ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 213

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
15. junij 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1110/2004 z dne 14. junija 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1111/2004 z dne 14. junija 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2199/2003 o prehodnih ukrepih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1259/1999 v letu 2004 za sheme enotnega plačila na površino za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1112/2004 z dne 14. junija 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 1096/2004 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode

4

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2004/512/ES:Odločba Sveta z dne 8. junija 2004 o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS)

5

 

*

2004/513/ES:Sklep Sveta z dne 2. junija 2004 o sklenitvi Okvirne konvencije SZO o nadzoru tobaka

8

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1110/2004

z dne 14. junija 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. junija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. junija 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

60,4

999

60,4

0707 00 05

052

104,2

096

99,3

999

101,8

0709 90 70

052

95,2

999

95,2

0805 50 10

052

48,0

388

61,2

508

51,4

528

50,0

999

52,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,8

400

122,5

404

106,3

508

60,5

512

74,4

524

42,8

528

62,8

720

104,0

804

99,2

809

92,8

999

85,1

0809 10 00

052

218,7

999

218,7

0809 20 95

052

414,1

400

366,9

999

390,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

999

135,3

0809 40 05

052

246,4

999

246,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1111/2004

z dne 14. junija 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 2199/2003 o prehodnih ukrepih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1259/1999 v letu 2004 za sheme enotnega plačila na površino za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pristopne pogodbe Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške, in zlasti prvega pododstavka člena 41,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2199/2003 (1) določa uporabo predhodnih ukrepov za leto 2004 za sheme enotnega plačila na površino. Posebno člen 4 določa datum do katerega mora kmet oddati zahtevek, ki ga določi nova država članica, vendar najkasneje do 15. junija 2004, vse spremembe zahtevkov pa do 15. junija 2004.

(2)

Nekatere nove države članice se lahko soočijo s težavami pri uvedbi nove sheme za enotna plačila na površino in možnostjo zamujanja roka oddaje zahtevkov do 15. junija 2004. Zato je primerno predvideti, z učinkom od 15. junija 2004, možnost določitve datuma s strani novih držav članic, vendar ne kasneje od 15. julija 2004. Posledično zadnji dan oddaje za vse spremembe zahtevkov naj ne bo kasnejši od 15. julija 2004. V skladu s tem se spremeni Uredba (ES) št. 2199/2003.

(3)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem ustreznih Upravljalnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 4 Uredbe (ES) št. 2199/2003 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Zahtevek za enotno plačila na površino

1.   Da bi imel koristi od sheme enotnega plačila na površino, mora kmet oddati zahtevek pristojnemu organu do datuma, ki ga določi nova država članica, vendar najkasneje do 15. julija 2004, zahtevek z navedbo upravičenih površin v skladu s pogoji iz člena 143b(5) Uredbe (ES) št. 1782/2003.

2.   Za spremembe zahtevkov v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 2419/2001, za sheme enotnega plačila na površino je datum iz člena 8(2) Uredbe (ES) št. 2419/2001, ki ga določi nova država članica, vendar ne kasneje od 15. julija 2004.

3.   Zahtevek za sheme enotnega plačila na površino se obravnava kot zahtevek za pomoč v smislu člena 2(i) Uredbe (ES) št. 2419/2001.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 15. junija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 328, 17.2.2003, str. 21.


15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1112/2004

z dne 14. junija 2004

o spremembah Uredbe (ES) št. 1096/2004 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 1096/2004 se znesek nadomestila pod tarifno oznako 0401 30 31 9100 nadomesti z naslednjim besedilom:

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

20,79

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. junija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 209, 11.6.2004, str. 15.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/5


ODLOČBA SVETA

z dne 8. junija 2004

o vzpostavitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS)

(2004/512/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 66 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je na zasedanju v Sevilli 21. in 22. junija 2002 obravnaval vzpostavitev skupnega identifikacijskega sistema za vizumske podatke kot nalogo z najvišjo prednostjo in se zavzel za njegovo čimprejšnjo uvedbo v luči študije izvedljivosti ter na podlagi smernic, ki jih je sprejel Svet 13. junija 2002.

