ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 209A

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
20. junij 2019


Vsebina

Stran

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropski parlament

2019/C 209 A/01

Razpis za prosto delovno mesto št. PE/226/S — Upravni uslužbenec, gradbeni inženir (AD 6) (ženska ali moški)

1


SL

 


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropski parlament

20.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 209/1


RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO ŠT. PE/226/S

UPRAVNI USLUŽBENEC, GRADBENI INŽENIR (AD 6)

(ženska ali moški)

(2019/C 209 A/01)

 

Evropski parlament organizira izbirni postopek na podlagi kvalifikacij in preizkusov za sestavo seznama primernih kandidatov za zasedbo 12 delovnih mest:

UPRAVNI USLUŽBENEC, GRADBENI INŽENIR (AD 6)

(ženska ali moški)

Pred prijavo skrbno preberite vodič za kandidate, ki je priložen razpisu.

Vodič je sestavni del razpisa za prosto delovno mesto, v katerem so razložena pravila, ki veljajo v zvezi s postopki in pogoji za prijavo.

VSEBINA

A.

OPIS NALOG, POGOJI ZA SPREJEM (ZAHTEVANI PROFIL)

B.

POSTOPEK

C.

ODDAJA PRIJAV

PRILOGA –

VODIČ ZA KANDIDATE V IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

A.   OPIS NALOG, POGOJI ZA SPREJEM (ZAHTEVANI PROFIL)

1.   Splošne opombe

Evropski parlament je na podlagi člena 29(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (1) sklenil začeti postopek za zasedbo 12 uradniških delovnih mest (AD 6) v generalnem direktoratu za infrastrukturo in logistiko, v direktoratu za infrastrukturo in direktoratu za gradbene projekte. Zahteva se profil gradbenega inženirja (2) in/ali arhitekta na enem od naslednjih štirih področij:

(1)

upravljanje stavb (inženir)

(2)

stavbna tehnika (inženir, specializiran za vodovodne in prezračevalne sisteme in električne inštalacije)

(3)

vodenje gradbenih projektov: gradbena dela (arhitekt ali inženir)

(4)

vodenje gradbenih projektov: tehnične inštalacije v stavbah (ogrevanje, ventilacija, klimatizacija, vodovod, električne inštalacije (nizka in visoka napetost), (inženir, specializiran za tehnične inštalacije)

Naj vas opozorimo, da se lahko prijavite le za eno od štirih področij.

Za omenjena dela so potrebne posebne kvalifikacije, navedene v točki A.3(b) tega razpisa.

Delovno mesto se uvršča v razred AD 6, prva stopnja, za katerega je osnovna mesečna plača 5 416,58 EUR. Od plače se odštejejo davek Unije in drugi odtegljaji iz Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije) (1), vendar je oproščena nacionalnih davkov. Stopnja, po kateri se zaposlijo uspešni kandidati, se lahko prilagodi njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači se pod določenimi pogoji prištejejo nadomestila.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

2.   Opis nalog

Izbrani kandidati bodo svoje delo opravljali v Bruslju, Luxembourgu ali Strasbourgu (3). Nadzorovali bodo upravljanje nepremičninskega premoženja Evropskega parlamenta in projekte na tem področju. Naloge na opredeljenih področjih se bodo izvajale pod vodstvom vodje oddelka in v okviru programov in prednostnih nalog, ki jih bodo določili parlamentarni organi in hierarhija, in sicer:

področje 1: upravljanje stavb

To področje vključuje različne tehnične službe in storitve za uporabnike, katerih namen je ustrezno vzdrževanje stavb in primerna uporaba nepremičninskega premoženja v okviru informacijskega upravljanja/modeliranja stavb.

področje 2: stavbna tehnika (vodovodni in prezračevalni sistemi in električne inštalacije)

To področje vključuje upravljanje tehničnih inštalacij v stavbah: vodovodni in prezračevalni sistemi in električne inštalacije, zlasti ogrevanje, ventilacija in klimatizacija ter sanitarne inštalacije. Na to področje spada tudi upravljanje sistema požarne varnosti.

področje 3: vodenje gradbenih projektov: gradbena dela

To področje vključuje upravljanje projektov za novogradnje in delno ali popolno prenovo obstoječih stavb.

področje 4: vodenje gradbenih projektov: tehnične inštalacije v stavbah (ogrevanje, ventilacija, klimatizacija, sanitarne in električne inštalacije (nizka in visoka napetost))

To področje vključuje upravljanje projektov za nove inštalacije in delno ali popolno prenovo tehničnih inštalacij v obstoječih stavbah: ogrevanje, ventilacija, klimatizacija, sanitarne in električne inštalacije (nizka in visoka napetost), elektromehanika in dvigala.

Opravljanje teh nalog zahteva med drugim sposobnost analiziranja, sklepanja, urejanja, tehničnega nadzorovanja in administrativnega upravljanja, poglobljeno praktično poznavanje pisarniške programske opreme ter načrtovanje in izvajanje računalniško podprtih projektov. Izbrani kandidati morajo imeti tudi odlične diplomatske sposobnosti, biti vešči javnega nastopanja, vzdrževanja stikov z različnimi političnimi, gospodarskimi in socialnimi sogovorniki ter vodenja skupin sodelavcev.

Delovna mesta zahtevajo pogosta službena potovanja v različne kraje dela Evropskega parlamenta ter številne notranje in zunanje stike.

3.   Pogoji za sprejem prijave

Na dan, ki je določen kot končni datum za oddajo prijav, morate izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)   Splošni pogoji

V skladu s členom 28 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije se od kandidata zahteva, da:

je državljan ene od držav članic Evropske unije,

uživa državljanske pravice,

je izpolnil vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,

ustreza zahtevam o osebnostnih lastnostih za opravljanje predvidenega dela.

(b)   Posebni pogoji

(i)   Zahtevani nazivi, diplome in znanja

Imeti morate izobrazbo, ki ustreza najmanj zaključenemu triletnemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z uradno priznano diplomo s področja arhitekture, gradbeništva ali vodovodnih, prezračevalnih, elektromehanskih in električnih sistemov.

