ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 401

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
7. november 2018


Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 401/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8985 – Boeing/KLX) ( 1 )

1

2018/C 401/02

Začetek postopka (Zadeva M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2018/C 401/03

Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/2074, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2018/1656, in Uredbe Sveta (EU) 2017/2063, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/1653 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

2

2018/C 401/04

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Uredbe Sveta (EU) 2017/2063 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

3

 

Evropska komisija

2018/C 401/05

Menjalni tečaji eura

4

2018/C 401/06

Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

5

2018/C 401/07

Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

6

2018/C 401/08

Sheme elektronske identifikacije, priglašene v skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu

7


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2018/C 401/09

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA 37/2018 v okviru programa Erasmus+ – KA3 – Podpora za reformo politike – Mreže in partnerstva izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

9

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2018/C 401/10

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

12

2018/C 401/11

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

13


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

7.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 401/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8985 – Boeing/KLX)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 401/01)

Komisija se je 1. oktobra 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M8985. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


7.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 401/1


Začetek postopka

(Zadeva M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 401/02)

Dne 30. oktobra 2018 je Komisija odločila, da začne postopek glede zgoraj navedenega primera po ugotovitvi, da priglašena koncentracija sproža resne dvome o združljivosti s skupnim trgom. Začetek postopka odpira drugo fazo preiskave v zvezi s predlagano koncentracijo in ne posega v končno odločitev o primeru. Odločba je v skladu s členom 6(1)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlagane koncentracije.

Da bi bile pripombe v celoti upoštevane, jih mora Komisija prejeti najpozneje v 15 dneh po datumu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali pošti pod sklicno številko M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba o združitvah).


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

7.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 401/2


Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/2074, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2018/1656, in Uredbe Sveta (EU) 2017/2063, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/1653 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

(2018/C 401/03)

O naslednjih informacijah se obvestijo osebe iz Priloge I k Sklepu Sveta (SZVP) 2017/2074 (1), kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2018/1656 (2), ter iz Priloge IV k Uredbi Sveta (EU) 2017/2063 (3), kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/1653 (4) o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli.

Svet Evropske unije je po pregledu seznama uvrščenih oseb sklenil, da bi morale biti osebe iz navedenih prilog še naprej uvrščene na seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/2074 in Uredbe Sveta (EU) 2017/2063 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli. Razlogi za uvrstitev teh oseb na seznam so navedeni v ustreznih rubrikah zadevnih prilog.

Zadevne osebe obveščamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic (glej spletna mesta, navedena v Prilogi III k Uredbi Sveta (EU) 2017/2063 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli) zaprosijo za dovoljenje za uporabo zamrznjenih sredstev za nujne potrebe ali natančno določena plačila (glej člen 9 Uredbe).

Zadevne osebe lahko zahtevo za ponovno preučitev odločitve o vključitvi na navedena seznama skupaj z dokazili pošljejo Svetu do 23. avgusta 2019 na naslov:

Svet Evropske unije

Generalni sekretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Vse prejete pripombe bo Svet upošteval pri rednem pregledu v skladu s členom 13 Sklepa (SZVP) 2017/2074 in členom 17(4) Uredbe (EU) 2017/2063.

Zadevne osebe opozarjamo tudi, da lahko odločitev Sveta izpodbijajo na Splošnem sodišču Evropske unije v skladu s pogoji iz drugega odstavka člena 275 ter četrtega in šestega odstavka člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 295, 14.11.2017, str. 60.

(2)  UL L 276, 7.11.2018, str. 10.

(3)  UL L 295, 14.11.2017, str. 21.

(4)  UL L 276, 7.11.2018, str. 1.


7.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 401/3


Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Uredbe Sveta (EU) 2017/2063 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli

(2018/C 401/04)

Posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (1) obveščamo o naslednjem:

Pravna podlaga za ta postopek obdelave je Uredba Sveta (EU) 2017/2063 (2), kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/1653 (3).

Upravljavec tega postopka obdelave je Svet Evropske unije, ki ga zastopa generalni direktor RELEX (zunanje zadeve, širitev, civilna zaščita) generalnega sekretariata Sveta, oddelek, pristojen za postopek obdelave, pa je RELEX.1.C, katerega naslov je:

Svet Evropske unije

Generalni sekretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Namen postopka obdelave je sestaviti in posodabljati seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi, v skladu z Uredbo (EU) 2017/2063, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/1653.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so fizične osebe, ki izpolnjujejo merila za uvrstitev na seznam, določena v navedeni uredbi.

