ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 305A

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
30. avgust 2018


Vsebina

Stran

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

2018/C 305 A/01

Razpis javnega natečaja – EPSO/AST-SC/07/18 – Oboroženi varnostniki in stražarji (SC 1/SC 2)

1


SL

 


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

30.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 305/1


RAZPIS JAVNEGA NATEČAJA

EPSO/AST-SC/07/18 – OBOROŽENI VARNOSTNIKI IN STRAŽARJI (SC 1/SC 2)

(2018/C 305 A/01)

Rok za prijavo: 2. oktober 2018 do 12. ure (opoldne) po srednjeevropskem času

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javni natečaj, s katerim bo na podlagi kvalifikacij in testov sestavil rezervna seznama uspešnih kandidatov. Ta seznama lahko institucije Evropske unije, zlasti Evropski parlament in Svet Evropske unije, uporabijo za zaposlovanje novih javnih uslužbencev na delovno mesto „oboroženi varnostnik in stražar“ (funkcionalna skupina AST-SC).

Ta razpis natečaja in njegove priloge so pravno zavezujoči okvir za ta izbirna postopka.

Splošna pravila za javne natečaje so v PRILOGI III.

Želeno število uspešnih kandidatov:

SC 1: 82

SC 2: 15

Delovna mesta Sveta Evropske unije so v Bruslju, delovna mesta Evropskega parlamenta pa na treh lokacijah: v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu. V razredu SC 2 bodo večinoma zaposlovale službe Evropskega parlamenta v Luxembourgu.

Ta razpis javnega natečaja se nanaša na dva razreda. Kandidati se lahko prijavijo samo za enega. Izbrati ga morajo ob elektronski prijavi. Ko elektronsko prijavo potrdijo, izbire ne morejo več spremeniti. Vendar lahko natečajna komisija pod določenimi pogoji iz točke 3 oddelka „IZBIRNI POSTOPEK“ kandidatovo prijavo za razred SC 2 prerazporedi v razred SC 1.

NALOGE OBOROŽENIH VARNOSTNIKOV IN STRAŽARJEV

Oboroženi varnostniki in stražarji z obhodi ter nadziranjem prostorov in osebja skrbijo za varno in varovano okolje osebja, obiskovalcev, gostov in premoženja. Znajo se odzvati na različne nevarne situacije. Sposobni so hitrega ukrepanja za obvladovanje situacije in poročajo o kakršnem koli sumljivem vedenju in incidentih.

Oboroženi varnostniki in stražarji upoštevajo pravila in postopke, ki jih določijo institucije EU in ustrezni organi. S sposobnostjo samoobvladovanja ter ocene sumljivih ali težavnih situacij preprečujejo situacije, ki bi ogrožale varnost.

Varnostniki in stražarji, ki se zaposlijo na Svetu, so lahko tudi del ekipe, ki po sistemu rotacije dela v varnostnem centru (CCTV in nadzor dostopa).

Od uradnikov se pričakujejo službene poti v tujino.

Več informacij o nalogah, ki jih običajno opravljajo oboroženi varnostniki in stražarji, je v PRILOGI I.

POGOJI ZA PRIPUSTITEV K NATEČAJU

Kandidati morajo na zadnji dan roka za elektronsko prijavo izpolnjevati VSE naslednje splošne in posebne pogoje:

1)    Splošni pogoji:

uživati vse pravice kot državljani države članice EU,

imeti izpolnjene vse nacionalne zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,

biti moralno primerni za opravljanje predvidenih nalog.

Zaradi posebne narave nalog, ki zahtevajo zmožnost hitrega in ustreznega ukrepanja v nevarnih situacijah, ter posebnih testov, ki se opravljajo med izbirnim postopkom, morajo biti kandidati poleg tega ustrezno fizično pripravljeni.

2)    Posebni pogoji – jeziki:

Od kandidatov se zahteva znanje vsaj 2 uradnih jezikov EU , in sicer enega vsaj na stopnji C1 (temeljito znanje) in drugega vsaj na stopnji B2 (zadovoljivo znanje).

Te zahtevane najnižje stopnje se nanašajo na vse jezikovne spretnosti (govorjenje, pisanje ter bralno in slušno razumevanje) iz prijave. Te spretnosti ustrezajo spretnostim iz skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike ( https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr).

V tem razpisu natečaja jeziki pomenijo:

1. jezik: jezik, ki se uporablja za enega od računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa;

2. jezik: jezik, ki se uporablja za izbor na podlagi kvalifikacij (Talent Screener), drugi računalniško podprt test z vprašanji izbirnega tipa, navodila pri testih telesne pripravljenosti in streljanja, teste v ocenjevalni fazi ter komuniciranje med uradom EPSO in kandidati, ki so vložili veljavno prijavo; 2. jezik ne sme biti isti kot 1. jezik.

2. jezik mora biti angleščina ali francoščina.

Pri zahtevah glede znanja jezikov na tem natečaju se upoštevajo naloge ponujenih delovnih mest. Varnostniki in stražarji, ki se bodo zaposlili, bodo v stiku s poslanci Evropskega parlamenta, voditelji držav in/ali vlad, poslanci regionalnih in nacionalnih evropskih in mednarodnih parlamentov ter osebami in obiskovalci različnih narodnosti, katerih sporazumevalni jezik je večinoma angleščina ali francoščina. Da bi lahko v popolni varnosti posredovali in pomagali na zelo obiskanih lokacijah, je zato bistvenega pomena, da zadovoljivo obvladajo angleščino ali francoščino. Ta izbira je zato v interesu strank, uspešni kandidat, ki ne bi zadovoljivo obvladal angleščine ali francoščine, pa ne bi mogel takoj začeti opravljati dela.

