ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 230

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
30. junij 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1196/2004 z dne 29. junija 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1197/2004 z dne 29. junija 2004 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi junija 2004 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz sektorjev jajc in perutninskega mesa v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1198/2004 z dne 29. junija 2004 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi junija 2004 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz perutninskega mesa v okviru režima, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za proizvode iz perutninskega mesa in nekatere druge kmetijske proizvode

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1199/2004 z dne 29. junija 2004 določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi junija 2004 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz perutninskega mesa v okviru mesa v okviru režima, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 2497/96

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1200/2004 z dne 29. junija 2004 o odprtju razpisnega postopka št. 52/2004 ES za prodajo vinskega alkohola za nove industrijske uporabe

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1201/2004 z dne 29. junija 2004 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za teleta s težo do 80 kilogramov s poreklom iz Bolgarije ali Romunije (od 1. julija 2004 do 30. junija 2005)

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1202/2004 z dne 29. junija 2004 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja uvoznih kvot za mlado moško govedo za pitanje (od 1. julija 2004 do 30. junija 2005)

19

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1203/2004 z dne 29. junija 2004 o odpiranju in določitvi upravljanja tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso, ki se uvršča v oznako KN 0202, in proizvode, ki se uvrščajo v oznako KN 02062991 (od 1. julija 2004 do 30. junija 2005)

27

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1204/2004 z dne 29. junija 2004 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za živo govedo s težo od 80 do 300 kilogramov s poreklom iz Bolgarije ali Romunije (od 1. julija 2004 do 30. junija 2005)

32

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1205/2004 z dne 29. junija 2004 o razpisu natečaja za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnike, pomaranče, namizno grozdje, jabolka in breskve)

39

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1206/2004 z dne 29. junija 2004 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso, namenjeno predelavi (1. julij 2004 do 30. junija 2005)

42

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1207/2004 z dne 29. junija 2004 o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit

52

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Konferenca predstavnikov vlad držav članic

 

*

2004/524/ES,Euratom:Sklep predstavnikov vlad držav članic Evropske unije z dne 23. junija 2004 o imenovanju sodnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti

55

 

 

Evropska centralna banka

 

*

2004/525/ES:Sklep Evropske centralne banke z dne 3. junija 2004 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki (ECB/2004/11)

56

 

*

2004/526/ES:Sklep Evropske centralne banke z dne 17. junija 2004 o sprejetju Poslovnika Razširjenega sveta Evropske centralne banke (ECB/2004/12)

61

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1196/2004

z dne 29. junija 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. junija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 29. junija 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0707 00 05

052

102,7

999

102,7

0709 90 70

052

84,6

999

84,6

0805 50 10

382

55,6

388

65,9

528

59,2

999

60,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,1

400

105,2

404

106,8

508

69,2

512

75,2

528

75,0

720

78,5

804

92,8

999

85,6

0809 10 00

052

249,0

624

104,3

999

176,7

0809 20 95

052

344,6

068

127,8

400

366,6

616

146,8

999

246,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,4

624

106,4

999

129,4

0809 40 05

512

96,4

624

191,5

999

144,0


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1197/2004

z dne 29. junija 2004

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi junija 2004 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz sektorjev jajc in perutninskega mesa v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 593/2004 z dne 30. marca 2004 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju jajc in za jajčni albumin (1), in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1251/96 z dne 28. junija 1996 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot v sektorju perutninskega mesa (2), in zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2004, vloženi v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96, se odobrijo, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

2.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2004 se lahko vložijo v skladu z uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96 za celotno količino, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 94, 31.3.2004, str. 10.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 136. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1043/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 24).


PRILOGA

Skupina

Odstotek odobritve zahtevkov za uvozna dovoljenja, vložena za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2004

Celotna razpoložljiva količina za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2004

(t)

E1

100,00

67 300,00

E2

48,69

1 750,00

E3

100,00

7 161,58

P1

96,27

1 550,00

P2

100,00

1 976,00

P3

2,12

175,00

P4

6,17

250,00


30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1198/2004

z dne 29. junija 2004

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi junija 2004 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz perutninskega mesa v okviru režima, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za proizvode iz perutninskega mesa in nekatere druge kmetijske proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1431/94 z dne 22. junija 1994 o določitvi podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima v sektorju perutninskega mesa, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso in nekatere druge kmetijske proizvode (1), in zlasti člena 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2004, vloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 1431/94, se odobrijo, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

2.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2004 se lahko vložijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1431/94 za celotno količino, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 156, 23.6.1994, str. 9. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1043/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 24).


PRILOGA

Skupina

Odstotek odobritve zahtevkov za uvozna dovoljenja, vložena za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2004

Celotna razpoložljiva količina za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2004

(v t)

1

1,48

1 775,00

2

1,60

1 275,00

3

1,55

825,00

4

1,81

450,00

5

3,92

175,00


30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1199/2004

z dne 29. junija 2004

določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi junija 2004 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz perutninskega mesa v okviru mesa v okviru režima, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 2497/96

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2497/96 z dne 18. decembra 1996 o določitvi pravil za uporabo sistema v sektorju perutninskega mesa, predvidenega s Pridružitvenim sporazumom in Začasnim sporazumom med Evropsko skupnostjo in Državo Izraelom (1), in zlasti člena 4(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2004, vloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 2497/96, se odobrijo, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

2.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2004 se lahko vložijo v skladu z Uredbo (ES) št. 2497/96 za celotno količino, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 338, 28.12.1996, str. 48. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 361/2004 (UL L 63, 28.2.2004, str. 15).


PRILOGA

Skupina

Odstotek odobritve zahtevkov za uvozna dovoljenja, vložena za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2004

Celotna razpoložljiva količina za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2004

(t)

I1

30,30

360,50

I2

100,00

128,75


30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1200/2004

z dne 29. junija 2004

o odprtju razpisnega postopka št. 52/2004 ES za prodajo vinskega alkohola za nove industrijske uporabe

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1), in zlasti člena 33,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (2), med drugim določa tudi podrobna pravila za odprodajo zalog alkohola, pridobljenega z destilacijo v skladu s členi 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999, ki ga imajo intervencijske agencije.

(2)

Potrebno je organizirati razpisne postopke v skladu s členom 80 Uredbe (ES) št. 1623/2000 za prodajo vinskega alkohola za nove industrijske uporabe, katerih namen naj bo zmanjšati zaloge vinskega alkohola v Skupnosti in omogočiti izvedbo manjših industrijskih projektov in predelavo tega alkohola v blago, namenjeno za izvoz za industrijske uporabe. Vinski alkohol s poreklom iz Skupnosti, uskladiščen v državah članicah, je sestavljen iz količin, proizvedenih z destilacijo v skladu s členi 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999.

(3)

S 1. januarjem 1999 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za evro (3) morata biti prodajna cena in varščina izraženi, plačila pa opravljena, v evrih.

(4)

V okviru zbiranja ponudb je treba določiti najnižje cene, opredeljene glede na končno uporabo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odpre se razpisni postopek 52/2004 ES za prodajo vinskega alkohola za nove industrijske uporabe. Zadevni alkohol je bil proizveden z destilacijo v skladu s členi 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 in je pod upravo francoske intervencijske agencije.

Količina, dana v prodajo, je 100 000 hektolitrov alkohola z volumenskim deležem 100 % vol. Število kadi, kraji skladiščenja in količina alkohola v 100 volumskih odstotkih, vsebovanega v vsaki kadi, so podrobneje opredeljeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Prodaja se izvede v skladu s členi 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 in 101 Uredbe (ES) št. 1623/2000 in členom 2 Uredbe (ES) št. 2799/98.

Člen 3

1.   Ponudbe se pošljejo intervencijski agenciji, pri kateri se nahaja zadevni alkohol:

Onivins-Libourne, Délégation nationale,

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

(telefon: (33-5) 57 55 20 00

teleks: 57 20 25

telefaks: (33-5) 57 55 20 59),

ali s priporočeno pošto na isti naslov.

2.   Ponudbe se pošljejo v zapečateni dvojni kuverti z naslednjo navedbo na notranji kuverti: „Ponudba v okviru postopka št. 52/2004 ES za nove industrijske uporabe“, zunanja kuverta pa mora biti naslovljena na zadevno intervencijsko agencijo.

3.   Ponudbe morajo prispeti na naslov intervencijske agencije najpozneje do 27. julija 2004 do 12.00 (po bruseljskem času).

4.   Vse ponudbe mora spremljati dokazilo o pologu razpisne varščine v višini 4 evre na hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol.

Člen 4

Najnižje cene, ki se lahko ponudijo, so 8,60 evra na hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol., namenjenega proizvodnji kvasa za peko; 26 evrov za hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol., namenjenega proizvodnji kemičnih proizvodov, ki spadajo pod amine in klorale za izvoz; 32 evrov za hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol., namenjenega proizvodnji kolonjske vode za izvoz, ter 7,50 evra za hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol., namenjenega za druge industrijske uporabe.

Člen 5

Formalnosti v zvezi z vzorčenjem so določene v členu 98 Uredbe (ES) št. 1623/2000. Cena vzorcev znaša 10 evrov za liter.

Intervencijska agencija zagotovi vse potrebne informacije o lastnostih alkohola, danega v prodajo.

Člen 6

Varščina za vestno izvajanje pogodbe je 30 evrov na hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 908/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 56).

(3)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.


PRILOGA

RAZPIS št. 52/2004 ES ZA PRODAJO ALKOHOLA ZA NOVE INDUSTRIJSKE UPORABE

Kraj skladiščenja, količina in lastnosti alkohola, danega v javno prodajo

Država članica

Lokacija

Število kadi

Količina (v hektolitrih alkohola z volumenskim deležem 100 % vol)

Referenca: Uredba (ES) št. 1493/1999 člen

Vrsta alkohola

Vsebnost alkohola

(v % vol)

FRANCIJA

Onivins – Longuefuye

F-53200 Longuefuye

20

22 410

27

surovi

+ 92

4

22 555

27

surovi

+ 92

10

22 310

28

surovi

+ 92

15

15 155

28

surovi

+ 92

Onivins – Port-la-Nouvelle

Avenue Adolphe Turel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

37

165

27

surovi

+ 92

37

8 100

30

surovi

+ 92

37

550

28

surovi

+ 92

36

120

28

surovi

+ 92

36

8 610

30

surovi

+ 92

36

25

27

surovi

+ 92

Skupaj

 

100 000

 

 

 


30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1201/2004

z dne 29. junija 2004

o odprtju in upravljanju tarifne kvote za teleta s težo do 80 kilogramov s poreklom iz Bolgarije ali Romunije (od 1. julija 2004 do 30. junija 2005)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta 2003/18/ES z dne 19. decembra 2002 o sklenitvi Protokola o prilagoditvi trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih kmetijskih koncesijah (2) in Sklepom Sveta 2003/286/ES z dne 8. aprila 2003 o sklenitvi Protokola o prilagoditvi trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Bolgarijo na drugi strani z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih kmetijskih koncesijah (3) se ob upoštevanju določenih pogojev iz Prilog A(b) k zadevnim protokolom k tem sklepom vsako leto odprejo nekatere tarifne kvote, v tem primeru za 178 000 živih goved s težo do 80 kilogramov (zaporedna številka 09.4598) s poreklom iz nekaterih tretjih držav, vključno z Bolgarijo in Romunijo. Podrobna pravila uporabe te tarifne kvote so bila sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 1128/1999 z dne 28. maja 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifne kvote za teleta s težo do 80 kilogramov s poreklom iz nekaterih tretjih držav (4).

(2)

Da bi se upošteval pristop Češke, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Poljske in Slovaške, ki so skupaj z Bolgarijo in Romunijo upravičene do te tarifne kvote, ter pristop Cipra, Malte in Slovenije kot tudi v pričakovanju rezultatov pogajanj o novih tarifnih koncesijah za Bolgarijo in Romunijo, je primerno določiti podrobna pravila za upravljanje te tarifne kvote, da se v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005 razpoložljiva količina razporedi čez leto na ustrezen način v smislu člena 32(4) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

(3)

Da bi se upoštevali tradicionalni trgovinski tokovi med Skupnostjo ter Bolgarijo in Romunijo, je treba količine določiti za tri obdobja, upoštevaje dobave živih živali s poreklom iz Bolgarije in Romunije v referenčnem obdobju od 1. julija 2000 do 30. junija 2003. Po končanju tekočih pogajanj o dodatnih protokolih k zadevnim evropskim sporazumom s tema dvema državama ter njihovi ratifikaciji se bodo z začetkom veljavnosti novih koncesij izvajala nova pravila upravljanja.

(4)

Da bi se zagotovil bolj enakopraven dostop do kvote ter da bi se obenem vsak zahtevek glasil na komercialno donosno število živali, mora za vse zahtevke za uvozna dovoljenja veljati najmanjše in največje število živali.

(5)

Za preprečitev špekulacij, morajo biti razpoložljive količine v okviru kvote dostopne tržnim udeležencem, ki lahko dokažejo, da se dejansko ukvarjajo z uvozom iz tretjih držav v pomembnem obsegu. Glede na to in da bi se zagotovilo učinkovito upravljanje, se mora od zadevnih trgovcev zahtevati, da so v letu 2003 uvozili najmanj 100 živali, saj se pošiljka 100 živali šteje za komercialno donosno pošiljko. Tržnim udeležencem iz Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške se mora omogočiti, da vložijo zahtevke na podlagi uvoza iz držav, ki so bile zanje tretje države v letu 2003.

(6)

Da bi se lahko preverjalo upoštevanje teh meril, je treba zahtevke predložiti v državi članici, v kateri je uvoznik vpisan v register DDV.

(7)

Za preprečitev špekulacij je treba uvoznikom, ki se s trgovino z živim govedom niso ukvarjali 1. januarja 2004, preprečiti dostop do kvote, in dovoljenja ne smejo biti prenosljiva.

(8)

Treba je predvideti, da se količine, za katere se lahko vložijo zahtevki za dovoljenja, razporedijo po obdobju za presojo in, kjer je primerno, po uporabi enotnega odstotka znižanja.

(9)

Ureditev kvote se mora upravljati na podlagi uvoznih dovoljenj. V ta namen je treba določiti pravila za predložitev zahtevkov in podatke, ki jih je treba navesti v zahtevkih in dovoljenjih, po potrebi z dopolnilom nekaterih določb Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (5) in Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (6).

(10)

Na podlagi izkušenj je za ustrezno upravljanje kvot treba zagotoviti, da je imetnik dovoljenja dejanski uvoznik. Zato mora tak uvoznik dejavno sodelovati pri nabavi, prevozu in uvozu zadevnih živali. Predložitev dokaza o navedenih dejavnostih mora torej biti glavna zahteva v zvezi z varščino za dovoljenja.

(11)

Da bi se zagotovil strog statistični nadzor živali, uvoženih v okviru kvote, se dopustno odstopanje, predvideno v členu 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000, ne uporablja.

(12)

Uredbo (ES) št. 1128/99 je zaradi tega treba razveljaviti in jo nadomestiti s to uredbo

(13)

Ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005 se v okviru te uredbe lahko uvozi 178 000 živih goved s težo do 80 kg, ki se uvrščajo v oznako KN 0102 90 05 in so po poreklu iz Bolgarije ali Romunije, pri čemer se upoštevajo morebitna znižanja, dogovorjena naknadno med Skupnostjo in navedenima državama.

Tarifna kvota ima zaporedno številko 09.4598.

2.   Carinska stopnja se zniža za 90 %.

3.   Količine iz odstavka 1 se razporedijo na obdobje iz navedenega odstavka na naslednji način:

(a)

5 000 živih goved za obdobje od 1. julija 2004 do 31. decembra 2004;

(b)

86 500 živih goved za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. marca 2005;

(c)

86 500 živih goved za obdobje od 1. aprila 2005 do 30. junija 2005.

4.   Če je v enem od obdobij, navedenih v odstavku 3(a) in (b), količina iz zahtevkov za dovoljenja, predloženih za vsako od teh obdobij, manjša od razpoložljive količine za zadevno obdobje, se preostala količina za to obdobje prišteje razpoložljivi količini za naslednje obdobje.

Člen 2

1.   Za upravičenost do kvote, predvidene v členu 1, morajo biti vlagatelji fizične ali pravne osebe in morajo pristojnim organom zadevne države članice ob predložitvi svojih zahtevkov za uvozna dovoljenja na zadovoljiv način dokazati, da so v letu 2003 uvozili vsaj 100 živali iz tarifne podštevilke HS 0102.90.

Vlagatelji morajo biti vpisani v nacionalni register DDV.

2.   Tržni udeleženci iz Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške lahko zahtevke za uvozna dovoljenja vložijo na podlagi uvoza iz odstavka 1 iz držav, ki so bile zanje tretje države v letu 2003.

3.   Za dokaz o uvozu veljajo izključno carinski dokumenti o sprostitvi v prosti promet, ki so ga carinski organi ustrezno potrdili in v katerih je zadevni vlagatelj naveden kot prejemnik.

Države članice lahko dopustijo kopije dokumentov iz prvega pododstavka, ustrezno overjene s strani pristojnega organa. Kadar se take kopije sprejmejo, je treba o tem glede vsakega zadevnega vlagatelja obvestiti države članice iz člena 3(5).

4.   Tržni udeleženci, ki 1. januarja 2004 niso opravljali trgovinske dejavnosti s tretjimi državami v sektorju govejega in telečjega mesa, niso upravičeni do zahtevka.

5.   Podjetje, ki je nastalo z združitvijo podjetij, od katerih ima vsako referenčni uvoz v višini najnižje količine v skladu z odstavkom 1, lahko uporabi ta referenčni uvoz kot podlago za svoj zahtevek.

Člen 3

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja se lahko predložijo samo v državi članici, v kateri je vlagatelj registriran za namene DDV.

2.   Zahtevek za uvozna dovoljenja za vsako obdobje iz člena 1(3):

(a)

se mora nanašati na vsaj 100 živali;

(b)

se ne sme nanašati na več kot 5 % razpoložljive količine.

Če zahtevek preseže količino iz prvega pododstavka, točka (b), se presežek ne upošteva.

3.   Zahtevki za uvozna dovoljenja se predložijo v prvih 10 delovnih dneh vsakega obdobja iz člena 1(3). Vendar pa se zahtevki za prvo obdobje predložijo najkasneje drugi četrtek po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

4.   Vlagatelji lahko za vsako obdobje iz člena 1(3) vložijo samo en zahtevek. Če isti vlagatelj vloži več kot en zahtevek, veljajo vsi zahtevki tega vlagatelja za nesprejemljive.

5.   Po preverjanju predloženih dokumentov države članice najkasneje peti delovni dan po koncu obdobja za predložitev zahtevkov Komisiji pošljejo seznam vlagateljev in njihovih naslovov ter zahtevane količine.

Vsa obvestila, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, se pošljejo po telefaksu ali elektronski pošti, pri čemer se, v kolikor so bili zahtevki dejansko predloženi, uporabi vzorec iz Priloge I.

Člen 4

1.   Po obvestilu iz člena 3(5) se Komisija čim prej odloči, v kolikšnem obsegu se zahtevkom lahko ugodi.

2.   Če količine, navedene v zahtevkih iz člena 3, presegajo razpoložljive količine za zadevno obdobje, Komisija določi enotni odstotek znižanja, ki se uporabi za zahtevane količine.

Če zaradi uporabe koeficienta znižanja v skladu s prvim pododstavkom količina na zahtevek znaša manj kot 100 živali, zadevne države članice razpoložljivo količino dodelijo z žrebanjem partij za uvozne pravice, od katerih se vsaka nanaša na 100 živali. Če znaša preostala partija manj kot 100 živali, se šteje za eno partijo.

3.   Če Komisija odobri zahtevke, se dovoljenja izdajo v najkrajšem možnem času.

Člen 5

1.   Uvozna dovoljenja se izdajo na ime tržnega udeleženca, ki je predložil zahtevek.

2.   Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja vsebujejo naslednje podatke:

(a)

v polju 8 državo izvora;

(b)

v polju 16 naslednjo oznako kombinirane nomenklature: 0102 90 05;

(c)

v polju 20 zaporedno številko kvote (09.4598) in vsaj eno od navedb, predvidenih v Prilogi II.

Dovoljenja pomenijo obveznost uvoza iz države, navedene v točki (a).

Člen 6

1.   Ne glede na člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, niso prenosljiva in podeljujejo pravico do tarifnih kvot samo, če se glasijo na isto ime in naslov, kot sta ime in naslov prejemnika v priloženi carinski deklaraciji o sprostitvi v prosti promet.

2.   Z odstopanjem od člena 3 Uredbe (ES) št. 1445/95 je veljavnost uvoznih dovoljenj, izdanih po členu 1(3)(a), 150 dni. Nobeno uvozno dovoljenje ni veljavno po 30. juniju 2005.

3.   Varščina v zvezi z uvoznim dovoljenjem znaša 20 EUR na žival in jo vlagatelj položi skupaj z zahtevkom za dovoljenje.

4.   Izdana dovoljenja veljajo povsod v Skupnosti.

5.   V skladu s členom 50(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se za vse uvožene količine, ki presegajo količine iz uvoznega dovoljenja, pobere polna carina skupne carinske tarife, veljavna na dan odobritve carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet.

6.   Ne glede na določbe oddelka 4 naslova III Uredbe (ES) št. 1291/2000 se varščina sprosti šele, ko se dokaže, da je imetnik dovoljenja komercialno in logistično odgovoren za nabavo, prevoz in carinjenje zadevnih živali v prosti promet. Tak dokaz vsebuje vsaj:

(a)

originalni komercialni račun, ki ga je na ime imetnika izstavil prodajalec ali njegov predstavnik, ki morata oba imeti sedež v tretji državi izvoza, in dokazilo o plačilu s strani imetnika ali odprtje s strani imetnika nepreklicnega dokumentarnega akreditiva v korist prodajalca;

(b)

ladijski tovorni list ali, kjer je primerno, dokument o cestnem ali zračnem prevozu, izdan za zadevne živali na ime imetnika;

(c)

izvod št. 8 obrazca IM 4, pri čemer mora biti v polju 8 edina navedba ime in naslov imetnika.

Člen 7

Uvožene živali so upravičene do carine iz člena 1 ob predložitvi bodisi potrdila EUR 1, ki ga izda država izvoznica v skladu s Protokolom 4, priloženim evropskim sporazumom z Bolgarijo in Romunijo, bodisi izjave na računu, ki jo da izvoznik v skladu z navedenim protokolom.

Člen 8

Uredbi (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1445/95 se uporabljata ob upoštevanju te uredbe.

Člen 9

Uredba (ES) št. 1128/1999 se razveljavi. Zahtevki za uvozne pravice, ki bi se lahko predložili v skladu z Uredbo (ES) št. 1128/1999, se avtomatično zavrnejo.

Člen 10

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 8, 14.1.2003, str. 18.

(3)  UL L 102, 24.4.2003, str. 60.

(4)  UL L 135, 29.5.1999, str. 50. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1144/2003 (UL L 160, 28.6.2003, str. 44).

(5)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 360/2004 (UL L 63, 28.2.2004, str. 13).

(6)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 636/2004 (UL L 47, 6.4.2004, str. 25).


PRILOGA I

Telefaks ES: (32 2) 299 85 70

E-naslov: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Uporaba Uredbe (ES) št. 1201/2004

Zaporedna št.: 09.4598

Image


PRILOGA II

Navedbe, predvidene v členu 5(2)(c)

—   v španščini: Reglamento (CE) no 1201/2004

—   v češčini: Nařízení (ES) č. 1201/2004

—   v danščini: Forordning (EF) nr 1201/2004

—   v nemščini: Verordnung (EG) Nr. 1201/2004

—   v estonščini: Määrus (EÜ) nr 1201/2004

—   v grščini: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1201/2004

—   v angleščini: Regulation (EC) No 1201/2004

—   v francoščini: Règlement (CE) no 1201/2004

—   v italijanščini: Regolamento (CE) n. 1201/2004

—   v latvijščini: Regula (EK) Nr. 1201/2004

—   v litvanščini: Reglamentas (EB) Nr. 1201/2004

—   v madžarščini: Az 1201/2004/EK rendelet

—   v nizozemščini: Verordening (EG) nr. 1201/2004

—   v poljščini: Rozporządzenie (WE) nr 1201/2004

—   v portugalščini: Regulamento (CE) n.o 1201/2004

—   v slovaščini: Nariadenie (ES) č. 1201/2004

—   v slovenščini: Uredba (ES) št. 1201/2004

—   v finščini: Asetus (EY) N:o 1201/2004

—   v švedščini: Förordning (EG) nr 1201/2004


30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1202/2004

z dne 29. junija 2004

o odpiranju in zagotavljanju upravljanja uvoznih kvot za mlado moško govedo za pitanje (od 1. julija 2004 do 30. junija 2005)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za govedino in teletino (1), zlasti člena 32(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Lista CXL v okviru STO zahteva, da Skupnost odpre letne uvozne tarifne kvote za 169 000 glav mladega moškega goveda za pitanje.

(2)

Do rezultatov pogajanj iz člena XXIV.6 GATT v okviru STO po pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Malte, Madžarske, Poljske, Slovenije in Slovaške (v nadaljevanju „nove države članice“), nekatere izmed njih so bile skupaj z Romunijo glavne države dobaviteljice v okviru kvote v zadnjih treh kvotnih letih, je potrebno sprejeti podrobna pravila za upravljanje te tarifne kvote, da bo v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005 razpoložljiva količina razporejena za eno leto na primeren način v okviru pomena člena 32(4) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

(3)

Ob upoštevanju tradicionalnih vzorcev trgovine med Skupnostjo in državami dobaviteljicami v okviru kvote in potrebe po varovanju ravnotežja trga je razpoložljiva količina razporejena čez štiri četrtletja za kvotno leto 2004/2005. Ko bodo tekoča pogajanja v okviru člena XXIV.6 končana in ratificirana, se bodo izvajala nova pravila upravljanja. Ta pravila morajo upoštevati rezultate teh pogajanj in količine, ki se že uporabljajo znotraj kvote, ki se je s tem odprla.

(4)

Da bi zagotovili bolj enak dostop do kvote med zagotavljanjem ekonomsko upravičenega števila živali na prošnjo, mora vsaka prošnja za uvozno dovoljenje upoštevati minimalno in maksimalno število glav.

(5)

Da bi preprečili špekulacije, morajo biti količine znotraj kvote dostopne dobaviteljem, da lahko prikažejo, da se resnično ukvarjajo z uvozom pomembnega obsega iz tretjih držav. Glede na to in da bi zagotovili učinkovito upravljanje, se mora od zadevnih trgovcev zahtevati, da so v letu 2003 uvozili najmanj 100 živali, če se pošiljka 100 živali obravnava kot ekonomsko upravičena pošiljka. Dobaviteljem v Poljski, Češki, Slovaški, Sloveniji, Estoniji, Latviji, Litvi, na Cipru, Madžarskem in Malti bi moralo biti dovoljeno, da se prijavijo na osnovi uvoza iz držav, ki so bile v letu 2003 zanje tretje države.

(6)

Če se naj te kriterije preverja, morajo biti prošnje predložene v državi članici, v kateri je uvoznik vpisan v register zavezancev za plačilo davka na dodano vrednost.

(7)

Da bi preprečili špekulacije, se mora uvoznikom, ki se na dan 1. januarja 2004 ne ukvarjajo več s trgovino z živim govedom, prepovedati dostop do kvote, dovoljenja pa ne smejo biti prenosljiva.

(8)

Pripraviti je treba predpise za količine, za katere se lahko zahteva prošnje za dovoljenja, da se jih dodeli po roku za obravnavo in, kjer je to ustrezno, po uporabi enotnega odstotka znižanja.

(9)

Dodelitve je treba urejati z uvoznimi dovoljenji. V ta namen je treba določiti pravila za vlaganje prošenj in za podatke, ki jih je treba navesti na prošnjah in dovoljenjih, po potrebi z dodatkom določenih določb Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (2) in Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (3).

(10)

Izkušnje kažejo, da pravilno upravljanje kvot tudi zahteva, da je imetnik dovoljenja resnični uvoznik. Zato mora tak uvoznik dejavno sodelovati pri nakupu, prevozu in uvozu živali, ki jih to zadeva. Predložitev dokazila o teh dejavnostih mora biti zato tudi osnovna zahteva glede na varščino za dovoljenja.

(11)

Da bi zagotovili strog statistični nadzor nad živalmi, ki so bile uvožene pod kvoto, ne sme veljati toleranca, ki je opisana v členu 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

(12)

Uporaba te tarifne kvote zahteva učinkovito preverjanje določenega namembnega kraja uvoženih živali. Zato je treba živali pitati v državi članici, ki je izdala uvozno dovoljenje.

(13)

Treba je položiti varščino, s katero se zagotovi, da so bile živali pitane najmanj 120 dni v navedenih proizvodnih enotah. Znesek varščine bi moral pokriti razliko med dajatvijo skupne carinske tarife (SCT) in znižano dajatvijo, veljavno na dan sprostitve zadevnih živali v prost promet.