Zbrani osebni podatki vključujejo potrebne podatke za pravilno identifikacijo zadevnih oseb in utemeljitev ter katere koli druge podatke v zvezi s tem.

Zbrani osebni podatki se po potrebi lahko sporočijo Evropski službi za zunanje delovanje in Komisiji.

Brez poseganja v omejitve iz člena 20(1)(a) in (d) Uredbe (ES) št. 45/2001 bo na zahtevke za dostop in zahtevke za popravek ali ugovor odgovorjeno v skladu z oddelkom 5 Sklepa Sveta 2004/644/ES (4).

Osebni podatki se bodo hranili pet let od trenutka, ko bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zbrisan s seznama oseb, za katere velja zamrznitev sredstev, ali od trenutka, ko bo veljavnost ukrepa potekla, ali dokler bo trajal sodni postopek, če se je že začel.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.


(1)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(2)  UL L 295, 14.11.2017, str. 21.

(3)  UL L 276, 7.11.2018, str. 1.

(4)  UL L 296, 21.9.2004, str. 16.


Evropska komisija

7.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 401/4


Menjalni tečaji eura (1)

6. novembra 2018

(2018/C 401/05)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1428

JPY

japonski jen

129,31

DKK

danska krona

7,4593

GBP

funt šterling

0,87313

SEK

švedska krona

10,3470

CHF

švicarski frank

1,1460

ISK

islandska krona

137,90

NOK

norveška krona

9,5448

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,833

HUF

madžarski forint

322,06

PLN

poljski zlot

4,3088

RON

romunski leu

4,6647

TRY

turška lira

6,1246

AUD

avstralski dolar

1,5789

CAD

kanadski dolar

1,4996

HKD

hongkonški dolar

8,9510

NZD

novozelandski dolar

1,7105

SGD

singapurski dolar

1,5693

KRW

južnokorejski won

1 280,90

ZAR

južnoafriški rand

16,2351

CNY

kitajski juan

7,9015

HRK

hrvaška kuna

7,4383

IDR

indonezijska rupija

16 916,30

MYR

malezijski ringit

4,7604

PHP

filipinski peso

60,482

RUB

ruski rubelj

75,3169

THB

tajski bat

37,644

BRL

brazilski real

4,2833

MXN

mehiški peso

22,7736

INR

indijska rupija

83,3785


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


7.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 401/5


Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

(2018/C 401/06)

Image

Motiv na nacionalni strani novega spominskega dvoeurskega kovanca, namenjenega obtoku, ki ga izda Belgija

Eurokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavi opis motivov vseh novih eurokovancev, da bi z njim seznanila javnost in vse, ki s kovanci rokujejo (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice euroobmočja in države, ki so z Evropsko unijo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo obtoku namenjene spominske eurokovance, če izpolnjujejo določene pogoje, zlasti da uporabijo samo kovanec v vrednosti 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot ostali dvoeurski kovanci, le da je na nacionalni strani kovanca vgraviran spominski motiv z velikim simbolnim pomenom v nacionalnem ali evropskem merilu.

Država izdajateljica : Belgija

Priložnostni motiv : 50. obletnica satelita ESRO 2B

Opis motiva : Motiv prikazuje satelit ESRO 2B, ki je prvi uspešen satelit Evropske organizacije za raziskavo vesolja in je bil maja 1968 izstreljen na kroženje okoli planeta Zemlje. Satelit ESRO 2B, poimenovan tudi „IRIS“ (International Radiation Investigation Satellite), je bil v orbiti osredotočen na sončne rentgenske žarke, kozmično sevanje in pasove Zemljinega sevanja.

Oznaka kovnice mesta Utrecht (Merkurjeva palica) je spodaj, skupaj z oznako belgijskega kovničarja, grbom občine Herzele, oznako države „BE“ in začetnicama oblikovalca kovanca Luca Luycxa „LL“.

Na obročku je dvanajst zvezd evropske zastave.

Obseg izdaje : 260 000 kovancev

Datum izdaje : oktober 2018


(1)  Za vse motive na nacionalnih straneh kovancev, ki so bili izdani leta 2002, glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1.

(2)  Glej sklepe Sveta za ekonomske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL L 9, 14.1.2009, str. 52).


7.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 401/6


Novi motiv na nacionalni strani eurokovancev, namenjenih obtoku

(2018/C 401/07)

Image

Motiv na nacionalni strani novega spominskega dvoeurskega kovanca, namenjenega obtoku, ki ga izda Malta

Eurokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavi opis motivov vseh novih eurokovancev, da bi z njim seznanila javnost in vse, ki s kovanci rokujejo (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice euroobmočja in države, ki so z Evropsko unijo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo obtoku namenjene spominske eurokovance, če izpolnjujejo določene pogoje, zlasti da uporabijo samo kovanec v vrednosti 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot ostali dvoeurski kovanci, le da je na nacionalni strani kovanca vgraviran spominski motiv z velikim simbolnim pomenom v nacionalnem ali evropskem merilu.

Država izdajateljica : Malta

Priložnostni motiv : Kulturna dediščina

Opis motiva : Motiv je izdelek šolarke, prikazuje pa več značilnosti malteške dediščine, in sicer: namig na prazgodovinske templje, ki so najstarejše prosto stoječe strukture na svetu, cerkveno kupolo in zvonik, ki sta značilna za malteška mesta in vasi ter tradicionalni malteški čoln z malteško zastavo. V vrhu jedra kovanca je ime države izdajateljice „Malta“, v dnu pa letnica „2018“.

Na obročku je dvanajst zvezd evropske zastave.

Obseg izdaje :

320 000

Datum izdaje : november 2018


(1)  Za vse motive na nacionalnih straneh kovancev, ki so bili izdani leta 2002, glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1.

(2)  Glej sklepe Sveta za ekonomske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL L 9, 14.1.2009, str. 52).


7.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 401/7


Sheme elektronske identifikacije, priglašene v skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (1)

(2018/C 401/08)

Naslov sheme

Sredstva elektronske identifikacije v priglašeni shemi

Država priglasiteljica

Raven zanesljivosti

Organ, pristojen za shemo

Datum objave v Uradnem listu

Nemška elektronska identifikacija, ki temelji na razširjenem nadzoru dostopa

nacionalna osebna izkaznica

elektronsko dovoljenje za prebivanje

Zvezna republika Nemčija

visoka

Zvezno ministrstvo za notranje zadeve

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

Nemčija

DGI2@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – javni sistem digitalne identitete

Sredstva SPID eID zagotavljajo:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Italija

visoka

srednja nizka

AgID – Agencija za digitalno

Italijo

Viale Liszt, 21

00144 Roma (Rim)

Italija

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018

Sistem nacionalne identifikacije in avtentifikacije

(NIAS)

Osebna izkaznica (eOI)

Republika Hrvaška

visoka

Ministrstvo za javno upravo, republika Hrvaška

Maksimirska 63,

10000 Zagreb

e-gradjani@uprava.hr

7.11.2018

Estonska shema elektronske identifikacije: osebna izkaznica

Estonska shema elektronske identifikacije: izkaznica o dovoljenju za bivanje

Estonska shema elektronske identifikacije: digitalna osebna izkaznica

Estonska shema elektronske identifikacije: digitalna izkaznica o e-prebivališču

Estonska shema elektronske identifikacije: mobilna osebna izkaznica (Mobiil-ID)

Estonska shema elektronske identifikacije: diplomatska osebna izkaznica

osebna izkaznica

izkaznica o dovoljenju za bivanje

digitalna osebna izkaznica

digitalna izkaznica o e-prebivališču

mobilna osebna izkaznica (Mobiil-ID)

diplomatska osebna izkaznica

Republika Estonija

visoka

Odbor za policijo in mejno stražo

Pärnu mnt 139,

15060 Tallinn

eid@politsei.ee

+372 6123000

7.11.2018

Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)

španska osebna izkaznica (DNIe)

Kraljevina Španija

visoka

Ministrstvo za notranje zadeve

Kraljevina Španija

C/ Julián González

Segador, s/n

28043 MADRID

divisiondedocumentacion@policia.es

7.11.2018

Luksemburška nacionalna osebna izkaznica (e-osebna izkaznica)

Luksemburška e-osebna izkaznica

Veliko vojvodstvo Luksemburg

visoka

Ministrstvo za notranje zadeve

BP 10

L-2010 Luxemburg

minint@mi.etat.lu

secretariat@ctie.etat.lu

+352 24784600

7.11.2018


(1)  UL L 257, 28.8.2014, str. 73.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska komisija

7.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 401/9


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA 37/2018

v okviru programa Erasmus+

KA3 – Podpora za reformo politike

Mreže in partnerstva izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

(2018/C 401/09)

1.   Cilj

Cilj tega razpisa je podpreti projekte za vzpostavitev nadnacionalnih in nacionalnih mrež in partnerstev izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z namenom doprinesti k razmisleku o politikah na evropski ravni ter okrepiti ozaveščenost in izvajanje evropskih politik s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja na nacionalnih in regionalnih ravneh.

Splošni cilj razpisa je pozvati k predložitvi predlogov za oblikovanje partnerstev po načelu od spodaj navzgor, ki bodo spodbudila vzpostavitev nadnacionalnih in nacionalnih mrež in partnerstev izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo sodelovali na nacionalni in evropski ravni.

Ti projekti naj bi izboljšali kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, povečali njegov učinek in uporabnost za učence in delodajalce ter vzpostavili čezmejno sodelovanje za povečanje kakovosti in privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Predlogi, ki bodo financirani v okviru tega razpisa, naj bi poleg tega izboljšali komunikacijo, širjenje in podporo pri izvajanju agende o politiki poklicnega izobraževanja in usposabljanja na ravni EU in nacionalni ravni za izmenjavo znanja, povratnih informacij in izkušenj, pridobljenih pri izvajanju te politike, in širjenje najboljših praks na področju odličnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Predloge je treba predložiti v okviru enega od naslednjih dveh sklopov:

—   Sklop 1: Nacionalne, regionalne ali sektorske organizacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Projekti iz sklopa 1 so namenjeni vzpostavitvi ali krepitvi mrež in partnerstev med izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja na nacionalni, regionalni ali sektorski ravni. Ta cilj bo dosežen s pomočjo nadnacionalnih projektov, ki so namenjeni ustvarjanju zmogljivosti in izmenjavi najboljših izkušenj med temi organizacijami, zlasti za države z omejenimi ureditvami predstavništva med izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

—   Sklop 2: Evropske krovne organizacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Projekti iz sklopa 2 so namenjeni krepitvi sodelovanja med evropskimi krovnimi organizacijami izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja s spodbujanjem razmisleka o politikah na evropski ravni kot tudi zmogljivosti ozaveščanja njihovih nacionalnih članov ali pridruženih subjektov. Evropske krovne organizacije igrajo ključno vlogo pri ozaveščanju in podpiranju izvajanja evropskih politik s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja prek nacionalnih, regionalnih in sektorskih organizacij za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

2.   Upravičena partnerstva

—   Sklop 1: Nacionalne, regionalne ali sektorske organizacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Partnerstvo morajo vključevati vsaj dve nacionalni, regionalni ali sektorski mreži ali združenji izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz vsaj dveh različnih držav, vključenih v program Erasmus+ (od katerih mora biti vsaj ena država članica Evropske unije). Eden od navedenih partnerjev bo koordinacijska organizacija, ki v imenu partnerstva zaprosi za nepovratna sredstva programa Erasmus+.

Če mreža/združenje še ni zakonito ustanovljeno, prijavo na razpis pošlje izvajalec poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je prevzel vlogo zastopnika.

Nadaljnja sestava partnerstva mora odražati specifične dejavnosti razpisa.

—   Sklop 2: Evropske krovne organizacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Partnerstvo mora vključevati vsaj dve evropski krovni organizaciji izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki morajo imeti člane ali pridružene subjekte v vsaj petih državah, vključenih v program Erasmus+ (od katerih mora biti vsaj ena država članica Evropske unije). Ena od evropskih krovnih organizacij bo koordinacijska organizacija, ki v imenu partnerstva zaprosi za nepovratna sredstva programa Erasmus+.

Nadaljnja sestava partnerstva mora odražati specifične dejavnosti razpisa.

