9.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 265/24


SKLEP SVETA

z dne 8. novembra 2005

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Azerbajdžansko republiko o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2009/741/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2), v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti s pogajanji dosegla sporazum z Azerbajdžansko republiko o nekaterih vidikih zračnih prevozov v skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3)

S pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve je treba sporazum, ki ga je Komisija dosegla s pogajanji, podpisati in začasno uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Azerbajdžansko republiko o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o sklenitvi navedenega sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu Sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Sporazum, s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljave Sporazuma, se le-ta uporablja začasno od prvega dne prvega meseca po datumu, ko pogodbenici uradno druga drugo obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 8(2) Sporazuma.

V Bruslju, 8. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

G. BROWN


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in vlado Azerbajdžanske republike o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani, in

VLADA AZERBAJDŽANSKE REPUBLIKE

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“) STA SE –

OB UGOTOVITVI, da so bili sklenjeni dvostranski sporazumi o zračnih prevozih med več državami članicami Evropske skupnosti in Azerbajdžansko republiko, ki vsebujejo določbe, ki so v nasprotju z zakonodajo Skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z več vidiki, ki bi lahko bili vključeni v dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UGOTOVITVI, da imajo po zakonodaji Evropske skupnosti letalski prevozniki iz Skupnosti s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB PRIZNAVANJU, da se morajo določbe dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in Azerbajdžansko republiko, ki so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, popolnoma uskladiti s to zakonodajo, zaradi vzpostavitve trdne pravne podlage za zračne prevoze med Evropsko skupnostjo in Azerbajdžansko republiko ter ohraniti stalnost takšnih zračnih prevozov,

OB UGOTOVITVI, da določb dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in Azerbajdžansko republiko, ki niso v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, ni treba spremeniti ali nadomestiti,

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena povečati skupnega obsega zračnega prometa med Evropsko skupnostjo in Azerbajdžansko republiko, vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Azerbajdžanske republike ali se pogajati za spremembe določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   V tem sporazumu „države članice“ pomenijo države članice Evropske skupnosti.

2.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na državljane države članice, ki je pogodbenica navedenega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je pogodbenica navedenega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2

Določitev s strani države članice

1.   Določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, navedenih v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna Azerbajdžanska republika, in zavrnitvi, preklicu, začasnemu odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Ob prejemu določitve s strani države članice, Azerbajdžanska republika prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i)

ima letalski prevoznik sedež v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, in ima veljavno operativno licenco v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in da je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen, in

(iii)

je letalski prevoznik v lasti in bo tudi še nadalje v neposredni lasti države članice ali bo njegov večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, navedenih v Prilogi III, in/ali državljani teh drugih držav in da imajo te države in/ali ti državljani ves čas učinkovit nadzor.

3.   Azerbajdžanska republika lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga določi država članica, če:

(i)

letalski prevoznik nima sedeža v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, ali nima veljavne operativne licence v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja ali ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen, ali

(iii)

letalski prevoznik ni neposredno v lasti in njegov večinski lastnik ni država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, navedenih v Prilogi III in/ali državljani teh drugih držav, in da te države in/ali državljani nimajo učinkovitega nadzora.

Pri izvajanju svoje pravice iz tega odstavka Azerbajdžanska republika ne diskriminira med letalskimi prevozniki Skupnosti na podlagi državne pripadnosti.

Člen 3

Pravice v zvezi s predpisanim nadzorom

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(c).

2.   Kjer država članica določi letalskega prevoznika, katerega predpisani nadzor izvaja in vzdržuje druga država članica, se pravice Azerbajdžanske republike v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Azerbajdžansko republiko uporabljajo na enak način za to drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali vzdrževanju varnostnih standardov in za operativno dovoljenje navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Obdavčitev letalskega goriva

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe iz členov, navedenih v Prilogi II(d).

2.   Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe, nobena določba sporazumov iz Priloge II(d) ne preprečuje državi članici, da na nediskriminatorni podlagi uvede davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju, za uporabo v zrakoplovu določenega letalskega prevoznika Azerbajdžanske republike, ki opravlja promet med enim krajem na ozemlju te države članice in drugim krajem na ozemlju te države članice ali na ozemlju druge države članice.

3.   Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe, nobena določba sporazumov iz Priloge II(d) ne preprečuje Azerbajdžanski republiki, da na nediskriminatorni osnovi uvede davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju, za uporabo v zrakoplovu določenega letalskega prevoznika države članice, ki opravlja promet med enim krajem na ozemlju Azerbajdžanske republike in drugim krajem na ozemlju Azerbajdžanske republike.