(14)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

JE SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Tarifna kvota za 169 000 glav mladega moškega goveda, ki se uvršča pod oznako KN 0102 90 05, 0102 90 29 ali 0102 90 49 in je namenjeno pitanju v Skupnosti, se s to uredbo odpre za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2005. Upošteva se morebitna znižanja, ki so bila dogovorjena pozneje med Skupnostjo in partnericami STO v okviru pogajanj iz člena XXIV.6 GATT v okviru STO.

Ta tarifna kvota ima zaporedno številko 09.4005.

2.   Dajatev carinske tarife, ki se uporablja pod tarifno kvoto iz odstavka 1, znaša 16 % ad valorem plus 582 EUR neto na tono.

Stopnja dajatve iz prvega pododstavka velja pod pogojem, da so uvožene živali pitane najmanj 120 dni v državi članici, ki je izdala uvozno dovoljenje.

3.   Količine iz odstavka 1 bodo razporejene čez obdobje, ki je navedeno v naslednjem odstavku:

a)

42 250 glav živega goveda za obdobje od 1. julija 2004 do 30. septembra 2004;

b)

42 250 glav živega goveda za obdobje od 1. oktobra 2004 do 31. decembra 2004;

c)

42 250 glav živega goveda za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. marca 2005;

d)

42 250 glav živega goveda za obdobje od 1. aprila 2005 do 30. junija 2005.

4.   Če je v katerem od obdobij, navedenih v odstavku 3(a), (b) in (c), količina, za katero so bile vložene prošnje, ki so bile predložene za vsako od teh obdobij, manjša kot količina, ki je na voljo za zadevno obdobje, bo preostala količina tega obdobja dodana količini, ki je na voljo za naslednje obdobje.

Člen 2

1.   Za izpolnjevanje pogojev pod kvoto iz člena 1 morajo biti prosilci fizične ali pravne osebe in morajo ob predložitvi prošenj za uvozna dovoljenja pristojnim organom zadevne države članice dokazati, da so uvozili vsaj 100 živali, ki se uvrščajo v oznako KN 0102 90 v letu 2003.

Prosilci morajo biti vpisani v državni register davčnih zavezancev.

2.   Dobavitelji v Češki, Estoniji, Litvi, Latviji, Poljski, Slovaški, Sloveniji, na Cipru, Madžarskem in Malti se lahko prijavijo za uvozna dovoljenja na osnovi uvozov iz odstavka 1 iz držav, ki so bile v letu 2003 zanje tretje države.

3.   Dokazilo o uvozu mora biti predloženo izključno z uporabo carinskih dokumentov za sprostitev v prosti promet, ki so ga odobrili carinski organi in ki vsebuje sklic na prosilca, ki se ga obravnava kot prejemnika.

Države članice lahko sprejmejo kopije dokumentov iz prvega pododstavka, ki so jih potrdili carinski organi. Kjer take kopije sprejmejo, se o tem napiše obvestilo v sporočilu države članice iz člena 3(5) glede na vsakega zadevnega prosilca.

4.   Dobavitelji, ki so na dan 1. januarja 2004 opravljali trgovinsko dejavnost s tretjimi državami na področju govejega in telečjega mesa, niso upravičeni do vlaganja prošnje.

5.   Gospodarska družba, ki je nastala z združitvijo družb, od katerih ima vsaka referenčni uvoz, upoštevajoč najmanjšo količino iz odstavka 1, lahko te referenčne uvoze uporabi kot osnovo za svojo vlogo.

Člen 3

1.   Prošnje za uvozna dovoljenja se lahko predloži le v državi članici, v kateri je prosilec vpisan v register davčnih zavezancev.

2.   Prošnja za uvozna dovoljenja za vsako obdobje iz člena 1(3):

a)

mora pokrivati vsaj 100 živali;

b)

ne sme zajeti več kot 5 % količine, ki je na voljo.

Kjer prošnje presežejo količino iz prvega pododstavka, točke b), se presežka ne upošteva.

3.   Prošnje za uvozna dovoljenja morajo biti predložene v prvih 10 delovnih dneh vsakega obdobja iz člena 1(3). Vendar morajo biti prošnje za prvo obdobje predložene najpozneje do drugega četrtka po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

4.   Prosilci lahko vložijo le eno prošnjo za vsako obdobje iz člena 1(3). Če isti prosilec vloži več prošenj, bodo vse prošnje tega prosilca zavrnjene.

5.   Po verifikaciji predstavljenih dokumentov morajo države članice najpozneje do petega delovnega dneva po preteku roka za predložitev prošenj Komisiji poslati seznam prosilcev in njihovih naslovov ter količin, za katere so zaprosili.

Vsa obvestila, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, se z uporabo vzorčnega obrazca v Prilogi I k tej uredbi pošlje po faksu ali e-pošti, v primerih, ko so bile prošnje dejansko predložene.

Člen 4

1.   Po obvestilu iz člena 3(5) se Komisija čim prej odloči, v kakšnem obsegu se prošnje lahko odobrijo.

2.   Če količine, navedene v prošnjah iz člena 3, presegajo količine, ki so na voljo za zadevno obdobje, Komisija določi enoodstotno znižanje na zaprošene količine.

Ko da uporaba koeficienta znižanja, določenega v prvem pododstavku, številko, ki je manjša od 100 glav na prošnjo, razpoložljivo količino določijo zadevne države članice z določanjem pošiljk za uvozne pravice za 100 glav na prošnjo. Kjer je preostala pošiljka manjša kot 100 glav, se upošteva kot ena pošiljka.

3.   Po odločitvi Komisije o sprejemu prošenj se izdajo dovoljenja v najkrajšem možnem času.

Člen 5

1.   Uvozna dovoljenja se izdajo na ime dobavitelja, ki je oddal prošnjo.

2.   Prošnje za dovoljenja in dovoljenja morajo vsebovati naslednje:

a)

v polju 8 državo porekla;

b)

v polju 16 eno ali več od naslednjih oznak kombinirane nomenklature: 0102 90 05, 0102 90 29 ali 0102 90 49;

c)

v polju 20 zaporedno številko kvote (09.4005) in enega od zaznamkov iz Priloge III.

Člen 6

1.   Ne glede na člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 uvozna dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, niso prenosljiva in podeljujejo pravice v okviru tarifnih kvot samo, če so izdana na isto ime in naslov, kot sta ime in naslov prejemnika na priloženi carinski deklaraciji za sprostitev v prosti promet.

2.   Po 30. juniju 2005 ne bo veljavno nobeno uvozno dovoljenje.

3.   Varščina, ki se nanaša na uvozno dovoljenje, je 20 evrov na glavo, ki jo vloži prosilec skupaj s prošnjo za dovoljenje.

4.   Izdana dovoljenja veljajo na celotnem območju Skupnosti.

5.   Na podlagi člena 50(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 bo dajatev skupne carinske tarife, določene na datum sprejetja carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet, zbrana glede na vso uvoženo količino, ki presega količino na uvoznem dovoljenju.

6.   Ne glede na določila oddelka 4 naslova III Uredbe (ES) št. 1291/2000 se varščina ne sprosti, dokler ni dokazila, da je imetnik dovoljenja komercialno in logistično odgovoren za nakup, transport in carinjenje za prosti promet živali, ki jih to zadeva. Dokazilo mora vsebovati vsaj naslednje:

a)

izvirni trgovski račun ali overjeno kopijo na ime imetnika, ki ga izda prodajalec ali njegov predstavnik, oba izdana v tretji državi izvoza, in imetnikovo potrdilo o plačilu ali odprtje nepreklicnih dokumentarnih akreditivov v dobro prodajalca;

b)

tovorni list ali, kadar je ustrezno, cestni ali zračni vozni list, napisan na ime imetnika, za živali, ki se jih to tiče;

c)

kopijo št. 8 obrazca IM 4 z imenom in naslovom imetnika kot edino navedbo v polju 8.

Člen 7

1.   V času uvoza mora uvoznik predložiti dokaz, da je:

a)

podal pisno izjavo, s katero je v enem mesecu obvestil pristojni organ države članice, ki je izdala dovoljenje, na kateri kmetiji oziroma kmetijah se bo redilo mlado govedo za pitanje;

b)

pri pristojnem organu države članice, ki je izdala dovoljenje, vložil varščino, kot je določeno za posamezne oznake KN v Prilogi II; pitanje uvoženih živali v državi članici vsaj 120 dni od datuma sprejetja carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet je primarna zahteva člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85 (4).

2.   Varščina iz odstavka 1(b) se sprosti, razen v primerih višje sile, samo, če se pristojnemu organu države članice, ki je izdala dovoljenje, predloži dokazilo, da:

a)

so mlado govedo redili na kmetiji ali kmetijah, navedenih v skladu z odstavkom 1;

b)

mladega goveda niso zaklali pred potekom obdobja 120 dni od datuma uvoza; ali

c)

je bilo mlado govedo zaklano iz zdravstvenih razlogov oziroma je poginilo zaradi bolezni ali nesreče, preden je minilo navedeno obdobje.

Varščina se sprosti takoj po predložitvi dokazila.

Ob neupoštevanju časovne omejitve iz odstavka 1(a) se vrnjena varščina zmanjša za:

15 %, in za

2 % preostalega zneska za vsak dan prekoračitve roka.

Zneski varščine, ki se ne sprostijo, se zasežejo in zadržijo kot carine.

3.   Če se dokazila iz odstavka 2 ne predloži v 180 dneh od datuma uvoza, se varščina zaseže in zadrži kot carina.

Če dokazilo ni predloženo v 180 dneh, kot to določa prvi pododstavek, ampak v šestih mesecih po dogovorjenem roku, se povrne zaseženi znesek, zmanjšan za 15 % varščine.

Člen 8

Uredbi (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1445/95 se uporabljata ob upoštevanju te uredbe.

Člen 9

Uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 143, 27.06.1995, str. 35. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 360/2004 (UL L 63, 28.2.2004, str. 13).

(3)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 636/2004 (UL L 100, 6.4.2004, str. 25).

(4)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5.


PRILOGA I

Faks ES: (32 2) 299 85 70

E-pošta: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Izvajanje Uredbe (ES) št. 1202/2004

Naročilo št.: 09.4005

Image


PRILOGA II

ZNESKI VARŠČIN

Moško govedo za pitanje

(oznaka KN)

Znesek (EUR) na glavo

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


PRILOGA III

Zaznamki iz člena 5(2)(c)

—   v španščini: Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 1202/2004]

—   v češčini: Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 1202/2004)

—   v danščini: Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 1202/2004)

—   v nemščini: Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1202/2004)

—   v estonščini: Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 1202/2004)

—   v grščini: Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/2004]

—   v angleščini: Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 1202/2004)

—   v francoščini: Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 1202/2004]

—   v italijanščini: Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 1202/2004]

—   v letonščini: Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 1202/2004)

—   v litovščini: Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 1202/2004)

—   v madžarščini: Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (1202/2004/EK rendelet)

—   v nizozemščini: Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 1202/2004)

—   v poljščini: Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 1202/2004)

—   v portugalščini: Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 1202/2004]

—   v slovaščini: Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 1202/2004)

—   v slovenščini: Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 1202/2004)

—   v finščini: Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 1202/2004)

—   v švedščini: Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 1202/2004)


30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1203/2004

z dne 29. junija 2004

o odpiranju in določitvi upravljanja tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso, ki se uvršča v oznako KN 0202, in proizvode, ki se uvrščajo v oznako KN 0206 29 91 (od 1. julija 2004 do 30. junija 2005)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za goveje in telečje meso (1), in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Lista CXL v okviru STO od Skupnosti zahteva, da odpre letno uvozno kvoto v višini 53 000 ton zamrznjenega govejega mesa, ki se uvršča v oznako KN 0202 in proizvodov, ki se uvrščajo v oznako KN 0206 29 91 (zaporedna številka 09.4003). Pravila za izvajanje je treba določiti za kvotno leto 2004/2005, ki se začne 1. julija 2004.

(2)

Upravljanje kvote za leto 2003/2004 je potekalo v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 780/2003 z dne 7. maja 2003 o odpiranju in določitvi upravljanja tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso, ki se uvršča v oznako KN 0202 in proizvode, ki se uvrščajo v oznako KN 0206 29 91 (od 1. julija 2003 do 30. junija 2004) (2). S to uredbo so bila določena predvsem stroga merila za udeležbo, da bi se izognili registraciji navideznih izvajalcev. Poleg tega so okrepljena pravila o uporabi zadevnih uvoznih dovoljenj zagotovila oviro za špekulativno trgovino z dovoljenji.

(3)

Vendar pa izkušnje pri uporabi teh pravil kažejo, da v posameznih državah članicah ni bilo mogoče zagotoviti enotne uporabe predpisov za upravljanje ter da je kvota še naprej občutljiva za špekulacije med izvajalci zlasti zaradi metode dodelitve, ki je določena v delu Podkvota II v Uredbi (ES) št. 780/2003. Da bi se izognili nadaljevanju takšnih razmer in bi zagotovili učinkovito upravljanje, je primerno, da se uvede metodo za upravljanje, ki temelji na merilu izvedbe uvoza in ki zagotavlja, da bo kvota dodeljena poklicnim izvajalcem, ki lahko uvozijo goveje meso brez nepotrebnih špekulacij.

(4)

Primerno je, da se določi referenčno obdobje za upravičen uvoz, ki traja dovolj dolgo, da je iz njega razvidno reprezentativno izvajanje, in časovno dovolj blizu, da odraža najnovejši razvoj trgovine.

(5)

Izvajalcem v Češki republiki, Estoniji, Latviji, Litvi, Sloveniji, na Cipru, Madžarskem, Malti, Poljskem in Slovaškem (v nadaljnjem besedilu „nove države članice“) bi moralo biti dovoljeno, da se prijavijo na osnovi uvoza iz držav, ki so bile zanje do 30. aprila 2004 tretje države.

(6)

Zaradi nadzora je treba prošnje za uvozne pravice predložiti v državah članicah, v katerih je izvajalec vpisan v nacionalni register zavezancev za plačilo davka na dodano vrednost.

(7)

Da bi preprečili špekulacije, bi morala biti v zvezi z uvoznimi pravicami za vsakega prosilca na podlagi kvote točno določena varščina.

(8)

Da bi izvajalce obvezali, da bi zaprosili za uvozna dovoljenja za vse dodeljene uvozne pravice, je treba določiti, da takšna obveza pomeni primarno zahtevo v skladu s pomenom Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (3).

(9)

Razen kadar so primerna odstopanja, bi se morali za uvozna dovoljenja, izdana po tej uredbi, uporabljati Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil z vnaprejšnjo določitvijo za kmetijske proizvode (4) in Uredba Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (5).

