ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 103

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
18. marec 2019


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2019/C 103/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

Sodišče

2019/C 103/02

Sklep Sodišča z dne 12. februarja 2019 o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah

2

2019/C 103/03

Razporeditev podpredsednice v senat petih sodnikov

4

2019/C 103/04

Razporeditev podpredsednice ter predsednice in predsednikov senatov petih sodnikov v senate treh sodnikov

4

 

Splošno sodišče

2019/C 103/05

Sklep Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2019 o sodnih počitnicah

5


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2019/C 103/06

Zadeva C-221/18 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 13. decembra 2018 – Électricité de France (EDF)/Evropska komisija, Francoska republika (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Državne pomoči – Prvi sklep Evropske komisije – Državna pomoč, nezdružljiva z notranjim trgom – Razglasitev ničnosti s strani Splošnega sodišča Evropske unije – Potrditev s strani Sodišča Evropske unije – Drugi sklep Komisije – Ukrep države pomoči, nezdružljiv z notranjim trgom – Zavrnitev ničnostne tožbe – Člen 266 PDEU – Kršitev pravnomočnosti prve sodbe Splošnega sodišča – Izkrivljanje dokazov – Neupoštevanje s strani Splošnega sodišča Komisijinih obveznosti skrbne in nepristranske preiskave – Pomanjkljiva obrazložitev – Opredelitev ukrepa – Nova ali obstoječa pomoč)

6

2019/C 103/07

Zadeva C-561/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 4. septembra 2018 – Solvay Chemicals GmbH/Bundesrepublik Deutschland

6

2019/C 103/08

Zadeva C-674/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgerichts (Nemčija) 30. oktobra 2018 – EM/TMD Friction GmbH

7

2019/C 103/09

Zadeva C-675/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgerichts (Nemčija) 30. oktobra 2018 – FL/TMD Friction EsCo GmbH

9

2019/C 103/10

Zadeva C-719/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 15. novembra 2018 – Vivendi SA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11

2019/C 103/11

Zadeva C-760/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grčija) 4. decembra 2018 – M.V. in drugi/Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) Dimos Agiou Nikolaou

12

2019/C 103/12

Zadeva C-827/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Kamenz (Nemčija) 24. decembra 2018 – MC/ND

13

2019/C 103/13

Zadeva C-17/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 10. januarja 2019 – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

14

2019/C 103/14

Zadeva C-19/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Belgija) 11. januarja 2019 – État belge/Pantochim SA, v likvidaciji

15

2019/C 103/15

Zadeva C-29/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundessozialgericht (Nemčija) 16. januarja 2019 – ZP/Bundesagentur für Arbeit

15

2019/C 103/16

Zadeva C-30/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta domstolen (Švedska) 10. januarja 2019 – Diskrimineringsombudsmannen/Braathens Regional Aviation AB

16

2019/C 103/17

Zadeva C-35/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance de Liège (Belgija) 21. januarja 2019 – BU/État belge

17

2019/C 103/18

Zadeva C-46/19 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 25. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 15. novembra 2018 v zadevi T-316/14, Kurdistan Workers' Party (PKK)/Svet

17

2019/C 103/19

Zadeva C-69/19 P: Pritožba, ki jo je Credito Fondiario SpA vložila 29. januarja 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 19. novembra 2018 v zadevi T-661/16, Credito Fondiario/CRU

18

2019/C 103/20

Zadeva C-157/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 12. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X/Staatssecretaris van Financiën, ob udeležbi: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

20

2019/C 103/21

Zadeva C-76/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija, ob podpori Francoske republike

20

2019/C 103/22

Zadeva C-77/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija, ob podpori Francoske republike

20

2019/C 103/23

Zadeva C-79/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija, ob podpori Francoske republike

21

2019/C 103/24

Zadeva C-206/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Poljska ob intervenciji Kraljevine Belgije in Francoske republike

21

2019/C 103/25

Zadeva C-487/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija

21

2019/C 103/26

Zadeva C-685/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 21. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court (Irlande) – Irska) – Minister for Justice and Equality/ND

21

 

Splošno sodišče

2019/C 103/27

Zadeva T-177/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. februarja 2019 – Mema/CPVO (Braeburn 78 (11078)) (Žlahtniteljske pravice – Prijava za podelitev žlahtniteljske pravice v Skupnosti za rastlinsko sorto Braeburn 78 (11078) – Določitev drugega urada za preizkušanje sort – Obseg preizkusa, ki ga mora opraviti odbor za pritožbe – Obveznost obrazložitve)

22

2019/C 103/28

Zadeva T-487/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Arango Jaramillo in drugi/EIB (Javni uslužbenci – Zaposleni v EIB – Pokojnine – Reforma iz leta 2008 – Zvišanje prispevne stopnje – Poznejši plačilni listi – Neobstoj akta, ki posega v položaj – Nedopustnost)

22

2019/C 103/29

Zadeva T-11/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – RK/Svet (Javni uslužbenci – Uradniki – Člen 42c Kadrovskih predpisov – Dopust v interesu službe – Enako obravnavanje – Prepoved diskriminacije zaradi starosti – Očitna napaka pri presoji – Pravica do izjave – Dolžnost skrbnega ravnanja – Odgovornost)

23

2019/C 103/30

Zadeva T-117/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2019 – Proximus/Svet (Javna naročila storitev – Postopek s pogajanji – Ekonomsko najugodnejša ponudba – Zavrnitev ponudnikove ponudbe – Polje proste presoje naročnika – Zakonitost metode ocenjevanja – Načelo dobrega finančnega poslovodenja)

24

2019/C 103/31

Zadeva T-166/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2019 – EKETA/Komisija (Arbitražna klavzula – Pogodba Sensation, sklenjena v okviru sedmega okvirnega programa – Upravičeni stroški – Obvestilo o dolgovanem znesku, ki ga izda tožena stranka za izterjavo vnaprejšnjih plačil – Zanesljivost list prisotnosti – Nasprotje interesov)

24

2019/C 103/32

Zadeva T-198/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2019 – EKETA/Komisija (Arbitražna klavzula – Pogodba Actibio, sklenjena v okviru sedmega okvirnega programa – Upravičeni stroški – Obvestilo o dolgovanem znesku, ki ga izda tožena stranka za izterjavo vnaprejšnjih plačil – Zanesljivost list prisotnosti – Nasprotje interesov)

25

2019/C 103/33

Zadeva T-215/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Figurativna znamka Evropske unije PEAR – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki prikazuje jabolko – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj podobnosti znakov – Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001))

26

2019/C 103/34

Zadeva T-287/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Swemac Innovation/EUIPO – SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije SWEMAC – Firma ali prejšnje nacionalno trgovsko ime SWEMAC Medical Appliances AB – Relativni razlog za zavrnitev – Zožitev zaradi pristanka – Člen 53(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 60(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Verjetnost zmede – Člen 54(2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 61(2) Uredbe 2017/1001) – Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe 2017/1001) – Dokazi, prvič predloženi pred Splošnim sodiščem)

27

2019/C 103/35

Zadeva T-290/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2019 – Stavytskyi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini – Zamrznitev sredstev – Seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporabi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu – Obveznost obrazložitve – Ugovor nezakonitosti – Načelo sorazmernosti – Pravna podlaga – Očitna napaka pri presoji – Načelo ne bis in idem)

27

2019/C 103/36

Zadeva T-336/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2019 – The GB Foods/EUIPO – Yatecomeré (YATEKOMO) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije YATEKOMO – Figurativna nacionalna znamka yatecomeré – Dopustnost novih dokazov, s katerimi se potrjuje splošno znano dejstvo – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 8(1)(b) in člen 60(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001))

28

2019/C 103/37

Zadeva T-461/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februar 2019 – TN/ENISA (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Obvestilo o prostem delovnem mestu – Delovno mesto vodje oddelka – Vpis na rezervni seznam – Sprejetje ponudbe za zaposlitev – Umik ponudbe za zaposlitev – Pogoji zaposlitve – Osebnostne lastnosti – Člen 12 PZDU – Očitna napaka pri presoji – Obdelava osebnih podatkov – Pravica do izjave – Odgovornost)

29

2019/C 103/38

Zadeva T-549/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Duym/Svet (Javni uslužbenci – Uradniki – Postopek imenovanja na delovno mesto vodje oddelka – Obvestilo o prostem delovnem mestu – Zavrnitev prijave – Imenovanje drugega kandidata – Obveznost obrazložitve – Načelo dobrega upravljanja – Interes službe – Očitna napaka pri presoji – Načelo prepovedi diskriminacije)

30

2019/C 103/39

Zadeva T-559/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Abdulkarim/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji – Zamrznitev sredstev – Napaka pri presoji – Prilagoditev časovnih učinkov razglasitve ničnosti)

30

2019/C 103/40

Zadeva T-580/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2019 – Karp/Parlament (Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Uvrstitev – Člen 90(2) Kadrovskih predpisov – Preuranjeni zahtevek – Nepravilnost predhodnega postopka – Nedopustnost – Samostojnost pravnih sredstev – Nepodaljšanje pogodbe pomožni pogodbeni uslužbenki, ki je povezano s porodniškim dopustom – Obveznost obrazložitve – Zaporedne pogodbe za določen čas – Zloraba pravice – Pravica do zaslišanja – Odgovornost)

31

2019/C 103/41

Zadeva T-604/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Thun/EUIPO (Riba) (Model Skupnosti – Registrirani model Skupnosti – Neobstoj zahteve za podaljšanje – Izbris modela po izteku registracije – Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje – Dolžnost skrbnega ravnanja – Prenos pooblastila – Izguba pravic)

32

2019/C 103/42

Zadeva T-656/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije Dr. Jacob’s essentials – Prejšnja besedna mednarodna znamka COMPAL ESSENCIAL – Prejšnji figurativni nacionalni in mednarodni znamki FRUTA essencial in Compal FRUTA essencial – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen (8)(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe 2017/1001))

33

2019/C 103/43

Zadeva T-667/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Alkarim for Trade and Industry/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi proti Siriji – Zamrznitev sredstev – Napaka pri presoji – Prilagoditev časovnih učinkov razglasitve ničnosti)

33

2019/C 103/44

Zadeva T-766/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Eglo Leuchten/EUIPO – Di-Ka (Lampe) (Modeli Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registriran model Skupnosti, ki predstavlja električne instalacije za osvetljevanje – Razlog za ugotovitev ničnosti – Prejšnji model – Individualna narava – Seznanjeni uporabnik – Stopnja svobode oblikovalca – Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002)

34

2019/C 103/45

Zadeva T-767/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Eglo Leuchten/EUIPO – Briloner Leuchten (Lampe) (Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnost – Registriran model Skupnosti, ki ponazarja svetilko – Razlog za ugotovitev ničnosti – Prejšnji model – Individualna narava – Seznanjeni uporabnik – Stopnja svobode oblikovalca – Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002)

35

2019/C 103/46

Zadeva T-785/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. januarja 2019 – Ilhan/EUIPO – Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY – Prejšnja besedna znamka SAM – Relativni razlog za zavrnitev – Zožitev zaradi pristanka – Dokazi, prvič predloženi pred Splošnim sodiščem – Člen 54(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 61(2) Uredbe (EU) 2017/1001) – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8, (1)(b) Uredbe 2017/1001))

36

2019/C 103/47

Zadeva T-789/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – TecAlliance/EUIPO – Siemens (TecDocPower) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije TecDocPower – Prejšnja besedna in prejšnja figurativna znamka Evropske unije TECDOC in TecDoc – Relativni razlog za zavrnitev – Podobnost proizvodov in storitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Resna in dejanska uporaba prejšnjih znamk – Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 47(2) in (3) Uredbe 2017/1001))

36

2019/C 103/48

Zadeva T-800/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. januarja 2019 – Brown Street Holdings/EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka FIGHT LIFE – Prejšnja besedna znamka Evropske unije FIGHT FOR LIFE – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Obveznost obrazložitve – Člen 75 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94 Uredbe 2017/1001))

37

2019/C 103/49

Zadeva T-79/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2019 – Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije ARBET – Prejšnja besedna nacionalna znamka BORBET – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

38

2019/C 103/50

Zadeva T-88/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. februarja 2019 – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije ARMONIE – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

38

2019/C 103/51

Zadeva T-97/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije STREAMS – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001) – Prejšnja praksa EUIPO)

39

2019/C 103/52

Zadeva T-181/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. januarja 2019 – Multifit/EUIPO (TAKE CARE) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije TAKE CARE – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

39

2019/C 103/53

Zadeva T-256/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2019 – Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije SCHUTZ – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001))

40

2019/C 103/54

Zadeva T-332/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2019 – Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije MARRY ME – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)

40

2019/C 103/55

Zadeva T-333/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2019 – Marry Me Group/EUIPO (marry me) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije marry me – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)

41

2019/C 103/56

Zadeva T-427/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Geske/EUIPO (SATISFYERMEN) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije SATISFYERMEN – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001 – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe 2017/1001 – Obveznost obrazložitve – Člen 94, prvi stavek, Uredbe 2017/1001)

42

2019/C 103/57

Zadeva T-149/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2019 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisija (Ničnostna tožba – Finančna pomoč na področju Instrumenta za povezovanje Evrope – Sektor prometa za obdobje 2014-2020 – Litispendenca – Nedopustnost)

42

2019/C 103/58

Zadeva T-624/16 TO: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2019 – L’Huillier/Gollnisch in Parlament (Ugovor tretjega – Zavrženje predloga za intervencijo tretjega, ki vlaga ugovor – Nedopustnost)

43

2019/C 103/59

Zadeva T-687/18 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 21. januarja 2019 – Pilatus Bank/ECB (Začasna odredba – Ekonomska in monetarna politika – Bonitetni nadzor kreditnih institucij – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnost)

43

2019/C 103/60

Zadeva T-735/18: Tožba, vložena 14. decembra 2018 – Aquind/ACER

44

2019/C 103/61

Zadeva T-741/18: Tožba, vložena 18. decembra 2018 – ZZ/ECB

46

2019/C 103/62

Zadeva T-763/18: Tožba, vložena 30. decembra 2018 – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Evropska komisija

47

2019/C 103/63

Zadeva T-13/19: Tožba, vložena 8. januarja 2019 – Češka republika/Komisija

48

2019/C 103/64

Zadeva T-25/19: Tožba, vložena 11. januarja 2019 – AD/ECHA

49

2019/C 103/65

Zadeva T-31/19: Tožba, vložena 15. januarja 2019 – AF/FRA

50

2019/C 103/66

Zadeva T-32/19: Tožba, vložena 17. januarja 2019 – Harrington Padrón/Svet

50

2019/C 103/67

Zadeva T-38/19: Tožba, vložena 21. januarja 2019 – Portugalska republika/Komisija

51

2019/C 103/68

Zadeva T-43/19: Tožba, vložena 24. januarja 2019 – WV/ESZD

52

2019/C 103/69

Zadeva T-47/19: Tožba, vložena 23. januarja 2019 – Dansk Erhverv/Komisija

53

2019/C 103/70

Zadeva T-48/19: Tožba, vložena 28. januarja 2019 – smart things solutions/EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

54

2019/C 103/71

Zadeva T-49/19: Tožba, vložena 28. januarja 2019 – View/EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS)

55

2019/C 103/72

Zadeva T-50/19: Tožba, vložena 28. januarja 2019 – Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday)

55

2019/C 103/73

Zadeva T-51/19: Tožba, vložena 29. januarja 2019 – Laboratorios Ern/EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal)

57

2019/C 103/74

Zadeva T-53/19: Tožba, vložena 31. januarja 2019 – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret/EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

58

2019/C 103/75

Zadeva T-56/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – PO in drugi/ESZD

59

2019/C 103/76

Zadeva T-479/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – PO/ESZD

59

2019/C 103/77

Zadeva T-727/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – PP in drugi/ESZD

59

2019/C 103/78

Zadeva T-180/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – VJ/ESZD

60

2019/C 103/79

Zadeva T-494/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – PO/SEAE

60


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2019/C 103/01)

Zadnja objava

UL C 93, 11.3.2019

Prejšnje objave

UL C 82, 4.3.2019

UL C 72, 25.2.2019

UL C 65, 18.2.2019

UL C 54, 11.2.2019

UL C 44, 4.2.2019

UL C 35, 28.1.2019

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Sodišče

18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/2


SKLEP SODIŠČA

z dne 12. februarja 2019

o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah

(2019/C 103/02)

SODIŠČE JE –

ob upoštevanju člena 24(2), (4) in (6) Poslovnika,

ker je treba na podlagi te določbe določiti seznam praznikov in dela prostih dni ter datume sodnih počitnic –

SKLENILO:

Člen 1

Dela prosti dnevi in prazniki v smislu člena 24(4) in (6) Poslovnika so:

novo leto,

velikonočni ponedeljek,

1. maj,

vnebohod,

binkoštni ponedeljek,

23. junij,

15. avgust,

1. november,

25. december,

26. december.

Člen 2

Med 1. novembrom 2019 in 31. oktobrom 2020 so sodne počitnice v smislu člena 24(2) in (6) Poslovnika:

božič 2019: od ponedeljka, 23. decembra 2019, do vključno nedelje, 12. januarja 2020,

velika noč 2020: od ponedeljka, 6. aprila 2020, do vključno nedelje, 19. aprila 2020,

poletje 2020: od četrtka, 16. julija 2020, do ponedeljka, 31. avgusta 2020.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 12. februarja 2019

Sodni tajnik

A. CALOT ESCOBAR

Predsednik

K. LENAERTS


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/4


Razporeditev podpredsednice v senat petih sodnikov

(2019/C 103/03)

Sodišče je na upravni seji 10. oktobra 2018 odločilo, da podpredsednico razporedi v senat petih sodnikov v vseh zadevah, v katerih ima vlogo poročevalke in ki jih Sodišče dodeli taki sestavi.

Sodišče je na podlagi člena 11(1) Poslovnika odločilo, da se R. Silva de Lapuerta za obdobje od 10. oktobra 2018 do 6. oktobra 2021 razporedi v prvi senat.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/4


Razporeditev podpredsednice ter predsednice in predsednikov senatov petih sodnikov v senate treh sodnikov

(2019/C 103/04)

Sodišče je na upravni seji 26. februarja 2019 poleg tega odločilo, da podpredsednico ter predsednico in predsednike senatov petih sodnikov razporedi v senate treh sodnikov v vseh zadevah, v katerih imajo vlogo poročevalke oziroma poročevalcev in ki jih Sodišče dodeli taki sestavi.

Sodišče je zato na podlagi člena 11(1) Poslovnika odločilo, da se za obdobje od 26. februarja 2019 do 6. oktobra 2021 R. Silva de Lapuerta in J. C. Bonichot razporedita v šesti senat, A. Arabadjiev v sedmi senat, A. Prechal v osmi senat, M. Vilaras v deveti senat in E. Regan v deseti senat.


Splošno sodišče

18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/5


SKLEP SPLOŠNEGA SODIŠČA

z dne 27. februarja 2019

o sodnih počitnicah

(2019/C 103/05)

SPLOŠNO SODIŠČE JE –

ob upoštevanju člena 41(2) Poslovnika –

SKLENILO:

Člen 1

V sodnem letu, ki se začne 1. septembra 2019, so sodne počitnice v smislu člena 41(2) in (6) Poslovnika:

božič 2019: od ponedeljka, 23. decembra 2019, do vključno nedelje, 12. januarja 2020,

velika noč 2020: od ponedeljka, 6. aprila 2020, do vključno nedelje, 19. aprila 2020,

poletje 2020: od četrtka, 16. julija 2020, do vključno ponedeljka, 31. avgusta 2020.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 27. februarja 2019

Sodni tajnik

E. COULON

Predsednik

M. JAEGER


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/6


Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 13. decembra 2018 – Électricité de France (EDF)/Evropska komisija, Francoska republika

(Zadeva C-221/18 P) (1)

((Pritožba - Člen 181 Poslovnika Sodišča - Državne pomoči - Prvi sklep Evropske komisije - Državna pomoč, nezdružljiva z notranjim trgom - Razglasitev ničnosti s strani Splošnega sodišča Evropske unije - Potrditev s strani Sodišča Evropske unije - Drugi sklep Komisije - Ukrep države pomoči, nezdružljiv z notranjim trgom - Zavrnitev ničnostne tožbe - Člen 266 PDEU - Kršitev pravnomočnosti prve sodbe Splošnega sodišča - Izkrivljanje dokazov - Neupoštevanje s strani Splošnega sodišča Komisijinih obveznosti skrbne in nepristranske preiskave - Pomanjkljiva obrazložitev - Opredelitev ukrepa - Nova ali obstoječa pomoč))

(2019/C 103/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Électricité de France (EDF) (zastopnik: M. Debroux, avocat)

Drugi stranki: Evropska komisija (zastopniki: É. Gippini Fournier, B. Stromsky in D. Recchia, agenti), Francoska republika

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Électricité de France (EDF) se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 182, 28.5.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 4. septembra 2018 – Solvay Chemicals GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-561/18)

(2019/C 103/07)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Solvay Chemicals GmbH

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Splošno sodišče (prvi senat) je s sklepom z dne 6. februarja 2019 odločilo:

Člen 49(1), drugi pododstavek, in Priloga IV, točka 20, B, Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) sta neveljavna v delu, v katerem določata, da se ogljikov dioksid (CO2), ki se zaradi proizvodnje oborjenega kalcijevega karbonata prenese na drugo napravo, sistematično vključi med emisije naprave za proizvodnjo natrijevega karbonata, ne glede na to, ali se sprosti v ozračje ali ne.


(1)  UL 2012, L 181, str. 30.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgerichts (Nemčija) 30. oktobra 2018 – EM/TMD Friction GmbH

(Zadeva C-674/18)

(2019/C 103/08)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesarbeitsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EM

Tožena stranka: TMD Friction GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je na podlagi člena 3(4) Direktive Sveta 2001/23/ES (1) z dne 12. marca 2001 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov v primeru prenosa podjetja po uvedbi postopka zaradi insolventnosti nad sredstvi odsvojitelja v nacionalnem pravu, ki v primeru prenosa podjetja določa, da se člen 3(1) in (3) Direktive 2001/23/ES načeloma uporablja tudi v zvezi s pravico delavcev do starostnih, invalidskih ali družinskih dajatev na podlagi dodatnega zavarovanja v podjetju ali na medpodjetniški ravni, dopustno določiti omejitev, v skladu s katero pridobitelj ne jamči za pričakovane pravice do prejemkov, ki temeljijo na delovni dobi, ki je bila dopolnjena pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali se potrebni ukrepi, s katerimi se zavarujejo interesi delavcev v zvezi s priznanimi ali pričakovanimi pravicami do starostnih dajatev na podlagi dodatnega zavarovanja v podjetju ali na medpodjetniški ravni, iz člena 3(4)(b) Direktive 2001/23/ES v primeru prenosa podjetja po uvedbi postopka zaradi insolventnosti nad sredstvi odsvojitelja presojajo na podlagi zahtevane ravni varstva iz člena 8 Direktive 2008/94/ES (2) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje za predhodno odločanje nikalen:

Ali je treba člen 3(4)(b) Direktive 2001/23/ES razlagati tako, da so potrebni ukrepi, s katerimi se zavarujejo interesi delavcev v zvezi s priznanimi ali pričakovanimi pravicami do starostnih dajatev na podlagi dodatnega zavarovanja v podjetju ali na medpodjetniški ravni, sprejeti, če nacionalno pravo določa, da

se obveznost prihodnjega zagotavljanja starostne dajatve na podlagi dodatnega zavarovanja v podjetju ali na medpodjetniški ravni delavcem, ki jih zadeva prenos podjetja v primeru insolventnosti, načeloma prenese na pridobitelja,

pridobitelj za pričakovane pravice iz naslova poklicne pokojnine jamči v obsegu, ki se nanaša na delovno dobo, ki je bila v tem podjetju dopolnjena po uvedbi postopka zaradi insolventnosti,

na podlagi nacionalnega prava določeno združenje za jamstvo poklicnega pokojninskega zavarovanja v tem primeru ne jamči za tisti del prihodnjih pravic do pokojninskih prejemkov, ki so bile pridobljene pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti, in

lahko delavec prihodnje pravice do pokojninskih prejemkov, ki so bile pridobljene pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti, uveljavlja v okviru postopka zaradi insolventnosti odsvojitelja?

4.

Ali se v primeru, če nacionalno pravo v primeru prenosa podjetja določa uporabo členov 3 in 4 Direktive 2001/23/ES tudi med postopkom zaradi insolventnosti, člen 5(2)(a) Direktive 2001/23/ES uporablja za pričakovane pravice delavcev iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja v podjetju ali na medpodjetniški ravni, ki so sicer nastale že pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti, vendar delavci terjatve iz naslova dajatev pridobijo šele ob nastopu zavarovalnega primera, torej šele pozneje?

5.

Če je odgovor na drugo ali četrto vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali minimalna raven varstva, ki jo morajo zagotoviti države članice na podlagi člena 8 Direktive 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, zajema tudi obveznost zavarovanja pričakovanih pravic, ki ob uvedbi postopka zaradi insolventnosti na podlagi nacionalnega prava na podlagi zakona še niso bile pridobljene in ki se tudi sicer na podlagi zakona pridobijo samo zato, ker prenehanje delovnega razmerja ni povezano z insolventnostjo?

6.

Če je odgovor na peto vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Pod katerimi pogoji je mogoče izgube, ki so nastale nekdanjemu delavcu v okviru prejemkov iz naslova poklicnega pokojninskega zavarovanja zaradi insolventnosti delodajalca, šteti za očitno nesorazmerne in s tem države članice zavezati k zagotovitvi minimalnega varstva na podlagi člena 8 Direktive 2008/94/ES, čeprav bo delavec prejel najmanj polovico prejemkov iz naslova pridobljenih pokojninskih pravic?

7.

Če je odgovor na peto vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali se varstvo pričakovanih pravic delavcev na podlagi členov 3(4)(b) ali 5(2)(a) Direktive 2001/23/ES – ki je enakovredno varstvu iz člena 8 Direktive 2008/94/ES – zagotavlja, tudi če ta obveznost ne izhaja iz nacionalnega prava, temveč zgolj iz neposredne uporabe člena 8 Direktive 2008/94/ES?

8.

Če je odgovor na sedmo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali ima člen 8 Direktive 2008/94/ES neposredni učinek, tako da se lahko posamezni delavec nanj sklicuje pred nacionalnimi sodišči, tudi če delavec sicer prejme vsaj polovico dajatev, ki izhajajo iz pridobljenih pokojninskih pravic, izgube, ki so mu nastale zaradi insolventnosti delodajalca, pa je treba kljub temu šteti za nesorazmerne?

9.

Če je odgovor na osmo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali je ustanova zasebnega prava, ki jo je država članica – kar je za delodajalce obvezno – določila kot združenje za jamstvo poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki je predmet državnega nadzora finančnih storitev in ki na podlagi javnega prava od delodajalcev pobira prispevke za zavarovanje in lahko kot organ z upravnim aktom določi pogoje za izvršbo, javni organ države članice?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 98.

(2)  UL L 283, 2008, str. 36.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgerichts (Nemčija) 30. oktobra 2018 – FL/TMD Friction EsCo GmbH

(Zadeva C-675/18)

(2019/C 103/09)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesarbeitsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: FL

Tožena stranka: TMD Friction EsCo GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je na podlagi člena 3(4) Direktive Sveta 2001/23/ES (1) z dne 12. marca 2001 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov v primeru prenosa podjetja po uvedbi postopka zaradi insolventnosti nad sredstvi odsvojitelja v nacionalnem pravu, ki v primeru prenosa podjetja določa, da se člen 3(1) in (3) Direktive 2001/23/ES načeloma uporablja tudi v zvezi s pravico delavcev do starostnih, invalidskih ali družinskih dajatev na podlagi dodatnega zavarovanja v podjetju ali na medpodjetniški ravni, dopustno določiti omejitev, v skladu s katero pridobitelj ne jamči za pričakovane pravice do prejemkov, ki temeljijo na delovni dobi, ki je bila dopolnjena pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali se potrebni ukrepi, s katerimi se zavarujejo interesi delavcev v zvezi s priznanimi ali pričakovanimi pravicami do starostnih dajatev na podlagi dodatnega zavarovanja v podjetju ali na medpodjetniški ravni, iz člena 3(4)(b) Direktive 2001/23/ES v primeru prenosa podjetja po uvedbi postopka zaradi insolventnosti nad sredstvi odsvojitelja presojajo na podlagi zahtevane ravni varstva iz člena 8 Direktive 2008/94/ES (2) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje za predhodno odločanje nikalen:

Ali je treba člen 3(4)(b) Direktive 2001/23/ES razlagati tako, da so potrebni ukrepi, s katerimi se zavarujejo interesi delavcev v zvezi s priznanimi ali pričakovanimi pravicami do starostnih dajatev na podlagi dodatnega zavarovanja v podjetju ali na medpodjetniški ravni, sprejeti, če nacionalno pravo določa, da

se obveznost prihodnjega zagotavljanja starostne dajatve na podlagi dodatnega zavarovanja v podjetju ali na medpodjetniški ravni delavcem, ki jih zadeva prenos podjetja v primeru insolventnosti, načeloma prenese na pridobitelja,

pridobitelj za pričakovane pravice iz naslova poklicne pokojnine jamči v obsegu, ki se nanaša na delovno dobo, ki je bila v tem podjetju dopolnjena po uvedbi postopka zaradi insolventnosti,

na podlagi nacionalnega prava določeno združenje za jamstvo poklicnega pokojninskega zavarovanja v tem primeru ne jamči za tisti del prihodnjih pravic do pokojninskih prejemkov, ki so bile pridobljene pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti, in

lahko delavec prihodnje pravice do pokojninskih prejemkov, ki so bile pridobljene pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti, uveljavlja v okviru postopka zaradi insolventnosti odsvojitelja?

4.

Ali se v primeru, če nacionalno pravo v primeru prenosa podjetja določa uporabo členov 3 in 4 Direktive 2001/23/ES tudi med postopkom zaradi insolventnosti, člen 5(2)(a) Direktive 2001/23/ES uporablja za pričakovane pravice delavcev iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja v podjetju ali na medpodjetniški ravni, ki so sicer nastale že pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti, vendar delavci terjatve iz naslova dajatev pridobijo šele ob nastopu zavarovalnega primera, torej šele pozneje?

5.

Če je odgovor na drugo ali četrto vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali minimalna raven varstva, ki jo morajo zagotoviti države članice na podlagi člena 8 Direktive 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, zajema tudi obveznost zavarovanja pričakovanih pravic, ki ob uvedbi postopka zaradi insolventnosti na podlagi nacionalnega prava na podlagi zakona še niso bile pridobljene in ki se tudi sicer na podlagi zakona pridobijo samo zato, ker prenehanje delovnega razmerja ni povezano z insolventnostjo?

6.

Če je odgovor na peto vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Pod katerimi pogoji je mogoče izgube, ki so nastale nekdanjemu delavcu v okviru prejemkov iz naslova poklicnega pokojninskega zavarovanja zaradi insolventnosti delodajalca, šteti za očitno nesorazmerne in s tem države članice zavezati k zagotovitvi minimalnega varstva na podlagi člena 8 Direktive 2008/94/ES, čeprav bo delavec prejel najmanj polovico prejemkov iz naslova pridobljenih pokojninskih pravic?

7.

Če je odgovor na peto vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali se varstvo pričakovanih pravic delavcev na podlagi členov 3(4)(b) ali 5(2)(a) Direktive 2001/23/ES – ki je enakovredno varstvu iz člena 8 Direktive 2008/94/ES – zagotavlja, tudi če ta obveznost ne izhaja iz nacionalnega prava, temveč zgolj iz neposredne uporabe člena 8 Direktive 2008/94/ES?

8.

Če je odgovor na sedmo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali ima člen 8 Direktive 2008/94/ES neposredni učinek, tako da se lahko posamezni delavec nanj sklicuje pred nacionalnimi sodišči, tudi če delavec sicer prejme vsaj polovico dajatev, ki izhajajo iz pridobljenih pokojninskih pravic, izgube, ki so mu nastale zaradi insolventnosti delodajalca, pa je treba kljub temu šteti za nesorazmerne?

9.

Če je odgovor na osmo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen:

Ali je ustanova zasebnega prava, ki jo je država članica – kar je za delodajalce obvezno – določila kot združenje za jamstvo poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki je predmet državnega nadzora finančnih storitev in ki na podlagi javnega prava od delodajalcev pobira prispevke za zavarovanje in lahko kot organ z upravnim aktom določi pogoje za izvršbo, javni organ države članice?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 98.

(2)  UL L 283, 2008, str. 36.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 15. novembra 2018 – Vivendi SA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Zadeva C-719/18)

(2019/C 103/10)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vivendi SA

Nasprotna stranka: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je, čeprav je dolžnost držav članic, da preverijo, ali imajo podjetja prevladujoč položaj (in jim posledično naložijo določene obveznosti), določba člena 43, odstavek 11, d.lgsl 31. 7. 2005, n. 177 (zakonska uredba št. 177 z dne 31. julija 2005), v besedilu, veljavnem na dan sprejetja izpodbijane odločbe, ki določa: „podjetja, tudi prek odvisnih ali povezanih družb, katerih prihodki v sektorju elektronskih komunikacij, kot je opredeljen v skladu s členom 18 decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 (zakonska uredba št. 259 z dne 1. avgusta 2003), presegajo 40 odstotkov skupnih prihodkov iz navedenega sektorja, v integriranem sistemu komunikacij ne smejo dosegati prihodkov, ki presegajo 10 odstotkov prihodkov v tem sistemu“, v nasprotju s pravom Evropske unije, in zlasti z načelom prostega pretoka kapitala iz člena 63 PDEU; in sicer v delu, v katerem je zadevni sektor s sklicevanjem na člen 18 Codice delle comunicazioni elettroniche (zakon o elektronskih komunikacijah) omejen na trge, primerne za predhodno zakonsko urejanje, čeprav se informacije (katerih pluralizmu je namenjen predpis) vedno bolj prenašajo z uporabo spleta, osebnih računalnikov in mobilne telefonije, tako da bi izključitev zlasti maloprodajnih storitev mobilne telefonije iz tega sektorja samo zato, ker se opravljajo v razmerah neokrnjene konkurence, lahko postala nerazumna? Ali je navedena določba v nasprotju s pravom Unije tudi ob upoštevanju dejstva, da je Autorità (regulativni organ) omejil sektor elektronskih komunikacij za namen uporabe navedenega člena 43, odstavek 11, prav v obravnavani zadevi, tako da je upošteval samo trge, za katere je bila opravljena vsaj ena analiza od začetka veljavnosti zakona o elektronskih komunikacijah, in sicer od leta 2003 do današnjega dne, in prihodke iz zadnje odmere iz leta 2015?

2.

Ali načela s področja varstva svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev iz členov 49 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), člena 15 in 16 Direktive 2002/21/ES (1) [o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve], ki varujeta pluralnost in svobodo izražanja, ter načelo Evropske unije o sorazmernosti nasprotujejo uporabi nacionalne zakonodaje s področja javnih avdiovizualnih in radijskih medijskih storitev, kakršna je italijanska zakonodaja iz člena 43, odstavka 11 in 14, v skladu s katero se za določitev drugega praga 10 % upoštevajo tudi prihodki podjetij, ki niso odvisna ali pod prevladujočim vplivom, ampak so le „povezana“ v smislu člena 2359 Codice civile (civilni zakonik) (na katerega se sklicuje odstavek 14 člena 43), kljub temu, da ni mogoče vplivati na informacije, ki jih širijo?

3.

Ali načela s področja svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev iz členov 49 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), člena 15 in 16 Direktive 2002/21/ES ter načela s področja varstva pluralnosti virov informacij Direktive 2010/13/EU (2) o avdiovizualnih medijskih storitvah in Direktive 2002/21/ES nasprotujejo nacionalni ureditvi, kakršna je zakonska uredba 177/2005, ki v odstavkih 9 in 11 člena 43 določa precej drugačne pragove (in sicer 20 % oziroma 10 %) za „subjekte, za katere se zahteva vpis v register operaterjev komunikacij, vzpostavljen v skladu s členom 1, odstavek 6, točka (a), št. 5, legge 31 luglio 1997, n. 249 (zakon št. 249 z dne 31. julija 1997)“ (oziroma subjekte imetnike koncesije ali dovoljenja na podlagi veljavne zakonodaje, ki ga je izdal regulativni organ ali drugi pristojni organ, ter oglaševalska podjetja, ne glede na to, kje se oglaševanje predvaja, založnike itd. iz odstavka 9) od tistih, ki jih določa za podjetja, ki poslujejo v sektorju elektronskih komunikacij, kot je opredeljen zgoraj (v odstavku 11)?


(1)  Direktiva evropskega parlamenta in sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29).

(2)  Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL 2010, L 95, str. 1).


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grčija) 4. decembra 2018 – M.V. in drugi/Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou“

(Zadeva C-760/18)

(2019/C 103/11)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grčija)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: M.V. in drugi

Tožena stranka: Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou“

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je razlaga določb nacionalnega prava, s katerimi je bil v nacionalno zakonodajo prenesen Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen 18. marca 1999, ki je priloga k Direktivi Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368), in v skladu s katerimi je samodejno podaljšanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, sklenjenih z delavci v sektorju komunalnih storitev, na podlagi izrecne določbe nacionalnega prava, kot je člen 167 zakona št. 4099/2012, izključeno iz opredelitve pojma „veriženje“ pogodb o zaposlitvi za določen čas v smislu določb 1 in 5(2) okvirnega sporazuma z utemeljitvijo, da to ne pomeni pisne sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ampak zgolj podaljšanje že obstoječe pogodbe o zaposlitvi, v nasprotju s ciljem in polnim učinkom navedenega okvirnega sporazuma?

2.

Ali bi v primeru vzpostavitve in izvajanja prakse za zaposlovanje delavcev v sektorju komunalnih storitev, ki bi bila v nasprotju z ukrepi za preprečevanje zlorab, do katerih pride zaradi veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas, kot so določeni v ukrepu za prenos določbe 5(1) okvirnega sporazuma v nacionalno zakonodajo, obveznost, v skladu s katero morajo nacionalna sodišča določbe nacionalnega prava razlagati skladno s pravom Unije, zajemala tudi uporabo določbe nacionalnega prava, kot je člen 8(3) zakona št. 2112/1920 kot ustrezen pravni ukrep v smislu določbe 5(1) okvirnega sporazuma, ki je obstajal že prej, vendar je še vedno v veljavi, ki bi omogočala, da se zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas, namenjene pokrivanju stalnih in trajnih potreb lokalnih organov v sektorju komunalnih storitev, pravilno pravno opredelijo kot pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas?

3.

Ali bi, če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, to pomenilo, da gre za pretirano omejitev obveznosti, v skladu s katero mora nacionalno sodišče določbe nacionalnega prava razlagati skladno s pravom Unije, če ustavnopravni predpis, kot je člen 103(7) in (8) grške ustave po spremembi iz leta 2001, v celoti prepoveduje spremembo pogodb o zaposlitvi za določen čas, sklenjenih v času veljavnosti navedenega predpisa, v pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, kar onemogoča uporabo ustreznega pravnega ukrepa nacionalnega prava v smislu določbe 5(1) okvirnega sporazuma, kot je člen 8(3) zakona št. 2112/1920, ki se je uporabljal že prej, vendar je še vedno v veljavi, in tako odpravlja možnost, da bi se zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas, namenjene pokrivanju stalnih in trajnih potreb lokalnih organov v sektorju komunalnih storitev, v sklopu sodnega postopka pravno preoblikovale v pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, in sicer na podlagi pravilne zakonske opredelitve pravnega razmerja, tudi če so te pogodbe namenjene pokrivanju stalnih in trajnih potreb?


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/13


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Kamenz (Nemčija) 24. decembra 2018 – MC/ND

(Zadeva C-827/18)

(2019/C 103/12)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Kamenz

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: MC

Tožena stranka: ND

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali gre pri glavni terjatvi v višini 535,00 EUR, ki je predmet spora, na podlagi notarske prodajne pogodbe z dne 10. 2. 2016 o prodaji lastniškega stanovanja v Großröhrsdorfu, ki spada v pristojnost Amtsgericht Kamenz (okrajno sodišče v Kamenzu), ki izvira iz prehoda posesti in užitka na tožečo stranko na podlagi člena 6 notarske pogodbe dne 1. 4. 2016 in pri kateri gre za plačilo najemnine, ki ga je tožena stranka 1. 4. 2016 še prejela od svojega najemnika zadevnega lastniškega stanovanja […] (ni prevedeno), za postopek v smislu člena 22 Luganske konvencije (1), predmet katerega je plačilo za stvarno pravico na nepremičninah ali najem/zakup nepremičnin, ali je treba mednarodno pristojnost nemškega sodišča izpeljati iz druge določbe Luganske konvencije, ali [je] podana mednarodna pristojnost švicarskega sodišča, ki je pristojno za stalno prebivališče tožene stranke (člen 2(1) v povezavi s členom 5(1) Luganske konvencije)?


(1)  Konvencija o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah z dne 30. oktobra 2007 („Nova luganska konvencija“), UL 2009, L 147, str. 5.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 10. januarja 2019 – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

(Zadeva C-17/19)

(2019/C 103/13)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnice v postopku s kasacijsko pritožbo, obdolženke: Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 11 Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (1), v različici, kakor je bila spremenjena in posodobljena z Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996 (2), kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 647/2005 z dne 13. aprila 2005 (3), ter člen 19 Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (4) razlagati tako, da potrdilo E 101, izdano s strani nosilca, ki ga imenuje pristojni organ ene od države članic, v skladu s členom 14(1) in (2)(b) Uredbe št. 1408/71 v različici, kakor je bila spremenjena in posodobljena z Uredbo št. 118/97, kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 647/2005 z dne 13. aprila 2005, ali potrdilo A1, izdano v skladu s členom 13(1) Uredbe št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, sodišča države članice, v kateri se delo opravlja, zavezuje pri določitvi zakonodaje, ki se uporablja, ne le v zvezi s sistemom socialne varnosti, ampak tudi v zvezi z delovnim pravom, kadar ta zakonodaja opredeljuje obveznosti delodajalcev in pravice delavcev, tako da lahko po kontradiktorni razpravi navedena potrdila zavrnejo le, če – na podlagi preizkusa konkretnih elementov, zbranih v okviru sodne preiskave, ki je omogočila ugotovitev, da so bila navedena potrdila pridobljena ali so se uveljavljala na goljufiv način in da nosilec izdajatelj teh elementov ni upošteval v razumnem roku – ugotovijo goljufijo, sestavljeno iz objektivnega elementa, to je dejstva, da niso izpolnjeni pogoji iz ene od zgoraj navedenih določb Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 ter Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004, ter subjektivnega elementa, to je namena obdolžene osebe, da za pridobitev prednosti, ki jo zagotavlja izdaja potrdila, zaobide pogoje njegove izdaje ali se jim izogne?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 1, str. 83.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996 o spremembah in posodobitvah Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in Uredbe (EGS) št. 547/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 3).

(3)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 647/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembi uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 (UL 2005, L 117, str. 1).

(4)  UL 2009, L 284, str. 1.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Belgija) 11. januarja 2019 – État belge/Pantochim SA, v likvidaciji

(Zadeva C-19/19)

(2019/C 103/14)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: État belge

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Pantochim SA, v likvidaciji

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba določbo, v skladu s katero se terjatev, za katero je bilo vloženo zaprosilo za izterjavo, „obravnava kot terjatev države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež“, kot je določeno v členu 6[, drugi odstavek,] Direktive Sveta 2008/55/ES z dne 26. maja 2008 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev za določene prelevmane, carine, davke in druge ukrepe (1), ki nadomešča člen 6(2) Direktive Sveta 76/308/EGS z dne 15. marca 1976 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev za določene prelevmane, carine, davke in druge ukrepe (2), razumeti tako, da je terjatev države prosilke izenačena s terjatvijo zaprošene države, tako da terjatev države prosilke pridobi status terjatve zaprošene države?

Ali je treba izraz „ugodnost“ iz člena 10 Direktive Sveta 2008/55/ES z dne 26. maja 2008 in, pred kodifikacijo, iz člena 10 Direktive Sveta 76/308/EGS z dne 15. marca 1976 razumeti kot preferencialno pravico, povezano s terjatvijo, ki ji daje prednostno pravico pred drugimi terjatvami v primeru obstoja več istovrstnih terjatev, ali kot vsak mehanizem, ki ima v primeru obstoja več istovrstnih terjatev za posledico prednostno poplačilo terjatve?

Ali je treba možnost, ki jo ima davčna uprava, da pod pogoji iz člena 334 programskega zakona z dne 27. novembra 2004 izvede pobot v primeru obstoja več istovrstnih terjatev, razumeti kot ugodnost v smislu člena 10 navedenih direktiv?


(1)  UL 2008, L 150, str. 28.

(2)  UL L 73, str. 18. V Direktivi 2008/55/ES je navedeno (opomba št. 3), da je bil izvirni naslov Direktive 76/308/EGS spremenjen z Direktivo 79/1071/EGS (UL L 331, str. 10), Direktivo 92/12/EGS (UL L 76, str. 1) in Direktivo 2001/44/ES (UL L 175, str. 17).


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundessozialgericht (Nemčija) 16. januarja 2019 – ZP/Bundesagentur für Arbeit

(Zadeva C-29/19)

(2019/C 103/15)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundessozialgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ZP

Tožena stranka: Bundesagentur für Arbeit

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 62(1) Uredbe (ES) 883/2004 (1) v povezavi s členom 62(2) Uredbe (ES) 883/2004 razlagati tako, da mora pristojni nosilec države članice stalnega prebivališča pri izračunu višine dajatev za primer brezposelnosti delavca upoštevati „plačo“, ki jo oseba „prejme“ za svojo zadnjo dejavnost zaposlene osebe na območju tega nosilca, čeprav te plače v skladu z zakonodajo pristojnega nosilca pri izračunu nadomestila za primer brezposelnosti zaradi prekratkega obdobja prejemanja plače ni mogoče upoštevati, temveč se namesto tega uporabi fiktiven obračun dajatev?

2.

Ali je treba člen 62(1) Uredbe (ES) 883/2004 v povezavi s členom 62(2) Uredbe (ES) 883/2004 razlagati tako, da mora pristojni nosilec države članice stalnega prebivališča pri izračunu višine dajatev za primer brezposelnosti delavca upoštevati „plačo“, ki jo oseba „prejme“ za svojo zadnjo dejavnost zaposlene osebe na območju tega nosilca, čeprav te plače v skladu z zakonodajo pristojnega nosilca zaradi nepravočasnega obračuna ni dopustno upoštevati kot osnove za izračun dajatev v referenčni dobi, temveč se namesto tega uporabi fiktiven obračun dajatev?


(1)  Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72).


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta domstolen (Švedska) 10. januarja 2019 – Diskrimineringsombudsmannen/Braathens Regional Aviation AB

(Zadeva C-30/19)

(2019/C 103/16)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta domstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Diskrimineringsombudsmannen

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Braathens Regional Aviation AB

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali mora država članica v zadevi, ki se nanaša na kršitev prepovedi, določene v Direktivi 2000/43/ES (1), in kjer oškodovana oseba zahteva nadomestilo zaradi diskriminacije, na predlog oškodovane osebe vedno preučiti, ali je šlo za diskriminacijo – in po potrebi ugotoviti, da je tako bilo – ne glede na to, ali je oseba, ki je obtožena diskriminacije, priznala, da je šlo za diskriminacijo, ali ne, da bi se zahteva po učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcijah iz člena 15 štela za izpolnjeno?


(1)  Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 20, zvezek 1, str. 23).


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance de Liège (Belgija) 21. januarja 2019 – BU/État belge

(Zadeva C-35/19)

(2019/C 103/17)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance de Liège

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: BU

Tožena stranka: État belge

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali so s členom 38(1), točka 4, C.I.R./92 kršeni člen 45 in naslednji (načela prostega gibanja delavcev) ter člen 56 in naslednji (načelo svobode opravljanja storitev) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ker nadomestila za invalidnost oprošča plačila davka samo, če ta nadomestila izplačuje državna blagajna, to je État belge, na podlagi belgijske zakonodaje, s čimer ustvarja diskriminacijo med davčnim zavezancem, ki je belgijski rezident in od État belge na podlagi njene zakonodaje prejema nadomestila za invalidnost, ki so oproščena davka, in davčnim zavezancem, ki je belgijski rezident in nadomestila, s katerimi se nadomešča invalidnost, prejema od druge države članice Evropske unije prejema, vendar ta niso oproščena davka?


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/17


Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 25. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 15. novembra 2018 v zadevi T-316/14, Kurdistan Workers' Party (PKK)/Svet

(Zadeva C-46/19 P)

(2019/C 103/18)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Svet Evropske unije (zastopnika: B. Driessen in S. Van Overmeire, agenta)

Druge stranke v postopku: Kurdistan Workers' Party (PKK), Evropska komisija, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo Splošnega sodišča;

dokončno odloči o vprašanjih, ki so predmet te pritožbe, in tožbo PKK zavrne; in

PKK naloži plačilo stroškov, ki so Svetu nastali s to pritožbo in v zadevi T-316/14.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Svet trdi, da je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi storilo te napake:

prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da izpodbijane odločbe spadajo izključno na področje uporabe člena 1(6) (1);

drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da odločbe ZDA ne morejo biti podlaga za prvotni vpis;

tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da Svet ni obrazložil, zakaj je štel, da so odločbe ZDA in ministrstva Združenega kraljestva za notranje zadeve odločbe pristojnih organov v smislu člena 1(4) Skupnega stališča 2001/931/SZVP;

četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je v obravnavanem primeru napačno uporabilo točko 55 sodbe LTTE (2);

peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je v obravnavanem primeru napačno uporabilo točko 71 sodbe LTTE;

šesti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo člen 1(4) Skupnega stališča 2001/931/SZVP in točko 55 sodbe LTTE;

sedmi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da se Svet na dopis PKK ni mogel odgovoriti s svojim dopisom z dne 27. marca 2015.


(1)  Skupno stališče Sveta z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (2001/931/SZVP) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 18, zvezek, 1 str. 217).

(2)  Zadeva C-599/14 P, Svet/LTTE, EU:C2017:583


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/18


Pritožba, ki jo je Credito Fondiario SpA vložila 29. januarja 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 19. novembra 2018 v zadevi T-661/16, Credito Fondiario/CRU

(Zadeva C-69/19 P)

(2019/C 103/19)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnica: Credito Fondiario SpA (zastopniki: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani, A. Neri, avvocati))

Druga stranka v postopku: Comitato di risoluzione unico

Intervenientki: Italijanska republika, Evropska komisija

Predlogi

Izpodbijani sklep naj se razveljavi, zadeva pa naj se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;

Comitato di risoluzione unico naj se naloži plačilo stroškov postopka s pritožbo in stroškov postopka v zadevi T-661/16;

podredno, izpodbijani sklep naj se razveljavi v delu, v katerem je Credito Fondiario naloženo, da povrne stroške Comitato di risoluzione, in naj se o razdelitvi stroškov postopka na prvi stopnji odloči v skladu z načelom pravičnosti.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica meni, da je pri izpodbijanem sklepu prišlo do več napak, pri čemer gre tako za napačno uporabo prava kot za procesne napake.

I.   Napačna ugotovitev dejanskega stanja. Neobstoj obrazložitve.

Splošno sodišče je storilo napako, ker je dejansko stanje opredelilo z vidika sodne prakse, v skladu s katero začne v primeru, ko ni objave ali obvestitve, rok za vložitev tožbe teči, ko se zadevna oseba natančno seznani z vsebino in razlogi akta, pod pogojem, da v razumnem roku zaprosi za celotno besedilo akta.

Splošno sodišče je zlasti napačno presodilo, da se je pritožnica z odločbama Comitato di risoluzione unico seznanila prek dopisov Banca d’Italia z dne 3. in 27. maja 2016. Poleg tega je Splošno sodišče napačno presodilo, da pritožnica ni ukrepala v razumnem roku, da bi pridobila odločbi Comitato di risoluzione. Splošno sodišče ni ustrezno upoštevalo pravne negotovosti. Posledično je napačno ugotovilo, da je bila tožba glede na okoliščine zadevnega primera vložena prepozno.

II.   Nepravilna razlaga in uporaba sodne prakse o „razumnem roku“

Pri presoji zamude pri vložitvi tožbe, ki jo je opravilo Splošno sodišče, je podana tudi nepravilna razlaga (in posledično napačna uporaba v zadevnem primeru) sodne prakse o razumnem roku, v katerem mora zadevna oseba ukrepati, da si priskrbi izpodbijano odločbo.

III.   Kršitev pravice pritožnice do obrambe. Kršitev in napačna uporaba člena 126 Poslovnika Splošnega sodišča

Čeprav je Splošno sodišče odredilo več pripravljalnih ukrepov in ukrepov procesnega vodstva, strank ni pozvalo, da se izrečeta o vprašanju pravočasnosti tožbe. Splošno sodišče je vprašanje zamude prvič obravnavalo v sklepu, pri čemer je to bilo podlaga za zavrženje tožbe, ne da bi strankama – in zlasti pritožnici – omogočilo, da podata svoje navedbe in kontradiktorno razpravljata v zvezi s tem.

Poleg tega je Splošno sodišče sklep sprejelo na podlagi člena 126 Poslovnika Splošnega sodišča, čeprav je bilo iz več razlogov jasno, da nedopustnost, ki je bila podlaga za sklep o zavrženju, ni očitna.

Splošno sodišče je zato kršilo pravico pritožnice do obrambe.

IV.   Napačna presoja nedopustnosti predloga na podlagi člena 277 PDEU

Napačna presoja, na podlagi katere je Splošno sodišče ugotovilo nedopustnost predloga za razglasitev ničnosti, ima nujno za posledico nezakonitost sklepa v delu, v katerem je Splošno sodišče ugotovilo nedopustnost predloga pritožnice za ugotovitev nezakonitosti Uredbe št. 2015/63. (1) Splošno sodišče je namreč štelo, da je drugi predlog nujno akcesoren glavnemu predlogu za razglasitev ničnosti, in da zato očitna nedopustnost tožbe za razglasitev ničnosti avtomatično pomeni očitno nedopustnost predloga za ugotovitev nezakonitosti Uredbe št. 2015/63.

V.   Napačna presoja v zvezi z naložitvijo stroškov. Kršitev in napačna uporaba členov 134 in 135 Poslovnika

Pritožnica sklep podredno izpodbija v delu, v katerem ji je Splošno sodišče naložilo, da nosi stroške, ki so nastali Comitato di risoluzione unico.

Po navedbah pritožnice bi moralo Splošno sodišče zaradi pravičnosti uporabiti člen 135 Poslovnika in stroške postopka razdeliti v skladu s členom 135(1) Poslovnika ali, če je tak primer, Comitato di risoluzione unico naložiti, da nosi vsaj del stroškov, ki so nastali pritožnici, v skladu s členom 135(2) Poslovnika.


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja (UL 2015, L 11, str. 44).


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/20


Sklep predsednika Sodišča z dne 12. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X/Staatssecretaris van Financiën, ob udeležbi: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

(Zadeva C-157/17) (1)

(2019/C 103/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 168, 29.5.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/20


Sklep predsednika Sodišča z dne 11. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija, ob podpori Francoske republike

(Zadeva C-76/18) (1)

(2019/C 103/21)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 112, 26.3.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/20


Sklep predsednika Sodišča z dne 11. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija, ob podpori Francoske republike

(Zadeva C-77/18) (1)

(2019/C 103/22)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 112, 26.3.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/21


Sklep predsednika Sodišča z dne 11. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija, ob podpori Francoske republike

(Zadeva C-79/18) (1)

(2019/C 103/23)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 112, 26.03.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/21


Sklep predsednika Sodišča z dne 11. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Poljska ob intervenciji Kraljevine Belgije in Francoske republike

(Zadeva C-206/18) (1)

(2019/C 103/24)

Jezik postopka: poljščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 182, 28.5.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/21


Sklep predsednika Sodišča z dne 17. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija

(Zadeva C-487/18) (1)

(2019/C 103/25)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 328, 17.9.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/21


Sklep predsednika Sodišča z dne 21. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court (Irlande) – Irska) – Minister for Justice and Equality/ND

(Zadeva C-685/18) (1)

(2019/C 103/26)

Jezik postopka: angleščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 16, 14.1.2019.


Splošno sodišče

18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. februarja 2019 – Mema/CPVO (Braeburn 78 (11078))

(Zadeva T-177/16) (1)

((Žlahtniteljske pravice - Prijava za podelitev žlahtniteljske pravice v Skupnosti za rastlinsko sorto Braeburn 78 (11078) - Določitev drugega urada za preizkušanje sort - Obseg preizkusa, ki ga mora opraviti odbor za pritožbe - Obveznost obrazložitve))

(2019/C 103/27)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Mema GmbH LG (Terlan, Italija) (zastopnika: B. Breitinger S. Kirschstein-Freund, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Skupnosti za rastlinske sorte (zastopniki: M. Ekvad, F. Mattina, O. Lamberti in U. Braun-Mlodecka, agenti, skupaj z A. von Mühlendahlom in H. Hartwigom, odvetnikoma)

Predmet

Tožba zoper odločbo odbora za pritožbe pri CPVO z dne 15. decembra 2015 (zadeva A 001/2015) v zvezi s prijavo za podelitev žlahtniteljske pravice v Skupnosti za rastlinsko sorto Braeburn 78.

Izrek

1.

Odločba odbora za pritožbe pri Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) z dne 15. decembra 2015 (zadeva A 001/2015) v zvezi s prijavo za podelitev žlahtniteljske pravice v Skupnosti za rastlinsko sorto Braeburn 78 se razveljavi.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

CPVO se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 211, 13.6.2016.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Arango Jaramillo in drugi/EIB

(Zadeva T-487/16) (1)

((Javni uslužbenci - Zaposleni v EIB - Pokojnine - Reforma iz leta 2008 - Zvišanje prispevne stopnje - Poznejši plačilni listi - Neobstoj akta, ki posega v položaj - Nedopustnost))

(2019/C 103/28)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luxembourg, Luksemburg) in 33 drugih tožečih strank, katerih imena so navedena v prilogi k sodbi (zastopniki: B. Cortese, C. Cortese in F. Spitaleri, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: sprva C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams in G. Nuvoli, nato T. Gilliams, G. Faedo in J. Klein, agenti, skupaj s P.-E. Partschem)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU in člena 50a Statuta Sodišča Evropske unije za, prvič, razglasitev ničnosti „sklepov“ EIB, vsebovanih v plačilnih listih tožečih strank za februar 2011, da se njihova stopnja prispevkov v pokojninsko blagajno zviša z 9 % na 10 %, in drugič, naložitev EIB, naj plača simboličen znesek 1 EUR kot povračilo nepremoženjske škode, ki naj bi nastala tožečim strankam.

Izrek

1.

Tožba se kot nedopustna zavrže.

2.

Oscar Orlando Arango Jaramillo in drugi uslužbenci Evropske investicijske banke (EIB), katerih imena so navedena v prilogi, nosijo svoje stroške in plačajo stroške, ki jih je priglasila EIB.


(1)  UL C 211, 16.7.2011 (zadeva, sprva vpisana pri Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-58/11 in 1. septembra 2016 prenesena na Splošno sodišče Evropske unije).


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – RK/Svet

(Zadeva T-11/17) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Člen 42c Kadrovskih predpisov - Dopust v interesu službe - Enako obravnavanje - Prepoved diskriminacije zaradi starosti - Očitna napaka pri presoji - Pravica do izjave - Dolžnost skrbnega ravnanja - Odgovornost))

(2019/C 103/29)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: RK (zastopnici: sprva L. Levi in A. Tymen, nato L. Levi, odvetnici)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in R. Meyer, agenta)

Intervenient v podporo tožene stranke: Evropski parlament (zastopnika: A. Troupiotis in J. A. Steele, agenta)

Predmet

Predlog temelji na členu 270 PDEU in se nanaša, prvič, na razglasitev ničnosti nedatirane odločbe Sveta, da tožečo stranko pošlje na dopust v interesu službe na podlagi člena 42c Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in po potrebi odločbe z dne 27. septembra 2016 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je vložila tožeča stranka ter drugič, na povrnitev škode, domnevno nastale tožeči stranki.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

RK nosi 80 % svojih stroškov.

3.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in 20 % stroškov, nastalih RK.

4.

Evropski parlament nosi svoje stroške.


(1)  UL C 95, 27.3.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2019 – Proximus/Svet

(Zadeva T-117/17) (1)

((Javna naročila storitev - Postopek s pogajanji - Ekonomsko najugodnejša ponudba - Zavrnitev ponudnikove ponudbe - Polje proste presoje naročnika - Zakonitost metode ocenjevanja - Načelo dobrega finančnega poslovodenja))

(2019/C 103/30)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Proximus SA/NV (Bruselj, Belgija) (zastopnik: B. Schutyser, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: A. Jaume in S. Cholakova, agentki, skupaj z P. de Bandtom, P. Teerlinckom in M. Gherghinaru, odvetniki)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa Sveta z dne 23. decembra 2016 o sklenitvi okvirne pogodbe za storitve na področju kibernetske varnosti [zaupno] z drugim ponudnikom.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Proximus SA/NV se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški v zvezi s postopkom za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 151, 15.5.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2019 – EKETA/Komisija

(Zadeva T-166/17) (1)

((Arbitražna klavzula - Pogodba Sensation, sklenjena v okviru sedmega okvirnega programa - Upravičeni stroški - Obvestilo o dolgovanem znesku, ki ga izda tožena stranka za izterjavo vnaprejšnjih plačil - Zanesljivost list prisotnosti - Nasprotje interesov))

(2019/C 103/31)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Solun, Grčija) (zastopnika: V. Christianos in S. Paliou, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva A Katsimerou, O. Verheecke in J. Estrada de Solà, nato A Katsimerou, A. Kyratsou in O. Verheecke, agenti)

Predmet

Predlog temelji na členu 272 PDEU in se nanaša, prvič, na ugotovitev, da terjatev iz obvestila o dolgovanem znesku Komisije št. 3241615291 z dne 29. novembra 2016, v skladu s katerim mora tožeča stranka vrniti znesek 197 799,52 EUR, izhaja iz subvencije, ki jo je prejela iz naslova študije o projektu Sensation ni utemeljena za znesek 179 101,34 EUR, in drugič, da na to, da ta znesek ustreza upravičenim stroškom, ki jih tožeča stranka ni dolžna vrniti.

Izrek

1.

Evropski Komisiji se naloži, naj Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) plača, prvič, znesek 19 522,57 EUR, ki ustreza upravičenemu strošku osebja, povečan za posredne stroške, ki mu pripadajo in zamudne obresti na ta znesek po 3,5-odstotni obrestni meri od 12. maja 2017 do njegovega celotnega izplačila, drugič, zamudne obresti na znesek 2950 EUR po 3,50-odstotni obrestni meri, izračunane od 12. maja 2017 do 28. novembra 2017 ter tretjič, zamudne obresti na znesek 8 988,21 EUR po 3,50-odstotni obrestni meri, izračunane od 12. maja 2017 do izplačila tega zneska, 2. oktobra 2017.

2.

Tožba se v preostalem zavrne.

3.

EKETA nosi svoje stroške in devet desetin stroškov Komisije, ta pa nosi eno desetino svojih stroškov.


(1)  UL C 151, 15.5.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2019 – EKETA/Komisija

(Zadeva T-198/17) (1)

((Arbitražna klavzula - Pogodba Actibio, sklenjena v okviru sedmega okvirnega programa - Upravičeni stroški - Obvestilo o dolgovanem znesku, ki ga izda tožena stranka za izterjavo vnaprejšnjih plačil - Zanesljivost list prisotnosti - Nasprotje interesov))

(2019/C 103/32)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Solun, Grčija) (zastopnika: V. Christianos in S. Paliou, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Katsimerou, A. Kyratsou in O. Verheecke, agenti)

Predmet

Predlog temelji na členu 272 PDEU in se nanaša, prvič, na ugotovitev, da terjatev iz obvestila o dolgovanem znesku Komisije št. 3241615335 z dne 29. novembra 2016, v skladu s katerim mora tožeča stranka vrniti znesek 38 241 EUR, ki izhaja iz subvencije, ki jo je prejela iz naslova študije o projektu Actibio, ni utemeljena za znesek 9 353,56 EUR in drugič, na to, da ta znesek ustreza upravičenim stroškom, ki jih tožeča stranka ni dolžna vrniti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 151, 15.5.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR)

(Zadeva T-215/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Figurativna znamka Evropske unije PEAR - Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki prikazuje jabolko - Relativni razlog za zavrnitev - Neobstoj podobnosti znakov - Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2019/C 103/33)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Pear Technologies Ltd (Macao, Kitajska) (zastopnika: J. Coldham, solicitor, in E. Himsworth, QC)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: M. Fischer in H. O’Neill, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Apple Inc. (Cupertino, Kalifornija, Združene države) (zastopniki: J. Olsen in P. Andreottola, solicitors, in G. Tritton, barrister)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 18. januarja 2017 (zadeva R 860/2016-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Apple in Pear Technologies.

Izrek

1.

Odločba petega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 18. januarja 2017 (zadeva R 860/2016-5) se razveljavi.

2.

EUIPO nosi svoje stroške in polovico stroškov družbe Pear Technologies Ltd.

3.

Družba Apple Inc. nosi svoje stroške in polovico stroškov družbe Pear Technologies.


(1)  UL C 168, 29.5.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Swemac Innovation/EUIPO – SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC)

(Zadeva T-287/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Evropske unije SWEMAC - Firma ali prejšnje nacionalno trgovsko ime SWEMAC Medical Appliances AB - Relativni razlog za zavrnitev - Zožitev zaradi pristanka - Člen 53(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 60(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) - Verjetnost zmede - Člen 54(2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 61(2) Uredbe 2017/1001) - Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe 2017/1001) - Dokazi, prvič predloženi pred Splošnim sodiščem))

(2019/C 103/34)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Swemac Innovation AB (Linköping, Švedska) ((zastopnik: G. Nygren, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: SWEMAC Medical Appliances AB (Täby, Švedska) (zastopnica: P. Jonsell, odvetnica)

Predmet

Tožbo zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 24. februarja 2017 (zadeva R 3000/2014-5) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Swemac Innovation in SWEMAC Medical Appliances.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Swemac Innovation AB se naloži plačilo stroškov, vključno z nujnimi stroški, ki jih je imela družba SWEMAC Medical Appliances AB za namene postopka pred odborom za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).


(1)  UL C 213, 3.7.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2019 – Stavytskyi/Svet

(Zadeva T-290/17) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini - Zamrznitev sredstev - Seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporabi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov - Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu - Obveznost obrazložitve - Ugovor nezakonitosti - Načelo sorazmernosti - Pravna podlaga - Očitna napaka pri presoji - Načelo ne bis in idem))

(2019/C 103/35)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Edward Stavytskyi (Bruselj, Belgija) (zastopniki: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey in D. Rovetta, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: V. Piessevaux in J.-P. Hix, agenta)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: E. Paasivirta in L. Baumgart, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Sveta (SZVP) 2017/381 z dne 3. marca 2017 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2017, L 58, str. 34) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2017/374 z dne 3. marca 2017 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2017, L 58, str. 1), v delu, v katerem je bilo ime tožeče stranke ohranjeno na seznamu oseb, subjektov in organov, za katere se uporabljajo ti omejevalni ukrepi.

Izrek

1.

Sklep Sveta (SZVP) 2017/381 z dne 3. marca 2017 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini in Izvedbena uredba Sveta (EU) 2017/374 z dne 3. marca 2017 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini se razglasita za nična v delu, v katerem je bilo ime Edwarda Stavytskyija ohranjeno na seznamu oseb, subjektov in organov, za katere se uporabljajo ti omejevalni ukrepi.

2.

Svet Evropske unije nosi poleg svojih stroškov tudi stroške, ki so nastali E. Stavytskyiju.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 231, 17.7.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2019 – The GB Foods/EUIPO – Yatecomeré (YATEKOMO)

(Zadeva T-336/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Evropske unije YATEKOMO - Figurativna nacionalna znamka yatecomeré - Dopustnost novih dokazov, s katerimi se potrjuje splošno znano dejstvo - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 8(1)(b) in člen 60(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2019/C 103/36)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: The GB Foods, SA (L’Hospitalet de Llobregat, Španija) (zastopnika: M. C. Buganza González in E. Torner Lasalle, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Walicka, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Yatecomeré, SL (Ribadumia, Španija) (zastopniki: J. C. Erdozain López, V. Arnaiz Medina in L. Montoya Terán, odvetniki)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIOPO z dne 13. marca 2017 (zadeva R 1506/2016-5) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Yatecomeré in The GB Foods.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi The GB Foods, SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 318, 25.9.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/29


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februar 2019 – TN/ENISA

(Zadeva T-461/17) (1)

((Javni uslužbenci - Začasni uslužbenci - Zaposlovanje - Obvestilo o prostem delovnem mestu - Delovno mesto vodje oddelka - Vpis na rezervni seznam - Sprejetje ponudbe za zaposlitev - Umik ponudbe za zaposlitev - Pogoji zaposlitve - Osebnostne lastnosti - Člen 12 PZDU - Očitna napaka pri presoji - Obdelava osebnih podatkov - Pravica do izjave - Odgovornost))

(2019/C 103/37)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: TN (zastopnici: L. Levi in A. Blot, odvetnici)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (zastopniki: A. Ryan, agent, skupaj z D. Waelbroeckom in A. Duron, odvetnikoma)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za, prvič, razglasitev ničnosti sklepa z dne 25. novembra 2016, s katerim je ENISA umaknila ponudbo za zaposlitev na delovno mesto vodje oddelka „Upravna služba“, ki jo je dala tožeči stranki, in razveljavitev sklepa z dne 20. aprila 2017 o zavrnitvi njene pritožbe, ter drugič, za to, da se ENISA naloži plačilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki je tožeči stranki domnevno nastala zaradi nezakonitega umika te ponudbe.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

TN se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 347, 16.10.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/30


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Duym/Svet

(Zadeva T-549/17) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Postopek imenovanja na delovno mesto vodje oddelka - Obvestilo o prostem delovnem mestu - Zavrnitev prijave - Imenovanje drugega kandidata - Obveznost obrazložitve - Načelo dobrega upravljanja - Interes službe - Očitna napaka pri presoji - Načelo prepovedi diskriminacije))

(2019/C 103/38)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Frederik Duym (Oostende, Belgija) (zastopnica: M. Velardo, odvetnica)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in R. Meyer, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za razveljavitev odločbe svetovalnega izbirnega odbora, ki je bila tožeči stranki vročena z dopisom z dne 7. oktobra 2016 in s katero je bila njena prijava v izbirnem postopku vodje oddelka za nizozemski jezik v okviru prevajalske službe Sveta zavrnjena, in poznejše odločitve organa Sveta za imenovanja z dne 20. decembra 2016, da na navedeno delovno mesto imenuje gospo A.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Frederiku Duymu se naloži, da poleg svojih stroškov plača tudi stroške, ki so nastali Svetu Evropske unije.


(1)  UL C 347, 16.10.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/30


Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Abdulkarim/Svet

(Zadeva T-559/17) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji - Zamrznitev sredstev - Napaka pri presoji - Prilagoditev časovnih učinkov razglasitve ničnosti))

(2019/C 103/39)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubaj, Združeni arabski emirati) (zastopnika: J.-P. Buyle in L. Cloquet, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva M. Veiga in I. Pouli, nato I. Pouli in V. Piessevaux, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Sveta (SZVP) 2017/917 z dne 29. maja 2017 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL 2017, L 139, str. 62), Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2017/907 z dne 29. maja 2017 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL 2017, L 139, str. 15), Sklepa Sveta (SZVP) 2018/778 z dne 28. maja 2018 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL 2018, L 131, str. 16) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2018/774 z dne 28. maja 2018 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL 2018, L 131, str. 1) v delu, v katerem se ti akti nanašajo na tožečo stranko.

Izrek

1.

Sklep Sveta (SZVP) 2017/917 z dne 29. maja 2017 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji, Sklep Sveta (SZVP) 2018/778 z dne 28. maja 2018 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji in Uredba Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011, kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2017/907 z dne 29. maja 2017 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/774 z dne 28. maja 2018 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji, se razglasijo za nične v delu, v katerem se ti akti nanašajo na Mouhamada Waela Abdulkarima.

2.

Učinki sklepov 2017/917 in 2018/778 se glede M. W. Abdulkarima ohranijo do izteka roka za vložitev pritožbe oziroma, če se v tem roku vloži pritožba, do morebitne zavrnitve pritožbe.

3.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in stroške M. W. Abdulkarima.


(1)  UL C 347, 16.10.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/31


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2019 – Karp/Parlament

(Zadeva T-580/17) (1)

((Javni uslužbenci - Pogodbeni uslužbenci - Uvrstitev - Člen 90(2) Kadrovskih predpisov - Preuranjeni zahtevek - Nepravilnost predhodnega postopka - Nedopustnost - Samostojnost pravnih sredstev - Nepodaljšanje pogodbe pomožni pogodbeni uslužbenki, ki je povezano s porodniškim dopustom - Obveznost obrazložitve - Zaporedne pogodbe za določen čas - Zloraba pravice - Pravica do zaslišanja - Odgovornost))

(2019/C 103/40)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Kevin Karp (Bruselj, Belgija) (zastopnika: N. Lambers in R. Ben Ammar, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnici: Í. Ní Riagáin Düro in M. Windisch, agentki)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za, prvič, razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta, s katero je bila tožeča stranka uvrščena v funkcionalno skupino II, stopnja 4, razred 1, v okviru pogodbe pomožnega pogodbenega uslužbenca, sklenjene 12. maja 2016 in ki je prenehala 11. novembra 2016 ter na drugi strani za povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi njene uvrstitve in nepodaljšanja njene pogodbe.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

K. Karpu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 412, 4.12.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/32


Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Thun/EUIPO (Riba)

(Zadeva T-604/17) (1)

((Model Skupnosti - Registrirani model Skupnosti - Neobstoj zahteve za podaljšanje - Izbris modela po izteku registracije - Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje - Dolžnost skrbnega ravnanja - Prenos pooblastila - Izguba pravic))

(2019/C 103/41)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Thun SpA (Bolzano, Italija) (zastopnica: B. Giordano, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: L. Rampini, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. junija 2017 (zadeva R 1680/2016-3), v zvezi z zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Thun SpA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 369, 30.10.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/33


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials)

(Zadeva T-656/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije Dr. Jacob’s essentials - Prejšnja besedna mednarodna znamka COMPAL ESSENCIAL - Prejšnji figurativni nacionalni in mednarodni znamki FRUTA essencial in Compal FRUTA essencial - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen (8)(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe 2017/1001)))

(2019/C 103/42)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portugalska) (zastopnica: A. De Sampaio, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnici: A. Söder in D. Walicka, agentki)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenient v postopku pred Splošnim sodiščem: Ludwig Manfred Jacob (Heidesheim, Nemčija) (zastopnik: W. Berlit, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 11. julija 2017 (zadeva R 2067/2016-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Sumol + Compal Marcas in L. M. Jacobom.