Člen 5

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti

1.   Določbe v odstavku 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(e).

2.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), določen(-i) s strani Azerbajdžanske republike v skladu s sporazumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(e), za prevoz, ki se v celoti opravi znotraj Evropske skupnosti, se uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

Člen 6

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 7

Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko ta sporazum kadar koli sporazumno revidirata ali spremenita.

Člen 8

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici medsebojno pisno uradno obvestita, da so bili zaključeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti.

2.   Ne glede na odstavek 1 pogodbenici soglašata, da se ta sporazum začasno uporablja od prvega dne meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in Azerbajdžansko republiko, ki na dan podpisa tega sporazuma še ne veljajo in se začasno ne uporabljajo, so navedeni v Prilogi I(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore ob začetku njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 9

Prenehanje veljavnosti

1.   V primeru prenehanja veljavnosti sporazuma iz Priloge I istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge I.

2.   V primeru prenehanja veljavnosti vseh sporazumov iz Priloge I istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Strasbourgu, dne 7. julija 2009, sestavljeno v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in azerbajdžanskem jeziku.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

Image

Image

PRILOGA I

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnih prevozih med vlado Azerbajdžanske republike in državami članicami Evropske skupnosti, ki so bili na dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali v začasni uporabi:

Sporazum med vlado Avstrije in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan na Dunaju dne 4. julija 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Avstrijo“ v Prilogi II,

Sporazum med vlado Kraljevine Belgije in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan v Bakuju dne 13. aprila 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Belgijo“ v Prilogi II,

Sporazum med vlado Republike Bolgarije in vlado Azerbajdšanske republike o zračnih prevozih na njunih ozemljih in izven njih, podpisan v Sofiji dne 29. junija 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azebajdžanom in Bolgarijo“ v Prilogi II,

Sporazum med vlado Kraljevine Danske in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v Kopenhagnu dne 27. aprila 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Dansko“ v Prilogi II,

Nazadnje spremenjen z izmenjavo pisem dne 1. marca 2004 in 17. decembra 2004;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Azerbajdžanske republike, podpisan v Bakuju dne 27./28. julija 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Nemčijo“ v Prilogi II,

Nazadnje spremenjen s Protokolom o popravku in dopolnitvi Sporazuma o zračnem prevozu z dne 27./28. julija 1995 med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Azerbajdžanske republike, podpisanega v Bakuju dne 29. junija 1998,

Sporazum med vlado Republike Francije in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan v Parizu dne 19. junija 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Francijo“ v Prilogi II,

Sporazum med vlado Helenske republike in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v Atenah dne 6. junija 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Grčijo“ v Prilogi II,

Sporazum med vlado Republike Italije in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan v Rimu dne 25. septembra 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Italijo“ v Prilogi II,

Sporazum med vlado Azerbajdžanske republike in vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o zračnem prevozu, parafiran v Bakuju dne 3. julija 2001, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Luksemburgom“ v Prilogi II,

Sporazum med vlado Kraljevine Nizozemske in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan v Bakuju dne 11. julija 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Nizozemsko“ v Prilogi II,

Sporazum med vlado Republike Poljske in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan v Varšavi dne 26. avgusta 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Poljsko“ v Prilogi II,

Sporazum med vlado Romunije in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan v Kakuju dne 27. marca 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Romunijo“ v Prilogi II,

Sporazum med vlado Slovaške republike in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v Bakuju dne 27. oktobra 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Slovaško“ v Prilogi II,

Sporazum med vlado Kraljevine Španije in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v Madridu dne 18. novembra 2004, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Španijo“ v Prilogi II,

Sporazum med vlado Kraljevine Švedske in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v Kopenhagnu dne 27. aprila 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Švedsko“ v Prilogi II,

Nazadnje spremenjen z izmenjavo pisem dne 1. marca 2004 in 17. decembra 2004,

Sporazum med vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, podpisan v Londonu dne 23. februarja 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Združenim kraljestvom“ v Prilogi II,

Spremenjen z izmenjavo diplomatskih not v Bakuju dne 20. junija in 23. decembra 1996,

Nazadnje spremenjen z Memorandumom o soglasju, podpisanem v Bakuju dne 3./4. julija 2000.