3)    Posebni pogoji – kvalifikacije in delovne izkušnje:

razreda SC 1 in SC 2

raven izobrazbe, ki ustreza s spričevalom potrjeni srednješolski izobrazbi, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni, in ki ji sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju oboroženega varovanja/ukrepanja v državni, nacionalni in/ali mednarodni službi javne varnosti;

ali

vsaj enoletno (eno šolsko leto) poklicno usposabljanje (enakovredno 4. ravni evropskega ogrodja kvalifikacij – http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) , ki mu sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj . Usposabljanje in delovne izkušnje morajo biti na področju oboroženega varovanja/ukrepanja v državni, nacionalni in/ali mednarodni službi javne varnosti;

ali

vsaj 8 let delovnih izkušenj na področju oboroženega varovanja/ukrepanja v državni, nacionalni in/ali mednarodni službi javne varnosti.

Opomba: Navedena leta delovnih izkušenj se ne štejejo v leta delovnih izkušenj, ki se zahtevajo v nadaljevanju.

Dodatne delovne izkušnje:

samo za razred SC 2

vsaj 4 leta dodatnih delovnih izkušenj, neposredno povezanih s predvidenimi nalogami.

Te delovne izkušnje se upoštevajo samo, če so bile pridobljene po pridobitvi kvalifikacije in/ali delovnih izkušenj, ki se zahtevajo za pripustitev k natečaju (glej „razreda SC 1 in SC 2“).

Primeri minimalnih kvalifikacij so v PRILOGI IV.

IZBIRNI POSTOPEK

1)    Postopek prijave

Pri izpolnjevanju prijave morajo kandidati izbrati 1. in 2. jezik. 1. jezik morajo izbrati izmed vseh 24 uradnih jezikov EU, kot 2. jezik pa angleščino ali francoščino. Poleg tega morajo potrditi, da izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju, ter navesti druge informacije, relevantne za ta natečaj (na primer informacije o spričevalih in delovnih izkušnjah ter odgovore na vprašanja z zadevnega področja (Talent Screener – „preverjanje dodatnih sposobnosti“)).

Kandidati lahko prijavo izpolnijo v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU, razen oddelka Talent Screener , ki ga morajo izpolniti v jeziku, ki so ga izbrali kot 2. jezik , in sicer iz naslednjih razlogov: Talent Screener natečajna komisija uporabi za primerjalno oceno in kot referenčni dokument za razgovor o zadevnem področju v ocenjevalni fazi, uporabi pa se tudi pri zaposlovanju, če kandidat uspešno opravi natečaj. Zato je v interesu službe in kandidatov, da se Talent Screener izpolni v 2. jeziku.

Do celotnih prijav kandidatov bodo dostopale natečajna komisija (med natečajem) in službe za človeške vire evropskih institucij (za namene zaposlovanja uspešnih kandidatov), ki delajo v omejenem številu sporazumevalnih jezikov, kot je pojasnjeno zgoraj.

Kandidati, ki bodo uspešno opravili natečaj in bodo uvrščeni na rezervni seznam, bodo morali službam, ki zaposlujejo, priskrbeti prevod prijave v 2. jezik, tj. angleščino ali francoščino, če prijave niso izpolnili v enem od teh dveh jezikov.

Kandidati s potrditvijo prijave izjavljajo, da izpolnjujejo vse pogoje iz oddelka „Pogoji za pripustitev k natečaju“. Ko kandidati prijavo potrdijo, je ne morejo več spremeniti. Dolžnost kandidatov je, da prijavo izpolnijo in potrdijo v roku .

2)    Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa

Kandidati, ki svojo prijavo potrdijo v roku, bodo povabljeni na opravljanje dveh računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa v enem od pooblaščenih centrov urada EPSO.

Če kandidati ne dobijo drugačnih navodil, morajo rezervirati termin za opravljanje testov z vprašanji izbirnega tipa v skladu z navodili urada EPSO. Običajno bodo za opravljanje testov imeli na voljo več datumov na različnih lokacijah. Obdobji, ko lahko rezervirajo termin in opravljajo teste, sta omejeni .

Računalniško podprta testa z vprašanji izbirnega tipa bosta organizirana, kot sledi:

Testa

Jezik

Vprašanja

Trajanje

Ocenjevanje

Zahtevano najmanjše število točk

Test z zadevnega področja

2. jezik

20 vprašanj

35 minut

od 0 do 20 točk

10/20

Besedno sklepanje

1. jezik

20 vprašanj

35 minut

od 0 do 20 točk

8/20

Rezultati testa besednega sklepanja se ne bodo upoštevali ; vendar morajo kandidati pri obeh testih zbrati vsaj zahtevano najmanjše število točk, da se uvrstijo na naslednjo stopnjo natečaja.

3)    Preverjanje izpolnjevanja pogojev za pripustitev k natečaju

Glede izpolnjevanja pogojev za pripustitev k natečaju iz oddelka „Pogoji za pripustitev k natečaju“ se bo dokumentacija kandidatov preverila po padajočem vrstnem redu števila zbranih točk na testu z vprašanji izbirnega tipa z zadevnega področja, dokler število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju, ne bo 8-krat večje od želenega števila uspešnih kandidatov za posamezni razred. Dokumentacija ostalih kandidatov se ne bo preverjala. Urad EPSO bo preveril izpolnjevanje splošnih pogojev za pripustitev k natečaju, natečajna komisija pa izpolnjevanje posebnih pogojev za pripustitev k natečaju.

