32000D0384Uradni list L 147 , 21/06/2000 str. 0001 - 0002


Sklep Sveta in Komisije

z dne 19. aprila 2000

o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in državo Izrael na drugi strani

(2000/384/ES, ESPJ)

SVET EVROPSKE UNIJE IN

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 310 skupaj z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) ter drugega pododstavka člena 310(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

po posvetovanju s Posvetovalnim odborom in s soglasjem Sveta,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju naslednjega:

Potrebno je odobriti Evro-mediteranski Sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in državo Izrael na drugi strani, podpisan v Bruslju, dne 20. novembra 1995 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Evropska skupnost in Evropska skupnost za premog in jeklo s tem odobrita Evro-mediteranski Sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in državo Izrael na drugi strani, temu sporazumu priložene protokole ter deklaracije, ki so priloga Sklepni listini.

Besedila iz prvega odstavka tega člena so priložena temu sklepu.

Člen 2

1. Stališče Skupnosti znotraj Pridružitvenega sveta in Pridružitvenega odbora določi Svet na podlagi predloga Komisije ali, kjer je to primerno, Komisija, oba v skladu z ustreznimi določbami Pogodb o ustanovitvi Evropske skupnosti ter Evropske skupnosti za premog in jeklo.

2. Predsednik Sveta, v skladu s členom 68 Sporazuma predseduje Pridružitvenemu svetu in zastopa stališče Skupnosti. Predstavnik Predsedstva Sveta, v skladu s členom 71 Sporazuma, predseduje Pridružitvenemu odboru in zastopa stališče Skupnosti.

Člen 3

Predsednik Sveta da v imenu Evropske skupnosti uradno obvestilo, predvideno v členu 85 Sporazuma. Predsednik Komisije da zgoraj omenjeno uradno obvestilo v imenu Evropske skupnosti za premog in jeklo.

V Bruslju, 19. aprila 2000

Za Svet

Predsednik

L. Capoulas Santos

Za Komisijo

R. Prodi

Predsednik

[1] UL C 78, 18.3.1996, str. 12.

--------------------------------------------------