20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/69


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 23. oktobra 2012

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek II – Svet

(2012/799/EU)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 (1),

ob upoštevanju zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2010 (COM(2011) 473 — C7-0258/2011) (2),

ob upoštevanju letnega poročila Sveta organu za podelitev razrešnice o opravljenih notranjih revizijah v letu 2010,

ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2010 z odgovori institucij (3),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij, ki jo predloži Računsko sodišče za proračunsko leto 2010 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 10. maja 2012 (5) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2010 in priložene resolucije,

ob upoštevanju člena 314(10) in členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6), zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147,

ob upoštevanju Sklepa generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko št. 31/2008 o povračilu potnih stroškov predstavnikom članov Sveta (7),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (8),

ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0301/2012),

1.

zavrne podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Sveta za proračunsko leto 2010;

2.

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Martin SCHULZ

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL L 64, 12.3.2010.

(2)  UL C 332, 14.11.2011, str. 1.

(3)  UL C 326, 10.11.2011, str. 1.

(4)  UL C 332, 14.11.2011, str. 134.

(5)  UL L 286, 17.10.2012, str. 22.

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)  Sklep, izhajajoč iz poslovnika Sveta, z dne 22. julija 2002 (UL L 230, 28.8.2002, str. 7).

(8)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 23. oktobra 2012

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek II – Svet

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 (1),

ob upoštevanju zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2010 (COM(2011) 473 – C7-0258/2011) (2),

ob upoštevanju letnega poročila Sveta organu za podelitev razrešnice o opravljenih notranjih revizijah v letu 2010,

ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2010 z odgovori institucij (3),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij, ki jo predloži Računsko sodišče za proračunsko leto 2010 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju svojega sklepa z dne 10. maja 2012 (5) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2010 in priložene resolucije,

ob upoštevanju člena 314(10) in členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6), zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147,

ob upoštevanju Sklepa generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko št. 31/2008 o povračilu potnih stroškov predstavnikom članov Sveta (7),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (8),

ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0301/2012),

A.

ker „imajo državljani pravico vedeti, kako se porabijo njihovi davki in kako se uporabljajo pristojnosti, ki so zaupane političnim organom“ (9);

B.

ker mora biti Svet kot institucija Unije demokratično odgovoren državljanom Unije, kar zadeva porabo sredstev Unije;

C.

ker je Parlament edina neposredno izvoljena institucija Unije in je odgovoren za podelitev razrešnice za izvrševanje splošnega proračuna Unije;

1.

poudarja vlogo, ki jo je glede proračunske razrešnice s Pogodbo o delovanju Evropske unije pridobil Parlament;

2.

opozarja, da v skladu s členom 335 Pogodbe o delovanju Evropske unije „[…] v zadevah, povezanih z delovanjem posameznih institucij, Unijo zastopa vsaka institucija na podlagi svoje upravne avtonomije“, kar pomeni, da so ob upoštevanju člena 50 finančne uredbe institucije posamezno odgovorne za izvrševanje svojega proračuna;

3.

opozarja, da se v skladu s členom 77 Poslovnika „določbe, ki urejajo postopek podelitve razrešnice Komisiji glede izvrševanja proračuna, smiselno uporabljajo tudi za: […]

postopek podelitve razrešnice osebam, odgovornim za izvrševanje proračunov drugih institucij in organov Evropske unije, kot so Svet (glede njegovega delovanja kot izvršilnega organa), Sodišče Evropske unije, Računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij“;

Mnenje Računskega sodišča o Svetu iz izjave o zanesljivosti za leto 2010

4.

poudarja, da je Računsko sodišče v svojem letnem poročilu 2010 kritiziralo financiranje nepremičninskega projekta „Résidence Palace“ zaradi nakazanih akontacij (odstavek 7.19); ugotavlja, da je Računsko sodišče ugotovilo, da je Svet v obdobju 2008–2010 izplačal predplačila v skupni vrednosti 235 000 000 EUR; ugotavlja, da so izplačani zneski prihajali iz premalo uporabljenih proračunskih vrstic; poudarja, da je „nezadostna poraba“ politično pravilen izraz za dodelitev prevelikih sredstev; poudarja, da je Svet leta 2010 povečal proračunsko vrstico za nakup stavb za 40 000 000 EUR;

5.

je seznanjen z obrazložitvami Sveta glede dejstva, da so bila sredstva dana na voljo prek proračunskih prerazporeditev, ki jih je proračunski organ potrdil v skladu s postopki, določenimi v členih 22 in 24 finančne uredbe;

6.

se strinja z mnenjem Računskega sodišča, v skladu s katerim takšen postopek škodi načelu proračunske točnosti, kljub prihrankom, doseženim v okviru plačevanja najemnin;