Kandidati za razred SC 2: med preverjanjem izpolnjevanja pogojev za pripustitev k natečaju lahko natečajna komisija kandidatovo prijavo prerazporedi v razred SC 1, če kandidat izpolnjuje vse naslednje pogoje:

kandidat je za razred SC 2 zbral zahtevano najmanjše število točk pri testu z zadevnega področja in pri testu besednega sklepanja ter je bil pri testu z zadevnega področja med najboljšimi po skupnem številu točk,

kandidat po podatkih iz prijave ne izpolnjuje pogojev za pripustitev k natečaju za razred SC 2, izpolnjuje pa pogoje za razred SC 1,

kandidat je ob prijavi dal soglasje za prerazporeditev v razred SC 1 in

kandidat je tudi za razred SC 1 zbral zahtevano najmanjše število točk pri testu z zadevnega področja in pri testu besednega sklepanja ter je bil pri testu z zadevnega področja med najboljšimi po skupnem številu točk.

V tem primeru bo kandidat v nadaljevanju natečajnega postopka štel za kandidata za razred SC 1.

4)    Izbor na podlagi kvalifikacij (Talent Screener)

Da bi natečajna komisija lahko objektivno ocenila primerjalne dosežke vseh kandidatov na strukturiran način, morajo vsi kandidati na tem natečaju v prijavi odgovoriti na isti sklop vprašanj v oddelku „Talent Screener“ („preverjanje dodatnih sposobnosti“), in sicer v 2. jeziku. Izbor na podlagi kvalifikacij bo opravljen samo za kandidate, za katere se šteje, da izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju , kot je opisano v točki 3, ter v omejitvi iz točke 3, in sicer samo na podlagi informacij iz oddelka „Talent Screener“. Zato morajo kandidati v odgovore v oddelku „Talent Screener“ vključiti vse relevantne informacije, tudi če so jih navedli že v drugih oddelkih svoje prijave. Vprašanja temeljijo na merilih za izbor iz tega razpisa.

Seznam meril je v PRILOGI II.

Za izbor na podlagi kvalifikacij bo natečajna komisija najprej za vsako merilo za izbor določila utež (od 1 do 3), ki bo odražala relativno pomembnost posameznega merila, in vsak odgovor kandidatov točkovala s točkami od 0 do 4. Točke se pomnožijo z utežjo za posamezno merilo in seštejejo, da se določijo kandidati, katerih profil najbolj ustreza predvidenim nalogam.

Na naslednjo stopnjo se bodo uvrstili samo kandidati, ki bodo pri izboru na podlagi kvalifikacij med najboljšimi po skupnem številu točk.

5)    Vmesni testi: test telesne pripravljenosti in test streljanja

Na ta testa bo povabljenih največ 6-krat toliko kandidatov, kot je želeno število uspešnih kandidatov za posamezni razred.

Kandidati, ki bodo na podlagi podatkov iz elektronske prijave izpolnjevali pogoje za pripustitev k natečaju in bodo pri izboru na podlagi kvalifikacij med najboljšimi po skupnem številu točk , bodo povabljeni na test telesne pripravljenosti (premagovanje ovir in kondicijski test) in test streljanja, najverjetneje v Bruselj. Navodila za ta testa bodo v kandidatovem 2. jeziku .

Testa telesne pripravljenosti in streljanja se bosta točkovala z največ 100 točkami, pri čemer bo zahtevano najmanjše število točk pri vsakem 60. Ta testa sta izločilna, vendar se njuni rezultati pri izračunu kandidatove končne ocene ne prištejejo k rezultatom testov, ki se opravljajo v ocenjevalni fazi.

6)    Ocenjevalna faza

Na ocenjevalno fazo bo povabljenih največ 3-krat toliko kandidatov, kot je želeno število uspešnih kandidatov za posamezni razred. Kandidati, ki bodo pri vmesnih testih med najboljšimi po skupnem številu točk , bodo povabljeni na eno- ali dvodnevno ocenjevalno fazo, najverjetneje v  Bruselj , kjer bodo opravljali teste v  2. jeziku .

Če kandidati ne dobijo drugačnih navodil, bodo morali v ocenjevalno fazo prinesti dokazila (izvirnike ali overjene kopije). Med testi v ocenjevalni fazi bo urad EPSO ta dokazila skeniral in jih kandidatom še isti dan vrnil.

V ocenjevalni fazi bo potekalo testiranje sedmih splošnih kompetenc, pri čemer se bo vsaka točkovala z največ 10 točkami, in kompetenc z zadevnega področja, zahtevanih za ta natečaj, in sicer s  petimi testi (dva razgovora za ugotavljanje splošnih kompetenc, razgovor o zadevnem področju in dva testa z zadevnega področja), kot je opisano v nadaljevanju:

Kompetenca

Testi

1.

Analitično mišljenje in reševanje problemov

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc 1

2.

Sporazumevanje

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc 1

3.

Kakovost in učinkovitost

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc 1

4.

Učenje in razvoj

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc 2

5.

Prednostno razporejanje in organizacija dela

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc 1

6.

Vzdržljivost

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc 2

7.

Skupinsko delo

razgovor za ugotavljanje splošnih kompetenc 2

Zahtevano najmanjše število točk: 35/70 skupaj.

Kompetenca

Testi

Ocenjevanje in zahtevano najmanjše število točk

Kompetence z zadevnega področja

razgovor o zadevnem področju

25/50

osebnostni test

primeren/neprimeren za opravljanje nalog

test pozornosti

40/80

Osebnostni test in test pozornosti sta izločilna, vendar se njuni rezultati pri izračunu kandidatove končne ocene ne prištejejo k rezultatom drugih testov, ki se opravljajo v ocenjevalni fazi.

