ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 72

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
26. februar 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 72/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 72/02

Zadeva C-434/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Mercantil no 3 de Barcelona – Španija) – Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain, SL (Predhodno odločanje — Člen 56 PDEU — Člen 58(1) PDEU — Storitve na področju prevoza — Direktiva 2006/123/ES — Storitve na notranjem trgu — Direktiva 2000/31/ES — Direktiva 98/34/ES — Storitve informacijske družbe — Storitev posredovanja, ki omogoča, da se prek aplikacije za pametni telefon odplačno povezuje nepoklicne voznike, ki uporabljajo svoje lastno vozilo, z osebami, ki iščejo prevoz v mestu — Zahteva za dovoljenje)

2

2018/C 72/03

Zadeva C-521/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. decembra 2017 – Kraljevina Španija/Svet Evropske unije (Ničnostna tožba — Izvedbeni sklep (EU) 2015/1289 — Naložitev globe državi članici v okviru gospodarskega in proračunskega nadzora euroobmočja — Izkrivljanje statističnih podatkov o primanjkljaju zadevne države članice — Sodna pristojnost — Uredba (EU) št. 1173/2011 — Člen 8(1) in (3) — Delegirani sklep 2012/678/EU — Člen 2(1) in (3) ter člen 14(2) — Uredba (ES) št. 479/2009 — Člen 3(1), člen 8(1) ter člena 11 in 11a — Pravica do obrambe — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 41(1) — Pravica do dobrega upravljanja — Členi 121, 126 in 136 PDEU — Protokol št. 12 o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem — Obstoj kršitve — Napačno prikazovanje — Določitev globe — Načelo prepovedi retroaktivnosti kazenskih določb)

3

2018/C 72/04

Zadeva C-664/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation/Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Predhodno odločanje — Okolje — Direktiva 2000/60/ES — Vodna politika Evropske unije — Člena 4(1) in 14(1) — Obveznosti preprečevanja poslabšanja stanja vodnih teles in vzpodbujanja dejavnega vključevanja vseh zainteresiranih strani v izvajanje Direktive — Aarhuška konvencija — Udeležba javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah — Člena 6 ter 9(3) in (4) — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 47 — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Projekt, ki lahko vpliva na stanje voda — Upravni postopek za izdajo dovoljenja — Organizacija za varstvo okolja — Vloga za priznanje položaja stranke v upravnem postopku — Možnost sklicevanja na pravice iz Direktive 2000/60/ES — Izguba položaja stranke v upravnem postopku in pravice do pravnega sredstva v primeru prepoznega sklicevanja na navedene pravice v upravnem postopku)

4

2018/C 72/05

Zadeva C-677/15 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)/European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (Pritožba — Javna naročila storitev — Zagotavljanje zunanjih storitev programskega in projektnega vodenja in tehničnega svetovanja na področju informacijskih tehnologij — Kaskadni postopek — Ponderiranje podmeril znotraj meril za oddajo — Načeli enakih možnosti in preglednosti — Očitne napake pri presoji — Pomanjkljiva obrazložitev — Izguba možnosti — Nepogodbena odgovornost Evropske unije — Odškodninski zahtevek)

5

2018/C 72/06

Združene zadeve od C-66/16 P do C-69/16 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, nekdanja Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P)/Evropska komisida, SES Astra SA (Pritožba — Državne pomoči — Digitalna televizija — Pomoč za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih — Subvencija za operaterje platform digitalne prizemne televizije — Sklep o delni nezdružljivosti ukrepov pomoči z notranjim trgom — Pojem državna pomoč — Prednost — Storitev splošnega gospodarskega pomena — Opredelitev — Polje proste presoje držav članic)

6

2018/C 72/07

Zadeva C-70/16 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal)/Evropska komisija, SES Astra SA (Pritožba — Državne pomoči — Digitalna televizija — Pomoč za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih — Subvencija za operaterje platform digitalne prizemne televizije — Sklep o delni nezdružljivosti ukrepov pomoči z notranjim trgom — Pojem državna pomoč — Prednost — Storitev splošnega gospodarskega pomena — Opredelitev — Polje proste presoje držav članic)

6

2018/C 72/08

Zadeva C-81/16 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Kraljevina Španija/Evropska komisija (Pritožba — Državne pomoči — Digitalna televizija — Pomoč za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih — Subvencija za operaterje platform digitalne prizemne televizije — Sklep o delni nezdružljivosti ukrepov pomoči z notranjim trgom — Pojem državna pomoč — Prednost — Storitev splošnega gospodarskega pomena — Opredelitev — Polje proste presoje držav članic)

7

2018/C 72/09

Zadeva C-102/16: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Belgija) – Vaditrans BVBA/Belgische Staat (Predhodno odločanje — Cestni promet — Čas počitka voznika — Uredba (ES) št. 561/2006 — Člen 8(6) in (8) — Možnost, da se dnevni čas počitka in skrajšani tedenski čas počitka preživi zunaj kraja, kjer je vozilo bazirano, in v vozilu — Izključitev rednega tedenskega časa počitka)

8

2018/C 72/10

Zadeva C-158/16: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no1 de Oviedo – Španija) – Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP — Določba 4 — Načelo prepovedi diskriminacije — Pojem pogoji zaposlitve — Dodelitev upravnega statusa posebnega dopusta — Nacionalna ureditev, ki določa, da se posebni dopust v primeru izvolitve v javno funkcijo dodeli le kariernim uradnikom, nadomestnim uradnikom pa ne)

8

2018/C 72/11

Zadeva C-178/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA/Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Predhodno odločanje — Javna naročila gradenj — Direktiva 2004/18/ES — Člen 45(2) in (3) — Pogoji za izključitev iz sodelovanja pri javnem naročilu — Izjava v zvezi z neobstojem pravnomočnih obsodilnih sodb nekdanjih poslovodij družbe ponudnice — Kaznivo ravnanje nekdanjega poslovodje — Kazenska obsodba — Popolno in dejansko distanciranje ponudnika od te poslovodje — Dokaz — Naročnikova presoja zahtev v zvezi s to obveznostjo)

9

2018/C 72/12

Zadeva C-226/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)/Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Predhodno odločanje — Energija — Plinski sektor — Zanesljivost oskrbe s plinom — Uredba (EU) št. 994/2010 — Obveznost podjetij plinskega gospodarstva, da sprejmejo ukrepe za zagotovitev oskrbe zaščitenih odjemalcev s plinom — Člen 2, drugi odstavek, točka 1 — Pojem zaščiteni odjemalci — Člen 8(2) — Dodatna obveznost — Člen 8(5) — Možnost podjetij plinskega gospodarstva, da svojo obveznost izpolnijo na regionalni ravni ali na ravni Unije — Nacionalna ureditev, ki dobaviteljem plina nalaga dodatno obveznost skladiščenja plina, katere področje uporabe zajema odjemalce, ki niso zaščiteni odjemalci v smislu Uredbe (EU) št. 994/2010 — Obveznost skladiščenja, ki jo je treba vsaj 80 odstotno izvajati na ozemlju zadevne države članice)

10

2018/C 72/13

Zadeva C-255/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Københavns Byret – Danska) – kazenski postopek proti Bentu Falbertu, Poulu Madsenu, JP/Politikens Hus A/S (Predhodno odločanje — Postopek za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov — Nacionalna zakonodaja, ki določa ali uvaja prepoved ponujanja iger na srečo, loterij in stav brez dovoljenja ter uvaja prepoved oglaševanja iger na srečo, loterij in stav brez dovoljenja)

11

2018/C 72/14

Zadeva C-268/16 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Binca Seafoods GmbH/Evropska komisija (Pritožba — Uredba (ES) št. 834/2007 — Pridelava in označevanje ekoloških proizvodov — Uredba (ES) št. 889/2008 — Izvedbena uredba (EU) št. 1358/2014 — Pravni interes — Pojem osebne koristi)

11

2018/C 72/15

Zadeva C-276/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Prequ' Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Predhodno odločanje — Načelo spoštovanja pravice do obrambe — Pravica do izjave — Uredba (EGS) št. 2913/92 — Carinski zakonik Skupnosti — Člen 244 — Izterjava carinskega dolga — Neobstoj predhodnega zaslišanja naslovnika pred sprejetjem dopolnilne odločbe o odmeri davka — Pravica naslovnika doseči zadržanje izvršitve dopolnilne odločbe — Neobstoj samodejnega zadržanja v primeru vložitve upravne pritožbe — Napotilo na pogoje, določene v členu 244 carinskega zakonika)

12

2018/C 72/16

Zadeva C-277/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy – Poljska) – Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Predhodno odločanje — Skupni regulativni okvir za elektronska komunikacijska omrežja in storitve — Direktiva 2002/21/ES — Člena 8 in 16 — Direktiva 2002/19/ES — Člena 8 in 13 — Operater, ki je določen kot operater s pomembno tržno močjo — Nadzor cen — Obveznosti, ki jih naložijo nacionalni regulativni organi — Obveznost stroškovne naravnanosti cen — Določitev cen storitev na raven, ki je nižja od stroškov, ki so nastali zadevnemu operaterju za opravljanje storitev zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 16 — Svoboda gospodarske pobude — Sorazmernost)

13

2018/C 72/17

Zadeva C-291/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona – Španija) – Schweppes SA/Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, nekdanja Carbòniques Montaner (Predhodno odločanje — Približevanje zakonodaj — Znamke — Direktiva 2008/95/ES — Člen 7(1) — Izčrpanje pravic iz znamke — Vzporedne znamke — Prenos znamk za del ozemlja Evropskega gospodarskega prostora (EGP) — Poslovna strategija po prenosu, ki namenoma krepi podobo celostne in enotne znamke — Neodvisni imetniki, ki pa imajo tesne poslovne in gospodarske odnose)

14

2018/C 72/18

Zadeva C-322/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato – Italija) – Global Starnet Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Predhodno odločanje — Svoboda opravljanja storitev, svoboda ustanavljanja, prosti pretok kapitala in svoboda gospodarske pobude — Omejitve — Podelitev novih koncesij za upravljanje iger na srečo na daljavo — Načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj — Sodba ustavnega sodišča — Obveznost ali neobveznost, da nacionalno sodišče zadevo predloži Sodišču)

15

2018/C 72/19

Zadeva C-334/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Albacete – Španija) – José Luís Núñez Torreiro/AIG Europe Limited, Sucursal en España, nekdanja Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Predhodno odločanje — Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil — Direktiva 2009/103/ES — Člen 3, prvi odstavek — Pojem uporaba vozil — Nacionalna ureditev, ki izključuje vožnjo motornih vozil na poteh in površinah, ki niso primerne za promet, razen na tistih, ki sicer niso primerne za to, vendar so v splošni rabi)

15

2018/C 72/20

Zadeva C-364/16 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 20. decembra 2017 – Trioplast Industrier AB/Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Trg industrijskih plastičnih vreč — Uradni opomin, ki ga je Evropska komisija naslovila na tožečo stranko za plačilo zamudnih obresti zneska naložene globe — Ničnostna in odškodninska tožba)

16

2018/C 72/21

Zadeva C-372/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo l’Oberlandesgericht München – Nemčija) – Soha Sahyouni/Raja Mamisch (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Območje svobode, varnosti in pravice — Uredba (EU) št. 1259/2010 — Okrepljeno sodelovanje na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti — Priznanje zasebne razveze zakonske zveze pred verskim sodiščem v tretji državi — Področje uporabe te uredbe)

16

2018/C 72/22

Zadeva C-393/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof – Nemčija) – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, ki jo zastopa Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, nekdanja Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd (Predhodno odločanje — Skupna ureditev kmetijskih trgov — Zaščita označb porekla (ZOP) — Uredba (ES) št. 1234/2007 — Člen 118m(2)(a)(ii), (b) in (c) — Uredba (EU) št. 1308/2013 — Člen 103(2)(a)(ii), (b) in (c) — Področje uporabe — Izkoriščanje ugleda ZOP — Zloraba, posnemanje ali prikazovanje ZOP — Napačna ali zavajajoča označba — ZOP Champagne, uporabljena v imenu živila — Ime Champagner Sorbet — Živilo, ki kot sestavino vsebuje šampanjec — Sestavina, ki živilu daje bistveno značilnost)

17

2018/C 72/23

Združeni zadevi C-397/16 in C-435/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof – Italija, Nemčija) – Acacia Srl, Rolando D’Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16) (Predhodno odločanje — Uredba (ES) št. 6/2002 — Modeli Skupnosti — Člen 110(1) — Neobstoj varstva — Tako imenovana klavzula o popravilih — Pojem sestavni del kompleksnega izdelka — Popravilo kompleksnega izdelka, da bi se obnovil njegov prvotni izgled — Ukrepi, ki jih mora sprejeti uporabnik, da se lahko sklicuje na t. i. klavzulo o popravilih — Avtomobilsko platišče, ki je replika originalnega modela platišča)

18

2018/C 72/24

Zadeva C-419/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Bolzano – Italija) – Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Predhodno odločanje — Svoboda ustanavljanja in prosti pretok delavcev — Člena 45 in 49 PDEU — Vzajemno priznavanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni medicinski izobrazbi — Direktivi 75/363/EGS in 93/16/EGS — Plačilo zdravnikov, ki se izobražujejo za specialiste)

19

2018/C 72/25

Zadeva C-434/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court – Irska) – Peter Nowak/Data Protection Commissioner (Predhodno odločanje — Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov — Direktiva 95/46/ES — Člen 2(a) — Pojem osebni podatki — Pisni odgovori, ki jih je na poklicnem izpitu dal kandidat — Komentarji popravljavca glede teh odgovorov — Člen 12(a) in (b) — Obseg pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa in popravka)

20

2018/C 72/26

Zadeva C-442/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal – Irska) – Florea Gusa/Minister for Social Protection, Irska, Attorney General (Predhodno odločanje — Direktiva 2004/38/ES — Oseba, ki je prenehala biti samozaposlena — Ohranitev statusa samozaposlene osebe — Pravica do prebivanja — Zakonodaja države članice, na podlagi katere je dodelitev dodatka za iskalce zaposlitve pridržana za osebe, ki imajo pravico do prebivanja na ozemlju te države članice)

20

2018/C 72/27

Zadeva C-462/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 90(1) — Znižanje cene v pogojih, ki jih določijo države članice — Znižanje davčne osnove — Načela, opredeljena v sodbi z dne 24. oktobra 1996, Elida Gibbs (C 317/94, EU:C:1996:400) — Popusti, odobreni nosilcem zasebnega zdravstvenega zavarovanja)

21

2018/C 72/28

Zadeva C-467/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Stuttgart – Nemčija) – Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah — Luganska konvencija II — Litispendenca — Pojem sodišče — Poravnalni organ švicarskega prava, zadolžen za poravnalni postopek, ki se opravi pred vsakim pravdnim postopkom)

22

2018/C 72/29

Zadeva C-492/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Törvényszék – Madžarska) – Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Predhodno odločanje — Intelektualna in industrijska lastnina — Patentno pravo — Zdravila za uporabo v humani medicini — Uredba (ES) št. 469/2009 — Člen 18 — Fitofarmacevtska sredstva — Uredba (ES) št. 1610/96 — Člen 17(2) — Dodatni varstveni certifikat — Trajanje — Določitev datuma prenehanja — Učinki sodbe Sodišča — Možnost ali obveznost popravka datuma prenehanja)

22

2018/C 72/30

Zadeva C-500/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člen 135(1)(a) — Oprostitve — Dajatve, pobrane v nasprotju s pravom Unije — Ovire za vračilo preplačila DDV — Člen 4(3) PEU — Načela enakovrednosti, učinkovitosti in lojalnega sodelovanja — Pravice, podeljene posameznikom — Iztek roka za zastaranje davčne obveznosti — Učinki sodbe Sodišča — Načelo pravne varnosti)

