19.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/148


SKLEP SVETA

z dne 22. novembra 2007

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

(2007/826/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 63(3)(b) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v imenu Evropske skupnosti izpogajala Sporazum z Republiko Moldavijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja.

(2)

Sporazum je bil v skladu s Sklepom Sveta, sprejetim 9. oktobra 2007, v imenu Evropske skupnosti podpisan dne 10. oktobra 2007, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

(3)

Sporazum bi bilo treba odobriti.

(4)

Sporazum ustanavlja Skupni odbor za ponovni sprejem, ki lahko sprejme svoj poslovnik. Primerno je zagotoviti poenostavljen postopek za sprejemanje stališča Skupnosti v tem primeru.

(5)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, je Združeno kraljestvo sporočilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola, Irska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(7)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu (1).

Člen 2

Predsednik Sveta pošlje uradno obvestilo iz člena 22(2) Sporazuma (2).

Člen 3

Komisija zastopa Skupnost v Skupnem odboru za ponovni sprejem, ustanovljenem na podlagi člena 18 Sporazuma.

Člen 4

Stališče Skupnosti v okviru Skupnega odbora za ponovni sprejem glede sprejetja njegovega poslovnika v skladu s členom 18(5) Sporazuma sprejme Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. novembra 2007

Za Svet

Predsednik

M. PINHO


(1)  Glej stran 149 tega Uradnega lista.

(2)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

VISOKI POGODBENICI,

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

in

REPUBLIKA MOLDAVIJA, v nadaljnjem besedilu „Moldavija“, STA SE –

ODLOČENI, da okrepita svoje sodelovanje za učinkovitejši boj proti nezakonitemu priseljevanju,

V ŽELJI, da bi s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti vzpostavili hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Moldavije ali ene od držav članic Evropske unije, in olajšali tranzit takih oseb v duhu sodelovanja,

OB POUDARJANJU, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Moldavije, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950, Konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951 in Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju z dne 10. decembra 1984,

OB UPOŠTEVANJU, da določbe tega sporazuma, ki sodi pod naslov IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne veljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti –

DOGOVORILI:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„pogodbenici“ pomenita Moldavijo in Skupnost;

(b)

„državljan Moldavije“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Republike Moldavije;

(c)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo države članice, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(d)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(e)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo, ki ni državljanstvo Moldavije ali ene od držav članic;

(f)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima nobenega državljanstva;

(g)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga je izdala Moldavija ali ena od držav članic in s katerim je osebi dovoljeno prebivanje na ozemlju zadevne države. Ne vključuje začasnih dovoljenj, s katerimi je osebam dovoljeno ostati na ozemlju zadevne države zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(h)

„mejni prehod“ pomeni vsak prehod, ki ga pristojni organi Republike Moldavije ali držav članic določijo za prehod svojih meja, vključno z mednarodnimi letališči;

(i)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga je izdala, ali odločitev, ki jo je sprejela Moldavija ali ena od držav članic, potrebno za vstop ali tranzit preko njenega ozemlja. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma;

(j)

„država prosilka“ pomeni državo (Moldavijo ali eno od držav članic), ki predloži prošnjo za ponovni sprejem na podlagi člena 7 ali vlogo za tranzit na podlagi člena 14 tega sporazuma;

(k)

„zaprošena država“ pomeni državo (Moldavijo ali eno od držav članic), na katero je naslovljena prošnja za ponovni sprejem na podlagi člena 7 ali vloga za tranzit na podlagi člena 14 tega sporazuma;

(l)

„pristojni organ“ pomeni vsak nacionalni organ Moldavije ali ene od držav članic, ki mu je zaupano izvajanje tega sporazuma v skladu s členom 19(1)(a) tega sporazuma;

(m)

„obmejno območje“ pomeni območje, ki sega do 30 kilometrov od skupne kopenske meje med državo članico in Moldavijo, ter ozemlja mednarodnih letališč držav članic in Moldavije;

(n)

„tranzit“ pomeni prehod državljana tretje države ali osebe brez državljanstva preko ozemlja zaprošene države med potovanjem iz države prosilke v namembno državo.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI PONOVNEGA SPREJEMA MOLDAVIJE

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Moldavija na prošnjo države članice in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, določenih s tem sporazumom, ponovno sprejme vse osebe, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da je v skladu s členom 8 dokazano ali se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da so te osebe državljani Moldavije.

2.   Moldavija ponovno sprejme tudi:

neporočene mladoletne otroke oseb iz odstavka 1, ne glede na njihov kraj rojstva ali državljanstvo, razen če imajo neodvisno pravico prebivanja v državi članici prosilki,

zakonce, ki imajo drugo državljanstvo, oseb iz odstavka 1, pod pogojem, da imajo pravico vstopa in prebivanja ali dobijo pravico vstopa in prebivanja na ozemlju Moldavije, razen če imajo neodvisno pravico prebivanja v državi članici prosilki.

3.   Moldavija ponovno sprejme tudi osebe, ki jim je bilo po vstopu na ozemlje države članice odvzeto državljanstvo Moldavije ali so se mu odpovedale, razen če je ta država članica vsaj obljubila takim osebam sprejem v državljanstvo.

4.   Ko Moldavija ugodi prošnji za ponovni sprejem, pristojno diplomatsko ali konzularno predstavništvo Moldavije takoj in najpozneje v 3 delovnih dneh izda potno listino, potrebno za vrnitev osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, z veljavnostjo najmanj 3 mesecev. Če zaradi pravnih ali dejanskih razlogov zadevne osebe ni mogoče premestiti v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, pristojno diplomatsko ali konzularno predstavništvo Moldavije v 14 koledarskih dneh izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Moldavija v 14 koledarskih dneh ni izdala nove potne listine, se šteje, da sprejema uporabo standardne potne listine EU za namene izgona (1).

5.   Če ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, poleg državljanstva Moldavije tudi državljanstvo tretje države, država članica prosilka upošteva voljo osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, in oseba se ponovno sprejme v državo svoje izbire.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva

1.   Moldavija na prošnjo države članice in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, določenih s tem sporazumom, ponovno sprejme vse državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da je v skladu s členom 9 dokazano ali se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da te osebe

(a)

imajo ali so imele ob vstopu veljavni vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Moldavija, ali

(b)

so iz Moldavije nezakonito in neposredno vstopile na ozemlje držav članic, zatem ko so se zadrževale na ozemlju ali potovale čez ozemlje Moldavije.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 ne velja, če

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu preko mednarodnega letališča Moldavije ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred vstopom na svoje ozemlje ali po njem, razen če

je ta oseba imetnik vizuma ali dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala Moldavija in ima daljše obdobje veljavnosti, ali

je bil vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala država članica prosilka, pridobljen z uporabo ponarejenih ali prenarejenih listin ali napačne izjave, ali

oseba ne spoštuje katerega koli pogoja, povezanega z vizumom.

3.   Ko Moldavija ugodi prošnji za ponovni sprejem, država članica prosilka osebi, katere ponovni sprejem je bil odobren, izda standardno potno listino EU za namene izgona (1).

ODDELEK II

OBVEZNOSTI PONOVNEGA SPREJEMA SKUPNOSTI

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na prošnjo Moldavije in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, določenih s tem sporazumom, ponovno sprejme vse osebe, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Moldavije, pod pogojem, da je v skladu s členom 8 dokazano ali se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da so te osebe državljani zadevne države članice.

2.   Država članica ponovno sprejme tudi:

neporočene mladoletne otroke oseb iz odstavka 1, ne glede na njihov kraj rojstva ali državljanstvo, razen če imajo neodvisno pravico prebivanja v Moldaviji,

zakonce, ki imajo drugo državljanstvo, oseb iz odstavka 1, pod pogojem, da imajo pravico vstopa in prebivanja ali dobijo pravico vstopa in prebivanja na ozemlju zaprošene države članice, razen če imajo neodvisno pravico prebivanja v Moldaviji.

3.   Država članica ponovno sprejme tudi osebe, ki jim je bilo po vstopu na ozemlje Moldavije odvzeto državljanstvo države članice ali so se mu odpovedale, razen če je Moldavija vsaj obljubila takim osebam sprejem v državljanstvo.

4.   Ko zaprošena država članica ugodi prošnji za ponovni sprejem, pristojno diplomatsko ali konzularno predstavništvo te države članice takoj in najpozneje v treh delovnih dneh izda potno listino, potrebno za vrnitev osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, z veljavnostjo najmanj treh mesecev. Če zaradi pravnih ali dejanskih razlogov zadevne osebe ni mogoče premestiti v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, pristojno diplomatsko ali konzularno predstavništvo zadevne države članice v 14 koledarskih dneh izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti.

5.   Če ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, poleg državljanstva zaprošene države članice tudi državljanstvo tretje države, Moldavija upošteva voljo osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, in oseba se ponovno sprejme v državo svoje izbire.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na prošnjo Moldavije in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, določenih s tem sporazumom, ponovno sprejme vse državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Moldavije, pod pogojem, da je v skladu s členom 9 dokazano ali se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da te osebe:

(a)

imajo ali so imele ob vstopu veljavni vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica, ali

(b)

so nezakonito in neposredno vstopile na ozemlje Moldavije, zatem ko so se zadrževale na ozemlju ali potovale čez ozemlje zaprošene države članice.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 ne velja, če

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu preko mednarodnega letališča zaprošene države članice ali

(b)

je Moldavija izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred vstopom na svoje ozemlje ali po njem, razen če

je ta oseba imetnik vizuma ali dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica in ima daljše obdobje veljavnosti, ali

je bil vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Moldavija, pridobljen z uporabo ponarejenih ali prenarejenih listin ali napačne izjave, ali

oseba ne spoštuje katerega koli pogoja, povezanega z vizumom.

3.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 velja za državo članico, ki je izdala vizum ali dovoljenje za prebivanje. Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če je enemu ali več takim dokumentom veljavnost že potekla, dokument, ki je še vedno veljaven. Če je veljavnost potekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument, katerega obdobje veljavnosti je poteklo nazadnje. Če ni na voljo nobenega takšnega dokumenta, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, iz katere je oseba nazadnje izstopila.

4.   Ko država članica ugodi prošnji za ponovni sprejem, Moldavija osebi, katere ponovni sprejem je bil odobren, izda potno listino, potrebno za njeno vrnitev.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načela

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka premestitev osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev prošnje za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Prošnja za ponovni sprejem ni potrebna, če je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, imetnik veljavne potne listine in če je ta oseba državljan tretje države ali oseba brez državljanstva po potrebi tudi imetnik veljavnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje zaprošene države.

3.   Če je bila oseba aretirana na obmejnem območju (vključno z letališči) države prosilke po nezakonitem prestopu meje, ko je vstopila neposredno iz ozemlja zaprošene države, lahko država prosilka predloži prošnjo za ponovni sprejem v 2 delovnih dneh po aretaciji te osebe (pospešeni postopek).

Člen 7

Vsebina prošnje za ponovni sprejem

1.   Prošnja za ponovni sprejem mora, kolikor je to mogoče, vsebovati naslednje informacije:

(a)

podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. imena, priimki, datum rojstva in – po možnosti – kraj rojstva ter zadnji kraj prebivanja), in, kjer je ustrezno, podatke o neporočenih mladoletnih otrocih in/ali zakoncih;

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazalo ali utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit, razlogi za ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   Prošnja za ponovni sprejem vsebuje, kolikor je to mogoče, tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bo oseba, ki jo je treba premestiti, morda potrebovala pomoč ali oskrbo, če se je zadevna oseba izrecno strinjala z izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep ali informacije o zdravju osebe, ki bi lahko bili potrebni pri posamični premestitvi.

3.   Enotni obrazec, ki ga je treba uporabiti za prošnje za ponovni sprejem, je priložen kot Priloga 5 temu sporazumu.

Člen 8

Dokazna sredstva o državljanstvu

1.   Dokaz o državljanstvu v skladu s členom 2(1) in členom 4(1) se lahko zagotovi z dokumenti iz Priloge 1 k temu sporazumu, tudi če je njihova veljavnost potekla. Če so predloženi takšni dokumenti, države članice in Moldavija vzajemno priznajo državljanstvo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati s ponarejenimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v skladu s členom 2(1) in členom 4(1) se lahko zagotovi zlasti z dokumenti iz Priloge 2 k temu sporazumu, tudi če je njihova veljavnost že potekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Moldavija štejejo, da je državljanstvo ugotovljeno, razen če lahko dokažejo nasprotno. Ponarejeni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   Če ni mogoče predložiti nobenega od dokumentov iz Priloge 1 ali 2, pristojna diplomatska ali konzularna predstavništva zadevne zaprošene države na zahtevo in brez nepotrebnega odlašanja najpozneje v 3 delovnih dneh od dneva zaprosila s pristojnim organom države prosilke uredijo vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, da se ugotovi njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazna sredstva v zvezi z državljani tretjih držav in osebami brez državljanstva

