23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/61


SKLEP SVETA

z dne 13. decembra 2005

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

(2005/929/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v zvezi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. marca pooblastil Komisijo, da v skladu z odstavkom 6 člena XXIV Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v času pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji začne pogajanja z nekaterimi drugimi državami članicami Svetovne trgovinske organizacije (STO).

(2)

Komisija je pogajanja vodila ob posvetovanju z odborom, ustanovljenim s členom 133 Pogodbe, in v skladu s pogajalskimi direktivami, ki jih je izdal Svet.

(3)

Komisija je zaključila pogajanja glede Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII GATT 1994. Navedeni sporazum je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII GATT 1994 glede ukinitve posebnih ugodnosti v zvezi z ukinitvijo seznama ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času pristopa k Evropski uniji se odobri v imenu Evropske skupnosti.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč (1).

V Bruslju, 13. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. GRANT


(1)  Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije.


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

Bruselj, 13. decembra 2005

Spoštovani,

Po začetku pogajanj med Evropsko Skupnostjo (ES) in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII GATT 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času njihovega pristopa k Evropski skupnosti sta se zato, da bi zaključili pogajanja, začeta po obvestilu, ki ga je ES dne 19. januarja 2004 v skladu z odstavkom 6 člena XXIV GATT 1994 poslala STO, Evropska skupnost in Republika Koreja dogovorili o naslednjem.

ES se strinja z vključitvijo ugodnosti, ki so že bile vključene v prejšnji seznam, tudi v svoj seznam za carinsko območje EU 25.

ES se strinja z uvedbo naslednjih nižjih stopenj:

 

8525 40 99: nižja stopnja v višini 12,5 %,

 

3903 19 00: nižja stopnja v višini 4 %,

 

8521 10 30: nižja stopnja v višini 13,0 %,

 

8527 31 91: nižja stopnja v višini 11,4 %.

Zgornje nižje stopnje je treba glede na to, kar nastopi prej, uporabljati tri leta oziroma dokler izvajanje Razvojne agende iz Dohe ne doseže zgornjih tarifnih stopenj. Nižja stopnja za 8525 40 99 pa se glede na to, kar nastopi prej, izvaja štiri leta oziroma dokler izvajanje Razvojne agende iz Dohe ne doseže zgornjih tarifnih stopenj. Zgoraj navedena obdobja se bodo začela z dnevom izvajanja.

Ta sporazum začne veljati na dan, ko ES od Republike Koreje po premisleku strank v skladu z njihovimi postopki prejme ustrezen sporazum o sodelovanju. ES si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da ustrezni izvajalni ukrepi začnejo veljati najpozneje 1. januarja 2006.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

V imenu Evropske skupnosti

Image

Bruselj, 13. decembra 2005

Spoštovani,

Sklicujem se na vaše pismo, ki se glasi:

„Po začetku pogajanj med Evropsko Skupnostjo (ES) in Republiko Korejo v skladu s z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII GATT 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času njihovega pristopa k Evropski skupnosti sta se zato, da bi zaključili pogajanja, začeta po obvestilu, ki ga je ES dne 19. januarja 2004 v skladu z odstavkom 6 člena XXIV GATT 1994 poslala STO, Evropska skupnost in Republika Koreja dogovorili o naslednjem.

ES se strinja z vključitvijo ugodnosti, ki so že bile vključene v prejšnji seznam, tudi v svoj seznam za carinsko območje EU 25.

ES se strinja z uvedbo naslednjih nižjih stopenj:

 

8525 40 99: nižja stopnja v višini 12,5 %,

 

3903 19 00: nižja stopnja v višini 4 %,

 

8521 10 30: nižja stopnja v višini 13,0 %,

 

8527 31 91: nižja stopnja v višini 11,4 %.

Zgornje nižje stopnje je treba glede na to, kar nastopi prej, uporabljati tri leta oziroma dokler izvajanje Razvojne agende iz Dohe ne doseže zgornjih tarifnih stopenj. Nižja stopnja za 8525 40 99 pa se glede na to, kar nastopi prej, izvaja štiri leta oziroma dokler izvajanje Razvojne agende iz Dohe ne doseže zgornjih tarifnih stopenj. Zgoraj navedena obdobja se bodo začela z dnevom izvajanja.

Ta sporazum začne veljati na dan, ko ES od Republike Koreje po premisleku strank v skladu z njihovimi postopki prejme ustrezen sporazum o sodelovanju. ES si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da ustrezni izvajalni ukrepi začnejo veljati najpozneje 1. januarja 2006.“

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino navedenega pisma.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

V imenu Republike Koreje

Image