ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 237

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
8. julij 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1245/2004 z dne 28. junija 2004 o sklenitvi Protokola o spremembi Četrtega protokola o pogojih v zvezi z ribolovom, opredeljenih v Sporazumu o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

1

Protokol o spremembi četrtega protokola o pogojih v zvezi z ribolovom, opredeljenih v sporazumu o ribištvu med evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1246/2004 z dne 7. julija 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1247/2004 z dne 7. julija 2004 o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru tarifne kvote Skupnosti za uvoz ječmena, v skladu z uredbo (ES) št. 2305/2003

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1248/2004 z dne 7. julija 2004 o prehodnih ukrepih za nekatera uvozna in izvozna dovoljenja za trgovanje s kmetijskimi proizvodi med Skupnostjo v sestavi z dne 30. aprila 2004 in med Češko, Estonijo, Ciprom, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1249/2004 z dne 7. julija 2004 o nekaterih izjemnih ukrepih za podporo trga s področja jajc na Nizozemskem

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1250/2004 z dne 7. julija 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2808/98 glede mlečnih premij

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1251/2004 z dne 7. julija 2004 ki spreminja Uredbo (ES) št. 2799/1999, ki postavlja temelje za uporabo Uredbe (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, namenjeno za živalsko krmo in prodajo posnetega mleka v prahu

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1252/2004 z dne 7. julija 2004 o nakupu masla v nekaterih državah članicah

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1253/2004 z dne 7. julija 2004 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1210/2004, za tržno leto 2004/2005

16

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1254/2004 z dne 7. julija 2004 o spremembi uvoznih dajatvah v sektorju za riž

18

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

2004/539/ES:Odločba Komisije z dne 1. julija 2004 uvedbi prehodnega ukrepa za izvajanje Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah zdravstvenega varstva živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 2365)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

8.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1245/2004

z dne 28. junija 2004

o sklenitvi Protokola o spremembi Četrtega protokola o pogojih v zvezi z ribolovom, opredeljenih v Sporazumu o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe skupaj s členom 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 14 Sporazuma o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani (2) sta se pogodbenici dogovarjali z namenom določiti potrebne spremembe Četrtega protokola (3) o pogojih v zvezi z ribolovom, opredeljenih v navedenem sporazumu.

(2)

Rezultat teh pogajanj je bil Protokol o spremembi Četrtega protokola o pogojih v zvezi z ribolovom, opredeljenih v Sporazumu o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani, parafiran 18. junija 2003.

(3)

Spremembe Četrtega protokola sledijo smernicam iz Sporočila Komisije z dne 23. decembra 2002 o celovitem okviru za partnerske sporazume na področju ribištva s tretjimi državami.

(4)

Protokol spreminja ribolovne možnosti za ribiče Skupnosti v vodah, ki so v izključni ekonomski coni Grenlandije, za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2006.

(5)

V interesu Skupnosti je, da odobri Protokol o spremembi Četrtega protokola.

(6)

Za optimalno izrabo ribolovnih možnosti je potrebno, da se Komisija posvetuje z zadevnimi državami članicami o možnosti prenosa neizrabljenih ribolovnih možnosti ene države članice, med ribolovnim projektom, drugi državi članici, na njeno prošnjo. Tak prenos, ki mora biti začasen, ne sme vplivati na prihodnje dodelitve ribolovnih možnosti med državami članicami in ne posega v pristojnosti, ki pripadajo državam članicam v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002 (4)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Protokol o spremembi Četrtega protokola o pogojih v zvezi z ribolovom, opredeljenih v Sporazumu o ribištvu med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani („Protokol o spremembi“), se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Protokola o spremembi je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Komisija lahko sklene dogovor o izvajanju s pristojnim organom Grenlandije zaradi rednega prilagajanja stopenj licenčnin v skladu s členom 11(5) Četrtega protokola.

Člen 3

1.   V primeru premajhne izrabe ribolovnih možnosti v okviru kvot in dovoljenj, dodeljenih državi članici v vodah, ki so v izključni ekonomski coni Grenlandije, se Komisija brez poseganja v pristojnosti, ki pripadajo državam članicam v skladu s členom 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002, posvetuje z državami članicami, da bi pripravila optimalno izrabo ribolovnih možnosti in zlasti možnost prenosa neizrabljenih ribolovnih možnosti zadevne države članice na druge države članice, ki zaprosijo za takšen prenos.