1.   Dokaz o razlogih za ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva, določenih v členu 3(1) in členu 5(1), se zagotovi zlasti z dokaznimi sredstvi iz Priloge 3 k temu sporazumu; ne more se zagotoviti s ponarejenimi dokumenti. Države članice in Moldavija vzajemno priznajo vsak tak dokaz, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o razlogih za ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva, določenih v členu 3(1) in členu 5(1), se zagotovi zlasti z dokaznimi sredstvi iz Priloge 4 k temu sporazumu; ne more se zagotoviti s ponarejenimi dokumenti. Če so takšna zadostna dokazila za utemeljeno domnevo predložena, države članice in Moldavija štejejo, da so razlogi izpolnjeni, razen če lahko dokažejo nasprotno.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se ugotovi s potnimi listinami zadevne osebe, v katerih ni zahtevanega vizuma ali dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da se je za zadevno osebo ugotovilo, da nima potrebnih potnih listin, vizuma ali dovoljenja za prebivanje, je prav tako zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Prošnjo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države v roku največ 6 mesecev od datuma, ko je pristojni organ države prosilke izvedel, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če prošnja zaradi pravnih ali dejanskih ovir ne more biti predložena pravočasno, se rok na zahtevo države prosilke podaljša, vendar samo do prenehanja ovir.

2.   Na prošnjo za ponovni sprejem je treba odgovoriti pisno

v 2 delovnih dneh, če je bila prošnja predložena po pospešenem postopku (člen 6(3)),

v 11 delovnih dneh v vseh drugih primerih.

Ta roka začneta teči z datumom prejema prošnje za ponovni sprejem. Če v tem roku ni bilo odgovora, se šteje, da je bila premestitev dogovorjena.

3.   Če zaradi pravnih ali dejanskih ovir na prošnjo ni mogoče odgovoriti v 11 koledarskih dneh, se lahko ta rok na podlagi ustrezno utemeljene zahteve podaljša za največ 2 delovna dneva. Če v tem podaljšanem roku ni bilo odgovora, se šteje, da je bila premestitev dogovorjena.

4.   Zavrnitev prošnje za ponovni sprejem mora biti obrazložena.

5.   Po tem, ko je dano soglasje, ali, kjer je primerno, po poteku roka, določenega v odstavku 2, se zadevna oseba premesti v treh mesecih. Na zahtevo države prosilke se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini premestitve in vrste prevoza

1.   Pred vrnitvijo osebe se pristojni organi Moldavije in zadevne države članice vnaprej pisno dogovorijo o datumu premestitve, mejnem prehodu, morebitnih spremljevalcih in drugih informacijah v zvezi s premestitvijo.

2.   Prevoz lahko poteka po zraku ali kopnem. Vračanje po zraku ni omejeno na uporabo nacionalnih prevoznikov Moldavije ali držav članic in se lahko izvede z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom taki spremljevalci niso omejeni na pooblaščene osebe države prosilke, pod pogojem, da so pooblaščene osebe iz Moldavije ali katere od držav članic.

Člen 12

Ponovni sprejem v zmoti

Država prosilka sprejme nazaj vsako osebo, ki jo je zaprošena država ponovno sprejela, če se v treh mesecih po premestitvi zadevne osebe ugotovi, da niso izpolnjene zahteve iz členov 2 do 5 tega sporazuma.

V takih primerih se smiselno uporabijo postopkovne določbe tega sporazuma in zagotovijo vse razpoložljive informacije glede dejanske identitete in državljanstva osebe, ki bo sprejeta nazaj.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 13

Načela

1.   Države članice ter Moldavija si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Moldavija dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, kadar tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, kadar tako zahteva Moldavija, če sta zagotovljena nadaljnje potovanje v morebitne druge države tranzita in ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Moldavija ali država članica lahko tranzit zavrne,

(a)

če državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva v namembni državi ali drugi državi tranzita resno grozi mučenje, nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje ali smrtna kazen ali preganjanje zaradi rase, veroizpovedi, državljanstva, pripadnosti določeni družbeni skupini ali zaradi političnega prepričanja ali

(b)

če bo državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva v zaprošeni državi ali drugi državi tranzita izrečena kazenska sankcija ali

(c)

zaradi javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Moldavija ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če se naknadno pojavijo ali odkrijejo okoliščine iz odstavka 3, ki ovirajo tranzit, ali če nadaljnje potovanje v morebitne države tranzita ali ponovni sprejem s strani namembne države nista več zagotovljena. V tem primeru država prosilka po potrebi in nemudoma sprejme nazaj državljana tretje države ali osebo brez državljanstva.

Člen 14

Tranzitni postopek

1.   Vloga za tranzit se pisno predloži pristojnemu organu zaprošene države in vsebuje naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku ali kopnem), morebitne druge države tranzita in predvideni končni namembni kraj;

(b)

podatke o zadevni osebi (npr. ime, priimek, dekliški priimek, druga uporabljena imena/imena, po katerih je oseba znana, ali alias, datum rojstva, spol in – kjer je mogoče – kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideni mejni prehod, čas premestitve in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so po mnenju države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 13(2) in da ni znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 13(3).

Enotni obrazec, ki se uporabi za vloge za tranzit, je kot Priloga 6 priložen temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v 4 delovnih dneh pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, pri čemer potrdi mejni prehod in predvideni čas sprejema, ali pa jo obvesti o zavrnitvi sprejema in o razlogih za tako zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu, predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 15

Stroški prevoza in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse stroške prevoza, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom po tem sporazumu do meje končne namembne države, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO PODATKOV IN KLAVZULA O NEVPLIVANJU

Člen 16

Varstvo podatkov

Osebni podatki se sporočajo samo, če je tako sporočanje potrebno, da pristojni organi Moldavije ali države članice izvajajo ta sporazum. Za obdelavo ali ravnanje z osebnimi podatki v posameznem primeru veljajo domača zakonodaja Moldavije in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES (2) in nacionalne zakonodaje te države članice, sprejete na podlagi te direktive. Poleg tega veljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki morajo biti obdelani pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelati na način, ki ni združljiv s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti primerni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko sporočeni osebni podatki zadevajo le naslednje:

podatke o osebi, ki jo je treba premestiti (npr. imena, priimki, vsa prejšnja imena, druga uporabljena imena/imena, po katerih je oseba znana, ali alias, spol, osebni status, datum in kraj rojstva, sedanje in vsa prejšnja državljanstva),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številka, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki jo je treba premestiti, ali za proučitev zahtev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

organ, ki sporoča osebne podatke, in organ prejemnik izvedeta vse razumne ukrepe, da zagotovita, če je to primerno, popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, če njihova obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če podatki niso primerni, ustrezni, točni ali če presegajo namen obdelave. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

organ prejemnik na zahtevo obvesti organ, ki sporoča osebne podatke, o uporabi sporočenih podatkov in tako pridobljenih rezultatih;

(h)

osebni podatki se lahko sporočijo samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki sporoča osebne podatke;

(i)

organ, ki sporoča osebne podatke, in organ prejemnik morata voditi pisno evidenco o sporočanju in prejemanju osebnih podatkov.

Člen 17

Klavzula o nevplivanju

1.   Ta sporazum ne vpliva na pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic ter Moldavije, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz

Konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kakor je bila spremenjena s Protokolom o statusu beguncev z dne 31. januarja 1967,

mednarodnih konvencij, ki določajo državo, odgovorno za obravnavo vloženih prošenj za azil,

Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950,

Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju z dne 10. decembra 1984,

mednarodnih konvencij o izročitvi in tranzitu,

večstranskih mednarodnih konvencij in sporazumov o ponovnem sprejemu tujih državljanov.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 18

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenici druga drugi zagotavljata pomoč glede uporabe in razlage tega sporazuma. V ta namen ustanovita Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljnjem besedilu „Odbor“), katerega naloge so predvsem:

(a)

spremljati uporabo tega sporazuma;

(b)

odločati o izvedbenih postopkih, potrebnih za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjevati informacije o protokolih o izvajanju, ki jih sestavijo posamezne države članice in Moldavija v skladu s členom 19;

(d)

priporočati spremembe tega sporazuma in njegovih prilog.

2.   Odločitve Odbora so za pogodbenice zavezujoče.

3.   Odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Moldavije; Skupnost zastopa Komisija.

4.   Odbor se sestaja po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 19

Protokoli o izvajanju

1.   Na zahtevo države članice ali Moldavije Moldavija in država članica sestavita protokol o izvajanju, ki določa pravila o

(a)

imenovanju pristojnih organov, mestih mejnih prehodov in izmenjavi podatkov o kontaktnih točkah;

(b)

podrobnostih vrnitve po pospešenem postopku;

(c)

pogojih za vrnitve s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(d)

sredstvih in dokumentih poleg tistih iz prilog 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Protokoli o izvajanju iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen Odbor za ponovni sprejem iz člena 18.

3.   Moldavija pristaja na uporabo vseh določb protokola o izvajanju, sestavljenega z eno državo članico, tudi v razmerjih z vsako drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 20

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma imajo prednost pred določbami vseh dvostranskih sporazumov ali dogovorov o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, ki so v skladu s členom 19 bili sklenjeni ali se lahko sklenejo med posameznimi državami članicami in Moldavijo, če so določbe takih sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 21

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja za ozemlje Moldavije in ozemlje, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 22

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum preneha veljati šest mesecev po datumu takega uradnega obvestila.

Člen 23

Priloge

Priloge 1 do 6 so sestavni del tega sporazuma.

V Bruslju, desetega oktobra leta dva tisoč sedem, v dvojniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in moldavskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  V skladu z obrazcem iz Priporočila Sveta EU z dne 30. novembra 1994.

(2)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

PRILOGA 1

SKUPNI SEZNAM DOKUMENTOV, KATERIH PREDLOŽITEV ŠTEJE ZA DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU (ČLENI 2(1), 4(1) IN 8(1))

Potni listi katere koli vrste (nacionalni potni listi, diplomatski potni listi, službeni potni listi ter po potrebi skupinski potni listi in nadomestni potni listi, vključno s potnimi listi otrok),

osebne izkaznice katere koli vrste,

pomorske knjižice in službene izkaznice kapitanov,

potrdila o državljanstvu in drugi uradni dokumenti, ki omenjajo ali jasno navajajo državljanstvo.

PRILOGA 2

SKUPNI SEZNAM DOKUMENTOV, KATERIH PREDLOŽITEV ŠTEJE ZA ZADOSTNO DOKAZILO ZA UTEMELJENO DOMNEVO O DRŽAVLJANSTVU (ČLENI 2(1), 4(1) IN 8(2))

Fotokopije vseh dokumentov, naštetih v Prilogi 1 k temu sporazumu,

vojaške knjižice in vojaške osebne izkaznice,

uradne izjave, ki jih zaradi pospešenega postopka izda osebje mejnega organa ali priče, ki lahko potrdijo, da je zadevna oseba prestopila mejo,

vozniška dovoljenja ali fotokopije vozniških dovoljenj,

rojstni listi ali fotokopije rojstnih listov,

službene izkaznice ali fotokopije službenih izkaznic,

pisne izjave prič,

pisne izjave zadevne osebe in jezik, ki ga ta oseba govori, vključno z rezultatom uradnega testa,

vsak drug dokument, ki lahko pomaga določiti državljanstvo zadevne osebe.

PRILOGA 3

SKUPNI SEZNAM DOKUMENTOV, KI ŠTEJEJO ZA DOKAZ O RAZLOGIH ZA PONOVNI SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV IN OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA (ČLENI 3(1), 5(1) IN 9(1))

Vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga izda zaprošena država,

vstopni/izstopni žig ali podoben zaznamek v potni listini zadevne osebe ali drug dokaz o vstopu/izstopu (npr. fotografski),

listine, potrdila in računi vseh vrst, izdani na ime (npr. hotelski računi, kartice naročanja pri zdravnikih/zobozdravnikih, vstopne kartice za zasebne/javne institucije, pogodbe o najemu vozil, izpiski kreditnih kartic itd.), ki jasno kažejo, da se je zadevna oseba zadrževala na ozemlju zaprošene države,

vozovnice, izdane na ime zadevne osebe, in/ali seznam potnikov za potovanja z letalom, vlakom, avtobusom ali ladjo, ki kažejo na prisotnost in pot zadevne osebe na ozemlju zaprošene države,

uradne izjave osebja mejnega organa, ki lahko potrdi, da je zadevna oseba prestopila mejo.

PRILOGA 4

SKUPNI SEZNAM DOKUMENTOV, KI ŠTEJEJO ZA ZADOSTNO DOKAZILO ZA UTEMELJENO DOMNEVO O RAZLOGIH ZA PONOVNI SPREJEM DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV IN OSEB BREZ DRŽAVLJANSTVA (ČLENI 3(1), 5(1) IN 9(2))

Informacije, ki kažejo na to, da je zadevna oseba uporabila kurirske storitve ali storitve potovalne agencije,

uradna izjava zadevne osebe, družinskih članov ali sopotnikov v sodnih ali upravnih postopkih,

uradne izjave prič, ki lahko potrdijo, da je zadevna oseba prestopila mejo,

informacije v zvezi z identiteto in/ali bivanjem osebe, ki jih priskrbi mednarodna organizacija (npr. UNHCR).

PRILOGA 5

Image

Image

Image

PRILOGA 6

Image

Image

Image

SKUPNA IZJAVA GLEDE DANSKE

„Pogodbenici sta seznanjeni, da se ta sporazum ne uporablja za ozemlje Kraljevine Danske ali državljane Kraljevine Danske. V takih okoliščinah je primerno, da Republika Moldavija in Danska skleneta sporazum o ponovnem sprejemu z enakimi pogoji, kakor veljajo v tem sporazumu.“

SKUPNA IZJAVA GLEDE ISLANDIJE

„Pogodbenici sta seznanjeni s tesnimi odnosi med Evropsko skupnostjo in Islandijo, zlasti na podlagi Sporazuma z dne 18. maja 1999 o pridružitvi te države k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. V takih okoliščinah je primerno, da Republika Moldavija in Islandija skleneta sporazum o ponovnem sprejemu z enakimi pogoji, kakor veljajo v tem sporazumu.“

SKUPNA IZJAVA GLEDE NORVEŠKE

Pogodbenici sta seznanjeni s tesnimi odnosi med Evropsko skupnostjo in Norveško, zlasti na podlagi Sporazuma z dne 18. maja 1999 o pridružitvi te države k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. V takih okoliščinah je primerno, da Republika Moldavija sporazum o ponovnem sprejemu z Norveško, podpisan 31. marca 2005, uskladi s pogoji tega sporazuma.

SKUPNA IZJAVA GLEDE ŠVICE

Pogodbenici sta seznanjeni, da so Evropska unija, Evropska skupnost in Švica podpisale sporazum o pridružitvi Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda. Primerno je, da Republika Moldavija, ko ta pridružitveni sporazum začne veljati, uskladi sporazum o ponovnem sprejemu s Švico, podpisan 6. novembra 2003, s pogoji tega sporazuma.

SKUPNA IZJAVA GLEDE ČLENA 3(1) IN ČLENA 5(1)

Pogodbenici se strinjata, da oseba v smislu teh določb „neposredno vstopi“ z ozemlja Moldavije, če vstopi na ozemlje držav članic brez vmesnega vstopa v tretjo državo ali, če je zaprošena država ena od držav članic, če oseba vstopi na ozemlje Moldavije brez vmesnega vstopa v tretjo državo. Letališki tranzit skozi tretjo državo se ne šteje za vstop.

SKUPNA IZJAVA O TEHNIČNI IN FINANČNI PODPORI

Pogodbenici se strinjata, da se ta sporazum izvaja na podlagi načel skupne odgovornosti, solidarnosti in enakovrednega partnerstva za upravljanje migracijskih tokov med Moldavijo in EU.

V zvezi s tem se ES zavezuje, da bo dala na voljo finančna sredstva za podporo Moldaviji pri izvajanju tega sporazuma. Pri tem bo posebna pozornost namenjena krepitvi zmogljivosti. To podporo je treba zagotoviti v okviru splošnih prednostnih nalog za pomoč Moldaviji kot del skupnih sredstev, namenjenih Moldaviji, ter ob polnem upoštevanju ustreznih pravil izvajanja in postopkov zunanje pomoči ES.