (različnih od divjih) lososov v Skupnost, v filetih ali ne, svežih, ohlajenih ali zamrznjenih, razvrščenih v okviru oznak KN ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 in ex 0304 20 13 (v nadaljevanju „gojenih lososov“). Obseg tarifnih kvot in države, na katere se slednje nanašajo, so določene v Prilogi I. Kvote so izračunane na podlagi ekvivalenta cele ribe (WFE-ja) in na podlagi pretvorbe razmerij dejansko uvoženih filetov in nefiletov, ko sta ti dve vrsti losos torej v razmerjih je 1:0,65 in 1:0,9.

2.   Divji losos ni predmet tarifnih kvot in ne spada mednje. Za namen te Uredbe je divji losos tisti – glede na zadovoljstvo pristojnih organov držav članic, kjer je sprejeta carinska deklaracija za prosti promet, z vsemi ustreznimi dokumenti, ki jih zagotovi zainteresirana stran – ki je bil ujet v morju – atlantski ali tihomorski losos– oziroma v reki – sulec.

3.   Za namen določanja ravni plačljive dodatne carine za gojenega lososa, ki je spadal pod oznako KN ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, spada zdaj gojeni losos v skupino 1 v Prilogi I, medtem ko tisti, ki je spadal prej pod ex 0304 10 13 in ex 0304 20 13, spada zdaj v skupino 2.

4.   Ob upoštevanju člena 2 so uvozi gojenih lososov nad ravnijo tarifnih kvot predmet dodatne carine, določene v Prilogi 1 za skupino, v katero spadajo.

5.   Običajna stopnja dajatve določena v Uredbi Sveta (ES) št. 2658/87 (13), nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2344/2003 (14) ali katera koli preferencialna stopnja dajatve, se še naprej nanaša na uvoz gojenih lososov.

6.   Ob spremembi okoliščin te ukrepe ponovno pregleda Komisija.

Člen 2

Države v razvoju

Uvoz gojenih lososov, ki izhaja iz ene izmed držav v razvoju, določene v Prilogi II, ni predmet tarifnih kvot in ne spada mednje.

Člen 3

Splošne določbe

1.   Izvor gojenih lososov, na katerega se nanaša ta uredba, se določi v skladu z določili, ki veljajo v Skupnosti.

2.   Ob upoštevanju odstavka (3) je vsaka sprostitev gojenih lososov, ki izhajajo iz držav v razvoju, v prosti promet v Skupnosti, predmet:

(a)

predložitve potrdila o poreklu, ki ga izda pristojni nacionalni organ dotične države, ki izpolnjuje pogoje iz člena 47 Uredbe (EGS) št. 2454/93 in

(b)

pogoja, da je bil proizvod po definiciji iz člena 4, pripeljan neposredno iz dotične države v Skupnost.

3.   Potrdila o poreklu iz odstavka (2)(a) se ne zahteva za uvoz gojenega lososa, ki je zajet v dokazilu o poreklu, izdanemu ali izpolnjenemu v skladu z ustreznimi pravili, določenimi za uveljavljanje preferencialnih tarifnih ukrepov.

4.   Potrdilo o poreklu se sprejme samo, če gojeni losos ustreza pogojem za določanje porekla, ki so določeni v določilih, veljavnih v Skupnosti.

Člen 4

Neposredni prevoz

1.   Neposredni prevoz v Skupnost iz tretje države velja za naslednje:

(a)

proizvode, ki niso prepeljani prek ozemlja katere koli tretje države;

(b)

proizvode, prepeljane prek ene ali več tretjih držav, različnih od države porekla, s pretovarjanjem ali brez njega ali brez začasnega skladiščenja v teh državah, z zagotovilom, da je tak prevoz upravičen iz zemljepisnih vzrokov ali izključno zaradi zahtev prevoza, in z zagotovilom, da:

so ti proizvodi ostali pod nadzorom carinskih organov države ali držav prevoza ali skladiščenja,

ti proizvodi niso vstopili v trgovino ali bili dani na trg za porabo in

ti proizvodi niso bili izpostavljeni drugim operacijam, razen razkladanju in ponovnemu nakladanju.

2.   Potrdilo, da so bili pogoji iz odstavka (1)(b) izpolnjeni, se preda organom Komisije. Potrdilo se zagotovi zlasti v obliki enega izmed naslednjih dokumentov:

(a)

v obliki enotnega prevoznega dokumenta, izdanega v državi porekla, ki vključuje prehod prek države ali držav prevoza;

(b)

v obliki potrdila, ki ga izdajo carinski organi države ali držav prevoza in vsebuje:

natančen opis blaga,

datume razkladanja in ponovnega nakladanja ali tovorjenja, z naštetimi uporabljenimi plovili.

Člen 5

Uvozi v postopku odpreme v Skupnost

1.   Ta uredba se ne nanaša na proizvode v postopku odpreme v Skupnost, po definiciji odstavka (2).

2.   Proizvodi se štejejo v postopek odpreme v Skupnost, če:

zapustijo državo porekla pred datumom veljave te uredbe in

so odpremljeni s kraja natovarjanja države porekla na kraj raztovarjanja v Skupnosti, na podlagi veljavnega prevoznega dokumenta, izdanega pred datumom veljave te uredbe.

3.   Zadevne strani zagotovijo, kot dokazilo carinskim organom, potrdilo, da so bili pogoji iz odstavka (2) izpolnjeni.

Vendar lahko organi za proizvode upoštevajo, da so le-ti zapustili državo porekla pred datumom veljave te uredbe, če se pri tem zagotovi enega izmed naslednjih dokumentov:

v primeru prevoza po morju, tovorni list, ki dokazuje, da je bilo natovarjanje opravljeno pred tem datumom,

v primeru železniškega prevoza, tovorni list, ki ga je sprejel organ železniškega prometa v državi porekla pred tem datumom,

v primeru cestnega prevoza, pogodbo CMR za prevoz blaga ali kateri koli drug prevozni dokument, izdan v državi porekla pred tem datumom,

v primeru prevoza po zraku, tovorni list, ki dokazuje, da je letalski prevoznik prevzel proizvode pred tem datumom.

Člen 6

Države članice in Komisija bodo še naprej trdno sodelovale, da bi zagotovile skladnost s to uredbo.

Člen 7

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in velja do 6. februarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se uporablja neposredno v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. avgusta 2004

Za Komisijo

Pascal LAMY

Član Komisije


(1)  UL L 349, 31.12.1994, str. 53.

(2)  UL L 286, 11.11.2000, str. 1.

(3)  UL L 67, 10.3.1994, str. 89.

(4)  UL L 65, 8.3.2003, str. 1.

(5)  UL C 58, 6.3.2004, str. 7.

(6)  Cene prilagojene iz Glasgowa.

(7)  Cene prilagojene iz Glasgowa.

(8)  Uvozne cene so CIF in vključujejo uvozno dajatev v višini 2 %.

(9)  Norveški direktorat za ribištvo – statistična raziskava za leto 2002.

(10)  Na podlagi informacij, ki so na voljo, ob odsotnosti zanesljivih podatkov Eurostata za to obdobje.

(11)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(12)  UL L 343, 31.12.2003, str. 1.

(13)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(14)  UL L 346, 31.12.2003, str. 38.