Končna ocena bo seštevek točk, prejetih pri razgovoru o zadevnem področju in dveh razgovorih za ugotavljanje splošnih kompetenc.

7)    Rezervni seznam

Natečajna komisija bo po preverjanju izpolnjevanja pogojev za pripustitev k natečaju na podlagi dokazil kandidatov za vsak razred sestavila rezervni seznam z imeni kandidatov, ki izpolnjujejo navedene pogoje ter bodo zbrali zahtevano najmanjše število točk pri vseh testih in bodo po ocenjevalni fazi med najboljšimi glede na končno oceno, dokler ne bo doseženo želeno število uspešnih kandidatov. Seznam imen bo sestavljen po abecednem redu.

Rezervni seznam in spričevala kompetenc uspešnih kandidatov s kvalitativnimi povratnimi informacijami natečajne komisije bodo na voljo institucijam EU za postopke zaposlovanja in prihodnji razvoj poklicne poti. Vključitev na rezervni seznam ne daje pravice do zaposlitve ali zagotovila zanjo .

PRIJAVA

Za prijavo morajo kandidati najprej ustvariti račun EPSO. Kandidat za vse prijave EPSO ustvari samo en račun.

Kandidati se morajo prijaviti elektronsko na spletišču urada EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

2. oktobra 2018 do 12. ure (opoldne) po srednjeevropskem času.


PRILOGA I

NALOGE

Naloge so raznovrstne in lahko vključujejo:

ustrezno odzivanje glede na situacijo v skladu s pravnim okvirom in postopki znotraj institucije,

operativno podporo in pomoč drugim službam pri operativnih dejavnostih in zahtevah,

nadziranje dostopa na vhodih v stavbe, sejne sobe in na druga občutljiva območja: vizualni nadzor, zaščita in varovanje stavb in opreme institucije na treh delovnih lokacijah,

opravljanje različnih nalog pri izvajanju kriznih načrtov na področju varnosti,

pomoč pri obvladovanju incidentov in/ali konfliktnih situacij na celotnem območju stavb,

izvajanje varnostnih obhodov v instituciji in po potrebi varnostnih pregledov,

pripravljenost na ukrepanje v situacijah, ki bi lahko ogrozile varnost oseb in premoženja, ter predložitev izčrpnega varnostnega poročila o vsakem incidentu,

pomoč poslancem Evropskega parlamenta, osebju, delegacijam, obiskovalcem in gostom v izrednih razmerah (požar, prva pomoč, evakuacija ipd.),

pomoč pri pripravi ustreznih rešitev za opredeljeno stopnjo tveganja ter vzpostavitvi učinkovite opreme in človeških virov,

upravljanje in nadzor nad delovanjem varnostnih sistemov in naprav (nadzor dostopa, CCTV, odkrivanje vdorov, radijska komunikacija itn.), vključno s tehničnim delovanjem varnostnih naprav, kot del ekipe, ki dela po sistemu rotacije (24 ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni v letu) v dispečerskem centru.

Od zaposlenih uradnikov se lahko zahteva, da delajo v dnevnih ali nočnih izmenah ter ob koncu tedna in praznikih.

Kandidati morajo imeti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov z oznako tajnosti EU SECRET ali biti pripravljeni, da ob zaposlitvi opravijo ustrezno varnostno preverjanje (če podelitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ni mogoča, bo kandidat avtomatično izločen iz zaposlitvenega postopka). Poleg tega morajo kandidati imeti možnost v poskusni dobi pridobiti orožni list, ki ga izdajo nacionalni organi kraja dejavnosti. Če je vloga za izdajo orožnega lista zavrnjena, kandidat ne bo imenovan.

Za dostop do zaposlitve se lahko zahteva tudi naknadni psihološki test.

Konec PRILOGE I, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA II

MERILA ZA IZBOR

Natečajna komisija pri izboru na podlagi kvalifikacij upošteva naslednja merila:

1.

vsaj 3 leta delovnih izkušenj, pridobljenih v zadnjih 6 letih, na področju oboroženega varovanja/ukrepanja v državni, nacionalni in/ali mednarodni službi javne varnosti, vključno z zasebnimi varnostnimi podjetji, ki opravljajo storitve za mednarodne javne organizacije, stalna predstavništva ali diplomatska predstavništva. Da bi se te izkušnje upoštevale, morajo biti pridobljene poleg izkušenj, ki se zahtevajo za pripustitev k natečaju;

2.

delovne izkušnje z varovanjem dostopa in obhodi v občutljivih stavbah / na občutljivih območjih;

3.

delovne izkušnje ali usposabljanje, potrjeno s spričevalom ali potrdilom o udeležbi, na področju tehnik (samo)obrambe;

4.

delovne izkušnje in/ali izpit na področju obvladovanja varnostnih incidentov, ki ogrožajo osebe in/ali premoženje;

5.

delovne izkušnje pri povezovanju s službami, ki so odgovorne za protokol, konference, obiske ipd., ter zunanjimi varnostnimi službami, tudi varnostnimi službami policije gostujoče države, drugih institucij in držav;

6.

delovne izkušnje z delom v večkulturnih ekipah na področju varnosti;

7.

delovne izkušnje v varnostnem centru, zlasti z nadziranjem nemotenega delovanja tehnične opreme.

Konec PRILOGE II, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA III

SPLOŠNA PRAVILA ZA JAVNE NATEČAJE

SPLOŠNE INFORMACIJE

V izbirnih postopkih, ki jih organizira urad EPSO, se vsaka navedba osebe v določenem spolu šteje tudi za navedbo osebe v katerem koli drugem spolu.