(ii)   Zahtevane delovne izkušnje

Po pridobitvi zahtevanih kvalifikacij iz točke A.3(b)(i) morate imeti še najmanj 3 leta delovnih izkušenj:

za področje 1, upravljanje stavb (inženir), na področju storitev, vezanih na izgradnjo in/ali upravljanje industrijskih ali stavbnih tehničnih inštalacij, od tega eno leto delovnih izkušenj z izvajanjem in/ali uporabo informacijskega modeliranja stavb ali industrijskega modeliranja,

za področje 2, stavbna tehnika (inženir, specializiran za vodovodne in prezračevalne sisteme in električne inštalacije), na področju tehničnega upravljanja vodovodnih, prezračevalnih in električnih inštalacij za opremo stavb in/ali industrijskih objektov,

za področje 3, vodenje gradbenih projektov (arhitekt ali inženir), za upravljanje sočasnih projektov za novogradnje in za delno ali popolno prenovo obstoječih stavb,

za področje 4, vodenje gradbenih projektov za tehnične inštalacije v stavbah (ogrevanje, ventilacija, klimatizacija, sanitarne in električne inštalacije (nizka in visoka napetost) (inženir, specializiran za tehnične inštalacije), za upravljanje sočasnih projektov za tehnične inštalacije v novogradnjah ali pri delni ali popolni prenovi obstoječih stavb.

(iii)   Znanje jezikov

Temeljito morate poznati enega od uradnih jezikov Evropske unije (jezik 1, najmanj raven C1 (4)): angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, litovščina, latvijščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina,

ter

zelo dobro angleščino ali francoščino (jezik 2, najmanj raven B2 1).

Jezik 2 se mora razlikovati od jezika 1.

Kandidate obveščamo, da je bila izbira jezika 2 (angleščina ali francoščina) v tem izbirnem postopku določena v skladu z interesi službe. Zaradi narave dela so za razpisana dela potrebne posebne kvalifikacije: sposobnost analiziranja, urejanja, tehničnega nadzorovanja in administrativnega upravljanja. Novo zaposleni uslužbenci morajo biti sposobni razumeti zahtevane naloge, preučiti dokumentacijo in se učinkovito sporazumevati z zunanjimi sogovorniki, nadrejenimi in sodelavci.

Najpogosteje uporabljeni jezik v oddelkih in med oddelki direktoratov, ki objavljajo razpis, je francoščina. Prav tako je dobro poznavanje francoščine potrebno za razumevanje veljavne nepremičninske zakonodaje, nadzor nad upravljanjem nepremičninskega premoženja v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu ter za projekte na tem področju. Je tudi običajni jezik za komunikacijo z zunanjimi sogovorniki (ponudniki storitev, upravo in lokalnimi organi v okviru veljavne zakonodaje na področju gradbeništva, higiene in zdravja)..). Angleščina je najpogosteje uporabljena za komunikacijo z drugimi direktorati generalnega direktorata za infrastrukturo in logistiko, z drugimi generalnimi direktorati ter s političnimi in upravnimi organi institucije, zlasti za pripravo dokumentov.

Poleg tega so navodila in predpisi s področja varnosti stavb napisani v angleščini in francoščini, zato morajo biti na voljo in posredovani javnosti v teh dveh jezikih.

Da bi lahko prevzeli svoje dolžnosti in skrbeli za dobro delovanje oddelka, morajo biti izbrani kandidati sposobni v razumnem času opravljati svoje delo in se učinkovito sporazumevati v najmanj enem od teh jezikov.

Poleg tega morajo vsi kandidati zaradi enake obravnave, vključno s tistimi, ki enega od teh dveh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, zadovoljivo obvladati tudi drugi jezik.

B.   POSTOPEK

Postopek je organiziran na podlagi kvalifikacij in preizkusov.

1.   Sprejem v izbirni postopek

Če

izpolnjujete splošne pogoje za prijavo

in ste svojo dokumentacijo vložili na ustrezen način in v zahtevanih rokih,

bo izbirni odbor v vaši dokumentaciji preučil, ali izpolnjujete posebne pogoje za prijavo.

Če izpolnjujete tudi te pogoje, vas bo izbirni odbor uvrstil v izbirni postopek.

Odbor odloča izključno na podlagi informacij iz prijave, ki so podprte z dokazili.

2.   Ocena kvalifikacij

Izbirni odbor na podlagi vnaprej dogovorjenih meril oceni kvalifikacije kandidatov, ki so se uvrstili v izbirni postopek, in pripravi seznam 60 najboljših kandidatov (15 za vsako področje), ki so vabljeni na opravljanje preizkusov.

Izbirni odbor pri oceni kvalifikacij kandidatov upošteva zlasti elemente iz prijave, podprte z dokazili:

za področje 1, upravljanje stavb:

delovne izkušnje pri operativni organizaciji različnih področij upravljanja stavb, med drugim:

vzdrževanje opreme,

upravljanje storitev za uporabnike,

upravljanje nepremičnin,

delovne izkušnje pri izvajanju ali uporabi informacijskega modeliranja stavb, zlasti:

izdelava in/ali uporaba dokumentacije za informacijsko modeliranje stavb,

uporaba programske opreme za prikaz digitalnih modelov stavb,

uporaba programske opreme za digitalno modeliranje opreme in/ali stavb,

delovne izkušnje pri izdelavi in/ali uporabi orodij za urejanje informacij, med drugim:

spremljanje realizacije pogodb (ocena in spremljanje stroškov, načrtovanje itd.)