(10)

Upravljalni odbor za goveje in telečje meso ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Skupna tarifna kvota 53 000 ton, izražena v teži mesa brez kosti, je s tem odprta za zamrznjeno goveje meso, ki se uvršča v oznako KN 0202 in proizvode, ki se uvrščajo v oznako KN 0206 29 91, za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2005.

Zaporedna številka tarifne kvote je 09.4003.

2.   Dajatev skupne carinske tarife, ki se uporablja za kvoto, predvideno v odstavku 1, znaša 20 % ad valorem.

Člen 2

Za namene te uredbe:

(a)

je 100 kilogramov mesa s kostmi enako 77 kilogramom mesa brez kosti;

(b)

„zamrznjeno meso“ pomeni meso, ki je zamrznjeno in je njegova notranja temperatura ob vstopu na carinsko območje Skupnosti enaka – 12 °C ali nižja.

Člen 3

1.   Izvajalec iz Skupnosti lahko zaprosi za uvozne pravice na podlagi referenčne količine. To so količine govejega mesa pod oznako KN 0201, 0202, 0206 10 95 ali 0206 29 91, ki jih je izvajalec uvozil sam ali na svoj račun po zadevnih carinskih predpisih med 1. januarjem 2003 in 30. aprilom 2004.

Izvajalci v novih državah članicah lahko zaprosijo za uvozne pravice na podlagi uvoza v obdobju in za proizvode, kot so navedeni v prvem pododstavku, iz držav, ki so bile zanje do 30. aprila 2004 tretje države.

2.   Gospodarska družba, ki je nastala z združitvijo družb, od katerih ima vsaka referenčni uvoz, lahko te referenčne uvoze uporabi kot osnovo za svojo prošnjo.

3.   Prošnji za uvozne pravice je priloženo dokazilo o uvozu, navedeno v odstavku 1, v obliki pravilno overjene kopije za prejemnika carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet.

Člen 4

1.   Prošnje za uvozne pravice prejme pristojni organ v državi članici, v kateri je prosilec vpisan v nacionalni register zavezancev za plačilo davka na dodano vrednost, najpozneje do 13. ure po bruseljskem času drugi petek po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

Vse količine, predložene kot referenčna količina v skladu s členom 3, so zaprošene uvozne pravice.

2.   Po preverjanju predloženih dokumentov države članice najkasneje četrti petek po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije pošljejo Komisiji seznam prosilcev za uvozne pravice v okviru kvote iz člena 1(1), vključno predvsem z njihovimi imeni in naslovi ter količinami mesa, ki izpolnjuje pogoje in je bilo uvoženo v zadevnem referenčnem obdobju.

3.   Uradna sporočila z informacijami, navedenimi v odstavku 2, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, se pošljejo po faksu ali e-pošti na obrazcu v Prilogi I.

Člen 5

Komisija čim prej odloči obseg dodelitve uvoznih pravic za kvote, določene v členu 1(1). Če zaprošene uvozne pravice presežejo kvote iz člena 1(1), Komisija določi ustrezni koeficient znižanja.

Člen 6

1.   Če naj bo sprejeta, mora biti prošnji za uvozne pravice priložena varščina v višini 6 EUR za 100 kg mesa brez kosti.

2.   Kadar je zaradi uporabe koeficienta znižanja iz člena 5 število uvoznih pravic, ki se dodelijo, manjše od števila zaprošenih uvoznih pravic, je položena varščina sproščena sorazmerno brez odlašanja.

3.   Prijave za enega ali več uvoznih dovoljenj, ki zajemajo vse dodeljene uvozne pravice, so osnovna zahteva v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85.

Člen 7

1.   Za uvoz dodeljenih količin je treba predložiti enega ali več uvoznih dovoljenj.

2.   Prošnje za dovoljenja se lahko vložijo le v državi članici, v kateri je prosilec pridobil uvozne pravice v okviru kvote iz člena 1(1).

Z vsako izdajo uvoznega dovoljenja se ustrezno zmanjša število pridobljenih uvoznih pravic.

3.   Prošnje za dovoljenja in dovoljenja vsebujejo:

(a)

v razdelku 20 enega od vnosov, ki so našteti v Prilogi II;

(b)

eno od teh skupin oznak KN v rubriki 16:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

Člen 8

1.   Uredbi (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1445/95 se uporabljata, kadar ta uredba ne določa drugače.

2.   Na podlagi člena 50(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 je dajatev skupne carinske tarife, ki se uporablja na datum sprejetja carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet, zbrana glede na vso uvoženo količino, ki presega količino na uvoznem dovoljenju.

3.   Po 30. juniju 2005 ne bo veljavno nobeno uvozno dovoljenje.

Člen 9

Uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 114, 8.5.2003, str. 8.

(3)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 673/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 17).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 636/2004 (UL L 100, 6.4.2004, str. 25).

(5)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 360/2004 (UL L 63, 28.2.2004, str. 13).


PRILOGA I

Št. faksa: (32 2) 299 85 70

E-pošta: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Izvajanje Uredbe (ES) št. 1203/2004

Naročilo št.: 09.4003

Image


PRILOGA II

Vnosi iz člena 7(3)(a)

—   v španščini: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 1203/2004]

—   v češčini: Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 1203/2004)

—   v danščini: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1203/2004)

—   v nemščini: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/2004)

—   v estonščini: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 1203/2004)

—   v grščini: Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 1203/2004]

—   v angleščini: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1203/2004)

—   v francoščini: Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 1203/2004]

—   v italijanščini: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1203/2004]

—   v letonščini: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 1203/2004)

—   v litovščini: Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 1203/2004)

—   v madžarščini: Fagyasztott szarvasmarhahús (1203/EK rendelet)

—   v nizozemščini: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1203/2004)

—   v poljščini: Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 1203/2004)

—   v portugalščini: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 1203/2004]

—   v slovaščini: Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 1203/2004)

—   v slovenščini: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 1203/2004)

—   v finščini: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1203/2004)

—   v švedščini: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1203/2004)


30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1204/2004

z dne 29. junija 2004

o odprtju in upravljanju tarifne kvote za živo govedo s težo od 80 do 300 kilogramov s poreklom iz Bolgarije ali Romunije (od 1. julija 2004 do 30. junija 2005)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Sveta 2003/18/ES z dne 19. decembra 2002 o sklenitvi Protokola o prilagoditvi trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih kmetijskih koncesijah (2) in Sklepom Sveta 2003/286/ES z dne 8. aprila 2003 o sklenitvi Protokola o prilagoditvi trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Bolgarijo na drugi strani z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih kmetijskih koncesijah (3) se ob upoštevanju določenih pogojev iz Prilog A(b) k zadevnim protokolom k tem sklepom vsako leto odprejo nekatere tarifne kvote, v tem primeru za 153 000 živih goved s težo od 80 do 300 kilogramov (zaporedna številka 09.4537) s poreklom iz nekaterih tretjih držav, vključno z Bolgarijo in Romunijo. Podrobna pravila uporabe te tarifne kvote so bila sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 1247/1999 z dne 16. junija 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifne kvote za živo govedo s težo od 80 do 300 kilogramov s poreklom iz nekaterih tretjih držav (4).

(2)

Da bi se upošteval pristop Češke, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Poljske in Slovaške, ki so skupaj z Bolgarijo in Romunijo upravičene do te tarifne kvote, ter pristop Cipra, Malte in Slovenije kot tudi v pričakovanju rezultatov pogajanj o novih tarifnih koncesijah za Bolgarijo in Romunijo, je primerno določiti podrobna pravila za upravljanje te tarifne kvote, da se v obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005 razpoložljiva količina razporedi čez leto na ustrezen način v smislu člena 32(4) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

(3)

Da bi se upoštevali tradicionalni trgovinski tokovi med Skupnostjo ter Bolgarijo in Romunijo, je treba količine določiti za tri obdobja, upoštevaje dobave živih živali s poreklom iz Bolgarije in Romunije v referenčnem obdobju od 1. julija 2000 do 30. junija 2003. Po končanju tekočih pogajanj o dodatnih protokolih k zadevnim evropskim sporazumom s tema dvema državama ter njihovi ratifikaciji se bodo z začetkom veljavnosti novih koncesij izvajala nova pravila upravljanja.

(4)

Da bi se zagotovil bolj enakopraven dostop do kvote ter da bi se obenem vsak zahtevek glasil na komercialno donosno število živali, mora za vse zahtevke za uvozna dovoljenja veljati najmanjše in največje število živali.

(5)

Za preprečitev špekulacij morajo biti razpoložljive količine v okviru kvote dostopne tržnim udeležencem, ki lahko dokažejo, da se dejansko ukvarjajo z uvozom iz tretjih držav v pomembnem obsegu. Glede na to in da bi se zagotovilo učinkovito upravljanje, se mora od zadevnih trgovcev zahtevati, da so v letu 2003 uvozili najmanj 100 živali, saj se pošiljka 100 živali šteje za komercialno donosno pošiljko. Tržnim udeležencem iz Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške se mora omogočiti, da vložijo zahtevke na podlagi uvoza iz držav, ki so bile zanje tretje države v letu 2003.

(6)

Da bi se lahko preverjalo upoštevanje teh meril, je treba zahtevke predložiti v državi članici, v kateri je uvoznik vpisan v register DDV.

(7)

Za preprečitev špekulacij je treba uvoznikom, ki se s trgovino z živim govedom niso ukvarjali 1. januarja 2004, preprečiti dostop do kvote, in dovoljenja ne smejo biti prenosna.

(8)

Treba je predvideti, da se količine, za katere se lahko vložijo zahtevki za dovoljenja, razporedijo po obdobju za presojo in, kjer je primerno, po uporabi enotnega odstotka znižanja.

(9)

Ureditev kvote se mora upravljati na podlagi uvoznih dovoljenj. V ta namen je treba določiti pravila za predložitev zahtevkov in podatke, ki jih je treba navesti v zahtevkih in dovoljenjih, po potrebi kot dopolnilo k določbam Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (5) in Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (6).

(10)

Na podlagi izkušenj je za ustrezno upravljanje kvot treba zagotoviti, da je imetnik dovoljenja dejanski uvoznik. Zato mora tak uvoznik dejavno sodelovati pri nabavi, prevozu in uvozu zadevnih živali. Predložitev dokaza o navedenih dejavnostih mora torej biti glavna zahteva v zvezi z varščino za dovoljenja.

(11)

Da bi se zagotovil strog statistični nadzor živali, uvoženih v okviru kvote, se dopustno odstopanje, predvideno v členu 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000, ne uporablja.

(12)

Uredbo (ES) št. 1247/99 je zaradi tega treba razveljaviti in jo nadomestiti s to uredbo.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V obdobju od 1. julija 2004 do 30. junija 2005 se v okviru te uredbe lahko uvozi 153 000 živih goved s težo od 80 do 300 kg, ki se uvrščajo v oznako KN 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 ali 0102 90 49 in so po poreklu iz Bolgarije ali Romunije, pri čemer se upoštevajo morebitna znižanja, dogovorjena naknadno med Skupnostjo in navedenima državama.

Tarifna kvota ima zaporedno številko 09.4537.

2.   Carinska stopnja se zniža za 90 %.

3.   Količine iz odstavka 1 se razporedijo na obdobje iz navedenega odstavka na naslednji način:

(a)

33 000 živih goved za obdobje od 1. julija 2004 do 31. decembra 2004;

(b)

60 000 živih goved za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. marca 2005;

(c)

60 000 živih goved za obdobje od 1. aprila 2005 do 30. junija 2005.

4.   Če je v enem od obdobij, navedenih v odstavku 3(a) in (b), količina iz zahtevkov za dovoljenja, predloženih za vsako od teh obdobij, manjša od razpoložljive količine za zadevno obdobje, se preostala količina za to obdobje prišteje razpoložljivi količini za naslednje obdobje.

Člen 2

1.   Za upravičenost do kvote, predvidene v členu 1, morajo biti vlagatelji fizične ali pravne osebe in morajo pristojnim organom zadevne države članice ob predložitvi svojih zahtevkov za uvozna dovoljenja na zadovoljiv način dokazati, da so v letu 2003 uvozili vsaj 100 živali iz tarifne podštevilke HS 0102 90.

Vlagatelji morajo biti vpisani v nacionalni register DDV.

2.   Tržni udeleženci iz Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške lahko zahtevke za uvozna dovoljenja vložijo na podlagi uvoza iz odstavka 1 iz držav, ki so bile zanje tretje države v letu 2003.

3.   Za dokaz o uvozu veljajo izključno carinski dokumenti o sprostitvi v prosti promet, ki so ga carinski organi ustrezno potrdili in v katerih je zadevni vlagatelj naveden kot prejemnik.

Države članice lahko dopustijo kopije dokumentov iz prvega pododstavka, ustrezno overjene s strani pristojnega organa. Kadar se take kopije sprejmejo, je treba o tem glede vsakega zadevnega vlagatelja obvestiti države članice iz člena 3(5).

4.   Tržni udeleženci, ki 1. januarja 2004 niso opravljali trgovinske dejavnosti s tretjimi državami v sektorju govejega in telečjega mesa, niso upravičeni do zahtevka.

5.   Podjetje, ki je nastalo z združitvijo podjetij, od katerih ima vsako referenčni uvoz v višini najnižje količine v skladu z odstavkom 1, lahko uporabi ta referenčni uvoz kot podlago za svoj zahtevek.

Člen 3

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja se lahko predložijo samo v državi članici, v kateri je vlagatelj registriran za namene DDV.

2.   Zahtevek za uvozna dovoljenja za vsako obdobje iz člena 1(3):

(a)

se mora nanašati na vsaj 100 živali;

(b)

se ne sme nanašati na več kot 5 % razpoložljive količine.

Če zahtevek preseže količino iz prvega pododstavka, točke (b), se presežek ne upošteva.

3.   Zahtevki za uvozna dovoljenja se predložijo v prvih 10 delovnih dneh vsakega obdobja iz člena 1(3). Vendar pa se zahtevki za prvo obdobje predložijo najkasneje drugi četrtek po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

4.   Vlagatelji lahko za vsako obdobje iz člena 1(3) vložijo samo en zahtevek. Če isti vlagatelj vloži več kot en zahtevek, veljajo vsi zahtevki tega vlagatelja za nesprejemljive.

5.   Po preverjanju predloženih dokumentov države članice najkasneje peti delovni dan po koncu obdobja za predložitev zahtevkov Komisiji pošljejo seznam vlagateljev in njihovih naslovov ter zahtevane količine.

Vsa obvestila, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, se pošljejo po telefaksu ali elektronski pošti, pri čemer se, v kolikor so bili zahtevki dejansko predloženi, uporabi vzorec iz Priloge I.