(2)

5. in 6. junija 2003 je Svet pozdravil študijo izvedljivosti, ki jo je predložila Komisija maja 2003, potrdil v smernicah navedene cilje VIS ter Komisijo pozval, naj v sodelovanju z državami članicami, izhajajoč iz koncepta centralizirane sistemske arhitekture, ob upoštevanju opcije tehnične platforme, ki bi bila skupna z drugo generacijo Schengenskega informacijskega sistema (SIS II), nadaljuje s pripravami za razvoj VIS.

(3)

Evropski svet je na zasedanju v Solunu 19. in 20. junija 2003 štel za nujno, da se po opravljeni študiji izvedljivosti čim prej določijo usmeritve glede načrtovanja razvoja VIS, ustrezne pravne podlage za njegovo vzpostavitev ter določitve potrebnih finančnih sredstev.

(4)

Ta odločba predstavlja potrebno pravno podlago, da bi lahko odobrena proračunska sredstva, potrebna za razvoj VIS, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi ukrepi, da bodo biometrične lastnosti kasneje vključene v skladu s sklepi Sveta z dne 19. februarja 2004, predvideli v splošnem proračunu Evropske unije ter ta del proračuna izvrševali.

(5)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te odločbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1). Odbor, ki pomaga Komisiji, se sestane, če je potrebno, v dveh različnih zasedbah, glede na dnevni red.

(6)

Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja te odločbe, namreč da bi razvile skupni VIS, in ga je zato zaradi obsega in učinka ukrepa možno bolje razviti na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor ga opredeljuje člen 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena, ta odločba ne prekoračuje tega, kar je potrebno za doseganje tega cilja.

(7)

Ta odločba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije.

(8)

Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije ter Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne sodeluje pri sprejemanju te odločbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja. Ker ta odločba predstavlja nadgraditev schengenskega pravnega reda na podlagi naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 omenjenega protokola v roku šestih mesecev po sprejetju te odločbe s strani Sveta odloči, če bo ali ne bo to odločbo prenesla v svoje notranje pravo.

(9)

Kar zadeva Islandijo in Norveško, ta odločba dalje razvija tiste določbe schengenskega pravnega reda v smislu sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o pridružitvi teh dveh držav pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (2), ki spadajo v področje iz člena 1 točke B Sklepa Sveta 1999/437/ES (3) o določenih podrobnostih uporabe tega sporazuma.

(10)

Treba se je dogovoriti o ureditvi, po kateri bodo predstavniki Islandije in Norveške lahko sodelovali v odborih, ki Komisiji pomagajo pri izvrševanju izvedbenih pristojnosti. Takšna ureditev je bila obravnavana v izmenjavi pisem med Skupnostjo ter Islandijo in Norveško (4) v prilogi k zgoraj omenjenemu sporazumu.

(11)

Ta odločba dalje razvija določbe schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2002/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (5); Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri sprejemanju te odločbe, ki zanj ni zavezujoča in se zanj ne uporablja.

(12)

Ta odločba dalje razvija določbe schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (6); Irska zato ne sodeluje pri sprejemanju te odločbe, ki zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Vzpostavi se sistem za izmenjavo podatkov o vizumih med državami članicami, „vizumski informacijski sistem“ (v nadaljevanju „VIS“), ki pooblaščenim nacionalnim organom omogoča, da te podatke vnašajo in posodabljajo ter da jih priklicujejo po elektronski poti.

2.   Vizumski informacijski sistem je osnovan na centralizirani arhitekturi in sestoji iz centralnega informacijskega sistema, v nadaljevanju „centralnega vizumskega informacijskega sistema“ (CS-VIS), vmesnika v vsaki državi članici, v nadaljevanju „nacionalnega vmesnika“ (NI-VIS), ki zagotavlja povezavo do pristojnega nacionalnega organa zadevne države članice, ter komunikacijske infrastrukture med centralnim vizumskim informacijskim sistemom in nacionalnimi vmesniki.

Člen 2

1.   Centralni vizumski informacijski sistem, nacionalni vmesnik v vsaki državi članici in komunikacijsko infrastrukturo med centralnim vizumskim informacijskim sistemom in nacionalnimi vmesniki razvije Komisija.

2.   Nacionalne infrastrukture razvijejo in/ali prilagodijo države članice.

Člen 3

Ukrepi, potrebni za razvoj centralnega vizumskega informacijskega sistema, nacionalnega vmesnika v vsaki državi članici in komunikacijske infrastrukture med centralnim vizumskim informacijskim sistemom in nacionalnimi vmesniki, kadar ne zadevajo vprašanj, naštetih v členu 4, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 5(2).