7.

je seznanjen z odgovorom Sveta, da bi morali biti zneski za proračunske vrstice za tolmačenje in potne stroške delegacij bolje usklajeni z dejansko porabo, in poziva k boljšemu proračunskemu načrtovanju, da bi se v prihodnosti izognili sedanjim praksam;

8.

spominja Računsko sodišče na zahtevo Parlamenta, naj izvede poglobljeno oceno nadzornih in kontrolnih sistemov v Svetu, ki bo podobna oceni Sodišča Evropske unije, Evropskega varuha človekovih pravic in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov med pripravo letnega poročila Računskega sodišča za proračunsko leto 2010;

9.

ponavlja, da je učinkovit nadzor postopka izvrševanja proračuna stvar velike odgovornosti, njegovo doseganje pa je v celoti odvisno od neoviranega medinstitucionalnega sodelovanja med Svetom in Parlamentom;

Nerešena vprašanja

10.

obžaluje stalne težave, ugotovljene pri Svetu v okviru postopkov za podelitev razrešnice za proračunska leta 2007, 2008 in 2009, glede začetka odprtega in uradnega dialoga z Odborom za proračunski nadzor in glede odgovorov na njegova vprašanja; opozarja, da je Parlament zavrnil podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta za izvrševanje proračuna Sveta za proračunsko leto 2009 zaradi razlogov, ki so bili navedeni v resolucijah z dne 10. maja 2011 (10) in 25. oktobra 2011 (11);

11.

potrjuje prejetje vrste dokumentov, namenjenih za postopek razrešnice za leto 2010 (končni računovodski izkazi za leto 2010, vključno z računi, poročilom o dejavnostih na finančnem področju in povzetek notranjih revizij iz leta 2010); še vedno čaka na vse potrebne dokumente za razrešnico (vključno s celotno notranjo revizijo za leto 2010);

12.

opozarja, da je predsednik Odbora za proračunski nadzor 31. januarja 2012 poslal pismo (12) predsedstvu Sveta, v katerem je prosil, naj Svet odgovori na vprašanja, priložena pismu v okviru razrešnice;

13.

opozarja, da je Parlament v svoji resoluciji s pripombami, ki so sestavni del sklepa z dne 10. maja 2012 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, Oddelek II – Svet, zastavil 26 dodatnih vprašanj, povezanih s postopkom razrešnice;

14.

obžaluje, da Svet ne želi odgovoriti na ta vprašanja;

15.

prav tako obžaluje, da Svet ni sprejel povabila Parlamenta na sejo, kjer je Odbor za proračunski nadzor razpravljal o razrešnici za Svet za leto 2010;

16.

obžaluje dejstvo, da obnašanje Sveta ovira demokratični nadzor kot tudi preglednost in odgovornost v odnosu do davkoplačevalcev Unije;

17.

vendar pa pozdravlja dejstvo, da je predsedstvo Sveta sprejelo vabilo Parlamenta na razprave o poročilih za razrešnico za leto 2010, ki so potekale na plenarnem zasedanju 10. maja 2012; meni, da bi bilo zaželeno, da se Parlament in Svet čim prej sporazumeta o načinu priprave razrešnice;

18.

se želi zahvaliti danskemu predsedstvu za konstruktiven prispevek v celotnem postopku razrešnice za leto 2010; vendar pa obžaluje, da dansko predsedstvo ni moglo ohraniti dosežkov španskega oziroma švedskega predsedstva;

Podelitev razrešnice: pravica Parlamenta

19.

poudarja pravico Parlamenta do podelitve razrešnice v skladu s členi 316, 317 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki jih je treba razlagati glede na kontekst in namen, namreč da je izvrševanje celotnega proračuna Unije, brez izjeme, predmet parlamentarnega nadzora in pregleda in da Parlament razrešnico podeli neodvisno, ne samo za del proračuna, ki ga izvršuje Komisija, temveč tudi za dele proračuna, ki jih izvršujejo druge institucije iz člena 1 finančne uredbe;

20.

je seznanjen z odgovorom Komisije z dne 25. novembra 2011 na pismo predsednika Odbora za proračunski nadzor, v katerem navaja željo, da Parlament nadaljuje podeljevanje, odložitev ali zavrnitev razrešnice drugim institucijam, kot je to počel vse do sedaj, zaradi česar je izredno stališče Sveta še težje razumljivo;

21.

meni, da je treba v vsakem primeru opraviti oceno poslovodenja Sveta kot institucije Unije med zadevnim letom, s čimer bodo upoštevana pooblastila Parlamenta, zlasti zagotavljanje demokratične odgovornosti do državljanov Unije;

22.

opominja, da je treba odhodke Sveta nadzirati na enak način kot odhodke drugih institucij, in meni, da bi morali biti osnovni elementi takega nadzora zlasti naslednji:

(a)

uradno srečanje, organizirano na podlagi pisnega vprašalnika, med predstavniki Sveta in parlamentarnega odbora, odgovornega za postopek razrešnice, kjer bo odgovorjeno na vprašanja članov odbora;

(b)

razrešnica bi morala v skladu z resolucijo z dne 16. junija 2010 (13) o postopku podelitve razrešnice Svetu za proračunsko leto 2008 temeljiti na naslednjih dokumentih v pisni obliki, ki jih predložijo različne institucije:

računovodski izkazi v zvezi z izvrševanjem proračuna za predhodno proračunsko leto,

izkaz stanja sredstev in obveznosti,

letno poročilo o dejavnostih v zvezi s proračunskim in finančnim poslovodenjem,

letno poročilo notranjega revizorja;

objava notranjih proračunskih sklepov Sveta;

23.

obžaluje, da se med pogajanji o revidirani finančni uredbi ni moglo doseči sporazuma o načinu, na katerega bi se izboljšalo postopek razrešnice;

24.

pozdravlja dejstvo, da se je v Odboru za proračunski nadzor organiziral seminar o različnih vlogah Parlamenta in Sveta v postopku razrešnice, ki bi med drugim lahko upošteval naslednje elemente:

člen 13(2) Pogodbe o Evropski uniji poziva institucije, naj med seboj lojalno sodelujejo,

člen 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije opredeljuje vlogo Sveta in Evropskega parlamenta v postopku razrešnice,

(i)

vloga Sveta je Evropskemu parlamentu zagotavljati priporočila glede razrešnic vseh institucij in organov Unije;

(ii)

vloga Evropskega parlamenta je, da doseže sklep o razrešnici vseh institucij in organov Unije,

upravno avtonomijo vseh institucij Unije v zadevah, povezanih z delovanjem posameznih institucij,

člene iz finančne uredbe, povezanih z razrešnico (členi 145 do 147),

temeljno demokratično načelo preglednosti in odgovornosti,

cilj za dodatno izboljšanje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri izvrševanju proračuna,

da bi Parlament in Svet lahko opravljala svoji vlogi, Pogodba o delovanju Evropske unije in finančna uredba natančno določata, da mora imeti organ za podelitev razrešnice na voljo določeno število dokumentov:

(i)

letno poročilo Računskega sodišča skupaj z odgovori revidiranih institucij na pripombe sodišča, vključno z izjavami o zanesljivosti, ter druga posebna poročila Računskega sodišča;

(ii)

letno poročilo o dejavnostih na podlagi doseženih rezultatov, zlasti v povezavi z navedbami Parlamenta in Sveta v skladu s členom 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

(iii)

izkaze prejšnjega proračunskega leta glede izvrševanja proračuna;

(iv)

finančni izkaz stanja sredstev in obveznosti;

(v)

poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju;

(vi)

poročilo z navedbo števila in vrste opravljenih notranjih revizij, priporočil in sprejetih ukrepov na podlagi teh priporočil,

Svet mora Parlamentu kot organu, ki je pristojen za sprejemanje odločitev o razrešnici, predložiti vse informacije, povezane z razrešnico, ki jih Parlament zahteva,

Svet pisno odgovori na vprašanja Parlamenta, povezana z razrešnico,

vse institucije in organe Unije je treba obravnavati enako, kadar Svet pripravlja svoja priporočila glede podelitve razrešnic,

Parlament in Svet glede omenjenih točk pred koncem januarja 2013 organizirata srečanje o vprašanjih, povezanih z razrešnico,

predsedstvo Sveta bi moralo aktivno sodelovati na predstavitvi letnega poročila Računskega sodišča in na razpravi o razrešnici na plenarnem zasedanju Parlamenta.


(1)  UL L 64, 12.3.2010.

(2)  UL C 332, 14.11.2011, str. 1.

(3)  UL C 326, 10.11.2011, str. 1.

(4)  UL C 332, 14.11.2011, str. 134.

(5)  UL L 286, 17.10.2012, str. 22.

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)  Sklep, izhajajoč iz poslovnika Sveta, z dne 22. julija 2002 (UL L 230, 28.8.2002, str. 7).

(8)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(9)  Evropska pobuda na področju preglednosti.

(10)  UL L 250, 27.9.2011, str. 25.

(11)  UL L 313, 26.11.2011, str. 13.

(12)  Pismo št. 301653 z dne 31. januarja 2012.

(13)  UL L 252, 25.9.2010, str. 24.