22.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/1


SKLEP SVETA

z dne 24. januarja 2005

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Protokola o določitvi možnosti ribolova in finančnem nadomestilu predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu na odprtem morju Slonokoščene obale za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2007

(2005/213/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v povezavi s prvim pododstavkom člena 300(2) Pogodbe;

ob upoštevanju predloga Komisije;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu na odprtem morju Slonokoščene obale (1) in pred prenehanjem veljavnosti Protokola, priloženega k Sporazumu, pogodbeni stranki s pogajanji soglasno določita vsebino Protokola za naslednje obdobje in, če je potrebno, spremembe in dopolnitve k prilogi.

(2)

Stranki sta se pogajali o novem protokolu o določitvi možnosti ribolova in finančnem nadomestilu v Abidžanu od 9. do 13. novembra 2003. Za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2007 je bil ta protokol parafiran 3. marca 2004 v Bruslju.

(3)

V skladu s tem protokolom imajo ribiči Skupnosti od 1. julija 2004 do 30. junija 2007 možnost ribolova v vodah, ki spadajo pod suverenost in pristojnost Slonokoščene obale.

(4)

Da bi se plovila Skupnosti izognila prekinitvi ribolovnih dejavnosti, je treba novi protokol začeti uporabljati v najkrajšem možnem času; zato sta stranki parafirali Sporazum z izmenjavo pisem, ki predvideva začasno uporabo parafiranega protokola od prvega dne, ki sledi prenehanju veljavnosti Protokola.

(5)

Pomembno je, da se opredeli način razdelitve možnosti ribolova med državami članicami na podlagi tradicionalne razdelitve možnosti ribolova v okviru Sporazuma o ribolovu.

(6)

Zato je treba odobriti Sporazum v obliki izmenjave pisem ob upoštevanju njegove dokončne sklenitve s strani Sveta –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Protokola o določitvi možnosti ribolova in finančnem nadomestilu predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu na odprtem morju Slonokoščene obale za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2007, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedili Sporazuma v obliki izmenjave pisem in Protokola sta priloženi k temu sklepu.

Člen 2

1.   Možnosti ribolova, ki so določene v Protokolu, so porazdeljene med države članice na naslednji način:

(a)

pridneni ribolov:

Španija: 1 300 BT (bruto tonaža) na mesec povprečno letno

(b)

ribolov tunov:

(i)

plovila za ribolov tunov s potegalkami

Francija: 17 plovil

Španija: 17 plovil

(ii)

plovila s površinskim parangalom

Španija: 6 plovil

Portugalska: 5 plovil

(iii)

plovila za ribolov tunov z ribiško palico

Francija: 3 plovila

2.   Če te države članice ne izkoristijo vseh možnosti ribolova, določenih s Protokolom, lahko Komisija obravnava prošnje za izdajo ribolovnih dovoljenj vseh ostalih držav članic.

Člen 3

Države članice, katerih plovila opravljajo ribolov v okviru tega sporazuma, uradno sporočijo Komisiji vse količine zalog, zajetih v ribolovni coni Slonokoščene obale v skladu s pravili iz Uredbe Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (2).

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb, ki so pooblaščene za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem z zavezujočim učinkom za Skupnost.

V Bruslju, 24. januarja 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  UL L 379, 31.12.1990, str. 3. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Protokolom o določitvi možnosti ribolova in finančnem nadomestilu predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu na odprtem morju Slonokoščene obale za obdobje od 1. julija 2000 do 30. junija 2003 (UL L 102, 12.4.2001, str. 3).

(2)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.


SPORAZUM V OBLIKI IZMENJAVE PISEM

o začasni uporabi Protokola o določitvi možnosti ribolova in finančnem nadomestilu, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu na odprtem morju Slonokoščene obale za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2007

Spoštovani,

počaščen sem, da Vas lahko glede Protokola, parafiranega 3. marca 2004 v Bruslju, ki določa možnosti ribolova in finančno nadomestilo za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2007, obvestim, da ga je vlada Slonokoščene obale pripravljena začasno uporabljati od 1. julija 2004 do njegovega začetka veljavnosti v skladu s členom 10 tega protokola, pod pogojem, da je Evropska skupnost pripravljena storiti enako.

V tem primeru se plačilo prvega obroka finančnega nadomestila, določenega v členu 3 Protokola, izvrši pred 31. decembrom 2004.

Hvaležen Vam bom, če bi mi lahko potrdili strinjanje Evropske skupnosti o začasni uporabi Protokola.

Hvaležen Vam bom, če boste potrdili prejem tega pisma.

S spoštovanjem,

Za Vlado Slonokoščene obale

V čast mi je potrditi prejem Vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

„Počaščen sem, da Vas lahko glede Protokola, parafiranega 3. marca 2004 v Bruslju, ki določa možnosti ribolova in finančno nadomestilo za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2007, obvestim, da ga je vlada Slonokoščene obale pripravljena začasno uporabljati od 1. julija 2004 do njegovega začetka veljavnosti v skladu s členom 10 tega protokola, pod pogojem, da je Evropska skupnost pripravljena storiti enako.

V tem primeru se plačilo prvega obroka finančnega nadomestila, določenega v členu 3 Protokola, izvrši pred 31. decembrom 2004.

Hvaležen Vam bom, če bi mi lahko potrdili strinjanje Evropske skupnosti o začasni uporabi Protokola.“

Počaščen sem, da Vam lahko potrdim, da se Evropska skupnost strinja z omenjeno začasno uporabo Protokola.

S spoštovanjem,

V imenu Sveta Evropske unije

PROTOKOL

o določitvi možnosti ribolova in finančnem nadomestilu, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu na odprtem morju Slonokoščene obale za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2007

Člen 1

1.   Od 1. julija 2004 in za triletno obdobje so možnosti ribolova iz člena 2 Sporazuma določene, kot sledi:

(a)

zamrzovalna plovila za pridneni globokomorski ribolov lupinarjev, glavonožcev, in pridnenih ribjih vrst: 1 300 BT (1) (bruto tonaža) na mesec povprečno letno;

(b)

plovila za ribolov tunov z ribiško palico: 3 plovila;

(c)

plovila s površinskim parangalom: 11 plovil;

(d)

plovila za ribolov tunov s potegalkami: 34 plovil.

2.   V skladu z uporabo prvega odstavka člena 4 Sporazuma, plovila, ki plujejo pod zastavo ene izmed držav članic Evropske skupnosti, ne morejo opravljati ribolovnih dejavnosti v ribolovni coni Slonokoščene obale brez dovoljenja za ribolov, izdanega v okviru tega protokola in po pravilih iz priloge.

Člen 2

Možnosti ribolova iz člena 1 so lahko na prošnjo Evropske skupnosti soglasno zvišane, vendar v meri, ko še ne ogrožajo razumnega izkoriščanja ribolovnih virov Slonokoščene obale.

V tem primeru se zviša finančno nadomestilo iz prvega odstavka člena 3, sorazmerno in po načinu pro rata temporis.

Člen 3

1.   Finančno nadomestilo za možnost ribolova iz člena 1 ter podpora področni ribolovni politiki, kakor je predvidena v členu 4, znaša 1 065 000 EUR letno.

2.   To finančno nadomestilo pokriva ulov 9 000 ton tunov letno v vodah Slonokoščene obale. Če količina ulova, ki ga opravijo ladje Skupnosti, preseže to količino, se dolgovani znesek sorazmerno poveča. Vendar celotni znesek finančnega nadomestila, ki ga plača Skupnost, ne sme preseči dvojnega zneska iz odstavka 1.

3.   Letno finančno nadomestilo se plača najkasneje 31. decembra vsako leto Protokola. Namembnost tega finančnega nadomestila spada pod izključno pristojnost vlade Slonokoščene obale in sledi zahtevam, ki jih predvideva člen 4.

Člen 4

1.   Stranki se sporazumeta o ciljih, ki jih je potrebno doseči na področju dolgoročnega upravljanja z ribolovnimi viri Slonokoščene obale. Finančno nadomestilo iz prvega odstavka člena 3 bo namenjeno dejavnostim za realizacijo teh ciljev, določenih v večletnem področnem programu vlade Slonokoščene obale, na razviden način in po razdelitvi:

(a)

financiranje znanstvenih programov, vključno z ribolovno ekspedicijo čezoceanskega plovila, namenjeno izboljšanju znanja o ribolovnih in bioloških virih v ribolovni coni Slonokoščene obale: 200 000 EUR;

(b)

podpora za spremljanje, kontrolo in nadzor ribolova, vključno z namestitvijo satelitskega sistema za nadzor ribiških plovil (VMS) in to pred koncem drugega leta veljavnosti tega protokola: 280 000 EUR;

(c)

izboljšanje ribolovne statistike: 100 000 EUR;

(d)

podpora pristojnemu Ministrstvu za živinorejo in ribiške vire Slonokoščene obale (v nadaljnjem besedilu „ministrstvo“), za pripravo in izvajanje politike in strategije razvoja ribolova: 485 000 EUR.

2.   Ministrstvo v skladu z Večletnim področnim programom, v prvem letu veljavnosti Protokola odloči o dejavnostih, kot so opredeljene v členu 4(1) in o njim pripadajočih letnih zneskih. Ta program, ki se najkasneje do 1. oktobra 2004 predloži Delegaciji Evropske komisije na Slonokoščeni obali, mora odobriti Skupni odbor iz člena 10 Sporazuma.

Od drugega leta veljavnosti Protokola dalje ministrstvo najkasneje do 1. oktobra 2005 in do 1. oktobra 2006 predloži Delegaciji Evropske komisije na Slonokoščeni obali podrobno poročilo o izvrševanju izvajanja programa in prav tako o doseženih rezultatih.

Kakršna koli sprememba v zvezi z dejavnostmi iz člena 4(1) in pripadajočimi zneski se lahko določi s skupnim soglasjem med strankama.

Ko Skupni odbor potrdi večletni področni program v prvem letu veljavnosti Protokola in poročilo o izvajanju v naslednjih dveh letih, morajo biti letni zneski nakazani na bančni račun, ki ga sporoči ministrstvo potrdi Evropska komisija, najkasneje 31. decembra vsako leto.

Skupni odbor se zbere najkasneje štiri mesece po obletnici Protokola, torej najkasneje 1. novembra vsako leto veljavnosti Protokola.

Evropska komisija lahko zahteva od ministrstva kakršno koli dodatno informacijo o rezultatih iz poročil o izvajanju.

Člen 5

Vsaka kršitev finančnih obveznosti Evropske skupnosti iz členov 3 in 4 lahko povzroči odložitev obveznosti Slonokoščene obale iz Sporazuma o ribolovu.

Člen 6

V primeru, ko nevarne okoliščine, razen naravnih nesreč, preprečijo ribolov v ribolovni coni Slonokoščene obale, lahko Evropska skupnost po skupnih dogovorih z drugo stranko začasno ustavi plačevanje finančnega nadomestila.

Potem ko se stanje normalizira in ko stranki skupno ugotovita, da so razmere primerne za nadaljevanje ribolovnih dejavnosti, se uvede ponovno plačevanje finančnega nadomestila.

Veljavnost dovoljenj, podeljenih plovilom Skupnosti v skladu s členom 4 Sporazuma, se podaljša za enako obdobje, kot je trajala prekinitev dejavnosti ribolova.

Člen 7

Priloga k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slonokoščeno obalo o ribolovu na odprtem morju Slonokoščene obale je nadomeščena s prilogo k temu protokolu.

Člen 8

Evropska komisija in pristojni organi Slonokoščene obale bodo storili vse, da bi ocenili stanje ribolovnih virov.

S tem namenom je ustanovljen Skupni znanstveni odbor, ki se bo srečeval najmanj enkrat letno. Ta odbor bodo sestavljali znanstveniki, ki jih bosta obe stranki izbrali s skupnim dogovorom.

Obe stranki se v Skupnem odboru, predvidenim v členu 10 Sporazuma, na podlagi sklepov Znanstvenega odbora in v luči najboljših znanstvenih mnenj, ki so dostopna, posvetujeta, da bi, če je mogoče, skupaj prilagodili možnosti in pogoje ribolova.

Člen 9

Deklaracija Mednarodne organizacije dela (MOD) o temeljnih načelih in pravicah pri delu se v celoti uporablja tudi za mornarje, vkrcane na plovila Evropske skupnosti. Še posebej gre za svobodo združevanja in dejansko priznanje pravice do skupinskega pogajanja delavcev ter za odpravo diskriminacije na področju zaposlovanja in poklica.

Pogodbe o zaposlovanju lokalnih mornarjev, od katerih bo ena kopija izročena podpisnikom, bodo sklenjene med predstavniki lastnikov ladij in mornarji in/ali njihovimi sindikati ali predstavniki v povezavi s pristojnimi lokalnimi organi. Te pogodbe bodo mornarjem zagotovile pravico do socialne varnosti, vključno z življenjskim, nezgodnim in zdravstvenim zavarovanjem. Pogoji glede plač lokalnih mornarjev ribičev ne sme biti slabši od tistih, ki se uporabljajo za posadke države podpisnice ribolovnega Sporazuma in v nobenem primeru slabši od norm MOD.

V primeru, ko je delodajalec lokalna družba, se mora v pogodbi o zaposlitvi navesti ime lastnika plovila in zastavo, pod katero plovilo pluje.

Sicer pa mora lastnik plovila zagotoviti vkrcanemu lokalnemu mornarju podobne pogoje življenja in dela, kot jih imajo mornarji Evropske skupnosti.

Člen 10

Ta protokol začne veljati na dan podpisa.

Uporablja se od 1. julija 2004.


(1)  Kakor je opredeljeno z Uredbo Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 (UL L 358, 31.12.2002, str. 59).

PRILOGA

O POGOJIH IZVAJANJA RIBOLOVA ZA PLOVILA SKUPNOSTI V RIBOLOVNI CONI SLONOKOŠČENE OBALE

A.   Formalnosti v zvezi s prošnjo za dovoljenje in z izdajo dovoljenj

Pristojni organi Skupnosti preko Delegacije Evropske komisije na Slonokoščeni obali predložijo Ministrstvu za živinorejo in ribolovne vire Slonokoščene obale (v nadaljnjem besedilu „ministrstvo“), prošnjo za vsako plovilo, ki želi opravljati ribolov v skladu s Sporazumom.

Prošnja se odda na posebnem obrazcu, ki ga za ta namen pripravi Slonokoščena obala in vzorec katerega se nahaja v dodatku 1.

Vsaki prošnji za ribolovno dovoljenje se priloži dokazilo o plačilu pristojbine za obdobje veljavnosti dovoljenja.

Dajatve vključujejo vse lokalne in nacionalne takse, razen stroškov za ponudbo in opravljanje storitev ter pristaniških taks.

Ministrstvo pred začetkom veljavnosti Sporazuma sporoči vse podatke o bančnem računu, na katerega je potrebno nakazati plačila pristojbin.

Dovoljenje je izdano za določeno plovilo in ni prenosljivo.

Vendar je lahko v izjemnih primerih na prošnjo Evropske komisije dovoljenje enega plovila nadomeščeno z novim dovoljenjem drugega plovila s podobnimi značilnostmi, kot jih ima plovilo, katerega dovoljenje je zamenjano. Lastnik prvega plovila odda zapadlo dovoljenje ministrstvu preko Delegacije Evropske komisije na Slonokoščeni obali.

Na novem dovoljenju sta navedena:

datum izdaje,

izjava, da to novo dovoljenje izniči in zamenjuje dovoljenje prejšnjega plovila.

Za preostanek obdobja veljavnosti dovoljenja ni potrebno plačati nobenih dodatnih pristojbin, ki so predvidene s členom 4, odstavkom 2 Sporazuma.

1.

Dovoljenja so predana Delegaciji Evropske komisije na Slonokoščeni obali v roku 30-ih dni od sprejema prošenj na ministrstvu.

2.

Izvirnik dovoljenja mora biti stalno shranjen na krovu plovila in predložen na vsako zahtevo pristojnih organov Slonokoščene obale.

Vendar za plovila za ribolov tunov z ribiško palico in s potegalkami ter za plovila s površinskim parangalom velja, da jih ministrstvo doda na seznam plovil, ki jim je dovoljen ribolov, takoj, ko mu Evropska komisija potrdi sprejem potrdila o vnaprejšnjem plačilu. Ta seznam je izročen pristojnim organom kontrole na Slonokoščeni obali. Na drugi strani pa je lahko izdana kopija (po faksu) že obstoječega dovoljenja, ki se hrani na plovilu med čakanjem na izvirnik.

3.

Plovila, ki jim je v skladu s členom 2 Sporazuma dovoljen ribolov, morajo ministrstvo uradno obvestiti o vsaki spremembi značilnosti plovila, ki so zapisane na izdanem dovoljenju in naštete v dodatku 1.

4.

Če se kakor koli spremeni bruto tonaža plovila (BT), je potrebno zaprositi za novo dovoljenje za ribolov.

B.   Določila za plovila za ribolov tunov z ribiško palico in s potegalkami ter za plovila s površinskim parangalom

1.

Dovoljenje je veljavno za dobo enega leta. Lahko se ga podaljša.

2.

Pristojbine znašajo 25 EUR na tono ulova v izključni gospodarski coni Slonokoščene obale.

3.

Dovoljenje za plovila je izdano po plačilu pavšala, ki znaša 375 EUR na leto za vsako plovilo za ribolov tunov z ribiško palico, 2 750 EUR na leto za vsako plovilo za ribolov tunov s potegalkami in 1 000 EUR na leto za vsako plovilo s površinskim parangalom.

4.

O končnem znesku pristojbin odloči Evropska komisija na koncu vsakega koledarskega leta na osnovi izjav o ulovu, ki jih sestavi vsak lastnik plovila in ki jih potrdi eden izmed znanstvenih inštitutov, odgovornih za preverjanje podatkov o ulovu, kot so Raziskovalni inštitut za razvoj (IRD), Španski oceanografski inštitut (IEO) in Portugalski inštitut za morsko raziskovanje (IPIMAR) na eni strani in Center za oceanografske raziskave Slonokoščene obale na drugi strani. O tem znesku so sočasno obveščeni organi za ribolov Slonokoščene obale in lastniki plovil. Vsako morebitno dodatno plačilo ribolovnim organom Slonokoščene obale lastniki plovil izvršijo najkasneje v 30-ih dneh po prejemu obvestila o končnem znesku.

Vendar, če je končni znesek nižji od predplačila, omenjenega zgoraj, lastnik plovila ni upravičen do povrnitve razlike vsote.

5.

Del pristojbin, plačanih v okviru določil tega člena, je namenjen podpori in razvoju ribolova.

Organi Slonokoščene obale pred začetkom veljavnosti Sporazuma sporočijo vse podatke o računu državne blagajne, kamor se nakažejo plačila pristojbin.

C.   Določila za zamrzovalna plovila z vlečno mrežo

1.

Dovoljenja za zamrzovalna plovila so veljavna eno leto, šest mesecev ali tri mesece. Lahko se jih podaljša.

2.

Pristojbina za letno dovoljenje znaša 100 EUR/BT na plovilo.

Pristojbine za dovoljenja za obdobja, krajša od enega leta, so plačane prorata temporis. Vzajemno se povišajo za 3 % oz. 5 % za polletna in trimesečna dovoljenja.

D.   Izjave o ulovu

1.

Plovila, ki jim je dovoljen ribolov v ribolovni coni Slonokoščene obale v okviru Sporazuma, morajo po naslednjih pravilih sporočiti podatke o ulovih organom za ribolov Slonokoščene obale, kopija pa je poslana tudi Delegaciji Evropske komisije na Slonokoščeni obali:

(a)

plovila z mrežami prijavijo svoj ulov na osnovi vzorca iz dodatka 2. Te prijave so mesečne in jih je potrebno sporočiti najmanj enkrat na vsake tri mesece;

(b)

plovila za ribolov tunov s potegalkami, plovila za ribolov tunov z ribiško palico in plovila s površinskim parangalom vodijo dnevnik ribolova po vzorcih iz dodatka 3 za plovila s površinskim parangalom ter iz dodatka 4 za ribolovna plovila s potegalkami oz. ribiško palico za vsako obdobje, ko se zadržujejo v ribolovni coni Slonokoščene obale. Dnevnik se izpolni tudi v primeru, ko nič ne ujamejo.

Obrazec mora biti oddan pristojnim organom Centra za oceanografske raziskave Slonokoščene obale v pristanišču ali poslan istim organom v roku 45-ih dni po koncu zadrževanja v ribolovni coni Slonokoščene obale.

Kopija teh dokumentov je poslana ministrstvu in znanstvenim inštitutom iz zgornje točke B, odstavek 4.