Člen 4

1.   Po obvestilu iz člena 3(5) se Komisija čim prej odloči, v kolikšnem obsegu se zahtevkom lahko ugodi.

2.   Če količine, navedene v zahtevkih iz člena 3, presegajo razpoložljive količine za zadevno obdobje, Komisija določi enotni odstotek znižanja, ki se uporabi za zahtevane količine.

Če zaradi uporabe koeficienta znižanja v skladu s prvim pododstavkom količina na zahtevek znaša manj kot 100 živali, zadevne države članice razpoložljivo količino dodelijo z žrebanjem partij za uvozne pravice, od katerih se vsaka nanaša na 100 živali. Če znaša preostala partija manj kot 100 živali, se šteje za eno partijo.

3.   Če Komisija odobri zahtevke, se dovoljenja izdajo v najkrajšem možnem času.

Člen 5

1.   Uvozna dovoljenja se izdajo na ime tržnega udeleženca, ki je predložil zahtevek.

2.   Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja vsebujejo naslednje podatke:

(a)

v polju 8 državo izvora;

(b)

v polju 16 te skupine oznak kombinirane nomenklature: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49;

(c)

v polju 20 zaporedno številko kvote (09.4537) in vsaj eno od navedb, predvidenih v Prilogi II.

Dovoljenja pomenijo obveznost uvoza iz države, navedene v točki (a).

Člen 6

1.   Ne glede na člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, niso prenosljiva in podeljujejo pravico do tarifnih kvot samo, če se glasijo na isto ime in naslov, kot sta ime in naslov prejemnika v priloženi carinski deklaraciji o sprostitvi v prosti promet.

2.   Z odstopanjem od člena 3 Uredbe (ES) št. 1445/95 je veljavnost uvoznih dovoljenj, izdanih po členu 1(3)(a), 150 dni. Nobeno uvozno dovoljenje ni veljavno po 30. juniju 2005.

3.   Varščina v zvezi z uvoznim dovoljenjem znaša 20 EUR na žival in jo vlagatelj položi skupaj z zahtevkom za dovoljenje.

4.   Izdana dovoljenja veljajo povsod v Skupnosti.

5.   V skladu s členom 50(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se za vse uvožene količine, ki presegajo količine iz uvoznega dovoljenja, pobere polna carina skupne carinske tarife, veljavna na dan odobritve carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet.

6.   Ne glede na določbe oddelka 4 naslova III Uredbe (ES) št. 1291/2000 se varščina sprosti šele, ko se dokaže, da je imetnik dovoljenja komercialno in logistično odgovoren za nabavo, prevoz in carinjenje zadevnih živali v prosti promet. Tak dokaz vsebuje vsaj:

(a)

originalni komercialni račun ali overjeno kopijo, ki jo je na ime imetnika izstavil prodajalec ali njegov predstavnik, ki morata oba imeti sedež v tretji državi izvoza, in dokazilo o plačilu s strani imetnika ali odprtje s strani imetnika nepreklicnega dokumentarnega akreditiva v korist prodajalca;

(b)

ladijski tovorni list ali, kjer je primerno, dokument o cestnem ali zračnem prevozu, izdan za zadevne živali na ime imetnika;

(c)

izvod št. 8 obrazca IM 4, pri čemer mora biti v polju 8 edina navedba ime in naslov imetnika.

Člen 7

Uvožene živali so upravičene do carine iz člena 1 ob predložitvi bodisi potrdila EUR 1, ki ga izda država izvoznica v skladu s Protokolom 4, priloženim evropskim sporazumom z Bolgarijo in Romunijo, bodisi izjave na računu, ki jo da izvoznik v skladu z navedenim protokolom.

Člen 8

Uredbi (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1445/95 se uporabljata ob upoštevanju te uredbe.

Člen 9

Uredba (ES) št. 1247/1999 se razveljavi. Zahtevki za uvozne pravice, ki bi se lahko predložili v skladu z Uredbo (ES) št. 1247/1999, se avtomatično zavrnejo.

Člen 10

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 8, 14.1.2003, str. 18.

(3)  UL L 102, 24.4.2003, str. 60.

(4)  UL L 150, 17.6.1999, str. 18. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1144/2003 (UL L 160, 28.6.2003, str. 44).

(5)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 852/2003 (UL L 123, 17.5.2003, str. 9).

(6)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 325/2003 (UL L 47, 21.2.2003, str. 21).


PRILOGA I

Telefaks ES: (32 2) 299 85 70

E-pošta: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Uporaba Uredbe (ES) št. 1204/2004

Zaporedna št.: 09.4537

Image


PRILOGA II

Navedbe, predvidene v členu 5(2)(c)

—   v španščini: Reglamento (CE) no 1204/2004

—   v češčini: Nařízení (ES) č. 1204/2004

—   v danščini: Forordning (EF) nr. 1204/2004

—   v nemščini: Verordnung (EG) Nr. 1204/2004

—   v estonščini: Määrus (EÜ) nr 1204/2004

—   v grščini: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2004

—   v angleščini: Regulation (EC) No 1204/2004

—   v francoščini: Règlement (CE) no 1204/2004

—   v italijanščini: Regolamento (CE) n. 1204/2004

—   v latvijščini: Regula (EK) Nr. 1204/2004

—   v litvanščini: Reglamentas (EB) Nr. 1204/2004

—   v madžarščini: Az 1204/2004/EK rendelet

—   v nizozemščini: Verordening (EG) nr. 1204/2004

—   v poljščini: Rozporządzenie (WE) nr 1204/2004

—   v portugalščini: Regulamento (CE) n.o 1204/2004

—   v slovaščini: Nariadenie (ES) č. 1204/2004

—   v slovenščini: Uredba (ES) št. 1204/2004

—   v finščini: Asetus (EY) N:o 1204/2004

—   v švedščini: Förordning (EG) nr 1204/2004


30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/39


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1205/2004

z dne 29. junija 2004

o razpisu natečaja za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnike, pomaranče, namizno grozdje, jabolka in breskve)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 1961/2001 (2) določa podrobna pravila za uporabo izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo.

(2)

Člen 35(1) Uredbe (ES) št. 2200/96 določa, da se proizvodi, ki jih izvaža Skupnost, v obsegu, potrebnem za gospodarsko pomemben izvoz, lahko krijejo z izvoznimi nadomestili, v mejah, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba paziti, da ne pride do motenj trgovinskih tokov, nastalih s sistemom nadomestil. Iz tega razloga in zaradi sezonske narave izvoza sadja in zelenjave je treba določiti količine, predvidene za vsak proizvod, na podlagi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila, določene z Uredbo Komisije (ES) št. 3846/87 (3). Te količine je treba dodeliti upoštevajoč pokvarljivosti zadevnih proizvodov.

(4)

V skladu s členom 35(4) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba nadomestila določiti ob upoštevanju obstoječega stanja ali izgledov za cene sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog na eni strani ter za cene na mednarodnem trgu na drugi strani. Treba je upoštevati tudi stroške prevoza in trženja ter gospodarski vidik načrtovanega izvoza.

(5)

V skladu s členom 35(5) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi stanja na mednarodnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za določen proizvod glede na namembni kraj.

(7)

Paradižniki, pomaranče, namizno grozdje, jabolka in breskve razredov ekstra, I in II skupnih standardov kakovosti se trenutno lahko izvozijo v gospodarsko pomembnih količinah.

(8)

Zato da se zagotovi najboljša uporaba razpoložljivih sredstev in ob upoštevanju strukture izvoza Skupnosti je primerno razpisati natečaj ter določiti okvirni znesek nadomestila in predvidene količine za zadevno obdobje.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Razpiše se natečaj za dodelitev izvoznih dovoljenj A3. Zadevni proizvodi, rok za predložitev ponudb, okvirne stopnje nadomestila in predvidene količine so podani v Prilogi k Uredbi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo k upravičenim količinam iz Priloge k Uredbi.

3.   Ne glede na uporabo člena 5(6) Uredbe (ES) št. 1961/2001 je rok veljavnosti dovoljenj A3 tri mesece.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 537/2004 (UL L 86, 24.3.2004, str. 9).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2180/2003 (UL L 335, 22.12.2003, str. 51).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.


PRILOGA

O RAZPISU NATEČAJA ZA DODELITEV IZVOZNIH DOVOLJENJ A3 ZA SADJE IN ZELENJAVO (PARADIŽNIKE, POMARANČE, NAMIZNO GROZDJE, JABOLKA IN BRESKVE)

Rok za predložitev ponudb: od 5. do 6. julija 2004

Tarifna oznaka proizvoda (1)

Namembni kraj (2)

Okvirni znesek nadomestil

(neto v EUR/t)

Predvidene količine

(v t)

0702 00 00 9100

F08

30

1 874

0805 10 10 9100

0805 10 30 9100

0805 10 50 9100

A00

25

615

0806 10 10 9100

A00

19

6 627

0808 10 20 9100

0808 10 50 9100

0808 10 90 9100

F04, F09

30

2 541

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

13

9 708


(1)  Tarifne oznake proizvodov so določene v Uredbi Komisije (EGS) št 3846/87.

(2)  Oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 3846/87. Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Drugi namembni kraji so:

F03

:

Vsi namembni kraji razen Švice.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezija, Šrilanka, Indonezija, Tajska, Tajvan, Papua Nova Gvineja, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonska, Urugvaj, Paragvaj, Argentina, Mehika, Kostarika.

F08

:

Vsi namembni kraji razen Bolgarije.

F09

:

Sledeči namembni kraji:

Norveška, Islandija, Grenladnija, Fersko otočje, Romunija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Jugoslavija (Srbija in Črna gora), Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukrajina, Saudova Arabija, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati (Abu Dhabi, Dubaj, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Kuvajt, Jemen, Sirija, Iran, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venezuela, Peru, Panama, Ekvador in Kolumbija;

afriške države in teritoriji razen Južne Afrike;

namembni kraji iz člena 36 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).


30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/42


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1206/2004

z dne 29. junija 2004

o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso, namenjeno predelavi (1. julij 2004 do 30. junija 2005)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1), in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Seznam CXL Svetovne trgovinske organizacije Skupnosti nalaga, da odpre letno tarifno kvoto v višini 50 700 ton za uvoz zamrznjenega govejega mesa, namenjenega predelavi. Izvedbena pravila je treba določiti za kvotno leto 2004/2005, ki se začne s 1. julijem 2004.

(2)

Za uvoz zamrznjenega govejega mesa v skladu s tarifno kvoto veljajo uvozne carine in pogoji, določeni v skladu s serijsko številko 13 Priloge 7 k tretjem delu Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (2). Pri razčlenitvi tarifne kvote na vsako od zgoraj navedenih ureditev je treba upoštevati izkušnje, pridobljene pri podobnih uvozih v preteklosti.

(3)

Da bi se izognili špekulacijam, je treba dostop do kvote dovoliti le aktivnim predelovalcem, ki opravljajo predelavo v obratih, registriranih v skladu s členom 8 Direktive Sveta 77/99/EGS z dne 21. decembra 1976 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino z mesnimi izdelki v Skupnosti (3), ali tistim predelovalcem iz Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške, ki jim je odobren izvoz mesnih izdelkov v Skupnost v skladu z Direktivo Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenimi in veterinarskimi pregledi ob uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav (4).

(4)

Pri uvozu v Skupnost v skladu s tarifno kvoto je treba predložiti uvozno dovoljenje skladno s prvim pododstavkom člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1254/1999. Po razdelitvi uvoznih pravic na podlagi zahtevkov predelovalcev, ki izpolnjujejo pogoje, je treba omogočiti izdajo dovoljenj. Za uvozna dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, se uporabljajo določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (5) in Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj v sektorju govejega in telečjega mesa ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (6).

(5)

Da bi se preprečile špekulacije, je treba predelovalcem izdati uvozna dovoljenja le za količine, za katere so jim bile dodeljene uvozne pravice. Iz enakega razloga je treba položiti tudi varščino skupaj z zahtevkom za pridobitev uvoznih pravic. Zahtevek za uvozna dovoljenja, ki ustrezajo dodeljenim pravicam, bi moral biti osnovna zahteva v smislu Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (7).

(6)

Da bi v celoti izčrpali kvote, je treba določiti rok za oddajo zahtevkov za izdajo uvoznih dovoljenj in predvideti nadaljnje dodeljevanje količin, ki niso zajete v zahtevku za izdajo dovoljenja, vloženem do tega datuma. V skladu z izkušnjami je treba dodeljevanje omejiti na predelovalce, ki so vse svoje uvozne pravice, ki so jim bile prvotno dodeljene, spremenili v uvozna dovoljenja.

(7)

Uporaba tarifne kvote zahteva strog nadzor uvoza in učinkovito kontrolo njene uporabe in namembnega kraja. Zato mora biti predelava odobrena le v obratu iz uvoznega dovoljenja.

(8)

Varščina mora biti položena, da bi se zagotovila uporaba uvoženega mesa v skladu s specifikacijami tarifne kvote. Višina varščine se določi ob upoštevanju razlike med carinskimi dajatvami, ki veljajo znotraj kvote in nje.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi, se za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2005 odpre uvozna tarifna kvota 50 700 ton v protivrednosti zamrznjenega govejega mesa s kostmi, ki je razvrščeno pod oznake KN 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ali 0206 29 91 in je namenjeno predelavi v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu „kvota“).

Člen 2

1.   V tej uredbi se proizvod A opredeli kot predelan proizvod z oznakami KN 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ali 1602 50 80, ki ne vsebuje drugega mesa razen mesa goveda, z razmerjem med kolagenom in beljakovinami, ki ne presega 0,45 in vsebuje po teži najmanj 20 % pustega mesa brez drobovine in maščobe z mesom ter želejem, kar ustreza najmanj 85 % skupne neto teže.

Vsebnost kolagena se določi tako, da se vsebnost hidroksiprolina pomnoži s faktorjem 8. Vsebnost hidroksiprolina se določi v skladu z ISO metodo 3496-1994.

Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določi v skladu s postopkom, določenim v Prilogi k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (8).

Med klavnične odpadke štejemo: glave in dele glave (vključno z ušesi), spodnje dele nog, repe, srce, seske, jetra, ledvice, priželjc in trebušno slinavko, možgane, pljuča, goltanec, notranjo mišično prepono, vranico, jezik, notranjo jajčno opno, hrbtenjačo, užitno kožo, reprodukcijske organe (npr. maternico, jajčnike in testise), ščitnico in hipofizo.