Če bi za zadnje razpoložljivo mesto na kateri koli stopnji natečaja več kandidatov zbralo enako število točk, bodo na naslednjo stopnjo natečaja povabljeni vsi ti kandidati. Na naslednjo stopnjo bodo povabljeni tudi kandidati, ki so po uspešno vloženem pravnem sredstvu ponovno pripuščeni k natečaju.

Če bi za zadnje razpoložljivo mesto na rezervnem seznamu več kandidatov zbralo enako število točk, bodo na rezervni seznam uvrščeni vsi ti kandidati. Na rezervni seznam bodo uvrščeni tudi kandidati, ki so po uspešno vloženem pravnem sredstvu na tej stopnji postopka ponovno pripuščeni k natečaju.

1.   POGOJI ZA PRIJAVO

1.1   Splošni in posebni pogoji

Splošni in posebni pogoji (vključno z znanjem jezikov) so za posamezno področje ali profil navedeni v oddelku „Pogoji za pripustitev k natečaju“.

Posebni pogoji glede kvalifikacij, delovnih izkušenj in znanja jezikov se razlikujejo glede na iskani profil. V prijavi navedite čim več informacij o svojih kvalifikacijah in delovnih izkušnjah (kadar se zahtevajo), ki so relevantne za naloge , kot je opisano v oddelku „Pogoji za pripustitev k natečaju“ tega razpisa.

(a)

Diplome oz. spričevala in/ali potrdila: diplome oz. spričevala, pridobljena v državah članicah EU ali državah, ki niso članice EU, mora priznati uradni organ države članice EU, na primer ministrstvo za izobraževanje države članice EU. Natečajna komisija bo pri tem upoštevala razlike med izobraževalnimi sistemi.

Za posrednješolsko izobraževanje ter strokovno, poklicno ali specialistično usposabljanje navedite študijske predmete ter trajanje in obliko izobraževanja (redno, izredno ali večerno).

(b)

Delovne izkušnje (če se zahtevajo) se bodo upoštevale samo, če so relevantne za zahtevane naloge ter:

gre za dejansko delo,

so plačane,

vključujejo podrejeno razmerje ali opravljanje storitve in

so izpolnjeni naslednji pogoji:

prostovoljno delo: če je plačano ter je po tedenskem delovnem času in trajanju primerljivo z običajno zaposlitvijo;

pripravništva: če so plačana;

služenje obveznega vojaškega roka: opravljeno pred pridobitvijo zahtevane diplome oz. spričevala ali po njej, za obdobje, ki ni daljše od zakonsko predpisanega obdobja v kandidatovi državi članici;

porodniški/očetovski/posvojiteljski dopust: če je vključen v pogodbo o zaposlitvi;

doktorat: priznajo se največ tri leta, če je kandidat dejansko doktoriral, ne glede na to, ali je bilo delo plačano ali ne, in

delo s krajšim delovnim časom: izračunano sorazmerno s številom opravljenih ur (šest mesecev s polovičnim delovnim časom se na primer šteje za tri mesece).

1.2   Dokazila

Na različnih stopnjah izbirnega postopka boste morali predložiti uradni dokument, ki dokazuje vaše državljanstvo (na primer potni list ali osebno izkaznico) in mora biti veljaven na dan roka za prijavo (na dan roka za prvi del prijave v primeru dvodelnega postopka prijave).

Za vsa obdobja poklicne dejavnosti je treba predložiti izvirnike ali overjene kopije:

dokazil nekdanjih in trenutnih delodajalcev; ta dokazila morajo vsebovati opis opravljanih nalog, njihovo zahtevnost ter datum njihovega začetka in konca, opremljena morajo biti z uradno glavo in žigom podjetja ter vsebovati ime in podpis odgovorne osebe, ali

pogodb o zaposlitvi ter prvega in zadnjega pisnega obračuna plače, skupaj z natančnim opisom opravljanih nalog;

(za samostojno delo, na primer samozaposlene osebe, svobodne poklice) računov ali naročilnic, na katerih je podrobno opisano opravljeno delo, ali drugih ustreznih uradnih dokazil;

(za konferenčne tolmače, kadar se zahtevajo delovne izkušnje) dokazil o številu dni konferenčnega tolmačenja in jezikih, iz katerih oz. v katere ste tolmačili.

Na splošno se dokazila o znanju jezikov ne zahtevajo, razen za nekatere profile jezikoslovcev ali specializirane profile.

Na kateri koli stopnji postopka se lahko od vas zahtevajo dodatne informacije ali dokumenti. Urad EPSO vas bo obvestil, katera dokazila morate predložiti in kdaj.

1.3   Enake možnosti in posebne prilagoditve

Če bi vas invalidnost ali zdravstveno stanje lahko ovirala pri opravljanju testov, to navedite v prijavi ter nam sporočite, kakšno prilagoditev potrebujete. Če invalidnost ali zdravstveno stanje nastopita po potrditvi prijave, morate o tem čim prej obvestiti urad EPSO, pri čemer uporabite spodaj navedene kontaktne podatke.

Da se bo vaša prošnja upoštevala, morate uradu EPSO poslati potrdilo nacionalnega organa ali zdravniško potrdilo. Vaša dokazila bodo pregledana, da se po potrebi lahko zagotovi razumna prilagoditev.