Ti obrazci morajo biti čitljivo izpolnjeni, podpisati pa jih mora kapitan plovila. Razen tega mora kapitan za obdobja, ko se plovilo ni nahajalo v vodah Slonokoščene obale, izpolniti dnevnik, omenjen zgoraj, z opombo: „Izven izključne ekonomske cone Slonokoščene obale“.

2.

V primeru da se te določbe ne spoštujejo, si organi Slonokoščene obale pridržujejo pravico ukiniti dovoljenje plovila kršitelja določil, dokler le-to ne izpolni zahtevanih formalnosti. V tem primeru je o tem takoj obveščena Delegacija Evropske komisije na Slonokoščeni obali.

E.   Iztovarjanje ulova

Plovila za ribolov tunov in plovila s površinskim parangalom, ki iztovorijo svoj ulov v enem izmed pristanišč Slonokoščene obale, si prizadevajo, da ponudijo svoj postranski ulov nosilcem gospodarskih dejavnosti na Slonokoščeni obali po lokalni tržni ceni v okviru svobodne konkurence.

Med drugim plovila Evropske skupnosti za ribolov tunov sodelujejo pri preskrbi industrije konzerviranja tune Slonokoščene obale po ceni, ki je določena z dogovorom med lastniki plovil Evropske skupnosti in nosilci gospodarskih dejavnosti Slonokoščene obale na osnovi tekočih mednarodnih tržnih cen. Znesek je plačan v konvertibilni valuti. Program iztovarjanja mora biti dogovorjen med zakupniki plovil Evropske skupnosti in nosilci gospodarskih dejavnosti Slonokoščene obale.

F.   Ribolovne cone

1.

Zaradi varstva drstišč in dejavnosti malega ribolova je izvajanje ribolova, kot je predviden s členom 2 Sporazuma, za plovila Evropske skupnosti z dovoljenjem za ribolov prepovedano v naslednjem območju:

med obalo in 12 morskimi miljami za zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalkami, z ribiškimi palicami in s površinskim parangalom,

med obalo in 6 morskimi miljami za zamrzovalna plovila z vlečno mrežo.

2.

Vendar, plovila za ribolov tunov z ribiško palico, ki lovijo z živo vabo, lahko opravljajo ribolov v zgoraj navedeni prepovedani coni, da se izključno v mejah lastnih potreb preskrbijo z vabami.

G.   Vstop in izstop iz cone

Plovila morajo v treh urah po vstopu in izstopu iz cone in vsake tri dni med ribolovom v vodah Slonokoščene obale po faksu ((225) 21 35 04 09) ali, če nimajo faksa, po radijski zvezi ali preko spleta (E-pošta: dphcotedivoire@aviso.ci) sporočiti ministrstvu svoje stališče in podatke o ulovu, ki se nahaja na plovilu.

Številka faksa in radijska frekvenca sta sporočeni ob izdaji ribolovnega dovoljenja.

Kopija faksiranih ali posnetek radijskih sporočil se shrani na ministrstvu in pri lastnikih plovil do obojestranske odobritve končnega zneska pristojbin iz točke B.

Če je plovilo zaloteno pri ribolovu, ne da bi o svoji prisotnosti obvestilo ministrstvo je obravnavano enako kot plovilo brez dovoljenja in je podvrženo sankcijam, ki jih predvideva zakonodaja Slonokoščene obale.

H.   Dovoljena velikost očes mreže

Minimalna dovoljena velikost očesa mreže (raztegnjena mreža) je od:

(a)

40 mm za zamrzovalna plovila z vlečno mrežo, ki lovijo globokovodne lupinarje;

(b)

70 mm za zamrzovalna plovila, ki lovijo glavonožce;

(c)

60 mm za zamrzovalna plovila, ki lovijo ribe;

(d)

v primeru tunov se uporabljajo norme Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT).

I.   Vkrcanje mornarjev

Lastniki plovil, ki so upravičena do ribolova v skladu s Sporazumom, prispevajo k praktično-strokovnemu izpopolnjevanju državljanov Slonokoščene obale v skladu z naslednjimi pogoji in omejitvami:

1.

Vsak lastnik ribiškega plovila z vlečnimi mrežami se obveže, da zaposli:

1 mornarja za plovila do 460 BT;

2 mornarja za plovila med 460 BT in 550 BT;

3 mornarje za plovila, ki imajo večjo bruto tonažo kot 550 BT.

Lastniki plovil za ribolov tunov in plovil s površinskim parangalom se obvežejo, da zaposlijo mornarje Slonokoščene obale v skladu z naslednjimi pogoji in omejitvami:

za floto plovil za ribolov tunov z ribiško palico so v obdobju ribolova v ribolovni coni Slonokoščene obale vkrcani 4 mornarji Slonokoščene obale. Število obveznega vkrcanja mornarjev na plovila za ribolov tunov z ribiško palico ne more preseči 1 mornarja na plovilo;

za floto plovil za ribolov tunov s potegalkami je vkrcanih 30 mornarjev;

za floto plovil s površinskim parangalom so v obdobju ribolova v ribolovni coni Slonokoščene obale vkrcani 4 mornarji Slonokoščene obale. Število obveznega vkrcanja mornarjev na plovila s površinskim parangalom ne more preseči 1 mornarja na plovilo.

Zgornje omejitve ne izključujejo dodatnega vkrcanja mornarjev Slonokoščene obale na prošnjo lastnikov plovil.

Mornarje bodo med poklicnimi mornarji, ki jih je priznalo ministrstvo, izbrali lastniki plovil.

2.

Plačilo mornarjev je potrebno določiti pred izdajo dovoljenj s skupnim dogovorom med lastniki plovil ali njihovimi zastopniki in ministrstvom; stroške za plačilo, ki mora vsebovati socialne prispevke za mornarje (med drugim: življenjsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje), krijejo lastniki plovil.

3.

V primeru, ko plovila ne vkrcajo mornarjev Slonokoščene obale, morajo lastniki plovil z vlečnimi mrežami, plovil za ribolov tunov z ribiško palico in s potegalkami ter plovil s površinskim parangalom za ribolovno obdobje in glede na število dni, ki so jih preživela v izključni ekonomski coni Slonokoščene obale, plačati pavšalno vsoto, enako plačilu, ki bi ga dobili mornarji, če bi jih vkrcali.

Ta vsota bo uporabljena za usposabljanje mornarjev Slonokoščene obale in nakazana na račun, ki ga sporoči ministrstvo.

4.

Vsa plovila morajo na krov sprejeti pripravnika, ki ga predlaga ministrstvo, dokončno pa o njegovem vkrcanju odloči kapitan plovila. Pogoji na krovu so za pripravnika v največji možni meri enaki tistim, ki jih ima ostalo osebje istega nivoja. Stroške bivanja pripravnika na plovilu krije država Slonokoščena obala.

J.   Znanstveni opazovalci

Na zahtevo ministrstva morajo plovila, ki opravljajo ribolov v izključni ekonomski coni Slonokoščene obale, sprejeti na krov znanstvenega opazovalca, ki ga je potrebno obravnavati enako kot častnika. To velja tudi za njegovo stanovanjsko namestitev. Čas prisotnosti opazovalca na krovu določi ministrstvo, vendar v splošnem velja, da bivanje ne traja dlje, kot je nujno potrebno za izpolnitev opazovalčevih nalog. Na krovu opazovalec:

opazuje ribolovne dejavnosti plovil,

preverja pozicijo plovil, ki so vključena v ribolovne dejavnosti,

izvaja biološko vzorčenje v okviru znanstvenih programov,

izdela sezname uporabljenih ribiških orodij,

preverja podatke o ulovih v ribolovni coni Slonokoščene obale, ki so navedeni v dnevniku ribolova.

Med svojim bivanjem na krovu opazovalec:

upošteva vse, kar je potrebno, da njegovi pogoji vkrcanja in njegova prisotnost na krovu plovila ne prekinejo in ne ovirajo dejavnosti ribolova,

spoštuje imetje in opremo na krovu, kot tudi zaupnost vseh dokumentov na plovilu,

sestavi poročilo o dejavnostih, ki je poslano ministrstvu, kopija pa tudi Delegaciji Evropske komisije na Slonokoščeni obali.

Pogoji vkrcanja opazovalcev so soglasno določeni med lastnikom plovila ali njegovim zastopnikom in ministrstvom. Lastniki ribiških plovil z vlečnimi mrežami nakažejo ministrstvu hkrati s plačilom pristojbin še znesek 3 EUR na BT na leto, pro rata temporis za plovilo, ki opravlja dejavnost ribolova v vodah Slonokoščene obale. Ta znesek se nakaže na bančni račun, ki ga določi ministrstvo. Lastniki plovil za ribolov tunov s potegalkami ali z ribiško palico in plovil s površinskim parangalom plačajo vladi Slonokoščene obale 10 EUR na dan za prisotnost vsakega vkrcanega opazovalca. Stroške mobilizacije in demobilizacije opazovalca krije lastnik plovila, če ne more sam poskrbeti za izkrcanje opazovalca v enem izmed pristanišč Slonokoščene obale, ki ga določi v skupnem dogovoru z ministrstvom.

V primeru odsotnosti opazovalca, ko bi le-ta moral počakati na določenem mestu ob dogovorjenem času, in se ne pojavi v dvanajstih naslednjih urah, je lastnik plovila avtomatično odvezan dolžnosti, da vkrca tega opazovalca.

Plačilo in socialne stroške opazovalca krije država Slonokoščena obala.

K.   Pregledi in kontrole

Na zahtevo organov Slonokoščene obale morajo ribolovna plovila, ki lovijo v okviru Sporazuma, dovoliti in omogočiti vstop na krov in izvajanje nalog uradnikom Slonokoščene obale, pristojnim za pregled in kontrolo ribolovnih dejavnosti.

Čas prisotnosti teh uradnikov na krovu ne preseže časovnega obdobja, ki je nujno potrebno za izvršitev njihovih nalog.

L.   Postopek v primeru pregleda vozila

1.

Delegacija Evropske komisije na Slonokoščeni obali je v roku treh delovnih dni obveščena o vsakem pregledu ribolovnega plovila, ki pluje pod zastavo ene izmed držav članic Evropske komisije in posluje v okviru tega protokola, če se ta pregled zgodi znotraj izključne ekonomske cone Slonokoščene obale. Hkrati tudi prejme kratko in jedrnato poročilo o okoliščinah in vzrokih, ki so privedli do tega pregleda.

2.

Pred načrtovanjem možnih ukrepov proti kapitanu ali posadki plovila ali kakršnim koli dejanjem v zvezi s tovorom in opremo ladje, razen tistih, ki so namenjene ohranitvi dokazov domnevne kršitve, je v roku enega delovnega dne po prejemu omenjenih informacij sklican sestanek med Delegacijo Evropske komisije na Slonokoščeni obali, ministrstvom in drugimi organi kontrole, mogoča pa je tudi udeležba predstavnika zadevne države članice. Med tem zasedanjem stranke izmenjajo vse dokumente in vse informacije, ki bi lahko bile v pomoč pri razjasnitvi okoliščin ugotovljenih dejstev. Lastnik plovila ali njegov zastopnik je obveščen o izidu zasedanja in o vseh možnih ukrepih, ki sledijo pregledu plovila.

3.

Pred kakršnim koli sodnim postopkom se skuša domnevno kršitev rešiti s postopkom kompromisa. Ta postopek se konča najkasneje tri delovne dni po obvestilu Delegacije Evropske komisije.

4.

Če se zadeve ni dalo rešiti s kompromisom in je proti kapitanu uveden sodni postopek pred pristojnim sodiščem Slonokoščene obale, pristojni organi v dveh delovnih dneh po koncu kompromisnega postopka določijo razumno bančno garancijo do dokončanja sodnega postopka. Pristojni organi jo ukinejo takoj, ko je kapitan plovila z odločitvijo sodišča oproščen.

5.

Plovilo in posadka pregledanega plovila so izpuščeni:

takoj po koncu zasedanj, če ugotovitve zasedanja to dopuščajo,

takoj po prejemu plačila morebitne kazni (kompromisni postopek),

takoj po nakazilu bančne garancije (sodni postopek).

6.

V primeru, ko ena izmed strank oceni, da je pri uporabi zgornjega postopka prišlo do problema ali spora, lahko zahteva nujni posvet strank podpisnic tega protokola.

Dodatek 1

Image

Image

Dodatek 2

Image

Dodatek 3

Image

Dodatek 4

Image