ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 142

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
23. april 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 142/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 142/02

Zadeva C-64/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas (Predhodno odločanje — Člen 19(1) PEU — Pravna sredstva — Učinkovito sodno varstvo — Neodvisnost sodnikov — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 47 — Zmanjšanje plač v nacionalni javni upravi — Ukrepi proračunskega varčevanja)

2

2018/C 142/03

Zadeva C-266/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Združeno kraljestvo) – The Queen, na predlog Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs („Predhodno odločanje — Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju — Protokol o določitvi ribolovnih možnosti iz tega sporazuma — Akta o sklenitvi Sporazuma in Protokola — Uredbi, s katerima so bile med države članice razdeljene ribolovne možnosti, določene s Protokolom — Sodna pristojnost — Razlaga — Veljavnost z vidika člena 3(5) PEU in mednarodnega prava — Uporaba navedenega sporazuma in navedenega protokola za ozemlje Zahodne Sahare in vode ob njegovi obali)

3

2018/C 142/04

Zadeva C-297/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Bucureşti – Romunija) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Predhodno odločanje — Direktiva 2006/123/ES — Storitve na notranjem trgu — Nacionalna ureditev, v skladu s katero imajo zgolj veterinarji pravico do prodaje na drobno in uporabe ekoloških proizvodov, sredstev proti zajedavcem za posebne namene in zdravil za uporabo v veterinarski medicini — Svoboda ustanavljanja — Zahteva, da je kapital podjetij, ki na drobno prodajajo zdravila za uporabo v veterinarski medicini, v izključni lasti veterinarjev — Varovanje javnega zdravja — Sorazmernost)

4

2018/C 142/05

Zadeva C-301/16 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. februarja 2018 – Evropska komisija/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Pritožba — Trgovinska politika — Damping — Uvoz solarnega stekla s poreklom s Kitajske — Uredba (ES) št. 1225/2009 — Člen 2(7)(b) in (c) — Status podjetja, ki deluje v pogojih tržnega gospodarstva — Pojem bistveno izkrivljanje, ki se prenaša še iz predhodnega sistema netržnega gospodarstva, v smislu člena 2(7)(c), tretja alinea — Davčne ugodnosti)

4

2018/C 142/06

Zadeva C-307/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Predhodno odločanje — Direktiva 2006/112/ES — Davek na dodano vrednost (DDV) — Člen 131 — Člen 146(1)(b) — Člen 147 — Oprostitve pri izvozu — Člen 273 — Ureditev države članice, v skladu s katero je uporaba oprostitve pogojena s tem, da je bil ustvarjen nek najmanjši obseg prometa, ali s tem, da je bila sklenjena pogodba z gospodarskim subjektom, ki je pooblaščen za vračilo DDV potnikom)

5

2018/C 142/07

Zadeva C-387/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera BV (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Odbitek vstopnega davka — Člen 183 — Vračilo presežnega DDV — Zamuda pri vračilu — Znesek zamudnih obresti, dolgovanih na podlagi nacionalnega prava — Znižanje tega zneska iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati davčnemu zavezancu — Dopustnost — Davčna nevtralnost — Pravna varnost)

6

2018/C 142/08

Združeni zadevi C-412/16 P in C-413/16 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 1. marca 2018 – Ice Mountain Ibiza, SL/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba — Znamka Evropske unije — Zahteva za registracijo figurativnih znamk ocean beach club ibiza in ocean ibiza — Prejšnji nacionalni figurativni znamki OC ocean club in OC ocean club Ibiza — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 8(1)(b) — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede)

6

2018/C 142/09

Zadeva C-418/16 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2018 – mobile.de GmbH, nekdanja mobile.international GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 15(1) — Člen 57(2) in (3) — Člen 64 — Člen 76(2) — Uredba (ES) št. 2868/95 — Pravilo 22(2) — Pravilo 40(6) — Postopek za ugotovitev ničnosti — Zahtevi za ugotovitev ničnosti, ki se nanašata na prejšnjo nacionalno znamko — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Dokaz — Zavrnitev zahtev — Novi dokazi, ki jih je upošteval odbor za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) — Razveljavitev odločb oddelka za izbris pri EUIPO — Vrnitev v odločanje — Posledice)

7

2018/C 142/10

Zadeva C-518/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sofiyski gradski sad – Bolgarija) – ZPT AD/Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite (Predhodno odločanje — Državne pomoči — Uredba (ES) št. 1998/2006 — Člen 35 PDEU — Pomoč de minimis v obliki davčne olajšave — Nacionalna zakonodaja, ki iz upravičenosti do te davčne olajšave izključuje naložbe v proizvodnjo izvoznih proizvodov)

7

2018/C 142/11

Združeni zadevi C-523/16 in C-536/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – MA.T.I. SUD SpA/Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16) (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 2004/18/ES — Člen 51 — Poprava ponudb — Direktiva 2004/17/ES — Pojasnitev ponudb — Nacionalna zakonodaja, ki popravo dokumentacije, ki se zahteva od ponudnikov, pogojuje s plačilom denarne sankcije — Načela v zvezi z oddajo javnih naročil — Načelo enakega obravnavanja — Načelo sorazmernosti)

8

2018/C 142/12

Zadeva C-558/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 1. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kammergericht Berlin – Nemčija) – postopek, ki ga je začela Doris Margret Lisette Mahnkopf (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Uredba (EU) št. 650/2012 — Dedovanje in evropsko potrdilo o dedovanju — Področje uporabe — Možnost navedbe deleža preživelega zakonca na evropskem potrdilu o dedovanju)

9

2018/C 142/13

Zadeva C-577/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland (Predhodno odločanje — Okolje — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji — Direktiva 2003/87/ES — Področje uporabe — Člen 2(1) — Priloga I — Dejavnosti, za katere velja sistem za trgovanje — Proizvodnja polimerov — Uporaba toplote, ki jo dobavi tretja naprava — Prošnja za brezplačno dodelitev pravic do emisije — Obdobje 2013–2020)

9

2018/C 142/14

Zadeva C-672/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje — Davek na dodano vrednost — Direktiva o DDV — Oprostitev za transakcije lizinga in oddajanja nepremičnin v najem — Pravica izbire za davčne zavezance — Izvajanje s strani držav članic — Odbitek vstopnega davka — Uporaba za namene obdavčenih transakcij davčnega zavezanca — Popravek začetnega odbitka — Nedopustnost)

10

2018/C 142/15

Zadeva C-3/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (Predhodno odločanje — Svoboda opravljanja storitev — Člen 56 PDEU — Člen 4(3) PEU — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Omejitve — Igre na srečo — Nacionalna ureditev — Državno upravljanje nekaterih oblik iger na srečo — Izključnost — Sistem koncesij za ostale oblike iger — Zahteva po dovoljenju — Upravna sankcija)

11

2018/C 142/16

Zadeva C-9/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – postopek, ki ga je sprožila Maria Tirkkonen (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 2004/18/ES — Postopek za oddajo javnega naročila za storitve kmetijskega svetovanja — Obstoj javnega naročila — Sistem naročanja storitev, ki omogoča, da je izvajalec vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjujejo vnaprej določene pogoje — Sistem, ki pozneje ni odprt za druge gospodarske subjekte)

12

2018/C 142/17

Zadeva C-46/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesarbeitsgericht Bremen – Nemčija) – Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP — Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas — Določba 5, točka 1 — Ukrepi za preprečevanje zlorab pogodb o zaposlitvi za določen čas — Direktiva 2000/78/ES — Člen 6(1) — Prepoved diskriminacije na podlagi starosti — Nacionalna ureditev, ki omogoča odlog prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki je določeno ob predpisani upokojitveni starosti, samo zato, ker je delavec pridobil pravico do starostne pokojnine)

13

2018/C 142/18

Zadeva C-76/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 1. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Romunija) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Predhodno odločanje — Dajatev z enakim učinkom kot carine — Člen 30 PDEU — Notranji davek — Člen 110 PDEU — Dajatev za izvožene naftne proizvode — Neprevalitev dajatve na potrošnika — Breme dajatve, ki ga nosi zavezanec — Vračilo zneskov, ki jih je zavezanec plačal)

13

2018/C 142/19

Zadeva C-117/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Italija) – Comune di Castelbellino/Regione Marche in drugi (Predhodno odločanje — Okolje — Direktiva 2011/92/EU — Člen 4(2) in (3) ter Priloge od I do III — Presoja vplivov na okolje — Soglasje za izvedbo del na objektu za proizvodnjo električne energije iz biomase, ne da bi se predhodno preverilo, ali je nujno presojati vplive na okolje — Razveljavitev — Kasnejša regularizacija soglasja na podlagi novih predpisov nacionalnega prava brez predhodnega preverjanja, ali je nujno presojati vplive na okolje)

14

2018/C 142/20

Zadeva C-289/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tartu Maakohus – Estonija) – Collect Inkasso OÜ in drugi/Rain Aint in drugi (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah — Uredba (ES) št. 805/2004 — Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov — Pogoji za potrditev — Minimalni standardi za postopke o nespornih zahtevkih — Pravice dolžnika — Neobstoj navedbe naslova institucije, na katero je mogoče nasloviti ugovor zoper zahtevek oziroma pri kateri je mogoče vložiti pravno sredstvo zoper odločbo)

15

2018/C 142/21

Zadeva C-119/17: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Sibiu – Romunija) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/ SC OTP BAAK Nyrt., ki jo zastopa OTP BANK SA, ki jo zastopa Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., ki jo zastopa OTP BANK SA (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Varstvo potrošnikov — Direktiva 93/13/EGS — Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah — Člen 3(1), člen 4(1) in (2) ter člen 5 — Presoja nepoštenosti pogodbenih pogojev — Kreditna pogodba, sklenjena v tuji valuti — Tečajno tveganje, ki ga v celoti nosi potrošnik — Znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank — Glavni predmet pogodbe o posojilu)

16

2018/C 142/22

Zadeva C-126/17: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Törvényszék – Madžarska) – ERSTE Bank Hungary Zrt/Orsolya Czakó (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Varstvo potrošnikov — Direktiva 93/13/EGS — Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah — Člen 4(2), člen 5 in člen 6(1) — Določbe o opredelitvi glavnega predmeta pogodbe — Pogodba o posojilu, izraženem v tuji valuti — Obseg izraza oblikovane jasno in razumljivo — Neveljavnost dela ali celotne pogodbe)

17

2018/C 142/23

Združeni zadevi C-142/17 in C-143/17: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 7. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Manuela Maturi in drugi/Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma/Manuela Maturi in drugi (C-142/17), Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17) (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Socialna politika — Enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu — Direktiva 2006/54/ES — Nacionalna ureditev, ki določa začasno možnost za delavce v zabavni industriji, ki so dosegli upokojitveno starost, da še naprej opravljajo poklicno dejavnost do prej določene upokojitvene starosti, to je 47 let za ženske in 52 let za moške)

18

2018/C 142/24

Zadeva C-233/17 P: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. februarja 2018 – GX/Evropska komisija (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Javni uslužbenci — Javni natečaj EPSO/AD/248/13 — Odločba o nevpisu pritožnice na rezervni seznam)

18

2018/C 142/25

Zadeva C-336/17 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 8. februarja 2018 – HB in drugi/Evropska komisija (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Pravo institucij — Evropska državljanska pobuda Ethics for Animals and Kids — Zaščita potepuških živali — Psihološki učinki na odrasle in otroke — Zavrnite registracije pobude zaradi očitne nepristojnosti Evropske komisije na tem področju — Uredba (EU) št. 211/2011 — Člen 4(2)(b) — Člen 4(3))

19

2018/C 142/26

Zadeva C-529/17 P: Pritožba, ki jo je Isabel Martín Osete vložila 5. septembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 29. junija 2017 v zadevi T-427/16, Martín Osete/EUIPO

19

2018/C 142/27

Zadeva C-693/17 P: Pritožba, ki jo je družba BMB sp. z o.o. vložila 10. decembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 3. oktobra 2017 v zadevi T-695/15, BMB sp. z o.o./EUIPO

20

2018/C 142/28

Zadeva C-701/17 P: Pritožba, ki jo je Vassil Monev Valkov vložil 24. oktobra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 27. septembra 2017 v zadevi T-558/17, Valkov/Evropsko sodišče za človekove pravice in Vrhovno sodišče Republike Bolgarije

21

2018/C 142/29

Zadeva C-7/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 3. januarja 2018 – Modesto Jardón Lama/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

21

2018/C 142/30

Zadeva C-10/18 P: Pritožba, ki jo je Marine Harvest ASA vložila 5. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 26. oktobra 2017 v zadevi T-704/14, Marine Harvest ASA/Evropska komisija

22

2018/C 142/31

Zadeva C-13/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 8. januarja 2018 – Sole-Mizo Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2018/C 142/32

Zadeva C-29/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 17. januarja 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./FOGASA, José David Sánchez Iglesias in Incatema, S.L.

24

2018/C 142/33

Zadeva C-30/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 17. januarja 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./José Ramón Fiuza Asorey e Incatema, S.L.

25

2018/C 142/34

Zadeva C-38/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 19. januarja 2018 – kazenski postopek zoper Massima Gambina in Shpetima Hyko

25

2018/C 142/35

Zadeva C-39/18 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 22. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi razširjeni senat) z dne 10. novembra 2017 v zadevi T-180/15, Icp plc in drugi/Evropska komisija

26

2018/C 142/36

Zadeva C-41/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italija) 22. januarja 2018 – Meca Srl/Comune di Napoli

27

2018/C 142/37

Zadeva C-44/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 24. januarja 2018 – Cobra Servicios Auxiliares S.A./FOGASA, Jesús Valiño López in Incatema, S.L.

27

2018/C 142/38

Zadeva C-46/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 25. januarja 2018 – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl in drugi/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

28

2018/C 142/39

Zadeva C-47/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Wien (Avstrija) 26. januarja 2018 – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel, kot upravitelj v postopku v primeru insolventnosti glede premoženja Alpine Bau GmbH

29

2018/C 142/40

Zadeva C-53/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 29. januarja 2018 – Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

30

2018/C 142/41

Zadeva C-54/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) 29. januarja 2018 – Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

31

2018/C 142/42

Zadeva C-60/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tallinna Ringkonnakohus (Estonija) 31. januarja 2018 – AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet

32

2018/C 142/43

Zadeva C-74/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 5. februarja 2018 – A Ltd

32

2018/C 142/44

Zadeva C-89/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 8. februarja 2018 – A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

33

2018/C 142/45

Zadeva C-91/18: Tožba, vložena 8. februarja 2018 – Evropska komisija/Helenska republika

34

2018/C 142/46

Zadeva C-102/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Köln (Nemčija) 13. februarja 2018 – Klaus Manuel Maria Brisch

35

2018/C 142/47

Zadeva C-116/18: Tožba, vložena 14. februarja 2018 – Evropska komisija/Romunija

36

2018/C 142/48

Zadeva C-131/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 19. februarja 2018 – Vanessa Gambietz/Erika Ziegler

36

2018/C 142/49

Zadeva C-144/18 P: Pritožba, ki jo je River Kwai International Food Industry Co. Ltd vložila 23. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 14. decembra 2017 v zadevi T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Svet Evropske unije

37

 

Splošno sodišče

2018/C 142/50

Zadevi T-45/13 RENV in T-587/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. marca 2018 – Rose Vision/Komisija (Arbitražna klavzula — Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) — Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekte FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM in SFERA — Rok za posredovanje končnega finančnega revizijskega poročila — Finančne revizije, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju projektov — Ustavitev plačil — Zaupnost finančnih revizij — Upravičenost izkazanih stroškov — Nepogodbena odgovornost — Povračilo izplačanih zneskov — Škoda zaradi vpisa v sistem zgodnjega opozarjanja)

39

2018/C 142/51

Zadeva T-292/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2018 – Vakakis kai Synergates/Komisija (Nepogodbena odgovornost — Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Dopustnost — Zloraba postopka — Navzkrižje interesov — Dolžnost skrbnega ravnanja — Izguba možnosti)

40

2018/C 142/52

Zadeva T-316/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Poljska/Komisija (ESRR — Zavrnitev potrditve finančnega prispevka za velik projekt — Člen 40, prvi odstavek, točka (g), Uredbe (ES) št. 1083/2006 — Utemeljitev javne udeležbe — Člen 41(2) Uredbe št. 1083/2006 — Prekoračitev roka)

41

2018/C 142/53

Zadeva T-402/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Poljska/Komisija (ESRR — Zavrnitev potrditve finančnega prispevka za velik projekt — Člen 41(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 — Ocenjevanje prispevka velikega projekta za uresničevanje ciljev operativnega programa — Člen 41(2) Uredbe št. 1083/2006 — Prekoračitev roka)

41

2018/C 142/54

Zadeva T-85/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Postavitev dveh vzporednih trakov na čevlju) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije, sestavljene iz dveh vzporednih trakov na čevlju — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki predstavlja tri vzporedne trakove na čevlju — Relativni razlog za zavrnitev — Škodovanje ugledu — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001))

42

2018/C 142/55

Zadeva T-140/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Le Pen/Parlament (Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta — Nadomestilo za parlamentarno pomoč — Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov — Pristojnost generalnega sekretarja — Dokazno breme — Obveznost obrazložitve — Zloraba pooblastil — Napačno ugotovljeno dejansko stanje — Enako obravnavanje)

42

2018/C 142/56

Zadeva T-438/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Altunis/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Besedna znamka CIPRIANI — Prejšnja besedna znamka Evropske unije HOTEL CIPRIANI — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člen 42(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 47(2) Uredbe (EU) 2017/1001) — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost blaga in storitev — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b)Uredbe 2017/1001))

43

2018/C 142/57

Zadeva T-462/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. marca 2018 – Portugalska/Komisija (EKJS — Odhodki, ki so izključeni iz financiranja — Pomoči za površino — Odhodki Portugalske — Legitimno pričakovanje — Člen 41(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 — Člen 31(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 — Sorazmernost)

44

2018/C 142/58

Zadeva T-624/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Gollnisch/Parlament (Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta — Nadomestilo za parlamentarno pomoč — Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov — Pristojnost generalnega sekretarja — Electa una via — Pravica do obrambe — Dokazno breme — Obveznost obrazložitve — Zaupanje v pravo — Politične pravice — Enako obravnavanje — Zloraba pooblastil — Neodvisnost poslancev — Napačno ugotovljeno dejansko stanje — Sorazmernost)

44

2018/C 142/59

Zadeva T-629/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (postavitev dveh vzporednih črt na čevljih) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije, ki jo sestavljata dve vzporedni črti na čevlju — Prijava prejšnje figurativne znamke Evropske unije, ki jo sestavljajo tri vzporedne črte na čevlju — Relativni razlog za zavrnitev — Ogrožanje ugleda — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (ki je postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001))

45

2018/C 142/60

Zadeva T-665/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. marca 2018 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije €$ — Absolutni razlogi za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učnika — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001] — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 [postal člen 7(1)(c) Uredbe 2017/1001] — Obveznost obrazložitve — člen 75 Uredbe št. 207/2009 [postal člen 94 Uredbe 2017/1001])

46

2018/C 142/61

Zadeva T-764/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2018 – Paulini/ECB (Javni uslužbenci — Uslužbenci ECB — Osebni prejemki — Letna revizija plač in dodatkov — Zakonitost smernic — Metoda za izračun — Upoštevanje odsotnosti z dela zaradi bolezni — Upoštevanje dejavnosti predstavnika delavcev — Načelo prepovedi diskriminacije)