Pri težavah v zvezi z dostopnostjo ali za dodatne informacije se lahko obrnete na ekipo urada EPSO za dostopnost (EPSO accessibility) po:

elektronski pošti (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faksu (+32 22998081) ali

pošti:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   OCENJEVALCI

Imenuje se natečajna komisija, ki primerja kandidate in glede na zahteve iz tega razpisa natečaja izbere najboljše kandidate na podlagi njihovih kompetenc, sposobnosti in kvalifikacij. Člani natečajne komisije določijo tudi stopnjo težavnosti testov natečaja in potrdijo njihovo vsebino na podlagi predlogov urada EPSO.

Za zagotovitev neodvisnosti natečajne komisije je kandidatom ali vsem osebam, ki niso člani komisije, strogo prepovedano vzpostaviti stik s katerim koli članom komisije, razen v okviru testov, pri katerih je potrebna neposredna interakcija med kandidati in komisijo.

Kandidati, ki želijo izraziti svoje stališče ali uveljavljati svoje pravice, morajo to storiti pisno, pri čemer morajo svoje dopise, namenjene natečajni komisiji, nasloviti na urad EPSO, ki jih posreduje komisiji. Kakršen koli neposreden ali posreden stik kandidatov, ki ni v skladu s temi postopki, je prepovedan in mu lahko sledi izključitev iz natečaja.

Še zlasti pomeni navzkrižje interesov obstoj sorodstvenega razmerja ali hierarhične povezave med kandidatom in članom natečajne komisije. Natečajne komisije morajo o takšnih okoliščinah obvestiti urad EPSO, takoj ko se z njimi seznanijo. Urad EPSO bo preučil vsak primer posebej in sprejel ustrezne ukrepe. Nespoštovanje navedenih pravil lahko privede do disciplinskih ukrepov zoper člane natečajnih komisij in izključitve kandidatov iz natečaja (glej oddelek 4.4).

Imena članov natečajne komisije so objavljena na spletišču urada EPSO (www.eu-careers.eu) pred začetkom testiranja v ocenjevalnem centru oz. ocenjevalne faze.

3.   KOMUNIKACIJA

3.1   Komunikacija z uradom EPSO

Najmanj dvakrat tedensko se morate prijaviti v račun EPSO, da spremljate svoj napredek na natečaju. Če tega zaradi tehničnih motenj, za katere je odgovoren urad EPSO, ne morete storiti, morate o tem takoj obvestiti urad EPSO izključno prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl).

Urad EPSO si pridržuje pravico, da ne sporoča informacij, ki so že jasno navedene v tem razpisu natečaja, njegovih prilogah ali na spletišču urada EPSO, vključno z rubriko „pogosta vprašanja“.

V vseh dopisih v zvezi s prijavo navedite svoje ime, kot je navedeno v vašem računu EPSO, svojo številko prijave in referenčno številko izbirnega postopka.

Urad EPSO uporablja načela kodeksa dobrega upravnega ravnanja (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_sl), kot je objavljen v Uradnem listu. V skladu s tem si urad EPSO pridržuje pravico do prekinitve vse neprimerne komunikacije (tj. ki se ponavlja, je žaljiva in/ali irelevantna).

3.2   Dostop do informacij

Kandidati imajo posebne pravice dostopa do nekaterih podatkov, ki se nanašajo osebno na njih, podeljene na podlagi obveznosti navedbe razlogov, da se omogoči vložitev pravnega sredstva zoper odločitve o zavrnitvi.

Ta obveznost navedbe razlogov mora biti usklajena s tajnostjo dela natečajne komisije, ki zagotavlja neodvisnost komisij in objektivnost izbora. Zaradi tajnosti se stališča članov natečajnih komisij glede individualnih ali primerjalnih ocen kandidatov ne smejo razkriti.

Te pravice dostopa veljajo posebej za kandidate v javnih natečajih in na podlagi zakonodaje o javnem dostopu do dokumentov ni mogoče dobiti širših pravic, kot so tiste, določene v tem oddelku.

3.2.1   Samodejno razkritje

Po vsaki stopnji izbirnega postopka, organizirani za posamezni natečaj, boste prek računa EPSO samodejno prejeli naslednje informacije:

testi z vprašanji izbirnega tipa: svoje rezultate in tabelo z referenčnimi številkami/črkami vaših odgovorov in pravilnih odgovorov. Dostop do besedila vprašanj in odgovorov je izrecno izključen;

izpolnjevanje pogojev: ali ste pripuščeni k natečaju; če niste, pogoje za pripustitev k natečaju, ki niso bili izpolnjeni;

Talent Screener : svoje rezultate in tabelo z utežmi za posamezno vprašanje, točkami, ki ste jih prejeli za svoje odgovore, in skupnim številom zbranih točk;

predhodni testi: svoje rezultate;

vmesni testi: svoje rezultate, če niste med kandidati, povabljenimi na naslednjo stopnjo;

ocenjevalni center / ocenjevalna faza: če niste izključeni, spričevalo kompetenc, ki vsebuje vaše končne ocene za vsako kompetenco in komentar natečajne komisije s kvantitativnimi in kvalitativnimi povratnimi informacijami o vaših dosežkih v ocenjevalnem centru / ocenjevalni fazi.

Urad EPSO praviloma kandidatom ne pošilja izvirnih besedil ali nalog testov, saj se ti lahko ponovno uporabijo na prihodnjih natečajih. Vendar lahko za nekatere teste na svojem spletišču izjemoma objavi izvirna besedila ali naloge, če:

so bili testi zaključeni,

so bili njihovi rezultati določeni in sporočeni kandidatom ter

se izvirna besedila oz. naloge ne bodo ponovno uporabile na prihodnjih natečajih.

3.2.2   Informacije na zahtevo

Zahtevate lahko nepopravljeno kopijo svojih odgovorov s tistih pisnih testov, katerih vsebina ni namenjena za ponovno uporabo na prihodnjih natečajih. To izrecno izključuje odgovore pri e-simulacijah nalog in študijah primerov.

Za vaše popravljene odgovore in zlasti podrobnosti o ocenjevanju velja tajnost dela natečajne komisije, zato ti ne bodo razkriti.

Urad EPSO si prizadeva dati kandidatom na voljo čim več informacij v skladu z obveznostjo navedbe razlogov, tajnostjo dela natečajne komisije in pravili o varstvu osebnih podatkov. Vse zahteve za informacije se bodo ocenile glede na te obveznosti.

Vse zahteve za informacije je treba predložiti prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl) v desetih koledarskih dneh od datuma objave vaših rezultatov v vašem računu EPSO.

4.   PRITOŽBE IN TEŽAVE

4.1   Tehnične težave

Če imate na kateri koli stopnji izbirnega postopka resno tehnično ali organizacijsko težavo, o tem obvestite urad EPSO izključno prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl), da lahko težavo raziščemo in sprejmemo korektivne ukrepe.

V vseh dopisih navedite svoje ime (kot je navedeno v vašem računu EPSO), svojo številko prijave in referenčno številko izbirnega postopka.

V primeru težave v testnem centru:

na to takoj opozorite nadzornike, da se lahko rešitev najde že v samem centru. Vsekakor jih prosite, naj pisno zabeležijo vašo pritožbo, ter

se obrnite na urad EPSO najpozneje v treh koledarskih dneh po opravljanju testov prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl) s kratkim opisom težave.

V primeru težav zunaj testnih centrov (na primer zlasti v zvezi s postopkom rezervacije termina za opravljanje testov) sledite navodilom v računu EPSO in na spletišču urada EPSO ali se takoj obrnite na urad EPSO prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl).

Pri težavah s prijavo se morate takoj, vsekakor pa pred rokom za prijavo, obrniti na urad EPSO prek njegovega spletišča (https://epso.europa.eu/help_sl). Na vprašanja, poslana manj kot pet delovnih dni pred rokom, morda ne bo mogoče odgovoriti do roka.

4.2   Postopki notranjega pregleda

4.2.1   Napake v vprašanjih izbirnega tipa pri računalniško podprtih testih

Urad EPSO in natečajne komisije stalno podrobno preverjajo kakovost zbirke vprašanj izbirnega tipa.

Če menite, da je napaka v enem ali več vprašanjih izbirnega tipa negativno vplivala na vašo zmožnost, da nanj(-a) odgovorite, lahko zahtevate, da ga oz. jih natečajna komisija pregleda (v okviru postopka „nevtralizacije“).

V okviru tega postopka se natečajna komisija lahko odloči, da vprašanje z napako razveljavi in točke razdeli med preostala vprašanja v testu. Ta ponovni izračun zadeva samo kandidate, ki jim je bilo zastavljeno sporno vprašanje. Način ocenjevanja testov, opisan v zadevnih oddelkih tega razpisa natečaja, ostaja nespremenjen.

Vložitev pritožbe glede testov z vprašanji izbirnega tipa:

postopek: obrnite se na urad EPSO izključno prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl);

jezik: v 2. jeziku, ki ste ga izbrali za zadevni natečaj;

rok:treh koledarskih dneh od datuma, ko ste opravljali računalniško podprte teste;

dodatne informacije: opišite vprašanje (vsebino), da je mogoče ugotoviti, na katero vprašanje oz. vprašanja se nanaša pritožba, ter čim natančneje pojasnite domnevno napako.

Zahteve, ki bodo prispele po roku, ali zahteve, ki ne vsebujejo jasnega opisa izpodbijanega vprašanja oz. vprašanj in domnevne napake, se ne bodo upoštevale.

Zlasti pritožbe, ki zgolj opozarjajo na domnevne težave pri prevajanju, ne da bi težavo jasno opredelile, se ne bodo upoštevale.

Ta postopek pregleda se uporablja tudi za napake v e-simulaciji nalog.

4.2.2   Zahteve za pregled

Zahtevate lahko pregled vsake odločitve natečajne komisije ali urada EPSO, ki vpliva na vaše rezultate in/ali določa, ali lahko napredujete na naslednjo stopnjo natečaja ali pa ste izločeni.

Zahteve za pregled lahko temeljijo na:

vsebinski nepravilnosti v natečajnem postopku in/ali

neupoštevanju kadrovskih predpisov, razpisa natečaja, njegovih prilog in/ali sodne prakse s strani natečajne komisije ali urada EPSO.

Opozarjamo, da ne morete izpodbijati veljavnosti ocene natečajne komisije v zvezi s kakovostjo vaših dosežkov na testu ali ustreznostjo vaših kvalifikacij in delovnih izkušenj. Gre za vrednostno presojo natečajne komisije in vaše nestrinjanje z njeno oceno vaših testov, izkušenj in/ali kvalifikacij ne dokazuje napake natečajne komisije. Zahteve za pregled, vložene na tej podlagi, ne bodo privedle do pozitivnega izida.

Vložitev zahteve za pregled:

postopek: obrnite se na urad EPSO izključno prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl);

jezik: v 2. jeziku, ki ste ga izbrali za zadevni natečaj;

rok: v desetih koledarskih dneh od datuma, ko je bila izpodbijana odločitev objavljena v vašem računu EPSO;

dodatne informacije: jasno navedite odločitev, ki jo želite izpodbijati, in razloge za to.

Zahteve, ki bodo prispele po roku, se ne bodo upoštevale.

