21.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 140/5


Razpis za prijavo interesa za izbor članov Evropskega fiskalnega odbora

(2016/C 140/04)

1.   OZADJE

Na podlagi priporočil iz poročila petih predsednikov z naslovom „Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije“ se je Komisija 21. oktobra 2015 odločila, da ustanovi neodvisni Evropski fiskalni odbor (v nadaljnjem besedilu: odbor) (1).

Poslanstvo odbora je, da v svetovalni vlogi prispeva k izvajanju nalog Komisije v okviru večstranskega fiskalnega nadzora v euroobmočju, kot je opredeljeno v členih 121, 126 in 136 PDEU.

Naloge odbora so naslednje:

(a)

odbor Komisiji zagotavlja oceno izvajanja fiskalnega okvira Unije, zlasti v zvezi s horizontalno usklajenostjo odločitev in izvajanja proračunskega nadzora, primeri posebno resnega nespoštovanja pravil ter ustreznostjo dejanske fiskalne naravnanosti na ravni euroobmočja in na nacionalni ravni. V tej oceni lahko odbor poda tudi predloge za nadaljnji razvoj fiskalnega okvira Unije;

(b)

odbor na podlagi ekonomske presoje Komisiji svetuje glede prihodnje fiskalne naravnanosti, ki je primerna za euroobmočje kot celoto. Komisiji lahko svetuje tudi glede ustreznih nacionalnih fiskalnih naravnanosti, ki so skladne z njegovim svetovalnim mnenjem glede skupne fiskalne naravnanosti euroobmočja, in sicer v skladu s pravili Pakta za stabilnost in rast. Če odbor ugotovi tveganja, ki ogrožajo pravilno delovanje ekonomske in monetarne unije, svojemu svetovalnemu mnenju priloži posebno oceno možnih ukrepov, ki so na voljo v okviru Pakta za stabilnost in rast;

(c)

odbor sodeluje z nacionalnimi fiskalnimi sveti v skladu s členom 6(1)(b) Direktive Sveta 2011/85/EU (2). Sodelovanje odbora in nacionalnih fiskalnih svetov je namenjeno zlasti izmenjavi dobrih praks in spodbujanju skupnega razumevanja zadev, povezanih s fiskalnim okvirom Unije;

(d)

na zahtevo predsednika Komisije odbor zagotovi ad hoc mnenje.

2.   SESTAVA ODBORA

Odbor sestavljajo predsednik (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in štirje člani (v nadaljnjem besedilu: član(-i)).

Predsednik je odgovoren za nadzorovanje izvajanja odboru zaupanih nalog in zagotavljanje njegovega pravilnega delovanja. Prav tako skliče sestanke odbora in jim predseduje. Predsednik je zlasti odgovoren za to, da:

zagotavlja uspešno uresničevanje mandata, zaupanega odboru, ob upoštevanju najvišjih standardov kakovosti in etičnih standardov,

ob podpori sekretariata sklicuje sestanke odbora in jim predseduje ter zagotavlja spoštovanje poslovnika odbora,

upravlja odbor in prevzame splošno odgovornost za njegove dejavnosti in izvajanje letnega delovnega programa,

zastopa odbor v stikih s Komisijo in drugimi evropskimi, nacionalnimi in mednarodnimi organi in organizacijami,

predstavi letno poročilo odbora.

Člani dejavno prispevajo k delu odbora in sodelujejo na izvršnih sejah odbora. Vsak član predsedniku poroča o svojem prispevku. Član zlasti:

zagotavlja izpolnjevanje ciljev in nalog za uspešno uresničevanje mandata, zaupanega odboru, ob upoštevanju najvišjih standardov kakovosti in etičnih standardov,

prispeva k določanju prednostnih nalog odbora v okviru strateškega načrtovanja,

prispeva k razvoju in izboljšavam analitičnih orodij, potrebnih za uresničevanje mandata odbora.

