ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 340

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
24. september 2018


Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 340/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8896 – Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International) ( 1 )

1

2018/C 340/02

Sporočilo Komisije – Posodobitev podatkov, ki se uporabljajo za izračun pavšalnih zneskov in denarnih kazni, ki jih bo Komisija predlagala Sodišču v postopkih za ugotavljanje kršitev

2

2018/C 340/03

Obvestilo Komisije – Razpoložljivost in uporaba smernic za izvajanje točk 3.6.5 in 3.8.2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede lastnosti endokrinih motilcev ( 1 )

5


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 340/04

Menjalni tečaji eura

6

2018/C 340/05

Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka dne 10. julija 2018 o osnutku sklepa v zvezi z zadevo AT.40181 – Philips – Poročevalka: Švedska

7

2018/C 340/06

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje – Zadeva AT.40181 – Philips

8

2018/C 340/07

Povzetek Sklepa Komisije z dne 24. julija 2018 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Zadeva AT.40181 – Philips (vertikalne omejitve)) (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4797 final)

10

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2018/C 340/08

Postopki prenehanja – Sklep o začetku postopka prenehanja zavarovalnice TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület f.a.(Objava v skladu s členom 280 Direktive 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II))

12


 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2018/C 340/09

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9060 – HP/Apogee) ( 1 )

13


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 340/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8896 – Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 340/01)

Komisija se je 23. julija 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M8896. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 340/2


SPOROČILO KOMISIJE

Posodobitev podatkov, ki se uporabljajo za izračun pavšalnih zneskov in denarnih kazni, ki jih bo Komisija predlagala Sodišču v postopkih za ugotavljanje kršitev

(2018/C 340/02)

I.   UVOD

Sporočilo Komisije iz leta 2005 o uporabi člena 228 Pogodbe ES (1) (zdaj člen 260(1) in (2) PDEU) določa osnovo, ki jo Komisija uporablja za izračun višine finančnih sankcij, tako pavšalnih zneskov kot denarnih kazni, katerih naložitev zahteva prek Sodišča, ko pred njim vloži tožbo v skladu s členom 260(2) PDEU v okviru postopkov za ugotavljanje kršitev proti državi članici.

V poznejšem sporočilu iz leta 2010 (2) o posodobitvi podatkov, ki se uporabljajo za ta izračun, je Komisija določila, da je treba te makroekonomske podatke prilagoditi vsako leto, da se upoštevajo inflacija in gibanja BDP.

Sporočilo Komisije iz leta 2011 o izvajanju člena 260(3) PDEU (3) in sporočilo Komisije iz leta 2017 z naslovom „Pravo EU: z boljšo uporabo do boljših rezultatov“ (4) poudarjata, da se enaka metoda, kot je bila določena s sporočilom iz leta 2005, uporablja tudi za izračun finančnih sankcij, katerih naložitev Komisija zahteva prek Sodišča v skladu s členom 260(3) PDEU.

Letna posodobitev iz tega sporočila temelji na gibanju inflacije in BDP posameznih držav članic (5). Ustrezna stopnja inflacije in statistični podatki o BDP, ki se uporabljajo, so bili ugotovljeni dve leti pred posodobitvijo („pravilo t–2“), saj sta dve leti minimalno obdobje, ki je potrebno za zbiranje sorazmerno stabilnih makroekonomskih podatkov. To sporočilo zato temelji na ekonomskih podatkih o nominalnem BDP in deflatorju BDP za leto 2016 (6) ter trenutnih utežeh glasovalnih pravic držav članic v Svetu.

II.   ELEMENTI POSODOBITVE

Seznam ekonomskih meril, ki jih je treba spremeniti, je naslednji:

enotna pavšalna osnova denarne kazni (7), ki trenutno znaša 700 EUR na dan in jo je treba prilagoditi glede na inflacijo,

enotna pavšalna osnova pavšalnega zneska (8), ki trenutno znaša 230 EUR na dan in jo je treba prilagoditi glede na inflacijo,

posebni faktor „n“ (9), ki ga je treba prilagoditi glede na BDP zadevne države članice ob upoštevanju njenega števila glasovalnih pravic v Svetu; za izračun pavšalnih zneskov in dnevnih denarnih kazni se uporablja isti faktor „n“,

najnižji pavšalni zneski (10), ki jih je treba prilagoditi glede na inflacijo.

