ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 168

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
1. maj 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba sveta 2004/885/ES z dne 26. aprila 2004 o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredb (ES) št. 1334/2000, (ES) št. 2157/2001, (ES) št. 152/2002, (ES) št. 1499/2002, (ES) št. 1500/2003 in (ES) št. 1798/2003 Sveta, Odločbe št. 1719/1999/ES, Sklepa št. 1720/1999/ES, Sklepa št. 253/2000/ES, Sklepa št. 508/2000/ES, Sklepa št. 1031/2000/ES, Sklepa št. 163/2001/ES, Odločbe št. 2235/2002/ES in Sklepa št. 291/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa 1999/382/ES, Sklepa 2000/821/ES, Odločbe 2003/17/ES in Sklepa 2003/893/ES Sveta na področjih prostega pretoka blaga, prava družb, kmetijstva, obdavčitve, izobraževanja in usposabljanja, kulture in avdiovizualne politike in zunanjih odnosov zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 886/2004 z dne 4. marca 2004 o prilagoditvi določenih uredb in odločb na področjih prostega pretoka blaga, konkurenčne politike, kmetijstva, okolja in zunanjih odnosov ob pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške

14

 

*

Direktiva Sveta 2004/66/ES z dne 26 aprila 2004 o prilagoditvi Direktiv 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES in 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiv 77/388/EGS, 91/414/EGS, 96/26/ES, 2003/48/ES in 2003/49/ES Sveta na področjih prostega pretoka blaga, svobode opravljanja storitev, kmetijstva, prometne politike in obdavčitve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške

35

 

*

Direktiva Komisije 2004/79/ES z dne 4. marca 2004 o prilagoditvi Direktive 2002/94/ES na področju davkov ob pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške

68

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

1.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/1


UREDBA SVETA 2004/885/ES

z dne 26. aprila 2004

o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredb (ES) št. 1334/2000, (ES) št. 2157/2001, (ES) št. 152/2002, (ES) št. 1499/2002, (ES) št. 1500/2003 in (ES) št. 1798/2003 Sveta, Odločbe št. 1719/1999/ES, Sklepa št. 1720/1999/ES, Sklepa št. 253/2000/ES, Sklepa št. 508/2000/ES, Sklepa št. 1031/2000/ES, Sklepa št. 163/2001/ES, Odločbe št. 2235/2002/ES in Sklepa št. 291/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa 1999/382/ES, Sklepa 2000/821/ES, Odločbe 2003/17/ES in Sklepa 2003/893/ES Sveta na področjih prostega pretoka blaga, prava družb, kmetijstva, obdavčitve, izobraževanja in usposabljanja, kulture in avdiovizualne politike in zunanjih odnosov zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (v nadaljevanju »Pogodba o pristopu«) (1) in zlasti člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (v nadaljevanju »Akt o pristopu«) (2) in zlasti člena 57 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za nekatere akte, ki ostajajo v veljavi po 1. maju 2004 in se morajo zaradi pristopa prilagoditi, Akt o pristopu ni predvidel potrebnih prilagoditev ali pa jih je predvidel, vendar so potrebne dodatne prilagoditve. Vse te prilagoditve je treba sprejeti pred pristopom, tako da se bodo uporabljale od pristopa.

(2)

Na podlagi člena 57(2) Akta o pristopu take prilagoditve sprejme Svet v vseh primerih, kjer je Svet sam ali skupaj z Evropskim parlamentom sprejel izvirni akt.

(3)

Uredbo (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (3), Uredbe Sveta (ES) št. 1334/2000 (4), (ES) št. 2157/2001 (5), (ES) št. 152/2002 (6), (ES) št. 1499/2002 (7), (ES) št. 1500/2003 (8) in (ES) št. 1798/2003 (9), Odločbo št. 1719/1999/ES (10), Sklep št. 1720/1999/ES (11), Sklep št. 253/2000/ES (12), Sklep št. 508/2000/ES (13), Sklep št. 1031/2000/ES (14), Sklep št. 163/2001/ES (15), Odločbo št. 2235/2002/EC (16) in Sklep št. 291/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta (17) ter Sklep 1999/382/ES (18), Sklep 2000/821/ES (19), Odločbo 2003/17/ES (20) in Sklep 2003/893/ES (21) Sveta bi bilo treba zato ustrezno spremeniti —

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredbe (ES) št. 1334/2000, (ES) št. 2157/2001, (ES) št. 152/2002, (ES) št. 1499/2002, (ES) št. 1500/2003, (ES) št. 1798/2003 in (ES) št. 2003/2003, ter Odločba št. 1719/1999/ES, Sklep št. 1720/1999/ES, Sklep št. 253/2000/ES, Sklep št. 508/2000/ES, Sklep št. 1031/2000/ES, Sklep št. 163/2001/ES, Odločba št. 2235/2002/ES, Sklep št. 291/2003/ES, Sklep 1999/382/ES, Sklep 2000/821/ES, Odločba 2003/17/ES in Sklep 2003/893/ES se spremenijo, kot je navedeno v Prilogi te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati le pod pogojem in z dnem začetka veljave Pogodbe o pristopu.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2004

Za Svet

B. COWEN

Predsednik


(1)  Slovenska posebna izdaja UL, Posebna številka z dne 23.9.2003, str. 17.

(2)  Slovenska posebna izdaja UL, Posebna številka z dne 23.9.2003, str. 33.

(3)  UL L 304, 21.11.2003, str. 1.

(4)  UL L 159, 30.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 149/2003 (UL L 30, 5.2.2003, str. 1).

(5)  UL L 294, 10.11.2001, str. 1.

(6)  UL L 25, 29.1.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu.

(7)  UL L 227, 23.8.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1445/2003 (UL L 206, 15.8.2003, str. 1).

(8)  UL L 216, 28.8.2003, str. 1.

(9)  UL L 264, 15.10.2003, str. 1.

(10)  UL L 203, 3.8.1999, str. 1. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 2046/2002/ES (UL L 316, 20.11.2002, str. 4).

(11)  UL L 203, 3.8.1999, str. 9. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 2045/2002/ES (UL L 316, 20.11.2002, str. 1).

(12)  UL L 28, 3.2.2000, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 451/2003/ES (UL L 69, 13.3.2003, str. 6).

(13)  UL L 63, 10.3.2000, str. 1.

(14)  UL L 117, 18.5.2000, str. 1.

(15)  UL L 26, 27. 1. 2001, str. 1.

(16)  UL L 341, 17. 12. 2002, str. 1.

(17)  UL L 43, 18. 2. 2003, str. 1.

(18)  UL L 146, 11. 6. 1999, str. 33. Sklep, kakor je bil spremenjen z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(19)  UL L 336, 30.12.2000, str. 82.

(20)  UL L 8, 14.1.2003, str. 10. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 2003/403/ES (UL L 141, 7.6.2003, str. 23).

(21)  UL L 333, 20.12.2003, str. 84.


PRILOGA

I.   PROSTI PRETOK BLAGA

A.   GNOJILA

Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih.

(a)

V Prilogi I, A.2, št. 1, se v stolpcu 6, v prvem odstavku besedilu v oklepaju za besedo »Grčiji« doda naslednje:

»na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, v Litvi, na Madžarskem, na Malti, na Poljskem, v Sloveniji, na Slovaškem«.

(b)

V Prilogi I, B.1, B.2 in B.4 se v stolpcu 5, točki 3, drugem odstavku, prvi alinei, besedilu v oklepaju za besedo »Grčija« doda naslednje:

»Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija, Slovaška«.

B.   HORIZONTALNI IN PROCESNI UKREPI

1.

Odločba št. 1719/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 1999 o nizu smernic, vključno z opredelitvijo projektov skupnega interesa, za čezevropska omrežja za elektronsko izmenjavo podatkov med upravami (IDA).

Člen 10 se spremeni:

(a)

v točki 1 se črta naslednje:

», Cipra, Malte«;

(b)

v točki 3 se črta naslednje:

», Ciper, Malta«.

2.

Sklep št. 1720/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 1999 o sprejemu niza dejavnosti in ukrepov za zagotavljanje medobratovalnosti in dostopa do čezevropskih omrežij za elektronsko izmenjavo podatkov med upravami (IDA).

Členu 14 se spremeni:

(a)

v točki 1 se črta naslednje:

», Cipra, Malte«;

(b)

v točki 3 se črta naslednje:

», Ciper, Malta«.

II.   PRAVO DRUŽB

Uredba Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe (SE).

(a)

V prilogi I se med vnosa za Belgijo in Dansko vstavi naslednje:

»ČEŠKA:

akciová společnost«,

med vnosa za Nemčijo in Grčijo:

»ESTONIJA:

aktsiaselts«,

med vnosa za Italijo in Luksemburg:

»CIPER:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

LATVIJA:

akciju sabiedrība

LITVA:

akcinės bendrovės«,

med vnosa za Luksemburg in Nizozemsko:

»MADŽARSKA:

részvénytársaság

MALTA:

kumpanniji pubbliċi / public limited liability companies«,

med vnosa za Avstrijo in Portugalsko:

»POLJSKA:

spółka akcyjna«

in med vnosa za Portugalsko in Finsko:

»SLOVENIJA:

delniška družba

SLOVAŠKA:

akciová spoločnosť«.

(b)

V Prilogi II se med vnosa za Belgijo in Dansko vstavi naslednje:

»ČEŠKA:

akciová společnost,

společnost s ručením omezeným«,

med vnosa za Nemčijo in Grčijo:

»ESTONIJA:

aktsiaselts ja osaühing«,

med vnosa za Italijo in Luksemburg:

»CIPER:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

ιδιωτική εταιρεία

LATVIJA:

akciju sabiedrība,

sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LITVA:

akcinės bendrovės,

uždarosios akcinės bendrovės«,

med vnosa za Luksemburg in Nizozemsko:

»MADŽARSKA:

részvénytársaság,

korlátolt felelősségű társaság

MALTA:

kumpanniji pubbliċi / public limited liability companies

kumpanniji privati/private limited liability companies«,

med vnosa za Avstrijo in Portugalsko:

»POLJSKA:

spółka akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością«

in med vnosa za Portugalsko in Finsko:

»SLOVENIJA:

delniška družba,

družba z omejeno odgovornostjo

SLOVAŠKA:

akciová spoločnosť,

spoločnosť s ručením obmedzeným«.

III.   KMETIJSTVO

FITOSANITARNA ZAKONODAJA

Odločba Sveta 2003/17/ES z dne 16. decembra 2002 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah.

V Prilogi I se črtajo vnosi za Češko, Estonijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Poljsko, Slovenijo in Slovaško.

IV.   OBDAVČITEV

1.

Odločba št. 2235/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2002 o sprejetju programa Skupnosti za boljše delovanje davčnih sistemov na notranjem trgu (Program Fiscalis 2003-2007).

Člen 4(b) se nadomesti z naslednjim:

»(b)

Turčija na podlagi dvostranskih sporazumov, ki so jih te države sklenile na tem področju.«.

2.

Uredba Sveta (ES) št. 1798/2003 z dne 7. oktobra 2003 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 218/92.

V členu 2(1) se med vnosa za Belgijo in Dansko vstavi naslednje:

»—

na Češkem:

Ministerstvo financí,«,

med vnosa za Nemčijo in Grčijo:

»—

v Estoniji:

Maksuamet,«,

med vnosa za Italijo in Luksemburg:

»—

na Cipru:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

v Latviji:

Valsts ieņēmumu dienests,

v Litvi:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,«,

med vnosa za Luksemburg in Nizozemsko:

»—

na Madžarskem:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

na Malti:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,«,

med vnosa za Avstrijo in Portugalsko:

»—

na Poljskem:

Minister Finansów,«

in med vnosa za Portugalsko in Finsko:

»—

v Sloveniji:

Ministrstvo za finance,

na Slovaškem:

Ministerstvo financií,«.

V.   IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

1.

Sklep Sveta 1999/382/ES z dne 26. aprila 1999 o izvedbi druge faze delovnega programa poklicnega usposabljanja Skupnosti »Leonardo da Vinci«.

(a)

V členu 10 se naslov nadomesti z naslednjim:

»Sodelovanje držav EFTE/EGP, pridruženih članic srednje in vzhodne Evrope (SVE) in Turčije«.

(b)

Tretja alinea člena 10 se črta.

(c)

Zadnja alinea člena 10 se nadomesti z naslednjim:

»Turčije, financirano z dodatnimi odobrenimi proračunskimi sredstvi v skladu z določbami Pogodbe.«.

2.

Sklep št. 253/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. januarja 2000 o uvedbi druge faze akcijskega programa Skupnosti na področju izobraževanja »Socrates«.

(a)

V členu 12 se naslov nadomesti z naslednjim:

»Sodelovanje držav EFTA/EGP, pridruženih srednje - in vzhodnoevropskih držav (SVED) in Turčije«.

(b)

Tretja alinea člena 12 se črta.

(c)

Zadnja alinea člena 12 se nadomesti z naslednjim:

»Turčija, katere sodelovanje se financira z dodatnimi dotacijami skladno z določbami Pogodbe.«.

3.

Sklep št. 1031/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2000 o uvedbi akcijskega programa Skupnosti »Mladi«.

(a)

Naslov člena 11 se nadomesti z naslednjim:

»Sodelovanje držav EFTA/EGP, pridruženih srednje- in vzhodnoevropskih držav (SVED) in Turčije«.

(b)

Tretja alinea člena 11 se črta.

(c)

Zadnja alinea člena 11 se nadomesti z naslednjim:

»Turčija ob financiranju z dodatnimi proračunskimi sredstvi, odobrenimi v skladu z določbami Pogodbe.«.

4.

Sklep št. 291/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 o uvedbi Evropskega leta izobraževanja s športom 2004.

(a)

V členu 9 se črta točka (c).

(b)

Člen 9(d) se nadomesti z naslednjim:

»(c)

Turčija, katere sodelovanje se financira z dodatno odobrenimi proračunskimi sredstvi v skladu z določbami Pogodbe.«.

VI.   KULTURA IN AVDIOVIZUALNA POLITIKA

1.

Sklep št. 508/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. februarja 2000 o uvedbi programa Kultura 2000.

V členu 7 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

»Program Kultura 2000 je odprt za sodelovanje držav Evropskega gospodarskega prostora in tudi za sodelovanje pridruženih članic srednje in vzhodne Evrope v skladu s pogoji, določenimi v pridružitvenih sporazumih ali v dodatnih protokolih k pridružitvenim sporazumom, ki se nanašajo na sodelovanje v programih Skupnosti, ki so ali bodo sklenjeni s temi državami.«.

2.

