19.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/136


SKLEP SVETA

z dne 8. novembra 2007

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo o poenostavitvi izdajanja vizumov

(2007/825/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 62(2)(b)(i) in (ii) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija se je v imenu Evropske skupnosti pogajala o Sporazumu z Republiko Srbijo o poenostavitvi izdajanja vizumov.

(2)

Sporazum je bil v imenu Evropske skupnosti podpisan dne 18. septembra 2007 s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta, sprejetim 18. septembra 2007.

(3)

Sporazum bi bilo treba odobriti.

(4)

S Sporazumom je ustanovljen Skupni odbor za upravljanje Sporazuma, ki lahko sprejme svoj poslovnik. Primerno je zagotoviti poenostavljen postopek za sprejemanje stališča Skupnosti v tem primeru.

(5)

V skladu s Protokolom o stališču Združenega kraljestva in Irske ter Protokolom o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, kakor sta priložena Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Združeno kraljestvo in Irska ne sodelujeta pri sprejetju tega sklepa, ki zanju ni zavezujoč niti se v njiju ne uporablja.

(6)

V skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zanjo ni zavezujoč niti se v njej ne uporablja –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo o poenostavitvi izdajanja vizumov se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta da uradno obvestilo iz člena 14(1) Sporazuma (2).

Člen 3

Komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic, zastopa Skupnost v Skupnem odboru strokovnjakov, ustanovljenem s členom 12 Sporazuma.

Člen 4

Stališče Skupnosti v okviru Skupnega odbora strokovnjakov glede sprejetja njegovega poslovnika v skladu s členom 12(4) Sporazuma sprejme Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. novembra 2007

Za Svet

Predsednik

R. PEREIRA


(1)  Mnenje z dne 24. oktobra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo o poenostavitvi izdajanja vizumov

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

in

REPUBLIKA SRBIJA, v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU evropske perspektive Republike Srbije, začetka pogajanj o Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu (SPS) med Evropsko skupnostjo/državami članicami EU in Republiko Srbijo ter evropskega partnerstva, ki ga je Svet sprejel januarja 2006,

POTRJUJOČ namen tesnega sodelovanja v okviru prihodnjih struktur SPS za liberalizacijo vizumskega režima med Republiko Srbijo in Evropsko unijo v skladu s sklepi solunskega vrha med EU in državami zahodnega Balkana, ki je potekal 21. junija 2003,

V ŽELJI, da kot prvi konkretni korak v smeri režima potovanj brez vizumov s poenostavitvijo izdajanja vizumov državljanom Republike Srbije spodbujata stike med ljudmi, kar je pomemben pogoj za stabilen razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih in drugih vezi,

OB UPOŠTEVANJU, da so vsi državljani EU izvzeti iz vizumske obveznosti, kadar potujejo v Republiko Srbijo za obdobje do 90 dni ali so v tranzitu preko ozemlja Republike Srbije,

OB PRIZNAVANJU, da bi se v primeru ponovne uvedbe vizumske obveznosti za državljane EU s strani Republike Srbije enake poenostavitve, kot so po tem sporazumu dodeljene državljanom Republike Srbije, na podlagi vzajemnosti avtomatično uporabljale za državljane EU,

OB PRIZNAVANJU, da poenostavitev vizumskih postopkov ne bi smela privesti do nezakonitega priseljevanja, ter,

OB POSVEčANju posebne pozornosti varnosti in ponovnemu sprejemu

OB UPOŠTEVANJU Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske ter Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki sta priložena Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter potrjujoč, da se določbe tega sporazuma ne uporabljajo za Združeno kraljestvo in Irsko,

OB UPOŠTEVANJU Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter potrjujoč, da se določbe tega sporazuma ne uporabljajo za Kraljevino Dansko –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen in področje uporabe

1.   Namen tega sporazuma je poenostaviti izdajanje vizumov za načrtovano bivanje za največ 90 dni v obdobju 180 dni za državljane Republike Srbije.

2.   V primeru ponovne uvedbe vizumske obveznosti za državljane EU ali nekatere kategorije državljanov EU s strani Republike Srbije se enake poenostavitve, kot so po tem sporazumu dodeljene državljanom Republike Srbije, na podlagi vzajemnosti avtomatično uporabljajo za zadevne državljane EU.