2.   Prenos ribolovnih možnosti države članice na drugo državo članico, kakor je določeno v odstavku 1, ne vpliva na prihodnje dodelitve ribolovnih možnosti med državami članicami, v skladu z relativno stabilnostjo.

Člen 4

Lastniki plovil Skupnosti, ki dobijo dovoljenje za plovilo Skupnosti, pooblaščeno za ribolov v vodah, ki so v izključni ekonomski coni Grenlandije, plačajo licenčnino v skladu s členom 11(5) Četrtega protokola.

Pri pravilih za izvajanje tega člena, vključno z uradnimi postopki v zvezi z zahtevkom za dovoljenje in njegovo izdajo, se upošteva postopek iz člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002.

Člen 5

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebe, pooblaščene za podpis Protokola o spremembi, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 6

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luksemburgu, 28. junija 2004

Za Svet

Predsednik

M. CULLEN


(1)  Mnenje z dne 1. aprila 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 29, 1.2.1985, str. 9.

(3)  UL L 209, 2.8.2001, str. 2.

(4)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.


PROTOKOL

o spremembi četrtega protokola o pogojih v zvezi z ribolovom, opredeljenih v sporazumu o ribištvu med evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Grenlandije na drugi strani

Po srečanju Skupnega odbora od 16. do 18. junija 2003 se Četrti protokol (1) spremeni, kakor sledi, z uveljavitvijo od 1. januarja 2004:

(1)

Člen 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 1

1.   Protokol se uporablja za ribolovne dejavnosti od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2006.

2.   Kvote iz člena 2 Sporazuma se določi vsako leto glede na razpoložljive znanstvene podatke. Izračunajo se kot preostanek celotnih dovoljenih ulovov Grenlandije po odbitju količin iz prvega odstavka člena 7 Sporazuma in navedenih v členu 2, vendar ne smejo presegati naslednjih količin:

(tonah)

Vrste

Zahodni stalež

(NAFO 0/1)

Vzhodni stalež

(ICES XIV/V)

Trska

p.m. (2)

 

Rdeči okun

0 (3)

25 500 (4)

Grenlandska morska plošča

1 500 (5)

9 000 (6)

Kozica

4 000

5 675

Navadni jezik

200 (7)

1 000 (7)

Kapelan

 

 (8)

Okroglonosi repak

1 350

2 000

Severni morski pajek

1 000

 

Prilov

2 000 (9)

 

3.   Kvota za kozice v vzhodni Grenlandiji se lahko nalovi na zahodnem delu Grenlandije, če so bili sporazumi o prenosu kvot med lastniki ladij Grenlandije in Evropske skupnosti določeni za vsako podjetje posebej. Lokalna vlada Grenlandije se zavezuje, da bo omogočila te sporazume. Prenos kvot je na področju zahodne Grenlandije možen le do največ 2 000 ton letno. Za ribištvo, ki ga izvajajo plovila Skupnosti, veljajo enaki pogoji, kot so opredeljeni v dovoljenju, izdanem grenlandskim lastnikom ladij.

4.   Pooblastila za poskusni ribolov bodo na voljo za poskusno obdobje največ šest mesecev vsako, v skladu s členom 9 in Prilogo V.

5.   Če pogodbenice ugotovijo, da so poskusni projekti dosegli pozitivne rezultate, bo lokalna vlada Grenlandije dodelila 50 % možnosti ribolova za nove vrste ladjevju Skupnosti do konca tega protokola. To pa z ustreznim povečanjem v delu finančnega nadomestila iz člena 11(2).“

(2)

Člen 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 2

Količine, navedene v prvem odstavku člena 7 Sporazuma, se vsako leto določijo po naslednjih stopnjah:

(tonah)

Vrste

Zahodni stalež

(NAFO 0/1)

Vzhodni stalež

(ICES XIV/V)

Trska

50 000 (10)

 

Rdeči okun

2 500

5 000

Grenlandska morska plošča

4 700

4 000

Kozica

25 000

1 500

(3)

Člen 3 se črta.

(4)

Člen 9 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 9

Pogodbenice spodbujajo izvajanje poskusnega ribolova v grenlandskih vodah, med drugim na globokomorske vrste, glavonožce, školjke in kapelane (zahodni stalež). V ta namen se posvetujejo, kadar koli ena od pogodbenic to zahteva, in za vsak primer posebej določijo zadevno vrsto, pogoje in druge parametre. Pogodbenici izvajata poskusni ribolov v skladu s Prilogo V.“

(5)

Člen 11 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 11

1.   Finančno nadomestilo iz člena 6 Sporazuma se v času veljavnosti tega protokola določi na 42 820 000 evrov letno in se plača na začetku vsakega ribolovnega leta.

2.   Del finančnega nadomestila, ki predstavlja 31 760 679 evrov, šteje kot znesek povračila za ribolovne možnosti. Navedeni znesek se prilagodi v toku vsakega ribolovnega leta, kadar so Skupnosti dodeljene dodatne kvote, ki presegajo količine kvot iz tabele v členu 1. Prilagoditev se izračuna na podlagi tržnih cen različnih vrst, za katere se dodeli dodatna kvota.

3.   Grenlandija da Skupnosti na razpolago protivrednost trsk v količini 20 000 ton, ki jo Skupnost lahko uporabi za pridobivanje dodatnih možnosti za ulov. Prilagojeno nadomestilo iz odstavka 2 lahko predstavlja do 50 % te protivrednosti trsk.

4.   Postopek glede dodelitve dodatnih možnosti ulova iz člena 8 Sporazuma je določen v Prilogi III.

5.   Finančni prispevek, ki izhaja iz neposrednega plačila dovoljenj s strani lastnikov plovil, se odšteje od celotnega nadomestila Skupnosti, ki je določeno v členu 11(1). Licenčnina po vrstah in po tonah, dodeljena plovilom, se določi v skladu s Prilogo VI. O tehničnih načinih izvajanja za dodelitev dovoljenj za gospodarski ribolov se pogodbenice dogovorijo z dogovorom o izvajanju.

6.   Grenlandija izvaja proračunsko podporo ribiškemu sektorju vsa tri preostala leta Protokola v skladu z zavezami politike, ki jih je grenlandski ministrski predsednik prevzel v pismu predsedniku Prodiju dne 12. junija 2003. Usmeritve na strategijo in cilje reforme ribiške politike Grenlandije, kot jo je neodvisno in samostojno opredelila in začrtala lokalna vlada Grenlandije, kot tudi tehnične podrobnosti glede opredelitve, izvajanja in spremljanja proračunske podpore ribiškemu sektorju na Grenlandiji, se določijo v dogovoru o izvajanju med Grenlandijo in Evropsko skupnostjo. Grenlandija dodeli 500 000 evrov za povečanje proračuna Grenlandskega Inštituta za naravne vire.“

(6)

Člen 14 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 14

Pogodbenice najkasneje do 30. junija 2005 ocenijo izvajanje tega protokola z namenom pripraviti pogajanja za naslednji sporazum.“

(7)

Priloga I se črta.

(8)

Doda se Priloga V:

„PRILOGA V

Načini izvajanja poskusnega ribolova

Lokalna vlada Grenlandije in Evropska komisija se skupaj odločita o subjektih Evropske skupnosti, najprimernejšem času in dogovorih za izvajanje poskusnega ribolova. Da bi olajšala raziskovalno delo plovil, lokalna vlada Grenlandije (skozi grenlandski Inštitut za naravne vire) preskrbi obstoječe znanstvene in druge osnovne podatke.

Ribiški sektor Grenlandije je tesno povezan (usklajevanje in dialog o dogovorih za poskusni ribolov).

Dolžina projektov: največ šest mesecev in najmanj tri mesece, razen če to pogodbenice sporazumno spremenijo.

Izbira kandidatov za izvajanje poskusnih projektov:

Evropska komisija organom Grenlandije sporoči zahteve po dovoljenjih za poskusni ribolov. Tehnična dokumentacija, ki določa:

tehnične značilnosti plovila,

raven strokovnega znanja ladijskih častnikov na področju ribolova,

predlog tehničnih parametrov projekta (dolžina, oprema, območja raziskovanja itd.).

Lokalna vlada Grenlandije bo organizirala tehnični dialog med upravama vlade Grenlandije in Evropske komisije z zadevnimi lastniki ladij, če se ji to zdi potrebno.

Lastniki plovil organom Grenlandije in Evropski komisiji pred začetkom projekta predložijo:

prijavo ulova, ki je že na krovu,

tehnične lastnosti ribolovnega orodja, ki se bo uporabljal za projekt,

zagotovilo, da so v skladu z grenlandskimi predpisi za ribolov.

Med projektom na morju zadevni lastniki ladij:

predložijo grenlandskemu Inštitutu za naravne vire, organom Grenlandije in Evropski komisiji tedensko poročilo za ulov po dnevu in po mreži, vključno z opisom tehničnih parametrov projekta (položaj, globina, datum in ura, ulov in druga opažanja ali pripombe),

sporočijo položaj plovila, hitrost in kurz plovbe po sistemu SSP,

zagotovijo na krovu prisotnost enega znanstvenega opazovalca Grenlandije ali opazovalca, ki ga izberejo organi Grenlandije. Vloga opazovalca bo zbiranje znanstvenih podatkov o ulovih in vzorčenje ulovov. Opazovalca se obravnava kot ladijskega častnika in lastnik ladje krije življenjske stroške opazovalca v času njegovega bivanja na plovilu. Odločitev o času opazovalčevega bivanja na krovu, o trajanju njegovega bivanja, o pristanišču vkrcanja in izkrcanja bo določena v skladu z organi Grenlandije. Plovilo ne bo nikoli obvezano zapluti v pristanišče več kot enkrat na dva meseca, razen če se pogodbenice ne dogovorijo drugače,

podvržejo plovila pregledu ob zapuščanju grenlandskih voda, če organi Grenlandije tako zahtevajo,

zagotovijo, da so v skladu z grenlandskimi predpisi za ribolov.

Ulovi, vključno s prilovi, pridobljenimi med znanstvenim projektom, ostanejo last lastnika plovila.

Organi Grenlandije bodo določili kontaktno osebo, odgovorno za reševanje vseh nepredvidenih problemov, ki bi lahko ogrozili razvoj poskusnega ribolova.“

(9)

Doda se Priloga VI:

„PRILOGA VI

Licenčnina

Uporabljajo se naslednje stopnje (11):

Vrste

Evri na tono

Rdeči okun

52

Grenlandska morska plošča

85

Kozica

74

Navadni jezik

199

Kapelan

7

Okroglonosi repak

10

Severni morski pajek

122


(1)  UL L 209, 2.8.2001, str. 2.

(2)  V primeru obnovitve staleža lahko Skupnost nalovi do 31 000 ton z ustreznim povečanjem v delu finančnega nadomestila iz člena 11(2). Lahko se nalovi na vzhodu ali zahodu.

(3)  Skupnost lahko prosi za povišanje kvote do konca novembra za naslednje leto do največ 5 500 ton z ustreznim povečanjem v delu finančnega nadomestila iz člena 11(2).

(4)  Se lahko lovijo na vzhodu ali zahodu in od katerih se največ 20 000 ton lahko nalovi s pelagično vlečno mrežo. Ulovi iz ribolova s pridneno vlečno mrežo in pelagično vlečno mrežo se sporočajo posebej. Skupnost lahko prosi za povišanje kvote do konca novembra za naslednje leto do največ 47 320 ton, z ustreznim povečanjem dela finančnega nadomestila iz člena 11(2).

(5)  500 ton se lahko nalovi na severu ali jugu v dogovoru z organi Grenlandije.

(6)  Ta številka se lahko spremeni glede na dogovor za dodelitev možnega ulova med obalnimi državami. Ribištvo se upravlja z omejevanjem števila plovil, ki ribarijo istočasno.

(7)  Če bi prilov plovil Skupnosti navadnega jezika pri ribolovu z vlečno mrežo trske in rdečih okunov pomenil prekoračitev kvot Skupnosti navadnega jezika, bodo organi Grenlandije poskrbeli za rešitev v smislu nadaljevanja ribolova Skupnosti na trsko in rdečega okuna, dokler kvote trsk in rdečega okuna niso izčrpane.

(8)  7,7 % kapelanov TAC za sezono.

(9)  Se nanaša na kombiniran prilov trske, soma, raže, lenga in morskega menka. Količine prilova trske ne smejo presegati 100 ton. Se lahko lovijo na vzhodu ali zahodu.

(10)  Lahko se lovijo na zahodu ali vzhodu.“

(11)  Stopnje se lahko z dogovori o izvajanju med pogodbenicami redno prilagajajo ob upoštevanju razmer na trgu in v ribištvu.“


8.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1246/2004

z dne 7. julija 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 7. julija 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

78,4

999

78,4

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

53,0

508

48,1

524

57,8

528

59,0

999

54,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,9

400

108,7

404

116,6

508

67,7

512

87,8

528

75,1

720

88,8

804

90,6

999

90,2

0808 20 50

388

101,5

512

87,6

528

84,6

999

91,2

0809 10 00

052

222,4

624

203,1

999

212,8

0809 20 95

052

312,5

400

332,5

999

322,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,2

624

75,4

999

97,8

0809 40 05

512

91,6

624

193,1

999

142,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


8.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1247/2004

z dne 7. julija 2004

o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru tarifne kvote Skupnosti za uvoz ječmena, v skladu z uredbo (ES) št. 2305/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2305/2003 z dne 29. decembra 2003 o uvedbi in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti za uvoz ječmena s poreklom iz tretjih držav, in zlasti člena 3(3) Uredbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2305/2003 odpira letno tarifno kvoto 300 000 t za uvoz ječmena znotraj kvote CN 1003 00.

(2)

Količine, zaprošene 5. julija 2004 v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 2305/2003, presegajo razpoložljive količine. Torej je treba predvideti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo dovoljenja in določiti koeficient znižanja, ki se uporablja za zaprošene količine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsaka vloga za uvozno dovoljenje za kvoto tarifo ječmena, predložena in posredovana Komisiji 5. julija 2004 v skladu s členom 3(1) in (2) Uredbe (ES) št. 2305/2003, se odobri do višine 0,120440 od zaprošenih količin.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 342, 30.12.2003, str. 7.


8.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1248/2004

z dne 7. julija 2004

o prehodnih ukrepih za nekatera uvozna in izvozna dovoljenja za trgovanje s kmetijskimi proizvodi med Skupnostjo v sestavi z dne 30. aprila 2004 in med Češko, Estonijo, Ciprom, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti člena 42(1) Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Do 30. aprila 2004 se je trgovanje s kmetijskimi proizvodi med Skupnostjo in med Češko, Estonijo, Ciprom, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško izvajalo ob predložitvi uvoznega ali izvoznega dovoljenja. Od 1. maja 2004 se ta dovoljenja za trgovanje ne morejo več uporabljati.

(2)

Nekatera dovoljenja, ki so veljavna po 30. aprilu 2004, delno ali v celoti niso bila uporabljena. Obveznosti v zvezi s temi dovoljenji se morajo spoštovati ali pa se odvzame varščino. Ker so te obveznosti postale brezpredmetne, se lahko dovoli njihova ukinitev in sprostitev varščine.

(3)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem vseh zadevnih upravnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Varščina, položena za uvozna in izvozna dovoljenja in potrdila o vnaprejšnji določitvi, se na zahtevo zainteresiranih strani sprosti pod naslednjimi pogoji:

v omenjenih dovoljenjih so namembne države ali države porekla Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška,

veljavnost jim 1. maja 2004 še ni potekla,

do tega datuma so bila uporabljena samo delno ali sploh ne.

Prvi pododstavek se uporablja tudi za dovoljenja, ki imajo za namembno državo ali državo porekla omembo „PECO“ pod pogojem, da izvajalec pristojnim oblastem prinese dokaz, da je šlo za dejavnost v ali iz države članice, omenjene v prvem pododstavku.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


8.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1249/2004

z dne 7. julija 2004

o nekaterih izjemnih ukrepih za podporo trga s področja jajc na Nizozemskem

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75, z dne 29. oktobra 1975, o skupni ureditvi trgov s področja jajc (1), še posebej člena 14,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ker se je v nekaterih regijah Nizozemske pojavila aviarna influenca, so bile za to državo članico z Odločbo Komisije 2003/153/CE, z dne 3. marca 2003, o zaščitnih ukrepih ob sumu pojava aviarne influence na Nizozemskem, uvedene veterinarske in komercialne omejitve (2). Posledično sta bila začasno prepovedana transport in prodaja valilnih jajc v Nizozemski.

(2)

Omejitve prostega pretoka valilnih jajc, ki izhajajo iz veterinarskih ukrepov, lahko resno ogrozijo nizozemski trg z valilnimi jajci. Nizozemske oblasti so sprejele ukrepe za podporo trga, ki se uporabljajo v kriznem obdobju, in se omejijo le na valilna jajca. Ti ukrepi predvidevajo možnost uporabe valilnih jajc, pri katerih inkubacija ni več mogoča, za predelavo v jajčne izdelke.

(3)

Ti ukrepi imajo pozitiven učinek na trg z valilnimi jajci in jajci na splošno. Tako se upraviči izjemne ukrepe za podpiranje trga v smislu člena 14 Uredbe (EGS) št. 2771/75, in odobri pomoč, ki nadomesti del ekonomske izgube, ki jo povzroči uporaba valilnih jajc za predelavo v jajčne izdelke.

(4)

Predvideni ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Predelava valilnih jajc z oznako KN 0407 00 19, izvedena med 1. marcem in 31. majem 2003, ki jo po uporabi Odločbe 2003/153/ES določijo nizozemske oblasti, je označena kot izredni ukrep za podporo trga v skladu s členom 14 Uredbe (EGS) št. 2771/75.

2.   Zaradi ukrepov, omenjenih v členu 1, je dodeljeno nadomestilo v višini 0,081 evra na valilno jajce, za skupno število 37 040 000 kosov.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 59, 4.3.2003, str. 32.


8.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1250/2004

z dne 7. julija 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 2808/98 glede mlečnih premij

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi agro-monetarnih dogovorov za evro (1) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete in o spremembi Uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (2) med drugim predvideva za mlečno premijo in dodatna plačila premijske dodatke, ki se uporabljajo od 1. januarja 2004.

(2)

V sledenu stopnjujočega zmanjševanja mlečne premije v mlečnem sektorju. Premije za mlečne proizvode so bile začetno vzpostavljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1255/199 za podporo trga o skupni organizaciji mleka in mlečnih izdelkov (3) in stopnjujočega zmanjševanja podpore trga v mlečnem sektorju. Raven podpore bo letno naraščala vse do leta 2007, v skladu z kompenzacijskim zmanjševanjem podpore trga v mlečnem sektorju, kjerje intervencija vsak 1. julij, in je skladna s prvim dnem mlečnega tržnega leta.

(3)

Za datum uveljavitve menjalnega tečaja za mlečno premijo je treba postaviti 1. julij leta, v katerem se dodeli pomoč. Zaradi konsistentnosti je treba določiti, da se enak datum uveljavitve menjalnega tečaja uporablja za mlečno premijo in dodatna plačila.

(4)

Uredbo Komisije (ES) št. 2808/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo agro-monetarnega sistema za evro v kmetijstvu (4) je treba zato ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Členu 4(1) Uredbe (ES) št. 2808/98 se doda naslednji tretji pododstavek:

„Datum uveljavitve za menjalni tečaj, ki se uporablja za mlečno premijo in dodatna plačila, naveden v Poglavju 7 Naslova IV Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003, je 1. julij leta, v katerem je bila pomoč dodeljena.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 864/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 48).

(3)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z uredbo (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str.6).

(4)  UL L 349, 24.12.1998, str. 36. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2304/2003 (UL L 342, 30.12.2003, str. 6).


8.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1251/2004

z dne 7. julija 2004

ki spreminja Uredbo (ES) št. 2799/1999, ki postavlja temelje za uporabo Uredbe (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, namenjeno za živalsko krmo in prodajo posnetega mleka v prahu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), zlasti člena 15,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 7(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2799/1999 (2) določa višino pomoči za posneto mleko ter posneto mleko v prahu, namenjeno za živalsko krmo, z upoštevanjem faktorjev, določenih v členu 11(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999. Zaradi znižanja intervencijske cene posnetega mleka v prahu 1. julija 2004 bo višina pomoči znižana.

(2)

Uredba (ES) št. 2799/1999 mora biti primerno spremenjena.

(3)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil predsednik –

JE SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 7 Uredbe (ES) št. 2799/1999, odstavek 1, se nadomesti z naslednjim:

„1.   Višina pomoči je določena na:

(a)

3,97 EUR za 100 kg posnetega mleka z vsebnostjo beljakovin najmanj 35,6 % nemastne suhe snovi;

(b)

3,51 EUR za 100 kg posnetega mleka z vsebnostjo beljakovin med 31,4 % in 35,6 % nemastne suhe snovi;

(c)

49,22 EUR za 100 kg posnetega mleka v prahu z vsebnostjo beljakovin najmanj 35,6 % nemastne suhe snovi;

(d)

43,41 EUR za 100 kg posnetega mleka v prahu z vsebnostjo beljakovin med 31,4 % in 35,6 % nemastne suhe snovi.“

Člen 2

Uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporabi v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 340, 31.12.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1079/2004 (UL L 203, 8.6.2004, str. 13).


8.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1252/2004

z dne 7. julija 2004

o nakupu masla v nekaterih državah članicah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999, o skupni ureditvi trgov s področja mleka in mlečnih izdelkov (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o pogojih uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 o ukrepih na trgu masla in mlečne smetane (2), še posebej člena 2(1),

sklenila,

(1)

Člen 2 Uredbe (ES) št. 2771/1999 predvideva, da lahko Komisija v državi članici odpre ali začasno ustavi nakup ob 90 % intervencijske cene, če je ugotovljeno, da je cena na trgu te države članice dva tedna – odvisno od primera – nižja, enaka ali višja od 92 % intervencijske cene.

(2)

Na podlagi cen na trgu, ki so jih od 1. maja 2004 nove države članice posredovale Komisiji, je Komisija ugotovila, da so cene v Estoniji, Litvi, Latviji, na Poljskem, Češkem in Slovaškem dva tedna zapored nižje od 92 % intervencijske cene. Posledično je v teh državah članicah treba odpreti intervencijski nakup –

UKINILA TO UREDBO:

Člen 1

Nakupi masla, predvideni v prvem pododstavku člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 se odprejo v Estoniji, Litvi, Latviji, na Poljskem, Češkem in Slovaškem.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2004

za Komisijo

Franz FISCHLER

član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 810/2004 (UL L 149, 30.4.2004, str. 138).


8.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1253/2004

z dne 7. julija 2004

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1210/2004, za tržno leto 2004/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2004/2005, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1210/2004 (3).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1210/2004 za tržno leto 2004/2005, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 232, 1.7.2004, str. 11.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 8. julija 2004

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

17,39

7,61

1701 11 90 (1)

17,39

13,77

1701 12 10 (1)

17,39

7,42

1701 12 90 (1)

17,39

13,26

1701 91 00 (2)

20,89

15,78

1701 99 10 (2)

20,89

10,34

1701 99 90 (2)

20,89

10,34

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


8.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1254/2004

z dne 7. julija 2004

o spremembi uvoznih dajatvah v sektorju za riž

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3072/95 z dne 22. decembra 1995 o skupni ureditvi trga za riž (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1503/96 z dne 29. junija 1996 o podrobnih pravilih uporabe Uredbe Sveta (ES) 3072/95 glede uvoznih dajatev v sektorju za riž (2), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1220/2004 določa uvozne dajatve v sektorju za riž (3).

(2)

Člen 4(1) Uredbe (ES) št. 1503/96 določa, da je treba opraviti ustrezno uskladitev, če se v obdobju uporabe povprečna izračunana uvozna dajatev od fiksne dajatve razlikuje za 10 EUR na tono. Takšna razlika se je že pojavila. Zato je treba prilagoditi uvozne dajatve, določene z Uredbo (ES) št. 1220/2004 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1220/2004 se zamenjata s prilogama I in II te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 329, 30.12.1995, str. 18. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 411/2002 (UL L 62, 5.3.2002, str. 27).

(2)  UL L 189, 30.7.1996, str. 71. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2294/2003 (UL L 340, 24.12.2003, str. 12).

(3)  UL L 232, 1.7.2004, str. 34.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za riž in lomljen riž

v EUR/t

Oznaka KN

Uvozna dajatev (5)

Tretje države (razen AKP in Bangladeša) (3)

AKP (1)  (2)  (3)

Bangladeš (4)

Basmati

Indija in Pakistan (6)

Egipt (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Dajatev za uvoz riža s poreklom iz držav AKP velja v okviru režima, določenega z Uredbo Sveta (ES) št. 2286/2002 (UL L 348, 21.12.2002, str. 5) in spremenjeno Uredbo Komisije (ES) št. 638/2003 (UL L 93, 10.4.2003, str. 3).

(2)  V skladu z Uredbo (ES) št. 1706/98 se dajatve ne uporabljajo za proizvode s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav, ki se uvažajo neposredno v čezmorski departma Reunion.

(3)  Dajatev za uvoz riža v čezmorski departma Reunion je določena v členu 11(3) Uredbe (ES) št. 3072/95.

