ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 134

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
16. april 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 134/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 134/02

Zadeva C-518/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour du travail de Bruxelles – Belgija) – Ville de Nivelles/Rudy Matzak (Predhodno odločanje — Direktiva 2003/88/ES — Varovanje varnosti in zdravja delavcev — Organizacija delovnega časa — Člen 2 — Pojma delovni čas in čas počitka — Člen 17 — Odstopanja — Gasilci — Čas dežurstva — Dežurstvo na domu)

2

2018/C 134/03

Zadeva C-16/16 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. februarja 2018 – Kraljevina Belgija/Komisija (Pritožba — Varstvo potrošnikov — Spletne storitve iger na srečo — Varstvo potrošnikov in igralcev ter onemogočanje dostopa do spletnih iger na srečo za mladoletnike — Priporočilo Komisije 2014/478/EU — Pravno nezavezujoč akt Unije — Člen 263 PDEU)

3

2018/C 134/04

Zadeva C-103/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španija) – Jessica Porras Guisado/Bankia SA in drugi (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 92/85/EGS — Ukrepi za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo — Člen 2(a) — Člen 10, točke od 1 do 3 — Prepoved odpusta delavke v obdobju od začetka nosečnosti do konca porodniškega dopusta — Področje uporabe — Izjemen primer, ki ni povezan s stanjem zadevne delavke — Direktiva 98/59/ES — Kolektivni odpusti — Člen 1(1)(a) — Razlogi, ki niso povezani s posameznimi delavci — Noseča delavka, ki je bila odpuščena v okviru postopka kolektivnega odpusta — Obrazložitev odpusta — Prednost pri ohranitvi delovnega mesta delavke — Prednost pri prezaposlitvi)

3

2018/C 134/05

Zadeva C-326/16 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. februarja 2018 – LL/Evropski parlament (Pritožba — Ničnostna tožba — Člen 263, šesti odstavek, PDEU — Dopustnost — Rok za vložitev tožbe — Računanje — Nekdanji poslanec Evropskega parlamenta — Odločba o vračilu nadomestila za parlamentarno pomoč — Izvedbeni ukrepi v zvezi s Statutom poslancev Parlamenta — Člen 72 — Pritožbeni postopek v Parlamentu — Uradno obvestilo o odločbi, ki posega v položaj — Priporočena pisemska pošiljka, ki je naslovnik ni prevzel)

4

2018/C 134/06

Zadeva C-328/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. februarja 2018 – Evropska komisija/Helenska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 91/271/EGS — Čiščenje komunalne odpadne vode — Sodba Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti — Neizvršitev — Člen 260(2) PDEU — Denarne sankcije — Pavšalni znesek — Denarna kazen)

5

2018/C 134/07

Zadeva C-336/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. februarja 2018 – Evropska komisija/Republika Poljska (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2008/50/ES — Kakovost zunanjega zraka — Člen 13(1) — Člen 22(3) — Priloga XI — Koncentracije delcev PM10 v zunanjem zraku — Preseganje mejnih vrednosti na nekaterih območjih in v nekaterih aglomeracijah — Člen 23(1) — Načrti za kakovost zraka — Čim krajše obdobje preseganja — Nesprejetje ustreznih ukrepov v programih varovanja kakovosti zunanjega zraka — Nepravilen prenos)

6

2018/C 134/08

Zadeva C-396/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije – Slovenija) – T–2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v stečaju)/Republika Slovenija (Predhodno odločanje — Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člena 184 in 185 — Popravek odbitka vstopnega davka — Sprememba dejavnikov, uporabljenih za določitev odbitka — Pojem transakcije, ki ostanejo v celoti ali delno neplačane — Vpliv pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave)

7

2018/C 134/09

Združeni zadevi C-398/16 in C-399/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. februarja 2018 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën (Predhodno odločanje — Člena 49 in 54 PDEU — Svoboda ustanavljanja — Davčna zakonodaja — Davek od dohodkov pravnih oseb — Ugodnosti, povezane z ustanovitvijo enotnega davčnega subjekta — Izključitev čezmejnih skupin)

7

2018/C 134/10

Zadeva C-545/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno kraljestvo) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa — Tarifne številke — Motorna vozila za prevoz blaga — Tarifni podštevilki 8704 10 10 in 8704 21 91 — Uredba (EU) 2015/221 — Veljavnost)

8

2018/C 134/11

Zadeva C-572/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Predhodno odločanje — Okolje — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji — Direktiva 2003/87/ES — Člen 10a — Sklep 2011/278/EU — Prehodna pravila za harmonizirano brezplačno dodelitev pravic do emisije — Obdobje 2013 – 2020 — Vloga za dodelitev — Napačni podatki — Popravek — Prekluzivni rok)

9

2018/C 134/12

Zadeva C-628/16: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 21. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzgericht – Avstrija) – Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Zaporedne dobave, ki se nanašajo na isto blago — Kraj druge dobave — Informacija prvega dobavitelja — Identifikacijska številka za DDV — Pravica do odbitka — Legitimna pričakovanja davčnega zavezanca, da obstajajo pogoji za pravico do odbitka)

9

2018/C 134/13

Zadeva C-132/17: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 21. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV (Predhodno odločanje — Svoboda opravljanja storitev — Direktiva 2010/13/EU — Opredelitve — Pojem avdiovizualna medijska storitev — Področje uporabe — Kanal z oglasnimi videoposnetki za modele novih osebnih vozil, na voljo na spletišču YouTube)

10

2018/C 134/14

Zadeva C-182/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kúria – Madžarska) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Predhodno odločanje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 2(1)(c), člen 9 in člen 13(1) — Nezavezanost za plačilo DDV — Pojem oseba javnega prava — Gospodarska družba, ki je v 100 % lasti občine in je zadolžena za opravljanje nekaterih javnih nalog v pristojnosti te občine — Opredelitev teh nalog in plačila zanje v pogodbi, sklenjeni med to družbo in to občino)

11

2018/C 134/15

Zadeva C-185/17: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – xxx/xxx (Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa — Uvrstitev blaga — Evropski harmonizirani standard EN 590:2013 — Tarifna podštevilka 2710 19 43 kombinirane nomenklature — Upoštevna merila za uvrstitev blaga kot plinsko olje)

11

2018/C 134/16

Zadeva C-658/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poljska) 24. novembra 2017 r – WB

12

2018/C 134/17

Zadeva C-698/17 P: Pritožba, ki jo je Toni Klement vložil 13. decembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 10. oktobra 2017 v zadevi T-211/14 RENV, Toni Klement/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Zadeva C-711/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 19. decembra 2017 – Anke Hartog/British Airways plc

14

2018/C 134/19

Zadeva C-727/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poljska) 29. decembra 2017 – ECO-WIND Construction S.A. s sedežem v Varšavi/Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Zadeva C-9/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Karlsruhe (Nemčija) 4. januarja 2018 – kazenski postopek zoper Detlefa Meyna

15

2018/C 134/21

Zadeva C-71/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 2. februarja 2018 – Skatteministeriet/KPC Herning

16

2018/C 134/22

Zadeva C-90/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Visoki upravni sud (Hrvaška) 8. februarja 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Zadeva C-129/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 19. februarja 2018 – SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Splošno sodišče

2018/C 134/24

Zadeva T-166/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2018 – Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Etui za mobilnik) (Model Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Registrirani model Skupnosti, ki ponazarja etui za mobilnik — Razkritje modela — Člen 7(1) Uredbe (ES) št. 6/2002 — Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem)

18

2018/C 134/25

Zadeva T-222/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2018 – Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN) (Znamka Evropske unije — Postopek za razveljavitev — Besedna znamka Evropske unije MAGELLAN — Resna in dejanska uporaba — Dokazno breme — Člena 15 in 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 18 in člen 58(1)(a) Uredbe (EU) št. 2017/1001) — Postopkovna nepravilnost, ki jo je storil oddelek za izbris — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94 št.o2017/1001) — Ustni postopek — Člen 77 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 96 Uredbe št. 2017/1001))

19

2018/C 134/26

Zadeva T-307/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2018 – CEE Bankwatch Network/Komisija (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Dokumenti v zvezi s sklepom Komisije o odobritvi Euratom posojila v podporo programu za izboljšanje varnosti jedrskih elektrarn v Ukrajini — Delna zavrnitev dostopa — Izjema zaradi varstva javnega interesa, kar zadeva mednarodne odnose — Izjema zaradi varstva poslovnih interesov — Prevladujoč javni interes — Uredba (ES) št. 1367/2006 — Uporaba za dokumente v zvezi s sklepi, sprejetimi v okviru Pogodbe ESAE)

19

2018/C 134/27

Zadeva T-338/16 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2018 – Zink/Komisija (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Osebni prejemki — Izselitveni dodatek — Neplačilo dodatka več let zaradi upravne napake — Člen 90(1) Kadrovskih predpisov — Razumen rok)

20

2018/C 134/28

Zadeva T-260/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 20. februarja 2018 – Iberdrola/Komisija (Začasna odredba — Državne pomoči — Shema pomoči, določena s špansko davčno zakonodajo — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

21

2018/C 134/29

Zadeva T-764/17: Tožba, vložena 22. novembra 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisija

21

2018/C 134/30

Zadeva T-50/18: Tožba, vložena 30. januarja 2018 – Tassi/Sodišče

22

2018/C 134/31

Zadeva T-51/18: Tožba, vložena 30. januarja 2018 – Kleani/Sodišče

22

2018/C 134/32

Zadeva T-61/18: Tožba, vložena 5. februarja 2018 – Rodriguez Prieto/Komisija

23

2018/C 134/33

Zadeva T-63/18: Tožba, vložena 6. februarja 2018 – Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Zadeva T-65/18: Tožba, vložena 6. februarja 2018 – Venezuela/Svet

