ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 223

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
27. junij 2018


Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

PRIPOROČILA

 

Svet

2018/C 223/01

Priporočilo Sveta z dne 22. junija 2018 za odpravo znatnega ugotovljenega odklona od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja na Madžarskem

1

2018/C 223/02

Priporočilo Sveta z dne 22. junija 2018 za odpravo znatnega ugotovljenega odklona od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja v Romuniji

3


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 223/03

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8945 – Permira/Cisco (Target Businesses)) ( 1)

5

2018/C 223/04

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8922 – Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma) ( 1)

5

2018/C 223/05

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8890 – BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg) ( 1)

6


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2018/C 223/06

Sklep Sveta z dne 22. junija 2018 o sprejetju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3 za proračunsko leto 2018

7

 

Evropska komisija

2018/C 223/07

Menjalni tečaji eura

8


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska investicijska banka

2018/C 223/08

Rezultati razpisa za zbiranje predlogov za finančno pomoč Inštituta EIB v okviru programa EIBURS

9

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2018/C 223/09

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1)

10

2018/C 223/10

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1)

12

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2018/C 223/11

Informacije o spremljanju pritožbe, evidentirane pod referenčno številko CHAP(2013) 2466

13

2018/C 223/12

Objava vlog za spremembo tradicionalnega izraza v skladu s členom 42a Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

14


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Resolucije, priporočila in mnenja

PRIPOROČILA

Svet

27.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/1


PRIPOROČILO SVETA

z dne 22. junija 2018

za odpravo znatnega ugotovljenega odklona od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja na Madžarskem

(2018/C 223/01)

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 121(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. julija 1997 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (1) in zlasti drugega pododstavka člena 10(2) Uredbe,

ob upoštevanju priporočila Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 121 Pogodbe države članice spodbujajo zdrave javne finance v srednjeročnem obdobju s koordinacijo gospodarskih politik in z večstranskim nadzorom, da se prepreči pojav čezmernega javnofinančnega primanjkljaja.

(2)

Pakt za stabilnost in rast temelji na cilju zdravih javnih financ kot sredstvu za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki pospešuje ustvarjanje delovnih mest.

(3)

Svet je 12. julija 2016 Madžarski priporočil, naj v letu 2017 doseže fiskalno prilagoditev v višini 0,6 % BDP, razen če je bil srednjeročni proračunski cilj spoštovan z manjšim naporom (2).

(4)

Glede na napoved Komisije iz spomladi 2018 in podatke o realizaciji iz leta 2017, ki jih je potrdil Eurostat, je bila rast javnofinančnih odhodkov brez diskrecijskih ukrepov na strani prihodkov in enkratnih ukrepov v letu 2017 precej nad veljavno referenčno vrednostjo za odhodke, kar kaže na znaten odklon od zahtevane strukturne prilagoditve (in sicer odklon v višini 2,4 % BDP). V letu 2017 se je strukturni saldo z vrednosti -1,8 % potencialnega BDP, kolikor je znašal v letu 2016, poslabšal na -3,1 % BDP, kar prav tako kaže na znaten odklon (in sicer odklon v višini 1,4 % BDP). Celovita ocena je pokazala, da so na referenčno vrednost za odhodke negativno vplivali trije elementi, in sicer prenizka srednjeročna stopnja potencialne rasti in deflator BDP, na katerem temelji referenčna vrednost za odhodke, ter učinek stalnih prihodkov. Po popravkih za te dejavnike se zdi, da referenčna vrednost za odhodke ustrezno odraža fiskalni napor in kaže na znaten odklon. To ugotovitev potrjuje ocena stebra strukturnega salda, ki po upoštevanju učinkov zmanjševanja odhodkov za obresti, nestanovitnosti naložb in izrednih prihodkov še vedno kaže na znaten odklon. Celovita ocena zato vodi do zaključka, da je ugotovljeni odklon od srednjeročnega proračunskega cilja v letu 2017 znaten.