porazdelitev dela v skupini,

delovne izkušnje na področju javnih naročil,

področje 2, stavbna tehnika (vodovodni in prezračevalni sistemi in električne inštalacije):

delovne izkušnje pri upravljanju različnih vrst tehničnih inštalacij (vodovodni in prezračevalni sistemi in električne inštalacije):

dimenzioniranje naprav,

spremljanje nameščanja naprav,

analiziranje in reševanje težav pri delujočih napravah,

izvajanje in/ali spremljanje del pri vzdrževanju naprav,

delovne izkušnje pri tehničnem upravljanju sistemov požarne varnosti:

izvajanje in/ali spremljanje vzdrževanja sistemskih elementov v skladu z belgijsko, francosko ali luksemburško zakonodajo,

izkušnje pri pripravi funkcionalnih analiz požarne varnosti pri opremljanju,

delovne izkušnje na naslednjih področjih:

ocena predvidenih stroškov in preverjanje dejanskih stroškov del,

spremljanje projektov,

obvladovanje upravnih in pravnih vidikov pogodb,

delovne izkušnje na področju javnih naročil,

za področje 3, vodenje gradbenih projektov, gradbena dela:

delovne izkušnje kot arhitekt, zlasti:

splošno načrtovanje,

uporaba elementov in materialov,

okoljska učinkovitost,

dostopnost,

požarna varnost,

delovne izkušnje na drugih gradbenih področjih in pri tehničnem usklajevanju,

delovne izkušnje v različnih fazah projektiranja, od posvetovanj z uporabniki do predaje objektov v uporabo in spremljanja garancij,

delovne izkušnje z različnimi vidiki upravljanja projektov,

delovne izkušnje pri dvodimenzionalnem in tridimenzionalnem računalniško podprtem oblikovanju in informacijskem modeliranju stavb,

delovne izkušnje na naslednjih področjih:

ocena predvidenih stroškov in preverjanje dejanskih stroškov del,

obvladovanje upravnih in pravnih vidikov pogodb,

vodenje različnih skupin in/ali udeležencev,

javna naročila,

za področje 4, vodenje gradbenih projektov, tehnične inštalacije v stavbah (ogrevanje, ventilacija, klimatizacija, sanitarne in električne inštalacije (nizka in visoka napetost)):

delovne izkušnje na področju različnih tehničnih inštalacij, zlasti:

splošno načrtovanje,

dimenzioniranje naprav,

začetek obratovanja in delovanje naprav,

analiziranje in reševanje težav pri delujočih napravah,

okoljska učinkovitost,

vzdrževanje,

požarna varnost,

delovne izkušnje na drugih gradbenih področjih in pri tehničnem usklajevanju,

delovne izkušnje v različnih fazah projektiranja, od posvetovanj z uporabniki do predaje objektov v uporabo in spremljanja garancij,

delovne izkušnje z različnimi vidiki upravljanja projektov,

delovne izkušnje pri dvodimenzionalnem in tridimenzionalnem računalniško podprtem oblikovanju in informacijskem modeliranju stavb,

delovne izkušnje na naslednjih področjih:

ocena predvidenih stroškov in preverjanje dejanskih stroškov del,

obvladovanje upravnih in pravnih vidikov pogodb,

vodenje različnih skupin in/ali udeležencev,

javna naročila.

Ocena: od 0 do 20 točk.

3.   Preizkusi

Pisni preizkus

(a)

Pisni preizkus v jeziku 2 (angleščina ali francoščina) na podlagi gradiva, katerega namen je oceniti vašo sposobnost za opravljanje nalog, opisanih v točki A.2, na izbranem področju ter sposobnost pisanja besedil.

Trajanje preizkusa: 3 ure.

Ocena: od 0 do 40 točk (najnižje potrebno število točk: 20).

Ustni preizkusi

(b)

Razgovor z izbirnim odborom v jeziku 2 (angleščina ali francoščina), ki bo ob upoštevanju vseh elementov iz dokumentacije ob prijavi omogočil oceno vaše sposobnosti za opravljanje nalog, opisanih pod točko A.2, na izbranem področju. Izbirni odbor se lahko odloči, da preveri znanje jezikov, navedenih v prijavnici.

Trajanje preizkusa: največ 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk (najnižje potrebno število točk: 20).

(c)

Preizkus v obliki skupinske razprave v jeziku 2 (angleščina ali francoščina), ki bo izbirnemu odboru omogočil, da oceni vašo sposobnost za prilagajanje, pogajanje, sprejemanje odločitev in obnašanje v skupini.

Trajanje tega preizkusa bo določil izbirni odbor glede na končno sestavo skupin.

Ocena: od 0 do 20 točk (najnižje potrebno število točk: 10).

4.   Seznam uspešnih kandidatov

Na seznam uspešnih kandidatov se za vsako področje uvrsti šest kandidatov (v vrstnem redu glede na doseženi rezultat od najboljšega do najslabšega), ki so dosegli najvišje skupno število točk v postopku (ocena kvalifikacij in preizkusov) in so v vsakem od preizkusov presegli zahtevani prag.

O svojih rezultatih boste obveščeni pisno.

Seznam uspešnih kandidatov se razobesi na oglasnih deskah v stavbah Evropskega parlamenta. Seznam uspešnih kandidatov bo veljal do 31. decembra 2022, veljavnost pa se mu lahko podaljša. V tem primeru bodo kandidati s seznama pravočasno obveščeni.

Če vam bo ponujena zaposlitev, boste morali predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, zlasti diplom in potrdil o delovnih izkušnjah.

C.   ODDAJA PRIJAV

Uporabiti morate obrazec za prijavo (izvirnik ali kopijo), ki spada k temu razpisu in je objavljen v tem Uradnem listu Urada za publikacije Evropske unije. Izberete lahko samo eno od štirih razpisanih področij.

Pred izpolnjevanjem prijavnice skrbno preberite vodič za kandidate.

Skrajni rok za oddajo prijav

Prijavnico in fotokopije dokumentov je treba poslati samo s priporočeno pošto (5) najkasneje do 22. julija 2019 (velja datum poštnega žiga) na naslednji naslov:

PARLEMENT EUROPÉEN

Unité Sélection des talents – MON 05 S030

Procédure de sélection PE/226/S

(obvezno je treba navesti referenčno številko izbirnega postopka)

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Prijavnice, poslane z navadno (nepriporočeno) ali interno pošto, ne bodo upoštevane. Oddelek za izbor talentov ne bo sprejemal osebno oddanih prijavnic.

Potrdilo o prejemu bo poslano le v primeru, če bo vezano na priporočeno pošto.

Prosimo, NE TELEFONIRAJTE v zvezi s časovnim razporedom dela.

Če do 31. oktobra 2019 ne boste prek elektronske pošte prejeli dopisa v zvezi z vašo prijavo, lahko vprašanja naslovite na PE-226-S@ep.europa.eu.


(1)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter o uvedbi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 (UL L 124, 27.4.2004, str. 1) ter nazadnje z Uredbo (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 287, 29.10.2013, str. 15).

(2)  V tem razpisu se vsaka navedba osebe v moškem spolu šteje tudi kot navedba osebe v ženskem spolu in obratno.

(3)  Delovna mesta se lahko prerazporedijo v enega od drugih krajev dela Evropskega parlamenta.

(4)  Glej skupni evropski referenčni okvir za jezike – https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-sl.pdf.

(5)  Pošiljanje z zasebno kurirsko službo velja kot pošiljanje s priporočeno pošto. V tem primeru datum na spremnici velja kot datum odposlane pošiljke.


PRILOGA

Vodič za kandidate izbirnih postopkov Evropskega parlamenta

Stran

1.

UVOD

11

 

Kako poteka izbirni postopek

11

2.

FAZE IZBIRNEGA POSTOPKA

11

 

Sprejem prijav

11

 

Pregled splošnih pogojev

12

 

Pregled posebnih pogojev

12

 

Ocena kvalifikacij

13

 

Preizkusi

13

 

Seznam uspešnih kandidatov

13

3.

KAKO SE PRIJAVITI

13

 

Splošna navodila

13

 

Kako predložiti celotno dokumentacijo

13

 

Katera dokazila priložiti k dokumentaciji

14

 

Splošna navodila

14

 

Dokazila za splošne pogoje

14

 

Dokazila za posebne pogoje in oceno kvalifikacij

14

4.

OBVESTILO

15

5.

SPLOŠNE INFORMACIJE

16

 

Enake možnosti

16

 

Zahteve kandidatov za dostop do informacij, ki jih zadevajo

16

 

Varstvo osebnih podatkov

17

 

Potni stroški in stroški bivanja

17

PRILOGA I

18

PRILOGA II

21

1.   UVOD

Kako poteka izbirni postopek

Izbirni postopek je sestavljen iz več faz, v katerih so si kandidati konkurenti. Odprt je za vse državljane Evropske unije, ki na dan, določen za oddajo kandidatur, ustrezajo zahtevanim merilom, in vsem kandidatom daje enako možnost, da pokažejo svoje sposobnosti. Izbira temelji na pokazanih sposobnostih in upošteva načelo enakopravne obravnave.

Ob koncu izbirnega postopka so uspešni kandidati uvrščeni na seznam, s katerega Evropski parlament izbira kandidate do zasedbe delovnega mesta, na katerega se nanaša razpis.

Za vsak izbirni postopek je ustanovljen izbirni odbor, ki ga sestavljajo člani uprave in odbora zaposlenih. Delo odbora je tajno in poteka v skladu s Prilogo III h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije (1).

Neposredno ali posredno vmešavanje kandidatov v delo odbora je strogo prepovedano. Organ, pristojen za imenovanja, ima pravico izločiti kandidata, ki to prepoved krši.

Izbirni odbor pri odločanju o uvrstitvi kandidata v izbirni postopek strogo upošteva razpisne pogoje. Kandidati ne morejo uveljavljati udeležbe na predhodnih razpisih ali izbirnih postopkih.

Da bi izbral najboljše kandidate, izbirni odbor pri ocenjevanju ustreznosti kandidatov za opravljanje nalog iz razpisa primerja njihove rezultate. Ni torej dovolj, da oceni le znanje, ampak mora na osnovi njihove uspešnosti ugotoviti, kateri so najbolj strokovno usposobljeni.

Izbirni postopek traja okvirno 6 do 9 mesecev, odvisno od števila kandidatov.

2.   FAZE IZBIRNEGA POSTOPKA

Izbirni postopek sestavljajo naslednje faze:

sprejem prijav,

pregled splošnih pogojev,

pregled posebnih pogojev,

ocena kvalifikacij,

preizkusi,

vpis na seznam uspešnih kandidatov.

Sprejem prijav

Kandidati, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo poslati vso prijavno dokumentacijo, ki vsebuje izpolnjeno in podpisano prijavnico, ki spada k objavljenem razpisu, ter vse zahtevane dokumente, ki dokazujejo, da izpolnjujejo splošne in posebne razpisne pogoje. Vso dokumentacijo je treba poslati s priporočeno pošto do datuma, določenega v razpisu (pošiljanje s kurirsko pošto je enakovredno pošiljanju s priporočeno pošto. V tem primeru datum na spremnici velja kot datum odposlane pošiljke). Za naslov in skrajni rok za oddajo prijav glej točko C razpisa.

Pregled splošnih pogojev

Oddelek za izbor talentov pregleda, ali so prijave sprejemljive, če so torej bile vložene na način in v roku, določenih v razpisu, ter če izpolnjujejo splošne razpisne pogoje.

Glede na zgoraj navedeno so po uradni dolžnosti izločeni kandidati, ki:

svojo prijavo pošljejo po preteku roka (velja datum poštnega žiga ali spremnica kurirske pošte) ali

svoje prijave ne pošljejo s priporočeno pošto ali kurirsko pošto ali

ne uporabijo prijavnice, ki spada k objavljenemu razpisu, ali

ne ustrezno izpolnijo prijavnice, ki spada k objavljenemu razpisu, ali

prijavnice ne podpišejo ali

ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

Kandidati so posamično obveščeni o zavrnitvi njihove prijave po preteku roka za oddajo prijavnic .