PRILOGA I

oznaka KN

oznaka TARIC

skupina

izvor (za skupini 1 in 2)

tarifna kvota (za skupini 1 in 2) v tonah (WFE-ja)

št. naročila – skupina 1

št. naročila – skupina 2

dodatna dajatev v EUR/tono

skupina 1

skupina 2

ex 0302 12 00

0302120021

1

Norveška

163 997

90.780

90.788

522

722

0302120022

1

Ferski otoki

22 230

90.694

90.695

 

 

0302120023

1

drugo

20 108

90.077

90.078

 

 

0302120029

1

 

 

 

 

 

 

0302120039

1

 

 

 

 

 

 

0302120099

1

 

 

 

 

 

 

ex 0303 11 00

0303110019

1

 

 

 

 

 

 

0303110099

1

 

 

 

 

 

 

ex 0303 19 00

0303190019

1

 

 

 

 

 

 

0303190099

1

 

 

 

 

 

 

ex 0303 22 00

0303220021

1

 

 

 

 

 

 

0303220022

1

 

 

 

 

 

 

0303220023

1

 

 

 

 

 

 

0303220029

1

 

 

 

 

 

 

0303220089

1

 

 

 

 

 

 

ex 0304 10 13

0304101321

2

 

 

 

 

 

 

0304101329

2

 

 

 

 

 

 

0304101399

2

 

 

 

 

 

 

ex 0304 20 13

0304201321

2

 

 

 

 

 

 

0304201329

2

 

 

 

 

 

 

0304201399

2

 

 

 

 

 

 


PRILOGA II

Seznam držav v razvoju – izvzetih iz ukrepov, ker izvažajo manj kot 3 % uvoza v Skupnost.

Združeni arabski emirati, Afganistan, Antigva in Barbuda, Angola, Argentina, Ameriška Samoa, Angvila, Antarktika, Aruba, Barbados, Bangladeš, Burkina Faso, Bahrajn, Burundi, Benin, Brunej Darusalam, Bolivija, Brazilija, Bahami, Butan, Bocvana, Belize, Bermudi, Bouvetov otok, Britanski Deviški otoki, Britanski teritorij Indijskega oceana, Demokratična republika Kongo, Centralnoafriška republika, Kongo, Slonokoščena obala, Čile, Kamerun, Čad, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Zelenortski otoki, Kajmanski otoki, Božični otok, Kokosovi (ali Keeling) otoki, Cookovo otočje, Džibuti, Dominika, Dominikanska republika, Alžirija, Ekvador, Egipt, Eritreja, Etiopija, Fidži, Federativne države Mikronezije, Falklandski otoki, Francoska Polinezija, Francoski južni teritorij, Gabon, Grenada, Gana, Gambija, Gvineja, Ekvatorialna Gvineja, Gvatemala, Gvineja-Bisao, Gvajana, Gibraltar, Guam, Honduras, Hongkong, Haiti, Heard in McDonaldovi otoki, Indonezija, Indija, Irak, (Islamska republika) Iran, Jamajka, Jordanija, Kenija, Kambodža, Kiribati, Komori, St. Kitts in Nevis, Kuvajt, Laoška ljudska demokratična republika, Libanon, Sveta Lucija, Šrilanka, Liberija, Lesoto, Libijska arabska džamahirija, Maroko, Madagaskar, Marshallovi otoki, Mali, Mjanmar, Mongolija, Mavretanija, Mauritius, Maldivi, Malavi, Mehika, Malezija, Mozambik, Macao, Mayotte, Montserrat, Namibija, Niger, Nigerija, Nikaragva, Nepal, Nauru, Nizozemski Antili, Nova Kaledonija in odvisna območja, Niue, Norfolški otok, Severno Mariansko otočje, Oman, Panama, Peru, Papua Nova Gvineja, Ljudska republika Kitajska, Filipini, Pakistan, Palau, Paragvaj, Pitcairn, Katar, Ruanda, Samoa, Saudska Arabija, Salomonovo otočje, Sejšeli, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalija, Surinam, Sao Tome in Principe, Salvador, Sirska arabska republika, Svazi, Južna Georgija in otočje Južni Sandwich, Sveta Helena in odvisna območja, St. Pierre in Miquelon, Togo, Tunizija, Tonga, Vzhodni Timor, Trinidad in Tobago, Tuvalu, Tanzanija (Združena republika), Kitajski Tajpej, Tokelau, Turks in Caicos (otoki), Ameriški zunajležeči otoki, Uganda, Urugvaj, St. Vincent in Grenadine, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Deviško otočje (ZDA), Otoki Wallis in Futuna, Jemen, Južna Afrika, Zambija in Zimbabve.


14.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1448/2004

z dne 13. avgusta 2004

ki spreminja Uredbo (ES) št. 2771/1999 o natančnih pravilih uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 o intervenciji na trgu masla in smetane

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in še zlasti člena 10,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 (2) določa, da je moralo biti intervencijsko maslo, dano v prodajo, uskladiščeno pred 1. aprilom 2002.

(2)

Upoštevajoč situacijo na trgu masla in količine masla, ki se hranijo v intervencijskih skladiščih, je primerno, da je maslo, ki je bilo v skladišču pred 1. junijem 2002, na voljo za prodajo.

(3)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem Upravnega odbora za mleko in mlečne izdelke —

SPREJELA TO UREDBO:

1. člen

V členu 21 Uredbe (ES) št. 2771/1999 se datum „1. april 2002“ nadomesti z datumom „1. junij 2002“.

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. avgusta 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 186/2004, (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1236/2004 (UL L 235, 6.7.2004, str. 4).


14.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1449/2004

z dne 13. avgusta 2004

ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1609/88 o določitvi skrajnega časa za uskladiščenje masla, prodanega v skladu z uredbama (EGS) št. 3143/85 in (ES) št. 2571/97

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in še zlasti člena 10,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 1 Uredbe Komisije (ES) št. 2571/97 z dne 15. decembra 1997 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo in koncentrirano maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil (2), je moralo biti maslo, namenjeno za prodajo, prevzeto v skladiščenje pred določenim datumom.

(2)

Upoštevajoč situacijo na trgu masla in količine masla, se sprejme datum iz člena 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 1609/88 (3), nanaša na maslo iz Uredbe (ES) št. 2571/97.

(3)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem Upravnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 1 Uredbe (EGS) št. 1609/88 se drugi pododstavek nadomesti z:

„Maslo iz člena 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 2571/97 je moralo biti prevzeto v skladiščenje pred 1. junijem 2002.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. avgusta 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 350, 20.12.1997, str. 3. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 921/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 94).

(3)  UL L 143, 10.6.1988, str. 23. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1714/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 103).


14.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1450/2004

z dne 13. avgusta 2004

o izvajanju Odločbe št. 1608/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o inovacijah

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe št. 1608/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2003 o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o znanosti in tehnologiji (1) in zlasti člena 3,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba št. 1608/2003/ES je določila posamezne statistične ukrepe za vzpostavitev statistike Skupnosti o znanosti, tehnologiji in inovacijah.

(2)

V skladu s členom 2 Odločbe št. 1608/2003/ES je treba sprejeti določbe o izvajanju posameznih statističnih ukrepov.

(3)

Posamezni statistični ukrepi morajo upoštevati Odločbo št. 2367/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o statističnem programu Skupnosti za obdobje od 2003 do 2007 (2), ki je podrobno določila delovni program za pripravo in izboljšanje statističnih podatkov o inovacijah za obdobje od 2003 do 2007.

(4)

Potrebno je zagotoviti skladnost statističnih podatkov Skupnosti o inovacijah z drugimi mednarodnimi standardi, kar pomeni, da je treba upoštevati delo, ki ga opravljajo Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in druge mednarodne organizacije.

(5)

Pri izvajanju Odločbe št. 1608/2003/ES je treba upoštevati okvir, določen v Uredbi Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti (3), pri opredelitvi določb, ki bodo urejale dostop do administrativnih virov in zaupnost statističnih podatkov.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa ukrepe, potrebne za izvajanje Odločbe št. 1608/2003/ES v zvezi s statističnimi podatki o inovacijah v Skupnosti.

Člen 2

1.   Ta uredba zajema statistične podatke Skupnosti o inovacijah. Seznam statičnih spremenljivk, zajete dejavnosti in sektorji, razčlenitve rezultatov, pogostost, roki za posredovanje podatkov in prehodno obdobje za te statistične podatke so določeni v prilogi.

2.   Na podlagi sklepov v poročilih, predloženih Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 5 Odločbe št. 1608/2003/ES, se lahko seznam statističnih spremenljivk, zajete dejavnosti in sektorji, razčlenitve rezultatov, pogostost, rok za posredovanje podatkov in druge lastnosti, določene v prilogi k tej uredbi, spreminjajo v rednih časovnih presledkih.

Člen 3

Države članice pridobivajo potrebne podatke tako, da uporabljajo kombinacijo različnih virov, kot so vzorčne raziskave, administrativni viri podatkov ali drugi viri podatkov. Drugi viri podatkov so najmanj enakovredni vzorčnim raziskavam ali administrativnim virom podatkov v smislu kakovosti ali postopkov statističnih ocen.

Člen 4

Statistični podatki Skupnosti o inovacijah, našteti v prilogi, so zasnovani na usklajenih pojmih in opredelitvah, vsebovanih v najnovejši različici priročnika Oslo. Države članice te usklajene pojme in opredelitve uporabljajo pri pripravi statističnih podatkov.

Poročila, predložena Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu s členom 5 Odločbe št. 1608/2003/ES, vsebujejo sklic na pojme in opredelitve in uporabo teh pojmov in opredelitev.

Člen 5

Države članice Komisiji (Eurostatu) posredujejo po uradni dolžnosti agregirane statistične podatke, naštete v prilogi, posamezne (individualne) zapise podatkov pa na prostovoljni podlagi v standardnem formatu, ki ga določi Komisija (Eurostat) v sodelovanju z državami članicami.

Člen 6

Oceno kakovosti opravijo tako države članice kot Komisija (Eurostat).

Na zahtevo Komisije (Eurostata) ji države članice posredujejo informacije za izvedbo ocene kakovosti statističnih podatkov, določeno v prilogi k tej uredbi, ki so potrebne za izpolnitev zahtev, ki se nanašajo na poročanje, določene v členu 5 Odločbe št. 1608/2003/ES.

Člen 7

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. avgusta 2004

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 230, 16.9.2003, str. 1.

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 1.

(3)  UL L 52, 22.2.1997, str. 1; Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA

STATISTIČNI PODATKI O INOVACIJAH

Razdelek 1

Države članice pripravijo naslednje statistične podatke o inovacijah v Skupnosti:

Oznaka

Naslov

Pripombe

1

Število inovacijsko aktivnih podjetij

Kot absolutna vrednost in kot % vseh podjetij

2

Število inovativnih podjetij, ki so uvedla nove ali bistveno izboljšane proizvode, nove na trgu

Kot absolutna vrednost, kot % vseh podjetij in kot % vseh inovacijsko aktivnih podjetij

3

Prihodki od inovacij, povezani z novimi ali bistveno izboljšanimi proizvodi, ki so novi na trgu

Kot absolutna vrednost, kot % skupnih prihodkov in kot % skupnih prihodkov inovacijsko aktivnih podjetij

4

Prihodki od inovacij, povezani z novimi ali bistveno izboljšanimi proizvodi, ki so sicer novi v podjetju, ne pa tudi na trgu

Kot absolutna vrednost, kot % skupnih prihodkov in kot % skupnih prihodkov inovacijsko aktivnih podjetij

5

Število inovacijsko aktivnih podjetij, , ki so vključena v inovacijsko sodelovanje

Kot absolutna vrednost in kot % inovacijsko aktivnih podjetij

6

Izdatki za inovacije

Kot absolutna vrednost, kot % skupnih prihodkov in kot % skupnih prihodkov inovacijsko aktivnih podjetij – neobvezno

7

Število inovacijsko aktivnih podjetij, , ki so čutila zelo pomembne učinke inovacij

Kot absolutna vrednost in kot % vseh inovacijsko aktivnih podjetij

8

Število inovacijsko aktivnih podjetij, ki so ugotovila zelo pomembne vire informacij za inovacije

Kot absolutna vrednost in kot % vseh inovacijsko aktivnih podjetij – neobvezno

9

Število podjetij, ki se soočajo s pomembnimi oviralnimi dejavniki

Kot absolutna vrednost, kot % vseh podjetij, kot % vseh inovacijsko aktivnih podjetij, in kot % neinovativmo aktivnih podjetij

Poleg zgoraj naštetih statističnih podatkov države članice pripravijo dodatne statistične podatke (vključno z razčlenitvami teh podatkov) v skladu z glavnimi postavkami, naštetimi v priročniku Oslo. O teh dodatnih statističnih podatkih se bo odločalo v tesnem sodelovanju z državami članicami.

Razdelek 2

Zajeti je treba najmanj podjetja v NACE Rev. 1.1, področja C, D, E, I, J, NACE Rev. 1.1 razdelka 51, 72 in NACE Rev. 1.1 skupini 74.2 in 74.3.

Razdelek 3

Vse spremenljivke se sporočijo vsaka štiri leta, razen spremenljivk 1, 2, 3, 4 in 5, ki se sporočijo vsaki dve leti.

Razdelek 4

Prvo referenčno leto, za katero se pripravijo statistični podatki, je koledarsko leto 2004.

Razdelek 5

1.

Vsi rezultati se razčlenijo glede na gospodarsko dejavnost (NACE Rev. 1.1) na ravni področja in glede na naslednje razrede števila zaposlenih: 10-49 zaposlenih, 50-249 zaposlenih, več kot 249 zaposlenih.

2.

Vsi rezultati se razčlenijo tudi glede na gospodarsko dejavnost (NACE Rev. 1.1) na ravni oddelka.

3.

Rezultati spremenljivke 5 se razčlenijo glede na vrsto inovacijskega sodelovanja. Rezultati spremenljivke 7 se razčlenijo glede na vrsto učinkov inovacij. Rezultati spremenljivke 8 se razčlenijo glede na vrsto virov informacij. Rezultati spremenljivke 9 se razčlenijo glede na vrsto oviralnih dejavnikov. O teh razčlenitvah se bo odločalo v tesnem sodelovanju z državami članicami.

Razdelek 6

1.

Vsi rezultati se posredujejo v 18 mesecih od konca koledarskega leta referenčnega obdobja.

2.

Države članice lahko Komisiji (Eurostatu) na prostovoljni podlagi posredujejo posamezne (individualne) zapise podatkov, ki zajemajo vse statistične enote, analizirane v okviru nacionalnih statističnih raziskav.

Razdelek 7

1.

Vprašalnik, ki se uporablja za Raziskavo inovativnosti v Skupnosti, se izvaja vsaka štiri leta in se prvič izvede v referenčnem letu 2004, vključuje vse glavne postavke, naštete v priročniku Oslo v zvezi z merjenjem inovativnosti v podjetjih.

2.

Komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju z državami članicami pripravi metodološka priporočila za Raziskavo o inovativnosti v Skupnosti, ki bo privedla do visoke stopnje usklajenosti rezultatov raziskav. Ta priporočila pokrivajo najmanj ciljno prebivalstvo, metodologijo raziskave (vključno z regionalnimi vidiki), usklajeni vprašalnik za raziskavo, zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov ter zahteve, ki se nanašajo na kakovost podatkov.

3.

V tesnem sodelovanju z državami članicami se pripravijo tudi metodološka priporočila za druge raziskave inovativnosti, ki se izvajajo vsaka štiri leta, pri čemer se prva raziskava izvede v referenčnem letu 2006.

4.

Države članice Komisiji (Eurostatu) zagotovijo potrebne informacije v zvezi z nacionalno metodologijo, ki se uporablja v nacionalni inovacijski statistiki.

Razdelek 8

V kolikor je treba opraviti večje prilagoditve nacionalnih statističnih sistemov, lahko Komisija državam članicam v zvezi s statističnimi podatki, ki jih je treba pripraviti, dodeli odstopanja za prvo referenčno leto 2004. Za prvo referenčno leto 2006 se lahko dodelijo tudi dodatna odstopanja v zvezi s pokrivanjem gospodarskih dejavnosti v skladu z NACE Rev. 1.1 in/ali razčlenitvami velikosti razredov.


14.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1451/2004

z dne 13. avgusta 2004

o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16. avgusta 2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pogojih izvajanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se pri uvozu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe, zaračuna stopnja dajatve skupne carinske tarife. Vendar pa je za proizvode iz odstavka 2 tega člena uvozna dajatev enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 % in znižani za uvozno ceno cif, ki se uporablja za zadevno pošiljko. Vendar pa dajatev ne sme preseči stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

V skladu s členom 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 se uvozne cene cif izračunajo na podlagi reprezentančnih cen za zadevni proizvod na svetovnem trgu.

(3)

Uredba (ES) št. 1249/96 določa pogoje izvajanja Uredbe (ES) št. 1784/2003 glede uvoznih dajatev v sektorju žit.

(4)

Uvozne dajatve veljajo do določitve in začetka veljavnosti novih.

(5)

Da se omogoči normalno delovanje sistema uvoznih dajatev, se za izračun dajatev uporabi reprezentančna tržna stopnja, evidentirana v referenčnem obdobju.

(6)

Uporaba Uredbe (ES) št. 1249/96 določa uvozne dajatev v skladu s Prilogo I k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, so določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. avgusta 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. avgusta 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, v uporabi od 16. avgusta 2004

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

3,85

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

27,41

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

54,93

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

54,93

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

37,50


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa [člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96], je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR/t, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR/t, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

obdobje od 30.7.–12.8.2004

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

119,66 (3)

71,88

150,69 (4)

140,69 (4)

120,69 (4)

97,14 (4)

Premija za Zaliv (EUR/t)

13,23

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

12,93

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 27,08 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: 32,48 EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 2378/2002).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(4)  Fob Duluth.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

14.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/39


SKLEP SVETA

z dne 19. julija 2004

o potrditvi pristopa Evropske skupnosti k Mednarodni konvenciji o varstvu rastlin, kakor je bila spremenjena in potrjena z Resolucijo 12/97 na devetindvajsetem zasedanju konference FAO novembra 1997

(2004/597/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mednarodno konvencijo o varstvu rastlin (v nadaljevanju „Konvencija IPPC“) je sprejela konferenca FAO leta 1951 in je začela veljati naslednje leto. Naknadno jo je spremenila konferenca FAO leta 1979 in spremembe so začele veljati leta 1991.

(2)

Leta 1997 je bila opravljena nadaljnja revizija Konvencije IPPC zaradi uskladitve s Sporazumom o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov iz Sklepne listine urugvajskega kroga, zagotovitve skladnosti z novim sistemom za oblikovanje mednarodnih standardov v okviru IPPC in da se organizacijam članicam FAO omogoči, da postanejo njene pogodbenice. Spremenjeno besedilo je bilo sprejeto z Resolucijo 12/97 konference FAO novembra 1997.

(3)

Spremembe revidiranega besedila začnejo veljati od tridesetega dne po tem, ko jih sprejmeta dve tretjini pogodbenic. Od tega dne ima Evropska skupnost pravico, da pristopi h Konvenciji IPPC. Spremenjeno besedilo je sedaj sprejelo 43 držav, od tega štiri države članice.

(4)

Eden od glavnih ciljev Konvencije IPPC je zagotoviti „skupne in učinkovite ukrepe za preprečevanje širjenja in vnašanja rastlinam in rastlinskim proizvodom škodljivih organizmov ter uveljavljati ustrezne ukrepe za njihovo zatiranje“.

(5)

Pristojnost Skupnosti za sklepanje mednarodnih sporazumov ali pogodb ali za pristopanje k njim ne izvira samo iz izrecne dodelitve pristojnosti v Pogodbi, temveč tudi iz drugih določb Pogodbe in iz aktov, ki jih v skladu z navedenimi določbami sprejmejo institucije Skupnosti.

(6)

Vsebina Konvencije IPPC spada tudi v okvir obstoječih predpisov Skupnosti na tem področju.

(7)

Iz navedenega sledi, da je vsebina Konvencije IPPC tako zadeva Skupnosti kot njenih držav članic.

(8)

Skupnost mora pristopiti h Konvenciji IPPC glede zadev, ki so v njeni pristojnosti.

(9)

Predsednika Sveta je treba pooblastiti za deponiranje listine o pristopu Skupnosti –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Evropska skupnost predloži zahtevo za pristop k Mednarodni konvenciji o varstvu rastlin (v nadaljevanju „Konvencija IPPC“) glede zadev, ki so v njeni pristojnosti.

2.   Spremenjeno besedilo Konvencije IPPC, kot je bilo potrjeno z Resolucijo 12/97 na devetindvajsetem zasedanju Konference FAO novembra 1997, je navedeno v Prilogi I.

Člen 2

1.   Predsednik Sveta je s tem sklepom pooblaščen za deponiranje listine o pristopu pri generalnem direktorju Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov (v nadaljevanju „FAO“).

2.   Izjava iz Priloge II se poda v listini o pristopu.

V Bruslju, 19. julija 2004

Za Svet

Predsednik

C. VEERMAN


(1)  Mnenje, podano z dne 8. novembra 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu).


PRILOGA I

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION

New revised text approved by Resolution 12/97 of the 29th Session of the FAO Conference in November 1997

The Contracting Parties,

recognising the necessity for international cooperation in controlling pests of plants and plant products and in preventing their international spread, and especially their introduction into endangered areas,

recognising that phytosanitary measures should be technically justified, transparent and should not be applied in such a way as to constitute either a means of arbitrary or unjustified discrimination or a disguised restriction, particularly on international trade,

desiring to ensure close coordination of measures directed to these ends,

desiring to provide a framework for the development and application of harmonised phytosanitary measures and the elaboration of international standards to that effect,

taking into account internationally approved principles governing the protection of plant, human and animal health, and the environment, and

noting the agreements concluded as a result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, including the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I

Purpose and responsibility

1.   With the purpose of securing common and effective action to prevent the spread and introduction of pests of plants and plant products, and to promote appropriate measures for their control, the Contracting Parties undertake to adopt the legislative, technical and administrative measures specified in this Convention and in supplementary agreements pursuant to Article XVI.

2.   Each Contracting Party shall assume responsibility, without prejudice to obligations assumed under other international agreements, for the fulfilment within its territories of all requirements under this Convention.

3.   The division of responsibilities for the fulfilment of the requirements of this Convention between Member Organisations of FAO and their Member States that are Contracting Parties shall be in accordance with their respective competencies.

4.   Where appropriate, the provisions of this Convention may be deemed by Contracting Parties to extend, in addition to plants and plant products, to storage places, packaging, conveyances, containers, soil and any other organism, object or material capable of harbouring or spreading plant pests, particularly where international transportation is involved.

Article II

Use of terms

1.   For the purpose of this Convention, the following terms shall have the meanings hereunder assigned to them:

‘Area of low pest prevalence’— an area, whether all of a country, part of a country, or all or parts of several countries, as identified by the competent authorities, in which a specific pest occurs at low levels and which is subject to effective surveillance, control or eradication measures;

‘Commission’— the Commission on Phytosanitary Measures established under Article XI;

‘Endangered area’— an area where ecological factors favour the establishment of a pest whose presence in the area will result in economically important loss;

‘Establishment’— perpetuation, for the foreseeable future, of a pest within an area after entry;

‘Harmonised phytosanitary measures’— phytosanitary measures established by Contracting Parties based on international standards;

‘International standards’— international standards established in accordance with Article X, paragraphs 1 and 2;

‘Introduction’— the entry of a pest resulting in its establishment;

‘Pest’— any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent injurious to plants or plant products;

‘Pest risk analysis’— the process of evaluating biological or other scientific and economic evidence to determine whether a pest should be regulated and the strength of any phytosanitary measures to be taken against it;

‘Phytosanitary measure’— any legislation, regulation or official procedure having the purpose to prevent the introduction and/or spread of pests;

‘Plant products’— unmanufactured material of plant origin (including grain) and those manufactured products that, by their nature or that of their processing, may create a risk for the introduction and spread of pests;

‘Plants’— living plants and parts thereof, including seeds and germplasm;

‘Quarantine pest’— a pest of potential economic importance to the area endangered thereby and not yet present there, or present but not widely distributed and being officially controlled;

‘Regional standards’— standards established by a regional plant protection organisation for the guidance of the members of that organisation;

‘Regulated article’— any plant, plant product, storage place, packaging, conveyance, container, soil and any other organism, object or material capable of harbouring or spreading pests, deemed to require phytosanitary measures, particularly where international transportation is involved;

‘Regulated non-quarantine pest’— a non-quarantine pest whose presence in plants for planting affects the intended use of those plants with an economically unacceptable impact and which is therefore regulated within the territory of the importing Contracting Party;

‘Regulated pest’— a quarantine pest or a regulated non-quarantine pest;

‘Secretary’— Secretary of the Commission appointed pursuant to Article XII;

‘Technically justified’— justified on the basis of conclusions reached by using an appropriate pest risk analysis or, where applicable, another comparable examination and evaluation of available scientific information.