46

2018/C 142/62

Zadeva T-843/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2018 – dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije Foto Paradies — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen (1)(b) Uredbe (ES) št.o 207/2009 [postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001])

47

2018/C 142/63

Zadeva T-855/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Fertisac/ECHA (REACH — Pristojbina za registracijo snovi — Znižanje, odobreno MSP — Preverjanje izjave o velikosti podjetja s strani ECHA — Odločba, s katero je naložena upravna taksa — Priporočilo 2003/361/ES — Prekoračitev zgornjih finančnih meja — Pojem ‚povezano podjetje)

48

2018/C 142/64

Zadeva T-6/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije BLACK LABEL BY EQUIVALENZA — Prejšnja mednarodna figurativna znamka LABELL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001])

48

2018/C 142/65

Zadeva T-103/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. marca 2018 – Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije NORMOSANG — Prejšnja nacionalna besedna znamka NORMON — Relativno razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001]) — Pravilo 19(2)(a)(ii) in pravilo 20(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 [postali člen 7(2)(a)(ii) in člen 8(1) in (7) Delegirane uredbe (EU) 2017/1430])

49

2018/C 142/66

Zadeva T-159/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. marca 2018 – Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije Claro Sol Facility Services desde 1972 — Prejšnja nacionalna figurativna znamka SOL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

50

2018/C 142/67

Zadeva T-230/17: Sodba splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Rstudio/EUIPO – Embarcadero Technologies (RSTUDIO) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Besedna znamka RSTUDIO — Prejšnja besedna znamka Evropske unije ER/STUDIO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 47(2) in (3) Uredbe 2017/1001))

50

2018/C 142/68

Zadeva T-35/18: Tožba, vložena 19. januarja 2018 – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi Angelo (MARCHESI)

51

2018/C 142/69

Zadeva T-41/18: Tožba, vložena 24. januarja 2018 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisija

52

2018/C 142/70

Zadeva T-64/18: Tožba, vložena 6. februarja 2018 – Alfamicro/Komisija

52

2018/C 142/71

Zadeva T-81/18: Tožba, vložena 9. februarja 2018 – Barata/Parlament

53

2018/C 142/72

Zadeva T-93/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – International Skating Union/Komisija

55

2018/C 142/73

Zadeva T-95/18: Tožba, vložena 12. februarja 2018 – Gollnisch/Parlament

55

2018/C 142/74

Zadeva T-104/18: Tožba, vložena 22. februarja 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

57

2018/C 142/75

Zadeva T-106/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Laverana/EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN)

58

2018/C 142/76

Zadeva T-117/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

58

2018/C 142/77

Zadeva T-118/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

59

2018/C 142/78

Zadeva T-119/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)

60

2018/C 142/79

Zadeva T-120/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

61

2018/C 142/80

Zadeva T-121/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)

62

2018/C 142/81

Zadeva T-122/18: Tožba, vložena 27. februarja 2018 – Lidl Stiftung/EUIPO – Shimano Europe (PRO)

63

2018/C 142/82

Zadeva T-123/18: Tožba, vložena 27. februarja 2018 – Bayer Intellectual Property/EUIPO (Upodobitev srca)

64

2018/C 142/83

Zadeva T-126/18: Tožba, vložena 27. februarja 2018 – Van Haren Schoenen/Komisija

65

2018/C 142/84

Zadeva T-127/18: Tožba, vložena 28. februarja 2018 – Cortina in FLA Europe/Komisija

66

2018/C 142/85

Zadeva T-133/18: Tožba, vložena 22. februarja 2018 – IQ Group Holdings Berhad/EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs)

66

2018/C 142/86

Zadeva T-134/18: Tožba, vložena 1. marca 2018 – Monster Energy/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

67

2018/C 142/87

Zadeva T-139/18: Tožba, vložena 21. februarja 2018 – Avio/Komisija

68

2018/C 142/88

Zadeva T-157/18: Tožba, vložena 28. februarja 2018 – Caprice Schuhproduktion/Komisija

69


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2018/C 142/01)

Zadnja objava

UL C 134, 16.4.2018

Prejšnje objave

UL C 123, 9.4.2018

UL C 112, 26.3.2018

UL C 104, 19.3.2018

UL C 94, 12.3.2018

UL C 83, 5.3.2018

UL C 72, 26.2.2018

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/2


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas

(Zadeva C-64/16) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 19(1) PEU - Pravna sredstva - Učinkovito sodno varstvo - Neodvisnost sodnikov - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Člen 47 - Zmanjšanje plač v nacionalni javni upravi - Ukrepi proračunskega varčevanja))

(2018/C 142/02)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Associação Sindical dos Juízes Portugueses

Tožena stranka: Tribunal de Contas

Izrek

Člen 19(1), drugi pododstavek, PEU je treba razlagati tako, da načelo neodvisnosti sodnikov ne nasprotuje temu, da se splošni ukrepi zmanjšanja plače, kot so ti iz postopka v glavni stvari, ki so vezani na zahteve po odpravi čezmernega proračunskega primanjkljaja in program finančne pomoči Evropske unije, uporabijo za člane Tribunal de Contas (računsko sodišče, Portugalska).


(1)  UL C 156, 2.5.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/3


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Združeno kraljestvo) – The Queen, na predlog Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(Zadeva C-266/16) (1)

((„Predhodno odločanje - Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju - Protokol o določitvi ribolovnih možnosti iz tega sporazuma - Akta o sklenitvi Sporazuma in Protokola - Uredbi, s katerima so bile med države članice razdeljene ribolovne možnosti, določene s Protokolom - Sodna pristojnost - Razlaga - Veljavnost z vidika člena 3(5) PEU in mednarodnega prava - Uporaba navedenega sporazuma in navedenega protokola za ozemlje Zahodne Sahare in vode ob njegovi obali))

(2018/C 142/03)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: The Queen, na predlog Western Sahara Campaign UK

Toženi stranki: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Ob udeležbi: Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader)

Izrek

Ker se niti Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju niti Protokol med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju ne uporabljata za vode ob obali ozemlja Zahodne Sahare, preučitev prvega vprašanja za predhodno odločanje ni pokazala ničesar, kar bi vplivalo na veljavnost Uredbe Sveta (ES) št. 764/2006 z dne 22. maja 2006 o sklenitvi tega sporazuma, Sklepa Sveta 2013/785/EU z dne 16. decembra 2013 o sklenitvi tega protokola in Uredbe Sveta (EU) št. 1270/2013 z dne 15. novembra 2013 o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s tem protokolom z vidika člena 3(5) PEU.


(1)  UL C 260, 18.7.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/4


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Bucureşti – Romunija) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

(Zadeva C-297/16) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 2006/123/ES - Storitve na notranjem trgu - Nacionalna ureditev, v skladu s katero imajo zgolj veterinarji pravico do prodaje na drobno in uporabe ekoloških proizvodov, sredstev proti zajedavcem za posebne namene in zdravil za uporabo v veterinarski medicini - Svoboda ustanavljanja - Zahteva, da je kapital podjetij, ki na drobno prodajajo zdravila za uporabo v veterinarski medicini, v izključni lasti veterinarjev - Varovanje javnega zdravja - Sorazmernost))

(2018/C 142/04)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bucureşti

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)

Tožena stranka: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Izrek

1.

Člen 15 Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna je obravnavana v postopku v glavni stvari, v skladu s katero ima veterinar izključno pravico do prodaje na drobno in uporabe ekoloških proizvodov, sredstev proti zajedavcem za posebne namene in zdravil za uporabo v veterinarski medicini.

2.

Člen 15 Direktive 2006/123 je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna je obravnavana v postopku v glavni stvari, s katero je zahtevano, da je osnovni kapital podjetij, ki na drobno prodajajo zdravila za uporabo v veterinarski medicini, v izključni lasti enega ali več veterinarjev.


(1)  UL C 314, 29.8.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/4


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. februarja 2018 – Evropska komisija/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

(Zadeva C-301/16 P) (1)

((Pritožba - Trgovinska politika - Damping - Uvoz solarnega stekla s poreklom s Kitajske - Uredba (ES) št. 1225/2009 - Člen 2(7)(b) in (c) - Status podjetja, ki deluje v pogojih tržnega gospodarstva - Pojem „bistveno izkrivljanje, ki se prenaša še iz predhodnega sistema netržnega gospodarstva“, v smislu člena 2(7)(c), tretja alinea - Davčne ugodnosti))

(2018/C 142/05)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: L. Flynn in T. Maxian Rusche, agenta)

Druga stranka v postopku: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (zastopnika: Y. Melin in V. Akritidis, odvetnika)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (zastopnika: A. Bochon, odvetnik, in R. MacLean, solicitor)

Izrek

1.

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. marca 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisija (T-586/14, EU:T:2016:154), se razveljavi.

2.

Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 270, 25.7.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/5


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

(Zadeva C-307/16) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 2006/112/ES - Davek na dodano vrednost (DDV) - Člen 131 - Člen 146(1)(b) - Člen 147 - Oprostitve pri izvozu - Člen 273 - Ureditev države članice, v skladu s katero je uporaba oprostitve pogojena s tem, da je bil ustvarjen nek najmanjši obseg prometa, ali s tem, da je bila sklenjena pogodba z gospodarskim subjektom, ki je pooblaščen za vračilo DDV potnikom))

(2018/C 142/06)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Stanisław Pieńkowski

Tožena stranka: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Izrek

Člen 131, člen 146(1)(b) ter člena 147 in 273 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni ureditvi, v skladu s katero mora prodajalec, ki je davčni zavezanec, pri dobavi blaga, namenjenega za izvoz, ki se prevaža v osebni prtljagi potnikov, v prejšnjem davčnem letu ustvariti nek najmanjši obseg prometa ali pa skleniti pogodbo z gospodarskim subjektom, ki je pooblaščen za vračanje davka na dodano vrednost potnikom, pri čemer je posledica nespoštovanja teh pogojev dokončna izguba oprostitve za to dobavo.


(1)  UL C 335, 12.9.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/6


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera BV

(Zadeva C-387/16) (1)

((Predhodno odločanje - Obdavčenje - Davek na dodano vrednost (DDV) - Direktiva 2006/112/ES - Odbitek vstopnega davka - Člen 183 - Vračilo presežnega DDV - Zamuda pri vračilu - Znesek zamudnih obresti, dolgovanih na podlagi nacionalnega prava - Znižanje tega zneska iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati davčnemu zavezancu - Dopustnost - Davčna nevtralnost - Pravna varnost))

(2018/C 142/07)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Tožena stranka: Nidera BV

Ob udeležbi: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Izrek

Člen 183 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v povezavi z načelom davčne nevtralnosti je treba razlagati tako, da nasprotuje znižanju zneska obresti, ki se v skladu z nacionalnim pravom običajno dolgujejo od presežnega davka na dodano vrednost, ki ni bil pravočasno vrnjen, iz razlogov, povezanih z okoliščinami, ki jih ni mogoče pripisati davčnemu zavezancu, kot so visok znesek teh obresti v primerjavi z zneskom presežnega davka na dodano vrednost, trajanje nevračila in razlogi zanj ter izgube, ki dejansko nastanejo davčnemu zavezancu.


(1)  UL C 343, 19.9.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/6


Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 1. marca 2018 – Ice Mountain Ibiza, SL/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(Združeni zadevi C-412/16 P in C-413/16 P) (1)

((Pritožba - Znamka Evropske unije - Zahteva za registracijo figurativnih znamk ocean beach club ibiza in ocean ibiza - Prejšnji nacionalni figurativni znamki OC ocean club in OC ocean club Ibiza - Uredba (ES) št. 207/2009 - Člen 8(1)(b) - Relativni razlogi za zavrnitev - Verjetnost zmede))

(2018/C 142/08)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Ice Mountain Ibiza, SL (zastopnika: J. L. Gracia Albero in F. Miazzetto, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: S. Palmero Cabezas in D. Botis, agenta)

Izrek

1.

Pritožbi se zavrneta.

2.

Družba Ice Mountain Ibiza SL nosi stroške.


(1)  UL C 46, 13.2.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/7


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2018 – mobile.de GmbH, nekdanja mobile.international GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(Zadeva C-418/16 P) (1)

((Pritožba - Znamka Evropske unije - Uredba (ES) št. 207/2009 - Člen 15(1) - Člen 57(2) in (3) - Člen 64 - Člen 76(2) - Uredba (ES) št. 2868/95 - Pravilo 22(2) - Pravilo 40(6) - Postopek za ugotovitev ničnosti - Zahtevi za ugotovitev ničnosti, ki se nanašata na prejšnjo nacionalno znamko - Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke - Dokaz - Zavrnitev zahtev - Novi dokazi, ki jih je upošteval odbor za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) - Razveljavitev odločb oddelka za izbris pri EUIPO - Vrnitev v odločanje - Posledice))

(2018/C 142/09)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: mobile.de GmbH, nekdanja mobile.international GmbH (zastopnik: T. Lührig, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Fischer, agent), Rezon OOD (zastopnik: P. Kanchev, odvetnik)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi mobile.de GmbH se naloži plačilo stroškov Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in družbe Rezon ODD.


(1)  UL C 419, 14.11.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/7


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sofiyski gradski sad – Bolgarija) – „ZPT“ AD/Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

(Zadeva C-518/16) (1)

((Predhodno odločanje - Državne pomoči - Uredba (ES) št. 1998/2006 - Člen 35 PDEU - Pomoč de minimis v obliki davčne olajšave - Nacionalna zakonodaja, ki iz upravičenosti do te davčne olajšave izključuje naložbe v proizvodnjo izvoznih proizvodov))

(2018/C 142/10)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski gradski sad

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka:„ZPT“ AD

Tožene stranke: Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

Izrek

1.

Preučitev tretjega dela tretjega vprašanja ni pokazala nobenega elementa, ki bi lahko vplival na veljavnost člena 1(1)(d) Uredbe (ES) Komisije št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov [107 in 108 PDEU] pri pomoči de minimis.

2.

Člen 1(1)(d) Uredbe št. 1998/2006 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje določbam nacionalnega prava, kot so te v postopku v glavni stvari, ki iz upravičenosti do davčne olajšave, ki pomeni pomoč de minimis, izključuje naložbe v sredstva, ki se uporabljajo za dejavnosti, povezane z izvozom.


(1)  UL C 462, 12.12.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/8


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – MA.T.I. SUD SpA/Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16)

(Združeni zadevi C-523/16 in C-536/16) (1)

((Predhodno odločanje - Javna naročila - Direktiva 2004/18/ES - Člen 51 - Poprava ponudb - Direktiva 2004/17/ES - Pojasnitev ponudb - Nacionalna zakonodaja, ki popravo dokumentacije, ki se zahteva od ponudnikov, pogojuje s plačilom denarne sankcije - Načela v zvezi z oddajo javnih naročil - Načelo enakega obravnavanja - Načelo sorazmernosti))

(2018/C 142/11)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: MA.T.I. SUD SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA (C-536/16)

Ob udeležbi: China Taiping Insurance Co. Ltd (C-523/16)

Toženi stranki: Centostazioni SpA (C-523/16), Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16)

Izrek

Pravo Unije, zlasti člen 51 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, načela v zvezi z oddajo javnih naročil, med katera spadata načeli enakega obravnavanja in preglednosti iz člena 10 Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev in člena 2 Direktive 2004/18, ter načelo sorazmernosti je treba razlagati tako, da načeloma ne nasprotujejo nacionalni ureditvi, s katero je vzpostavljen mehanizem pomoči pri pripravi dokumentacije, v skladu s katerim lahko naročnik v okviru postopka oddaje javnega naročila vsakega ponudnika, katerega ponudba vsebuje bistvene nepravilnosti v smislu navedene ureditve, pozove k popravi ponudbe s pridržkom plačila denarne kazni, če znesek te kazni ostane v skladu z načelom sorazmernosti, za ugotavljanje česar je pristojno predložitveno sodišče.

Te določbe in načela pa je treba razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni ureditvi, ki vzpostavlja mehanizem pomoči pri pripravi dokumentacije, v skladu s katerim lahko naročnik od ponudnika zahteva, naj proti plačilu denarne sankcije odpravi nepredložitev dokumenta, ki mora v skladu z izrecnimi določbami razpisne dokumentacije voditi do njegove izločitve, ali naj nepravilnosti svoje ponudbe odpravi tako, da bi opravljeni popravki ali spremembe pomenili predložitev nove ponudbe.


(1)  UL C 22, 23.1.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/9


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 1. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kammergericht Berlin – Nemčija) – postopek, ki ga je začela Doris Margret Lisette Mahnkopf

(Zadeva C-558/16) (1)

((Predhodno odločanje - Območje svobode, varnosti in pravice - Uredba (EU) št. 650/2012 - Dedovanje in evropsko potrdilo o dedovanju - Področje uporabe - Možnost navedbe deleža preživelega zakonca na evropskem potrdilu o dedovanju))

(2018/C 142/12)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Kammergericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Doris Margret Lisette Mahnkopf

Ob udeležbi: Svena Mahnkopfa

Izrek

Člen 1(1) Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju je treba razlagati tako, da na področje uporabe navedene uredbe spada nacionalna določba, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki ob smrti enega od zakoncev določa pavšalno izravnavo skupnega premoženja s povečanjem dednega deleža preživelega zakonca.


(1)  UL C 30, 31.1.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/9


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-577/16) (1)

((Predhodno odločanje - Okolje - Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji - Direktiva 2003/87/ES - Področje uporabe - Člen 2(1) - Priloga I - Dejavnosti, za katere velja sistem za trgovanje - Proizvodnja polimerov - Uporaba toplote, ki jo dobavi tretja naprava - Prošnja za brezplačno dodelitev pravic do emisije - Obdobje 2013–2020))

(2018/C 142/13)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Izrek

Člen 2(1) Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009, je treba razlagati tako, da naprava za proizvodnjo polimerov, zlasti polikarbonata, kakršna je obravnavana v postopku v glavni stvari, ki toploto, potrebno za to proizvodnjo, pridobiva od tretje naprave, ne spada v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, ki ga vzpostavlja ta direktiva, saj ne proizvaja neposrednih emisij CO2.


(1)  UL C 63, 27.2.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/10


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-672/16) (1)

((Predhodno odločanje - Davek na dodano vrednost - Direktiva o DDV - Oprostitev za transakcije lizinga in oddajanja nepremičnin v najem - Pravica izbire za davčne zavezance - Izvajanje s strani držav članic - Odbitek vstopnega davka - Uporaba za namene obdavčenih transakcij davčnega zavezanca - Popravek začetnega odbitka - Nedopustnost))

(2018/C 142/14)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Izrek

Člene 167, 168, 184, 185 in 187 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki določa popravke prvotno odbitega davka na dodano vrednost, ker se za nepremičnino, za katero je bila uveljavljana pravica do izbire za obdavčitev, šteje, da je davčni zavezanec ne uporablja več za namene lastnih obdavčenih transakcij, kadar je ta nepremičnina ostala nezasedena več kot dve leti, tudi če je bilo dokazano, da jo je davčni zavezanec v tem obdobju poskušal oddati v najem.


(1)  UL C 86, 20.3.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/11


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

(Zadeva C-3/17) (1)

((Predhodno odločanje - Svoboda opravljanja storitev - Člen 56 PDEU - Člen 4(3) PEU - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Omejitve - Igre na srečo - Nacionalna ureditev - Državno upravljanje nekaterih oblik iger na srečo - Izključnost - Sistem koncesij za ostale oblike iger - Zahteva po dovoljenju - Upravna sankcija))

(2018/C 142/15)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Sporting Odds Limited

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Izrek

1.

Člen 56 PDEU je treba razlagati tako, da načeloma ne nasprotuje dualnemu sistemu organizacije trga iger na srečo, v katerem nekatere vrste iger na srečo spadajo v sistem državnega monopola, medtem ko druge spadajo v sistem koncesij in dovoljenj za prirejanje iger na srečo, če predložitveno sodišče ugotovi, da ureditev, ki omejuje svobodo opravljanja storitev, dejansko dosledno in sistematično sledi ciljem, na katere se sklicuje zadevna država članica.

2.

Člen 56 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu pravilu, kot je to v postopku v glavni stvari, v skladu s katerim je dovoljenje za prirejanje spletnih iger na srečo mogoče dodeliti izključno prirediteljem iger na srečo s koncesijo za igralnico, ki je na nacionalnem ozemlju, ker to pravilo ni nujen pogoj za dosego zastavljenih ciljev in ker za dosego teh ciljev obstajajo manj omejevalni ukrepi.

3.

Člen 56 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki vzpostavlja ureditev koncesij in dovoljenj za prirejanje spletnih iger na srečo, ker vsebuje diskriminatorna pravila za subjekte, ki imajo sedež v drugih državah članicah, oziroma ker vsebuje sicer nediskriminatorna pravila, ki pa se uporabljajo nepregledno ali se izvajajo tako, da preprečujejo ali otežujejo sodelovanje v razpisu nekaterim ponudnikom, ki imajo sedež v drugih državah članicah.

4.

Člen 56 PDEU in člen 4(3) PEU v povezavi s členoma 47 in 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni zakonodaji, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki ne določa preizkusa sorazmernosti ukrepov, s katerimi je omejena svoboda opravljanja storitev v smislu člena 56 PDEU, po uradni dolžnosti in ki dokazno breme nalaga strankam v postopku.

5.

Člen 56 PDEU v povezavi s členoma 47 in 48 Listine o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da mora država članica, ki je uvedla omejevalno zakonodajo, predložiti dokaze o obstoju ciljev, primernih za utemeljitev ovire temeljne svoboščine, ki jo zagotavlja Pogodba DEU, in njeni sorazmernosti, sicer mora nacionalno sodišče biti sposobno izpeljati vse posledice, ki iz take pomanjkljivosti izvirajo.

6.

Člen 56 PDEU je treba razlagati tako, da ni mogoče ugotoviti, da država članica ni izpolnila obveznosti utemeljitve omejevalnega ukrepa, ker ni predložila ocene učinkov navedenega ukrepa, ko je bil ta uveden v nacionalno zakonodajo oziroma ko je ta ukrep presojalo nacionalno sodišče.

7.

Člen 56 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje sankciji, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki je bila naložena zaradi kršitve nacionalne zakonodaje, ki vzpostavlja ureditev koncesij in dovoljenj za prirejanje iger na srečo, če se izkaže, da je taka nacionalna zakonodaja v nasprotju s tem členom.


(1)  UL C 112, 10.4.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/12


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – postopek, ki ga je sprožila Maria Tirkkonen

(Zadeva C-9/17) (1)

((Predhodno odločanje - Javna naročila - Direktiva 2004/18/ES - Postopek za oddajo javnega naročila za storitve kmetijskega svetovanja - Obstoj javnega naročila - Sistem naročanja storitev, ki omogoča, da je izvajalec vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjujejo vnaprej določene pogoje - Sistem, ki pozneje ni odprt za druge gospodarske subjekte))

(2018/C 142/16)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Maria Tirkkonen

ob udeležbi: Maaseutuvirasto

Izrek

Člen 1(2)(a) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da sistem kmetijskega svetovanja, kot je ta v postopku v glavni stvari, s katerim javni organ izbere vse gospodarske subjekte, ki izpolnjujejo zahteve glede sposobnosti, določene z javnim razpisom, in ki so opravili preizkus, določen v navedenem javnem razpisu, tudi če v obdobju omejene veljavnosti tega sistema ni mogoče sprejeti nobenega novega gospodarskega subjekta, ni javno naročilo v smislu te direktive.


(1)  UL C 86, 20.3.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/13


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesarbeitsgericht Bremen – Nemčija) – Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen

(Zadeva C-46/17) (1)

((Predhodno odločanje - Socialna politika - Direktiva 1999/70/ES - Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP - Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas - Določba 5, točka 1 - Ukrepi za preprečevanje zlorab pogodb o zaposlitvi za določen čas - Direktiva 2000/78/ES - Člen 6(1) - Prepoved diskriminacije na podlagi starosti - Nacionalna ureditev, ki omogoča odlog prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki je določeno ob predpisani upokojitveni starosti, samo zato, ker je delavec pridobil pravico do starostne pokojnine))

(2018/C 142/17)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesarbeitsgericht Bremen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Hubertus John

Tožena stranka: Freie Hansestadt Bremen

Izrek

1.

Člen 2(2) Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni določbi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki odlog datuma prenehanja opravljanja dela delavcev, ki so dopolnili zakonsko določeno upokojitveno starost za pridobitev starostne pokojnine, pogojuje s soglasjem delodajalca, danim za določen čas.

2.

Določbo 5, točka 1, okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega 18. marca 1999, ki je priloga k Direktivi Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni določbi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki strankama pogodbe o zaposlitvi brez dodatnih pogojev in brez časovnih omejitev omogoča, da dogovorjen datum prenehanja delovnega razmerja zaradi dopolnitve predpisane upokojitvene starosti na podlagi dogovora med trajanjem delovnega razmerja odložita, po potrebi tudi večkrat, samo zato, ker delavec z dopolnitvijo predpisane upokojitvene starosti pridobi pravico do starostne pokojnine.


(1)  UL C 144, 8.5.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/13


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 1. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Romunija) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

(Zadeva C-76/17) (1)

((Predhodno odločanje - Dajatev z enakim učinkom kot carine - Člen 30 PDEU - Notranji davek - Člen 110 PDEU - Dajatev za izvožene naftne proizvode - Neprevalitev dajatve na potrošnika - Breme dajatve, ki ga nosi zavezanec - Vračilo zneskov, ki jih je zavezanec plačal))

(2018/C 142/18)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu

Tožene stranke: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

Izrek

Pravo Unije, zlasti člen 30 PDEU, je treba razlagati tako, da mora davčni zavezanec, ki je dejansko nosil breme dajatve z enakim učinkom, ki je v nasprotju s tem členom, imeti možnost, da se mu povrnejo zneski, ki jih je plačal iz tega naslova, tudi v položaju, ko je bil v nacionalni zakonodaji mehanizem plačila davka določen tako, da se navedeni davek prevali na potrošnika.


(1)  UL C 151, 15.5.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/14


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Italija) – Comune di Castelbellino/Regione Marche in drugi

(Zadeva C-117/17) (1)

((Predhodno odločanje - Okolje - Direktiva 2011/92/EU - Člen 4(2) in (3) ter Priloge od I do III - Presoja vplivov na okolje - Soglasje za izvedbo del na objektu za proizvodnjo električne energije iz biomase, ne da bi se predhodno preverilo, ali je nujno presojati vplive na okolje - Razveljavitev - Kasnejša regularizacija soglasja na podlagi novih predpisov nacionalnega prava brez predhodnega preverjanja, ali je nujno presojati vplive na okolje))

(2018/C 142/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Comune di Castelbellino

Tožene stranke: Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia – P.F. Rete Elettrica Regionale, Provincia di Ancona

Ob udeležbi: Società Agricola 4 C S.S.

Izrek

Kadar se za projekt za povečanje zmogljivosti objekta električne energije, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, ni predhodno preverjalo, ali je nujno treba opraviti presojo vplivov na okolje v skladu z nacionalnimi predpisi, za katere je bilo kasneje razglašeno, da so glede te točke neskladni z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, pravo Unije zahteva, da države članice odpravijo nedovoljene posledice te kršitve, in ne nasprotuje temu, da pristojni organi, potem ko je ta projekt realiziran, ponovno preverijo, ali je ta objekt skladen s to direktivo in eventualno zanj izvedejo presojo vplivov na okolje, če nacionalna pravila, ki dopuščajo to regularizacijo, zadevnim osebam onemogočajo, da bi obšle pravila prava Unije ali jih ne bi uporabile. Upoštevati je treba tudi okoljske vplive, ki so nastali po realizaciji projekta. Ti organi lahko na podlagi nacionalnih predpisov, ki so veljali na datum, ko so ti organi o tem odločali, odločijo, da se taka presoja vplivov na okolje ne izvede, če so ti predpisi v skladu s to direktivo.


(1)  UL C 221, 10.7.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/15


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tartu Maakohus – Estonija) – Collect Inkasso OÜ in drugi/Rain Aint in drugi

(Zadeva C-289/17) (1)

((Predhodno odločanje - Pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah - Uredba (ES) št. 805/2004 - Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov - Pogoji za potrditev - Minimalni standardi za postopke o nespornih zahtevkih - Pravice dolžnika - Neobstoj navedbe naslova institucije, na katero je mogoče nasloviti ugovor zoper zahtevek oziroma pri kateri je mogoče vložiti pravno sredstvo zoper odločbo))

(2018/C 142/20)

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Tartu Maakohus

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS

Tožene stranke: Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

Izrek

Člena 17(a) in 18(1)(b) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov je treba razlagati tako, da sodne odločbe, ki je bila izdana, ne da bi bil dolžnik obveščen o naslovu sodišča, na katerega je treba nasloviti odgovor, pri katerem se lahko udeleži postopka oziroma pri katerem bi lahko vložil pravno sredstvo zoper to odločbo, ni mogoče potrditi kot evropski nalog za izvršbo.


(1)  UL C 249, 31.07.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/16


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Sibiu – Romunija) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/ SC OTP BAAK Nyrt., ki jo zastopa OTP BANK SA, ki jo zastopa Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., ki jo zastopa OTP BANK SA

(Zadeva C-119/17) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Varstvo potrošnikov - Direktiva 93/13/EGS - Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah - Člen 3(1), člen 4(1) in (2) ter člen 5 - Presoja nepoštenosti pogodbenih pogojev - Kreditna pogodba, sklenjena v tuji valuti - Tečajno tveganje, ki ga v celoti nosi potrošnik - Znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank - Glavni predmet pogodbe o posojilu))

(2018/C 142/21)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Sibiu

Stranke

Tožeči stranki:Liviu Petru Lupean, Oana Andreea

Tožene stranke: SC OTP BAAK Nyrt., ki jo zastopa OTP BANK SA, ki jo zastopa Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., ki jo zastopa OTP BANK SA

Izrek

1.

Člen 4(2) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da pojem „glavni predmet pogodbe“ v smislu te določbe zajema pogodbeni pogoj, vsebovan v kreditni pogodbi, sklenjeni med prodajalcem ali ponudnikom in potrošnikom v tuji valuti, ki ni bil posamično dogovorjen, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, in na podlagi katerega je treba kredit vrniti v isti tuji valuti, če ta pogoj določa bistveno storitev, ki to pogodbo opredeljuje.

2.

Člene od 3 do 5 Direktive 93/13 je treba razlagati tako, da lahko nacionalno sodišče pri preučitvi pogoja kreditne pogodbe, kakršen je ta v postopku v glavi stvari, na podlagi katerega se celotno tečajno tveganje prenese na posojilojemalca, in ki ni pregleden, tako da potrošnik ne more na podlagi jasnih in razumljivih meril oceniti finančne posledice sklenitve te pogodbe, šteje, da je ta pogoj nepošten, če ugotovi, da v nasprotju z zahtevo dobre vere v škodo potrošnika povzroči znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank. V zvezi s tem mora predložitveno sodišče glede na okoliščine postopka v glavni stvari in ob upoštevanju zlasti strokovnega znanja prodajalca ali ponudnika ter njegovega poznavanja mogočih sprememb menjalnih tečajev in tveganja v zvezi s sklenitvijo posojila v tuji valuti najprej presoditi, ali je bila spoštovana zahteva dobre vere, nato pa, ali obstaja znatno neravnotežje v smislu člena 3(1) Direktive 93/13.


(1)  UL C 178, 6.6.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/17


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Törvényszék – Madžarska) – ERSTE Bank Hungary Zrt/Orsolya Czakó

(Zadeva C-126/17) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Varstvo potrošnikov - Direktiva 93/13/EGS - Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah - Člen 4(2), člen 5 in člen 6(1) - Določbe o opredelitvi glavnega predmeta pogodbe - Pogodba o posojilu, izraženem v tuji valuti - Obseg izraza „oblikovane jasno in razumljivo“ - Neveljavnost dela ali celotne pogodbe))

(2018/C 142/22)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Törvényszék

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ERSTE Bank Hungary Zrt

Tožena stranka: Orsolya Czakó

Izrek

1.

Člena 4(2) in 5 Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da določbe posojilne pogodbe, sklenjene v državi članici med potrošnikom in bančno institucijo, v smislu teh določb izpolnjujejo zahtevo, v skladu s katero morajo biti pogodbena določila jasna in razumljiva, če je znesek, ki bo dan na razpolago temu potrošniku in ki je izražen v tuji valuti kot valuti računa, opredeljeni v razmerju do valute plačila, jasno naveden. Če je opredelitev tega zneska odvisna od menjalnega tečaja, ki je veljal na dan sprostitve sredstev, navedena zahteva terja, da sta način izračuna zneska, ki je bil dejansko posojen, in menjalni tečaj, ki se uporabi, pregledna, tako da lahko normalno obveščeni ter razumno pozorni in preudarni potrošnik na podlagi natančnih in razumljivih meril oceni gospodarske posledice, ki se nanašajo nanj in ki izhajajo iz te pogodbe, to je, med drugim, celoten strošek posojila.

2.

Člen 6(1) Direktive 93/13 je treba razlagati tako, da če bi nacionalno sodišče ugotovilo, da so pogoji v potrošniški pogodbi, sklenjeni med potrošnikom in bančno institucijo, kot so ti v postopku v glavni stvari, nedovoljeni, ta določba ne nasprotuje temu, da to sodišče ugotovi neveljavnost celotne pogodbe, če ta po izbrisu teh pogojev ne bi mogla obstati.


(1)  UL C 221, 10.07.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/18


Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 7. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Manuela Maturi in drugi/Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma/Manuela Maturi in drugi (C-142/17), Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17)

(Združeni zadevi C-142/17 in C-143/17) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Socialna politika - Enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu - Direktiva 2006/54/ES - Nacionalna ureditev, ki določa začasno možnost za delavce v zabavni industriji, ki so dosegli upokojitveno starost, da še naprej opravljajo poklicno dejavnost do prej določene upokojitvene starosti, to je 47 let za ženske in 52 let za moške))

(2018/C 142/23)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranke

Tožeče stranke: Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (C-142/17), Catia Passeri (C-143/17)

Tožene stranke: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Luca Troiano, Mauro Murri (C-142/17), Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (C-143/17)

Izrek

Člen 14(1)(c) Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu je treba razlagati tako, da pomeni nacionalni predpis – kakršen je člen 3(7) uredbe-zakona št. 64 z dne 30. aprila 2010, ki je bila preoblikovana v zakon št. 100 z dne 29. junija 2010, v različici, ki je veljala v času dejanskega stanja spora o glavni stvari, na podlagi katerega imajo delavci, zaposleni kot baletne plesalke in plesalci, ki so dosegli s predpisom določeno upokojitveno starost 45 let za moške in ženske, možnost, da uveljavljajo opcijsko pravico, da nadaljujejo svojo poklicno dejavnost v prehodnem obdobju dveh let do najvišje upokojitvene starosti, ki je bila s prej veljavnim predpisom za ženske določena na 47 let, za moške pa na 52 let – neposredno diskriminacijo zaradi spola, ki je s to direktivo prepovedana.


(1)  UL C 249, 31.7.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/18


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. februarja 2018 – GX/Evropska komisija

(Zadeva C-233/17 P) (1)

((Pritožba - Člen 181 Poslovnika Sodišča - Javni uslužbenci - Javni natečaj EPSO/AD/248/13 - Odločba o nevpisu pritožnice na rezervni seznam))

(2018/C 142/24)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: GX (zastopnik: G.-M. Enache, odvetnik)

Druga stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Gattinara in P. Mihaylova, agenta)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

GX nosi poleg svojih stroškov tudi stroške Evropske komisije.


(1)  UL C 221, 10.7.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/19


Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 8. februarja 2018 – HB in drugi/Evropska komisija

(Zadeva C-336/17 P) (1)

((Pritožba - Člen 181 Poslovnika Sodišča - Pravo institucij - Evropska državljanska pobuda „Ethics for Animals and Kids“ - Zaščita potepuških živali - Psihološki učinki na odrasle in otroke - Zavrnite registracije pobude zaradi očitne nepristojnosti Evropske komisije na tem področju - Uredba (EU) št. 211/2011 - Člen 4(2)(b) - Člen 4(3)))

(2018/C 142/25)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožniki: HB, Robert Coates Smith, Hans Joachim Richter, Carmen Arsene, Magdalena Anna Kuropatwinska, Christos Yiapanis, Nathalie Louise Klinge (zastopnik: P. Brockmann, odvetnik)

Druga stranka: Evropska komisija (zastopnik: H. Krämer, agent)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

HB, Robert Coates Smith, Hans Joachim Richter, Carmen Arsene, Magdalena Anna Kuropatwinska, M. Christos Yiapanis in Nathalie Louise Klinge ter Evropska komisija nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 283, 28.8.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/19


Pritožba, ki jo je Isabel Martín Osete vložila 5. septembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 29. junija 2017 v zadevi T-427/16, Martín Osete/EUIPO

(Zadeva C-529/17 P)

(2018/C 142/26)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Isabel Martín Osete (zastopnik: V. Wellens, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 22. februarja 2018 odločilo, da pritožba ni dopustna.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/20


Pritožba, ki jo je družba BMB sp. z o.o. vložila 10. decembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 3. oktobra 2017 v zadevi T-695/15, BMB sp. z o.o./EUIPO

(Zadeva C-693/17 P)

(2018/C 142/27)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: BMB sp. z o.o. (zastopnik: K. Czubkowski, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Ferrero SpA

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 3. septembra 2017 v zadevi T-695/15, ki je bila pritožnici vročena 11. oktobra 2017 in

razveljavi odločbo tretjega odbora EUIPO za pritožbe z dne 8. septembra 2015 v zadevi R 1150/2012-3.

Podredno, Sodišče naj razveljavi sodbo in zadevo vrne Splošnemu sodišče v razsojanje, če stanje postopka ne dovoljuje, da bi o zadevi odločilo Sodišče.

Poleg tega naj Sodišče v skladu s členom 138(1) Poslovnika Sodišča:

družbi Ferrero Spa in EUIPO naloži plačilo stroškov v zvezi s to pritožbo,

družbi Ferrero Spa in EUIPO naloži plačilo stroškov, ki so pritožnici nastali v postopku pred Splošnim sodiščem in

družbi Ferrero Spa naloži plačilo stroškov postopka pred EUIPO v zvezi z izdajo odločbe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja dva razloga.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 25(l)(e) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (1) zaradi napačne uporabe prava in očitne napake pri presoji:

i.

v zvezi s tem, da sporni model vsebuje grafični prikaz prejšnje znamke;

ii.

v zvezi s tem, da sta si prejšnja znamka in sporni model zelo podobna in

iii.

v zvezi s tem, da odbor za pritožbe ni storil nikakršne napake s tem, da je odločil, da obstaja verjetnost zmede med prejšnjo znamko in spornim modelom.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 25(l)(e) Uredbe Sveta (ES)št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti v povezavi s splošnimi načeli dobrega upravljanja in varstva legitimnih pričakovanj zaradi napačne uporabe prava in očitne napake pri presoji v zvezi s tem, da je sklicevanje odbora za pritožbe na člen 8(l)(b) Uredbe št. 207/2009 (2) v točki 33 odločbe le formalna napaka, ki za odločitev o sporu ni bila odločilna, in da pri presoji verjetnosti zmede ni treba upoštevati nacionalne sodne prakse s področja intelektualne lastnine.


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/21


Pritožba, ki jo je Vassil Monev Valkov vložil 24. oktobra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 27. septembra 2017 v zadevi T-558/17, Valkov/Evropsko sodišče za človekove pravice in Vrhovno sodišče Republike Bolgarije

(Zadeva C-701/17 P)

(2018/C 142/28)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Vassil Monev Valkov (zastopnica: K. Mladenova, odvetnica)

Drugi stranki v postopku: Evropsko sodišče za človekove pravice, Vrhovno sodišče Republike Bolgarije

Sodišče (deseti senat) je s sklepom z dne 22. februarja 2018 ugotovilo, da pritožba ni dopustna.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 3. januarja 2018 – Modesto Jardón Lama/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

(Zadeva C-7/18)

(2018/C 142/29)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Modesto Jardón Lama

Nasprotni stranki v postopku s pritožbo: Instituto Nacional de la Seguridad Social in Tesorería General de la Seguridad Social

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 48 PDEU razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki dostop do pokojnine za predčasno upokojitev pogojuje s tem, da je znesek pokojnine, ki jo oseba prejme, višji od minimalne pokojnine, ki bi zadevni osebi pripadala po tej nacionalni zakonodaji, pri čemer se pojem „pokojnina, ki jo oseba prejme“ razlaga kot dejanska pokojnina, ki jo izplačuje zgolj pristojna država članica (v tem primeru Španija), ne da bi se vračunala tudi dejanska pokojnina, ki bi jo tej osebi na podlagi druge dajatve iste narave lahko izplačevala druga ali več drugih držav članic?


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/22


Pritožba, ki jo je Marine Harvest ASA vložila 5. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 26. oktobra 2017 v zadevi T-704/14, Marine Harvest ASA/Evropska komisija

(Zadeva C-10/18 P)

(2018/C 142/30)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Marine Harvest ASA (zastopnik: R. Subiotto, QC)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča v celoti ali delno razveljavi;

razglasi za ničen sklep Komisije z dne 23. julija 2014, ali, podredno, odpravi globe, ki so bile naložene pritožnici na podlagi sklepa, ali, še bolj podredno, bistveno zniža globe, ki so pritožnici naložene na podlagi sklepa;

Komisiji naloži plačilo stroškov zastopnika pritožnice in drugih stroškov, ki so nastali v zvezi s to pritožbo in v postopku pred Splošnim sodiščem;

po potrebi, zadevo vrne Splošnemu sodišču v ponovno odločanje v skladu s sodbo Sodišča;

sprejme vse druge ustrezne ukrepe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja dva pritožbena razloga.

1.

Pritožnica s prvim pritožbenim razlogom v bistvu trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker v tej zadevi ni uporabilo člena 7(2) Uredbe (ES) št. 139/2004 (1) (v nadaljevanju: Uredba ES o združitvah).

a.

Prvič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri razlagi pojma „ena sama koncentracija“, zlasti ker je uvodno izjavo 20 Uredbe ES o združitvah zavrnilo kot temelj za razlago namena zakonodajalca EU, da se kot „ena sama koncentracija“ obravnavajo vse transakcije, ki „jih povezuje določen pogoj“.

b.

Drugič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri razlagi pomena člena 7(2) Uredbe ES o združitvah.

2.

Pritožnica z drugim pritožbenim razlogom trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem da je izreklo dve kazni za isto ravnanje.

a.

S sodbo je bilo kršeno načelo ne bis in idem, ker je bila družba Marine Harvest dvakrat kaznovana za nakup lastniškega deleža g. Maleka: enkrat 10 milijonov EUR na podlagi člena 14(2)(a) Uredbe ES o združitvah, ker naj bi domnevno izvajal koncentracijo pred priglasitvijo (domnevna kršitev člena 4(1) Uredbe ES o združitvah) ter nato še 10 milijonov EUR na podlagi člena 14(2)(b) Uredbe ES o združitvah zaradi domnevnega izvajanja koncentracije pred preverjanjem združljivosti s skupnim trgom (domnevna kršitev člena 7(1) Uredbe ES o združitvah).

b.

Podredno, s sodbo je bilo kršeno načelo izravnave, ker v njej pri določitvi druge kazni ni upoštevana prva kazen.

c.

Še bolj podredno, v sodbi je bilo napačno uporabljeno pravo, ker ni bilo upoštevano načelo istočasnih kršitev: domnevna kršitev obveznosti priglasitve iz člena 4(1) je bila bolj specifično kaznivo dejanje in je zato zajemala domnevno kršitev obveznosti mirovanja iz člena 7(1) Uredbe ES o združitvah, ki je bila bolj splošna kršitev.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 3, str. 40).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 8. januarja 2018 – Sole-Mizo Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zadeva C-13/18)

(2018/C 142/31)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Sole-Mizo Zrt.

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je z določbami prava Skupnosti, z Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) (v nadaljevanju: Direktiva o DDV) (upoštevanje pri tem zlasti člen 183) ter z načeli učinkovitosti, neposrednega učinka in enakovrednosti skladna tista sodna praksa države članice, pri kateri se pri presoji zadevnih določb o zamudnih obrestih predpostavlja, da nacionalni davčni organ ni zagrešil kršitve (opustitve) – torej, da ni prišel v zamudo glede nepovratnega dela davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) […], ki ustreza neplačanim pridobitvam davčnih zavezancev – saj je v času sprejetja odločbe nacionalnega davčnega organa veljala nacionalna ureditev, ki je kršila pravo Skupnosti, Sodišče pa je šele kasneje presodilo, da pogoj, ki ga ta ureditev določa, ni skladen s pravom Skupnosti?

2.

Ali je s pravom Skupnosti, še zlasti z določbami Direktive o DDV (upoštevanje pri tem zlasti člen 183), z načeli enakovrednosti, učinkovitosti in sorazmernosti skladna tista sodna praksa države članice, ki pri presoji zadevnih določb o zamudnih obrestih razlikuje med tem, ali davčni organ davka ni vrnil ob upoštevanju veljavnih nacionalnih določb – ki so poleg tega kršile pravo Skupnosti – ali pa tega ni storil ob kršitvi teh določb, in ki določa dve možni obdobji za višino zapadlih obresti na DDV, katerega vrnitve ni bilo mogoče zahtevati v razumnem roku zaradi pogoja v nacionalnem pravu, za katerega je Sodišče ugotovilo, da nasprotuje pravu Unije, pri čemer

imajo davčni zavezanci v prvem obdobju pravico prejeti le zamudne obresti, ki ustrezajo osnovni obrestni meri centralne banke, saj ker je takrat še veljala madžarska ureditev, ki je nasprotovala pravu Skupnosti, madžarski davčni organi s tem, ko niso odobrili plačila DDV iz računov v razumnem roku, niso ravnali nezakonito, medtem ko

je v drugem obdobju treba plačati obresti, ki ustrezajo dvojni osnovni obrestni meri centralne banke – ki se poleg tega v pravni ureditvi zadevne države članice uporablja za zamudo – vendar le za zapoznela plačila zamudnih obresti, ki zadevajo prvo obdobje?

3.

Ali je treba člen 183 Direktive o DDV razlagati tako, da načelo enakovrednosti nasprotuje tisti praksi države članice, na podlagi katere davčni organ za nepovrnjen DDV plača le obresti, ki ustrezajo osnovni (navadni) obrestni meri centralne banke, če gre za kršitev prava Unije, če pa je prišlo do kršitve nacionalnega prava, plača obresti v višini dvojne osnovne obrestne mere centralne banke?


(1)  UL 2006, L 347, str. 1.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 17. januarja 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./FOGASA, José David Sánchez Iglesias in Incatema, S.L.

(Zadeva C-29/18)

(2018/C 142/32)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

Nasprotne stranke v postopku s pritožbo: FOGASA, José David Sánchez Iglesias in Incatema, S.L.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbo 4 Okvirnega sporazuma o delu za določen čas, ki je priložen k Direktivi 1999/70 (1), razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki pri enakem dejanskem stanju (prenehanje pogodbe o poslovnem sodelovanju med delodajalcem in tretjim podjetjem po volji tega podjetja) določa nižjo odpravnino za prenehanje pogodbe za opravljanje določenih nalog ali storitev, katere trajanje je omejeno s trajanjem navedene pogodbe o poslovnem sodelovanju, kot za prenehanje pogodb primerljivih delavcev za nedoločen čas, ki so bili kolektivno odpuščeni iz razlogov, povezanih s proizvodnjo, ki so nastali zaradi prenehanja navedene pogodbe o poslovnem sodelovanju?

2.

Če je odgovor pritrdilen, ali je treba neenako obravnavanje glede odpravnine zaradi prenehanja pogodbe na podlagi istega dejanskega stanja, čeprav na različni pravni podlagi, med delavci, zaposlenimi za določen čas, in primerljivimi delavci, zaposlenimi za nedoločen čas, razlagati tako, da pomeni diskriminacijo, ki je prepovedana s členom 21 Listine in je v nasprotju z načeloma enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije iz členov 20 in 21 Listine, ki sta del splošnih načel prava Unije?


(1)  Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 17. januarja 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./José Ramón Fiuza Asorey e Incatema, S.L.

(Zadeva C-30/18)

(2018/C 142/33)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Cobra Servicios Auxiliares, S.A

Nasprotni stranki: José Ramón Fiuza Asorey in Incatema, S.L.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbo 4 Okvirnega sporazuma o delu za določen čas, ki je priložen k Direktivi 1999/70 (1), razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki pri enakem dejanskem stanju (prenehanje pogodbe o poslovnem sodelovanju med delodajalcem in tretjim podjetjem po volji tega podjetja) določa nižjo odpravnino za prenehanje pogodbe za opravljanje določenih nalog ali storitev, katere trajanje je omejeno s trajanjem navedene pogodbe o poslovnem sodelovanju, kot za prenehanje pogodb primerljivih delavcev za nedoločen čas, ki so bili kolektivno odpuščeni iz razlogov, povezanih s proizvodnjo, ki so nastali zaradi prenehanja navedene pogodbe o poslovnem sodelovanju?

2.

Če je odgovor pritrdilen, ali je treba neenako obravnavanje glede odpravnine zaradi prenehanja pogodbe na podlagi istega dejanskega stanja, čeprav na različni pravni podlagi, med delavci, zaposlenimi za določen čas, in primerljivimi delavci, zaposlenimi za nedoločen čas, razlagati tako, da pomeni diskriminacijo, ki je prepovedana s členom 21 Listine in je v nasprotju z načeloma enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije iz členov 20 in 21 Listine, ki sta del splošnih načel prava Unije?


(1)  Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 5, zvezek 3, str. 368).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 19. januarja 2018 – kazenski postopek zoper Massima Gambina in Shpetima Hyko

(Zadeva C-38/18)

(2018/C 142/34)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Bari

Stranki v postopku v glavni stvari

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člene 16, 18 in 20(b) Direktive 2012/29/EU (1) razlagati tako, da nasprotujejo temu, da bi morala biti žrtev ponovno zaslišana pred sodiščem v spremenjeni sestavi, če ena od strank v postopku v skladu s členoma 511(2) in 525(2) zakonika o kazenskem postopku (kot se ustaljeno razlagata v zadevni sodni praksi) zavrne soglasje k branju zapisnikov izjav, ki jih je ista žrtev ob upoštevanju kontradiktornosti že podala v istem postopku pred sodiščem v drugačni sestavi?


(1)  Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL 2012, L 315, str. 57).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/26


Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 22. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi razširjeni senat) z dne 10. novembra 2017 v zadevi T-180/15, Icp plc in drugi/Evropska komisija

(Zadeva C-39/18 P)

(2018/C 142/35)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: T. Christoforou, V. Bottka, M. Farley, B. Mongin, agenti)

Druge stranke v postopku: Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (ICAP)

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo (točke od 281 do 299 in izrek) razveljavi v delu, v katerem so globe v členu 2 izpodbijanega sklepa razglašene za nične;

zavrne peti in šesti tožbeni razlog, ki ju je podjetje ICAP pred Splošnim sodiščem navedlo v zvezi z globami, in na podlagi svoje neomejene pristojnosti določi ustrezne globe za podjetje ICAP;

podjetju ICAP naloži plačilo vseh stroškov tega postopka in odločbo o stroških iz sodbe na prvi stopnji prilagodi tako, da bo odražala izid te pritožbe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija v utemeljitev pritožbe navaja ta pritožbeni razlog:

Komisija trdi, da je Splošno sodišče v sodbi T-180/15, Icap plc in drugi/Komisija (EU:T:2017:795), napačno uporabilo sodno prakso Sodišča v zvezi z obrazložitvijo, ki se zahteva ob naložitvi glob. Sodba Splošnega sodišča naj bi odstopala od temeljne sodbe C-194/14 P, AC Treuhand/Komisija (EU:C:2015:717, točke od 66 do 68), in Komisiji nalagala strožjo obveznost, naj podrobneje obrazloži metodologijo, ki je bila uporabljena za izračun glob, naloženih za kršitve člena 101 PDEU, zlasti kadar se uporabi odstavek 37 Smernic o globah. Namen pritožbe Komisije naj bi bil, da bi se odpravila resna napačna uporaba prava, ki naj bi jo storilo Splošno sodišče, ki bi, če bi bila sprejeta, škodila sposobnosti Komisije, da določi ustrezne globe, s katerimi bi dosegla zadosten odvračilen učinek. Pravilna razlaga obveznosti obrazložitve, ki ustreza zahtevam iz sodne prakse, ki je navedena v sodbi C-194/14 P, AC Treuhand/Komisija (EU:C:2015:717, točka 68), naj bi bila nujna za doseganje tega cilja. Nasprotno pa naj bi strožja obveznost obrazložitve v zvezi z globami, ki zajema notranja posvetovanja in izračune vmesnih korakov, posegala v diskrecijsko pravico Komisije glede določitve glob, tudi ko se opre na odstavek 37 Smernic o globah. Ta odstavek naj bi bil določen prav z namenom, da se Komisiji omogoči, da od Smernic o globah odstopi v netipičnih primerih, kot je to na primer pri nalaganju glob pomagačem. Kot so priznala sodišča Unije, naj bi Komisija morala obdržati polje proste presoje in diskrecijsko pravico za določanje ustreznih glob.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italija) 22. januarja 2018 – Meca Srl/Comune di Napoli

(Zadeva C-41/18)

(2018/C 142/36)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Meca Srl

Tožena stranka: Comune di Napoli

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali načeli varstva legitimnih pričakovanj in pravne varnosti iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in načela, ki iz teh izhajajo, kot so načelo enakega obravnavanja, načelo prepovedi diskriminacije ter načeli sorazmernosti in učinkovitosti iz Direktive 2014/24/EU (1), pa tudi določbe člena 57(4)(c) in (g) navedene direktive, nasprotujejo uporabi nacionalne zakonodaje, kot je italijanska, ki v členu 80(5)(c) zakonske uredbe št. 50/2016 določa, da izpodbijanje precejšnjih pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvedbi prejšnjega naročila in so privedle do predčasne odpovedi prejšnje pogodbe o izvedbi javnega naročila, pred sodiščem naročniku preprečuje vsakršno ocenjevanje zanesljivosti ponudnika do končne sodbe v civilnem postopku, in sicer ne da bi zadevna družba pred tem dokazala, da je sprejela ukrepe za tako imenovano samoočiščevanje, namenjene odpravi kršitev in preprečevanju njihovega ponavljanja?


(1)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 24. januarja 2018 – Cobra Servicios Auxiliares S.A./FOGASA, Jesús Valiño López in Incatema, S.L.

(Zadeva C-44/18)

(2018/C 142/37)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

Nasprotne stranke v postopku s pritožbo: FOGASA, Jesús Valiño López in Incatema, S.L.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbo 4 Okvirnega sporazuma o delu za določen čas, ki je priložen k Direktivi 1999/70 (1), razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki pri enakem dejanskem stanju (prenehanje pogodbe o poslovnem sodelovanju med delodajalcem in tretjim podjetjem po volji tega podjetja) določa nižjo odpravnino za prenehanje pogodbe za opravljanje določenih nalog ali storitev, katere trajanje je omejeno s trajanjem navedene pogodbe o poslovnem sodelovanju, kot za prenehanje pogodb primerljivih delavcev za nedoločen čas, ki so bili kolektivno odpuščeni iz razlogov, povezanih s proizvodnjo, ki so nastali zaradi prenehanja navedene pogodbe o poslovnem sodelovanju?

2.

Če je odgovor pritrdilen, ali je treba neenako obravnavanje glede odpravnine zaradi prenehanja pogodbe na podlagi istega dejanskega stanja, čeprav na različni pravni podlagi, med delavci, zaposlenimi za določen čas, in primerljivimi delavci, zaposlenimi za nedoločen čas, razlagati tako, da pomeni diskriminacijo, ki je prepovedana s členom 21 Listine in je v nasprotju z načeloma enakosti pred zakonom in prepovedi diskriminacije iz členov 20 in 21 Listine, ki sta del splošnih načel prava Unije?


(1)  Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/28


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 25. januarja 2018 – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl in drugi/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

(Zadeva C-46/18)

(2018/C 142/38)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl, S.s. Franco e Maurizio Artuso, Sebastiano Bolzon, Claudio Matteazzi, Roberto Tellatin

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba v položaju, kakršen je opisani, ki je predmet postopka v glavni stvari, pravo Evropske unije razlagati tako, da zaradi neskladnosti zakonske določbe države članice s členom 2(2)(3) Uredbe (EGS) št. 3950/92 (1) za proizvajalce ne velja obveznost plačila dodatne dajatve, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa navedena uredba?

2.

Ali je treba v položaju, kakršen je opisani, ki je predmet postopka v glavni stvari, pravo Evropske unije in zlasti splošno načelo varstva zaupanja v pravo razlagati tako, da ni mogoče varovati zaupanja subjektov, ki so spoštovali obveznost, predvideno v državi članici, in so izkoristili učinke, povezane s spoštovanjem navedene obveznosti, čeprav se je izkazalo, da navedena obveznost ni v skladu s pravom Evropske unije?

3.

Ali v položaju, kakršen je opisani, ki je predmet postopka v glavni stvari, člen 9 Uredbe (ES) št. 1392/2001 (2) z dne 9. julija 2001 in pojem Unije „prednostna kategorija“ nasprotujeta določbi države članice, kakršna je člen 2(3) uredbe-zakona št. 157/2004, ki jo je sprejela Italijanska republika in določa razlikovanje pri vračanju preplačanega dodatnega plačila, tako da časovno in glede na način vračila ločuje med proizvajalci, ki so zaupali v zahtevano spoštovanje določbe nacionalnega prava, za katero se je izkazalo, da je ni v skladu s pravom Unije, in proizvajalci, ki navedene določbe niso spoštovali?


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 3950/92 z dne 28. decembra 1992 o uvedbi dodatne dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (UL L 405, str. 1).

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1392/2001 z dne 9. julija 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 3950/92 o uvedbi dodatne dajatve za mleko in mlečne proizvode (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 33, str. 104).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/29


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Wien (Avstrija) 26. januarja 2018 – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel, kot upravitelj v postopku v primeru insolventnosti glede premoženja Alpine Bau GmbH

(Zadeva C-47/18)

(2018/C 142/39)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Wien

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Tožena stranka: Stephan Riel kot upravitelj v postopku v primeru insolventnosti glede premoženja Alpine Bau GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

Vprašanje 1:

Ali je treba člen 1(2)(b) Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (Uredba št. 1215/2012) (1) razlagati tako, da se tožba za ugotovitev obstoja prerekane terjatve (Prüfungsklage) v skladu z avstrijskim pravom v smislu člena 1(2)(b) Uredbe št. 1215/2012 nanaša na insolventnost in je zato izključena iz stvarnega področja uporabe te uredbe?

Vprašanje 2(a) (samo če je odgovor na vprašanje 1 pritrdilen):

Ali je treba člen 29(1) Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah smiselno uporabljati za povezane tožbe, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Sveta št. 1346/2000?

Vprašanje 2(b) (samo če je odgovor na vprašanje 1 nikalen ali odgovor na vprašanje 2(a) pritrdilen):

Ali je treba člen 29(1) Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah razlagati tako, da teče postopek z istim zahtevkom med istima strankam, če upnica – tožeča stranka – ki je v avstrijskem glavnem postopku v primeru insolventnosti in v poljskem sekundarnem postopku v primeru insolventnosti prijavila (v bistvu) identično terjatev, ki sta jo oba upravitelja v postopkih v primeru insolventnosti (v večini) prerekala, na Poljskem najprej vloži tožbo za ugotovitev obstoja prerekane terjatve (Prüfungsklage) zoper tamkajšnjega upravitelja v sekundarnem postopku v primeru insolventnosti, nato pa še zoper upravitelja v glavnem postopku v primeru insolventnosti – toženo stranko – v Avstriji?

Vprašanje 3(a):

Ali je treba člen 41 Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (2) razlagati tako, da je zahteva glede navedbe „vrste terjatve, datuma njenega nastanka in zneska“ izpolnjena, če se upnica s sedežem v državi članici, ki ni država članica, v kateri je bil postopek uveden – tožnica – pri prijavi terjatve v glavnem postopku v primeru insolventnosti – kot tu –

a)

omeji na to, da terjatev opiše z navedbo konkretnega zneska, vendar brez navedbe datuma njenega nastanka (npr. kot „terjatev podizvajalca JSV Slawomir Kubica za izvedbo cestnih del“);

b)

pri prijavi terjatve datuma njenega nastanka sicer ne navede, vendar je iz prilog k prijavi terjatve datum njenega nastanka (npr. na podlagi datuma na priloženem računu) mogoče izpeljati?

Vprašanje 3(b):

Ali je treba člen 41 Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti razlagati tako, da ta določba ne nasprotuje temu, da se za upnico, ki prijavi terjatev in ima sedež v državi članici, ki ni država, v kateri je bil postopek uveden, v posameznem primeru uporabijo ugodnejša nacionalna določila – npr. glede zahteve po navedbi datuma nastanka terjatve?


(1)  UL 2012, L 351, str. 1.

(2)  UL 2000, L 160, str. 1.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/30


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 29. januarja 2018 – Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Zadeva C-53/18)

(2018/C 142/40)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Antonio Pasquale Mastromartino

Tožena stranka: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je vloga vezanega zastopnika (tied agent) vključena v uskladitev predpisov, ki jo določa Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 (1), in glede katerih vidikov?

2.

Ali pravilna uporaba Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004, zlasti členov 8, 23 in 51 te direktive, ter načel in pravil na področju prepovedi diskriminacije, sorazmernosti, svobode opravljanja storitev in svobode ustanavljanja, ki jih določata Pogodbi, nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je ta, ki izhaja iz člena 55(2) zakonske uredbe št. 58 z dne 24. februarja 1998 (prečiščeno besedilo predpisov na področju finančnega posredovanja v skladu s členoma 8 in 21 zakona št. 52 z dne 6. februarja 1996) in njegovih naknadnih sprememb in dopolnitev ter iz člena 111(2) odločbe nacionalne komisije za družbe in borzo (CONSOB) št. 16190 z dne 29. oktobra 2007 (pravilnik o izvajanju zakonske uredbe št. 58 z dne 24. februarja 1998 v zvezi s posredniki), in ki:

a)

omogoča „diskrecijsko“ prepoved opravljanja dejavnosti „vezanega zastopnika“ (svetovalca, pooblaščenega za ponujanje storitev izven sedeža – nekdanjega finančnega promotorja) na podlagi dejstev, ki se ne nanašajo na izgubo ugleda, kot je opredeljena v nacionalnem pravu, in ki obenem niso povezana s spoštovanjem izvedbenih pravil Direktive;

b)

omogoča „diskrecijsko“ in največ enoletno prepoved opravljanja dejavnosti „vezanega zastopnika“ (svetovalca, pooblaščenega za ponujanje storitev izven sedeža – nekdanjega finančnega promotorja) v okviru postopka, katerega namen je preprečiti javno razburjenje zaradi obtožbe zadevnega zastopnika v kazenskem postopku, katerega trajanje pa običajno znatno presega obdobje enega leta?


(1)  Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 263).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/31


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) 29. januarja 2018 – Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

(Zadeva C-54/18)

(2018/C 142/41)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus

Toženi stranki: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali evropska ureditev na področju pravice do obrambe, pravice do poštenega sojenja in pravice do učinkovitega sodnega varstva, zlasti člena 6 in 13 Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter člen 1(1) in (2) Direktive 89/665/EGS (1), nasprotuje nacionalnemu predpisu, kakršen je člen 120(2a) Codice del processo amministrativo (zakonik o upravnem postopku), ki od gospodarskega subjekta, ki sodeluje v postopku oddaje javnega naročila, zahteva, da izpodbija odločitev o nadaljnjem sodelovanju drugega gospodarskega subjekta ali o njegovi neizključitvi, in sicer v roku 30 dni od objave obvestila o sprejetju odločbe, ki odreja bodisi nadaljnje sodelovanje bodisi izključitev ponudnikov?

2.

Ali evropska ureditev na področju pravice do obrambe, pravice do poštenega sojenja in pravice do učinkovitega sodnega varstva, zlasti člena 6 in 13 EKČP, člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter člen 1(1) in (2) Direktive 89/665/EGS, nasprotuje nacionalnemu predpisu, kakršen je člen 120(2a) zakonika o upravnem postopku, ki gospodarskemu subjektu preprečuje, da bi po zaključku postopka, tudi z vložitvijo nasprotne tožbe, uveljavljal nezakonitost aktov, ki ostalim gospodarskim subjektom, zlasti izbranemu ponudniku ali tožeči stranki v postopku v glavni stvari, omogočajo nadaljnje sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, če ni pred tem izpodbijal tovrstnega akta v zgoraj navedenem roku?


(1)  Direktiva Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L 395, str. 33).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/32


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tallinna Ringkonnakohus (Estonija) 31. januarja 2018 – AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet

(Zadeva C-60/18)

(2018/C 142/42)

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Tallinna Ringkonnakohus

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: AS Tallinna Vesi

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Keskkonnaamet

Ob udeležbi: Keskkonnaministeerium

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 6(4) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (1) razlagati tako, da je s to določbo skladen nacionalni pravni akt, ki v primeru, da za določeno vrsto odpadkov merila za prenehanje statusa odpadka na ravni Unije niso bila določena, določa, da je prenehanje statusa odpadka odvisno od tega, ali za konkretno vrsto odpadkov obstajajo merila, določena z nacionalnim pravnim aktom, ki se splošno uporablja?

2.

Ali prvi stavek člena 6(4) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv, če za določeno vrsto odpadkov merila za prenehanje statusa odpadka na ravni Unije niso bila določena, imetniku odpadkov daje pravico, da pri pristojnem organu ali sodišču države članice vloži predlog za ugotovitev prenehanja statusa odpadka v skladu z veljavno sodno prakso Sodišča Evropske unije ne glede na to, ali za konkretno vrsto odpadkov obstajajo merila, določena z nacionalnim pravnim aktom, ki se splošno uporablja?


(1)  UL 2008, L 312, str. 3.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/32


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 5. februarja 2018 – A Ltd

(Zadeva C-74/18)

(2018/C 142/43)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: A Ltd

Druga stranka: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali se pri razlagi člena 157(1), prvi pododstavek, v povezavi s členom 13(13) in (14) Direktive 2009/138/ES (1) za državo, ki je upravičena do odmere davka na zavarovalne premije, šteje država članica, v kateri ima sedež družba (pravna oseba), ki je imetnica police, ali država, v kateri je družba, ki je predmet nakupa podjetja, če zavarovalnica, ki ima sedež v Veliki Britaniji in na Finskem nima poslovalnice, zavarovanje za kritje nevarnosti v zvezi z nakupom podjetja

nudi družbi, ki na Finskem nima sedeža in ima pri nakupu podjetja vlogo kupca, in ima ciljna družba nakupa podjetja sedež na Finskem,

nudi družbi, ki ima na Finskem sedež in pri nakupu podjetja vlogo kupca, in ciljna družba nakupa podjetja na Finskem nima sedeža,

nudi družbi, ki na Finskem nima sedeža in ima pri nakupu podjetja vlogo prodajalca, in ima ciljna družba nakupa podjetja sedež na Finskem,

nudi družbi, ki ima na Finskem sedež in ima pri nakupu podjetja vlogo prodajalca, in ciljna družba nakupa podjetja na Finskem nima sedeža?

2.

Ali je za to zadevo pomembno, da zavarovanje krije le davčno odgovornost, ki je nastala za ciljno družbo pred izvedbo nakupa podjetja?

3.

Ali je za to zadevo pomembno, ali so predmet nakupa podjetja delnice ali poslovna enota ciljne družbe?

4.

Ali je v primeru, če so predmet nakupa podjetja delnice ciljne družbe, pomembno, da se zagotovila, ki jih je prodajalec dal kupcu, nanašajo zgolj na to, da so delnice, ki se prodajajo, last prodajalca in da niso predmet terjatev tretjih strank?


(1)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (UL 2009, L 335, str. 1).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/33


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 8. februarja 2018 – A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

(Zadeva C-89/18)

(2018/C 142/44)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A

Tožena stranka: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je v zadevi, v kateri so bile uvedene „nove omejitve“ za združitev družine med zakoncema, ki prima facie kršijo klavzulo „standstill“ iz člena 13 Sklepa št. 1/80 (Sklep Pridružitvenega sveta št. 1/80 z dne 19. septembra 1980 o razvoju pridružitve, ki se nanaša na Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo z dne 12. septembra 1963 o vzpostavitvi pridružitvenega razmerja med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo), in so te omejitve utemeljene na osnovi preudarkov o „uspešni integraciji“, ki jih je Sodišče Evropske unije priznalo v sodbi z dne 12. aprila 2016, Genc (C-561/14) (1), glej tudi sodbo z dne 10. julija 2014, Dogan (C-138/13, EU:C:2014:2066) (2), pravilo, kot je člen 9(7) Udlændingeloven (danski zakon o tujcih) – v skladu s katerim je, med drugim, splošni pogoj za združitev družine med osebo, ki je državljan tretje države in ima dovoljenje za prebivanje na Danskem, in zakoncem te osebe, da je povezanost para z Dansko močnejša kot s Turčijo – mogoče šteti za „upravičeno z nujnim razlogom v splošnem interesu, primerno za uresničitev želenega legitimnega cilja in [da] ne presega tistega, kar je nujno za dosego tega cilja“?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, iz česar sledi, da se zahteva po povezanosti na splošno šteje kot primerna za zagotovitev doseganja cilja vključitve, ali je nato mogoče brez kršitve preizkusa omejitve in zahteve po sorazmernosti:

(i)

uporabiti pristop, v skladu s katerim se, kadar je zakonec z dovoljenjem za prebivanje v državi članici (referenčna oseba) prvič prišel na Dansko v starosti 12–13 let ali kasneje, pri presoji povezanosti referenčne osebe z državo članico pomembna teža pripiše naslednjemu: ali je oseba bodisi zakonito prebivala v državi članici daljše obdobje približno 12 let bodisi je v državi članici neko obdobje prebivala in imela stabilno zaposlitev, ki je vključevala znaten obseg stikov in sporazumevanja s sodelavci ali naročniki v jeziku države članice in je brez večjih prekinitev trajala vsaj od štiri do pet let, ali pa je v državi članici prebivala in imela stabilno zaposlitev brez veliko stikov in sporazumevanja s sodelavci ali naročniki v jeziku države članice, ki je brez večjih prekinitev trajala vsaj od sedem do osem let;

(ii)

uporabiti pristop, v skladu s katerim to, da je referenčna oseba ohranjala močno povezanost s svojo izvorno državo s pogostimi ali daljšimi obiski te države, kaže na neizpolnjevanje zahteve po povezanosti, medtem ko se kratke počitnice ali bivanja z namenom izobraževanja ne štejejo za razlog proti izdaji dovoljenja;

(iii)

uporabiti pristop, v skladu s katerim obstoj tako imenovanega položaja „poroka, ločitev in ponovna poroka“ močno kaže na to, da zahteva po povezanosti ni izpolnjena?


(1)  Sodba Sodišča z dne 12. aprila 2016, ECLI:EU:C:2016:247.

(2)  Sodba Sodišča z dne 10. julija 2014, ECLI:EU:C:2014:2066.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/34


Tožba, vložena 8. februarja 2018 – Evropska komisija/Helenska republika

(Zadeva C-91/18)

(2018/C 142/45)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Kyratsou in F. Tomat)

Tožena stranka: Helenska republika

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Helenska republika s tem, da je sprejela in ohranila v veljavi zakonodajo, v skladu s katero se za:

i.

proizvod tsipouro/tsikoudià [žganje iz grozdnih tropin grških vinskih trt], ki ga proizvajajo „sistematične destilarne“, uporablja za 50 % znižana stopnja trošarine v primerjavi z nacionalno standardno stopnjo, medtem ko se za alkoholne pijače, uvožene iz drugih držav članic, uporablja standardna trošarinska stopnja, ni izpolnila obveznosti na podlagi členov 19 in 21 v povezavi s členom 23(2) Direktive 92/83/EGS (1) ter člena 110 PDEU;

ii.

proizvod tsipouro/tsikoudià, ki ga proizvajajo „priložnostne“ destilarne, uporablja še dodatno znižana stopnja trošarine, medtem ko se za alkoholne pijače, uvožene iz drugih držav članic, uporablja standardna trošarinska stopnja, ni izpolnila obveznosti na podlagi členov 19 in 21 v povezavi s členom 22(1) Direktive 92/93/EGS in s členom 3(1) Direktive 92/84/EGS (2) ter na podlagi člena 110 PDEU;

Helenski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija je grškim organom 24. septembra 2015 poslala obrazloženo mnenje, v katerem je navedla, da Grčija, prvič, s tem, da je določila, da se za proizvod tsipouro/tsikoudià, ki ga proizvajajo „sistematične destilarne“, uporablja za 50 % znižana stopnja trošarine v primerjavi z nacionalno standardno stopnjo, medtem ko se za alkoholne pijače, uvožene iz drugih držav članic, uporablja standardna trošarinska stopnja, ni izpolnila obveznosti na podlagi členov 19 in 21 v povezavi s členom 23(2) Direktive 92/83/EGS ter na podlagi člena 110 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in drugič, s tem, da je v skladu s pogoji nacionalnega prava določila, da se za proizvod tsipouro/tsikoudià, ki ga proizvajajo male tako imenovane „priložnostne“ destilarne, uporablja še dodatno znižana stopnja trošarine, medtem ko se za alkoholne pijače, uvožene iz drugih držav članic, uporablja standardna trošarinska stopnja, ni izpolnila obveznosti na podlagi členov 19 in 21 v povezavi s členom 22(1) Direktive 92/83/EGS in s členom 3(1) Direktive 92/84/EGS ter na podlagi člena 110 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Določbe prava Unije, ki urejajo uskladitev struktur trošarin za alkohol in alkoholne pijače, ne določajo možnosti uporabe znižane stopnje trošarine za proizvod tsipouro/tsikoudià. Poleg tega je naložitev dodatno znižane stopnje trošarine za proizvod tsipouro/tsikoudià, ki ga proizvajajo male, tako imenovane „priložnostne“ destilarne, v nasprotju z veljavnimi določbami Direktive 92/84/EGS v povezavi z upoštevnimi predpisi Direktive 92/84/EGS. Zato sta z grško zakonodajo kar zadeva ta ukrep kršeni ti direktivi. Hkrati je z njo kršen prvi odstavek člena 110 PDEU, ker je za uvožene izdelke, podobne proizvodu „tsipouro/tsikoudià“, naložen višji davek, kršen pa je tudi drugi odstavek člena 110 PDEU, ker proizvodu tsipouro/tsikoudià zagotavlja posredno varstvo, za razliko od alkoholnih pijač, ki se večinoma uvažajo iz drugih držav članic in ki konkurirajo temu lokalnemu proizvodu.


(1)  Direktiva Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 206).

(2)  Direktiva Sveta 92/84/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače (posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 213).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/35


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Köln (Nemčija) 13. februarja 2018 – Klaus Manuel Maria Brisch

(Zadeva C-102/18)

(2018/C 142/46)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Köln

Stranka v postopku v glavni stvari

Prosilec: Klaus Manuel Maria Brisch

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je za vložitev zahteve za izdajo evropskega potrdila o dedovanju iz člena 65(2) Uredbe št. 650/2012 (1) uporaba, določena v členu 1(4) Izvedbene uredbe št. 1329/2014 (2), obrazca IV (priloga 4), sprejetega na podlagi svetovalnega postopka iz člena 81(2) Uredbe št. 650/2012, obvezna ali zgolj fakultativna?


(1)  Uredba (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL 2012, L 359. Str. 30).

(2)  Izvedbena uredba Evropske komisije (EU) št. 1329/2014 z dne 9. decembra 2014 o obrazcih iz Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL 2014, L 359, str. 30).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/36


Tožba, vložena 14. februarja 2018 – Evropska komisija/Romunija

(Zadeva C-116/18)

(2018/C 142/47)

Jezik postopka: romunščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Samnadda, L. Nicolae in G. von Rintelen, agenti)

Tožena stranka: Romunija

Predlog tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Romunija s tem, da do 10. aprila 2016 ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (1), oziroma vsekakor s tem, da o teh ukrepih ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti na podlagi člena 43(1) te direktive.

Romuniji naj se v skladu z določbami člena 260(3) PDEU naloži plačilo kazni v višini 42 377,60 EUR za vsak dan zamude od dneva razglasitve sodbe v tej zadevi, ker ni izpolnila obveznosti glede obvestila o ukrepih za prenos Direktive 2014/26/EU;

Romuniji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Države članice so v skladu s členom 43(1) Direktive 2014/26/EU zavezane sprejeti in izvajati zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 10. aprila 2016, ter o teh ukrepih obvestiti Komisijo. Zato morajo države sprejeti ukrepe, potrebne za prenos direktive v nacionalno pravo v roku, določenim s to direktivo, in o teh ukrepih obvestiti Komisijo.

Komisija poleg tega predlaga, naj se Romuniji naloži kazen v višini 42 377,60 EUR za vsak dan zamude od dneva razglasitve sodbe v tej zadevi, ker ni izpolnila obveznosti glede obvestila o ukrepih za prenos Direktive 2014/26/EU. Znesek te kazni je bil določen ob upoštevanju teže kršitve, njenega trajanja in nujnosti zagotavljanja odvračalnega učinka kazni ter plačilne sposobnosti te države članice.

Rok za prenos direktive v nacionalno pravo se je iztekel 10. aprila 2016.


(1)  UL 2014, L 84, str. 72.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/36


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 19. februarja 2018 – Vanessa Gambietz/Erika Ziegler

(Zadeva C-131/18)

(2018/C 142/48)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Revidentka: Vanessa Gambietz

Nasprotna stranka v revizijskem postopku: Erika Ziegler

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 6(3) Direktive 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (1) (UL 2011, L 48, str. 1) razlagati tako, da se fiksni znesek 40 EUR iz člena 6(1) te direktive všteje v zunanje stroške izterjave, ki so zaradi dolžnikove zamude pri plačilu pred začetkom sodnega postopka nastali zaradi najema odvetnika in jih je zato treba na podlagi člena 6(3) Direktive nadomestiti?


(1)  UL 2011, L 48, str. 1.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/37


Pritožba, ki jo je River Kwai International Food Industry Co. Ltd vložila 23. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 14. decembra 2017 v zadevi T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Svet Evropske unije

(Zadeva C-144/18 P)

(2018/C 142/49)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (zastopnika: F. Graafsma in J. Cornelis, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Svet Evropske unije, Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Svet Evropske unije (T-460/14), in

Tožeči stranki na prvi stopnji naloži plačilo stroškov pritožnice v zvezi s pritožbo in v zvezi s postopkom pred Splošnim sodiščem v T-460/14.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da je Splošno sodišče pri svojih ugotovitvah večkrat napačno uporabilo pravo ter izkrivilo predložena dejstva in dokaze. Pritožnica zato trdi, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti.

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja tri razloge.

Prvič, s tem, da v izpodbijani sodbi ni bil obravnavan ugovor pritožnice v zvezi z dopustnostjo tožbe, vključno z njenim četrtim tožbenim razlogom, je bila pred Splošnim sodiščem kršena njena pravica do obrambe. V izpodbijani sodbi niso bile obravnavane trditve pritožnice v zvezi z nedopustnostjo, ne da bi bilo obrazloženo, zakaj njenih ugovorov ni bilo treba obravnavati.

Drugič, v izpodbijani sodbi so bili s tem, da je bilo vprašanje razporeditve stroškov obravnavano kot vprašanje, ki je povezano z določitvijo normalne vrednosti in zato z izračunom stopnje dampinga, ne pa kot vprašanje, ki je povezano z obstojem trajne spremembe okoliščin, izkrivljeni dokazi. Nobena od trditev, ki jih je med upravnim postopkom navedla tožeča stranka na prvi stopnji, ne povezuje razporeditve stroškov z izračunom stopnje dampinga.

Nazadnje, z izpodbijano sodbo sta kršena člen 10 osnovne uredbe (1) in splošno načelo prepovedi retroaktivnosti, ker je protidampinška dajatev pritožnice dejansko retroaktivno povečana z 3,6 % na 12 %.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL 2009, L 343, str. 51).


Splošno sodišče

23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/39


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. marca 2018 – Rose Vision/Komisija

(Zadevi T-45/13 RENV in T-587/15) (1)

((Arbitražna klavzula - Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) - Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekte FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM in SFERA - Rok za posredovanje končnega finančnega revizijskega poročila - Finančne revizije, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju projektov - Ustavitev plačil - Zaupnost finančnih revizij - Upravičenost izkazanih stroškov - Nepogodbena odgovornost - Povračilo izplačanih zneskov - Škoda zaradi vpisa v sistem zgodnjega opozarjanja))

(2018/C 142/50)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Rose Vision, SL (Pozuelo de Alarcón, Španija) (zastopnik: J.J. Marín López, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: v zadevi T-45/13 RENV R. Lyal in M. Siekierzyńska, agenta, skupaj z J. Rivasom Andrésom, odvetnikom in v zadevi T-587/15 J. Estrada de Solà, P. Rosa Plaza in S. Delaude, agenti, skupaj z J. Rivasom Andrésom, odvetnikom)

Predmet

V zadevi T-45/13 RENV, prvič, predlog na podlagi člena 272 PDEU za ugotovitev kršitev pogodbenih določb, ki se uporabljajo za projekt FutureNEM, drugič, predlog na podlagi člena 272 PDEU za nadomestitev škode, ki naj bi pritožnici domnevno nastala, ker naj bi Komisija kršila pogodbene določbe, tretjič, predlog na podlagi člena 268 PDEU za nadomestitev škode, ki naj bi pritožnici domnevno nastala z vpisom njenega imena v sistem zgodnjega opozarjanja (SZO), in četrtič, predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa o vpisu imena pritožnice v SZO, v zadevi T 587/15 pa, prvič, v bistvu predlog na podlagi člena 272 PDEU za ugotovitev kršitve pogodbenih določb, ki se uporabljajo za projekte FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM in SFERA, drugič, predlog na podlagi člena 272 PDEU za ugotovitev, da pritožnica Komisiji ne dolguje zneska, katerega plačilo se od nje zahteva, za nadomestitev škode, ki naj bi pritožnici domnevno nastala s tem, da je Komisija kršila pogodbene določbe, in za to, da se Komisiji naloži plačilo zneskov, ki ji jih mora izplačati zaradi njenega sodelovanja pri teh projektih, tretjič, predlog na podlagi člena 268 PDEU za nadomestitev škode, ki naj bi nastala z vpisom imena pritožnice v SZO, in četrtič, predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa Komisije C(2015) 5449 final z dne 28. julija 2015 o izterjavi skupnega zneska v višini 535 613,20 EUR, povišanega za obresti, ki ga dolguje pritožnica.

Izrek

1.

Zadevi T-45/13 RENV in T-587/15 se združita za izdajo sodbe.

2.

Pritožbi se zavrneta.

3.

Družba Rose Vision, SL nosi poleg svojih stroškov tudi stroške, ki so nastali Evropski komisiji, vključno s stroški, ki so – kar zadeva zadevo T-45/13 RENV – nastali v okviru prvotnega postopka pred Splošnim sodiščem v zadevi T-45/13, v pritožbenem postopku v zadevi C-224/15 P in v pritožbenem postopku.


(1)  UL C 178, 22.6.2013.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/40


Sodba Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2018 – Vakakis kai Synergates/Komisija

(Zadeva T-292/15) (1)

((Nepogodbena odgovornost - Javna naročila storitev - Postopek javnega razpisa - Dopustnost - Zloraba postopka - Navzkrižje interesov - Dolžnost skrbnega ravnanja - Izguba možnosti))

(2018/C 142/51)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Vakakis kai Synergates – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, nekdanja Vakakis International – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Atene, Grčija) (zastopniki: B. O'Connor, solicitor, S. Gubel in E. Bertolotto, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Erlbacher in E. Georgieva, nato E. Georgieva in L. Baumgart, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 268 PDEU za nadomestitev škode, ki naj bi tožeči stranki nastala zaradi nepravilnosti, ki naj bi jih Komisija storila v okviru javnega razpisa „Krepitev sistema za varnost živil v Albaniji“ (EuropeAid/129820/C/SER/AL).

Izrek

1.

Evropska unija mora nadomestiti škodo, ki je nastala družbi Vakakis kai Synergates – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton zaradi izgube možnosti biti izbrana na javnem razpisu „Krepitev sistema za varnost živil Albaniji“ (EuropeAid/129820/C/SER/AL), ter izdatke in stroške, ki so ji nastali s sodelovanjem na tem javnem razpisu.

2.

Odškodnina iz točke 1 tega izreka bo povišana za zamudne obresti, ki tečejo od dneva razglasitve te sodbe in do celotnega plačila, in sicer po stopnji, ki jo Evropska centralna banka določi za njene glavne transakcije refinanciranja, povišani za dve odstotni točki.

3.

V preostalem se tožba zavrne.

4.

Stranki Splošnemu sodišču v roku treh mesecev od razglasitve te sodbe sporočita sporazumno določen znesek odškodnine.

5.

Če sporazum ne bo dosežen, stranki v istem roku sporočita predloge zneskov.

6.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 294, 7.9.2015.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/41


Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Poljska/Komisija

(Zadeva T-316/15) (1)

((ESRR - Zavrnitev potrditve finančnega prispevka za velik projekt - Člen 40, prvi odstavek, točka (g), Uredbe (ES) št. 1083/2006 - Utemeljitev javne udeležbe - Člen 41(2) Uredbe št. 1083/2006 - Prekoračitev roka))

(2018/C 142/52)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Poljska (zastopnik: B. Majczyna, agent)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: B.-R. Killmann, D. Recchia in M. Siekierzyńska, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije z dne 31. marca 2015 C(2015) 2230 final o zavrnitvi Republiki Poljski potrditve finančne pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za velik projekt „Vzpostavitev inovativnih storitev v centru za skupne storitve IBM v Wrocławu“ v okviru prednostne osi 4, ki je del operativnega programa „Inovativno gospodarstvo“.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Republiki Poljski se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 294, 7.9.2015.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/41


Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Poljska/Komisija

(Zadeva T-402/15) (1)

((ESRR - Zavrnitev potrditve finančnega prispevka za velik projekt - Člen 41(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 - Ocenjevanje prispevka velikega projekta za uresničevanje ciljev operativnega programa - Člen 41(2) Uredbe št. 1083/2006 - Prekoračitev roka))

(2018/C 142/53)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Poljska (zastopnik: B. Majczyna, agent)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B.-R. Killmann in M. Siekierzyńska, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije z dne 11. maja 2015 C(2015) 3228 final o zavrnitvi Republiki Poljski potrditve finančne pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za velik projekt „Skupni evropski center za storitve – Pametni logistični sistemi“ v okviru prednostne osi 4, ki je del operativnega programa „Inovativno gospodarstvo“.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Republiki Poljski se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 311, 21.9.2015.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/42


Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Postavitev dveh vzporednih trakov na čevlju)

(Zadeva T-85/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije, sestavljene iz dveh vzporednih trakov na čevlju - Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki predstavlja tri vzporedne trakove na čevlju - Relativni razlog za zavrnitev - Škodovanje ugledu - Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2018/C 142/54)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgija) (zastopnik: J. Løje, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnica: A. Lukošiūtė, agentka)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: adidas AG (Herzogenaurach, Nemčija) (zastopnici: I. Fowler in I. Junkar, solicitors)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. novembra 2015 (zadeva R 3106/2014-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med. družbama adidas in Shoe Branding Europe.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Shoe Branding Europe BVBA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 136, 18.4.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/42


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Le Pen/Parlament

(Zadeva T-140/16) (1)

((Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta - Nadomestilo za parlamentarno pomoč - Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov - Pristojnost generalnega sekretarja - Dokazno breme - Obveznost obrazložitve - Zloraba pooblastil - Napačno ugotovljeno dejansko stanje - Enako obravnavanje))

(2018/C 142/55)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jean-Marie Le Pen (Saint Cloud, Francija) (zastopniki: sprva M. Ceccaldi in J.-P. Le Moigne, nato M. Ceccaldi, ter nazadnje F. Wagner, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: S. Seyr in G. Corstens, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti odločbe generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 29. januarja 2016 o izterjavi neupravičeno izplačanega zneska 320 026,23 EUR iz naslova parlamentarne pomoči od tožeče stranke in s tem povezanega bremepisa z dne 4. februarja 2016.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Jean-Marie Le Pen nosi stroške, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 191, 30.5.2018.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/43


Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Altunis/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

(Zadeva T-438/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Besedna znamka CIPRIANI - Prejšnja besedna znamka Evropske unije HOTEL CIPRIANI - Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke - Člen 42(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 47(2) Uredbe (EU) 2017/1001) - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Podobnost blaga in storitev - Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b)Uredbe 2017/1001)))

(2018/C 142/56)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Lda (Funchal, Portugalska) (zastopniki: A. Vanzetti, S. Bergia in G. Sironi, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: J. Crespo Carrillo in D. Walicka, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Hotel Cipriani Srl (Benetke, Italija) (zastopniki: sprva P. Cantrill, solicitor, in B. Brandreth, barrister, nato B. Brandreth, A. Poulter in P. Brownlow, solicitors)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. junija 2016 (zadeva R 1889/2015-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Hotel Cipriani in Altunis-Trading, Gestão e Serviços.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Lda se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 343, 19.9.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/44


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. marca 2018 – Portugalska/Komisija

(Zadeva T-462/16) (1)

((EKJS - Odhodki, ki so izključeni iz financiranja - Pomoči za površino - Odhodki Portugalske - Legitimno pričakovanje - Člen 41(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 - Člen 31(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 - Sorazmernost))

(2018/C 142/57)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Portugalska republika (zastopniki: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida in P. Estêvão, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Sauka, agent, skupaj z M. Marques Mendesom in A. Dias Henriquesom, odvetnikoma)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/1059 z dne 20. junija 2016 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (UL 2016, L 173, str. 59) v delu, v katerem se nanaša na Portugalsko republiko.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Portugalski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 392, 24.10.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/44


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Gollnisch/Parlament

(Zadeva T-624/16) (1)

((Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta - Nadomestilo za parlamentarno pomoč - Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov - Pristojnost generalnega sekretarja - Electa una via - Pravica do obrambe - Dokazno breme - Obveznost obrazložitve - Zaupanje v pravo - Politične pravice - Enako obravnavanje - Zloraba pooblastil - Neodvisnost poslancev - Napačno ugotovljeno dejansko stanje - Sorazmernost))

(2018/C 142/58)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francija) (zastopnika: najprej N. Fakiroff, nato F. Wagner, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: G. Corstens in S. Seyr, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa generalnega sekretarja Parlamenta z dne 1. julija 2016 o izterjavi neupravičeno izplačanega zneska 275 984,23 EUR iz naslova parlamentarne pomoči od tožeče stranke in s tem povezanega bremepisa z dne 5. julija 2016.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Bruno Gollnisch poleg svojih stroškov nosi stroške Evropskega parlamenta, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 383, 17.10.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/45


Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (postavitev dveh vzporednih črt na čevljih)

(Zadeva T-629/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije, ki jo sestavljata dve vzporedni črti na čevlju - Prijava prejšnje figurativne znamke Evropske unije, ki jo sestavljajo tri vzporedne črte na čevlju - Relativni razlog za zavrnitev - Ogrožanje ugleda - Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (ki je postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2018/C 142/59)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgija) (zastopnik: J. Løje, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnici: A. Lukošiūtė in A. Söder, agentki)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: adidas AG (Herzogenaurach, Nemčija) (zastopnici: I. Fowler in I. Junkar, solicitors)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. junija 2016 (zadeva R 597/2016-2), v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama adidas in Shoe Branding Europe.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Shoe Branding Europe BVBA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 402, 31.10.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/46


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. marca 2018 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

(Zadeva T-665/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije €$ - Absolutni razlogi za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učnika - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001] - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 [postal člen 7(1)(c) Uredbe 2017/1001] - Obveznost obrazložitve - člen 75 Uredbe št. 207/2009 [postal člen 94 Uredbe 2017/1001]))

(2018/C 142/60)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Poljska) (zastopnika: E. Skrzydło-Tefelska in K. Gajek, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnica: D. Walicka, agentka)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. julija 2016 (zadeva R 2086/2015-5) v zvezi z zahtevo za registracijo znaka €$ kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Odločba petega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 14. julija 2016 (zadeva R 2086/2015-5) se razveljavi.

2.

EUIPO se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 402, 31.10.2016.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/46


Sodba Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2018 – Paulini/ECB

(Zadeva T-764/16) (1)

((Javni uslužbenci - Uslužbenci ECB - Osebni prejemki - Letna revizija plač in dodatkov - Zakonitost smernic - Metoda za izračun - Upoštevanje odsotnosti z dela zaradi bolezni - Upoštevanje dejavnosti predstavnika delavcev - Načelo prepovedi diskriminacije))

(2018/C 142/61)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Jörn Paulini (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopniki: sprva L. Levi in M. Vandenbussche, nato L. Levi in A. Tymen ter nazadnje L. Levi, odvetnice)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (ECB) (zastopniki: F. von Lindeiner in D. Camilleri Podestà, agenta, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnikom)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU, s katerim se na eni strani zahteva razglasitev ničnosti sklepa ECB o letni reviziji plač in dodatkov za leto 2015, ki je bil tožeči stranki posredovan 15. decembra 2015 in spremenjen 10. februarja 2016, ter na drugi povračilo škode, ki naj bi jo tožeča stranka domnevno utrpela zaradi tega sklepa.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Jörn Paulini nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska centralna banka.


(1)  UL C 14, 16.1.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/47


Sodba Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2018 – dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

(Zadeva T-843/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Evropske unije Foto Paradies - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen (1)(b) Uredbe (ES) št.o 207/2009 [postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001]))

(2018/C 142/62)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Nemčija) (zastopnika: T. Strack in O. Bludovsky, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopniki: M. Fischer, R. Manea in D. Walicka, agenti)

Druga stranka v postopku pri odboru za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem: Digital Print Group O. Schimek GmbH (Nuremberg, Nemčija) (zastopnika: L. Petri in M. Gilch, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. septembra 2016 (R 1194/2015-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Digital Print Group O. Schimek in dm-drogerie markt.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi dm-drogerie markt GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 38, 6.2.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/48


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Fertisac/ECHA

(Zadeva T-855/16) (1)

((REACH - Pristojbina za registracijo snovi - Znižanje, odobreno MSP - Preverjanje izjave o velikosti podjetja s strani ECHA - Odločba, s katero je naložena upravna taksa - Priporočilo 2003/361/ES - Prekoračitev zgornjih finančnih meja - Pojem ‚povezano podjetje))

(2018/C 142/63)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Fertisac, SL (Atarfe, Španija) (zastopnik: Gomez Rodriguez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (zastopniki: E. Maurage, J.-P. Trnka in M. Heikkilä, agenti, skupaj s C. Garcio Molyneuxom in L. Tosonijem, odvetnikoma)

Predmet

Na podlagi člena 263 PDEU podanega predloga za razglasitev ničnosti Odločbe ECHA SME(2016) 5150 z dne 15. novembra 2016, s katero je bilo ugotovljeno, da tožeča stranka ne izpolnjuje pogojev za znižanje pristojbine, ki je določeno za srednje velika podjetja, in s katero ji je bila naložena upravna taksa, ter računov št. 10060160 in št. 10060161, ki jih je izdala ECHA in ki sta priloga k Odločbi SME(2016) 5150.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Fertisac, SL se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki se nanašajo na postopek za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 30, 30.1.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/48


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)

(Zadeva T-6/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije BLACK LABEL BY EQUIVALENZA - Prejšnja mednarodna figurativna znamka LABELL - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Podobnost znakov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001]))

(2018/C 142/64)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Equivalenza Manufactory, SL (Barcelona, Španija) (zastopniki: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal in E. Armero Lavie, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: J. Crespo Carrillo in M. del Mar Baldares, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: ITM Entreprises SAS (Pariz, Francija)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 11. oktobra 2016 (zadeva R 690/2016-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama ITM Entreprises in Equivalenza Manufactory.