Organ za imenovanja sestavi seznam kandidatov, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v razpisu, nato pa ga skupaj z dokumentacijo predloži izbirnemu odboru.

Pregled posebnih pogojev

Izbirni odbor preuči prijave in sestavi seznam kandidatov, ki ustrezajo posebnim pogojem, navedenim v razpisu. Pri tem se opira izključno na informacije iz prijavnice, ki so podprte z dokazili .

Študij, usposabljanje, znanje jezikov in morebitne delovne izkušnje morajo biti podrobno navedeni v prijavnici, in sicer:

študij: datum začetka in zaključka študija, vrsta diplome ali diplom ter predmetnik,

morebitne delovne izkušnje: datum začetka in konca zaposlitve ter natančen opis izvajanih nalog.

Kandidati, ki so objavili študije, članke ali druga besedila v zvezi z naravo razpisanega dela, jih morajo v prijavi omeniti.

V tej fazi se izključijo kandidati, ki ne izpolnjujejo posebnih pogojev, navedenih v razpisu.

Kandidati so pisno obveščeni o sklepu izbirnega odbora o uvrstitvi ali neuvrstitvi v izbirni postopek.

Ocena kvalifikacij

Pri izbiri kandidatov, ki se smejo udeležiti preizkusov, izbirni odbor oceni kvalifikacije kandidatov, ki so se uvrstili v izbirni postopek. Pri tem se opira izključno na informacije iz prijavnice, ki so podprte z dokazili (glej spodaj navedeno točko 3). Izbirni odbor upošteva vnaprej dogovorjena merila in oceni kvalifikacije kandidatov, navedene v točki B.2 razpisa.

Kandidati so pisno obveščeni o sklepu izbirnega odbora, če smejo ali ne pristopiti k preizkusom.

Preizkusi

Vsi preizkusi so obvezni in izločilni. Največje število kandidatov, pripuščenih k preizkusom, je določeno v točki B.2 razpisa.

Iz organizacijskih razlogov so kandidati lahko hkrati pozvani k pisnim in ustnim preizkusom. Vendar se ocena preizkusov opravi v enakem vrstnem redu, kot so navedeni v razpisu. Če torej kandidat ne doseže minimalne zahtevane ravni pri enem od preizkusov, izbirni odbor ne oceni njegovih nadaljnjih preizkusov.

Če kandidat odstopi, se njegovi preizkusi ne ocenijo.

Seznam uspešnih kandidatov

Na seznam uspešnih kandidatov se uvrsti le najvišje število kandidatov, določeno v točki B.4 razpisa.

Dejstvo, da je ime kandidata na seznamu uspešnih kandidatov, pomeni, da ga bo lahko ena od služb institucije povabila na razgovor, vendar pa ne pomeni pravice do zaposlitve in ni zagotovilo, da ga bo institucija zaposlila.

3.   KAKO SE PRIJAVITI

Splošna navodila

Pred prijavo morajo kandidati skrbno preveriti, ali izpolnjujejo vse splošne in posebne razpisne pogoje, kar pomeni, da morajo najprej preučiti razpis in ta vodič ter sprejeti navedene pogoje.

Čeprav v razpisu ni starostnih omejitev, je treba upoštevati upokojitveno starost, ki jo določajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Kandidati morajo izpolniti prijavnico (izvirnik ali kopijo), ki spada k temu razpisu in je objavljena v tem Uradnem listu Urada za publikacije Evropske unije.

Dokumenti, poslani po preteku roka, se ne upoštevajo.

Kandidati invalidi ali kandidati, ki so v posebnih življenjskih okoliščinah (na primer nosečnost, dojenje, posebno zdravstveno stanje, zdravljenje itd.), ki utegnejo otežiti opravljanje preizkusov, morajo to navesti v prijavnici in posredovati vse koristne informacije, da uprava, če je mogoče, poskrbi za vse potrebne ukrepe. Po potrebi kandidati k prijavnici priložijo prosto napisana pojasnila, za katera menijo, da bi jim lahko olajšala opravljanje preizkusov.

Kako predložiti celotno dokumentacijo

1.

Izpolnite in podpišite prijavnico, ki spada k objavljenemu razpisu.

2.

Priložite oštevilčen seznam vseh potrdil, priloženih k dokumentaciji.

3.

Priložite vsa dokazila, ki ste jih predhodno oštevilčili.

4.

Pošljite dokumentacijo na način in v roku, navedenih v razpisu.

Katera dokazila priložiti k dokumentaciji

Splošna navodila

Ne pošiljajte izvirnikov, temveč le neoverjene fotokopije zahtevanih dokumentov. Navajanje spletnih strani se ne šteje za zahtevani dokument. Natisnjene spletne strani se ne štejejo kot potrdila, a jih lahko priložite izključno kot dodatno informacijo k potrdilom.

Opozarjamo, da morajo kandidati v primeru, da se uvrstijo na seznam uspešnih kandidatov in jim je ponujena služba, pred sklenitvijo delovne pogodbe predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov.

Življenjepis ne šteje kot dokazilo.

Kandidati se ne morejo sklicevati na prijavnice ali druge dokumente, poslane ob prijavah na predhodne razpise (2).

Kandidatom se dokumenti iz poslane dokumentacije ne vrnejo.

Dokazila za splošne pogoje

V tej fazi se ne zahtevajo dokumenti, ki potrjujejo, da:

je kandidat državljan katere od držav članic Evropske unije,

uživa državljanske pravice,

je izpolnil vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,

izpolnjuje moralna merila za opravljanje predvidenega dela.

Kandidati morajo podpisati prijavnico. S podpisom kandidat častno izjavlja, da izpolnjuje pogoje in da so navedene informacije resnične in popolne.

Dokazila za posebne pogoje in oceno kvalifikacij

Kandidati morajo izbirnemu odboru posredovati vse informacije in dokumente za preverjanje točnosti navedb v prijavnici.