Predsednik in člani odbora so imenovani za obdobje treh let, ki se lahko enkrat podaljša. Imenovani so kot posebni svetovalci (3), plačilo pa prejemajo na dnevni osnovi, ki temelji na osnovni plači za AD 15 za predsednika in osnovni plači za AD 14 za člane. Pričakuje se, da predsednik opravljanju svojih nalog nameni približno 20 celih dni na leto, člani pa približno 10 celih dni na leto.

Potne stroške in stroške nastanitve predsednika in članov povrne Komisija po predložitvi zahtevka in dokazil v skladu z veljavnimi predpisi Komisije. Za pokritje drugih stroškov, kot so obroki, se izplača tudi dnevnica.

Stroški se povrnejo v mejah razpoložljivih odobrenih sredstev, dodeljenih v okviru letnega postopka dodelitve sredstev.

Odbor ima svoj sekretariat za analitično, statistično, upravno in logistično podporo. Komisija po posvetovanju s predsednikom imenuje vodjo sekretariata za obdobje treh let, ki se lahko enkrat podaljša. Vodja sekretariata pomaga pri vzpostavitvi odbora. Drugi člani sekretariata so izbrani na podlagi visoke ravni usposobljenosti in izkušenj na področjih, ki so pomembna za dejavnosti odbora, ter so dodeljeni ali napoteni. Sekretariat je za upravne namene del Generalnega sekretariata Komisije.

3.   NEODVISNOST

Člani odbora pri izvajanju svojih nalog delujejo neodvisno ter ne zahtevajo in ne sprejemajo navodil institucij ali organov Unije, vlad držav članic ali drugih javnih ali zasebnih organov. Člani sekretariata sprejemajo navodila samo od odbora.

Člani odbora razkrijejo vsako morebitno navzkrižje interesov v zvezi z določeno oceno ali mnenjem predsedniku, ki ustrezno ukrepa in lahko odloči, da zadevni član ne sodeluje pri pripravi in sprejetju zadevne ocene ali mnenja. Kar zadeva predsednika, o vsaki taki težavi odloči odbor.

4.   MERILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

V fazi izbora bodo upoštevani tisti kandidati, ki bodo do roka za prijavo izpolnjevali naslednje formalne pogoje:

Delovne izkušnje  (4): vsaj 15 let delovnih izkušenj po končanem univerzitetnem izobraževanju in pridobitvi spodaj navedenih kvalifikacij.

Ustrezne delovne izkušnje: od 15 let delovnih izkušenj najmanj 10 let izkušenj na področjih, relevantnih za makroekonomske politike, zlasti na področju fiskalne politike in upravljanja proračuna.

Univerzitetna izobrazba ali diploma:

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu univerzitetnemu študiju, ki običajno traja štiri leta ali več, ali

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu univerzitetnemu študiju, in ustrezne vsaj enoletne delovne izkušnje, če študij običajno traja vsaj tri leta (te enoletne delovne izkušnje se ne štejejo v delovne izkušnje po diplomi, zahtevane zgoraj).

Jeziki: temeljito znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije in zadovoljivo znanje vsaj še enega od teh jezikov (5).

Državljanstvo: državljanstvo države članice Evropske unije.

5.   POSTOPEK PRIJAVE

Prijava mora biti izpolnjena v enem od uradnih jezikov Evropske unije. V njej mora biti jasno navedeno državljanstvo kandidata, priložena pa ji mora biti potrebna dokumentacija.

Zainteresirani kandidati prijave v elektronski obliki pošljejo Evropski komisiji na naslednji naslov: EFB-Secretariat@ec.europa.eu.

Prijava se upošteva le, če je poslana v navedenem roku in če vključuje dokumente, navedene v nadaljnjem besedilu. Dokazila se lahko zahtevajo pozneje.

Rok za oddajo prijav

Rok za oddajo prijav: 30 koledarskih dni od datuma objave tega razpisa za prijavo interesa v Uradnem listu Evropske unije.

Komisija si pridržuje pravico, da podaljša rok za prijavo na ta razpis za prijavo interesa, za kar zadostuje objava v Uradnem listu Evropske unije.