(5)

Komisija je ob upoštevanju celovite ocene z dne 23. maja 2018 menila, da na Madžarskem obstaja znaten odklon od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja, in Madžarski izdala opozorilo v skladu s členom 121(4) Pogodbe in prvim pododstavkom člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1466/97.

(6)

V skladu z drugim pododstavkom člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1466/97 mora Svet v enem mesecu od datuma sprejetja opozorila na zadevno državo članico nasloviti priporočilo, naj sprejme potrebne ukrepe politike. V Uredbi (ES) št. 1466/97 je predvideno, da se v priporočilu državi članici določi največ petmesečni rok za odpravo odklona. Na tej podlagi se zdi rok 15. oktober 2018, v katerem mora Madžarska odpraviti odklon, primeren. Madžarska bi morala v navedenem roku poročati o ukrepih, ki jih je sprejela v odgovor na to priporočilo.

(7)

Strukturni saldo Madžarske naj bi v letu 2017 za 1,6 % BDP odstopal od svojega srednjeročnega proračunskega cilja, ki je strukturni primanjkljaj v višini -1,5 % BDP. Na podlagi napovedi proizvodne vrzeli iz napovedi Komisije iz spomladi 2018 je Madžarska v letu 2018 v dobrih gospodarskih razmerah. Delež javnega dolga Madžarske je nad pragom 60 % BDP. Minimalni zahtevani strukturni napor, ki ga določata Uredba (ES) št. 1466/97 in skupno dogovorjena prilagoditvena matrika iz Pakta za stabilnost in rast, ki upošteva prevladujoče gospodarske razmere in pomisleke glede vzdržnosti, znaša najmanj 1 % BDP za leto 2018. Napoved Komisije iz pomladi 2018 v letu 2018 predvideva nadaljnje poslabšanje strukturnega salda za 0,5 % BDP. Da bi torej dosegli minimalno strukturno izboljšanje v višini 1 % BDP v letu 2018, je treba sprejeti ukrepe, ki bi skupno dosegli 1,5 % BDP v primerjavi s sedanjim izhodiščem iz napovedi Komisije iz pomladi 2018. Glede na znaten obseg zahtevanega strukturnega konsolidacijskga napora, ki izhaja iz minimalne zahteve za prilagoditev, je primerno, da se ne zahteva nobena dodatna prilagoditev poleg minimalne zahteve v višini 1 % BDP.

(8)

Zahtevano izboljšanje strukturnega salda za 1 % BDP v letu 2018 je skladno z nominalno stopnjo rasti neto primarnih javnofinančnih odhodkov, ki v letu 2018 ne presega 2,8 %.

(9)

Primerno je, da se to priporočilo objavi.

(10)

Za doseganje priporočenih proračunskih ciljev je ključnega pomena, da Madžarska sprejme in dosledno izvaja potrebne ukrepe ter pozorno spremlja gibanje tekočih odhodkov –

PRIPOROČA, NAJ MADŽARSKA:

1.

sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da nominalna stopnja rasti neto primarnih javnofinančnih odhodkov v letu 2018 ne bo presegla 2,8 % BDP, kar ustreza letni strukturni prilagoditvi v višini 1 % BDP, s čimer bo država na ustrezni prilagoditveni poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja;

2.

uporabi morebitne nepričakovane koristi za zmanjšanje primanjkljaja; ukrepi za konsolidacijo proračuna bi morali zagotoviti trajno izboljšanje strukturnega salda sektorja država brez oviranja rasti;

3.

Svetu do 15. oktobra 2018 poroča o ukrepih, ki jih je sprejela na podlagi tega priporočila; v poročilu bi bilo treba navesti dovolj podrobno opredeljene in verodostojno napovedane ukrepe, vključno s proračunskim vplivom vsakega od njih, ter posodobljene in podrobne proračunske projekcije za leto 2018.