Diplome in/ali potrdila o opravljenem študiju

Kandidati morajo predložiti fotokopije diplom ali potrdil, ki dokazujejo doseženo študijsko raven, ki jo zahteva razpis.

Izbirni odbor pri tem upošteva različne izobraževalne sisteme držav članic Evropske unije.

Za diplome po srednji šoli je treba navesti karseda natančne podatke, zlasti o trajanju študija in predmetniku, da izbirni odbor lahko oceni ustreznost diplom glede na vrsto razpisanega dela.

V primeru tehnične ali poklicne izobrazbe ter izpopolnjevalnih ali specialističnih tečajev mora kandidat navesti, ali gre za redni ali izredni način izpopolnjevanja ali za večerne tečaje ter predmetnik in uradno trajanje tečajev.

Delovne izkušnje

Če se v razpisu zahtevajo delovne izkušnje, se upoštevajo le tiste, ki jih je kandidat pridobil po končanem študiju ali pridobljenem zahtevanem nazivu. Potrdila morajo dokazati trajanje in raven delovnih izkušenj, kolikor se da natančno je treba opisati vrsto izvajanega dela, da izbirni odbor lahko oceni ustreznost izkušenj glede na razpisano delo.

Za vse delovne izkušnje je treba priložiti dokazila, zlasti:

potrdilo nekdanjega in sedanjega delodajalca o delovnih izkušnjah, potrebnih za uvrstitev v izbirni postopek;

če zaradi zaupnosti kandidat ne more priložiti potrebnih potrdil o delovnih izkušnjah, je treba namesto tega priložiti fotokopijo delovne pogodbe ali pisma o zaposlitvi in prve in zadnje plačilne liste;

za delovne izkušnje brez zaposlitve pri delodajalcu (samozaposlitve, svobodni poklici itd.) se lahko kot dokazilo priložijo računi, kjer je natančno navedena vrsta opravljenih storitev, ali druga ustrezna uradna potrdila.

Znanje jezikov

Za zahtevano znanje jezikov je treba priložiti diplomo, potrdilo ali prosto napisano častno izjavo z razlago o tem, kako je bilo jezikovno znanje pridobljeno.

Če se v kateri koli fazi izbirnega postopka izkaže, da so podatki v prijavnici netočni, zanje ni zahtevanih potrdil ali potrdila ne ustrezajo vsem pogojem, navedenim v razpisu, se kandidatovo prijavo razglasi za neveljavno.

4.   OBVESTILO

V skladu z dolžnostjo skrbnega ravnanja morajo kandidati poskrbeti, da je ustrezno izpolnjena in podpisana prijavnica (izvirnik ali fotokopija) z vsemi spremljevalnimi potrdili poslana s priporočeno pošto (3) v zahtevanem roku, kar potrjuje datum na poštnem žigu.

Prijavnice, poslane z nepriporočeno ali interno pošto, se ne bodo upoštevale. Oddelek za izbor talentov ne bo sprejemal osebno oddanih prijavnic.

Potrdilo o prejemu bo poslano le v primeru, če bo vezano na priporočeno pošto.

Če kandidati do datuma, ki je naveden v zadnjem odstavku razpisa, ne prejmejo dopisa v zvezi z njihovo prijavo, morajo poslati pismo ali elektronsko pošto (4) na Oddelek za izbor talentov.

Vsa pošta v zvezi s prijavo določenega kandidata mora vsebovati njegovo ime in številko izbirnega postopka.

Vsa pošta Evropskega parlamenta v zvezi z izbirnim postopkom, tudi vabilo k preizkusom, se pošilja po elektronski pošti na naslov, ki ga je kandidat navedel na prijavnici. Kandidat mora redno preverjati svoj elektronski poštni predal (najmanj dvakrat na teden) ter Oddelku za izbor talentov posredovati informacije o morebitnih spremembah osebnih podatkov.

Vsa sporočila v zvezi z izbirnim postopkom je treba poslati po elektronski pošti v poštni predal:

PE-226-S@ep.europa.eu

Če kandidati ne morejo več preverjati svojega elektronskega poštnega predala, je njihova odgovornost, da to nemudoma sporočijo Oddelku za izbor talentov ter posredujejo nov elektronski naslov.

Da se zaščiti neodvisnost izbirnega odbora, je vsako neposredno ali posredno vmešavanje kandidatov v njegovo delo strogo prepovedano in je lahko razlog za njihovo izločitev iz izbirnega postopka.

Vsa korespondenca z izbirnim odborom ter vsa vprašanja v zvezi z navodili ali potekom postopka morajo biti naslovljena izključno na Oddelek za izbor talentov 2, ki je zadolžen za komuniciranje s kandidati do zaključka izbirnega postopka.

5.   SPLOŠNE INFORMACIJE

Enake možnosti

Evropski parlament skuša preprečiti vsakršno obliko diskriminacije.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

Zahteve kandidatov za dostop do informacij, ki jih zadevajo

Pri izbirnih postopkih imajo kandidati pravico, da lahko pod spodaj opisanimi pogoji dostopajo do nekaterih informacij, ki jih neposredno in osebno zadevajo. V skladu s to pravico Evropski parlament kandidatu na njegovo zahtevo posreduje naslednje dodatne informacije:

(a)

kandidati, ki niso bili povabljeni na pisni preizkus, lahko na zahtevo prejmejo kopijo ocenjevalnega lista njihovih kvalifikacij. Zahtevke je treba vložiti v roku enega meseca od datuma, ko je bilo poslano pismo s sklepom.

(b)

Kandidati, ki niso uspešno opravili pisnega preizkusa in/ali niso bili vabljeni na ustni preizkus, lahko na zahtevo prejmejo kopijo svojega preizkusa ter kopijo osebnega ocenjevalnega lista z opombami izbirnega odbora. Zahtevke je treba vložiti v roku enega meseca od datuma, ko je bilo poslano pismo s sklepom.