Izrek

1.

Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 11. oktobra 2016 (zadeva R 690/2016-2) se razveljavi.

2.

EUIPO nosi poleg svojih stroškov tudi stroške družbe Equivalenza Manufactory, SL v postopku pred Splošnim sodiščem.


(1)  UL C 63, 27.2.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/49


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. marca 2018 – Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG)

(Zadeva T-103/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Evropske unije NORMOSANG - Prejšnja nacionalna besedna znamka NORMON - Relativno razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001]) - Pravilo 19(2)(a)(ii) in pravilo 20(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 [postali člen 7(2)(a)(ii) in člen 8(1) in (7) Delegirane uredbe (EU) 2017/1430]))

(2018/C 142/65)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, Francija) (zastopnica: J. Quirin, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnica: A. Lukošiūtė, agentka)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Laboratorios Normon, SA (Tres Cantos, Španija) (zastopnik: I. Gonzalez-Mogena Gonzalez, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. novembra 2016 (zadeva R 831/2016-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Laboratorios Normon in Recordati Orphan Drugs.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Recordati Orphan Drugs se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 121, 18.4.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/50


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. marca 2018 – Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

(Zadeva T-159/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije Claro Sol Facility Services desde 1972 - Prejšnja nacionalna figurativna znamka SOL - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2018/C 142/66)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Claro Sol Cleanin, SLU (Madrid, Španija) (zastopnik: N. Fernández Fernández-Pacheco, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: L. Rampini, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Solemo Oy (Helsinki, Finska) (zastopnika: M. Müller in A. Fottner, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. januarja 2017 (zadeva R 478/2016 1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Solemo in Claro Sol Cleaning.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastino (EUIPO) z dne 9. januarja 2017 (zadeva R 478/2016 1) se razveljavi.

2.

Družba Solemo Oy nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov družbe Claro Sol Cleaning, SLU.

3.

EUIPO nosi svoje stroške.


(1)  UL C 195, 19.6.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/50


Sodba splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Rstudio/EUIPO – Embarcadero Technologies (RSTUDIO)

(Zadeva T-230/17) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Besedna znamka RSTUDIO - Prejšnja besedna znamka Evropske unije ER/STUDIO - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Podobnost znakov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke - Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 47(2) in (3) Uredbe 2017/1001)))

(2018/C 142/67)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Rstudio, Inc. (Boston, Massachusetts, Združene države) (zastopnika: M. Edenborough, QC, in G. Smith, solicitor)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: D. Gája in D. Walicka, agenta)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe EUIPO: Embarcadero Technologies, Inc. (San Francisco, Kalifornija, Združene države)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. februarja 2017 (zadeva R 493/2016-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Embarcadero Technologies in Rstudio.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Rstudio, Inc. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 178, 6.6.2017.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/51


Tožba, vložena 19. januarja 2018 – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi Angelo (MARCHESI)

(Zadeva T-35/18)

(2018/C 142/68)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: La Marchesiana Srl (Milano, Italija) (zastopniki: M. Franzosi, F. Santonocito, A. Sobol, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Marchesi Angelo Srl (Milano, Italija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: Figurativna znamka Evropske unije MARCHESI, ki jo sestavlja sedem potez s čopičem oranžne, modre, rumene, rdeče, zelene, črne in vijoličaste barve – Znamka Evropske unije št. 4 187 159

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. novembra 2017 v združenih zadevah R 1753/2016-4 in R 1802/2016-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

spremeni izpodbijano odločbo in v celoti zavrne predlog Angela Marchesija za izbris znamke EU’159 zaradi neuporabe;

ob spremembi izpodbijane odločbe ugotovi in razglasi, da se je znamka EU’159 v referenčnem obdobju resno in dejansko uporabljala v Evropski uniji v skladu s členom 58(1) Uredbe o znamki Evropske unije za proizvode/storitve iz razredov 8 (Ročno orodje in naprave (za ročno upravljanje), zlasti kuhinjski pripomočki), 16 (papir, lapenka, tiskovine, knjige, revije, potrebščine za umetnike, pisalne potrebščine, material za poučevanje), 21 (priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo, ponve, krožniki, kozarci, steklenina, porcelan in fajansa), 29 (živila živalskega izvora, konzervirano, sušeno in kuhano sadje; želeji, marmelada, kompoti; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilna olja in masti), 30 (kava in kavni nadomestki, čaj, kakav, sladkor, riž, mola, kruh, testenine, pecivo, sladoled, aromatični dodatki za prehrano), 33 (alkoholne pijače) ter za proizvode/storitve iz razredov 30 (kava), 41 (izobraževanje, pouk, nudenje tečajev usposabljanja) in 43 (nudenje hrane in pijače, storitve, ki jih opravljajo podjetja, ki dobavijo hrano in pijačo, pripravljeno za uživanje, ki se nato prodaja v barih, restavracijah, samopostrežnih restavracijah in menzah);

podredno, ob delni spremembi izpodbijane odločbe naj zavrne predlog nasprotne stranke za izbris znamke EU’159 zaradi neuporabe kar zadeva proizvode in storitve iz razredov 30 (kava), 41 (izobraževanje, pouk, nudenje tečajev usposabljanja), 43 (nudenje hrane in pijače, storitve, ki jih opravljajo podjetja, ki dobavijo hrano in pijačo, pripravljeno za uživanje, ki se nato prodaja v barih, restavracijah, samopostrežnih restavracijah in menzah);

neuspeli stranki naloži plačilo stroškov tega postopka in obeh postopkov na prejšnjih stopnjah.

Navajani tožbeni razlog

Napačna presoja dokazov o uporabi v smislu člena 58(1)(a) in člena 18(1) Uredbe št. 2017/1001.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/52


Tožba, vložena 24. januarja 2018 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisija

(Zadeva T-41/18)

(2018/C 142/69)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Španija) (zastopnik: J. Costas Alonso, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

zagotovi, da bo Evropska komisija kot varuh Pogodb izpolnila svojo obveznost, da pazi na to, da vse države članice enotno uporabljajo določbe Unije, in sicer z delovanjem, ki zagotavlja enotno uporabo predpisov Unije – v vseh državah članicah – v zvezi z uvozom proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav, in s poenotenjem pravil, ki urejajo te nadzore;

natančneje, generalnemu direktoratu Komisije za zdravje in varnost hrane naj naloži, da opravi primerjalno analizo glede uporabe zakonodaje Unije, ki zadeva uvoz – prek pristanišč Vigo in Leixoes (Portugalska) – proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbi zatrjuje, da različna uporaba predpisov Evropske unije s področja uvozov ohlajenih in zamrznjenih ribiških proizvodov iz držav zunaj Unije povzroča spremembo konkurenčnih pravil in enakih konkurenčnih pogojev (level playing field), kar vodi do izkrivljanja notranjega trga.

V zvezi s tem zatrjuje tudi, da so pristanišča ključna pri prometu proizvodov, zlasti glede uvoza ribiških proizvodov, katerega 76 % poteka prek pristanišč.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/52


Tožba, vložena 6. februarja 2018 – Alfamicro/Komisija

(Zadeva T-64/18)

(2018/C 142/70)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Alfamicro – Sistema de Computadores – Sociedade Unipessoal, L.da (Cascais, Portugalska) (zastopnika: G. Gentil Anastácio in D. Pirra Xarepe, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nično iz absolutnih razlogov razglasi Sklep Komisije C(2017) 8839 final z dne 13. decembra 2017 o izterjavi dolga, in sicer v delu, ki zadeva opomin št. 3241507078, za nično iz relativnih razlogov pa naj navedeni sklep razglasi v preostalem delu ter

naloži Komisiji plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja te tožbene razloge.

1.

Glede predloga za razglasitev ničnosti iz absolutnih razlogov tožeča stranka trdi, da Komisija v nasprotju z določbami člena 19 PEU in člena 272 PDEU posega v sodno pristojnost, saj je sodbo Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2017 (zadeva T-831/14), v kateri je bil potrjen zahtevek Unije glede določenega dolga, nadomestila z drugo odločbo – ki je izvršilni naslov – glede istega dolga.

2.

Glede predloga za razglasitev ničnosti iz relativnih razlogov tožeča stranka zatrjuje

nepopolnost obrazložitve, saj se je Komisija omejila zgolj na navedbo, da so ugotovljene določene sistemske napake v preverjanjih iz finančne revizije, opravljene glede sporazuma, ki je predmet obravnavanega sklepa, pri čemer ni pojasnila, katere so te napake,

kršitev predpisov, saj je Komisija s tem, da je zaključke finančne revizije, opravljene v okviru pogodbenega razmerja, avtomatično prenesla na druga pogodbena razmerja, kršila člen 135(5), drugi pododstavek, Uredbe št. 966/2012 (1), ter kršitev temeljnega načela pogodb z upravo na splošno, natančneje javnih naročil, kakršna je klavzula o plačilu.


(1)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL 2012, L 298, str. 1).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/53


Tožba, vložena 9. februarja 2018 – Barata/Parlament

(Zadeva T-81/18)

(2018/C 142/71)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Joao Miguel Barata (Evere, Belgija) (zastopniki: G. Pandey, D. Rovetta in V. Villante, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

predhodno in po potrebi razglasi, da člen 90 Kadrovskih predpisov v skladu s členom 277 Pogodbe o delovanju Evropske unije v obravnavanem primeru ni veljaven in da se ne uporabi;

prvič, sklep Evropskega parlamenta z dne 30. oktobra 2017 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke v skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, vložene 19. junija 2017, razglasi za ničen;

drugič, sklep direktorja za razvoj človeških virov z dne 20. marca 2017 o tem, da se tožeča stranka ne vključi v seznam uradnikov, izbranih za namene programa usposabljanja v okviru postopka certifikacije za leto 2016, in o zavrnitvi njene zahteve za pregled v skladu s členom 90(1) Kadrovskih predpisov, razglasi za ničen;

tretjič, sklep Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2016 o seznanitvi tožeče stranke z njenimi rezultati in o tem, da se ne vključi v seznam uradnikov, izbranih v okviru postopka certifikacije za leto 2016, razglasi za ničen;

četrtič, sklep Evropskega parlamenta z dne 8. decembra 2017 o seznanitvi tožeče stranke s tem, da je bila njena prijava v postopku certifikacije za leto 2016 uvrščena kot 36. med 87 prijavami, kar je pomenilo, da njeno ime ni bilo vključeno na zadevni seznam, razglasi za ničen;

petič, sklep Evropskega parlamenta z dne 21. decembra 2016 o zavrnitvi pregleda ocene in rezultata tožeče stranke in o njegovi izključitvi iz navedenega postopka certifikacije razglasi za ničen;

šestič, razpis notranjega natečaja Evropskega parlamenta 2016/014 z dne 7. oktobra 2016 razglasi za ničen;

nazadnje, seznam Evropskega parlamenta z uradniki, ki so bili izbrani za sodelovanje v zgoraj navedenem programu usposabljanja, v celoti razglasi za ničen;

tožeči stranki dodeli odškodnino v višini 50 000 EUR;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji in kršitev obveznosti obrazložitve, kršitev člena 25 Kadrovskih predpisov, očitna napaka pri presoji upoštevnih dejstev in dokumentov, kršitev člena 296 Pogodbe o delovanju Evropske unije

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev načela učinkovitega sodnega varstva, kršitev člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter ugovor neveljavnosti in neuporabe v zvezi z domnevno neveljavnostjo in neuporabo člena 90 Kadrovskih predpisov

3.

Tretji tožbeni razlog: nepristojnost, kršitev določb razpisa natečaja in člena 30 Kadrovskih predpisov v povezavi s Prilogo III k tem kadrovskim predpisom ter dolžnosti dobrega upravljanja

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev dolžnosti dobrega upravljanja v skladu s členom 41 Listine in očitna napaka pri presoji ter kršitev načela enakosti

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev členov 1, 2, 3 in 4 Uredbe št. 1/58 (1), kršitev členov 1d in 28 Kadrovskih predpisov in kršitev člena 1(1)(f) Priloge III k tem kadrovskim predpisom ter kršitev načel enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije


(1)  Uredba št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 1, str. 3).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/55


Tožba, vložena 19. februarja 2018 – International Skating Union/Komisija

(Zadeva T-93/18)

(2018/C 142/72)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: International Skating Union (Lozana, Švica) (zastopnik: J.-F. Bellis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Sklepa Komisije z dne 8. decembra 2017 v zadevi AT.40208 – International Skating Union’s Eligibility rules (Pravila Mednarodne drsalne zveze o pripustitvi), in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja osem razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: obrazložitev, na kateri temelji izpodbijani sklep, je protislovna.

2.

Drugi tožbeni razlog: pravila tožeče stranke o pripustitvi nimajo za cilj omejevanja konkurence.

3.

Tretji tožbeni razlog: pravila tožeče stranke o pripustitvi nimajo za učinek omejevanja konkurence.

4.

Četrti tožbeni razlog: odločitev tožeče stranke o neodobritvi dogodka Dubai Icederby 2014 ne spada v področje uporabe člena 101 PDEU, ker se je s to odločitvijo uresničeval legitimen cilj v skladu z etičnim kodeksom tožeče stranke, ki prepoveduje vse oblike podpiranja stav.

5.

Peti tožbeni razlog: odločitev tožeče stranke o neodobritvi dogodka Dubai Icederby 2014 nikakor ne spada v ozemeljsko področje uporabe člena 101 PDEU.

6.

Šesti tožbeni razlog: trditev, da pravila Mednarodnega športnega razsodišča podkrepljujejo obstoj domnevnih omejitev konkurence, nima podlage.

7.

Sedmi tožbeni razlog: Komisija je prekoračila pooblastila, ker je tožeči stranki naložila ukrepe, ki nimajo nobene zveze z ugotovitvijo kršitve.

8.

Osmi tožbeni razlog: naložitev periodične denarne kazni je brez kakršnekoli veljavne pravne podlage.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/55


Tožba, vložena 12. februarja 2018 – Gollnisch/Parlament

(Zadeva T-95/18)

(2018/C 142/73)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francija) (zastopnik: B. Bonnefoy-Claudet, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2017, referenčna številka PE 610.437/BUR/sklep, kot je bil vročen z dopisom z dne 1. decembra predsednika Evropskega parlamenta, referenčna številka D 318700, in s katerim je bila zavrnjena pritožba B. Gollnischa, naslovljena na kvestorje, zoper sklep generalnega sekretarja, razglasi za ničen;

sklep generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 1. julija 2016, ki je bil vročen 6. julija 2016, v skladu s katerim naj bi bil neupravičeno izplačan znesek v višini 275 984,23 EUR v korist B. Gollnischa in s katerim je bil pristojnemu odredbodajalcu in vodji blagajne institucije odrejena izterjava tega zneska, razglasi za ničen;

v celoti sporočilo in ukrepe za izvršitev zgoraj navedenega sklepa, vsebovane v dopisu generalnega direktorja za finance z dne 6. julija 2016, referenčna številka D 201920, razglasi za nične;

opomin št. 2016-914, ki ga je 5. julija 2016 podpisal isti generalni direktor za finance v celoti razglasi za ničnega;

tožeči stranki odobri znesek v višini 50 000 EUR, za nadomestilo nepremoženjske škode, ki ji je nastala zaradi neutemeljenih obtoževanj, podanih pred zaključkom preiskave, zaradi škode njenemu ugledu in velikih težav, ki jih je zaradi izpodbijanega sklepa imela v zasebnem in političnem življenju, in zaradi znatnega dela, ki ga je morala vložiti za te postopke;

tožeči stranki odobri znesek v višini 28 000 EUR iz naslova nadomestila za stroške njenih pravnih svetovalcev, pripravo te tožbe, stroškov kopiranja in vročanja te tožbe in prilog;

parlamentu naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka se v utemeljitev tožbe sklicuje na dva razloga, s katerima izpodbija posebej sklep predsedstva.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na več bistvenih kršitev postopka, ki naj bi jih storila tožena stranka pri sprejetju izpodbijanega sklepa. Tožeča stranka trdi, da je s postopkom, v katerem je bil sprejet izpodbijani sklep, kršena pravica tožeče stranke, da neodvisni subjekt odloča o njeni zadevi. Tožena stranka naj bi kršila tudi njeno pravico do obrambe. Izpodbijani sklep naj bi nato temeljil na netočni izjavi predstavnika kvestorjev, obrazložitev tega sklepa pa naj bi bila nezadostna, saj v njej ni bilo odgovorjeno na več očitkov, ki jih je tožeča stranka navedla.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na izkrivljanje dejstev, na podlagi katerih je bil sprejet izpodbijani sklep.

Tožeča stranka se sklicuje tudi na razloge, ki jih je pri predsedstvu Parlamenta vložila zoper sklep generalnega sekretarja, ta sklep pa je predmet pritožbe pri kvestorjih, saj naj bi to predsedstvo ohranilo izpodbijani sklep, ne da bi pravilno upoštevalo trditve, ki jih je predložila tožeča stranka.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na napake v postopku, v katerem je bil sprejet sklep generalnega sekretarja in ki se nanašajo na nesposobnost generalnega sekretarja, kršitev pravice do obrambe, obrnitev dokaznega bremena, nezadostnost obrazložitve ter na poseg v načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev državljanskih pravic parlamentarnih asistentov, diskriminatorno obravnavo tožeče stranke, zlorabo pooblastil, poseg v neodvisnost poslancev, kršitev vloge lokalnih parlamentarnih asistentov ter na kršitev načela sorazmernosti.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/57


Tožba, vložena 22. februarja 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

(Zadeva T-104/18)

(2018/C 142/74)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Španija) (zastopnika: P. Palacios Pesquera in M. Rius Coma, odvetnika)

Tožena stranka: Izvajalska agencija za raziskave (REA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da so ta tožba in v njej navedeni tožbeni razlogi dopustni;

tožbenim razlogom, navedenim v tej tožbi, ugodi in zato izpodbijani sklep razglasi za ničen ter ugotovi, da ni treba sprejeti nobenega nadaljnjega ukrepa glede vračila zneskov, ki ustrezajo nalogam družbe TECNALIA;

REA naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta tožba je vložena zoper izid kontradiktornega postopka finančne izterjave glede projekta FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH grant agreement. Odločitev, da se odpove sporazum o nepovratnih sredstvih za projekt FoodWatch, je bila sprejeta zaradi domnevne opustitve, in sicer da se tožeče stranke ni obvestilo o tem, da obstaja projekt BreadGuard, ki je po mnenju REA z vidika ciljev, metodologije in pričakovanih rezultatov zelo podoben projektu FoodWatch.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet razlogov.

1.

Prvi razlog: neobrazložitev izpodbijanega sklepa, saj niso bili upoštevani razbremenilni dokazi, na katere se je družba TECNALIA sklicevala med kontradiktornim preiskovalnim postopkom.

2.

Drugi razlog: kršitev vsebine Priloge II k Grant Agreement za projekt FoodWatch, saj tožeči stranki ni bila razkrita identiteta neodvisnih strokovnjakov, ki so potrdili poročila izvedencev, na katerih je temeljil izpodbijani sklep, s čimer je bilo družbi TECNALIA preprečeno njihovo izpodbijanje.

3.

Tretji razlog: kršitev krivdnega načela, saj tožena stranka ni upoštevala stopnje vpletenosti družbe TECNALIA pri storitvi zatrjevanih dejanj.

4.

Četrti razlog: kršitev načela zakonitosti glede na to, da so se projekti pravilno izvajali in da družba TECNALIA ni kršila svojih zavez oziroma jih je izpolnjevala.

5.

Peti razlog: kršitev načela sorazmernosti, saj ni bila upoštevana stopnja krivde posameznih udeležencev pri zatrjevanjih ravnanjih.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/58


Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Laverana/EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN)

(Zadeva T-106/18)

(2018/C 142/75)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Nemčija) (zastopniki: J. Wachinger, M. Zöbisch in E. Drozdz, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Agroecopark (Majadahonda, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije VERA GREEN – zahteva za registracijo št. 15 068 646

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 18. decembra 2017 v zadevi R 982/2017-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/58


Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

(Zadeva T-117/18)

(2018/C 142/76)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Poljska) (zastopnik: C. Rogula, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „200 PANORAMICZNYCH“ – prijava št. 15 299 688

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe EUIPO z dne 15. decembra 2017 v zadevi R 2194/2016-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

spremeni odločbo petega odbora za pritožbe tako, da se ugodi pritožbi tožeče stranke in dovoli registracija znamke „200 PANORAMICZNYCH“, glede na to da besedni znak „200 PANORAMICZNYCH“ ne izpolnjuje pogojev iz člena 7(1), zlasti točki (b) in (c), Uredbe št. 2017/1001, zaradi česar ni razloga za zavrnitev registracije znamke;

in/ali

ugotovi, da je v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 2017/1001 besedni znak „200 PANORAMICZNYCH“ z uporabo pridobil razlikovalni učinek (pridobljen razlikovalni učinek), zaradi česar ni razloga za zavrnitev registracije znamke, zlasti ni mogoče uporabiti nobenih pogojev iz člena 7(1)(b), (c) in (d);

podredno

razveljavi odločbo petega odbora za pritožbe in Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) naloži, naj ponovno preuči zahtevo za registracijo besednega znaka „200 PANORAMICZNYCH“ kot znamke EU, prijava št. 015299688, pri čemer naj odpravi obstoječe nepravilnosti in ugotovi, da besedni znak „200 PANORAMICZNYCH“ ne izpolnjuje pogojev iz člena 7(1)), zlasti točki (b) in (c), Uredbe št. 2017/1001, tako da ni nobenih absolutnih razlogov za zavrnitev registracije;

in/ali

ugotovi, da je v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 2017/1001 besedni znak „200 PANORAMICZNYCH“ z uporabo pridobil razlikovalni učinek (pridobljen razlikovalni učinek), zaradi česar ni razloga za zavrnitev registracije znamke, zlasti ni mogoče uporabiti nobenih pogojev iz člena 7(1)(b), (c) in (d);

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b),(c) in (d) Uredbe št. 2017/1001.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/59


Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

(Zadeva T-118/18)

(2018/C 142/77)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Poljska) (zastopnik: C. Rogula, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „300 PANORAMICZNYCH“ – prijava št. 15 299 696

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. decembra 2017 v zadevi R 2195/2016-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo petega odbora za pritožbe spremeni tako, da se ugodi pritožbi tožeče stranke in registrira znamko „300 PANORAMICZNYCH“ glede na to, da besedna znamka „300 PANORAMICZNYCH“ ne izpolnjuje zahtev iz člena 7(1), zlasti točk (b) in (c), Uredbe 2017/1001 in zato ne obstaja razlog za zavrnitev za to znamko

in/ali

ugotovi, da je besedni znak „300 PANORAMICZNYCH“ v skladu s členom 7(3) Uredbe 2017/1001 pridobil razlikovalni učinek z uporabo (pridobljen razlikovalni učinek) in zato ne obstaja razlog za zavrnitev za to znamko, zlasti pa se ne uporabijo zahteve iz člena 7(1)(b), (c) in (d);

podredno,

razveljavi odločbo petega odbora za pritožbe in Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) zaveže k ponovnemu preizkusu prijave besednega znaka „300 PANORAMICZNYCH“ kot znamke Unije, prijavo št. 015299696, ponovno preuči, zlasti v izogib nepravilnosti, ki trenutno obstajajo ter ugotovi, da besedni znak „300 PANORAMICZNYCH“ ne izpolnjuje zahtev iz člena 7(1), zlasti točk (b) in (c) Uredbe 2017/1001 in zato ne obstaja absolutni razlog za zavrnitev

in/ali

ugotovi, da je besedni znak „300 PANORAMICZNYCH“ v skladu s členom 7(3) Uredbe 2017/1001 pridobil razlikovalni učinek z uporabo (pridobljen razlikovalni učinek) in zato ne obstaja razlog za zavrnitev za to znamko, zlasti pa se ne uporabijo zahteve iz člena 7(1)(b), (c) in (d);

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b), (c) in (d) Uredbe št. 2017/1001.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/60


Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)

(Zadeva T-119/18)

(2018/C 142/78)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Poljska) (zastopnik: C. Rogula, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „400 PANORAMICZNYCH“ – prijava št. 15 299 704

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. decembra 2017 v zadevi R 2200/2016-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo petega odbora za pritožbe spremeni tako, da se ugodi pritožbi tožeče stranke in registrira znamko „400 PANORAMICZNYCH“, glede na to, da besedna znamka „400 PANORAMICZNYCH“ ne izpolnjuje zahtev iz člena 7(1), zlasti točk (b) in (c), Uredbe 2017/1001 in zato ne obstaja razlog za zavrnitev za to znamko

in/ali

ugotovi, da je besedni znak „400 PANORAMICZNYCH“ v skladu s členom 7(3) Uredbe 2017/1001 pridobil razlikovalni učinek z uporabo (pridobljen razlikovalni učinek) in zato ne obstaja razlog za zavrnitev za to znamko, zlasti pa se ne uporabijo zahteve iz člena 7(1)(b), (c) in (d);

podredno,

razveljavi odločbo petega odbora za pritožbe in Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) zaveže k ponovnemu preizkusu prijave besednega znaka „400 PANORAMICZNYCH“ kot znamke Unije, prijavo št. 015299704 ponovno preuči, zlasti v izogib nepravilnosti, ki trenutno obstajajo ter ugotovi, da besedni znak „400 PANORAMICZNYCH“ ne izpolnjuje zahtev iz člena 7(1), zlasti točk (b) in (c) Uredbe 2017/1001 in zato ne obstaja absolutni razlog za zavrnitev

in/ali

ugotovi, da je besedni znak „400 PANORAMICZNYCH“ v skladu s členom 7(3) Uredbe 2017/1001 pridobil razlikovalni učinek z uporabo (pridobljen razlikovalni učinek) in zato ne obstaja razlog za zavrnitev za to znamko, zlasti pa se ne uporabijo zahteve iz člena 7(1)(b), (c) in (d);

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b), (c) in (d) Uredbe št. 2017/1001.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/61


Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

(Zadeva T-120/18)

(2018/C 142/79)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Poljska) (zastopnik: C. Rogula, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „500 PANORAMICZNYCH“ – prijava št. 15 299 712

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. decembra 2017 v zadevi R 2201/2016-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo petega odbora za pritožbe spremeni tako, da se ugodi pritožbi tožeče stranke in registrira znamko „500 PANORAMICZNYCH“ glede na to, da besedna znamka „500 PANORAMICZNYCH“ ne izpolnjuje zahtev iz člena 7(1), zlasti točk (b) in (c), Uredbe 2017/1001 in zato ne obstaja razlog za zavrnitev za to znamko

in/ali

ugotovi, da je besedni znak „500 PANORAMICZNYCH“ v skladu s členom 7(3) Uredbe 2017/1001 pridobil razlikovalni učinek z uporabo (pridobljen razlikovalni učinek) in zato ne obstaja razlog za zavrnitev za to znamko, zlasti pa se ne uporabijo zahteve iz člena 7(1)(b), (c) in (d);

podredno,

razveljavi odločbo petega odbora za pritožbe in Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) zaveže k ponovnemu preizkusu prijave besednega znaka „500 PANORAMICZNYCH“ kot znamke Unije, prijavo št. 015299712, ponovno preuči, zlasti v izogib nepravilnosti, ki trenutno obstajajo ter ugotovi, da besedni znak „500 PANORAMICZNYCH“ ne izpolnjuje zahtev iz člena 7(1), zlasti točk (b) in (c) Uredbe 2017/1001 in zato ne obstaja absolutni razlog za zavrnitev

in/ali

ugotovi, da je besedni znak „500 PANORAMICZNYCH“ v skladu s členom 7(3) Uredbe 2017/1001 pridobil razlikovalni učinek z uporabo (pridobljen razlikovalni učinek) in zato ne obstaja razlog za zavrnitev za to znamko, zlasti pa se ne uporabijo zahteve iz člena 7(1)(b), (c) in (d);

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b), (c) in (d) Uredbe št. 2017/1001.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/62


Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)

(Zadeva T-121/18)

(2018/C 142/80)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Poljska) (zastopnik: C. Rogula, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „1000 PANORAMICZNYCH“ – prijava št. 15 299 671

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. decembra 2017 v zadevi R 2208/2016-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo petega odbora za pritožbe spremeni tako, da se ugodi pritožbi tožeče stranke in registrira znamko „1000 PANORAMICZNYCH“ glede na to, da besedna znamka „1000 PANORAMICZNYCH“ ne izpolnjuje zahtev iz člena 7(1), zlasti točk (b) in (c), Uredbe 2017/1001 in zato ne obstaja razlog za zavrnitev za to znamko

in/ali

ugotovi, da je besedni znak „1000 PANORAMICZNYCH“ v skladu s členom 7(3) Uredbe 2017/1001 pridobil razlikovalni učinek z uporabo (pridobljen razlikovalni učinek) in zato ne obstaja razlog za zavrnitev za to znamko, zlasti pa se ne uporabijo zahteve iz člena 7(1)(b), (c) in (d);

podredno,

razveljavi odločbo petega odbora za pritožbe in Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) zaveže k ponovnemu preizkusu prijave besednega znaka „1000 PANORAMICZNYCH“ kot znamke Unije, prijavo št. 015299671, ponovno preuči, zlasti v izogib nepravilnosti, ki trenutno obstajajo ter ugotovi, da besedni znak „1000 PANORAMICZNYCH“ ne izpolnjuje zahtev iz člena 7(1), zlasti točk (b) in (c) Uredbe 2017/1001 in zato ne obstaja absolutni razlog za zavrnitev

in/ali

ugotovi, da je besedni znak „1000 PANORAMICZNYCH“ v skladu s členom 7(3) Uredbe 2017/1001 pridobil razlikovalni učinek z uporabo (pridobljen razlikovalni učinek) in zato ne obstaja razlog za zavrnitev za to znamko, zlasti pa se ne uporabijo zahteve iz člena 7(1)(b), (c) in (d);

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b), (c) in (d) Uredbe št. 2017/1001.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/63


Tožba, vložena 27. februarja 2018 – Lidl Stiftung/EUIPO – Shimano Europe (PRO)

(Zadeva T-122/18)

(2018/C 142/81)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Nemčija) (zastopnici: A. Berger in A. Marx, odvetnici)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Shimano Europe BV (Nunspeet, Nizozemska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije PRO – Zahteva za registracijo št. 14 468 904

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. decembra 2017 v zadevi R 1332/2017-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo in zavrne ugovor št. 002654773, vložen zoper prijavo znamke Evropske unije št. 014 468 904;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka;

družbi Shimano Europe B.V. naloži plačilo stroškov postopka pred EUIPO.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 2017/1001.

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/64


Tožba, vložena 27. februarja 2018 – Bayer Intellectual Property/EUIPO (Upodobitev srca)

(Zadeva T-123/18)

(2018/C 142/82)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Nemčija) (zastopnika: V. von Bomhard in J. Fuhrmann, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije (Upodobitev srca) – prijava št. 15 701 568

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. decembra 2017 v zadevi R 145/2017-1

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

ugodi pritožbi tožeče stranke pred odborom za pritožbe pri EUIPO;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/65


Tožba, vložena 27. februarja 2018 – Van Haren Schoenen/Komisija

(Zadeva T-126/18)

(2018/C 142/83)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: van Haren Schoenen BV (Waalwijk, Nizozemska) (zastopniki: S. De Knop, B. Natens, A. Willems in M. Meulenbelt, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna;

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2232 z dne 4. decembra 2017 o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Vietnama, ki jo proizvajajo nekateri proizvajalci v Ljudski republiki Kitajski in Vietnamu, ter o izvršitvi sodbe Sodišča v združenih zadevah C-659/13 in C-34/14 razglasi za nično;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Kršitev člena 5(1) in (2) PEU, ker naj izpodbijana uredba ne bi imela pravne podlage. Podredno tožeča stranka uveljavlja kršitev načela institucionalnega ravnovesja v smislu člena 13(2) PEU.

2.

Kršitev člena 266 PDEU, ker naj ne bi bili sprejeti ukrepi, potrebni za izvršitev sodbe z dne 4. februarja, C&J Clark International (C-659/13 in C-34/14, EU:C:2016:74).

3.

Kršitev člena 1(1) in 10(1) Uredbe (EU) 2016/1036 (1) in načela pravne varnosti z uvedbo protidampinških dajatev na blago, ki je bilo sproščeno v prost promet.

4.

Kršitev člena 21 Uredbe (EU) 2016/1036, ker naj bi bile protidampinške dajatve uvedene brez ponovne presoje interesa Unije. Po mnenju tožeče stranke naj bi bilo vsekakor očitno narobe odločeno, da je uvedba protidampinških dajatev v interesu Unije.

5.

Kršitev člena 5(1) in (4) PEU, ker naj bi bil sprejet pravni akt, ki naj bi presegal to, kar je potrebno za dosego njegovega cilja.


(1)  Uredba (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL 2016, L 176, str. 21).


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/66


Tožba, vložena 28. februarja 2018 – Cortina in FLA Europe/Komisija

(Zadeva T-127/18)

(2018/C 142/84)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeči stranki: Cortina (Oudenaarde, Belgija) in FLA Europe (Oudenaarde) (zastopniki: S. De Knop, B. Natens in A. Willems)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna;

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2232 z dne 4. decembra 2017 o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Vietnama, ki jo proizvajajo nekateri proizvajalci v Ljudski republiki Kitajski in Vietnamu, ter o izvršitvi sodbe Sodišča v združenih zadevah C-659/13 in C-34/14 razglasi za nično;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata tri tožbene razloge.

1.

Kršitev člena 5(1) in (2) PEU, ker naj za izpodbijano uredbo ne bi obstajala pravna podlaga. Podredno tožeči stranki navajata kršitev načela institucionalnega ravnovesja v smislu člena 13(2) PDEU.

2.

Kršitev člena 266 PDEU, ker naj ne bi bili sprejeti ukrepi, potrebni za izvršitev sodbe z dne 4. februarja 2016, C&J Clark International (C-659/13 in C-34/14, EU:C:2016:74).

3.

Kršitev člena 5(1) in (4) PDEU, ker naj bi bil sprejet pravni akt, s katerim se prekoračuje to, kar je nujno za uresničitev njegovega cilja.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/66


Tožba, vložena 22. februarja 2018 – IQ Group Holdings Berhad/EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs)

(Zadeva T-133/18)

(2018/C 142/85)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: IQ Group Holdings Berhad (Heckmondwike, Združeno kraljestvo) (zastopnik: S. Carter, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Krinner Innovation GmbH (Straßkirchen, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, figurativne znamke Lumiqs – mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 1 220 053

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. decembra 2017 v zadevi R 983/2017-1.

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

dovoli registracijo za sporne proizvode, kakor so bili spremenjeni;

EUIPO naloži plačilo stroškov, ki so tožeči stranki nastali s to tožbo.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/67


Tožba, vložena 1. marca 2018 – Monster Energy/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

(Zadeva T-134/18)

(2018/C 142/86)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Monster Energy Company (Corona, Kalifornija, Združene države) (zastopnik: P. Brownlow, Solicitor)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „BALLER’S PUNCH“ – Prijava št. 14 823 306

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. decembra 2017 v zadevi R 998/2017-1

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

razveljavi odločbo Oddelka za ugovore z dne 13. marca 2017 v zvezi z ugovorom B002643172;

registrira znamko, ki je predmet ugovora, za vse blago, ki ga pokriva prijava;

EUIPO naloži, naj nosi svoje stroške in plača stroške tožeče stranke.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/68


Tožba, vložena 21. februarja 2018 – Avio/Komisija

(Zadeva T-139/18)

(2018/C 142/87)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Avio SpA (Rim, Italija) (zastopniki: G. Roberti, G. Bellitti in I. Perego, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

vsebinsko, razglasi ničnost Sklepa Komisije C(2016) 4621 final z dne 20. julija 2016 o odobritvi – v smislu člena 8(2) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij – koncentracije „ASL / Arianespace“ v zadevi COMP/M.7724;

kot pripravljalni ukrep, od Komisije na podlagi členov 88, 89 in 91(b) Poslovnika zahteva, da predloži dokazila iz oddelka III te tožbe;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta tožba je vložena zoper Sklep Komisije C(2016) 4621 final z dne 20. julija 2016 o odobritvi – v smislu člena 8(2) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij – koncentracije „ASL / Arianespace“ v zadevi COMP/M.7724, ki je bil objavljen v nezaupni različici 11. decembra 2017.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga.

1.

Komisija je storila očitno napako pri presoji, pomanjkljivo preučila zadevo in podala pomanjkljivo obrazložitev, ker ni pravilno analizirala nevarnosti izključitve izstrelnih naprav, ki jih upravlja Arianespace, iz trga, zlasti kar zadeva zmožnost, spodbude in protikonkurenčne učinke;

2.

Komisija je storila očitno pri presoji, ker ni zahtevala zavez v zvezi s trgom izstrelnih naprav, ki jih upravlja Arianespace, zlasti kar zadeva konkurenčna tveganja, povezana z navzkrižjem interesov v Arianespace, in nevarnost izmenjave občutljivih informacij med Arianespace in ASL.


23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/69


Tožba, vložena 28. februarja 2018 – Caprice Schuhproduktion/Komisija

(Zadeva T-157/18)

(2018/C 142/88)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG (Pirmasens, Nemčija) (zastopniki: S. De Knop, B. Natens in A. Willems, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna;

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2232 z dne 4. decembra 2017 o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz določene obutve z zgornjim delom iz usnja s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Vietnama, ki jo proizvajajo nekateri proizvajalci v Ljudski republiki Kitajski in Vietnamu, ter o izvršitvi sodbe Sodišča v združenih zadevah C-659/13 in C-34/14 razglasi za nično;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge. Navedeni tožbeni razlogi so enaki kot tisti v zadevi Cortina in FLA Europe/Komisija (T-127/18).