ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 162

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
8. maj 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 162/01

Obvestilo Komisije – Predhodni seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, 2021–2030 ( 1 )

1


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 162/02

Menjalni tečaji eura

10


 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2018/C 162/03

Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske

11

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2018/C 162/04

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8865 – AIG/Validus) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

25

2018/C 162/05

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8913 – HPS/MDP/Capita) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

26

2018/C 162/06

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL) ( 1 )

27

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2018/C 162/07

Objava zahtevka v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

28


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

8.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/1


Obvestilo Komisije

Predhodni seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, 2021–2030

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 162/01)

1.   Uvod

Dražba je splošna metoda za dodeljevanje emisijskih pravic podjetjem, ki sodelujejo v sistemu EU za trgovanje z emisijami.

Brezplačna dodelitev pravic do emisij je izjema od tega pravila, ki se uporablja samo v prehodnem obdobju. Zajema zmanjšan delež pravic. Prehodna brezplačna dodelitev emisijskih pravic ni namenjena dodeljevanju subvencij zadevnim proizvajalcem, temveč ublažitvi ekonomskega učinka takojšnje in enostranske uvedbe trga emisijskih pravic s strani Evropske unije.

Tako se brezplačne pravice dodelijo točno določenim industrijskim sektorjem kot zaščitni ukrep proti visokemu tveganju premestitve emisij CO2, dokler druge države ne sprejmejo primerljivih ukrepov podnebne politike. Premestitev emisij CO2 se nanaša na stanje, ki nastopi, če zaradi stroškov, povezanih s podnebno politiko, podjetja v nekaterih industrijskih sektorjih ali delih sektorjev proizvodnjo prenesejo v druge države z manj strogimi omejitvami emisij. To bi lahko privedlo do povečanja njihovih emisij na svetovni ravni, kar zmanjšuje učinkovitost politik EU za zmanjšanje emisij in slabša poslovne rezultate energijsko intenzivnih podjetij EU zaradi izgube tržnega deleža.

Brezplačna dodelitev naslavlja upravičena vprašanja konkurenčnosti, saj se z znižanjem dejanskih stroškov zmanjševanja emisij za industrijske sektorje in dele sektorjev ohranijo finančna sredstva, ki se lahko uporabijo za naložbe v nizkoogljične tehnologije.

Pred kratkim revidirana direktiva (1) o sistemu EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) določa pravila za sistem brezplačne dodelitve za obdobje 2021–2030 in Evropsko Komisijo pooblašča za sprejemanje delegiranih aktov za dopolnitev direktive v zvezi s sektorji in deli sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisij CO2.

Začelo se je pripravljalno delo za seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, ki bo veljal za celotno desetletno obdobje od 2021 do 2030. To bo industriji zagotovilo visoko raven varnosti sistema in gotovost za njihove dolgoročne naložbe. Namen tega obvestila je objaviti rezultate ocene na prvi stopnji (v nadaljnjem besedilu: predhodni seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2), tako da bi lahko zadevni industrijski sektorji ali deli sektorjev imeli dovolj časa za pripravo svojih zahtevkov v skladu z merili za upravičenost, kakor je pojasnjeno v oddelku 4.2, in dovolj zgodaj pred rokom, ki je določen v revidirani direktivi EU ETS (30.6.2018 za zahtevke prek „MS route“).

2.   Sistem EU za trgovanje z emisijami za obdobje 2021–2030

Seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, je predpogoj za druge pravne akte (2) za izvajanje reforme sistema EU ETS po letu 2020, da bo služil za določitev brezplačne dodelitve, ki jo bodo panoge prejele zaradi zaščite pred tveganjem premestitve emisij CO2. Da bodo pripravljeni na začetek četrtega obdobja trgovanja 1. januarja 2021, je treba te pravne akte sprejeti v zaporednem vrstnem redu, upoštevati pa je treba dovolj časa za udeležbo deležnikov. Seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, mora biti objavljen pred podatki za posodobitev tehničnih referenčnih vrednosti in za določitev brezplačne dodelitve, predloži pa ga panoga prek držav članic.

Revidirana direktiva EU ETS vsebuje določbe, da bo seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, bolj osredotočen (krajši) od prejšnjih odločitev glede premestitve emisij CO2, da se zagotovi, da bodo sektorji, ki se soočajo z velikim tveganjem premestitve emisij CO2, prejeli ustrezno število brezplačno dodeljenih pravic. To bo tudi zagotovilo skladnost določb EU z obveznostmi v okviru STO. Konkretno, revidirana direktiva EU ETS podrobno določa, kako se vzpostavijo pravila za brezplačno dodelitev in seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2.

Vnos sektorja ali dela sektorja na seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, vsaki napravi v navedenih sektorjih (delih sektorjev) dodeli 100 % njihove izračunane brezplačne dodelitve na podlagi referenčnih vrednosti (3), pri čemer bodo naprave, ki niso na seznamu, prejele 30 % (do leta 2026), kar bo do leta 2030 postopno odpravljeno. Posledično bo seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, imel gospodarski pomen, saj imajo brezplačne pravice znatno finančno vrednost.

3.   Postopek

Med spletnim posvetovanjem od novembra 2017 do februarja 2018 so bili deležniki povabljeni, da predstavijo svoja stališča o metodoloških izbirah za določitev seznama sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2. Odzvali so se sektorska združenja (102), posamezna podjetja (43), nevladne organizacije (5), vladne institucije (5) in 1 državljan. Skupaj je odgovorilo 156 deležnikov. Sodelujoči so podprli ocene druge stopnje, katerih cilj je reproducirati ravni robustnosti, poštenosti, preglednosti in pravičnosti na prvi stopnji kvantitativnih ocen. Izrazili so podporo enotnemu okviru ocenjevanja, ki se zanaša na sodelovanje deležnikov. Panoge so se zavzele za posvetovanje z njimi pred dokončanjem ocene.

Na ad hoc srečanjih z državami članicami o pripravi seznama sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, dne 22. februarja in 22. marca 2018 so potekale razprave o postopku premestitve emisij CO2 in nadaljnjem delu v zvezi s potrebnimi ocenami.

Dne 2. marca 2018 je bila za deležnike organizirana delavnica s pregledom revidiranega pravnega okvira in postopka izvajanja EU ETS z vidika brezplačne dodelitve in premestitve emisij CO2. Glavna tema razprave so bili postopek, vsebina in merila za oceno ter pripravo seznama sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, za obdobje 2021–2030. Naslednje srečanje z deležniki je predvideno 16. maja 2018, kjer bodo rezultati predhodnega seznama sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, obravnavani z industrijskimi sektorji in drugimi deležniki (državami članicami, nevladnimi organizacijami, možganskimi trusti itd.) na evropski ravni.

4.   Merila za opredelitev seznama sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2 (2021–2030)

Zaradi določitve izpostavljenosti tveganju premestitve emisij CO2 mora Komisija pripraviti oceno vseh zadevnih industrijskih sektorjev in delov sektorjev, in sicer z uporabo meril iz direktive EU ETS.

Ocena premestitve emisij CO2 se izvaja v dveh korakih:

1.

kvantitativna ocena na prvi stopnji na ravni NACE 4 (4) (glej oddelek 4.1): Za sektor se lahko šteje, da je izpostavljen znatnemu tveganju premestitve emisij CO2, če kazalnik premestitve emisij CO2 presega prag 0,2 (odstavek 1 člena 10b direktive EU ETS).

2.

Za omejeno število primerov z jasno določenimi merili za upravičenost (glej oddelek 4.2) se lahko izvede „ocena druge stopnje“, bodisi kot kvalitativna ocena z določenimi merili bodisi kot kvantitativna ocena na razčlenjeni ravni (5). Ti primeri so navedeni v odstavku 2 in 3 člena 10b direktive EU ETS.

4.1   Ocena prve stopnje

Kvantitativna ocena „prve stopnje“ se izvede z uporabo statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti. Vse rudarske in predelovalne dejavnosti v oddelkih dejavnosti B (rudarstvo) in C (predelovalne dejavnosti) so bile ocenjene, saj se vse naprave EU ETS uvrščajo v ta dva oddelka. Kot izhodišče je bila uporabljena razčlenitev na štirimestni ravni NACE 4.

Kazalnik premestitve emisij CO2 je opredeljen v členu 10b direktive EU ETS kot zmnožek intenzivnosti trgovanja sektorja s tretjimi državami in intenzivnosti emisij sektorja. Za sektorje in dele sektorjev, kjer kazalnik premestitve emisij CO2 presega 0,2, se šteje, da so izpostavljeni tveganju premestitve emisij CO2.

Intenzivnost trgovine s tretjimi državami je v revidirani direktivi EU ETS opredeljena kot razmerje med skupno vrednostjo izvoza v tretje države, ki se ji prišteje vrednost uvoza iz tretjih držav, in skupno velikostjo trga Evropskega gospodarskega prostora (letni promet in skupni uvoz iz tretjih držav).

Intenzivnost emisij se izmeri v kg CO2 na EUR bruto dodane vrednosti in je izražena kot vsota neposrednih in posrednih emisij za zadevni sektor, deli pa se z bruto dodano vrednostjo.

Podatki v evidenci transakcij Evropske unije (EUTL) veljajo za najbolj natančen in pregleden vir podatkov o emisijah CO2 na ravni naprav, zato se uporabljajo za izračun neposrednih emisij za sektorje. Naprave so bile dodeljene sektorjem na ravni NACE-4, in sicer na podlagi informacij o napravah, ki jih države članice zagotovijo v nacionalnih izvedbenih ukrepih v skladu s Sklepom 2011/278/EU (6).

Kar zadeva oceno porabe električne energije, ki se uporabi za oceno posrednih emisij, se zaradi nerazpoložljivosti podatkov na ravni EU-28 podatki, zbrani neposredno od držav članic, obravnavajo kot najzanesljivejši razpoložljivi vir (7). Poraba električne energije se pretvori v posredne emisije z uporabo faktorja emisij za električno energijo. Izračun je enak kot v zadnjih dveh analizah premestitve emisij CO2, kjer je povprečna mešanica virov energije za celotno proizvodnjo električne energije referenčna vrednost, ki temelji na povprečni intenzivnosti emisij EU, ki se pridobi iz proizvodnje električne energije iz celotne mešanice goriv za vse vire energije v Evropi, deli pa se z ustrezno količino proizvodnje električne energije.

Faktor emisij za električno energijo je posodobila Komisija ob upoštevanju razogljičenja elektroenergetskega sistema in vse večjega deleža obnovljivih virov energije. Vrednost, uporabljena v preteklih dveh seznamih sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, uporablja leto 2005 kot referenčno leto, nova vrednost pa leto 2015, kar ustreza „razpoložljivim podatkom za zadnja tri koledarska leta“ (2013–2015), kot je navedeno v odstavku 5 člena 10b direktive EU ETS. Na tej podlagi je posodobljena vrednost določena na 376 gramov ogljikovega dioksida na kWh.

4.2   Upravičenost do ocene druge stopnje

Revidirana direktiva EU ETS določa podrobna pravila za upravičenost posebnih sektorjev in delov sektorjev do druge ocene, če ti ne izpolnjujejo osnovnih meril v zvezi s premestitvijo emisij CO2 za uvrstitev na seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2.

Revidirana direktiva EU ETS jasno določa, da je vključitev sektorjev in delov sektorjev na seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, v okviru ocene druge stopnje predmet odločitve Komisije. Direktiva EU ETS jasno razlikuje med upravičenostjo do vložitve zahtevka za oceno druge stopnje, postopkom ocenjevanja in merili ter dejansko vključitvijo sektorja na seznam. Ta predhodni seznam zadeva upravičenost do vložitve zahtevka.

V primerih, ko je kazalnik premestitve emisij CO2 med 0,15 in 0,2, se lahko zahteva ali izvede kvalitativna ocena v skladu z merili iz odstavka 2 člena 10b ob predložitvi dokazil o možnosti zmanjšanja emisij, tržnih značilnosti in stopenj dobička.

Sektorji in deli sektorjev z intenzivnostjo emisij (kot se uporabi za izračun kazalnika premestitve emisij CO2, glej oddelek 4.1), ki presega 1,5, so upravičeni do vložitve zahtevka za kvalitativno ali kvantitativno oceno na razčlenjeni ravni (raven PRODCOM-6 ali 8).

Sektorji in deli sektorjev, za katere se brezplačna dodelitev izračuna na podlagi referenčnih vrednosti za rafinerije, so tudi upravičeni do vložitve zahtevka za obe vrsti ocene.

Navedeni sektorji in deli sektorjev, ki so na seznamu sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, za obdobje 2015–2020 (8) navedeni na ravni PRODCOM-6 ali 8, so upravičeni do vložitve zahtevka za kvantitativno oceno na razčlenjeni ravni.

Merila za upravičenost do ocene druge stopnje so določena v revidirani direktivi v odstavkih 2 in 3 člena 10b ter so povzete v tabeli 1 spodaj:

Tabela 1

Pregled meril za upravičenost do vložitve zahtevka za oceno druge stopnje

Merilo

Člen

Postopek ocenjevanja

A

kazalnik premestitve emisij CO2 med 0,15 in 0,2

člen 10b(2)

kvalitativna ocena

B

intenzivnost emisij presega 1,5

člen 10b(3)

kvalitativna ALI kvantitativna ocena na razčlenjeni ravni

C

brezplačna dodelitev se izračuna na podlagi referenčnih vrednosti za rafinerije

člen 10b(3)

kvalitativna ALI kvantitativna ocena na razčlenjeni ravni

D

na EU ETS seznamu sektorjev, izpostavljenih selitvi virov CO2, za obdobje 2015–2020 na šestmestni ali osemmestni ravni

člen 10b(3)

kvantitativna ocena na razčlenjeni ravni

5.   Predhodni seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, za obdobje 2021–2030

Rezultat ocene prve stopnje, ki zajema vse industrijske sektorje, je predhodni seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2. Vključuje sektorje v tabeli 2 v Prilogi k temu obvestilu, za katere se ocenjuje, da so izpostavljeni znatnemu tveganju premestitve emisij CO2 za obdobje 2021–2030. Sektorji in deli sektorjev, ki veljajo za upravičene, da zaprosijo za dodatno oceno glede na štiri merila za upravičenost iz revidirane direktive EU ETS (iz oddelka 4.2 zgoraj), so v tabelah 3, 4 in 5 v Prilogi k temu obvestilu.

6.   Naslednji koraki

Sektorji in deli sektorjev, upravičeni, da zaprosijo za oceno druge stopnje na podlagi meril A, B ali C, lahko oddajo zahtevke pri Evropski komisiji najpozneje tri mesece po objavi tega predhodnega seznama sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2. Zahtevki se skupaj z ustreznimi dokazili pošljejo v elektronski obliki na CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu.

Poleg tega lahko države članice do 30. junija 2018 zaprosijo, da se sektorji in deli sektorjev vključijo na seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, če kazalnik premestitve emisij CO2 presega prag 0,2, in sicer na podlagi zahtevkov, predloženih državam članicam od sektorjev in delov sektorjev, upravičenih do ocene druge stopnje na podlagi merila D. Takšni sektorji in deli sektorjev lahko državam članicam predložijo zahtevke, ki vsebujejo ustrezno utemeljene, popolne, preverjene in revidirane podatke za zadnjih pet let, vsebovati pa bi tudi morali morebitne ostale zadevne podatke. Nadaljnje okvirne smernice objavi Komisija.

Na podlagi rezultatov teh ocen in sorazmerne ocene učinka, ki jo opravi Komisija, namerava Komisija do konca leta 2018 sprejeti seznam sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, za obdobje 2021–2030.


(1)  Direktiva (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018 o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb ter Sklepa (EU) 2015/1814.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.076.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2018%3A076%3ATOC

(2)  Drugi pravni akti so: revidirana pravila za brezplačno dodelitev, posodobitev referenčnih vrednosti v zvezi z napredkom v industrijskih obratih, vzpostavitev pravil za prilagoditev brezplačni dodelitvi zaradi spremembe dejavnosti, določitev brezplačne dodelitve za vsako napravo.

(3)  Brezplačna dodelitev = referenčna vrednost x pretekla raven dejavnosti x izpostavljenost premestitvi emisij CO2 x korekcijski faktorji; za več informacij glej Navodila št. 5 – Smernice glede premestitve emisij ogljikovega dioksida: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/gd5_carbon_leakage_en.pdf.

(4)  Eurostat, statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, NACE Rev. 2.

(5)  Razčlenjena raven pomeni na nižji ravni kot NACE-4, npr. PRODCOM-8.

(6)  Sklep Komisije 2011/278/EU z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 130, 17.5.2011, str. 1).

(7)  Potrebno je bilo ad hoc zbiranje podatkov za pridobitev podatkov o porabi električne energije na štirimestni ravni NACE 4 za izračun posrednih stroškov za posamezen sektor. Na takšen način so se podatki zbirali tudi za prejšnja seznama sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, leta 2009 in 2014.

(8)  Sklep Komisije 2014/746/EU.


PRILOGA

Predhodni seznam sektorjev, ki veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO2

Predhodni seznam sektorjev in delov sektorjev na ravni NACE 4, za katere se na podlagi člena 10b(1) direktive EU ETS šteje, da zanje obstaja tveganje premestitve emisij CO2.

Tabela 2

Kvantitativno merilo: Kazalnik premestitve emisij CO2 presega 0,2

Koda NACE

Opis

0510

Pridobivanje črnega premoga

0610

Pridobivanje surove nafte

0710

Pridobivanje železove rude

0729

Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin

0891

Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

0899

Drugo pridobivanje rudnin in kamnin

1041

Proizvodnja olja in maščob

1062

Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

1081

Proizvodnja sladkorja

1106

Proizvodnja slada

1310

Priprava in predenje tekstilnih vlaken

1395

Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil

1411

Proizvodnja usnjenih oblačil

1621

Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa

1711

Proizvodnja vlaknin

1712

Proizvodnja papirja in kartona

1910

Proizvodnja koksa

1920

Proizvodnja naftnih derivatov

2011

Proizvodnja tehničnih plinov

2012

Proizvodnja barvil in pigmentov

2013

Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij

2014

Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij

2015

Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin

2016

Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki

2017

Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki

2060

Proizvodnja umetnih vlaken

2311

Proizvodnja ravnega stekla

2313

Proizvodnja votlega stekla

2314

Proizvodnja steklenih vlaken

2319

Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov

2320

Proizvodnja ognjevzdržne keramike

2331

Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog

2351

Proizvodnja cementa

2352

Proizvodnja apna in mavca

2399

Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

2410

Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin

2420

Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov

2431

Hladno vlečenje profilov

2442

Proizvodnja aluminija

2443

Proizvodnja svinca, cinka in kositra

2444

Proizvodnja bakra

2445

Proizvodnja drugih neželeznih kovin

2446

Proizvodnja jedrskega goriva

2451

Litje železa

Sektorji in deli sektorjev, upravičenih za kvalitativno oceno (merilo A)

Sektorji in deli sektorjev na ravni NACE 4 v tabeli 3 so na podlagi člena 10b(2) direktive EU ETS upravičeni, da zaprosijo za kvalitativno oceno.

Tabela 3

Merilo A – kazalnik premestitve emisij CO2 presega 0,15

Koda NACE

Opis

0893

Pridobivanje soli

1330

Dodelava tekstilij

2110

Proizvodnja farmacevtskih surovin

2341

Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike

2342

Proizvodnja sanitarne keramike

2343

Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike

2344

Proizvodnja druge tehnične keramike

2611

Proizvodnja elektronskih komponent

2720

Proizvodnja baterij in akumulatorjev

2731

Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken

Sektorji in deli sektorjev, upravičeni, da zaprosijo za kvalitativno ali razčlenjeno kvantitativno oceno (merilo B)

Sektorji in deli sektorjev na ravni NACE 4 v tabeli 4 so na podlagi prvega pododstavka člena 10b(3) direktive EU ETS upravičeni, da zaprosijo za kvalitativno ali razčlenjeno kvantitativno oceno.

Tabela 4

Merilo B – intenzivnost emisij presega 1,5

Koda NACE

Opis

0520

Pridobivanje rjavega premoga in lignita

2332

Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline

Sektorji in deli sektorjev, upravičeni, da zaprosijo za kvalitativno ali razčlenjeno kvantitativno oceno (merilo C)

V skladu s členom 10b(3) direktive EU ETS so sektorji upravičeni, da zaprosijo za kvalitativno ali ločeno kvantitativno oceno, če se brezplačna dodelitev izračuna na podlagi referenčnih vrednosti za rafinerije. Za možne sektorje, upravičene, da za to zaprosijo, se šteje, da zanje obstaja tveganje premestitve emisij CO2 na podlagi kvantitativnega merila in so že vključeni v tabelo 2. Zato niso potrebne dodatne ocene.

Sektorji in deli sektorjev, upravičeni, da zaprosijo za razčlenjeno kvantitativno oceno (merilo D)

Sektorji in deli sektorjev na ravni PRODCOM 6 ali 8 v tabeli 5 so na podlagi petega pododstavka člena 10b(3) direktive EU ETS upravičeni, da zaprosijo za razčlenjeno kvantitativno oceno prek „MS route“.

Ta seznam obsega 16 sektorjev ali delov sektorjev. Poleg tega obstaja še 6 dodatnih delov sektorjev, za katere je pripadajoči sektor na ravni NACE 4 že vključen v tabelo 2 in zato niso potrebne dodatne ocene.

Tabela 5

Merilo D – navedeni na seznamu sektorjev, izpostavljenih premestitvi emisij CO2, za obdobje 2015–2020 na razčlenjeni ravni (raven PRODCOM 6 ali 8)

Koda NACE

Opis

081221

Kaolin in druge kaolinske gline

08122250

Gline in skrilavci za gradnjo (razen bentonita, ognjevarne gline, ekspandiranih glin, kaolina in drugih kaolinskih glin); andaluzit, kianit in silimanit; mulit; šamotne in dinas zemljine

10311130

Krompir, pripravljen ali konzerviran (vključno krompir, termično obdelan ali delno termično obdelan v olju in nato zamrznjen; drugače kot v kisu ali ocetni kislini) zamrznjen

10311300

Sušen krompir v obliki moke, zdroba, kosmičev, granul in peletov

10391725

Koncentriran paradižnikov pire in pasta

105121

Posneto mleko v prahu

105122

Polnomastno mleko v prahu

105153

Kazein

105154

Laktoza in laktozni sirup

10515530

Sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah in drugih trdnih oblikah, koncentrirana ali nekoncentrirana, z dodatkom sladila ali brez

108211

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

108212

Kakavovo maslo, maščobe in olja

108213

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

10891334

Pekovski kvas

203021

Pripravljeni pigmenti, sredstva za motnenje in barve, steklasti emajli in glazure, lošči, tekoči keramični laki ipd.; steklena frita

25501134

Železni deli za pogonske gredi, odmične gredi, ročične gredi in ročice, prosto kovani, itd.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

8.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/10


Menjalni tečaji eura (1)

7. maja 2018

(2018/C 162/02)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,1902

JPY

japonski jen

130,15

DKK

danska krona

7,4486

GBP

funt šterling

0,88010

SEK

švedska krona

10,5383

CHF

švicarski frank

1,1964

ISK

islandska krona

121,80

NOK

norveška krona

9,6190

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,518

HUF

madžarski forint

314,34

PLN

poljski zlot

4,2537

RON

romunski leu

4,6563

TRY

turška lira

5,0827

AUD

avstralski dolar

1,5882

CAD

kanadski dolar

1,5338

HKD

hongkonški dolar

9,3428

NZD

novozelandski dolar

1,7013

SGD

singapurski dolar

1,5917

KRW

južnokorejski won

1 288,09

ZAR

južnoafriški rand

14,9730

CNY

kitajski juan

7,5778

HRK

hrvaška kuna

7,3985

IDR

indonezijska rupija

16 735,40

MYR

malezijski ringit

4,6947

PHP

filipinski peso

61,763

RUB

ruski rubelj

74,8299

THB

tajski bat

37,944

BRL

brazilski real

4,2162

MXN

mehiški peso

23,0215

INR

indijska rupija

79,9040


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija

8.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/11


Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske

(2018/C 162/03)

Po objavi obvestila o bližnjem izteku protidampinških ukrepov (1), ki se uporabljajo za uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske (v nadaljnjem besedilu: zadevni državi), je Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) prejela zahtevek za pregled v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (2) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba).

1.   Zahtevek za pregled

Zahtevek so 13. februarja 2018 vložili štirje proizvajalci EU (ATUSA - Berg Montana Fittings A.D, Georg Fischer Fittings GmbH, Odlewnia Zéliwa S.A. in Livarna Titan d.o.o.), skupaj „vložniki“, ki predstavljajo več kot 95 % celotne proizvodnje navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa v Uniji.

2.   Izdelek, ki se pregleduje

Izdelek, ki se pregleduje, je navojni liti pribor (fitingi) za cevi iz tempranega litega železa, razen ohišij kompresijskega pribora z metričnim navojem ISO DIN 13 in navojnih krožnih razdelilnih omaric iz tempranega železa, ki nimajo pokrova (v nadaljnjem besedilu: izdelek, ki se pregleduje), ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 7307 19 10 (oznaka TARIC 7307191010).

3.   Obstoječi ukrepi

Trenutno veljavni ukrep je dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 430/2013 (3).

4.   Razlogi za pregled

Zahtevek temelji na izhodišču, da bi iztek veljavnosti ukrepov verjetno povzročil nadaljevanje ali ponovitev dampinga in škode industriji Unije.

4.1    Domnevna verjetnost nadaljevanja ali ponovitve dampinga

4.1.1   Ljudska republika Kitajska

Vložniki so trdili, da v Ljudski republiki Kitajski (v nadaljnjem besedilu: LRK) ni primerno uporabiti domačih cen in stroškov, ker obstajajo znatna izkrivljanja v smislu točke (b) člena 2(6a) osnovne uredbe.

Da bi utemeljili trditve o znatnih izkrivljanjih, so se vložniki sklicevali na dokument služb Komisije z dne 20. decembra 2017 z naslovom „Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of the trade defence investigations“ (Poročilo o znatnem izkrivljanju konkurence v gospodarstvu LRK za namene preiskav v zvezi z instrumenti trgovinske zaščite) (4), ki opisuje posebne okoliščine v zadevnih državah in zlasti izkrivljanja konkurence v sektorju železnih in neželeznih kovin, plina ter elektrike.

Posledično glede na člen 2(6a) osnovne uredbe trditev o nadaljevanju ali ponovitvi dampinga temelji na primerjavi med konstruirano normalno vrednosti na podlagi stroškov proizvodnje in prodaje, ki odražajo neizkrivljene cene ali referenčne vrednosti v ustrezni reprezentativni državi, z izvozno ceno (na ravni franko tovarna) izdelka, ki se pregleduje, iz Ljudske republike Kitajske, ko je prodan za izvoz v Unijo. Na tej podlagi so izračunane stopnje dampinga za zadevne države znatne.

Glede na razpoložljive informacije Komisija meni, da obstaja dovolj dokazov v skladu s členom 5(9) osnovne uredbe, ki kažejo, da zaradi znatnega izkrivljanja, ki vpliva na cene in stroške, uporaba domačih cen in stroškov v zadevni državi ni ustrezna, kar upravičuje začetek preiskave na podlagi člena 2(6a) osnovne uredbe.

4.1.2   Tajska

Trditev o verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve dampinga s strani Tajske temelji na primerjavi domače cene z izvozno ceno (na ravni franko tovarna) izdelka, ki se pregleduje, ko je prodan za izvoz v Unijo.

4.2    Trditev o verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode

Vložniki trdijo, da so cene uvoženega izdelka, ki se pregleduje, iz zadevnih držav, med drugim negativno vplivale na raven cen industrije Unije, kar je znatno škodovalo celotnemu poslovanju ter finančnemu položaju industrije Unije.

Vložniki so trdili, da obstaja verjetnost ponovitve škode. Predložili so tudi dokaze, iz katerih je razvidno, da bi se v primeru izteka ukrepov trenutna raven uvoza izdelka, ki se pregleduje, iz zadevnih držav v Unijo verjetno povečala zaradi obstoja neizrabljenih zmogljivosti proizvajalcev v zadevnih državah, privlačnosti trga Unije v smislu obsega in cen ter obstoja ukrepov trgovinske zaščite v drugih tretjih državah.

Vložnik tudi trdi, da je razlog za odpravo škode predvsem obstoj ukrepov ter da bi v primeru njihovega izteka ponoven pojav znatnega uvoza po dampinških cenah iz zadevne države verjetno ponovno škodoval industriji Unije.

5.   Postopek

Po posvetovanju z odborom, ustanovljenim na podlagi člena 15(1) osnovne uredbe, je bilo ugotovljeno, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek pregleda zaradi izteka ukrepov, zato Komisija začenja pregled v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe.

S pregledom zaradi izteka ukrepov bo ugotovila, ali bi iztek ukrepov lahko privedel do nadaljevanja ali ponovitve dampinga izdelka, ki se pregleduje, s poreklom iz zadevne države ter nadaljevanja ali ponovitve škode industriji Unije.

5.1    Obdobje preiskave v zvezi s pregledom in obravnavano obdobje

Preiskava v zvezi z nadaljevanjem ali ponovitvijo dampinga bo zajemala obdobje od 1. aprila 2017 do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave v zvezi s pregledom). Proučitev gibanj, pomembnih za oceno verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode, bo zajemala obdobje od 1. januarja 2014 do konca obdobja preiskave v zvezi s pregledom (v nadaljnjem besedilu: obravnavano obdobje).

5.2    Postopek za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve dampinga

Komisija med pregledom zaradi izteka ukrepov preveri izvoz v Unijo v obdobju preiskave v zvezi s pregledom ter, ne glede na izvoz v Unijo, preuči, ali je stanje v podjetjih, ki proizvajajo in prodajajo izdelek, ki se pregleduje, v zadevni državi takšno, da bi bilo verjetno, da bi se izvoz po dampinških cenah v Unijo nadaljeval ali ponovil, če bi ukrepi prenehali veljati.

Zato so vsi proizvajalci izdelka, ki se pregleduje, v zadevni državi ne glede na to, ali so izvažali (5) izdelek, ki se pregleduje, ali ne v Unijo v obdobju preiskave v zvezi s pregledom, pozvani, da sodelujejo v preiskavi Komisije.

5.2.1   Preiskava proizvajalcev izvoznikov v zadevni državi

Ker lahko ta pregled zaradi izteka ukrepov vključuje veliko število proizvajalcev iz zadevne države in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in tako ustrezno omeji število proizvajalcev, ki jih bo preiskala (ta postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse proizvajalce ali njihove predstavnike, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavi, ki je privedla do ukrepov, ki so predmet tega pregleda, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, ki se zahtevajo v Prilogi I k temu obvestilu.

Komisija se bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbor vzorca proizvajalcev, obrnila tudi na organe zadevne države, po potrebi pa tudi na vsa znana združenja proizvajalcev.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbora vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, bodo proizvajalci izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega proizvodnje, prodaje ali izvoza, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce, organe zadevne države in združenja proizvajalcev, po potrebi po organih zadevne države.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi s proizvajalci, poslala vprašalnike proizvajalcem, izbranim v vzorec, vsem znanim združenjem proizvajalcev in organom zadevne države.

Vsi proizvajalci, izbrani v vzorec, morajo v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca predložiti izpolnjen vprašalnik, če ni določeno drugače.

Brez poseganja v morebitno uporabo člena 18 osnovne uredbe se bodo družbe, ki so se strinjale z možno vključitvijo v vzorec, vendar vanj niso bile izbrane, štele za sodelujoče (v nadaljnjem besedilu: nevzorčeni sodelujoči proizvajalci).

5.2.2   Dodatni postopek v zvezi z LRK, v kateri prihaja do znatnih izkrivljanj

V skladu s točko (e) člena 2(6a) bo Komisija kmalu po začetku z obvestilom k spisu, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, obvestila strani v preiskavi o zadevnih virih, ki jih namerava uporabiti za določitev normalne vrednosti v LRK v skladu s členom 2(6a) osnovne uredbe. To bo zajemalo vse vire, vključno z izborom ustrezne reprezentativne tretje države, kadar je to potrebno. Stranke v preiskavi imajo za predložitev pripomb na voljo 10 dni od datuma, na katerega se obvestilo doda k spisu. V skladu z informacijami, ki jih ima na voljo Komisija, je možna reprezentativna tretja država za LRK Tajska. Da bi končno izbrala ustrezno reprezentativno tretjo državo, bo Komisija preverila, ali obstaja podobna raven gospodarskega razvoja kot v državi izvoznici, ali se v tej državi proizvaja in prodaja izdelek, ki se pregleduje, ter ali so ustrezni podatki takoj na voljo. Kadar je takšnih držav več, se prednost nameni državam z ustrezno ravnjo socialne zaščite in varstva okolja, če je to ustrezno.

V zvezi z ustreznimi viri Komisija vse proizvajalce v LRK zaproša, naj ji pošljejo informacije, ki se zahtevajo v Prilogi III k temu obvestilu v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo v zvezi strditvijo o znatnih izkrivljanjih v smislu člena 2(6a)(b) osnovne uredbe, poslala tudi vprašalnik vladi zadevne države.

Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze v zvezi z uporabo člena 2(6a) osnovne uredbe.

Komisija mora te informacije in dokaze prejeti v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.2.3   Preiskava nepovezanih uvoznikov  (6)  (7)

Nepovezani uvozniki izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države v Unijo, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavi, ki je privedla do veljavnih ukrepov, so pozvani k sodelovanju v tej preiskavi.

Ker lahko postopek vključuje veliko število nepovezanih uvoznikov in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, lahko Komisija izbere vzorec in ustrezno omeji število nepovezanih uvoznikov, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje bo izvedla v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Da bi se Komisija lahko odločila, ali je vzorčenje potrebno, in da bi v tem primeru lahko izbrala vzorec, poziva vse nepovezane uvoznike ali njihove predstavnike, vključno s tistimi, ki niso sodelovali v preiskavah, ki so privedle do ukrepov, obravnavanih v tem pregledu, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, ki se zahtevajo v Prilogi II k temu obvestilu.

Komisija se lahko za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za izbiro vzorca nepovezanih uvoznikov, obrne tudi na vsa znana združenja uvoznikov.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbora vzorca, razen zgoraj zahtevanih informacij, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Če je vzorec potreben, so uvozniki lahko izbrani na podlagi največjega reprezentativnega obsega prodaje izdelka, ki se pregleduje, iz zadevne države v Uniji, ki ga je mogoče v razpoložljivem času ustrezno preiskati. Komisija bo o družbah, izbranih v vzorec, uradno obvestila vse znane nepovezane uvoznike in združenja uvoznikov.

Da bi Komisija pridobila informacije, za katere meni, da so potrebne za njeno preiskavo, bo vzorčenim nepovezanim uvoznikom poslala vprašalnike. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izboru vzorca, če ni določeno drugače.

5.3    Postopek za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode

Za ugotavljanje verjetnosti nadaljevanja ali ponovitve škode industriji Unije so proizvajalci izdelka, ki se pregleduje, v Uniji pozvani k sodelovanju v preiskavi Komisije.

5.3.1   Preiskava proizvajalcev Unije

Ker ta pregled zaradi izteka ukrepa vključuje veliko število proizvajalcev Unije in da bi se preiskava končala v predpisanih rokih, se je Komisija odločila, da izbere vzorec in tako ustrezno omeji število proizvajalcev Unije, ki jih bo preiskala (postopek se imenuje „vzorčenje“). Vzorčenje se izvede v skladu s členom 17 osnovne uredbe.

Komisija je izbrala začasni vzorec proizvajalcev Unije. Podrobnosti so na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem. Zainteresirane strani so pozvane, da pregledajo dokumentacijo (v ta namen morajo stopiti v stik s Komisijo; kontaktni podatki so v oddelku 5.7). Drugi proizvajalci Unije ali njihovi predstavniki, vključno s proizvajalci Unije, ki niso sodelovali v preiskavi, ki je privedla do veljavnih ukrepov, ki menijo, da bi morali biti iz določenega razloga vključeni v vzorec, morajo stopiti v stik s Komisijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbora vzorca, morajo to storiti v 21 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

Komisija bo o družbah, izbranih v končni vzorec, uradno obvestila vse znane proizvajalce Unije in/ali združenja proizvajalcev Unije.

Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne za preiskavo, poslala vprašalnike vzorčenim proizvajalcem Unije in evropskim združenjem proizvajalcev. Te strani morajo predložiti izpolnjen vprašalnik v 37 dneh od datuma uradnega obvestila o izbiri vzorca, če ni določeno drugače.

5.4    Postopek za presojo interesa Unije

Če bo v postopku potrjena verjetnost nadaljevanja ali ponovitve dampinga in škode, bo v skladu s členom 21 osnovne uredbe odločeno, ali bi bila ohranitev protidampinških ukrepov v nasprotju z interesom Unije. Proizvajalci Unije, uvozniki in njihova reprezentativna združenja, uporabniki in njihova reprezentativna združenja ter reprezentativne potrošniške organizacije so pozvani, da se javijo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Reprezentativne potrošniške organizacije morajo za sodelovanje v preiskavi v istem roku dokazati dejansko povezavo med svojimi dejavnostmi in izdelkom, ki se pregleduje.

Strani, ki se javijo v 15-dnevnem roku, lahko Komisiji predložijo informacije o interesu Unije v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Te informacije lahko predložijo v prosti obliki ali izpolnijo vprašalnik, ki ga pripravi Komisija. V vsakem primeru se bodo informacije, predložene v skladu s členom 21, upoštevale samo, če bodo podprte z dejanskimi dokazi, veljavnimi v času predložitve.

5.5    Druga pisna stališča

Ob upoštevanju določb tega obvestila so vse zainteresirane strani pozvane, da izrazijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze.

Komisija mora te informacije in dokaze prejeti v 37 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

5.6    Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

Vse zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o vprašanjih, ki se nanašajo na začetno fazo preiskave, je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

5.7    Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

Za informacije, ki se predložijo Komisiji za namen preiskav trgovinske zaščite, ni mogoče uveljavljati avtorskih pravic. Preden zainteresirane strani Komisiji predložijo informacije in/ali podatke, za katere veljajo avtorske pravice tretje osebe, morajo imetnika avtorskih pravic zaprositi za posebno dovoljenje, s katerim ta Komisiji izrecno dovoli (a) uporabo informacij in podatkov za namen tega postopka trgovinske zaščite in (b) predložitev informacij in/ali podatkov zainteresiranim stranem v tej preiskavi v obliki, ki jim omogoča, da uveljavljajo svojo pravico do obrambe.

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva to obvestilo, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited“. Zainteresirane strani, ki bodo predložile informacije v tej preiskavi, so pozvane, naj navedejo razloge svojega zahtevka za zaupno obravnavo.

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 19(2) osnovne uredbe priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran, ki je predložila zaupne informacije, ne utemelji svoje zahteve za zaupno obravnavo ali ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, lahko Komisija zanemari take informacije, razen če je mogoče na osnovi primernega vira dokazati, da so informacije pravilne.

Zainteresirane strani so pozvane, da po elektronski pošti pošljejo vsa stališča in zahtevke, tudi skenirane kopije pooblastil in potrdil, razen obsežnih odgovorov, ki se predložijo na CD-ROM-u ali DVD-ju osebno ali s priporočeno pošto. Če zainteresirane strani uporabijo elektronsko pošto, pomeni, da se strinjajo s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje, kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletišču Generalnega direktorata za trgovino: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven elektronski naslov ter zagotoviti, da gre za uraden in delujoč poslovni elektronski naslov podjetja, ki se pregleduje in uporablja vsak dan. Komisija bo po prejemu kontaktnih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj po elektronski pošti, razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije po drugi poti ali če vrsta dokumenta zahteva uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s korespondenco s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za predložitev stališč po elektronski pošti, najdejo v zgoraj navedenih navodilih za zainteresirane strani.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

E-naslova:

v zvezi z dampingom:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

v zvezi s škodo:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Nesodelovanje

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to zainteresirano stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

Če odgovor ni bil poslan v računalniški obliki, se to ne šteje za nesodelovanje, če zainteresirana stran dokaže, da bi ji predložitev odgovora v zahtevani obliki povzročila nesorazmerno dodatno obremenitev ali nerazumne dodatne stroške. Zainteresirana stran mora o tem takoj obvestiti Komisijo.

7.   Pooblaščenec za zaslišanje

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o vprašanjih, ki se nanašajo na začetno fazo preiskave, je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Časovni okvir preiskave

Preiskava se v skladu s členom 11(5) osnovne uredbe zaključi v 15 mesecih po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

9.   Možnost zahtevka za pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe

Ker se je ta pregled zaradi izteka ukrepov začel v skladu z določbami člena 2 osnovne uredbe, njegove ugotovitve ne bodo povzročile spremembe obstoječih ukrepov, ampak njihovo razveljavitev ali ohranitev v skladu s členom 11(6) osnovne uredbe.

Če katera od zainteresiranih strani meni, da je potreben pregled ukrepov, da se omogoči sprememba ukrepov, lahko zahteva pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe.

Strani, ki želijo zahtevati takšen pregled, ki bi se izvedel neodvisno od pregleda zaradi izteka ukrepov iz tega obvestila, lahko stopijo v stik s Komisijo na zgoraj navedenem naslovu.

10.   Obdelava osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (8).


(1)  UL C 268, 12.8.2017, str. 4.

(2)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(3)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 430/2013 z dne 13. maja 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske (UL L 129, 14.5.2013, str. 1).

(4)  SWD (2017) 483 final/2, ki je na voljo na strani: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(5)  Proizvajalec je družba v zadevni državi, ki proizvaja izdelek, ki se pregleduje, vključno s katero koli od njenih povezanih družb, vključenih v proizvodnjo, domačo prodajo ali izvoz izdelka, ki se pregleduje.

(6)  Vzorčeni so lahko samo uvozniki, ki niso povezani s proizvajalci iz zadevnih držav. Uvozniki, ki so povezani s proizvajalci iz zadevnih držav, morajo izpolniti Prilogo I k vprašalniku za te proizvajalce iz zadevnih držav. V skladu s členom 127 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije se osebi štejeta za povezani samo, če: (a) je ena od njiju član vodstva ali uprave podjetja druge; (b) pravno nastopata kot družbenika; (c) sta delodajalec in delojemalec; (d) tretja oseba neposredno ali posredno poseduje, nadzoruje ali ima v lasti 5 % ali več deležev z glasovalno pravico ali delnic obeh oseb; (e) ena od njiju neposredno ali posredno nadzira drugo; (f) obe neposredno ali posredno nadzira tretja oseba; (g) skupaj neposredno ali posredno nadzirata tretjo osebo; ali (h) sta člana iste družine (UL L 343, 29.12.2015, str. 558). Osebi se štejeta za člana iste družine, če sta v enem od naslednjih sorodstvenih razmerij: (i) žena in mož, (ii) starš in otrok, (iii) brat in sestra (tudi polbrat in polsestra), (iv) stari starš in vnuk, (v) stric ali teta in nečak ali nečakinja, (vi) tast in tašča ter zet ali snaha, (vii) svak in svakinja. V skladu s členom 5(4) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije „oseba“ pomeni fizično in pravno osebo ter katero koli združenje oseb, ki ni pravna oseba, vendar mu je v okviru prava Unije ali nacionalnega prava priznana sposobnost opravljanja pravnih dejanj (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(7)  Podatki, ki jih predložijo nepovezani uvozniki, se lahko poleg ugotavljanja dampinga uporabijo tudi za druge vidike te preiskave.

(8)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


PRILOGA I

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

PRILOGA II

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

PRILOGA III

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

8.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/25


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8865 – AIG/Validus)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 162/04)

1.

Komisija je 30. aprila 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

American International Group („AIG“) (Združne države),

Validus Holdings Limited („Validus“) (Bermudi).

Podjetje AIG pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem Validus.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   AIG: mednarodna zavarovalnica, ki zagotavlja različne zavarovalniške in druge finančne storitve za podjetja in posameznike,

—   Validus: mednarodno podjetje, dejavno na področju zavarovalniških in pozavarovalniških dejavnosti, posebnih vrst zavarovanj in investicijskega svetovanja.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.8865 – AIG/Validus

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


8.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/26


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8913 – HPS/MDP/Capita)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 162/05)

1.

Komisija je 30. aprila 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednja podjetja:

HPS Investment Partners, LLC (Združene države) („HPS“),

Madison Dearborn Partners, LLC (Združene države) („MDP“),

Capita Specialist Insurance Solutions Limited (Združeno kraljestvo) („CSIS“).

Podjetji HPS in MDP pridobita v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah skupni nadzor nad celotnim podjetjem CSIS.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za podjetje HPS: HPS je investicijska družba s sedežem v ZDA, njena glavna dejavnost pa so prevzemi in strateško financiranje ali dokapitalizacija družb, ki potrebujejo finančno pomoč,

—   za podjetje MDP: MDP je podjetje za naložbe zasebnega kapitala s sedežem v ZDA,

—   za podjetje CSIS: CSIS je majhen ponudnik storitev zavarovalnega posredništva s sedežem v Združenem kraljestvu.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.8913 – HPS/MDP/Capita

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


8.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/27


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 162/06)

1.

Komisija je 2. maja 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

T-Mobile Netherlands Holding B.V. („TMNL“, Nizozemska), ki ga obvladuje podjetje Deutsche Telekom AG (Nemčija), in

Tele2 Netherlands Holding N.V. („Tele2 NL“, Nizozemska).

Podjetje TMNL pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem Tele2 NL.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za podjetje TMNL: TMNL zagotavlja telekomunikacijske storitve zasebnim in poslovnim strankam na Nizozemskem prek svojih podružnic v 100-odstotni lasti T-Mobile Netherlands B.V. in T-Mobile Thuis B.V. (TMT). TMNL je lastnik mobilnega omrežja, ki pokriva celotno državo, prek katerega ponuja mobilne komunikacijske storitve za tehnologije 2G, 3G, 4G in NB-IoT. TMT zagotavlja fiksne storitve za posameznike, vključno s širokopasovnim internetom, televizijo in storitvami fiksne telefonije na podlagi veleprodajnega dostopa. Še druga podružnica TMNL ponuja posojila za mobilne naprave zasebnim strankam,

—   za podjetje Tele2 NL: Tele 2 NL je ponudnik telekomunikacijskih storitev, ki deluje na Nizozemskem kot omrežni operater mobilne telefonije izključno za tehnologijo 4G in zagotavlja govorne in podatkovne storitve ter storitve sporočil, pa tudi fiksne širokopasovne storitve. Tele2 NL ponuja storitve podjetjem, gospodinjskim odjemalcem in v omejenem obsegu tudi drugim ponudnikom telekomunikacijskih storitev. Podružnice Tele2 NL poleg tega upravljajo mrežo prodajaln na drobno na Nizozemskem in ponujajo posojila za mobilne naprave zasebnim strankam.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).


DRUGI AKTI

Evropska komisija

8.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/28


Objava zahtevka v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

(2018/C 162/07)

V skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper zahtevek.

ENOTNI DOKUMENT

„SCRUMBIE DE DUNĂRE AFUMATĂ“

EU št.: PGI-RO-02234 – 26.10.2016

ZOP ( ) ZGO ( X )

1.   Ime

„Scrumbie de Dunăre afumată“

2.   Država članica ali tretja država

Romunija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.7 Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

„Scrumbie de Dunăre afumată“ je prekajena riba iz delte Donave, pripravljena iz ribe, ki spada v družino sledov, in sicer črnomorske čepe (Alosa Pontica Eichwald, podvrsta Alosa Pontica var. Danubii). Gre za cele ribe s težo 250–400 g in dolžino 25–30 cm, ki so soljene in hladno prekajene po starodavni metodi na opredeljenem geografskem območju. Prekajene ribe imajo kovinsko zlato barvo, ki jo dobijo med postopkom prekajevanja in enakomerno prekriva celotno njihovo površino. Imajo sočno teksturo, rahlo slan okus po prekajeni ribi in mastno konsistenco.

Fizikalne in kemijske lastnosti

Skupna vsebnost maščob: najmanj 11 %

Organoleptične značilnosti

Videz

:

po zunanjosti gre za prekajeno celo ribo brez kosti in drobovja, katere koža, ki je očiščena in osušena ter na kateri ni sledi razsola, je gladka in brez razpok.

Zunanja barva

:

enakomerna zlata barva s kovinskim sijajem.

Barva prereza

:

bela – svetlorumena – rožnata.

Okus in aroma

:

proizvod ima obstojen, rahlo slan okus po prekajeni ribi. Zaradi uporabljene metode predelave v ustih razvije prijeten okus s slanim in nekoliko kiselkastim priokusom.

Konsistenca

:

gosta, prožna, mastna.

Tekstura

:

sočna.

3.3   Krma (samo za proizvode živalskega izvora) in surovine (samo za predelane proizvode)

Surovine

Črnomorska čepa je divja riba, ki se iz Črnega morja seli v Donavo, da se tam razmnožuje, pri čemer se med celotno potjo tja in nazaj ne prehranjuje. Vrsta, ki ni primerna za ribogojstvo, se lovi izključno med selitvijo v Donavo. Črnomorska čepa doseže zrelost in se lahko uživa pri dveh do treh letih; takrat v dolžino meri 25–30 cm. „Scrumbie de Dunăre afumată“ je pripravljena izključno iz črnomorske čepe (Alosa Pontica var. Danubii).

Čepa, ki se uporablja kot surovina za „Scrumbie de Dunăre afumată“, se tradicionalno lovi izključno v Donavi, med njenim ustjem v Črnem morju (izobata 20 m) in Cotul Pisicii (črta 75-75 morskih milj). Študije črnomorskih čep, ulovljenih nad to mejo, namreč kažejo zmanjšanje vsebnosti maščob, kar škoduje okusu, in množično okužbo rib s paraziti. Ribe se takoj po ulovu potopijo v bazene, ki se ohlajajo s kosi ledu.

3.4   Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Vse faze proizvodnje in pridobivanja prekajene ribe „Scrumbie de Dunăre afumată“ potekajo na opredeljenem geografskem območju. Postopek proizvodnje prekajene ribe „Scrumbie de Dunăre afumată“ vključuje naslednje posamezne faze: ulov, prevzem surovin, sestavin in pomožnih snovi, zamrzovanje in shranjevanje (prva obdelava), odmrzovanje, oluskanje, odstranitev drobovja, odstranitev krvi, soljenje, razsoljevanje, odcejanje rib, prekajevanje (sušenje, prekajevanje, hlajenje in zorenje).

3.5   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn. proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

3.6   Posebna pravila za označevanje proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

4.   Jedrnata opredelitev geografskega območja

Geografsko območje sestavljata dva upravna sektorja.

Prvi je biosferni rezervat delte Donave, ki se razteza od Cotul Pisicii (kraj Grindu v okrožju Tulcea) do ustja Donave v Črnem morju do izobate 20 m, izključno na treh rokavih Donave in na tem delu Donave.

Drugi je občina Frecăței (kraj Cataloi), ki je podaljšek prvega sektorja.

Ta upravna sektorja sestavljata ozemeljsko enoto v okrožju Tulcea.

5.   Povezava z geografskim območjem

Značilnosti prekajene ribe „Scrumbie de Dunăre afumată“ so povezane z geografskim območjem, na katerem se izdeluje po posebni metodi, značilni za regijo, in njenim slovesom.

S podnebnega vidika se delta Donave od preostalega ozemlja Romunije razlikuje po suhem zmernem celinskem podnebju z vplivi Sredozemskega in Črnega morja, kar je povezano z njeno geografsko lego (45° severno), nizko nadmorsko višino (0–12 m), prostranstvi vode in močvirskega rastlinja, pasovi kopnega in morskimi meandri, pa tudi z njeno prostrano odprtostjo proti črnomorskemu bazenu.

V biološkem smislu črnomorska čepa živi v zahodnem delu Črnega morja, kjer se zadržuje predvsem v obalnih predelih. Na vratih Donave se še nekoliko pomudi, da se prilagodi sladki vodi in počaka, da voda veletoka doseže temperaturo, ki ji prija. Navzgor po Donavi začne plavati v začetku marca, ker pa je občutljiva na nizke temperature, se v primeru ohladitve dlje časa zadrži v morju.

Ko se črnomorska čepa hrani v ustju Donave, postane njena barva nekoliko temnejša, njena hrbtna plavut pa se poveča. Tu se nahrani z organskimi snovmi, ki jih s seboj prinaša reka, pridobi na teži in nakopiči velike zaloge maščobe (čepa je glede na svojo velikost najbolj mastna riba na svetu), ki dajejo proizvodu edinstven okus.

Prehrano odraslih osebkov v 70–75 % sestavljajo ribe, ki jih je mogoče najti v morju (Engraulis, Clupeonella, Sprattus) in v ustju Donave (Cyprinidae), v preostalem pa raki (Crangon, Upogebia, Idotheia) in drugi organizmi, odvisno od njihove količine in dostopnosti.

Kot je Grigore Antipa navedel leta 1916, so se lahko metode konzerviranja ribe s soljenjem in hladnim prekajevanjem ohranile na območju delte Donave zaradi izkušenj ter znanja in veščin, ki jih lokalno prebivalstvo prenaša iz roda v rod.

Leta 1942 je bila črnomorska čepa uporabljena kot referenčna vrsta za prikaz postopka hladnega prekajevanja po navodilih romunskega inštituta za raziskave v ribogojstvu (Institut de Cercetări Piscicole al României).

Soljenje poteka ročno; ribe se posujejo s kameno soljo, pri čemer vpijejo določeno količino soli. Ta postopek traja največ pet dni v prostorih s temperaturo približno +40 °C.

Ribe se solijo v posodah, izbranih glede na količino posameznega ulova, da se tako prepreči mešanje rib iz različnih serij. Dno kadi se posuje s tanko plastjo soli, na katero se nato v vrstah tesno skupaj skrbno razporedijo ribe, s hrbtom navzdol in glavami, obrnjenimi v isto smer. Sol se nato sipa tako, da se zapolnijo špranje med ribami in se ribe prekrijejo s finim poprhom. Plasti rib in soli se izmenjujejo, dokler ni kad polna, nato se vse skupaj prekrije z debelo plastjo soli. Naslednji dan se pripravku slanice doda sveža slanica, nato se na ribe položijo rešetke in uteži, da ostanejo potopljene v to mešanico.

Po soljenju se ribe odcedijo.

Nato se organoleptično pokusijo in ko pridobijo rahlo zaznaven slan okus, se začne prekajevanje.

Če je proizvod preslan, se tri do šestnajst ur razsoljuje v kadeh, napolnjenih z velikimi količinami vode, ki se ohlaja z dodajanjem ledu. V tem času se voda med organoleptičnimi pokušnjami menja.

Soljenje in razsoljevanje lahko izvajajo izključno lokalni prebivalci, saj ti zaradi strokovnega znanja, ki se je v družinah prenašalo skozi čas, poznajo celoten postopek. Razsoljevanje poteka samo po potrebi.

Po odcejanju se ribe obesijo na drogove z obročki, vdanimi skozi oko. Da se omogoči kroženje dima, se ribe razporedijo 15 cm druga od druge, pri čemer so vrste nekoliko zamaknjene, da se ne prekrivajo.

Prekajevanje je običajen postopek, za proizvod „Scrumbie de Dunăre afumată“ pa se tradicionalno uporablja hladno prekajevanje. Kot poseben postopek prekajevanja se je uveljavil na geografskem območju, saj je črnomorska čepa zelo mastna riba, s hladnim prekajevanjem pa tako riba ohrani veliko količino maščob. Traja najmanj 9 ur pri temperaturi, ki ne preseže 35 °C, da se ne izgubijo maščobe ter se ohranijo hranilne in organoleptične vrednosti proizvoda.

Hladno prekajevaje vključuje štiri faze: sušenje, prekajevanje, hlajenje in zorenje.

Sušenje poteka pod latniki ali sušilniki z izpostavljanjem dotoku zraka (ponoči, da se izkoristijo hladnejše temperature); traja od šest do deset ur, tako dolgo, da koža s sušenjem postane svetleča.

Ob koncu postopka se preveri, da se je riba dovolj posušila (če ima čvrsto teksturo in ob pritisku ne pušča sokov, kar pomeni, da je izgubila dovolj vode; poleg tega mora biti rep čvrst). Če so ti pogoji izpolnjeni, se riba začne prekajevati. V nasprotnem primeru se postopek sušenja podaljša.

Za prekajevanje se uporabljajo suhi oblanci trdega lesa.

Drogovi, na katerih visijo zarezane ribe, se vnesejo v prekajevalnice. Dim nastaja s tlenjem suhih oblancev trdega lesa. Temperatura se nadzoruje s termometrom in se zniža, ko preseže 35 °C. Prekajevanje traja od dve do 48 ur, odvisno od temperature in vlage v prostoru. Prekajevanje je končano, ko se koža zlato obarva in riba dobi čisto posebne organoleptične značilnosti.

Ob koncu prekajevanja se drogovi, na katerih visijo prekajene ribe, odnesejo iz prekajevalnic in se namestijo na stojala, da se začne faza ohlajevanja.

Zorenje pomeni, da se ribe postavijo v hladen in zračen prostor za tako dolgo, da postanejo nekoliko „elastične“.

Za uspeh teh različnih faz je potrebno odlično poznavanje organoleptičnih značilnosti proizvoda v vsaki fazi njegove priprave; teh (kot je zlata obarvanost, ki določa, kdaj se prekajevanje konča) ni mogoče preverjati v laboratoriju, ampak se lahko ocenijo samo na podlagi parametrov, katerih obvladovanje se prenaša iz roda v rod.

Prednost opredeljenega geografskega območja je, da ponuja ribe, ki so primerne za prekajevanje, vendar je uspeh postopka odvisen od številnih spremenljivk, povezanih s fizikalno-kemijskimi značilnostmi rib, obdobjem ulova ter ribolovno metodo in orodjem.

„Prekajevalci rib“ na opredeljenem geografskem območju, ki imajo bogato strokovno znanje, pridobljeno skozi več rodov, obvladajo umetnost in način priprave proizvodov, katerih kakovost je vedno brezhibna.

Proizvoda „Scrumbie de Dunăre afumată“ ni mogoče pridobiti iz črnomorskih čep, ki ne izvirajo z geografskega območja, saj se vsebnost maščob v vsakem osebku zniža zaradi vloženega napora; poleg tega po razmnoževanju številni odrasli osebki poginejo od izčrpanosti, tisti, ki ostanejo, pa imajo občutno slabše organoleptične značilnosti.

Za lokalno prebivalstvo delte Donave je ribolov najstarejša in najpomembnejša dejavnost. Ribe so zanje pomemben prehranski vir, njihova dodana vrednost pa jim prinaša dragocene prihodke za preživetje.

Ta dejavnost je torej globoko zakoreninjena v kulturi prebivalcev delte Donave, kot značilnost pa ostane v spominu tudi številnim turistom z vsega sveta, ki potujejo po tej regiji.

Sloves proizvoda „Scrumbie de Dunăre afumată“ in poznejši razvoj njegove proizvodnje izhajata iz dejstva, da gre za proizvod, ki je že dolgo zasidran v regionalni tradiciji in priznan po vsej državi. Recept za proizvod „Scrumbie de Dunăre afumată“ je rezultat znanja in veščin lokalnih prebivalcev, ki se prenašajo iz roda v rod, in ostaja tesno povezan z opredeljenim geografskim območjem.

Zaradi zgoraj navedenih kvalitativnih značilnosti, povezanih s slovesom, ki ga „Scrumbie de Dunăre afumată“ že dolgo uživa v gastronomiji opredeljenega geografskega območja, je ta proizvod postal specialiteta, ki jo potrošniki cenijo in katere sloves je tesno povezan z regijo. K slovesu proizvoda je prispevalo več kot sto let proizvodnje in prodaje.

Znanstvenik Grigore Antipa v delu iz leta 1916 z naslovom „Pescăria și pescuitul în România“ (Ribolov in ribja lovišča v Romuniji) (Academia Română, Publicațiunile Fondului Vasile Adamachi, zvezek XIII, št. XLVIL) omenja proizvod, ki se predeluje na geografskem območju in se imenuje „Scrumbie de Dunăre afumată“, ter poroča o njegovem slovesu: „[…] V zadnjem času se naša industrija konzerviranja rib nenehno razvija. Poleg ribičev, ki na ribjih loviščih proizvajajo velike količine slane ribe – naše najprvobitnejše in najbolj razširjeno konzerviranje (slaniki in čepe v sodih, jesetri in druge ribe, ki se posušijo in solijo, prekajeni morski lipani itd.) –, je v regiji že nekaj časa mogoče opaziti pojavljanje tržnic, tovarn in obratov za konserviranje rib. Gre zlasti za prekajevalnice, ki proizvajajo polenovke, črnomorske čepe in vse vrste prekajenih morskih rib […]“.

Na istem geografskem območju je iz korespondence prefekture okrožja Tulcea o izmenjavi rib za žita iz leta 1919 razvidna prodaja proizvoda „Scrumbie de Dunăre afumată“ na podlagi ministrskega sklepa št. 740 z dne 20. maja 1919 in „lestvice najvišjih prodajnih cen za sveže, slane in prekajene ribe“.

Leta 1942 je bil proizvod „Scrumbie de Dunăre afumată“ izbran kot tradicionalni proizvod za ponazoritev postopka hladnega prekajevanja v navodilih romunskega inštituta za raziskave v ribogojstvu (Institut de Cercetări Piscicole al României).

Proizvodnja in prodaja proizvoda „Scrumbie de Dunăre afumată“ sta se na geografskem območju v naslednjih letih nadaljevali sočasno z družbeno-gospodarskim razvojem Romunije, omembe o tem pa najdemo v različni proizvodni dokumentaciji. Leta 1958 se je proizvod „Scrumbie de Dunăre afumată“ prodajal v vsej Romuniji, o čemer priča zbirna preglednica razvojnih načrtov organizacije okrožja Tulcea za razvoj in industrializacijo ribištva (I.I.D.P.). Leta 1965 se proizvod še vedno proizvaja in je omenjen v proizvodnem načrtu organizacije I.I.D.P. okrožja Tulcea (inventarna številka 69, nacionalni arhiv, Tulcea). Tradicijo proizvodnje prekajene ribe „Scrumbie de Dunăre afumată“ na geografskem območju od leta 2011 nadaljujejo člani združenja RO-Pescador, ki so njeni edini proizvajalci na geografskem območju.

Proizvodu „Scrumbie de Dunăre afumată“ je bil posvečen članek, ki ga je podpisala Angelika Sontheimer, z naslovom „Regionale janë preisautonomie auch in Rumanien zunehmend beliebt — Geraucherter Hareng aus dem Donaudelta“ (Regionalni proizvodi vse bolj priljubljeni tudi v Romuniji – prekajen slanik iz delte Donave), objavljen v številki 34/2017 nemške revije „LZ Rheinland“ (Landwirtschaftliche Zeitschrift Rheinland), v kateri obravnavajo teme, zanimive za podeželsko in mestno okolje v Porenju (https://www.lz-rheinland.de/). Nanj sta se nanašala tudi članek z naslovom „Geraucherter Hering aus dem Donaudelta“, objavljen v spletni publikaciji „BWagrar“ št. 43/2017 (Baden Wurtemberg Agrar) kmečkega zveznega združenja dežele Baden-Württemberg (https://www.bwagrar.de/), in reportaža s terena z naslovom „Pe urmele scrumbiei de Dunăre“ (Na sledi črnomorski čepi), ki jo je podpisala urednica Domnica Macri, s slikami pa jo je opremil umetniški fotograf Ionuț Macri, objavljena v reviji National Geographic Traveler, št. 33 (poletje 2017).

Kot zaščitni znak biosfernega rezervata delte Donave je „Scrumbie de Dunăre afumată“ v središču pozornosti na velikih domačih in mednarodnih sejmih: Seafood Expo Global/Seafood Processing Global (Bruselj, Belgija), mednarodni festival Donaufest Ulm/Neu-Ulm (Ulm, Nemčija), International Fair of Seafood Processing and Products – Polfish Gdansk (Gdansk, Poljska), INDAGRA (Bukarešta), Svetovni dan hrane FAO (Bukarešta – Casa Poporului), Rural Fest (Bukarešta), Festivalul Borşului de Peşte Delta Dunării (Tulcea), Festivalul Gastronomic şi Etnocultural D’ale Gurii Dunării (Tulcea).

Sklic na objavo specifikacije

(drugi pododstavek člena 6(1) te uredbe)

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/documentatie-2016/Documentatie-caiet-de-sarcini-Scrumbie-afumata-de-Dunare-IGP.pdf


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.