Proizvod mora skozi toplotno obdelavo, ki zagotavlja koagulacijo mesnih beljakovin v celotnem proizvodu, kar povzroči, da se na površini reza ne pojavijo sledovi rdečkaste tekočine, kadar se proizvod prereže vzdolž njegovega najdebelejšega dela.

2.   V tej uredbi se proizvod B opredeli kot predelani proizvod, ki vsebuje goveje meso razen:

(a)

proizvodov iz člena 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 1254/1999, ali

(b)

proizvodov, navedenih v odstavku 1.

Kot proizvod B se obravnava predelani proizvod z oznako KN 0210 20 90, ki je bil sušen ali prekajen, in sta se zato barva in čvrstost svežega mesa v celoti izgubili ter razmerje med vodo in beljakovinami ne presega 3,2.

Člen 3

1.   Celotna količina iz člena 1 se razdeli na dve količini:

(a)

40 000 zamrznjenega govejega mesa, namenjenega proizvodnji proizvodov A;

(b)

10 700 zamrznjenega govejega mesa, namenjenega proizvodnji proizvodov B;

2.   Kvota je označena z naslednjimi zaporednimi številkami:

09.4057 za količino iz odstavka 1(a),

09.4058 za količino iz odstavka 1(b),

3.   Uvozne carine, ki se uporabijo za zamrznjeno goveje meso v okviru kvote, so določene pod zaporedno številko 13 Priloge 7 tretjega dela Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87.

Člen 4

1.   Zahtevek za uvozne pravice se lahko vloži le za enega od naslednjih predelovalnih obratov ali v njihovem imenu:

(a)

predelovalni obrati, ki so bili odobreni v skladu s členom 8 Direktive 77/99/EGS in so bili aktivni v proizvodnji predelanih proizvodov, ki vsebujejo goveje meso, vsaj enkrat od 1. julija 2003;

(b)

predelovalni obrati v Češki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, na Malti, v Poljski, Sloveniji ali Slovaški, ki jim je bil dovoljen izvoz v Skupnost v skladu s Poglavji 4 in 5 Direktive 72/462/EGS in ki so bili aktivni v proizvodnji predelanih proizvodov, ki vsebujejo goveje meso, vsaj enkrat od 1. julija 2003.

Za vsako količino iz člena 3(1) se lahko za vsak odobreni predelovalni obrat sprejme le en zahtevek za uvozne pravice, ki ne presega 10 % posamezne razpoložljive količine.

Zahtevki za uvozne pravice se lahko vložijo le v državi članici, kjer je predelovalec registriran za plačevanje davka na dodano vrednost.

2.   Z zahtevkom za uvozne pravice se položi tudi varščina v višini 6 evrov na 100 kg.

3.   Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega pododstavka odstavka 1 se predložijo skupaj z zahtevkom za uvozne pravice.

Pristojni nacionalni organ odloči, katera so sprejemljiva dokumentarna dokazila o skladnosti s temi pogoji.

Člen 5

1.   Vsak zahtevek za uvozne pravice za proizvodnjo proizvodov A ali B se navede v protivrednosti mesa s kostmi.

V tem odstavku je 100 kg govejega mesa s kostmi enakovredno 77 kilogramom govejega mesa brez kosti.

2.   Vsak zahtevek za uvozne pravice za proizvodnjo proizvodov A ali proizvodov B mora priti do pristojnega organa najpozneje do 13.00 po bruseljskem času do drugega petka po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

3.   Države članice pošljejo Komisiji najpozneje do četrtega petka po objavi v Uradnem listu Evropske unije seznam vlagateljev zahtevkov in količin, za katere se je zaprosilo iz vsake od dveh kategorij, skupaj s številkami odobritve zadevnih predelovalnih obratov.

Vsa sporočila, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, se pošljejo po faksu ali elektronski pošti z uporabo obrazcev v Prilogah I in II.

4.   Komisija odloči kakor hitro je mogoče, v kolikšni meri se zahtevki sprejmejo, po potrebi v odstotku količine, za katero se je zaprosilo.

Člen 6

1.   Pri vsakem uvozu zamrznjenega govejega mesa, za katerega so se dodelile uvozne pravice v skladu s členom 5(4), je treba predložiti uvozno dovoljenje.

2.   Za varščino iz člena 4(2) je osnovna zahteva v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85 vložitev zahtevka za uvozna dovoljenja, ki ustreza dodeljenim uvoznim pravicam.

Ko Komisija v skladu s členom 5(4) določi koeficient znižanja, se položena varščina sprosti v zvezi z zaprošenimi uvoznimi pravicami, ki presegajo dodeljene uvozne pravice.

3.   V mejah dodeljenih uvoznih pravic lahko predelovalec vloži zahtevek za uvozna dovoljenja najkasneje do 18. februarja 2005.

4.   Uvozne pravice, dodeljene predelovalcem, jim dajejo pravico do pridobitve uvoznih dovoljenj za količine, ki so enakovredne dodeljenim pravicam.

Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo izključno:

(a)

v državi članici, v kateri je bil vložen zahtevek za uvozne pravice;

(b)

za predelovalce ali v imenu predelovalcev, ki so jim bile dodeljene uvozne pravice.

5.   Varščina se položi pri pristojnem organu v času uvoza za zagotovitev, da predelovalec, ki so mu bile dodeljene uvozne pravice, v treh mesecih od dneva uvoza predela celotno količino uvoženega mesa v zahtevane končne proizvode v svojem obratu, navedenem v zahtevku za dovoljenje.

Zneski varščin so določeni v Prilogi III.

Člen 7

Uredbi (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1445/95 se uporabljata, razen če ni drugače predvideno v tej uredbi.

Člen 8

1.   Zahtevek za dovoljenje in dovoljenje vsebujeta naslednje informacije:

(a)

v polju 8 državo porekla;

(b)

v polju 16 eno od ustreznih oznak KN iz člena 1;

(c)

v polju 20 najmanj enega od naslednjih zaznamkov iz Priloge IV.

2.   Izvozna dovoljenja so veljavna 120 dni od datuma dejanske izdaje v smislu člena 23 (1) Uredbe (EGS) št. 1291/2000. Nobeno uvozno dovoljenje ni veljavno po 30. juniju 2005.

3.   V skladu s členom 50(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se pobere celotna dajatev skupne carinske tarife, ki se uporablja na dan sprostitve v prosti promet za vse uvožene količine, ki presegajo količine, navedene v uvoznem dovoljenju.

Člen 9

1.   Za količine, za katere zahtevki za uvozne pravice niso bili vloženi do skrajnega roka iz člena 5(2), in za količine, za katere niso bili vloženi zahtevki za uvozna dovoljenja do 18. februarja 2005, se upošteva nova dodelitev uvoznih pravic.

Države članice zato najpozneje do 25. februarja 2005 pošljejo Komisiji podrobne podatke o količinah, za katere niso prejele nobenih zahtevkov.

2.   Komisija se v najkrajšem roku odloči o razčlembi količin iz odstavka 1 na proizvode A in proizvode B. Ko to stori, je mogoče upoštevati dejansko uporabo dodeljenih uvoznih pravic v skladu s členom 5(4) za vsako od dveh kategorij.

3.   Dodelitev preostalih količin se omeji na predelovalce, ki so vložili zahtevek za uvozna dovoljenja za vse uvozne pravice, ki so jim bile dodeljene v skladu s členom 5(4).

4.   Členi 4 do 8 se uporabljajo za uvoz preostalih količin.

Datum za vložitev zahtevkov iz člena 5(2) je v tem primeru 18. marec 2005, datum za sporočilo iz člena 5(3) pa 25. marec 2005.

Člen 10

Države članice vzpostavijo sistem fizičnih pregledov in preverjanja listin, da bi v treh mesecih od datuma uvoza zagotovile predelavo vsega mesa v predelovalnih obratih v kategorijo proizvoda, opredeljenega v zadevnem uvoznem dovoljenju.

Sistem vključuje fizične preglede količine in kakovosti na začetku predelave, med predelavo in po zaključku procesa predelave. V ta namen morajo predelovalci kadar koli izkazati istovetnost in uporabo uvoženega mesa na podlagi ustrezne proizvodne dokumentacije.

Pristojni organ lahko pri tehničnem preverjanju proizvodne metode, v tolikšni meri kot je potrebno, dovoli odstopanje zaradi izgub pri odcejanju in obrezovanju.

Da bi preverile kakovost končnega proizvoda in ugotovile skladnost s predelovalčevo formulo sestave proizvoda, države članice vzamejo reprezentativne vzorce in analizirajo navedene proizvode. Stroške takšnih postopkov plača zadevni predelovalec.

Člen 11

1.   Varščina iz člena 6(5) se sprosti v sorazmerju s količino, za katero je pristojni organ v sedmih mesecih prejel zadovoljivo dokazilo, da je bilo uvoženo meso v celoti ali delno predelano v ustrezne proizvode v namembnem obratu v treh mesecih od dneva uvoza.

Če je bilo meso predelano po roku treh mesecev, navedenem v prvem pododstavku, se varščina sprosti, vendar se odšteje 15 % znižanje in dodatno še 2 % od preostalega zneska za vsak dan, za katerega je bil rok prekoračen.

Če se dokazilo o predelavi izdela v roku sedmih mesecev, navedenem v prvem pododstavku, in predloži v 18 mesecih po poteku navedenih sedmih mesecev, se zaseženi znesek, 15 % zneska varščine, povrne.

2.   Znesek varščine, ki se ne sprosti, kot je navedeno v členu 6(5), se zaseže in zadrži kot carina.

Člen 12

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2344/2003 (UL L 346, 31.12.2003, str. 38).

(3)  UL L 26, 31.1.1977, str. 85. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(4)  UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 636/2004 (UL L 100, 6.4.2004, str. 9).

(6)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 360/2004 (UL L 63, 28.2.2004, str. 13).

(7)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 673/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 17).

(8)  UL L 210, 1.8.1986, str. 39.


PRILOGA I

Faks EK: (32 2) 299 85 70

e-pošta: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Uporaba členov 5(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1206/2004

Proizvod A — Zaporedna št. 09.4057

Image


PRILOGA II

Faks EK: (32 2) 299 85 70

e-pošta: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Zahtevek iz člena 5(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1206/2004

Proizvod B — Zaporedna št. 09.4058

Image


PRILOGA III

ZNESKI VARŠČINE (1)

(v EUR/1000 kg neto)

Proizvod

(oznaka KN)

Za proizvodnjo proizvodov A

Za proizvodnjo proizvodov B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Menjalni tečaj, ki ga je treba uporabiti, je menjalni tečaj na dan pred pologom varščine.


PRILOGA IV

Zaznamki iz člena 8(1)(c)

—   v španščini: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 1206/2004

—   v češčini: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 1206/2004

—   v danščini: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1206/2004

—   v nemščini: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1206/2004

—   v estonščini: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 1206/2004

—   v grščini: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2004

—   v angleščini: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1206/2004

—   v francoščini: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 1206/2004

—   v italijanščini: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1206/2004

—   v latovščini: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 1206/2004

—   v litovščini: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 1206/2004

—   v madžarščini: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 1206/2004/EK rendelet

—   v nizozemščini: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1206/2004

—   v poljščini: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 1206/2004

—   v portugalščini: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 1206/2004

—   v slovaščini: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 1206/2004

—   v slovenščini: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 1206/2004

—   v finščini: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1206/2004

—   v švedščini: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1206/2004


30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/52


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1207/2004

z dne 29. junija 2004

o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2), in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1114/2004 (3) določa uvozne dajatve v sektorju žit.

(2)

Člen 2(1) Uredbe (CE) št. 1249/96 določa, da se mora opraviti ustrezna prilagoditev, če se v obdobju uporabe uvoznih dajatev njihova izračunana povprečna vrednost razlikuje za 5 evrov na tono od določene dajatve. Takšna razlika je dejansko nastala. Zato je treba prilagoditi uvozne dajatve, določene v Uredbi (ES) št. 1114/2004 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1114/2004 se zamenjata s prilogama I in II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. junija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 181, 1.7.1992, str. 21. Uredba, nazadnje spermenjena z Uredbo (ES) št. 1104/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 1).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, nazadnje spermenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).

(3)  UL L 214, 16.6.2004, str. 3. Uredba, spermenjena z Uredbo (ES) št. 1189/2004 (UL L 228, 29.6.2004, str. 3).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (EGS) št. 1766/1992

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

9,06

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

29,47

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

44,23

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

44,23

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

29,47


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa (člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96), je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR na tono, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR na tono, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR na tono, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

obdobje od 15. junija 2004 do 28. junija 2004

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

155,80 (4)

145,80 (4)

125,80 (4)

106,14 (4)

Premija za Zaliv (EUR/t)

9,56

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

9,13

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 21,78 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: 31,52 EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 2378/2002).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(4)  Fob Duluth.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Konferenca predstavnikov vlad držav članic

30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/55


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE

z dne 23. junija 2004

o imenovanju sodnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti

(2004/524/ES, Euratom)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 224 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 140 Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 2003, zlasti njegovega člena 46(1) in (2)(b),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 46(1) Akta o pristopu iz leta 2003 med drugim predvideva imenovanje desetih sodnikov Sodišča prve stopnje. Po določbi točke (b) odstavka 2 istega člena se petim od teh sodnikov mandat izteče 31. avgusta 2004. Ti sodniki se izberejo z žrebom. Mandat drugih sodnikov se izteče 31. avgusta 2007.

(2)

Za obdobje od 1. maja 2004 do 31. avgusta 2007 so bili s Sklepom 2004/490/ES, Euratom (1), imenovani samo štirje sodniki, imenovanje petega sodnika pa je moralo biti preloženo.

(3)

Zato je ustrezno, da se zdaj opravi imenovanje petega sodnika –

SKLENEJO:

Člen 1

Ga. Verica TRSTENJAK je imenovana za sodnico Sodišča prve stopnje za obdobje od 1. julija 2004 do 31. avgusta 2007.

Člen 2

Ta sklep se uveljavi 1. julija 2004.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. junija 2004

Predsednica

A. ANDERSON


(1)  UL L 169, 1.5.2004, str. 23.