Člen 4

Ukrepi, potrebni za razvoj centralnega vizumskega informacijskega sistema, nacionalnega vmesnika v vsaki državi članici in komunikacijske infrastrukture med centralnim informacijskim vizumskim sistemom in nacionalnimi vmesniki, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 5(3), kadar zadevajo naslednja vprašanja:

(a)

oblikovanje fizične sistemske arhitekture, vključno z njenim komunikacijskim omrežjem;

(b)

tehnične vidike, ki vplivajo na varstvo osebnih podatkov;

(c)

tehnične vidike, ki imajo resne finančne posledice za proračune držav članic ali ki imajo resne tehnične posledice za nacionalne sisteme držav članic;

(d)

razvoj varnostnih zahtev, vključno z biometričnimi vidiki.

Člen 5

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen po členu 5(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2424/2001 z dne 6. decembra 2001 o razvoju druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (7).

2.   Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok, predviden v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca.

3.   Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok, predviden v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca.

4.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 6

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu letno poročilo o napredku pri razvoju centralnega vizumskega informacijskega sistema, nacionalnega vmesnika v vsaki državi članici in komunikacijske infrastrukture med centralnim informacijskim vizumskim sistemom in nacionalnimi vmesniki; prvo poročilo predloži do konca leta, v katerem je podpisana pogodba o razvoju VIS.

Člen 7

Ta odločba se začne uporabljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8

Ta odločba je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Luksemburgu, 8. junija 2004

Za Svet

Predsednik

M. McDOWELL


(1)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(2)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(3)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(4)  UL L 176, 10.7.1999, str. 53.

(5)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(6)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(7)  UL L 328, 13.12.2001, str. 4.


15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/8


SKLEP SVETA

z dne 2. junija 2004

o sklenitvi Okvirne konvencije SZO o nadzoru tobaka

(2004/513/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 95, 133 in 152, v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija se je v imenu Skupnosti pogodila o Okvirni konvenciji o nadzoru tobaka pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene organizacije (SZO).

(2)

Ta konvencija je bila podpisana v imenu Evropske skupnosti 16. junija 2003, ob upoštevanju njene morebitne kasnejše sklenitve, v skladu z odločitvijo Sveta z dne 2. junija 2003.

(3)

To konvencijo je treba odobriti.

(4)

Tako Skupnost kot njene države članice so pristojne na področjih, ki ji zajema Konvencija. Zato je zaželeno, da Skupnost in njene države članice postanejo istočasno pogodbenice zaradi skupnega izpolnjevanja obveznosti, določenih v Konvenciji, in zaradi skupnega uveljavljanja pravic, ki jih ta podeljuje, v primerih deljene pristojnosti, z namenom zagotoviti enotno uporabo Konvencije –

SKLENIL:

Člen 1

Okvirna konvencija SZO o nadzoru tobaka se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Konvencije je priloženo k temu sklepu kot Priloga I.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje osebe, ki je pristojna, da v imenu Evropske skupnosti deponira listino o odobritvi, predvideno v členu 35 Konvencije, z namenom izraziti soglasje Skupnosti glede sprejema obveznosti iz te konvencije in podati izjavo iz Priloge II k temu sklepu, skupaj z izjavo o razlagi iz Priloge III k temu sklepu.

V Luksemburgu, 2. junija 2004

Za Svet

Predsednik

M. MARTIN


(1)  Mnenje z dne 21. aprila 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).


PRILOGA I

Okvirna konvencija SZO o nadzoru tobaka  (1)


(1)  Verodostojno besedilo konvencije je sestavljeno v angleškem, francoskem in španskem jeziku in objavljeno v Uradnem listu Evropske unije.


PRILOGA II

Izjava Evropske skupnosti v skladu s členom 35(3) Okvirne konvencije SZO o nadzoru tobaka  (1)


(1)  Verodostojno besedilo izjave je sestavljeno v angleškem, francoskem in španskem jeziku in objavljeno v Uradnem listu Evropske unije.


PRILOGA III

Izjava o razlagi, ki jo bo podala Skupnost (1)


(1)  Verodostojno besedilo izjave je sestavljeno v angleškem, francoskem in španskem jeziku in objavljeno v Uradnem listu Evropske unije.