ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 191A

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
6. junij 2019


Vsebina

Stran

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

2019/C 191 A/01

Razpis javnega natečaja – EPSO/AD/374/19 – Upravni uslužbenci (AD 7) na naslednjih področjih: 1. Konkurenčno pravo; 2. Finančno pravo; 3. Pravo ekonomske in monetarne unije; 4. Finančna pravila, ki se uporabljajo za proračun EU; 5. Zaščita eurokovancev pred ponarejanjem

1


SL

 


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

6.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 191/1


RAZPIS JAVNEGA NATEČAJA

EPSO/AD/374/19 – UPRAVNI USLUŽBENCI (AD 7) NA NASLEDNJIH PODROČJIH:

1. Konkurenčno pravo

2. Finančno pravo

3. Pravo ekonomske in monetarne unije

4. Finančna pravila, ki se uporabljajo za proračun EU

5. Zaščita eurokovancev pred ponarejanjem

(2019/C 191 A/01)

Rok za prijavo: 9. julij 2019 do 12. ure (opoldne) po srednjeevropskem času

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javni natečaj, s katerim bo na podlagi kvalifikacij in testov sestavil rezervne sezname uspešnih kandidatov. Te sezname lahko Evropska komisija uporabi za zaposlovanje novih javnih uslužbencev na delovna mesta „ upravnih uslužbencev “ (funkcionalna skupina AD).

Ta razpis natečaja in njegove priloge so pravno zavezujoči okvir za te izbirne postopke.

Splošna pravila za javne natečaje so v PRILOGI III.

Želeno število uspešnih kandidatov:

1. Konkurenčno pravo – 60

2. Finančno pravo – 33

3. Pravo ekonomske in monetarne unije – 13

4. Finančna pravila, ki se uporabljajo za proračun EU – 38

5. Zaščita eurokovancev pred ponarejanjem – 12

Ta razpis se nanaša na pet področij. Kandidati se lahko prijavijo samo za enega. Izbrati ga morajo ob elektronski prijavi. Ko elektronsko prijavo potrdijo, izbire ne morejo več spremeniti.

NALOGE UPRAVNIH USLUŽBENCEV

1.   Konkurenčno pravo

Izbrani kandidati bodo kot odgovorne osebe za posamezne zadeve ali referenti zaposleni večinoma v enoti Generalnega direktorata Evropske komisije za konkurenco (GD COMP) ali Pravne službe. Od kandidatov se pričakuje, da bodo sposobni takoj opravljati delo in da bodo pod nadzorom nadrejenih sodelovali v skupinah, zadolženih za analizo trgov ob upoštevanju obstoječega pravnega okvira pravil in postopkov konkurence.

Delo med drugim vključuje naslednje naloge:

izvajanje preiskav: razgovori z udeleženci na trgu, priprava in analiza vprašalnikov za raziskavo trga, pregled internih dokumentov,

pravne in ekonomske analize,

priprava sklepov in predlogov politik,

predstavitev zadev in predlaganih usmeritev nadrejenim in komisarju,

pomoč Pravni službi Evropske komisije in zastopanje Pravne službe Evropske komisije v postopkih pred sodiščema Evropske unije (EU),

sodelovanje v različnih delovnih skupinah na področju vprašanj politike zakonodaje itd.

2.   Finančno pravo

Izbrani kandidati bodo kot referenti zaposleni večinoma v enoti Generalnega direktorata Evropske komisije za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov (GD FISMA) ali Pravne službe. Od kandidatov se pričakuje, da bodo sposobni takoj opravljati delo in da bodo pod nadzorom nadrejenih pripravljali dokumente s svojega področja ter sodelovali na sestankih z državami članicami in drugimi zainteresiranimi stranmi, da bi pojasnili/zagovarjali stališče Evropske komisije.

Izbrani kandidati bodo kot finančni pravniki zaposleni večinoma na GD FISMA, Generalnem direktoratu za ekonomske in finančne zadeve (GD ECFIN) ali v Pravni službi. Od kandidatov se pričakuje, da bodo sposobni takoj opravljati delo in da bodo pod nadzorom nadrejenih pripravljali zakonodajo in nadzorovali skladnost nacionalnih zakonodaj s pravom EU na področju, za katerega bodo pristojni. Če bo to potrebno v enoti, v kateri bodo delali, bodo morali tudi pripravljati sklepe in delovne dokumente. Med njihovimi nalogami bo tudi predstavljanje njihove enote na sestankih z drugimi službami Komisije ter odgovarjanje na vprašanja javnosti in članov Evropskega parlamenta. Sodelovali bodo tudi pri pripravi informativnih obvestil za predpostavljenega komisarja, generalnega direktorja ali direktorja.

3.   Pravo ekonomske in monetarne unije

Izbrani kandidati bodo kot pravniki, specializirani za pravo ekonomske in monetarne unije, zaposleni večinoma na Generalnem direktoratu Evropske komisije za ekonomske in finančne zadeve (GD ECFIN) ali v Pravni službi (LS). Od kandidatov se pričakuje, da bodo sposobni takoj opravljati delo in da bodo pod nadzorom nadrejenih opravljali predvsem naslednje naloge:

priprava zakonodaje o delovanju ekonomske in monetarne unije in pogajanja v zvezi s to zakonodajo,

ocenjevanje združljivosti nacionalnih zakonodaj z zahtevami okvira EU,

priprava in vodenje postopkov za ugotavljanje kršitev, če se prepoznajo nacionalni ukrepi, ki pomenijo kršitev pravnih zahtev,

pripravljanje poglavja o ekonomski in monetarni uniji za konvergenčno poročilo v postopkih vstopa v euroobmočje in sodelovanje v razpravah v zvezi s poglavjem o ekonomski in monetarni uniji v pristopnih pogajanjih,

pripravljanje ocen, informativnih obvestil in opornih točk za govore za svoje politične in upravne nadrejene s področja, za katerega bodo izbrani kandidati pristojni,

priprava ocen o vprašanjih v zvezi z gospodarskim in monetarnim pravom EU,

pomoč Pravni službi Evropske komisije ali zastopanje Pravne službe Evropske komisije v postopkih pred sodiščema Evropske unije (EU).

Od izbranih kandidatov se pričakuje tudi, da bodo predstavljali svojo enoto ali Komisijo na sestankih z drugimi službami Komisije, državami članicami, centralnimi bankami, Evropskim parlamentom in drugimi ustreznimi deležniki.

4.   Finančna pravila, ki se uporabljajo za proračun EU

Izbrani kandidati bodo kot pravniki, specializirani za pravila, ki se uporabljajo za proračun EU, zaposleni večinoma na Generalnem direktoratu Evropske komisije za proračun (GD BUDG) ali v Pravni službi. Od kandidatov se pričakuje, da bodo sposobni takoj opravljati delo in da bodo pod nadzorom nadrejenih opravljali naslednje naloge:

svetovanje službam Evropske komisije, institucijam EU in organom Unije glede izvajanja in razlage finančne uredbe in drugih posebnih sektorskih programov (nepovratna sredstva, javno naročanje, finančni instrumenti, druge oblike prispevkov, skrbniški skladi, mednarodni sporazumi itd.),

priprava orodij za usposabljanje in razvoj ter navodil za uporabo teh pravil in za podporo (služba za pomoč) službam Evropske komisije, institucijam EU in organom Unije,

pomoč pri pripravi sklepov o financiranju; standardni modeli pogodb, med drugim pri sistemu e-nepovratnih sredstev/e-javnega naročanja,

pravno svetovanje pri reševanju težav v zvezi s finančnim vodenjem projektov,

pomoč in svetovanje službam Evropske komisije pri pogajanjih o novih temeljnih aktih za programe porabe v obdobju po letu 2020 in izvajanju teh aktov,

pomoč Pravni službi Evropske komisije ali zastopanje Pravne službe Evropske komisije v postopkih pred sodiščema Evropske unije (EU).

5.   Zaščita eurokovancev pred ponarejanjem

Od izbranih kandidatov se pričakuje, da bodo kot analitiki Generalnega direktorata Evropske komisije za ekonomske in finančne zadeve (GD ECFIN) sposobni takoj opravljati delo, delali pa bodo zlasti v Evropskem tehničnem in znanstvenem centru (ETSC).

Glavne delovne naloge so med drugim:

opravljanje ustrezne tehnične analize sumljivih kovancev, razvrstitev vsake nove vrste ponarejenega eurokovanca in tehnična pomoč organom držav članic,

priprava obveščevalnih podatkov v zvezi s ponaredki eurokovancev za uporabo organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj,

zagotavljanje in spremljanje izboljšav tehničnih in operativnih sposobnosti ter zmožnosti držav članic za ravnanje s ponarejenimi kovanci,

predlaganje in organiziranje seminarjev za usposabljanje strokovnjakov iz držav članic in tretjih držav,

pomoč pri izvajanju zakonodaje EU na področju zaščite evra pred goljufijami in ponarejanjem,

usklajevanje tehničnih dejavnosti med nacionalnimi centri za analizo kovancev (CNAC) držav članic,

predstavljanje Komisije in ETSC v odborih, delovnih skupinah in na sestankih z drugimi institucijami ter zasebnim sektorjem,

priprava in sestavljanje statističnih in tehničnih poročil, internih obvestil, informativnih obvestil in druge ustrezne dokumentacije.

Več informacij o nalogah, ki jih boste opravljali, je v PRILOGI I.