III.   POSODOBITVE

Komisija bo uporabila naslednje posodobljene vrednosti za izračun višine finančnih sankcij (pavšalnega zneska ali denarne kazni), ko pred Sodiščem vloži tožbo v skladu s členom 260(2) in (3) PDEU:

(1)

enotna pavšalna osnova za izračun denarne kazni se določi v višini 690 EUR na dan;

(2)

enotna pavšalna osnova za izračun pavšalnega zneska se določi v višini 230 EUR na dan;

(3)

posebni faktor „n“ in najnižji pavšalni znesek (v EUR) sta za 28 držav članic EU določena, kot sledi:

Država članica

Posebni faktor „n“

Najnižji pavšalni zneski

(v tisoč EUR)

Belgija

4,89

2 790

Bolgarija

1,51

862

Češka

3,16

1 803

Danska

3,03

1 729

Nemčija

20,74

11 835

Estonija

0,63

359

Irska

3,02

1 723

Grčija

3,14

1 792

Španija

11,93

6 808

Francija

17,46

9 963

Hrvaška

1,24

708

Italija

15,16

8 651

Ciper

0,59

337

Latvija

0,69

394

Litva

1,13

645

Luksemburg

1,00

571

Madžarska

2,54

1 449

Malta

0,38

217

Nizozemska

6,56

3 743

Avstrija

4,08

2 328

Poljska

7,36

4 200

Portugalska

3,24

1 849

Romunija

3,35

1 912

Slovenija

0,87

496

Slovaška

1,64

936

Finska

2,67

1 524

Švedska

4,68

2 671

Združeno kraljestvo

18,10

10 328

Komisija bo od datuma sprejetja tega sporočila ob vložitvi tožbe pred Sodiščem v skladu s členom 260 PDEU uporabljala posodobljene vrednosti.


(1)  SEC(2005) 1658 (UL C 126, 7.6.2007, str. 15).

(2)  SEC(2010) 923/3. To sporočilo je bilo posodobljeno leta 2011 [SEC(2011) 1024 final], leta 2012 [C(2012) 6106 final], leta 2013 [C(2013) 8101 final], leta 2014 [C(2014) 6767 final], leta 2015 [C(2015) 5511 final], leta 2016 [C(2016) 5091 final] in leta 2017 [C(2017) 8720 final] za letno prilagoditev ekonomskih podatkov.

(3)  UL C 12, 15.1.2011, str. 1.

(4)  UL C 18, 19.1.2017, str. 10.

(5)  V skladu s splošnimi pravili, določenimi v sporočilih iz leta 2005 in leta 2010.

(6)  Deflator cen BDP se uporablja kot merilo inflacije. Enotni zneski za pavšalne zneske in denarne kazni se zaokrožijo na najbližji večkratnik števila deset. Najnižji pavšalni zneski se zaokrožijo na najbližjo tisočico. Faktor „n“ se zaokroži na dve decimalni mesti.

(7)  Standardna ali enotna pavšalna osnova za dnevne denarne kazni je opredeljena kot fiksni osnovni znesek, ki se pomnoži z nekaterimi utežmi. Uteži so koeficienti resnosti in trajanja kršitve ter posebni faktor „n“ za zadevno državo članico, ki jih je treba uporabiti v izračunu dnevne denarne kazni.

(8)  Za izračun pavšalnega zneska se uporablja pavšalna osnova. Ob upoštevanju člena 260(2) PDEU se pavšalni znesek izračuna tako, da se dnevni znesek (ki se izračuna tako, da se enotna pavšalna osnova pavšalnih zneskov pomnoži s koeficientom resnosti, zmnožek pa se pomnoži s posebnim faktorjem „n“) pomnoži s številom dni trajanja kršitve od datuma prve sodbe do datuma, ko kršitev preneha, ali datuma izreka sodbe na podlagi člena 260(2) PDEU. Ob upoštevanju člena 260(3) PDEU se v skladu s točko 28 sporočila Komisije o izvajanju člena 260(3) Pogodbe (SEC(2010) 1371 final; UL C 12, 15.1.2011, str. 1) se pavšalni znesek izračuna tako, da se dnevni znesek (ki se izračuna tako, da se enotna pavšalna osnova pavšalnih zneskov pomnoži s koeficientom resnosti, zmnožek pa se pomnoži s posebnim faktorjem „n“) pomnoži s številom dni trajanja kršitve od dneva po izteku roka za prenos, določenega v direktivi, do datuma, ko kršitev preneha, ali datuma izreka sodbe na podlagi člena 258 in člena 260(3) PDEU. Pavšalni znesek, izračunan na podlagi dnevnega zneska, bi bilo treba uporabiti, če rezultat zgoraj navedenega izračuna presega najnižji pavšalni znesek.

(9)  Posebni faktor „n“ upošteva plačilno sposobnost države članice (bruto domači proizvod (BDP)) in število njenih glasov v Svetu.

(10)  Najnižji fiksni pavšalni znesek je določen za vsako državo članico v skladu s posebnim faktorjem „n“. Če seštevek dnevnih pavšalnih zneskov ne bo presegal najnižjega fiksnega pavšalnega zneska, bo Sodišču predlagan najnižji fiksni pavšalni znesek.


24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 340/5


OBVESTILO KOMISIJE

Razpoložljivost in uporaba smernic za izvajanje točk 3.6.5 in 3.8.2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede lastnosti endokrinih motilcev

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 340/03)

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) in Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) sta s podporo Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije (JRC) pripravili „Smernice za opredelitev endokrinih motilcev v okviru uredb (EU) št. 528/2012 in (ES) št. 1107/2009“ (1). Gre za navodila za vložnike in ocenjevalce pri pristojnih regulativnih organih o uporabi znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev, uvedenih z Uredbo Komisije (EU) 2018/605 (2). Ta znanstvena merila se uporabljajo od 10. novembra 2018 za že oddane in prihodnje vloge za odobritev ali obnovitev odobritve aktivnih snovi, varoval ali sinergistov v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

Med pripravo teh smernic sta se EFSA in ECHA večkrat posvetovali z državami članicami, deležniki in splošno javnostjo. Poleg tega so države članice na delavnici 1. in 2. februarja 2018, ki so jo v ta namen organizirale Evropska komisija, EFSA in ECHA, razpravljale o študijah primerov. Nadalje je Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo (Oddelek za fitofarmacevtska sredstva – zakonodaja) 25. maja 2018 razpravljal o končnem osnutku smernic. Pripravo smernic in pripombe, ki sta jih prejeli EFSA in ECHA, sta agenciji dokumentirali in objavili.

EFSA in ECHA sta 5. junija 2018 sprejeli smernice, objavili pa sta jih 7. junija 2018. Zato so smernice na voljo še pred začetkom uporabe znanstvenih meril, določenih v Uredbi (EU) 2018/605.

Po posvetovanju s Stalnim odborom za rastline, živali, hrano in krmo ter z namenom, da bi bila uporaba znanstvenih meril, uvedenih z Uredbo (EU) 2018/605, usklajena in učinkovita, Komisija obvešča, da je treba objavljene smernice uporabljati za namene uporabe točk 3.6.5 in 3.8.2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/605 (10. novembra 2018).


(1)  Evropska agencija za kemikalije (ECHA) in Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) s podporo Skupnega raziskovalnega središča (JRC). Smernice za opredelitev endokrinih motilcev v okviru uredb (EU) št. 528/2012 in (ES) št. 1107/2009, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2018/605 z dne 19. aprila 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (UL L 101, 20.4.2018, str. 33).

(3)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 340/6


Menjalni tečaji eura (1)

21. septembra 2018

(2018/C 340/04)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1759

JPY

japonski jen

132,44

DKK

danska krona

7,4597

GBP

funt šterling

0,89400

SEK

švedska krona

10,3315

CHF

švicarski frank

1,1228

ISK

islandska krona

129,40

NOK

norveška krona

9,5793

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,585

HUF

madžarski forint

324,05

PLN

poljski zlot

4,2946

RON

romunski leu

4,6581

TRY

turška lira

7,3935

AUD

avstralski dolar

1,6154

CAD

kanadski dolar

1,5197

HKD

hongkonški dolar

9,1840

NZD

novozelandski dolar

1,7606

SGD

singapurski dolar

1,6042

KRW

južnokorejski won

1 312,42

ZAR

južnoafriški rand

16,8918

CNY

kitajski juan

8,0503

HRK

hrvaška kuna

7,4278

IDR

indonezijska rupija

17 424,92

MYR

malezijski ringit

4,8565

PHP

filipinski peso

63,657

RUB

ruski rubelj

78,5108

THB

tajski bat

38,140

BRL

brazilski real

4,7920

MXN

mehiški peso

22,2132

INR

indijska rupija

84,8905


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 340/7


Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka dne 10. julija 2018 o osnutku sklepa v zvezi z zadevo AT.40181 – Philips

Poročevalka: Švedska

(2018/C 340/05)

1.   

Člani svetovalnega odbora se strinjajo z oceno Komisije, da je ravnanje, zajeto v osnutku sklepa, enotna in trajajoča kršitev člena 101 PDEU.

2.   

Člani svetovalnega odbora se strinjajo s Komisijo glede končnega zneska globe, vključno z njenim znižanjem na podlagi odstavka 37 Smernic o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 (1), iz leta 2006.

3.   

Člani svetovalnega odbora priporočajo objavo tega mnenja v Uradnem listu Evropske unije.


(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1.


24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 340/8


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (1)

Zadeva AT.40181 – Philips

(2018/C 340/06)

(1)   

V osnutku sklepa, naslovljenem na podjetji Philips France S.A.S („Philips France“) in Koninklijke Philips N.V. (skupaj „podjetje Philips“), je navedena ugotovitev, da je podjetje Philips kršilo člen 101 PDEU z izvajanjem praks, katerih namen je bil omejiti trgovce na drobno v Franciji pri neodvisnem določanju maloprodajnih cen.

(2)   

Preiskava se je začela 3. decembra 2013 z nenapovedanima inšpekcijskima pregledoma v prostorih podjetij Philips S.p.A. v Italiji in Koninklijke Philips N.V. na Nizozemskem.

(3)   

Po inšpekcijskih pregledih in notranji preiskavi je podjetje Philips izrazilo interes za sodelovanje s Komisijo. Podjetje Koninklijke Philips N.V. je dne […] predložilo nadaljnja dokazila v zvezi z zadevnim ravnanjem.

(4)   

Komisija je 2. februarja 2017 začela postopek v smislu člena 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 773/2004 (2) zoper podjetji Koninklijke Philips N.V. in Philips France. Komisija je 7. februarja in 16. maja 2017 naslovila zahtevi po informacijah na podjetje Philips, to pa se je nanju odzvalo 6. marca in 2. junija 2017.

(5)   

Podjetje Philips je dne […] predložilo formalno ponudbo za sodelovanje („vloga za poravnavo“). Vloga za poravnavo vsebuje:

jasno in nedvoumno priznanje podjetja Philips France o odgovornosti za neposredno sodelovanje pri kršitvi, opisani v povzetku, glede predmeta, glavnih dejstev, njene pravne opredelitve, vključno z vlogo podjetja, in glede trajanja njegovega sodelovanja v kršitvi,

jasno in nedvoumno priznanje podjetja Koninklijke Philips N.V. o odgovornosti za kršitev kot matične družbe podjetja Philips France v času kršitve,

navedbo najvišjega zneska globe, za katerega podjetje Philips predvideva, da mu ga bo naložila Komisija, in s katerim soglaša v okviru postopka poravnave,

potrditev, da je bilo podjetje Philips ustrezno obveščeno o nasprotovanju, ki ga namerava Komisija predložiti zoper njega, in da je imelo dovolj priložnosti, da Komisiji predloži svoja stališča,

potrditev, da podjetje Philips ne namerava zahtevati nadaljnjega dostopa do spisa ali ponovnega ustnega zaslišanja, razen če Komisija ne vključi njegove vloge za poravnavo v obvestilo o nasprotovanju in sklep,

strinjanje, da sta obvestilo o nasprotovanju in končni sklep izdana v angleščini.

(6)   

Komisija je 7. junija 2018 sprejela obvestilo o nasprotovanju, na katero je podjetje Philips odgovorilo s potrditvijo, da odraža vsebino vloge za poravnavo.

(7)   

Ugotovljena kršitev in naložena globa iz osnutka sklepa sta skladni s tem, kar je bilo priznano in sprejeto v vlogi za poravnavo. Znesek globe se zniža za 40 %, ker je podjetje Philips sodelovalo s Komisijo, in sicer v obsegu, ki presega njegove pravne obveznosti, tako da je: (i) predložilo dodatna dokazila, ki so pomenila znatno dodano vrednost glede na dokazila, ki jih je Komisija že imela, saj so v veliki meri okrepila zmožnost Komisije, da dokaže kršitev; (ii) priznalo kršitev člena 101 PDEU v zvezi z ravnanjem in (iii) se odreklo nekaterim procesnim pravicam, kar je omogočilo upravno učinkovitost.

(8)   

V skladu s členom 16 Sklepa 2011/695/EU sem proučil, ali se osnutek sklepa nanaša samo na nasprotovanja, v zvezi s katerimi je imelo podjetje Philips priložnost izraziti svoja stališča. Ugotovil sem, da je tako.

