ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 103

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
19. marec 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2018/C 103/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8816 – Goldman Sachs/Centerbridge/Robyg) ( 1 )

1

2018/C 103/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.8752 – CPPIB/BHL/BGL) ( 1 )

1


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2018/C 103/03

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Uredbe Sveta (EU) št. 356/2010 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji

2

2018/C 103/04

Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/231/SZVP, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2018/417, in Uredbe Sveta (EU) št. 356/2010, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/413, o omejitvenih ukrepih proti Somaliji

3

 

Evropska komisija

2018/C 103/05

Menjalni tečaji eura

4

 

Računsko sodišče

2018/C 103/06

Posebno poročilo št. 10/2018 – Shema osnovnega plačila za kmete je operativno na dobri poti, a ima omejen vpliv na poenostavitev, ciljno usmerjanje in konvergenco ravni pomoči

5


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2018/C 103/07

Razpis za zbiranje predlogov v okviru večletnega delovnega programa za dodeljevanje finančne pomoči na področju vseevropske energetske infrastrukture v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020 (Izvedbeni sklep Komisije C(2018) 1615)

6

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2018/C 103/08

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8766 – LKQ/Stahlgruber) ( 1 )

7


 

Popravki

2018/C 103/09

Popravek Razpisa za zbiranje predlogov 2018 – Multiprogrami – Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( UL C 9, 12.1.2018 )

8


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8816 – Goldman Sachs/Centerbridge/Robyg)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 103/01)

Komisija se je 12. marca 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M8816. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/1


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.8752 – CPPIB/BHL/BGL)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 103/02)

Komisija se je 14. marca 2018 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32018M8752. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/2


Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Uredbe Sveta (EU) št. 356/2010 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji

(2018/C 103/03)

Posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (1) obveščamo o naslednjem:

Pravna podlaga za ta postopek obdelave je Uredba Sveta (EU) št. 356/2010 (2).

Upravljavec tega postopka obdelave je Svet Evropske unije, ki ga zastopa generalni direktor GD C (zunanje zadeve, širitev, civilna zaščita) generalnega sekretariata Sveta, oddelek, pristojen za postopek obdelave, pa je enota 1C GD C, katere naslov je:

Svet Evropske unije

Generalni sekretariat

GD C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Namen postopka obdelave je sestaviti in posodabljati seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi, v skladu z Uredbo (EU) št. 356/2010.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so fizične osebe, ki izpolnjujejo merila za uvrstitev na seznam, določena v navedeni uredbi.

Zbrani osebni podatki vključujejo potrebne podatke za pravilno identifikacijo zadevnih oseb in utemeljitev ter katere koli druge podatke v zvezi s tem.

Zbrani osebni podatki se po potrebi lahko sporočijo Evropski službi za zunanje delovanje in Komisiji.

Brez poseganja v omejitve iz člena 20(1)(a) in (d) Uredbe (ES) št. 45/2001 bo na zahtevke za dostop in zahtevke za popravek ali ugovor odgovorjeno v skladu z oddelkom 5 Sklepa Sveta 2004/644/ES (3).

Osebni podatki se bodo hranili pet let od trenutka, ko bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zbrisan s seznama oseb, za katere velja zamrznitev sredstev, ali od trenutka, ko bo veljavnost ukrepa potekla, ali dokler bo trajal sodni postopek, če se je že začel.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.


(1)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(2)  UL L 105, 27.4.2010, str. 1.

(3)  UL L 296, 21.9.2004, str. 16.


19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/3


Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/231/SZVP, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2018/417, in Uredbe Sveta (EU) št. 356/2010, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/413, o omejitvenih ukrepih proti Somaliji

(2018/C 103/04)

Osebe iz Priloge I k Sklepu Sveta 2010/231/SZVP (1), kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2018/417 (2), ter iz Priloge I k Uredbi Sveta (EU) št. 356/2010 (3), kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/413 (4) o omejitvenih ukrepih proti Somaliji, obveščamo o naslednjem:

Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen v skladu z resolucijama Varnostnega sveta Združenih narodov 751 (1992) in 1907 (2009), je dve osebi uvrstil na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi.

Zadevne osebe lahko Odboru Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljenemu z resolucijama Varnostnega sveta Združenih narodov 751 (1992) in 1907 (2009), kadar koli pošljejo zahtevo za ponovno preučitev odločitve o njihovi uvrstitvi na seznam ZN, skupaj z ustreznimi dokazili. Zahtevo je treba poslati na naslov:

Združeni narodi – kontaktna točka za izbris s seznama

Pomožni organi Varnostnega sveta

Soba S-3055 E

New York, NY 10017

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

Podrobnejše informacije so na voljo na: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751

V skladu z odločitvijo ZN je Svet Evropske unije sklenil, da bi bilo treba osebe in subjekt, ki so na seznamu Varnostnega sveta Združenih narodov, uvrstiti na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge I k Sklepu 2010/231/SZVP in Priloge I k Uredbi (EU) št. 356/2010 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji. Razlogi za vključitev teh oseb in subjektov so navedeni v ustreznih rubrikah navedenih prilog.

Zadevne osebe in subjekt obveščamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice ali zadevnih držav članic, kakor je navedeno na spletnih straneh iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 356/2010, zaprosijo za dovoljenje za uporabo zamrznjenih sredstev za osnovne potrebe ali določena plačila (glej člen 5 Uredbe).

Zadevne osebe in subjekt lahko Svetu pošljejo zahtevek za ponovno preučitev odločitve o njihovi uvrstitvi na navedeni seznam, skupaj z dokazili, na naslov:

Svet Evropske unije

Generalni sekretariat

GD C 1C – Oddelek za horizontalna vprašanja

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Zadevne osebe in subjekt obveščamo tudi, da lahko odločitev Sveta izpodbijajo pred Splošnim sodiščem Evropske unije v skladu s pogoji iz drugega odstavka člena 275 ter četrtega in šestega odstavka člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 105, 27.4.2010, str. 17.

(2)  UL L 75, 19.3.2018, str. 25.

(3)  UL L 105, 27.4.2010, str. 1.

(4)  UL L 75, 19.3.2018, str. 1.


Evropska komisija

19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/4


Menjalni tečaji eura (1)

16. marca 2018

(2018/C 103/05)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2301

JPY

japonski jen

130,21

DKK

danska krona

7,4486

GBP

funt šterling

0,88253

SEK

švedska krona

10,0795

CHF

švicarski frank

1,1702

ISK

islandska krona

122,70

NOK

norveška krona

9,4910

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

25,415

HUF

madžarski forint

311,04

PLN

poljski zlot

4,2173

RON

romunski leu

4,6655

TRY

turška lira

4,8147

AUD

avstralski dolar

1,5860

CAD

kanadski dolar

1,6087

HKD

hongkonški dolar

9,6476

NZD

novozelandski dolar

1,7002

SGD

singapurski dolar

1,6182

KRW

južnokorejski won

1 313,43

ZAR

južnoafriški rand

14,6899

CNY

kitajski juan

7,7810

HRK

hrvaška kuna

7,4308

IDR

indonezijska rupija

16 926,64

MYR

malezijski ringit

4,8079

PHP

filipinski peso

63,909

RUB

ruski rubelj

70,8949

THB

tajski bat

38,379

BRL

brazilski real

4,0464

MXN

mehiški peso

23,0385

INR

indijska rupija

79,8670


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


Računsko sodišče

19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/5


Posebno poročilo št. 10/2018

Shema osnovnega plačila za kmete je operativno na dobri poti, a ima omejen vpliv na poenostavitev, ciljno usmerjanje in konvergenco ravni pomoči

(2018/C 103/06)

Evropsko računsko sodišče vas obvešča, da je bilo pravkar objavljeno Posebno poročilo št. 10/2018 – Shema osnovnega plačila za kmete je operativno na dobri poti, a ima omejen vpliv na poenostavitev, ciljno usmerjanje in konvergenco ravni pomoči.

Poročilo lahko preberete na spletni strani Evropskega računskega sodišča http://eca.europa.eu ali si ga z nje prenesete.


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska komisija

19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/6


Razpis za zbiranje predlogov v okviru večletnega delovnega programa za dodeljevanje finančne pomoči na področju vseevropske energetske infrastrukture v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020

(Izvedbeni sklep Komisije C(2018) 1615)

(2018/C 103/07)

Generalni direktorat Evropske komisije za energetiko objavlja razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v večletnem delovnem programu na področju vseevropske energetske infrastrukture v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020.

Predlogi se lahko oddajo za naslednji razpis:

 

CEF-Energy-2018-1

Okvirni razpoložljivi znesek za izbrane predloge v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov je 200 milijonov EUR.

Rok za oddajo predlogov je 26. april 2018.

Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov je na voljo na spletni strani razpisa:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-proposals


POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/7


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8766 – LKQ/Stahlgruber)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 103/08)

1.

Komisija je 9. marca 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

LKQ Corporation („LKQ“, Združene države Amerike),

Stahlgruber GmbH („Stahlgruber“, Nemčija), ki je pod nadzorom podjetja Stahlgruber Otto Gruber AG,

Podjetje LKQ pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem Stahlgruber.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za LKQ: proizvodnja in dobava avtomobilskih rezervnih delov ter grosistična distribucija avtomobilskih rezervnih delov v EGP. LKQ se ukvarja tudi z nekaterimi dejavnostmi na področju maloprodaje avtomobilskih rezervnih delov ter s tem povezane opreme,

—   za Stahlgruber: proizvodnja in dobava avtomobilskih rezervnih delov ter grosistična distribucija avtomobilskih rezervnih delov v EGP.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.8766 – LKQ/Stahlgruber

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).


Popravki

19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/8


Popravek Razpisa za zbiranje predlogov 2018 – Multiprogrami – Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

( Uradni list Evropske unije C 9 z dne 12. januarja 2018 )

(2018/C 103/09)

Stran 33, točka 3 „Časovni razpored“, prvi stavek:

besedilo:

„12. april 2018“

se glasi:

„19. april 2018“.

Stran 33, točka 3, „Časovni razpored“, tabela:

besedilo:

„Rok za oddajo vlog 12.4.2018“

se glasi:

„Rok za oddajo vlog 19.4.2018“.

Stran 43, točka 8.2, „Operativna zmogljivost“, tretji odstavek se črta.

Stran 44, točka 9, „Merila za dodelitev“, predzadnji odstavek, oštevilčen seznam (a), (b) in (c):

besedilo:

„… merili:

(a)

skupni preostali predvideni znesek za tri teme na notranjem trgu se dodeli projektom, usmerjenim v notranji trg, z najvišjo oceno za kakovost ne glede na to, za katero temo so bili prijavljeni;

(b)

isti pristop se uporabi za predloge, ki so usmerjeni v tretje države (teme 4–6);

(c)

če predvideni znesek še vedno ni porabljen, se preostali zneski za notranji trg in tretje države združijo in dodelijo projektom z najvišjim oceno za kakovost ne glede na to, za katero prednostno nalogo in temo so bili prijavljeni.“

se glasi:

„… merilom:

skupni preostali predvideni znesek za vse štiri teme se združi in dodeli projektom z najvišjo oceno za kakovost ne glede na to, za katero temo so bili prijavljeni.“.

Stran 46, točka 11.4, „Oblike financiranja, upravičeni in neupravičeni stroški“, pod „Upravičeni stroški“, prva alinea:

besedilo:

„Upravičeni (neposredni in posredni) stroški so navedeni v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev (glej člen 6.1, 6.2 in 6.3).“

se glasi:

„Upravičeni (neposredni in posredni) stroški so navedeni v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev (glej člen 6.1 in 6.2).“.