POGOJI ZA PRIPUSTITEV K NATEČAJU

Kandidati morajo na zadnji dan roka za elektronsko prijavo izpolnjevati VSE naslednje splošne in posebne pogoje:

(1)   Splošni pogoji

uživati vse pravice kot državljani države članice EU,

imeti izpolnjene vse nacionalne zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,

biti moralno primerni za opravljanje predvidenih nalog.

(2)   Posebni pogoji – jeziki

Od kandidatov se zahteva znanje vsaj dveh uradnih jezikov EU , in sicer enega vsaj na stopnji C1 (temeljito znanje) in drugega vsaj na stopnji B2 (zadovoljivo znanje).

Te zahtevane najnižje stopnje se nanašajo na vse jezikovne spretnosti (govorjenje, pisanje ter bralno in slušno razumevanje) iz prijave. Te spretnosti ustrezajo spretnostim iz skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr).

V tem razpisu natečaja jeziki pomenijo:

1. jezik: jezik, ki se uporablja za računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa;

2. jezik: jezik, ki se uporablja za izbor na podlagi kvalifikacij (Talent Screener), teste v ocenjevalnem centru ter komuniciranje med uradom EPSO in kandidati, ki so vložili veljavno prijavo; ne sme biti isti kot 1. jezik.

2. jezik mora biti angleščina, francoščina, italijanščina ali nemščina .

Uspešni kandidati, zaposleni za ta specifična področja, morajo imeti zadovoljivo znanje (vsaj na stopnji B2) angleščine, francoščine, italijanščine ali nemščine. Znanje dodatnih jezikov je sicer prednost, vendar zadevne službe Komisije za analitsko delo, interno komunikacijo ter pripravo sklepov, poročil in drugih dokumentov uporabljajo omejeno število jezikov. Te službe imajo veliko stikov z državami članicami, zunanjimi deležniki in glavnimi institucijami, ki delujejo na zadevnih področjih (npr. ECB, EIB, EBA) in imajo sedež predvsem v Belgiji, Franciji, Luksemburgu in Nemčiji.

Konkretneje, za dejavnosti na področju ekonomije, financ in konkurence so potrebni pogosti stiki z državami članicami (npr. v okviru evropskega semestra), finančnimi službami in sektorjem kapitalskega trga, kot tudi z gospodarskimi akterji, vključno s podjetji, ki delujejo na področjih, kot so bančništvo, finance, zavarovalništvo ali proizvodnja (npr. za uporabo konkurenčnega prava EU, vključno s pregledi na kraju samem).

Ta izbira je v interesu službe, saj se po dosedanjih izkušnjah na teh področjih največ uporabljajo navedeni jeziki. Nekateri od njih so še posebej pomembni na nekaterih področjih varovanja konkurence, zato bi bili samo uspešni kandidati, ki poleg svojega 1. jezika zadovoljivo obvladajo angleščino, francoščino, italijanščino ali nemščino, sposobni takoj opravljati delo.

(3)   Posebni pogoji – kvalifikacije in delovne izkušnje

1.   Konkurenčno pravo:

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj štiriletnemu visokošolskemu študiju na področju prava, ki ji sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj v zvezi z uporabo pravil in postopkov na področju konkurence,

ali

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj triletnemu visokošolskemu študiju na področju prava, ki ji sledi vsaj 7 let delovnih izkušenj v zvezi z uporabo pravil in postopkov na področju konkurence,

ali

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj štiriletnemu visokošolskemu študiju na drugem področju, ki ji sledi vsaj 8 let delovnih izkušenj v zvezi z uporabo pravil in postopkov na področju konkurence,

ali

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj triletnemu visokošolskemu študiju na drugem področju, ki ji sledi vsaj 9 let delovnih izkušenj v zvezi z uporabo pravil in postopkov na področju konkurence,

2.   Finančno pravo:

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj štiriletnemu visokošolskemu študiju na področju prava, ki ji sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj v zvezi z uporabo finančnih pravil in postopkov,

ali

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj triletnemu visokošolskemu študiju na področju prava, ki ji sledi vsaj 7 let delovnih izkušenj v zvezi z uporabo finančnih pravil in postopkov,

3.   Pravo ekonomske in monetarne unije:

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj štiriletnemu visokošolskemu študiju na področju prava, ki ji sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj v zvezi z uporabo pravil in postopkov evropske monetarne unije,

ali

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj triletnemu visokošolskemu študiju na področju prava, ki ji sledi vsaj 7 let delovnih izkušenj v zvezi z uporabo pravil in postopkov evropske monetarne unije,

4.   Finančna pravila, ki se uporabljajo za proračun EU:

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj štiriletnemu visokošolskemu študiju na področju prava, ki ji sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj v zvezi s finančnimi pravili in postopki, ki se uporabljajo za proračun EU,

ali

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj triletnemu visokošolskemu študiju na področju prava, ki ji sledi vsaj 7 let delovnih izkušenj v zvezi s finančnimi pravili in postopki, ki se uporabljajo za proračun EU,

ali

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj štiriletnemu visokošolskemu študiju na drugem področju, ki ji sledi vsaj 8 let delovnih izkušenj v zvezi s finančnimi pravili in postopki, ki se uporabljajo za proračun EU,

ali

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj triletnemu visokošolskemu študiju na drugem področju, ki ji sledi vsaj 9 let delovnih izkušenj v zvezi s finančnimi pravili in postopki, ki se uporabljajo za proračun EU,

5.   Zaščita eurokovancev pred ponarejanjem:

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj štiriletnemu visokošolskemu študiju, ki ji sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj v zvezi z zaščito eura pred ponarejanjem,

ali

raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj triletnemu visokošolskemu študiju, ki ji sledi vsaj 7 let delovnih izkušenj v zvezi z zaščito eura pred ponarejanjem.

Primeri minimalnih kvalifikacij so v PRILOGI IV.

IZBIRNI POSTOPEK

(1)   Postopek prijave

Pri izpolnjevanju prijave morajo kandidati izbrati 1. in 2. jezik. 1. jezik morajo izbrati izmed vseh 24 uradnih jezikov EU, kot 2. jezik pa angleščino, francoščino, italijanščino ali nemščino. Poleg tega morajo potrditi, da izpolnjujejo pogoje za izbrano področje, ter navesti druge informacije, relevantne za izbrani natečaj (na primer informacije o diplomah in delovnih izkušnjah ter odgovore na vprašanja z zadevnega področja (Talent Screener – „preverjanje dodatnih sposobnosti“)).

Kandidati lahko prijavo izpolnijo v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU, razen oddelka Talent Screener, ki ga morajo izpolniti v jeziku, ki so ga izbrali kot 2. jezik , in sicer iz naslednjih razlogov: Talent Screener natečajna komisija uporabi za primerjalno oceno in kot referenčni dokument med razgovorom o zadevnem področju v ocenjevalnem centru, uporabi pa se tudi pri zaposlovanju, če kandidat uspešno opravi natečaj. Zato je v interesu službe in kandidatov, da se Talent Screener izpolni v 2. jeziku.

Do celotnih prijav kandidatov bodo dostopale natečajna komisija (med natečajem) in službe za človeške vire evropskih institucij (za namene zaposlovanja uspešnih kandidatov), ki delajo v omejenem številu sporazumevalnih jezikov.

Kandidati, ki bodo uspešno opravili natečaj in bodo uvrščeni na rezervni seznam, bodo morali službam, ki zaposlujejo, priskrbeti prevod prijave v 2. jezik, tj. angleščino, francoščino, italijanščino ali nemščino, če prijave niso izpolnili v enem od teh jezikov.

Kandidati s potrditvijo prijave izjavljajo, da izpolnjujejo vse pogoje iz oddelka „Pogoji za pripustitev k natečaju“. Ko kandidati prijavo potrdijo, je ne morejo več spremeniti. Dolžnost kandidatov je, da prijavo izpolnijo in potrdijo v roku .

(2)   Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa

Če bo število prijavljenih kandidatov preseglo prag , ki ga bo za posamezno področje določil direktor urada EPSO v vlogi organa za imenovanja, bodo vsi kandidati, ki so svojo prijavo potrdili v roku, povabljeni na opravljanje računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa v enem od pooblaščenih centrov urada EPSO.

Če kandidati ne dobijo drugačnih navodil, morajo rezervirati termin za opravljanje testov z vprašanji izbirnega tipa v skladu z navodili urada EPSO. Praviloma bodo za opravljanje testov imeli na voljo več datumov na različnih lokacijah. Obdobji, ko lahko rezervirajo termin in opravljajo teste, sta omejeni .

Če bo število prijavljenih kandidatov pod določenim pragom , se bodo ti testi opravljali v ocenjevalnem centru (glej točko 5).

Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa bodo organizirani, kot sledi:

Testi

Jezik

Vprašanja

Trajanje

Ocenjevanje

Zahtevano najmanjše število točk

Besedno sklepanje

1. jezik

20 vprašanj

35 minut

od 0 do 20 točk

10/20

Številčno sklepanje

1. jezik

10 vprašanj

20 minut

od 0 do 10 točk

številčno in abstraktno sklepanje skupaj: 10/20

Abstraktno sklepanje

1. jezik

10 vprašanj

10 minut

od 0 do 10 točk

Ti testi so izločilni, vendar se njihovi rezultati ne prištejejo k rezultatom drugih testov, ki se opravljajo v ocenjevalnem centru.

(3)   Preverjanje izpolnjevanja pogojev za pripustitev k natečaju

Izpolnjevanje pogojev za pripustitev k natečaju iz oddelka „Pogoji za pripustitev k natečaju“, se bo preverilo na podlagi podatkov iz elektronskih prijav kandidatov. Urad EPSO bo preveril izpolnjevanje splošnih pogojev za pripustitev k natečaju, natečajna komisija pa izpolnjevanje posebnih pogojev za pripustitev k natečaju iz oddelkov „Izobraževanje in usposabljanje“, „Delovne izkušnje“ in „Jezikovno znanje“ elektronskih prijav kandidatov.

Obstajata dve možnosti:

če bodo računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa organizirani predhodno , se bo glede izpolnjevanja navedenih pogojev dokumentacija kandidatov preverila po padajočem vrstnem redu števila zbranih točk na teh testih, dokler število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju, ne bo doseglo praga, ki ga bo pred testi določil direktor urada EPSO v vlogi organa za imenovanja. Dokumentacija ostalih kandidatov se ne bo preverjala;

če računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa ne bodo organizirani predhodno , se bo glede izpolnjevanja navedenih pogojev preverila dokumentacija vseh kandidatov, ki so svojo prijavo potrdili v roku.

(4)   Izbor na podlagi kvalifikacij (Talent Screener)

Da bi natečajna komisija lahko objektivno ocenila primerjalne dosežke vseh kandidatov na strukturiran način, morajo vsi kandidati na istem področju tega natečaja v prijavi odgovoriti na isti sklop vprašanj v oddelku „Talent Screener“ („preverjanje dodatnih sposobnosti“). Izbor na podlagi kvalifikacij bo opravljen samo za kandidate, za katere se šteje, da izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju , kot je opisano v točki 3, in sicer samo na podlagi informacij iz oddelka „Talent Screener“. Zato morajo kandidati v odgovore v oddelku „Talent Screener“ vključiti vse relevantne informacije, tudi če so jih navedli že v drugih oddelkih svoje prijave. Vprašanja temeljijo na merilih za izbor iz tega razpisa.

Seznam meril je v PRILOGI II.

Za izbor na podlagi kvalifikacij bo natečajna komisija najprej za vsako merilo za izbor določila utež (od 1 do 3), ki odraža relativno pomembnost posameznega merila, in vsak odgovor kandidatov točkovala s točkami od 0 do 4. Točke se pomnožijo z utežjo za posamezno merilo in seštejejo, da se določijo kandidati, katerih profil najbolj ustreza predvidenim nalogam.

Na naslednjo stopnjo se bodo uvrstili samo kandidati, ki bodo pri izboru na podlagi kvalifikacij med najboljšimi po skupnem številu točk.

(5)   Ocenjevalni center

V ocenjevalni center bo povabljenih največ 3-krat toliko kandidatov , kot je želeno število uspešnih kandidatov za posamezno področje. Kandidati, ki bodo na podlagi podatkov iz elektronske prijave izpolnjevali pogoje za pripustitev k natečaju in bodo pri izboru na podlagi kvalifikacij med najboljšimi po skupnem številu točk , bodo povabljeni na eno- ali dvodnevno opravljanje testov v ocenjevalnem centru, najverjetneje v Bruslju , kjer bodo opravljali teste v 2. jeziku .

Če računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa iz točke 2 niso bili organizirani predhodno , se bodo opravljali v ocenjevalnem centru. Ti testi so izločilni, vendar se njihovi rezultati pri izračunu kandidatove končne ocene ne prištejejo k rezultatom drugih testov, ki se opravljajo v ocenjevalnem centru.

Če kandidati ne dobijo drugačnih navodil, bodo morali v ocenjevalni center na USB ključku prinesti skenirane kopije dokazil. Med testi v ocenjevalnem centru bo urad EPSO zadevne dokumente prenesel in ključek še isti dan vrnil kandidatom.

V ocenjevalnem centru bo potekalo testiranje osmih splošnih kompetenc in zahtevanih kompetenc s posameznega zadevnega področja, in sicer s štirimi testi (razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc, razgovor o zadevnem področju, skupinska vaja in študija primera), kot je opisano v nadaljevanju:

Kompetenca

Testi

1.

Analitično mišljenje in reševanje problemov

skupinska vaja

študija primera

2.

Sporazumevanje

študija primera

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

3.

Kakovost in učinkovitost

študija primera

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

4.

Učenje in razvoj

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

5.

Prednostno razporejanje in organizacija dela

skupinska vaja

študija primera

6.

Vzdržljivost

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

7.

Skupinsko delo

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

8.

Vodstvene sposobnosti

skupinska vaja

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc

Zahtevano najmanjše število točk: 3/10 na kompetenco in 40/80 skupaj.

Kompetenca

Test

Zahtevano najmanjše število točk

Kompetence z zadevnega področja

razgovor o zadevnem področju

50/100

(6)   Rezervni seznam

Natečajna komisija bo po preverjanju dokazil in kvalifikacij (Talent Screener) kandidatov za vsako področje sestavila rezervni seznam z imeni kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju ter bodo zbrali zahtevano najmanjše število točk pri vseh testih in bodo po ocenjevalnem centru med najboljšimi glede na končno oceno, dokler ne bo doseženo želeno število uspešnih kandidatov. Seznam imen bo sestavljen po abecednem redu.

Rezervni seznami in spričevala kompetenc uspešnih kandidatov s kvalitativnimi povratnimi informacijami natečajne komisije bodo na voljo institucijam EU za postopke zaposlovanja in prihodnji razvoj poklicne poti. Vključitev na rezervni seznam še ne daje pravice do zaposlitve ali zagotovila zanjo .

ENAKE MOŽNOSTI IN POSEBNE PRILAGODITVE

Urad EPSO si prizadeva za enakost možnosti, obravnave in dostopa za vse kandidate.

Če bi invalidnost ali zdravstveno stanje lahko vplivala na vašo sposobnost opravljanja testov, to navedite v prijavi ter nam sporočite, kakšno prilagoditev potrebujete.

Več informacij o naši politiki enakih možnosti in postopku za uveljavljanje posebnih prilagoditev je na voljo na našem spletišču (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_sl) in v splošnih pravilih, ki so priložena temu razpisu (pod točko 1.3 Enake možnosti in posebne prilagoditve).

PRIJAVA

Za prijavo morajo kandidati najprej ustvariti račun EPSO. Kandidat za vse prijave EPSO ustvari samo en račun.

Kandidati se morajo prijaviti elektronsko na spletišču urada EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

9. julij 2019 do 12. ure (opoldne) po srednjeevropskem času


PRILOGA I

NALOGE

1.   Konkurenčno pravo

Evropska komisija išče referente ali odgovorne osebe z dobrim poznavanjem in strokovnim obvladovanjem evropskega konkurenčnega prava (protimonopolno pravo, združitve in/ali državna pomoč) in izkazanimi izkušnjami z uporabo pravil in postopkov varovanja konkurence. Kandidati morajo imeti izkazano sposobnost analize zadev s področja konkurence in pri tem ustrezno upoštevati gospodarske vidike, pripravljati pravne ocene v skladu s konkurenčnimi pravili in postopki ter oblikovati osnutke pravnih aktov.

Glavne naloge zadevajo opravljanje analiz v zvezi z evropsko protimonopolno politiko ter politiko združitev in državne pomoči, njeno izvrševanje ter opravljanje upravnih, svetovalnih in nadzornih nalog v zvezi z dejavnostmi konkurenčne politike Evropske unije.

Naloge referentov bodo različne glede na to, ali bodo delali na področju protimonopolne politike, združitev ali državne pomoči ali v Pravni službi. Tako lahko naloge na primer vključujejo:

presojo, ali bi določeno ravnanje ali sporazum med podjetji lahko pomenil kršitev člena 101 ali 102 PDEU;

presojo, ali bi priglašena koncentracija privedla do bistvenega oviranja učinkovite konkurence v smislu člena 2(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 („Uredba o združitvah“) in ali bi zaveze, ki sta jih predlagali stranki, odpravile pomisleke glede konkurence zaradi koncentracije;

presojo vprašanj glede pristojnosti med potekom zadeve, npr. ali transakcija pomeni koncentracijo z razsežnostjo EU, za katero velja uredba o združitvah;

presojo postopkovnih vprašanj, tudi v zvezi z dostopom do spisov;

presojo, ali se določen ukrep lahko šteje kot državna pomoč v skladu z opredelitvijo iz člena 107(1) PDEU;

analizo ocene združljivosti ukrepa državne pomoči v skladu z obstoječimi pravili;

izvajanje tržnih raziskav, tudi z vprašalniki in razgovori z udeleženci na trgu;

pripravo in oblikovanje notranjih dopisov, sklepov Komisije in drugih postopkovnih dokumentov (kot so obvestila o nasprotovanju);

pripravo in oblikovanje zakonodaje, sporočil Komisije in drugih političnih dokumentov v zvezi s politiko EU na področju preprečevanja monopolov, združitev in državne pomoči;

pomoč Pravni službi Evropske komisije ali zastopanje Pravne službe Evropske komisije v postopkih pred sodiščema Evropske unije.