24

2018/C 134/35

Zadeva T-66/18: Tožba, vložena 29. januarja 2018 – Tsapakidou/Sodišče

25

2018/C 134/36

Zadeva T-76/18: Tožba, vložena 9. februarja 2018 – CN/Parlament

25

2018/C 134/37

Zadeva T-77/18: Tožba, vložena 12. februarja 2018 – VE/ESMA

26

2018/C 134/38

Zadeva T-79/18: Tožba, vložena 9. februarja 2018 – Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Zadeva T-82/18: Tožba, vložena 13. februarja 2018 – Husky CZ/EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Zadeva T-83/18: Tožba, vložena 9. februarja 2018 – CH/Parlament

28

2018/C 134/41

Zadeva T-88/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Zadeva T-89/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Zadeva T-90/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Zadeva T-91/18: Tožba, vložena 16. februarja 2018 – Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Zadeva T-94/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Zadeva T-96/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Cabell/EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Zadeva T-97/18: Tožba, vložena 16. februarja 2018 – DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Zadeva T-98/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Zadeva T-99/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Stamatopoulos/ENISA

34

2018/C 134/50

Zadeva T-102/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Zadeva T-103/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – S & V Technologies/EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Zadeva T-104/18: Tožba, vložena 22. februarja 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

36

2018/C 134/53

Zadeva T-105/18: Tožba, vložena 22. februarja 2018 – Deray/EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Zadeva T-107/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Zadeva T-116/07: Sklep Splošnega sodišča z dne 22. februarja 2018 – Francija/Komisija

39

2018/C 134/56

Zadeva T-288/07: Sklep Splošnega sodišča z dne 22. februarja 2018 – Alcan France/Komisija

39


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2018/C 134/01)

Zadnja objava

UL C 123, 9.4.2018

Prejšnje objave

UL C 112, 26.3.2018

UL C 104, 19.3.2018

UL C 94, 12.3.2018

UL C 83, 5.3.2018

UL C 72, 26.2.2018

UL C 63, 19.2.2018

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/2


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour du travail de Bruxelles – Belgija) – Ville de Nivelles/Rudy Matzak

(Zadeva C-518/15) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 2003/88/ES - Varovanje varnosti in zdravja delavcev - Organizacija delovnega časa - Člen 2 - Pojma „delovni čas“ in „čas počitka“ - Člen 17 - Odstopanja - Gasilci - Čas dežurstva - Dežurstvo na domu))

(2018/C 134/02)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour du travail de Bruxelles

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Ville de Nivelles

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Rudy Matzak

Izrek

1.

Člen 17(3)(c)(iii) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa je treba razlagati tako, da države članice za nekatere kategorije gasilcev, ki jih zaposlujejo javne gasilske službe, ne smejo odstopati od vseh obveznosti, ki izhajajo iz določb te direktive, vključno z njenim členom 2, ki med drugim opredeljuje pojma „delovni čas“ in „čas počitka“.

2.

Člen 15 Direktive 2003/88 je treba razlagati tako, da ne dopušča, da države članice ohranijo ali sprejmejo opredelitev pojma „delovni čas“, ki je manj omejevalna od opredelitve v členu 2 te direktive.

3.

Člen 2 Direktive 2003/88 je treba razlagati tako, da državam članicam ne nalaga, da plačilo za obdobja dežurstva na domu, kot so ta iz postopka v glavni stvari, določijo glede na predhodno opredelitev teh obdobij kot „delovni čas“ ali „čas počitka“.

4.

Člen 2 Direktive 2003/88 je treba razlagati tako, da je treba čas dežurstva, ki ga delavec preživi na domu, pri čemer ima obveznost odzvati se na pozive delodajalca v roku 8 minut, kar znatno omejuje možnosti za opravljanje drugih dejavnosti, šteti za „delovni čas“.


(1)  UL C 414, 14.12.2015.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/3


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. februarja 2018 – Kraljevina Belgija/Komisija

(Zadeva C-16/16 P) (1)

((Pritožba - Varstvo potrošnikov - Spletne storitve iger na srečo - Varstvo potrošnikov in igralcev ter onemogočanje dostopa do spletnih iger na srečo za mladoletnike - Priporočilo Komisije 2014/478/EU - Pravno nezavezujoč akt Unije - Člen 263 PDEU))

(2018/C 134/03)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Pritožnica: Kraljevina Belgija (zastopniki: L. Van den Broeck, M. Jacobs in J. Van Holm, agentke, skupaj s P. Vlaemminckom, B. Van Voorenom, R. Verbekejem in J. Auwerx, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: F. Wilman in H. Tserepa-Lacombe, agenta)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Kraljevini Belgiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 145, 25.4.2016.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/3


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španija) – Jessica Porras Guisado/Bankia SA in drugi

(Zadeva C-103/16) (1)

((Predhodno odločanje - Socialna politika - Direktiva 92/85/EGS - Ukrepi za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo - Člen 2(a) - Člen 10, točke od 1 do 3 - Prepoved odpusta delavke v obdobju od začetka nosečnosti do konca porodniškega dopusta - Področje uporabe - Izjemen primer, ki ni povezan s stanjem zadevne delavke - Direktiva 98/59/ES - Kolektivni odpusti - Člen 1(1)(a) - Razlogi, ki niso povezani s posameznimi delavci - Noseča delavka, ki je bila odpuščena v okviru postopka kolektivnega odpusta - Obrazložitev odpusta - Prednost pri ohranitvi delovnega mesta delavke - Prednost pri prezaposlitvi))

(2018/C 134/04)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Jessica Porras Guisado

Tožene stranke: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

ob udeležbi: Ministerio Fiscal

Izrek

1.

Člen 10, točka 1, Direktive Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki omogoča odpust noseče delavke zaradi kolektivnega odpusta v smislu člena 1, točka 1(a), Direktive Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 1998 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti.

2.

Člen 10, točka 2, Direktive 92/85 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki delodajalcu omogoča, da odpusti nosečo delavko v okviru kolektivnega odpusta, ne da bi jo obvestil o drugih razlogih od tistih, na katerih temelji ta kolektivni odpust, če se navedejo objektivna merila, uporabljena pri določitvi delavcev, ki jih je treba odpustiti.

3.

Člen 10, točka 1, Direktive 92/85 je treba razlagati tako, da ta določba nasprotuje nacionalni ureditvi, ki načeloma preventivno ne prepoveduje odpusta noseče delavke ali delavke, ki je pred kratkim rodila ali doji, in ki iz naslova povračila škode določa le, da je ta odpust ničen, če ni zakonit.

4.

Člen 10, točka 1, Direktive 92/85 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki v okviru kolektivnega odpusta v smislu Direktive 98/59 ne določa niti prednosti pri ohranitvi delovnih mest niti prednosti pri prezaposlitvi, ki bi pred tem odpustom veljala, za noseče delavke in delavke, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, vendar ne da bi bila izključena možnost držav članic, da zagotovijo večje varstvo za noseče delavke in delavke, ki so pred kratkim rodile ali dojijo.


(1)  UL C 165, 10.5.2016.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/4


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 21. februarja 2018 – LL/Evropski parlament

(Zadeva C-326/16 P) (1)

((Pritožba - Ničnostna tožba - Člen 263, šesti odstavek, PDEU - Dopustnost - Rok za vložitev tožbe - Računanje - Nekdanji poslanec Evropskega parlamenta - Odločba o vračilu nadomestila za parlamentarno pomoč - Izvedbeni ukrepi v zvezi s Statutom poslancev Parlamenta - Člen 72 - Pritožbeni postopek v Parlamentu - Uradno obvestilo o odločbi, ki posega v položaj - Priporočena pisemska pošiljka, ki je naslovnik ni prevzel))

(2018/C 134/05)

Jezik postopka: litovščina

Stranki

Pritožnik: LL (zastopnik: J. Petrulionis, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament (zastopnika: G. Corstens in S. Toliušis, agenta)

Izrek

1.

Sklep Splošnega sodišča Evropske unije z dne 19. aprila 2016, LL/Parlament (T 615/15, neobjavljen, EU:T:2016:432), se razveljavi.

2.

Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije, ki naj o njej vsebinsko odloči.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 343, 19.9.2016.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/5


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. februarja 2018 – Evropska komisija/Helenska republika

(Zadeva C-328/16) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 91/271/EGS - Čiščenje komunalne odpadne vode - Sodba Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti - Neizvršitev - Člen 260(2) PDEU - Denarne sankcije - Pavšalni znesek - Denarna kazen))

(2018/C 134/06)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: G. Zavvos, E. Manhaeve in D. Triantafyllou, agenti)

Tožena stranka: Helenska republika (zastopnica: E. Skandalou, agentka)

Izrek

1.

Helenska republika s tem, da ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe z dne 24. junija 2004, Komisija/Grčija (C 119/02, neobjavljena, EU:C:2004:385), ni izpolnila obveznosti iz člena 260(1) PDEU.

2.

Če neizpolnitev obveznosti, ugotovljena v točki 1, na dan razglasitve te sodbe še traja, se Helenski republiki naloži, naj Evropski komisiji plača denarno kazen 3 276 000 EUR na polletje zamude pri izvrševanju ukrepov, potrebnih za uskladitev s sodbo z dne 24. junija 2004, Komisija/Grčija (C 119/02, neobjavljena, EU:C:2004:385), od dneva razglasitve te sodbe do izvršitve sodbe z dne 24. junija 2004, Komisija/Grčija (C 119/02, neobjavljena, EU:C:2004:385), v celoti, katere dejanski znesek je treba izračunati na koncu vsakega šestmesečnega obdobja z znižanjem celotnega zneska glede vsakega od teh obdobij za odstotek, ki ustreza deležu, ki predstavlja število enot populacijskega ekvivalenta, ki so bile v regiji Thriasio Pedio na koncu zadevnega obdobja dejansko usklajene s sodbo z dne 24. junija 2004, Komisija/Grčija (C 119/02, neobjavljena, EU:C:2004:385), glede na število enot populacijskega ekvivalenta, ki na dan razglasitve te sodbe v tej regiji niso bile usklajene s sodbo z dne 24. junija 2004, Komisija/Grčija (C 119/02, neobjavljena, EU:C:2004:385).