(9)   

Na splošno ugotavljam, da je bilo učinkovito uveljavljanje procesnih pravic v tej zadevi spoštovano.

Bruselj, 12. julija 2018

Wouter WILS


(1)  V skladu s členoma 16 in 17 Sklepa 2011/695/EU predsednika Evropske komisije z dne 13. oktobra 2011 o funkciji in mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci (UL L 275, 20.10.2011, str. 29).

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL L 123, 27.4.2004, str. 18).


24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 340/10


Povzetek Sklepa Komisije

z dne 24. julija 2018

v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije

(Zadeva AT.40181 – Philips (vertikalne omejitve))

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4797 final)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2018/C 340/07)

Komisija je 24. julija 2018 sprejela sklep v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Komisija v skladu z določbami člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 (1) v tem povzetku objavi imena strank in glavno vsebino sklepa, vključno z vsemi naloženimi sankcijami, ob upoštevanju pravnega interesa podjetij do varovanja poslovnih skrivnosti.

1.   UVOD

(1)

Sklep je naslovljen na podjetji Koninklijke Philips N.V. in Philips France S.A.S. (skupaj „podjetje Philips“). Koninklijke Philips N.V. je tehnološko podjetje s sedežem na Nizozemskem. Podjetje Philips France S.A.S. je bilo v obdobju kršitve odvisno podjetje v stoodstotni lasti podjetja Koninklijke Philips N.V.

(2)

Sklep zadeva enotno in trajajočo kršitev člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU). Podjetje Philips France S.A.S. je kršilo člen 101 PDEU z izvajanjem praks pri proizvodih, ki jih prodaja njena poslovna organizacija Consumer Lifestyle, katerih namen je bil omejiti trgovce na drobno v Franciji pri neodvisnem določanju maloprodajnih cen.

2.   OPIS ZADEVE

2.1   Postopek

(3)

Postopek zoper podjetje Philips se je začel na podlagi nenapovedanih inšpekcijskih pregledov 3. decembra 2013 v prostorih podjetja Philips na Nizozemskem in podjetja Philips S.p.A. v Italiji zaradi suma določanja maloprodajnih cen v zvezi s proizvodi poslovne organizacije podjetja Philips Consumer Lifestyle. Podjetje Philips je nato izrazilo interes za sodelovanje s Komisijo in je predložilo nadaljnja dokazila v zvezi z zadevnim ravnanjem.

(4)

Komisija je 10. marca 2015 izvedla nenapovedan inšpekcijski pregled v prostorih spletnega trgovca na drobno v Franciji, ki med drugim prodaja proizvode Philips.

(5)

Komisija je 2. februarja 2017 začela postopek z namenom sprejetja sklepa v skladu s poglavjem III Uredbe (ES) št. 1/2003.

(6)

Podjetje Philips je nato predložilo formalno ponudbo za sodelovanje z namenom sprejetja sklepa v skladu s členoma 7 in 23 Uredbe (ES) št. 1/2003.

(7)

Komisija je 7. junija 2018 sprejela obvestilo o nasprotovanju, naslovljeno na podjetje Philips. Podjetje Philips je 15. junija 2018 predložilo svoj odgovor na obvestilo o nasprotovanju.

(8)

Svetovalni odbor za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje je 10. julija 2018 izdal pozitivno mnenje.

(9)

Komisija je sklep sprejela 24. julija 2018.

2.2   Naslovniki in trajanje

(10)

Naslednje podjetje je kršilo člen 101 PDEU, ker je v spodaj navedenem obdobju sodelovalo pri protikonkurenčnih praksah:

Podjetje

Trajanje

Philips France S.A.S.

od 21. novembra 2011 do 20. novembra 2013

2.3   Povzetek kršitve

(11)

Zadevna krajevna poslovna organizacija podjetja Philips je Consumer Lifestyle v Franciji, ki jo je v obdobju kršitve upravljalo podjetje Philips France S.A.S.

(12)

Zaposleni in višje vodstvo poslovne organizacije podjetja Philips Consumer Lifestyle v Franciji so redno spremljali maloprodajne cene trgovcev na drobno ter redno zahtevali njihovo privolitev v zvišanje maloprodajne cene, kar so jim ti vedno potrdili. To je bilo doseženo s tržnim pritiskom na trgovce na drobno z najnižjimi cenami, v nekaterih primerih tudi s povračilnimi ukrepi zoper trgovce na drobno, ki se temu niso podredili.

(13)

Ukrepanje temelji tudi na pritožbah trgovcev na drobno v zvezi z maloprodajnimi cenami konkurentov.

(14)

Poslovna organizacija Consumer Lifestyle podjetja Philips v Franciji se je s podrobnim spremljanjem maloprodajnih cen svojih trgovcev na drobno in ukrepi, s katerimi je želela doseči, da bi trgovci na drobno z najnižjimi cenami te zvišali, poskušala izogniti padcu spletnih cen v celotni (spletni) maloprodajni mreži oziroma ga upočasniti.

2.4   Pravna sredstva

(15)

Za sklep se uporabljajo Smernice o načinu določanja glob iz leta 2006 (2).

2.4.1   Osnovni znesek globe

(16)

Komisija je pri določanju glob upoštevala vrednost prodaje leta 2012, tj. v zadnjem polnem obračunskem letu, ko je poslovna organizacija Consumer Lifestyle podjetja Philips France S.A.S. sodelovala pri kršitvi.

(17)

Komisija je upoštevala dejstvo, da določanje maloprodajnih cen že po naravi omejuje konkurenco v smislu člena 101(1) PDEU ter da vertikalni sporazumi in usklajena ravnanja, kot je določanje maloprodajnih cen, že po naravi pogosto manj škodujejo konkurenci kot horizontalni sporazumi. Ob upoštevanju teh dejavnikov in glede na posebne okoliščine te zadeve je bil določen sedemodstotni delež vrednosti prodaje.

(18)

Komisija je upoštevala trajanje enotne in trajajoče kršitve, kot je omenjeno zgoraj.

2.4.2   Prilagoditve osnovnega zneska

(19)

V tej zadevi ni bilo oteževalnih ali olajševalnih okoliščin.

2.4.3   Uporaba 10-odstotne omejitve prometa

(20)

Izračunana globa ne presega 10-odstotnega svetovnega prometa podjetja Philips.

2.4.4   Znižanje globe zaradi sodelovanja

(21)

Komisija ugotavlja, da je podjetje Philips dejansko sodelovalo s Komisijo, in sicer v obsegu, ki presega njegove pravne obveznosti, zato bi se morala globa, ki bi mu bila sicer naložena, v skladu s točko 37 Smernic o načinu določanja glob znižati za 40 %.

3.   SKLEP

(22)

Glede na zgoraj navedeno končni znesek globe, ki se podjetju Philips naloži zaradi enotne in trajajoče kršitve v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe (ES) št. 1/2003, znaša 29 828 000 EUR.

(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1.

(2)  UL C 210, 1.9.2006, str. 2.


INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 340/12


Postopki prenehanja

Sklep o začetku postopka prenehanja zavarovalnice TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület „f.a.“

(Objava v skladu s členom 280 Direktive 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II))

(2018/C 340/08)

Zavarovalnica

TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület „f.a.“

6800 Hódmezővásárhely,

Mátyás u. 8. szám

Madžarska

Datum, začetek veljavnosti in vrsta sklepa

24. julij 2018

Začetek veljavnosti: 24. julij 2018

Sklep o prisilni likvidaciji z imenovanjem likvidacijskega upravitelja.

Pristojni organi

Okrožno sodišče Szeged

6720 Szeged

Széchenyi tér 4.

Madžarska

Nadzorni organ

Madžarska centralna banka

1013 Budapest

Krisztina krt. 39

Madžarska

Imenovani upravitelj

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.,

Dr. Balázs Jákli

1055 Budapest,

Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet

Madžarska

Pravo, ki se uporablja

Madžarska

Četrti del Zakona LXXXVIII iz leta 2014 o dejavnosti zavarovanja

Zakon XLIX iz leta 1991 o stečajnih in likvidacijskih postopkih


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 340/13


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.9060 – HP/Apogee)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 340/09)

1.   

Komisija je 17. septembra 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

HP Inc. („HP“, Združene države),

Apogee Group Limited („Apogee“, Združeno kraljestvo).

Podjetje HP pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem Apogee.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za podjetje HP: proizvodnja in prodaja elektronskih naprav, vključno z osebnimi računalniki in tiskalniki,

—   za podjetje Apogee: zagotavljanje upravljanih storitev tiskanja poslovnim uporabnikom, zlasti v Združenem kraljestvu. Te storitve običajno vključujejo prilagodljivo kombinacijo strojne opreme za tiskanje, potrošnega materiala, programske opreme, vzdrževanja, upravljanja poteka dela, svetovanja, usposabljanja in drugih povezanih storitev.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.9060 – HP/Apogee

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Telefaks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).