2.   Finančno pravo

Evropska komisija išče pravnike z dobrim poznavanjem finančnega prava in strokovnim znanjem na tem področju (predvsem urejanje bančništva, sanacija in reševanje bank, pravo o finančnih storitvah (za potrošnike), pravo na področju vrednostnih papirjev, infrastrukture finančnih trgov, potrgovanja in kapitalskih trgov, investicijskih podjetij in skladov, zavarovalniško pravo in pravo pokojninskih skladov, insolvenčno pravo, pravo podjetniškega financiranja) ter izkazanimi izkušnjami pri uporabi ustrezne zakonodaje ali svetovanju na njenem področju.

Pravniki morajo imeti izkazano sposobnost pripravljanja pravnih mnenj, pravnih instrumentov in dokumentov, analize primerov, dajanja pravnih ocen in svetovanja.

Glavne naloge pravnikov so med drugim oblikovanje in priprava zakonodaje Evropske unije in pogajanja o njej, spremljanje izvajanja/prenosa zakonodaje v nacionalno zakonodajo, opravljanje svetovalnih, administrativnih in usklajevalnih nalog ter udeležba na mednarodnih forumih na ustreznih področjih politike. Naloge pravnikov so lahko različne glede na področje finančnega prava, na katerem bodo delali. Med njimi so lahko:

prispevanje k opredelitvi politike in razvijanje posebnih področij zakonodaje Evropske unije na področju finančnih storitev ter pomoč pri postopkih odločanja, zlasti s pravnimi nasveti in prispevki;

oblikovanje zakonodaje Evropske unije, zlasti s pripravo zakonodajnih predlogov Komisije na različnih področjih finančnega prava, ter zagotavljanje pravne zanesljivosti in usklajenosti predlaganih pravnih aktov, tudi tistih, ki jih pripravijo evropski nadzorni organi in jih podpre Evropska komisija;

sodelovanje v medinstitucionalnih pogajanjih za sprejetje zakonodaje Evropske unije, udeležba na sestankih v Svetu in Evropskem parlamentu, predstavljanje zakonodajnih predlogov nacionalnim regulativnim organom, deležnikom, interesnim skupinam ter drugim institucijam Unije;

izvajanje obsežnih pravnih raziskav na področju prava Evropske unije, nacionalnega ali mednarodnega prava, vključno s sodno prakso, podrobne analize dodeljenih zadev, priprava pravnih mnenj, pravnih instrumentov in dokumentov glede izvajanja in razlage pravil in postopkov na področju finančnih storitev ter drugih zakonskih določb, ki se uporabljajo;

spremljanje skladnosti nacionalnih zakonodaj z zakonodajo Evropske unije (vzdrževanje stikov z nacionalnimi upravami, odgovarjanje na vprašanja državljanov, podjetij in javnih organov, obdelava parlamentarnih vprašanj, peticij Evropskemu parlamentu ter zahtev za dostop do dokumentov, obravnava pritožb in vodenje predsodne faze postopka ugotavljanja kršitev prava Evropske unije);

opravljanje nalog v zvezi s stopnjami sodnega postopka, npr. pomoč pri pripravi stališč/pripomb pred Sodiščem Evropske unije ali Splošnim sodiščem;

sodelovanje v pogajanjih o mednarodnih sporazumih ali prispevanje k delu na področju mednarodne standardizacije (kot so Baselski odbor za bančni nadzor, Mednarodno združenje zavarovalnih nadzornikov, Odbor za finančno stabilnost itd.), zlasti za zagotovitev konvergence regulativnega in nadzornega okvira;

udeležba na pripravljalnih sestankih in navezovanje stikov z osebami na enakovrednih položajih v nadzornih organih evropskega sistema finančnega nadzora, prispevanje k delu drugih ustreznih mednarodnih delovnih skupin, sodelovanje na seminarjih in konferencah o zakonodaji na področju finančnih storitev;

sodelovanje s strokovnjaki in osebami na enakovrednih položajih v institucijah EU (Evropska komisija, Evropski parlament, Svet Evropske unije, Evropska centralna banka), nacionalnih organih in pri drugih deležnikih;

pripravljanje informativnih obvestil in izjav za tisk, predstavljanje Komisije na sestankih z državami članicami in deležniki (vlagatelji, industrija, regulatorji);

pomoč Pravni službi Evropske komisije ali zastopanje Pravne službe Evropske komisije v postopkih pred sodiščema Evropske unije.

3.   Pravo ekonomske in monetarne unije

Evropska komisija išče pravnike z dobrim poznavanjem pravnega okvira ekonomske in monetarne unije in izkazanimi izkušnjami na tem področju.

Kandidati morajo imeti izkazano sposobnost presoje pravnih vprašanj glede izvajanja poglavja Pogodbe o ekonomski in monetarni uniji in/ali sekundarne zakonodaje na njegovi podlagi. Sposobni morajo biti prispevati k pripravi pravnih predlogov in analizam na tem področju ter ustrezno svetovati vodstvu.

Naloge izbranih kandidatov so lahko med drugim:

ocenjevanje združljivosti zakonodaj o centralni banki z zahtevami Pogodbe;

priprava pravnega dela konvergenčnega poročila na podlagi člena 140 Pogodbe (PDEU);

pravna ocena združljivosti nacionalne zakonodaje z okvirom EU za pristop k EU;

obdelava prispevkov v postopkih ugotavljanja kršitev na področju ekonomske in monetarne unije;

prispevanje k pripravi pravnih aktov in zakonodajnim/medvladnim pogajanjem o zakonodaji na področju ekonomske in monetarne unije;

pomoč Pravni službi Evropske komisije ali zastopanje Pravne službe Evropske komisije v postopkih pred sodiščema Evropske unije.

4.   Finančna pravila, ki se uporabljajo za proračun EU

Evropska komisija išče pravnike z dobrim poznavanjem finančnih pravil in postopkov, ki se uporabljajo za evropski proračun, in izkušnjami na tem področju (predvsem finančna uredba, sektorski predpisi, ki se uporabljajo za financiranje EU na podlagi politik deljenega upravljanja ali notranjih politik ali za zunanje odnose, predpisi o finančnih instrumentih in proračunskih jamstvih, financiranih iz proračuna EU, in pravila o boju proti goljufijam, kot je sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev) ter izkazanimi izkušnjami pri uporabi ustrezne zakonodaje ali svetovanju v zvezi z njo.

Pravniki morajo imeti izkazano sposobnost pripravljanja pravnih mnenj, pravnih instrumentov in dokumentov, analize primerov, dajanja pravnih ocen in svetovanja.

Glavne naloge pravnikov so med drugim oblikovanje in priprava zakonodaje Evropske unije in pogajanja o njej, spremljanje izvajanja/prenosa zakonodaje v nacionalno zakonodajo, opravljanje svetovalnih, administrativnih in usklajevalnih nalog ter udeležba na mednarodnih forumih na ustreznih področjih politike. Naloge pravnikov so lahko različne glede na pravno področje, na katerem bodo delali, med drugim:

prispevanje k opredelitvi politike in razvijanje posebnih področij finančnih pravil in postopkov Evropske unije, ki se uporabljajo za proračun EU, ter pomoč pri postopku odločanja, zlasti s pravnimi nasveti in prispevki;

oblikovanje zakonodaje Evropske unije, zlasti s pripravo zakonodajnih predlogov Komisije na različnih področjih finančnih predpisov, ki se uporabljajo za proračun EU, ter zagotavljanje pravne zanesljivosti in usklajenosti predlaganih pravnih aktov, tudi tistih, ki jih pripravijo druge institucije, organi ali izvajalske agencije EU ali javno-zasebna partnerstva;

svetovanje o finančnih pravilih in postopkih, povezanih z izvajanjem proračuna Unije, predvsem programov porabe prek različnih zakonskih instrumentov (javna naročila, nepovratna sredstva, nagrade, posredno upravljanje vključno s sporazumi o prenosu pooblastil, finančnimi instrumenti in proračunskimi jamstvi), ter o izvajanju predpisov o boju proti goljufijam, kot je sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev;

priprava standardnih pravnih dokumentov (zlasti vzorcev pogodb in pravne korespondence), navodil (priročnikov, okrožnic) in izvajanje tečajev usposabljanja;

sodelovanje v medinstitucionalnih pogajanjih za sprejetje zakonodaje Evropske unije, udeležba na sestankih v Svetu in Evropskem parlamentu, predstavljanje zakonodajnih predlogov deležnikom, interesnim skupinam ter drugim institucijam EU;

izvajanje obsežnih pravnih raziskav na področju prava EU, nacionalnega ali mednarodnega prava, vključno s sodno prakso, podrobne analize dodeljenih zadev, priprava pravnih mnenj, pravnih instrumentov in dokumentov glede izvajanja in razlage pravil in postopkov na področju finančnih pravil, ki se uporabljajo za proračun EU, ter drugih zakonskih določb, ki se uporabljajo;

spremljanje skladnosti nacionalnih in mednarodnih pravil s finančnimi pravili in postopki, ki se uporabljajo za proračun EU (vzdrževanje stikov z nacionalnimi upravami, odgovarjanje na vprašanja državljanov, podjetij in javnih organov, obdelava parlamentarnih vprašanj, peticij Evropskemu parlamentu, zahtev za dostop do dokumentov, pritožb in vodenje predsodne faze postopka ugotavljanja kršitev prava Evropske unije);

opravljanje nalog v zvezi s stopnjami sodnega postopka, npr. pomoč pri pripravi stališč/pripomb pred Sodiščem Evropske unije ali Splošnim sodiščem;

sodelovanje na pogajanjih o mednarodnih sporazumih, zlasti z namenom zagotoviti konvergenco s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za proračun EU;

udeležba na pripravljalnih sestankih in navezovanje stikov z osebami na enakovrednih položajih v institucijah, organih, izvajalskih agencijah EU ali javno-zasebnih partnerstvih, mednarodnih organizacijah, sodelovanje na seminarjih in konferencah o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za proračun EU;

sodelovanje s strokovnjaki in osebami na enakovrednih položajih v institucijah, organih in izvajalskih agencijah EU ali javno-zasebnih partnerstvih, mednarodnih organizacijah, nacionalnih organih in pri deležnikih;

pripravljanje informativnih obvestil in izjav za tisk, predstavljanje Komisije na sestankih z državami članicami in deležniki;

pomoč Pravni službi Evropske komisije ali zastopanje Pravne službe Evropske komisije v postopkih pred sodiščema Evropske unije.