Izrek

1.

Odločba petega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 11. julija 2017 (zadeva R 2067/2016-5) se razveljavi.

2.

EUIPO nosi svoje stroške in stroške Sumol + Compal Marcas, SA.

3.

Ludwig Manfred Jacob nosi svoje stroške.


(1)  UL C 402, 27.11.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/33


Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Alkarim for Trade and Industry/Svet

(Zadeva T-667/17) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Siriji - Zamrznitev sredstev - Napaka pri presoji - Prilagoditev časovnih učinkov razglasitve ničnosti))

(2019/C 103/43)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Sirija) (zastopnika: J.-P. Buyle in L. Cloquet, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: V. Piessevaux in A. Limonet, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Sveta (SZVP) 2017/1245 z dne 10. julija 2017 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL 2017, L 178, str. 13), Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2017/1241 z dne 10. julija 2017 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL 2017, L 178, str. 1), Sklepa Sveta (SZVP) 2018/778 z dne 28. maja 2018 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL 2018, L 131, str. 16) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2018/774 z dne 28. maja 2018 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (JO 2018, L 131, str. 1) v delu, v katerem se ti akti nanašajo na tožečo stranko.

Izrek

1.

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2017/1245 z dne 10. julija 2017 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji, Sklep Sveta (SZVP) 2018/778 z dne 28. maja 2018 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji in Uredba (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011, kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1241 z dne 10. julija 2017 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/774 z dne 28. maja 2018 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji, se razglasijo za nične v delu, v katerem se nanašajo na družbo Alkarim for Trade and Industry LLC.

2.

Izvedbeni sklep 2017/1245 in Sklep 2018/778 zoper družbo Alkarim for Trade and Industry učinkujeta vse do datuma poteka roka za pritožbo, oziroma če je bila pritožba vložena, do njene morebitne zavrnitve.

3.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov družbe Alkarim for Trade and Industry.


(1)  UL C 437, 18.12.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/34


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Eglo Leuchten/EUIPO – Di-Ka (Lampe)

(Zadeva T-766/17) (1)

((Modeli Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Registriran model Skupnosti, ki predstavlja električne instalacije za osvetljevanje - Razlog za ugotovitev ničnosti - Prejšnji model - Individualna narava - Seznanjeni uporabnik - Stopnja svobode oblikovalca - Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002))

(2019/C 103/44)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Eglo Leuchten GmbH (Pill, Avstrija) (zastopnik: H. Lauf, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnica: A. Söder, agentka)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Di-Ka Vertriebs GmbH & Co. KG (Arnsberg, Nemčija) (zastopnik: M.H. Hoffmann, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. septembra 2017 (zadeva R 738/2016-3) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Eglo Leuchten in Di-Ka Vertriebs.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Eglo Leuchten GmbH se naloženo plačilo stroškov.


(1)  UL C 22, 22.1.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/35


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Eglo Leuchten/EUIPO – Briloner Leuchten (Lampe)

(Zadeva T-767/17) (1)

((Model Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnost - Registriran model Skupnosti, ki ponazarja svetilko - Razlog za ugotovitev ničnosti - Prejšnji model - Individualna narava - Seznanjeni uporabnik - Stopnja svobode oblikovalca - Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002))

(2019/C 103/45)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Eglo Leuchten GmbH (Pill, Avstrija) (zastopnik: H. Lauf, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnica: A. Söder, agentka)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Briloner Leuchten GmbH & Co. KG, nekdanja Briloner Leuchten GmbH (Brilon, Nemčija) (zastopnik: M.-H. Hoffmann, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. septembra 2017 (zadeva R 746/2016-3) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Eglo Leuchten in Briloner Leuchten.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Eglo Leuchten GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 22, 22.1.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/36


Sodba Splošnega sodišča z dne 24. januarja 2019 – Ilhan/EUIPO – Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY)

(Zadeva T-785/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Figurativna znamka BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY - Prejšnja besedna znamka SAM - Relativni razlog za zavrnitev - Zožitev zaradi pristanka - Dokazi, prvič predloženi pred Splošnim sodiščem - Člen 54(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 61(2) Uredbe (EU) 2017/1001) - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8, (1)(b) Uredbe 2017/1001)))

(2019/C 103/46)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Ercan Ilhan (Istanbul, Turčija) (zastopnica: S. Can, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: H. O’Neill in D. Walicka, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem: Time Gate GmbH (Köln, Nemčija) (zastopnik: R. Kunz-Hallstein, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. septembra 2017 (zadeva R 974/2016-5) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbo Time Gate in E. Ilhanom.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Ercanu Ilhanu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 32, 29.1.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/36


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – TecAlliance/EUIPO – Siemens (TecDocPower)

(Zadeva T-789/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Evropske unije TecDocPower - Prejšnja besedna in prejšnja figurativna znamka Evropske unije TECDOC in TecDoc - Relativni razlog za zavrnitev - Podobnost proizvodov in storitev - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Resna in dejanska uporaba prejšnjih znamk - Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 47(2) in (3) Uredbe 2017/1001)))

(2019/C 103/47)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: TecAlliance GmbH (Ismaning, Nemčija) (zastopnik: P. Engemann, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: S. Hanne, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Siemens AG (München, Nemčija) (zastopnika: V. von Bomhard in J. Fuhrmann, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. septembra 2017 (zadeva R 2433/2016-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama TecAlliance in Siemens.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi TecAlliance GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 42, 5.2.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/37


Sodba Splošnega sodišča z dne 24. januarja 2019 – Brown Street Holdings/EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE)

(Zadeva T-800/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Besedna znamka FIGHT LIFE - Prejšnja besedna znamka Evropske unije FIGHT FOR LIFE - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Obveznost obrazložitve - Člen 75 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94 Uredbe 2017/1001)))

(2019/C 103/48)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Brown Street Holdings Ltd (Auckland, Nova Zelandija) (zastopniki: sprva C. Hufnagel, M. Kleespies, J. Clayton-Chen in A. Bender, nato M. Kleespies in A. Bender, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: D. Walicka in M. Fischer, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Enesan AG (Zürich, Švica)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora EUIPO za pritožbe z dne 26. septembra 2017 (zadeva R 36/2017-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Brown Street Holdings in Enesan.

Izrek

1.

Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 26. septembra 2017 (zadeva R 36/2017-2) se razveljavi v delu, v katerem je z njo zavrnjen ugovor zoper zahtevo za registracijo prijavljene znamke za proizvode iz razreda 5 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

2.

EUIPO nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba Brown Street Holdings Ltd.


(1)  UL C 42, 5.2.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/38


Sodba Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2019 – Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET)

(Zadeva T-79/18) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije ARBET - Prejšnja besedna nacionalna znamka BORBET - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Podobnost znakov - Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

(2019/C 103/49)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Arif Oliver Bekat (Esslingen, Nemčija) (zastopnik: P. Kohl, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopniki: M. Eberl, D. Hanf in D. Walicka, agenti)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Borbet GmbH (Hallenberg, Nemčija) (zastopnik: J. Krenzel, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. decembra 2017 (zadeva R 1117/2017-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Borbet in A. O. Bekat.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Arif Oliver Bekat nosi svoje stroške.


(1)  UL C 134, 16.4.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/38


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. februarja 2019 – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

(Zadeva T-88/18) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije ARMONIE - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

(2019/C 103/50)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italija) (zastopnik: G. Medri, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: L. Rampini, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. decembra 2017 (zadeva R 2063/2017-5) v zvezi z zahtevo za registracijo figurativnega znaka ARMONIE kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Gruppo Armonie SpA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 134, 16.4.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/39


Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

(Zadeva T-97/18) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije STREAMS - Absolutni razlogi za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001) - Prejšnja praksa EUIPO))

(2019/C 103/51)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: DeepMind Technologies Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert in G. Lodge, solicitors)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopniki: sprva V. Ruzek in D. Walicka, nato V. Ruzek in H. O’Neill, agenti)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 27. novembra 2017 (zadeva R 35/2017-1) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka STREAMS kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

DeepMind Technologies Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 134, 16.4.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/39


Sodba Splošnega sodišča z dne 24. januarja 2019 – Multifit/EUIPO (TAKE CARE)

(Zadeva T-181/18) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije TAKE CARE - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

(2019/C 103/52)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Nemčija) (zastopnika: N. Weber in L. Thiel, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: M. Eberl in M. Fischer, agenta)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 4. januarja 2018 (zadeva R 845/2017-5) v zvezi z zahtevo za registracijo figurativnega znaka TAKE CARE kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Multifit Tiernahrungs GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 161, 7.5.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/40


Sodba Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2019 – Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ)

(Zadeva T-256/18) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije SCHUTZ - Absolutni razlogi za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2019/C 103/53)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Arezzo Indústria e Comércio, SA (Belo Horizonte, Brazilija) (zastopnika: A. Sebastião in J. M. Pimenta, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. februarja 2018 (zadeva R 661/2017-4) v zvezi z registracijo besednega SCHUTZ kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Arezzo Indústria e Comércio, SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 231, 2.7.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/40


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2019 – Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME)

(Zadeva T-332/18) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije MARRY ME - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001))

(2019/C 103/54)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Marry Me Group AG (Zug, Švica) (zastopnik: G. Theado, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnici: J. Schäfer in D. Walicka, agentki)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 5. marca 2018 (zadeva R 807/2017-5) glede zahteve za registracijo besednega znaka MARRY ME kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Marry Me Group AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 259, 23.7.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/41


Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2019 – Marry Me Group/EUIPO (marry me)

(Zadeva T-333/18) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije marry me - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001))

(2019/C 103/55)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Marry Me Group AG (Zug, Švica) (zastopnik: G. Theado, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnici: J. Schäfer in D. Walicka, agentki)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 5. marca 2018 (zadeva R 807/2017-5) glede zahteve za registracijo figurativnega znaka marry me kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Marry Me Group AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 259, 23.7.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/42


Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Geske/EUIPO (SATISFYERMEN)

(Zadeva T-427/18) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije SATISFYERMEN - Absolutni razlogi za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001 - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe 2017/1001 - Obveznost obrazložitve - Člen 94, prvi stavek, Uredbe 2017/1001))

(2019/C 103/56)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: André Geske (Lübbecke, Nemčija) (zastopnik: R. Albrecht, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: A. Sesma Merino in S. Hanne, agenta)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 10. maja 2018 (zadeva R 2603/2017-1) v zvezi z zahtevo za registracijo figurativnega znaka SATISFYERMEN kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Andréju Gesku se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 301, 27.8.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/42


Sklep Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2019 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisija

(Zadeva T-149/16) (1)

((Ničnostna tožba - Finančna pomoč na področju Instrumenta za povezovanje Evrope - Sektor prometa za obdobje 2014-2020 - Litispendenca - Nedopustnost))

(2019/C 103/57)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Nizozemska) (zastopniki: sprva P. Glazener, nato Y. de Vries in D. Coumans in na koncu Y. de Vries in J. de Kok, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnici: J. Hottiaux in J. Samnadda, agentki)

Predmet

Predlog temelji na členu 263 PDEU in se nanaša na razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 5274 final z dne 31. julija 2015 o seznamu predlogov, ki so bili v okviru razpisov za zbiranje predlogov, ki so bili v okviru razpisov za zbiranje predlogov z dne 11. septembra 2015 na podlagi večletnega delovnega programa izbrani za finančno pomoč EU na področju Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) -Prometni sektor.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Družba Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV in Evropska komisija nosita svoje stroške.


(1)  UL C 211, 13.6.2016.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/43


Sklep Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2019 – L’Huillier/Gollnisch in Parlament

(Zadeva T-624/16 TO) (1)

((Ugovor tretjega - Zavrženje predloga za intervencijo tretjega, ki vlaga ugovor - Nedopustnost))

(2019/C 103/58)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tretji, ki vlaga ugovor: Guillaume L’Huillier (Etterbeek, Belgija) (zastopnik: A. Varaut, odvetnik)

Tožeča stranka v postopku v glavni stvari: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francija) (zastopnik: B. Bonnefoy-Claudet, odvetnik)

Tožena stranka v postopku v glavni stvari: Evropski parlament (zastopnici: M. Ecker in L. Vétillard, agentki)

Predmet

Ugovor tretjega zoper sodbo z dne 7. marca 2018, Gollnisch/Parlament (T-624/16, neobjavljena, v pritožbenem postopku, EU:T:2018:121).

Izrek

1.

Ugovor tretjega se zavrže.

2.

G. L’Huillier poleg svojih stroškov nosi stroške Evropskega parlamenta.

3.

B. Gollnisch nosi lastne stroške.


(1)  UL C 383, 17.10.2016.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/43


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 21. januarja 2019 – Pilatus Bank/ECB

(Zadeva T-687/18 R)

((Začasna odredba - Ekonomska in monetarna politika - Bonitetni nadzor kreditnih institucij - Predlog za odlog izvršitve - Neobstoj nujnost))

(2019/C 103/59)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Malta) (zastopniki: O.H. Behrends, M. Kirchner in L. Feddern, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: E. Yoo, M. Puidokas in A. Karpf, agenti)

Predmet

PREDLOG na podlagi členov 278 in 279 PDEU za odlog izvršitve akta Evropske centralne banke iz dopisa z dne 10. septembra 2018, s katerim je ECB zahtevala, da tožeča stranka vsako sporočilo ECB posreduje prek osebe, ki jo je imenoval organ za finančne storitve, ali z odobritvijo te osebe.

Izrek

1.

Predlog za odlog izvršitve se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/44


Tožba, vložena 14. decembra 2018 – Aquind/ACER

(Zadeva T-735/18)

(2019/C 103/60)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Aquind Ltd (Wallsend, Združeno kraljestvo) (zastopniki: S. Goldberg, E. White in C. Davis, Solicitors)

Tožena stranka: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nično razglasi odločbo odbora za pritožbe pri toženi stranki A-001-2018 z dne 17. oktobra 2018 in odločbo tožene stranke 05/2018 z dne 19. junija 2018, ki jo prva potrjuje;

odloči o glavnih pravnih vprašanjih, ki izhajajo iz tožbe in ki se nanašajo na: (i) to, da sta tožena stranka in odbor za pritožbe pri toženi stranki napačno menila, da bi morala tožeča stranka najprej zaprositi za in pridobiti odločbo o čezmejni razporeditvi stroškov, preden je mogoče sprejeti odločbo iz člena 17 Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (1) (četrti tožbeni razlog); in (ii) to, da tožena stranka in odbor za pritožbe pri toženi stranki nista upoštevala pravne nezmožnosti tožeče stranke, da upravlja predlagani povezovalni daljnovod v Franciji brez izvzetja (šesti tožbeni razlog);

odloči o vsakem od tožbenih razlogov posamično, da se preprečijo nadaljnji spori glede teh spornih razlogov, ko bo tožena stranka ponovno preučila zahtevo za izvzetje; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja devet razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog je, da je bila pri razlagi člena 17(1) Uredbe št. 714/2009 strojena napaka, tako da se je dovolila politična diskrecijska pravica toženi stranki pri presoji zahteve za izvzetje.

Glede na objektivna merila iz člena 17(1) Uredbe št. 714/2009 bi morala biti diskrecija tožene stranke omejena na preizkus, ali so ti pogoji izpolnjeni.

2.

Drugi tožbeni razlog je, da je bila pri razlagi Uredbe št. No 714/2009 storjena napaka zaradi stališča, da mora biti zahtevi za izvzetje ugodeno šele kot zadnje sredstvo.

Očitno je, da ni nobene podlage za stališče, da bi morala biti odobritev izvzetja zadnje sredstvo.

3.

Tretji tožbeni razlog je napaka pri presoji dokaznega bremena in dokaznega standarda, ki se zahtevata za odobritev izvzetja v skladu s členom 17(1) Uredbe št. 714/2009.

Zdi se, da je tožena stranka tožeči stranki naložila probatio diabolica.

4.

Četrti tožbeni razlog je, da sta bila storjena napaka pri razlagi razmerja med členom 17(1) Uredbe št. 714/2009 in členom 12 Uredbe (EU) No 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) in posledičnim opiranjem na možnost, da povezovalni daljnovod tožeče stranke izpolnjuje pogoje za postopek čezmejne razporeditve stroškov, in niso bila upoštevana vprašanja, povezanih s takim postopkom.

Lahko ni pravilno, da se izvzetje lahko odobri šele potem, ko je bilo dokazano, da regulativna ureditev v skladu s členom 12 Uredbe št. 347/2013 ni na voljo. Ta ureditev bi morala biti prostovoljna in se ne bi uporabljala, če bi bilo odobreno izvzetje.

Pristop tožene stranke lahko ne bi upošteva tveganj, povezanih z nadaljnjo uporabo regulativne ureditve.

5.

Peti tožbeni razlog je, da sta bila kršena temeljno načelo pravne varnosti iz prava EU in varstvo legitimnih pričakovanj, ker je bilo zavrnjeno upoštevanje uveljavljenih precedensov pri določitvi pravilne razlage Uredbe št. 714/2009 in ker je bil sprejet radikalno drugačen pristop .

Tožeči stranki bi moralo biti omogočeno, da se sklicuje na regulativno prakso in načela pri presoji zahtev za izvzetje iz odločb Evropske komisije.

6.

Šesti tožbeni razlog je, da je bila pri uporabi člena 17(1)(b) Uredbe št. 714/2009 storjena napaka, ker niso bile upoštevane omejitve po francoskem pravu, ki se uporabljajo za ne-RTE nosilce projektov električnih povezovalnih daljnovodov v Franciji.

Ker francoske pravne omejitve niso bile ugotovljene za nezdružljive s pravom EU, bi jih tožena stranka morala upoštevati pri presoji, ali bo do naložbe prišlo brez izvzetja.

Ni nobene omejitve glede vrst tveganj, ki se lahko upoštevajo pri presoji izpolnjevanja pogoja iz člena 17(1)(b) Uredbe št. 714/2009.

7.

Sedmi tožbeni razlog je, da je bila storjena napaka pri uporabi člena 17(1)(b) Uredbe št. 714/2009, ker ni bila upoštevana potreba po dolgoročni gotovosti prihodka za zagotovitev financiranja povezovalnega daljnovoda tožeče stranke.

Tveganja v zvezi s projektom lahko odvrnejo potrebno financiranje. Vpliv tveganj na zmožnost tožeče stranke, da zagotovi financiranje, bi torej moral biti upoštevan.

8.

Osmi tožbeni razlog je, da je bila storjena napaka pri uporabi člena 17(1)(b) Uredbe št. 714/2009, ker ni bil upoštevan celovit vpliv posameznih tveganj v zvezi s povezovalnim daljnovodom tožeče stranke.

Celovit rezultat tveganj/nagrade narekuje, ali bo do naložbe prišlo. Zato analiza vsake vrste tveganja posamično ne more biti zadostna.

9.

Deveti tožbeni razlog je, da je odbor za pritožbe pri toženi stranki ni dovolj preizkusil odločbe tožeče stranke.

Odbor za pritožbe pri toženi stranki bi glede na obseg svojih pooblastil in resna vprašanja, ki jih je bilo treba obravnavati, moral uporabiti višjo raven preizkusa odločbe tožene stranke.


(1)  Uredba (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 (UL 2009, L 211, str. 15).

(2)  Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009 (UL 2013, L 115, str. 39).


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/46


Tožba, vložena 18. decembra 2018 – ZZ/ECB

(Zadeva T-741/18)

(2019/C 103/61)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: M. Demetriou, QC, D. Piccinin, barrister, E. Poulton, L. Carlisle, in R. Molesworth, solicitors)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (ECB)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za ničen sklep ECB z dne 10. oktobra 2018 v zvezi s predlogom, da tožeča stranka pridobi kvalificirani delež v Banki A (ECB-SSM-2018-LV-2);

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: nedokazanost, da tožeča stranka pri postopanju s pristojnimi organi ni bila pregledna.

Tožeča stranka trdi, da dokazi, na katere se je ECB oprla v izpodbijanemu sklepu, ne dokazujejo pravilnosti ugotovitve ECB, da tožeča stranka ni bila pregledna in je torej njena celovitost vprašljiva, in da ti dokazi tudi niso zadostna podlaga za to ugotovitev.

2.

Drugi tožbeni razlog: napačna uporaba prava pri ugotovitvi, da nedolžni stiki tožeče stranke s tretjo osebo vzbujajo dvom o njeni celovitosti.

Tožeča stranka trdi, da je ECB napačno uporabila pravo s tem, da je ugotovila, da stiki tožeče stranke s tretjo osebo vzbujajo dvom o njeni celovitosti, pri čemer ECB priznava, da tožeča stranka takrat ni vedela za nikakršno nepravilno ravnanje te tretje stranke in da so bile okoliščine take, da je bila tožeča stranka nedolžna žrtev teh nepravilnosti.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/47


Tožba, vložena 30. decembra 2018 – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Evropska komisija

(Zadeva T-763/18)

(2019/C 103/62)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Lazarus Kft.) (Békésm, Madžarska) (zastopnik: L. Szabó, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

primarno, razglasi ničnost Sklepa Komisije z dne 20. julija 2011 v zadevi SA. 29432 — CP 290/2009 — Madžarska — „Zaradi diskriminatorne ureditve domnevno nezakonita pomoč za zaposlovanje invalidov“ (v nadaljevanju: primarno izpodbijani sklep);

podredno, razglasi ničnost Sklepa Komisije z dne 25. januarja 2017 v zadevi SA. 45498 (FC/2016) — „Ugovor družbe OPS Újpest-lift Kft. v zvezi z državnimi pomočmi, med letoma 2006 in 2012 dodeljenimi družbam, ki zaposlujejo invalidne delavce“ (v nadaljevanju: podredno izpodbijani sklep);

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog za vsak svoj predlog.

1.

Tožbeni razlog, ki se nanaša na primarni predlog: napačna uporaba prava in napačna presoja razpoložljivih dokazov

Madžarski organi so enaindvajsetim podjetjem, konkurentom tožeče stranke, v nasprotju s členom 107(1) PDEU dodelili nezakonite državne pomoči. Te pomoči se niso nanašale samo na dodatne stroške, ki so nastali zaradi zaposlovanja invalidnih delavcev, temveč so bili z njimi kriti tudi običajni stroški podjetij prejemnikov, zaradi česar je prišlo do izkrivljanja konkurence. Komisija je v primarno izpodbijanem sklepu navedla, da skupni znesek pomoči, dodeljenih podjetjem prejemnikom, ne presega skupnega zneska pomoči, ki jih je mogoče dodeliti v skladu s členom 41 in 42 Uredbe o splošnih skupinskih izjemah (1), in da so sporne pomoči zato načeloma združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(3) PDEU. Primarno izpodbijani sklep ne obravnava učinkov, ki so za tožečo stranko škodljivi in ki izhajajo iz nacionalnih ukrepov, s katerimi so bile dodeljene pomoči, zaradi česar so s tem sklepom kršene postopkovne pravice, ki jih ima tožeča stranka na podlagi člena 108(2) PDEU.

2.

Tožbeni razlog, ki se nanaša na podredni predlog: napačna uporaba prava in očitno izkrivljanje razpoložljivih dokazov

Komisija je napačno uporabila pravo in očitno izkrivljala razpoložljive dokaze s tem, da je v podredno izpodbijanem sklepu navedla, da ugovor družbe OPS Újpest-lift Kft. ne vsebuje nobenega novega pravnega ali dejanskega elementa, s katerim bi bilo mogoče spremeniti presojo Komisije v zadevi SA. 29432 — CP 290/2009. Podredno izpodbijani sklep ne obravnava učinkov, ki so za tožečo stranko škodljivi in ki izhajajo iz nacionalnih ukrepov, s katerimi so bile dodeljene pomoči, zaradi česar so s tem sklepom kršene postopkovne pravice, ki jih ima tožeča stranka na podlagi člena 108(2) PDEU.


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L 214, 2008, str. 3).


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/48


Tožba, vložena 8. januarja 2019 – Češka republika/Komisija

(Zadeva T-13/19)

(2019/C 103/63)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: Češka republika (zastopniki: M. Smolek, J. Vláčil in O. Serdula, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Evropska komisija s tem, da po tem, ko je Češka republika pogojno dala na voljo tradicionalna lastna sredstva v višini 40 482 255 CZK, ni začela postopka zaradi kršitve obveznosti zoper Češko republiko in vrnitve zadevnega zneska, kršila obveznosti iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en sam razlog.

Republika Češka meni, da obveznost Komisije, da ravna v zgoraj navedenem smislu izhaja iz načela lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji, v povezavi s pravico do učinkovitega sodnega varstva, določeno v členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Glede na to, da v skladu s sodno prakso Sodišča (1) lahko v sporih med državo članico in Komisijo na področju tradicionalnih lastnih sredstev le Sodišče, v okviru postopka zaradi kršitve obveznosti dokončno odloči, Komisija, po izvedbi pogojnega plačila ali nemudoma začne ta postopek ali pa opravi izterjavo navedenega plačila, če ne najde razlogov, ki bi upravičili začetek postopka zaradi kršitve obveznosti.

Republika Češka je pod določenimi pogoji sporni znesek plačala na račun Komisije že leta 2015. Vendar pa Evropska komisija ni začela postopka zaradi kršitve obveznosti v tem primeru in zadevnega zneska, ki ji je bil pogojno plačan, ni vrnila, čeprav jo je Republika Češka k temu formalno pozvala. Republika Češka zato trdi, da so izpolnjeni pogoji za ugotovitev nedelovanja Komisije.


(1)  Glej sodbi z dne 25. oktobra 2017, Slovaška/Komisija (C-593/15 P in C-594/15 P, EU:C:2017:800) in z dne 25. oktobra 2017, Romunija/Komisija (C-599/15 P, EU:C:207:801).


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/49


Tožba, vložena 11. januarja 2019 – AD/ECHA

(Zadeva T-25/19)

(2019/C 103/64)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: AD (zastopnici: L. Levi in N. Flandin, odvetnici)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost sklepa tožene stranke z dne 28. marca 2018 o tem, da se ne podaljša pogodba tožeče stranke o zaposlitvi pri ECHA;

razglasi ničnost objave prostega delovnega mesta, ki jo je ECHA objavila 9. marca 2018 za delovno mesto pogodbenega uslužbenca funkcionalne skupine II z nalogami, ki so identične nalogam, ki jih je tožeča stranka opravljala v okviru pogodbe začasnega uslužbenca;

po potrebi razglasi ničnost sklepa tožene stranke z dne 1. oktobra 2018, ki je bil tožeči stranki vročen 2. oktobra 2018 in s katerim je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke zoper sklep o nepodaljšanju;

naloži povračilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev navodil ECHA za delo glede postopka podaljšanja oziroma nepodaljšanja pri pogodbah ter načela enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev obveznosti zadostne obrazložitve.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev pravice do obrambe, zlasti načela kontradiktornosti.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja.

5.

Peti tožbeni razlog: obrazložitev, ki jo je navedla ECHA v utemeljitev nepodaljšanja pogodbe o zaposlitvi, je očitno napačna in iz nje je razvidna zloraba pooblastil.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/50


Tožba, vložena 15. januarja 2019 – AF/FRA

(Zadeva T-31/19)

(2019/C 103/65)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: AF (zastopnici: L. Levi in N. Flandin, odvetnici)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo tožene stranke z dne 9. maja 2018, s katero je bil določen seznam začasnih uslužbencev, ki izpolnjujejo pogoje, da se predlagajo za prerazporeditev v letu 2017 in na katerem ni imena tožeče stranke, razglasi za nično;

po potrebi za nično razglasi tudi odločbo FRA, ki jo je tožeče stranke prejela 5. oktobra 2018, s katero je zavrnjena pritožba tožeče stranke zoper prej navedeno odločbo FRA z dne 9. maja 2017;

odredi plačilo odškodnine za premoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog je kršitev člena 54 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (PZDU) in člena 30 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom in člena 3 Sklepa izvršnega odbora FRA št. 2016/01 o splošnih izvedbenih določbah za člen 54 PZDU.

2.

Drugi tožbeni razlog je kršitev pravice do dobrega upravljanja iz člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

3.

Tretji tožbeni razlog je kršitev načela pravne varnosti in legitimnih pričakovanj.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/50


Tožba, vložena 17. januarja 2019 – Harrington Padrón/Svet

(Zadeva T-32/19)

(2019/C 103/66)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Katherine Nayarith Harrington Padrón (Caracas, Venezuela) (zastopnika: L. Giuliano in F. Di Gianni, odvenika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

razglasi za nična Sklep Sveta (SZVP) 2018/1656 z dne 6. novembra 2018 (1) in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/1653 z dne 6. novembra 2018 (2) v delu, v katerem se njune določbe nanašajo na tožečo stranko; in

Svetu naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en sam tožbeni razlog, in sicer, da je Svet storil očitno napako pri presoji s tem, da je ugotovil, da je treba njeno ime ohraniti na seznamu iz Priloge I k Sklepu Sveta (SZVP) 2017/2074 z dne 13. novembra 2017 (3) in Priloge IV k Uredbi Sveta (EU) 2017/2063 z dne 13. novembra 2017 (4) ne glede na to, da ni več Namestnica generalnega državnega tožilca in da ni povezana z venezuelskimi vladnimi organi.


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/1656 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/2074 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli (UL L 276, 7.11.2018).

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/1653 z dne 6. novembra 2018 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/2063 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli (UL L 276, 7.11.2018).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2017/2074 z dne 13. novembra 2017 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli (UL L 295, 14.11.2017).

(4)  Uredba Sveta (EU) 2017/2063 z dne 13. novembra 2017 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli (UL L 295, 14.11.2017).


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/51


Tožba, vložena 21. januarja 2019 – Portugalska republika/Komisija

(Zadeva T-38/19)

(2019/C 103/67)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Portugalska (zastopniki: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estêvão in J. Saraiva de Almeida, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za ničen Sklep Komisije C(2018) 7424 z dne 16. novembra 2018, notificiran 19. novembra 2018, o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (1) v delu, v katerem iz financiranja Evropske unije izključuje znesek 8 703 417,29 EUR v zvezi z odhodki, ki jih je Republika portugalska prijavila v okviru navzkrižne skladnosti za proračunska leta od 2014 do 2016.

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

Prvi tožbeni razlog: napačna uporaba prava v zvezi z ugotovitvijo, da je portugalski sistem preveč blag – kršitev člena 24 Uredbe (ES) št. 73/2009 (2) ter kršitev člena 54(1)(c), drugi odstavek, in člena 71 Uredbe (ES) št. 1122/2009. (3)

Drugi tožbeni razlog:

1.

„izračun finančnega popravka“: napačna uporaba prava, kršitev načela zaupanja v pravo in kršitev načela sorazmernosti in člena 52 Uredbe (EU) št. 1306/2013 s strani Komisije;

2.

kršitev načela sorazmernosti.

Podredno naveden tožbeni razlog:

Povprečna sankcija in tehnična nenatančnost dokumenta Komisije C(2015) 3675 (Priloga A.5): napačna uporaba prava in kršitev načela sorazmernosti.


(1)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1841 z dne 16. novembra 2018 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 7424) (UL 2018, L 298, str. 34).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL 2009, L 30, str. 16).

(3)  Uredba komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL 2009, L 316, str. 65).


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/52


Tožba, vložena 24. januarja 2019 – WV/ESZD

(Zadeva T-43/19)

(2019/C 103/68)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: WV (zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska služba za zunanje delovanje

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo o zavrnitvi odškodninskega zahtevka, ki jo je 28. marca 2018 izdal organ, pristojen za imenovanja, in, če je to potrebno, odločbo o zavrnitvi pritožbe z dne 26. junija 2018, ki je bila sprejeta 26. oktobra 2018, zavrne;

posledično ugodi odškodninskemu zahtevku, ki ga je tožeča stranka v skladu s členom 90(1) Kadrovskih predpisov vložila in pojasnila v dopisu z dne 29. novembra 2017, ter ugotovi in naloži, da mora ESZD tožeči stranki plačati odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo zaradi omajanega ugleda, vključno s poklicnim ugledom, v znesku 690 000 EUR, ki je bil 31. januarja 2019 določen ex aequo et bono, ki se lahko med postopkom poviša in ki ne vključuje izgube možnosti zahtevati odškodnino za izgubo prihodnjih dohodkov zaradi morebitnega odhoda iz institucij;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov v skladu s členom 134 Poslovnika Splošnega sodišča Evropske unije.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en sam tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev med drugim členov 12, 12a, 22b, 24, 25 in 26 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (v nadaljevanju: kadrovski predpisi), členov 1 in 2 Priloge IX h Kadrovskim predpisom ter Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 13, zvezek 26, str. 102).

Tožeča stranka v okviru tožbenega razloga zatrjuje tudi po eni strani kršitev med drugim členov 41, 47 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, pravice do obrambe, načela kontradiktornosti ter člena 296 PDEU.

Po drugi strani trdi, da je upravni organ poleg očitne kršitve načela zaupanja v pravo in enakosti orožij zlorabil tudi pravice ter izkrivil postopek. Tožeča stranka meni, da so bila izpodbijano odločbo kršena načelo, ki upravnemu organu nalaga, da lahko določbo sprejme zgolj iz razlogov, ki so pravno dopustni in torej upoštevni ter ki niso bili sprejeti na podlagi očitno napačne presoje dejstev ali prava, načela sorazmernosti, dolžnost pomoči in skrbnega ravnanja, razumnega roka ali dobrega upravljanja.

Izpodbijana odločba naj bi tako temeljila na presoji, ki je pristranska, izkrivljena ter ki temelji na prirejenih dejstvih in pravnih pravilih, ki se uporabijo.

Tožeča stranka v bistvu trdi, da nedvomno obstaja vzročna zveza med napakami, ki jih je storil organ, pristojen za imenovanja, in nastalo škodo, saj naj bi ta kršitvena ravnanja povzročila hude posege v poklicno, moralno in finančno integriteto tožeče stranke. Storjene napake naj bi namreč omajale ali celo izničile ugled, ki ga je tožeča stranka imela pri notranjih in zunanjih sodelavcih, in povzročile izgubo možnosti poklicnega razvoja tožeče stranke, tako da se je ta znašla v položaju nemoči, zaradi česar je razvila motnjo tesnobe in/ali zaskrbljenosti ter trajne negotovosti glede prihodnosti.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/53


Tožba, vložena 23. januarja 2019 – Dansk Erhverv/Komisija

(Zadeva T-47/19)

(2019/C 103/69)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Dansk Erhverv (København, Danska) (zastopnik: T. Mygind, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Komisije C(2018) 6315 final z dne 4. oktobra 2018 o državni pomoči SA.44865 (2016/FC) – Nemčija – Zatrjevana državna pomoč nemškim obmejnim prodajalnam pijač razglasi za ničnega;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeča stranka navaja en tožbeni razlog, in sicer, da je Komisija kršila procesne pravice tožeče stranke kot zadevne stranke v skladu s členom 108(2) PDEU in členi 4(4), 12(1) in 24(1) Procesne uredbe, (1) saj ni uvedla formalnega postopka preiskave iz člena 108(2) PDEU kljub resnim težavam pri presoji vprašanj glede državne pomoči, ki so bila obravnavana v pritožbi, ki se nanaša na administrativno prakso o „izvozni deklaraciji“ in zlasti na oprostitev obveznosti obmejnih prodajaln, da zaračunajo embalažnino in tako plačajo DDV na embalažnino in na oprostitev glob za kršitve obveznosti zaračunavanja embalažnine na podlagi nemške embalažninske sheme za pijače v pločevinkah. Komisija je tako napačno uporabila pravo in očitno napačno presodila dejstva, prvič, glede združljivosti prakse o „izvozni deklaraciji“ z obveznostmi Nemčije na podlagi člena 4(3) PDEU, Direktive o embalaži (2), načelom „onesnaževalec plača“, in z zahtevami po plačilu embalažnine v skladu z nemškimi predpisi o embalaži, ki se uporabljajo. Drugič, Komisija je storila napako glede učinkov državne pomoči, ki izhajajo iz tega, da Nemčija ni pobrala prihodkov od DDV zaradi prakse o „izvozni deklaraciji.“


(1)  Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015 L 248, str. 9).

(2)  Direktiva (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL 2018 L 150, str. 141).


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/54


Tožba, vložena 28. januarja 2019 – smart things solutions/EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

(Zadeva T-48/19)

(2019/C 103/70)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: smart things solutions GmbH (Seefeld, Nemčija) (zastopnik: R. Dissmann, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Samsung Electronics GmbH (Schwalbach am Taunus, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka v postopku pred Splošnim sodiščem

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije „smart:)things“ v črni in zeleni barvi – znamka Evropske unije št. 10914 836

Postopek pred EUIPO: postopek za izbris

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 20. novembra 2018 v zadevi R 835/2018-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

kršitev člena 95(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/55


Tožba, vložena 28. januarja 2019 – View/EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS)

(Zadeva T-49/19)

(2019/C 103/71)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: View, Inc. (Milpitas, Delaware, Združene države) (zastopnik: G. Tritton, barrister)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija znamke, v kateri je imenovana Evropska unija, v zvezi z besedno znamko CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS – mednarodna registracija znamke, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 1 381 213

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 27. novembra 2018 v zadevi R 1625/2018-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

kršitev člena 7(2) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/55


Tožba, vložena 28. januarja 2019 – Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday)

(Zadeva T-50/19)

(2019/C 103/72)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Casual Dreams, SLU (Manresa, Španija) (zastopnica: A. Tarí Lázaro, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: prijava figurativne znamke Evropske unije Dayaday – prijava št. 13 243 563

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 16. novembra 2018 v zadevi R 2097/2018-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo drugega odbora za pritožbe z dne 27. novembra 2018 v zadevi R 2097/2018-5 razveljavi v delu, v katerem je zavrnjena pritožba zoper odločbo oddelka za ugovore pri EUIPO št. B 2 469 545 z dne 17. decembra 2015.

delno razveljavi izpodbijano odločbo na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 2017/1001 v delu, v katerem je potrdila zavrnitev ugovora in pritožbe za blago iz razredov 9, 16 in 24.

zavrne prijavo za registracijo znamke Evropske unije št. 13 243 563 ki jo je intervenientka vložila za naslednje proizvode:

Razred 9 „optične naprave in oprema, ojačevalci in korektorji; optični ojačevalci; optični izdelki; optični aparati in instrumenti; optično steklo; objektivi; antirefleksne leče; plastične leče; oftalmične leče; optične leče; objektivi; sončna očala; očala in kontaktne leče; etuiji za sončna očala; korekturne leče; oftalmične steklene leče; okviri za očala in sončna očala; vrvice za očala; zložljiva očala; trakovi za očala; leče za očala; optične leče za sončna očala; okviri za sončna očala; očala na recept; ogrlice za očala; stekla za očala; očala [optična]; etuiji za kontaktne leče; etuiji za očala; etuiji za optične leče/objektive; očala za branje; otroška očala; očala proti bleščanju; okvir za naočnike; okviri za razstavljiva očala; pastile za očala; senčniki za očala; traki za očala; očala [optika]; korekturna očala in kontaktne leče; nosilci za očala; smučarska očala; očala za kolesarje; športna očala; okviri za očala; vrvice; očala za sneg; očala za plavanje; zaščitna očala za šport; očala za šport“.

Razred 16 „Lepila za pisarniške in gospodinjske namene; umetniška dela in figure iz papirja ali kartona in makete; papirnati izdelki; sponka za bankovce; lepila za pisarniške namene; papirnate vrečke; planerji; katalogi; planerji iz usnja; potiskan reklamni material; okviri za fotografije; izdelki za pisanje in uokvirjanje; noži za rezanje papirja (pisarniški pripomočki); organizatorji; pisalne mape; pisala; pisarniški pripomočki; pisalne potrebščine; papir in pisarniške potrebščine; šolski pripomočki (pisalne potrebščine); podstavki za knjige; odlagalni pladnji za svinčnike“.

Razred 24 „Tkanine; zavese; pregrinjala za pohištvo; tekstilije za gospodinjstvo; frotirne tekstilije za gospodinjstvo; perilo za gospodinjstvo; tapiserije iz blaga; izdelki za notranjo opremo v obliki prevlek iz tekstila; netkane tekstilije; robčki iz tekstila; robčki iz blaga; tekstilni izdelki, če niso uvrščeni v druge razrede; robčki; lanene tkanine; netkani tekstilni izdelki; tekstilni izdelki iz flanele; podloge za klobuke; krpe za umivanje; kuhinjske tekstilne brisače; tekstilije, če niso uvrščene v druge razrede; flis iz polipropilena; flis iz poliestra; podloge za obleke; foulard; tekstilni izdelki iz bombaža; sintetični tekstilni izdelki; kosovno blago iz tekstila; platno; blago za izdelavo tekstilij za bivalne prostore; blago za izdelavo oblačil; blago za oblačila (tekstil); tkanine za izdelavo oblačil; tekstil za izdelavo tekstilnih izdelkov za gospodinjstvo; tekstil za športna oblačila; tekstil za oblačila; tekstilni material za izdelavo listnic; tekstil za imitacijo usnja; tekstil za izdelavo ženskih oblačil; denim; blago za ortopedske izdelke; vodotesno blago za izdelavo hlač; vodotesno blago za izdelavo jaken; vodotesno blago za izdelavo klobukov; vodotesno blago za izdelavo rokavic; blago kot podloga za oblačila; tekstil za oblačila; prevlečeno blago za izdelavo usnjenih izdelkov; prevlečeno blago za izdelavo oblačil za dež; blago za imitacije usnja; vodotesno blago, ki prepušča vlago; tekstil za izdelavo brisač“.

EUIPO naloži plačilo stroškov, vključno s stroški tožeče stranke v postopku pred odborom za pritožbe EUIPO.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) in (5) Uredbe (EU) št. 2017 /1001 Evropskega parlamenta in Sveta.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/57


Tožba, vložena 29. januarja 2019 – Laboratorios Ern/EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal)

(Zadeva T-51/19)

(2019/C 103/73)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Španija) (zastopnica: S. Correa Rodríguez, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: prijava figurativne znamke Evropske unije apiheal – zahteva za registracijo št. 14 411 557

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 19. novembra 2018 v zadevi R 1725/2017-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izpodbijano odločbo razveljavi v zvezi z delno odobritvijo teh proizvodov: „parfumerijski izdelki: kozmetični izdelki; dišave; sredstva proti potenju (za osebno uporabo ali za živali); mila; zelišča za kopanje (ne za medicinsko uporabo); proizvodi za dentalno nego, sredstva za čiščenje zob, polirna sredstva za zobne proteze, dentalni pripravki za beljenje, ustne vode, ki niso za medicinsko uporabo“ iz razreda 3 in „Pripravki za uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi“ iz razreda 5.

Zavrne prijavo znamke Evropske unije št. 14 411 557 apiheal v zvezi z navedenimi „parfumerijskimi izdelki: kozmetičnimi izdelki; dišavami; sredstvi proti potenju (za osebno uporabo ali za živali); mili; zelišči za kopanje (ne za medicinsko uporabo); proizvodi za dentalno nego, sredstvi za čiščenje zob, polirnimi sredstvi za zobne proteze, dentalnimi pripravki za beljenje, ustnimi vodami, ki niso za medicinsko uporabo“ iz razreda 3 in „Pripravki za uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi“ iz razreda 5.

EUIPO in po potrebi intervenientu naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) in (5) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/58


Tožba, vložena 31. januarja 2019 – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret/EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

(Zadeva T-53/19)

(2019/C 103/74)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turčija) (zastopnica: M. López Camba, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka pred Splošnim sodiščem

Zadevna sporna znamka: prijava figurativne znamke Evropske unije apiheal – zahteva za registracijo št. 14 411 557

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 19. novembra 2018 v zadevi R 1725/2017-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo v delu, v katerem z njo ni bila dovoljena registracija za proizvode iz razredov 30 in 5 (prva in tretja točka izreka navedene odločbe), razveljavi,

EUIPO in družbi Laboratorios Ern, SA. naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) in (5) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/59


Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – PO in drugi/ESZD

(Zadeva T-56/17) (1)

(2019/C 103/75)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 112, 10.4.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/59


Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – PO/ESZD

(Zadeva T-479/17) (1)

(2019/C 103/76)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 347, 16.10.2017.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/59


Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – PP in drugi/ESZD

(Zadeva T-727/17) (1)

(2019/C 103/77)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 22, 22.1.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/60


Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – VJ/ESZD

(Zadeva T-180/18) (1)

(2019/C 103/78)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 161, 7.5.2018.


18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/60


Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – PO/SEAE

(Zadeva T-494/18) (1)

(2019/C 103/79)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 381, 22.10.2018.