European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija C


C/2023/1016

22.11.2023

RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Delovno mesto direktorja za pravno prevajanje (razred AD 14 ali AD 15) pri Generalnem direktoratu za večjezičnost na Sodišču Evropske unije bo prosto od 1. februarja 2024

(C/2023/1016)

To delovno mesto bo zapolnjeno na podlagi člena 29(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije.

I.   Predstavitev službe

Sodišče Evropske unije (SEU) je ena od sedmih institucij Evropske unije, katere sodni organ je od leta 1952. Danes ga sestavljata dve sodišči, in sicer Sodišče in Splošno sodišče, ki vsako leto izdata več kot 1 600 odločb na zelo različnih pravnih področjih. Sodišči se pri opravljanju svojih nalog opirata na vse službe institucije, ki jima zagotavljajo potrebno podporo ob spoštovanju, med drugim, ureditve popolne večjezičnosti, ki je značilna za postopke pred Sodiščem in Splošnim sodiščem.

Ta jezikovna ureditev, ki je edinstvena na svetu, zagotavlja dostop do sodišča in sodne prakse Unije vsem evropskim državljanom v uradnem jeziku po njihovi izbiri, s čimer se potrjuje spoštovanje enakopravnosti jezikov in držav članic, pa tudi jezikovno in kulturno bogastvo in raznolikost Unije.

SEU se za izpolnjevanje te naloge opira na Generalni direktorat za večjezičnost (GDV), v katerem sta združena Direktorat za tolmačenje in prevajalska služba, pri čemer zadnjenavedeno sestavljata dva direktorata za pravno prevajanje, in na enega od teh se nanaša ta razpis prostega delovnega mesta. Služba za pravno prevajanje šteje skoraj 850 oseb, ki so razdeljene v 24 jezikovnih oddelkov (torej eden za vsak uradni jezik Unije).

Glede na sodno nalogo SEU in torej glede na pravne izzive, vezane na prevajanje zelo strokovnih dokumentov, so v jezikovnih oddelkih le prevajalci s popolno pravno izobrazbo. Teh približno 600 pravnikov lingvistov, ki so razdeljeni v različne jezikovne oddelke, tako zagotavlja spoštovanje obvezne jezikovne ureditve s tem, da dajejo svoje strokovno znanje, zlasti s področja nacionalnega in primerjalnega prava, na voljo sodiščema in instituciji v okviru nalog pravne predobdelave ali v okviru terminoloških, dokumentarnih in pravnih raziskav. Tako olajšajo dialog med pravnimi kulturami držav članic v postopkih, ki potekajo pri sodiščih, ki sestavljata SEU.

II.   Naloge

Oseba, zaposlena na tem delovnem mestu, v okviru vodstvene ekipe Generalnega direktorata za večjezičnost, ki ga vodi generalni direktor, sodeluje pri upravljanju jezikovne službe tako, da prispeva k opredeljevanju in izvajanju dejavnosti, s katerimi se zagotavlja spoštovanje jezikovne ureditve institucije in njenih sodišč.

Direktor v tem okviru vodi in usklajuje dejavnost enega dela oddelkov GDV, in sicer več kot 400 uradnikov in uslužbencev, ter zagotavlja spoštovanje zelo visokih standardov kakovosti in hitrosti, ki se pričakujeta od te službe, zlasti za obravnavanje zadev. V ta namen kot odredbodajalec na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil sodeluje tudi pri upravljanju proračunskih sredstev, ki so na voljo jezikovni službi in ki znašajo približno 15 000 000 EUR.

Direktor mora v sodelovanju z vodstveno ekipo prav tako opredeliti in izvajati strateške ukrepe in usmeritve za zaščito in spodbujanje večjezičnosti v instituciji in zunaj nje.

V tem okviru prispeva k vsem strateškim premislekom, ki bodo omogočili, da se služba z zaupanjem spoprime s specifičnimi izzivi, ki se bodo zanjo pojavili na kratki, srednji in dolgi rok; med njimi so razvoj prevajalskih nalog in poklicev, tehnološke spremembe in nove zmožnosti, ki so posledica razvoja novih orodij, ki temeljijo zlasti na umetni inteligenci, spreminjanje delovnega okolja, razmer in načina dela pravnikov lingvistov, ter, v teh okoliščinah, krepitev zahtev, ki veljajo za službo z vidika vzornosti, preglednosti in učinkovitosti uporabe sredstev, ki so ji dana na voljo.

III.   Iskani profil

Iščemo osebo, ki je sposobna razumeti izzive, s katerimi se spoprijema sodobna prevajalska služba, sposobna prispevati k pripravi strateških odgovorov, ki jih bo treba poiskati in bodo v skladu s prioritetami, ki jih določita institucija in generalni direktorat, ter bo sposobna dati potrebni zagon za uvedbo in izvedbo ustreznih sprememb. Zato bo morala oseba, ki bo zasedla to delovno mesto, imeti veliko zmožnost analiziranja in v prihodnost usmerjenega razmišljanja, biti pobudnica predlogov in gonilna sila sprememb ter imeti odločnost in umirjenost, ki sta potrebni za izvajanje teh sprememb.

Glede na posebne izzive, ki so posledica sodne naloge institucije, in glede na zahteve, ki izhajajo iz vloge prevajanja v okviru zadev, ki jih sodišči obravnavata, je to, da ima oseba, ki bo zasedla delovno mesto, popolno pravno izobrazbo ali bogate delovne izkušnje v pravosodnem okolju in upoštevne izkušnje s področja prevajanja, gotovo prednost.

Osebo, ki bo zasedla delovno mesto, morajo zelo zanimati nastajajoče tehnologije, še posebej izzivi in priložnosti, povezani z orodji, ki temeljijo zlasti na umetni inteligenci na jezikovnem področju, odlikovati jo morajo intelektualna radovednost, usmerjenost v iskanje pragmatičnih in učinkovitih rešitev ter zavezanost kakovosti, hitrosti in ustreznosti storitve, ki se zagotavlja sodiščema, pravnim subjektom in evropskim državljanom.

Oseba, ki bo zasedla delovno mesto, se bo morala za uspešno vodenje večkulturne administrativne enote velikega obsega, za katero je značilna visoka raven strokovnega znanja in dvojna usposobljenost osebja, ki jo sestavlja, zanesti tudi na svoje odlične sposobnosti administrativnega upravljanja, na svojo izrazito sposobnost dialoga in izraziti čut za medčloveške odnose ter na sposobnost vzpostavitve in ohranjanja konstruktivnih odnosov, tako znotraj institucije kot zunaj nje, zlasti z ustreznimi službami drugih institucij in agencij Evropske unije ter onkraj teh.

Z močno osebnostjo in sposobnostjo združevati na podlagi vrednot, ki jih institucija zagovarja na področju enakopravnosti jezikov in kultur, bo morala oseba, ki bo zasedla delovno mesto, dokazati komunikacijske in pogajalske sposobnosti, ki ji bodo omogočale, da prispeva k spodbujanju in zaščiti večjezičnosti.

IV.   Sprejemni pogoji

Da bi bili kandidati sprejeti v fazo ocenjevanja prijav, morajo izpolnjevati pogoje za imenovanje uradnikov, ki jih določajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi). Poleg tega morajo izpolnjevati vsaj naslednje minimalne zahteve:

raven izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju;

vsaj deset let upoštevnih delovnih izkušenj;

dokazane izkušnje pri vodenju ekipe;

temeljito znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije in zelo dobro znanje dveh drugih uradnih jezikov Evropske unije. Zaradi zahtev službe je potrebno dobro znanje francoskega in angleškega jezika.

V.   Osebni prejemki in pogoji zaposlitve

Osebni prejemki in pogoji zaposlitve so taki, kot jih določajo Kadrovski predpisi za uradnike v razredu AD 14 ali AD 15 (1).

Kadrovski predpisi določajo, da mora vsak nov uradnik uspešno opraviti devetmesečno poskusno dobo.

VI.   Politika zaposlovanja

SEU zagotavlja enake možnosti, ob upoštevanju primerjalne ocene uspešnosti kandidatov, in enako obravnavanje vseh oseb, ki izkažejo svoj interes za prosto delovno mesto. Aktivno spodbuja vlaganje raznolikih prijav kandidatov, ki imajo različne izkušnje ter sposobnosti in znanja, na čim širši možni geografski podlagi med državljani držav članic Evropske unije.

V tem okviru se lahko vsak kandidat z invalidnostjo ali zdravstvenim stanjem, ki lahko vpliva na njegovo zmožnost sodelovanja v fazi ocenjevanja tega izbirnega postopka, obrne na oddelek Izbor talentov pri Direktoratu za kadrovske zadeve (DIR-DGM@curia.europa.eu), in sicer takoj ob vložitvi prijave, da lahko ta oddelek v skladu s členom 1d Kadrovskih predpisov poskrbi za ustrezne prilagoditve, da se zagotovi kandidatova polna udeležba v fazi ocenjevanja. Zato bo lahko kandidat pozvan, naj zdravstveni službi SEU pošlje zdravniško potrdilo ali potrdilo, ki ga je izdal nacionalni organ, ki bo preučeno za zagotovitev potrebnih prilagoditev.

Informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov v tem izbirnem postopku so na voljo v obvestilu glede varstva osebnih podatkov pri zaposlovanju v upravnih službah SEU.

VII.   Vložitev prijav

Prijave za delovno mesto je treba poslati na Sodišče izključno po elektronski pošti, na elektronski naslov DIR-DGM@curia.europa.eu, najpozneje 21. decembra 2023 do 17. ure po luksemburškem času.

Prijavo mora sestavljati motivacijsko pismo, življenjepis in vsa druga potrebna dokazila ter kratka predstavitev kandidata (največ 5 strani) glede njegove vizije dela in upravljanja direktorata, na katerega se nanaša ta razpis prostega delovnega mesta.

Odobreno 24. oktobra 2023


(1)  Za informacijo: osnovna plača uradnika v razredu AD 14, stopnja 1, je 16 292 EUR, uradnika v razredu 15, stopnja 1, pa 18 433 EUR.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1016/oj

ISSN 1977-1045 (electronic edition)