ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 386A

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 64
23. september 2021


Vsebina

Stran

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

2021/C 386 A/01

Razpis javnih natečajev – Tehniki in podporni delavci – EPSO/AST/150/21 – Tehniki (AST 3) – Področje 1: avdiovizualni in konferenčni tehniki – Področje 2: gradbeni tehniki – Področje 3: laboratorijski tehniki – EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorijski podporni delavci (AST-SC 1)

1


SL

 


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

23.9.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 386/1


RAZPIS JAVNIH NATEČAJEV

TEHNIKI IN PODPORNI DELAVCI

EPSO/AST/150/21 – Tehniki (AST 3)

Področje 1: avdiovizualni in konferenčni tehniki

Področje 2: gradbeni tehniki

Področje 3: laboratorijski tehniki

EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorijski podporni delavci (AST-SC 1)

(2021/C 386 A/01)

Rok za prijavo: 26. oktober 2021 do 12. ure (opoldne) po srednjeevropskem času

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javna natečaja, s katerima bo na podlagi kvalifikacij in testov sestavil rezervne sezname uspešnih kandidatov. Te sezname lahko Evropska komisija, Evropski parlament, Svet EU, Sodišče EU, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Računsko sodišče in Odbor regij uporabijo za zaposlovanje novih javnih uslužbencev na delovna mesta „tehnikov“ (funkcionalna skupina AST) ali „podpornih delavcev“ (funkcionalna skupina AST-SC).

Uspešni kandidati, ki bodo zaposleni na podlagi natečaja EPSO/AST/150/21, bodo delali na treh zgoraj navedenih področjih. Uspešni kandidati za področji 1 in 2 natečaja EPSO/AST/150/21 bodo večinoma zaposleni v Bruslju in Luxembourgu (na Evropski komisiji, prednostno bodo zapolnjena mesta v Luxembourgu). Uspešni kandidati za področje 3 natečaja EPSO/AST/150/21 in uspešni kandidati na natečaju EPSO/AST-SC/11/21 bodo večinoma zaposleni v prostorih Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije v krajih Ispra (Italija), Karlsruhe (Nemčija), Petten (Nizozemska) in Geel (Belgija).

Ta razpis natečajev in njegove priloge so pravno zavezujoči okvir za te izbirne postopke.

Splošna pravila za javne natečaje so v PRILOGI III.

Želeno število uspešnih kandidatov na natečaj in področje:

EPSO/AST/150/21

Področje 1:

avdiovizualni in konferenčni tehniki: 92

Področje 2:

gradbeni tehniki: 114

Področje 3:

laboratorijski tehniki: 20

EPSO/AST-SC/11/21

Laboratorijski podporni delavci: 15

Ta razpis se nanaša na dva natečaja, pri čemer eden vključuje tri področja. Kandidati se lahko prijavijo samo za eno področje na natečaj. Izbrati ga morajo ob elektronski prijavi. Ko elektronsko prijavo potrdijo, izbire ne morejo več spremeniti.

Kot je navedeno v tem razpisu natečajev, bodo kandidati med izbirnim postopkom povabljeni na več testov. Urad EPSO bo zagotovil, da so pogoji za opravljanje testov skladni s priporočili pristojnih organov za javno zdravje (Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni oziroma drugi mednarodni/evropski in nacionalni organi).

NALOGE ZADEVNIH TEHNIKOV IN PODPORNIH DELAVCEV

EPSO/AST/150/21

Področje 1: avdiovizualni in konferenčni tehniki

Avdiovizualni in konferenčni tehniki so pristojni za oblikovanje, naročanje in konfiguracijo avdiovizualnih infrastruktur (kot so sejne sobe in prostori za oddajanje), vodenje s tem povezanih projektov ter po potrebi upravljanje takšnih infrastruktur in odpravljanje napak na njih.

Področje 2: gradbeni tehniki

Gradbeni tehniki pomagajo pri vodenju projektov na področjih gradnje in prenove ter upravljanja stavb, specializirane tehnologije (npr. ogrevanje, prezračevanje in klimatske naprave – HVAC, elektromehanika in elektrotehnika), grobih gradbenih in zaključnih del, energijskega in okoljskega upravljanja stavb, upravljanja zdravja in varnosti ter preventive.

Področje 3: laboratorijski tehniki

Laboratorijski tehniki so pristojni za zasnovo, namestitev, upravljanje in vzdrževanje tehničnih naprav in laboratorijev, ki jih uporablja zlasti Skupno raziskovalno središče Evropske komisije. Tehnične naprave vključujejo laboratorije za področja kemije/znanosti o materialih/biologije/elektrike/elektronike, električna omrežja, hidravlične in prezračevalne sisteme, mehanične delavnice in mehatronske sisteme.

EPSO/AST-SC/11/21 – laboratorijski podporni delavci

Laboratorijski podporni delavci opravljajo operativne naloge v zvezi z zasnovo, namestitvijo, upravljanjem in vzdrževanjem tehničnih naprav in laboratorijev, ki jih uporablja zlasti Skupno raziskovalno središče Evropske komisije. Tehnične naprave vključujejo laboratorije za področja kemije/znanosti o materialih/biologije/elektrike/elektronike, električna omrežja, hidravlične in prezračevalne sisteme, mehanične delavnice in mehatronske sisteme.

Več informacij o nalogah, ki jih običajno opravljajo zadevni tehniki in podporni delavci, je v PRILOGI I.

POGOJI ZA PRIPUSTITEV K NATEČAJU

Kandidati morajo na zadnji dan roka za elektronsko prijavo izpolnjevati VSE naslednje splošne in posebne pogoje:

1.    Splošni pogoji

uživati vse pravice kot državljani države članice EU,

imeti izpolnjene vse nacionalne zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,

biti moralno primerni za opravljanje predvidenih nalog.

2.    Posebni pogoji – jeziki

Od kandidatov se zahteva znanje vsaj dveh uradnih jezikov EU , in sicer enega vsaj na stopnji C1 (temeljito znanje) in drugega vsaj na stopnji B2 (zadovoljivo znanje).

Te zahtevane najnižje stopnje se nanašajo na vse jezikovne spretnosti (govorjenje, pisanje ter bralno in slušno razumevanje) iz prijave. Te spretnosti ustrezajo spretnostim iz skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike ( https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb67).

V tem razpisu natečajev jeziki pomenijo:

1. jezik: jezik, ki se uporablja za računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa,

2. jezik: jezik, ki se uporablja za izbor na podlagi kvalifikacij (Talent Screener) in teste v ocenjevalnem centru; 2. jezik ne sme biti isti kot 1. jezik.

Komuniciranje prek računa EPSO med uradom EPSO in kandidati, ki so vložili veljavno prijavo, bo potekalo v enem od jezikov, za katere so kandidati v prijavi navedli znanje na stopnji B2 ali višji stopnji.

2. jezik mora biti angleščina ali francoščina.

Uspešni kandidati, ki bodo zaposleni na podlagi teh dveh natečajev, morajo zadovoljivo (vsaj na stopnji B2) obvladati angleščino ali francoščino . Ta zahteva ustreza dejanskemu delovnemu okolju, kot je za vsako področje pojasnjeno v nadaljevanju.

EPSO/AST/150/21, področje 1: avdiovizualni in konferenčni tehniki

Angleščina je najpogosteje uporabljen jezik na avdiovizualnem področju tako v svetu kot tudi v institucijah EU. Dobro znanje angleščine je nujno, kadar so tehniki, ki delajo v institucijah EU, v stiku s tehniki drugih mednarodnih organizacij, kot so Združeni narodi, Svetovna trgovinska organizacija ali Evropski patentni urad, da pripravijo tehnično organizacijo srečanj na visoki ravni. Komunikacija s tolmaškimi službami teh organizacij prav tako običajno poteka v angleščini.

Tehnični vodniki in standardi, priročniki za opremo in drugi referenčni dokumenti ter gradiva za usposabljanje, ki jih izdajo proizvajalci opreme, ki se uporablja na tem področju, so najpogosteje na voljo v angleščini in francoščini. Orodje IT, ki ga uporabljajo konferenčni tehniki (Coralin) in je namenjeno načrtovanju storitev v dvoranah, je na voljo samo v angleščini in francoščini. Zunanji izvajalci usposabljanja izvajajo v angleščini, medsebojno usposabljanje in usposabljanje na delovnem mestu pa se izvajata v angleščini in francoščini.

Angleščina in francoščina sta glavna jezika za pripravo tehničnih in operativnih specifikacij za nove konferenčne in avdiovizualne zmogljivosti ali za nadgradnjo obstoječih zmogljivosti. V vseh obstoječih okvirnih pogodbah, ki so bile sklenjene za zagotavljanje avdiovizualnih storitev ter za nakup, namestitev in storitve vzdrževanja, sta jezika, ki ju nalaga okvirna pogodba, angleščina in francoščina. To pomeni, da ekipe, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci, delajo izključno v angleščini ali francoščini. V stikih z lokalnimi ponudniki, zlasti v Bruslju, se najpogosteje uporablja francoščina.

Angleščina in francoščina sta jezika, ki ju najpogosteje uporabljajo organizatorji in udeleženci konferenc in drugih prireditev, pri katerih morajo morda pomagati avdiovizualni in konferenčni tehniki. V takih primerih njihovi glavni sogovorniki, na primer tehnično osebje, ki skrbi za sejne sobe, organizatorji konferenc itn., prav tako uporabljajo angleščino in francoščino.

V teh dveh jezikih poteka tudi notranja komunikacija v službah, ki zagotavljajo avdiovizualne in konferenčne storitve.

EPSO/AST/150/21, področje 2: gradbeni tehniki

Uradniki, ki se bodo zaposlili kot gradbeni tehniki, bodo v vsakodnevnem stiku z izvajalci, zunanjimi podjetji in lokalnimi organi, zlasti v Bruslju in Luxembourgu. Glavni delovni jezik teh zunanjih deležnikov je francoščina, v manjši meri tudi angleščina. Angleščina se na primer uporablja v stikih z nizozemsko govorečimi izvajalci in izvajalci, ki so del večjih večnacionalnih konzorcijev. Znanje francoščine gradbenim tehnikom omogoča, da razumejo in uporabljajo lokalno zakonodajo.

Francoščina in angleščina sta glavna jezika za pripravo popisov potreb in razpisnih specifikacij za vzdrževanje in upravljanje stavb.

Tehnične specifikacije, postopkovni priročniki ter mednarodne norme in standardi na področju gradnje in upravljanja stavb so večinoma na voljo v angleščini. Usposabljanje na delovnem mestu in medsebojno usposabljanje v zadevnih službah sta na voljo zgolj v francoščini in angleščini.

V teh dveh jezikih večinoma poteka tudi notranja komunikacija v službah, ki zagotavljajo infrastrukturne in logistične storitve, ter med temi službami in oddelki strank.

EPSO/AST/150/21, področje 3: laboratorijski tehniki, in EPSO/AST-SC/11/21: laboratorijski podporni delavci

Uradniki, ki se bodo zaposlili kot laboratorijski tehniki in laboratorijski podporni delavci, bodo delali na različnih lokacijah Skupnega raziskovalnega središča, ki se nahajajo v več državah članicah. Na večini teh lokacij je eden od jezikov, ki se uporabljajo, jezik države članice gostiteljice, za katerega vsi novozaposleni uradniki opravijo usposabljanje. Vendar sta na vseh lokacijah Skupnega raziskovalnega središča najpogosteje uporabljena jezika angleščina in francoščina. Uporabljata se za komunikacijo med različnimi lokacijami ter za povezovanje z raziskovalnimi središči in drugimi institucijami EU. Angleščina se večinoma uporablja v pisni komunikaciji v Skupnem raziskovalnem središču, francoščina pa se široko uporablja v številnih laboratorijih.

Notranje usposabljanje je na voljo v angleščini in francoščini, v teh dveh jezikih pa so na voljo tudi orodja IT in priročniki za opremo, ki jih uporabljajo laboratorijski tehniki in laboratorijski podporni delavci.

Iz navedenih razlogov, ki se nanašajo na področja teh natečajev, morajo imeti uradniki, ki se bodo zaposlili, znanje angleščine in/ali francoščine, da bodo takoj sposobni opravljati delo ter da bodo lahko najučinkoviteje opravljali tehnične in podporne naloge iz Priloge I k temu razpisu natečajev.

Iz istih razlogov se mora glede točke 4 oddelka „IZBIRNI POSTOPEK“ za izbor na podlagi kvalifikacij (Talent Screener) in teste v ocenjevalnem centru uporabiti angleščina ali francoščina. Poleg tega natečajna komisija Talent Screener uporabi za primerjalno oceno in kot referenčni dokument med razgovorom o zadevnem področju v ocenjevalnem centru, uporabi pa se tudi pri zaposlovanju, če kandidat uspešno opravi natečaj. Zato je v interesu službe in kandidatov, da se Talent Screener izpolni v 2. jeziku.

3.    Posebni pogoji – kvalifikacije in delovne izkušnje

EPSO/AST/150/21

Področje 1: avdiovizualni in konferenčni tehniki

Raven z diplomo potrjene posrednješolske izobrazbe s področja, povezanega z nalogami področja 1, kot so navedene v Prilogi I, ki ji sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj v povezavi s temi nalogami,

ali

s spričevalom potrjena srednješolska izobrazba, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni in ki ji sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj v povezavi z nalogami področja 1, kot so navedene v Prilogi I.

Področje 2: gradbeni tehniki

Raven z diplomo potrjene posrednješolske izobrazbe s področja varovanja stavb, varnosti pri delu in varnosti stavb, gradbene tehnologije, energijskega in okoljskega upravljanja stavb ali drugega področja, neposredno povezanega z nalogami področja 2, kot so navedene v Prilogi I, ki ji sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj v povezavi s temi nalogami,

ali

s spričevalom potrjena srednješolska izobrazba, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni in ki ji sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj v povezavi z nalogami področja 2, kot so navedene v Prilogi I.

Področje 3: laboratorijski tehniki

Raven z diplomo potrjene posrednješolske izobrazbe s področja, povezanega z nalogami področja 3, kot so navedene v Prilogi I, ki ji sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj v povezavi s temi nalogami,

ali

s spričevalom potrjena srednješolska izobrazba, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni in ki ji sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj v povezavi z nalogami področja 3, kot so navedene v Prilogi I.

EPSO/AST-SC/11/21 – laboratorijski podporni delavci

Raven z diplomo potrjene vsaj enoletne posrednješolske izobrazbe, neposredno povezane z nalogami, kot so navedene v Prilogi I,

ali

s spričevalom potrjena srednješolska izobrazba, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni in ki ji sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj, neposredno povezanih z nalogami, kot so navedene v Prilogi I,

ali

opravljeno vsaj enoletno poklicno usposabljanje (enakovredno 4. ravni evropskega ogrodja kvalifikacij – https://europa.eu/europass/sl/description-eight-eqf-levels), ki mu sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj. Tako usposabljanje kot izkušnje morajo biti neposredno povezani z nalogami, kot so navedene v Prilogi I.

Primeri minimalnih kvalifikacij so v PRILOGI IV.

IZBIRNI POSTOPEK

1.    Postopek prijave

Pri izpolnjevanju prijave morajo kandidati:

izbrati 1. in 2. jezik za teste:

1. jezik izberejo izmed 24 uradnih jezikov EU in

kot 2. jezik izberejo angleščino ali francoščino. 2. jezik ne sme biti isti kot 1. jezik;

potrditi, da izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju;

navesti druge informacije, relevantne za izbrani natečaj (na primer informacije o diplomah oz. spričevalih in delovnih izkušnjah ter odgovore na vprašanja z zadevnega področja (Talent Screener – „preverjanje dodatnih sposobnosti“); glej točko 4).

Elektronska prijava je na voljo v 24 uradnih jezikih EU. Kandidati lahko prijavo izpolnijo v katerem koli od teh jezikov, razen oddelka Talent Screener , ki ga morajo izpolniti v jeziku, ki so ga izbrali kot 2. jezik .

Kandidati s potrditvijo prijave izjavljajo, da izpolnjujejo vse pogoje iz oddelka „Pogoji za pripustitev k natečaju“. Ko kandidati prijavo potrdijo, je ne morejo več spremeniti. Dolžnost kandidatov je, da prijavo izpolnijo in potrdijo v roku .

2.    Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa

Če bo število prijavljenih kandidatov:

preseglo prag , ki ga bo določila direktorica urada EPSO v vlogi organa za imenovanja, bodo vsi kandidati, ki so svojo prijavo potrdili v roku, povabljeni na opravljanje računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa v enem od pooblaščenih centrov urada EPSO ali na daljavo;

pod določenim pragom , se bodo ti testi opravljali na stopnji ocenjevalnega centra (glej točko 5).

Če kandidati ne dobijo drugačnih navodil, morajo rezervirati termin za opravljanje testov z vprašanji izbirnega tipa v skladu z navodili urada EPSO. Urad EPSO bo običajno kandidatom ponudil več datumov za opravljanje testov na različnih lokacijah. Lahko pa se odloči, da jim ponudi možnost opravljanja testov prek spleta. Obdobji, ko lahko rezervirajo termin in opravljajo test, sta omejeni .

Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa bodo organizirani, kot sledi:

Testi

Jezik

Vprašanja

Trajanje

Ocenjevanje

Zahtevano najmanjše število točk

Besedno sklepanje

1. jezik

20 vprašanj

35 minut

od 0 do 20 točk

10/20

Številčno sklepanje

1. jezik

10 vprašanj

20 minut

od 0 do 10 točk

številčno in abstraktno sklepanje skupaj: 10/20

Abstraktno sklepanje

1. jezik

10 vprašanj

10 minut

od 0 do 10 točk

Ti testi so izločilni, kar pomeni, da morajo kandidati zbrati vsaj zahtevano najmanjše število točk, navedeno v tabeli. Zbrane točke se pri izračunu kandidatove končne ocene ne bodo prištele k točkam, zbranim pri drugih testih.

3.    Preverjanje izpolnjevanja pogojev za pripustitev k natečaju

Izpolnjevanje pogojev za pripustitev k natečaju iz oddelka „Pogoji za pripustitev k natečaju“ se bo preverilo na podlagi podatkov iz elektronskih prijav kandidatov. Urad EPSO bo preveril izpolnjevanje splošnih pogojev za pripustitev k natečaju, natečajna komisija pa izpolnjevanje posebnih pogojev za pripustitev k natečaju iz oddelkov „Izobraževanje in usposabljanje“ in „Delovne izkušnje“ elektronskih prijav kandidatov, pri čemer se bodo upoštevale naloge iz Priloge I.

Uporabljena bo ena od naslednjih dveh možnosti, odvisno od tega, ali je bil prag, omenjen v točki 2, presežen ali ne:

če bodo računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa organizirani predhodno , bo natečajna komisija glede izpolnjevanja navedenih pogojev preverila dokumentacijo kandidatov, ki so zbrali zahtevano najmanjše število točk pri vseh testih, kot so določeni v razpisu natečajev, in sicer po padajočem vrstnem redu števila zbranih točk pri teh testih. Dokumentacijo bo preverjala, dokler število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju, ne bo doseglo praga, ki ga bo pred testi določila direktorica urada EPSO v vlogi organa za imenovanja, in samo ti kandidati bodo povabljeni na naslednjo stopnjo natečaja. Dokumentacija ostalih kandidatov se ne bo preverjala;

če računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa ne bodo organizirani predhodno , se bo glede izpolnjevanja navedenih pogojev preverila dokumentacija vseh kandidatov, ki so svojo prijavo potrdili v roku.

Dokazila kandidatov se bodo preverila pozneje (glej točko 6).

4.    Izbor na podlagi kvalifikacij (Talent Screener)

Da bi natečajna komisija lahko objektivno ocenila primerjalne dosežke vseh kandidatov na strukturiran način, morajo vsi kandidati za isto področje v prijavi odgovoriti na isti sklop vprašanj v oddelku Talent Screener („preverjanje dodatnih sposobnosti“), in sicer v 2. jeziku. Izbor na podlagi kvalifikacij bo opravljen samo za kandidate, za katere se šteje, da izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju , kot je opisano v točki 3, in sicer samo na podlagi informacij iz oddelka Talent Screener. Zato morajo kandidati v odgovore v oddelku Talent Screener vključiti vse relevantne informacije, tudi če so jih navedli že v drugih oddelkih svoje prijave. Vprašanja temeljijo na merilih iz Priloge II.

Seznam meril je v PRILOGI II.

Za izbor na podlagi kvalifikacij bo natečajna komisija najprej za vsako merilo za izbor določila utež (od 1 do 3), ki odraža relativno pomembnost posameznega merila, in vsak odgovor kandidatov točkovala s točkami od 0 do 4. Točke se pomnožijo z utežjo za posamezno merilo in seštejejo, da se določijo kandidati, katerih profil najbolj ustreza predvidenim nalogam.

Na naslednjo stopnjo se bodo uvrstili samo kandidati, ki bodo po izboru na podlagi kvalifikacij (Talent Screener) med najboljšimi po skupnem številu točk.

5.    Ocenjevalni center

Na to stopnjo bo povabljenih največ 3-krat toliko kandidatov, kot je želeno število uspešnih kandidatov za posamezno področje. Kandidati, ki bodo na podlagi podatkov iz elektronske prijave izpolnjevali pogoje za pripustitev k natečaju in bodo pri izboru na podlagi kvalifikacij med najboljšimi po skupnem številu točk , bodo povabljeni na opravljanje testov v ocenjevalnem centru (prek spleta ali osebno) v  2. jeziku v enem ali več dneh. Študija primera bo organizirana v enem od pooblaščenih testnih centrov urada EPSO ali na daljavo. Podrobnejše informacije in navodila bodo kandidati prejeli v vabilu.

Če računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa iz točke 2 niso bili organizirani predhodno , se bodo opravljali na stopnji ocenjevalnega centra v enem od pooblaščenih centrov urada EPSO ali na daljavo.

Če kandidati ne dobijo drugačnih navodil, bodo morali v svoj račun EPSO naložiti skenirane kopije dokazil. Podrobnejše informacije in navodila bodo kandidati prejeli v vabilu.

V ocenjevalnem centru bo potekalo testiranje sedmih splošnih kompetenc ter kompetenc z zadevnega področja, ki se zahtevajo za posamezno področje natečaja EPSO/AST/150/21 in za natečaj EPSO/AST-SC/11/21, in sicer s  tremi testi (študija primera, situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc in razgovor o zadevnem področju), kot je opisano v nadaljevanju:

Kompetenca

Test

1.

Analitično mišljenje in reševanje problemov

študija primera

2.

Sporazumevanje

študija primera

3.

Kakovost in učinkovitost

študija primera

4.

Učenje in razvoj

situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc

5.

Prednostno razporejanje in organizacija dela

študija primera

6.

Vzdržljivost

situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc

7.

Skupinsko delo

situacijski razgovor za ugotavljanje kompetenc

Zahtevano najmanjše število točk : vsaka kompetenca se bo točkovala z največ 10 točkami. Ni zahtevanega najmanjšega števila točk na kompetenco, vendar morajo kandidati skupaj zbrati vsaj 35 od skupno 70 točk. Točke, zbrane pri teh testih, se bodo upoštevale pri končni oceni.

Kompetenca

Test

Ocenjevanje

Zahtevano najmanjše število točk

Kompetence z zadevnega področja

razgovor o zadevnem področju

od 0 do 100 točk

50/100

Pri razgovoru o zadevnem področju morajo kandidati zbrati vsaj zahtevano najmanjše število točk, navedeno v tabeli. Točke, zbrane pri tem testu, se bodo upoštevale pri končni oceni.

6.    Rezervni seznam

Natečajna komisija bo po primerjanju podatkov iz elektronskih prijav kandidatov z njihovimi dokazili za navedena natečaja sestavila štiri rezervne sezname z imeni kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju ter bodo zbrali zahtevano najmanjše število točk pri vseh testih in bodo po ocenjevalnem centru med najboljšimi po skupnem številu točk (od možnih 170 točk), dokler ne bo doseženo želeno število uspešnih kandidatov. Seznami imen bodo sestavljeni po abecednem redu.

Rezervni seznami in spričevala kompetenc uspešnih kandidatov s kvalitativnimi povratnimi informacijami natečajne komisije bodo na voljo institucijam EU za postopke zaposlovanja in prihodnji razvoj poklicne poti. Vključitev na rezervni seznam še ne daje pravice do zaposlitve ali zagotovila zanjo .

ENAKE MOŽNOSTI IN POSEBNE PRILAGODITVE

Urad EPSO si prizadeva za enakost možnosti, obravnave in dostopa za vse kandidate.

Če bi vaša invalidnost ali zdravstveno stanje lahko vplivala na opravljanje testov, to navedite v prijavi. Sledite postopku za uveljavljanje posebnih prilagoditev pri izbirnih testih, kot je opisan v splošnih pravilih, priloženih temu razpisu (pod točko 1.3 Enake možnosti in posebne prilagoditve).

Več informacij o naši politiki enakih možnosti in postopku za uveljavljanje posebnih prilagoditev je na voljo na našem spletišču (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities).

PRIJAVA

Za prijavo morajo kandidati najprej ustvariti račun EPSO. Kandidat za vse prijave EPSO ustvari samo en račun.

Kandidati se morajo prijaviti elektronsko na spletišču urada EPSO http://jobs.eu-careers.eu/job-opportunities do:

26. oktobra 2021 do 12. ure (opoldne) po srednjeevropskem času.


PRILOGA I

NALOGE

EPSO/AST/150/21

Področje 1: avdiovizualni in konferenčni tehniki

1.

Zasnova, konfiguracija in/ali upravljanje konferenčnih in avdiovizualnih zmogljivosti/opreme, ki zajema: konferenčne sisteme in sisteme za večjezično tolmačenje; sisteme za pridobivanje, obdelavo, snemanje, distribucijo in prenašanje pretočnih zvočnih in/ali video vsebin; sisteme za glasovanje; avtomatizacijo sejnih sob; lokalne in osrednje nadzorne sisteme ter lokalno in osrednjo infrastrukturo za upravljanje sejnih sob; sisteme za udeležbo na daljavo (video/spletna konferenca).

Med povezanimi nalogami so tudi:

priprava tehničnih in/ali operativnih specifikacij za nove konferenčne in avdiovizualne zmogljivosti in/ali nadgradnjo obstoječih zmogljivosti,

vodenje projektov in nadziranje dela na terenu, ki ga opravljajo izvajalci,

zagotavljanje spoštovanja mednarodnih standardov na področju konferenčne opreme in opreme za simultano tolmačenje,

popis avdiovizualne opreme,

izvajanje usposabljanja in skrb za izmenjavo znanja o konferenčnih in avdiovizualnih zmogljivostih/opremi;

2.

zagotavljanje programiranja, konfiguracije in nemotenega delovanja konferenčnih in avdiovizualnih zmogljivosti/opreme v prostorih za konference, sestanke in oddajanje;

3.

sestavljanje in nameščanje mobilne zvočne in/ali video opreme (kot so npr. kamere, zasloni, projektorji, mikrofoni, mešalne mize, premični zvočniki itd.) na prireditvah;

4.

organizacija, nadziranje in/ali preventivno in popravljalno vzdrževanje konferenčnih in avdiovizualnih zmogljivosti/opreme ter izvajanje elektronskih popravil in prilagoditev;

5.

postavitev, namestitev in konfiguracija avdiovizualne opreme in opreme za informacijsko tehnologijo za prenos slike in zvoka po omrežju IT in/ali telekomunikacijskem omrežju (pretakanje video in zvočnih vsebin, videokonference itd.);

6.

po potrebi upravljanje konferenčnih in avdiovizualnih zmogljivosti/opreme.

Področje 2: gradbeni tehniki

1.

Upravljanje administrativnih in finančnih vidikov gradbenih projektov in vzdrževalnih dejavnosti ter zagotavljanje spoštovanja pogodbenih pogojev (pisanje obvestil in tehničnih opisov itd.);

2.

opravljanje izvedbenih in nadzornih nalog pri izvajanju vseh tehničnih faz gradbenih projektov (popis potreb, nadziranje: izvedljivosti, predhodnih študij, projektnih študij, razpisnih specifikacij, del, naročanja in prevzema del, dokončanja in garancij itd.);

3.

opravljanje izvedbenih in nadzornih nalog pri vzdrževanju in upravljanju stavb (ocena potreb, večletno načrtovanje, razpisi, nadziranje proračuna, nadziranje del, organiziranje inšpekcijskih pregledov, vodenje in nadziranje zunanjih izvajalcev na terenu, svetovanje o tehničnih rešitvah, čiščenje in ravnanje z odpadki itd.);

4.

opravljanje izvedbenih in nadzornih nalog v zvezi s porabo v stavbah (spremljanje porabe, načrtovanje in organizacija varčevalnih ukrepov);

5.

opravljanje izvedbenih in nadzornih nalog v zvezi z načrti za opremljanje ali preureditev stavb (zasnova, načrtovanje, svetovanje o pripravi proračuna za različne rešitve, razpisne specifikacije, razpisi, nadziranje del, naročanje in prevzemanje del);

6.

spremljanje in posodabljanje okoljskih dovoljenj, zakonske skladnosti stavb, okoljskega in energijskega certificiranja stavb in sistema za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), priprava specifikacij za „zelena javna naročila“;

7.

opravljanje svetovalnih in nadzornih nalog na področju varnosti, zdravja in preventive;

8.

koordinacija in spremljanje izvedbenih in nadzornih nalog pri vzdrževanju inštalacij in stavb na terenu;

9.

za navedeno področje – vzdrževanje stikov z zadevnimi službami in/ali drugimi institucijami in/ali zunanjimi ponudniki storitev;

10.

opravljanje izvedbenih in nadzornih nalog glede logistike v povezavi z vsemi zgoraj navedenimi dejavnostmi.

Področje 3: laboratorijski tehniki

Tehniki za laboratorijsko infrastrukturo so pristojni za zasnovo, namestitev, upravljanje in vzdrževanje tehničnih naprav in laboratorijev.

Naloge lahko zajemajo:

1.

koordinacijo in organizacijo laboratorijskih ali delavničnih infrastruktur, vključno s preoblikovanjem zahtev končnih uporabnikov v risbe in/ali načrte za poskuse;

2.

pripravo tehničnih poročil na področjih, povezanih s področjem natečaja;

3.

pripravo tehničnih dokumentov za vzdrževanje laboratorija in tehničnih instrumentov;

4.

pripravo tehničnih specifikacij za nakup laboratorijskega materiala ter primerjavo različne preizkusne opreme za izbiro najprimernejše;

5.

nadziranje nadaljnjih dejavnosti izvajalcev v laboratorijih za preverjanje, ali spoštujejo naročila/specifikacije;

6.

nadziranje skladnosti ureditve laboratorija s pravili o varnosti in zaščiti, ki se uporabljajo.

EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorijski podporni delavci

Laboratorijski podporni delavci pomagajo laboratorijskim tehnikom, zlasti z opravljanjem operativnih in fizičnih nalog v zvezi z zasnovo, namestitvijo, upravljanjem in vzdrževanjem tehničnih naprav in laboratorijev.

Naloge lahko zajemajo:

1.

izvajanje podpornih dejavnosti v zvezi z infrastrukturo/delavnico/laboratorijem;

2.

fizično izvedbo shematskih risb;

3.

izvajanje skladiščnih dejavnosti, vključno z razdeljevanjem materiala, nadzorom zalog in nabavami;

4.

tehnično vzdrževanje stavb/delavnice/laboratorija in povezana popravila.

Konec PRILOGE I, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA II

MERILA ZA IZBOR

EPSO/AST/150/21

Področje 1: avdiovizualni in konferenčni tehniki

Natečajna komisija bo pri izboru na podlagi kvalifikacij upoštevala naslednja merila:

1.

delovne izkušnje z zasnovo, konfiguracijo in/ali postavitvijo konferenčnih in avdiovizualnih zmogljivosti/opreme, kot je opredeljena v točki 1 Priloge I – Naloge;

2.

delovne izkušnje z vzdrževanjem konferenčnih in avdiovizualnih zmogljivosti/opreme in/ali odpravljanjem težav pri takšnih zmogljivostih/opremi;

3.

delovne izkušnje z načrtovanjem avdiovizualnih sistemov za avtomatizacijo in nadzor za sejne sobe, konferenčne dvorane, učilnice ali prostore za oddajanje;

4.

delovne izkušnje z zasnovo, programiranjem, konfiguracijo zvočnih in/ali video zmogljivosti/opreme (kot so npr. kamere, zasloni, projektorji, mikrofoni, premični zvočniki itd.) in/ali z odpravljanjem težav pri takšnih zmogljivostih/opremi;

5.

delovne izkušnje s koordiniranjem (npr. kot vodja projekta) in/ali nadziranjem ekip (vključno s podizvajalci) na avdiovizualnem in/ali konferenčnem področju;

6.

delovne izkušnje z uporabo, postavitvijo, konfiguracijo in razhroščevanjem omrežij avdiovizualnih naprav in storitev, kot je opredeljeno v točki 5 Priloge I – Naloge.

Področje 2: gradbeni tehniki

Natečajna komisija bo pri izboru na podlagi kvalifikacij upoštevala naslednja merila:

1.

delovne izkušnje (poleg tistih, ki se zahtevajo za pripustitev k natečaju), neposredno povezane s področjem in nalogami iz Priloge I – Naloge;

2.

delovne izkušnje z uporabo posebne programske opreme na področju gradnje, načrtovanja in/ali vzdrževanja stavb;

3.

diploma(-e) (poleg tistih, ki se zahtevajo za pripustitev k natečaju) ali opravljeno dodatno usposabljanje v povezavi z zadevnim področjem;

4.

delovne izkušnje in/ali opravljeno usposabljanje na področju vodenja projektov pri gradnji;

5.

delovne izkušnje in/ali opravljeno usposabljanje na področju uporabe metod kontrole kakovosti pri gradbenih delih;

6.

delovne izkušnje in/ali opravljeno usposabljanje na področju javnega naročanja in/ali upravljanja ali spremljanja pogodb pri gradbeni delih;

7.

delovne izkušnje in/ali opravljeno usposabljanje na področju sistemov okoljskega upravljanja;

8.

delovne izkušnje in/ali opravljeno formalno usposabljanje na področju zdravja in varnosti, preventive in obvladovanja tveganj.

Področje 3: laboratorijski tehniki

Natečajna komisija bo pri izboru na podlagi kvalifikacij upoštevala naslednja merila:

1.

delovne izkušnje z zasnovo, namestitvijo, organizacijo, upravljanjem in vzdrževanjem laboratorijev in povezanih tehničnih naprav;

2.

praktične delovne izkušnje z izvajanjem poskusov na področju kemije in/ali biologije in/ali strojništva in/ali znanosti o materialih in/ali elektrike/elektronike;

3.

delovne izkušnje z razvojem in izvajanjem standardnih operativnih postopkov v laboratoriju;

4.

delovne izkušnje s pripravo poročil in/ali zbiranjem tehničnih rezultatov izvedenih poskusov v povezavi s področjem natečaja;

5.

delovne izkušnje s kalibracijo opreme v skladu z vnaprej določenim postopkom in načrtom vzdrževanja;

6.

delovne izkušnje s pripravo tehničnih specifikacij za izbiro in nakup laboratorijskega materiala in preizkusne opreme;

7.

delovne izkušnje z zasnovo in izvedbo elementov, potrebnih za oblikovanje/spreminjanje/izboljšanje eksperimentalne laboratorijske opreme in infrastrukture;

8.

delovne izkušnje s preverjanjem skladnosti infrastrukture / laboratorijskih naprav s pravili o varnosti in zaščiti ter standardi zagotavljanja kakovosti, ki se uporabljajo.

EPSO/AST-SC/11/21 – Laboratorijski podporni delavci

Natečajna komisija bo pri izboru na podlagi kvalifikacij upoštevala naslednja merila:

1.

delovne izkušnje z opravljanjem praktičnih podpornih nalog, povezanih s fizično izvedbo tehničnih naprav na podlagi dane zasnove in specifikacij;

2.

delovne izkušnje z opravljanjem praktičnih podpornih nalog, povezanih z izvajanjem poskusov;

3.

delovne izkušnje s spreminjanjem/nadgrajevanjem/prilagajanjem fizičnih naprav;

4.

praktične delovne izkušnje z izdelavo in vzdrževanjem mehanskih komponent in/ali s tehnologijami sestavljanja in varjenja;

5.

delovne izkušnje z uporabo obdelovalnih strojev in/ali manipulatorjev;

6.

praktične delovne izkušnje z vzpostavljanjem ali vzdrževanjem električnega tokokroga / elektronskega vezja za posebne namene (organizacija, načrtovanje in preverjanje vzdrževanja, upravljanje rezervnih delov);

7.

delovne izkušnje z opravljanjem praktičnih podpornih nalog pri izvedbi hidravlične ali prezračevalne infrastrukture na podlagi zasnove in specifikacij sistema;

8.

delovne izkušnje z delovanjem v skladu s protokoli o varnosti in zaščiti ter upoštevanjem standardov kakovosti.

Konec PRILOGE II, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA III

SPLOŠNA PRAVILA ZA JAVNE NATEČAJE

SPLOŠNE INFORMACIJE

V izbirnih postopkih, ki jih organizira urad EPSO, se vsaka navedba osebe v določenem spolu šteje tudi za navedbo osebe v katerem koli drugem spolu.

Če bi za zadnje razpoložljivo mesto na kateri koli stopnji natečaja več kandidatov zbralo enako število točk, bodo na naslednjo stopnjo natečaja povabljeni vsi ti kandidati. Na naslednjo stopnjo bodo povabljeni tudi kandidati, ki so po uspešno vloženem pravnem sredstvu ponovno pripuščeni k natečaju.

Če bi za zadnje razpoložljivo mesto na rezervnem seznamu več kandidatov zbralo enako število točk, bodo na rezervni seznam uvrščeni vsi ti kandidati. Na rezervni seznam bodo uvrščeni tudi kandidati, ki so po uspešno vloženem pravnem sredstvu na tej stopnji postopka ponovno pripuščeni k natečaju.

1.   POGOJI ZA PRIJAVO

1.1   Splošni in posebni pogoji

Splošni in posebni pogoji (vključno z znanjem jezikov) so za posamezno področje ali profil navedeni v oddelku „Pogoji za pripustitev k natečaju“.

Posebni pogoji glede kvalifikacij, delovnih izkušenj in znanja jezikov se razlikujejo glede na iskani profil. V prijavi navedite čim več informacij o svojih kvalifikacijah in delovnih izkušnjah (kadar se zahtevajo), ki so relevantne za naloge , kot je opisano v oddelku „Pogoji za pripustitev k natečaju“ tega razpisa.

(a)

Diplome oz. spričevala in/ali potrdila: diplome oz. spričevala, pridobljena v državah članicah EU ali državah, ki niso članice EU, mora priznati uradni organ države članice EU, na primer ministrstvo za izobraževanje države članice EU. Natečajna komisija bo pri tem upoštevala razlike med izobraževalnimi sistemi.

Za posrednješolsko izobraževanje ter strokovno, poklicno ali specialistično usposabljanje navedite študijske predmete ter trajanje in obliko izobraževanja (redno, izredno ali večerno).

(b)

Delovne izkušnje (če se zahtevajo) se bodo upoštevale samo, če so relevantne za zahtevane naloge ter:

gre za dejansko delo,

so plačane,

vključujejo podrejeno razmerje ali opravljanje storitve in

so izpolnjeni naslednji pogoji:

prostovoljno delo: če je plačano ter je po tedenskem delovnem času in trajanju primerljivo z običajno zaposlitvijo;

pripravništva: če so plačana;

služenje obveznega vojaškega roka: opravljeno pred pridobitvijo zahtevane diplome oz. spričevala ali po njej, za obdobje, ki ni daljše od zakonsko predpisanega obdobja v kandidatovi državi članici;

porodniški/očetovski/posvojiteljski dopust: če je vključen v pogodbo o zaposlitvi;

doktorat: priznajo se največ tri leta, če je kandidat dejansko doktoriral, ne glede na to, ali je bilo delo plačano ali ne, in

delo s krajšim delovnim časom: izračunano sorazmerno s številom opravljenih ur (šest mesecev s polovičnim delovnim časom se na primer šteje za tri mesece).

1.2   Dokazila

Na različnih stopnjah izbirnega postopka boste morali predložiti uradni dokument, ki dokazuje vaše državljanstvo (na primer potni list ali osebno izkaznico) in mora biti veljaven na dan roka za prijavo (na dan roka za prvi del prijave v primeru dvodelnega postopka prijave).

Za vsa obdobja poklicne dejavnosti je treba predložiti izvirnike ali overjene kopije:

dokazil nekdanjih in trenutnih delodajalcev; ta dokazila morajo vsebovati opis opravljanih nalog, njihovo zahtevnost ter datum njihovega začetka in konca, opremljena morajo biti z uradno glavo in žigom podjetja ter vsebovati ime in podpis odgovorne osebe, ali

pogodb o zaposlitvi ter prvega in zadnjega pisnega obračuna plače, skupaj z natančnim opisom opravljanih nalog;

(za samostojno delo, na primer samozaposlene osebe, svobodne poklice) računov ali naročilnic, na katerih je podrobno opisano opravljeno delo, ali drugih ustreznih uradnih dokazil;

(za konferenčne tolmače, kadar se zahtevajo delovne izkušnje) dokazil o številu dni konferenčnega tolmačenja in jezikih, iz katerih oz. v katere ste tolmačili.

Na splošno se dokazila o znanju jezikov ne zahtevajo, razen za nekatere profile jezikoslovcev ali specializirane profile.

Na kateri koli stopnji postopka se lahko od vas zahtevajo dodatne informacije ali dokumenti. Urad EPSO vas bo obvestil, katera dokazila morate predložiti in kdaj.

1.3   Enake možnosti in posebne prilagoditve

Če bi vas invalidnost ali zdravstveno stanje lahko ovirala pri opravljanju testov, to navedite v prijavi ter nam sporočite, kakšno prilagoditev potrebujete. Če invalidnost ali zdravstveno stanje nastopita po potrditvi prijave, morate o tem čim prej obvestiti urad EPSO, pri čemer uporabite spodaj navedene kontaktne podatke.

Da se bo vaša prošnja upoštevala, morate uradu EPSO poslati potrdilo nacionalnega organa ali zdravniško potrdilo. Vaša dokazila bodo pregledana, da se po potrebi lahko zagotovi razumna prilagoditev.

Pri težavah v zvezi z dostopnostjo ali za dodatne informacije se lahko obrnete na ekipo urada EPSO za dostopnost (EPSO accessibility) po:

elektronski pošti (EPSO-accessibility@ec.europa.eu) ali

pošti:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

L107 02/DCS

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   OCENJEVALCI

Imenuje se natečajna komisija, ki primerja kandidate in glede na zahteve iz tega razpisa natečaja izbere najboljše kandidate na podlagi njihovih kompetenc, sposobnosti in kvalifikacij. Člani natečajne komisije določijo tudi stopnjo težavnosti testov natečaja in potrdijo njihovo vsebino na podlagi predlogov urada EPSO.

Za zagotovitev neodvisnosti natečajne komisije je kandidatom ali vsem osebam, ki niso člani komisije, strogo prepovedano vzpostaviti stik s katerim koli članom komisije, razen v okviru testov, pri katerih je potrebna neposredna interakcija med kandidati in komisijo.

Kandidati, ki želijo izraziti svoje stališče ali uveljavljati svoje pravice, morajo to storiti pisno, pri čemer morajo svoje dopise, namenjene natečajni komisiji, nasloviti na urad EPSO, ki jih posreduje komisiji. Kakršen koli neposreden ali posreden stik kandidatov, ki ni v skladu s temi postopki, je prepovedan in mu lahko sledi izključitev iz natečaja.

Še zlasti pomeni navzkrižje interesov obstoj sorodstvenega razmerja ali hierarhične povezave med kandidatom in članom natečajne komisije. Natečajne komisije morajo o takšnih okoliščinah obvestiti urad EPSO, takoj ko se z njimi seznanijo. Urad EPSO bo preučil vsak primer posebej in sprejel ustrezne ukrepe. Nespoštovanje navedenih pravil lahko privede do disciplinskih ukrepov zoper člane natečajnih komisij in izključitve kandidatov iz natečaja (glej oddelek 4.4).

Imena članov natečajne komisije so objavljena na spletišču urada EPSO (www.eu-careers.eu) pred začetkom testiranja v ocenjevalnem centru oz. ocenjevalne faze.

3.   KOMUNIKACIJA

3.1   Komunikacija z uradom EPSO

Najmanj dvakrat tedensko se morate prijaviti v račun EPSO, da spremljate svoj napredek na natečaju. Če tega zaradi tehničnih motenj, za katere je odgovoren urad EPSO, ne morete storiti, morate o tem takoj obvestiti urad EPSO izključno prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl).

Urad EPSO si pridržuje pravico, da ne sporoča informacij, ki so že jasno navedene v tem razpisu natečaja, njegovih prilogah ali na spletišču urada EPSO, vključno z rubriko „pogosta vprašanja“.

V vseh dopisih v zvezi s prijavo navedite svoje ime, kot je navedeno v vašem računu EPSO, svojo številko prijave in referenčno številko izbirnega postopka.

Urad EPSO uporablja načela kodeksa dobrega upravnega ravnanja (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_sl), kot je objavljen v Uradnem listu Evropske unije. V skladu s tem si urad EPSO pridržuje pravico do prekinitve vse neprimerne komunikacije (tj. ki se ponavlja, je žaljiva in/ali irelevantna).

3.2   Dostop do informacij

Kandidati imajo posebne pravice dostopa do nekaterih podatkov, ki se nanašajo osebno na njih, podeljene na podlagi obveznosti navedbe razlogov, da se omogoči vložitev pravnega sredstva zoper odločitve o zavrnitvi.

Ta obveznost navedbe razlogov mora biti usklajena s tajnostjo dela natečajne komisije, ki zagotavlja neodvisnost komisij in objektivnost izbora. Zaradi tajnosti se stališča članov natečajnih komisij glede individualnih ali primerjalnih ocen kandidatov ne smejo razkriti.

Te pravice dostopa veljajo posebej za kandidate v javnih natečajih in na podlagi zakonodaje o javnem dostopu do dokumentov ni mogoče dobiti širših pravic, kot so tiste, določene v tem oddelku.

3.2.1   Samodejno razkritje

Po vsaki stopnji izbirnega postopka, organizirani za posamezni natečaj, boste prek računa EPSO samodejno prejeli naslednje informacije:

testi z vprašanji izbirnega tipa: svoje rezultate in tabelo z referenčnimi številkami/črkami vaših odgovorov in pravilnih odgovorov. Dostop do besedila vprašanj in odgovorov je izrecno izključen;

izpolnjevanje pogojev: ali ste pripuščeni k natečaju; če niste, pogoje za pripustitev k natečaju, ki niso bili izpolnjeni;

Talent Screener : svoje rezultate in tabelo z utežmi za posamezno vprašanje, točkami, ki ste jih prejeli za svoje odgovore, in skupnim številom zbranih točk;

predhodni testi: svoje rezultate;

vmesni testi: svoje rezultate, če niste med kandidati, povabljenimi na naslednjo stopnjo;

ocenjevalni center / ocenjevalna faza: če niste izključeni, spričevalo kompetenc, ki vsebuje vaše končne ocene za vsako kompetenco in komentar natečajne komisije s kvantitativnimi in kvalitativnimi povratnimi informacijami o vaših dosežkih v ocenjevalnem centru / ocenjevalni fazi.

Urad EPSO praviloma kandidatom ne pošilja izvirnih besedil ali nalog testov, saj se ti lahko ponovno uporabijo na prihodnjih natečajih. Vendar lahko za nekatere teste na svojem spletišču izjemoma objavi izvirna besedila ali naloge, če:

so bili testi zaključeni,

so bili njihovi rezultati določeni in sporočeni kandidatom ter

se izvirna besedila oz. naloge ne bodo ponovno uporabile na prihodnjih natečajih.

3.2.2   Informacije na zahtevo

Zahtevate lahko nepopravljeno kopijo svojih odgovorov s tistih pisnih testov, katerih vsebina ni namenjena za ponovno uporabo na prihodnjih natečajih. To izrecno izključuje odgovore pri e-simulacijah nalog in študijah primerov.

Za vaše popravljene odgovore in zlasti podrobnosti o ocenjevanju velja tajnost dela natečajne komisije, zato ti ne bodo razkriti.

Urad EPSO si prizadeva dati kandidatom na voljo čim več informacij v skladu z obveznostjo navedbe razlogov, tajnostjo dela natečajne komisije in pravili o varstvu osebnih podatkov. Vse zahteve za informacije se bodo ocenile glede na te obveznosti.

Vse zahteve za informacije je treba predložiti prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl) v desetih koledarskih dneh od datuma objave vaših rezultatov v vašem računu EPSO.

4.   PRITOŽBE IN TEŽAVE

4.1   Tehnične in organizacijske težave

Če imate na kateri koli stopnji izbirnega postopka resno tehnično ali organizacijsko težavo, o tem obvestite urad EPSO izključno prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl), da lahko težavo raziščemo in sprejmemo korektivne ukrepe.

V vseh dopisih navedite svoje ime (kot je navedeno v vašem računu EPSO), svojo številko prijave in referenčno številko izbirnega postopka.

V primeru težave v testnem centru:

na to takoj opozorite nadzornike, da se lahko rešitev najde že v samem centru. Vsekakor jih prosite, naj pisno zabeležijo vašo pritožbo, ter

se obrnite na urad EPSO najpozneje v treh koledarskih dneh po opravljanju testov prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl) s kratkim opisom težave.

V primeru težav zunaj testnih centrov (na primer zlasti v zvezi s postopkom rezervacije termina za opravljanje testov) sledite navodilom v računu EPSO in na spletišču urada EPSO ali se takoj obrnite na urad EPSO prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl).

Pri težavah s prijavo se morate takoj, vsekakor pa pred rokom za prijavo, obrniti na urad EPSO prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl). Na vprašanja, poslana manj kot pet delovnih dni pred rokom, morda ne bo mogoče odgovoriti do roka.

4.2   Postopki notranjega pregleda

4.2.1   Napake v vprašanjih izbirnega tipa pri računalniško podprtih testih

Urad EPSO in natečajne komisije stalno podrobno preverjajo kakovost zbirke vprašanj izbirnega tipa.

Če menite, da je napaka v enem ali več vprašanjih izbirnega tipa negativno vplivala na vašo zmožnost, da nanj(-a) odgovorite, lahko zahtevate, da ga oz. jih natečajna komisija pregleda (v okviru postopka „nevtralizacije“).

V okviru tega postopka se natečajna komisija lahko odloči, da vprašanje z napako razveljavi in točke razdeli med preostala vprašanja v testu. Ta ponovni izračun zadeva samo kandidate, ki jim je bilo zastavljeno sporno vprašanje. Način ocenjevanja testov, opisan v zadevnih oddelkih tega razpisa natečaja, ostaja nespremenjen.

Vložitev pritožbe glede testov z vprašanji izbirnega tipa:

postopek: obrnite se na urad EPSO izključno prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl);

jezik: v 2. jeziku, ki ste ga izbrali za zadevni natečaj;

rok: v treh koledarskih dneh od datuma, ko ste opravljali računalniško podprte teste;

dodatne informacije: opišite vprašanje (vsebino), da je mogoče ugotoviti, na katero vprašanje oz. vprašanja se nanaša pritožba, ter čim natančneje pojasnite domnevno napako.

Zahteve, ki bodo prispele po roku, ali zahteve, ki ne vsebujejo jasnega opisa izpodbijanega vprašanja oz. vprašanj in domnevne napake, se ne bodo upoštevale.

Zlasti pritožbe, ki zgolj opozarjajo na domnevne težave pri prevajanju, ne da bi težavo jasno opredelile, se ne bodo upoštevale.

Ta postopek pregleda se uporablja tudi za napake v e-simulaciji nalog.

4.2.2   Zahteve za pregled

Zahtevate lahko pregled vsake odločitve natečajne komisije ali urada EPSO, ki vpliva na vaše rezultate in/ali določa, ali lahko napredujete na naslednjo stopnjo natečaja ali pa ste izločeni.

Zahteve za pregled lahko temeljijo na:

vsebinski nepravilnosti v natečajnem postopku in/ali

neupoštevanju kadrovskih predpisov, razpisa natečaja, njegovih prilog in/ali sodne prakse s strani natečajne komisije ali urada EPSO.

Opozarjamo, da ne morete izpodbijati veljavnosti ocene natečajne komisije v zvezi s kakovostjo vaših dosežkov na testu ali ustreznostjo vaših kvalifikacij in delovnih izkušenj. Gre za vrednostno presojo natečajne komisije in vaše nestrinjanje z njeno oceno vaših testov, izkušenj in/ali kvalifikacij ne dokazuje napake natečajne komisije. Zahteve za pregled, vložene na tej podlagi, ne bodo privedle do pozitivnega izida.

Vložitev zahteve za pregled:

postopek: obrnite se na urad EPSO izključno prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl);

jezik: v 2. jeziku, ki ste ga izbrali za zadevni natečaj;

rok: v desetih koledarskih dneh od datuma, ko je bila izpodbijana odločitev objavljena v vašem računu EPSO;

dodatne informacije: jasno navedite odločitev, ki jo želite izpodbijati, in razloge za to.

Zahteve, ki bodo prispele po roku, se ne bodo upoštevale.

V 15 delovnih dneh boste prejeli potrdilo o prejemu. Organ, ki je sprejel izpodbijano odločitev (bodisi natečajna komisija bodisi urad EPSO), bo vašo zahtevo analiziral in glede tega sprejel odločitev v utemeljenem odgovoru, ki ga boste prejeli kar najhitreje.

V primeru pozitivnega izida boste ponovno vključeni v izbirni postopek na stopnji, na kateri ste bili izločeni, ne glede na to, katero stopnjo je natečaj v tem času dosegel.

4.3   Drugi načini izpodbijanja

4.3.1   Upravne pritožbe

Kot kandidat v javnem natečaju imate pravico vložiti upravno pritožbo pri direktorju urada EPSO v vlogi organa za imenovanja.

Pritožbo zoper odločitev, ki ima neposreden in takojšen vpliv na vaš pravni status kandidata, ali odsotnost take odločitve lahko vložite samo, če so bila pravila, ki urejajo izbirni postopek, jasno kršena. Direktor urada EPSO ne more ovreči vrednostne presoje natečajne komisije (glej oddelek 4.2.2).

Vložitev upravne pritožbe:

postopek: obrnite se na urad EPSO izključno prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl);

jezik: v 2. jeziku, ki ste ga izbrali za zadevni natečaj;

rok: v treh mesecih od obvestila o odločitvi, ki se izpodbija, ali dneva, ko bi morala biti odločitev sprejeta;

dodatne informacije: jasno navedite odločitev, ki jo želite izpodbijati, in razloge za to.

Zahteve, ki bodo prispele po roku, se ne bodo upoštevale.

4.3.2   Pravna sredstva

Kot kandidat v javnem natečaju imate pravico vložiti pravno sredstvo pri Splošnem sodišču na podlagi člena 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 91 kadrovskih predpisov.

Pravna sredstva zoper odločitve urada EPSO (in ne natečajne komisije) bodo pri Splošnem sodišču dopustna samo, če je bila najprej vložena upravna pritožba na podlagi člena 90(2) kadrovskih predpisov (glej oddelek 4.3.1). To zlasti velja za odločitve glede splošnih meril za pripustitev k natečaju, ki jih sprejme urad EPSO in ne natečajna komisija.

Vložitev pravnega sredstva:

postopek: obiščite spletišče Splošnega sodišča (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3   Evropski varuh človekovih pravic

Vsi državljani in prebivalci EU lahko vložijo pritožbo pri evropskem varuhu človekovih pravic.

Preden vložite pritožbo pri varuhu človekovih pravic, morate izčrpati ustrezna pravna sredstva v upravnih postopkih pri zadevnih institucijah in organih (glej oddelke 4.1 do 4.3).

Vložitev pritožbe pri varuhu človekovih pravic ne podaljša rokov za vložitev upravne pritožbe ali pravnega sredstva.

Vložitev pritožbe pri varuhu človekovih pravic:

postopek: obiščite spletišče evropskega varuha človekovih pravic (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4   Izključitev iz izbirnega postopka

Izključeni ste lahko na kateri koli stopnji izbirnega postopka, če urad EPSO ugotovi, da:

ste ustvarili več računov EPSO,

ste se prijavili za nezdružljiva področja ali profile,

ne izpolnjujete vseh pogojev za pripustitev k natečaju,

ste predložili lažne izjave ali izjave, ki niso podprte z ustrezno dokumentacijo,

niste rezervirali termina za opravljanje enega ali več testov ali opravljali enega ali več testov,

ste med testi goljufali,

v prijavi niste navedli jezikov, zahtevanih v tem razpisu natečaja, ali za te jezike niste navedli najnižje zahtevane stopnje oz. stopenj,

ste poskušali na nedovoljen način vzpostaviti stik s članom natečajne komisije,

urada EPSO niste obvestili o morebitnem navzkrižju interesov s članom natečajne komisije,

prijave niste vložili v jeziku(-ih), navedenem(-ih) v tem razpisu natečaja (odstopanja so mogoča pri uporabi drugega jezika za lastna imena, uradne nazive in nazive delovnih mest, kot so navedeni v dokazilih, ali potrdila/nazive diplom), in/ali

ste pisne ali praktične teste, ki se ocenjujejo anonimno, podpisali ali nanje dodali razpoznavni znak.

Institucije EU zaposlujejo samo moralno popolnoma neoporečne osebe. Za vsako goljufijo ali poskus goljufije ste lahko kaznovani in se vam lahko prepove sodelovanje na prihodnjih natečajih.

5.   DOVOLJENJE ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV ZA ZAPOSLITEV V EVROPSKI KOMISIJI

V skladu s členom 10(2) Sklepa Komisije (EU, Euratom) 2015/444 (1) mora imeti vse osebje Evropske komisije, ki ravna z občutljivimi in tajnimi podatki, kar zahteva visoko stopnjo zaupnosti („tajni podatki EU“), ustrezno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov („EU SECRET“).

Zato se od kandidatov, ki uspešno opravijo izbirni postopek, kot pogoj za zaposlitev na nekatera delovna mesta v Evropski komisiji lahko zahteva, da opravijo postopek za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov v skladu s Sklepom. Ta pogoj bo jasno naveden v razpisu zadevnega prostega delovnega mesta. Uspešni kandidati morajo biti pripravljeni opraviti postopek za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, ki ga izvede pristojni nacionalni organ države članice njihovega državljanstva. Kandidatom svetujemo, da se o njem pozanimajo pred prijavo na ta izbirni postopek.

Konec PRILOGE III, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


(1)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).


PRILOGA IV

PRIMERI MINIMALNIH KVALIFIKACIJ, KI NAČELOMA USTREZAJO ZAHTEVANIM KVALIFIKACIJAM V RAZPISIH NATEČAJEV – PO DRŽAVAH ČLANICAH IN ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO TER PO RAZREDIH

Kliknite tukaj za lahko berljivo različico teh primerov.

DRŽAVA

AST-SC 1 do AST-SC 6

AST 1 do AST 7

AST 3 do AST 11

AD 5 do AD 16

Srednješolska izobrazba (ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni)

Posrednješolska izobrazba (višješolski program ali krajši visokošolski program, ki traja najmanj dve leti)

Visokošolska izobrazba (najmanj triletni program)

Visokošolska izobrazba (štiriletni ali več kot štiriletni program)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česko

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

NOTE:

UK diplomas awarded in 2020 (until 31 December 2020) are accepted without an equivalence. UK diplomas awarded as from 1 January 2021 must be accompanied by an equivalence issued by a competent authority of an EU Member State.

Konec PRILOGE IV, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.