2.   The definitions set forth in this Article, being limited to the application of this Convention, shall not be deemed to affect definitions established under domestic laws or regulations of Contracting Parties.

Article III

Relationship with other international agreements

Nothing in this Convention shall affect the rights and obligations of the Contracting Parties under relevant international agreements.

Article IV

General provisions relating to the organisational arrangements for national plant protection

1.   Each Contracting Party shall make provision, to the best of its ability, for an official national plant protection organisation with the main responsibilities set out in this Article.

2.   The responsibilities of an official national plant protection organisation shall include the following:

(a)

the issuance of certificates relating to the phytosanitary regulations of the importing Contracting Party for consignments of plants, plant products and other regulated articles;

(b)

the surveillance of growing plants, including both areas under cultivation (inter alia fields, plantations, nurseries, gardens, greenhouses and laboratories) and wild flora, and of plants and plant products in storage or in transportation, particularly with the object of reporting the occurrence, outbreak and spread of pests, and of controlling those pests, including the reporting referred to under Article VIII paragraph 1(a);

(c)

the inspection of consignments of plants and plant products moving in international traffic and, where appropriate, the inspection of other regulated articles, particularly with the object of preventing the introduction and/or spread of pests;

(d)

the disinfestation or disinfection of consignments of plants, plant products and other regulated articles moving in international traffic, to meet phytosanitary requirements;

(e)

the protection of endangered areas and the designation, maintenance and surveillance of pest-free areas and areas of low pest prevalence;

(f)

the conduct of pest risk analyses;

(g)

to ensure through appropriate procedures that the phytosanitary security of consignments after certification regarding composition, substitution and reinfestation is maintained prior to export; and

(h)

training and development of staff.

3.   Each Contracting Party shall make provision, to the best of its ability, for the following:

(a)

the distribution of information within the territory of the Contracting Party regarding regulated pests and the means of their prevention and control;

(b)

research and investigation in the field of plant protection;

(c)

the issuance of phytosanitary regulations; and

(d)

the performance of such other functions as may be required for the implementation of this Convention.

4.   Each Contracting Party shall submit a description of its official national plant protection organisation and of changes in such organisation to the Secretary. A Contracting Party shall provide a description of its organisational arrangements for plant protection to another Contracting Party, upon request.

Article V

Phytosanitary certification

1.   Each Contracting Party shall make arrangements for phytosanitary certification, with the objective of ensuring that exported plants, plant products and other regulated articles and consignments thereof are in conformity with the certifying statement to be made pursuant to paragraph 2(b) of this Article.

2.   Each Contracting Party shall make arrangements for the issuance of phytosanitary certificates in conformity with the following provisions:

(a)

Inspection and other related activities leading to issuance of phytosanitary certificates shall be carried out only by or under the authority of the official national plant protection organisation. The issuance of phytosanitary certificates shall be carried out by public officers who are technically qualified and duly authorised by the official national plant protection organisation to act on its behalf and under its control with such knowledge and information available to those officers that the authorities of importing Contracting Parties may accept the phytosanitary certificates with confidence as dependable documents.

(b)

Phytosanitary certificates, or their electronic equivalent where accepted by the importing Contracting Party concerned, shall be as worded in the models set out in the Annex to this Convention. These certificates should be completed and issued taking into account relevant international standards.

(c)

Uncertified alterations or erasures shall invalidate the certificates.

3.   Each Contracting Party undertakes not to require consignments of plants or plant products or other regulated articles imported into its territories to be accompanied by phytosanitary certificates inconsistent with the models set out in the Annex to this Convention. Any requirements for additional declarations shall be limited to those technically justified.

Article VI

Regulated pests

1.   Contracting Parties may require phytosanitary measures for quarantine pests and regulated non-quarantine pests, provided that such measures are:

(a)

no more stringent than measures applied to the same pests, if present within the territory of the importing Contracting Party; and

(b)

limited to what is necessary to protect plant health and/or safeguard the intended use and can be technically justified by the Contracting Party concerned.

2.   Contracting Parties shall not require phytosanitary measures for non-regulated pests.

Article VII

Requirements in relation to imports

1.   With the aim of preventing the introduction and/or spread of regulated pests into their territories, Contracting Parties shall have sovereign authority to regulate, in accordance with applicable international agreements, the entry of plants and plant products and other regulated articles and, to this end, may:

(a)

prescribe and adopt phytosanitary measures concerning the importation of plants, plant products and other regulated articles, including, for example, inspection, prohibition on importation, and treatment;

(b)

refuse entry or detain, or require treatment, destruction or removal from the territory of the Contracting Party, of plants, plant products and other regulated articles or consignments thereof that do not comply with the phytosanitary measures prescribed or adopted under subparagraph (a);

(c)

prohibit or restrict the movement of regulated pests into their territories;

(d)

prohibit or restrict the movement of biological control agents and other organisms of phytosanitary concern claimed to be beneficial into their territories.

2.   In order to minimise interference with international trade, each Contracting Party, in exercising its authority under paragraph 1 of this Article, undertakes to act in conformity with the following:

(a)

Contracting Parties shall not, under their phytosanitary legislation, take any of the measures specified in paragraph 1 of this Article unless such measures are made necessary by phytosanitary considerations and are technically justified.

(b)

Contracting Parties shall, immediately upon their adoption, publish and transmit phytosanitary requirements, restrictions and prohibitions to any Contracting Party or parties that they believe may be directly affected by such measures.

(c)

Contracting Parties shall, on request, make available to any Contracting Party the rationale for phytosanitary requirements, restrictions and prohibitions.

(d)

If a Contracting Party requires consignments of particular plants or plant products to be imported only through specified points of entry, such points shall be so selected as not to unnecessarily impede international trade. The Contracting Party shall publish a list of such points of entry and communicate it to the Secretary, any regional plant protection organisation of which the Contracting Party is a member, all Contracting Parties which the Contracting Party believes to be directly affected, and other Contracting Parties upon request. Such restrictions on points of entry shall not be made unless the plants, plant products or other regulated articles concerned are required to be accompanied by phytosanitary certificates or to be submitted to inspection or treatment.

(e)

Any inspection or other phytosanitary procedure required by the plant protection organisation of a Contracting Party for a consignment of plants, plant products or other regulated articles offered for importation, shall take place as promptly as possible with due regard to their perishability.

(f)

Importing Contracting Parties shall, as soon as possible, inform the exporting Contracting Party concerned or, where appropriate, the re-exporting Contracting Party concerned, of significant instances of non-compliance with phytosanitary certification. The exporting Contracting Party or, where appropriate, the re-exporting Contracting Party concerned, should investigate and, on request, report the result of its investigation to the importing Contracting Party concerned.

(g)

Contracting Parties shall institute only phytosanitary measures that are technically justified, consistent with the pest risk involved and represent the least restrictive measures available, and result in the minimum impediment to the international movement of people, commodities and conveyances.

(h)

Contracting Parties shall, as conditions change, and as new facts become available, ensure that phytosanitary measures are promptly modified or removed if found to be unnecessary.

(i)

Contracting Parties shall, to the best of their ability, establish and update lists of regulated pests, using scientific names, and make such lists available to the Secretary, to regional plant protection organisations of which they are members and, on request, to other Contracting Parties.

(j)

Contracting Parties shall, to the best of their ability, conduct surveillance for pests and develop and maintain adequate information on pest status in order to support categorisation of pests, and for the development of appropriate phytosanitary measures. This information shall be made available to Contracting Parties, on request.

3.   A Contracting Party may apply measures specified in this Article to pests which may not be capable of establishment in its territories but, if they gained entry, cause economic damage. Measures taken against these pests must be technically justified.

4.   Contracting Parties may apply measures specified in this Article to consignments in transit through their territories only where such measures are technically justified and necessary to prevent the introduction and/or spread of pests.

5.   Nothing in this Article shall prevent importing Contracting Parties from making special provision, subject to adequate safeguards, for the importation, for the purpose of scientific research, education, or other specific use, of plants and plant products and other regulated articles, and of plant pests.

6.   Nothing in this Article shall prevent any Contracting Party from taking appropriate emergency action on the detection of a pest posing a potential threat to its territories or the report of such a detection. Any such action shall be evaluated as soon as possible to ensure that its continuance is justified. The action taken shall be immediately reported to Contracting Parties concerned, the Secretary, and any regional plant protection organisation of which the Contracting Party is a member.

Article VIII

International cooperation

1.   The Contracting Parties shall cooperate with one another to the fullest practicable extent in achieving the aims of this Convention, and shall in particular:

(a)

cooperate in the exchange of information on plant pests, particularly the reporting of the occurrence, outbreak or spread of pests that may be of immediate or potential danger, in accordance with such procedures as may be established by the Commission;

(b)

participate, in so far as is practicable, in any special campaigns for combating pests that may seriously threaten crop production and need international action to meet the emergencies; and

(c)

cooperate, to the extent practicable, in providing technical and biological information necessary for pest risk analysis.

2.   Each Contracting Party shall designate a contact point for the exchange of information connected with the implementation of this Convention.

Article IX

Regional plant protection organisations

1.   The Contracting Parties undertake to cooperate with one another in establishing regional plant protection organisations in appropriate areas.

2.   The regional plant protection organisations shall function as the coordinating bodies in the areas covered, shall participate in various activities to achieve the objectives of this Convention and, where appropriate, shall gather and disseminate information.

3.   The regional plant protection organisations shall cooperate with the Secretary in achieving the objectives of the Convention and, where appropriate, cooperate with the Secretary and the Commission in developing international standards.

4.   The Secretary will convene regular Technical Consultations of representatives of regional plant protection organisations to:

(a)

promote the development and use of relevant international standards for phytosanitary measures; and

(b)

encourage inter-regional cooperation in promoting harmonised phytosanitary measures for controlling pests and in preventing their spread and/or introduction.

Article X

Standards

1.   The Contracting Parties agree to cooperate in the development of international standards in accordance with the procedures adopted by the Commission.

2.   International standards shall be adopted by the Commission.

3.   Regional standards should be consistent with the principles of this Convention; such standards may be deposited with the Commission for consideration as candidates for international standards for phytosanitary measures if more broadly applicable.

4.   Contracting Parties should take into account, as appropriate, international standards when undertaking activities related to this Convention.

Article XI

Commission on Phytosanitary Measures

1.   Contracting Parties agree to establish the Commission on Phytosanitary Measures within the framework of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO).

2.   The functions of the Commission shall be to promote the full implementation of the objectives of the Convention and, in particular, to:

(a)

review the state of plant protection in the world and the need for action to control the international spread of pests and their introduction into endangered areas;

(b)

establish and keep under review the necessary institutional arrangements and procedures for the development and adoption of international standards, and to adopt international standards;

(c)

establish rules and procedures for the resolution of disputes in accordance with Article XIII;

(d)

establish such subsidiary bodies of the Commission as may be necessary for the proper implementation of its functions;

(e)

adopt guidelines regarding the recognition of regional plant protection organisations;

(f)

establish cooperation with other relevant international organisations on matters covered by this Convention;

(g)

adopt such recommendations for the implementation of the Convention as necessary; and

(h)

perform such other functions as may be necessary to the fulfilment of the objectives of this Convention.

3.   Membership in the Commission shall be open to all Contracting Parties.

4.   Each Contracting Party may be represented at sessions of the Commission by a single delegate who may be accompanied by an alternate, and by experts and advisers. Alternates, experts and advisers may take part in the proceedings of the Commission but may not vote, except in the case of an alternate who is duly authorised to substitute for the delegate.

5.   The Contracting Parties shall make every effort to reach agreement on all matters by consensus. If all efforts to reach consensus have been exhausted and no agreement is reached, the decision shall, as a last resort, be taken by a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting.

6.   A Member Organisation of FAO that is a Contracting Party and the Member States of that Member Organisation that are Contracting Parties shall exercise their membership rights and fulfil their membership obligations in accordance, mutatis mutandis, with the Constitution and General Rules of FAO.

7.   The Commission may adopt and amend, as required, its own Rules of Procedure, which shall not be inconsistent with this Convention or with the Constitution of FAO.

8.   The Chairperson of the Commission shall convene an annual regular session of the Commission.

9.   Special sessions of the Commission shall be convened by the Chairperson of the Commission at the request of at least one-third of its members.

10.   The Commission shall elect its Chairperson and no more than two Vice-Chairpersons, each of whom shall serve for a term of two years.

Article XII

Secretariat

1.   The Secretary of the Commission shall be appointed by the Director-General of FAO.

2.   The Secretary shall be assisted by such secretariat staff as may be required.

3.   The Secretary shall be responsible for implementing the policies and activities of the Commission and carrying out such other functions as may be assigned to the Secretary by this Convention and shall report thereon to the Commission.

4.   The Secretary shall disseminate:

(a)

international standards to all Contracting Parties within 60 days of adoption;

(b)

to all Contracting Parties, lists of points of entry under Article VII paragraph 2(d) communicated by Contracting Parties;

(c)

lists of regulated pests whose entry is prohibited or referred to in Article VII paragraph 2(i) to all Contracting Parties and regional plant protection organisations;

(d)

information received from Contracting Parties on phytosanitary requirements, restrictions and prohibitions referred to in Article VII paragraph 2(b), and descriptions of official national plant protection organisations referred to in Article IV paragraph 4.

5.   The Secretary shall provide translations in the official languages of FAO of documentation for meetings of the Commission and international standards.

6.   The Secretary shall cooperate with regional plant protection organisations in achieving the aims of the Convention.

Article XIII

Settlement of disputes

1.   If there is any dispute regarding the interpretation or application of this Convention, or if a Contracting Party considers that any action by another Contracting Party is in conflict with the obligations of the latter under Articles V and VII of this Convention, especially regarding the basis of prohibiting or restricting the imports of plants, plant products or other regulated articles coming from its territories, the Contracting Parties concerned shall consult among themselves as soon as possible with a view to resolving the dispute.

2.   If the dispute cannot be resolved by the means referred to in paragraph 1, the Contracting Party or parties concerned may request the Director-General of FAO to appoint a committee of experts to consider the question in dispute, in accordance with rules and procedures that may be established by the Commission.

3.   This Committee shall include representatives designated by each Contracting Party concerned. The Committee shall consider the question in dispute, taking into account all documents and other forms of evidence submitted by the Contracting Parties concerned. The Committee shall prepare a report on the technical aspects of the dispute for the purpose of seeking its resolution. The preparation of the report and its approval shall be according to rules and procedures established by the Commission, and it shall be transmitted by the Director-General to the Contracting Parties concerned. The report may also be submitted, upon its request, to the competent body of the international organisation responsible for resolving trade disputes.

4.   The Contracting Parties agree that the recommendations of such a committee, while not binding in character, will become the basis for renewed consideration by the Contracting Parties concerned of the matter out of which the disagreement arose.

5.   The Contracting Parties concerned shall share the expenses of the experts.

6.   The provisions of this Article shall be complementary to and not in derogation of the dispute settlement procedures provided for in other international agreements dealing with trade matters.

Article XIV

Substitution of prior agreements

This Convention shall terminate and replace, between Contracting Parties, the International Convention respecting measures to be taken against the Phylloxera vastatrix of 3 November 1881, the additional Convention signed at Berne on 15 April 1889 and the International Convention for the Protection of Plants signed at Rome on 16 April 1929.

Article XV

Territorial application

1.   Any Contracting Party may at the time of ratification or adherence or at any time thereafter communicate to the Director-General of FAO a declaration that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible, and this Convention shall be applicable to all territories specified in the declaration as from the 30th day after the receipt of the declaration by the Director-General.

2.   Any Contracting Party which has communicated to the Director-General of FAO a declaration in accordance with paragraph 1 of this Article may at any time communicate a further declaration modifying the scope of any former declaration or terminating the application of the provisions of the present Convention in respect of any territory. Such modification or termination shall take effect as from the 30th day after the receipt of the declaration by the Director-General.

3.   The Director-General of FAO shall inform all Contracting Parties of any declaration received under this Article.

Article XVI

Supplementary agreements

1.   The Contracting Parties may, for the purpose of meeting special problems of plant protection which need particular attention or action, enter into supplementary agreements. Such agreements may be applicable to specific regions, to specific pests, to specific plants and plant products, to specific methods of international transportation of plants and plant products, or otherwise supplement the provisions of this Convention.

2.   Any such supplementary agreements shall come into force for each Contracting Party concerned after acceptance in accordance with the provisions of the supplementary agreements concerned.

3.   Supplementary agreements shall promote the intent of this Convention and shall conform to the principles and provisions of this Convention, as well as to the principles of transparency, non-discrimination and the avoidance of disguised restrictions, particularly on international trade.

Article XVII

Ratification and adherence

1.   This Convention shall be open for signature by all States until 1 May 1952 and shall be ratified at the earliest possible date. The instruments of ratification shall be deposited with the Director-General of FAO, who shall give notice of the date of deposit to each of the signatory states.

2.   As soon as this Convention has come into force in accordance with Article XXII it shall be open for adherence by non-signatory States and Member Organisations of FAO. Adherence shall be effected by the deposit of an instrument of adherence with the Director-General of FAO, who shall notify all Contracting Parties.

3.   When a Member Organisation of FAO becomes a Contracting Party to this Convention, the Member Organisation shall, in accordance with the provisions of Article II(7) of the FAO Constitution, as appropriate, notify at the time of its adherence such modifications or clarifications to its declaration of competence submitted under Article II(5) of the FAO Constitution as may be necessary in light of its acceptance of this Convention. Any Contracting Party to this Convention may, at any time, request a Member Organisation of FAO that is a Contracting Party to this Convention to provide information as to which, as between the Member Organisation and its Member States, is responsible for the implementation of any particular matter covered by this Convention. The Member Organisation shall provide this information within a reasonable time.

Article XVIII

Non-Contracting Parties

The Contracting Parties shall encourage any State or Member Organisation of FAO, not a party to this Convention, to accept this Convention, and shall encourage any non-Contracting Party to apply phytosanitary measures consistent with the provisions of this Convention and any international standards adopted hereunder.

Article XIX

Languages

1.   The authentic languages of this Convention shall be all official languages of FAO.

2.   Nothing in this Convention shall be construed as requiring Contracting Parties to provide and to publish documents or to provide copies of them other than in the language(s) of the Contracting Party, except as stated in paragraph 3 below.

3.   The following documents shall be in at least one of the official languages of FAO:

(a)

information provided according to Article IV paragraph 4;

(b)

cover notes giving bibliographical data on documents transmitted according to Article VII paragraph 2(b);

(c)

information provided according to Article VII(2)(b), (d), (i) and (j);

(d)

notes giving bibliographical data and a short summary of relevant documents on information provided according to Article VIII(1)(a);

(e)

requests for information from contact points as well as replies to such requests, but not including any attached documents;

(f)

any document made available by Contracting Parties for meetings of the Commission.

Article XX

Technical assistance

The Contracting Parties agree to promote the provision of technical assistance to Contracting Parties, especially those that are developing Contracting Parties, either bilaterally or through the appropriate international organisations, with the objective of facilitating the implementation of this Convention.

Article XXI

Amendment

1.   Any proposal by a Contracting Party for the amendment of this Convention shall be communicated to the Director-General of FAO.

2.   Any proposed amendment of this Convention received by the Director-General of FAO from a Contracting Party shall be presented to a regular or special session of the Commission for approval and, if the amendment involves important technical changes or imposes additional obligations on the Contracting Parties, it shall be considered by an advisory committee of specialists convened by FAO prior to the Commission.

3.   Notice of any proposed amendment of this Convention, other than amendments to the Annex, shall be transmitted to the Contracting Parties by the Director-General of FAO not later than the time when the agenda of the session of the Commission at which the matter is to be considered is dispatched.

4.   Any such proposed amendment of this Convention shall require the approval of the Commission and shall come into force as from the 30th day after acceptance by two-thirds of the Contracting Parties. For the purpose of this Article, an instrument deposited by a Member Organisation of FAO shall not be counted as additional to those deposited by Member States of such an organisation.

5.   Amendments involving new obligations for Contracting Parties, however, shall come into force in respect of each Contracting Party only on acceptance by it and as from the 30th day after such acceptance. The instruments of acceptance of amendments involving new obligations shall be deposited with the Director-General of FAO, who shall inform all Contracting Parties of the receipt of acceptance and the entry into force of amendments.

6.   Proposals for amendments to the model phytosanitary certificates set out in the Annex to this Convention shall be sent to the Secretary and shall be considered for approval by the Commission. Approved amendments to the model phytosanitary certificates set out in the Annex to this Convention shall become effective 90 days after their notification to the Contracting Parties by the Secretary.

7.   For a period of not more than 12 months from an amendment to the model phytosanitary certificates set out in the Annex to this Convention becoming effective, the previous version of the phytosanitary certificates shall also be legally valid for the purpose of this Convention.

Article XXII

Entry into force

As soon as this Convention has been ratified by three signatory States it shall come into force among them. It shall come into force for each State or Member Organisation of FAO ratifying or adhering thereafter from the date of deposit of its instrument of ratification or adherence.

Article XXIII

Denunciation

1.   Any Contracting Party may at any time give notice of denunciation of this Convention by notification addressed to the Director-General of FAO. The Director-General shall at once inform all Contracting Parties.

2.   Denunciation shall take effect one year from the date of receipt of the notification by the Director-General of FAO.

PRILOGA K PRILOGI I

Image

Image


PRILOGA II

Declaration by the European Community on the exercise of competence according to Article XVII(3) of the International Plant Protection Convention

In accordance with the provisions of Article II(7) of the FAO Constitution, the European Community hereby declares that its declaration of competence submitted to FAO under Article II(5) of the FAO Constitution still applies in the light of its adherence to the International Plant Protection Convention.


Komisija

14.8.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/54


SKLEP KOMISIJE

z dne 13. avgusta 2004

o finančnem prispevku Skupnosti za izkoreninjenje klasične prašičje kuge v Luksemburgu v letu 2003

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 3084)

(Samo besedilo v francoščini je verodostojno)

(2004/598/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 3(3) in člena 5(3) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Luksemburgu je leta 2003 izbruhnila klasična prašičja kuga. Pojav te bolezni resno ogroža populacijo živine v Skupnosti.

(2)

Z namenom pomoči pri izkoreninjenju te bolezni v najkrajšem času, lahko Skupnost finančno prispeva za upravičene stroške državi članici, kot je predvideno v Odločbi Sveta 90/424/EGS.

(3)

Na podlagi člena 3(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (2) se ukrepi na področju veterine in zdravstvenega varstva rastlin, izvedeni skladno s predpisi Skupnosti, financirajo iz Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada. Finančni nadzor teh ukrepov se izvaja po členih 8 in 9 omenjene uredbe.

(4)

Za plačilo finančnega prispevka iz Skupnosti je potrebno izpolniti pogoj, da so bile načrtovane dejavnosti dejansko izvedene in da pristojni organi predložijo vse potrebne podatke v določenih rokih.

(5)

Luksemburg je 12. marca 2004 predložil uradno prošnjo za povračilo stroškov, ki so nastali na njegovem ozemlju. Iz te prošnje je razvidno, da je bilo izločenih 1 351 živali.