5.   Zaščita eurokovancev pred ponarejanjem

Evropska komisija išče analitike z dobrim poznavanjem zaščite eurokovancev pred ponarejanjem in izkušnjami na tem področju. Kandidati morajo imeti izkazano sposobnost opravljanja tehnične analize in razvrščanja eurokovancev, za katere obstaja sum, da so ponarejeni. Prednost bodo imeli kandidati z izkazanimi izkušnjami na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj v zvezi z bojem proti preprečevanju ponarejanja evra.

Naloge izbranih kandidatov so lahko:

opravljanje tehnične analize eurokovancev, za katere obstaja sum, da so ponarejeni, in razvrščanje vseh novih vrst ponarejenih evrskih kovancev v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1338/2001;

priprava obveščevalnih podatkov v zvezi s ponaredki eurokovancev za uporabo specializiranih organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj;

pomoč nacionalnim centrom za analizo kovancev (CNAC) in njihovo usklajevanje pri analizi ponarejenih eurokovancev in krepitvi zaščite eura pred goljufijami in ponarejanjem;

prispevanje k izvajanju politike Komisije za zaščito eura pred ponarejanjem, zlasti z organiziranjem in izvajanjem ukrepov usposabljanja v okviru programa „Pericles 2020“ v skladu z Uredbo (EU) št. 331/2014 Evropskega parlamenta in Sveta;

pomoč pri izvajanju Uredbe (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (ES) št. 2182/2004;

usklajevanje ustreznih virov v francoski kovnici v Pessacu v skladu s sklepom Komisije (EU) 2017/1507;

sodelovanje z institucijami EU, nacionalnimi organi in drugimi ustreznimi deležniki pri oblikovanju učinkovite politike za zaščito eura pred ponarejanjem;

organiziranje rednih sestankov skupine izvedencev za boj proti ponarejanju kovancev (CCEG) in njene podskupine ter udeležba na teh sestankih;

priprava in sestavljanje statističnih in tehničnih poročil, internih obvestil, informativnih obvestil in druge ustrezne dokumentacije o eurokovancih;

predstavljanje Komisije in ETSC v odborih, delovnih skupinah in na sestankih z drugimi institucijami ter zasebnim sektorjem;

predstavitve v okviru mednarodnih konferenc in sestankov.

Konec PRILOGE I, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA II

MERILA ZA IZBOR

Natečajna komisija pri izboru na podlagi kvalifikacij upošteva naslednja merila:

1.   Konkurenčno pravo

(1)

Poklicne izkušnje z izvajanjem predpisov in postopkov konkurenčnega prava EU ali držav članic, pridobljene v odvetniški pisarni.

(2)

Poklicne izkušnje z izvajanjem predpisov in postopkov konkurenčnega prava EU ali držav članic, pridobljene v nacionalnem ali mednarodnem organu za varstvo konkurence.

(3)

Poklicne izkušnje z izvajanjem predpisov in postopkov konkurenčnega prava EU ali držav članic, pridobljene v eni izmed naslednjih ustanov:

v podjetju kot pravnik,

na nacionalnem ali mednarodnem sodišču.

(4)

Poklicne izkušnje z izvajanjem predpisov in postopkov konkurenčnega prava EU ali držav članic na naslednjih posebnih področjih:

združitve,

preprečevanje monopolov,

državna pomoč,

karteli.

(5)

Poklicne izkušnje v odvetniški pisarni, v podjetju kot pravnik, v nacionalnem/mednarodnem javnem organu ali na nacionalnem/mednarodnem sodišču na enem od naslednjih področij:

trgovinsko pravo,

pogodbeno pravo,

pravo intelektualne lastnine,

pravo kapitalskih trgov,

energetsko pravo,

pravo na področju združitev in prevzemov,

davčno pravo,

javna naročila.

(6)

Poklicne izkušnje na področju konkurenčnega prava v podjetju za strateško svetovanje in/ali podjetju za gospodarsko svetovanje.

(7)

Magisterij in/ali doktorat s specializacijo na področju konkurenčnega prava.

(8)

Izkušnje v zvezi s konkurenčnim pravom (preprečevanje monopolov: omejevalni sporazumi, prevladujoči položaji, karteli; združitve in/ali državna pomoč), pridobljene v eni ali več naslednjih oblikah:

izvedba celotnega cikla predavanj (ki se zaključi z izpitom) na visokošolski ustanovi, v trajanju vsaj enega semestra,

objava v recenziranih akademskih revijah,

udeležba na konferencah in v delavnicah s predstavitvijo prispevka.

2.   Finančno pravo

(1)

Poklicne izkušnje na področju finančnega prava, kot je navedeno v opisu nalog, pridobljene v eni ali več naslednjih ustanovah:

(a)

v odvetniški pisarni;

(b)

v podjetju ali poslovnem subjektu;

(c)

v nacionalni javni upravi;

(d)

v nadzornem organu;

(e)

na nacionalnem/mednarodnem sodišču, v nacionalni/mednarodni organizaciji ali organu.

(2)

Poklicne izkušnje s pripravljanjem pravnih aktov, dokumentov, sklepov in mnenj o zadevah v zvezi s finančnim pravom.

(3)

Poklicne izkušnje v zvezi z zasebnopravnimi vidiki financ (tj. pogodbeno/fiduciarno pravo, pravo zasebnega kapitala, strukturiranje dolžniškega financiranja, naložbeno pravo).

(4)

Poklicne izkušnje v zvezi s finančnim pravom v mednarodnem okviru.

(5)

Magisterij in/ali doktorat s specializacijo na področju finančnega prava in/ali prava Evropske unije.

(6)

Poklicne izkušnje na področju finančnega prava (predvsem regulacija bank, sanacija in reševanje bank, pravo (potrošniških) finančnih storitev ter pravo na področju vrednostnih papirjev, infrastrukture finančnih trgov, potrgovanja in kapitalskih trgov, investicijskih podjetij in skladov, zavarovalniško pravo in pravo pokojninskih skladov, insolvenčno pravo, pravo podjetniškega financiranja) pri eni ali obeh naslednjih dejavnostih:

raziskovalno delo na visokošolski ravni,

izvedba celotnega cikla predavanj (ki se zaključi z izpitom) na visokošolski ustanovi v trajanju vsaj enega semestra.

(7)

Poklicne izkušnje na področju finančnega prava (predvsem regulacija bank, sanacija in reševanje bank, pravo (potrošniških) finančnih storitev ter pravo na področju vrednostnih papirjev, infrastrukture finančnih trgov, potrgovanja in kapitalskih trgov, investicijskih podjetij in skladov, zavarovalniško pravo in pravo pokojninskih skladov, insolvenčno pravo, pravo podjetniškega financiranja) pri eni ali obeh naslednjih dejavnostih:

objava v recenziranih akademskih revijah,

udeležba na konferencah in v delavnicah s predstavitvijo prispevka.

(8)

Poklicne izkušnje z mednarodnimi pogajanji glede pravnih aktov in/ali drugih dokumentov (npr. priporočila, smernice), ki so jih izdale mednarodne organizacije ali organi.

3.   Pravo ekonomske in monetarne unije

(1)

Poklicne izkušnje s pravnimi vprašanji na področju ekonomske in monetarne unije (predvsem s pravno analizo, pripravo sklepov sveta centralne banke in pravnim svetovanjem guvernerju) v centralni banki v EU.

(2)

Poklicne izkušnje s pravnimi vprašanji na področju ekonomske in monetarne unije (predvsem s pravno analizo, pripravo pravnih besedil v zvezi z ekonomsko in monetarno unijo ali pogajanji o njih, pripravo pravnega stališča institucije ali organa EU o pravnih vprašanjih v zvezi z ekonomsko in monetarno unijo) v instituciji ali organu EU.

(3)

Poklicne izkušnje s pravnimi vprašanji na področju ekonomske in monetarne unije (predvsem s pravno analizo, neposredno udeležbo na pogajanjih o pravnih besedilih v zvezi z ekonomsko in monetarno unijo, pripravo nacionalnih stališč o pravnih zadevah v zvezi z ekonomsko in monetarno unijo) v enem od ministrstev za finance v EU.

(4)

Poklicne izkušnje v zvezi s pravom ekonomske in monetarne unije, pridobljene pri eni ali obeh naslednjih dejavnostih:

izvedba celotnega cikla predavanj (ki se zaključi z izpitom) na visokošolski ustanovi v trajanju vsaj enega semestra,

objava v recenziranih akademskih revijah.

(5)

Magisterij in/ali doktorat s specializacijo na področju prava ekonomske in monetarne unije.

(6)

Poklicne izkušnje v zvezi s pravom ekonomske in monetarne unije v mednarodnem okviru.

(7)

Poklicne izkušnje z zadevami, povezanimi z ekonomsko in monetarno unijo, pridobljene v odvetniški pisarni.

4.   Finančna pravila, ki se uporabljajo za proračun EU

Navedbe finančne uredbe iz meril 1, 2 in 7, se nanašajo na Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

(1)

Poklicne izkušnje s finančnimi pravili in postopki, ki se uporabljajo za proračun EU, predvsem z naslednjimi: a) finančna uredba; b) posebna finančna pravila in postopki za organe in izvajalske agencije EU ali javno-zasebna partnerstva; c) sektorska finančna pravila in postopki, ki se uporabljajo za financiranje EU na podlagi deljenega upravljanja; d) finančna pravila in postopki, ki se uporabljajo za financiranje EU na področju notranjih politik ali zunanjih odnosov; e) predpisi o nepovratnih sredstvih ali javnem naročanju; f) predpisi o finančnih instrumentih in proračunskih jamstvih, ki se financirajo iz proračuna EU; g) predpisi o boju proti goljufijam (npr. sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev), pridobljene v eni ali več naslednjih organizacijah EU:

(a)

institucije;

(b)

organi, izvajalske agencije;

(c)

javno-zasebna partnerstva.

(2)

Poklicne izkušnje s finančnimi pravili in postopki, ki se uporabljajo za proračun EU, predvsem na naslednjih področjih: a) finančna uredba; b) posebna finančna pravila za organe in izvajalske agencije EU ali javno-zasebna partnerstva; c) sektorski predpisi, ki se uporabljajo za financiranje EU na podlagi deljenega upravljanja, notranje politike ali zunanje odnose; d) predpisi o nepovratnih sredstvih ali javnem naročanju; e) predpisi o finančnih instrumentih in proračunskih jamstvih, ki se financirajo iz proračuna EU; f) predpisi o boju proti goljufijam (npr. sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev), pridobljene v eni ali več naslednjih organizacijah:

a.

v nacionalni javni upravi;

b.

v podjetju ali poslovnem subjektu;

c.

na nacionalnem/mednarodnem sodišču, v nacionalni/mednarodni organizaciji ali organu.

(3)

Poklicne izkušnje s pripravljanjem pravnih aktov, sklepov, mnenj in drugih dokumentov o zadevah, povezanih s finančnimi pravili in postopki, ki se uporabljajo za proračun EU.

(4)

Poklicne izkušnje z zasebnopravnimi vidiki finančnih pravil in postopkov, ki se uporabljajo za proračun EU (predvsem na področju javnega naročanja, sporazumov o nepovratnih sredstvih, finančnih instrumentov in proračunskih jamstev, pogodbenega/fiduciarnega prava, vidikov prava zasebnega kapitala in strukturiranja dolžniškega financiranja).

(5)

Poklicne izkušnje s pogajanji glede pravnih aktov in/ali drugih dokumentov (npr. priporočila, smernice), ki so jih izdale mednarodne organizacije ali organi ali finančne institucije.

(6)

Magisterij in/ali doktorat s specializacijo na področju prava Evropske unije in/ali trgovinskega prava.

(7)

Poklicne izkušnje s finančnimi pravili in postopki, ki se uporabljajo za proračun EU, predvsem na naslednjih področjih: a) finančna uredba; b) posebna finančna pravila za organe in izvajalske agencije EU ali javno-zasebna partnerstva; c) sektorski predpisi, ki se uporabljajo za financiranje EU na podlagi deljenega upravljanja, notranje politike ali zunanje odnose; d) predpisi o nepovratnih sredstvih ali javnem naročanju; e) predpisi o finančnih instrumentih in proračunskih jamstvih, ki se financirajo iz proračuna EU; f) predpisi o boju proti goljufijam (npr. sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev), pridobljene v eni ali več naslednjih organizacijah:

(a)

raziskovalno delo na visokošolski ravni;

(b)

izvedba celotnega cikla predavanj (ki se zaključi z izpitom) na visokošolski ustanovi v trajanju vsaj enega semestra;

(c)

objava v recenziranih akademskih revijah;

(d)

udeležba na konferencah in v delavnicah s predstavitvijo prispevka.

5.   Zaščita eurokovancev pred ponarejanjem

(1)

Poklicne izkušnje z uporabo predpisov in postopkov nacionalnega prava in/ali prava EU na področju zaščite eura pred ponarejanjem. Poklicne izkušnje morajo biti pridobljene pri delu v vsaj eni od naslednjih institucij:

(a)

pristojni nacionalni organ iz člena 2(b) Uredbe (EU) št. 1338/2001;

(b)

evropska institucija, organ ali agencija.

(2)

Poklicne izkušnje s tehnično analizo ponarejenih eurokovancev.

(3)

Poklicne izkušnje z razvrščanjem ponarejenih eurokovancev.

(4)

Izkušnje z bojem proti ponarejanju eura na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

(5)

Poklicne izkušnje z uporabo posebnih orodij IT za analizo in razvrščanje ponarejenih eurokovancev, predvsem s Sistemom spremljanja ponarejanja (Counterfeit Monitoring System, CMS).

(6)

Poklicne izkušnje z izvajanjem Uredbe (EU) št. 1210/2010 („o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok“) in/ali Uredbe Sveta (ES) št. 2182/2004 („o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem“).

(7)

Poklicne izkušnje s pripravo statističnih in tehničnih poročil.

(8)

Poklicne izkušnje z mednarodnim sodelovanjem znotraj EU ali s tretjimi državami na področju zaščite eura pred ponarejanjem.

(9)

Poklicne izkušnje pri zasnovi in organiziranju sestankov, konferenc, tehničnih usposabljanj ali delavnic v EU ali na mednarodni ravni z udeležbo na takih srečanjih s predstavitvijo prispevka.

(10)

Udeležba na usposabljanjih za odkrivanje, analizo ali razvrščanje ponarejene valute.

Konec PRILOGE II, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA III

SPLOŠNA PRAVILA ZA JAVNE NATEČAJE

SPLOŠNE INFORMACIJE

V izbirnih postopkih, ki jih organizira urad EPSO, se vsaka navedba osebe v določenem spolu šteje tudi za navedbo osebe v katerem koli drugem spolu.

Če bi za zadnje razpoložljivo mesto na kateri koli stopnji natečaja več kandidatov zbralo enako število točk, bodo na naslednjo stopnjo natečaja povabljeni vsi ti kandidati. Na naslednjo stopnjo bodo povabljeni tudi kandidati, ki so po uspešno vloženem pravnem sredstvu ponovno pripuščeni k natečaju.

Če bi za zadnje razpoložljivo mesto na rezervnem seznamu več kandidatov zbralo enako število točk, bodo na rezervni seznam uvrščeni vsi ti kandidati. Na rezervni seznam bodo uvrščeni tudi kandidati, ki so po uspešno vloženem pravnem sredstvu na tej stopnji postopka ponovno pripuščeni k natečaju.

1.   POGOJI ZA PRIJAVO

1.1   Splošni in posebni pogoji

Splošni in posebni pogoji (vključno z znanjem jezikov) so za posamezno področje ali profil navedeni v oddelku „Pogoji za pripustitev k natečaju“.

Posebni pogoji glede kvalifikacij, delovnih izkušenj in znanja jezikov se razlikujejo glede na iskani profil. V prijavi navedite čim več informacij o svojih kvalifikacijah in delovnih izkušnjah (kadar se zahtevajo), ki so relevantne za naloge , kot je opisano v oddelku „Pogoji za pripustitev k natečaju“tega razpisa.

(a)

Diplome oz. spričevala in/ali potrdila: diplome oz. spričevala, pridobljena v državah članicah EU ali državah, ki niso članice EU, mora priznati uradni organ države članice EU, na primer ministrstvo za izobraževanje države članice EU. Natečajna komisija bo pri tem upoštevala razlike med izobraževalnimi sistemi.

Za posrednješolsko izobraževanje ter strokovno, poklicno ali specialistično usposabljanje navedite študijske predmete ter trajanje in obliko izobraževanja (redno, izredno ali večerno).

(b)

Delovne izkušnje (če se zahtevajo) se bodo upoštevale samo, če so relevantne za zahtevane naloge ter:

gre za dejansko delo,

so plačane,

vključujejo podrejeno razmerje ali opravljanje storitve in

so izpolnjeni naslednji pogoji:

prostovoljno delo: če je plačano ter je po tedenskem delovnem času in trajanju primerljivo z običajno zaposlitvijo,

pripravništva: če so plačana,

služenje obveznega vojaškega roka: opravljeno pred pridobitvijo zahtevane diplome oz. spričevala ali po njej, za obdobje, ki ni daljše od zakonsko predpisanega obdobja v kandidatovi državi članici,

porodniški/očetovski/posvojiteljski dopust: če je vključen v pogodbo o zaposlitvi,

doktorat: priznajo se največ tri leta, če je kandidat dejansko doktoriral, ne glede na to, ali je bilo delo plačano ali ne, in

delo s krajšim delovnim časom: izračunano sorazmerno s številom opravljenih ur (šest mesecev s polovičnim delovnim časom se na primer šteje za tri mesece).

1.2   Dokazila

Na različnih stopnjah izbirnega postopka boste morali predložiti uradni dokument, ki dokazuje vaše državljanstvo (na primer potni list ali osebno izkaznico) in mora biti veljaven na dan roka za prijavo (na dan roka za prvi del prijave v primeru dvodelnega postopka prijave).

Za vsa obdobja poklicne dejavnosti je treba predložiti izvirnike ali overjene kopije:

dokazil nekdanjih in trenutnih delodajalcev; ta dokazila morajo vsebovati opis opravljanih nalog, njihovo zahtevnost ter datum njihovega začetka in konca, opremljena morajo biti z uradno glavo in žigom podjetja ter vsebovati ime in podpis odgovorne osebe, ali

pogodb o zaposlitvi ter prvega in zadnjega pisnega obračuna plače, skupaj z natančnim opisom opravljanih nalog,

(za samostojno delo, na primer samozaposlene osebe, svobodne poklice) računov ali naročilnic, na katerih je podrobno opisano opravljeno delo, ali drugih ustreznih uradnih dokazil,

(za konferenčne tolmače, kadar se zahtevajo delovne izkušnje) dokazil o številu dni konferenčnega tolmačenja in jezikih, iz katerih oz. v katere ste tolmačili.

Na splošno se dokazila o znanju jezikov ne zahtevajo, razen za nekatere profile jezikoslovcev ali specializirane profile.

Na kateri koli stopnji postopka se lahko od vas zahtevajo dodatne informacije ali dokumenti. Urad EPSO vas bo obvestil, katera dokazila morate predložiti in kdaj.

1.3   Enake možnosti in posebne prilagoditve

Če bi vas invalidnost ali zdravstveno stanje lahko ovirala pri opravljanju testov, to navedite v prijavi ter nam sporočite, kakšno prilagoditev potrebujete. Če invalidnost ali zdravstveno stanje nastopita po potrditvi prijave, morate o tem čim prej obvestiti urad EPSO, pri čemer uporabite spodaj navedene kontaktne podatke.

Da se bo vaša prošnja upoštevala, morate uradu EPSO poslati potrdilo nacionalnega organa ali zdravniško potrdilo. Vaša dokazila bodo pregledana, da se po potrebi lahko zagotovi razumna prilagoditev.

Pri težavah v zvezi z dostopnostjo ali za dodatne informacije se lahko obrnete na ekipo urada EPSO za dostopnost (EPSO accessibility) po:

elektronski pošti (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faksu (+32 22998081) ali

pošti:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   OCENJEVALCI

Imenuje se natečajna komisija, ki primerja kandidate in glede na zahteve iz tega razpisa natečaja izbere najboljše kandidate na podlagi njihovih kompetenc, sposobnosti in kvalifikacij. Člani natečajne komisije določijo tudi stopnjo težavnosti testov natečaja in potrdijo njihovo vsebino na podlagi predlogov urada EPSO.

Za zagotovitev neodvisnosti natečajne komisije je kandidatom ali vsem osebam, ki niso člani komisije, strogo prepovedano vzpostaviti stik s katerim koli članom komisije, razen v okviru testov, pri katerih je potrebna neposredna interakcija med kandidati in komisijo.

Kandidati, ki želijo izraziti svoje stališče ali uveljavljati svoje pravice, morajo to storiti pisno, pri čemer morajo svoje dopise, namenjene natečajni komisiji, nasloviti na urad EPSO, ki jih posreduje komisiji. Kakršen koli neposreden ali posreden stik kandidatov, ki ni v skladu s temi postopki, je prepovedan in mu lahko sledi izključitev iz natečaja.

Še zlasti pomeni navzkrižje interesov obstoj sorodstvenega razmerja ali hierarhične povezave med kandidatom in članom natečajne komisije. Natečajne komisije morajo o takšnih okoliščinah obvestiti urad EPSO, takoj ko se z njimi seznanijo. Urad EPSO bo preučil vsak primer posebej in sprejel ustrezne ukrepe. Nespoštovanje navedenih pravil lahko privede do disciplinskih ukrepov zoper člane natečajnih komisij in izključitve kandidatov iz natečaja (glej oddelek 4.4).

Imena članov natečajne komisije so objavljena na spletišču urada EPSO (www.eu-careers.eu) pred začetkom testiranja v ocenjevalnem centru oz. ocenjevalne faze.

3.   KOMUNIKACIJA

3.1   Komunikacija z uradom EPSO

Najmanj dvakrat tedensko se morate prijaviti v račun EPSO, da spremljate svoj napredek na natečaju. Če tega zaradi tehničnih motenj, za katere je odgovoren urad EPSO, ne morete storiti, morate o tem takoj obvestiti urad EPSO izključno prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl).

Urad EPSO si pridržuje pravico, da ne sporoča informacij, ki so že jasno navedene v tem razpisu natečaja, njegovih prilogah ali na spletišču urada EPSO, vključno z rubriko „pogosta vprašanja“.

V vseh dopisih v zvezi s prijavo navedite svoje ime, kot je navedeno v vašem računu EPSO, svojo številko prijave in referenčno številko izbirnega postopka.

Urad EPSO uporablja načela kodeksa dobrega upravnega ravnanja (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_sl), kot je objavljen v Uradnem listu. V skladu s tem si urad EPSO pridržuje pravico do prekinitve vse neprimerne komunikacije (tj. ki se ponavlja, je žaljiva in/ali irelevantna).

3.2   Dostop do informacij

Kandidati imajo posebne pravice dostopa do nekaterih podatkov, ki se nanašajo osebno na njih, podeljene na podlagi obveznosti navedbe razlogov, da se omogoči vložitev pravnega sredstva zoper odločitve o zavrnitvi.

Ta obveznost navedbe razlogov mora biti usklajena s tajnostjo dela natečajne komisije, ki zagotavlja neodvisnost komisij in objektivnost izbora. Zaradi tajnosti se stališča članov natečajnih komisij glede individualnih ali primerjalnih ocen kandidatov ne smejo razkriti.

Te pravice dostopa veljajo posebej za kandidate v javnih natečajih in na podlagi zakonodaje o javnem dostopu do dokumentov ni mogoče dobiti širših pravic, kot so tiste, določene v tem oddelku.

3.2.1   Samodejno razkritje

Po vsaki stopnji izbirnega postopka, organizirani za posamezni natečaj, boste prek računa EPSO samodejno prejeli naslednje informacije:

testi z vprašanji izbirnega tipa: svoje rezultate in tabelo z referenčnimi številkami/črkami vaših odgovorov in pravilnih odgovorov. Dostop do besedila vprašanj in odgovorov je izrecno izključen;

izpolnjevanje pogojev: ali ste pripuščeni k natečaju; če niste, pogoje za pripustitev k natečaju, ki niso bili izpolnjeni;

Talent Screener : svoje rezultate in tabelo z utežmi za posamezno vprašanje, točkami, ki ste jih prejeli za svoje odgovore, in skupnim številom zbranih točk;

predhodni testi: svoje rezultate;

vmesni testi: svoje rezultate, če niste med kandidati, povabljenimi na naslednjo stopnjo;

ocenjevalni center / ocenjevalna faza: če niste izključeni, spričevalo kompetenc, ki vsebuje vaše končne ocene za vsako kompetenco in komentar natečajne komisije s kvantitativnimi in kvalitativnimi povratnimi informacijami o vaših dosežkih v ocenjevalnem centru / ocenjevalni fazi.

Urad EPSO praviloma kandidatom ne pošilja izvirnih besedil ali nalog testov, saj se ti lahko ponovno uporabijo na prihodnjih natečajih. Vendar lahko za nekatere teste na svojem spletišču izjemoma objavi izvirna besedila ali naloge, če:

so bili testi zaključeni,

so bili njihovi rezultati določeni in sporočeni kandidatom ter

se izvirna besedila oz. naloge ne bodo ponovno uporabile na prihodnjih natečajih.

3.2.2   Informacije na zahtevo

Zahtevate lahko nepopravljeno kopijo svojih odgovorov s tistih pisnih testov, katerih vsebina ni namenjena za ponovno uporabo na prihodnjih natečajih. To izrecno izključuje odgovore pri e-simulacijah nalog in študijah primerov.

Za vaše popravljene odgovore in zlasti podrobnosti o ocenjevanju velja tajnost dela natečajne komisije, zato ti ne bodo razkriti.

Urad EPSO si prizadeva dati kandidatom na voljo čim več informacij v skladu z obveznostjo navedbe razlogov, tajnostjo dela natečajne komisije in pravili o varstvu osebnih podatkov. Vse zahteve za informacije se bodo ocenile glede na te obveznosti.

Vse zahteve za informacije je treba predložiti prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl) v desetih koledarskih dneh od datuma objave vaših rezultatov v vašem računu EPSO.

4.   PRITOŽBE IN TEŽAVE

4.1   Tehnične in organizacijske težave

Če imate na kateri koli stopnji izbirnega postopka resno tehnično ali organizacijsko težavo, o tem obvestite urad EPSO izključno prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl), da lahko težavo raziščemo in sprejmemo korektivne ukrepe.

V vseh dopisih navedite svoje ime (kot je navedeno v vašem računu EPSO), svojo številko prijave in referenčno številko izbirnega postopka.

V primeru težave v testnem centru:

na to takoj opozorite nadzornike, da se lahko rešitev najde že v samem centru. Vsekakor jih prosite, naj pisno zabeležijo vašo pritožbo, ter

se obrnite na urad EPSO najpozneje v treh koledarskih dneh po opravljanju testov prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl) s kratkim opisom težave.

V primeru težav zunaj testnih centrov (na primer zlasti v zvezi s postopkom rezervacije termina za opravljanje testov) sledite navodilom v računu EPSO in na spletišču urada EPSO ali se takoj obrnite na urad EPSO prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl).

Pri težavah s prijavo se morate takoj, vsekakor pa pred rokom za prijavo, obrniti na urad EPSO prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl). Na vprašanja, poslana manj kot pet delovnih dni pred rokom, morda ne bo mogoče odgovoriti do roka.

4.2   Postopki notranjega pregleda

4.2.1   Napake v vprašanjih izbirnega tipa pri računalniško podprtih testih

Urad EPSO in natečajne komisije stalno podrobno preverjajo kakovost zbirke vprašanj izbirnega tipa.

Če menite, da je napaka v enem ali več vprašanjih izbirnega tipa negativno vplivala na vašo zmožnost, da nanj(-a) odgovorite, lahko zahtevate, da ga oz. jih natečajna komisija pregleda (v okviru postopka „nevtralizacije“).

V okviru tega postopka se natečajna komisija lahko odloči, da vprašanje z napako razveljavi in točke razdeli med preostala vprašanja v testu. Ta ponovni izračun zadeva samo kandidate, ki jim je bilo zastavljeno sporno vprašanje. Način ocenjevanja testov, opisan v zadevnih oddelkih tega razpisa natečaja, ostaja nespremenjen.

Vložitev pritožbe glede testov z vprašanji izbirnega tipa:

postopek: obrnite se na urad EPSO izključno prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl);

jezik: v 2. jeziku, ki ste ga izbrali za zadevni natečaj;

rok: v treh koledarskih dneh od datuma, ko ste opravljali računalniško podprte teste;

dodatne informacije: opišite vprašanje (vsebino), da je mogoče ugotoviti, na katero vprašanje oz. vprašanja se nanaša pritožba, ter čim natančneje pojasnite domnevno napako.

Zahteve, ki bodo prispele po roku, ali zahteve, ki ne vsebujejo jasnega opisa izpodbijanega vprašanja oz. vprašanj in domnevne napake, se ne bodo upoštevale.

Zlasti pritožbe, ki zgolj opozarjajo na domnevne težave pri prevajanju, ne da bi težavo jasno opredelile, se ne bodo upoštevale.

Ta postopek pregleda se uporablja tudi za napake v e-simulaciji nalog.

4.2.2   Zahteve za pregled

Zahtevate lahko pregled vsake odločitve natečajne komisije ali urada EPSO, ki vpliva na vaše rezultate in/ali določa, ali lahko napredujete na naslednjo stopnjo natečaja ali pa ste izločeni.

Zahteve za pregled lahko temeljijo na:

vsebinski nepravilnosti v natečajnem postopku in/ali

neupoštevanju kadrovskih predpisov, razpisa natečaja, njegovih prilog in/ali sodne prakse s strani natečajne komisije ali urada EPSO.

Opozarjamo, da ne morete izpodbijati veljavnosti ocene natečajne komisije v zvezi s kakovostjo vaših dosežkov na testu ali ustreznostjo vaših kvalifikacij in delovnih izkušenj. Gre za vrednostno presojo natečajne komisije in vaše nestrinjanje z njeno oceno vaših testov, izkušenj in/ali kvalifikacij ne dokazuje napake natečajne komisije. Zahteve za pregled, vložene na tej podlagi, ne bodo privedle do pozitivnega izida.

Vložitev zahteve za pregled:

postopek: obrnite se na urad EPSO izključno prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl);

jezik: v 2. jeziku, ki ste ga izbrali za zadevni natečaj;

rok: v desetih koledarskih dneh od datuma, ko je bila izpodbijana odločitev objavljena v vašem računu EPSO;

dodatne informacije: jasno navedite odločitev, ki jo želite izpodbijati, in razloge za to.

Zahteve, ki bodo prispele po roku, se ne bodo upoštevale.

V 15 delovnih dneh boste prejeli potrdilo o prejemu. Organ, ki je sprejel izpodbijano odločitev (bodisi natečajna komisija bodisi urad EPSO), bo vašo zahtevo analiziral in glede tega sprejel odločitev v utemeljenem odgovoru, ki ga boste prejeli kar najhitreje.

V primeru pozitivnega izida boste ponovno vključeni v izbirni postopek na stopnji, na kateri ste bili izločeni, ne glede na to, katero stopnjo je natečaj v tem času dosegel.

4.3   Drugi načini izpodbijanja

4.3.1   Upravne pritožbe

Kot kandidat v javnem natečaju imate pravico vložiti upravno pritožbo pri direktorju urada EPSO v vlogi organa za imenovanja.

Pritožbo zoper odločitev, ki ima neposreden in takojšen vpliv na vaš pravni status kandidata, ali odsotnost take odločitve lahko vložite samo, če so bila pravila, ki urejajo izbirni postopek, jasno kršena. Direktor urada EPSO ne more ovreči vrednostne presoje natečajne komisije (glej oddelek 4.2.2).

Vložitev upravne pritožbe:

postopek: obrnite se na urad EPSO izključno prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl);

jezik: v 2. jeziku, ki ste ga izbrali za zadevni natečaj;

rok: v treh mesecih od obvestila o odločitvi, ki se izpodbija, ali dneva, ko bi morala biti odločitev sprejeta;

dodatne informacije: jasno navedite odločitev, ki jo želite izpodbijati, in razloge za to.

Zahteve, ki bodo prispele po roku, se ne bodo upoštevale.

4.3.2   Pravna sredstva

Kot kandidat v javnem natečaju imate pravico vložiti pravno sredstvo pri Splošnem sodišču na podlagi člena 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 91 kadrovskih predpisov.

Pravna sredstva zoper odločitve urada EPSO (in ne natečajne komisije) bodo pri Splošnem sodišču dopustna samo, če je bila najprej vložena upravna pritožba na podlagi člena 90(2) kadrovskih predpisov (glej oddelek 4.3.1). To zlasti velja za odločitve glede splošnih meril za pripustitev k natečaju, ki jih sprejme urad EPSO in ne natečajna komisija.

Vložitev pravnega sredstva:

postopek: obiščite spletišče Splošnega sodišča (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3   Evropski varuh človekovih pravic

Vsi državljani in prebivalci EU lahko vložijo pritožbo pri evropskem varuhu človekovih pravic.

Preden vložite pritožbo pri varuhu človekovih pravic, morate izčrpati ustrezna pravna sredstva v upravnih postopkih pri zadevnih institucijah in organih (glej oddelke 4.1–4.3).

Vložitev pritožbe pri varuhu človekovih pravic ne podaljša rokov za vložitev upravne pritožbe ali pravnega sredstva.

Vložitev pritožbe pri varuhu človekovih pravic:

postopek: obiščite spletišče evropskega varuha človekovih pravic (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4   Izključitev iz izbirnega postopka

Izključeni ste lahko na kateri koli stopnji izbirnega postopka, če urad EPSO ugotovi, da:

ste ustvarili več računov EPSO,

ste se prijavili za nezdružljiva področja ali profile,

ne izpolnjujete vseh pogojev za pripustitev k natečaju,

ste predložili lažne izjave ali izjave, ki niso podprte z ustrezno dokumentacijo,

niste rezervirali termina za opravljanje enega ali več testov ali opravljali enega ali več testov,

ste med testi goljufali,

v prijavi niste navedli jezikov, zahtevanih v tem razpisu natečaja, ali za te jezike niste navedli najnižje zahtevane stopnje oz. stopenj,

ste poskušali na nedovoljen način vzpostaviti stik s članom natečajne komisije,

urada EPSO niste obvestili o morebitnem navzkrižju interesov s članom natečajne komisije,

prijave niste vložili v jeziku(-ih), navedenem(-ih) v tem razpisu natečaja (odstopanja so mogoča pri uporabi drugega jezika za lastna imena, uradne nazive in nazive delovnih mest, kot so navedeni v dokazilih, ali potrdila/nazive diplom), in/ali

ste pisne ali praktične teste, ki se ocenjujejo anonimno, podpisali ali nanje dodali razpoznavni znak.

Institucije EU zaposlujejo samo moralno popolnoma neoporečne osebe. Za vsako goljufijo ali poskus goljufije ste lahko kaznovani in se vam lahko prepove sodelovanje na prihodnjih natečajih.

Konec PRILOGE III, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA IV

PRIMERI MINIMALNIH KVALIFIKACIJ PO DRŽAVAH IN RAZREDIH, KI NAČELOMA USTREZAJO ZAHTEVANIM KVALIFIKACIJAM V RAZPISIH NATEČAJEV

Kliknite tukaj za lahko berljivo različico teh primerov.

DRŽAVA

AST-SC 1 do AST-SC 6

AST 1 do AST 7

AST 3 do AST 11

AD 5 do AD 16

Srednješolska izobrazba (ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni)

Posrednješolska izobrazba (višješolski program ali krajši visokošolski program, ki traja najmanj dve leti)

Visokošolska izobrazba (najmanj triletni program)

Visokošolska izobrazba (štiriletni ali več kot štiriletni program)

Belgique —

België —

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus - Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto - Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa - studieveckor)

Maisterin tutkinto - Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa - studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen - antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Konec PRILOGE IV, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.