Evropska centralna banka

30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/56


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 3. junija 2004

o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki

(ECB/2004/11)

(2004/525/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (1), in zlasti členov 4(1) in 4(6) Uredbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 12.3 in člena 36.1 Statuta,

ob upoštevanju sodelovanja Razširjenega sveta Evropske centralne banke (ECB) v skladu s peto alineo člena 47.2 Statuta,

ob upoštevanju mnenja Sveta zaposlenih v ECB,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1073/1999 (v nadaljevanju: Uredba OLAF) določa, da Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljevanju: Urad) začenja in vodi upravne preiskave goljufij (v nadaljevanju: notranje preiskave) v institucijah, organih, uradih in agencijah, ustanovljenih s Pogodbo ES ali Pogodbo Euratom ali na podlagi teh pogodb, za boj proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejanjem, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti. V skladu z Uredbo OLAF se lahko notranje preiskave nanašajo na hujše zadeve v zvezi z opravljanjem poklicnih dolžnosti, ki pomenijo zanemarjanje obveznosti zaposlenih v takih institucijah, organih, uradih in agencijah in ki bi lahko imele za posledico disciplinski oziroma kazenski postopek, ali na enakovredno neizpolnjevanje obveznosti članov institucij in organov, vodij uradov in agencij ali zaposlenih v institucijah, organih, uradih ali agencijah, za katere ne veljajo kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi).

(2)

Za ECB so takšne poklicne dolžnosti in obveznosti, zlasti obveznosti v zvezi s poklicnim ravnanjem in poklicno tajnostjo, določene v (a) Pogojih za zaposlitev v Evropski centralni banki, (b) Pravilih za zaposlene v Evropski centralni banki, (c) Prilogi I k Pogojem za zaposlitev, ki se nanaša na pogoje za kratkotrajno zaposlitev, in (d) Pravilih za kratkotrajno zaposlitev v Evropski centralni banki, dodatna vodila pa so podana v (e) Kodeksu ravnanja v Evropski centralni banki (2) in (f) v Kodeksu ravnanja za člane Sveta ECB (3) (v nadaljevanju skupaj poimenovani: pogoji za zaposlitev v ECB).

(3)

Uredba OLAF v členu 4(1) določa, da Urad v zvezi z zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti ter bojem proti goljufijam in drugim nezakonitim dejanjem, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti, „opravlja upravne preiskave v institucijah, organih, uradih in agencijah“, v členu 4(6) pa, da morajo posamezna institucija, organ, urad in agencija sprejeti sklep, ki mora „vsebovati predvsem predpise o: (a) dolžnostih članov, uradnikov in drugih uslužbencev institucij in organov ter vodstva, uradnikov in uslužbencev uradov in agencij, da sodelujejo z uslužbenci urada in jim zagotavljajo podatke; (b) postopkih, ki jih morajo upoštevati uslužbenci urada pri opravljanju notranjih preiskav, in o zagotavljanju pravic oseb, na katere se nanašajo notranje preiskave“. V skladu s sodno prakso Skupnosti lahko Urad začne preiskavo le na podlagi dovolj resnega suma (4).

(4)

Uredba OLAF določa (drugi odstavek člena 4(1)), da se notranje preiskave izvajajo po pravilih iz Pogodb, zlasti Protokola o posebnih pravicah in imunitetah Evropskih skupnosti, in ob ustreznem upoštevanju Kadrovskih predpisov. Za notranje preiskave Urada veljajo tudi člen 6(2) Pogodbe o Evropski Uniji in druga načela in temeljne pravice, ki so skupne državam članicam in jih priznava Sodišče Evropskih skupnosti, kot je na primer zaupnost pravnega svetovanja (poklicna tajnost odvetnikov).

(5)

Notranje preiskave se opravljajo v skladu s postopki, določenimi v Uredbi OLAF in v sklepih, ki jih posamezna institucija, organ, urad ali agencija sprejme za njeno izvajanje. Pri sprejemanju tega izvedbenega sklepa mora ECB upravičiti vsako omejitev notranjih preiskav, ki vplivajo na posebne naloge in dolžnosti, zaupane ECB s členoma 105 in 106 Pogodbe. Takšne omejitve bi morale po eni strani zagotoviti zaupnost, ki je potrebna za določene informacije ECB, po drugi strani pa naj bi uresničevale namen zakonodajalca, da okrepi boj proti goljufijam. Razen glede teh posebnih nalog in dolžnosti je treba ECB, tudi za namene tega sklepa, obravnavati kot osebo javnega prava, podobno drugim institucijam in organom Skupnosti.

(6)

V izjemnih primerih bi lahko razširjanje zunaj ECB nekaterih zaupnih informacij, ki jih ima ECB zaradi izvajanja svojih nalog, resno ogrozilo njeno delovanje. V teh primerih sprejme odločitev, da se Uradu odobri dostop do informacij ali da se mu pošlje informacije, Izvršilni odbor. Odobri se dostop do informacij, ki so starejše od enega leta, s področij, kot so npr. odločitve glede denarne politike ali posli v zvezi z upravljanjem deviznih rezerv in posredovanjem na deviznih trgih. Omejitve na drugih področjih, kot so npr. podatki, prejeti s strani organov bonitetnega nadzora glede stabilnosti finančnega sistema ali posameznih kreditnih institucij in informacije glede zaščitnih elementov in tehničnih specifikacij sedanjih in prihodnjih evro bankovcev so trajne narave. Čeprav so bile informacije, katerih razširjanje zunaj ECB bi lahko resno ogrozilo delovanje ECB, s tem sklepom omejene na določena področja dejavnosti, je treba omogočiti prilagoditev sklepa kakršnemu koli nepredvidenemu razvoju, s čimer se ECB zagotovi, da nadaljuje z izvrševanjem nalog, ki so ji bile določene s Pogodbo.

(7)

Ta sklep upošteva dejstvo, da člani Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB, ki niso hkrati tudi člani Izvršilnega odbora ECB, opravljajo poleg svojih nalog v ESCB tudi naloge v svojih državah. Opravljanje takih nalog v posamezni državi se presoja po nacionalnem pravu in ne spada v področje notranjih preiskav Urada. Ta sklep se zato nanaša le na poklicno dejavnost, ki jo te osebe opravljajo kot člani upravljavskih organov ECB. Kolikor se preiskave Urada lahko nanašajo na člane Razširjenega sveta, je bilo pri pripravi tega sklepa upoštevano tudi sodelovanje teh članov.

(8)

Člen 38.1 Statuta določa, da člani upravljavskih organov in zaposleni ECB tudi po izteku mandata ne smejo razkriti informacij, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti. Po členu 8 Uredbe OLAF veljajo za Urad in njegove uslužbence enaka pravila glede zaupnosti in poslovne skrivnosti, kot veljajo za zaposlene v ECB po določbah Statuta in pogojev za zaposlitev v ECB.

(9)

Po členu 6(6) Uredbe OLAF pristojni nacionalni organi zagotavljajo potrebno pomoč Uradu pri njegovih preiskavah v ECB v skladu z nacionalnimi predpisi. Vlada Zvezne republike Nemčije in ECB sta podpisnici Sporazuma o sedežu z dne 18. septembra 1998 (5), ki uveljavlja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti za ECB in vsebuje določbe o nedotakljivosti prostorov, arhivov in komunikacij ECB ter o diplomatskih privilegijih in imunitetah članov Izvršilnega odbora ECB.

(10)

V skladu s členom 14 Uredbe OLAF lahko vsak uradnik ali drugi uslužbenec Evropskih skupnosti vloži pri direktorju Urada pritožbo proti škodljivemu dejanju, ki ga stori Urad med izvajanjem notranje preiskave, v skladu s postopki iz člena 90(2) Kadrovskih predpisov. Enaki postopki se po analogiji uporabljajo, kadar pritožbo pri direktorju Urada vložijo zaposleni v ECB ali člani organov odločanja v ECB, za odločitve, sprejete v zvezi s takšnimi pritožbami, pa se uporablja člen 91 Kadrovskih predpisov –

SKLENIL:

Člen 1

Področje uporabe

Ta sklep se uporablja za:

člane Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB v zadevah, povezanih z njihovo funkcijo članov teh organov odločanja ECB,

člane Izvršilnega odbora ECB,

člane organov upravljanja ali zaposlene v nacionalnih centralnih bank, ki se udeležijo sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB kot namestniki ali spremljevalci, v zadevah, povezanih s to funkcijo,

(v nadaljevanju skupaj poimenovani: udeleženci sej organov odločanja), in

trajno ali začasno zaposlene v ECB, za katere veljajo pogoji za zaposlitev v ECB,

osebe, ki delajo za ECB drugače kot po pogodbi o zaposlitvi, v zadevah, povezanih z njihovim delom za ECB,

(v nadaljevanju skupaj poimenovani: zaposleni v ECB).

Člen 2

Dolžnost sodelovanja z Uradom

Brez poseganja v ustrezne določbe Pogodbe, Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti in Statuta ter ob upoštevanju postopkov, določenih v Uredbi OLAF, in pravil, določenih v tem sklepu, udeleženci sej organov odločanja in zaposleni v ECB polno sodelujejo s predstavniki Urada, ki opravljajo notranjo preiskavo, in jim nudijo vso pomoč, ki je potrebna za preiskavo.

Člen 3

Dolžnost sporočanja informacij o nezakonitih dejanjih

1.   Zaposleni v ECB, ki izvejo za dokaze, na podlagi katerih lahko domnevajo obstoj primerov goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih dejanj, ki vplivajo na finančne interese Evropskih skupnosti, ali hujših zadev, ki vplivajo na te finančne interese in se nanašajo na opravljanje poklicnih dolžnosti, tako da pomenijo zanemarjanje obveznosti zaposlenega v ECB ali udeleženca sej organov odločanja, ter bi lahko imele za posledico disciplinski oziroma kazenski postopek, take dokaze nemudoma predložijo direktorju Direktorata za notranjo revizijo, višjemu vodji njihovega poslovnega področja ali članu Izvršilnega odbora, ki je primarno odgovoren za njihovo poslovno področje. Navedene osebe nemudoma pošljejo tak dokaz generalnemu direktorju Generalnega direktorata za jezikovne storitve in sekretariat. Z zaposlenimi v ECB se ne sme na noben način ravnati nepravično ali jih zapostavljati zato, ker so dali informacije iz tega člena.

2.   Udeleženci sej organov odločanja, ki izvejo za dokaze iz odstavka 1, o tem obvestijo generalnega direktorja Generalnega direktorata za jezikovne storitve in sekretariat ali predsednika ECB.

3.   Ko generalni direktor Generalnega direktorata za jezikovne storitve in sekretariat oziroma predsednik ECB prejmeta dokaz v skladu z odstavkom 1 ali 2, ga ob upoštevanju člena 4 tega sklepa nemudoma pošljeta Uradu in o tem obvestita Direktorat za notranjo revizijo oziroma predsednika ECB.

4.   V primerih, ko ima zaposleni v ECB ali udeleženec sej organov odločanja konkreten dokaz, ki podpira sum o obstoju primera goljufije, korupcije ali drugega nezakonitega dejanja v smislu odstavka 1, in ima hkrati utemeljene razloge, da meni, da bi postopek, predviden v zgornjih odstavkih, v tem primeru preprečil ustrezno predajo tega dokaza Uradu, lahko o tem obvesti neposredno Urad, ne da bi zanj veljal člen 4.

Člen 4

Sodelovanje z Uradom glede občutljivih informacij

1.   V izjemnih primerih, ko bi lahko razširjanje določenih informacij zunaj ECB resno ogrozilo njeno delovanje, sprejme odločitev, ali se Uradu odobri dostop do takih informacij oziroma ali se mu pošlje take informacije, Izvršilni odbor. To velja za informacije, ki se nanašajo na odločitve glede denarne politike ali na posle, povezane z upravljanjem deviznih rezerv in posredovanjem na deviznih trgih, če takšne informacije niso starejše od enega leta, za podatke, ki jih ECB prejme od organov bonitetnega nadzora glede stabilnosti finančnega sistema ali posameznih kreditnih institucij, ali za informacije, ki se nanašajo na zaščitne elemente in tehnične specifikacije evro bankovcev.

2.   Izvršilni odbor pri vsaki taki odločitvi upošteva vse ustrezne vidike, kot so stopnja občutljivosti informacije, ki jo Urad zahteva za preiskavo, njen pomen za preiskavo in resnost suma, kot ga Urad, zaposleni v ECB ali udeleženec sej organov odločanja predstavi Predsedniku ECB, in stopnjo tveganja za delovanje ECB v prihodnosti. Če dostop ni odobren, mora biti odločitev utemeljena z navedbo razlogov. Izvršilni odbor lahko odobri Uradu dostop do podatkov, ki jih ECB prejme od organov bonitetnega nadzora glede stabilnosti finančnega sistema ali posameznih kreditnih institucij, razen če pristojni organ bonitetnega nadzora meni, da bi razkritje zadevne informacije ogrozilo stabilnost finančnega sistema ali posamezne kreditne institucije.

3.   V zelo izjemnih primerih, ko gre za informacije v zvezi s posamičnim področjem dejavnosti ECB, ki so enako občutljive kot kategorije informacij iz odstavka 1, lahko Izvršilni odbor začasno odloči, da Uradu ne odobri dostopa do takšnih informacij. Za takšno odločitev, ki lahko velja največ šest mesecev, se uporablja odstavek 2. Po tem se Uradu odobri dostop do zadevnih informacij, razen če je Svet ECB v vmesnem času spremenil ta sklep tako, da je kategorijam iz odstavka 1 dodal kategorijo z zadevnimi informacijami. Svet ECB navede svoje razloge za spremembo tega sklepa.

Člen 5

Pomoč s strani ECB pri notranjih preiskavah

1.   Ko predstavniki Urada začnejo notranjo preiskavo v ECB, jim vodja, pristojen za varnost v ECB, odobri vstop v prostore ECB ob predložitvi pisnega pooblastila, ki izkazuje njihove osebne podatke in njihove pristojnosti kot predstavnikov Urada, in pisnega pooblastila direktorja Urada, v katerem je naveden predmet preiskave. Predsednika, podpredsednika in direktorja Direktorata za notranjo revizijo je treba o tem nemudoma obvestiti.

2.   Direktorat za notranjo revizijo pomaga Uradu pri praktični organizaciji preiskav.

3.   Zaposleni v ECB in udeleženci sej organov odločanja dajo vse zahtevane informacije predstavnikom Urada, ki vodijo preiskavo, razen če bi bila zahtevana informacija lahko občutljiva v smislu člena 4, ko odloči Izvršilni odbor. Direktorat za notranjo revizijo zabeleži vsako dano informacijo.

Člen 6

Obveščanje zainteresiranih strani

1.   O vsaki možni osebni vpletenosti zaposlenega v ECB ali udeleženca sej organov odločanja je treba naglo obvestiti zainteresirano stran, pod pogojem, da to ne ogrozi preiskave. V nobenem primeru se zaključkov, ki se na zaposlenega v ECB ali udeleženca sej organov odločanja nanašajo poimensko, po koncu preiskave ne sme pripraviti, ne da bi zainteresirana stran imela možnost izraziti svoja stališča o vseh dejstvih v zvezi z njo, vključno z vsemi obstoječimi dokazi proti njej. Zainteresirana stran ima pravico, da molči, da se vzdrži vseh dejanj, s katerimi bi se obremenila, in da si poišče osebno pravno pomoč.