Člen 2

Splošna določba

1.   Poenostavitve vizumskih postopkov, določene v tem sporazumu, se za državljane Republike Srbije uporabljajo samo, če ti niso izvzeti iz vizumske obveznosti z zakoni in drugimi predpisi Skupnosti ali držav članic, s tem sporazumom ali z drugimi mednarodnimi sporazumi.

2.   Nacionalno pravo Republike Srbije, držav članic ali Skupnosti se uporablja za zadeve, ki jih določbe tega sporazuma ne zajemajo, kot na primer za zavrnitev izdaje vizuma, za priznanje potnih listin, za dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje, za zavrnitev vstopa ter za ukrepe izgona.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske, Republike Irske in Združenega kraljestva;

(b)

„državljan Evropske unije“ pomeni državljana države članice, kakor je opredeljena v točki (a);

(c)

„državljan Republike Srbije“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Republike Srbije v skladu z njeno nacionalno zakonodajo;

(d)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme država članica, potrebno za:

vstop zaradi načrtovanega bivanja do skupaj največ 90 dni v tej državi članici ali v več državah članicah,

vstop zaradi tranzita preko ozemlja te države članice ali več držav članic;

(e)

„oseba, ki zakonito prebiva“ pomeni državljana Republike Srbije, ki ima dovoljenje oziroma je upravičen do bivanja nad 90 dni na ozemlju države članice na podlagi zakonodaje Skupnosti ali nacionalne zakonodaje.

Člen 4

Dokumentarna dokazila o namenu potovanja

1.   Za utemeljitev namena potovanja v drugo pogodbenico za spodaj navedene kategorije državljanov Republike Srbije zadostujejo naslednji dokumenti:

(a)

za člane uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega povabila, naslovljenega na Republiko Srbijo, sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju držav članic pripravijo medvladne organizacije:

pismo organa Republike Srbije, ki potrjuje, da je prosilec član delegacije tega organa in potuje v drugo pogodbenico z namenom sodelovanja na zgoraj navedenih prireditvah; dopisu je priložena kopija uradnega povabila;

(b)

za poslovneže in predstavnike poslovnih organizacij:

pisna prošnja subjekta, ki vabi: pravne osebe ali gospodarske družbe, organizacije, urada ali podružnice take pravne osebe ali gospodarske družbe, državnih in lokalnih organov držav članic ali organizacijskih odborov trgovinskih in industrijskih sejmov, konferenc in simpozijev, ki potekajo na ozemljih držav članic; zahtevo potrdi gospodarska zbornica Republike Srbije;

(c)

za voznike, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb na ozemlja držav članic z vozili, ki so registrirana v Republiki Srbiji:

pisna prošnja nacionalne družbe ali združenja prevoznikov Republike Srbije za mednarodni cestni prevoz z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj;

(d)

za člane osebja na vlakih, hladilnih vagonih in lokomotivah, ki potujejo na ozemlja držav članic:

pisna prošnja pristojne železniške družbe Republike Srbije z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj;

(e)

za novinarje:

potrdilo ali drug dokument, ki ga izda strokovna organizacija in dokazuje, da je zadevna oseba kvalificiran novinar, ter dokument, ki ga izda njegov delodajalec in navaja, da je namen potovanja opravljanje novinarskega dela;

(f)

za udeležence znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav:

pisna prošnja organizacije, ki vabi, za udeležbo pri teh dejavnostih;

(g)

za učence, študente, podiplomske študente in spremljajoče učitelje, ki potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja, tudi v okviru programov izmenjav in drugih šolskih dejavnosti:

pisna prošnja ali potrdilo o vpisu univerze, visoke šole ali šole, ki vabi, ali študentske izkaznice ali potrdila o tečajih, ki jih bo oseba obiskovala;

(h)

za udeležence mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi:

pisna prošnja organizacije, ki vabi: pristojnih organov, državnih športnih zvez ali nacionalnih olimpijskih komitejev držav članic;

(i)

za udeležence uradnih programov izmenjav, ki jih organizirajo pobratene občine in mesta:

pisna prošnja vodij uprave/županov teh občin in mest;

(j)

za bližnje sorodnike – zakonca, otroke (vključno s posvojenimi), starše (vključno s skrbniki), stare starše in vnuke na obisku pri državljanih Republike Srbije, ki zakonito prebivajo na ozemljih držav članic:

pisna prošnja osebe, ki vabi;

(k)

za obisk vojaških in civilnih grobov:

uradni dokument, ki potrjuje obstoj in ohranitev groba ter družinsko ali drugo razmerje med prosilcem in pokopanim;

(l)

za osebe, ki se udeležijo pogrebnih slovesnosti:

uradni dokument, ki potrjuje smrt, ter potrdilo o družinskem ali drugem razmerju med prosilcem in pokopanim;

(m)

za osebe, ki so na obisku zaradi zdravljenja, in osebe, ki jih morajo spremljati:

uradni dokument zdravstvene ustanove, ki potrjuje nujnost zdravstvene oskrbe v tej ustanovi in nujnost spremstva, ter dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih za plačilo zdravljenja;

(n)

za predstavnike organizacij civilne družbe, ko potujejo zaradi strokovnega izobraževanja, seminarjev, konferenc, tudi v okviru programov izmenjav:

pisna prošnja, ki jo izda organizacija, ki vabi, potrditev, da oseba zastopa organizacijo civilne družbe, in potrdilo ustreznega registra o ustanovitvi take organizacije, ki ga izda državni organ v skladu z nacionalno zakonodajo;

(o)

za predstavnike verskih skupnosti v Republiki Srbiji:

pisna prošnja verske skupnosti, registrirane v Republiki Srbiji, z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj;

(p)

za predstavnike svobodnih poklicev, ki sodelujejo na mednarodnih sejmih, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih prireditvah na ozemlju držav članic:

pisna prošnja organizacije, ki vabi, ki potrjuje, da zadevna oseba sodeluje na prireditvi;

(q)

za osebe, ki potujejo iz turističnih razlogov:

potrdilo ali dokaz o plačilu, ki ga izda potovalna agencija ali organizator potovanja, akreditiran(-a) s strani države članice v okviru lokalnega konzularnega sodelovanja, ki potrjuje rezervacijo organiziranega potovanja.

2.   Pisna prošnja iz odstavka 1 tega člena vsebuje naslednje elemente:

(a)

za povabljeno osebo – ime in priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, številka osebnega dokumenta, čas in namen potovanja, število vstopov ter po potrebi ime zakonca in otrok, ki spremljajo povabljeno osebo;

(b)

za osebo, ki vabi – ime, priimek in naslov ali

(c)

za pravno osebo, gospodarsko družbo ali organizacijo, ki vabi – polni naziv in naslov ter

če povabilo izda organizacija – ime in priimek ter položaj osebe, ki povabilo podpiše,

če vabi pravna oseba ali gospodarska družba ali pa urad ali podružnica takšne pravne osebe ali gospodarske družbe s sedežem na ozemlju države članice – registrska številka, kakor jo zahteva nacionalno pravo zadevne države članice.

3.   Za kategorije oseb iz odstavka 1 tega člena se vse kategorije vizumov izdajajo po poenostavljenem postopku, ne da bi se zahtevala kakršna koli druga utemeljitev, vabilo ali potrditev glede namena potovanja, ki jo določa zakonodaja držav članic.

Člen 5

Izdajanje vizumov za večkratni vstop

1.   Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo do 5 let za naslednje kategorije oseb:

(a)

za člane nacionalnih in pokrajinskih/regionalnih vlad in parlamentov, ustavnega sodišča in vrhovnega kasacijskega sodišča, če s tem sporazumom niso izvzeti iz vizumske obveznosti, pri izvajanju njihovih nalog, in sicer z veljavnostjo, omejeno na njihov mandat, če je ta krajši od 5 let;

(b)

za stalne člane uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega povabila, naslovljenega na Republiko Srbijo, redno sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(c)

za zakonce in otroke (vključno s posvojenimi), ki so mlajši od 21 let ali vzdrževani, ter starše na obisku pri državljanih Republike Srbije, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, z veljavnostjo, omejeno na obdobje veljavnosti njihovega dovoljenja za zakonito prebivanje.

2.   Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo do enega leta za naslednje kategorije oseb, pod pogojem, da so te osebe v prejšnjem letu pridobile najmanj en vizum, ga uporabljale v skladu z zakoni o vstopu in bivanju na ozemlju obiskane države ter da obstajajo razlogi za prošnjo za izdajo vizuma za večkratni vstop:

(a)

za člane uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega povabila, naslovljenega na Republiko Srbijo, redno sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(b)

za poslovneže in predstavnike poslovnih organizacij, ki redno potujejo v države članice;

(c)

za voznike, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb na ozemlja držav članic z vozili, ki so registrirana v Republiki Srbiji;

(d)

za člane osebja na vlakih, hladilnih vagonih in lokomotivah na mednarodnih vlakih, ki potujejo na ozemlja držav članic;

(e)

za novinarje;

(f)

za udeležence znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav, ki redno potujejo v države članice;

(g)

za študente in podiplomske študente, ki redno potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja, tudi v okviru programov izmenjav;

(h)

za udeležence mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi;

(i)

za udeležence uradnih programov izmenjav, ki jih organizirajo pobratene občine in mesta;

(j)

za osebe, ki morajo na redne obiske zaradi zdravljenja, in osebe, ki jih morajo spremljati;

(k)

za predstavnike organizacij civilne družbe, ki redno potujejo v države članice zaradi strokovnega izobraževanja, seminarjev, konferenc, tudi v okviru programov izmenjav;

(l)

za predstavnike verskih skupnosti, registriranih v Republiki Srbiji, ki redno potujejo v države članice;

(m)

za predstavnike svobodnih poklicev, ki sodelujejo na mednarodnih sejmih, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih prireditvah in redno potujejo v države članice.

3.   Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo najmanj dveh let in največ 5 let za kategorije oseb iz odstavka 2 tega člena, pod pogojem, da so te osebe v prejšnjih dveh letih uporabljale enoletni vizum za večkratni vstop v skladu z zakoni o vstopu in bivanju obiskane države ter da so razlogi za prošnjo za izdajo vizuma za večkratni vstop še vedno veljavni.

4.   Skupno trajanje bivanja oseb iz odstavkov 1 do 3 tega člena na ozemljih držav članic ne sme biti daljše od 90 dni v obdobju 180 dni.

Člen 6

Takse za obravnavanje prošenj za izdajo vizuma

1.   Taksa za obravnavo prošenj državljanov Republike Srbije za izdajo vizuma znaša 35 EUR.

Zgoraj navedeni znesek se lahko ponovno preuči v skladu s postopkom iz člena 14(4).

V primeru ponovne uvedbe vizumske obveznosti za državljane EU s strani Republike Srbije taksa za vizum, ki jo zaračuna Republika Srbija, ni višja od 35 EUR ali dogovorjenega zneska, če se taksa spremeni v skladu s postopkom iz člena 14(4).

2.   Naslednje kategorije oseb so oproščene plačila takse za obravnavanje prošnje za izdajo vizuma:

(a)

člani uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega povabila, naslovljenega na Republiko Srbijo, sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali v programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemljih držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(b)

člani nacionalnih in pokrajinskih/regionalnih vlad in parlamentov, ustavnega sodišča, vrhovnega kasacijskega sodišča, če s tem sporazumom niso izvzeti iz vizumske obveznosti;

(c)

udeleženci znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav;

(d)

učenci, študenti, podiplomski študenti in spremljajoči učitelji, ki potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja, tudi v okviru programov izmenjav, in drugih šolskih dejavnosti;

(e)

udeleženci mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi;

(f)

udeleženci uradnih programov izmenjav, ki jih organizirajo pobratene občine in mesta;

(g)

invalidi in po potrebi osebe, ki jih spremljajo;

(h)

predstavniki organizacij civilne družbe, ki potujejo zaradi udeležbe na srečanjih, seminarjih, v programih izmenjav ali na tečajih usposabljanja;

(i)

osebe, ki so predložile dokazila o nujnosti svojega potovanja iz humanitarnih razlogov, vključno zaradi prejema nujnega zdravljenja, in oseba, ki takšno osebo spremlja, ali zaradi udeležbe na pogrebu bližnjega sorodnika ali zaradi obiska bližnjega sorodnika, ki je hudo bolan;

(j)

novinarji;

(k)

vozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb na ozemlja držav članic z vozili, ki so registrirana v Republiki Srbiji;

(l)

člani osebja na vlakih, hladilnih vagonih in lokomotivah, ki potujejo na ozemlja držav članic;

(m)

bližnji sorodniki – zakonec, otroci (vključno s posvojenimi), starši (vključno s skrbniki), stari starši in vnuki na obisku pri državljanih Republike Srbije, ki zakonito prebivajo na ozemljih držav članic;

(n)

predstavniki verskih skupnosti, registriranih v Republiki Srbiji, ki redno potujejo v države članice;

(o)

predstavniki svobodnih poklicev, ki sodelujejo na mednarodnih sejmih, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih prireditvah na ozemlju držav članic;

(p)

upokojenci;

(q)

otroci, mlajši od 6 let.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko Bolgarija in Romunija, ki ju zavezuje schengenski pravni red, vendar še ne izdajata schengenskih vizumov, državljane Republike Srbije oprostita plačila taks za obravnavanje prošenj za izdajo nacionalnih vizumov za kratkoročno bivanje do dneva, ki bo določen s sklepom Sveta in s katerim bosta začeli v celoti izvajati schengenski pravni red o vizumski politiki.

Člen 7

Trajanje postopkov obravnavanja prošenj za izdajo vizuma

1.   Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic sprejmejo odločitev o prošnji za izdajo vizuma v 10 koledarskih dneh od dneva prejema prošnje in dokumentov, potrebnih za izdajo vizuma.

2.   Rok za sprejetje odločitve o prošnji za izdajo vizuma se lahko v posameznih primerih podaljša na največ 30 koledarskih dni, zlasti kadar je potrebna nadaljnja preučitev prošnje.

3.   Rok za sprejetje odločitve o prošnji za izdajo vizuma se lahko v nujnih primerih skrajša na 3 delovne dni ali manj.

Člen 8

Odhod v primeru izgubljenih ali ukradenih dokumentov

Državljani Evropske unije in Republike Srbije, ki so izgubili svoje osebne dokumente ali katerim so bili ti dokumenti ukradeni med bivanjem na ozemlju Republike Srbije ali držav članic, lahko zapustijo to ozemlje z veljavnimi osebnimi dokumenti za prehod meje, ki jih izdajo diplomatska ali konzularna predstavništva držav članic ali Republike Srbije, brez vsakršnega vizuma ali drugega dovoljenja.

Člen 9

Podaljšanje vizuma v izrednih okoliščinah

Državljanom Republike Srbije, ki zaradi višje sile ne morejo zapustiti ozemelj držav članic do datuma, navedenega v njihovih vizumih, se veljavnost njihovih vizumov brezplačno podaljša v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja država prejemnica, za čas, ki je potreben za njihovo vrnitev v državo njihovega prebivališča.

Člen 10

Diplomatski potni listi

1.   Državljani Republike Srbije, ki so imetniki veljavnih diplomatskih potnih listov, lahko vstopijo, zapustijo in so v tranzitu preko ozemelj držav članic brez vizumov.

2.   Osebe iz odstavka 1 tega člena lahko bivajo na ozemlju držav članic do 90 dni v obdobju 180 dni.

Člen 11

Ozemeljska veljavnost vizumov

Ob upoštevanju nacionalnih pravil in predpisov o nacionalni varnosti držav članic ter ob upoštevanju pravil EU o vizumih z omejeno ozemeljsko veljavnostjo imajo državljani Republike Srbije pravico do potovanj po ozemljih držav članic, ki je enakovredna pravici državljanov Evropske unije.

Člen 12

Skupni odbor za upravljanje Sporazuma

1.   Pogodbenici ustanovita Skupni odbor strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu „Odbor“), ki ga sestavljajo predstavniki Evropske skupnosti in Republike Srbije. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

2.   Naloge Odbora so predvsem naslednje:

(a)

spremljanje izvajanja tega sporazuma;

(b)

predlaganje sprememb ali dopolnitev k temu sporazumu;

(c)

reševanje sporov, ki izhajajo iz razlage ali uporabe določb tega sporazuma.

3.   Odbor se sestaja po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic in najmanj enkrat letno.

4.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 13

Razmerje tega sporazuma do dvostranskih sporazumov med državami članicami in Republiko Srbijo

1.   Od začetka veljavnosti ta sporazum prevlada nad določbami vseh dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov, ki so bili sklenjeni med posameznimi državami članicami in Republiko Srbijo, kolikor določbe slednjih sporazumov ali dogovorov zadevajo vprašanja, obravnavana v tem sporazumu.

2.   Določbe dvostranskih sporazumov ali dogovorov, podpisanih med posameznimi državami članicami in Republiko Srbijo pred 1. januarjem 2007, ki predvidevajo izvzetje iz vizumske obveznosti za imetnike službenih potnih listov, se še naprej uporabljajo v obdobju 5 let po začetku veljavnosti tega sporazuma, brez poseganja v pravico zadevnih držav članic ali Republike Srbije, da v tem petletnem obdobju odpovejo ali začasno odložijo izvajanje teh dvostranskih sporazumov.

Člen 14

Končne določbe

1.   Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu s svojimi postopki, Sporazum pa začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku zgoraj navedenih postopkov.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena ta sporazum začne veljati šele na dan, ko začne veljati Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo o ponovnem sprejemu oseb, če je ta dan poznejši od dneva iz odstavka 1 tega člena.

3.   Ta sporazum se sklene za nedoločen čas, razen če je odpovedan v skladu z odstavkom 6 tega člena.

4.   Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim sporazumom pogodbenic. Spremembe začnejo veljati, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so zaključeni njuni nacionalni postopki, potrebni v ta namen.

5.   Vsaka pogodbenica lahko začasno odloži izvajanje celotnega Sporazuma ali njegovega dela iz razlogov javnega reda, zaščite nacionalne varnosti ali varstva javnega zdravja. O odločitvi o začasni odložitvi izvajanja uradno obvesti drugo pogodbenico najpozneje 48 ur pred začetkom veljavnosti odločitve. Pogodbenica, ki je začasno odložila izvajanje tega sporazuma, nemudoma obvesti drugo pogodbenico o prenehanju obstoja razlogov za začasno odložitev izvajanja.

6.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum s pisnim uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum preneha veljati 90 dni po dnevu takega uradnega obvestila.

V Bruslju dne osemnajstega septembra leta dva tisoč in sedem, v dvojniku v vseh uradnih jezikih pogodbenic, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

а Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

PRILOGA

PROTOKOL K SPORAZUMU O DRŽAVAH ČLANICAH, KI SCHENGENSKEGA PRAVNEGA REDA NE IZVAJAJO V CELOTI

Tiste države članice, ki jih schengenski pravni red zavezuje, vendar še ne izdajajo schengenskih vizumov, v pričakovanju ustreznega sklepa Sveta izdajajo nacionalne vizume, katerih veljavnost je omejena na njihovo lastno ozemlje.

Te države članice lahko v skladu z Odločbo št. 895/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 enostransko priznajo schengenske vizume in dovoljenja za prebivanje za namene tranzita preko njihovih ozemelj.

Ker se Odločba št. 895/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 ne uporablja za Romunijo in Bolgarijo, bo Evropska komisija predlagala podobne določbe, da tema državama omogoči, da za namene tranzita preko njunih ozemelj enostransko priznata schengenske vizume in dovoljenja za prebivanje ter druge podobne dokumente, ki jih izdajo druge države članice, ki še niso v celoti vključene v schengensko območje.

SKUPNA IZJAVA GLEDE DANSKE

Pogodbenici se seznanjata, da se ta sporazum ne uporablja za postopke za izdajanje vizumov na diplomatskih in konzularnih predstavništvih Kraljevine Danske.

V takih okoliščinah je zaželeno, da organi Danske in Republike Srbije nemudoma sklenejo dvostranski sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje s podobnimi pogoji, kakor veljajo v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo.

SKUPNA IZJAVA GLEDE ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN IRSKE

Pogodbenici se seznanjata, da se ta sporazum ne uporablja za ozemlje Združenega kraljestva in Irske.

V takih okoliščinah je zaželeno, da organi Združenega kraljestva, Irske in Republike Srbije sklenejo dvostranske sporazume o poenostavitvi izdajanja vizumov.

SKUPNA IZJAVA GLEDE ISLANDIJE IN NORVEŠKE

Pogodbenici se seznanjata s tesnimi odnosi med Evropsko skupnostjo ter Norveško in Islandijo, zlasti na podlagi Sporazuma z dne 18. maja 1999 o pridružitvi teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

V takih okoliščinah je zaželeno, da organi Norveške, Islandije in Republike Srbije nemudoma sklenejo dvostranske sporazume o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje s podobnimi pogoji, kakor veljajo po Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Srbijo.

SKUPNA IZJAVA GLEDE ŠVICARSKE KONFEDERACIJE IN LIHTENŠTAJNA

(po potrebi)

Če Sporazum med EU, ES in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter protokoli k temu sporazumu glede Lihtenštajna začnejo veljati pred zaključkom pogajanj z Republiko Srbijo, bo podobna izjava priložena tudi glede Švice in Lihtenštajna.

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI O PREGLEDU VIZUMSKE OBVEZNOSTI ZA IMETNIKE SLUŽBENIH POTNIH LISTOV

Ker se izvzetje imetnikov službenih potnih listov iz vizumske obveznosti, določeno v dvostranskih sporazumih ali dogovorih med posameznimi državami članicami in Republiko Srbijo, ki so bili podpisani pred 1. januarjem 2007, uporablja le v obdobju 5 let po začetku veljavnosti tega sporazuma in brez poseganja v pravico zadevnih držav članic ali Republike Srbije, da v tem petletnem obdobju odpovejo ali začasno odložijo izvajanje teh dvostranskih sporazumov, bo Evropska skupnost ponovno preučila položaj imetnikov službenih potnih listov najpozneje 4 leta po začetku veljavnosti tega sporazuma, ob upoštevanju morebitne spremembe Sporazuma v ta namen v skladu s postopkom iz člena 14(4).

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI O DOSTOPU PROSILCEV ZA VIZUM TER O USKLADITVI INFORMACIJ O POSTOPKIH ZA IZDAJO VIZUMOV ZA KRATKOROČNO BIVANJE IN DOKUMENTIH, KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI S PROŠNJO ZA IZDAJO VIZUMA ZA KRATKOROČNO BIVANJE

Ob priznavanju pomena preglednosti za prosilce za vizum Evropska skupnost poudarja, da je Evropska komisija 19. julija 2006 sprejela zakonodajni predlog prenovitve Skupnih konzularnih navodil o vizumih za diplomatska in konzularna predstavništva, ki je trenutno predmet razprav Evropskega parlamenta in Sveta ter obravnava vprašanje pogojev dostopa prosilcev za vizum do diplomatskih in konzularnih predstavništev držav članic.

Evropska skupnost meni, da je treba glede informacij, ki jih je treba zagotoviti prosilcem za vizum, sprejeti ustrezne ukrepe:

na splošno je treba za prosilce zbrati osnovne informacije o postopkih in pogojih za prošnje za izdajo vizuma ter o veljavnosti vizumov.

Evropska skupnost bo sestavila seznam minimalnih zahtev za zagotovitev, da imajo srbski prosilci na voljo usklajene in enotne osnovne informacije ter da se od njih načeloma zahteva predložitev enakih dokazil.

Zgoraj navedene informacije, vključno s seznamom akreditiranih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, je treba v okviru lokalnega konzularnega sodelovanja kar najbolj razširiti v javnosti (na oglasnih deskah konzulatov, v obliki letakov, na spletnih straneh itd.).

Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic zagotovijo informacije o obstoječih možnostih za poenostavitev izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje v okviru schengenskega pravnega reda za vsak primer posebej.

Evropska skupnost se seznanja s pripravljenostjo za pomoč pri razširjanju zgoraj navedenih informacij, ki so jo izrazili srbski organi.

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI O POENOSTAVITVAH ZA DRUŽINSKE ČLANE IN DOBROVERNE PROSILCE

Evropska skupnost se seznanja s predlogom Republike Srbije, da se širše opredeli pojem družinskih članov, ki bi morali biti upravičeni do poenostavljenih vizumskih postopkov, pa tudi s pomenom, ki ga Republika Srbija pripisuje poenostavitvi gibanja za to skupino oseb.

Z namenom olajšanja mobilnosti večjega števila oseb, ki imajo družinske vezi (zlasti sestre, bratje in njihovi otroci) z državljani Srbije, ki zakonito prebivajo na ozemljih držav članic, Evropska skupnost poziva konzularna predstavništva držav članic, da v celoti izkoristijo obstoječe možnosti pravnega reda Skupnosti za poenostavitev izdajanja vizumov tej kategoriji oseb, kar zlasti vključuje poenostavitev dokumentarnih dokazil, ki jih morajo predložiti prosilci, izvzetje iz plačila takse za obravnavo prošnje in po potrebi izdajanje vizumov za večkratni vstop.

Evropska skupnost poleg tega poziva konzularna predstavništva držav članic, da v celoti izkoristijo te možnosti za poenostavitev izdajanja vizumov dobrovernim prosilcem.

POLITIČNA IZJAVA BOLGARIJE, MADŽARSKE IN ROMUNIJE O OBMEJNEM PROMETU

Bolgarija, Madžarska in Romunija so pripravljene začeti pogajanja o dvostranskih sporazumih z Republiko Srbijo za izvajanje režima o obmejnem prometu v skladu z Uredbo (ES) št. 1931/2006 z dne 20. decembra 2006 o pravilih za obmejni promet na zunanjih kopenskih mejah držav članic in spremembi določb Schengenske konvencije.