11.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/83


SKLEP SVETA

z dne 19. novembra 2007

o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic, Protokola k sporazumu o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino glede sodelovanja Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic Sporazuma zaradi njunega pristopa k Evropski uniji

(2007/810/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 133 in 308, v povezavi z drugim stavkom člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb na katerih temelji Evropska unija, in zlasti člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po pooblastilu, ki ga je Komisija dobila 25. aprila 2006, so se pogajanja z Republiko San Marino o Protokolu k Sporazumu o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino glede sodelovanja Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic Sporazuma zaradi njunega pristopa k Evropski uniji zaključila.

(2)

V skladu s členom 6(2) Akta o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija je Komisija Svetu predložila osnutek protokola.

(3)

Protokol bi bilo treba skleniti –

SKLENIL:

Člen 1

Protokol k Sporazumu o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino glede sodelovanja Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic Sporazuma zaradi njunega pristopa k Evropski uniji („Protokol“) je odobren v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic.

Besedilo Protokola je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Skupnosti in njenih držav članic.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti in njenih držav članic pošlje listino o odobritvi, kot je predvideno v členu 4 Protokola.

V Bruslju, 19. novembra 2007

Za Svet

Predsednik

L. AMADO


PROTOKOL

k sporazumu o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino glede sodelovanja Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic zaradi njunega pristopa k Evropski uniji

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA TER

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA

(„DRŽAVE ČLANICE“),

ki jih zastopa Svet Evropske unije,

ter

EVROPSKA SKUPNOST,

ki jo prav tako zastopa Svet Evropske unije,

na eni strani

in

REPUBLIKA SAN MARINO

na drugi strani SO SE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o sodelovanju in carinski uniji med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko San Marino z dne 16. decembra 1991 („Sporazum“), ki je začel veljati 1. aprila 2002,

OB UPOŠTEVANJU pristopa Republike Bolgarije in Romunije („novi državi članici“) k Evropski uniji 1. januarja 2007,

KER bosta novi državi članici postali pogodbenici Sporazuma,

KER Pogodba o pristopu pooblašča Svet Evropske unije, da v imenu sedanjih in novih držav članic sklene protokol o pristopu novih držav članic k Sporazumu –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Novi državi članici postaneta pogodbenici Sporazuma.

Člen 2

Naslov Sporazuma se spremeni kot sledi:

Člen 3

Ta protokol je sestavni del Sporazuma.

Člen 4

1.   Protokol v skladu s svojimi postopki sprejmeta Svet Evropske unije v imenu držav članic in Evropske skupnosti ter Republika San Marino.

2.   Pogodbenici druga drugo obvestita o dokončanju teh postopkov. Listine o odobritvi se deponirajo pri Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije.

Člen 5

Ta protokol začne veljati prvi dan prvega meseca po datumu deponiranja zadnje listine o odobritvi.

Člen 6

Besedila Sporazuma in izjav, ki so mu priložene, so sestavljena v bolgarskem in romunskem jeziku (1).

Priložena so k temu protokolu in so enako verodostojna kot besedila v drugih jezikih, v katerih so sestavljeni Sporazum in izjave, ki so mu priložene.

Člen 7

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e sete.

Încheiat la Bruxelles, douăzeci noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Сан Маρино

Por la República de San Marino

Za Republiku San Marino

For Republikken San Marino

Im Namen der Republik San Marino

San Marino Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αγίου Mαρίνου

For the Republic of San Marino

Pour la République de Saint-Marin

Per la Repubblica di San Marino

Sanmarīno Republikas vārdā

San Marino Respublikos vardu

A San Marino Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' San Marino

Voor de Republiek San Marino

W imieniu Republiki San Marino

Pela República de São Marino

Pentru Republica San Marino

Za Sanmarínsku republiku

Za Republiko San Marino

San Marinon tasavallan puolesta

På Republiken San Marinos vägnar

Image


(1)  Bolgarska in romunska jezikovna različica bosta objavljeni pozneje v posebni izdaji Uradnega lista.