To priporočilo je naslovljeno na Madžarsko.

V Luxembourgu, 22. junija 2018

Za Svet

Predsednik

V. GORANOV


(1)  UL L 209, 2.8.1997, str. 1.

(2)  Priporočilo Sveta z dne 12. julija 2016 v zvezi z nacionalnim programom reform Madžarske za leto 2016 in mnenje Sveta o konvergenčnem programu Madžarske za leto 2016 (UL C 299, 18.8.2016, str. 49).


27.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/3


PRIPOROČILO SVETA

z dne 22. junija 2018

za odpravo znatnega ugotovljenega odklona od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja v Romuniji

(2018/C 223/02)

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 121(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. julija 1997 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (1) in zlasti drugega pododstavka člena 10(2) Uredbe,

ob upoštevanju priporočila Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 121 Pogodbe države članice spodbujajo zdrave javne finance v srednjeročnem obdobju s koordinacijo gospodarskih politik in večstranskim nadzorom, da se prepreči pojav čezmernega javnofinančnega primanjkljaja.

(2)

Pakt za stabilnost in rast temelji na cilju zdravih javnih financ kot sredstvu za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki pospešuje ustvarjanje delovnih mest.

(3)

Svet je 16. junija 2017 Romuniji priporočil (2), naj sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da nominalna stopnja rasti neto primarnih javnofinančnih odhodkov (3) v letu 2017 ne bo presegla 3,3 % BDP, kar ustreza letni strukturni prilagoditvi v višini 0,5 % BDP, s čimer bo država na ustrezni prilagoditveni poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja. Svet je 5. decembra 2017 ugotovil, da Romunija ni sprejela učinkovitih ukrepov v odgovor na priporočilo Sveta z dne 16. junija 2017. Na podlagi tega je Svet je 5. decembra 2017 Romuniji izdal revidirano priporočilo (4), naj sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da nominalna stopnja rasti neto primarnih javnofinančnih odhodkov v letu 2018 ne bo presegla 3,3 %, kar ustreza letni strukturni prilagoditvi v višini 0,8 % BDP.

(4)

Glede na napoved Komisije iz spomladi 2018 in podatkov o realizaciji iz leta 2017, ki jih je potrdil Eurostat, je rast neto primarnih javnofinančnih odhodkov v letu 2017 precej presegala referenčno vrednost za odhodke, kar kaže na zelo velik znaten odklon (in sicer odklon v višini 3,3 % BDP). V letu 2016 se je strukturni saldo z vrednosti -2,1 % BDP poslabšal na -3,3 % BDP, kar prav tako kaže na zelo velik znaten odklon od priporočene strukturne prilagoditve (in sicer odklon v višini 1,7 % BDP). Na velikost odklona, ki jo kaže strukturni saldo, negativno vplivata višja ocena potencialne rasti BDP v primerjavi s srednjeročnim povprečjem, ki je podlaga za referenčno vrednost za odhodke, ter zmanjšanje javnih naložb, ki je zglajeno v referenčni vrednosti za odhodke. Ne glede na to razliko oba kazalnika potrjujeta znaten odklon od zahtev iz preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast v letu 2017.

(5)

Komisija je ob upoštevanju celovite ocene z dne 23. maja 2018 menila, da v Romuniji obstaja znaten odklon od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja, in Romuniji izdala opozorilo v skladu s členom 121(4) Pogodbe in prvim pododstavkom člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1466/97.

(6)

V skladu z drugim pododstavkom člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1466/97 bi moral Svet v enem mesecu od datuma sprejetja opozorila na zadevno državo članico nasloviti priporočilo, naj sprejme potrebne ukrepe politik. V Uredbi (ES) št. 1466/97 je predvideno, da se v priporočilu državi članici določi največ petmesečni rok za odpravo odklona. Na tej podlagi se zdi rok 15. oktober 2018, v katerem mora Romunija odpraviti odklon, primeren. Romunija bi morala v navedenem roku poročati o ukrepih, ki jih je sprejela v odgovor na to priporočilo.