(c)

Kandidati, ki so bili vabljeni na ustni preizkus, a njihovega imena ni na seznamu uspešnih kandidatov, so s točkami, ki so jih prejeli za različne preizkuse, seznanjeni le po tem, ko izbirni odbor sestavi seznam uspešnih kandidatov. Na zahtevo lahko prejmejo kopijo pisnega preizkusa in za vsak pisni ali ustni preizkus kopijo osebnega ocenjevalnega lista z opombami izbirnega odbora. Zahtevke za kopije je treba vložiti v roku enega meseca od datuma, ko je bilo poslano pismo s sklepom, da niso bili vključeni na seznam uspešnih kandidatov.

(d)

Kandidati, uvrščeni na seznam uspešnih kandidatov, so obveščeni le o tem, da so uspešno opravili izbirni postopek.

Zahteve se obravnavajo v skladu s tajnim potekom dela izbirnega odbora iz Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (Priloga III, člen 6) ter ob upoštevanju pravil v zvezi z varstvom posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov

Evropski parlament, ki je odgovoren za organizacijo izbirnih postopkov, zagotavlja, da se osebni podatki kandidatov obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (5), zlasti glede njihove zaupnosti in varnosti.

Potni stroški in stroški bivanja

Kandidatom, ki so vabljeni na opravljanje preizkusov, se delno povrnejo potni stroški in stroški bivanja. Ko so vabljeni na preizkuse, so seznanjeni z veljavnimi postopki in cenikom.

Naslov na prijavnici šteje za kraj, od koder se kandidat napoti na najbližjo lokacijo, kjer se opravljajo preizkusi. Sprememba naslova, ki jo kandidat sporoči po tem, ko Evropski parlament že pošlje vabila za preizkuse, se ne more upoštevati, razen če Parlament presodi, da so razlogi, ki jih navede kandidat, višja sila ali nepredvidene okoliščine.


(1)  Uredba (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68.

(2)  Ti pogoji veljajo za vse kandidate, tudi za uradnike in druge uslužbence Evropske unije.

(3)  Pošiljanje z zasebno kurirsko pošto velja kot pošiljanje s priporočeno pošto. V tem primeru datum na spremnici velja kot datum odposlane pošiljke.

(4)  Naslov: Parlement européen, Unité Sélection des talents – MON 05 S030, Procédure de sélection PE/226/S, rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgique/België. Elektronski naslov: PE-226-S@ep.europa.eu.

(5)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Unije in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA I

Okvirna razpredelnica diplom, ki omogočajo pristop k izbirnemu postopku funkcionalne skupine AD (1) (oceniti je treba od primera do primera.)

DRŽAVA

Univerzitetno izobraževanje – 4 leta ali več

Univerzitetno izobraževanje – najmanj 3 leta

Belgique – België – Belgien

Licence/Licentiaat / Diplôme d’études approfondies (DEA) / Diplôme d’études spécialisées (DES) / Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) / Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS) / Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS) / Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)/ Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrïeel ingenieur / Master — 60/120 ECTS / Master complémentaire — 60 ECTS ou plus

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) — 30 ECTS

Doctorat/Doctoraal Diploma

Bachelor académique (dit „de transition“) - 180 ECTS

Academisch gerichte Bachelor - 180 ECTS

България

Диплома за висше образование Бакалавър — 240 ECTS / Магистър — 300 ECTS / Доктор

Магистър след Бакалавър — 60 ECTS / Магистър след Професионален бакалавър по … — 120 ECTS

 

Česká republika

Diplom o ukončení vysokoškolského studia / Magistr / Doktor

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Danmark

Kandidatgrad/Candidatus / Master/Magistergrad (Mag.Art) / Licenciatgrad / Ph.d.-grad

Bachelorgrad (B.A or B. Sc) / Professionsbachelorgrad / Diplomingeniør

Deutschland

Master (alle Hochschulen) / Diplom (Univ.) / Magister / Staatsexamen / Doktorgrad

Bachelor / Fachhochschulabschluss (FH)

Staatsexamen (Regelstudienzeit 3 Jahre)

Eesti

Rakenduskõrghariduse diplom Bakalaureusekraad (160 ainepunkti) / Magistrikraad / Arstikraad / Hambaarstikraad / Loomaarstikraad / Filosoofiadoktor / Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti) / Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Céim Onórach Bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS) Honours Bachelor Degree (4 years/ 240 ECTS) / Céim Ollscoile University Degree /

Céim Mháistir (60-120 ECTS) Masters Degree (60-120 ECTS) / Céim Dochtúra Doctorate

Céim Onórach Bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng) Honours Bachelor Degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Ελλάδα

Πτυχίο [ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου), ΤΕΙ υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης] 4 χρόνια (1ος κύκλος)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

 

España

Licenciado / Ingeniero / Arquitecto / Graduado / Máster Universitario / Doctor

Diplomado / Ingeniero técnico

Arquitecto técnico/Maestro

France

Maîtrise / MST (maîtrise des sciences et techniques) / MSG (maîtrise des sciences de gestion)

DEST (diplôme d’études supérieures techniques) / DRT (diplôme de recherche technologique)

DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées) / DEA (diplôme d’études approfondies)

Master 1 / Master 2 professionnel / Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles / Diplôme d’ingénieur / Doctorat

Licence

Italia

Diploma di Laurea (DL) — da 4 a 6 anni / Laurea specialistica (LS) / Laurea magistrale (LM) / Master universitario di primo livello / Master universitario di secondo livello / Diploma di Specializzazione (DS) / Dottorato di ricerca (DR)

Diploma universitario (3 anni) / Diploma di Scuola diretta a fini speciali (3 anni) / Laurea — L180 crediti

Κύπρος

Πανεπιστημιακό Πτυχíο/Bachelor

Master / Doctorat

 

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredītpunkti) / Profesionālā bakalaura diploms / Maģistra diploms / Profesionālā maģistra diploms / Doktora grāds

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunkti)