2.   V primerih, v katerih je za namene preiskovanja nujno popolno varovanje tajnosti in ki zahtevajo uporabo preiskovalnih postopkov iz pristojnosti nacionalnega pravosodnega organa, se lahko obveznost, da je treba zaposlenega v ECB ali udeleženca sej organov odločanja pozvati, naj izrazi svoja stališča, odloži za določen čas v soglasju s predsednikom ali podpredsednikom.

Člen 7

Obveščanje o koncu preiskave brez nadaljnjih ukrepov

Če po notranji preiskavi ni mogoče sprožiti postopka proti zaposlenemu v ECB ali proti udeležencu sej organov odločanja, na katerega so se nanašale domneve, se notranja preiskava konča brez nadaljnjih ukrepov s sklepom direktorja Urada, ki o tem pisno obvesti zadevnega zaposlenega v ECB ali udeleženca sej organov odločanja.

Člen 8

Odvzem imunitete

Vsako zahtevo nacionalne policije ali pravosodnega organa za odvzem imunitete zaposlenega v ECB ali člana Izvršilnega odbora, Sveta ECB ali Razširjenega sveta v sodnih postopkih zaradi domnevnih primerov goljufij, korupcije ali drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti, se pošlje direktorju Urada v mnenje. O imuniteti zaposlenih v ECB odločita predsednik ali podpredsednik ECB, o imuniteti članov Izvršilnega odbora, Sveta ECB ali Razširjenega sveta pa odloči Svet ECB.

Člen 9

Sprememba Pogojev za zaposlitev v ECB

Pogoji za zaposlitev v ECB se spremenijo, kot sledi:

(1)

Naslednji stavek se doda po drugem stavku v členu 4(a):

„Zavezujejo jih določbe Sklepa ECB/2004/11 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki.“

(2)

Uvodni stavek v členu 5(b) se nadomesti z naslednjim:

„b)

Razen če je s Sklepom ECB/2004/11 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki predvideno drugače, zaposleni brez predhodnega dovoljenja Izvršilnega odbora ne smejo:“

Člen 10

Sprememba Priloge I k Pogojem za zaposlitev v ECB

Priloga I k Pogojem za zaposlitev v ECB, ki se nanaša na pogoje za kratkotrajno zaposlitev, se spremeni, kot sledi:

(1)

Naslednji stavek se doda po drugem stavku v členu 4:

„Zavezujejo jih določbe Sklepa ECB/2004/11 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki.“

(2)

Uvodni stavek v členu 10(b) se nadomesti z naslednjim:

„b)

Razen če je s Sklepom ECB/2004/11 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki predvideno drugače, zaposleni po pogodbi o kratkotrajni zaposlitvi brez predhodnega dovoljenja Izvršilnega odbora ne smejo:“

Člen 11

Končna določba

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 3. junija 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 136, 31.5.1999, str. 1.

(2)  UL C 76, 8.3.2001, str. 12.

(3)  UL C 123, 24.5.2002, str. 9.

(4)  Primer C-11/00 Komisija Evropskih skupnosti proti Evropski centralni banki, 2003, str. I-7147.

(5)  Zvezni uradni list (Bundesgesetzblatt) št. 45, 1998 z dne 27.10.1998 in št. 12, 1999 z dne 6.5.1999.


30.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/61


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 17. junija 2004

o sprejetju Poslovnika Razširjenega sveta Evropske centralne banke

(ECB/2004/12)

(2004/526/ES)

RAZŠIRJENI SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 46.4 Statuta –

SKLENIL:

Edini člen

Poslovnik Razširjenega sveta Evropske centralne banke z dne 1. septembra 1998 se nadomesti z naslednjim, ki začne veljati 1. julija 2004:

„POSLOVNIK RAZŠIRJENEGA SVETA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

UVODNO POGLAVJE

Člen 1

Opredelitev pojmov

Ta poslovnik dopolnjuje Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti in Statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. Izrazi v tem poslovniku imajo enak pomen kot v Pogodbi in Statutu.

POGLAVJE I

RAZŠIRJENI SVET

Člen 2

Datum in kraj sej Razširjenega sveta

1.   Razširjeni svet odloči o datumih svojih sej na predlog predsednika.

2.   Predsednik skliče sejo Razširjenega sveta, če zahtevo za sejo vložijo vsaj trije člani Razširjenega sveta.

3.   Predsednik lahko skliče sejo Razširjenega sveta tudi, kadar koli je to po njegovem mnenju potrebno.

4.   Razširjeni svet običajno zaseda v prostorih Evropske centralne banke (ECB).

5.   Seje so lahko tudi v obliki telekonference, če temu ne nasprotujejo vsaj trije guvernerji.

Člen 3

Udeležba na sejah Razširjenega sveta

1.   Razen če je v tem poslovniku določeno drugače, je udeležba na sejah Razširjenega sveta omejena na člane Razširjenega sveta, druge člane Izvršilnega odbora, predsednika Sveta Evropske unije in člana Komisije Evropskih skupnosti.

2.   Vsakega guvernerja lahko običajno spremlja ena oseba.

3.   Če se član Razširjenega sveta ne more udeležiti seje, lahko pisno imenuje namestnika, da se udeleži seje in glasuje v njegovem imenu. To pisno sporočilo pošlje predsedniku pravočasno pred sejo. Tega namestnika lahko običajno spremlja ena oseba.

4.   Predsednik imenuje zaposlenega v ECB za tajnika. Tajnik pomaga predsedniku pri pripravi sej Razširjenega sveta in sestavlja zapisnike sej.

5.   Razširjeni svet lahko povabi tudi druge osebe, da se udeležijo njegovih sej, če je to po njegovem mnenju primerno.

Člen 4

Glasovanje

1.   Razširjeni svet je sklepčen, če sta navzoči dve tretjini članov ali njihovih namestnikov. Če Razširjeni svet ni sklepčen, lahko predsednik skliče izredno sejo, na kateri se odločitve lahko sprejmejo ne glede na sklepčnost.

2.   Če ni v Statutu določeno drugače, se odločitve sprejemajo z navadno večino.

3.   Razširjeni svet glasuje na predlog predsednika. Predsednik lahko začne postopek glasovanja tudi na predlog katerega od članov Razširjenega sveta.

4.   Odločitve se lahko sprejmejo tudi po pisnem postopku, razen če temu nasprotujejo vsaj trije člani Razširjenega sveta. Pri pisnem postopku je treba zagotoviti:

(i)

običajno najmanj deset delovnih dni za preučitev s strani vsakega člana Razširjenega sveta. V nujnem primeru, ki mora biti upravičen v zahtevi, se ta rok lahko skrajša na pet delovnih dni;

(ii)

lastnoročni podpis vsakega člana Razširjenega sveta in

(iii)

zapis vsake take odločitve v zapisniku naslednje seje Razširjenega sveta.

Člen 5

Organizacija sej Razširjenega sveta

1.   Razširjeni svet sprejme dnevni red za vsako sejo. Predsednik sestavi začasni dnevni red in ga skupaj s pripadajočimi dokumenti pošlje članom Razširjenega sveta in drugim pooblaščenim udeležencem vsaj osem dni pred sejo, razen v izrednih primerih, ko predsednik ravna okoliščinam primerno. Razširjeni svet lahko na predlog predsednika ali katerega koli drugega člana Razširjenega sveta odloči, da se posamezne točke črtajo z začasnega dnevnega reda ali da se mu dodajo nove. Točka se črta z dnevnega reda na zahtevo vsaj treh članov Razširjenega sveta, če pripadajoči dokumenti niso bili pravočasno predloženi članom Razširjenega sveta.

2.   Zapisnik razprave Razširjenega sveta se predloži njegovim članom v odobritev na naslednji seji (ali, kadar je to potrebno, že prej s pisnim postopkom), podpiše pa ga predsednik.

POGLAVJE II

VKLJUČEVANJE RAZŠIRJENEGA SVETA V NALOGE EVROPSKEGA SISTEMA CENTRALNIH BANK

Člen 6

Razmerje med Razširjenim svetom in Svetom ECB

1.   Razširjeni svet ne glede na svoje druge odgovornosti, vključno s tistimi iz člena 44 Statuta, sodeluje zlasti pri nalogah, navedenih v členu 6.2 do 6.8.

2.   Razširjeni svet sodeluje pri svetovalnih nalogah ECB iz člena 4 in člena 25.1 Statuta.

3.   Sodelovanje Razširjenega sveta pri statističnih nalogah ECB predstavlja:

krepitev sodelovanja med vsemi nacionalnimi centralnimi bankami Evropske unije z namenom podpore nalogam ECB na področju statistike,

sodelovanje pri usklajevanju, kadar je to potrebno, pravil in običajnih postopkov za zbiranje, urejanje in razpošiljanje statističnih podatkov vseh nacionalnih centralnih bank Evropske unije, in

predložitev pripomb Svetu ECB v zvezi z osnutki priporočil na statističnem področju iz člena 42 Statuta, preden so le-ta sprejeta.

4.   Razširjeni svet sodeluje pri izpolnjevanju obveznosti poročanja ECB iz člena 15 Statuta tako, da Svetu ECB predloži pripombe k letnemu poročilu, preden je le-to sprejeto.

5.   Razširjeni svet sodeluje pri standardizaciji računovodskih pravil in poročanja o poslovanju iz člena 26.4 Statuta tako, da Svetu ECB predloži pripombe k osnutkom pravil, preden so le-ta sprejeta.

6.   Razširjeni svet sodeluje pri sprejemanju drugih ukrepov v okviru člena 29.4 Statuta tako, da Svetu ECB predloži pripombe k osnutkom takih ukrepov, preden so le-ti sprejeti.

7.   Razširjeni svet sodeluje pri pripravi Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki tako, da Svetu ECB predloži pripombe k osnutku, preden je dokument sprejet.

8.   Razširjeni svet sodeluje pri pripravah, ki so potrebne za nepreklicno določitev deviznih tečajev iz člena 47.3 Statuta tako, da Svetu ECB predloži pripombe k:

osnutkom mnenj ECB iz člena 123(5) Pogodbe,

osnutkom drugih mnenj ECB v zvezi s pravnimi akti Skupnosti, ki se sprejmejo, ko je odstopanje odpravljeno, in

odločitvam iz odstavka 10 Protokola o nekaterih določbah v zvezi z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske.

9.   Kadar koli se od Razširjenega sveta zahteva, da sodeluje pri nalogah ECB iz zgornjih odstavkov, mu mora biti za to dan razumen rok, ki ne sme biti krajši od desetih delovnih dni. V nujnem primeru, ki mora biti upravičen v zahtevi, se ta rok lahko skrajša na pet delovnih dni. Predsednik lahko odloči, da se uporabi pisni postopek.

10.   Predsednik v skladu s členom 47.4 Statuta obvešča Razširjeni svet o sklepih, ki jih sprejme Svet ECB.

Člen 7

Razmerje med Razširjenim svetom in Izvršilnim odborom

1.   Razširjeni svet ECB ima možnost predložiti pripombe, preden Izvršilni odbor:

uveljavi pravne akte Sveta ECB, pri katerih je v skladu s členom 12.1 Poslovnika Evropske centralne banke zahtevano sodelovanje Razširjenega sveta,

sprejme, na podlagi pooblastil, prenesenih s strani Sveta ECB v skladu s členom 12.1 Statuta, pravne akte, za katere je v skladu s členom 12.1 Poslovnika Evropske centralne banke zahtevano sodelovanje Razširjenega sveta.

2.   Kadar koli se od Razširjenega sveta zahteva, da predloži pripombe po prvem odstavku tega člena, mu mora biti za to dan razumen rok, ki ne sme biti krajši od desetih delovnih dni. V nujnem primeru, ki mora biti upravičen v zahtevi, se ta rok lahko skrajša na pet delovnih dni. Predsednik lahko odloči, da se uporabi pisni postopek.

Člen 8

Odbori Evropskega sistema centralnih bank

1.   Razširjeni svet lahko znotraj področja svoje pristojnosti zahteva od odborov, ki jih je ustanovil Svet ECB na podlagi člena 9 Poslovnika Evropske centralne banke, da preučijo določene teme.

2.   Nacionalna centralna banka vsake nesodelujoče države članice lahko imenuje največ dva zaposlena, da se udeležita sej odborov, kadar se ti ukvarjajo z zadevami, ki spadajo v področje pristojnosti Razširjenega sveta, in kadar koli je to po mnenju predsednika posamičnega odbora in Izvršilnega odbora primerno.

POGLAVJE III

POSEBNE POSTOPKOVNE DOLOČBE

Člen 9

Pravni instrumenti

1.   Sklepe ECB iz členov 46.4 in 48 Statuta in iz tega poslovnika, kakor tudi priporočila ECB in mnenja ECB, ki jih Razširjeni svet sprejme na podlagi člena 44 Statuta, podpiše predsednik.

2.   Vsi pravni instrumenti ECB so oštevilčeni, uradno sporočeni in objavljeni v skladu s členom 17.7 Poslovnika Evropske centralne banke.

Člen 10

Zaupnost dokumentov ECB in dostop do njih

1.   Razprave Razširjenega sveta in odborov ali skupin, ki se ukvarjajo z zadevami iz njegove pristojnosti, so zaupne, razen če Razširjeni svet pooblasti predsednika, da objavi rezultate njihovih posvetovanj.

2.   Dostop javnosti do dokumentov, ki jih sestavijo Razširjeni svet in odbori ali skupine, ki se ukvarjajo z zadevami iz njegove pristojnosti, je urejen s sklepom Sveta ECB, sprejetim na podlagi člena 23.2 Poslovnika Evropske centralne banke.

3.   Dokumenti, ki jih sestavijo Razširjeni svet in odbori ali skupine, ki se ukvarjajo z zadevami iz njegove pristojnosti, se opredelijo za tajne in se z njimi ravna v skladu s pravili, določenimi v upravni okrožnici, sprejeti na podlagi člena 23.3 Poslovnika Evropske centralne banke. Po preteku 30 let bodo prosto dostopni, če organi odločanja ne odločijo drugače.

Člen 11

Konec uporabe

Ko bo Svet Evropske unije v skladu s členom 122(2) Pogodbe odpravil vsa odstopanja in ko bodo sprejete vse odločitve, ki jih predvideva Protokol o nekaterih določbah v zvezi z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, bo Razširjeni svet razpuščen in ta poslovnik se ne bo več uporabljal.“

V Frankfurtu na Majni, 17. junija 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET