ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 209

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
15. junij 2018


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 209/01

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)  ( 1)

1

2018/C 209/02

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta, Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)  ( 1)

12

2018/C 209/03

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)  ( 1)

17

2018/C 209/04

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)  ( 1)

37

2018/C 209/05

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih ter razveljavitvi Direktive 94/25/ES (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)  ( 1)

137


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

15.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 209/1


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 209/01)

ESO (1)

Sklic in naslov standarda

(in referenčni dokument)

Prva objava UL

Referenca za nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 1. del: Splošne zahteve

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 2. del: Tiskarski in lakirni stroji, vključno s stroji za predtiskanje

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Eksplozivne atmosfere – Preprečevanje eksplozije in zaščita – 1. del: Osnovni pojmi in metodologija

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Eksplozivne atmosfere – Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo – 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Naprave in komponente za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah in v podzemnih rudnikih

8.4.2016

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2015

Varnost vozil za talni transport – Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah – Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Batni motorji z notranjim zgorevanjem – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah – 1. del: Motorji skupine II za uporabo v območjih z vnetljivim plinom in paro

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Batni motorji z notranjim zgorevanjem – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah – 2. del: Motorji skupine I za uporabo v podzemnih deloviščih, ki jih ogroža jamski eksplozivni plin in/ali vnetljiv prah

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Batni motorji z notranjim zgorevanjem – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah – 3. del: Motorji skupine II za uporabo v atmosferah z vnetljivim prahom

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1839:2017

Ugotavljanje mej eksplozivnosti plinov in hlapov ter ugotavljanje mejne koncentracije kisika (LOC) za vnetljive pline in pare

9.6.2017

EN 1839:2012

EN 14756:2006

Opomba 2.1

11.1.2018

CEN

EN 1953:2013

Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale – Varnostne zahteve

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Premazne naprave – Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka – Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka – Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mešalne naprave za premaze – Varnostne zahteve – 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov (vključno z dopolnilom A1)

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13012:2012

Bencinski servisi – Izdelava in lastnosti točilnih ventilov, vgrajenih v napravah za točenje goriva

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Sistemi za kontrolo tesnosti – 1. del: Splošna načela

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13237:2012

Potencialno eksplozivne atmosfere – Izrazi in definicije za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi – 2. del: Zaščita z omejenim pretokom

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi – 3. del: Zaščita s plamensko odpornim okrovom 'd'

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Naprave za preprečitev prepolnitve za stabilne rezervoarje za tekoča goriva – Zahteve in metode za preskušanje in ocenjevanje – 1. del: Naprave za preprečitev prepolnitve z zaporno napravo

12.8.2016

EN 13616:2004

Opomba 2.1

11.7.2017

CEN

EN 13617-1:2012

Bencinski servisi – 1. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti tlačnih in sesalnih naprav za točenje goriva in naprav za točenje goriva z daljinskim vodenjem

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Bencinski servisi – 2. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti varnostnih zapor za tlačne in sesalne naprave za točenje goriva

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Bencinski servisi – 3. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti varovalnih ventilov

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Bencinski servisi – 4. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti vrtljivih delov na tlačnih in sesalnih napravah za točenje goriva

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13760:2003

Sistem za polnjenje utekočinjenega naftnega plina za lahka in težka vozila – Šoba, preskuševalne zahteve in mere

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Žerjavi – Žerjavi na plavajočih objektih – 1. del: Žerjavi na plavajočih objektih za splošno uporabo

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu – 1. del: Ugotavljanje najvišjega tlaka eksplozije pmax oblakov prahu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu – 2. del: Ugotavljanje največje hitrosti naraščanja tlaka eksplozije (dp/dt)max oblakov prahu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu – 3. del: Ugotavljanje spodnje meje eksplozivnosti SME oblakov prahu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu – 4. del: Ugotavljanje mejne koncentracije kisika LOC oblakov prahu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14373:2005

Sistemi za dušenje eksplozij

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14460:2018

Eksplozijsko vzdržljiva oprema

To je prva objava

EN 14460:2006

Opomba 2.1

31.7.2018

CEN

EN 14491:2012

Zaščitni sistemi za razbremenitev tlaka eksplozije prahu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) – Motorni vitli in dvižni mehanizmi – 1. del: Motorni vitli

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) – Motorni vitli in dvižni mehanizmi – 2. del: Motorni dvižni mehanizmi

8.4.2016

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Ugotavljanje samovžigne temperature plinov in hlapov

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Preprečevanje eksplozij in protieksplozijska zaščita v podzemnih rudnikih – Zaščitni sistemi – 1. del: Eksplozijske ventilacijske strukture, odporne proti tlaku 2 bar

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Preprečevanje eksplozij in protieksplozijska zaščita v podzemnih rudnikih – Zaščitni sistemi – 2. del: Pasivne pregrade za vodo

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih – Zaščitni sistemi – 4. del: Avtomatske gasilne naprave za odkopne stroje

8.4.2016

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Varnost strojev – Sekundarna metalurgija – Stroji in oprema za obdelavo tekočega jekla

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) – Izdelava in lastnosti opreme za UNP za bencinske servise – 1. del: Točilne naprave

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14797:2006

Naprave za prezračevanje pri eksplozijah

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14973:2015

Naprave za kontinuirni transport – Trakovi tračnih transporterjev za podzemno vgradnjo – Električne in požarnovarnostne zahteve

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14983:2007

Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih – Oprema in zaščitni sistemi za odvajanje jamskega eksplozivnega plina

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14986:2017

Načrtovanje ventilatorjev za delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah

9.6.2017

EN 14986:2007

Opomba 2.1

31.1.2020

CEN

EN 14994:2007

Plinska eksplozija odprtih zaščitnih sistemov

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15089:2009

Ločevalni sistemi eksplozij

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15188:2007

Določanje lastnosti samovžiga usedlih plasti prahu

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodologija za oceno tveganja neelektrične opreme in komponent, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodologija za varnostno oceno delovanja zaščitnih sistemov za potencialno eksplozivne atmosfere

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bencinske črpalke – Varnostne zahteve za konstruiranje sklopov potopnih črpalk

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15794:2009

Ugotavljanje točk eksplozije gorljivih tekočin

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15967:2011

Ugotavljanje najvišjega tlaka eksplozije in največje hitrosti naraščanja tlaka plinov in hlapov

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16009:2011

Neplamenske naprave za razbremenitev tlaka eksplozij

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16020:2011

Preusmerjevalniki eksplozij

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16447:2014

Eksplozijsko izolacijski ventili

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 16852:2016

Plamenske zapore – Zahtevane lastnosti, preskusne metode in omejitve uporabe (ISO 16852:2016)

9.6.2017

EN ISO 16852:2010

Opomba 2.1

30.11.2017

CEN

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Eksplozivne atmosfere – 20-2. del: Lastnosti materiala – Metode preskušanja gorljivega prahu (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

9.3.2018

EN 13821:2002

Opomba 2.1

30.9.2018

 

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

 

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Eksplozivne atmosfere – 36. del: Neelektrična oprema za potencialno eksplozivne atmosfere – Osnovne metode in zahteve (ISO 80079-36:2016)

12.8.2016

EN 13463-1:2009

Opomba 2.1

31.10.2019

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Eksplozivne atmosfere – 37. del: Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah – Neelektrična vrsta zaščite s konstrukcijsko varnostjo „c“, kontrolo virov vžiga „b“, s potopitvijo v tekočino „k“ (ISO 80079-37:2016)

12.8.2016

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

Opomba 2.1

31.10.2019

Cenelec

EN 50050-1:2013

Oprema za ročno elektrostatično brizganje – Varnostne zahteve – 1. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivih tekočih prekrivnih snovi

8.4.2016

EN 50050:2006

Opomba 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Oprema za ročno elektrostatično brizganje – Varnostne zahteve – 2. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivega prekrivnega prahu

8.4.2016

EN 50050:2006

Opomba 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Oprema za ročno elektrostatično brizganje – Varnostne zahteve – 3. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivih kosmičev

8.4.2016

EN 50050:2006

Opomba 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika – Zahteve za delovanje in preskusne metode

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos vnetljivih tekočin za prevleke – Varnostne zahteve

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivega prahu za prevleke – Varnostne zahteve

8.4.2016

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016

Opomba 3

8.4.2016

Cenelec

EN 50223:2015

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov – Varnostne zahteve

8.4.2016

EN 50223:2010

Opomba 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Električne naprave za odkrivanje in merjenje vnetljivih plinov, strupenih plinov ali kisika – Zahteve in preskusi za naprave s programsko opremo in/ali digitalno tehnologijo

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Električne naprave za uporabo ob prisotnosti vnetljivega prahu – Del 2-1: Preskusne metode – Metode za ugotavljanje najnižje vžigne temperature prahu

8.4.2016

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Oprema skupine I, kategorije M1 za delovanje v atmosferah, ki jih ogroža jamski eksplozivni plin ali premogov prah

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Premični ventilirani prostori z notranjim virom puščanja ali brez njega

8.4.2016

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Varnostne naprave, potrebne za varno obratovanje opreme glede tveganja eksplozije

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Eksplozivne atmosfere – 0. del: Oprema – Splošne zahteve

IEC 60079-0:2011 (Spremenjen) + IS1:2013

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016

Opomba 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2014

Eksplozivne atmosfere – 1. del: Zaščita opreme z neprodirnim okrovom „d“

IEC 60079-1:2014

8.4.2016

EN 60079-1:2007

Opomba 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079-2:2014

Eksplozivne atmosfere – 2. del: Zaščita opreme z nadtlakom p

IEC 60079-2:2014

8.4.2016

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

Opomba 2.1

25.8.2017

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Eksplozivne atmosfere – 5. del: Zaščita opreme s polnjenjem s peskom q

IEC 60079-5:2015

8.4.2016

EN 60079-5:2007

Opomba 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079-6:2015

Eksplozivne atmosfere – 6. del: Zaščita opreme s potopitvijo v olje „o“

IEC 60079-6:2015

8.4.2016

EN 60079-6:2007

Opomba 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079-7:2015

Eksplozivne atmosfere – 7. del: Zaščita opreme s povečano varnostjo „e“

IEC 60079-7:2015

8.4.2016

EN 60079-7:2007

Opomba 2.1

31.7.2018

 

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

IEC 60079-7:2015/A1:2017

To je prva objava

Opomba 3

19.1.2021

Cenelec

EN 60079-11:2012

Eksplozivne atmosfere – 11. del: Zaščita opreme z lastno varnostjo „i“ (IEC 60079-11:2011)

IEC 60079-11:2011

8.4.2016

EN 60079-27:2008

Opomba 2.1

8.4.2016

Cenelec

EN 60079-15:2010

Eksplozivne atmosfere – 15. del: Zaščita opreme v vrsti protieksplozijske zaščite zaščite „n“

IEC 60079-15:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Eksplozivne atmosfere – 18. del: Zaščita opreme z zalivanjem z zalivno maso „m“

IEC 60079-18:2014

8.4.2016

EN 60079-18:2009

Opomba 2.1

16.1.2018

 

EN 60079-18:2015/A1:2017

IEC 60079-18:2014/A1:2017

9.3.2018

Opomba 3

28.9.2020

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Eksplozivne atmosfere – 20-1. del: Lastnosti materiala – Razvrstitev plinov in hlapov, preskusne metode in podatki

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Električne naprave za eksplozivne plinske atmosfere – 25. del: Lastnovarni sistemi (IEC 60079-25:2010)

IEC 60079-25:2010

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Eksplozivne atmosfere – 26. del: Oprema z zaščitno ravnjo opreme Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016

EN 60079-26:2007

Opomba 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079-28:2015

Eksplozivne atmosfere – 28. del: Zaščita opreme, ki uporablja optično sevanje, in sistemov za prenos optičnega sevanja

IEC 60079-28:2015

8.4.2016

 

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2016

Eksplozivne atmosfere – 29-1. del: Javljalniki plina – Zahteve za delovanje javljalnikov vnetljivih plinov (IEC 60079-29-1:2016, spremenjen)

IEC 60079-29-1:2016 (Spremenjen)

9.6.2017

EN 60079-29-1:2007

Opomba 2.1

23.12.2019

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Eksplozivne atmosfere – 29-4. del: Javljalniki plina – Zahteve za delovanje javljalnikov vnetljivih plinov z odprto merilno potjo (IEC 60079-29-4:2009)

IEC 60079-29-4:2009 (Spremenjen)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Eksplozivne atmosfere – 30-1. del: Električni uporovni grelni trakovi – Splošne zahteve in zahteve za preskušanje (IEC 60079-30-1:2007)

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2017

Eksplozivne atmosfere – 30-1. del: Električni uporovni grelni trakovi – Splošne zahteve in zahteve za preskušanje (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, spremenjen)

IEC/IEEE 60079-30-1:2015 (Spremenjen)

8.9.2017

EN 60079-30-1:2007

Opomba 2.1

6.3.2020

Cenelec

EN 60079-31:2014

Eksplozivne atmosfere – 31. del: Zaščita opreme pred vžigom gorljivega prahu z ohišjem „t“

IEC 60079-31:2013

8.4.2016

EN 60079-31:2009

Opomba 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin – 1. del: Splošne zahteve – Konstruiranje in preskušanje zaradi tveganja eksplozije (IEC 60079-35-1:2011)

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Potencialno eksplozivne atmosfere – 34. del: Uporaba sistemov kakovosti za električno in neelektrično opremo (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016

 

 

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:

Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 2.2:

Novi standard ima širši obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 2.3:

Novi standard ima ožji obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za (delni) nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije za tiste proizvode ali storitve, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami zadevne zakonodaje Unije za proizvode ali storitve, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomeščenega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.

Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. nadomeščeni standard zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov zagotavljajo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalni organi za standardizacijo, seznam katerih je objavljen v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 1025/2012 (2).

Standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in CENELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.

Sklici na popravke „…/AC:YYYY“ so objavljeni samo v informativne namene. S popravkom se odpravijo tiskarske, jezikovne ali podobne napake iz besedila standarda, nanaša pa se lahko na eno ali več jezikovnih različic (angleško, francosko in/ali nemško) standarda, kot ga je sprejela Evropska organizacija za standardizacijo.

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Evropska komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih in drugih evropskih standardih najdete na internetu na

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Evropska organizacija za standardizacijo:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruselj; tel. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruselj; tel. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis; tel. +33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  UL C 338, 27.9.2014, str. 31.


15.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 209/12


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta, Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 209/02)

ESO (1)

Sklic in naslov standarda

(in referenčni dokument)

Prva objava UL

Referenca za nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Sistemi vodenja kakovosti – Osnove in slovar (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Opomba 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Opomba 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Opomba 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Sistemi ravnanja z okoljem – Splošne smernice za uvajanje (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Opomba 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Ravnanje z okoljem – Okoljsko ocenjevanje lokacij in organizacij (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Okoljske označbe in deklaracije – Splošna načela (SO 14020:2000) (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Okoljske označbe in deklaracije – Okoljsko samodeklariranje (okoljsko označevanje II. vrste) (ISO 14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001

Opomba 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2018

Okoljske označbe in deklaracije – Okoljsko označevanje I. vrste – Načela in postopki (ISO 14024:2018)

To je prva objava

EN ISO 14024:2000

Opomba 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 14031:2013

Ravnanje z okoljem – Vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem – Smernice (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Opomba 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Ravnanje z okoljem – Ocenjevanje življenjskega cikla – Načela in okviri (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Ravnanje z okoljem – Ocenjevanje življenjskega cikla – Zahteve in smernice (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO 14044:2006/A1:2018

To je prva objava

Opomba 3

31.12.2020

CEN

EN ISO 14050:2010

Ravnanje z okoljem – Slovar (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Ravnanje z okoljem – Okoljsko komuniciranje – Smernice in primeri (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Toplogredni plini – 1. del: Specifikacija z navodilom za količinsko določanje in poročanje o emisijah in odstranjevanju toplogrednih plinov na ravni organizacije (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Toplogredni plini – 2. del: Specifikacija z navodilom za količinsko določanje, spremljanje in poročanje o povečanem zmanjševanju ali odstranjevanju emisij toplogrednih plinov na ravni projekta (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Toplogredni plini – 3. del: Specifikacija z navodilom za vrednotenje in preverjanje trditev o emisijah toplogrednih plinov (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Toplogredni plini – Zahteve za organe na področju vrednotenja in preverjanja toplogrednih plinov za uporabo pri akreditaciji ali drugih oblikah priznavanja (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Opomba 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Medicinski laboratoriji – Zahteve za kakovost in kompetentnost (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15) – Popravek AC101

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Opomba 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Laboratorijska medicina – Zahteve za referenčne merilne laboratorije (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Ugotavljanje skladnosti – Slovar in splošna načela (enakovreden z ISO/IEC 17000:2004) (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2017

Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za akreditacijske organe, ki akreditirajo organe za ugotavljanje skladnosti (ISO/IEC 17011:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17011:2004

Opomba 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Opomba 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja – 1. del: Zahteve (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Opomba 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Opomba 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017

Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev (ISO/IEC 17025:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17025:2005

Opomba 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 17034:2016

Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za usposobljenost proizvajalcev referenčnih materialov (ISO 17034:2016)

8.9.2017

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za medsebojno ocenjevanje organov za ugotavljanje skladnosti in akreditacijskih organov (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za preskušanje strokovne usposobljenosti (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Ugotavljanje skladnosti – Dobaviteljeva izjava o skladnosti – 1. del: Splošne zahteve (ISO/IEC 17050-1:2004, popravljena verzija 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Opomba 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Ugotavljanje skladnosti – Dobaviteljeva izjava o skladnosti – 2. del: Podporna dokumentacija (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Opomba 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Ugotavljanje skladnosti – Osnovna pravila za certificiranje proizvodov in smernice za sheme certificiranja proizvodov (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Smernice za presojanje sistemov vodenja (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Opomba 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2016

Testiranje ob pacientu (POCT) – Zahteve za kakovost in kompetentnost (ISO 22870:2016)

10.3.2017

EN ISO 22870:2006

Opomba 2.1

30.11.2019

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:

Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 2.2:

Novi standard ima širši obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 2.3:

Novi standard ima ožji obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za (delni) nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije za tiste proizvode ali storitve, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami zadevne zakonodaje Unije za proizvode ali storitve, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomeščenega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.

Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. nadomeščeni standard zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov zagotavljajo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalni organi za standardizacijo, seznam katerih je objavljen v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 1025/2012 (2).

Standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in CENELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.

Sklici na popravke „…/AC:YYYY“ so objavljeni samo v informativne namene. S popravkom se odpravijo tiskarske, jezikovne ali podobne napake iz besedila standarda, nanaša pa se lahko na eno ali več jezikovnih različic (angleško, francosko in/ali nemško) standarda, kot ga je sprejela Evropska organizacija za standardizacijo.

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Evropska komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih in drugih evropskih standardih najdete na internetu na

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Evropska organizacija za standardizacijo:

Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, tel. +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, tel. +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francija, tel. +33 492944200; faks +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  UL C 338, 27.9.2014, str. 31.


15.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 209/17


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 209/03)

ESO (1)

Sklic in naslov standarda

(in referenčni dokument)

Datum začetka domneve o skladnosti – opomba 0

Referenca za nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 136:1998

Oprema za varovanje dihal – Obrazne maske – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Oprema za varovanje dihal – Avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 140:1998

Oprema za varovanje dihal – Polobrazne in četrtinske maske – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Oprema za varovanje dihal – Ustniki – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 143:2000

Oprema za varovanje dihal – Filtri za zaščito pred delci – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

 

EN 143:2000/A1:2006

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN 144-1:2000

Oprema za varovanje dihal – Ventili za plinske jeklenke – 1. del: Navoji za priključke

21.4.2018

 

 

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.4.2018

Opomba 3

 

 

EN 144-1:2000/A2:2005

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN 144-2:1998

Oprema za varovanje dihal – Ventili za plinske jeklenke – 2. del: Izhodni priključki

21.4.2018

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Oprema za varovanje dihal – Ventili za plinske jeklenke – 3. del: Izhodni priključki za potapljaška plina Nitrox in kisik

21.4.2018

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Oprema za varovanje dihal – Avtonomni dihalni aparat z zaprtim krogom z dovodom stisnjenega kisika ali stisnjenega kisika in dušika – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

 

EN 145:1997/A1:2000

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN 148-1:1999

Oprema za varovanje dihal – Navoji na maskah – 1. del: Standardna navojna povezava

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-2:1999

Oprema za varovanje dihal – Navoji na maskah – 2. del: Povezava s središčenim navojem

21.4.2018

 

 

CEN

EN 148-3:1999

Oprema za varovanje dihal – Navoji na maskah – 3. del: Navoji na maskah – Navoj M 45X3

21.4.2018

 

 

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Oprema za varovanje dihal – Polobrazne maske za zaščito pred delci – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 166:2001

Osebno varovanje oči – Specifikacije

21.4.2018

 

 

CEN

EN 169:2002

Osebno varovanje oči – Filtri za varilne in sorodne tehnike – Zahteve prepustnosti in priporočena uporaba

21.4.2018

 

 

CEN

EN 170:2002

Osebno varovanje oči – Ultravijolični filtri – Zahteve za prepustnost in priporočena uporaba

21.4.2018

 

 

CEN

EN 172:1994

Osebno varovanje oči – Filtri za zaščito pred sončnim bleskom v industriji

21.4.2018

 

 

 

EN 172:1994/A1:2000

21.4.2018

Opomba 3

 

 

EN 172:1994/A2:2001

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN 174:2001

Osebno varovanje oči – Smučarska očala

21.4.2018

 

 

CEN

EN 175:1997

Osebno varovanje – Oprema za varovanje oči in obraza pri varjenju in podobnih postopkih

21.4.2018

 

 

CEN

EN 207:2017

Oprema za osebno varovanje oči – Filtri in varovala za zaščito oči pred laserskimi žarki (očala za zaščito pred laserskimi žarki)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 208:2009

Osebno varovanje oči – Varovala za zaščito oči pri nastavljanju laserjev in laserskih sistemov (očala za nastavitev laserjev)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 250:2014

Oprema za dihanje – Potapljaški dihalni aparat z odprtim krogom na stisnjen zrak – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 342:2017

Varovalna obleka – Oblačila in kompleti za zaščito pred mrazom

21.4.2018

EN 342:2004

Opomba 2.1

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem

21.4.2018

 

 

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Varovala sluha – Splošne zahteve – 1. del: Naušniki

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-2:2002

Varovala sluha – Splošne zahteve – 2. del: Ušesni čepi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-3:2002

Varovala sluha – Splošne zahteve – 3. del: Naušniki za pritrditev na industrijsko varnostno čelado

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-4:2001

Varovala sluha – Varnostne zahteve in preskušanje – 4. del: Naušniki, prilagodljivi ravni hrupa

21.4.2018

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN 352-5:2002

Varovala sluha – Varnostne zahteve in preskušanje – 5. del: Naušniki za zmanjšanje delovnega hrupa

21.4.2018

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN 352-6:2002

Varovala sluha – Varnostne zahteve in preskušanje – 6. del: Naušniki z vhodnim električnim zvočnim signalom

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Varovala sluha – Varnostne zahteve in preskušanje – 7. del: Čepi, prilagodljivi ravni hrupa

21.4.2018

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Varovala sluha – Varnostne zahteve in preskušanje – 8. del: Naušniki za razvedrilni zvočni signal

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Osebna oprema za varovanje pred padci – Drseče naprave za zaustavljanje na vodilu, vključno s sidrnim vodilom – 1. del: Drseče naprave za zaustavljanje na vodilu, vključno s togim sidrnim vodilom

21.4.2018

EN 353-1:2014

Opomba 2.1

 

CEN

EN 353-2:2002

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – 2. del: Drseče naprave za zaustavljanje na gibljivem vodilu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 354:2010

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Vrvi z zaključno zanko

21.4.2018

 

 

CEN

EN 355:2002

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Blažilniki padca

21.4.2018

 

 

CEN

EN 358:1999

Osebna varovalna oprema za namestitev pri delu in zaščito pred padci z višine – Pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi in zanke

21.4.2018

 

 

CEN

EN 360:2002

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Samonavijalna zaustavitvena naprava

21.4.2018

 

 

CEN

EN 361:2002

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Varovalni pasovi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 362:2004

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Vezni elementi – Spojni elementi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 365:2004

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Splošne zahteve za navodila za uporabo, vzdrževanje, periodične preglede, popravilo, označevanje in pakiranje

21.4.2018

 

 

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi – 1. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred kemičnimi tveganji (ISO 374-1:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Varovalne rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi – 5. del: Izrazje in zahtevane lastnosti za zaščito pred tveganji, povezanimi z mikroorganizmi (ISO 374-5:2016)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Osebno varovanje oči – Samozatemnitveni filtri za varjenje

21.4.2018

EN 379:2003

Opomba 2.1

 

CEN

EN 381-5:1995

Varovalna obleka za uporabnike ročnih verižnih žag – 5. del: Zahteve za ščitnike nog

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Varovalna obleka za uporabnike ročnih verižnih žag – 7. del: Zahteve za zaščitne rokavice za uporabnike verižnih žag

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Varovalna obleka za uporabnike ročnih verižnih žag – 9. del: Zahteve za zaščitne dokolenice (gamaše) za uporabnike verižnih žag

21.4.2018

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Varovalna obleka za uporabnike ročnih verižnih žag – 11. del: Zahteve za ščitnike zgornjega dela telesa

21.4.2018

 

 

CEN

EN 388:2016

Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Industrijske zaščitne čelade

21.4.2018

 

 

CEN

EN 402:2003

Oprema za varovanje dihal – Pljučni samoreševalni avtonomni dihalni aparat z odprtim krogom in dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko ali ustnikom – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 403:2004

Oprema za varovanje dihal za samoreševanje – Kapuca s filtracijsko napravo za rešitev pred požarom – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 404:2005

Oprema za varovanje dihal pri samoreševanju – Filter z ustnikom za varovanje pred ogljikovim monoksidom za uporabo pri samoreševanju

21.4.2018

 

 

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Oprema za varovanje dihal – Polobrazna maska z ventili za varovanje pred plini ali plini in delci – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 407:2004

Varovalne rokavice za zaščito pred toplotnimi nevarnostmi (vročina in/ali ogenj)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Varovalne rokavice – Splošne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 421:2010

Varovalne rokavice za zaščito pred ionizirnim sevanjem in radioaktivno kontaminacijo

21.4.2018

 

 

CEN

EN 443:2008

Gasilske čelade za gašenje v stavbah in drugih zgradbah

21.4.2018

 

 

CEN

EN 469:2005

Zaščitna obleka za gasilce – Zahteve in preskusne metode za zaščitno obleko za gasilce

21.4.2018

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

21.4.2018

Opomba 3

 

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 511:2006

Rokavice za zaščito pred mrazom

21.4.2018

 

 

CEN

EN 564:2014

Gorniška oprema – Pomožna vrv – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 565:2017

Gorniška oprema – Trak – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

EN 565:2006

Opomba 2.1

 

CEN

EN 566:2017

Gorniška oprema – Zanke – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 567:2013

Gorniška oprema – Prižeme – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 568:2015

Gorniška oprema – Ledni vijaki – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 569:2007

Gorniška oprema – Klini – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Zaščitne rokavice za gasilce

21.4.2018

 

 

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Sidrišča

21.4.2018

 

 

Opozorilo: Ta objava ne zadeva opreme, opisane v:

razredu A (sidrišča z enim ali več fiksnih pritrdišč, ki za pričvrstitev na konstrukcijo potrebujejo konstrukcijska sidra ali pritrdilne elemente) iz odstavkov 3.2.1, 4.4.1 in 5.3;

razredu C (sidrišča na vodoravnih gibljivih sidrnih vrveh) iz odstavkov 3.2.3, 4.4.3 in 5.5;

razredu D (sidrišča na vodoravnih togih sidrnih vodilih) iz odstavkov 3.2.4, 4.4.4 in 5.6;

ali katere koli kombinacije navedenega.

V zvezi z razredi A, C in D se ta objava ne nanaša na: odstavke 4.5, 5.2.2, 6, 7 ter prilogi A in ZA.

Zato za opremo, navedeno zgoraj, ne velja domneva o skladnosti z določbami Uredba (EU) 2016/425, ker se ne šteje za osebno varovalno opremo.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 812:2012

Lahke industrijske čelade za varovanje pred udarci

21.4.2018

 

 

CEN

EN 813:2008

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Sedežni pasovi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 943-1:2015

Varovalna obleka pred nevarnimi trdnimi, tekočimi in plinastimi kemikalijami, vključno s tekočimi aerosoli in trdnimi delci – 1. del: Varnostne zahteve za varovalno oblačilo tipa 1 (neprepustno za plin) pred kemikalijami

21.4.2018

 

 

CEN

EN 958:2017

Gorniška oprema – Sistemi za absorpcijo energije pri zahtevnem varovanem planinstvu (via ferrata) – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Čelade za športne aktivnosti v zraku

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Varovalna obleka pred radioaktivnostjo – 2. del: Zahteve in preskusne metode za neprezračevano varovalno obleko proti onesnaženju z radioaktivnimi delci

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1077:2007

Čelade za alpske smučarje in deskarje na snegu

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Čelade za kolesarje in uporabnike rolk in kotalk

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1080:2013

Varovalne čelade za otroke

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-1:1996

Varovalna obleka – Rokavice in ščitniki rok za varovanje pred urezninami in vbodom ročnega noža – 1. del: Žična pletena rokavica in ščitnik roke

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Varovalna obleka – Rokavice in ščitniki rok za varovanje pred urezninami in vbodom ročnega noža – 2. del: Rokavice in ščitniki rok, ki niso spleteni iz žice

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1146:2005

Oprema za varovanje dihal – Samoreševalni dihalni aparat na stisnjeni zrak z odprtim krogotokom in s kapuco – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Varovalna obleka – Elektrostatične lastnosti – 5. del: Zahtevane lastnosti za materiale in za načrtovanje oblačil

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1150:1999

Varovalna obleka – Vidna obleka za nepoklicno uporabo – Preskusne metode in zahteve

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1385:2012

Čelade za kanuiste in športe na divjih vodah

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1486:2007

Zaščitna obleka za gasilce – Preskusne metode in zahteve za odsevno obleko za posebne načine gašenja požarov

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1497:2007

Osebna oprema za varovanje pred padci – Reševalni pasovi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1731:2006

Osebna oprema za varovanje oči – Mrežni ščitniki za oči in obraz

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Oprema za varovanje dihal – Polobrazna maska brez ventilov za vdihavanje z oddvojljivimi filtri za zaščito pred plini ali plini in delci ali samo delci – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1891:1998

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Oplaščene statične vrvi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1938:2010

Osebno varovanje oči – Zaščitna očala za voznike motornih koles in mopedov

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10819:2013

Mehanske vibracije in udarci – Vibracije dlan-roka – Metoda za merjenje in vrednotenje prenosov vibracij z rokavice na dlan roke (ISO 10819:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 10862:2009

Mala plovila – Sistem hitrega odpenjanja trapeznih pasov (ISO 10862:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12021:2014

Oprema za varovanje dihal – Stisnjeni plini za dihalne aparate

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12083:1998

Oprema za varovanje dihal – Filtri z dihalnimi cevmi (filtri, ki niso pritrjeni na masko) – Filtri za delce in pline ter kombinirani filtri – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12270:2013

Gorniška oprema – Zatiči – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12275:2013

Gorniška oprema – Vponke – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12276:2013

Gorniška oprema – Torna sidra (metulji) – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12277:2015

Gorniška oprema – Pasovi – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12278:2007

Gorniška oprema – Škripci – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Varovanje oči in obraza – Sončna očala in sorodna oprema za varovanje oči – 1. del: Sončna očala za splošno uporabo (ISO 12312-1:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Varovanje oči in obraza – Sončna očala in sorodna oprema za varovanje oči – 2. del: Filtri za neposredno opazovanje sonca (ISO 12312-2:2015)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Mala plovila – Varnostni pasovi in varnostne vrvi – Varnostne zahteve in preskusne metode (ISO 12401:2009)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Osebni plavajoči pripomočki – 5. del: Vzgonska pomagala (stopnja 50) – Varnostne zahteve (ISO 12402-5:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Osebni plavajoči pripomočki – 6. del: Rešilni jopiči in plavalni pripomočki za posebne namene – Varnostne zahteve in dodatne preskusne metode (ISO 12402-6:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Osebna plavalna oprema – 8. del: Dodatki – Varnostne zahteve in preskusne metode (ISO 12402-8:2006)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN 12477:2001

Varovalne rokavice za varilce

21.4.2018

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN 12492:2012

Alpinistična oprema – Alpinistične čelade – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12841:2006

Osebna oprema za varovanje pred padci z višine – Vrvni dostopni sistemi – Naprave za nastavitev vrvi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12941:1998

Oprema za varovanje dihal – Zaščitna čelada ali kapuca s tlačno filtracijo zraka – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

 

EN 12941:1998/A1:2003

21.4.2018

Opomba 3

 

 

EN 12941:1998/A2:2008

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN 12942:1998

Oprema za varovanje dihal – Zaščitna obrazna, polobrazna ali četrtinska maska s tlačno filtracijo zraka – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

 

EN 12942:1998/A1:2002

21.4.2018

Opomba 3

 

 

EN 12942:1998/A2:2008

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij – Zahteve za izdelavo oblačil za zaščito pred kemikalijami, ki nudijo omejeno zaščito pred tekočimi kemikalijami (oprema tipa 6 in tipa PB [6])

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13061:2009

Varovalna obleka – Ščitniki goleni za nogometaše nogometnih zvez – Zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13158:2018

Varovalna obleka – Varovalni jopiči, ščitniki telesa in ramen za uporabo v konjeništvu, za jahače, voznike vpreg in vse, ki delajo s konji – Zahteve in preskusne metode

To je prva objava

EN 13158:2009

Opomba 2.1

31.8.2018

CEN

EN 13178:2000

Osebno varovanje oči – Oprema za zaščito oči za uporabnike snežnih sani

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Varovalna oprema za borilne športe – 1. del: Splošne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Varovalna oprema za borilne športe – 2. del: Dodatne zahteve in preskusne metode za ščitnike za nart, ščitnike za golenico in ščitnike za podlaket

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Varovalna oprema za borilne športe – 3. del: Dodatne zahteve in preskusne metode za ščitnike trupa

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-4:2001

Varovalna oprema za borilne športe – 4. del: Dodatne zahteve in preskusne metode za varovala glave

21.4.2018

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN 13277-5:2002

Varovalna oprema za borilne športe – 5. del: Dodatne zahteve in preskusne metode za varovala spolovil in trebuha

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Varovalna oprema za borilne športe – 6. del: Dodatne zahteve in preskusne metode za ščitnike za ženske prsi

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Varovalna oprema za borilne športe – 7. del: Dodatne zahteve in preskusne metode za ščitnike rok in nog

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Varovalna oprema za borilne športe – 8. del: Dodatne zahteve in preskusne metode za ščitnike obraza pri karateju

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13356:2001

Opozorilni vidni pripomočki za nepoklicno uporabo – Preskusne metode in zahteve

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13484:2012

Čelade za uporabnike sani

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Varovalna obleka – Varovala dlani, rok, prsnega koša, trebuha, noge, stopal in spolovil za hokejske vratarje na travi in varovalne golenice za igralce hokeja na travi – Zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Varovalna obleka – Varovala dlani, rok, prsnega koša, trebuha, nog, spolovil in obraza sabljačev – Zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13594:2015

Varovalne rokavice za poklicne voznike motornih koles – Zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-1:2002

Varovalna obleka za poklicne voznike motornih koles – Jopiči, hlače in enodelne ali večdelne obleke – 1. del: Splošne zahteve

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Varovalna obleka za poklicne voznike motornih koles – Jopiči, hlače in enodelne ali večdelne obleke – 3. del: Preskusna metoda za ugotavljanje razpočne trdnosti

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13634:2017

Varovalna obutev za voznike motornih koles – Zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13688:2013

Varovalna obleka – Splošne zahteve (ISO 13688:2013)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13781:2012

Varovalne čelade za voznike in potnike motornih snežnih sani in bobov

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13794:2002

Oprema za varovanje dihal – Samoreševalni avtonomni dihalni aparat z zaprtim krogom – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Obutev za varovanje pred kemikalijami – 2. del: Zahteve za obutev, odporno proti kemikalijam pri laboratorijskih pogojih

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Obutev za varovanje pred kemikalijami – 3. del: Zahteve za obutev, zelo odporno proti kemikalijam pri laboratorijskih pogojih

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13949:2003

Oprema za dihanje – Avtonomni dihalni potapljaški aparati s stisnjenim Nitroxom in kisikom – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Varovalna obleka za varovanje pred trdnimi delci – 1. del: Zahteve za varovalno obleko, ki varuje pred kemikalijami in zagotavlja zaščito celega telesa pred trdnimi delci v zraku (oblačilo tipa 5) (ISO 13982-1:2004)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Varovalna obleka – Varovalni predpasniki, hlače in telovniki za varovanje pred urezninami in vbodi ročnega noža (ISO 13998:2003)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14021:2003

Obojestranski ščitnik trupa motociklistov pred kamnito podlago in drobci, primeren za vožnjo po brezpotju – Zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Industrijske čelade z visoko stopnjo zaščite

21.4.2018

EN 14052:2012

Opomba 2.1

 

CEN

EN 14058:2017

Varovalna obleka – Oblačila za zaščito v hladnih okoljih

21.4.2018

EN 14058:2004

Opomba 2.1

 

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Varovalna obleka – Ščitniki zapestja, dlani, kolena in komolca za uporabnike opreme za športe na koleščkih – Zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14126:2003

Varovalna obleka – Zahteve za izdelavo in preskusne metode za varovalno obleko proti povzročiteljem infekcije

21.4.2018

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Oprema za dihala – Samoreševalni dihalni potapljaški aparati

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Potapljaške obleke – 1. del: Mokre obleke – Zahteve in preskusne metode

21.4.2018

EN 14225-1:2005

Opomba 2.1

 

CEN

EN 14225-2:2017

Potapljaške obleke – 2. del: Suhe obleke – Zahteve in preskusne metode

21.4.2018

EN 14225-2:2005

Opomba 2.1

 

CEN

EN 14225-3:2017

Potapljaške obleke – 3. del: Obleke s sistemi za aktivno ogrevanje ali hlajenje in njihovi deli – Zahteve in preskusne metode

21.4.2018

EN 14225-3:2005

Opomba 2.1

 

CEN

EN 14328:2005

Varovalna obleka – Rokavice in ščitniki rok za varovanje pred urezninami gnanih nožev – Zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Oprema za varovanje dihal – Filter(-ri) za pline in kombinirani filter(-ri) – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14435:2004

Oprema za varovanje dihal – Avtonomni dihalni aparat z odprtim krogom za dovod stisnjenega zraka s polobrazno masko, samo za uporabo z nadtlakom – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Varovalna obleka za voznike dirkalnih avtomobilov – Zaščita pred učinki toplote in plamena – Varnostne zahteve in preskušanje (ISO 14460:1999)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

21.4.2018

Opomba 3

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 14529:2005

Oprema za varovanje dihal – Samoreševalni dihalni aparat na stisnjen zrak z odprtim krogotokom in polobrazno masko, načrtovan tako, da vključuje krmiljenje ventila z nadtlakom iz pljuč. Samo za namen evakuacije

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Oprema za varovanje dihal – Dihalni aparat na stisnjeni zrak z ventilom – 1. del: Aparat z obrazno masko – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14594:2005

Oprema za varovanje dihal – Dihalni aparat na stisnjeni zrak s trajnim pretokom – Zahteve, preskušanje, označevanje

21.4.2018

 

 

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij – Zahtevane lastnosti za obleko, neprepustno za tekočine (tip 3) ali za razpršila (tip 4), vključno z dodatki, ki zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa (tipa PB [3] in PB [4])

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Varovalna obleka pri peskanju, kjer se uporabljajo abrazivna sredstva v obliki granul (ISO 14877:2002)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Potopne obleke – 1. del: Stalno nošene obleke, zahteve, vključno z varnostjo (ISO 15027-1:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Potopne obleke – 2. del: Reševalne obleke, zahteve, vključno z varnostjo (ISO 15027-2:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15090:2012

Obutev za gasilce

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15151-1:2012

Gorniška oprema – Naprave za zaviranje – 1. del: Polavtomatske naprave za zaviranje, varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo – 7-203. del: Generični vmesnik in uporaba profilov za električne pogonske sisteme – Specifikacija za profil tipa 3

21.4.2018

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Oprema za dihanje – Potapljaški dihalni aparat z odprtim krogom in sredinskim dovodom stisnjenega plina – 2. del: Aparat s konstantnim volumenskim pretokom

21.4.2018

 

 

CEN

EN 15613:2008

Ščitniki kolen in komolcev za dvoranske športne dejavnosti – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16027:2011

Varovalna obleka – Rokavice z zaščitnim učinkom za nogometne vratarje nogometnih zvez

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16350:2014

Varovalne rokavice – Elektrostatične lastnosti

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16473:2014

Gasilske čelade – Čelade za tehnično reševanje

21.4.2018

 

 

CEN

EN 16716:2017

Gorniška oprema – Sistem zračnih blazin za zaščito v snežnih plazovih – Varnostne zahteve in preskusne metode

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Varovalna obutev, odporna proti urezu z verižno žago (ISO 17249:2013)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 20345:2011

Osebna varovalna oprema – Zaščitna obutev (ISO 20345:2011)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20346:2014

Osebna varovalna oprema – Varovalna obutev (ISO 20346:2014)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20347:2012

Osebna varovalna oprema – Delovna obutev (ISO 20347:2012)

21.4.2018

 

 

CEN

EN ISO 20471:2013

Dobro vidna obleka – Preskusne metode in zahteve (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

21.4.2018

 

 

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

21.4.2018

Opomba 3

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Varovalna obleka – Zahtevane lastnosti za varovalno oblačilo, ki ga nosijo osebe, ki rokujejo s pesticidi in delavci pri ponovnem vstopu na kontaminirano območje (ISO 27065:2017)

21.4.2018

 

 

Cenelec

EN 50321-1:2018

Delo pod napetostjo – Obutev za zaščito pred električnim udarom – Elektroizolacijska obutev in zaščitne gamaše

To je prva objava

 

 

Opomba 0:

To je datum, od katerega skladnost s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli ustvarja domnevo o skladnosti z ustreznimi zahtevami zakonodaje Unije.

Opomba 1:

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 2.1:

Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 2.2:

Novi standard ima širši obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 2.3:

Novi standard ima ožji obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za (delni) nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije za tiste proizvode ali storitve, ki spadajo pod novi standard. Domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami zadevne zakonodaje Unije za proizvode ali storitve, ki še vedno spadajo v področje (delno) nadomeščenega standarda, vendar ne v področje novega standarda, ostane nespremenjena.

Opomba 3:

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov zagotavljajo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalni organi za standardizacijo, seznam katerih je objavljen v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 1025/2012 (2).

Standarde sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v angleškem jeziku (CEN in CENELEC objavljata tudi v francoskem in nemškem jeziku). Naslove standardov nato nacionalni organi za standardizacijo prevedejo v vse ostale zahtevane uradne jezike Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za pravilnost naslovov, ki se predložijo za objavo v Uradnem listu.

Sklici na popravke „…/AC:YYYY“ so objavljeni samo v informativne namene. S popravkom se odpravijo tiskarske, jezikovne ali podobne napake iz besedila standarda, nanaša pa se lahko na eno ali več jezikovnih različic (angleško, francosko in/ali nemško) standarda, kot ga je sprejela Evropska organizacija za standardizacijo.

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Ta seznam nadomešča vse predhodne sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Posodobitev tega seznama zagotavlja Evropska komisija.

Več informacij o harmoniziranih standardih in drugih evropskih standardih najdete na internetu na

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Evropska organizacija za standardizacijo:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, tel. +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, tel. +32 25500811; faks +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Francija, tel. +33 492944200; faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  UL C 338, 27.9.2014, str. 31.


15.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 209/37


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 209/04)

ESO (1)

Sklic in naslov standarda

(in referenčni dokument)

Prva objava UL

Referenca za nadomeščeni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomeščenega standarda

Opomba 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 13637:2015

Stavbno okovje – Električno krmiljeni sistemi izhodov za evakuacijske poti – Zahteve in preskusne metode

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 308 S2:2001

Identifikacija žil v kablih in zvijavih vrvicah

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 361 S3:1999

Sistem označevanja kablov

8.7.2016

 

 

 

HD 361 S3:1999/A1:2006

8.7.2016

Opomba 3

 

 

HD 361 S3:1999/AC:1999

 

 

 

Cenelec

HD 368 S1:1978

Neposredno delujoči zapisovalni električni merilni instrumenti s priborom

IEC 60258:1968 + A1:1976

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 549 S1:1989

Konferenčni sistemi – Električne in avdio zahteve

IEC 60914:1988

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 603 S1:1994

Razvodni kabli za naznačeno napetost 0,6 /1 kV

8.7.2016

 

 

 

HD 603 S1:1994/A1:1997

 

 

 

 

HD 603 S1:1994/A2:2003

 

 

 

 

HD 603 S1:1994/A3:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

HD 604 S1:1994

Elektroenergetski kabli za 0,6 /1 kV in 1,9 /3,3  kV s posebnimi požarnimi lastnostmi za rabo v elektrarnah (elektroenergetskih postajah)

8.7.2016

 

 

 

HD 604 S1:1994/A1:1997

 

 

 

 

HD 604 S1:1994/A2:2002

 

 

 

 

HD 604 S1:1994/A3:2005

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

HD 605 S2:2008

Električni kabli – Dodatne preskusne metode

8.7.2016

 

 

 

HD 605 S2:2008/AC:2010

 

 

 

Cenelec

HD 626 S1:1996

Nadzemni razvodni kabli za naznačeno napetost Uo/U(Um): 0,6 /1 (1,2 ) kV

8.7.2016

 

 

 

HD 626 S1:1996/A1:1997

 

 

 

 

HD 626 S1:1996/A2:2002

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

HD 627 S1:1996

Večžilni in večparni kabel za nadzemno in podzemno inštalacijo

8.7.2016

 

 

 

HD 627 S1:1996/A1:2000

 

 

 

 

HD 627 S1:1996/A2:2005

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

HD 639 S1:2002

Električni pribor – Prenosne naprave na preostali (diferenčni) tok brez vgrajene nadtokovne zaščite za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo

IEC 61540:1997 (Spremenjen) + A1:1998 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

HD 639 S1:2002/A1:2003

 

 

 

 

HD 639 S1:2002/A2:2010

8.7.2016

Opomba 3

 

 

HD 639 S1:2002/AC:2003

 

 

 

Cenelec

EN 41003:2008

Posebne varnostne zahteve za opremo, ki se priključuje na telekomunikacijska omrežja oziroma kabelski razdelilni sistem

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-4-2:2001

Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz in 1,6 MHz do 30 MHz – 4-2. del: Nizkonapetostni ločilni filtri – Varnostne zahteve

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A1:2003

 

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A2:2005

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50065-4-7:2005

Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz in 1,6 MHz do 30 MHz – 4-7. del: Prenosni nizkonapetostni ločilni filtri – Varnostne zahteve

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 50085-1:2005

Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za električne inštalacije – 1. del: Splošne zahteve

8.7.2016

 

 

 

EN 50085-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50085-2-1:2006

Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za elektricne inštalacije – 2-1. del: Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za montažo na stene ali stropove

8.7.2016

 

 

 

EN 50085-2-1:2006/A1:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50085-2-2:2008

Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za električne instalacije – 2-2. del: Posebne zahteve za sisteme kabelskih korit in sisteme kabelskih cevi, namenjene za montažo pod tlemi, po golih tleh ali po tleh

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-2-3:2010

Sistemi kabelskih korit in sistemi kabelskih cevi za električne inštalacije – 2-3. del: Posebne zahteve za utorske sisteme kabelskih korit za inštalacije v priključnih omaric

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-2-4:2009

Sistem kabelskih korit in sistem kabelskih cevi za električne instalacije – 2-4. del: Posebne zahteve za podporne drogove

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50106:2008

Varnost gospodinjskih in podobnih električnih aparatov – Posebna pravila za rutinsko preskušanje, ki se nanaša na aparate v okviru standardov EN 60335-1

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50117-1:2002

Koaksialni kabli – 1. del: Rodovna specifikacija

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-1:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 50117-1:2002/A2:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50117-2-1:2005

Koaksialni kabli – 2-1. del: Področna specifikacija za kable v kabelskih razdelilnih omrežjih – Notranji povezovalni kabli za sisteme, ki delujejo v območju 5 MHz do 1 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A2:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50117-2-2:2004

Koaksialni kabli – 2-2. del: Področna specifikacija za kable v kabelskih razdelilnih omrežjih – Zunanji priključni kabli za sisteme, ki delujejo v območju 5 MHz do 1 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A2:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50117-2-3:2004

Koaksialni kabli – 2-3. del: Področna specifikacija za kable v kabelskih razdelilnih omrežjih – Razdelilni in povezovalni kabli za sisteme, ki delujejo v območju 5 MHz do 1 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-3:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-3:2004/A2:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50117-2-4:2004

Koaksialni kabli – 2-4. del: Področna specifikacija za kable v kabelskih razdelilnih omrežjih – Notranji priključni kabli za sisteme, ki delujejo v območju 5 MHz do 3 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A2:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50117-2-5:2004

Koaksialni kabli – 2-5. del: Področna specifikacija za kable v kabelskih razdelilnih omrežjih – Zunanji priključni kabli za sisteme, ki delujejo v območju 5 MHz do 3 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A2:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 50117-2-5:2004/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 50117-3-1:2002

Koaksialni kabli – 3-1. del: Področna specifikacija za kable na področju telekomunikacij – Miniaturni kabli v digitalnih komunikacijskih sistemih

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50117-4-1:2008

Koaksialni kabli – 4-1. del: Področna specifikacija za kable za okablenje BCT v skladu z EN 50173 – Notranji zaključni kabli za sisteme, ki obratujejo s frekvencami 5 MHz – 3 000 MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-4-1:2008/A1:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50117-4-2:2015

Koaksialni kabli – 4-2. del: Področna specifikacija za kable CATV za frekvenco do 6 GHz, ki se uporabljajo v kabelskih razdelilnih omrežjih

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-1:2015

Električna oprema za peči in pomožno opremo – 1. del: Zahteve za zasnovo in inštalacijo naprave

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-2:2015

Električna oprema za peči in pomožna oprema – 2. del: Zahteve za snovanje, razvoj in odobravanje tipa varnostnih naprav in podsistemov

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50178:1997

Elektronska oprema za uporabo v elektroenergetskih inštalacijah

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50214:2006

Plošcati zvijavi kabli, oplašceni s polivinilkloridom

8.7.2016

 

 

 

EN 50214:2006/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 50250:2002

Pretvarjalni adaptorji za industrijsko uporabo

8.7.2016

 

 

 

EN 50250:2002/A1:2015

8.7.2016

Opomba 3

19.1.2018

 

EN 50250:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 50274:2002

Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav – Zaščita pred električnim udarom – Zaščita pred nenamernim neposrednim dotikom nevarnih delov pod napetostjo

8.7.2016

 

 

 

EN 50274:2002/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 50288-1:2013

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 1. del: Rodovna specifikacija

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-1:2013

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 2-1. del: Področna specifikacija za zaslonjene kable z lastnostmi do 100 MHz – Hrbtenični kabli za vodoravno montažo in montažo v stavbah

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-2:2013

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 2-2. del: Področna specifikacija za zaslonjene kable z lastnostmi do 100 MHz – Kabli za delovna območja in povezovalne vrvice

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-1:2013

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 3-1. del: Področna specifikacija za nezaslonjene kable z lastnostmi do 100 MHz – Hrbtenični kabli za vodoravno montažo in montažo v stavbah

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-2:2013

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 3-2. del: Področna specifikacija za nezaslonjene kable z lastnostmi do 100 MHz – Kabli za delovna območja in povezovalne vrvice

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-1:2013

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 4-1. del: Področna specifikacija za zaslonjene kable z lastnostmi do 600 MHz – Hrbtenični kabli za vodoravno montažo in montažo v stavbah

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-2:2013

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 4-2. del: Področna specifikacija za zaslonjene kable z lastnostmi do 600 MHz – Kabli za delovna območja in povezovalne vrvice

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-1:2013

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 5-2. del: Področna specifikacija za zaslonjene kable z lastnostmi do 250 MHz – Hrbtenični kabli za vodoravno montažo in montažo v stavbah

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-2:2013

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 5-2. del: Področna specifikacija za zaslonjene kable z lastnostmi do 250 MHz – Kabli za delovna območja in povezovalne vrvice

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-1:2013

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 6-1. del: Področna specifikacija za nezaslonjene kable z lastnostmi do 250 MHz – Hrbtenični kabli za vodoravno montažo in montažo v stavbah

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-2:2013

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 6-2. del: Področna specifikacija za nezaslonjene kable z lastnostmi do 250 MHz – Kabli za delovna območja in povezovalne vrvice

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-7:2005

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 7. del: Področna specifikacija za instrumentne in krmilne kable

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-8:2012

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 8. del: Specifikacija za kable tipa 1 za zmogljivosti do 2 MHz

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-1:2012

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 9-1. del: Področna specifikacija za zaslonjene kable s karakteristikami do 1 000 MHz – Vodoravni (etažni) in stavbni hrbtenični (medetažni) kabli

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-2:2015

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 9-2. del: Področna specifikacija za zaslonjene kable z lastnostmi od 1 MHz do 1 000 MHz – Kabli za delovna območja in povezovalne vrvice

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-1:2012

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 10-1. del: Področna specifikacija za kable z zmogljivostmi do 500 MHz – Hrbtenični kabli za vodoravno montažo in montažo v zgradbah

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-2:2015

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 10-2. del: Področna specifikacija za zaslonjene kable z lastnostmi od 1 MHz do 500 MHz – Vodoravni (etažni) in stavbni hrbtenični (medetažni) kabli

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-1:2012

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 11-1. del: Področna specifikacija za nezaslonjene kable s karakteristikami do 500 MHz – Vodoravno (etažno) in stavbno hrbtenično (medetažno) ožičenje

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-2:2015

Večelementni kovinski kabli za analogne in digitalne komunikacije in krmiljenje – 11-2. del: Področna specifikacija za nezaslonjene kable z lastnostmi od 1 MHz do 500 MHz – Vodoravni (etažni) in stavbni hrbtenični (medetažni) kabli

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-3:2001

Komunikacijski kabli – Specifikacije za preskušalne metode – 1-3. del: Električne preskušalne metode – Dielektrična trdnost

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-4:2001

Komunikacijski kabli – Specifikacije za preskušalne metode – 1-3. del: Električne preskušalne metode – Izolacijska upornost

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-1:2005

Komunikacijski kabli – 2-1. del: Splošna pravila za načrtovanje in konstrukcijo

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-20:2001

Komunikacijski kabli – 2-20. del: Splošna pravila za načrtovanje in konstrukcija – Splošno

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-21:2001

Komunikacijski kabli – 2-21. del: Skupna pravila za načrtovanje in konstrukcija – Izolacijske PVC zmesi

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016

 

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/AC:2003

 

 

 

Cenelec

EN 50290-2-22:2001

Komunikacijski kabli – 2-22. del: Skupna pravila za načrtovanje in konstrukcija – PVC zmesi za oplaščenje

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-22:2001/A1:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50290-2-23:2013

Komunikacijski kabli – 2-23. del: Skupna pravila načrtovanja in konstrukcija – Izolacija PE

8.7.2016

EN 50290-2-23:2001

Opomba 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-24:2002

Komunikacijski kabli – 2-24. del: Skupna načrtovalska pravila in zgradba – PE-oplaščenje (polietilensko)

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-24:2002/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50290-2-25:2013

Komunikacijski kabli – 2-25. del: Skupna pravila načrtovanja in konstrukcija – Polipropilenske izolacijske zmesi

8.7.2016

EN 50290-2-25:2002

Opomba 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-26:2002

Komunikacijski kabli – 2-26. del: Skupna pravila za načrtovanje in konstrukcija – Brezhalogenske izolacijske zmesi, ki zavirajo gorenje

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-26:2002/A1:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50290-2-27:2002

Komunikacijski kabli – 2-27. del: Skupna pravila za snovanje in konstrukcija – Brezhalogenske termoplastične izolacijske zmesi, ki zavirajo gorenje, za oplaščenje

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50290-2-28:2002

Komunikacijski kabli – 2-28. del: Skupna načrtovalska pravila in konstrukcija – Polnilne zmesi za polnjene kable

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-29:2002

Komunikacijski kabli – 2-28. del: Skupna načrtovalska pravila in konstrukcija – Izolacijske zmesi iz zamreženih PE

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-30:2002

Komunikacijski kabli – 2-28. del: Skupna načrtovalska pravila in konstrukcija – Poli(tetrafluoroetilen-heksafluoropropilen)ska (FEP) izolacija in oplaščenje

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-4-1:2014

Komunikacijski kabli – 4-1. del: Splošno o uporabi kablov – Okoljski pogoji in varnostni vidiki

8.7.2016

EN 50290-4-1:2001

Opomba 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-4-2:2014

Komunikacijski kabli – 4-2. del: Splošno o uporabi kablov – Vodilo za uporabo

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-0:2011

Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov – 0. del: Splošni uvod

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-1:2005

Materiali za izoliranje, oplašcenje in prevleko nizkonapetostnih energetskih kablov – 1. del: Omrežene elastomerne izolacijske mase

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-2-1:2005

Materiali za izoliranje, oplašcenje in prevleko nizkonapetostnih energetskih kablov – 2-1. del: Omrežene elastomerne mase za oplašcenje

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-2-1:2005/A1:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50363-2-2:2005

Materiali za izoliranje, oplašcenje in prevleko nizkonapetostnih energetskih kablov – 2-2. del: Omrežene elastomerne mase za prevleke

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-3:2005

Materiali za izoliranje, oplašcenje in prevleko nizkonapetostnih energetskih kablov – 3. del: PVC-mase za izolacijo

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-3:2005/A1:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50363-4-1:2005

Materiali za izoliranje, oplašcenje in prevleko nizkonapetostnih energetskih kablov – 4-1. del: PVC-mase za oplašcenje

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-4-2:2005

Materiali za izoliranje, oplašcenje in prevleko nizkonapetostnih energetskih kablov – 4-2. del: PVC-mase za prevleke

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-5:2005

Materiali za izoliranje, oplašcenje in prevleko nizkonapetostnih energetskih kablov – 5. del: Brezhalogenske omrežene mase za izolacijo

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-5:2005/A1:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50363-6:2005

Materiali za izoliranje, oplašcenje in prevleko nizkonapetostnih energetskih kablov – 6. del: Brezhalogenske omrežene mase za oplašcenje

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-6:2005/A1:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50363-7:2005

Materiali za izoliranje, oplašcenje in prevleko nizkonapetostnih energetskih kablov – 7. del: Brezhalogenske plastomerne mase za izolacijo

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-8:2005

Materiali za izoliranje, oplašcenje in prevleko nizkonapetostnih energetskih kablov – 8. del: Brezhalogenske plastomerne mase za oplašcenje

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-8:2005/A1:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50363-9-1:2005

Materiali za izoliranje, oplašcenje in prevleko nizkonapetostnih energetskih kablov – 9-1. del: Razlicne mase za izolacijo – Omreženi polivinilklorid (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-1:2005

Materiali za izoliranje, oplašcenje in prevleko nizkonapetostnih energetskih kablov – 10-1. del: Razlicne mase za oplašcenje – Omreženi polivinilklorid (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-2:2005

Materiali za izoliranje, oplašcenje in prevleko nizkonapetostnih energetskih kablov – 10-2. del: Razlicne mase za oplašcenje – Plastomerni poliuretan

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50364:2010

Omejevanje izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem naprav, ki delujejo v frekvenčnem obsegu od 0 Hz do 300 GHz in se uporabljajo za elektronski nadzor blaga (EAS), radiofrekvenčno razpoznavanje (RFID) in podobne namene

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50369:2005

Sistemi kanalov z neprepustnim oplaščenjem za električne inštalacije

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50395:2005

Metode za preskušanje električnih lastnosti nizkonapetostnih energetskih kablov

8.7.2016

 

 

 

EN 50395:2005/A1:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50396:2005

Metode za preskušanje neelektričnih lastnosti nizkonapetostnih energetskih kablov

8.7.2016

 

 

 

EN 50396:2005/A1:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50406-1:2004

Večparni kabli do končnega uporabnika, uporabljeni v telekomunikacijskih omrežjih z visokimi bitnimi hitrostmi prenosa – 1. del: Nadzemni kabli

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50406-2:2004

Večparni kabli do končnega uporabnika, uporabljeni v telekomunikacijskih omrežjih z visokimi bitnimi hitrostmi – 2. del: Cevni in vkopani kabli

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-1:2004

Večparni kabli, uporabljeni v telekomunikacijskih omrežjih z visokimi bitnimi hitrostmi z digitalnim dostopom – 1. del: Zunanji kabli

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-3:2014

Večparni kabli za dostopovna telekomunikacijska omrežja z velikimi bitnimi hitrostmi – 2. del: Večparni/četverčni kabli za napeljavo v jaških večstanovanjskih enot pri izvajanju univerzalne storitve, xDSL in aplikacij do prenosnih hitrosti 100 Mbit po IP

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Stikala za gospodinjstva in podobne nepremične električne inštalacije -Spremljevalni standard – Stikala in podoben pribor za uporabo v stanovanjskih in stavbnih elektronskih sistemih (HBES)

8.7.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

 

 

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 50441-1:2012

Kabli za notranjo stanovanjsko telekomunikacijsko montažo – 1. del: Nezaslonjeni kabli – 1. stopnja

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-2:2012

Kabli za notranjo stanovanjsko telekomunikacijsko montažo – 2. del: Zaslonjeni kabli – 2. stopnja

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-3:2006

Kabli za notranjo stanovanjsko telekomunikacijsko montažo – 3. del: Zaslonjeni kabli – 3. stopnja

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-4:2012

Kabli za notranjo stanovanjsko telekomunikacijsko montažo – 4. del: Kabli za frekvence do 1 200 MHz – 4. stopnja

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50445:2008

Standard za družino proizvodov za prikaz skladnosti opreme za uporovno varjenje, obločno varjenje in sorodne procese z osnovnimi mejnimi vrednostmi glede izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem (0 Hz–30 GHz)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-3:2009

Splošne zahteve za stanovanjske in stavbne elektronske sisteme (HBES) in sisteme za nadzor in avtomatizacijo stavb (BACS) – 3. del: Zahteve za električno varnost

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-4-1:2012

Splošne zahteve za stanovanjske in stavbne elektronske sisteme (HBES) in stavbne sisteme avtomatizacije in nadzora (BACS) – 4-1. del: Sistemski pregled – Zahteve splošne funkcionalne varnosti za proizvode, ki so namenjeni za vgradnjo v HBES in BACS

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-6-1:2014

Splošne zahteve za stanovanjske in stavbne elektronske sisteme (HBES) in sisteme za avtomatizacijo in regulacijo stavb (BACS) – 6-1. del: Inštalacije HBES – Inštalacije in načrtovanje

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50497:2007

Priporočena preskusna metoda za ocenjevanje rizika izločanja mehčal pri s PVC izoliranih in oplaščenih kablov

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50520:2009

Prekrivne plošče in folije za zaščito in opozarjanje na položaj kablov ali zasutih kanalov v podzemnih napeljavah

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-1:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 1. del: Splošne zahteve

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-11:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (Uo/U) – 2-11. del: Kabli za splošno uporabo – Zvijavi kabli s termoplastično PVC izolacijo

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-12:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (Uo/U) – 2-12. del: Kabli za splošno uporabo – Raztegljivi priključni vodi s termoplastično PVC izolacijo

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-21:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (Uo/U) – 2-21. del: Kabli za splošno uporabo – Zvijavi kabli z zamreženo elastomerno izolacijo

8.7.2016

 

 

 

EN 50525-2-21:2011/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 50525-2-22:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 2-22. del: Kabli za splošno uporabo – Pleteni kabli visoke stopnje zvijavosti z zamrežno elastomerno izolacijo

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-31:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 2-31. del: Kabli za splošno uporabo – Enožilni neoplaščeni kabli s termoplastično PVC izolacijo

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-41:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 2-41. del: Kabli za splošno uporabo – Enožilni kabli z zamreženo izolacijo iz silikonske gume

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-42:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 2-42. del: Kabli za splošno uporabo – Enožilni neoplaščeni kabli z zamreženo EVA izolacijo

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-51:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 2-51. del: Kabli za splošno uporabo – Proti olju odporni signalni kabli s termoplastično PVC izolacijo

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-71:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 2-71. del: Kabli za splošno uporabo – Ploščate opletene niti s termoplastično PVC izolacijo

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-72:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 2-72. del: Kabli za splošno uporabo – Ploščati deljivi kabli (vrvice) s termoplastično PVC izolacijo

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-81:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 2-81. del: Kabli za splošno uporabo – Kabli za obločno varjenje z zamreženo elastomerno prevleko

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-82:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 2-82. del: Kabli za splošno uporabo – Kabli z zamreženo elastomerno izolacijo za okrasne verige

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-83:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V – 2-83. del: Kabli za splošno uporabo – Večžilni kabli z zamreženo elastomerno izolacijo iz silikonske gume

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-11:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 3-11. del: Kabli s posebnimi ognjevarnimi lastnostmi – Zvijavi kabli s termoplastično izolacijo brez halogenov in z nizko emisijo dima

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-21:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 3-21. del: Kabli s posebnimi ognjevarnimi lastnostmi – Zvijavi kabli z zamreženo izolacijo brez halogeno in z nizko emisijo dima

8.7.2016

 

 

 

EN 50525-3-21:2011/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 50525-3-31:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 3-31. del: Kabli s posebnimi ognjevarnimi lastnostmi – Enožilni neoplaščeni kabli s termoplastično izolacijo brez halogenov in z nizko emisijo dima

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-41:2011

Električni kabli – Nizkonapetostni energetski kabli z nazivno napetostjo do vključno 450/750 V (U0/U) – 3-41. del: Kabli s posebnimi ognjevarnimi lastnostmi – Enožilni neoplaščeni kabli z zamreženo izolacijo brez halogenov in z nizko emisijo dima

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50539-11:2013

Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari – Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za specifične aplikacije, vključno z enosmernimi – 11. del: Zahteve in preskusi za SPD v fotovoltaičnih aplikacijah

8.7.2016

 

 

 

EN 50539-11:2013/A1:2014

8.7.2016

Opomba 3

25.7.2017

Cenelec

EN 50550:2011

Močnostna frekvenčna prenapetostna zaščitna naprava za gospodinjsko in podobno uporabo (POP)

8.7.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

8.7.2016

Opomba 3

28.7.2017

 

EN 50550:2011/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 50556:2011

Sistemi prometne signalizacije

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50557:2011

Naprave za avtomatski ponovni vklop odklopnikov – Odklopniki na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (RCBOs) – Odklopniki na diferenčni tok (RCCBs) za gospodinjsko in podobno uporabo (ARDs)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50565-1:2014

Električni kabli – Vodilo za uporabo kablov z naznačeno napetostjo, ki ne presega 450/750 V – 1. del: Splošna navodila

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Opomba 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50565-2:2014

Električni kabli – Navodilo za uporabo kablov z naznačeno napetostjo, ki ne presega 450/750 V – 2. del: Podrobno navodilo za vrste kablov po EN 50525

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Opomba 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50615:2015

Preskusi na napravah za preprečevanje in gašenje požarov na kuhalnih ploščah

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50618:2014

Električni kabli za fotonapetostne sisteme

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Električni rotacijski stroji – 1. del: Nazivni podatki in preskus lastnosti (IEC 60034-1:2010, spremenjen)

IEC 60034-1:2010 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60034-5:2001

Rotacijski električni stroji – 5. del: Stopnje zaščite, ki jih zagotavlja integralna konstrukcija električnih rotacijskih strojev – Razvrstitev

IEC 60034-5:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-5:2001/A1:2007

IEC 60034-5:2000/A1:2006

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60034-6:1993

Rotacijski električni stroji – 6. del: Hladilne metode (koda IC)

IEC 60034-6:1991

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-7:1993

Rotacijski električni stroji – 7. del: Razvrstitev konstrukcijskih tipov in načinov pritrditve (koda IM)

IEC 60034-7:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-7:1993/A1:2001

IEC 60034-7:1992/A1:2000

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60034-8:2007

Rotacijski električni stroji – 8. del: Oznake priključkov in smeri vrtenja (rotacije)

IEC 60034-8:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-8:2007/A1:2014

IEC 60034-8:2007/A1:2014

8.7.2016

Opomba 3

24.4.2017

Cenelec

EN 60034-9:2005

Rotacijski električni stroji – 9. del: Mejne vrednosti hrupa

IEC 60034-9:2003 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-9:2005/A1:2007

IEC 60034-9:2003/A1:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60034-11:2004

Rotacijski električni stroji – 11. del: Toplotna zaščita

IEC 60034-11:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-12:2002

Rotacijski električni stroji – 12. del: Zagonske lastnosti enohitrostnih trifaznih indukcijskih motorjev s kletko za napetosti do in vključno 690 V, 50 Hz

IEC 60034-12:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-12:2002/A1:2007

IEC 60034-12:2002/A1:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60034-14:2004

Rotacijski električni stroji – 14. del: Mehanične vibracije nekaterih strojev z gredmi, visokimi 56 mm in več – Meritve, vrednotenje in omejitve intenzivnosti vibracij

IEC 60034-14:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-14:2004/A1:2007

IEC 60034-14:2003/A1:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60051-2:1989

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor – 2. del: Posebne zahteve za ampermetre in voltmetre

IEC 60051-2:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-3:1989

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor – 3. del: Posebne zahteve za vatmetre in varmetre

IEC 60051-3:1984

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-3:1989/A1:1995

IEC 60051-3:1984/A1:1994

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60051-4:1989

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor – 4. del: Posebne zahteve za merilnike frekvence

IEC 60051-4:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-5:1989

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor – 5. del: Posebne zahteve za merilnike faze, merilnike močnostnega faktorja in za sinhroskope

IEC 60051-5:1985

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-6:1989

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor – 6. del: Posebne zahteve za ohmmetre (merilnike impedance) in merilnike konduktance

IEC 60051-6:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-7:1989

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor – 7. del: Posebne zahteve za večfunkcijske instrumente

IEC 60051-7:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-8:1989

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor – 8. del: Posebne zahteve za pribor

IEC 60051-8:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-9:1989

Neposredni kazalni analogni električni merilni instrumenti in njihov pribor – 9. del: Priporočene preskusne metode

IEC 60051-9:1988

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-9:1989/A1:1995

IEC 60051-9:1988/A1:1994

 

 

 

 

EN 60051-9:1989/A2:1995

IEC 60051-9:1988/A2:1995

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60110-1:1998

Močnostni kondenzatorji za indukcijske grelne inštalacije – 1. del: Splošno

IEC 60110-1:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60127-1:2006

Miniaturne varovalke – 1. del: Definicije za miniaturne varovalke in splošne zahteve za miniaturne vložke*

IEC 60127-1:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60127-1:2006/A1:2011

IEC 60127-1:2006/A1:2011

 

 

 

 

EN 60127-1:2006/A2:2015

IEC 60127-1:2006/A2:2015

8.7.2016

Opomba 3

25.3.2018

Cenelec

EN 60127-2:2014

Miniaturne varovalke – 2. del: Taljivi vložki varovalke

IEC 60127-2:2014

8.7.2016

EN 60127-2:2003

+ A1:2003

+ A2:2010

Opomba 2.1

24.10.2017

Cenelec

EN 60127-4:2005

Miniaturne varovalke – 4. del: Univerzalni modularni taljivi vložki (UMF) – Vtični in površinsko namestljivi tipi

IEC 60127-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60127-4:2005/A1:2009

IEC 60127-4:2005/A1:2008

 

 

 

 

EN 60127-4:2005/A2:2013

IEC 60127-4:2005/A2:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60127-6:2014

Miniaturne varovalke – 6. del: Ohišja varovalk za miniaturne taljive vložke

IEC 60127-6:2014

8.7.2016

EN 60127-6:1994

+ A1:1996

+ A2:2003

Opomba 2.1

8.10.2017

Cenelec

EN 60127-7:2016

Miniaturne varovalke – 7. del: Miniaturni taljivi vložki za posebne namene (IEC 60127-7:2015)

IEC 60127-7:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60143-2:2013

Serijski kondenzatorji za elektroenergetske sisteme – 2. del: Zaščitna oprema za baterije serijskih kondenzatorjev

IEC 60143-2:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60155:1995

Tlivni starterji za fluorescenčne sijalke

IEC 60155:1993

8.7.2016

 

 

 

EN 60155:1995/A1:1995

IEC 60155:1993/A1:1995

 

 

 

 

EN 60155:1995/A2:2007

IEC 60155:1993/A2:2006

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2005, spremenjen)

IEC 60204-1:2005 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 32. del: Posebne zahteve za dvigovalne stroje (IEC 60204-32:2008)

IEC 60204-32:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60215:1989

Varnostne zahteve za radijsko oddajno opremo

IEC 60215:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

 

 

 

 

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60228:2005

Vodniki izoliranih kablov

IEC 60228:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60228:2005/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60238:2004

Okovi za žarnice in sijalke z Edisonovim navojem

IEC 60238:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60238:2004/A1:2008

IEC 60238:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60238:2004/A2:2011

IEC 60238:2004/A2:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60238:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60252-1:2011

Kondenzatorji izmeničnih motorjev – 1. del: Splošno – Delovanje, preskušanje in ocenjevanje – Varnostne zahteve – Navodilo za namestitev in delovanje (IEC 60252-1:2010)

IEC 60252-1:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60252-1:2011/A1:2013

IEC 60252-1:2010/A1:2013

8.7.2016

Opomba 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60252-2:2011

Izmenični kondenzatorji za motorje – 2. del: Zaganjalni kondenzatorji (IEC 60252-2:2010)

IEC 60252-2:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60252-2:2011/A1:2013

IEC 60252-2:2010/A1:2013

8.7.2016

Opomba 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60255-27:2014

Merilni releji in zaščitna oprema – 27. del: Zahteve za varnost izdelka

IEC 60255-27:2013

8.7.2016

EN 60255-5:2001

EN 60255-27:2005

Opomba 2.1

19.11.2016

Cenelec

EN 60269-1:2007

Nizkonapetostne varovalke – 1. del: Splošne zahteve

IEC 60269-1:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60269-1:2007/A1:2009

IEC 60269-1:2006/A1:2009

 

 

 

 

EN 60269-1:2007/A2:2014

IEC 60269-1:2006/A2:2014

8.7.2016

Opomba 3

4.8.2017

Cenelec

HD 60269-2:2013

Nizkonapetostne varovalke – 2. del: Dodatne zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo strokovne osebe (uporaba varovalk zlasti v industriji) – Primeri tipov standardiziranih varovalk od A do K (IEC 60269-2:2013, spremenjen)

IEC 60269-2:2013 (Spremenjen)

8.7.2016

HD 60269-2:2010

Opomba 2.1

15.8.2016

Cenelec

HD 60269-3:2010

Nizkonapetostne varovalke – 3. del: Dodatne zahteve za varovalke, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe (uporaba varovalk zlasti v gospodinjstvu in podobnih okoljih) – Razdelki od A do F: Primeri tipov standardiziranih varovalk (IEC 60269-3:2010, spremenjen)

IEC 60269-3:2010 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

HD 60269-3:2010/A1:2013

IEC 60269-3:2010/A1:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60269-4:2009

Nizkonapetostne varovalke – 4. del: Dodatne zahteve za taljive vložke za zaščito polprevodniških naprav (IEC 60269-4:2009)

IEC 60269-4:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60269-4:2009/A1:2012

IEC 60269-4:2009/A1:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60269-6:2011

Nizkonapetostne varovalke – 6. del: Dopolnilne zahteve za taljive vložke za zaščito sončnih fotonapetostnih energijskih sistemov

IEC 60

IEC 60269-6:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60309-1:1999

Vtiči, vtičnice in spojke za industrijsko uporabo – 1. del: Splošne zahteve

IEC 60309-1:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-1:1999/A1:2007

IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60309-1:1999/A2:2012

IEC 60309-1:1999/A2:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60309-2:1999

Vtiči, vtičnice in spojke za industrijo – 2. del: Zahteve za medsebojno dimenzijsko zamenljivost pribora s čepki in kontaktnimi pušami

IEC 60309-2:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-2:1999/A1:2007

IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60309-2:1999/A2:2012

IEC 60309-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60309-4:2007

Vtiči, vtičnice in spojke za industrijsko rabo – 4. del: Vtičnice in konektorji s stikalom in z zaklepom ali brez njega

IEC 60309-4:2006 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-4:2007/A1:2012

IEC 60309-4:2006/A1:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60320-1:2001

Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za podobne splošne namene – 1. del: Splošne zahteve

IEC 60320-1:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 60320-1:2001/A1:2007

IEC 60320-1:2001/A1:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60320-2-1:2000

Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za podobne splošne namene – 2-1: del: Spojke za šivalne stroje

IEC 60320-2-1:2000

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60320-2-2:1998

Aparatne spojke za uporabo v gospodinjstvu in za podobne splošne namene – 2-2. del: Povezovalne spojke za gospodinjsko in podobno opremo

IEC 60320-2-2:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60320-2-4:2006

Aparatne spojke za gospodinjstva in podobne splošne namene – 2-4. del: Aparatne spojke, izdelane v odvisnosti od mase aparata

IEC 60320-2-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60320-2-4:2006/A1:2009

IEC 60320-2-4:2005/A1:2009

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60332-1-1:2004

Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih razmerah – 1-1. del: Preskus navpičnega širjenja ognja po posamezni izolirani žici ali kablu – Preskuševalna naprava

IEC 60332-1-1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60332-1-1:2004/A1:2015

IEC 60332-1-1:2004/A1:2015

8.7.2016

Opomba 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-2:2004

Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih razmerah – 1-2. del: Preskus navpičnega širjenja ognja po posamezni izolirani žici ali kablu – Postopek za predmešani plamen 1 kW

IEC 60332-1-2:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60332-1-2:2004/A1:2015

IEC 60332-1-2:2004/A1:2015

8.7.2016

Opomba 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-3:2004

Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih razmerah – 1-3. del: Preskus navpičnega širjenja ognja po posamezni izolirani žici ali kablu – Postopek za ugotavljanje gorečih kapljic/delcev

IEC 60332-1-3:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-2-1:2004

Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih razmerah – 2-1. del: Preskus navpičnega širjenja ognja po posamezni majhni izolirani žici ali kablu – Preskuševalna naprava

IEC 60332-2-1:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-2-2:2004

Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih razmerah – 2-2. del: Preskus navpičnega širjenja ognja po posamezni majhni izolirani žici ali kablu – Postopek z difuzijskim plamenom

IEC 60332-2-2:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-10:2009

Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih razmerah – 3-10. del: Preskus navpičnega širjenja ognja po navpično pritrjenih snopih žic ali kablov – Preskuševalna naprava (IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008)

IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-21:2009

Preskusi na električnih kablih v požarnih razmerah – 3-21. del: Preskus navpičnega širjenja ognja po navpično pritrjenih snopih žic ali kablov – Kategorija A F/R (IEC 60332-3-21:2000, spremenjen)

IEC 60332-3-21:2000 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-22:2009

Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih razmerah – 3-22. del: Preskus navpičnega širjenja ognja po navpično pritrjenih snopih žic ali kablov – Kategorija A (IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008)

IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-23:2009

Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih razmerah – 3-23. del: Preskus navpičnega širjenja ognja po navpično pritrjenih snopih žic ali kablov – Kategorija B (IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008)

IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-24:2009

Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih razmerah – 3-24. del: Preskus navpičnega širjenja ognja po navpično pritrjenih snopih žic ali kablov – Kategorija C (IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008)

IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60332-3-25:2009

Preskusi na električnih kablih in kablih iz optičnih vlaken v požarnih razmerah – 3-25. del: Preskus navpičnega širjenja ognja po navpično pritrjenih snopih žic ali kablov – Kategorija D (IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008)

IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60335-1:2010, spremenjen)

IEC 60335-1:2010 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2012/A11:2014

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-2:2010

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-2. del: Posebne zahteve za sesalnike prahu in aparate za čiščenje s sesanjem vode

IEC 60335-2-2:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

IEC 60335-2-2:2009/A1:2012

 

 

 

 

EN 60335-2-2:2010/A11:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-3:2016

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-3. del: Posebne zahteve za električne likalnike

IEC 60335-2-3:2012 (Spremenjen)

8.7.2016

EN 60335-2-3:2002

+ A11:2010

+ A1:2005

+ A2:2008

Opomba 2.1

5.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-4:2010

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-4. del: Posebne zahteve za centrifuge (IEC 60335-2-4:2008, spremenjen)

IEC 60335-2-4:2008 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

IEC 60335-2-4:2008/A1:2012 (Spremenjen)

8.7.2016

Opomba 3

12.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-5:2015

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-5. del: Posebne zahteve za pomivalne stroje

IEC 60335-2-5:2012 (Spremenjen)

8.7.2016

EN 60335-2-5:2003

+ A11:2009

+ A12:2012

+ A1:2005

+ A2:2008

Opomba 2.1

9.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-6:2015

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-6. del: Posebne zahteve za nepremične štedilnike, kuhalnike, pečice in podobne aparate

IEC 60335-2-6:2014 (Spremenjen)

8.7.2016

EN 60335-2-6:2003

+ A11:2010

+ A12:2012

+ A13:2013

+ A1:2005

+ A2:2008

Opomba 2.1

9.2.2018

Cenelec

EN 60335-2-7:2010

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-7. del: Posebne zahteve za pralne stroje

IEC 60335-2-7:2008 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

IEC 60335-2-7:2008/A1:2011 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2015

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-8. del: Posebne zahteve za električne brivnike, strižnike za lase in podobno

IEC 60335-2-8:2012 (Spremenjen)

8.7.2016

EN 60335-2-8:2003

+ A1:2005

+ A2:2008

Opomba 2.1

20.7.2018

 

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

IEC 60335-2-8:2012/A1:2015

8.7.2016

Opomba 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-9:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-9. del: Posebne zahteve za žare, opekače in podobne prenosne aparate za pripravo hrane

IEC 60335-2-9:2002 (Spremenjen)

8.9.2017

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A1:2004

IEC 60335-2-9:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A2:2006

IEC 60335-2-9:2002/A2:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

8.9.2017

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011

 

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

 

 

 

Omejitev:

Uporaba naslednjih delov standarda EN 60335-2-9:2003, kakor je bil nazadnje spremenjen z A13:2010, ne ustvarja domneve o skladnosti z varnostnimi cilji iz točke 1(c) Priloge I k Direktivi 2014/35/EU v povezavi s točko 2(b) navedene priloge:

sprotne opombe b iz tabele Z101 v oddelku 11,

delov oddelka 7.1, ki se nanašajo na sprotno opombo b iz tabele Z101,

delov oddelka 11.Z10x, ki se nanašajo na odprtine za prezračevanje.

Cenelec

EN 60335-2-10:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-10. del: Posebne zahteve za stroje za nego tal in za stroje za mokro ščetkanje

IEC 60335-2-10:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-10:2003/A1:2008

IEC 60335-2-10:2002/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-11:2010

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-11. del: Posebne zahteve za bobenske sušilnike

IEC 60335-2-11:2008 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

IEC 60335-2-11:2008/A1:2012 (Spremenjen)

8.7.2016

Opomba 3

24.2.2017

 

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-12:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-12. del: Posebne zahteve za grelne plošče in podobne aparate

IEC 60335-2-12:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

IEC 60335-2-12:2002/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-13:2010

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-13. del: Posebne zahteve za cvrtnike, ponve za cvrtje in podobne aparate

IEC 60335-2-13:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-15. del: Posebne zahteve za aparate za gretje tekočin

IEC 60335-2-15:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-16:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-16. del: Posebne zahteve za drobilnike odpadne hrane

IEC 60335-2-16:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

IEC 60335-2-16:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

IEC 60335-2-16:2002/A2:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-17:2013

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-17. del: Posebne zahteve za grelne odeje, blazine in podobne zvijave grelne aparate

IEC 60335-2-17:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-21:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-21. del: Posebne zahteve za akumulacijske grelnike vode

IEC 60335-2-21:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A1:2005

IEC 60335-2-21:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A2:2008

IEC 60335-2-21:2002/A2:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-23. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože ali las

IEC 60335-2-23:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A1:2008

IEC 60335-2-23:2003/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Spremenjen)

8.7.2016

Opomba 3

29.9.2017

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-25:2012

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-25. del: Posebne zahteve za mikrovalovne pečice, vključno s kombiniranimi mikrovalovnimi pečicami (IEC 60335-2-25:2010, spremenjen)

IEC 60335-2-25:2010 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-25:2012/A1:2015

IEC 60335-2-25:2010/A1:2014

8.7.2016

Opomba 3

16.9.2017

 

EN 60335-2-25:2012/A2:2016

IEC 60335-2-25:2010/A2:2015

8.7.2016

Opomba 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-26:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-26. del: Posebne zahteve za ure

IEC 60335-2-26:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-26:2003/A1:2008

IEC 60335-2-26:2002/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-27:2013

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-27. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože z ultravijoličnim in infrardečim sevanjem

IEC 60335-2-27:2009 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-28:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-28. del: Posebne zahteve za šivalne stroje

IEC 60335-2-28:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

IEC 60335-2-28:2002/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-29:2004

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-29. del: Posebne zahteve za polnilnike baterij

IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

IEC 60335-2-29:2002/A2:2009

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-30:2009

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-30. del: Posebne zahteve za sobne grelnike (IEC 60335-2-30:2009)

IEC 60335-2-30:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-31:2014

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-31. del: Posebne zahteve za kuhinjske nape

IEC 60335-2-31:2012 (Spremenjen)

8.7.2016

EN 60335-2-31:2003

+ A1:2006

+ A2:2009

Opomba 2.1

28.4.2017

Cenelec

EN 60335-2-32:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-32. del: Posebne zahteve za masažne aparate

IEC 60335-2-32:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-32:2003/A1:2008

IEC 60335-2-32:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-32:2003/A2:2015

IEC 60335-2-32:2002/A2:2013 (Spremenjen)

8.7.2016

Opomba 3

11.11.2017

Cenelec

EN 60335-2-34:2013

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-34. del: Posebne zahteve za motorne kompresorje

IEC 60335-2-34:2012

8.7.2016

EN 60335-2-34:2002

+ A11:2004

+ A1:2005

+ A2:2009

Opomba 2.1

27.6.2018

Cenelec

EN 60335-2-35:2016

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-35. del: Posebne zahteve za pretočne grelnike vode

IEC 60335-2-35:2012 (Spremenjen)

8.7.2016

EN 60335-2-35:2002

+ A1:2007

+ A2:2011

Opomba 2.1

12.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-36. del: Posebne zahteve za komercialne električne štedilnike, pečice, kuhalne plošče in njihove elemente

IEC 60335-2-36:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A1:2004

IEC 60335-2-36:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A2:2008

IEC 60335-2-36:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-37. del: Posebne zahteve za komercialne električne cvrtnike

IEC 60335-2-37:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A1:2008

IEC 60335-2-37:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-38:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-38. del: Posebne zahteve za komercialne električne plošče in žare

IEC 60335-2-38:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-38:2003/A1:2008

IEC 60335-2-38:2002/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-39:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-39. del: Posebne zahteve za komercialne električne večnamenske kuhalne posode

IEC 60335-2-39:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A1:2004

IEC 60335-2-39:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A2:2008

IEC 60335-2-39:2002/A2:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-39:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-40. del: Posebne zahteve za električne toplotne črpalke, klimatske naprave in razvlažilnike zraka

IEC 60335-2-40:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-41:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-41. del: Posebne zahteve za črpalke

IEC 60335-2-41:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-41:2003/A1:2004

IEC 60335-2-41:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-41:2003/A2:2010

IEC 60335-2-41:2002/A2:2009

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-42. del: Posebne zahteve za komercialne električne pečice s prisilnim kroženjem zraka, parne kuhalnike in pečice s kroženjem pare

IEC 60335-2-42:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A1:2008

IEC 60335-2-42:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-43:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-43. del: Posebne zahteve za sušilnike oblačil in brisač

IEC 60335-2-43:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-43:2003/A1:2006

IEC 60335-2-43:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-43:2003/A2:2008

IEC 60335-2-43:2002/A2:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-44:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-44. del: Posebne zahteve za električne likalne stroje

IEC 60335-2-44:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-44:2002/A1:2008

IEC 60335-2-44:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-44:2002/A2:2012

IEC 60335-2-44:2002/A2:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-45:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-45. del: Posebne zahteve za prenosna električna grelna orodja in podobne aparate

IEC 60335-2-45:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-45:2002/A1:2008

IEC 60335-2-45:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-45:2002/A2:2012

IEC 60335-2-45:2002/A2:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-47. del: Posebne zahteve za komercialne električne kotle

IEC 60335-2-47:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

IEC 60335-2-47:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-48. del: Posebne zahteve za komercialne električne žare in opekače

IEC 60335-2-48:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

IEC 60335-2-48:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-49. del: Posebne zahteve za komercialne gostinske električne grelne omare

IEC 60335-2-49:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

IEC 60335-2-49:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-50:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-50. del: Posebne zahteve za komercialne električne vodne kopeli za gretje hrane

IEC 60335-2-50:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-50:2003/A1:2008

IEC 60335-2-50:2002/A1:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-51:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-51. del: Posebne zahteve za vgrajene obtočne črpalke za grelne sisteme in vodovodne napeljave

IEC 60335-2-51:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-51:2003/A1:2008

IEC 60335-2-51:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-51:2003/A2:2012

IEC 60335-2-51:2002/A2:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-52:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-52. del: Posebne zahteve za aparate za ustno nego

IEC 60335-2-52:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

IEC 60335-2-52:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-53:2011

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-53. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za savne in infrardeče kabine (IEC 60335-2-53:2011)

IEC 60335-2-53:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-54:2008

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-54. del: Posebne zahteve za aparate za čiščenje površin s tekočinami ali paro

IEC 60335-2-54:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-54:2008/A1:2015

IEC 60335-2-54:2008/A1:2015

8.7.2016

Opomba 3

9.9.2018

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012

8.7.2016

Opomba 3

30.4.2016

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-55:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-55. del: Posebne zahteve za električne aparate za uporabo v akvarijih in vrtnih ribnikih

IEC 60335-2-55:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

IEC 60335-2-55:2002/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-56:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-56. del: Posebne zahteve za projektorje in podobne aparate

IEC 60335-2-56:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-56:2003/A1:2008

IEC 60335-2-56:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-56:2003/A2:2014

IEC 60335-2-56:2002/A2:2014

8.7.2016

Opomba 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-58:2005

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-58. del: Posebne zahteve za komercialne električne pomivalne stroje

IEC 60335-2-58:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-59:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-59. del: Posebne zahteve za uničevalnike insektov

IEC 60335-2-59:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

IEC 60335-2-59:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

IEC 60335-2-59:2002/A2:2009

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-60:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-60. del: Posebne zahteve za vrtinčne kopeli in vrtinčne termalne kopeli

IEC 60335-2-60:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A1:2005

IEC 60335-2-60:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A2:2008

IEC 60335-2-60:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A11:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-60:2003/A12:2010

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-61:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-61. del: Posebne zahteve za termoakumulacijske grelnike prostorov

IEC 60335-2-61:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

IEC 60335-2-61:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

IEC 60335-2-61:2002/A2:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-62:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-62. del: Posebne zahteve za komercialna električna pomivalna korita

IEC 60335-2-62:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-62:2003/A1:2008

IEC 60335-2-62:2002/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60335-2-62:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-65. del: Posebne zahteve aparate za čiščenje zraka

IEC 60335-2-65:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A1:2008

IEC 60335-2-65:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-66:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-66. del: Posebne zahteve za grelnike vodnih postelj

IEC 60335-2-66:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

IEC 60335-2-66:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

IEC 60335-2-66:2002/A2:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-70:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-70. del: Posebne zahteve za molzne aparate

IEC 60335-2-70:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-71:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-71. del: Posebne zahteve za električne grelne aparate za vzrejo in rejo živali

IEC 60335-2-71:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-71:2003/A1:2007

IEC 60335-2-71:2002/A1:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-73:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-73. del: Posebne zahteve za pritrjene potopne grelnike

IEC 60335-2-73:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

IEC 60335-2-73:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

IEC 60335-2-73:2002/A2:2009

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-74:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-74. del: Posebne zahteve za prenosne potopne grelnike

IEC 60335-2-74:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

IEC 60335-2-74:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

IEC 60335-2-74:2002/A2:2009

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-75:2004

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-75. del: Posebne zahteve za komercialne aparate za prodajo hrane in pijače in prodajne avtomate

IEC 60335-2-75:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A1:2005

IEC 60335-2-75:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A2:2008

IEC 60335-2-75:2002/A2:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A11:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-75:2004/A12:2010

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-78:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-78. del: Posebne zahteve za zunanje ražnje

IEC 60335-2-78:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

IEC 60335-2-78:2002/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-80:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-80. del: Posebne zahteve za ventilatorje

IEC 60335-2-80:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-80:2003/A1:2004

IEC 60335-2-80:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-80:2003/A2:2009

IEC 60335-2-80:2002/A2:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-81:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-81. del: Posebne zahteve za grelnike nog in grelna pregrinjala

IEC 60335-2-81:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-81:2003/A1:2007

IEC 60335-2-81:2002/A1:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-81:2003/A2:2012

IEC 60335-2-81:2002/A2:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-82:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-82. del: Posebne zahteve za delovne stroje in stroje za zabavo

IEC 60335-2-82:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

IEC 60335-2-82:2002/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-83:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-83. del: Splošne zahteve za ogrevanje strešnih žlebov

IEC 60335-2-83:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-83:2002/A1:2008

IEC 60335-2-83:2001/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-84:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-84. del: Posebne zahteve za stranišča

IEC 60335-2-84:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

IEC 60335-2-84:2002/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-85:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-85. del: Posebne zahteve za parne aparate za tkanine

IEC 60335-2-85:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

IEC 60335-2-85:2002/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-86:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-86. del: Posebne zahteve za električne ribiške stroje

IEC 60335-2-86:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-86:2003/A1:2005

IEC 60335-2-86:2002/A1:2005

 

 

 

 

EN 60335-2-86:2003/A2:2016

IEC 60335-2-86:2002/A2:2012

8.7.2016

Opomba 3

19.2.2019

 

EN 60335-2-86:2003/A11:2016

8.7.2016

Opomba 3

16.11.2018

Cenelec

EN 60335-2-87:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-87. del: Posebne zahteve za električno opremo za omamljanje živali

IEC 60335-2-87:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

IEC 60335-2-87:2002/A1:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-88:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-88. del: Posebne zahteve za vlažilnike zraka, namenjene za uporabo v grelnih, prezračevalnih ali klimatskih sistemih

IEC 60335-2-88:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-90:2006

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-90. del: Posebne zahteve za komercialne mikrovalovne pečice

IEC 60335-2-90:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-90:2006/A1:2010

IEC 60335-2-90:2006/A1:2010

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-96:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-96. del: Posebne zahteve za grelne elemente z zvijavimi ploščami za sobno gretje

IEC 60335-2-96:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A1:2004

IEC 60335-2-96:2002/A1:2003

 

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A2:2009

IEC 60335-2-96:2002/A2:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Gospodinjski in podobni elektricni aparati – Varnost – 2-97. del: Posebne zahteve za gonilnike (motorje) za roloje, ponjave, sencnike in podobno opremo

IEC 60335-2-97:2002 (Spremenjen) + A1:2004 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A2:2010

IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A11:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

8.7.2016

Opomba 3

29.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-98:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-98. del: Posebne zahteve za vlažilnike

IEC 60335-2-98:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

IEC 60335-2-98:2002/A1:2004

 

 

 

 

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

IEC 60335-2-98:2002/A2:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-99:2003

Gospodinjski in podobni električni aparati- Varnost – 2-99. del: Posebne zahteve za komercialne električne kuhinjske nape

IEC 60335-2-99:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-101:2002

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-101. del: Posebne zahteve za vlažilnike zraka

IEC 60335-2-101:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A1:2008

IEC 60335-2-101:2002/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A2:2014

IEC 60335-2-101:2002/A2:2014

8.7.2016

Opomba 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-102:2016

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-102. del: Posebne zahteve za aparate na plin, olje in trdna goriva z električnimi priključki

IEC 60335-2-102:2004 (Spremenjen)

IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Spremenjen) + A1:2008 (Spremenjen)

IEC 60335-2-102:2004/A2:2012 (Spremenjen)

8.7.2016

EN 60335-2-102:2006

+ A1:2010

Opomba 2.1

22.1.2019

Cenelec

EN 60335-2-105:2005

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-105. del: Posebne zahteve za večnamenske kabine za prhanje

IEC 60335-2-105:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

IEC 60335-2-105:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60335-2-106:2007

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-106. del: Posebne zahteve za grelne preproge in grelne enote za gretje prostorov, nameščene pod odstranljive talne obloge

IEC 60335-2-106:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-108:2008

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-108. del: Posebne zahteve za elektrolizatorje (IEC 60335-2-108:200X (61/3228/CDV))

IEC 60335-2-108:2008 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-109:2010

Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 2-109: Posebne zahteve za naprave za obdelavo vode z UV sevanjem

IEC 60335-2-109:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60358-1:2012

Sklopni kondenzatorji in kondenzatorski delilniki – 1. del: Splošna določila

IEC 60358-1:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60358-1:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60360:1998

Standardna metoda za merjenje porasta temperature na vznožku žarnice ali sijalke

IEC 60360:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60399:2004

Sodčkasti navoj za okove za žarnice in sijalke z nosilnim obročkom za senčnik

IEC 60399:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60399:2004/A1:2008

IEC 60399:2004/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60400:2008

Okovi za cevaste fluorescenčne sijalke in starterski okov

IEC 60400:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60400:2008/A1:2011

IEC 60400:2008/A1:2011

 

 

 

 

EN 60400:2008/A2:2014

IEC 60400:2008/A2:2014

8.7.2016

Opomba 3

4.8.2017

Cenelec

EN 60423:2007

Kanalski sistemi za urejanje okablenja – Zunanji premeri kanalov za kabelske inštalacije in navoje kanalov in fitingov (IEC 60423:2007)

IEC 60423:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60432-1:2000

Električne žarnice – Varnostne zahteve – 1. del: Žarnice za uporabo v stanovanjih in podobnih splošnih primerih razsvetljave

IEC 60432-1:1999 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60432-1:2000/A1:2005

IEC 60432-1:1999/A1:2005

 

 

 

 

EN 60432-1:2000/A2:2012

IEC 60432-1:1999/A2:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60432-2:2000

Električne žarnice – Varnostne specifikacije – 2. del: Halogenske žarnice za uporabo v stanovanjih in podobnih splošnih primerih razsvetljave

IEC 60432-2:1999 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60432-2:2000/A1:2005

IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60432-2:2000/A2:2012

IEC 60432-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60432-3:2013

Sijalke – Varnostne zahteve – 3. del: Halogenske sijalke (razen za vozila)

IEC 60432-3:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60477:1997

Laboratorijski upori za enosmerni tok

IEC 60477:1974

8.7.2016

 

 

 

EN 60477:1997/A1:1997

IEC 60477:1974/A1:1997

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60477-2:1997

Laboratorijski upori – 2. del: Laboratorijski upori za izmenični tok

IEC 60477-2:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60477-2:1997/A1:1997

IEC 60477-2:1979/A1:1997

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60519-1:2015

Varnost pri električnih grelnih inštalacijah – 1. del: Splošne zahteve

IEC 60519-1:2015

8.7.2016

EN 60519-1:2011

Opomba 2.1

14.4.2018

Cenelec

EN 60519-2:2006

Varnost pri električnih grelnih inštalacijah – 2. del: Posebne zahteve za inštalacije za opremo uporovnega segrevanja

IEC 60519-2:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-3:2005

Varnost električnih grelnih inštalacij – 3. del: Posebne zahteve za inštalacije za indukcijsko in kondukcijsko segrevanje ter inštalacije za indukcijsko taljenje

IEC 60519-3:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-4:2013

Varnost pri električnih grelnih inštalacijah – 4. del: Posebne zahteve za inštalacije obločnih peči

IEC 60519-4:2013

8.7.2016

EN 60519-4:2006

Opomba 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60519-6:2011

Varnost pri električnih grelnih inštalacijah – 6. del: Specifikacije za varnost pri industrijski opremi za mikrovalovno ogrevanje

IEC 60519-6:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-7:2008

Varnost pri električnih grelnih inštalacijah – 7. del: Posebne zahteve za inštalacije z elektronskimi topovi

IEC 60519-7:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-8:2005

Varnost pri elektricnih grelnih inštalacijah – 8. del: Posebne zahteve za peci za pretaljevanje žlindre

IEC 60519-8:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-9:2005

Varnost pri elektricnih grelnih inštalacijah – 9. del: Posebne zahteve za inštalacije za visokofrekvencno dielektricno gretje

IEC 60519-9:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-10:2013

Varnost pri električnih grelnih inštalacijah – 10. del: Posebne zahteve za industrijske in komercialne sisteme za uporovno gretje

IEC 60519-10:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-12:2013

Varnost pri električnih grelnih inštalacijah – 12. del: Posebne zahteve za inštalacije z infrardečim električnim ogrevanjem

IEC 60519-12:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-21:2009

Varnost pri električnih grelnih inštalacijah – 21. del: Posebne zahteve za inštalacije za opremo uporovnega segrevanja – Oprema za gretje in taljenje stekla

IEC 60519-21:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60523:1993

Potenciometri za enosmerni tok

IEC 60523:1975 + A1:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60523:1993/A2:1997

IEC 60523:1975/A2:1997

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60524:1993

Uporovni enosmerni napetostni delilniki

IEC 60524:1975 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60524:1993/A2:1997

IEC 60524:1975/A2:1997

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60529:1991

Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP)

IEC 60529:1989

8.7.2016

 

 

 

EN 60529:1991/A1:2000

IEC 60529:1989/A1:1999

 

 

 

 

EN 60529:1991/A2:2013

IEC 60529:1989/A2:2013

8.7.2016

Opomba 3

3.10.2016

 

EN 60529:1991/AC:1993

 

 

 

Cenelec

EN 60564:1993

Enosmerni mostički za meritve rezistance

IEC 60564:1977 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60564:1993/A2:1997

IEC 60564:1977/A2:1997

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60570:2003

Električni tračni napajalni sistemi za svetilke

IEC 60570:2003 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-1:2015

Svetilke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

IEC 60598-1:2014 (Spremenjen)

8.7.2016

EN 60598-1:2008

+ A11:2009

Opomba 2.1

20.10.2017

 

EN 60598-1:2015/AC:2015

 

 

 

 

EN 60598-1:2015/AC:2016

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-1:1989

Svetilke – 2. del: Posebne zahteve – 1. oddelek: Trajno nameščene svetilke za splošno uporabo

IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-2:2012

Svetilke – 2-2. del: Posebne zahteve – Vgradne svetilke

IEC 60598-2-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-3:2003

Svetilke – 2-3. del: Posebne zahteve – Svetilke za cestno in ulično razsvetljavo

IEC 60598-2-3:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-3:2003/A1:2011

IEC 60598-2-3:2002/A1:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-4:1997

Svetilke – 2. del: Posebne zahteve – 4. oddelek: Prenosne svetilke za splošno uporabo

IEC 60598-2-4:1997

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-5:2015

Svetilke – 2-5. del: Posebne zahteve – Žarometi in sojniki

IEC 60598-2-5:2015

8.7.2016

EN 60598-2-5:1998

Opomba 2.1

10.9.2018

Cenelec

EN 60598-2-7:1989

Svetilke – 2. del: Posebne zahteve – 7. oddelek: Prenosne svetilke za uporabo na vrtovih

IEC 60598-2-7:1982 (Spremenjen) + A1:1987 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996

IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A13:1997

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-8:2013

Svetilke – 2-8. del: Posebne zahteve – Ročne svetilke

IEC 60598-2-8:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-9:1989

Svetilke – 2. del: Posebne zahteve – 9. oddelek: Fotografske in filmske svetilke (neprofesionalne)

IEC 60598-2-9:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-9:1989/A1:1994

IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60598-2-10:2003

Svetilke – 2-10. del: Posebne zahteve – Prenosne svetilke za otroke

IEC 60598-2-10:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-10:2003/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-11:2013

Svetilke – 2-11. del: Posebne zahteve – Svetilke za akvarije

IEC 60598-2-11:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-12:2013

Svetilke – 2-12. del: Posebne zahteve – Nočne svetilke, priključene na izvode omrežnih vtičnic

IEC 60598-2-12:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-13:2006

Svetilke – 2-13. del: Posebne zahteve – V tla vgrajene svetilke*

IEC 60598-2-13:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

IEC 60598-2-13:2006/A1:2011

 

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-14:2009

Svetilke – 2-14. del: Posebne zahteve – Svetilke za cevaste sijalke (neonske cevi) in podobne naprave

IEC 60598-2-14:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-17:1989

Svetilke – 2. del: Posebne zahteve – 17. oddelek: Svetilke za razsvetljavo odrov ter televizijskih, filmskih in fotografskih studijev (zunanja in notranja uporaba)

IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-17:1989/A2:1991

IEC 60598-2-17:1984/A2:1990

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60598-2-19:1989

Svetilke – 2. del: Posebne zahteve – 19. oddelek: Prezračevalne svetilke (varnostne zahteve)

IEC 60598-2-19:1981 (Spremenjen) + A1:1987 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-19:1989/A2:1998

IEC 60598-2-19:1981/A2:1997

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-20:2015

Svetilke – 2-20. del: Posebne zahteve – Svetlobni nizi

IEC 60598-2-20:2014

8.7.2016

EN 60598-2-20:2010

Opomba 2.1

30.12.2017

Cenelec

EN 60598-2-21:2015

Svetilke – 2-21. del: Posebne zahteve – Zatesnjene verige za razsvetljavo

IEC 60598-2-21:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-22:2014

Svetilke – 2-22. del: Posebne zahteve – Svetilke za nujnostno razsvetljavo

IEC 60598-2-22:2014

8.7.2016

EN 60598-2-22:1998

+ A1:2003

+ A2:2008

Opomba 2.1

24.7.2017

 

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-23:1996

Svetilke – 2-23. del: Posebne zahteve – Malonapetostni sistemi za razsvetljavo z žarnicami

IEC 60598-2-23:1996

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

IEC 60598-2-23:1996/A1:2000

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

 

 

 

Cenelec

EN 60598-2-24:2013

Svetilke – 2-24. del: Posebne zahteve – Svetilke z omejeno površinsko temperaturo

IEC 60598-2-24:2013

8.7.2016

EN 60598-2-24:1998

Opomba 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60598-2-25:1994

Svetilke – 2-25. del: Posebne zahteve – 25. oddelek: Svetilke za uporabo v kliničnih območjih bolnišnic in zdravstvenih ustanovah

IEC 60598

IEC 60598-2-25:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-25:1994/A1:2004

IEC 60598-2-25:1994/A1:2004

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60618:1997

Induktivni napetostni delilniki

IEC 60618:1978 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60618:1997/A2:1997

IEC 60618:1978/A2:1997

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60645-1:2015

Elektroakustika – 1. del: Oprema za avdiometrijo čistega tona

IEC 60645-1:2012

8.7.2016

EN 60645-1:2001

EN 60645-4:1995

Opomba 2.1

5.11.2017

Cenelec

EN 60645-3:2007

Elektroakustika – Avdiometrična oprema – 3. del: Kratkotrajni preskušalni signali (IEC 60645-3:2007)

IEC 60645-3:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-6:2010

Elektroakustika – Avdiometrična oprema – 6. del: Instrumenti za merjenje ušesnoakustičnih emisij (IEC 60645-6:2009)

IEC 60645-6:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-7:2010

Elektroakustika – Avdiometrična oprema – 7. del: Instrumenti za merjenje slušnih potencialov (IEC 60645-7:2009)

IEC 60645-7:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-1:1999

Stikala za gospodinjstvo in podobne trajne električne inštalacije – 1. del: Splošne zahteve

IEC 60669-1:1998 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60669-1:1999/A1:2002

IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60669-1:1999/A2:2008

IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Spremenjen)

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Stikala za gospodinjstva in podobne nepremične električne inštalacije – 2-1. del: Posebne zahteve – Elektronska stikala

IEC 60669-2-1:2002 (Spremenjen) + IS1:2011 + IS2:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60669-2-2:2006

Stikala za gospodinjstva in podobne nepremične električne inštalacije – 2-2. del: Posebne zahteve – Elektromagnetna daljinsko vodena stikala (RCS)*

IEC 60669-2-2:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-3:2006

Stikala za gospodinjstva in podobne nepremicne elektricne inštalacije – 2-3. del: Posebne zahteve – Casovno zakasnilna stikala (TDS)*

IEC 60669-2-3:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-4:2005

Stikala za gospodinjstva in podobne nepremične električne inštalacije – 2-4. del: Posebne zahteve – Ločilniki

IEC 60669-2-4:2004 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-6:2012

Stikala za gospodinjstva in podobne nepremične električne inštalacije – 2-6. del: Stikala za gasilce za zunanje in notranje znake in svetilke (IEC 60669-2-6:2012, spremenjen)

IEC 60669-2-6:2012 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-1:2005

Ohišja in okrovi za električni pribor za gospodinjstva in podobne nepremične električne inštalacije – 1. del: Splošne zahteve

IEC 60670-1:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60670-1:2005/A1:2013

IEC 60670-1:2002/A1:2011 (Spremenjen)

8.7.2016

Opomba 3

31.12.2017

 

EN 60670-1:2005/AC:2007

 

 

 

 

EN 60670-1:2005/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60670-21:2007

Omarice in ohišja za električno opremo za gospodinjstvo in podobne nepremične električne inštalacije – 21. del: Posebne zahteve za priključne omarice in ohišja z dodatki za obešanje

IEC 60670-21:2004 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-22:2006

Omarice in ohišja za elektricno opremo za gospodinjstvo in podobne nepremicne elektricne inštalacije – 22. del: Posebne zahteve za prikljucne omarice in ohišja

IEC 60670-22:2003 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-23:2008

Omarice in ohišja za električni pribor za gospodinjstva in podobne fiksne instalacije – 23. del: Posebne zahteve za talne omarice in ohišja

IEC 60670-23:2006 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-24:2013

Omarice in ohišja za električni pribor za gospodinjske in podobne nepremične električne napeljave – 24. del: Posebne zahteve za ohišja stanovanjskih zaščitnih naprav in druge električne opreme, ki razsipa energijo (IEC 60670-24:2011, spremenjen)

IEC 60670-24:2011 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60688:2013

Električni merilni pretvorniki za pretvarjanje izmeničnih električnih veličin v analogne ali digitalne signale

IEC

IEC 60688:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60691:2003

Termični členi – Zahteve in navodila za uporabo

IEC 60691:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60691:2003/A1:2007

IEC 60691:2002/A1:2006

 

 

 

 

EN 60691:2003/A2:2010

IEC 60691:2002/A2:2010

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60702-1:2002

Kabli z mineralno izolacijo in njihovi priključki z naznačeno napetostjo, ki ne presega 750 V – 1. del: Kabli

IEC 60702-1:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60702-1:2002/A1:2015

IEC 60702-1:2002/A1:2015

8.7.2016

Opomba 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60702-2:2002

Kabli z mineralno izolacijo in njihovi priključki z naznačeno napetostjo, ki ne presega 750 V – 2. del: Priključki

IEC 60702-2:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60702-2:2002/A1:2015

IEC 60702-2:2002/A1:2015

8.7.2016

Opomba 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60715:2001

Mere nizkonapetostnih stikalnih naprav – Standardizirana vgradnja na tračnice za mehansko podporo električnih naprav v inštalacijah stikalnih naprav

IEC 60715:1981 + A1:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60719:1993

Izračun spodnjih in zgornjih mej za povprečne zunanje mere kablov z okroglimi bakrenimi vodniki in naznačenimi napetostmi do vključno 450/750 V

IEC 60719:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60728-11:2010

Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve – 11. del: Varnost

IEC 60728-11:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne zahteve

IEC 60730-1:2010 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:1995

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 1. del: Splošne zahteve

IEC 60730-1:1993 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:1995/A1:1997

IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A2:1998

IEC 60730-1:1993/A2:1997

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A11:1996

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A12:1996

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A14:1998

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A15:1998

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A16:1999

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A17:2000

 

 

 

 

EN 60730-1:1995/A18:2003

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60730-1:1995/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60730-2-2:2002

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-2. del: Posebne zahteve za naprave za toplotno zaščito motorjev

IEC 60730-2-2:2001 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-2:2002/A1:2006

IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60730-2-2:2002/A11:2005

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60730-2-3:2007

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-3. del: Posebne zahteve za toplotno zaščito predstikalnih naprav cevnih fluorescenčnih sijalk (IEC 60730-2-3:2006, spremenjen)

IEC 60730-2-3:2006 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-4:2007

Avtomatska električna krmilja za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-4. del: Posebne zahteve za motorne kompresorje hermetičnega ali polhermetičnega tipa (IEC 60730-2-4:2006, spremenjen)

IEC 60730-2-4:2006 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-5:2015

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-5. del: Posebne zahteve za avtomatske električne krmilne sisteme (regulatorje) gorilnikov

IEC 60730-2-5:2013 (Spremenjen)

8.7.2016

EN 60730-2-5:2002

+ A11:2005

+ A1:2004

+ A2:2010

Opomba 2.1

17.11.2017

Cenelec

EN 60730-2-6:2016

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-6. del: Posebne zahteve za avtomatske električne, na tlak občutljive naprave, vključno z mehanskimi zahtevami

IEC 60730-2-6:2015

8.7.2016

EN 60730-2-6:2008

Opomba 2.1

26.2.2019

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Avtomatske električne krmilne naprave za gospodinjstva in podobno uporabo – 2-7. del: Posebne zahteve za stikalne ure in časovna stikala (IEC 60730-2-7:2008, spremenjen)

IEC 60730-2-7:2008 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-8. del: Posebne zahteve za električne vodne ventile, vključno z mehanskimi lastnostmi

IEC 60730-2-8:2000 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-9. del: Posebne zahteve za temperaturne regulatorje (IEC 60730-2-9:2008, spremenjen)

IEC 60730-2-9:2008 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-10:2007

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-10. del: Posebne zahteve za zagonske releje (IEC 60730-2-10:2006)

IEC 60730-2-10:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-11:2008

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-11. del: Posebne zahteve za regulatorje energije (IEC 60730-2-11:2006)

IEC 60730-2-11:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-12:2006

Avtomatske elektricne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-12. del: Posebne zahteve za elektricne vratne kljucavnice

IEC 60730-2-12:2005 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-12:2006/A11:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60730-2-13:2008

Avtomatske krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-13. del: Posebne zahteve za zaznavala (senzorje) vlage (IEC 60730-2-13:2006)

IEC 60730-2-13:2006 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-14. del: Posebne zahteve za električna prožila (aktuatorje)

IEC 60730-2-14:1995 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

 

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A2:2008

IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A11:2005

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-15. del: Posebne zahteve za avtomatska električna tipala, ki zaznavajo pretok zraka, pretok vode in vodni nivo

IEC 60730-2-15:2008 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-19:2002

Avtomatske električne krmilne naprave v gospodinjstvu in za podobno uporabo – 2-19. del: Posebne zahteve za električno delujoče oljne ventile, vključno z mehanskimi lastnostmi

IEC 60730-2-19:1997 (Spremenjen) + A1:2000 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A2:2008

IEC 60730-2-19:1997/A2:2007

 

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A11:2005

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60754-1:2014

Ugotavljanje nastajanja plinov pri gorenju kabelskih materialov – 1. del: Ugotavljanje količine plina halogenske kisline

IEC 60754-1:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Opomba 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60754-2:2014

Ugotavljanje nastajanja plinov pri gorenju kabelskih materialov – 2. del: Ugotavljanje kislosti (z merjenjem pH) in prevodnosti

IEC 60754-2:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Opomba 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60799:1998

Električni pribor – Priključni kabli in povezovalni kabli

IEC 60799:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-100:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 100. del: Splošno

IEC 60811-100:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-201:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 201. del: Splošni preskusi – Meritev debeline izolacije

IEC 60811-201:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-202:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 202. del: Meritve debeline nekovinskih plaščev

IEC 60811-202:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-203:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 203. del: Splošni preskusi – Meritev skupnih mer

IEC 60811-203:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-301:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 301. del: Električni preskusi – Meritev permitivnosti polnilnih zmesi pri 23 oC

IEC 60811-301:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-302:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 302. del: Električni preskusi – Meritve enosmerne upornosti polnilnih zmesi pri 23 oC in 100 oC

IEC 60811-302:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-401:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 401 del: Drugi preskusi – Metode termičnega staranja – Staranje v zračni peči (na vroči zrak)

IEC 60811-401:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-402:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 402. del: Drugi preskusi – Preskusi vpijanja vode

IEC 60811-402:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-403:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 403. del: Drugi preskusi – Preskusi odpornosti zamreženih zmesi proti ozonu

IEC 60811-403:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-404:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 404 del: Drugi preskusi – Preskusi plaščev s potapljanjem v mineralna olja

IEC 60811-404:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-405:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 405. del: Drugi preskusi – Preskus termične stabilnosti izolacij in plaščev iz PVC

IEC 60811-405:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-406:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 406. del: Drugi preskusi – Odpornost proti pokanju polietilenskih in polipropilenskih zmesi zaradi okoljskega stresa

IEC 60811-406:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-407:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 407. del: Drugi preskusi – Meritve povečanja mase polietilenskih in polipropilenskih zmesi

IEC 60811-407:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-408:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 408. del: Drugi preskusi – Preskus dolgoročne stabilnosti polietilenskih in polipropilenskih zmesi

IEC 60811-408:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-409:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 409. del: Drugi preskusi – Preskus izgube mase pri termoplastičnih izolacijah in plaščih

IEC 60811-409:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-410:2012

Električni in optični kabli – Preskuševalne metode za nekovinske materiale – 410. del: Drugi preskusi – Preskusna metoda za z bakrom katalizirano oksidativno poslabšanje poliolefinsko izoliranih vodnikov

IEC 60811-410:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-411:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 411. del: Drugi preskusi – Krhkost polnilnih zmesi pri nizkih temperaturah

IEC 60811-411:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-412:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 412. del: Drugi preskusi – Metode termičnega staranja – Staranje v zračni komori

IEC 60811-412:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-501:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 501. del: Mehanski preskusi – Preskusi za ugotavljanje mehanskih lastnosti zmesi za izolacije in oplaščenja

IEC 60811-501:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-502:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 502. del: Mehanski preskusi – Preskus skrčenja izolacije

IEC 60811-502:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-503:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 503. del: Mehanski preskusi – Preskus skrčenja plaščev

IEC 60811-503:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-504:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 504. del: Mehanski preskusi – Preskusi upogibanja izolacije in plaščev pri nizkih temperaturah

IEC 60811-504:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-505:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 505. del: Mehanski preskusi – Podaljševanje izolacij in plaščev pri nizki temperaturi

IEC 60811-505:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-506:2012

Električni in optični kabli – Preskuševalne metode za nekovinske materiale – 506. del: Mehanski preskusi – Udarni preskus pri nizki temperaturi za izolacije in plašče

IEC 60811-506:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-507:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 507. del: Mehanski preskusi -Preskus toplotnega raztezanja zamreženih materialov

IEC 60811-507:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-508:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 508. del: Mehanski preskusi – Tlačni preskus izolacije in plaščev pri visoki temperaturi

IEC 60811-508:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-509:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 509. del: Mehanski preskusi – Preskus odpornosti izolacije in plaščev proti pokanju (preskus s toplotnim šokom)

IEC 60811-509:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-510:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 510. del: Mehanski preskusi – Metode, specifične za polietilenske in polipropilenske zmesi – Preskus z ovijanjem po termičnem staranju na zraku

IEC 60811-510:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-511:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 511. del: Mehanski preskusi – Meritve indeksa pretoka taline polietilenskih zmesi

IEC 60811-511:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-512:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 512. del: Mehanski preskusi – Natezna trdnost in raztezek pri zlomu po kondicioniranju pri povišani temperaturi – Metode, specifične za polietilenske in polipropilenske zmesi

IEC 60811-512:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-513:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 513. del: Specifične metode za polietilenske in polipropilenske zmesi – Preskus z ovijanjem po kondicioniranju

IEC 60811-513:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-601:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 601. del: Fizični preskusi – Meritev kapljišča polnilnih zmesi

IEC 60811-601:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-602:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 602. del: Fizični preskusi – Ločevanje olja iz polnilnih zmesi

IEC 60811-602:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-603:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 603. del: Fizični preskusi – Meritev celotnega kislega števila polnilnih zmesi

IEC 60811-603:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-604:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 604. del: Meritve odsotnosti korozivnih komponent v polnilnih zmeseh

IEC 60811-604:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-605:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 605. del: Fizični preskusi – Meritev polnilnih saj oziroma mineralov v polietilenskih zmeseh

IEC 60811-605:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-606:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 606. del: Fizični preskusi – Metode za ugotavljanje gostote

IEC 60811-606:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60811-607:2012

Električni in optični kabli – Preskušalne metode za nekovinske materiale – 607. del: Fizični preskusi – Preskus za ocenitev disperzije saj v polietilenu in polipropilenu

IEC 60811-607:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60825-1:2014

Varnost laserskih izdelkov – 1. del: Klasifikacija opreme in zahteve

IEC 60825-1:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60825-2:2004

Varnost laserskih izdelkov – 2. del: Varnost komunikacijskih sistemov z optičnimi vlakni (OFCS)

IEC 60825-2:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60825-2:2004/A1:2007

IEC 60825-2:2004/A1:2006

 

 

 

 

EN 60825-2:2004/A2:2010

IEC 60825-2:2004/A2:2010

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60825-4:2006

Varnost laserskih izdelkov – 4. del: Laserske zašcite

IEC 60825-4:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60825-4:2006/A1:2008

IEC 60825-4:2006/A1:2008

 

 

 

 

EN 60825-4:2006/A2:2011

IEC 60825-4:2006/A2:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60825-12:2004

Varnost laserskih proizvodov – 12. del: Varnost optičnih komunikacijskih sistemov v prostem prostoru, ki se uporabljajo za prenos informacij

IEC 60825-12:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60831-1:2014

Samoozdravljivi vzporedni energetski kondenzatorji za izmenično-tokovne sisteme z naznačeno napetostjo do vključno 1 000  V – 1. del: Splošno – Lastnosti, preskušanje in razvrščanje – Varnostne zahteve – Navodilo za inštaliranje in obratovanje

IEC 60831-1:2014

8.7.2016

EN 60831-1:1996

+ A1:2003

Opomba 2.1

18.3.2017

 

EN 60831-1:2014/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60831-2:2014

Samoozdravljivi vzporedni energetski kondenzatorji za izmenično-tokovne sisteme z naznačeno napetostjo do vključno 1 000  V – 2. del: Preskus na staranje, samoozdravitev in porušitev

IEC 60831-2:2014

8.7.2016

EN 60831-2:1996

Opomba 2.1

19.3.2017

Cenelec

EN 60838-1:2004

Razni okovi za žarnice in sijalke – 1. del: Splošne zahteve in preskusi

IEC 60838-1:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-1:2004/A1:2008

IEC 60838-1:2004/A1:2008

 

 

 

 

EN 60838-1:2004/A2:2011

IEC 60838-1:2004/A2:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60838-2-1:1996

Različni okovi – 2. del: Posebne zahteve – 1. oddelek: Okovi S14

IEC 60838-2-1:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A1:1998

IEC 60838-2-1:1994/A1:1998

 

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A2:2004

2-1:1994/A2:2004

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60838-2-2:2006

Različni okovi žarnic in sijalk – 2-2. del: Posebne zahteve – Konektorji za module LED

IEC 60838-2-2:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-2:2006/A1:2012

IEC 60838-2-2:2006/A1:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60898-1:2003

Električni pribor – Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjske in podobne inštalacije – 1. del: Odklopniki za izmenično delovanje

IEC 60898-1:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60898-1:2003/A1:2004

IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Spremenjen)

 

 

 

 

EN 60898-1:2003/A11:2005

 

 

 

 

EN 60898-1:2003/A13:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60898-1:2003/AC:2004

 

 

 

Cenelec

EN 60898-2:2006

Električni pribor – Odklopniki za nadtokovno zaščito za gospodinjstvo in podobne inštalacije – 1. del: Odklopniki za izmenični in enosmerni tok*

IEC 60898-2:2000 (Spremenjen) + A1:2003 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60931-1:1996

Vzporedni močnostni nesamoozdravljivi kondenzatorji za sisteme z izmeničnim tokom in naznačeno napetostjo do vključno 1 kV – 1. del: Splošno – Zmogljivost, preskušanje in razvrščanje – Varnostne zahteve – Navodilo za vgradnjo in obratovanje

IEC 60931-1:1996

8.7.2016

 

 

 

EN 60931-1:1996/A1:2003

IEC 60931-1:1996/A1:2002

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60931-2:1996

Vzporedni močnostni nesamoozdravljivi kondenzatorji za sisteme z izmeničnim tokom in naznačeno napetostjo do vključno 1 kV – 2. del: Preskus staranja in porušitveni preskus

IEC 60931-2:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60931-3:1996

Vzporedni močnostni nesamoozdravljivi kondenzatorji za sisteme z izmeničnim tokom in naznačeno napetostjo do vključno 1 kV – 3. del: Notranje varovalke

IEC 60931-3:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60934:2001

Odklopniki za opremo (CBE)

IEC 60934:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 60934:2001/A1:2007

IEC 60934:2000/A1:2007

 

 

 

 

EN 60934:2001/A2:2013

IEC 60934:2000/A2:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Nizkonapetostne stikalne naprave – 1. del: Splošna pravila

IEC 60947-1:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

 

 

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

8.7.2016

Opomba 3

14.10.2017

Cenelec

EN 60947-2:2006

Nizkonapetostne stikalne naprave – 2. del: Odklopniki

IEC 60947-2:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

 

 

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 3. del: Stikala, ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami (IEC 60947-3:2008)

IEC 60947-3:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

 

 

 

 

EN 60947-3:2009/A2:2015

IEC 60947-3:2008/A2:2015

8.7.2016

Opomba 3

31.8.2018

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Nizkonapetostne stikalne naprave – 4-1. del: Kontaktorji in motorski zaganjalniki – Elektromehanski kontaktorji in motorski zaganjalniki

IEC 60947-4-1:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 4-2. del: Kontaktorji in motorski zaganjalniki – Polprevodniški krmilniki in zaganjalniki motorjev na izmenični tok (IEC 60947-4-2:2011)

IEC 60947-4-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 4-3. del: Kontaktorji in motorski zaganjalniki, polprevodniški krmilniki in kontaktorji na izmenični tok za nemotorske obremenitve

IEC 60947-4-3:2014

8.7.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Opomba 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 5-1. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Elektromehanske krmilne naprave

IEC 60947-5-1:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

 

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 5-2. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Približevalna stikala

IEC 60947-5-2:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60947-5-4:2003

Nizkonapetostne stikalne naprave – 5-4. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Metoda za ocenitev lastnosti nizkoenergijskih kontaktov – Posebni preskusi

IEC 60947-5-4:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Nizkonapetostne stikalne naprave – 5-5. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Električna (varnostna) naprava z mehanično zaporno funkcijo za zaustavitev v sili

IEC 60947-5-5:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

 

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Nizkonapetostne stikalne naprave – 5-7. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Zahteve za bližinske naprave z analognim izhodom

IEC 60947-5-7:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-8:2006

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 5-8. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Stikala, ki omogocajo tri položaje

IEC 60947-5-8:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 5-9. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – Stikala za hitrost pretoka (IEC 60947-5-9:2006)

IEC 60947-5-9:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Nizkonapetostne stikalne naprave – 6-1. del: Vecfunkcijska oprema – Oprema za samodejno predajanje stikanja

IEC 60947-6-1:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Opomba 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Nizkonapetostne stikalne naprave – 6-2. del: Večfunkcijska oprema – Krmilne in zaščitne stikalne naprave (ali oprema) (CPS)

IEC 60947-6-2:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60947-7-1:2009

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 7-1. del: Pomožna oprema – Priključni bloki za bakrene vodnike

IEC 60947-7-1:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-7-2:2009

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 7-2. del: Pomožna oprema – Priključni bloki zaščitnih vodnikov za bakrene vodnike

IEC 60947-7-2:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-7-3:2009

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 7-21. del: Pomožna oprema – Varnostne zahteve za priključne bloke z varovalkami (IEC 60947-7-3:2009)

IEC 60947-7-3:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Nizkonapetostne stikalne naprave – 8. del: Krmilne enote za vgrajeno toplotno zaščito (PTC) rotacijskih električnih strojev

IEC 60947-8:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

 

 

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 60950-21:2003

Oprema za informacijsko tehnologijo -Varnost – 21. del: Daljinsko napajanje

IEC 60950-21:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60950-22:2006

Oprema za informacijsko tehnologijo – Varnost – 22. del: Zunanja oprema*

IEC 60950-22:2005 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-22:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 60950-23:2006

Oprema za informacijsko tehnologijo – Varnost – 23. del: Oprema za shranjevanje velikih količin podatkov*

IEC 60950-23:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-23:2006/AC:2008

 

 

 

Cenelec

EN 60968:2015

Sijalke za splošno razsvetljavo z vgrajeno predstikalno napravo – Varnostne zahteve

IEC 60968:2015 (Spremenjen)

IEC 60968:2015/COR1:2015 (Spremenjen)

8.7.2016

EN 60968:2013

+ A11:2014

Opomba 2.1

30.3.2018

Cenelec

EN 60974-1:2012

Naprave za obločno varjenje – 1. del: Viri varilnega toka

IEC 60974-1:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-2:2013

Oprema za obločno varjenje – 2. del: Hladilni sistemi s tekočino

IEC 60974-2:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-3:2014

Oprema za obločno varjenje – 3. del: Obločni udari in stabilizatorji (IEC 60974-3:2013)

IEC 60974-3:2013

8.7.2016

EN 60974-3:2007

Opomba 2.1

31.12.2016

Cenelec

EN 60974-5:2013

Oprema za obločno varjenje – 5. del: Podajalniki žice

IEC 60974-5:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-6:2016

Oprema za obločno varjenje – 6. del: Oprema za omejeno uporabo

IEC 60974-6:2015

8.7.2016

EN 60974-6:2011

Opomba 2.1

27.10.2018

Cenelec

EN 60974-7:2013

Naprave za obločno varjenje – 7. del: Gorilniki

IEC 60974-7:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-8:2009

Oprema za obločno varjenje – 8. del: Plinske konzole za varilne in plazemske rezalne sisteme

IEC 60974-8:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-11:2010

Oprema za obločno varjenje – 11. del: Držala elektrod (IEC 60974-11:2010)

IEC 60974-11:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-12:2011

Naprave za obločno varjenje – 12. del: Spojke za varilne kable

IEC 60974-12:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60974-13:2011

Naprave za obločno varjenje – 13. del: Povratna tokovna sponka

IEC 60974-13:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-1:2004

Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene – 1. del: Splošne zahteve

IEC 60998-1:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-1:2004

Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene – 2-1. del: Posebne zahteve za samostojne povezovalne naprave z vijačnimi pritrdilnimi enotami

IEC 60998-2-1:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-2:2004

Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene – 2-2. del: Posebne zahteve za samostojne povezovalne naprave z brezvijačnimi pritrdilnimi enotami

IEC 60998-2-2:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-3:2004

Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene – 2-3. del: Posebne zahteve za samostojne povezovalne naprave z izolacijo prebodnimi pritrdilnimi enotami

IEC 60998-2-3:2002 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-2-4:2005

Povezovalne naprave v nizkonapetostnih tokokrogih za uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene – 2-4. del: Posebne zahteve za ovijalne povezovalne naprave

IEC 60998-2-4:2004 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60999-1:2000

Povezovalne naprave – Varnostne zahteve za vijačne in brezvijačne pritrdilne enote za električne bakrene vodnike – 1. del: Splošne in posebne zahteve za vodnike od 0,2 mm2 do vključno 35 mm2

IEC 60999-1:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60999-2:2003

Povezovalne naprave – Električni bakreni prevodniki – Varnostne zahteve za vijačne in brezvijačne pritrdilne enote – 2. del: Posebne zahteve za pritrdilne enote za vodnike nad 35 mm2 do vključno 300 mm2

IEC 60999-2:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Odklopniki na preostali (diferenčni) tok brez vgrajene nadtokovne zaščite za gospodinjstva in podobno uporabo – 1. del: Splošna pravila

IEC 61008-1:2010 (Spremenjen)

8.7.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Opomba 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Spremenjen)

8.7.2016

Opomba 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A2:2014

IEC 61008-1:2010/A2:2013 (Spremenjen)

8.7.2016

Opomba 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Opomba 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61008-2-1:1994

Odklopniki na preostali (diferenčni) tok brez vgrajene nadtokovne zaščite za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo (RCCB) – 2-1. del: Uporabnost splošnih pravil za delovanje RCCB, neodvisnih od omrežne napetosti

IEC 61008-2-1:1990

8.7.2016

 

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 61009-1:2012

Odklopniki na preostali (residualni) tok z vgrajeno nadtokovno zaščito za gospodinjsko in podobno rabo (RCBO's) – 1. del: Splošna pravila

IEC 61009-1:2010 (Spremenjen)

8.7.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Opomba 2.1

18.6.2017

 

EN 61009-1:2012/A1:2014

IEC 61009-1:2010/A1:2012 (Spremenjen)

8.7.2016

Opomba 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A2:2014

IEC 61009-1:2010/A2:2013 (Spremenjen)

8.7.2016

Opomba 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Opomba 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61009-2-1:1994

Odklopniki na preostali (diferenčni) tok z vgrajeno nadtokovno zaščito za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo (RCBO) – 2-1. del: Uporabnost splošnih pravil za delovanje RCBO, neodvisnih od omrežne napetosti

IEC 61009-2-1:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 61010-1:2010

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo – 1. del: Splošne zahteve (IEC 61010-1:2010)

IEC 61

IEC 61010-1:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-010:2014

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo – 2-010. del: Posebne zahteve za opremo za laboratorijsko opremo za gretje materialov

IEC 61010-2-010:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-020:2006

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo – 2-020. del: Posebne zahteve za laboratorijske centrifuge

IEC 61010-2-020:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-030:2010

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo – 2-030. del: Posebne zahteve za preskusna in merilna vezja (IEC 61010-2-030:2010)

IEC 61010-

IEC 61010-2-030:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-032:2012

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-032. del: Posebne zahteve za ročne in ročno vodene tokovne senzorje za električno testiranje preskušanje in meritve

IEC 61010-2-032:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-033:2012

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-033. del: Posebne zahteve za ročne multimetre in druge ročne merilnike za domačo in profesionalno uporabo, ki omogočajo merjenje omrežne napetosti (IEC 61010-2-033:2012)

IEC 61010-2-033:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-040:2005

Varnostne zahteve za električno opremo za merjenje, nadzor in laboratorijsko – 2-040. del: Posebne zahteve za sterilizatorje in dezinfektorje pralnikov, ki se uporabljajo za obdelavo medicinskih materialov

IEC 61010-2-040:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-051:2015

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo – 2-051. del: Posebne zahteve za opremo za laboratorijsko opremo za mešanje in premešavanje

IEC 61010-2-051:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-061:2003

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 2-061. del: Posebne zahteve za laboratorijske atomske spektrometre s toplotno atomizacijo in ionizacijo

IEC 61010-2-061:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-201:2013

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo – 2-201. del: Posebne zahteve za opremo za upravljanje (IEC 61010-2-201:2013)

IEC 61010-2-201:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 61010-031:2015

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko uporabo – 031. del: Varnostne zahteve za ročne sonde za električne meritve in preskušanja

IEC 61010-031:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61028:1993

Električni merilni instrumenti – Koordinatni (X-Y) zapisovalniki

IEC 61028:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61028:1993/A2:1997

IEC 61028:1991/A2:1997

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 61034-1:2005

Merjenje gostote dima pri gorenju kablov pri določenih pogojih – 1. del: Preskusni aparat

IEC 61034-1:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61034-1:2005/A1:2014

IEC 61034-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Opomba 3

26.7.2016

Cenelec

EN 61034-2:2005

Merjenje gostote dima pri gorenju kablov pri določenih pogojih – 2. del: Preskusni postopek in zahteve

IEC 61034-2:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61034-2:2005/A1:2013

IEC 61034-2:2005/A1:2013

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 61048:2006

Pribor za sijalke – Kondenzatorji za uporabo v tokokrogih s cevastimi fluorescenčnimi in drugimi sijalkami – Splošne in varnostne zahteve

IEC 61048:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61048:2006/A1:2016

IEC 61048:2006/A1:2015

8.7.2016

Opomba 3

19.2.2019

Cenelec

EN 61050:1992

Transformatorji za cevaste sijalke z napetostjo praznega teka nad 1 000  V (v splošnem imenovani neonski transformatorji) – Splošne in varnostne zahteve

IEC 61050:1991 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 61050:1992/A1:1995

IEC 61050:1991/A1:1994 (Spremenjen)

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 61058-1:2002

Stikala za aparate – 1. del: Splošne zahteve

IEC 61058-1:2000 (Spremenjen) + A1:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61058-1:2002/A2:2008

IEC 61058-1:2000/A2:2007

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 61058-2-1:2011

Stikala za aparate – 2-1. del: Posebne zahteve za vrvična stikala (IEC 61058-2-1:2010)

IEC 61058-2-1:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61058-2-4:2005

Stikala za naprave – 2-4. del: Posebne zahteve za neodvisno pritrjena stikala

IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61058-2-5:2011

Stikala za aparate – 2-5. del: Posebne zahteve za predizbiralnike (IEC 61058-2-5:2010)

IEC 61058-2-5:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61071:2007

Kondenzatorji za močnostno elektroniko

IEC 61071:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61095:2009

Elektromehanski kontaktorji za gospodinjske in podobne namene

IEC 61095:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programirljivi krmilniki – 2. del: Zahteve za opremo in preskusi

IEC 61131-2:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61138:2007

Kabli za prenosno ozemljilno in kratkostično opremo (IEC 61138:2007, spremenjen)

IEC 61138:2007 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61140:2002

Zaščita pred električnim udarom – Splošni pogledi na napeljave in opremo

IEC 61140:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61140:2002/A1:2006

IEC 61140:2001/A1:2004 (Spremenjen)

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 61143-1:1994

Električni merilni instrumenti – Zapisovalniki X-t – 1. del: Definicije in zahteve

IEC 61143-1:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 61143-1:1994/A1:1997

IEC 61143-1:1992/A1:1997

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 61143-2:1994

Električni merilni instrumenti – Zapisovalniki X-t – 2. del: Priporočene dodatne preskusne metode

IEC 61143-2:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61184:2008

Bajonetni okovi za žarnice in sijalke

IEC

IEC 61184:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 61184:2008/A1:2011

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 61187:1994

Električna in elektronska merilna oprema – Dokumentacija

IEC 61187:1993 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 61187:1994/AC:1995

 

 

 

Cenelec

EN 61195:1999

Fluorescenčne sijalke z dvema vznožkoma – Varnostne zahteve

IEC 61195:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 61195:1999/A1:2013

IEC 61195:1999/A1:2012

 

 

 

 

EN 61195:1999/A2:2015

IEC 61195:1999/A2:2014

8.7.2016

Opomba 3

24.10.2017

Cenelec

EN 61199:2011

Fluorescenčne sijalke z enim vznožkom – Varnostne specifikacije

IEC 61199:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 61199:2011/A1:2013

IEC 61199:2011/A1:2012

 

 

 

 

EN 61199:2011/A2:2015

IEC 61199:2011/A2:2014

8.7.2016

Opomba 3

3.9.2017

Cenelec

EN 61204:1995

Nizkonapetostne napajalne naprave z enosmernim izhodom – Zmogljivostne karakteristike in varnostne zahteve

IEC 61204:1993 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-7:2006

Nizkonapetostni napajalniki, izhod z enosmernim tokom – 7. del: Varnostne zahteve

IEC 61204-7:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61204-7:2006/A11:2009

8.7.2016

Opomba 3

 

Cenelec

EN 61210:2010

Povezovalne naprave – Ploščati končniki za hitro spajanje električnih bakrenih vodnikov – Varnostne zahteve (IEC 61210:2010, spremenjen)

IEC 61210:2010 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61242:1997

Električni pribor – Kabelski bobni za uporabo v gospodinjstvu in podobne namene

IEC 61242:1995 (Spremenjen)

8.7.2016

 

 

 

EN 61242:1997/A1:2008

IEC 61242:1995/A1:2008

 

 

 

 

EN 61242:1997/A2:2016

IEC 61242:1995/A2:2015

8.7.2016

Opomba 3

3.12.2018

 

EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61243-3:2014

Delo pod napetostjo – Indikator napetosti – 3. del: Dvopolni nizkonapetostni tip

IEC 61243-3:2014

8.7.2016

EN 61243-3:2010

Opomba 2.1

13.11.2017

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

 

 

 

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 61270-1:1996

Kondenzatorji za mikrovalovne pečice – 1. del: Splošno

IEC 61270-1:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61293:1994

Označevanje električne opreme z naznačbami v zvezi z električnim napajanjem – Varnostne zahteve

IEC 61293:1994

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Varnost strojev – Prikaz, oznaka in upravljanje – 1. del: Zahteve za vidne, zvočne in otipljive signale (IEC 61310-1:2007)

IEC 61310-1:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Varnost strojev – Prikaz, oznaka in upravljanje – 2. del: Zahteve za označevanje (IEC 61310-2:2007)

IEC 61310-2:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Varnost strojev – Prikaz, oznaka in upravljanje – 3. del: Zahteve za postavitev in delovanje upravljanja (IEC 61310-2:2007)

IEC 61310-3:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61316:1999

Industrijski koluti za kable

IEC 61316:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-1:2015

Stikalne naprave za sijalke – 1. del: Splošne in varnostne zahteve (IEC 61347-1:2007, spremenjen)

IEC 61347-1:2015

8.7.2016

EN 61347-1:2008

+ A1:2011

+ A2:2013

Opomba 2.1

26.3.2018

Cenelec

EN 61347-2-2:2012

Regulatorji žarnic – 2-2. del: Posebne zahteve za enosmerno ali izmenično napajane elektronske pretvornike za žarnice

IEC 61347-2-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-3:2011

Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-3. del: Posebne zahteve za izmenično napajane elektronske predstikalne naprave za fluorescenčne sijalke

IEC 6134

IEC 61347-2-3:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-3:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-7:2012

Stikalne naprave za sijalke – 2-7. del: Posebne zahteve za enosmerno napajane elektronske predstikalne naprave za nujnostno razsvetljavo

IEC 61347-2-7:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-8:2001

Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-8. del: Posebne zahteve za balaste za fluorescenčne sijalke

IEC 61347-2-8:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-8:2001/A1:2006

2-8:2000/A1:2006

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 61347-2-8:2001/AC:2003

 

 

 

 

EN 61347-2-8:2001/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-9:2013

Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-9. del: Posebne zahteve za krmilne elektromagnetne stikalne naprave za sijalke (razen fluorescenčnih sijalk)

IEC 61347-2-9:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-10:2001

Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-10. del: Posebne zahteve za elektronske razsmernike in pretvornike za visokofrekvenčno obratovanje cevnih razelektrilnih sijalk (neonskih sijalk)

IEC 61347-2-10:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-10:2001/A1:2009

IEC 61347-2-10:2000/A1:2008

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 61347-2-10:2001/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-11:2001

Krmilne stikalne naprave za sijalke – 2-11. del: Posebne zahteve za različne elektronske sisteme v terminalih

IEC 61347-2-11:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

 

 

 

 

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-12:2005

Predstikalni pribor za sijalke – 2-12. del: Posebne zahteve za elektronske predstikalne naprave za sijalke z enosmernim ali izmenicnim napajanjem (razen fluorescencnih sijalk)

IEC 61347-2-12:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-12:2005/A1:2010

IEC 61347-2-12:2005/A1:2010

8.7.2016

Opomba 3

 

 

EN 61347-2-12:2005/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61347-2-13:2014