ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 249

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
23. julij 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1337/2004 z dne 22. julija 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1338/2004 z dne 22. julija 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (ES) št. 1255/1999 o dodeljevanju pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1339/2004 z dne 22. julija 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 214/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka v prahu

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1340/2004 z dne 22. julija 2004 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1341/2004 z dne 22. julija 2004 o razpisu natečaja za znižanje dajatve za koruzo uvoženo v Španijo iz tretjih držav

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1342/2004 z dne 22. julija 2004 o uporabi koeficienta znižanja za potrdila o nadomestilu za blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, iz člena 8(5) Uredbe (ES) št. 1520/2000

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1343/2004 z dne 22. julija 2004 o izdaji izvoznih dovoljenj sistema A3 za sadje in zelenjavo (paradižnik in jabolka)

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1344/2004 z dne 22. julija 2004 o spremembi uvoznih dajatvah v sektorju za riž

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1345/2004 z dne 22. julija 2004 o spremembi specifikacije o poimenovanju iz Priloge Uredbe (ES) št. 1107/96 o registraciji geografskih označb in geografskega porekla (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

2004/557/ES:Odločba Komisije z dne 2. julija 2004 o določitvi odstopanja od prehodne ureditve, ustanovljene s členom 6 Uredbe (ES) št. 998/2003 o prevozu hišnih živali čez ozemlje Švedske med otokom Bornholm in drugimi deli ozemlja Danske (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 2435) (Verodostojni sta le danski in švedski različici besedila) ( 1 )

18

 

*

2004/558/ES:Odločba Komisije z dne 15. julija 2004 o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 2104)  ( 1 )

20

 

*

2004/559/ES:Odločba Komisije z dne 21. junija 2004 o navajanju območij Češke republike, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pomoči v okviru Cilja 2 Strukturnih skladov za obdobje od leta 2004 do 2006 (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 2134) (Besedilo velja za EGP)

26

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1337/2004

z dne 22. julija 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 22. julija 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

54,9

508

39,2

524

31,8

528

53,5

999

50,5

0806 10 10

052

166,0

220

120,6

616

105,2

624

144,8

800

131,4

999

133,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,6

400

104,5

508

79,1

512

69,3

524

56,0

528

81,6

720

88,5

804

93,6

999

81,2

0808 20 50

052

98,8

388

96,8

512

96,9

999

97,5

0809 10 00

052

185,7

092

189,7

094

69,5

999

148,3

0809 20 95

052

272,9

400

296,9

616

183,0

999

250,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,4

999

157,4

0809 40 05

512

91,6

624

149,8

999

120,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1338/2004

z dne 22. julija 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (ES) št. 1255/1999 o dodeljevanju pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1) in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 2799/1999 (2), so intervencijske agencije organizirale stalen javni razpis za prodajo posnetega mleka v prahu, uskladiščenega pred 1. julijem 2002.

(2)

Ob upoštevanju količine, ki je ostala na razpolago, in razmer na trgu je treba navedeni datum spremeniti na 1. oktober 2002.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 26(2) Uredbe (ES) št. 2799/1999 se „1. julijem 2002“ nadomesti s „1. oktobrom 2002“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 340, 31.12.1999, str. 3. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1079/2004 (UL L 203, 8.6.2004, str. 13).


23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1339/2004

z dne 22. julija 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 214/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka v prahu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1) in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 214/2001 (2) je količina posnetega mleka v prahu, ki jo dajo v prodajo intervencijske agencije držav članic, omejena na količino, uskladiščeno pred 1. julijem 2002.

(2)

Iz vidika, razpoložljivih količin in razmer na trgu, se spremeni datum na 1. oktober 2002.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 21 Uredbe (ES) št. 214/2001 se „1. julijem 2002“ nadomesti s „1. oktobrom 2002“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 37, 7.2.2001, str. 100. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1319/2004 (UL L 245, 17.7.2004, str. 11).


23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1340/2004

z dne 22. julija 2004

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa nomenklaturo blaga, v nadaljnjem besedilu „kombinirano nomenklaturo“, ki je del Priloge I k tej uredbi.

(2)

Za določitev vsebnosti dodanega sladkorja v sadnih sokovih iz oddelka 2009 je Uredba (EGS) št. 2658/87 v dodatno opombo 5 a) poglavja 9 kombinirane nomenklature vključila nekatere vrednosti, določene z Uredbo Sveta (EGS) št. 950/68 z dne 28. junija 1968 o skupni carinski tarifi (2). Za jabolčni sok je bila ta vrednost 11.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 1776/2001 z dne 7. septembra 2001 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (3) je vključila dodatno opombo 5 b) k poglavju 20, ki spreminja dodatno opombo 5 kombinirane nomenklature. V skladu z dodatno opombo 5 b) sadni sokovi z dodanim sladkorjem svoje izvorne značilnosti sadnih sokov iz oddelka 2009 ohranijo samo, če vsebujejo 50 % ali več sadnega soka.

(4)

Način izračuna vsebnosti sadnega soka, pri katerem se uporablja vrednost brix, določena v skladu z dodatno opombo 2 b) k poglavju 20 kombinirane nomenklature, ter standardna vrednost iz dodatne opombe 5 a) k poglavju 20 sta opisana v pojasnjevalni opombi k oddelku 2009 kombinirane nomenklature (4).

(5)

Po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 1776/2001 in pojasnjevalne opombe k oddelku 2009 je bilo ugotovljeno, da so bili nekateri koncentrirani jabolčni sokovi z vrednostjo brix, nižjo od 67, izključeni iz oddelka 2009 zaradi uporabe opombe 5 ter na podlagi vsebnosti jabolčnega soka, izračunane v skladu s pojasnjevalno opombo k oddelku 2009, čeprav je šlo za naravne jabolčne sokove brez dodanega sladkorja, iz katerega je bila z namenom, da bi proizvedli koncentrat, odstranjena voda.