(6)

Definirati je potrebno izraze „takojšnja primerna odškodnina za živinorejce“, ki je uporabljen v členu 3 Odločbe 90/424/EGS ter „plačila v razumni meri“ in „utemeljena plačila“ ter vse kategorije upravičenih stroškov „drugih stroškov“, ki so povezane s prisilnim izločanjem.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SKLENILA:

Člen 1

Plačilo finančnega prispevka Skupnosti za Luksemburg

Za izkoreninjenje klasične prašičje kuge v letu 2003 lahko Luksemburg iz Skupnosti pridobi finančni prispevek za 50 % nastalih stroškov zaradi:

(a)

takojšnje primerne odškodnine za živinorejce, ki so morali izločiti svoje živali v okviru ukrepov za izkoreninjenje izbruha klasične prašičje kuge leta 2003, ki so zahtevani na podlagi določb prve in sedme alinee člena 3(2) Odločbe 90/424/EGS in v skladu s to odločbo;

(b)

operativnih izdatkov povezanih z izločevanjem živali, uničevanjem trupov iz izdelkov, čiščenjem in razkuževanjem obratov ter čiščenjem in razkuževanjem opreme ali uničevanjem opreme, če je to potrebno, na podlagi določb prve, druge in tretje alinee člena 3(2) Odločbe 90/424/EGS in v skladu s to odločbo;

Člen 2

Definicije

V tej odločbi veljajo naslednje definicije:

(a)

„takojšnja primerna odškodnina“ pomeni plačilo odškodnine, ki ustreza tržni vrednosti, kot je to opredeljeno v členu 3(1), v 90 dneh po izločitvi živali;

(b)

„plačila v razumni meri“ pomeni plačila za nakup sredstev ali storitev po cenah sorazmernih tržnim cenam pred izbruhom klasične prašičje kuge;

(c)

„utemeljena plačila“ pomeni plačila za nakup sredstev ali storitev, za katere se dokaže narava in neposredna zveza s prisilnim izločevanjem živali, na katerega se sklicuje člen 1(a).

Člen 3

Upravičeni stroški, ki jih pokriva finančni prispevek Skupnosti

1.   Največji znesek odškodnine lastnikom za žival se določi na podlagi tržne vrednosti, ki so jo živali imele pred kontaminacijo ali izločitvijo.

2.   V primerih, ko so bila plačila odškodnine s strani Luksemburga na podlagi člena 1(a) izvršena po 90-dnevnem roku, ki je določen v členu 2(a), se upravičeni znesek, pri stroških poravnanih po roku, zmanjša takole:

25 % za plačila med 91. in 105. dnem po izločitvi živali,

50 % za plačila med 106. in 120. dnem po izločitvi živali,

75 % za plačila med 121. in 135. dnem po izločitvi živali,

100 % za plačila po 135. dnem po izločitvi živali.

Vendar bo Komisija uporabila drugačno časovno lestvico in/ali manjša znižanja oz. znižanj sploh ne bo upoštevala, če so se pri določenih ukrepih pojavili izjemni pogoji za izvedbo ali če Luksemburg predstavi druge, dobro dokazane, razloge.

3.   Stroški upravičeni za finančni prispevek, na katere se sklicuje člen 1(b), so le tisti, ki so opredeljeni v Prilogi III.

4.   Pri izračunu finančnega prispevka Skupnosti ne bodo upoštevani:

(a)

davek na dodano vrednost,

(b)

plače državnih uslužbencev,

(c)

uporaba javnih sredstev, ki niso potrošno blago.

Člen 4

Pogoji za plačilo in dokazna dokumentacija

1.   Finančni prispevek Skupnosti se določi v skladu s postopkom opredeljenim v členu 41 Odločbe Sveta 90/424/EGS na podlagi:

(a)

zahtevka predloženega v skladu s prilogama I in II in v časovnem obdobju, predvidenem v odstavku 2;

(b)

podrobne dokumente, ki potrjujejo številke v zahtevku, na katerega se sklicuje alinea (a);

(c)

rezultate končnega pregleda, če bodo, na kraju samem s strani Komisije, ki je opredeljen v členu 5.

Dokumenti, na katere se sklicuje alinea (b), ter zadevni poslovni podatki morajo biti na voljo pri pregledih na kraju samem s strani Komisije.

2.   Zahtevek na katerega se sklicuje odstavek 1(a) se predloži v računalniški obliki v skladu s prilogama I in II v roku 60 koledarskih dneh po obvestilu o tej odločitvi.

V primeru, da ta rok ne bo upoštevan, se bo finančni prispevek Skupnosti zmanjšal za 25 % za vsak mesec zamude.

Člen 5

Pregledi na kraju samem s strani Komisije

Komisija lahko na kraju samem pregleda, ob sodelovanju pristojnih nacionalnih organov, izvedbo ukrepov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge in s tem povezanih nastalih stroškov.

Člen 6

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na Veliko vojvodstvo Luksemburg.

V Bruslju, 13. avgusta 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 325, 12.12.2003, str. 31).

(2)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103.


PRILOGA I

Prošnja za prispevek k odškodnini za stroške živali, ki so bile prisilno izbrane za zakol

Št. izbruha

Zveza z izbruhom št.

Identifikacijska št. posesti

Kmetovalec

Lokacija posesti

Datum zakola

Način uničenja

Teža na datum uničenja

Število živali po kategorijah

Znesek izplačan po kategoriji

Drugi stroški izplačani kmetovalcu (brez DDV)

Skupna odškodnina (brez DDV)

Datum plačila

Priimek

Ime

Kafilerija

Klavnica

Drugo (navedite)

Svinje

Merjasci

Pujski

Prašiči

Svinje

Merjasci

Pujski

Prašiči


PRILOGA II

Zahtevek, na katerega se sklicuje člen 4

„Drugi stroški“ (če je navedba smiselna) pri posesti št. … ali seznamu

(izključujoč odškodnine za vrednost živali)

Postavka

Znesek brez DDV

Izločevanje

 

Uničevanje trupov (prevoz in obdelava)

 

Čiščenje in razkuževanje (plače in sredstva)

 

Krma (odškodnina in uničenje)

 

Oprema (odškodnina in uničenje)

 

SKUPAJ

 


PRILOGA III

Upravičeni stroški, na katere se sklicuje člen 3(3)

(1)

Stroški prisilne izločitve živali:

(a)

plače in nadomestila za osebje, ki je bilo zaposleno specifično za namen izločevanja;

(b)

potrošeno blago in specifična oprema uporabljena za izločevanje;

(c)

pridobitev storitev ali najem opreme za prevoz živali na mesto izločevanja.

(2)

Stroški uničenja trupov:

(a)

kafilerija: pridobitev storitev ali najem opreme za prevoz trupov do skladiščnih prostorov in do kafilerije, skladiščenje trupov, obdelava trupov v kafileriji in uničenje moke;

(b)

zakopavanje: plače in nadomestila osebju, ki je bilo specifično zaposleno, pridobitev storitev ali najem opreme za prevoz in zakopavanje trupov in sredstva uporabljena za razkuževanje mesta zakopa;

(c)

sežig: plače in nadomestila osebju, ki je bilo specifično zaposleno, kuriva ali druge uporabljene snovi, pridobitev storitev ali najem opreme za prevoz in zakopavanje trupov in sredstva uporabljena za razkuževanje mesta sežiga.

(3)

Stroški čiščenja in razkuževanja posesti:

(a)

sredstva za čiščenje in razkuževanje;

(b)

plače in nadomestila za osebje, ki je bilo specifično zaposleno.

(4)

Stroški uničenja kontaminirane krme:

(a)

odškodnina za nakupno ceno krme;

(b)

pridobitev storitev ali najem opreme za prevoz in uničenje krme.

(5)

Stroški povezani z odškodnino za uničenje kontaminirane opreme po tržni ceni te opreme. Stroški odškodnin za rekonstrukcijo ali obnovitev poslopij na kmetijah in infrastrukturi niso upravičeni.