(7)

Na podlagi napovedi proizvodne vrzeli iz napovedi Komisije iz spomladi 2017 bo Romunija v letih 2018 in 2019 ostala v obdobju normalnih gospodarskih razmer. Delež javnega dolga Romunije je pod pragom 60 % BDP. Zato minimalni zahtevani strukturni napor, ki ga določata Uredba (ES) št. 1466/97 in skupno dogovorjena prilagoditvena matrika iz Pakta za stabilnost in rast, ki upošteva prevladujoče gospodarske razmere in morebitne pomisleke glede vzdržnosti, tako za leto 2018 kot za leto 2019 znaša 0,5 % BDP.

(8)

Strukturni primanjkljaj Romunije se je v letu 2016 povečal za 2,1 % BDP in v letu 2017 za 1,2 % BDP na 3,3 % BDP v letu 2017. Zahtevo po minimalni prilagoditvi bi moral dopolnjevati dodaten in vztrajen napor, potreben za popravek kumulativnega odklona in vrnitev Romunije nazaj na ustrezno prilagoditveno pot po spodrsljajih v letih 2016 in 2017. Glede na obseg ugotovljenega znatnega odklona od priporočene prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja se zdi ustrezen dodaten napor v višini 0,3 % BDP, ki bo pospešil prilagoditev za dosego srednjeročnega proračunskega cilja.

(9)

Zahtevano izboljšanje strukturnega salda za 0,8 % BDP v letih 2018 in 2019 je skladno z nominalno stopnjo rasti neto primarnih javnofinančnih odhodkov, ki v letu 2018 ne presega 3,3 %, v letu 2019 pa ne 5,1 %.

(10)

Napoved Komisije iz spomladi 2018 v letu 2018 predvideva nadaljnje poslabšanje strukturnega salda za 0,4 % BDP, v letu 2019 pa za dodatnih 0,4 % BDP. Zato strukturno izboljšanje v višini 0,8 % BDP v letih 2018 in 2019 pomeni potrebo po sprejetju ukrepov s skupnim strukturnim rezultatom 1,2 % BDP v letu 2018 in dodatnih ukrepov s strukturnim rezultatom 1,2 % BDP v letu 2019 v primerjavi s sedanjim izhodiščem v napovedi Komisije iz spomladi 2018.

(11)

Napoved Komisije iz spomladi 2018 predvideva, da bo javnofinančni primanjkljaj v višini 3,4 % BDP v letu 2018 in 3,8 % BDP v letu 2019, kar presega referenčno vrednost 3 % BDP iz Pogodbe. Zahtevana strukturna prilagoditev se zdi primerna tudi zato, da se zagotovi, da Romunija v letih 2018 in 2019 z nekaj manevrskega prostora izpolnjuje referenčno merilo 3 % BDP iz Pogodbe.

(12)

Dejstvo, da Romunija ni ukrepala po prejšnjih priporočilih za odpravo ugotovljenega znatnega odklona, in tveganje, da bo referenčno merilo iz Pogodbe preseženo za 3 % BDP, zahtevata takojšnje ukrepanje za ponovno vrnitev proračunske politike Romunije na preudarno pot.

(13)

Primerno je, da se to priporočilo objavi.

(14)

Za doseganje priporočenih proračunskih ciljev je ključnega pomena, da Romunija sprejme in dosledno izvaja potrebne ukrepe ter pozorno spremlja gibanje tekočih odhodkov –

PRIPOROČA, NAJ ROMUNIJA:

(1)

sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da nominalna stopnja rasti neto primarnih javnofinančnih odhodkov v letu 2018 ne bo presegla 3,3 % BDP in v letu 2019 ne 5,1 % BDP, kar ustreza letni strukturni prilagoditvi v višini 0,8 % BDP v vsakem letu, s čimer bo država članica na ustrezni prilagoditveni poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja;

(2)

uporabi morebitne nepričakovane koristi za zmanjšanje primanjkljaja; ukrepi za konsolidacijo proračuna bi morali zagotoviti trajno izboljšanje strukturnega salda sektorja država brez oviranja rasti;

(3)

Svetu do 15. oktobra 2018 poroča o ukrepih, ki jih je sprejela na podlagi tega priporočila; v poročilu bi bilo treba navesti dovolj podrobno opredeljene in verodostojno napovedane ukrepe, vključno s proračunskim vplivom vsakega od njih ter posodobljene in podrobne proračunske projekcije za obdobje 2018–2019.

To priporočilo je naslovljeno na Romunijo.

V Luxembourgu, 22. junija 2018

Za Svet

Predsednik

V. GORANOV


(1)  UL L 209, 2.8.1997, str. 1.

(2)  Priporočilo Sveta z dne 16. junija 2017 za odpravo znatnega ugotovljenega odklona od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja v Romuniji (UL C 216, 6.7.2017, str. 1).

(3)  Neto primarne javnofinančne odhodke sestavljajo vsi javnofinančni odhodki brez odhodkov za obresti, odhodkov za programe Unije, v celoti izravnanih s prihodki iz skladov Unije, in nediskrecijskih sprememb pri odhodkih za nadomestila za brezposelnost. Nacionalno financirane bruto investicije v osnovna sredstva so zglajene na obdobje štirih let. Diskrecijski ukrepi na strani prihodkov ali zakonsko določena povečanja prihodkov so vračunani. Enkratni ukrepi na strani prihodkov in na strani odhodkov so pobotani.

(4)  Priporočilo Sveta z dne 5. decembra 2017 za odpravo znatnega ugotovljenega odklona od prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja v Romuniji (UL C 439, 20.12.2017, str. 1).


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

27.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/5


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8945 – Permira/Cisco (Target Businesses))

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 223/03)

Komisija se je 19. junija 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M8945. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


27.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/5


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8922 – Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 223/04)

Komisija se je 22. junija 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M8922. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


27.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/6


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8890 – BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 223/05)

Komisija se je 22. junija 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M8890. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

27.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/7


SKLEP SVETA

z dne 22. junija 2018

o sprejetju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3 za proračunsko leto 2018

(2018/C 223/06)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314 Pogodbe v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (1) in zlasti člena 41 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Proračun Unije za proračunsko leto 2018 je bil dokončno sprejet 30. novembra 2017 (2).

Komisija je 23. maja 2018 predložila predlog spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za proračunsko leto 2018.

Da bi lahko krili potrebe po financiranju, povezane s podaljšanjem instrumenta za begunce v Turčiji, in tako zagotovili kontinuiteto, je treba predlog spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2018 nemudoma sprejeti. Zato je upravičeno, da se rok osmih tednov za obveščanje nacionalnih parlamentov iz člena 4 Protokola št. 1 skrajša v skladu s členom 3(3) Poslovnika Sveta –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Edini člen

Svet je stališče o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3 za proračunsko leto 2018 sprejel 22. junija 2018.

Celotno besedilo je mogoče prebrati na spletišču Sveta http://www.consilium.europa.eu/ ali ga od tam prenesti.

V Luxembourgu, 22. junija 2018

Za Svet

Predsednik

V. GORANOV


(1)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)  UL L 57, 28.2.2018, str. 1.


Evropska komisija

27.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/8


Menjalni tečaji eura (1)

26. junija 2018

(2018/C 223/07)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1672

JPY

japonski jen

127,95

DKK

danska krona

7,4510

GBP

funt šterling

0,88160

SEK

švedska krona

10,3383

CHF

švicarski frank

1,1543

ISK

islandska krona

125,20

NOK

norveška krona

9,4718

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,900

HUF

madžarski forint

326,00

PLN

poljski zlot

4,3410

RON

romunski leu

4,6669

TRY

turška lira

5,4053

AUD

avstralski dolar

1,5778

CAD

kanadski dolar

1,5549

HKD

hongkonški dolar

9,1608

NZD

novozelandski dolar

1,6998

SGD

singapurski dolar

1,5892

KRW

južnokorejski won

1 306,32

ZAR

južnoafriški rand

15,8232

CNY

kitajski juan

7,6749

HRK

hrvaška kuna

7,3810

IDR

indonezijska rupija

16 548,56

MYR

malezijski ringit

4,6956

PHP

filipinski peso

62,714

RUB

ruski rubelj

73,5257

THB

tajski bat

38,523

BRL

brazilski real

4,4051

MXN

mehiški peso

23,2370

INR

indijska rupija

79,7095


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska investicijska banka

27.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/9


Rezultati razpisa za zbiranje predlogov za finančno pomoč Inštituta EIB v okviru programa EIBURS

(2018/C 223/08)

EIBURS, program EIB za spodbujanje univerzitetnih raziskav (EIB-University Research Sponsorship Programme), je del Programa za znanje Inštituta EIB, s katerim EIB razvija odnose z univerzami in raziskovalnimi središči. EIBURS zagotavlja nepovratna sredstva do 100 000 EUR na leto za obdobje treh let univerzam in raziskovalnim središčem, ki se ukvarjajo s temami, ki jih izbere Inštitut EIB in ki so za EIB še posebej zanimive. Finančna pomoč se dodeli v razpisnem postopku zainteresiranim subjektom v Evropski uniji, državah kandidatkah ali možnih državah kandidatkah s priznanim strokovnim znanjem in izkušnjami na področjih, ki skupino EIB neposredno zanimajo. Izbrane univerze ali raziskovalna središča naj bi s pomočjo nepovratnih sredstev razširile svoje dejavnosti na teh področjih.

Program EIBURS je za obdobje 2018–2020 izbral dve novi raziskovalni področji, in sicer:

Ekonomski učinki skupne evropske varnostne in obrambne politike: razpis za zbiranje predlogov je bil objavljen v Uradnem listu C 60 z dne 16. februarja 2018, Inštitut EIB pa je prejel pet predlogov iz štirih različnih držav,

Izboljšano merjenje posrednih učinkov naložbenih projektov: določanje in kalibriranje metod ocene ekonomskega učinka za povečanje združljivosti z analizo stroškov in koristi: razpis za zbiranje predlogov je bil objavljen v Uradnem listu C 65 z dne 21. februarja 2018, Inštitut EIB pa je prejel štiri predloge iz štirih različnih držav.

Notranja usmerjevalna skupina Inštituta EIB je 6. junija 2018 sklenila, da dodeli:

nepovratna sredstva EIBURS za področje „Ekonomski učinki skupne evropske varnostne in obrambne politike“ univerzi Università di Bologna (Italija),

nepovratna sredstva EIBURS za področje „Izboljšano merjenje posrednih učinkov naložbenih projektov: določanje in kalibriranje metod ocene ekonomskega učinka za povečanje združljivosti z analizo stroškov in koristi“ univerzi Universidad Las Palmas de Gran Canaria (Španija).

Vsi, ki so se potegovali za nepovratna sredstva EIBURS, so bili o rezultatih že neposredno obveščeni.

Več informacij o programu EIBURS in drugih pobudah v okviru Programa za znanje je objavljenih na spletni strani Programa za znanje v okviru spletišča Inštituta EIB.


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

27.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/10


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 223/09)

1.   

Komisija je 13. junija 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednja podjetja:

Bouygues Construction S.A. („Bouygues Construction“, Francija),

Alpiq InTec AG („Alpiq InTec“, Švica), ki je del skupine Alpiq Group,

Kraftanlagen München GmbH („KAM“, Nemčija), ki je del skupine Alpiq Group.

Podjetje Bouygues Construction pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem Alpiq InTec in KAM, ki skupaj tvorita oddelek za inženirske storitve skupine Alpiq group.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za Bouygues Construction: gradbeništvo, razvoj nepremičnin, mediji in telekomunikacije,

—   za Alpiq InTec: gradbena tehnologija, upravljanje zmogljivosti in transport ter tehnologija za oskrbo z energijo,

—   za KAM: energetska tehnologija in tehnologija za elektrarne, jedrska tehnologija, komunalne in inženirske storitve za industrijske obrate.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


27.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/12


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 223/10)

1.   

Komisija je 20. junija 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Luksemburg),

Mehiläinen Holding AB („Mehiläinen“, Švedska).

Podjetje CVC z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad podjetjem Mehiläinen.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za podjetje CVC: upravljanje investicijskih skladov in platform,

—   za Mehiläinen: holding družbe Mehiläinen Oy, ki zagotavlja storitve na področju zdravstvene oskrbe in socialnega varstva na Finskem.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


DRUGI AKTI

Evropska komisija

27.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/13


Informacije o spremljanju pritožbe, evidentirane pod referenčno številko CHAP(2013) 2466

(2018/C 223/11)

Evropska komisija se sklicuje na vrsto pritožb, ki jih je prejela glede pregledov, ki jih španski organi izvajajo na meji z Gibraltarjem. Prvotno potrdilo o prejemu je bilo objavljeno v UL (UL C 246, 27.8.2013, str. 9).

Komisija želi obvestiti pritožnike, da ni mogla sprejeti odločitve o izdaji uradnega opomina ali končanju postopka, ker se za potrebe pritožbe zahteva nadaljnje preverjanje razvoja položaja oseb, ki gredo iz Španije v Gibraltar (in obratno), ki je že v teku.

Komisija bo pritožnike obveščala o nadaljnjih ukrepih v zvezi z njihovimi pritožbami.


27.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/14


Objava vlog za spremembo tradicionalnega izraza v skladu s členom 42a Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja

(2018/C 223/12)

V skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 607/2009 je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper vlogo. Izjave o ugovoru mora Komisija prejeti v dveh mesecih po dnevu te objave.

Vloga za spremembo tradicionalnega izraza

„CRU CLASSÉ“

Datum prejema :

Jezik vloge : francoščina

Številka dokumentacije : TDT-FR-A1646

Vlagatelj :

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

DGPE

3 rue Barbet de Jouy

75349 Pariz SP

FRANCIJA

Označba : Cru classé

Cru classé“ je tradicionalni izraz po členu 112(b) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Tradicionalni izraz „cru classé“ lahko spremljajo izrazi „grand“, „premier grand“, „deuxième“, „troisième“, „quatrième“, „cinquième“.

Jezik tradicionalnega izraza : francoščina

Seznam zadevnih zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb

Tradicionalni izraz „cru classé“ se lahko uporablja za opis vina z naslednjimi zaščitenimi označbami porekla:

Barsac

Côtes de Provence

Graves

Saint-Emilion-Grand-Cru

Médoc

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe

Sauternes

Kategorije proizvodov vinske trte

Tradicionalni izraz „cru classé“ se lahko uporablja za opis vina, kakor je opredeljeno v točki 1 dela II Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

Sprememba

Sprememba uvaja možnost, da tradicionalni izraz „cru classé“ spremlja navedba „1855“.

Namen te spremembe je omogočiti, da tradicionalni izraz „cru classé“, ki je dopolnjen ali ne z izrazi „grand“, „premier grand“, „deuxième“, „troisième“, „quatrième“, „cinquième“, spremlja navedba „1855“. Ta možnost je omejena na bordojska vina iz vinskih kleti, klasificiranih s strani Chambre de Commerce de Bordeaux v okviru svetovne razstave 1855 v Parizu, ki spadajo v eno od naslednjih zaščitenih označb porekla:

Barsac

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe