ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 243

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
15. julij 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1285/2004 z dne 14. julija 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1286/2004 z dne 14. julija 2004 o prenehanju lova mola s strani ladij, ki plujejo pod zastavo Belgije

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1287/2004 z dne 13. julija 2004 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1288/2004 z dne 14. julija 2004 o stalnem dovoljenju za nekatere dodatke in o začasnem dovoljenju nove uporabe dodatka, že dovoljenega v krmi ( 1 )

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1289/2004 z dne 14. julija 2004 o desetletnem dovoljenju za uporabo krmnega dodatka Deccox®, ki spada v skupino kokcidiostatikov in drugih zdravilnih snovi ( 1 )

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1290/2004 z dne 14. julija 2004 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju za riž

18

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1291/2004 z dne 14. julija 2004 o določanju kmetijskega menjalnega razmerja za tržno leto 2003/2004 glede najnižje cene sladkorne pese in prispevkov za proizvodnjo ter dodatnih prispevkov na področju sladkorja za valute držav članic, ki niso prevzele enotne valute

21

 

*

Uredba Sveta o spremembi Uredbe št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča EU in predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča prve stopnje

23

 

*

Uredba Sveta o spremembi Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča

24

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta o spremembi Sklepa z dne 13. septembra 1999 o določitvi pogojev za zaposlitev generalnega sekretarja Sveta Evropske unije, visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko, in Sklepa o določitvi pogojev za zaposlitev namestnika generalnega sekretarja Sveta Evropske unije

25

 

 

 

*

Obvestilo bralcem

s3

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

15.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1285/2004

z dne 14. julija 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. julija 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

52,9

096

46,2

999

49,6

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

80,3

999

80,3

0805 50 10

382

134,1

388

56,7

508

63,6

524

62,8

528

48,2

999

73,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

83,5

400

120,1

404

86,3

508

70,0

512

86,3

524

83,4

528

76,5

720

83,6

804

86,7

999

86,3

0808 20 50

052

120,3

388

101,3

512

93,0

528

80,3

999

98,7

0809 10 00

052

194,9

999

194,9

0809 20 95

052

305,3

068

222,3

400

351,1

404

303,6

999

295,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

177,1

999

177,1

0809 40 05

388

108,3

512

91,6

624

170,8

999

123,6


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


15.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1286/2004

z dne 14. julija 2004

o prenehanju lova mola s strani ladij, ki plujejo pod zastavo Belgije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o vzpostavitvi nadzornega režima za skupno ribolovno politiko (1) in zlasti njenega člena 21(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2287/2003 z dne 19. decembra 2003 o določitvi možnosti ribolova in s tem povezanih pogojev za določene staleže in skupine staležev rib za leto 2004, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer se zahtevajo omejitve ulova (2), za leto 2004 predvideva kvote za ulov mola.

(2)

Za zagotavljanje spoštovanja določb o količinskih omejitvah ulova staleža, za katerega veljajo kvote, je potrebno, da Komisija določi datum, od katerega dalje se šteje, da so ribiška plovila držav članic s svojimi ulovi izčrpala kvoto.

(3)

Komisiji so bile sporočene informacije, da je ulov mola v vodah cone CIEM VII a s strani ladij, ki plujejo pod zastavo Belgije, ali so v Belgiji registrirane, dosegel dodeljeno kvoto za leto 2004. Belgija je od 15. maja 2004 prepovedala ulov tega staleža. Od takrat je potrebno obdržati ta datum –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ulov mola v vodah cone CIEM VII a s strani ladij, ki plujejo pod zastavo Belgije, ali so v Belgiji registrirane, velja, da je kvota, ki je bila dodeljena Belgiji za leto 2004, izčrpana.

Za ladje, ki plujejo pod zastavo Belgije, ali so v Belgiji registrirane, je prepovedan ulov mola v vodah cone CIEM VII a, kot tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje in raztovarjanje tega staleža, ulovljenega po datumu uporabe te uredbe.

Člen 2

Ta uredba stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne od 15. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2004

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribolov


(1)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1954/2003 (UL L 289, 7.11.2003, str. 1).

(2)  UL L 344, 31.12.2003, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 867/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 144).


15.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1287/2004

z dne 13. julija 2004

o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2), in zlasti člena 173(1) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 173 in 177 Uredbe (EGS) št. 2454/93 določata, da Komisija periodično določi vrednosti na enoto za proizvode iz razvrstitve v Prilogi 26 k tej uredbi.

(2)

Uporaba pravil in kriterijev, določenih v zgornjih členih, za elemente, ki se sporočijo Komisiji v skladu s členom 173(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93, ima za posledico, da se za obravnavane proizvode uvedejo vrednosti na enoto, kot so določene v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vrednosti na enoto, predvidene v členu 173(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, se določijo, kot je razvidno iz tabele v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 2004

Za Komisijo

Erkki LIIKANEN

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 (UL L 311, 12.12.2000, str. 17).

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).


PRILOGA

Tarifna št.

Poimenovanje

Znesek vrednosti na enoto za 100 kg

Vrsta, sorte, oznaka KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nov krompir

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Čebula (razen sadik)

0703 10 19

34,09

19,83

1 073,58

253,45

533,42

8 580,91

117,71

22,57

14,54

154,25

8 175,90

1 360,09

313,12

22,79

 

 

 

 

1.40

Česen

0703 20 00

118,09

68,71

3 718,84

877,95

1 847,74

29 723,83

407,75

78,19

50,38

534,32

28 320,90

4 711,29

1 084,62

78,93

 

 

 

 

1.50

Por

ex 0703 90 00

45,21

26,30

1 423,71

336,11

707,38

11 379,36

156,10

29,93

19,29

204,56

10 842,26

1 803,65

415,23

30,22

 

 

 

 

1.60

Cvetača

0704 10 00

1.80

Belo in rdeče zelje

0704 90 10

32,49

18,90

1 023,14

241,54

508,36

8 177,73

112,18

21,51

13,86

147,00

7 791,75

1 296,19

298,40

21,71

 

 

 

 

1.90

Brokoli ali calabrese (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,74

1 934,49

456,70

961,17

15 461,93

212,11

40,67

26,21

277,95

14 732,14

2 450,75

564,20

41,06

 

 

 

 

1.100

Kitajsko zelje

ex 0704 90 90

75,36

43,84

2 373,16

560,26

1 179,13

18 968,11

260,20

49,90

32,15

340,97

18 072,84

3 006,49

692,14

50,37

 

 

 

 

1.110

Solata (v glavah)

0705 11 00

1.130

Korenje

ex 0706 10 00

26,74

15,56

842,07

198,80

418,39

6 730,46

92,33

17,70

11,41

120,99

6 412,79

1 066,79

245,59

17,87

 

 

 

 

1.140

Redkev

ex 0706 90 90

44,01

25,61

1 385,92

327,19

688,61

11 077,32

151,96

29,14

18,77

199,13

10 554,48

1 755,78

404,21

29,41

 

 

 

 

1.160

Grah (Pisum sativum)

0708 10 00

345,68

201,12

10 885,93

2 569,95

5 408,78

87 008,61

1 193,58

228,88

147,47

1 564,08

82 901,89

13 791,06

3 174,93

231,04

 

 

 

 

1.170

Fižol

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

99,53

57,91

3 134,31

739,95

1 557,31

25 051,80

343,66

65,90

42,46

450,34

23 869,38

3 970,77

914,14

66,52

 

 

 

 

1.170.2

Fižol (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

126,14

73,39

3 972,27

937,78

1 973,66

31 749,44

435,54

83,52

53,81

570,73

30 250,89

5 032,36

1 158,53

84,31

 

 

 

 

1.180

Bob

ex 0708 90 00

1.190

Okrogle artičoke

0709 10 00

1.200

Beluši:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zeleni

ex 0709 20 00

271,28

157,83

8 543,01

2 016,84

4 244,68

68 282,23

936,69

179,62

115,73

1 227,45

65 059,38

10 822,88

2 491,61

181,31

 

 

 

 

1.200.2

drugo

ex 0709 20 00

509,00

296,14

16 028,92

3 784,11

7 964,12

128 115,30

1 757,48

337,01

217,14

2 303,02

122 068,38

20 306,56

4 674,91

340,19

 

 

 

 

1.210

Jajčevci

0709 30 00

85,28

49,62

2 685,58

634,01

1 334,36

21 465,23

294,46

56,46

36,38

385,86

20 452,09

3 402,29

783,26

57,00

 

 

 

 

1.220

Rebrasta zelena (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

83,53

48,60

2 630,60

621,03

1 307,04

21 025,76

288,43

55,31

35,64

377,96

20 033,36

3 332,63

767,23

55,83

 

 

 

 

1.230

Lisičke

0709 59 10

553,21

321,86

17 421,14

4 112,78

8 655,86

139 242,96

1 910,12

366,28

236,00

2 503,05

132 670,82

22 070,31

5 080,96

369,74

 

 

 

 

1.240

Paprike iz rodu Capiscum, sladke

0709 60 10

130,97

76,20

4 124,31

973,67

2 049,20

32 964,60

452,21

86,71

55,87

592,58

31 408,70

5 224,96

1 202,87

87,53

 

 

 

 

1.250

Janež

0709 90 50

1.270

Sladki krompir, cel, svež (za prehrano ljudi)

0714 20 10

101,24

58,90

3 188,15

752,66

1 584,06

25 482,13

349,56

67,03

43,19

458,07

24 279,40

4 038,97

929,84

67,66

 

 

 

 

2.10

Kostanji (Castanea spp.), sveži

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, sveži

ex 0804 30 00

68,69

39,96

2 163,03

510,65

1 074,72

17 288,54

237,16

45,48

29,30

310,78

16 472,54

2 740,27

630,86

45,91

 

 

 

 

2.40

Avokado, svež

ex 0804 40 00

132,24

76,94

4 164,40

983,13

2 069,12

33 285,08

456,60

87,56

56,41

598,34

31 714,06

5 275,76

1 214,57

88,38

 

 

 

 

2.50

Guava in mango, svež

ex 0804 50

2.60

Sladke pomaranče, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Rdeče in polrdeče

0805 10 10

48,60

28,28

1 530,46

361,31

760,42

12 232,62

167,81

32,18

20,73

219,90

11 655,25

1 938,90

446,37

32,48

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis Ovalis, Trovita in Hamlin

0805 10 30

57,17

33,26

1 800,23

425,00

894,46

14 388,83

197,38

37,85

24,39

258,66

13 709,69

2 280,66

525,05

38,21

 

 

 

 

2.60.3

drugo

0805 10 50

62,10

36,13

1 955,59

461,68

971,65

15 630,57

214,42

41,12

26,49

280,98

14 892,82

2 477,48

570,36

41,50

 

 

 

 

2.70

Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine), sveže; klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementine

ex 0805 20 10

70,99

41,30

2 235,54

527,77

1 110,75

17 868,16

245,11

47,00

30,28

321,20

17 024,80

2 832,14

652,01

47,45

 

 

 

 

2.70.2

Monrealke in satsuma mandarine

ex 0805 20 30

73,05

42,50

2 300,49

543,10

1 143,02

18 387,29

252,24

48,37

31,16

330,53

17 519,43

2 914,43

670,95

48,82

 

 

 

 

2.70.3

Mandarine in wilking mandarine

ex 0805 20 50

24,73

14,39

778,77

183,85

386,94

6 224,54

85,39

16,37

10,55

111,89

5 930,75

986,60

227,13

16,53

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinke in druge

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

81,14

47,21

2 555,18

603,23

1 269,57

20 422,94

280,16

53,72

34,61

367,13

19 458,99

3 237,08

745,23

54,23

 

 

 

 

2.85

Limete (Citrus aurantifolia), sveže

0805 50 90

91,00

52,94

2 865,70

676,54

1 423,85

22 904,88

314,21

60,25

38,82

411,74

21 823,79

3 630,47

835,80

60,82

 

 

 

 

2.90

Grenivke, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bele

ex 0805 40 00

49,49

28,80

1 558,61

367,96

774,41

12 457,59

170,89

32,77

21,11

223,94

11 869,60

1 974,56

454,58

33,08

 

 

 

 

2.90.2

rožnate

ex 0805 40 00

66,82

38,88

2 104,19

496,76

1 045,49

16 818,27

230,71

44,24

28,50

302,33

16 024,46

2 665,73

613,70

44,66

 

 

 

 

2.100

Namizno grozdje

0806 10 10

157,82

91,82

4 969,90

1 173,29

2 469,34

39 723,19

544,92

104,49

67,33

714,07

37 848,30

6 296,21

1 449,49

105,48

 

 

 

 

2.110

Lubenice

0807 11 00

28,05

16,32

883,32

208,53

438,89

7 060,18

96,85

18,57

11,97

126,92

6 726,95

1 119,05

257,63

18,75

 

 

 

 

2.120

Melone (razen lubenic)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (vključno Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vključno Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

47,12

27,41

1 483,86

350,31

737,27

11 860,10

162,70

31,20

20,10

213,20

11 300,32

1 879,85

432,77

31,49

 

 

 

 

2.120.2

drugo

ex 0807 19 00

103,55

60,25

3 260,96

769,85

1 620,24

26 064,09

357,55

68,56

44,18

468,53

24 833,89

4 131,22

951,08

69,21

 

 

 

 

2.140

Hruške

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hruške - Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Drugo

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marelice

0809 10 00

 

 

 

 

2.160

Češnje

0809 20 95

0809 20 05

2.170

Breskve

0809 30 90

 

 

 

 

2.180

Nektarine

ex 0809 30 10

 

 

 

 

2.190

Slive

0809 40 05

 

 

 

 

2.200

Jagode

0810 10 00

112,40

65,39

3 539,59

835,63

1 758,68

28 291,08

388,09

74,42

47,95

508,57

26 955,77

4 484,20

1 032,34

75,12

 

 

 

 

2.205

Maline

0810 20 10

304,95

177,42

9 603,18

2 267,12

4 771,43

76 755,91

1 052,93

201,91

130,09

1 379,78

73 133,11

12 165,98

2 800,81

203,81

 

 

 

 

2.210

Sadeži vrste Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 605,61

934,14

50 562,26

11 936,75

25 122,34

404 132,04

5 543,85

1 063,07

684,95

7 264,74

385 057,39

64 055,81

14 746,73

1 073,11

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

104,24

60,65

3 282,70

774,98

1 631,04

26 237,81

359,93

69,02

44,47

471,66

24 999,41

4 158,75

957,41

69,67

 

 

 

 

2.230

Granatna jabolka

ex 0810 90 95

253,43

147,45

7 980,76

1 884,10

3 965,32

63 788,33

875,04

167,80

108,11

1 146,67

60 777,58

10 110,59

2 327,63

169,38

 

 

 

 

2.240

Kaki (vključno s persimonom)

ex 0810 90 95

308,82

179,67

9 724,90

2 295,85

4 831,91

77 728,76

1 066,28

204,47

131,74

1 397,26

74 060,04

12 320,18

2 836,31

206,40

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


15.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1288/2004

z dne 14. julija 2004

o stalnem dovoljenju za nekatere dodatke in o začasnem dovoljenju nove uporabe dodatka, že dovoljenega v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1756/2002 (2), in zlasti člena 3 in členov 9d(1) in 9e(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 70/524/EGS določa dovoljenje za dodatke, ki se uporabljajo v Skupnosti. Dodatki, navedeni v delu II Priloge C k tej direktivi, so lahko dovoljeni časovno neomejeno, če so izpolnjeni določeni pogoji.

(2)

Uporaba barvila Phaffia rhodozyma (ATCC 74219), bogatega z astaksantinom, za lososa in postrv je začasno dovoljena z Uredbo Komisije (ES) št. 2316/98 (3).

(3)

Predloženi so bili novi podatki v podporo vloge za izdajo časovno neomejenega dovoljenja za to barvilo. Ocena kaže, da so pogoji iz Direktive 70/524/EGS za tako dovoljenje izpolnjeni.

(4)

Znanstveni odbor za dodatke in proizvode ali snovi, uporabljene v krmi, v okviru Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je 22. januarja 2003 dal pozitivno mnenje o učinkovitosti tega dodatka, kadar se uporablja v živalski kategoriji lososa in postrvi. V drugem mnenju, sprejetem 1. aprila 2004, je EFSA zaključila, da kvas v tem proizvodu ni živi organizem in ni pričakovati, da bi imel kakršne koli posledice za okolje pod pogoji uporabe, določenimi v Prilogi I k tej Uredbi.

(5)

Uporaba pripravka mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) je začasno prvič dovoljena za svinje po Uredbi Komisije (ES) št. 1436/98 (4).

(6)

Uporaba pripravka mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) je začasno prvič dovoljena za teleta po Uredbi Komisije (ES) št. 1436/98 in za govedo za pitanje po Uredbi Komisije (ES) št. 866/1999 (5).

(7)

Uporaba pripravka mikroorganizmov Enterococcus faecium (NCIMB 10415) je začasno prvič dovoljena za teleta po Uredbi Komisije (ES) št. 866/1999.

(8)

Uporaba pripravka mikroorganizmov Enterococcus faecium (DSM 7134) in Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) je začasno prvič dovoljena za teleta po Uredbi Komisije (ES) št. 2690/1999 (6).

(9)

Predloženi so bili novi podatki v podporo vlog za izdajo časovno neomejenega dovoljenja za te mikroorganizme. Ocena teh vlog kaže, da so pogoji iz Direktive 70/524/EGS za taka dovoljenja izpolnjeni.

(10)

Skladno s tem naj se odobri časovno neomejena uporaba teh dodatkov.

(11)

Poleg tega Direktiva 70/524/EGS predvideva začasno dovoljenje nove uporabe dodatka, ki je že odobren, da se odobri za obdobje do štirih let ob upoštevanju določenih pogojev.

(12)

Uporaba pripravka mikroorganizmov Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) je začasno prvič dovoljena za pujske po Uredbi Komisije (ES) št. 1411/1999 (7), za teleta in piščance za pitanje po Uredbi Komisije (ES) št. 1636/1999 (8) in za purane za pitanje po Uredbi Komisije (ES) št. 1801/2003 (9).

(13)

Predloženi so bili novi podatki v podporo vloge za podaljšanje dovoljenja uporabe tega dodatka za pse. Ocena kaže, da so pogoji iz Direktive 70/524/EGS za tako dovoljenje izpolnjeni.

(14)

EFSA je 15. aprila 2004 dala pozitivno mnenje o varnosti tega dodatka, kadar se uporablja v živalski kategoriji psov, pod pogoji uporabe, določenimi v Prilogi II k tej uredbi.

(15)

Skladno s tem se dovoli uporabo Enterococcus faecium za dobo do štirih let, kakor je določeno v Prilogi II.

(16)

Ocena vlog za izdajo kaže, da so potrebni posebni postopki za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo dodatkom, navedenim v prilogah I in II k tej uredbi. Taka zaščita se zagotovi z uporabo Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (10).

(17)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravki, ki spadajo v skupino „Barvila, vključno s pigmenti“ in „Mikroorganizmi“, kot so navedeni v Prilogi I, imajo časovno neomejeno dovoljenje za uporabo kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz te priloge.

Člen 2

Pripravek, ki spada v skupino „Mikroorganizmi“, kot je navedeno v Prilogi II, ima začasno dovoljenje za uporabo kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz te priloge.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

(2)  UL L 265, 3.10.2002, str. 1.

(3)  UL L 289, 28.10.1998, str. 4.

(4)  UL L 191, 7.7.1998, str. 15.

(5)  UL L 108, 27.4.1999, str. 21.

(6)  UL L 326, 18.12.1999, str. 33.

(7)  UL L 164, 30.6.1999, str. 56.

(8)  UL L 194, 27.7.1999, str. 17.

(9)  UL L 264, 15.10.2003, str. 16.

(10)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1. Direktiva, spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA I

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula in opis dodatka

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet

mg/kg popolne krmne mešanice

Barvila, vključno s pigmenti

1.   

Karotenoidi in ksantofili

E 161(z)

Bogata z astaksantinom Phaffia Rhodozyma

(ATCC 74219)

Zgoščena biomasa mrtvih kvasovk Phaffia rhodozyma (ATCC 74219), ki vsebuje vsaj 4,0 g astaksantina na kilogram dodatka in ima največjo vsebnost etoksikvina 2 000 mg/kg

Losos

100

Največja vsebnost je izražena v astaksantinu

Uporaba dovoljena šele po dopolnjenih šestih mesecih

Mešanica dodatka s kantaksantinom je dovoljena pod pogojem, da skupna koncentracija astaksantina in kantaksantina ne presega 100 mg/kg popolne krmne mešanice

Deklarirana vsebnost etoksikvina

Časovno neomejeno

Postrv

100

Največja vsebnost je izražena v astaksantinu

Uporaba dovoljena šele po dopolnjenih šestih mesecih

Mešanica dodatka s kantaksantinom je dovoljena pod pogojem, da skupna koncentracija astaksantina in kantaksantina ne presega 100 mg/kg popolne krmne mešanice

Deklarirana vsebnost etoksikvina

Časovno neomejeno


Št. ES

Dodatek

Kemijska formula in opis dodatka

Vrsta ali kategori ja živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Pripravek Saccharomyces cerevisiae, ki vsebuje vsaj 5 × 109 CFU/g dodatka

Svinje

5 × 109

1 × 1010

V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice mora biti navedena temperatura hranjenja, dolžina trajanja in odpornost na peletiranje

Časovno neomejeno

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Pripravek Saccharomyces cerevisiae ki vsebuje vsaj 1 × 108 CFU/g dodatka

Teleta

6 mesecev

2 × 108

2 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice mora biti navedena temperatura hranjenja, dolžina trajanja in odpornost na peletiranje

Časovno neomejeno

Govedo za pitanje

1,7 × 108

1,7 × 108

V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice mora biti navedena temperatura hranjenja, dolžina trajanja in odpornost na peletiranje

Količina Saccharomyces cerevisiae v dnevnem obroku ne sme preseči 7,5 × 108 CFU na 100 kg telesne teže

Dodati 1,7 × 108 CFU za vsakih dodatnih 100 kg telesne teže

Časovno neomejeno

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Pripravek Enterococcus faecium, ki vsebuje od

 

mikrokapsulirane oblike vsaj:

1 × 1010 CFU/g dodatka

 

od granulata vsaj:

3,5 × 1010 CFU/g dodatka

Teleta

6 mesecev

1 × 109

6,6 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice mora biti navedena temperatura hranjenja, dolžina trajanja in odpornost na peletiranje

Granulat se uporablja samo za mlečne nadomestke

Časovno neomejeno

E 1706

Enterococcus faecium

DSM 7134

Mešanica:

Enterococcus faecium ki vsebuje vsaj 7 × 109 CFU/g

Teleta

4 meseci

1 × 109

5 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice mora biti navedena temperatura hranjenja, dolžina trajanja in odpornost na peletiranje

Časovno neomejeno

Lactobacillus rhamnosus

DSM 7133

in

Lactobacillus rhamnosus, ki vsebuje vsaj 3 × 109 CFU/g


PRILOGA II

Št.

Dodatek

Kemijska formula in opis dodatka

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

13

Enterococcus faecium

DSM10663/NCIMB 10415

Pripravek Enterococcus faecium ki vsebuje vsaj:

 

Prašek ali granulat:

3,5 × 1010 CFU/g dodatka

 

Zaščiteno obliko:

2,2 × 1010 CFU/g dodatka

 

Tekočino:

1 × 1010 CFU/ml dodatka

Psi

1 × 109

1 × 1010

V navodilih za uporabo dodatka in predmešanice mora biti navedena temperatura hranjenja, dolžina trajanja in odpornost na peletiranje

17. julija 2008


15.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1289/2004

z dne 14. julija 2004

o desetletnem dovoljenju za uporabo krmnega dodatka „Deccox®“, ki spada v skupino kokcidiostatikov in drugih zdravilnih snovi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o krmnih dodatkih (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1756/2002 (2), in zlasti člena 9g(5)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kot predvideva člen 9g(1) Direktive 70/524/EGS so bili kokcidiostatiki, vključeni v Prilogo 1 k tej direktivi pred 1. januarjem 1988, začasno dovoljeni od 1. aprila 1998 in preneseni v poglavje 1 Priloge B z namenom, da bi se jih ponovno ocenilo kot dodatke, vezane na osebo, odgovorno za njihovo dajanje v promet.

(2)

Nove vloge za pridobitev dovoljenja so morale biti predložene za zgoraj omenjene dodatke. Poleg tega je člen 9g(4) Direktive 70/524/EGS zahteval, da se dokumentacija v zvezi z vlogami za namen ponovne ocenitve predloži najkasneje do 30. septembra 2000. Podatki so morali biti predloženi kot predvideva člen 4 navedene direktive.

(3)

Člen 9g(5) Direktive 70/524/EGS predvideva, da se po ponovni oceni predložene dokumentacije začasno dovoljenje zadevnih dodatkov umakne ali, če je potrebno, zamenja z dovoljenjem, vezanim na osebo, odgovorno za njihovo dajanje v promet, za dobo deset let s sprejetjem uredbe, ki se začne uporabljati najkasneje s 1. oktobrom 2003.

(4)

Oseba, odgovorna za dajanje v promet dekokvinat proizvoda (Deccox®), dodatka, ki se uvršča v skupino „Kokcidiostatiki in druge zdravilne snovi“, na seznamu v poglavju 1 Priloge B k Direktivi 70/524/EGS, je predložila vlogo za pridobitev dovoljenja ter dokumentacijo v skladu s členom 9g(2) in (4) navedene direktive.

(5)

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o splošnih določbah in zahtevah zakona o varni hrani in o ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in določitvi postopkov v zvezi z varno hrano (3), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (4), je ustanovila Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA), ki je prevzela vlogo Znanstvenega odbora, ki je del Komisije, pri izdaji znanstvenih mnenj s svojega področja pristojnosti. Znanstveni odbor za dodatke in proizvode ali snovi, uporabljene v krmi, je podal pozitivno mnenje o varnosti in učinkovitosti dodatka Deccox®, za piščance za pitanje, osnovanega na dekokvinatu.

(6)

Komisija je izvedla vse potrebne ukrepe, da se ponovna ocena dekokvinat proizvoda (Deccox®) zaključi v roku, predvidenem v členu 9g(5) Direktive 70/524/EGS. Njena ocena je pokazala, da je pogojem iz Direktive 70/524/EGS zadoščeno, zato se Deccox®, osnovan na dekokvinatu, vključi v poglavje I seznama iz člena 9t(b) navedene direktive, kot dodatek, vezan na osebo, odgovorno za njegovo dajanje v promet, za obdobje deset let.

(7)

Člen 9g(6) Direktive 70/524/EGS omogoča samodejno podaljšanje veljavnosti dovoljenja za navedene dodatke, dokler Komisija iz razlogov, na katere imetnik dovoljenja ne more vplivati, ne sprejme sklepa, ko sicer glede vloge ni mogoče sprejeti sklepa pred datumom izteka veljavnosti dovoljenja. Ta določba se uporablja za dovoljenje za Deccox®, ki je osnovan na dekokvinatu. Med postopkom ponovne ocene proizvoda je bilo podanih več zahtev po dodatnih informacijah, kar je podaljšalo obdobje ocenjevanja iz razlogov, na katere oseba, odgovorna za dajanje proizvoda v promet, ni imela vpliva.

(8)

Člen 9m Direktive 70/524/EGS predvideva, da je dodatek lahko še naprej v veljavi, da se porabijo zaloge, če so še vedno izpolnjeni pogoji iz člena 3a(b) in (e). Ker ne obstajajo varnostni razlogi za takojšen umik dekokvinat proizvoda s trga, je primerno, da se omogoči prehodno obdobje 6 mesecev za uporabo obstoječih zalog dodatka.

(9)

Ocena vloge kaže, da je treba uvesti posebne postopke za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo dodatku Deccox®, osnovanem na dekokvinatu. Taka zaščita se zagotovi z uporabo Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (5).

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Poglavje I Priloge B k Direktivi 70/524/EGS se spremeni: dodatek dekokvinat, ki se uvršča v skupino „Kokcidiostatiki in druge zdravilne snovi“, se izbriše s seznama.

Člen 2

Dodatek Deccox®, ki se uvršča v skupino „Kokcidiostatiki in druge zdravilne snovi“, s seznama v Prilogi k sedanji uredbi je dovoljen za uporabo v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 3

Za uporabo obstoječih zalog dekokvinata se določi obdobje 6 mesecev od začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

(2)  UL L 265, 3.10.2002, str. 1.

(3)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(4)  UL L 245, 29.9.2003, str. 4.

(5)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1.


PRILOGA

Registracijska številka dodatka

Ime in registracijska številka odgovorne osebe za dajanje dodatka v promet

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula in opis dodatka

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet

mg aktivne substance na kg popolne krmne mešanice

Kokcidiostatiki in druge zdravilne snovi

„E 756

Alpharma AS

Dekokvinat 60,6 g/kg (Deccox)

Sestava dodatka

Dekokvinat: 60,6 g/kg

Rafinirano razkuženo sojino olje: 28,5 g/kg

Pšenična moka: q.s. 1 kg

Aktivne substance

Dekokvinat

C24H35NO5

Etil 6-decikloksi-7-etoksi-4-hidroksikvinolin-3-karboksilat

Številka CAS: 18507-89-6

Primesi:

 

6-deciloksi-7-etoksi-4-hidroksikvinolin-3-karboksilna kislina: < 0,5 %

 

Metil-6-deciloksi-7-etoksi-4-hidroksikvinolin-3-karboksilat: < 1,0 %

 

Dietil 4-deciloksi-3-etoksianilinometilenemalonat: < 0,5 %

Piščanci za pitanje

20

40

Prepovedana uporaba najmanj 3 dni pred zakolom

17.7.2014“


15.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1290/2004

z dne 14. julija 2004

o določitvi uvoznih dajatev v sektorju za riž

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3072/95 z dne 22. decembra 1995 o skupni ureditvi trga za riž (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1503/96 z dne 29. julija 1996 o podrobnih pravilih uporabe Uredbe Sveta (ES) 3072/95 glede uvoznih dajatev v sektorju za riž (2), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 11 Uredbe (ES) št. 3072/95 določa, da se pri uvozu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe obračunajo carinske stopnje iz skupne carinske tarife. Vendar pa je v primeru proizvodov iz odstavka 2. tega člena uvozna dajatev enaka intervencijski ceni, ki velja za uvoz takšnih proizvodov, plus določen procent glede na to, ali gre za oluščen ali brušen riž, minus uvozna cena CIF, pod pogojem, da dajatev ne presega stopnje iz skupne carinske tarife.

(2)

V skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 3072/95 se uvozne cene cif izračunajo na podlagi reprezentančnih cen za zadevni proizvod na svetovnem trgu ali na uvoznem trgu Skupnosti za proizvod.

(3)

Uredba (ES) št. 1503/96 določa podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 3072/95 glede uvoznih dajatev v sektorju za riž.

(4)

Uvozne dajatve veljajo do določitve in začetka veljavnosti novih. V veljavi ostanejo tudi v primeru, če ni na voljo noben izračun iz vira, navedenega v členu 5 Uredbe (ES) št. 1503/96 v času dveh tednov pred naslednjo periodično določitvijo.

(5)

Da se omogoči normalno delovanje sistema uvoznih dajatev, se za izračun dajatev vzame reprezentančna tržna stopnja, evidentirana v referenčnem obdobju.

(6)

Uporaba Uredbe (ES) št. 1503/96 zahteva prilagoditev uvoznih dajatev, kot je določeno v prilogah te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozne dajatve v sektorju za riž iz člena 11(1) in (2) Uredbe (ES) št. 3072/95 so določene v Prilogi I te uredbe na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 329, 30.12.1995, str. 18. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 411/2002 (UL L 62, 5.3.2002, str. 27).

(2)  UL L 189, 30.7.1996, str. 71. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2294/2003 (UL L 340, 24.12.2003, str. 12).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za riž in lomljen riž

v EUR/t

Oznaka KN

Uvozna dajatev (5)

Tretje države (razen AKP in Bangladeša) (3)

AKP (1)  (2)  (3)

Bangladeš (4)

Basmati

Indija in Pakistan (6)

Egipt (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

202,42

66,51

96,87

0,00

151,82

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

202,42

66,51

96,87

0,00

151,82

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Dajatev za uvoz riža s poreklom iz držav AKP velja v okviru režima, določenega z Uredbo Sveta (ES) št. 2286/2002 (UL L 348, 21.12.2002, str. 5) in spremenjeno Uredbo Komisije (ES) št. 638/2003 (UL L 93, 10.4.2003, str. 3).

(2)  V skladu z Uredbo (ES) št. 1706/98 se dajatve ne uporabljajo za proizvode s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav, ki se uvažajo neposredno v čezmorski departma Reunion.

(3)  Dajatev za uvoz riža v čezmorski departma Reunion je določena v členu 11(3) Uredbe (ES) št. 3072/95.

(4)  Dajatev za uvoz riža, razen lomljenega riža, (oznaka KN 1006 40 00) s poreklom iz Bangladeša velja v okviru režima, določenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 3491/90 (UL L 337, 4.12.1990, str. 1) in spremenjeno Uredbo Komisije (EGS) št. 862/91 (UL L 88, 9.4.1991, str. 7).

(5)  Uvoz izdelkov s poreklom iz ČDO je oproščen davka; v skladu s členom 101(1) spremenjene Odločbe Sveta 91/482/EGS (UL L 263, 19.9.1991, str. 1).

(6)  Za oluščen riž sorte Basmati s poreklom iz Indije in Pakistana velja znižanje za 250 EUR/t (člen 4a spremenjene Uredbe (ES) št. 1503/96).

(7)  Dajatve, določene v skupni carinski tarifi.

(8)  Dajatev za uvoz riža s poreklom in prihajajoč iz Egipta velja v okviru režima, določenega z Uredbo Sveta (ES) št. 2184/96 (UL L 292, 15.11.1996, str. 1) in Uredbo Komisije (ES) št. 196/97 (UL L 31, 1.2.1997, str. 53).


PRILOGA II

o izračunu uvoznih dajatev v sektorju za riž

 

Neoluščen

Riž sorte indica

Riž sorte japonica

Lomljen

Oluščen

Brušen

Oluščen

Brušen

1.

Uvozna dajatev (EUR/t)

 (1)

202,42

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Podatki za izračun:

a)

CIF cena Arag (EUR/t)

349,01

216,62

284,92

365,75

b)

Fob cena (EUR/t)

260,67

341,50

c)

Voznina (EUR/t)

24,25

24,25

d)

Vir

USDA in operaterji

USDA in operaterji

Operaterji

Operaterji


(1)  Dajatve, določene v skupni carinski tarifi.


15.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1291/2004

z dne 14. julija 2004

o določanju kmetijskega menjalnega razmerja za tržno leto 2003/2004 glede najnižje cene sladkorne pese in prispevkov za proizvodnjo ter dodatnih prispevkov na področju sladkorja za valute držav članic, ki niso prevzele enotne valute

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni organizaciji trgov na področju sladkorja (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 1713/93 z dne 30. junija 1993 o določitvi posebnih pogojev za uporabo kmetijskega menjalnega razmerja na področju sladkorja (2), še posebej člena 1, odstavka 3,

sklenila:

(1)

Člen 1, odstavek 1, Uredbe (EGS) št. 1713/93 določa, da se najnižja cena sladkorne pese iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1260/2001 in prispevkov za proizvodnjo ter dodatnih prispevkov, opisanih v členih 15 in 16 omenjene uredbe, pretvori v nacionalne valute po kmetijskem menjalnem razmerju, enakem povprečnemu, izračunanem pro rata temporis, s kmetijskim menjalnim razmerjem, ki je v veljavi v določenem tržnem letu.

(2)

Od 1. januarja 1999 je, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998, ki določa kmetijsko monetarno ureditev evra (3), treba omejiti določanje menjalnega razmerja s kmetijskim menjalnim razmerjem med evrom in valutami držav članic, ki niso prevzele skupne valute.

(3)

Za tržno leto 2003/2004 je v različnih nacionalnih valutah treba določiti kmetijsko menjalno razmerje za najnižje cene sladkorne pese in prispevke za proizvodnjo ter dodatne prispevke –

UKINILA TO UREDBO:

Člen 1

Kmetijsko menjalno razmerje za pretvarjanje najnižjih cen sladkorne pese iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1260/2001, pa tudi prispevkov za proizvodnjo in, če se tako primeri, dodatnih prispevkov iz členov 15 in 16 omenjene uredbe, v vsaki od nacionalnih valut držav članic, ki niso prevzele enotne denarne valute, je za tržno leto 2003/2004 določeno v Prilogi te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. julija 2004.

Uredba se uporablja od 1. julija 2003.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 159, 1.7.1993, str. 94. Uredba, zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 1509/2001 (UL L 200, 25.7.2001, str. 19).

(3)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. julija 2004 o določanju kmetijskega menjalnega razmerja za tržno leto 2003/2004 glede najnižje cene sladkorne pese in prispevkov za proizvodnjo ter dadatnih prispevkov na področju sladkorja za valute držav članic, ki niso prevzele enotne valute

Posebni menjalni tečaj

1 EUR =

7,43899

danskih kron

9,12552

švedskih kron

0,686010

angleškega funta


15.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/23


Uredba Sveta o spremembi Uredbe št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča EU in predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča prve stopnje

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


15.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/24


Uredba Sveta o spremembi Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

15.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/25


Sklep Sveta o spremembi Sklepa z dne 13. septembra 1999 o določitvi pogojev za zaposlitev generalnega sekretarja Sveta Evropske unije, visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko, in Sklepa o določitvi pogojev za zaposlitev namestnika generalnega sekretarja Sveta Evropske unije

Različica tega dokumenta v slovenskem jeziku bo objavljena v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, vključno z besedili institucij in Evropske centralne banke, ki so bila sprejeta pred 1. majem 2004. Zvezki te izdaje bodo postopoma objavljeni med 1. majem in koncem leta 2004.


15.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/s3


OBVESTILO BRALCEM

Glede na situacijo, ki je nastala po širitvi, so bile nekatere izdaje Uradnega lista z dne 30. aprila 2004 izdane v poenostavljeni obliki v tedanjih enajstih uradnih jezikih.Odločeno je bilo, da se akti, ki so bili objavljeni v teh uradnih listih, znova izdajo kot popravek in v običajni obliki Uradnega lista.Zaradi tega so bili uradni listi, ki vsebujejo le te popravke, objavljeni v enajstih „predširitvenih“ jezikovnih različicah. Prevodi aktov v jezike novih držav članic bodo objavljeni v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije, ki bo vsebovala besedila institucij in Evropske centralne banke, sprejetih pred 1. majem 2004.Spodaj je naveden seznam uradnih listov, izdanih 30. aprila, in njihovih popravkov.

UL z dne 30. aprila 2004

Popravljen UL

L 139

L 226, 25. junij

L 144

L 199, 7. junij

L 146

L 225, 25. junij

L 149

L 215, 16. junij

L 150

L 185, 24. maj

L 151

L 208, 10. junij

L 152

L 216, 16. junij

L 153

L 231, 30. junij

L 154

L 189, 27. maj

L 155

L 193, 1. junij

L 156

L 202, 7. junij

L 157

L 195, 2. junij

L 158

L 229, 29. junij

L 159

L 184, 24. maj

L 160

L 212, 12. junij

L 161

L 206, 9. junij

L 164

L 220, 21. junij

L 165

L 191, 28. maj

L 166

L 200, 7. junij

L 167

L 201, 7. junij