(b)

Sporazumi o zračnem prevozu in drugi dogovori, parafirani ali podpisani med Azerbajdžansko republiko in državami članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi:

Sporazum med vlado Češke republike in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v Pragi dne 3. decembra 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Češko“ v Prilogi II,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Azerbajdžanske republike in vlado Republike Estonije, parafiran v Talinu dne 8. novembra 2002, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Estonijo“ v Prilogi II,

Sporazum med vlado Republike Finske in vlado Azerbajdžanske republike o zračnem prevozu, parafiran v Bakuju dne 29. septembra 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Azerbajdžanom in Finsko“ v Prilogi II.

PRILOGA II

Seznam členov v sporazumih, navedenih v Prilogi I, ki so omenjeni v členih 2 do 5 tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

odstavek 5 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Avstrijo,

odstavek 5 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Bolgarijo,

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Češko,

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Dansko,

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Estonijo,

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nemčijo,

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Grčijo,

odstavek 3 člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Francijo,

odstavek 4 člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Italijo,

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Luksemburgom,

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nizozemsko,

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Poljsko,

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Romunijo,

odstavek 4 člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Slovaško,

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Azerbajdžanom in Švedsko,

odstavek 4 člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Združenim kraljestvom.

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Avstrijo,

odstavek 1(d) člena 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Belgijo,

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Bolgarijo,

odstavek 1(b) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Češko,

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Dansko,

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Estonijo,

odstavek 1(b) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Grčijo,

odstavek 1 člena 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Francijo,

odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Finsko,

odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Italijo,

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Luksemburgom,

odstavek 1(c) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nizozemsko,

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Poljsko,

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Romunijo,

odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Slovaško,

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Azerbajdžanom in Švedsko,

odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Združenim kraljestvom.

(c)

Predpisani nadzor:

člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Avstrijo,

člen 7 Sporazuma med Azerbajdžanom in Belgijo,

člen 7 Sporazuma med Azerbajdžanom in Češko,

člen 14 Sporazuma med Azerbajdžanom in Dansko,

člen 15 Sporazuma med Azerbajdžanom in Estonijo,

člen 11a Sporazuma med Azerbajdžanom in Nemčijo,

člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Grčijo,

člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Francijo,

člen 13 Sporazuma med Azerbajdžanom in Finsko,

člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Italijo,

člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Luksemburgom,

člen 13 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nizozemsko,

člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Slovaško,

člen 14 Sporazuma med Azerbajdžanom in Švedsko.

(d)

Obdavčitev letalskega goriva:

člen 7 Sporazuma med Azerbajdžanom in Avstrijo,

člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Belgijo,

člen 7 Sporazuma med Azerbajdžanom in Bolgarijo,

člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Češko,

člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Dansko,

člen 7 Sporazuma med Azerbajdžanom in Estonijo,

člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nemčijo,

člen 9 Sporazuma med Azerbajdžanom in Grčijo,

člen 11 Sporazuma med Azerbajdžanom in Francijo,

člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Finsko,

člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Italijo,

člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Luksemburgom,

člen 9 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nizozemsko,

člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Poljsko,

člen 9 Sporazuma med Azerbajdžanom in Romunijo,

člen 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Španijo,

člen 9 Sporazuma med Azerbajdžanom in Slovaško,

člen 6 Sporazuma med Azerbajdžanom in Švedsko,

člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Združenim kraljestvom.

(e)

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti:

člen 11 Sporazuma med Azerbajdžanom in Avstrijo,

člen 13 Sporazuma med Azerbajdžanom in Belgijo,

člen 9 Sporazuma med Azerbajdžanom in Bolgarijo,

člen 12 Sporazuma med Azerbajdžanom in Češko,

člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Dansko,

člen 13 Sporazuma med Azerbajdžanom in Estonijo,

člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nemčijo,

člen 12 Sporazuma med Azerbajdžanom in Grčijo,

člen 17 Sporazuma med Azerbajdžanom in Francijo,

člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Finsko,

člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Italijo,

člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Luksemburgom,

člen 5 Sporazuma med Azerbajdžanom in Nizozemsko,

člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Poljsko,

člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Romunijo,

člen 8 Sporazuma med Azerbajdžanom in Slovaško,

člen 10 Sporazuma med Azerbajdžanom in Švedsko,

člen 7 Sporazuma med Azerbajdžanom in Združenim kraljestvom.

PRILOGA III

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu).