18.11.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/22


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1182/2007 z dne 26. septembra 2007 o določitvi posebnih pravil za sektor sadja in zelenjave, o spremembi direktiv 2001/112/ES in 2001/113/ES in uredb (EGS) št. 827/68, (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96, (ES) št. 2826/2000, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 318/2006 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2202/96

( Uradni list Evropske unije L 273 z dne 17. oktobra 2007 )

1.

Stran 25, člen 53 (sprememba Uredbe (ES) št. 318/2006):

besedilo:

„Uredba (ES) št. 318/2006 se spremeni:

1.

V odstavkih 1, 2 in 4 člena 32 se za besedami „v Prilogi VII“ vstavijo besede „ali Prilogi VIII“.

2.

Za Prilogo VII se doda naslednja priloga:

se glasi:

„Uredba (ES) št. 318/2006 se spremeni:

1.

V odstavkih 1, 2 in 4 člena 32 se za besedami „v Prilogi VII“ vstavijo besede „ali Prilogi VIIa“.

2.

Za Prilogo VII se doda naslednja priloga:

2.

Stran 25, člen 55 (4), zadnji stavek:

besedilo:

„V primeru skupin proizvajalcev v državah članicah, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja 2004 ali po tem datumu, se stopnje pomoči iz člena 7(4)(a) uporabljajo za načrte o priznanju od datuma uporabe te uredbe dalje.“

se glasi:

„V primeru skupin proizvajalcev v državah članicah, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja 2004 ali po tem datumu, se stopnje pomoči iz člena 7(5)(a) uporabljajo za načrte o priznanju od datuma uporabe te uredbe dalje.“