(4)  Dajatev za uvoz riža, razen lomljenega riža, (oznaka KN 1006 40 00) s poreklom iz Bangladeša velja v okviru režima, določenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 3491/90 (UL L 337, 4.12.1990, str. 1) in spremenjeno Uredbo Komisije (EGS) št. 862/91 (UL L 88, 9.4.1991, str. 7).

(5)  Uvoz izdelkov s poreklom iz ČDO je oproščen davka; v skladu s členom 101(1) spremenjene Odločbe Sveta 91/482/EGS (UL L 263, 19.9.1991, str. 1).

(6)  Za oluščen riž sorte Basmati s poreklom iz Indije in Pakistana velja znižanje za 250 EUR/t (člen 4a spremenjene Uredbe (ES) št. 1503/96).

(7)  Dajatve, določene v skupni carinski tarifi.

(8)  Dajatev za uvoz riža s poreklom in prihajajoč iz Egipta velja v okviru režima, določenega z Uredbo Sveta (ES) št. 2184/96 (UL L 292, 15.11.1996, str. 1) in Uredbo Komisije (ES) št. 196/97 (UL L 31, 1.2.1997, str. 53).


PRILOGA II

o izračunu uvoznih dajatev v sektorju za riž

 

Neoluščen

Riž sorte indica

Riž sorte japonica

Lomljen

Oluščen

Brušen

Oluščen

Brušen

1.

Uvozna dajatev (EUR/t)

 (1)

191,62

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Podatki za izračun:

a)

CIF cena Arag (EUR/t)

359,81

216,09

290,44

371,68

b)

Fob cena (EUR/t)

266,07

347,31

c)

Voznina (EUR/t)

24,37

24,37

d)

Vir

USDA in operaterji

USDA in operaterji

Operaterji

Operaterji


(1)  Dajatve, določene v skupni carinski tarifi.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

8.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 1. julija 2004

uvedbi prehodnega ukrepa za izvajanje Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah zdravstvenega varstva živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 2365)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/539/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 26. maja 2003, o zahtevah zdravstvenega varstva živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (1), ter zlasti člena 21 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 998/2003 o uvedbi veterinarskih pogojev, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, se uporablja od 3. julija 2004.

(2)

Kljub ukrepom, ki so bili sprejeti, da bi olajšali prehod s trenutnih pogojev na pogoje, ki so bili določeni z Uredbo (ES) št. 998/2003, zahteva njeno uresničevanje predvsem dostopnost potnega lista v vseh uradih za veterino, izdajanje novih vzorcev uvoznih potrdil za vstop iz tretjih držav ter testiranje po cepljenju za živali iz tretjih držav, ki niso navedene v Delu C Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003.

(3)

Zdi se, da kljub prizadevanjem držav članic v zvezi s temi pogoji, še vedno ostajajo nekatere negotovosti, zlasti ob upoštevanju velikega števila ljudi, ki nameravajo v tem obdobju potovati s svojo hišno živaljo na poletne počitnice. Zato lahko pride v obdobju najpogostejših premikov hišnih živali v letu do številnih upravnih težav.

(4)

Zato je priporočljivo, da se uporaba trenutno veljavnih nacionalnih pogojev po potrebi ohrani še določeno obdobje. Posledično so v tem obdobju dovoljeni premiki v skladu z Uredbo (ES) št. 998/2003 ali z nacionalnimi predpisi, ki so veljali pred 3. julijem 2004. Iz tega sledi, da je treba odstopanja od Odločb Komisije 2003/803/ES (2) in 2004/203/ES (3), določena v Odločbi Komisije 2004/301/ES, glede oblike potrdil in potnih listov, ki se uporabljajo za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, preložiti.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živilsko verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Brez poseganja v drugi odstavek člena 25 Uredbe (ES) št. 998/2003, države članice do 1. oktobra 2004 omogočijo vstop na svoje ozemlje hišnim živalim tistih vrst, ki so navedene v Prilogi I k navedeni uredbi, v skladu z nacionalnimi pravili, ki so veljala pred 3. julijem 2004.

Člen 2

V členu 1, prvem odstavku, točka (a) Odločbe 2004/301/ES se datum „3. julij 2004“ nadomesti z datumom „1. oktober 2004“.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. julija 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 592/2004 (UL L 94, 31.3.2004, str. 7).

(2)  UL L 312, 27.11.2003, str. 1.

(3)  UL L 65, 3.3.2004, str. 13. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2004/301/ES (UL L 98, 2.4.2004, str. 55).