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas / Bakalauro diplomas / Magistro diplomas / Daktaro diplomas / Meno licenciato diplomas

Profesinio bakalauro diplomas Aukštojo mokslo diplomas

Luxembourg

Master / Diplôme d’ingénieur industriel / DESS en droit européen

Bachelor / Diplôme d’ingénieur technicien

Magyarország

Egyetemi oklevél / Alapfokozat – 240 kredit / Mesterfokozat / Doktori fokozat

Főiskolai oklevél / Alapfokozat – 180 kredit vagy annál több

Malta

Bachelor’s degree / Master of Arts / Doctorate

Bachelor’s degree

Nederland

HBO Bachelor degree

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen /Doctoraat

Bachelor (WO)

Österreich

Master Magister/Magistra

Magister/Magistra (FH)

Diplom-Ingenieur/in

Diplom-Ingenieur/in (FH)

Doktor/in

PhD

Bachelor

Bakkalaureus/Bakkalaurea

Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Polska

Magister / Magister inżynier

Dyplom doktora

Licencjat / Inżynier

Portugal

Licenciado / Mestre / Doutor

Bacharel / Licenciado

Hrvatska

Baccalaureus / Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik / Prvostupnica)

Stručni Specijalist

Master degree (magistar struke) 300 kredit min

magistar inženjer/ magistrica inženjerka (mag. ing).

Doktor struke / Doktor umjetnosti

Baccalaureus / Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik / Prvostupnica)

România

Diplomă de Licență / Diplomă de inginer / Diplomă de urbanist / Diplomă de Master / Diplomă de Studii Aprofundate / Certificat de atestare (studii academice postuniversitare) / Diplomă de doctor

Diplomă de Licență

Slovenija

Univerzitetna diploma / Magisterij / Specializacija / Doktorat

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Slovensko

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia / bakalár (Bc.) / magister magister/inžinier / ArtD

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

Suomi/

Finland

Maisterin tutkinto — Magister-examen

Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen / Lisensiaatti/Licentiat

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen / Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Sverige

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera) / Licentiatexamen / Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå: Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng / Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå: Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng / Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

United Kingdom

Honours Bachelor degree / Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc) / Doctorate

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland


(1)  Za dostop do razredov 7 do 16 funkcionalne skupine AD je treba izpolnjevati dodatni pogoj, in sicer najmanj eno leto ustreznih delovnih izkušenj.


PRILOGA II

ZAHTEVE ZA PONOVNO OBRAVNAVO – PRITOŽBE – PRITOŽBE EVROPSKEMU VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

Kandidat, ki meni, da mu sklep daje podlago za pritožbo, lahko zahteva ponovno obravnavo tega sklepa, vloži pritožbo ali se pritoži Evropskemu varuhu človekovih pravic (1).

Zahteva za ponovno obravnavo

Kandidati lahko od izbirnega odbora zahtevajo ponovno obravnavo naslednjih sklepov:

neuvrstitev v izbirni postopek,

nepovabilo na pisni preizkus in

nepovabilo na ustne preizkuse.

Izbirni odbor ne more ponovno obravnavati sklepa o nevključitvi na rezervni seznam.

Utemeljene zahteve za ponovno obravnavo je treba po elektronski pošti poslati na naslov PE-226-S@ep.europa.eu v roku desetih koledarskih dni od datuma, ko je Oddelek za izbor talentov po elektronski pošti posredoval sklep. Odgovor se zainteresiranemu kandidatu pošlje v najkrajšem možnem roku.

Pritožbe

Pritožbo na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (2) je treba nasloviti na:

M. le Secrétaire général

Parlement européen

Bât. Konrad Adenauer

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Pritožba je mogoča v vseh fazah izbirnega postopka.

Opozoriti je treba, da imajo izbirni odbori široke pristojnosti pri ocenjevanju, da odločajo popolnoma neodvisno in da organ za imenovanje ne more spreminjati njihovih sklepov. Nadzor nad njihovimi pristojnostmi ocenjevanja se izvede le v primerih očitnih kršitev pravil, ki veljajo za opravljanje njihovega dela. V tem primeru se sklep izbirnega odbora lahko izpodbija neposredno pred Sodiščem Evropske unije brez predhodno vložene pritožbe v skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije.

Pritožbe je treba nasloviti na:

Tribunal de l’Union européenne

2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

na podlagi člena 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 91 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije.

Ta možnost velja le za sklepe izbirnega odbora.

Proti upravnim sklepom, ki ne dopuščajo udeležbe v postopku in katerih utemeljitev je neskladnost prijave s pogoji za udeležbo v izbirnem postopku iz točke B.1 razpisa, je mogoča pritožba pri Sodišču Evropske unije le po tem, ko je že bila vložena zgoraj navedena pritožba.

Za vložitev pritožbe pri Sodišču Evropske unije je nujno posredovanje odvetnika, pristojnega za delovanje pred sodiščem katere od držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.

Roki iz členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, ki so predvideni za ti dve vrsti pritožb, začnejo teči od trenutka obvestila o prvotnem sklepu, ki je podlaga za pritožbo, v primeru zahteve za ponovno obravnavo pa od trenutka obvestila s prvotnim odgovorom izbirnega odbora.

Pritožbe pri Evropskem varuhu človekovih pravic

Za vse državljane Evropske unije velja, da se pritožba naslovi na:

Médiateur européen

1 avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 STRASBOURG Cedex

FRANCE

v skladu s členom 228(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter s pogoji iz Sklepa Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom (3).

Kandidate opozarjamo na dejstvo, da vložitev pritožbe pri Evropskem varuhu človekovih pravic ne vpliva na rok za pritožbe iz člena 91 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije za vložitev pritožbe pri Sodišču Evropske unije na podlagi člena 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  Ugovor, pritožba ali pritožba pri Evropskem varuhu človekovih pravic ne prekine dela izbirnega odbora.

(2)  Uredba (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68.

(3)  Sklep Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (UL L 113, 4.5.1994, str. 15).


 

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4