V 15 delovnih dneh boste prejeli potrdilo o prejemu. Organ, ki je sprejel izpodbijano odločitev (bodisi natečajna komisija bodisi urad EPSO), bo vašo zahtevo analiziral in glede tega sprejel odločitev v utemeljenem odgovoru, ki ga boste prejeli kar najhitreje.

V primeru pozitivnega izida boste ponovno vključeni v izbirni postopek na stopnji, na kateri ste bili izločeni, ne glede na to, katero stopnjo je natečaj v tem času dosegel.

4.3   Drugi načini izpodbijanja

4.3.1   Upravne pritožbe

Kot kandidat v javnem natečaju imate pravico vložiti upravno pritožbo pri direktorju urada EPSO v vlogi organa za imenovanja.

Pritožbo zoper odločitev, ki ima neposreden in takojšen vpliv na vaš pravni status kandidata, ali odsotnost take odločitve lahko vložite samo, če so bila pravila, ki urejajo izbirni postopek, jasno kršena. Direktor urada EPSO ne more ovreči vrednostne presoje natečajne komisije (glej oddelek 4.2.2).

Vložitev upravne pritožbe:

postopek: obrnite se na urad EPSO izključno prek spletišča urada EPSO (https://epso.europa.eu/help_sl);

jezik: v 2. jeziku, ki ste ga izbrali za zadevni natečaj;

rok: v treh mesecih od obvestila o odločitvi, ki se izpodbija, ali dneva, ko bi morala biti odločitev sprejeta;

dodatne informacije: jasno navedite odločitev, ki jo želite izpodbijati, in razloge za to.

Zahteve, ki bodo prispele po roku, se ne bodo upoštevale.

4.3.2   Pravna sredstva

Kot kandidat v javnem natečaju imate pravico vložiti pravno sredstvo pri Splošnem sodišču na podlagi člena 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 91 kadrovskih predpisov.

Pravna sredstva zoper odločitve urada EPSO (in ne natečajne komisije) bodo pri Splošnem sodišču dopustna samo, če je bila najprej vložena upravna pritožba na podlagi člena 90(2) kadrovskih predpisov (glej oddelek 4.3.1). To zlasti velja za odločitve glede splošnih meril za pripustitev k natečaju, ki jih sprejme urad EPSO in ne natečajna komisija.

Vložitev pravnega sredstva:

postopek: obiščite spletišče Splošnega sodišča (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3   Evropski varuh človekovih pravic

Vsi državljani in prebivalci EU lahko vložijo pritožbo pri evropskem varuhu človekovih pravic.

Preden vložite pritožbo pri varuhu človekovih pravic, morate izčrpati ustrezna pravna sredstva v upravnih postopkih pri zadevnih institucijah in organih (glej oddelke 4.1–4.3).

Vložitev pritožbe pri varuhu človekovih pravic ne podaljša rokov za vložitev upravne pritožbe ali pravnega sredstva.

Vložitev pritožbe pri varuhu človekovih pravic:

postopek: obiščite spletišče evropskega varuha človekovih pravic (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4   Izključitev iz izbirnega postopka

Izključeni ste lahko na kateri koli stopnji izbirnega postopka, če urad EPSO ugotovi, da:

ste ustvarili več računov EPSO,

ste se prijavili za nezdružljiva področja ali profile,

ne izpolnjujete vseh pogojev za pripustitev k natečaju,

ste predložili lažne izjave ali izjave, ki niso podprte z ustrezno dokumentacijo,

niste rezervirali termina za opravljanje testov ali opravljali testov,

ste med testi goljufali,

v prijavi niste navedli jezikov, zahtevanih v tem razpisu natečaja, ali za te jezike niste navedli najnižje zahtevane stopnje oz. stopenj,

ste poskušali na nedovoljen način vzpostaviti stik s članom natečajne komisije,

urada EPSO niste obvestili o morebitnem navzkrižju interesov s članom natečajne komisije,

prijave niste vložili v jeziku(-ih), navedenem(-ih) v tem razpisu natečaja (odstopanja so mogoča pri uporabi drugega jezika za lastna imena, uradne nazive in nazive delovnih mest, kot so navedeni v dokazilih, ali potrdila/nazive diplom), in/ali

ste pisne ali praktične teste, ki se ocenjujejo anonimno, podpisali ali nanje dodali razpoznavni znak.

Institucije EU zaposlujejo samo moralno popolnoma neoporečne osebe. Za vsako goljufijo ali poskus goljufije ste lahko kaznovani in se vam lahko prepove sodelovanje na prihodnjih natečajih.

Konec PRILOGE III, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.


PRILOGA IV

PRIMERI MINIMALNIH KVALIFIKACIJ PO DRŽAVAH IN RAZREDIH, KI NAČELOMA USTREZAJO ZAHTEVANIM KVALIFIKACIJAM V RAZPISIH NATEČAJEV

Kliknite tukaj za lahko berljivo različico teh primerov.

 

AST-SC 1 do AST-SC 6

AST 1 do AST 7

AST 3 do AST 11

AD 5 do AD 16

DRŽAVA

Srednješolska izobrazba (ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni)

Posrednješolska izobrazba (višješolski program ali krajši visokošolski program, ki traja najmanj dve leti)

Visokošolska izobrazba (najmanj triletni program)

Visokošolska izobrazba (štiriletni ali več kot štiriletni program)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss / Fachhochschulabschluss / Master

Magister Artium/ Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο / Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom / Fachhochschuldiplom/

Magister / Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat / Inżynier

Magister / Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academic

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma / magisterij / specializacija / doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen / Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen / Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Konec PRILOGE IV, kliknite tukaj, da se vrnete v glavno besedilo.