ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 205

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
9. junij 2004


Vsebina

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

Stran

 

 

Evropske centralne banke

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 21. aprila 2004 o spremembah Smernice ECB/2001/3 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2004/4)

1

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 22. aprila 2004 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (ECB/2004/5)

5

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 22. aprila 2004 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani sodelujočih nacionalnih centralnih bank (ECB/2004/6)

7

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 22. aprila 2004 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2004/7)

9

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 22. aprila 2004 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala Evropske centralne banke, za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim sredstvom deviznih rezerv, ter za sorodne finančne zadeve (ECB/2004/8)

13

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 22. aprila 2004 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 z dne 6. decembra 2001 o izdajanju evro bankovcev (ECB/2004/9)

17

 

*

Sklep Evropske centralne banke z dne 23. aprila 2004 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank (ECB/2004/10)

19

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Evropske centralne banke

9.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/1


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 21. aprila 2004

o spremembah Smernice ECB/2001/3 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET)

(ECB/2004/4)

(2004/501/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 105(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 3.1, 12.1 in 14.3 ter členov 17, 18 in 22 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Četrta alinea člena 105(2) Pogodbe in četrta alinea člena 3.1 Statuta pooblaščata Evropsko centralno banko (ECB) in nacionalne centralne banke (NCB), da podpirajo nemoteno delovanje plačilnih sistemov.

(2)

V skladu s členom 22 Statuta lahko ECB in NCB ustvarijo možnosti za zagotovitev učinkovitih in zanesljivih klirinških in plačilnih sistemov znotraj Skupnosti in z drugimi državami.

(3)

Smernico ECB/2001/3 z dne 26. aprila 2001 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (1) je treba spremeniti tako, da bo odražala naslednje: prvič, sklep Sveta ECB z dne 24. oktobra 2002, po katerem naj bi imele NCB desetih držav, ki bodo 1. maja 2004 pristopile k Evropski uniji, pravico do vključitve v sistem TARGET, ne da bi bile k temu zavezane; drugič, spremembe glede tarif, ki se plačajo v zvezi z odškodninsko shemo v sistemu TARGET.

(4)

V skladu s členom 12.1 in členom 14.3 Statuta predstavljajo smernice ECB sestavni del prava Skupnosti -

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe določb

Smernica ECB/2001/3 se spremeni, kot sledi:

1.

Člen 2 se spremeni, kot sledi:

Prvi stavek odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„Sistemi BPRČ držav članic, ki niso sprejele evra, se lahko vključijo v sistem TARGET, kolikor so taki sistemi BPRČ v skladu z minimalnimi splošnimi zahtevami iz člena 3 in so sposobni obdelati evro kot tujo valuto vzporedno z obdelavo plačil v svoji nacionalni valuti.“

2.

Z veljavnostjo od 1. avgusta 2004 se člen 8 spremeni, kot sledi:

(a)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pogoji za odškodnino

(a)

Glede udeleženca pošiljatelja v sistemu TARGET se zahtevek za administrativno tarifo in odškodninske obresti upošteva, če zaradi napak v delovanju:

(i)

obdelava plačilnega naloga ni bila zaključena v istem dnevu;

ali

(ii)

takšen udeleženec v sistemu TARGET lahko dokaže, da je imel namen vnesti plačilni nalog v sistem TARGET, vendar tega ni mogel storiti zaradi statusa nacionalnega sistema BPRČ, ki je onemogočal pošiljanje (stop-sending).

(b)

Glede udeleženca prejemnika v sistemu TARGET se zahtevek za administrativno tarifo upošteva, če zaradi napak v delovanju tak udeleženec v sistemu TARGET ni prejel plačila iz sistema TARGET, ki ga je pričakoval na dan, ko so se pojavile napake v delovanju. V tem primeru se upošteva tudi zahtevek za odškodninske obresti:

(i)

če je takšen udeleženec v sistemu TARGET uporabil možnost mejnega zadolževanja ali, če udeleženec v sistemu TARGET nima dostopa do možnosti mejnega zadolževanja, je udeležencu v sistemu TARGET ostal negativen saldo ali se mu je ob zaključku poslovanja sistema TARGET na njegovem računu BPRČ posojilo za čez dan prelilo v posojilo čez noč ali si je moral izposoditi zneske pri pristojni NCB;

in

(ii)

če je bila NCB nacionalnega sistema BPRČ, kjer se je pojavila napaka (‚nedelujoča NCB’), NCB prejemnica ali pa se je napaka pojavila tako pozno v delovnem dnevu sistema TARGET, da je bilo za udeleženca prejemnika v sistemu TARGET tehnično nemogoče ali neizvedljivo obrniti se na denarni trg.“

(b)

Odstavek 3.1(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Administrativna tarifa se določi v višini 50 evrov za prvi plačilni nalog, ki ni bil zaključen na dan obdelave, ter, v primerih večkratnih usklajevanj, v višini 25 evrov za vsakega od naslednjih štirih takšnih plačilnih nalogov in v višini 12,50 evra za vsak nadaljnji takšen plačilni nalog. Administrativna tarifa se določi za vsakega udeleženca prejemnika v sistemu TARGET.“

(c)

Odstavek 3.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2   Odškodnina za udeležence prejemnike v sistemu TARGET

(a)

Odškodninsko ponudbo po odškodninski shemi v sistemu TARGET sestavlja samo administrativna tarifa ali administrativna tarifa in odškodninske obresti.

(b)

Znesek administrativne tarife se določi v skladu z odstavkom 3.1(b) in se določi za vsakega udeleženca pošiljatelja v sistemu TARGET.

(c)

Uporabi se metoda izračunavanja odškodninskih obresti iz člena 3.1(c) zgoraj, le da v tem primeru odškodninske obresti temeljijo na razliki med mejnimi obrestmi na posojila in referenčno obrestno mero ter se izračunajo na znesek zaradi napak v delovanju uporabljene možnosti mejnega zadolževanja.

(d)

Glede udeležencev prejemnikov v sistemu TARGET (i) nacionalnih sistemov BPRČ sodelujočih držav članic, ki niso sodelujoče stranke v operacijah monetarne politike Evrosistema, in (ii) nacionalnih sistemov BPRČ nesodelujočih držav članic, v obsegu, do katerega se negativni saldo ali prelitje posojila za čez dan v posojilo čez noč ali potreba po izposojanju od pristojne NCB lahko pripiše napakam v delovanju, se del veljavne zamudne obrestne mere (kot v takšnih primerih določajo ustrezne določbe BPRČ), ki je višji od mejnih obresti na posojila, opusti (in se pri prihodnjih primerih prelitja ne upošteva) ter se za udeležence sistema TARGET nacionalnih sistemov BPRČ iz točke (ii) zgoraj ne upošteva pri dostopu do posojil za čez dan in/ali nadaljnji udeležbi v zadevnem nacionalnem sistemu BPRČ.“

(3)

Priloga I se nadomesti z besedilom v prilogi k tej smernici.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta smernica začne veljati 1. maja 2004.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic.

V Frankfurtu na Majni, 21. aprila 2004

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 140, 24.5.2001, str. 72. Smernica, kakor je bila nazadnje spremenjena s Smernico ECB/2003/6 (UL L 113, 7.5.2003, str. 10).


9.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/5


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 22. aprila 2004

o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke

(ECB/2004/5)

(2004/502/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 29.4 in 49.3 Statuta,

ob upoštevanju sodelovanja Sveta Evropske centralne banke (ECB) v skladu s četrto alineo člena 47.2 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep ECB/2003/17 z dne 18. decembra 2003 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (1) je določil z veljavnostjo od 1. januarja 2004 ponderje, določene za tiste nacionalne centralne banke (NCB), ki so bile del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) na 1. januar 2004, v ključu za vpis kapitala ECB (v nadaljevanju: ponderji v kapitalskem ključu oziroma kapitalski ključ).

(2)

Glede na pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji ter glede na to, da bodo njihove NCB 1. maja 2004 postale del ESCB, bi se moral vpisani kapital ECB v skladu s členom 49.3 Statuta avtomatično povečati. To povečanje zahteva izračun ponderjev v kapitalskem ključu za vsako NCB, ki je del ESCB 1. maja 2004, po analogiji s členom 29.1 in ob upoštevanju člena 29.2 Statuta. Razširjeni kapitalski ključ ECB in ponder v kapitalskem ključu za vsako NCB se uporablja z veljavnostjo od 1. maja 2004.

(3)

V skladu s Sklepom Sveta 2003/517/ES z dne 15. julija 2003 o statističnih podatkih, ki bodo uporabljeni za prilagoditev ključa za vpis kapitala Evropske centralne banke (2), je Evropska komisija poslala ECB statistične podatke, ki se uporabijo pri ugotavljanju razširjenega kapitalskega ključa.

(4)

Glede na člen 3.3 Poslovnika Razširjenega sveta Evropske centralne banke in glede na prispevek Razširjenega sveta k temu sklepu so guvernerji centralnih bank: Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta` Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije in Národná banka Slovenska imeli možnost dati svoje pripombe v zvezi s tem sklepom pred njegovim sprejetjem –

SKLENIL:

Člen 1

Zaokroževanje

Če Evropska komisija pošlje popravljene statistične podatke, ki se uporabijo pri razširitvi kapitalskega ključa, in vsota številk ne znaša 100 %, se razlika izravna: (i) če je vsota številk manjša od 100 %, s prištevanjem 0,0001 odstotne točke k najmanjšemu deležu oziroma najmanjšim deležem v naraščajočem zaporedju, dokler ni doseženo natančno 100 %, ali (ii) če vsota številk presega 100 %, z odštevanjem 0,0001 odstotne točke v padajočem zaporedju od največjega deleža oziroma največjih deležev, dokler ni doseženo natančno 100 %.

Člen 2

Ponderji v kapitalskem ključu

Ponderji, določeni za vsako nacionalno centralno banko v kapitalskem ključu iz člena 29 Statuta, so od 1. maja 2004 naslednji:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5502 %

Česká národní banka

1,4584 %

Danmarks Nationalbank

1,5663 %

Deutsche Bundesbank

21,1364 %

Eesti Pank

0,1784 %

Bank of Greece

1,8974 %

Banco de España

7,7758 %

Banque de France

14,8712 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

0,9219 %

Banca d’Italia

13,0516 %

Central Bank of Cyprus

0,1300 %

Latvijas Banka

0,2978 %

Lietuvos bankas

0,4425 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1568 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3884 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0647 %

De Nederlandsche Bank

3,9955 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0800 %

Narodowy Bank Polski

5,1380 %

Banco de Portugal

1,7653 %

Banka Slovenije

0,3345 %

Národná banka Slovenska

0,7147 %

Suomen Pankki

1,2887 %

Sveriges Riksbank

2,4133 %

Bank of England

14,3822 %

Člen 3

Končne določbe

1.   Ta sklep začne veljati 23. aprila 2004.

2.   Sklep ECB/2003/17 se s tem razveljavi z veljavnostjo od 1. maja 2004.

V Frankfurtu na Majni, 22. aprila 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 9, 15.1.2004, str. 27.

(2)  UL L 181, 19.7.2003, str. 43.


9.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/7


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 22. aprila 2004

o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani sodelujočih nacionalnih centralnih bank

(ECB/2004/6)

(2004/503/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 28.3 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep ECB/2003/18 z dne 18. decembra 2003 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani sodelujočih nacionalnih centralnih bank (1) je določil način in višino, v katerih naj nacionalne centralne banke (NCB) držav članic, ki so uvedle evro (v nadaljevanju: sodelujoče NCB), vplačajo kapital Evropske centralne banke (ECB) na 1. Januar 2004.

(2)

Glede na pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji ter glede na to, da bodo njihove NCB 1. maja 2004 postale del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), Sklep ECB/2004/5 z dne 22. aprila 2004 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (2) določa z veljavnostjo od 1. maja 2004 ponderje, ki so določeni za sodelujoče NCB v ključu za vpis povečanega kapitala ECB (v nadaljevanju: ponderji v kapitalskem ključu oziroma kapitalski ključ).

(3)

Vpisani kapital ECB bo od 1. maja 2004 znašal 5 564 669 247,19 evrov.

(4)

Zaradi razširjenega kapitalskega ključa je treba sprejeti nov sklep ECB, ki bo razveljavil Sklep ECB/2003/18 z veljavnostjo od 1. maja 2004 ter določil način in višino, v katerih naj sodelujoče NCB vplačajo kapital ECB na 1. maj 2004 –

SKLENIL:

Člen 1

Višina in oblika vplačanega kapitala

Vsaka sodelujoča NCB 1. maja 2004 v celoti vplača svoj vpisani kapital v kapital ECB. Ob upoštevanju ponderjev v kapitalskem ključu, opisanih v členu 2 Sklepa ECB/2004/5, vplača torej vsaka sodelujoča NCB 1. maja 2004 znesek, ki je prikazan poleg njenega imena v spodnji preglednici:

Sodelujoča NCB (EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

141 910 195,14

Deutsche Bundesbank

1 176 170 750,76

Bank of Greece

105 584 034,30

Banco de España

432 697 551,32

Banque de France

827 533 093,09

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 300 685,79

Banca d’Italia

726 278 371,47

Banque centrale du Luxembourg

8 725 401,38

De Nederlandsche Bank

222 336 359,77

Oesterreichische Nationalbank

115 745 120,34

Banco de Portugal

98 233 106,22

Suomen Pankki

71 711 892,59

Člen 2

Uskladitev vplačanega kapitala

Vsaka sodelujoča NCB je že vplačala svoj delež vpisanega kapitala ECB, določen za obdobje do 30. aprila 2004 po Sklepu ECB/2003/18. Glede na to bodisi sodelujoča NCB prenese dodaten znesek na ECB bodisi ECB prenese znesek nazaj na sodelujočo NCB, tako da se dosežejo zneski, določeni v preglednici v členu 1. Ti prenosi se opravijo v skladu s pogoji, določenimi v Sklepu ECB/2004/7 z dne 22. aprila 2004 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (3).

Člen 3

Končne določbe

1.   Ta sklep začne veljati 23. aprila 2004.

2.   Sklep ECB/2003/18 se s tem razveljavi z veljavnostjo od 1. maja 2004.

V Frankfurtu na Majni, 22. aprila 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 9, 15.1.2004, str. 29.

(2)  Glej stran tega Uradnega lista.

(3)  Glej stran 9 tega Uradnega lista.


9.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/9


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 22. aprila 2004

o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala

(ECB/2004/7)

(2004/504/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 28.5 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet ECB mora zaradi uskladitve ponderjev, določenih za nacionalne centralne banke (NCB) v razširjenem ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (ECB) (v nadaljevanju: ponderji v kapitalskem ključu oziroma kapitalski ključ), ki jo predvideva Sklep ECB/2004/5 z dne 22. aprila 2004 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (1), določiti pogoje za prenose kapitalskih deležev med NCB, ki so 30. aprila 2004 del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), da se tako zagotovi, da razdelitev teh deležev ustreza opravljenim uskladitvam.

(2)

Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije in Národná banka Slovenska (v nadaljevanju: NCB držav pristopnic) postanejo del ESCB šele 1. maja 2004, kar pomeni, da prenosi kapitalskih deležev v skladu s členom 28.5 Statuta ne veljajo za NCB držav pristopnic.

(3)

Sklep ECB/2004/6 z dne 22. aprila 2004 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani sodelujočih nacionalnih centralnih bank (2), določa način in višino, v katerih naj NCB držav članic, ki so uvedle evro (v nadaljevanju: sodelujoče NCB), vplačajo kapital ECB glede na razširjeni kapitalski ključ. Sklep ECB/2004/10 z dne 23. aprila 2004 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank (3) določa odstotek, ki naj ga NCB držav članic, ki 1. maja 2004 ne uvedejo evra (v nadaljevanju: nesodelujoče NCB), vplačajo 1. maja 2004 glede na razširjeni kapitalski ključ.

(4)

Sodelujoče NCB so vplačale svoje deleže v vpisanem kapitalu ECB, kot je to zahteval Sklep ECB/2003/18 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani sodelujočih nacionalnih centralnih bank (4). Glede na to člen 2 Sklepa ECB/2004/6 določa, naj bodisi sodelujoča NCB prenese dodaten znesek na ECB bodisi ECB prenese znesek nazaj na sodelujočo NCB, tako da se dosežejo zneski, prikazani v preglednici v členu 1 Sklepa ECB/2004/6. Tudi Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank in Bank of England so vplačale svoje deleže v vpisanem kapitalu ECB, kot je to zahteval Sklep ECB/2003/19 z dne 18. decembra 2003 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank (5). Glede na to člen 2(1) Sklepa ECB/2004/10 določa, naj vsaka od teh treh NCB bodisi prenese dodaten znesek na ECB bodisi prejme znesek nazaj od ECB, tako da se dosežejo zneski, prikazani v preglednici v členu 1 Sklepa ECB/2004/10. Člen 2(2) Sklepa ECB/2004/10 določa, da vsaka od NCB držav pristopnic prenese na ECB znesek, prikazan poleg njenega imena v preglednici v členu 1 istega sklepa –

SKLENIL:

Člen 1

Prenos kapitalskih deležev

Glede na delež v kapitalu ECB, ki ga bo imela vsaka od sodelujočih NCB, kakor tudi Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank in Bank of England, vpisanega na 30. april 2004, in glede na delež v kapitalu ECB, ki ga bo vsaka od teh NCB vpisala po 1. maju 2004 zaradi uskladitve ponderjev v kapitalskem ključu, kakor je opisano v členu 2 Sklepa ECB/2004/5, prenesejo te NCB kapitalske deleže med seboj prek obojestranskih prenosov z ECB, da se zagotovi, da razdelitev kapitalskih deležev 1. maja 2004 ustreza usklajenim ponderjem. S tem namenom vsaka od teh NCB na podlagi tega člena in brez nadaljnjih formalnosti ali dejanj 1. maja 2004 bodisi prenese bodisi prejme delež v vpisanem kapitalu ECB, ki je prikazan poleg njenega imena v četrtem stolpcu preglednice v Prilogi I tega sklepa, pri čemer se „+“ nanaša na kapitalski delež, ki ga ECB prenese na NCB, in „–“ na kapitalski delež, ki ga NCB prenese na ECB.

Člen 2

Uskladitev vplačanega kapitala

1.   Glede na višino kapitala ECB, ki ga je vsaka NCB vplačala (če ga je), in glede na višino kapitala ECB, ki ga vsaka NCB vplača 1. maja 2004, kakor to določa člen 1 Sklepa ECB/2004/6 za sodelujoče NCB oziroma člen 1 Sklepa ECB/2004/10 za nesodelujoče NCB, vsaka NCB 3. Maja 2004 bodisi prenese bodisi prejme neto znesek (v evrih), ki je prikazan poleg njenega imena v četrtem stolpcu preglednice v Prilogi II tega sklepa, pri čemer se „+“ nanaša na znesek, ki ga NCB prenese na ECB, in „–“ na znesek, ki ga ECB prenese na to NCB.

2.   ECB in NCB, ki so zavezane prenesti znesek iz odstavka 1, 3. maja 2004 ločeno prenesejo obresti, ki se natečejo v obdobju od 1. maja 2004 do 3. maja 2004 od posameznih zneskov, ki jih dolgujejo ECB in takšne NCB iz odstavka 1. Prenosniki in prejemniki teh obresti so isti kot prenosniki in prejemniki zneskov, od katerih se obresti natečejo.

Člen 3

Splošne določbe

1.   Prenosi, opisani v členu 2, se izvršijo prek transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET).

2.   Če NCB 3. maja 2004 nima dostopa do sistema TARGET, prenese zneske, opisane v členu 2, 3. maja 2004 s knjiženjem v dobro na računu, ki ga ECB pravočasno navede.

3.   Natečene obresti iz člena 2(2) se izračunajo dnevno z uporabo metode dejanskega števila dni/360 dni po stopnji, enaki mejni obrestni meri, ki jo uporabi ESCB v svoji zadnji operaciji glavnega refinanciranja.

4.   ECB in NCB, ki so zavezane izvesti prenos na podlagi člena 2, dajo ob pravem času potrebna navodila za pravilno in pravočasno izvedbo teh prenosov.

Člen 4

Končna določba

Ta sklep začne veljati 23. aprila 2004.

V Frankfurtu na Majni, 22. aprila 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Glej stran 5 tega Uradnega lista.

(2)  Glej stran 7 tega Uradnega lista.

(3)  Glej stran 19 tega Uradnega lista.

(4)  UL L 9, 15.1.2004, str. 29.

(5)  UL L 9, 15.1.2004, str. 31.


9.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/13


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 22. aprila 2004

o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala Evropske centralne banke, za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim sredstvom deviznih rezerv, ter za sorodne finančne zadeve

(ECB/2004/8)

(2004/505/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 30 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji, ter glede na to, da bodo njihove nacionalne centralne banke (NCB) 1. maja 2004 postale del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), se uskladijo ponderji, določeni za NCB države članic, ki so uvedle evro (v nadaljevanju: sodelujoče NCB), v kapitalskem ključu ECB (v nadaljevanju: ponderji v kapitalskem ključu oziroma kapitalski ključ), kakor je določeno v Sklepu ECB/2004/5 z dne 22. aprila 2004 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (1).

(2)

Zaradi te uskladitve je treba uskladiti tudi terjatve, ki jih je ECB na podlagi člena 30.3 Statuta priznala sodelujočim NCB in ki so enakovredne prispevkom sredstev deviznih rezerv sodelujočih NCB v ECB (v nadaljevanju: terjatve).

(3)

Tiste sodelujoče NCB, katerih terjatve se zaradi razširitve kapitalskega ključa 1. maja 2004 povečajo, bi torej morale opraviti kompenzacijski prenos na ECB, ECB pa bi morala opraviti kompenzacijski prenos na tiste sodelujoče NCB, katerih terjatve se zaradi te razširitve zmanjšajo.

(4)

Od 1. maja 2004 bo najvišja možna meja zneska sredstev deviznih rezerv, ki se lahko prenese na ECB, 55 646 692 471,89 evrov.

(5)

V skladu s splošnimi načeli poštenosti, enake obravnave in varstva pravno utemeljenih pričakovanj, ki so podlaga Statuta, bi morale tudi tiste sodelujoče NCB, katerih sorazmerni delež v vrednosti akumuliranega lastnega kapitala se zaradi zgoraj navedenih uskladitev poveča, opraviti kompenzacijski prenos na tiste sodelujoče NCB, katerih sorazmerni delež se zmanjša.

(6)

Ponderji v kapitalskem ključu za vsako sodelujočo NCB do 30. aprila 2004 in po 1. maju 2004 bi morali biti izraženi kot odstotek celotnega kapitala ECB, kot ga vpišejo vse sodelujoče NCB za izračun uskladitve vrednosti deleža vsake sodelujoče NCB v vrednosti akumuliranega lastnega kapitala ECB –

SKLENIL:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu:

(a)

„vrednost akumuliranega lastnega kapitala“ pomeni vsoto rezerv, računov vrednotenja in rezervacij ECB, enakovrednih rezervam, kakor jih izračuna ECB na 30. april 2004, plus ali minus izračunani akumulirani čisti dobiček oziroma izguba ECB od 1. januarja 2004 do 30. aprila 2004 po vključitvi nerazdeljenega prihodka ECB iz naslova evro bankovcev, ki se nateče v mesecu aprilu 2004, in ob izključitvi prihodka ECB iz naslova evro bankovcev v prvem četrtletju 2004, ki je bil že porazdeljen med NCB. Rezerve ECB in tiste rezervacije, ki so enakovredne rezervam, vključujejo, brez omejitev za splošni pomen „vrednosti akumuliranega lastnega kapitala“, splošni rezervni sklad in rezervacije, ki so enakovredne rezervam, za odhodke vrednotenja v zvezi z deviznimi tečaji in tržnimi cenami;

(b)

„datum prenosa“ pomeni 19. maj 2004;

(c)

„prihodek ECB iz naslova evro bankovcev“ pomeni isto kot izraz „prihodek ECB iz naslova evro bankovcev v obtoku“, kot je opredeljeno v členu 1(d) Sklepa ECB/2002/9 z dne 21. Novembra 2002 o porazdelitvi prihodka Evropske centralne banke iz naslova evro bankovcev v obtoku med nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic (2).

Člen 2

Prispevek v rezerve in rezervacije ECB

1.   Če se delež sodelujoče NCB v vrednosti akumuliranega lastnega kapitala zaradi povečanja njega ponderja v kapitalskem ključu 1. maja 2004 poveča, taka NCB na datum prenosa prenese na ECB znesek, določen v skladu z odstavkom 3.

2.   Če se delež sodelujoče NCB v vrednosti akumuliranega lastnega kapitala zaradi zmanjšanja njenega ponderja v kapitalskem ključu 1. maja 2004 zmanjša, taka NCB na datum prenosa od ECB prejme znesek, določen v skladu z odstavkom 3.

3.   Do vključno 14. maja 2004 ECB izračuna in vsaki sodelujoči NCB potrdi bodisi znesek, ki naj ga ta NCB prenese na ECB, kadar se uporablja odstavek 1, bodisi znesek, ki ga ta NCB prejme od ECB, kadar se uporablja odstavek 2. Ob upoštevanju zaokroževanja se vsak preneseni ali prejeti znesek izračuna tako, da se vrednost akumuliranega lastnega kapitala pomnoži z absolutno razliko med ponderjem v kapitalskem ključu za vsako sodelujočo NCB na 30. april 2004 in njenim ponderjem v kapitalskem ključu po 1. maju 2004, rezultat pa se deli s 100.

4.   Vsak znesek, opisan v odstavku 3, zapade v evrih dne 1. maja 2004, vendar se dejansko prenese na datum prenosa.

5.   Na datum prenosa sodelujoča NCB ali ECB, ki mora prenesti znesek iz odstavka 1 ali odstavka 2, ločeno prenese tudi obresti, ki se v obdobju od 1. maja 2004 do datuma prenosa natečejo od posameznih zneskov, ki jih dolgujejo sodelujoče NCB in ECB. Prenosniki in prejemniki teh obresti so isti kakor prenosniki in prejemniki zneskov, na katere se obresti natečejo.

6.   Če je vrednost akumuliranega lastnega kapitala nižja od nič, se zneski, ki jih je treba prenesti ali prejeti na podlagi odstavka 3 in odstavka 5, poravnajo v nasprotnih smereh od smeri, ki so navedene v odstavku 3 in odstavku 5.

Člen 3

Uskladitev terjatev, ki so enakovredne prenesenim sredstvom deviznih rezerv

1.   Terjatve sodelujočih NCB se uskladijo 1. maja 2004 v skladu z njihovimi usklajenimi ponderji v kapitalskem ključu. Vrednost terjatev sodelujočih NCB po 1. maju 2004 je navedena v tretjem stolpcu preglednice v prilogi k temu sklepu.

2.   Šteje se, da vsaka sodelujoča NCB na podlagi te določbe in brez nadaljnjih formalnosti ali dejanj 1. maja 2004 prenese ali prejme absolutno vrednost terjatve (v evrih), ki je navedena poleg njenega imena v četrtem stolpcu preglednice v prilogi k temu sklepu, pri čemer se „–“ nanaša na terjatev, ki jo NCB prenese na ECB, in „+“ na terjatev, ki jo ECB prenese na NCB.

3.   3. maja 2004 vsaka sodelujoča NCB bodisi prenese bodisi prejme absolutno vrednost zneska (v evrih), ki je naveden poleg njenega imena v četrtem stolpcu preglednice v prilogi k temu sklepu, pri čemer se „+“ nanaša na znesek, ki ga NCB prenese na ECB, in „–“ na znesek, ki ga ECB prenese na NCB.

4.   3. maja 2004 ECB in sodelujoče NCB, ki so zavezane prenesti zneske iz odstavka 3, ločeno prenesejo tudi obresti, ki se v obdobju od 1. maja 2004 do 3. maja 2004 natečejo od posameznih zneskov, ki jih dolgujejo ECB in takšne NCB. Prenosniki in prejemniki teh obresti so isti kakor prenosniki in prejemniki zneskov, na katere se obresti natečejo.

Člen 4

Sorodne finančne zadeve

1.   Z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 2(1) Sklepa ECB/2001/16 z dne 6. decembra 2001 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic za poslovno leto 2003 (3), se saldi znotraj Evrosistema iz naslova evro bankovcev v obtoku za obdobje od 1. maja 2004 do 31. maja 2004 izračunajo na podlagi razširjenega kapitalskega ključa, ki se uporablja po 1. maja 2004 in se uporabi na salde iz naslova skupne količine evro bankovcev v obtoku na 30. april 2004. Povprečna stopnja donosa, kakor je opisana v členu 3(3) Sklepa ECB/2001/16, se izračuna ločeno za obdobje od 1. januarja 2004 do 30. aprila 2004 in za obdobje od 1. maja 2004 do 31. decembra 2004. Za obdobje od 1. maja 2004 do 31. decembra 2004 se kompenzacijski zneski in računovodske vknjižbe za izenačitev teh zneskov, kakor je opisano v členu 4(3) Sklepa ECB/2001/16, vpisujejo v poslovne knjige vsake NCB z datumom valute 1. maj 2004. Z odstopanjem od tretjega stavka člena 5(1) Sklepa ECB/2001/16 ECB obvesti NCB na štiri mesece o zneskih kumulativnega denarnega prihodka za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2004 in na dva meseca za obdobje od 1. maja 2004 do 30. junija 2004.

2.   Za obdobje od 1. januarja 2004 do 30. aprila 2004 se združeni denarni prihodek NCB, obrestovanje terjatev NCB, ki so enakovredne sredstvom deviznih rezerv, prenesenim na ECB, in obrestovanje saldov znotraj Evrosistema iz naslova evro bankovcev v obtoku razporedijo in porazdelijo v skladu s ponderji v kapitalskem ključu, ki se uporabljajo 30. aprila 2004. Prihodek ECB iz naslova evro bankovcev za prvo četrtletje 2004 se razporedi v skladu s ponderji v kapitalskem ključu, ki se uporabljajo30. aprila 2004, in za drugo četrtletje 2004 v skladu s ponderji v kapitalskem ključu, ki se uporabljajo po 1. maja 2004.

3.   Čisti dobiček oziroma izguba ECB za poslovno leto 2004 se razporedi na podlagi ponderjev v kapitalskem ključu, ki se uporabljajo po 1. maja 2004.

4.   Če ob koncu leta 2004 ECB izračuna, da je verjetno, da bo v poslovnem letu 2004 imela skupno izgubo, ali če je možni čisti dobiček nižji od zneska prihodka ECB iz naslova evro bankovcev, ustvarjenega med letom, ECB obdrži prihodek ECB iz naslov evro bankovcev za četrto četrtletje 2004. Odvisno od velikosti ocenjene izgube ECB zahteva tudi vračilo dela ali vseh začasnih razdelitev prihodka ECB iz naslova evro bankovcev, ustvarjenega v tretjem, drugem in prvem četrtletju 2004, v tem vrstnem redu, dokler izguba ni pokrita. V primeru, da ima ECB v poslovnem letu 2004 izgubo in prihodek ECB iz naslova evro bankovcev, ustvarjen v poslovnem letu 2004, ne zadošča za pokritje take izgube, ECB pokrije izgubo iz:

(a)

sredstev, sproščenih iz splošnega rezervnega sklada ECB;

(b)

združenega denarnega prihodka NCB od 1. maja 2004 do 31. decembra 2004, na podlagi sklepa Sveta ECB po členu 33 Statuta;

(c)

združenega denarnega prihodka NCB od 1. januarja 2004 do 30. aprila 2004, na podlagi sklepa Sveta ECB po členu 33 Statuta.

5.   Če je na podlagi odstavka 4 treba vrniti kateri koli del razdeljenega prihodka ECB iz naslova evro bankovcev za prvo četrtletje 2004 in če je združeni denarni prihodek NCB od 1. januarja 2004 do 30. aprila 2004 treba prenesti nazaj na ECB, se poleg plačil iz členov 2 in 3 opravijo tudi kompenzacijska plačila. Vsaka sodelujoča NCB, katere ponder v kapitalskem ključu se 1. maja 2004 poveča, opravi tako plačilo ECB in ECB opravi tako plačilo vsaki sodelujoči NCB, katere ponder v kapitalskem ključu se 1. maja 2004 zmanjša. Znesek kompenzacijskih plačil se izračuna takole. Celotni prihodek ECB iz naslova evro bankovcev za prvo četrtletje 2004, ki ga je treba vrniti, se pomnoži z absolutno razliko med ponderjem v kapitalskem ključu za sodelujočo NCB na 30. april 2004 in njenim ponderjem v kapitalskem ključu na 31. december 2004, rezultat pa se deli s 100. Celotni denarni prihodek za obdobje od 1. januarja 2004 do 30. aprila 2004, ki ga je treba prenesti nazaj, se pomnoži z absolutno razliko med ponderjem v kapitalskem ključu za sodelujočo NCB na 30. april 2004 in njenim ponderjem v kapitalskem ključu na 31. december 2004, rezultat pa se deli s 100. Na kompenzacijska plačila, ki se nanašajo na združeni denarni prihodek NCB, se natečejo obresti od 1. januarja 2005 do datuma izvršitve teh plačil.

6.   Dodatna kompenzacijska plačila, ki se nanašajo na prihodek ECB iz naslova evro bankovcev, kakor je opisano v odstavku 5, se plačajo 4. januarja 2005. Dodatna kompenzacijska plačila, ki se nanašajo na združeni denarni prihodek ECB, kakor je opisano v odstavku 5, ter na ta plačila natečene obresti, se plačajo drugi delovni dan po drugi seji Sveta ECB v marcu 2005.

Člen 5

Splošne določbe

1.   Natečene obresti iz odstavka 5 člena 2, odstavka 4 člena 3 in odstavka 5 člena 4 se izračunajo dnevno z uporabo metode dejanskega števila dni/360 dni, po stopnji, enaki mejni obrestni meri, ki jo uporabi ESCB v svoji zadnji operaciji glavnega refinanciranja.

2.   Vsak prenos v skladu z odstavki 1, 2 in 5 člena 2, odstavkoma 3 in 4 člena 3 in odstavkoma 5 in 6 člena 4 se izvede ločeno prek transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET).

3.   ECB in sodelujoče NCB, ki so zavezane izvesti prenose iz odstavka 2, dajo ob pravem času potrebna navodila za pravilno in pravočasno izvedbo teh prenosov.

Člen 6

Končna določba

Ta sklep začne veljati 23. aprila 2004.

V Frankfurtu na Majni, 22. aprila 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Glej stran  5 tega Uradnega lista.

(2)  UL L 323, 28.11.2002, str. 49.

(3)  UL L 337, 20.12.2001, str. 55. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom ECB/2003/22 (UL L 9, 15.1.2004, str. 39).


9.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/17


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 22. aprila 2004

o spremembah Sklepa ECB/2001/15 z dne 6. decembra 2001 o izdajanju evro bankovcev

(ECB/2004/9)

(2004/560/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 106(1) Pogodbe ter Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 16 Statuta,

ob upoštevanju Sklepa ECB/2001/15 z dne 6. decembra 2001 o izdajanju evro bankovcev (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji ter glede na to, da bodo njihove nacionalne centralne banke 1. maja 2004 postale del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), Sklep ECB/2004/5 z dne 22. aprila 2004 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (2) določa z veljavnostjo od 1. maja 2004 nove ponderje, ki so določeni za nacionalne centralne banke (NCB) v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (ECB).

(2)

Člen 1(d) Sklepa ECB/2001/15 opredeljuje „ključ za razdelitev bankovcev“ s sklicevanjem na Prilogo k Sklepu ECB/2001/15, ki podrobneje določa ključ, ki se uporablja od 1. januarja 2004. Sklep ECB/2001/15 je treba ustrezno spremeniti, da se določi ključ za razdelitev bankovcev, ki se bo uporabljal po 1. maju 2004 –

SKLENIL:

Člen 1

Spremembe Sklepa ECB/2001/15

Sklep ECB/2001/15 se spremeni, kot sledi:

(1)

Zadnji stavek člena 1(d) se nadomesti z naslednjim:

„Priloga k temu sklepu podrobneje določa ključ za razdelitev bankovcev, ki se uporablja od 1. maja 2004.“

(2)

Priloga k Sklepu ECB/2001/15 se nadomesti z besedilom priloge k temu sklepu.

Člen 2

Končna določba

Ta sklep začne veljati 1. maja 2004.

V Frankfurtu na Majni, 22. aprila 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 337, 20.12.2001, str. 52. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom ECB/2003/23 (UL L 9, 15.1.2004, str. 40).

(2)  Glej stran 5 tega Uradnega lista.


9.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/19


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 23. aprila 2004

o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank

(ECB/2004/10)

(2004/507/ES)

RAZŠIRJENI SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 48 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep ECB/2003/19 z dne 18. decembra 2003 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala Evropske centralne banke s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank (1), je določil odstotek vpisanega kapitala v kapitalu Evropske centralne banke (ECB), ki naj bi ga kot prispevek za stroške poslovanja ECB vplačale nacionalne centralne banke (NCB) držav članic, ki 1. januarja 2004 niso uvedle evra.

(2)

Glede na pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji ter glede na to, da bodo njihove NCB 1. maja 2004 postale del Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), Sklep ECB/2004/5 z dne 22. aprila 2004 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke (2) določa z veljavnostjo od 1. maja 2004 ponderje, določene za vsako NCB, ki je 1. maja 2004 del ESCB, v ključu za vpis kapitala ECB (v nadaljevanju: ponderji v kapitalskem ključu oziroma kapitalski ključ).

(3)

Vpisani kapital ECB bo od 1. maja 2004 znašal 5 564 669 247,19 evrov.

(4)

Zaradi razširjenega kapitalskega ključa je treba sprejeti nov sklep ECB, ki bo razveljavil Sklep ECB/2003/19 z veljavnostjo od 1. maja 2004 in določil odstotek vpisanega kapitala v kapitalu ECB, ki naj ga 1. maja 2004 vplačajo NCB držav članic, ki do 1. maja 2004 ne bodo uvedle evra (v nadaljevanju: nesodelujoče NCB).

(5)

Glede na člen 3.3 Poslovnika Razširjenega sveta Evropske centralne banke so guvernerji centralnih bank: Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije in Národná banka Slovenska imeli možnost dati svoje pripombe v zvezi s tem sklepom njegovim sprejetjem –

SKLENIL:

Člen 1

Višina in oblika vplačanega kapitala

Vsaka nesodelujoča NCB vplača 7 % svojega vpisanega kapitala v kapitalu ECB na 1. maj 2004. Ob upoštevanju ponderjev v kapitalskem ključu, opisanih v členu 2 Sklepa ECB/2004/5, vplača torej vsaka nesodelujoča NCB 1. maja 2004 znesek, ki je prikazan poleg njenega imena v spodnji preglednici:

(EUR)

Nesodelujoča NCB

 

Česká národní banka

5 680 859,54

Danmarks Nationalbank

6 101 159,01

Eesti Pank

694 915,90

Central Bank of Cyprus

506 384,90

Latvijas Banka

1 160 010,95

Lietuvos bankas

1 723 656,30

Magyar Nemzeti Bank

5 408 190,75

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

252 023,87

Narodowy Bank Polski

20 013 889,41

Banka Slovenije

1 302 967,30

Národná banka Slovenska

2 783 948,38

Sveriges Riksbank

9 400 451,41

Bank of England

56 022 530,23

Člen 2

Uskladitev vplačanega kapitala

1.   Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank in Bank of England so že vplačale 5 % svojega deleža v vpisanem kapitalu ECB, ko velja do 30. aprila 2004 po Sklepu ECB/2003/19. Glede na to vsaka od njih bodisi prenese dodatek znesek na ECB bodisi prejme znesek nazaj od ECB, tako da se dosežejo zneski, prikazani v preglednici v členu 1.

2.   Vsaka od drugih nesodelujočih NCB prenese na ECB znesek, prikazan poleg njenega imena v preglednici v členu 1.

3.   Vsi prenosi na podlagi tega člena se opravijo v skladu s pogoji, določenimi v Sklepu ECB/2004/7 z dne 22. aprila 2004 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (3).

Člen 3

Končne določbe

1.   Ta sklep začne veljati 23. aprila 2004.

2.   Sklep ECB/2003/19 se s tem razveljavi z veljavnostjo od 1. maja 2004.

V Frankfurtu na Majni, 23. aprila 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 9, 15.1.2004, str. 31.

(2)  Glej stran 5 tega Uradnega lista.

(3)  Glej stran 9 tega Uradnega lista.