(6)

Znanstvene raziskave kažejo, da so bile od leta 1968, ko je bila za jabolčni sok uvedena standardna vrednost 11, vzgojene nove sorte jabolk za proizvodnjo koncentriranega jabolčnega soka. Ker je stopnja kislosti novih sort višja, lahko nekoncentrirani jabolčni sok doseže povprečno vrednost brix 13. Vrednost 11, določeno leta 1968, bi bilo zato treba povišati na 13, da se naravnih sadnih sokov, narejenih iz novih sort jabolk, ne bi izločalo iz oddelka 2009.

(7)

Dodatno opombo 5 a) k poglavju 20 kombinirane nomenklature iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 je zato treba spremeniti tako, da se črta vrstico „— jabolčni sok: 11“ in se jo tako združi z vrstico „— drugi sadni in zelenjavni sokovi, vključno z mešanimi sokovi: 13“.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Drugo alineo dodatne opombe 5 a) k poglavju 20 kombinirane nomenklature iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 „— jabolčni sok: 11“ se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2004

Za Komisijo

Frederik BOLKESTEIN

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2344/2003 (UL L 346, 31.12.2003, str. 38).

(2)  UL L 172, 22.7.1968, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3529/87 (UL L 336, 26.11.1987, str. 3).

(3)  UL L 240, 8.9.2001, str. 3.

(4)  UL C 256, 23.10.2002, str. 84.


23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1341/2004

z dne 22. julija 2004

o razpisu natečaja za znižanje dajatve za koruzo uvoženo v Španijo iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s kmetijskim sporazumom (2), sklenjenim v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, se je Skupnost zavezala, da bo v Španijo uvozila določeno količino koruze.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1839/95 z dne 26. julija 1995 o določitvi podrobnih pravil uporabe tarifnih kvot pri uvozu koruze in sirka v Španijo ter koruze na Portugalsko (3) uvaja posebna dodatna pravila, potrebna za izvedbo natečaja.

(3)

Zlasti z obzirom na trenutni ritem uvoza koruze v Španijo iz tretjih držav in za trenutne tržne potrebe v Španiji bi bilo potrebno razpisati natečaj za znižanje uvozne dajatve za koruzo v okviru posebne ureditve za uvoz.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Razpiše se natečaj za znižanje uvozne dajatve iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 za uvoz koruze v Španijo.

2.   V zvezi s tem se uporablja Uredba (ES) št. 1839/95, razen če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Natečaj je razpisan do 9. septembra 2004. V tem obdobju se objavijo tedenski natečaji za količine in s časovnimi roki, navedenimi v obvestilu o razpisu natečaja.

Člen 3

Uvozna dovoljenja, izdana v okviru tega natečaja, so veljavna petdeset dni od dneva njihove izdaje, v smislu člena 10(4) Uredbe (ES) št. 1839/95.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan njene objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1342/2004

z dne 22. julija 2004

o uporabi koeficienta znižanja za potrdila o nadomestilu za blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, iz člena 8(5) Uredbe (ES) št. 1520/2000

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o tržni ureditvi za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1520/2000 z dne 13. julija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določitev višine takih nadomestil (2), ter zlasti člena 8(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uradna obvestila držav članic po členu 8(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1520/2000 navajajo, da celotni znesek prejetih vlog dosega 443 844 247 EUR, medtem ko razpoložljivi znesek za tranšo potrdil o nadomestilu za uporabo od 1. avgusta 2004, kakor je navedeno v členu 8(4) Uredbe Komisije (ES) št. 1520/2000, znaša 31 519 560 EUR.

(2)

Koeficient znižanja se izračuna na podlagi člena 8(3) in (4) Uredbe (ES) št. 1520/2000. Tak koeficient je treba uporabiti za zneske, zahtevane v obliki potrdil o nadomestilih za uporabo od 1. avgusta 2004 , kakor je bilo določeno v členu 8(6) Uredbe Komisije (ES) št. 1520/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zneski za zahtevke za potrdila o nadomestilih za uporabo od 1. avgusta 2004 se znižajo po koeficientu 0,929.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 22. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2004

Za Komisijo

Olli REHN

Član Komisije


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 177, 15.7.2000, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 886/2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 14).


23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1343/2004

z dne 22. julija 2004

o izdaji izvoznih dovoljenj sistema A3 za sadje in zelenjavo (paradižnik in jabolka)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti alinee 3 člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1205/2004 (2) se razpiše natečaj, pri čemer se določijo okvirne stopnje nadomestil in okvirne količine, za katere se lahko izdajo izvozna dovoljenja sistema A3.

(2)

Glede na predložene ponudbe je treba določiti najvišje stopnje nadomestil in odstotke količin, ki naj se dodelijo za ponudbe z navedenimi najvišjimi stopnjami.

(3)

Za jabolka najvišja stopnja, potrebna za dodelitev dovoljenj za okvirno količino v meji ponujenih količin, ni večja od en- in pol-kratne okvirne stopnje nadomestil.

(4)

Za paradižnik so zahtevane stopnje nadomestil primerno višje, kakor okvirna stopnja nadomestila, zato se zavrnejo vse ponudbe z določitvijo nične najvišje stopnje nadomestila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za paradižnik in jabolka so najvišje stopnje nadomestil in odstotki količini dodeljeni v okviru natečaja, razpisanega z Uredbo (ES) št. 1205/2004, določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 230, 30.6.2004, str. 39.


PRILOGA

Izdaja izvoznih dovoljenj sistema A3 za sadje in zelenjavo (paradižnik in jabolka)

Proizvod

Najvišja stopnja nadomestila

(EUR/t neto)

Dodeljeni odstotek količin, zaprošenih v meji najvišje stopnje nadomestil

Paradižnik

0

Jabolka

30

100 %


23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1344/2004

z dne 22. julija 2004

o spremembi uvoznih dajatvah v sektorju za riž

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3072/95 z dne 22. decembra 1995 o skupni ureditvi trga za riž (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1503/96 z dne 29. junija 1996 o podrobnih pravilih uporabe Uredbe Sveta (ES) 3072/95 glede uvoznih dajatev v sektorju za riž (2), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1290/2004 določa uvozne dajatve v sektorju za riž (3).

(2)

Člen 4(1) Uredbe (ES) št. 1503/96 določa, da je treba opraviti ustrezno uskladitev, če se v obdobju uporabe povprečna izračunana uvozna dajatev od fiksne dajatve razlikuje za 10 EUR na tono. Takšna razlika se je že pojavila. Zato je treba prilagoditi uvozne dajatve, določene z Uredbo (ES) št. 1290/2004 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1290/2004 se zamenjata s prilogama I in II te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 329, 30.12.1995, str. 18. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 411/2002 (UL L 62, 5.3.2002, str. 27).

(2)  UL L 189, 30.7.1996, str. 71. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2294/2003 (UL L 340, 24.12.2003, str. 12).

(3)  UL L 243, 15.7.2004, str. 18.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za riž in lomljen riž

(EUR/t)

Oznaka KN

Uvozna dajatev (5)

Tretje države (razen AKP in Bangladeša) (3)

AKP (1)  (2)  (3)

Bangladeš (4)

Basmati

Indija in Pakistan (6)

Egipt (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Dajatev za uvoz riža s poreklom iz držav AKP velja v okviru režima, določenega z Uredbo Sveta (ES) št. 2286/2002 (UL L 348, 21.12.2002, str. 5) in spremenjeno Uredbo Komisije (ES) št. 638/2003 (UL L 93, 10.4.2003, str. 3).

(2)  V skladu z Uredbo (ES) št. 1706/98 se dajatve ne uporabljajo za proizvode s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav, ki se uvažajo neposredno v čezmorski departma Reunion.

(3)  Dajatev za uvoz riža v čezmorski departma Reunion je določena v členu 11(3) Uredbe (ES) št. 3072/95.

(4)  Dajatev za uvoz riža, razen lomljenega riža, (oznaka KN 1006 40 00) s poreklom iz Bangladeša velja v okviru režima, določenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 3491/90 (UL L 337, 4.12.1990, str. 1) in spremenjeno Uredbo Komisije (EGS) št. 862/91 (UL L 88, 9.4.1991, str. 7).

(5)  Uvoz izdelkov s poreklom iz ČDO je oproščen davka; v skladu s členom 101(1) spremenjene Odločbe Sveta 91/482/EGS (UL L 263, 19.9.1991, str. 1).

(6)  Za oluščen riž sorte Basmati s poreklom iz Indije in Pakistana velja znižanje za 250 EUR/t (člen 4a spremenjene Uredbe (ES) št. 1503/96).

(7)  Dajatve, določene v skupni carinski tarifi.

(8)  Dajatev za uvoz riža s poreklom in prihajajoč iz Egipta velja v okviru režima, določenega z Uredbo Sveta (ES) št. 2184/96 (UL L 292, 15.11.1996, str. 1) in Uredbo Komisije (ES) št. 196/97 (UL L 31, 1.2.1997, str. 53).


PRILOGA II

o izračunu uvoznih dajatev v sektorju za riž

 

Neoluščen

Riž sorte indica

Riž sorte japonica

Lomljen

Oluščen

Brušen

Oluščen

Brušen

1.

Uvozna dajatev (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Podatki za izračun:

a)

CIF cena Arag (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

Fob cena (EUR/t)

256,18

337,51

c)

Voznina (EUR/t)

24,40

24,40

d)

Vir

USDA in operaterji

USDA in operaterji

Operaterji

Operaterji


(1)  Dajatve, določene v skupni carinski tarifi.


23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1345/2004

z dne 22. julija 2004

o spremembi specifikacije o poimenovanju iz Priloge Uredbe (ES) št. 1107/96 o registraciji geografskih označb in geografskega porekla (Scotch Lamb)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih oznak in označb porekla za kmetijske pridelke in živila (1), in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 9 Uredbe (EGS) št. 2081/92 so pristojni organi Združenega kraljestva zahtevali za poimenovanje „Scotch Lamb“, registrirane kot zaščitene označbe porekla z Uredbo Komisije (ES) št. 1107/96 z dne 12. junija 1996 o registraciji geografskih označb in geografskega porekla po postopku, predvidenem v členu 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (2), spremembe opisa in metode pridobivanja izdelka.

(2)

Po pregledu zahtev glede sprememb se je ugotovilo, da ne gre za manjše spremembe.

(3)

V skladu s postopkom, predvidenim v členu 9 Uredbe (EGS) št. 2081/92 , in ker ne gre za manjše spremembe, se za postopek, predviden v členu 6, uporabi mutatis mutandis.

(4)

Ugotovilo se je, da so te spremembe v skladu z Uredbo (EGS) št. 2081/92. Komisiji ni bila poslana nobena nasprotna izjava v smislu člena 7 navedene Uredbe glede sprememb, po objavi v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(5)

Zato je treba te spremembe evidentirati in objaviti v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe v Prilogi I te uredbe so zapisane in objavljene v skladu z odstavkom 4 člena 6 Uredbe (EGS) št. 2081/92.

Seznam bistvenih elementov specifikacije se nahaja v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 148, 21.6.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 526/2004 (UL L 85, 23.3.2004, str. 3).

(3)  UL C 99, 25.4.2003, str. 3 (Scotch Lamb).


PRILOGA I

Uredba Sveta (EGS) št. 2081/92

SPREMEMBE SPECIFIKACIJ O ZAŠČITENIH GEOGRAFSKIH OZNAKAH (čl. 9)

št. CE: UK/0275/24.1.1994

1.   Registrirano poimenovanje: ZGO Scotch Lamb

2.   Zahtevana(-ne) sprememba(-be):

Postavka specifikacije:

Image

Ime

Image

Opis

Image

Geografsko območje

Image

Dokaz o izvoru

Image

Metoda pridobivanja

Image

Povezava

Image

Označevanje

Image

Nacionalne zahteve

sprememba(-be):

Opis

Za boljše upoštevanje sedanje prakse in zahtev potrošnikov glede večje transparentnosti označevanja in izboljšanja kvalitete Scotch Lamb, se naslednji opis:

„Proizvod izhaja iz vzrejenih jagnjet do zadnje faze, ki traja najmanj dva meseca, zaklanih in pripravljenih na omejenem območju.“

spremeni, kot sledi:

„Proizvod izhaja iz skotenih jagnjet, vse obdobje svojega življenja vzrejenih na geografsko omejenem območju in tam tudi zaklanih in pripravljenih. Živali se vzredijo in zakoljejo v skladu s sistemom zagotavljanja kvalitete, ki ustreza evropskemu normativu EN 45011 (Vodič ISO 65), katerega standardi, ocenjevanje in pogostost ocenjevanja ustrezajo tistim, ki jih je določil vlagatelj.“

Metoda pridobivanja

Sprememba opisa zgoraj zahteva potrebno spremembo glede podrobnosti metode pridobivanja. Poleg tega se Scotch Lamb ob času vložitve začetnega zahtevka ni nikoli prodajala v zamrznjenem stanju. Kljub temu da ta praksa še ni razširjena, pa želi vlagatelj izbrisati izjavo „proizvod se lahko prodaja samo svež ali hlajen“, da bi omogočil prodajo Scotch Lamb tudi v zamrznjenem stanju, če predelovalec želi.

Zato se nasljednji opis:

„Jagnjeta se do zadnje faze vzrejajo na Škotskem, minimalno obdobje vzreje je dva meseca. Zaklana in pripravljena so v skladu s specifikacijami. Proizvod se prodaja svež ali hlajen.“

spremeni, kot sledi:

„Jagnjeta se skotijo in vzrejajo ves čas svojega življenja na geografsko omejenem območju. Živali se vzredijo in zakoljejo v skladu s sistemom zagotavljanja kvalitete, ki ustreza evropskemu normativu EN 45011 (Vodič ISO 65), katerega standardi, ocenjevanje in pogostost ocenjevanja ustrezajo tistim, ki jih je določil vlagatelj. Zakoljejo in pripravijo se na tem območju v skladu s specifikacijami.“


PRILOGA II

ZBIRNI SEZNAM

Uredba Sveta (EGS) št. 2081/92

„SCOTCH LAMB“

ŠT. CE : UK/0275/24.1.1994

ZGP ( ) ZGO (x)

Seznam se uporablja kot povzetek informacij za namen obveščanja. Za popolne informacije in zlasti za proizvajalce proizvodov, ki jih pokrivata zadevna ZGP ali ZGO, je treba poiskati pojasnila v popolni verziji specifikacij na državni ravni ali pri službah Evropske komisije (1).

1.

   Pristojna služba v državi članici

Ime:

Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Naslov:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London – SW1P 3JR

Tel

(44-207) 238 66 87

Faks

(44-207) 238 57 28

e-mail:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Vlagatelj vrste

2.1.

Ime

:

Quality Meat Scotland

2.2.

Naslov:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian – EH28 8NZ

Tel

(44-131) 472 40 40

Faks

(44-131) 472 40 38

e-mail:

info@qmscotland.co.uk

2.3.

Sestava: proizvajalci (6 633), predelovalci, (32), drugi (310)

3.

   Tip proizvoda: Razred 1.1 – sveže meso

4.

   Opis specifikacij (Povzetek zahtev iz člena 4(2))

4.1.   Ime: „Scotch Lamb“

4.2.   Opis Proizvod izhaja iz jagnjet, vse obdobje svojega življenja vzrejenih na geografsko omejenem območju in tam tudi zaklanih in pripravljenih. Živali se vzredijo in zakoljejo v skladu s sistemom zagotavljanja kvalitete, ki ustreza evropskemu normativu EN 45011 (Vodič ISO 65), katerega standardi, ocenjevanje in pogostost ocenjevanja ustrezajo tistim, ki jih je določil vlagatelj.

4.3.   Geografsko območje Definirano območje pomeni celinsko Škotsko, vključno z večjim delom otokov vzdolž zahodne obale, z Orkneyjskimi in Shetlandskimi otoki.

4.4.   Dokaz o izvoru Od 19. stoletja je bila Scotch Lamb cenjena zaradi svoje izredne kakovosti, ker se je uporabljal tradicionalen način prehranjevanja živali. Pridobila si je sloves na trgu mesa v Združenem kraljestvu in drugod.

4.5.   Metoda pridobivanja Jagnjeta se skotijo in vzrejajo ves čas svojega življenja na geografsko omejenem območju. Živali se vzredijo in zakoljejo v skladu s sistemom zagotavljanja kvalitete, ki ustreza evropskemu normativu EN 45011 (Vodič ISO 65), katerega standardi, ocenjevanje in pogostost ocenjevanja ustrezajo tistim, ki jih je določil vlagatelj. Zakoljejo in pripravijo se na tem območju v skladu s specifikacijami.