3.

Helenski republiki se naloži, naj Evropski komisiji plača pavšalni znesek 5 milijonov EUR.

4.

Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 402, 31.10.2016.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/6


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 22. februarja 2018 – Evropska komisija/Republika Poljska

(Zadeva C-336/16) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2008/50/ES - Kakovost zunanjega zraka - Člen 13(1) - Člen 22(3) - Priloga XI - Koncentracije delcev PM10 v zunanjem zraku - Preseganje mejnih vrednosti na nekaterih območjih in v nekaterih aglomeracijah - Člen 23(1) - Načrti za kakovost zraka - „Čim krajše“ obdobje preseganja - Nesprejetje ustreznih ukrepov v programih varovanja kakovosti zunanjega zraka - Nepravilen prenos))

(2018/C 134/07)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: K. Herrmann, K. Petersen in E. Manhaeve, agenti)

Tožena stranka: Republika Poljska (zastopniki: B. Majczyna, D. Krawczyk in K. Majcher, agenti)

Izrek

1.

Republika Poljska s tem:

da je od leta 2007 do vključno leta 2015 na 35 območjih ocenjevanja in upravljanja kakovosti zraka prekoračila dnevne mejne vrednosti, ki veljajo za koncentracije delcev PM10, na 9 območjih ocenjevanja in upravljanja kakovosti zraka pa letne mejne vrednosti, ki veljajo za koncentracije delcev PM10;

s tem, da v načrtih za kakovost zraka ni sprejela ustreznih ukrepov, da bi bilo obdobje preseganja mejnih vrednosti, ki veljajo za koncentracije delcev PM10 v zunanjem zraku, čim krajše;

s tem, da so bile dnevne mejne vrednosti, ki veljajo za koncentracije delcev PM10 v zunanjem zraku, in sprejemljivo preseganje od 1. januarja 2010 do 10. junija 2011 na območjih Radom, Pruszków-Żyrardów in Kędzierzyn-Koźle ter od 1. januarja do 10. junija 2011 na območju Ostrów-Kępno prekoračeni, ter

s tem, da ni pravilno prenesla člena 23(1), drugi pododstavek, Direktive 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo,

ni izpolnila obveznosti iz določb člena 13(1) Direktive 2008/50 v povezavi z določbami Priloge XI k tej direktivi, iz člena 23(1), drugi pododstavek, te direktive in iz določb člena 22(3) te direktive v povezavi z določbami Priloge XI k tej direktivi.

2.

Republiki Poljski se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 343, 19.9.2016.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/7


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije – Slovenija) – T–2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v stečaju)/Republika Slovenija

(Zadeva C-396/16) (1)

((Predhodno odločanje - Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) - Direktiva 2006/112/ES - Člena 184 in 185 - Popravek odbitka vstopnega davka - Sprememba dejavnikov, uporabljenih za določitev odbitka - Pojem „transakcije, ki ostanejo v celoti ali delno neplačane“ - Vpliv pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave))

(2018/C 134/08)

Jezik postopka: slovenščina

Predložitveno sodišče

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: T–2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v stečaju)

Tožena stranka: Republika Slovenija

Izrek

1.

Člen 185(1) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da znižanje obveznosti dolžnika, ki je posledica pravnomočne potrditve prisilne poravnave, pomeni spremembo dejavnikov, uporabljenih za določitev zneska, ki se odbije, v smislu te določbe.

2.

Člen 185(2), prvi pododstavek, Direktive 2006/112 je treba razlagati tako, da pri znižanju obveznosti dolžnika, ki je posledica pravnomočne potrditve prisilne poravnave, ne gre za transakcijo, ki ostane v celoti ali delno neplačana in pri kateri se začetni odbitek ne popravi, če je to znižanje dokončno, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče.

3.

Člen 185(2), drugi pododstavek, Direktive 2006/112 je treba razlagati tako, da državi članici za izvajanje možnosti iz te določbe ni treba izrecno določiti obveznosti popravka odbitka v primeru transakcij, ki ostanejo v celoti ali delno neplačane.


(1)  UL C 335, 12.9.2016.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/7


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. februarja 2018 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën

(Združeni zadevi C-398/16 in C-399/16) (1)

((Predhodno odločanje - Člena 49 in 54 PDEU - Svoboda ustanavljanja - Davčna zakonodaja - Davek od dohodkov pravnih oseb - Ugodnosti, povezane z ustanovitvijo enotnega davčnega subjekta - Izključitev čezmejnih skupin))

(2018/C 134/09)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)

Tožena stranka: Staatssecretaris van Financiën

Izrek

1.

Člena 49 in 54 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni zakonodaji, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, na podlagi katere matična družba s sedežem v državi članici ne sme odbiti obresti posojila, pridobljenega pri povezani družbi zato, da financira vložek kapitala v hčerinsko družbo s sedežem v drugi državi članici, medtem ko je matična družba, katere hčerinska družba ima sedež v isti državi članici, lahko upravičena do tega odbitka, če s to družbo tvori davčno povezani subjekt.

2.

Člena 49 in 54 PDEU je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni ureditvi, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, na podlagi katere matična družba, ki ima sedež v državi članici, od svojega dobička ne sme odbiti izgub, ki nastanejo zaradi sprememb menjalnih tečajev v zvezi z zneskom njenih udeležb v hčerinski družbi, ki ima sedež v drugi državi članici, če se v skladu s to isto ureditvijo simetrično ne obdavčijo dobički, ki nastanejo zaradi teh sprememb menjalnih tečajev.


(1)  UL C 371, 10.10.2016.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/8


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno kraljestvo) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Zadeva C-545/16) (1)

((Predhodno odločanje - Skupna carinska tarifa - Tarifne številke - Motorna vozila za prevoz blaga - Tarifni podštevilki 8704 10 10 in 8704 21 91 - Uredba (EU) 2015/221 - Veljavnost))

(2018/C 134/10)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited

Tožena stranka: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Izrek

Pri preučitvi predloženih vprašanj ni bil ugotovljen noben dejavnik, ki bi vplival na veljavnost Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/221 z dne 10. februarja 2015 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo.


(1)  UL C 14, 16.1.2017.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/9


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-572/16) (1)

((Predhodno odločanje - Okolje - Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji - Direktiva 2003/87/ES - Člen 10a - Sklep 2011/278/EU - Prehodna pravila za harmonizirano brezplačno dodelitev pravic do emisije - Obdobje 2013 – 2020 - Vloga za dodelitev - Napačni podatki - Popravek - Prekluzivni rok))

(2018/C 134/11)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: INEOS Köln GmbH

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Izrek

Člen 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009, ter Sklep Komisije 2011/278/EU z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87 je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni določbi, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki za vložitev vloge za brezplačno dodelitev pravic do emisije glede trgovalnega obdobja 2013–2020 določa prekluzivni rok, ob izteku katerega vlagatelj izgubi vsako možnost popravka ali dopolnitve svoje vloge, ker ta rok ni tak, da bi lahko dejansko onemogočal oziroma čezmerno oteževal vložitev take vloge.


(1)  UL C 53, 20.2.2017.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/9


Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 21. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzgericht – Avstrija) – Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz

(Zadeva C-628/16) (1)

((Predhodno odločanje - Obdavčenje - Davek na dodano vrednost (DDV) - Zaporedne dobave, ki se nanašajo na isto blago - Kraj druge dobave - Informacija prvega dobavitelja - Identifikacijska številka za DDV - Pravica do odbitka - Legitimna pričakovanja davčnega zavezanca, da obstajajo pogoji za pravico do odbitka))

(2018/C 134/12)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Kreuzmayr GmbH

Tožena stranka: Finanzamt Linz

Izrek

1.

V okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, je treba člen 32, prvi odstavek, Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost razlagati tako, da se uporablja za drugo od dveh zaporednih dobav istega blaga, pri katerih je prišlo le do enega prevoza znotraj Skupnosti.

2.

Če je druga dobava v verigi dveh zaporednih dobav, ki vključuje le en prevoz znotraj Skupnosti, dobava znotraj Skupnosti, je treba načelo varstva legitimnih pričakovanj razlagati tako, da končni kupec, ki je zmotno izkoristil pravico do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost, davka na dodano vrednost, ki ga je plačal dobavitelju le na podlagi računov, ki jih je posredoval vmesni gospodarski subjekt, ki je svojo dobavo opredelil napačno, ne more odbiti kot vstopni davek na dodano vrednost.


(1)  UL C 95, 27.3.2017.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/10


Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 21. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

(Zadeva C-132/17) (1)

((Predhodno odločanje - Svoboda opravljanja storitev - Direktiva 2010/13/EU - Opredelitve - Pojem „avdiovizualna medijska storitev“ - Področje uporabe - Kanal z oglasnimi videoposnetki za modele novih osebnih vozil, na voljo na spletišču YouTube))

(2018/C 134/13)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Peugeot Deutschland GmbH

Tožena stranka: Deutsche Umwelthilfe eV

Izrek

Člen 1(1)(a) Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) je treba razlagati tako, da opredelitev „avdiovizualne medijske storitve“ ne zajema niti video kanala, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, na katerem lahko spletni uporabniki dostopajo do kratkih oglasnih videoposnetkov za modele novih osebnih vozil, niti enega samega takega videoposnetka, obravnavanega ločeno.


(1)  UL C 213, 3.7.2017.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/11


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kúria – Madžarska) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zadeva C-182/17) (1)

((Predhodno odločanje - Davek na dodano vrednost (DDV) - Direktiva 2006/112/ES - Člen 2(1)(c), člen 9 in člen 13(1) - Nezavezanost za plačilo DDV - Pojem „oseba javnega prava“ - Gospodarska družba, ki je v 100 % lasti občine in je zadolžena za opravljanje nekaterih javnih nalog v pristojnosti te občine - Opredelitev teh nalog in plačila zanje v pogodbi, sklenjeni med to družbo in to občino))

(2018/C 134/14)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Kúria

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Izrek

1.

Člen 2(1)(c) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da je dejavnost, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, v okviru katere mora družba na podlagi pogodbe med njo in občino opravljati nekatere javne naloge, opravljanje storitev za plačilo, ki je na podlagi te določbe predmet davka na dodano vrednost, pri čemer mora upoštevna dejstva preveriti predložitveno sodišče.

2.

Člen 13(1) Direktive 2006/112 je treba razlagati tako, da dejavnost, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, v okviru katere mora družba na podlagi pogodbe med njo in občino opravljati nekatere občinske javne naloge, ne spada na področje uporabe pravila o nezavezanosti za plačilo davka na dodano vrednost iz te določbe, če ta dejavnost pomeni ekonomsko dejavnost v smislu člena 9(1) te direktive, pri čemer mora upoštevna dejstva in elemente nacionalnega prava preveriti predložitveno sodišče.


(1)  UL C 221, 10.7.2017.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/11


Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – xxx/xxx

(Zadeva C-185/17) (1)

((Predhodno odločanje - Skupna carinska tarifa - Uvrstitev blaga - Evropski harmonizirani standard EN 590:2013 - Tarifna podštevilka 2710 19 43 kombinirane nomenklature - Upoštevna merila za uvrstitev blaga kot „plinsko olje“))

(2018/C 134/15)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad – Varna

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnik kasacijske pritožbe: Mitnitsa Varna

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo:„SAKSA“ ООD

ob udeležbi: Okrazhna prokuratura – Varna

Izrek

Kombinirano nomenklaturo iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi v različici, ki izhaja iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16. oktobra 2014, je treba razlagati tako, da mineralnega olja, kot je to, ki se obravnava v postopku v glavni stvari, zaradi njegovih značilnosti glede destilacije ni mogoče uvrstiti kot plinsko olje pod tarifno podštevilko 2710 19 43 te nomenklature, tudi če to olje izpolnjuje zahteve iz harmoniziranega standarda EN 590, v različici iz septembra 2013 v zvezi s plinskim oljem za arktične podnebne razmere ali ostre zime.


(1)  UL C 213, 3.7.2017.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poljska) 24. novembra 2017 r – WB

(Zadeva C-658/17)

(2018/C 134/16)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Stranka v postopku v glavni stvari

WB

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 46(3)(b) v povezavi s členom 39(2) Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (1) razlagati tako, da je izdaja dokazila o odločbi v dedni zadevi, katerega vzorec je v Prilogi 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1329/2014 z dne 9. decembra 2014 o obrazcih iz Uredbe (EU) št. 650/2012, (2) dopustna tudi v zvezi z odločbami, s katerimi je potrjen status dediča, vendar ki niso (niti deloma) izvršljive?

2.

Ali je treba člen 3(1)(g) Uredbe št. 650/2012 razlagati tako, da pomeni zapis o potrditvi dedovanja, ki ga notar sestavi na podlagi nesporne zahteve vseh udeležencev postopka potrditve in ki ima pravne učinke pravnomočnega sodnega sklepa o pridobitvi dediščine – kakršen je zapis o potrditvi dedovanja, ki ga sestavi poljski notar – odločbo v smislu te določbe?

Zatorej:

ali je treba člen 3(2), prvi stavek, Uredbe št. 650/2012 razlagati tako, da je treba notarja, ki sestavi tovrsten zapis o potrditvi dedovanja, šteti za sodišče v smislu zadnjenavedene določbe?

3.

Ali je treba člen 3(2), drugi stavek, Uredbe št. 650/2012 razlagati tako, da je obvestitev, ki jo država članica opravi v skladu s členom 79 Uredbe, zgolj informativna in ni pogoj za to, da se pravnega strokovnjaka, pristojnega za dedne zadeve, ki izvaja sodno funkcijo, šteje za sodišče v smislu člena 3(2), prvi stavek, Uredbe, če izpolnjuje vse pogoje iz zadnjenavedene določbe?

4.

Če je odgovor na vprašanja 1, 2 ali 3 nikalen:

Ali je treba člen 3(1)(i) Uredbe št. 650/2012 razumeti tako, da je zaradi ugotovitve, da pomeni nacionalni postopkovni instrument, s katerim se potrdi status dediča, kakršen je poljski zapis o potrditvi dedovanja, odločbo v smislu člena 3(1)(g) Uredbe št. 650/2012, izključena ugotovitev, da pomeni javno listino?

5.

Če je odgovor na vprašanje 4 pritrdilen:

Ali je treba člen 3(1)(i) Uredbe št. 650/2012 razlagati tako, da pomeni zapis o potrditvi dedovanja, ki ga notar sestavi na podlagi nesporne zahteve vseh udeležencev postopka potrditve, – kakršen je zapis o potrditvi dedovanja, ki ga sestavi poljski notar – javno listino v smislu te določbe?


(1)  UL 2012, L 201, str. 107.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1329/2014 z dne 9. decembra 2014 o obrazcih iz Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL 2014, L 359, str. 302).


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/13


Pritožba, ki jo je Toni Klement vložil 13. decembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 10. oktobra 2017 v zadevi T-211/14 RENV, Toni Klement/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(Zadeva C-698/17 P)

(2018/C 134/17)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Toni Klement (zastopnik: J. Weiser, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Predlogi

Pritožnik Sodišču predlaga, naj

1.

razveljavi izpodbijano sodbo Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2017 v zadevi T-211/14 RENV; in

2.

drugi stranki naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v bistvu navaja tri pritožbene razloge.

Kot prvi pritožbeni razlog pritožnik navaja nezadostno obrazložitev glede presoje razlikovalnega učinka izpodbijane tridimenzionalne znamke. Izpodbijana sodba naj ne bi vsebovala nobene obrazložitve, zakaj naj bi imela izpodbijana tridimenzionalna znamka posebej močan razlikovalni učinek, čeprav je njena oblika povsem tehnična. Glede tega naj bi bila obrazložitev v sodbi glede bistvene točke nejasna in nerazumljiva in pomeni zato napačno uporabo prava.

Kot drugi pritožbeni razlog pritožnik navaja protislovno in nezadostno obrazložitev izpodbijane sodbe glede razlikovalnega učinka izpodbijane znamke pri uporabi k njej dodane besede „Bullerjan“. V izpodbijani sodbi ni nikakor navedeno, kakšno stopnjo razlikovalnega učinka je Splošno sodišče pripisalo dodani besedi. Brez določitve razlikovalnega učinka dodane besede naj ne bi bilo mogoče presoditi, ali je ta dodatek vplival na razlikovalni učinek izpodbijane znamke. Poleg tega naj bi bila izpodbijana sodba glede tega protislovna. Tako naj bi Splošno sodišče po eni strani izhajalo iz tega, da bi ta beseda lahko olajševala določitev komercialnega izvora blaga, po drugi strani pa navajalo, da ne vpliva na razlikovalni učinek izpodbijane tridimenzionalne znamke. Olajšanje določitve komercialnega izvora in nevplivanje na razlikovalni učinek znamke naj bi se medsebojno izključevala.

Kot tretji pritožbeni razlog pritožnik navaja, da se je pri določitvi razlikovalnega učinka zadevne tridimenzionalne znamke uporabil napačni pravni preizkus. Za določitev stopnje razlikovalnega učinka naj bi se zaščitena oblika primerjala z podobami na trgu. Splošno sodišče naj svoje obrazložitve ne bi sprejelo na podlagi podob, ki so na voljo, temveč na podlagi „oblike pečice na splošno“. Taka povprečna oblika pa naj ne bi obstajala.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 19. decembra 2017 – Anke Hartog/British Airways plc

(Zadeva C-711/17)

(2018/C 134/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Anke Hartog

Tožena stranka: British Airways plc

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pogoj v skladu s členom 3(2)(a) o uporabi Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (1) razlagati tako, da se potniki, ki imajo potrjeno rezervacijo, „prijavijo na let“, če se, če čas ni naveden, najpozneje 45 minut pred objavljenim časom odhoda priključijo čakalni vrsti pred okencem, ki ga je za to prijavo določil letalski prevoznik?


(1)  UL L 46, str. 1.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poljska) 29. decembra 2017 – ECO-WIND Construction S.A. s sedežem v Varšavi/Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Zadeva C-727/17)

(2018/C 134/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ECO-WIND Construction S.A. s sedežem v Varšavi

Organ javne uprave: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je člen 1(1)(f) Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (1) treba razlagati tako, da gre v primeru zakonske določbe, ki umeščanje vetrne elektrarne v prostor omejuje tako, da določa najmanjšo razdaljo med njenim mestom postavitve in stanovanjsko zgradbo ali zgradbo z mešano rabo, ki zajema stanovanjsko rabo, pri čemer mora biti ta razdalja enaka desetkratniku višine vetrne elektrarne od kote terena do najvišje točke objekta, ob upoštevanju tehničnih sestavnih delov, zlasti rotorja z lopaticami rotorja, ali večja od te vrednosti, za „tehnični predpis“, katerega osnutek je treba v skladu s členom 5(1) te direktive sporočiti Komisiji?

2.

Ali je člen 15(2)(a) Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (2) treba razlagati tako, da gre v primeru zakonske določbe, ki umeščanje vetrne elektrarne v prostor omejuje tako, da določa najmanjšo razdaljo med njenim mestom postavitve in stanovanjsko zgradbo ali zgradbo z mešano rabo, ki zajema stanovanjsko rabo, pri čemer mora biti ta razdalja enaka desetkratniku višine vetrne elektrarne od kote terena do najvišje točke objekta, ob upoštevanju tehničnih sestavnih delov, zlasti rotorja z lopaticami rotorja, ali večja od te vrednosti, za predpis, ki začetek opravljanja ali opravljanje storitvene dejavnosti podreja ozemeljski omejitvi, zlasti v obliki omejitev glede najmanjše geografske razdalje med ponudniki storitev, in o katerem morajo države članice v skladu s členom 15(7) te direktive uradno obvestiti Komisijo?

3.

Ali je člen 3(1), prvi pododstavek, in člen 13(1), prvi pododstavek, Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL 2009, L 140, str. 16) treba razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi, ki umeščanje vetrnih elektrarn v prostor omejuje z uvedbo najmanjše razdalje med njihovim mestom postavitve in stanovanjsko zgradbo ali zgradbo z mešano rabo, ki zajema stanovanjsko rabo, tako da mora biti ta razdalja enaka desetkratniku višine vetrne elektrarne od kote terena do najvišje točke objekta, ob upoštevanju tehničnih sestavnih delov, zlasti rotorja z lopaticami rotorja, ali večja od te vrednosti?


(1)  UL 2015, L 241, str. 1.

(2)  UL 2006, L 376, str. 36.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Karlsruhe (Nemčija) 4. januarja 2018 – kazenski postopek zoper Detlefa Meyna

(Zadeva C-9/18)

(2018/C 134/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Karlsruhe

Stranka v postopku v glavni stvari

Obtoženec: Detlef Meyn

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali obveznost priznavanja na podlagi člena 2(1) Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (1) – Tretja direktiva o vozniških dovoljenjih (v nadaljevanju: Direktiva) velja tudi po tem, ko država članica Evropske unije zamenja vozniško dovoljenje brez preizkusa sposobnosti za vožnjo, če za prejšnje vozniško dovoljenje ne velja obveznost priznavanja (tukaj: prejšnje vozniško dovoljenje je druga država članica Evropske unije izdala na podlagi zamenjave vozniškega dovoljenja tretje države, člen 11(6), tretji stavek, Direktive)?


(1)  UL 2006, L 403, str. 18.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 2. februarja 2018 – Skatteministeriet/KPC Herning

(Zadeva C-71/18)

(2018/C 134/21)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Vestre Landsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Skatteministeriet

Tožena stranka: KPC Herning

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je s členom 135(1)(j) (glej člen 12(1)(a) in (2) v povezavi s členom 135(1)(k) (glej člen 12(1)(b) in (3), Direktive o DDV (1) združljivo to, da država članica v okoliščinah, kot so tiste iz postopka v glavni stvari, dobavo zemljišča, na katerem je v času dobave objekt, obravnava kot prodajo zemljišča za gradnjo, za katero se obračunava davek na dodano vrednost (DDV), kadar je namen strank objekt v celoti ali delno porušiti, da se zagotovi prostor za nov objekt?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, 11.12.2006).


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Visoki upravni sud (Hrvaška) 8. februarja 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Zadeva C-90/18)

(2018/C 134/22)

Jezik postopka: hrvaščina

Predložitveno sodišče

Visoki upravni sud

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Tožena stranka: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbe člena 15(3), drugi pododstavek, PDEU ter člena 4(1) in (2) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331) razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni določbi, ki omogoča, da javnost do informacij o razpolaganju s javnimi sredstvi dostopa brez izjem, čeprav bi bil dostop do teh informacij sicer omejen, ker so poslovna (bančna) tajnost?


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 19. februarja 2018 – SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Zadeva C-129/18)

(2018/C 134/23)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court of the United Kingdom

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: SM

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Intervenientki: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) in Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je otrok, ki je pod stalnim skrbništvom državljana ali državljanov Unije v skladu s „kafala“ ali drugo enakovredno ureditvijo, določeno z zakonodajo otrokove izvorne države, „potomec v ravni črti“ v smislu člena 2, točka 2(c), Direktive 2004/38? (1)?

2.

Ali se druge določbe te direktive, zlasti člena 27 in 35, lahko razlagajo tako, da se takim otrokom vstop zavrne, kadar so žrtve izkoriščanja, zlorabe ali trgovine z ljudmi ali so v nevarnosti, da to postanejo?

3.

Ali ima država članica, preden prizna otroka, ki ni krvni potomec državljana EGP, za potomca v ravni črti na podlagi navedenega člena 2, točka 2(c), pravico preučiti, ali je bil postopek za postavitev otroka pod skrbništvo ali v varstvo tega državljana EGP takšen, da so bile v njem dovolj upoštevane otrokove koristi?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96 EGS (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46).


Splošno sodišče

16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/18


Sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2018 – Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Etui za mobilnik)

(Zadeva T-166/15) (1)

((Model Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Registrirani model Skupnosti, ki ponazarja etui za mobilnik - Razkritje modela - Člen 7(1) Uredbe (ES) št. 6/2002 - Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem))

(2018/C 134/24)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Claus Gramberg (Essen, Nemčija) (zastopnik: sprva S. Kettler, nato F. Klopmeier in G. Becker, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: S. Hanne, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Sorouch Mahdavi Sabet (Pariz, Francija)

Predmet

Tožba zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. januarja 2015 (zadeva R 460/2013-3) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med C. Grambergom in S. Mahdavijem Sabetoma.

Izrek

1.

Odločba tretjega odbora za pritožbe Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 13. januarja 2015 (zadeva R 460/2013-3) se razveljavi.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

EUIPO poleg svojih stroškov nosi stroške Clausa Gramberga, vključno z nujnimi stroški postopka pred odborom za pritožbe EUIPO.


(1)  UL C 198, 15.6.2015.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2018 – Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

(Zadeva T-222/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za razveljavitev - Besedna znamka Evropske unije MAGELLAN - Resna in dejanska uporaba - Dokazno breme - Člena 15 in 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 18 in člen 58(1)(a) Uredbe (EU) št. 2017/1001) - Postopkovna nepravilnost, ki jo je storil oddelek za izbris - Obveznost obrazložitve - Člen 75 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94 št.o2017/1001) - Ustni postopek - Člen 77 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 96 Uredbe št. 2017/1001)))

(2018/C 134/25)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, Kalifornija, Združene države) (zastopniki: R. Kunze, G. Würtenberger in T. Wittmann, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: D. Gája in D. Walicka, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Švica) (zastopnika: R. Ingerl in D. Wiedemann, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe EUIPO z dne 3. februarja 2016 (zadevi R 3092/2014-2 in R 3118/2014-2), v zvezi s postopkom za razveljavitev med Hansen Medical in Covidien.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Hansen Medical, Inc. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 270, 25.7.2016.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2018 – CEE Bankwatch Network/Komisija

(Zadeva T-307/16) (1)

((Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Dokumenti v zvezi s sklepom Komisije o odobritvi Euratom posojila v podporo programu za izboljšanje varnosti jedrskih elektrarn v Ukrajini - Delna zavrnitev dostopa - Izjema zaradi varstva javnega interesa, kar zadeva mednarodne odnose - Izjema zaradi varstva poslovnih interesov - Prevladujoč javni interes - Uredba (ES) št. 1367/2006 - Uporaba za dokumente v zvezi s sklepi, sprejetimi v okviru Pogodbe ESAE))

(2018/C 134/26)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: CEE Bankwatch Network (Praga, Češka republika) (zastopnik: C. Kiss, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart in C. Cunniffe, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopniki: sprva M. Holt in D. Robertson, nato S. Brandon, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa C(2016) 2319 final Komisije z dne 15. aprila 2016, s katerim je Komisija na podlagi Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331) zavrnila dostop do več dokumentov v zvezi s Sklepom Komisije C(2013) 3496 final z dne 24. junija 2013 o odobritvi Euratom posojila v podporo programu za izboljšanje varnosti jedrskih elektrarn v Ukrajini.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Podjetje CEE Bankwatch Network nosi poleg svojih stroškov tudi stroške Evropske komisije.

3.

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska nosi svoje stroške.


(1)  UL C 305, 22.8.2016.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/20


Sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2018 – Zink/Komisija

(Zadeva T-338/16 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Osebni prejemki - Izselitveni dodatek - Neplačilo dodatka več let zaradi upravne napake - Člen 90(1) Kadrovskih predpisov - Razumen rok))

(2018/C 134/27)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Richard Zink (Bamako, Mali) (zastopnika: N. de Montigny in J.-N. Louis, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: T. Bohr in F. Simonetti, agenta)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (drugi senat) z dne 11. aprila 2016, Zink/Komisija (F-77/15, EU:F:2016:74), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Sodba Sodišča za uslužbence Evropske unije (drugi senat) z dne 11. aprila 2016, Zink/Komisija (F-77/15) se razveljavi.

2.

Sklep z dne 23. julija 2014 Urada „za vodenje in plačevanje posameznih pravic“ (PMO) Evropske komisije se razglasi za ničnega v delu, v katerem je, v skladu s tem sklepom, Komisija R. Zinku zavrnila plačilo izselitvenega dodatka za obdobje od 1. septembra 2007 do 30. aprila 2009.

3.

Tožba vložena pri Sodišču za uslužbence pod opravilno številko F-77/15 se v preostalem zavrže.

4.

Komisiji se naloži plačilo stroškov v zvezi s pritožbenim postopkom in postopkom na prvi stopnji.


(1)  UL C 305, 22.8.2016.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/21


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 20. februarja 2018 – Iberdrola/Komisija

(Zadeva T-260/15 R)

((Začasna odredba - Državne pomoči - Shema pomoči, določena s špansko davčno zakonodajo - Predlog za odlog izvršitve - Neobstoj nujnosti))

(2018/C 134/28)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Iberdrola, SA (Bilbao, Španija) (zastopnika: J. Ruiz Calzado in J. Domínguez Pérez, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Stromsky in P. Němečková, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi členov 278 in 279 PDEU za odlog izvršitve Sklepa Komisije (EU) 2015/314 z dne 15. oktobra 2014 o državni pomoči SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), ki jo je odobrila Španija – Shema davčne amortizacije finančnega dobrega imena za prevzeme tujih deležev (UL 2015, L 56, str. 38).

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Sklep z dne 24. novembra 2017, Iberdrola/Komisija (T-260/15 R), se razveljavi.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/21


Tožba, vložena 22. novembra 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisija

(Zadeva T-764/17)

(2018/C 134/29)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Španija) (zastopnik: J. Costas Alonso, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Popravek Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 45, str. 14) (popravek v UL 2004, L 226, str. 22), objavljen v  Uradnem listu Evropske unije, L 243, z dne 23. septembra 2017, razglasi za ničen;

Popravek Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 45, str. 14) (popravek v UL 2004, L 226, str. 22), objavljen v  Uradnem listu Evropske unije, L 243, z dne 21. septembra 2017, razglasi za ničen.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe trdi, da:

1.

pritegne pozornost dejstvo, da je Komisija implicitno privolila v to, da države članice v konkretnih primerih, kot so zabojniki z zmrznjenimi ribiškimi proizvodi s poreklom iz Kitajske, različno uporabljajo pravila na področju uvoza živil živalskega izvora;

2.

se glavna težava, ki je bila ugotovljena, nanaša na uvoz živil živalskega izvora in zahtevo po tako imenovanem „dvojnem seznamu“ ladij, ki dostavljajo subjektom v tretjih državah;

3.

sme subjekt, ki je vključen v živilsko podjetje, ki uvaža živila živalskega izvora s poreklom zunaj Evropske unije, uvoziti ribiške proizvode iz tretje države zgolj, če sta ta država, od koder se pošlje proizvod, in subjekt, od katerega izvira proizvod in v katerem je bil ta proizvod pridobljen ali pripravljen, na seznamu.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/22


Tožba, vložena 30. januarja 2018 – Tassi/Sodišče

(Zadeva T-50/18)

(2018/C 134/30)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Smaro Tassi (Berlin, Nemčija) (zastopnik: E. Kleani, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo Sodišča z dne 23. novembra 2017 (referenčna številka 20173192), s katero je bila zavrnjena ponudba tožeče stranka v zvezi z obvestilom glede sklenitve pogodb z zunanjimi prevajalci 2017/S 002-001564 za grški jezik, razglasi za nično.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja, da izpodbijana odločba ni bila sprejeta na podlagi jasnih meril za določitev kakovosti prevoda, ki se zahteva v postopku oddaje javnega naročila, ali kakršnega koli seznama popravkov ali primerjalnega poročila, s katerim bi se lahko utemeljilo, zakaj po mnenju tožene stranke testni prevod tožeče stranke ni dosegel najnižje zahtevane kakovosti. Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da izpodbijana odločba ni bila ustrezno utemeljena in da izbirni postopek ni bil dovolj pregleden.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/22


Tožba, vložena 30. januarja 2018 – Kleani/Sodišče

(Zadeva T-51/18)

(2018/C 134/31)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Efterpi Kleani (Berlin, Nemčija) (zastopnik: S. Tassi, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo Sodišča z dne 23. novembra 2017 (referenčna številka 20172046), s katero je bila zavrnjena ponudba tožeče stranka v zvezi z obvestilom glede sklenitve pogodb z zunanjimi prevajalci 2017/S 002-001564 za grški jezik, razglasi za nično.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja, da izpodbijana odločba ni bila sprejeta na podlagi jasnih meril za določitev kakovosti prevoda, ki se zahteva v postopku oddaje javnega naročila, ali kakršnega koli seznama popravkov ali primerjalnega poročila, s katerim bi se lahko utemeljilo, zakaj po mnenju tožene stranke testni prevod tožeče stranke ni dosegel najnižje zahtevane kakovosti. Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da izpodbijana odločba ni bila ustrezno utemeljena in da izbirni postopek ni bil dovolj pregleden.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/23


Tožba, vložena 5. februarja 2018 – Rodriguez Prieto/Komisija

(Zadeva T-61/18)

(2018/C 134/32)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Luksemburg) (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi in razsodi,

primarno, da je Komisija dolžna povrniti nastalo škodo in se ji zato naloži, da tožeči stranki plača znesek 68 831 EUR iz naslova odškodnine za premoženjsko škodo in znesek 100 000 EUR iz naslova odškodnine za nepremoženjsko škodo,

podredno, da se sklep o zavrnitvi pomoči z dne 28. marca 2017 razglasi za ničen,

da se Komisiji vsekakor naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe primarno navaja, da je Komisija s tem, da ji ni priznala statusa prijavitelja nepravilnosti, nepravilno ravnala, s čimer ji je povzročilo premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo mora povrniti institucija. Tožeča strank podredno navaja, da je institucija kršila člen 24 Kadrovskih predpisov s tem, da je ob koncu kazenskega postopka zavrnila nudenje pomoči iz tega člena.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/23


Tožba, vložena 6. februarja 2018 – Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Zadeva T-63/18)

(2018/C 134/33)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Torro Entertainment (Plovdiv, Bolgarija) (zastopnik: A. Kostov, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: prijava figurativne znamke EU TORRO Grande Meat in Style – zahteva za registracijo št. 14744 452

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 20. decembra 2017 v zadevi R 1776/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je z njo zavrnjena pritožba zoper odločbo odbora za ugovore;

EUIPO in družbi Grupo Osborne S.A. naloži plačilo stroškov družbe „Torro Entertainment“ Ltd. v zvezi s postopkom pred Splošnim sodiščem ter postopkom pritožbe in ugovora.

Navajana tožbena razloga

kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001;

kršitev dolžnosti obrazložitve in skrbnosti.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/24


Tožba, vložena 6. februarja 2018 – Venezuela/Svet

(Zadeva T-65/18)

(2018/C 134/34)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Bolivarska republika Venezuela (zastopnika: F. Di. Gianni in L. Giuliano, odvetnika)

Tožena stranka: Svet

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Uredbo Sveta (EU) 2017/2063 z dne 13. novembra 2017 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli v delu, v katerem se njene določbe nanašajo na tožečo stranko, razglasi za nično; in

naloži Svetu plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: Svet je kršil pravico tožeče stranke do izjave s tem, da je sprejel omejevalne ukrepe, ne da bi predhodno obvestil tožečo stranko o svoji nameri in ne da bi poslušal stališče tožeče stranke o dejstvih, ki naj bi upravičevala omejevalne ukrepe.

2.

Drugi tožbeni razlog: Svet je kršil obveznost obrazložitve in ni predložil zadostnih dokazov za sprejetje omejevalnih ukrepov.

3.

Tretji tožbeni razlog: Svet je storil očitno napako pri presoji glede dejstev, na katerih temeljijo omejevalni ukrepi.

4.

Četrti tožbeni razlog: omejevalni ukrepi so v skladu z običajnim mednarodnim pravom nezakoniti protiukrepi.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/25


Tožba, vložena 29. januarja 2018 – Tsapakidou/Sodišče

(Zadeva T-66/18)

(2018/C 134/35)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Argyro Tsapakidou (Berlin, Nemčija) (zastopnik: E. Kleani, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo Sodišča z dne 23. novembra 2017 (referenčna številka 20173939), s katero je bila zavrnjena ponudba tožeče stranka v zvezi z obvestilom glede sklenitve pogodb z zunanjimi prevajalci 2017/S 002-001564 za grški jezik, razglasi za nično in

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja, da izpodbijana odločba krši temeljna načela prava EU, v skladu s katerimi morajo biti upravni akti dovolj obrazloženi in morajo vsebovati načela, na katerih temeljijo. Ti merili nista izpolnjeni. Tožeča stranka zlasti trdi, da je bila utemeljitev, ki jo je podala tožena stranka, nezadostna glede na člen 4(3)(1) razpisne dokumentacije. Poleg tega tožeči stranki informacije, ki so ji bile dane, niso omogočile, da bi presodila veljavnost rezultatov zadevnega testnega prevoda. Ni imela dovolj informacij glede smernic za ocenjevanje in meril, na podlagi katerih je bila izpodbijana odločba sprejeta.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/25


Tožba, vložena 9. februarja 2018 – CN/Parlament

(Zadeva T-76/18)

(2018/C 134/36)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CN (zastopnika: C. Bernard-Glanz in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna;

toženi stranki naloži, da predloži ugotovitve odbora APA, zapisnike zaslišanja prič, ki ga je opravil odbor APA, in spis, ki je bil poslan predsedniku Evropskega parlamenta na podlagi člena 10 notranjih predpisov odbora APA;

izpodbijano odločbo in po potrebi odločbo o zavrnitvi pritožbe razglasi za nični;

toženi strani naloži plačilo 68 500 EUR odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina), člena 25 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi) ter obveznosti obrazložitve, načela dobrega upravljanja, pravice do izjave, pravice do obrambe in dolžnosti skrbnega ravnanja, ki naj bi jih vsebovala izpodbijana odločba v obravnavani zadevi, in sicer odločba Evropskega parlamenta o zavrnitvi prošnje tožeče stranke za pomoč.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na očitno napako pri presoji, kršitev člena 31 Listine, člena 12a Kadrovskih predpisov, člena 24 Kadrovskih predpisov in dolžnosti skrbnega ravnanja.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/26


Tožba, vložena 12. februarja 2018 – VE/ESMA

(Zadeva T-77/18)

(2018/C 134/37)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: VE (zastopnici: L. Levi in N. Flandin, odvetnici)

Tožena stranka: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je ta tožba dopustna in utemeljena;

ocenjevalno poročilo glede tožeče stranke za leto 2016 razglasi za nično v delu, v katerem je bila delovna uspešnost tožeče stranke ocenjena za „nezadovoljivo“;

hkrati, če je potrebno, za nično razglasi odločbo ESMA z dne 6. novembra 2017, s katero je bila pritožba tožeče stranke zavrnjena;

naloži odškodnino za moralno škodo, ki je nastala tožeči stranki, ex aequo et bono ocenjeno na 10 000 EUR; in

naloži plačilo vseh stroškov, ki so njenim zastopnikom nastali s to tožbo.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri razloge.

1.

S prvim tožbenim razlogom zatrjuje nezakonitost, do katere naj bi prišlo, ker je ESMA sprejel navodila za ocenjevanje, ne da bi jih prej posredoval Odboru uslužbencev v skladu s členom 110 Kadrovskih predpisov.

2.

Z drugim tožbenim razlogom zatrjuje kršitev člena 43(1) Kadrovskih predpisov in navodil za ocenjevanje, saj naj bi tožena stranka storila več očitnih napak pri presoji:

očitne napake pri presoji glede glavnih nalog tožeče stranke, kar zadeva merila „učinkovitost“, „sposobnosti“ in „ravnanje“; in

napake pri presoji, ki jih je tožena stranka storila v zvezi z drugimi nalogami tožeče stranke.

3.

S tretjim tožbenim razlogom zatrjuje kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja in dobrega upravljanja, kar zadeva zdravstvene težave tožeče stranke, odsotnost navodil tožeči stranki, neugodne delovne pogoje in odsotnost ustreznih izobraževanj.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/27


Tožba, vložena 9. februarja 2018 – Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET)

(Zadeva T-79/18)

(2018/C 134/38)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Arif Oliver Bekat (Esslingen, Nemčija) (zastopnik: P. Kohl, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Borbet GmbH (Hallenberg, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: Anmeldung der Unionsbildmarke ARBET – Anmeldung Nr. 14 320 915

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. decembra 2017 v zadevi R 1117/2017-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj se:

izpodbijana odločba intervenientke z dne 26. maja 2017 zoper odločbo oddelka za ugovore z dne 30. marca 2017 razveljavi;

stroški postopka vključno s stroški, nastalimi med postopkom s pritožbo, naložijo intervenientki.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/27


Tožba, vložena 13. februarja 2018 – Husky CZ/EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

(Zadeva T-82/18)

(2018/C 134/39)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Husky CZ s.r.o. (Praga, Češka republika) (zastopnik: L. Lorenc, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije HUSKY modre, črne in bele barve – Zahteva za registracijo št. 4 442 431

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 18. januarja 2018 v zadevi R 812/2017-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Odbor za pritožbe ni ustrezno upošteval trditev in dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, in je zato napačno preučil, na katerih prejšnjih pravicah je temeljil ugovor.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/28


Tožba, vložena 9. februarja 2018 – CH/Parlament

(Zadeva T-83/18)

(2018/C 134/40)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CH (zastopnika: C. Bernard-Glanz in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

to tožbo razglasi za dopustno;

toženi stranki naloži, naj predloži ugotovitve Odbora akreditiranih parlamentarnih pomočnikov (v nadaljevanju: APA), zapisnik o zaslišanjih prič, ki jih je zaslišal Odbor APA, in spis, ki je bil predložen Predsedniku Evropskega parlamenta na podlagi člena 10 notranjih predpisov Odbora APA;

razglasi za nično izpodbijano odločbo, in če je potrebno, odločbo o zavrnitvi pritožbe;

toženi stranki naloži plačilo 68 500 EUR kot odškodnino za različne nepremoženjske škode, ki so nastale tožeči stranki;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina), člena 25 Kadrovskih predpisov uradnikov Evropske unije (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi) ter obveznosti obrazložitve, načela dobrega upravljanja, pravice do izjave, pravice do obrambe in dolžnosti skrbnega ravnanja, ki naj bi jih vsebovala izpodbijana odločba v tem primeru, in sicer odločba Evropskega parlamenta, s katero je bila tožeči stranki zavrnjena prošnja za pomoč.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na očitno napako pri presoji, kršitev člena 31 Listine, člena 12a Kadrovskih predpisov, člena 24 Kadrovskih predpisov in dolžnosti skrbnega ravnanja.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/29


Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

(Zadeva T-88/18)

(2018/C 134/41)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italija) (zastopnik: G. Medri, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije ARMONIE – Zahteva za registracijo št. 16 430 068

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. decembra 2017 v zadevi R 2063/2017-5

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 2017/1001.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/29


Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Zadeva T-89/18)

(2018/C 134/42)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Ramón Guiral Broto (Marbella, Španija) (zastopnik: J. de Castro Hermida, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Café del Sol“ – znamka Evropske unije št. 6 105 985

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 4. decembra 2017 v zadevi R 1095/2017-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi in ugotovi, da je ugovor, ki temelji na prednostni znamki, katere imetnik je vlagatelj ugovora Ramón Guiral Broto, in sicer španski znamki št. 2348110, za razred 42 Nicejske klasifikacije, utemeljen;

potrdi odločbo oddelka za ugovore o zavrnitvi prijave znamke Evropske unije št. 6105985 CAFÉ DEL SOL za „nudenje hrane in pijače, začasno nastanitev in catering“ iz razreda 43 Nicejske klasifikacije, ki jo je vložila nemška družba Gastro & Soul GmbH, ker obstaja verjetnost zmede za potrošnika, ki naj bi izhajala iz soobstoja nasprotujočih si znamk, ker med njima obstaja podobnost v poimenovanju in uporabi; če pa Splošno sodišče za to ni pristojno, naj zadevo vrne v ponovno odločanje odboru za pritožbe pri Uradu za intelektualno lastnino ter naloži, da je treba ugovor šteti za utemeljen;

podredno, razveljavi izpodbijano odločbo, ker gre za nedoslednost, kršitev njenih pravic do obrambe in poseg v pravno varnost, saj ji je bila v okviru pritožbe R 1095/2017-4 izrecno zavrnjena možnost predložiti popolni prevod prednostne znamke, na kateri je temeljil ugovor, zaradi česar je kršen eden od temeljnih ciljev vrnitve v ponovno odločanje odborom za pritožbe pri EUIPO, o katerem je odločilo Splošno sodišče s sodbo z dne 13. decembra 2016 (T-548/15), ter da se zadeva vrne v ponovno odločanje odboru za pritožbe pri EUIPO, da bi se to napako popravilo in da bi se torej odločilo o sporu.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/30


Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Zadeva T-90/18)

(2018/C 134/43)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Ramón Guiral Broto (Marbella, Španija) (zastopnik: J. de Castro Hermida, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije Café del Sol – znamka Evropske unije št. 6 104 608

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 4. decembra 2017 v zadevi R 1096/2017-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi in ugotovi, da je ugovor, ki temelji na prednostni znamki, katere imetnik je vlagatelj ugovora Ramón Guiral Broto, in sicer španski znamki št. 2348110, za razred 42 Nicejske klasifikacije, utemeljen;

potrdi odločbo oddelka za ugovore o zavrnitvi prijave znamke Evropske unije št. 6105985 CAFÉ DEL SOL za „nudenje hrane in pijače, začasno nastanitev in catering“ iz razreda 43 Nicejske klasifikacije, ki jo je vložila nemška družba Gastro & Soul GmbH, ker obstaja verjetnost zmede za potrošnika, ki naj bi izhajala iz soobstoja nasprotujočih si znamk, ker med njima obstaja podobnost v poimenovanju in uporabi; če pa Splošno sodišče za to ni pristojno, naj zadevo vrne v ponovno odločanje odboru za pritožbe pri Uradu za intelektualno lastnino ter naloži, da je treba ugovor šteti za utemeljen;

podredno, razveljavi izpodbijano odločbo, ker gre za nedoslednost, kršitev njenih pravic do obrambe in poseg v pravno varnost, saj ji je bila v okviru pritožbe R 1095/2017-4 izrecno zavrnjena možnost predložiti popolni prevod prednostne znamke, na kateri je temeljil ugovor, zaradi česar je kršen eden od temeljnih ciljev vrnitve v ponovno odločanje odborom za pritožbe pri EUIPO, o katerem je odločilo Splošno sodišče s sodbo z dne 13. decembra 2016 (T-548/15), ter da se zadeva vrne v ponovno odločanje odboru za pritožbe pri EUIPO, da bi se to napako popravilo in da bi se torej odločilo o sporu.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/31


Tožba, vložena 16. februarja 2018 – Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

(Zadeva T-91/18)

(2018/C 134/44)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Equity Cheque Capital Corporation (Victoria, Kanada) (zastopniki: I. Berkeley, barrister, P. Wheeler in C. Rani, solicitors)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: prijava figurativne znamke EU „DIAMOND CARD“ – zahteva za registracijo št. 15775 422

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. decembra 2017 v zadevi R 1544/2017-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/32


Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

(Zadeva T-94/18)

(2018/C 134/45)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Nemčija) (zastopnika: N. Weber in L. Thiel, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Evropske unije fit+fun – prijava št. 15 996 432

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. decembra 2017 v zadevi R 847/2017-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/32


Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Cabell/EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

(Zadeva T-96/18)

(2018/C 134/46)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Robert W. Cabell (Renton, Washington, Združene države) (zastopnik: K. Bröcker, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Zorro Productions, Inc. (Berkeley, Kalifornija, Združene države)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Unije ZORRO – znamka Unije št. 5 399 787

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora EUIPO za pritožbe z dne 19. decembra 2017 v zadevi R 1637/2015-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

ugodi predlogu za razglasitev delne ničnosti registracije znamke Unije št. 5399 787 za vse izpodbijane proizvode in storitve;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 2017/1001 v povezavi z njenim členom 59(1)(a).


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/33


Tožba, vložena 16. februarja 2018 – DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

(Zadeva T-97/18)

(2018/C 134/47)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: DeepMind Technologies Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert in G. Lodge, solicitors)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka EU „STREAMS“ – zahteva za registracijo št. 15166 176

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 27. novembra 2017 v zadevi R 35/2017-1

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo spremeni, ker je z njo kršen člen 7 Uredbe št. 2017/1001, podredno;

izpodbijano odločbo razveljavi na isti podlagi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7 Uredbe št. 2017/1001.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/33


Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

(Zadeva T-98/18)

(2018/C 134/48)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Nemčija) (zastopnika: N. Weber in L. Thiel, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: zahteva za registracijo besedne znamke Evropske unije MULTIFIT – prijava št. 15 996 291

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe EUIPO z dne 15. novembra 2017 v zadevi R 846/2017-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/34


Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Stamatopoulos/ENISA

(Zadeva T-99/18)

(2018/C 134/49)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Grigorios Stamatopoulos (Atene, Grčija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo kadrovske službe ENISA z dne 25. julija 2017, s katero je bila zavrnjena prijava tožeče stranke za delovno mesto vodje enote za finance in javna naročila pri ENISA, ki je bilo objavljeno v razpisu prostega delovnega mesta „ENISA-TA16-AD-2017-03“, razglasi za nično, pri čemer naj navedena agencija oceno prijave tožeče stranke transparentno ponovi;

toženi stranki naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo tožeči stranki, ki jo je ta utrpela zaradi nezakonitosti izpodbijanega akta, v višini najmanj pet tisoč (5 000) EUR, in

toženi stranki naloži plačilo svojih stroškov in stroškov tožeče stranke v tem postopku.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Tožeča stranka s prvim tožbenim razlogom trdi, da izpodbijani akt krši dolžnost obrazložitve, ki jo ima tožena stranka, saj zavrnitev prijave ni zadostno obrazložena. Čeprav je ENISA tožeči stranki posredovala njen rezultat za vsako izbirno merilo in njen skupni rezultat, je ocena vseh kandidatov temeljila na primerjavi, tako da so točke, dodeljene vsakemu kandidatu, izhajale iz take primerjalne analize. Tožeča stranka tako trdi, da glede na to, da ENISA s tem, da ji ni posredovala posamičnih razlogov za točke, ki so ji bile dodeljene na podlagi vsakega merila, vključno s primerjalnimi prednostmi uspešnih kandidatov, ki so napredovali v naslednjo fazo intervjujev in testov, ni navedla zadostne obrazložitve, ki bi tožeči stranki omogočila oceno, ali je akt, ki je zanjo neugoden, utemeljen in ali je primerno začeti postopek pred Splošnim sodiščem, Splošnemu sodišču pa presojo zakonitosti tega akta.

2.

Tožeča stranka z drugim tožbenim razlogom trdi, da je bila pri oceni njenih sposobnosti, ki jo je opravila izbirna komisija, storjena očitna napaka pri presoji, zlasti pri oceni teh izbirnih meril: „zelo dobre organizacijske sposobnosti, natančnost ter sposobnost analiziranja, združevanja in povzemanja zapletenih finančnih informacij“; „odlične pogajalske sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov“; „jasna sposobnost upravljanja z ljudmi in konflikti“; „dobre ustne in pisne komunikacijske sposobnosti v angleščini“; ter „sposobnost ohranjanja učinkovitost ob veliki količini dela in trajnega spoštovanja rokov, ne glede na spremembe delovnega okolja“.

3.

Tožeča stranka s tretjim tožbenim razlogom zatrjuje, da izpodbijani akt krši načelo enakega obravnavanja in transparentnosti. Izbirna komisija je prag za napredovanje kandidatov v naslednji krog intervjujev in testov namreč določila arbitražno in nezakonito. Tožeča stranka trdi, da razpis prostega delovnega mesta ni vseboval nobenega pogoja glede tega, kdaj bo določen prag in katero merilo bo izbirna komisija upoštevala pri njegovi določitvi. Izbirna komisija tako ni nikoli predložila nobene obrazložitve glede tega, kako je določila višino praga, in je ta prag kandidatom posredovala šele po izvedbi ocene.

4.

Nazadnje, tožeča stranka glede na navedene nezakonitosti zahteva odškodnino za nematerialno škodo, ki jo je utrpela zaradi sodelovanja pri izkrivljenem in nezakonitem postopku ter zaradi nezadostne obrazložitve njene zavrnitve, kar je mogoče razumeti zgolj kot popolno nespoštovanje nje in njene pravice do pravičnega upravnega postopka.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/35


Tožba, vložena 19. februarja 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

(Zadeva T-102/18)

(2018/C 134/50)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Martin Knauf (Berlin, Nemčija) (zastopnik: H. Jaeger, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Evropske unije „upgrade your personality“ – prijava št. 15 750 029

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 18. decembra 2017 v zadevi R 1011/2017-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

besedno znamko Evropske unije „upgrade your personality“ registrira za te proizvode iz razredov 9 in 28:

razred 9 – računalniški programi (posneti); računalniški programi (naložljiva programska oprema); posneti računalniški programi; naložljivi računalniški programi; programska oprema; programska oprema za računalniške igre; računalniška programska oprema za video igre; programska oprema za video igre; programi programske opreme za video igre; programska oprema za igre na video napravah; programska oprema za obdelavo podatkov; računalniški programi za obdelavo podatkov; računalniška grafična programska oprema; programska oprema za navidezno resničnost; programska oprema za navidezno resničnost; optični nosilci podatkov s posneto programsko opremo; vnaprej posneti magnetni nosilci podatkov; kasete za video igre; videokasete; videokasete (vnaprej posnete); vnaprej posnete video kasete

razred 28 – konzole za igrice.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/36


Tožba, vložena 19. februarja 2018 – S & V Technologies/EUIPO – Smoothline (Smoothline)

(Zadeva T-103/18)

(2018/C 134/51)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: S & V Technologies GmbH (Hennigsdorf, Nemčija) (zastopnika: T. Schmitz in M. Breuer, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Smoothline AG (Zürich, Švica)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Smoothieline“ – mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 958 169

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. decembra 2017 v zadevi R 115/2017-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 95 Uredbe št. 2017/1001;

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001;

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 2017/1001.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/36


Tožba, vložena 22. februarja 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

(Zadeva T-104/18)

(2018/C 134/52)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Španija) (zastopnika: P. Palacios Pesquera in M. Rius Coma, odvetnika)

Tožena stranka: Izvajalska agencija za raziskave (REA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da so ta tožba in v njej navedeni tožbeni razlogi dopustni;

tožbenim razlogom, navedenim v tej tožbi, ugodi in zato izpodbijani sklep razglasi za ničen ter ugotovi, da ni treba sprejeti nobenega nadaljnjega ukrepa glede vračila zneskov, ki ustrezajo nalogam družbe TECNALIA;

REA naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta tožba je vložena zoper izid kontradiktornega postopka finančne izterjave glede projekta FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH grant agreement. Odločitev, da se odpove sporazum o nepovratnih sredstvih za projekt FoodWatch, je bila sprejeta zaradi domnevne opustitve, in sicer da se tožeče stranke ni obvestilo o tem, da obstaja projekt BreadGuard, ki je po mnenju REA z vidika ciljev, metodologije in pričakovanih rezultatov zelo podoben projektu FoodWatch.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet razlogov.

1.

Prvi razlog: neobrazložitev izpodbijanega sklepa, saj niso bili upoštevani razbremenilni dokazi, na katere se je družba TECNALIA sklicevala med kontradiktornim preiskovalnim postopkom.

2.

Drugi razlog: kršitev vsebine Priloge II k Grant Agreement za projekt FoodWatch, saj tožeči stranki ni bila razkrita identiteta neodvisnih strokovnjakov, ki so potrdili poročila izvedencev, na katerih je temeljil izpodbijani sklep, s čimer je bilo družbi TECNALIA preprečeno njihovo izpodbijanje.

3.

Tretji razlog: kršitev krivdnega načela, saj tožena stranka ni upoštevala stopnje vpletenosti družbe TECNALIA pri storitvi zatrjevanih dejanj.

4.

Četrti razlog: kršitev načela zakonitosti glede na to, da so se projekti pravilno izvajali in da družba TECNALIA ni kršila svojih zavez oziroma jih je izpolnjevala.

5.

Peti razlog: kršitev načela sorazmernosti, saj ni bila upoštevana stopnja krivde posameznih udeležencev pri zatrjevanjih ravnanjih.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/37


Tožba, vložena 22. februarja 2018 – Deray/EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Zadeva T-105/18)

(2018/C 134/53)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: André Deray (Bry-sur-Marne, Francija) (zastopnica: S. Santos Rodríguez, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „LILI LA TIGRESSE“ – zahteva za registracijo št. 015 064 462

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. decembra 2017 v zadevi R 1244/2017-2

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov;

EUIPO in družbi Charles Claire LLP naloži plačilo stroškov, ki so tožeči stranki nastali v upravnem postopku pred EUIPO.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/38


Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

(Zadeva T-107/18)

(2018/C 134/54)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Erkan Aytekin (Ankara, Turčija) (zastopnica: V. Martín Santos, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Dienne Salotti SRL a socio unico (Altamura, Italija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: prijava figurativne znamka Evropske unije Dienne – prijava za registracijo št. 15 080 302

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. decembra 2017 v zadevi R 1444/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

toženi stranki/intervenientu in/ali EUIPO naloži plačilo stroškov, ki so tožeči stranki nastali v zvezi s to tožbo, in vseh postopkovnih stroškov, nastalih zaradi odločb EUIPO.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/39


Sklep Splošnega sodišča z dne 22. februarja 2018 – Francija/Komisija

(Zadeva T-116/07) (1)

(2018/C 134/55)

Jezik postopka: francoščina

Predsednica prvega senata je odredila izbris zadeve.


(1)  UL C 140, 23.6.2007.


16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/39


Sklep Splošnega sodišča z dne 22. februarja 2018 – Alcan France/Komisija

(Zadeva T-288/07) (1)

(2018/C 134/56)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 235, 6.10.2007.