Sklep Sveta 2000/821/ES z dne 20. decembra 2000 o izvajanju programa za spodbujanje razvoja, distribucije in promocije evropskih avdiovizualnih del (MEDIA Plus — razvoj, distribucija in promocija) (2001-2005).

Člen 11(2) se nadomesti z naslednjim:

»2.   Program je odprt za sodelovanje Turčije in tistih držav EFTA, ki so članice Sporazuma EGP na podlagi dodatno dodeljenih proračunskih sredstev v skladu s postopki, o katerih se dogovori s temi državami.«.

3.

Sklep št. 163/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. januarja 2001 o izvajanju programa usposabljanja za strokovnjake v industriji evropskih avdiovizualnih programov (usposabljanje MEDIA) (2001–2005).

Člen 8(2) se nadomesti z naslednjim:

»2.   V programu lahko sodelujejo tudi Turčija in države članice EFTE, ki so članice sporazuma EGP, na podlagi dodatnih sredstev in skladno s postopki, o katerih se je treba dogovoriti s temi državami.«.

VII.   ZUNANJI ODNOSI

1.

Uredba Sveta (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo.

V delu 3 Priloge II se seznam držav nadomesti z naslednjim:

 

»Avstralija

 

Kanada

 

Japonska

 

Nova Zelandija

 

Norveška

 

Švica

 

Združene države Amerike«.

2.

Uredba Sveta (ES) št. 152/2002 z dne 21. januarja 2002 o izvozu nekaterih jeklenih izdelkov ESPJ in ES iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v Evropsko skupnost (sistem dvojne kontrole) in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 190/98.

Za členom 4 se doda naslednji člen:

»Člen 4a

Za jeklene izdelke iz te uredbe, odpremljene pred 1. majem 2004, ki se na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem dajo v prosti promet po 1. maju 2004, se ne zahteva uvozni dokument, če je bilo blago odpremljeno pred 1. majem 2004 in je bil predložen tovorni list ali drug prevozni dokument, ki ga organi Skupnosti priznajo kot enakovrednega, in ta dokument dokazuje datum odpreme.«.

3.

Uredba Sveta (ES) št. 1499/2002 z dne 20. junija 2002 o izvozu nekaterih jeklenih izdelkov iz Romunije v Skupnost v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2002 (sistem dvojne kontrole).

(a)

Za členom 4 se doda naslednji člen:

»Člen 4a

Za jeklene izdelke iz te uredbe, odpremljene pred 1. majem 2004, ki se na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem dajo v prosti promet po 1. maju 2004, se ne zahteva uvozni dokument, če je bilo blago odpremljeno pred 1. majem 2004 in je bil predložen tovorni list ali drug prevozni dokument, ki ga organi Skupnosti priznajo kot enakovrednega, in ta dokument dokazuje datum odpreme.«.

(b)

V Prilogi IV se naslov nadomesti z naslednjim:

(c)

V Prilogi IV se med vnosa za Belgijo in Dansko vstavi naslednje:

»ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Faks: + 420-22422 2133«,

med vnosa za Nemčijo in Grčijo:

»EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Faks: +372 6 313 660«,

med vnosa za Italijo in Luksemburg:

»KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Faks: +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Faks: +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks: +370 5 262 3974«,

med vnosa za Luksemburg in Nizozemsko:

»MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Faks: +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Faks: +356 25690299«,

med vnosa za Avstrijo in Portugalsko:

»POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Faks: +48 (22) 693-40-21, 693-40-22«

in med vnosa za Portugalsko in Finsko:

»SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Faks: +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Faks: +421-2 4342 3919«.

4.

Sklep Sveta 2003/893/ES z dne 15. decembra 2003 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko skupnostjo in Ukrajino.

Za členom 2 se doda naslednji člen:

»Člen 2a

Za jeklene izdelke iz tega sklepa Sveta, ki se na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem dajo v prosti promet po 1. maju 2004, se zahteva uvozno dovoljenje, tudi če so bili jekleni izdelki odpremljeni pred tem datumom. Če so jekleni izdelki v katero od teh držav članic odpremljeni pred 1. majem 2004, se uvozno dovoljenje izda avtomatično, brez količinskih omejitev in ob predložitvi tovornega lista ali drugega prevoznega dokumenta, ki ga uradi Skupnosti za izdajo dovoljenj priznajo kot enakovrednega in ki dokazuje datum odpreme, in po odobritvi urada Komisije, pristojnega za upravljanje z dovoljenji (SIGL). Če so jekleni izdelki v katero od teh držav članic odpremljeni 1. maja 2004 ali po tem datumu, za njih veljajo posebna pravila tega sklepa o količinskih omejitvah.«.

5.

Uredba Sveta (ES) št. 1500/2003 z dne 18. februarja 2003 o upravljanju sistema dvojne kontrole brez količinskih omejitev glede izvoza nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije v Evropsko skupnost.

(a)

Za členom 4 se doda naslednji člen:

»Člen 4a

Za jeklene izdelke iz te uredbe, odpremljene pred 1. majem 2004, ki se na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem dajo v prosti promet po 1. maju 2004, se ne zahteva uvozni dokument, če je bilo blago odpremljeno pred 1. majem 2004 in je bil predložen tovorni list ali drug prevozni dokument, ki ga organi Skupnosti priznajo kot enakovrednega, in ta dokument dokazuje datum odpreme.«.

(b)

V Dodatku IV se naslov nadomesti z naslednjim:

(c)

V Dodatku IV se podnaslov nadomesti z naslednjim:

(d)

V Dodatku IV se med vnosa za Belgijo in Dansko vstavi naslednje:

»ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Faks: + 420 22422 1561«,

med vnosa za Nemčijo in Grčijo:

»EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Faks: +372 6 313 660«,

med vnosa za Italijo in Luksemburg:

»KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Faks: +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV – 1519

Faks: +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks: + 3705 262 3974«,

med vnosa za Luksemburg in Nizozemsko:

»MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Faks: +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Faks: +356 25690299«,

med vnosa za Avstrijo in Portugalsko:

»POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Faks: +48 (22) 693-40-21, 693-40-22«

in med vnosa za Portugalsko in Finsko:

»SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Faks: +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Faks: +421-2 4342 3919«.


1.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 886/2004

z dne 4. marca 2004

o prilagoditvi določenih uredb in odločb na področjih prostega pretoka blaga, konkurenčne politike, kmetijstva, okolja in zunanjih odnosov ob pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (1), in zlasti člena 2(3) te pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (2), in zlasti člena 57(1),

ob. upoštevanju naslednjega:

(1)

Ker za določene zakone, ki bodo v veljavi do 1. maja 2004 in jih je treba prilagoditi zaradi pristopa, za Akt o pristopu iz leta 2003 potrebne prilagoditve niso predvidene ali pa so bile predvidene, a potrebujejo nadaljnje prilagoditve. Vse prilagoditve morajo biti sprejete pred pristopom, da bodo v uporabi takoj po pristopu.

(2)

Ker mora na podlagi člena 57(2) Akta o pristopu vse te prilagoditve sprejeti Komisija v vseh primerih, kjer je Komisija sprejela izvirni akt.

(3)

Uredbe Komisije (ES) št. 1474/2000 (3), (ES) št. 1477/2000 (4), (ES) št. 1520/2000 (5), (ES) št. 1488/2001 (6), (ES) št. 76/2002 (7), (ES) št. 349/2003 (8) in (ES) št. 358/2003 (9) ter Odločbe Komisije 2000/657/ES (10), 2002/602/ESPJ (11), 2002/1469/ESPJ (12) in 2003/122/ES (13) je treba zato ustrezno spremeniti.

(4)

Sklep Komisije 2003/450/ES z dne 18. junija 2003 glede na določbe v Češki republiki o boju proti Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al., kot ustreza določbam Skupnosti (14), se razveljavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredbe (ES) št. 1474/2000, (ES) št. 1477/2000, (ES) št. 1520/2000, (ES) št. 1488/2001, (ES) št. 76/2002, (ES) št. 349/2003 in (ES) št. 358/2003 in Sklepi 2000/657/ES, 2002/602/ESPJ, 2002/1469/ESPJ in 2003/122/ES so spremenjeni, kot je v Prilogi.

Člen 2

Sklep 2003/450/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati z datumom vstopa v veljavo Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. marca 2004

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Član Komisije


(1)  UL L 236, 23.9.2003, str. 17.

(2)  UL L 236, 23.9.2003, str. 33.

(3)  UL L 171, 11.7.2000, str. 11.

(4)  UL L 171, 11.7.2000, str. 44. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1446/2002 (UL L 213, 9.8.2002, str. 3).

(5)  UL L 177, 15.7.2000, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 740/2003 (UL L 106, 29.4.2003, str. 12).

(6)  UL L 196, 20.7.2001, str. 9. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1914/2003 (UL L 283, 31.10.2003, str. 27).

(7)  UL L 16, 18.1.2002, str. 3. Uredba, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu.

(8)  UL L 51, 26.2.2003, str. 3.

(9)  UL L 53, 28.2.2003, str. 8.

(10)  UL L 275, 27.10.2000, str. 44. Sklep, nazadnje spremenjen s Sklepom 2003/508/ES (UL L 174, 12.7.2003, str. 10).

(11)  UL L 195, 24.7.2002, str. 38. Sklep, nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 57/2004 (UL L 9, 15.1.2004, str. 1).

(12)  UL L 222, 19.8.2002, str. 1.

(13)  UL L 49, 22.2.2003, str. 15.

(14)  UL L 151, 19.6.2003, str. 42.


PRILOGA

PROST PRETOK BLAGA

Prehrambeni izdelki

1.

Uredba Komisije (ES) št. 1474/2000 z dne 10. julija 2000, ki določa znižane zneske kmetijskih komponent in dodatnih dajatev, v veljavi od 1. julija 2000 do uvoza v Skupnost določenega blaga, zajetega v uredbi Sveta (ES) 3448/93, pod Začasnim sporazumom med Evropsko unijo in Izraelom.

(a)

V Prilogi I se naslov nadomesti z naslednjim:

.

(b)

V Prilogi I se podnaslov nadomesti z naslednjim:

.

(c)

V Prilogah I in II se naslov nad prvo tabelo (PART 1) nadomesti z naslednjim:

.

(d)

V Prilogah I in II se podatki v tabeli PART 1 nadomestijo z naslednjim:

»Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod«

.

(e)

V Prilogah I in II se zvezdica (*) v tabeli PART 1 nadomesti z naslednjim:

»(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2«

.

(f)

V Prilogah I in II se zvezdici (**) v tabeli PART 1 nadomestita z naslednjim:

»(**)

Véase la parte 3 — Viz část 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — žr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Pozri časť 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3«

.

(g)

V Prilogi I se opomba (1) v tabeli PART 1 nadomesti z naslednjim:

»(1)

Por 100 kg de boniatoís, etc. o de maíz escurridos. — Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λπ. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrames de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 chilogrammi di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu utt. vai kukurūzas. — 100 kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. — Għal kull 100 kilogramma ta’ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków itp. lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.«

.

(h)

V Prilogi I se opomba (2) v tabeli PART 1 nadomesti z naslednjim:

»(2

Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Začetna mleka za dojenčke ali Nadaljevalna mleka za dojenčke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.«

.

(i)

V Prilogah I in II se naslov nad drugo tabelo (PART 2) nadomesti z naslednjim:

(j)

V Prilogi I se podatki v tabelah PART 2 in PART 3 nadomestijo z naslednjim:

»Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod«

.

(k)

V Prilogah I in II se naslov nad tretjo tabelo (PART 3) nadomesti z naslednjim:

.

(l)

V Prilogi II se naslov nadomesti z naslednjim:

.

(m)

V Prilogi II se podnaslov nadomesti z naslednjim:

.

(n)

V Prilogi II se podatki v prvi tabeli PART 2 in PART 3 nadomestijo z naslednjim:

»Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos«

.

(o)

V Prilogi II se podatki v drugi tabeli k PART 2 in PART 3 nadomestijo z naslednjim:

»Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos«

.

2.

Uredba Komisije (ES) št. 1477/2000 z dne 10. julija 2000, ki določa zmanjšane kmetijske sestavine in dodatne dolžnosti, ki se uporabljajo od 1. julija 2000 pri uvozu blaga v Skupnost, zajetega v Uredbo Sveta (ES) št. 3448/93 pod Evropskimi sporazumi.

(a)

V Prilogi IX se naslov nadomesti z naslednjim:

.

(b)

V Prilogi IX se podnaslov nadomesti z naslednjim:

.

(c)

V Prilogi IX se naslov nad prvo tabelo (PART 1) nadomesti z naslednjim:

(d)

V Prilogi IX se podatek v tabeli PART 1 nadomesti z naslednjim:

»Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod«

.

(e)

V Prilogi IX se zvezdica v tabeli PART 1 nadomesti z naslednjim:

»(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri čast’ 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2«

.

(f)

V Prilogi IX se opomba (1) k tabeli PART 1 nadomesti z naslednjim:

»(1)

De contenido, en peso, de sacarosa inferior al 70 %. — Obsah sacharózy nižší než 70 % hmotnostních. — Indhold af saccharose under 70 vægtprocent. — Saccharosegehalt weniger als 70 % GHT. — Sahharoosi sisaldus kaalu järgi vähem kui 70 %. — Περιεκτικότητα κατά βάρος σε σακχαρόζη λιγότερο του 70 %. — Sucrose content less than 70 % by weight. — Teneur en poids de saccharose inférieure à 70 %. — Avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 %. — Saharozes saturs mazāks nekā 70 procenti no svara. — Sacharozės kiekis mažesnis negu 70 % masės. — 70 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalom. — Kontenut ta’ sukrozju li jkollu inqas minn 70 % skond il-piż. — Gehalte aan sacharose minder dan 70 gewichtspercenten. — Zawartość sacharozy stanowiąca mniej niż 70 % masy. — Teor em peso de sacarose inferior a 70 %. — Obsah sacharózy menší ako 70 % hmotnosti. — Vsebnost saharoze manj kot 70 % po teži. — Sakkaroosipitoisuutta vähemmän kuin 70 %. — Innehållet av sackaros mindre än 70 %.«

.

(g)

V Prilogi IX se naslov nad drugo tabelo (PART 2) nadomesti z naslednjim:

(h)

V Prilogi IX se podatek v tabeli PART 2 nadomesti z naslednjim:

»Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod«

.

(i)

V Prilogi X se naslov nadomesti z naslednjim:

.

(j)

V Prilogi X se podnaslov nadomesti z naslednjim:

.

(k)

V Prilogi X se naslov nad prvo tabelo (PART 1) nadomesti z naslednjim:

.

(l)

V Prilogi X se podatek v tabeli PART 1 nadomesti z naslednjim:

»Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod«

.

(m)

V Prilogi X se zvezdica k tabeli PART 1 nadomesti z naslednjim:

»(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2«

.

(n)

V Prilogi X se podatek v prvi tabeli k PART 2 nadomesti z naslednjim:

»Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo isoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u /jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos«

.

(o)

V Prilogi X se podatek v drugi tabeli PART 2 nadomesti z naslednjim:

»Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu u glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos«

.

3.

Uredba Komisije (ES) št. 1520/2000 z dne 13. julija 2000, ki določa splošna podrobna pravila za uporabo sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil določenih kmetijskih izdelkov, izvoženih v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in merila za določitev zneskov takšnih nadomestil.

V členu 6a(2) se med vnosa za španščino in danščino vstavi naslednje:

»—

práva převedena zpět na majitele …«

in med vnosa za nemščino in grščino:

»—

… omanikule tagastatud õigused«

in med vnosa za italijanščino in nizozemščino:

»—

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam …

teisės grąžintos atgal turėtojui …

A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq …«

in med vnosa za nizozemščino in portugalščino:

»—

uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi …«

in med vnosa za portugalščino in finščino:

»—

práva prenesené späť na držiteľa …

Pravice, prenesene nazaj na imetnika …«

.

4.

Uredba Komisije (ES) št. 1488/2001 z dne 19. julija 2001, ki določa pravila za uporabo Uredbe Sveta (ES) 3448/93 na področju vključitve določenih količin določenih proizvodov, naštetih v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v postopku uvoza brez poprejšnjega pregleda gospodarskih razmer.

(a)

V členu 9(4) se zadnja poved v prvem odstavku nadomesti z naslednjim:

»Pred številko naj bodo naslednje črke glede na državo članico, ki izdaja dokument: „BE“ za Belgijo, „CZ“ za Češko republiko, „DK“ za Dansko, „DE“ za Nemčijo, „EE“ za Estonijo, „GR“ za Grčijo, „ES“ za Španijo, „FR“ za Francijo, „IE“ za Irsko, „IT“ za Italijo, „CY“ za Ciper, „LV“ za Latvijo, „LT“ za Litvo, „LU“ za Luksemburg, „HU“ za Madžarsko, „MT“ za Malto, „NL“ za Nizozemsko, „AT“ za Avstrijo, „PL“ za Poljsko, „PT“ za Portugalsko, „SI“ za Slovenijo, „SK“ za Slovaško, „FI“ za Finsko, „SE“ za Švedsko, „UK“ za Združeno kraljestvo.«

.

(b)

V členu 14(1) se seznam, ki se začne s »Solicitud de« in konča s »förordning (EG) nr 1488/2001«, nadomesti z naslednjim seznamom:

»—

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses des KN-Codes … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

… taotlus toote, mille CN kood on …, lubamise teise loa saamiseks vastavalt Määruse (EK) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) áthelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu… (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) Nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati oznako KN) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001.«

.

(c)

V členu 14(2) se seznam, ki se začne s »Por una cantidad« in konča s »kvantitet på … kg«, nadomesti z naslednjim seznamom:

»—

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele … kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal … kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg«

.

(d)

V členu 14(5) se seznam, ki se začne z »Nueva fecha« in konča s »sista giltighetsdag …«, nadomesti z naslednjim seznamom:

»—

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņš: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának új időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …«

.

(e)

V členu 15(2) se med vnosa za španščino in danščino vstavi naslednje:

»—

Práva převedena zpět na majitele …«;

in med vnosa za nemščino in grščino:

»—

[kuupäeval] omanikule tagasi antud õigused«;

in med vnosa za italijanščino in nizozemščino:

»—

… (datums) tiesības nodotas atpakaļ nominālajam īpašniekam

Teisės grąžinamos atgal sąvininkui … (data)

A jogok … -tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq … [data]«;

in med vnosa za nizozemščino in portugalščino:

»—

Uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi w dniu …(data)«;

in med vnosa za portugalščino in finščino:

»—

Práva prenesené na držiteľa … [dňa]

Pravice, prenesene nazaj na imetnika dne …«

.

KONKURENČNA POLITIKA

Uredba Komisije (ES) št. 358/2003 z dne 27. februarja 2003 o uporabi člena 81(3) Pogodbe o določenih vrstah sporazumov, sklepov in skupne prakse v zavarovalnem sektorju.

Naslednji člen se doda členu 11:

»Člen 11a

Prepoved v členu 81(1) Pogodbe se ne nanaša na sporazume, ki so obstajali na dan pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in ki zaradi pristopa sodijo na področje uporabe člena 81(1), če so v šestih mesecih po pristopu spremenjeni tako, da izpolnjujejo pogoje iz te Uredbe.«.

KMETIJSTVO

Fitosanitarna zakonodaja

Odločba Komisije 2003/122/ES z dne 21. februarja 2003, ki pooblašča države članice, da sprejmejo odločbe pod direktivo 1999/105/ES o gozdnem reproduktivnem materialu, proizvedenem v tretjem svetu.

V Prilogi se črta naslednje navedbe:

»Češka republika

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Estonija

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Madžarska

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus glutinosa Gaertn.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Castanea sativa Mill.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Populus alba L.

SI

SS, St

Populus x canescens Sm.

SI

SS, St

Populus nigra L.

SI

SS, St

Populus tremula L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Latvija

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Litva

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Poljska

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovaška

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovenija

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus nigra Arnold

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St«

OKOLJE

1.

Odločba Komisije 2000/657/ES z dne 16. oktobra 2000, ki sprejema odločitve Skupnosti o uvozu za določene kemikalije v skladu z direktivo Sveta 2455/92/EEC o izvozu in uvozu določenih nevarnih kemikalij.

V Prilogi I se besedilo v okvirčku pred tabelami nadomesti z naslednjim:

(Države članice: Avstrija, Belgija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo)«

2.

Odločba Komisije (ES) št. 349/2003 z dne 25. 2. 2003, o začasni ustavitvi vnosa osebkov nekaterih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v skupnost.

(a)

V tabeli Priloge »Osebki vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, katerih vnos v Skupnost je začasno ustavljen«, se s seznama »Izvirnih držav« črta naslednjo državo:

»—

Litva«

(b)

V tabeli Priloge »Osebki vrst iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97, katerih vnos v Skupnost je začasno ustavljen«, se črtajo naslednji vnosi pod podnaslovom »FLORA, Orchidaceae«:

 

»Cephalanthera damasonium,

 

Dactylorhiza fuchsii,

 

Dactylorhiza maculata,

 

Gymnadenia conopsea,

 

Ophrys apifera,

 

Ophrys scolopax,

 

Orchis militaris,

 

Serapias lingua

In naslednje države se črtajo s seznama »Države porekla« z ozirom na spodaj naštete vrste:

Flora, Amaryllidaceae, Galanthu nivalis:

»Češka republika«;

Flora, Orchidaceae, Anacamptis pyramidalis:

»Estonija«, »Slovaška«;

Flora, Orchidaceae, Barlia robertiana:

»Malta«;

Flora, Orchidaceae, Cephalanthera rubra:

»Latvija«, »Litva«, »Poljska«, »Slovaška«;

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza incarnata:

»Slovaška«;

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza latifolia:

»Poljska«, »Slovaška«;

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza russowii:

»Litva«, »Poljska«

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza traunsteineri:

»Poljska«;

Flora, Orchidaceae, Himantoglossum hircinum:

»Češka republika«, »Madžarska«;

Flora, Orchidaceae, Ophrys insectifera:

»Češka republika«, »Madžarska«, »Latvija«, »Slovaška«;

Flora, Orchidaceae, Ophrys sphegodes:

»Madžarska«;

Flora, Orchidaceae, Ophrys tenthredinifera:

»Malta«;

Flora, Orchidaceae, Orchis coriophora:

»Poljska«;

Flora, Orchidaceae, Orchis italica:

»Malta«;

Flora, Orchidaceae, Orchis morio:

»Estonija«, »Litva«, »Poljska«, »Slovaška«;

Flora, Orchidaceae, Orchis pallens:

»Madžarska«, »Poljska«, »Slovaška«

Flora, Orchidaceae, Orchis papilionacea:

»Slovenija«;

Flora, Orchidaceae, Orchis purpurea:

»Poljska«, »Slovaška«;

Flora, Orchidaceae, Orchis simia:

»Slovenija«;

Flora, Orchidaceae, Orchis tridentata:

»Češka republika«, »Slovaška«

Flora, Orchidaceae, Orchis ustulata:

»Estonija«, »Latvija«, »Litva«, »Poljska«, »Slovaška«

Flora, Orchidaceae, Serapias vomeracea:

»Malta«

Flora, Orchidaceae, Spiranthes spiralis:

»Češka republika«, »Poljska«;

In vnos za »FLORA, Orchidaceae, Orchis mascula« se nadomesti z naslednjim:

»Orchis mascula

Divja/Gojena

Vse

Albanija

ZUNANJI ODNOSI

1.

Uredba Komisije (ES) št. 76/2002 z dne 17. januarja 2002 o uvedbi predhodnega nadzora Skupnosti nad uvozom nekaterih železnih in jeklenih izdelkov, ki jih zajemata Pogodbi o ESPJ in ES, s poreklom iz nekaterih tretjih držav.

Med člena 4 in 5 se vnese naslednji člen:

»Člen 4a

Kar se tiče uvedbe prostega pretoka jeklenih izdelkov, zajetih v Uredbi Komisije in odposlanih pred 1. majem 2004, v Češki republiki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški od 1. maja 2004, listina o nadzoru ni potrebna pod pogojem, da je bilo blago odposlano pred 1. majem 2004. Potrebna je predložitev tovornega lista ali drugega prevoznega dokumenta, ki ga organi Komisije jemljejo za enakovrednega in ki dokazuje datum odpošiljanja.«

2.

Odločba Komisije 2002/602/ESPJ z dne 8. julija 2002 o uporabi omejitev pri uvozu nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije.

Med člena 7 in 8 se vnese naslednji člen:

»Člen 7a

Kar se tiče uvedbe prostega pretoka jeklenih izdelkov, zajetih v Sklepu Komisije, v Češki republiki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški od 1. maja 2004, se zahteva uvozno dovoljenje, tudi če so bili jekleni izdelki odposlani pred tem datumom. Če so jekleni izdelki poslani v novo državo članico pred 1. majem 2004, se uvozno dovoljenje avtomatično odobri, brez količinskih omejitev, ob predložitvi tovornega lista ali drugega prevoznega dokumenta, ki ga ima urad Skupnosti za podeljevanje licenc za enakovrednega in ki dokazuje datum odpošiljanja, ter po odobritvi urada Komisije, odgovornega za vodenje licenc (SIGL). Če so jekleni izdelki poslani v novo državo članico 1. maja 2004 ali po tem datumu, so predmet posebnih pravil, ki urejajo količinske omejitve, kot so določene v tem sklepu Komisije.«.

3.

Sklep Komisije št. 1469/2002/ESPJ z dne 8. julija 2002 o uporabi omejitev pri uvozu nekaterih jeklenih izdelkov iz Kazahstana.

(a)

Med člena 7 in 8 se vnese naslednji člen:

»Article 7a

Kar se tiče uvedbe prostega pretoka jeklenih izdelkov, zajetih v Sklepu Komisije, v Češki republiki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški od 1. maja 2004, se zahteva uvozno dovoljenje, tudi če so bili jekleni izdelki odposlani pred tem datumom. Če so jekleni izdelki poslani v novo državo članico pred 1. majem 2004, se uvozno dovoljenje avtomatično odobri, brez količinskih omejitev, ob predložitvi tovornega lista ali drugega prevoznega dokumenta, ki ga imajo uradi Skupnosti za podeljevanje licenc za enakega in ki dokazuje datum odpošiljanja, ter po odobritvi urada Komisije, odgovornega za vodenje licenc (SIGL). Če so jekleni izdelki poslani v novo državo članico 1. maja 2004 ali po tem datumu, so predmet posebnih pravil, ki urejajo količinske omejitve, kot so določene v tem sklepu Komisije.«

(b)

V Prilogi II, Delu III se člen 18(6) nadomesti z naslednjim:

»6.   To številko sestavljajo naslednji elementi:

 

dve črki, ki označujeta državo izvoznico, kot sledi: KZ = Republic of Kazakhstan;

 

dve črki, ki označujeta predvideno namembno državo članico, kot sledi:

BE

=

Belgija

CZ

=

Češka republika

DK

=

Danska

DE

=

Nemčija

EE

=

Estonija

EL

=

Grčija

ES

=

Španija

FR

=

Francija

IE

=

Irska

IT

=

Italija

CY

=

Ciper

LV

=

Latvija

LT

=

Litva

LU

=

Luksemburg

HU

=

Madžarska

MT

=

Malta

NL

=

Nizozemska

AT

=

Avstrija

PL

=

Poljska

PT

=

Portugalska

SI

=

Slovenija

SK

=

Slovaška

FI

=

Finska

SE

=

Švedska

GB

=

Združeno kraljestvo

,

 

enomestno število za označbo leta, za katero velja kvota, in je enako zadnjemu številu zadevnega leta, npr. „2“ za 2002,

 

dvomestno število, ki označuje urad v državi izvoznici, ki je dokument izdal,

 

petmestno število, ki teče zaporedoma od 00001 do 99999, dodeljeno določeni namembni državi članici.«

.

(c)

V Prilogi II se naslov seznama pristojnih nacionalnih organov nadomesti z naslednjim:

.

(d)

Na seznam pristojnih nacionalnih organov v Prilogo II se med vnosa za Belgijo in Dansko vstavi naslednje:

 

»ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22421 2133«

.

In med vnosa za Nemčijo in Grčijo:

 

»EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Faks (372) 6 313 660«

.

In med vnosa za Italijo in Luksemburg:

 

»KΥΠΡΟΣ

Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Import Licensing Unit

1421 Nicosia

Kύπρος

Fax +357 22 375 120

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax (371) 7 280 882

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. 370 5 262 3974«.

In med vnosa za Luksemburg in Avstrijo:

 

»MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299

,

Commerce Division

Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299«

.

In med vnosa za Avstrijo in Portugalsko:

 

»POLSKA

Ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22«.

In med vnosa za Portugalsko in Finsko:

 

»SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

 

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax (421-2) 4342 3919«.


1.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/35


DIREKTIVA SVETA 2004/66/ES

z dne 26 aprila 2004

o prilagoditvi Direktiv 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES in 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiv 77/388/EGS, 91/414/EGS, 96/26/ES, 2003/48/ES in 2003/49/ES Sveta na področjih prostega pretoka blaga, svobode opravljanja storitev, kmetijstva, prometne politike in obdavčitve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (v nadaljevanju »Pogodba o pristopu«) (1) in zlasti člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (v nadaljevanju »Akt o pristopu«) (2) in zlasti člena 57 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za nekatere akte, ki ostajajo v veljavi po 1. maju 2004 in se morajo zaradi pristopa prilagoditi, Akt o pristopu ni predvidel potrebnih prilagoditev ali pa jih je predvidel, vendar so potrebne dodatne prilagoditve. Vse te prilagoditve je treba sprejeti pred pristopom, tako da se bodo uporabljale od pristopa.

(2)

Na podlagi člena 57(2) Akta o pristopu take prilagoditve sprejme Svet v vseh primerih, kjer je Svet sam ali skupaj z Evropskim parlamentom sprejel izvirni akt.

(3)

Direktive 1999/45/ES (3), 2002/83/ES (4), 2003/37/ES (5) in 2003/59/ES (6) Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive Sveta 77/388/EGS (7), 91/414/EGS (8), 96/26/ES (9), 2003/48/ES (10) in 2003/49/ES (11) bi bilo treba zato ustrezno spremeniti —

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktive 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES, 2003/59/ES, 77/388/EGS, 91/414/EGS, 96/26/ES, 2003/48/ES in 2003/49/ES se spremenijo, kot je navedeno v Prilogi te direktive.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do datuma začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu. Kar zadeva določbe te direktive, s katero se prilagodijo spremenjena Direktiva 91/414/ES ter Direktive 2002/83/ES, 2003/37/ES in 2003/59/ES, je datum za prenos datum, določen v teh direktivah. Države članice Komisiji nemudoma predložijo besedila določb, ki prenašajo to direktivo, vključno s korelacijsko tabelo za posamezne določbe te direktive.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati le pod pogojem in z dnem začetka veljave Pogodbe o pristopu.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26 aprila 2004.

Za Svet

B. COWEN

Predsednik


(1)  Slovenska posebna izdaja UL, Posebna številka z dne 23.9.2003, str. 17.

(2)  Slovenska posebna izdaja UL, Posebna številka z dne 23.9.2003, str. 33.

(3)  UL L 200, 30.7.1999, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 345, 19.12.2002, str. 1.

(5)  UL L 171, 9.7.2003, str. 1.

(6)  UL L 226, 10.9.2003, str. 4.

(7)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/7/EC (UL L 27, 30.1.2004, str. 44).

(8)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(9)  UL L 124, 23.5.1996, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(10)  UL L 157, 26.6.2003, str. 38.

(11)  UL L 157, 26.6.2003, str. 49.


PRILOGA

I.   PROSTI PRETOK BLAGA

A.   MOTORNA VOZILA

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive 74/150/EGS.

(a)

V točki 1 Dodatka 1 poglavja C Priloge II se v prvem pododstavku vstavi naslednje:

»„8 za Češko“, „29 za Estonijo“, „CY za Ciper“, „32 za Latvijo“, „36 za Litvo“, „7 za Madžarsko“, „MT za Malto“, „20 za Poljsko“, „26 za Slovenijo“, „27 za Slovaško“.«

(b)

V delu I Priloge III »A – Dokončani/dodelani traktorji«, se točka 16 nadomesti z naslednjim:

»Image«

(c)

V delu I Priloge III »B – Kmetijski in gozdarski priklopniki – dokončani/dodelani«, se točka 16 nadomesti z naslednjim:

»Image«

(d)

V delu I Priloge III »C – Zamenljivi vlečeni stroji – dokončani/dodelani«, se točka 16 nadomesti z naslednjim:

»Image«

(e)

V delu II Priloge III »A –– Kmetijski ali gozdarski priklopniki – nedodelani« se točka 16 nadomesti z naslednjim:

»Image«

(f)

V delu II Priloge III »B – Zamenljivi vlečeni stroji – nedodelani«, se točka 16 nadomesti z naslednjim:

»Image«

B.   KEMIKALIJE

Direktiva 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov.

V točki 5 dela A Priloge VI se seznam držav nadomesti z naslednjim:

 

»Belgija:

 

Češka:

 

Danska:

 

Nemčija:

 

Estonija:

 

Grčija:

 

Španija:

 

Francija:

 

Irska:

 

Italija:

 

Ciper:

 

Latvija:

 

Litva:

 

Luksemburg:

 

Madžarska:

 

Malta:

 

Nizozemska:

 

Avstrija:

 

Poljska:

 

Portugalska:

 

Slovenija:

 

Slovaška:

 

Finska:

 

Švedska:

 

Združeno kraljestvo:«.

II.   SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV

Direktiva 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o življenjskem zavarovanju.

(a)

V členu 6(1)(a) se med vnosa za Belgijo in Dansko vstavi naslednje:

»—

v primeru Češke republike: „akciová společnost“, „družstvo“,«

med vnosa za Nemčijo in Grčijo:

»—

v primeru Republike Estonije „aktsiaselts“,«

med vnosa za Italijo in Luksemburg:

»—

v primeru Republike Ciper: „Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση“,

v primeru Republike Latvije: “apdrošināšanas akciju sabiedrība”, “savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība”,

v primeru Republike Litve: „akcinės bendrovės“, „uždarosios akcinės bendrovės“,«

med vnosa za Luksemburg in Nizozemsko:

»—

v primeru Republike Madžarske: „biztosító részvénytársaság“, „biztosító szövetkezet“, „biztosító egyesület“, „külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe“,

v primeru Republike Malte: „kumpanija pubblika“, „kumpanija privata“, „fergħa“, „Korp ta' l- Assikurazzjoni Rikonnoxxut“,«

med vnosa za Avstrijo in Portugalsko:

»—

v primeru Republike Poljske: „spółka akcyjna“, „towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych“,«

in med vnosa za Portugalsko in Finsko:

»—

v primeru Republike Slovenije: „delniška družba“, „družba za vzajemno zavarovanje“,

v primeru Slovaške republike: „akciová spoločnost“.«.

(b)

V členu 18(3) se tretja alinea nadomesti z naslednjim:

»—

1. januarja 1995 za podjetja, ki so pridobila dovoljenje v Avstriji, na Finskem in Švedskem,«.

(c)

V členu 18(3) se za tretjo alineo vstavi naslednje:

»—

1. maja 2004 za podjetja, ki so pridobila dovoljenja na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Sloveniji, na Slovaškem, in«.

III.   . KMETIJSTVO

FITOSANITARNA ZAKONODAJA

Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet.

(a)

Točka 1.1. v Prilogi IV se nadomesti z naslednjim:

»1.1.   Posebna tveganja za ljudi (RSh)

RSh 1

ES

:

Tóxico en contacto con los ojos.

CS

:

Toxický při styku s očima.

DA

:

Giftig ved kontakt med øjnene.

DE

:

Giftig bei Kontakt mit den Augen.

ET

:

Mürgine silma sattumisel.

EL

:

Τοξικό όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια.

EN

:

Toxic by eye contact.

FR

:

Toxique par contact oculaire.

IT

:

Tossico per contatto oculare.

LV

:

Toksisks nonākot saskarē ar acīm.

LT

:

Toksiška patekus į akis.

HU

:

Szemmel érintkezve mérgező.

MT

:

Tossiku meta jmiss ma' l-għajnejn.

NL

:

Giftig bij oogcontact.

PL

:

Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

PT

:

Tóxico por contacto com os olhos.

SK

:

Jedovatý pri kontakte s očami.

SL

:

Strupeno v stiku z očmi.

FI

:

Myrkyllistä joutuessaan silmään.

SV

:

Giftigt vid kontakt med ögonen.

RSh 2

ES

:

Puede causar fotosensibilización.

CS

:

Může vyvolat fotosenzibilizaci.

DA

:

Kan give overfølsomhed over for sollys/UV-stråling.

DE

:

Sensibilisierung durch Licht möglich.

ET

:

Võib põhjustada valgussensibiliseerimist.

EL

:

Μπορεί να προκαλέσει φωτοευαισθητοποίηση.

EN

:

May cause photosensitisation.

FR

:

Peut entraîner une photosensibilisation.

IT

:

Può causare fotosensibilizzazione.

LV

:

Var izraisīt fotosensibilizāciju.

LT

:

Gali sukelti fotosensibilizaciją.

HU

:

Fényérzékenységet okozhat.

MT

:

Jista' jikkawża fotosensitiżżazzjoni.

NL

:

Kan fotosensibilisatie veroorzaken.

PL

:

Może powodować nadwrażliwość na światło.

PT

:

Pode causar fotossensibilização.

SK

:

Môže spôsobiť fotosenzibilizáciu.

SL

:

Lahko povzroči preobčutljivost na svetlobo.

FI

:

Voi aiheuttaa herkistymistä valolle.

SV

:

Kan orsaka överkänslighet för solljus/UV-strålning.

RSh 3

ES

:

El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación.

CS

:

Při styku s parami způsobuje poleptání kůže a očí a při styku s kapalinou způsobuje omrzliny.

DA

:

Kontakt med dampe giver ætsninger på hud og øjne, og kontakt med væske giver forfrysninger.

DE

:

Kontakt mit Dämpfen verursacht Verätzungen an Haut und Augen und Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht Erfrierungen.

ET

:

Kokkupuude auruga põhjustab põletushaavu nahale ja silmadele ning kokkupuude vedelikuga põhjustab külmumist.

EL

:

Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια·η επαφή με το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα.

EN

:

Contact with vapour causes burns to skin and eyes and contact with liquid causes freezing.

FR

:

Le contact avec les vapeurs peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux; le contact avec le gaz liquide peut causer des engelures.

IT

:

Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.

LV

:

Saskare ar tvaikiem izraisa ādas un acu apdegumus un saskare ar šķidrumu izraisa apsaldējumus.

LT

:

Garai sukelia odos ir akių nudegimą, skystis- nušalimą.

HU

:

Az anyag gőzével való érintkezés a bőr és a szem égési sérülését okozhatja, illetve a folyadékkal való érintkezés fagyást okozhat.

MT

:

Kuntatt mal-fwar jikkawża ħruq fil-ġilda u fl-għajnejn filwaqt li kuntatt mal-likwidu jikkawża iffriżar.

NL

:

Contact met de damp veroorzaakt brandwonden aan huid en ogen; contact met de vloeistof veroorzaakt bevriezing.

PL

:

Kontakt z oparami powoduje poparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje zamarzanie.

PT

:

O contacto com vapores do produto provoca queimaduras na pele e nos olhos; o contacto com o produto líquido provoca congelação.

SK

:

Pri kontakte s parou spôsobuje popáleniny pokožky a očí a kontakt s kvapalinou spôsobuje omrzliny.

SL

:

Stik s hlapi povzroča opekline kože in oči, stik s tekočino povzroča ozebline.

FI

:

Kosketus höyryyn voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin ja kosketus nesteeseen paleltumavammoja.

SV

:

Kontakt med ångor orsakar frätskador på hud och ögon, kontakt med vätska orsakar förfrysningsskador.«

(b)

Točka 1 v Prilogi V se nadomesti z naslednjim:

»1.   Splošne določbe

Vsa fitofarmacevtska sredstva je treba označiti z naslednjim besedilom, ki ga je treba po potrebi dopolniti z besedilom v oklepajih:

SP 1

ES

:

No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.]

CS

:

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

DA

:

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

DE

:

Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

ET

:

Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).

EL

:

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

EN

:

Do not contaminate water with the product or its container (Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads).

FR

:

Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface./Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

IT

:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

LV

:

Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu/netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā/izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

LT

:

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

HU

:

A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést).

MT

:

Tikkontaminax ilma bil-prodott jew il-kontenitur tiegħu (Tnaddafx apparat li jintuża għall-applikazzjoni qrib ilma tax-xita/Ara li ma jkunx hemm kontaminazzjoni minn btieħi u toroq).

NL

:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. [Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.]

PL

:

Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).

PT

:

Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]

SK

:

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SL

:

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. / Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.)

FI

:

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita pintaveden lähettyvillä./Vältä saastumista piha- ja maantieojien kautta.)

SV

:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)«

(c)

Točka 2.1 v Prilogi V se nadomesti z naslednjim:

»2.1.   Varnostni ukrepi za uporabnike (SPo)

Splošne določbe

1.

Države članice lahko določijo ustrezno osebno zaščitno opremo za uporabnike in predpišejo posebne elemente te opreme (na primer kombinezone, predpasnik, rokavice, močne čevlje, gumijaste škornje, zaščito za obraz, ščitnik za obraz, tesno prilegajoča se zaščitna očala, kapo, kapuco ali posebno vrsto dihalne maske). Takšni dopolnilni varnostni ukrepi ne posegajo v standardna besedila, ki se uporabljajo v skladu z Direktivo 1999/45/ES. .

2.

Države članice lahko poleg tega določijo posebne naloge, ki zahtevajo posebno zaščitno opremo, na primer mešanje, nakladanje ali rokovanje z nerazredčenim sredstvom, uporabo ali nanašanje razredčenega sredstva, rokovanje pred kratkim tretiranih rastlin ali tal, ali vstop na pred kratkim tretirana območja.

3.

Države članice lahko dodajo posebne zahteve pri izvajanju postopkov, kot na primer:

zaprt prenosni sistem mora biti uporabljen pri prenosu pesticida iz embalaže, v rezervoar škropilnice,

izvajalec mora delati v zaprti kabini (s čiščenjem zraka s klimatsko napravo/zračnim filtrom),

strojno upravljanje lahko nadomesti osebno zaščitno opremo, če zagotavlja enakovreden ali višji zaščitni standard.

Posebne določbe

SPo 1

ES

:

En caso de contacto con la piel, elimínese primero el producto con un paño seco y después lávese la piel con agua abundante.

CS

:

Po zasažení kůže přípravek nejdříve odstraňte pomocí suché látky a poté kůži opláchněte velkým množstvím vody.

DA

:

Efter kontakt med huden, fjern først produktet med en tør klud og vask derefter med rigeligt vand.

DE

:

Nach Kontakt mit der Haut zuerst das Mittel mit einem trockenen Tuch entfernen und dann die Haut mit reichlich Wasser abspülen.

ET

:

Nahaga kokkupuutel kõigepealt eemaldada vahend kuiva lapiga ning seejärel pesta nahka rohke veega.

EL

:

Ύστερα από επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε πρώτα το προϊόν με ένα στεγνό πανί και στη συνέχεια ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό.

EN

:

After contact with skin, first remove product with a dry cloth and then wash the skin with plenty of water.

FR

:

Après contact avec la peau, éliminer d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau.

IT

:

Dopo il contatto con la pelle, rimuovere il prodotto con un panno asciutto e quindi lavare abbondantemente con acqua.

LV

:

Pēc saskares ar ādu, vispirms notīrīt augu aizsardzības līdzekli no ādas ar sausu drānu un pēc tam mazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu.

LT

:

Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.

HU

:

Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a terméket, majd a szennyeződött bőrt bő vízzel mossa le.

MT

:

Wara kuntatt mal-ġilda, l-ewwel neħħi l-prodott b'xoqqa niexfa u mbgħad aħsel il-ġilda b'ħafna ilma.

NL

:

Na contact met de huid moet u eerst het gewasbeschermingsmiddel met een droge doek verwijderen en daarna de huid met veel water wassen.

PL

:

Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody.

PT

:

Em caso de contacto com a pele, remover primeiro o produto com um pano seco e, em seguida, lavar a pele com muita água.

SK

:

Po kontakte s pokožkou najskôr odstráňte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite veľkým množstvom vody.

SL

:

Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode.

FI

:

Ihokosketuksen jälkeen tuote pyyhitään aluksi pois kuivalla kankaalla ja sitten iho pestään runsaalla vedellä.

SV

:

Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket vatten.

SPo 2

ES

:

Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

CS

:

Veškerý ochranný oděv po použití vyperte.

DA

:

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

DE

:

Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden.

ET

:

Peale kasutamist kogu kaitseriietus pesta.

EL

:

Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

EN

:

Wash all protective clothing after use.

FR

:

Laver tous les équipements de protection après utilisation.

IT

:

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

LV

:

Pēc lietošanas izmazgāt visu aizsargtērpu.

LT

:

Po darbo išskalbti visus apsauginius drabužius.

HU

:

Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.

MT

:

Aħsel l-ilbies protettiv wara li-tuża.

NL

:

Was alle beschermende kleding na gebruik.

PL

:

Uprać odzież ochronną po użyciu.

PT

:

Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção.

SK

:

Ochranný odev po aplikácii očistite.

SL

:

Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.

FI

:

Kaikki suojavaatteet pestävä käytön jälkeen.

SV

:

Tvätta alla skyddskläder efter användning.

SPo 3

ES

:

Tras el inicio de la combustión del producto, abandónese inmediatamente la zona tratada sin inhalar el humo.

CS

:

Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný prostor.

DA

:

Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område øjeblikkeligt.

DE

:

Nach Anzünden des Mittels Rauch nicht einatmen und die behandelte Fläche sofort verlassen.

ET

:

Peale vahendi süttimist suitsu mitte sisse hingata ning käideldud alalt otsekohe lahkuda.

EL

:

Μετά την ανάφλεξη του προϊόντος μην εισπνεύσετε τον καπνό και απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή χρήσης.

EN

:

After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area immediately.

FR

:

Après déclenchement de la fumigation, ne pas inhaler la fumée et quitter la zone traitée immédiatement.

IT

:

Una volta iniziata la combustione, non inalare il fumo e abbandonare immediatamente la zona trattata.

LV

:

Pēc augu aizsardzības līdzekļa aizdedzināšanas, neieelpot dūmus un nekavējoties atstāt apstrādāto platību.

LT

:

Užsidegus neįkvėpti dūmų ir nedelsiant palikti apdorotą plotą.

HU

:

A termék meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet.

MT

:

Wara li tqabbad il-prodott, tiblax id-duħħan u warrab minnufih mill-post li jkun ġie ittrattat.

NL

:

Nadat u het product hebt aangestoken, mag u de rook niet inademen en moet u de behandelde ruimte onmiddellijk verlaten.

PL

:

Po zapaleniu produktu nie wdychać dymu i niezwłocznie opuścić obszar poddany zabiegowi.

PT

:

Depois de iniciada a fumigação do produto, não inalar os fumos e sair imediatamente da zona em tratamento.

SK

:

Po zapálení prípravku, nevdychujte dym a okamžite opustite ošetrovaný priestor.

SL

:

Po zažigu sredstva ne vdihavati dima in takoj zapustiti tretirano območje.

FI

:

Tuotteen syttyessä vältettävä savun hengittämistä ja poistuttava käsitellyltä alueelta viipymättä.

SV

:

När produkten antänts, andas inte in röken och lämna det behandlade området genast.

SPo 4

ES

:

El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

CS

:

Obal s přípravkem musí být otevřen ve venkovním prostředí a za sucha.

DA

:

Beholderen skal åbnes udendørs og under tørre forhold.

DE

:

Der Behälters muss im Freien und Trockenen geöffnet werden.

ET

:

Pakend tuleb avada õues ning kuivades tingimustes.

EL

:

Το δοχείο πρέπει να ανοιχθεί στο ύπαιθρο και σε συνθήκες ξηρασίας.

EN

:

The container must be opened outdoors and in dry conditions.

FR

:

L'emballage doit être ouvert à l'extérieur par temps sec.

IT

:

L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.

LV

:

Iepakojumu atvērt ārpus telpām un sausos apstākļos.

LT

:

Pakuotę atidaryti lauke, esant sausoms oro sąlygoms.

HU

:

A tartályt csak a szabad levegőn, száraz időben lehet kinyitni.

MT

:

Il-kontenitur għandu jinfetaħ f'ambjent miftuħ u xott.

NL

:

De verpakking moet buiten, in droge omstandigheden, worden geopend.

PL

:

Opakowanie otwierać na zewnątrz i w suchych warunkach.

PT

:

Abrir a embalagem ao ar livre e com tempo seco.

SK

:

Nádobu otvárajte vonku a za suchého počasia.

SL

:

Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah.

FI

:

Pakkaus avattava ulkona kuivissa olosuhteissa.

SV

:

Behållaren måste öppnas utomhus och under torra förhållanden.

SPo 5

ES

:

Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/ durante un tiempo especificado /hasta que se haya secado la pulverización] antes de volver a entrar.

CS

:

Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky [důkladně/ uveďte dobu /do zaschnutí postřikového nánosu] vyvětrejte.

DA

:

De behandlede områder/drivhuse ventileres [grundigt/ eller angivelse af tid /indtil sprøjtemidlet er tørret], før man igen går ind i dem.

DE

:

Vor dem Wiederbetreten ist die behandelte Fläche/das Gewächshaus (gründlich/ oder Zeit angeben /bis zur Abtrocknung des Spritzbelages) zu lüften.

ET

:

Õhutada käideldud alad/põhjalikult kasvuhooned/ määratletud aja jooksul /enne uuesti sisenemist kuni pihustatud vahendi kuivamiseni.

EL

:

Να αερίσετε τους χώρους/τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα [πλήρως/ ή να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος /μέχρι να στεγνώσει το προϊόν] πριν ξαναμπείτε.

EN

:

Ventilate treated areas/greenhouses thoroughly/ time to be specified /until spray has dried before re-entry.

FR

:

Ventiler [à fond/ ou durée à précise r/jusqu'au séchage de la pulvérisation] les zones/serres traitées avant d'y accéder.

IT

:

Ventilare [a fondo/ per una durata da specificare /fino all'essiccazione dello spray] le zone serre trattate prima di accedervi.

LV

:

Pirms atgriešanās rūpīgi vēdināt apstrādātās platības/siltumnīcas ( norāda laiku ) kamēr izsmidzinātais šķidrums nožuvis.

LT

:

Gerai išvėdinti apdorotus plotus/šiltnamius ( vėdinimo laikas turi būti nurodytas ). Įeiti į apdorotus plotus leidžiama tik visiškai jiems išdžiūvus.

HU

:

A kezelt területet/üvegházakat [alaposan/ az előírt időn át /a permet felszáradásáig] szellőztesse az oda való visszatérés előtt.

MT

:

Ħalli l-arja tgħaddi minn dawk il-postijiet/serer li ġew ittrattati sew/ speċifika t-tul ta' ħin /sakemm jinxef il-bexx qabel ma terġa' tidħol.

NL

:

Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die [grondig ventileren/gedurende ( geef de periode aan ) ventileren/ventileren tot de sproeistof is opgedroogd].

PL

:

Dokładnie wietrzyć obszar poddany zabiegowi/szklarnie/ przez określony czas /Przed ponownym wejściem poczekać do wyschnięcia cieczy.

PT

:

Arejar [bem] os locais/estufas tratados [durante ( neste caso, precisar o período )/até à secagem do pulverizado] antes de neles voltar a entrar.

SK

:

Pred ďalším vstupom dôkladne vyvetrajte ošetrovaný priestor/ skleník tak , aby rozprášený roztok prípravku zaschol/uveďte potrebný čas/.

SL

:

Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine/rastlinjake/ določi se čas /dokler se nanešeno sredstvo ne posuši.

FI

:

Käsitellyt alueet/kasvihuoneet/käsiteltyjä alueita/kasvihuoneita tuuletettava (perusteellisesti/ tai täsmennetään tuuletusaika /kunnes tuote on kuivunut) ennen sinne palaamista.

SV

:

Vädra (omsorgsfullt/ eller ange tidsperiod /tills produkten torkat) före vistelse i behandlade utrymmen/växthus.«.

(d)

Točka 2.2. v Prilogi V se nadomesti z naslednjim:

»2.2.   Varnostni ukrepi, ki so povezani z okoljem (SPe)

SPe 1

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos del suelo], no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (precísese la sustancia o la familia de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el tiempo o la frecuencia) .

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/půdních organismů neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek obsahující (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) déle/více než (uveďte určitou lhůtu nebo četnost aplikací) .

DA

:

For at beskytte [grundvandet/jordorganismer] må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv navnet på aktivstoffet eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end (angiv tidsperiode eller antal behandlinger) .

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Bodenorganismen) das Mittel “…” oder andere … haltige Mittel (Identifizierung des Wirkstoffes oder einer Wirkstoffgruppe) nicht mehr als … (Angabe der Anwendungshäufigkeit in einem bestimmten Zeitraum) anwenden.

ET

:

Põhjavee/mullaorganismide kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või aine klass) rohkem kui (periood või määratletav sagedus) .

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους οργανισμούς στο έδαφος] μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος ή η συχνότητα) .

EN

:

To protect groundwater/soil organisms do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (time period or frequency to be specified) .

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes du sol], ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (fréquence à préciser) .

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (specificare la sostanza attiva o la classe di sostanze, secondo il caso) più di (indicare la durata o la frequenza) .

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeni/augsnes organismus, nelietot augu aizsardzības līdzekli “…” vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur “…” (norāda darbīgo vielu vai darbīgo vielu grupu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu noteiktā laika periodā) .

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/dirvos organizmus nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliąją medžiagą ar medžiagų grupę, kaip tinka) dažniau kaip (laikas ar dažnumas turi būti nurodytas) .

HU

:

A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport) -ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt időtartam/gyakoriság) -nál hosszabb ideig/többször.

MT

:

Sabiex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi fil-ħamrija tapplikax dan il-prodott jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss) iżjed minn (speċifika ż-żmien jew il-frekwenza) .

NL

:

Om [het grondwater/de bodemorganismen] te beschermen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet langer dan gedurende (geef de tijdsduur aan) gebruiken/ten hoogste (geef de frequentie) gebruiken.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów glebowych nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas) /nie częściej niż (określona częstotliwość) .

PT

:

Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos do solo], não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) durante mais de (período a precisar) ou mais do que (frequência a precisar) .

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu účinných látok) dlhšie ako (upresnite obdobie alebo frekvenciu) .

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/talnih organizmov ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj) .

FI

:

(Pohjaveden/maaperän eliöiden) suojelemiseksi vältettävä tämän tai minkä tahansa muun tuotteen, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka) , käyttöä useammin (ajanjakso tai käyttötiheys) .

SV

:

För att skydda (grundvatten/marklevande organismer), använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange tidsperiod eller antal behandlingar) .

SPe 2

ES

:

Para proteger [las aguas subterráneas/los organismos acuáticos], no aplicar en suelos (precísese la situación o el tipo de suelos) .

CS

:

Za účelem ochrany podzemních vod/vodních organismů neaplikujte přípravek na půdách (uveďte druh půdy nebo situaci) .

DA

:

For at beskytte [grundvandet/organismer, der lever i vand] må dette produkt ikke anvendes (på beskrevet jordtype eller under beskrevne forhold) .

DE

:

Zum Schutz von (Grundwasser/Gewässerorganismen) nicht auf (genaue Angabe der Bodenart oder Situation) Böden ausbringen.

ET

:

Põhjavee/veeorganismide kaitsmiseks mitte kasutada (määratleda pinnasetüüp või olukord) .

EL

:

Για να προστατέψετε [τα υπόγεια νερά/τους υδρόβιους οργανισμούς] μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη (προσδιορίστε τον τύπο του εδάφους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες) .

EN

:

To protect groundwater/aquatic organisms do not apply to (soil type or situation to be specified) soils.

FR

:

Pour protéger [les eaux souterraines/les organismes aquatiques], ne pas appliquer ce produit sur (type de sol ou situation à préciser) .

IT

:

Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (indicare il tipo di suolo o la situazione) .

LV

:

Lai aizsargātu gruntsūdeņus/ūdens organismus, nelietot (norāda augsnes tipu vai apstākļus) augsnēs.

LT

:

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/vandens organizmus nenaudoti (nurodyti dirvožemio tipą ar situaciją) dirvožemiuose.

HU

:

A talajvíz/a vízi szervezetek védelme érdekében (az előírt talajtípus vagy helyzet) talajokra ne használja.

MT

:

Biex tipproteġi l-ilma tal-pjan/organiżmi ta' l-ilma tapplikax f'ħamrija (speċifika t-tip ta' ħamrija jew is-sitwazzjoni) .

NL

:

Om [het grondwater/in het water levende organismen] te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op (benoem het soort bodem of geef een beschrijving ervan) bodems.

PL

:

W celu ochrony wód gruntowych/organizmów wodnych nie stosować na glebach (określić typ gleby lub warunki glebowe) .

PT

:

Para protecção [das águas subterrâneas/dos organismos aquáticos], não aplicar este produto em solos (precisar a situação ou o tipo de solo) .

SK

:

Z dôvodu ochrany podzemnej vody/vodných organizmov neaplikujte na (upresnite typ pôdy alebo situáciu) pôdu.

SL

:

Zaradi zaščite podtalnice/vodnih organizmov ne uporabljati na (navede se tip tal ali druge posebne razmere) tleh.

FI

:

(Pohjaveden/vesieliöiden) suojelemiseksi ei saa käyttää (täsmennetään maaperätyyppi tai tilanne) maaperään.

SV

:

För att skydda (grundvatten/vattenlevande organismer), använd inte denna produkt på (ange jordtyp eller markförhållande) .

SPe 3

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/los artrópodos no objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial].

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin/necílových členovců/hmyzu dodržujte neošetřené ochranné pásmo (uveďte vzdálenost) vzhledem k nezemědělské půdě/povrchové vodě.

DA

:

Må ikke anvendes nærmere end (angiv afstand) fra [vandmiljøet, vandløb, søer m.v./ikke dyrket område] for at beskytte [organismer, der lever i vand/landlevende ikke-målorganismer, vilde planter, insekter og leddyr].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen/Nichtzielarthropoden/Insekten) eine unbehandelte Pufferzone von (genaue Angabe des Abstandes) zu (Nichtkulturland/Oberflächengewässer) einhalten.

ET

:

Veeorganismide/mittetaimsete sihtliikide/mittesihtlülijalgsete/putukate kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist (määratleda kaugus) põllumajanduses mittekasutatavast maast/pinnaseveekogudest.

EL

:

Για να προστατέψετε [τους υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά/μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα] να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας (προσδιορίστε την απόσταση) μέχρι [μη γεωργική γη/σώματα επιφανειακών υδάτων].

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants/non-target arthropods/insects respect an unsprayed buffer zone of (distance to be specified) to non-agricultural land/surface water bodies.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles/les arthropodes non cibles/les insectes], respecter une zone non traitée de (distance à préciser) par rapport à [la zone non cultivée adjacente/aux points d'eau].

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/gli insetti/le piante non bersaglio/gli artropodi non bersaglio] rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (precisare la distanza) da [zona non coltivata/corpi idrici superficiali].

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus/ar lietojumu nesaistītos posmkājus/kukaiņus, ievērot aizsargjoslu (norāda attālumu) līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei/ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus/netikslinius nariuotakojus/vabzdžius būtina išlaikyti apsaugos zoną (nurodyti atstumą) iki ne žemės ūkio paskirties žemės/paviršinio vandens telkinių.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények/nem célzott ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől/felszíni vizektől (az előírt távolság) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

MT

:

Sabiex tipproteġi organiżmi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati/artropodi/insetti mhux immirati, irrispetta żona konfini ħielsa mill-bexx ta' (speċifika d-distanza) minn art mhix agrikola/għadajjar ta' l-ilma fil-wiċċ.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten/niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/de insecten] te beschermen mag u in een bufferzone van (geef de afstand aan) rond [niet-landbouwgrond/oppervlaktewater] niet sproeien.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania/stawonogów/owadów nie będących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy buforowej w odległości (określona odległość) od terenów nieużytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych.

PT

:

Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas/dos insectos/artrópodes não-visados], respeitar uma zona não-pulverizada de (distância a precisar) em relação [às zonas não-cultivadas/às águas de superfície].

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke (upresnite dĺžku) .

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/ žuželk upoštevati netretiran varnostni pas (navede se razdaljo) do nekmetijske površine/vodne površine.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien/muiden kuin torjuttavien niveljalkaisten/hyönteisten) suojelemiseksi (muun kuin maatalousmaan/pintavesialueiden) väliin on jätettävä (täsmennetään etäisyys) ruiskuttamaton suojavyöhyke.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa/andra leddjur än de man avser att bekämpa/insekter), lämna en sprutfri zon på (ange avstånd) till (icke-jordbruksmark/vattendrag).

SPe 4

ES

:

Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo], no aplicar sobre superficies impermeables como el asfalto, el cemento, los adoquines, [las vías del ferrocarril] ni en otras situaciones con elevado riesgo de escorrentía.

CS

:

Za účelem ochrany vodních organismů/necílových rostlin neaplikujte přípravek na nepropustný povrch, jako je asfalt, beton, dlážděný povrch, železniční trať nebo v jiných případech, kdy hrozí vysoké riziko odplavení.

DA

:

Må ikke anvendes på befæstede arealer såsom asfalterede, beton-, sten- eller grusbelagte områder og veje [jernbanespor] eller på andre områder, hvorfra der er en stor risiko for run-off til omgivelserne. [For at beskytte organismer, der lever i vand/planter, man ikke ønsker at bekæmpe].

DE

:

Zum Schutz von (Gewässerorganismen/Nichtzielpflanzen) nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen.

ET

:

Veeorganismide/mittesihtliikide kaitsmiseks mitte kasutada läbilaskmatutel pindadel nagu näiteks asfalt, betoon, munakivi, raudteerööpad ning muudes oludes, kus on kõrge lekkimisoht.

EL

:

Για να προστατέψετε [υδρόβιους οργανισμούς/μη στοχευόμενα φυτά] να μην χρησιμοποιείται σε αδιαπέραστες επιφάνειες όπως άσφαλτο, σκυρόδεμα, λιθόστρωτα [σιδηροτροχιές] και άλλες επιφάνειες με υψηλό κίνδυνο απορροής.

EN

:

To protect aquatic organisms/non-target plants do not apply on impermeable surfaces such as asphalt, concrete, cobblestones, railway tracks and other situations with a high risk of run-off.

FR

:

Pour protéger [les organismes aquatiques/les plantes non cibles], ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés, [les voies ferrées] et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

IT

:

Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio] non applicare su superfici impermeabili quali bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi ad alto rischio di deflusso superficiale.

LV

:

Lai aizsargātu ūdens organismus/ar lietojumu nesaistītos augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz necaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, betona, bruģa, sliežu ceļiem, un citās vietās ar augstu noteces risku.

LT

:

Siekiant apsaugoti vandens organizmus/netikslinius augalus nenaudoti ant nepralaidžių paviršių tokių kaip asfaltas, betonas, grindinio akmenys, geležinkelio bėgių ar kitose situacijose, kuriuose didelė nuotėkio tikimybė.

HU

:

A vízi szervezetek/nem célzott növények védelme érdekében a vizet nem áteresztő felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet, vasúti pályák és az elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza.

MT

:

Biex tipproteġi organiżmi ta' l-ilma/pjanti mhux immirati tapplikax fuq uċuh impermeabbli bħal l-asfalt, konkrit, ċangaturi, linji tal-ferrovija u sitwazzjonijiet oħra b'riskju kbir ta' skul.

NL

:

Om [in het water levende organismen/niet tot de doelsoorten behorende planten] te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton [,/en] kasseien [en spoorlijnen,] of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.

PL

:

W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem zwalczania nie stosować na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska i innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy.

PT

:

Para protecção [dos organismos aquáticos/das plantas não-visadas], não aplicar este produto em superfícies impermeáveis, como asfalto, betão, empedrados [ou linhas de caminho de ferro], nem em qualquer outra situação em que o risco de escorrimentos seja elevado.

SK

:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody.

SL

:

Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin ne uporabljati na neprepustnih površinah kot so asfalt, beton, tlak, železniški tiri in drugih površinah, kjer je velika nevarnost odtekanja.

FI

:

(Vesieliöiden/muiden kuin torjuttavien kasvien) suojelemiseksi ei saa käyttää läpäisemättömillä pinnoilla, kuten asvaltilla, betonilla, katukivillä, (rautatiekiskoilla) ja muissa tilanteissa, joissa on suuri huuhtoutumisen vaara.

SV

:

För att skydda (vattenlevande organismer/andra växter än de man avser att bekämpa), använd inte denna produkt på hårdgjorda ytor såsom asfalt, betong, kullersten, (järnvägsspår) och andra ytor med hög risk för avrinning.

SPe 5

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], el producto debe incorporarse completamente al suelo; asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los surcos.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců musí být přípravek zcela zapraven do půdy; zajistěte, aby byl přípravek zcela zapraven do půdy také na konci výsevních nebo výsadbových řádků.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal produktet omhyggeligt graves ned i jorden Sørg for, at produktet også er helt tildækket for enden af rækkerne.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das Mittel vollständig in den Boden eingearbeitet werden; es ist sicherzustellen, dass das Mittel auch am Ende der Pflanz- bzw. Saatreihen vollständig in den Boden eingearbeitet wird.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks peab vahend täielikult mullaga ühinema; tagada vahendi täielik ühinemine ka ridade lõpus.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια θηλαστικά] το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

EN

:

To protect birds/wild mammals the product must be entirely incorporated in the soil; ensure that the product is also fully incorporated at the end of rows.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/mammifères sauvages], le produit doit être entièrement incorporé dans le sol; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo al solco.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, augu aizsardzības līdzekli pilnībā iestrādāt augsnē; nodrošināt līdzekļa pilnīgu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus būtina produktą visiškai įterpti į dirvą, užtikrinti, kad produktas būtų visiškai įterptas vagų gale.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a terméket teljes egészében be kell dolgozni a talajba; ügyeljen arra, hogy az anyag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva.

MT

:

Sabiex tipproteġi għasafar/mammiferi selvaġġi l-prodott għandu jkun inkorporat għal kollox fil-ħamrija; żgura li l-prodott ikun ukoll inkorporat għal kollox f'tarf ir-raddi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków produkt musi być całkowicie przykryty glebą; zapewnić że produkt jest również całkowicie przykryty na końcach rzędów.

PT

:

Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], incorporar totalmente o produto no solo, incluindo no final dos sulcos.

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov sa musí všetok prípravok zakryť pôdou. Presvedčte sa, či je prípravok dobre zakrytý pôdou aj na konci brázdy.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev je treba sredstvo popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v celoti vdelano v tla tudi na koncih vrst.

FI

:

(Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi tuote on sekoitettava maaperään; varmistettava, että tuote sekoittuu maaperään täysin myös vakojen päässä.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur) måste produkten nedmyllas helt och hållet i jorden; se till att produkten även nedmyllas helt i slutet av raderna.

SPe 6

ES

:

Para proteger [las aves/los mamíferos silvestres], recójase todo derrame accidental.

CS

:

Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců odstraňte rozsypaný nebo rozlitý přípravek.

DA

:

For at beskytte [fugle/vilde pattedyr] skal alt spildt produkt fjernes.

DE

:

Zum Schutz von (Vögeln/wild lebenden Säugetieren) muss das verschüttete Mittel beseitigt werden.

ET

:

Lindude/metsloomade kaitsmiseks kõrvaldada mahavalgunud vahend.

EL

:

Για να προστατέψετε [πουλιά/άγρια ζώα] μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

EN

:

To protect birds/wild mammals remove spillages.

FR

:

Pour protéger [les oiseaux/les mammifères sauvages], récupérer tout produit accidentellement répandu.

IT

:

Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

LV

:

Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, novērst izšļakstīšanos.

LT

:

Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus pašalinti pabiras ar išsiliejusį produktą.

HU

:

A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött anyagot.

MT

:

Neħħi kull tixrid biex tipproteġi l-għasafar/mammiferi selvaġġi.

NL

:

Om [de vogels/de wilde zoogdieren] te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

PL

:

W celu ochrony ptaków/dzikich ssaków usuwać rozlany/rozsypany produkt.

PT

:

Para protecção [das aves/dos mamíferos selvagens], recolher todo o produto derramado.

SK

:

Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov odstráňte náhodne rozsypaný prípravok.

SL

:

Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo.

FI

:

Lintujen/luonnonvaraisten nisäkkäiden) suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.

SV

:

För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.

SPe 7

ES

:

No aplicar durante el período de reproducción de las aves.

CS

:

Neaplikujte v době hnízdění ptáků.

DA

:

Må ikke anvendes i fuglenes yngletid.

DE

:

Nicht während der Vogelbrutzeit anwenden.

ET

:

Mitte kasutada lindude pesitsusperioodil.

EL

:

Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών.

EN

:

Do not apply during the bird breeding period.

FR

:

Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux.

IT

:

Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

LV

:

Nelietot putnu vairošanās periodā.

LT

:

Nenaudoti paukščių veisimosi laikotarpiu.

HU

:

A madarak költési időszaka alatt nem alkalmazható.

MT

:

Tapplikax matul it-tberrik ta' l-għasafar.

NL

:

Niet gebruiken tijdens de vogelbroedperiode.

PL

:

Nie stosować w okresie rozrodczym ptaków.

PT

:

Não aplicar este produto durante o período de reprodução das aves.

SK

:

Neaplikujte v čase rozmnožovania vtákov.

SL

:

Ne tretirati v času valjenja ptic.

FI

:

Ei saa käyttää lintujen lisääntymisaikaan.

SV

:

Använd inte denna produkt under fåglarnas häckningsperiod.

SPe 8

ES

:

Peligroso para las abejas./Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos./No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo./Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante (indíquese el tiempo) después del mismo./No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración./Elimínense las malas hierbas antes de su floración./No aplicar antes de (indíquese el tiempo) .

CS

:

Nebezpečný pro včely./Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí plodiny./Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy./Úly musí být během aplikace a po aplikaci (uveďte dobu) přemístěny nebo zakryty./Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele./Plevele odstraňte před jejich kvetením./Neaplikujte před (uveďte dobu) .

DA

:

Farligt for bier./For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder./Må ikke anvendes i biernes flyvetid./Tildæk eller flyt bikuber i behandlingsperioden og i (nævn antal timer/dage) efter behandlingen./Må ikke anvendes i nærheden af blomstrende ukrudt./Fjern ukrudt inden blomstring./Må ikke anvendes inden (tidspunkt) .

DE

:

Bienengefährlich./Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen./Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind./Bienenstöcke müssen während der Anwendung und für (Angabe der Zeit) nach der Behandlung entfernt oder abgedeckt werden./Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden./Unkräuter müssen vor dem Blühen entfernt werden./Nicht vor (Angabe der Zeit) anwenden.

ET

:

Mesilastele ohtlik/Mesilaste ning muude tolmlevate putukate kaitsmiseks mitte kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal/Mitte kasutada aktiivsel korjealal/Kasutamise ajaks ning (määratleda aeg) peale töötlemist tarud eemaldada või katta kinn/Õitseva umbrohu olemasolu korral mitre kasutada/Umbrohi enne õitsemist eemaldada/Mitte kasutada enne (määratleda aeg) .

EL

:

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη./Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί (αναφέρατε το χρόνο) μετά τη χρήση./Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων./Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία./Μην το χρησιμοποιείτε πριν (αναφέρατε το χρόνο) .

EN

:

Dangerous to bees./To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower./Do not use where bees are actively foraging./Remove or cover beehives during application and for (state time) after treatment./Do not apply when flowering weeds are present./Remove weeds before flowering./Do not apply before (state time) .

FR

:

Dangereux pour les abeilles./Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison./Ne pas utiliser en présence d'abeilles./Retirer ou couvrir les ruches pendant l'application et (indiquer la période) après traitement./Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes./Enlever les adventices avant leur floraison./Ne pas appliquer avant (indiquer la date) .

IT

:

Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo) .

LV

:

Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, nelietot kultūraugu ziedēšanas laikā. Nelietot vietās, kur bites aktīvi meklē barību. Bišu stropus pārvietot vai pārsegt augu aizsardzības līdzekļa smidzināšanas laikā un … (norāda uz cik ilgu laiku) pēc smidzināšanas darba beigām. Nelietot platībās, kurās ir ziedošas nezāles. Apkarot nezāles pirms ziedēšanas. Nelietot pirms … (norāda laiku) .