4.6.   Povezava Kakovost in značilnosti Scotch Lamb izhajajo iz ekstenzivne paše živali na značilnih škotskih travnikih.

4.7.   Kontrola

Ime:

Scottish Food Quality Certification

Naslov:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh – EH28 8NF

Tel

(44-131) 335 66 15

Faks

(44-131) 335 66 01

e-mail:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8.   Označevanje: ZGO

4.9.   Nacionalne zahteve:


(1)  Evropska komisija – Generalna direkcija za kmetijstvo – Urad za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov – B-1049 Bruselj.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/18


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 2. julija 2004

o določitvi odstopanja od prehodne ureditve, ustanovljene s členom 6 Uredbe (ES) št. 998/2003 o prevozu hišnih živali čez ozemlje Švedske med otokom Bornholm in drugimi deli ozemlja Danske

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 2435)

(Verodostojni sta le danski in švedski različici besedila)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/557/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003, o zdravstvenem varstvu živali, ki velja za nekomercialno gibanje hišnih živali, in spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (1), in od tega še posebej člena 21,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 6 Uredbe (ES) št. 998/2003, ki za prehodno obdobje petih let določa veterinarske pogoje, ki med drugim veljajo za nekomercialno gibanje domačih psov in mačk na ozemlju Švedske.

(2)

Da so ti pogoji povečini enaki nacionalnim pogojem, veljavnim za vstop v Švedsko pred izvajanjem Uredbe (ES) št. 998/2003.

(3)

Da je med Švedsko in Dansko obstajal dvostranski sporazum, ki je vzpostavil manj omejujoče zahteve od tistih, ki pri vstopu v Švedsko veljajo za prevoz hišnih živali skozi ozemlje Švedske med otokom Bornholm (DK) v Baltiškem morju in drugimi deli ozemlja Danske.

(4)

Da je primerno ohraniti to omejeno odstopanje od prehodne ureditve, ustanovljene s členom 6 Uredbe (ES) št. 998/2003.

(5)

Da je ukrep, ki je določen v tej Odločbi, skladen z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 6 Uredbe (ES) št. 998/2003 in do konca prehodnega obdobja, ki je bilo določeno v tistem členu, je prevoz hišnih živali tistih vrst, ki so omenjene v delu A Priloge I k Uredbi (ES) št. 998/2003, med otokom Bornholm in drugimi deli ozemlja Danske skozi ozemlje Švedske, dovoljen v skladu s pogoji, dogovorjenimi med dvema državama članicama.

Člen 2

Ta odločba velja od 3. julija 2004.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Dansko in Švedsko.

V Bruslju, 2. julija 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1; Uredba, spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 592/2004 (UL L 94, 31.3.2004, str. 7).


23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 15. julija 2004

o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 2104)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/558/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči med državami članicami Skupnosti (1), in zlasti členov 9(2) in 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Infekciozni bovini rinotraheitis je opis najvidnejših kliničnih znakov okužbe z bovini herpesvirusom tipa 1 (BHV1). Ker veliko okužb s tem virusom poteka v prikriti obliki, je treba nadzorne ukrepe usmeriti k izkoreninjenju okužbe in ne k odpravljanju simptomov.

(2)

V Prilogi E (II) k Direktivi 64/432/EGS je „infekciozni bovini rinotraheitis“ naveden med boleznimi, za katere se lahko odobrijo nacionalni nadzorni programi in se zahteva dodatna jamstva.

(3)

Nemčija je predložila program, ki je bil izveden, da bi izkoreninili okužbo BHV1 na celotnem območju države, ki izpolnjuje merila iz člena 9(1) Direktive 64/432/EGS in predvideva predpise za premike govedi v državi, ki so enakovredni tistim predpisom, ki so bili predhodno izvedeni v Avstriji, provinci Bolzano v Italiji in v Švedski ter so bili pri izkoreninjenju te bolezni v navedenih državah uspešni.

(4)

Program, ki ga je predložila Nemčija in dodatna jamstva v zvezi s trgovino z govedom, kot jih je zahtevala ta država članica, da bi zagotovila uspeh programa, so bila odobrena z Odločbo Komisije 2004/215/ES z dne 1. marca 2004 o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovanje z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (2).

(5)

Dodatna jamstva obstajajo v zvezi z Dansko, z Avstrijo, s Finsko in s Švedsko ter z Italijo, kar zadeva provinco Bolzano. Te države članice menijo, da na njihovem območju ni infekcioznega bovinega rinotraheitisa, enako meni tudi Italija, kar zadeva provinco Bolzano. V skladu s členom 10(1) Direktive 64/432/EGS so te države Komisiji predložile dodatno dokumentacijo, ki zlasti dokazuje, da se spremljanje položaja nadaljuje.

(6)

Za države članice ali njihove regije, za katere velja, da so proste te bolezni, in so trenutno navedene v Prilogi k Odločbi Komisije 93/42/EGS (3), je treba uporabljati samo minimalne zahteve za odpošiljanje govedi za vzrejo in proizvodnjo v druge države članice.

(7)

Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) je za standardizacijo testov za BHV1 v laboratorijih sprejela močno pozitivne, šibko pozitivne in negativne standardne serume OIE, ki se uporabljajo v referenčnih laboratorijih OIE za infekciozni bovini rinotraheitis in so navedeni v Priročniku standardov za diagnostične teste in cepiva (4).

(8)

Težave so se pojavile v zvezi s trgovanjem med državami članicami Skupnosti z govedom, ki je po poreklu iz držav članic z drugačnim stanjem, kar zadeva infekciozni bovini rinotraheitis.

(9)

Zaradi jasnosti in zagotavljanja jezikovne doslednosti ukrepov je primerno, da se potrditev nemškega programa in dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis združi v eni sami odločbi ter se razveljavi Odločbo 2004/215/ES.

(10)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živilsko verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Programi za nadzor in izkoreninjenje okužbe z bovini herpesvirusom tipa 1 (BHV1), v nadaljnjem besedilu „infekciozni bovini rinotraheitis“ ali „IBR“, v regijah držav članic iz drugega stolpca, ki so predloženi s strani držav članic iz prvega stolpca tabele v Prilogi I, so odobreni.

Člen 2

1.   Govedo za vzrejo in proizvodnjo, ki prihaja iz držav članic, ki niso navedene v Prilogi II, ali iz njihovih regij ter je namenjeno v države članice, ki so navedene v Prilogi I, ali v njihove regije, izpolnjuje vsaj naslednja dodatna jamstva:

a)

izhajati mora z gospodarstva, na katerem ni bil po uradnih informacijah v zadnjih 12 mesecih zabeležen noben klinični ali patološki dokaz infekcioznega bovinega rinotraheitisa;

b)

izolirano mora biti v objektu, ki ga je odobril pristojni organ, 30 dni neposredno pred premikom, hkrati ne sme nobeno govedo v istem objektu za izolacijo kazati kliničnih znakov infekcioznega bovinega rinotraheitisa;

c)

na tem govedu in drugem govedu v istem objektu za izolacijo mora biti opravljen serološki test z negativnim rezultatom na vzorcih krvi, ki so odvzeti ne prej kakor 21 dni po prihodu živali v objekt za izolacijo, za odkrivanje naslednjih protiteles:

i)

protiteles za glikoprotein gE virusa BHV1 pri cepljenem govedu, ali

ii)

protiteles za celotni BHV1 za necepljeno govedo.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 pristojni organi države članice izvora dovolijo odpošiljanje na gospodarstva v regijah, ki so navedene v Prilogi I, za govedo, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

a)

živali so po poreklu iz države članice, navedene v Prilogi I, in prihajajo z gospodarstev, prostih BHV1, ki izpolnjujejo najmanj tiste zahteve, določene v Prilogi III;

b)

živali so namenjene za proizvodnjo mesa in izpolnjujejo naslednje pogoje:

i)

za živali velja, da

so po poreklu z gospodarstev, prostih BHV1, kot so opisana v Prilogi III, ali

izvirajo od cepljenih ali redno ponovno cepljenih mater, ali

so redno cepljene in ponovno cepljene s cepivom z izbrisanim gE v skladu z navodili proizvajalca, ali

je na njih v državi članici izvora opravljen serološki test z negativnim rezultatom na protitelesa, kakor je opisano v odstavku 1(c), na vzorcu krvi, ki je odvzet v 14 dneh po odpošiljanju, in

ii)

živali so prepeljane na gospodarstvo z neznanim stanjem glede BHV1 v namembni državi članici, ki je navedena v Prilogi I, tako, da ne pridejo v stik z živalmi slabšega zdravstvenega stanja, pri čemer so živali v skladu z odobrenim nacionalnim programom za izkoreninjenje na tem gospodarstvu pitane v zaprti reji in iz so z njega lahko prepeljane samo neposredno v klavnico;

c)

živali izhajajo z gospodarstev, na katerih je vse govedo, starejše od 15 mesecev, cepljeno in redno ponovno cepljeno in je na živalih na gospodarstvu, starejših od 9 mesecev, opravljen serološki test z negativnim rezultatom na protitelesa za glikoprotein gE virusa BHV1 v razmikih največ 12 mesecev ter je bil na živalih opravljen test z negativnim rezultatom na protitelesa, kakor je opisano v odstavku 1(c)(i), na vzorcih krvi, odvzetih v 14 dneh pred odpošiljanjem;

d)

živali izhajajo z gospodarstev, prostih BHV1, kot je opredeljeno v Prilogi III, ki se nahajajo v državi članici, v kateri je treba infekciozni bovini rinotraheitis obvezno prijaviti, in v premeru 5 km okrog njih ni bil zabeležen noben klinični ali patološki dokaz za okužbo z BHV1 v zadnjih 30 dneh in v katerih so bili na živalih opravljeni testi z negativnimi rezultati na protitelesa, kot je opredeljeno v odstavku 1(c), na vzorcu krvi, odvzetem v 14 dneh pred odpošiljanjem.

3.   Govedo za zakol, ki prihaja iz držav članic, ki niso navedene v Prilogi II, ali iz njihovih regij ter je namenjeno v države članice, ki so navedene v Prilogi I, ali v njihove regije, je prepeljano neposredno v namembno klavnico ali v odobren zbirni center, iz katerega je v skladu s členom 7, z drugo alineo Direktive 64/432/EGS premeščeno v klavnico, kjer bo zaklano.

4.   Pod točko 4 Oddelka C zdravstvenega spričevala, ki je določeno v vzorcu 1 Priloge F k Direktivi 64/432/EGS in ki spremlja govedo, kot je opisano v odstavku 1, se vstavi naslednje informacije:

a)

za prvo alineo: „IBR“,

b)

za drugo alineo: „člen 2, odstavek … točka …. Odločbe Komisije 2004/558/ES“.

Člen 3

1.   Govedo za vzrejo in proizvodnjo, ki prihaja iz držav članic, ki niso navedene v Prilogi II, ali iz njihovih regij ter je namenjeno v države članice, v katerih ni infekcioznega bovini rinotraheitisa in ki so navedene v Prilogi II, ali v njihove regije, izpolnjuje naslednja dodatna jamstva:

a)

govedo ustreza dodatnim jamstvom iz člena 2(1)(a) in (b);

b)

na tem govedu in drugem govedu v istem objektu za izolacijo iz člena 2(1)(b) mora biti opravljen serološki test z negativnimi rezultati na vzorcih krvi, ki so odvzeti ne prej kakor 21 dni po prihodu živali v objekt za izolacijo, za odkrivanje protiteles za celotni BHV1;

c)

govedo ne sme biti cepljeno proti infekcioznemu bovini rinotraheitisu.

2.   Govedo za zakol, ki prihaja iz držav članic, ki niso navedene v Prilogi II, ali iz njihovih regij ter je namenjeno v države članice, ki so navedene v Prilogi II, ali v njihove regije, je prepeljano neposredno v namembno klavnico, kjer bo zaklano v skladu s členom 7, prvo alineo Direktive 64/432/EGS.

3.   Pod točko 4 oddelka C zdravstvenega spričevala, ki je določeno v vzorcu 1 Priloge F k Direktivi 64/432/EGS in ki spremlja govedo, kot je opisano v odstavku 1, se vstavi naslednji informaciji:

a)

za prvo alineo: „IBR“;

b)

za drugo alineo: „člen 3 Odločbe Komisije 2004/558/ES“.

Člen 4

Govedo za vzrejo in proizvodnjo s poreklom iz države članice, ki je navedena v Prilogi II, ali iz njene regije, ki je namenjeno v državo članico, ki je navedena v Prilogah I ali II, ali v njeno regijo, izpolnjuje pogoje iz člena 2(1)(a).

Člen 5

Države članice zagotovijo, da se serološki test iz členov 2(1)(c)(ii) in 3(1)(b) za odkrivanje protiteles za BHV1 standardizira na podlagi močno pozitivnih, šibko pozitivnih in negativnih standardnih serumov OIE za teste BHV1.

Člen 6

Odločba 2004/215/ES se razveljavi.

Člen 7

Ta odločba začne veljati s 26. julijem 2004.

Člen 8

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 15. julija 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 21/2004 (UL L 5, 9.1.2004, str. 8).

(2)  UL L 67, 5.3.2004, str. 24.

(3)  UL L 16, 25.1.1993, str 50. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2000/502/ES (UL L 200, 8.8.2000, str. 62).

(4)  Priročnik standardov za diagnostične teste in cepiva, četrta izdaja, avgust 2000.


PRILOGA I

Država članica

Regije države članice, za katere veljajo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis v skladu s členom 9 Direktive 64/432/EGS

Nemčija

Vse regije


PRILOGA II

Država članica

Regije države članice, za katere veljajo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis v skladu s členom 10 Direktive 64/432/EGS

Danska

Vse regije

Italija

Provinca Bolzano

Avstrija

Vse regije

Finska

Vse regije

Švedska

Vse regije


PRILOGA III

Gospodarstvo, prosto BHV1

1.

Gospodarstvo, na katerem je govedo, se šteje, da je prosto okužbe z BHV1, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1.1.

v zadnjih 6 mesecih na gospodarstvu ni zabeležen noben sum za okužbo z BHV1 in vse govedo na gospodarstvu ne kaže kliničnih simptomov, ki so značilni za okužbo z BHV1;

1.2.

sprejeto je bilo samo govedo z gospodarstev v državah članicah, ki so navedene v Prilogi II, ali v njihovih regijah ali govedo z gospodarstev, prostih BHV1, ter živali na gospodarstvu so bile v stiku samo z govedom z gospodarstev v državah članicah, ki so navedene v Prilogi II, ali v njihovih regijah ali z govedom z gospodarstev, prostih BHV1;

1.3.

žensko govedo je osemenjeno samo s semenom bikov, ki je pripravljeno v skladu z Direktivo 88/407/EGS in ki izvira iz bikov, ki so bili testirani z negativnim rezultatom na protitelesa, kot je opisano v členu 2(1)(c)(i), ali s semenom bikov z gospodarstev v državah članicah, ki so navedene v Prilogi II, ali v njihovih regijah, ali s semenom bikov z gospodarstev, prostih BHV1;

1.4.

Na gospodarstvu se uporablja vsaj eden od naslednjih režimov nadzora:

1.4.1.

serološka preiskava na protitelesa, kot je opisana v členu 2(1)(c), je opravljena z negativnimi rezultati v vsakem primeru na vsaj dveh vzorcih krvi, ki so odvzeti v razmiku od 5 do 7 mesecev vsemu ženskemu in moškemu govedu, ki se uporablja za gojenje ali je namenjeno gojenju in je starejše od 9 mesecev,

1.4.2.

serološka preiskava na protitelesa za BHV1 je opravljena z negativnim rezultatom na vsaj dveh posameznih vzorcih mleka ali na skupnem vzorcu mleka največ 5 živali, ki je odvzet vsem molznim živalim v razmiku od 5 do 7 mesecev, poleg tega je serološka preiskava na protitelesa, kot je opisano v členu 2(1)(c), opravljena z negativnimi rezultati v vsakem primeru na vsaj dveh vzorcih krvi, ki so odvzeti v razmiku od 5 do 7 mesecev vsemu nemolznemu ženskemu govedu in vsemu moškemu govedu, ki se uporablja za gojenje ali je namenjeno gojenju in je starejše od 9 mesecev,

1.4.3.

v primeru kmetij za proizvodnjo mleka, na katerih je vsaj 30 % goveda molznih krav v laktaciji, je serološka preiskava na protitelesa za BHV1 opravljena z negativnimi rezultati v vsakem primeru na vsaj treh vzorcih mleka, ki so odvzeti, odvisno od specifikacije uporabljenega testa, največ 50 živalim v razmiku vsaj 3 mesecev, poleg tega je serološka preiskava na protitelesa, kot je opisana v členu 2(1)(c), opravljena z negativnimi rezultati v vsakem primeru na vsaj enem vzorcu krvi, ki je odvzet vsemu nemolznemu ženskemu govedu in vsemu moškemu govedu, ki se uporablja za gojenje ali je namenjeno gojenju in je starejše od 9 mesecev,

1.4.4.

vse govedo na gospodarstvu izvira iz gospodarstev v državah članicah, ki so navedene v Prilogi II, ali v njihovih regijah ali z gospodarstev, prostih BHV1.

2.

Za gospodarstvo, na katerem je govedo, se stanje, prosto BHV1, ohrani, če:

2.1.

pogoji v odstavkih od 1.1 do 1.3 še naprej veljajo in

2.2.

se uporablja vsaj eden od naslednjih režimov nadzora:

2.2.1.

vse govedo na gospodarstvu, ki je starejše od 24 mesecev, reagira negativno na serološki test za odkrivanje protiteles, kot je opisano v členu 2(1)(c), na vzorcu krvi, odvzetem v razmikih, ki niso daljši od 12 mesecev,

2.2.2.

serološka preiskava na protitelesa za BHV1 je opravljena z negativnim rezultatom na vsaj enem posameznem vzorcu mleka ali na skupnem vzorcu mleka največ 5 živali, ki je odvzet vsem molznim živalim v razmikih največ 12 mesecev, poleg tega vse nemolzno žensko govedo in moško govedo na gospodarstvu, ki je starejše od 24 mesecev, reagira negativno na serološki test za odkrivanje protiteles, kot je opisano v členu 2(1)(c), na vzorcu krvi, odvzetem v razmikih, ki niso daljši od 12 mesecev,

2.2.3.

v primeru kmetij za proizvodnjo mleka, na katerih je vsaj 30 % goveda molznih krav v laktaciji, je serološka preiskava na protitelesa za BHV1 opravljena z negativnim rezultatom na vsaj dveh vzorcih mleka, odvzetih, odvisno od specifikacije uporabljenega testa, največ 50 živalim v razmikih vsaj 3 mesecev in ne več kot 12 mesecev, poleg tega je serološka preiskava na protitelesa, kot je opisana v členu 2(1)(c), opravljena z negativnimi rezultati v vsakem primeru na vsaj enem vzorcu krvi, odvzetem vsemu nemolznemu ženskemu govedu in moškemu govedu, ki je starejše od 24 mesecev, v razmikih, ki niso daljši od 12 mesecev.

3.

Za gospodarstvo, na katerem je govedo, se stanje, prosto BHV1, začasno prekine, če je med preiskavami iz odstavkov od 2.2.1 do 2.2.3 na test na protitelesa, kot je opisano v členu 2(1)(c), žival reagirala pozitivno.

4.

Stanje, prosto BHV1, ki je začasno prekinjeno v skladu z odstavkom 3, se znova uvede samo po serološki preiskavi, ki je opravljena z negativnim rezultatom v vsakem primeru dvakrat v razmiku vsaj dveh mesecev z začetkom ne prej kakor 30 dni po odstranitvi seropozitivnih živali in ki je sestavljena iz serološkega testiranja na protitelesa, kot je opisano v členu 2(1)(c), vsega goveda na gospodarstvu na vzorcih krvi ali v primeru molznih krav iz testiranja na protitelesa za BHV1, ki je opravljeno na posameznih vzorcih mleka ali skupnem vzorcu mleka, ki je odvzet največ 5 živalim.


23.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/26


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. junija 2004

o navajanju območij Češke republike, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pomoči v okviru Cilja 2 Strukturnih skladov za obdobje od leta 2004 do 2006

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 2134)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/559/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (1), in zlasti člena 4(4) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za razvoj in preobrazbo regij, Odborom za kmetijske strukture in razvoj podeželja in z Odborom za strukture v ribištvu in ribogojstvu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj 2 Strukturnih skladov je podpirati ekonomsko in socialno kohezijo območij s strukturnimi težavami.

(2)

Komisija in države članice poskušajo zagotoviti, da se pomoč dejansko skoncentrira v najbolj prizadeta območja in na najustreznejši geografski ravni.

(3)

Zgornja meja prebivalstva, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči, je 370 000 prebivalcev, v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1260/1999, ki za Češko republiko določa zgornjo mejo 31 % prebivalstva vseh NUTS II regij, ki jih ne zajema Cilj 1.

(4)

Komisija na podlagi predlogov držav članic in v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico sestavi seznam območij, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pomoči v okviru Cilja 2, ob upoštevanju nacionalnih prednostnih nalog –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Območja Češke republike, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pomoči v okviru Cilja 2 Strukturnih skladov v obdobju od 1. maja 2004 do 31. decembra 2006, so navedena v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko.

V Bruslju, 21. junija 2004

Za Komisijo

Jacques BARROT

Član Komisije


(1)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu.


PRILOGA

Seznam območij, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pomoči v okviru Cilja 2 v Češki republiki

Obdobje od 2004 do 2006

NUTS III regija

Območje, upravičeno do pomoči

Prebivalstvo regije na ravni NUTS III v območjih, upravičenih do pomoči (št. prebivalcev)

Celotna regija na ravni NUTS III, razen

Le naslednja območja regije na ravni NUTS III

Območja, ki ustrezajo določbam iz člena 4(7) Uredbe (ES) št. 1260/1999

Praha

 

Okoliši (nacionalna šifra):

 

Praha 1 (500054)

 

Praha 8 (500208)

 

Praha – Březiněves (538124)

 

Praha – Ďáblice (547298)

 

Praha – Dolní Chabry (547301)

 

Praha 9 (500216)

 

Praha 12 (547107)

 

Praha – Libuš (547051)

 

Praha 14 (547361)

 

Praha – Dolní Počernice (538175)

 

Praha 15 (547387)

 

Praha – Dolní Měcholupy (547379)

 

Praha – Dubeč (538205)

 

Praha – Petrovice (547395)

 

Praha – Štěrboholy (547409)

 

Praha 19 – Kbely (547344)

 

Praha – Čakovice (547310)

 

Praha – Satalice (538736)

 

Praha – Vinoř (539007)

 

Praha 20 – Horní Počernice (538213)

 

Praha 21 – Újezd nad Lesy (538949)

 

Praha – Běchovice (538060)

 

Praha – Klánovice (538302)

 

Praha – Koloděje (538353)

364 766