Države, vključene v programa Erasmus+, so:

—   28 držav članic Evropske unije: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (1),

—   države, ki so vključene v program in niso članice EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Srbija (2) in Turčija.

3.   Dejavnosti

Dejavnosti se morajo začeti izvajati med 1. septembrom 2019 in 1. novembrom 2019.

Projekti trajajo 24 mesecev.

Glavni cilj dejavnosti je podpora ustanavljanju in/ali krepitvi mrež in partnerstev izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so namenjeni ustvarjanju zmogljivosti na lokalni ravni za učinkovito izvajanje evropskih programov, pobud in prednostnih nalog na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno s tistimi, ki so bili dogovorjeni v okviru københavnskega procesa.

Upravičenci v obeh sklopih morajo izvesti naslednjo dejavnost:

Krepitev sodelovanja med izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja z izvajanjem vzajemnega učenja in svetovanja ter ustvarjanjem zmogljivosti za izboljšanje kakovosti in privlačnosti ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Mreže in partnerstva bi morali spodbujati in krepiti učinkovito porabo finančnih sredstev EU ter podpirati izvajanje in razširjanje ustreznih orodij in pobud EU na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, in sicer, če je le mogoče, v nacionalnih jezikih. Cilj projektov bi moralo biti tudi vključevanje in vzpostavljanje stika z izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki doslej še niso prispevali k evropskemu sodelovanju ali imeli kakršne koli koristi od njega.

Upravičenci bi morali poleg tega izvajati še vsaj tri od spodaj naštetih dejavnosti:

1.

Prispevati k evropskemu tednu poklicnih spretnosti z organizacijo usklajenih inovativnih dogodkov in dejavnosti, katerih cilj je povečanje privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja z nagovarjanjem širšega kroga občinstva, vključno s starši, učenci, učitelji, podjetji in zlasti MSP.

2.

Podpreti razvoj strategije za internacionalizacijo na ravni posamičnih izvajalcev s povečanjem mobilnosti vodstvenega kadra, osebja in učencev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter vzpostaviti partnerstva za sodelovanje.

3.

Povečati kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja prek povratnih informacij za prilagoditev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v skladu s priporočilom o spremljanju diplomantov in priporočilom o evropskem referenčnem okviru za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (EQAVET). Kjer je to ustrezno, razviti sisteme za spremljanje diplomantov, med drugim tudi z združevanjem nacionalnih ali regionalnih statističnih podatkov s podatki, ki jih zbirajo izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ter uporabiti podatke iz sistemov za spremljanje diplomantov za namene izboljšanja ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

4.

Zagotoviti podporo mikropodjetjem in MSP pri razvoju človeškega kapitala s pomočjo strokovnega izpopolnjevanja in prekvalificiranja zaposlenih. To zajema prepoznavanje njihovih potreb po znanju in spretnostih in/ali ocenjevanje potrebnih znanj in spretnosti in/ali priznavanje znanj in spretnosti in/ali njihovim potrebam prilagojeno usposabljanje, kakor je pač ustrezno, ob upoštevanju sklepov delovne skupine ET 2020 za izobraževanje odraslih za obdobje 2016–2018.

5.

Spodbujati inovativno učenje ključnih kompetenc v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (npr. zagotavljanje prožnosti in prilagodljivosti, da se zadovoljijo individualne učne potrebe) s prilagajanjem programske zasnove in ocenjevanja.

6.

Spodbujati orodja in priložnosti za poklicni razvoj učiteljev, mentorjev in/ali vodij poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da bodo bolje pripravljeni na izzive v prihodnosti (npr. digitalizacija) v skladu s sklepi delovne skupine ET 2020 za izobraževanje odraslih za obdobje 2016–2018.

4.   Merila za dodelitev

Vloge, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:

1.

ustreznost projekta (največ 30 točk – prag: najmanj 16 točk);

2.

kakovost zasnove in izvedbe projekta (največ 20 točk – prag: najmanj 11 točk);

3.

kakovost projektnega konzorcija in ureditve sodelovanja (največ 30 točk – prag: najmanj 16 točk);

4.

učinek in razširjanje rezultatov (največ 20 točk – prag: najmanj 11 točk).

Do sredstev bodo upravičene samo vloge, ki bodo dosegle najmanj 60 točk (od skupaj 100 točk), pri čemer se upošteva tudi potrebni minimalni prag pri vsakem od štirih meril za dodelitev sredstev.

5.   Proračun

Celoten proračun za sofinanciranje projektov znaša 6 milijonov EUR, od tega 4 milijona EUR za sklop 1 in 2 milijona EUR za sklop 2. Najvišja stopnja sofinanciranja EU bo 80 %.

Posamezni znesek nepovratnih sredstev bo znašal od 300 000 do 500 000 EUR za sklop 1 in od 600 000 do 800 000 EUR za sklop 2.

Agencija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

6.   Rok za oddajo prijav

Prijave morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

oddati jih je treba najpozneje 31. januarja 2019 do 12.00 ure opoldan (po bruseljskem času),

oddati jih je treba prek spleta na ustreznem uradnem prijavnem obrazcu (e-obrazcu),

napisane morajo biti v enem od uradnih jezikov EU,

priložiti jim je treba podroben opis projekta, častno izjavo in uravnotežen ocenjeni proračun, predstavljen na uradnih obrazcih.

Če te zahteve ne bodo izpolnjene, bo prijava zavrnjena.

7.   Podrobnejše informacije

Navodila za prijavitelje in prijavni elektronski obrazec so na voljo na spletnem naslovu:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Prijave morajo izpolnjevati vse pogoje iz navodil.


(1)  Za prijavitelje iz Velike Britanije: upoštevajte, da morate merila za upravičenost izpolnjevati celotno obdobje dodelitve nepovratnih sredstev. Če Združeno kraljestvo izstopi iz EU v obdobju, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z EU o tem, da so britanski prijavitelji še naprej upravičeni, boste prenehali prejemati finančna sredstva EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali projekt opustiti na podlagi ustreznih določb o odpovedi iz sporazuma o nepovratnih sredstvih.

(2)  Priznavanje Srbije kot udeleženke programa Erasmus+ je odvisno od izpolnjevanja naslednjih pogojev:

i)

razpoložljivosti odobrenih proračunskih sredstev, predvidenih v predlogu proračuna za leto 2019, po sprejetju proračuna za leto 2019 za Srbijo;

ii)

spremembe sporazuma med Evropsko unijo in Srbijo o sodelovanju Srbije v programu Erasmus+: program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

7.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 401/12


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 401/10)

1.   

Komisija je 29. oktobra 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Priglasitev zadeva naslednji podjetji:

Centerbridge Partners, L.P. („Centerbridge“, Združene države Amerike),

Hospital Topco Limited („Hospital Topco“, Združeno kraljestvo).

Podjetje Centerbridge pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem Hospital Topco.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za Centerbridge: podjetje za upravljanje naložb, usmerjeno v zasebni kapital in priložnosti za naložbe v družbe v težavah,

—   za Hospital Topco: matična družba skupine za zdravstveno varstvo, ki svoje dejavnosti izvaja v okviru blagovne znamke BMI Healthcare in holdinških družb s pravicami do nepremičnin.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


7.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 401/13


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 401/11)

1.   

Komisija je 26. oktobra 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Priglasitev zadeva naslednja podjetja:

The Blackstone Group L.P. („Blackstone“, ZDA),

Tele-Finance Holdings Limited („Telereal Trillium“, Združeno kraljestvo), in

dejavnosti poslovnih nepremičnin družbe Network Rail Infrastructure Limited („Real Estate JV“, Združeno kraljestvo).

Podjetji Blackstone in Telereal Trillium pridobita v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah skupni nadzor nad celotnim podjetjem Real Estate JV. Koncentracija se izvede na podlagi pogodbe.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za podjetje Blackstone: globalni upravitelj premoženja, s sedežem v ZDA, ki ima pisarne v Evropi in Aziji ter deluje kot podjetje za upravljanje naložb,

—   za podjetje Telereal Trillium: družba za upravljanje nepremičnin, ki deluje na področju premoženjskih razmerij, naložb, razvoja in strateških zemljišč,

—   za podjetje Real Estate JV: dejavnosti poslovnih nepremičnin družbe Network Rail Infrastructure Limited, ki je organ javnega sektorja in upravlja železniško infrastrukturo Združenega kraljestva v Angliji, Walesu in na Škotskem.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.