LT

:

Pavojingas bitėms/Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu/Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu/Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu ar (nurodyti laiką) po purškimo./Nenaudoti kai yra žydinčių piktžolių/Sunaikinti piktžoles iki jų žydėjimo/Nenaudoti iki (nurodyti laiką) .

HU

:

Méhekre veszélyes/A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható/Méhek aktív táplálékszerzési időszaka idején nem alkalmazható/Az alkalmazás idejére és a kezelés után (megadott időszak) ideig távolítsa el vagy fedje be a méhkaptárakat/Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható/Virágzás előtt távolítsa el a gyomnövényeket/ (megadott időpont) előtt nem alkalmazható.

MT

:

Perikoluż għan-naħal/Sabiex tħares in-naħal u insetti oħra tad-dakra tapplikax fuq uċuħ tar-raba' meta jkunu bil-fjur/Tużax fejn in-naħal ikun qed jirgħa sew/Neħħi jew agħtti l-ġarar tan-naħal waqt l-applikazzjoni u għal (speċifika l-ħin) wara t-trattament/Tapplikax meta jkun hemm ħaxix ħażin bil-fjur/Neħħi l-ħaxix ħażin qabel ma jwarrad/Tapplikax qabel (speċifika l-ħin) .

NL

:

Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen./Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken./Verwijder of bedek bijenkorven tijdens het gebruik van het product en gedurende (geef de tijdsduur aan) na de behandeling./Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid./Verwijder onkruid voordat het bloeit./Gebruik dit product niet vóór (geef de datum of de periode aan) .

PL

:

[Niebezpieczne dla pszczół/W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia/Nie używać w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek/Usuwać lub przykrywać ule podczas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu/Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty/Usuwać chwasty przed kwitnieniem/Nie stosować przed (określić czas) .

PT

:

Perigoso para as abelhas./Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas./Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos./Remover ou cobrir as colmeias durante a aplicação do produto e durante (indicar o período) após o tratamento./Não aplicar este produto na presença de infestantes em floração./Remover as infestantes antes da floração./Não aplicar antes de (critério temporal a precisar) .

SK

:

Nebezpečný pre včely/Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na plodiny v čase kvetu/Nepoužívajte, keď sa v okolí nachádzajú včely/Počas aplikácie a (uveďte čas) po aplikácii úle prikryte alebo presuňte na iné miesto/Neaplikujte, keď sa v okolí nachádzajú kvitnúce buriny/Odstráňte buriny pred kvitnutím/Neaplikujte pred (uveďte čas) .

SL

:

Nevarno za čebele. / Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. / Ne tretirati v času paše čebel. / Med tretiranjem in (navede se časovno obdobje) po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje. / Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. / Odstraniti plevel pred cvetenjem. / Ne tretirati pred (navede se časovno obdobje) .

FI

:

Vaarallista mehiläisille./Mehiläisten ja muiden pölyttävien hyönteisten suojelemiseksi ei saa käyttää viljelykasvien kukinta-aikaan./Ei saa käyttää aikana, jolloin mehiläiset lentävät aktiivisesti./Mehiläispesät poistettava tai suojattava levittämisen ajaksi ja (aika) ajaksi käsittelyn jälkeen./Ei saa käyttää, jos alueella on kukkivia rikkakasveja./Poista rikkakasvit ennen kukinnan alkua./Ei saa käyttää ennen (aika) .

SV

:

Farligt för bin./För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda./Får inte användas där bin aktivt söker efter föda./Avlägsna eller täck över bikupor under behandling och under (ange tidsperiod) efter behandling./Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs./Avlägsna ogräs före blomning./Använd inte denna produkt före (ange tidsperiod) .«.

(e)

Točka 2.3. v Prilogi V se nadomesti z naslednjim:

»2.3.   Varnostni ukrepi, povezani z dobro kmetijsko prakso

SPa 1

ES

:

Para evitar la aparición de resistencias, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga (indíquese la sustancia activa o la clase de sustancias, según corresponda) más de (indíquese el número de aplicaciones o el plazo) .

CS

:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek, který obsahuje (uveďte účinnou látku nebo popřípadě skupinu účinných látek) více/déle než (uveďte četnost aplikací nebo lhůtu) .

DA

:

For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder (angiv aktivstof eller gruppe af aktivstoffer) , kun anvendes/ikke anvendes mere end (i tidsperioden eller antal gange) .

DE

:

Zur Vermeidung einer Resistenzbildung darf dieses oder irgendein anderes Mittel, welches (entsprechende Benennung des Wirkstoffes oder der Wirkstoffgruppe) enthält, nicht mehr als (Angabe der Häufigkeit oder der Zeitspanne) ausgebracht werden.

ET

:

Resistentsuse tekkimise vältimiseks seda või ükskõik millist muud vahendit mitte kasutada rohkem kui (kasutamiskordade arv või määratletav periood) , mis sisaldab (määratleda vastavalt toimeaine või ainete liik) .

EL

:

Προκειμένου να μην αναπτυχθεί αντίσταση μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει (προσδιορίστε τη δραστική ουσία ή την κατηγορία των ουσιών αναλόγως) περισσότερο από (να προσδιοριστεί η συχνότητα) φορές.

EN

:

To avoid the build-up of resistance do not apply this or any other product containing (identify active substance or class of substances, as appropriate) more than (number of applications or time period to be specified) .

FR

:

Pour éviter le développement de résistances, ne pas appliquer ce produit ou tout autre contenant (préciser la substance ou la famille de substances selon le cas) plus de (nombre d'applications ou durée à préciser) .

IT

:

Per evitare l'insorgenza di resistenza non applicare questo o altri prodotti contenenti (indicare la sostanza attiva o la classe di sostanze, a seconda del caso) più di (numero di applicazioni o durata da precisare) .

LV

:

Lai izvairītos no rezistences veidošanās, nelietot šo vai jebkuru citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur … (norāda darbīgās vielas vai darbīgo vielu grupas nosaukumu) vairāk nekā … (norāda apstrāžu skaitu vai laiku) .

LT

:

Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, nenaudoti šio produkto ar kito produkto, kurio sudėtyje yra (nurodyti veikliają medžiagą ar medžiagų grupę) dažniau kaip (nurodyti apdorojimų skaičių arba laikotarpį) .

HU

:

Rezisztancia kialakulásának elkerülése érdekében ezt vagy (a megfelelő hatóanyag vagy anyagcsoport) -ot tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja (az előírt kezelésszám vagy időszakok) -nál többször/hosszabb ideig.

MT

:

Sabiex tevita li tinbena reżistenza tapplikax dan jew xi prodott ieħor li jkun fih (identifika s-sustanza jew klassi ta' sustanzi attivi kif imiss) aktar minn (l-għadd ta' applikazzjonijiet jew il-ħin li għandu jkun speċifikat)

NL

:

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die (geef naar gelang van het geval de naam van de werkzame stof of van de categorie werkzame stoffen) bevatten, niet vaker gebruiken dan (geef het aantal toepassingen aan) /niet langer gebruiken dan (geef de tijdsduur aan) .

PL

:

W celu uniknięcia powstawania odporności nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) nie dłużej niż (określony czas) /nie częściej niż (określona częstotliwość) .

PT

:

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha (indicar, consoante o caso, a substância activa ou a família de substâncias activas) mais de (número ou período de aplicações a precisar) .

SK

:

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci (uveďte účinnú látku alebo skupinu látok) dlhšie ako (upresnite počet aplikácií alebo časový úsek) .

SL

:

Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti ne uporabljati tega ali drugih sredstev, ki vsebujejo (navede se aktivno snov ali skupino aktivnih snovi) več kot (navede se časovno obdobje ali število tretiranj) .

FI

:

Resistenssin kehittymisen estämiseksi ei saa käyttää tätä tai mitä tahansa muuta tuotetta, joka sisältää (tapauksen mukaan tehoaine tai aineluokka) , käyttöä useammin (käyttötiheys) .

SV

:

För att undvika utveckling av resistens använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande (ange verksamt ämne eller grupp av ämnen) mer än (ange antal behandlingar eller tidsperiod) .«.

(f)

Točka 2.4. v Prilogi V se nadomesti z naslednjim:

»2.4.   Posebni varnostni ukrepi za rodenticide (SPr)

SPr 1

ES

:

Los cebos deben colocarse de forma que se evite el riesgo de ingestión por otros animales. Asegurar los cebos de manera que los roedores no puedan llevárselos.

CS

:

Nástrahy musí být kladeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití jinými zvířaty. Zabezpečte nástrahy, aby nemohly být hlodavci rozvlékány.

DA

:

Produktet skal anbringes på en sådan måde, at risikoen for, at andre dyr kan indtage produktet, formindskes mest muligt. F.eks. ved at produktet anbringes inde i en kasse med små indgangshuller til gnaverne eller inde i gnavernes eget gangsystem. Pas på, at produkt i blokform ikke kan flyttes væk af de gnavere, der skal bekæmpes.

DE

:

Die Köder verdeckt und unzugänglich für andere Tiere ausbringen. Köder sichern, so dass ein Verschleppen durch Nagetiere nicht möglich ist.

ET

:

Peibutussööt tuleb ohutult ladustada selliselt, et minimeerida teiste loomade poolt tarbimise ohtu. Peibutussöödabriketid kindlustada selliselt, et närilised neid ära vedada ei saaks.

EL

:

Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να καταναλωθούν από άλλα ζώα. Ασφαλίστε τα δολώματα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα παρασύρουν τα τρωκτικά.

EN

:

The baits must be securely deposited in a way so as to minimise the risk of consumption by other animals. Secure bait blocks so that they cannot be dragged away by rodents.

FR

:

Les appâts doivent être disposés de manière à minimiser le risque d'ingestion par d'autres animaux. Sécuriser les appâts afin qu'ils ne puissent pas être emmenés par les rongeurs.

IT

:

Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Fissare le esche in modo che non possano essere trascinate via dai roditori.

LV

:

Ēsmu ejā ievietot tā, lai, tā nebūtu pieejama citiem dzīvniekiem. Ēsmu nostiprināt, lai grauzēji to nevarētu aizvilkt.

LT

:

Jaukas turi būti saugiai išdėstytas taip, kad sumažėtų rizika kitiems gyvūnams jį vartoti. Jauko blokai turi būti taip saugomi, kad graužikai negalėtų jų ištampyti.

HU

:

A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak. A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy azt a rágcsálók ne hurcolhassák el.

MT

:

Il-lixki għandhom jitqegħdu hekk li jitnaqqas ir-riskju li jkunu mittiekla minn annimali oħrajn. Orbot il-blokki tal-lixka sew fejn ikunu biex ma' jiġux mkaxkra minn fuq il-post minn rodenti.

NL

:

De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt. Maak de blokjes stevig vast, zodat ze niet door de knaagdieren kunnen worden weggesleept.

PL

:

Przynęty muszą być rozłożone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zjedzenia przez inne zwierzęta. Zabezpieczyć przynętę w ten sposób, aby nie mogła zostać wywleczona przez gryzonie.

PT

:

Colocar os iscos de modo a minimizar o risco de ingestão por outros animais. Fixar os iscos, para que não possam ser arrastados pelos roedores.

SK

:

Návnady sa musia umiestniť tak, aby sa k nim nedostali iné zvieratá. Zabezpečte návnady tak, aby ich hlodavce nemohli odtiahnuť.

SL

:

Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje zaužitja za druge živali minimalno. Zavarovati vabe tako, da jih glodalci ne morejo raznesti.

FI

:

Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät eiheuta riskiä muille eläimille. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan.

SV

:

Betena måste placeras så att andra djur inte kan förtära dem. Förankra betena så att de inte kan släpas iväg av gnagare.

SPr 2

ES

:

La zona tratada debe señalizarse durante el tratamiento. Debe advertirse del riesgo de intoxicación (primaria o secundaria) por el anticoagulante así como del antídoto correspondiente.

CS

:

Plocha určená k ošetření musí být během ošetřování označena. Je třeba upozornit na nebezpečí otravy (primární nebo sekundární) antikoagulantem a uvést protijed.

DA

:

Det behandlede område skal afmærkes i behandlingsperioden. Faren for forgiftning (primær eller sekundær) ved indtagelse af antikoaguleringsmidler, samt modgiften herfor, skal nævnes på opslag.

DE

:

Die zu behandelnde Fläche muss während der Behandlungszeit markiert sein. Die Gefahr der (primären oder sekundären) Vergiftung durch das Antikoagulans und dessen Gegenmittel sollte erwähnt werden.

ET

:

Käideldud ala tuleb käitlemisperioodiks märgistada. Antikoagulandi mürgituse (esmane või teisene) oht ning selle vastane antidoot peab olema ära mainitud.

EL

:

Η περιοχή στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν πρέπει να έχει σημαδευτεί κατά την περίοδο χρήσης. Θα πρέπει να αναφέρεται ο κίνδυνος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και το αντίδοτο σε περίπτωση δηλητηρίασης.

EN

:

Treatment area must be marked during the treatment period. The danger from being poisoned (primary or secondary) by the anticoagulant and the antidote against it should be mentioned.

FR

:

La zone de traitement doit faire l'objet d'un marquage pendant la période de traitement. Le risque d'empoisonnement (primaire ou secondaire) par l'anticoagulant, ainsi que son antidote doivent être mentionnés.

IT

:

Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Il pericolo di avvelenamento (primario o secondario) dovuto all'anticoagulante deve essere evidenziato assieme al relativo antidoto.

LV

:

Apstrādes laikā apstrādājamo platību marķēt. Norādīt saindēšanās (primārās vai sekundārās) apdraudējumu ar antikoagulantu un tā antidotu.

LT

:

Apdorojami plotai turi būti pažymėti visą apdorojimo laikotarpį. Turi būti paminėtas apsinuodijimo antikoaguliantu pavojus (tiesioginis ar netiesioginis) ir nurodytas priešnuodis.

HU

:

A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátló szertől való mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére.

MT

:

Il-post ittrattat għandu jkun immarkat filwaqt li jkun qiegħed jiġi itrattat. Għandu jissemma l-periklu ta' avvelenament (primarju jew sekondarju) bl-antikoagulant u l-antitodu tiegħu.

NL

:

De behandelde zone moet tijdens de verdelgingsperiode worden gemarkeerd. Het risico van een (primaire of secundaire) vergiftiging door het antistollingsmiddel moet worden vermeld, alsmede het tegengif.

PL

:

Obszar poddany zabiegowi musi być oznakowany podczas zabiegu. Niebezpieczeństwo zatrucia (pierwotnego lub wtórnego) antykoagulantem i antidotum powinno być wyszczególnione.

PT

:

Durante o período de tratamento, marcar a zona, com menção ao perigo de envenenamento (primário ou secundário) pelo anticoagulante e indicação do antídoto deste último.

SK

:

Ošetrovaná plocha sa počas ošetrenia musí označiť. Musí sa uviesť nebezpečenstvo možnej otravy (primárnej alebo sekundárnej) antikoagulantami a protilátky.

SL

:

Tretirano območje je treba v času tretiranja označiti. Navesti je treba nevarnost zastrupitve (neposredne ali posredne) z antikoagulanti in ustrezne antidote.

FI

:

Käsiteltävä alue on merkittävä käsittelyaikana. Antikoagulantin aiheuttama myrkytysvaara (primaarinen tai sekundaarinen) ja vasta-aine mainittava.

SV

:

Det behandlade området skall markeras under behandlingsperioden. Faran för förgiftning (primär eller sekundär) av antikoagulanten samt motgift skall anges.

SPr 3

ES

:

Durante el tratamiento, los roedores muertos deben retirarse diariamente de la zona tratada. No tirarlos en cubos de basura ni en vertederos.

CS

:

Mrtvé hlodavce během doby použití přípravku denně odstraňujte. Neodkládejte je do nádob na odpadky ani na smetiště.

DA

:

Døde gnavere skal fjernes fra behandlingsområdet hver dag. Anbring ikke de døde gnavere i åbne affaldsbeholdere.

DE

:

Tote Nager während der Einsatzperiode täglich entfernen. Nicht in Müllbehältern oder auf Müllkippen entsorgen.

ET

:

Surnud närilised tuleb eemaldada käitlemisalalt käitlemise ajal iga päev. Mitte panna prügikastidesse või prügi mahapaneku kohtadesse.

EL

:

Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά από την περιοχή χρήσης σε όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του προϊόντος. Να μην τοποθετούνται σε κάδους απορριμμάτων ούτε σε σακούλες σκουπιδιών.

EN

:

Dead rodents must be removed from the treatment area each day during treatment. Do not place in refuse bins or on rubbish tips.

FR

:

Les rongeurs morts doivent être retirés quotidiennement de la zone de traitement pendant toute la période du traitement. Ne pas les jeter dans les poubelles ni les décharges.

IT

:

I roditori morti devono essere rimossi quotidianamente dalla zona del trattamento per tutta la durata dello stesso e non devono essere gettati nei rifiuti o nelle discariche.

LV

:

Apstrādes laikā beigtos grauzējus no apstrādātās platības aizvākt katru dienu. Neizmest tos atkritumu tvertnēs vai kaudzēs.

LT

:

Žuvę graužikai turi būti surenkami iš apdoroto ploto kiekvieną dieną viso naikinimo metu. Nemesti i šiukšlių dėžes arba sąvartynus.

HU

:

Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt területről. A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban elhelyezni.

MT

:

Għandhom jitneħħew kuljum ir-rodenti mejta mill-post ittrattat. Tarmihomx f'kontenituri taż-żibel jew fuq il-miżbliet.

NL

:

Tijdens de verdelgingsperiode moeten de knaagdieren elke dag uit de behandelde zone worden verwijderd. Gooi ze niet in vuilnisbakken of op storten.

PL

:

Martwe gryzonie usuwać z obszaru poddanego zabiegowi każdego dnia. Nie wyrzucać do pojemników na śmieci i nie wywozić na wysypiska śmieci.

PT

:

Durante o período de tratamento, remover diariamente os roedores mortos da zona de tratamento, mas sem os deitar ao lixo ou depositar em lixeiras.

SK

:

Mŕtve hlodavce treba z ošetrovanej plochy každý deň odstrániť. Nehádžte ich do odpadových nádob alebo na smetisko.

SL

:

Poginule glodalce je treba odstraniti s tretiranega območja sproti, vsak dan v času tretiranja, vendar ne v zabojnike za odpadke ali odlagališča smeti.

FI

:

Kuolleet jyrsijät on kerättävä käsittelyaikana alueelta päivittäin. Niitä ei saa heittää jätesäiliöihin tai kaatopaikoille.

SV

:

Döda gnagare skall tas bort från behandlingsområdet varje dag under behandlingen. Får inte läggas i soptunnor eller på soptipp.«.

IV.   PROMETNA POLITIKA

CESTNI PROMET

1.

Direktiva Sveta 96/26/ES z dne 29. aprila 1996 o dovoljenju za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v tovornem in potniškem prometu ter o medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za olajšanje uresničevanja pravic teh prevoznikov do ustanavljanja prevoznih podjetij v domačem in mednarodnem prometu.

V Prilogi Ia se opomba 1 nadomesti z naslednjim:

»(1)

Prepoznavni znak države: (B) Belgija, (CZ) Češka, (DK) Danska, (D) Nemčija, (EST) Estonija, (GR) Grčija, (E) Španija, (F) Francija, (IRL) Irska, (I) Italija, (CY) Ciper, (LV) Latvija, (LT) Litva, (L) Luksemburg, (H) Madžarska, (M) Malta, (NL) Nizozemska, (A) Avstrija, (PL) Poljska, (P) Portugalska, (SLO) Slovenija, (SK) Slovaška, (FIN) Finska, (S) Švedska, (UK) Združeno kraljestvo.«.

2.

Direktiva 2003/59/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 in Direktive Sveta št. 91/439/EGS ter o razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS.

(a)

V točki 2 Priloge II se pod »stran 1 vsebuje« točka (c) nadomesti z naslednjim:

»oznako države članice, ki izkaznico izdaja, natisnjeno v negativu v modrem pravokotniku in obkroženo z 12 rumenimi zvezdicami; oznake so naslednje:

B

:

Belgija

CZ

:

Češka

DK

:

Danska

D

:

Nemčija

EST

:

Estonija

GR

:

Grčija

E

:

Španija

F

:

Francija

IRL

:

Irska

I

:

Italija

CY

:

Ciper

LV

:

Latvija

LT

:

Litva

L

:

Luksemburg

H

:

Madžarska

M

:

Malta

NL

:

Nizozemska

A

:

Avstrija

PL

:

Poljska

P

:

Portugalska

SLO

:

Slovenija

SK

:

Slovaška

FIN

:

Finska

S

:

Švedska

UK

:

Združeno kraljestvo«.

(b)

V točki 2 Priloge II se pod »stran 1 vsebuje« točka (e) nadomesti z naslednjim:

»naslov „vzorec Evropskih skupnosti“ v jeziku ali jezikih države članice, ki je izkaznico izdala, in rubrika „izkaznica o vozniških kvalifikacijah“ v drugih uradnih jezikih Skupnosti, natisnjena z modro barvo, tako da sestavlja ozadje izkaznice:

 

tarjeta de cualificación del conductor

 

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče

 

chaufføruddannelsesbevis

 

Fahrerqualifizierungsnachweis

 

juhi ametipädevuse kaart

 

δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

 

driver qualification card

 

carte de qualification de conducteur

 

cárta cáilíochta tiomána

 

carta di qualificazione del conducente

 

vadītāja kvalifikācijas apliecība

 

vairuotojo kvalifikacinė kortelė

 

gépjárművezetői képesítési igazolvány

 

karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq

 

kwalificatiekaart bestuurder

 

karta kwalifikacji kierowcy

 

carta de qualificação do motorista

 

preukaz o kvalifikácii vodiča

 

izkaznica o vozniških kvalifikacijah

 

kuljettajan ammattipätevyyskortti

 

yrkeskompetensbevis för förare«.

(c)

V točki 2 Priloge II se pod »stran 2 vsebuje« drugi stavek točke (b) nadomesti z naslednjim:

»Če država članica želi izpisati te navedbe v nacionalnem jeziku, ki ni: španski, češki, danski, nemški, estonski, grški, angleški, francoski, italijanski, latvijski, litovski, madžarski, malteški, nizozemski, poljski, portugalski, slovaški, slovenski, finski in švedski, pripravi, brez poseganja v druge določbe te priloge, dvojezično različico izkaznice v enem od navedenih jezikov.«.

V.   OBDAVČITEV

1.

Šesta Direktiva Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero.

(a)

Člen 24a se nadomesti z naslednjim:

»Člen 24a

Pri izvajanju členov 24(2) do (6) lahko naslednje države članice priznavajo oprostitev davka na dodano vrednost za davčne zavezance, katerih letni promet je manjši od protivrednosti v nacionalni valuti po tečaju zamenjave na dan njihovega pristopa:

na Češkem: 35 000 EUR;

v Estoniji: 16 000 EUR;

na Cipru: 15 600 EUR;

v Latviji: 17 200 EUR;

v Litvi: 29 000 EUR;

na Madžarskem: 35 000 EUR;

na Malti: 37 000 EUR, če gre pretežno za gospodarsko dejavnost dobave blaga, 24 300 EUR, če gre pretežno za gospodarsko dejavnost opravljanja storitev z nizko dodano vrednostjo (visoki vložki), in 14 600 EUR v drugih primerih, predvsem za ponudnike storitev z visoko dodano vrednostjo (nizki vložki);

na Poljskem: 10 000 EUR;

v Sloveniji: 25 000 EUR;

na Slovaškem: 35 000 EUR.«.

(b)

Člen 28m se nadomesti z naslednjim:

»Člen 28m

Menjalni tečaj

Za določitev protivrednosti zneskov, ki so v tem naslovu izraženi v ekujih, v nacionalnih valutah, države članice uporabijo menjalni tečaj z dne 16 decembra 1991.*Vendar Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška uporabijo menjalni tečaj, ki velja na dan njihovega pristopa.«.

(c)

Člen 17(3)(b) se v različici iz člena 28f(1) (1), nadomesti z naslednjim:

»(b)

transakcije, oproščene v skladu s členom 14(1)(g) in (i), 15, 16(1) (B), (C), (D) ali (E) ali (2) ali 28c (A) in (C).«.

2.

Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti.

V Prilogi se med vnosa za Italijo in Portugalsko vstavi naslednje:

»Latvija

Pašvaldības (lokalne oblasti)

Poljska

gminy (občine)

powiaty (okraji)

województwa vojvodstva)

związki gmin (skupnosti občin)

związki powiatów (skupnosti okrajev)

związki województw (skupnosti vojvodstev)

miasto stołeczne Warszawa (glavno mesto Varšava)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencija za prestrukturiranje in modernizacijo kmetijstva)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agencija za kmetijsko premoženje)«

in za vnosi za Portugalsko se vstavi naslednje:

»Slovaška

mestá a obce (občine)

Železnice Slovenskej republiky (Slovaške železnice)

Štátny fond cestného hospodárstva (Državni sklad cestnega gospodarstva)

Slovenské elektrárne (Slovaške elektrarne)

Vodohospodárska výstavba (Družba za vodnogospodarske gradnje)«.

3.

Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti in licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic.

(a)

V členu 3(a)(iii) se doda naslednje:

»—

Daň z příjmů právnických osob na Češkem,

Tulumaks v Estoniji,

φόρος εισοδήματος na Cipru,

uzņēmumu ienākuma nodoklis v Latviji,

Pelno mokestis v Litvi,

Társasági adó na Madžarskem,

Taxxa fuq id-dħul na Malti,

Podatek dochodowy od osób prawnych na Poljskem,

Davek od dobička pravnih oseb v Sloveniji,

Daň z príjmov právnických osôb na Slovaškem«.

(b)

V Prilogi se doda naslednje:

»(p)

družbe po češki zakonodaji „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“, „veřejná obchodní společnost“, „komanditní společnost“, „družstvo“;

(q)

družbe po estonski zakonodaji: „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

(r)

družbe po ciprski zakonodaji: družbe po pravu družb, pravne osebe javnega prava ter vsak drug subjekt, ki se šteje za družbo po predpisih o davku na dohodek;

(s)

družbe po latvijski zakonodaji: „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

(t)

družbe, inkorporirane po litvanski zakonodaji;

(u)

družbe po madžarski zakonodaji: „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „közhasznú társaság“, „szövetkezet“;

(v)

družbe po malteški zakonodaji: „Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata“, „Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet“;

(w)

družbe po poljski zakonodaji: „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

(x)

družbe po slovenski zakonodaji: „delniška družba“, „komanditna delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“, „družba z neomejeno odgovornostjo“;

(y)

družbe po slovaški zakonodaji: „akciová spoločnos“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „komanditná spoločnos“, „verejná obchodná spoločnos“, „družstvo“.«


(1)  Šesta direktiva o DDV vsebuje dve različici člena 17(3)(b). Člen 28f(1) te direktive vsebuje določbo, ki se trenutno uporablja. Takšno stanje ni bilo ustrezno upoštevano v Protokolu št. 3 Akta o pristopu, v katerem je bila pomotoma spremenjena različica člena 17(3)(b), ki se trenutno ne uporablja. Različico, ki se trenutno uporablja, je zato treba prav tako spremeniti.


1.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/68


DIREKTIVA KOMISIJE 2004/79/ES

z dne 4. marca 2004

o prilagoditvi Direktive 2002/94/ES na področju davkov ob pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (1) in zlasti člena 2(3),

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (2), in zlasti člena 57(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za določene akte, ki bodo ostali v veljavi po 1. maju 2004 in potrebujejo prilagoditve zaradi pristopa, potrebne prilagoditve v Aktu o pristopu iz 2003 niso bile predvidene ali pa so bile predvidene, a potrebujejo nadaljnje prilagoditve. Vse te prilagoditve morajo biti sprejete pred pristopom, da bodo v uporabi takoj po pristopu.

(2)

V skladu s členom 57(2) Akta o pristopu mora Komisija te prilagoditve sprejeti v vseh primerih, kjer je Komisija sprejela izvirni akt.

(3)

Zato je treba ustrezno spremeniti Odločbo Komisije 2002/94/ES (3)

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2002/94/ES se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone, uredbe in upravne predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do datuma pristopa. Države članice takoj posredujejo Komisiji besedila predpisov in primerjalno tabelo med temi predpisi in direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati od dneva vstopa v veljavo Pogodbe o pristopu Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. marca 2004

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Član Komisije


(1)  UL L 236, 23.9.2003, str. 17.

(2)  UL L 236, 23.9.2003, str. 33.

(3)  UL L 337, 13.12.2002, str. 41.


PRILOGA

OBDAVČITEV

Direktiva Komisije 2002/94 z dne 9. decembra 2002 o podrobnih pravilih za izvajanje določenih pravil Direktive Sveta 76/308/EGS o vzajemni pomoči pri poravnavi terjatev, ki izhajajo iz določenih dajatev, obveznosti, davkov in drugih ukrepov.

V Prilogi IV se levi stolpec pod »Država članica« nadomesti z naslednjim:

 

»Belgique/België

 

Česká Republika

 

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Eλλάδα

 

España

 

France

 

Ireland

 

Italia

 

Kύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

 

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

 

Slovenija

 

Slovensko

 

Finland/Suomi

 

Sverige

 

United Kingdom«