Dokazila

Prijave morajo vključevati naslednja dokazila:

spremni dopis z obrazložitvijo razlogov za prijavo na razpis,

življenjepis,

izjavo o morebitnih navzkrižjih interesov zaradi članstva v Evropskem fiskalnem odboru glede na druge zaposlitve kandidata.

6.   IZBIRNI POSTOPEK

Izbirni postopek je sestavljen iz ocene prijav glede na merila, navedena spodaj, ki ji sledi priprava seznama najprimernejših kandidatov. Najprimernejši kandidati so pred sprejetjem odločitve o imenovanju lahko povabljeni na razgovor.

Predsednika in enega člana imenuje Komisija na predlog predsednika Komisije po posvetovanju s podpredsednikom za euro in socialni dialog ter komisarjem za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino.

Ostale tri člane imenuje Komisija na predlog predsednika Komisije po posvetovanju z nacionalnimi fiskalnimi sveti, Evropsko centralno banko in delovno skupino Euroskupine.

Za vse člane odbora, vključno s predsednikom, velja politika enakih možnosti.

Izbirna merila

Predsednik Komisije bo pri ocenjevanju prijav upošteval naslednja merila:

dokazana in ustrezna usposobljenost in izkušnje kandidatov, ki izkazujejo, da so cenjeni mednarodni strokovnjaki na področjih makroekonomije, javnih financ, fiskalne politike in upravljanja proračuna,

poglobljeno razumevanje fiskalnega okvira EU in njegove vloge pri delovanju EU in EMU,

dokazana in ustrezna usposobljenost in izkušnje z oblikovanjem ekonomskih politik, po možnosti pridobljene z delom v institucijah, ki oblikujejo politike ali svetujejo pri oblikovanju politik, ali v akademski sferi,

poznavanje institucij EU in njenih postopkov odločanja ter vloge Evropske komisije,

izkušnje z izvajanjem ekonomskih analiz s horizontalnega in čezmejnega vidika so prednost,

sposobnost oblikovanja in uresničitve strateške vizije,

izjemen čut za odgovornost, odločnost, samoiniciativnost in integriteta ter

odlične sposobnosti ustnega in pisnega komuniciranja za učinkovito navezovanje stikov, komunikacijo ter sodelovanje z notranjimi in zunanjimi zainteresiranimi stranmi. Dobro znanje angleščine je bistvenega pomena,

predsednik odbora mora dokazati vodstvene sposobnosti in sposobnost vzpostavitve delovnih odnosov, ki temeljijo na zaupanju. Delovne izkušnje z vodenjem organizacije v visoki izvršni vlogi na ustreznem področju so prednost.

Med izbirnim postopkom si bo Komisija tudi prizadevala za ravnovesje v smislu zastopanosti kandidatov, spolov in geografskega porekla, ob upoštevanju posebnih nalog Evropskega fiskalnega odbora in vrste zahtevanega strokovnega znanja.

7.   OKVIRNI ČASOVNI RAZPORED

Izbirni razgovori bodo predvidoma potekali junija, da se zagotovi vzpostavitev in delovanje Evropskega fiskalnega odbora do septembra 2016.

Za dodatne informacije pošljite e-pošto na naslov EFB-Secretariat@ec.europa.eu ali pokličite sekretariat: +32 22920875.


(1)  UL L 282, 28.10.2015, str. 37, in UL L 40, 17.2.2016, str. 15.

(2)  Direktiva Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic (UL L 306, 23.11.2011, str. 41).

(3)  Člen 3(5) Sklepa Komisije C(2015) 8000 določa, da so „/p/redsednik in člani odbora /…/ imenovani kot posebni svetovalci, njihov status in plačilo pa sta opredeljena v skladu s členi 5, 123 in 124 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.“

(4)  Delovne izkušnje se štejejo od datuma, ko je kandidat pridobil minimalne kvalifikacije za ustrezni profil.

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 920/2005 z dne 13. junija 2005 o spremembi Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti, in Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti za atomsko energijo, in o uvedbi ukrepov za začasno odstopanje od teh uredb (UL L 156, 18.6.2005, str. 3).