23

2018/C 72/31

Združeni zadevi C-504/16 in C-613/16: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Köln – Nemčija) – Deister Holding AG, nekdanja Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16)/ Bundeszentralamt für Steuern (Predhodno odločanje — Neposredni davki — Svoboda ustanavljanja — Direktiva 90/435/EGS — Člen 1(2) — Člen 5 — Matična družba — Holding — Odtegljaj davka pri viru od dobička, ki se razdeli matični holdinški družbi nerezidentki — Oprostitev — Davčna utaja, izogibanje in zloraba na davčnem področju — Domneva)

24

2018/C 72/32

Zadeva C-516/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht – Avstrija) – Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen/Agrarmarkt Austria (Predhodno odločanje — Kmetijstvo — Skupna ureditev trgov — Operativni program v sektorju sadja in zelenjave — Uredba (ES) št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 361/2008 — Členi 103b, 103d in 103 g — Finančna pomoč Evropske unije — Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 — Člen 60 in Priloga IX, točka 23 — Naložbe, ki se izvajajo na posameznih kmetijskih gospodarstvih in/ali v prostorih organizacije proizvajalcev — Pojem — Zaupanje v pravo — Pravna varnost)

24

2018/C 72/33

Zadeva C-529/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht München – Nemčija) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München (Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa — Carinski zakonik — Člen 29 — Določitev carinske vrednosti — Čezmejne transakcije med povezanimi družbami — Vnaprejšnji cenovni sporazum — Dogovorjena transferna cena, ki sestoji iz prvotno zaračunanega zneska in pavšalne uskladitve po izteku obračunskega obdobja)

25

2018/C 72/34

Zadeva C-649/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo l’Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Peter Valach in drugi/Waldviertler Sparkasse Bank AG in drugi. (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (EU) št. 1215/2012 — Področje uporabe — Tožba za ugotovitev deliktne odgovornosti proti članom upniškega odbora, ki so zavrnili sanacijski načrt v postopku zaradi insolventnosti)

26

2018/C 72/35

Zadeva C-571/17 PPU: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 22. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Amsterdam – Nizozemska) – Izvršitev evropskega naloga za prijetje, izdanega za Sameta Ardica (Predhodno odločanje — Nujni postopek predhodnega odločanja — Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Evropski nalog za prijetje — Okvirni sklep 2002/584/PNZ — Postopki predaje med državami članicami — Pogoji izvršitve — Razlogi za fakultativno neizvršitev — Člen 4a(1), ki izhaja iz Okvirnega sklepa 2009/299/PNZ — Nalog, izdan za izvršitev prostostne kazni — Pojem sojenje, ki se je zaključilo z odločbo — Obseg — Oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na prostostno kazen v postopku, ki je potekal v njeni navzočnosti — Kazen, katere izvršitev je bila pozneje delno odložena pod določenimi pogoji — Poznejši postopek, v katerem je bila pogojna odložitev izvršitve preklicana zaradi nespoštovanja teh pogojev — Postopek preklica, ki je potekal v odsotnosti zadevne osebe)

27

2018/C 72/36

Zadeva C-648/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 20. novembra 2017 – Balcia Insurance SE

27

2018/C 72/37

Zadeva C-696/17 P: Pritožba, ki jo je Alex SCI vložila 8. decembra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 10. oktobra 2017 v zadevi T-841/16, Alex/Komisija

28

2018/C 72/38

Zadeva C-14/18 P: Pritožba, ki jo je Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. vložila 5. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 14. novembra 2017 v zadevi T-831/14, Alfamicro/Komisija

29

 

Splošno sodišče

2018/C 72/39

Zadeva T-76/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. januarja 2018 – Kenup Foundation in drugi/Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (Raziskave in tehnološki razvoj — EIT — Okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 — Razpis za imenovanje skupnosti znanja in inovacij — Zavrnitev ponudbe tožečih strank — Uredba (ES) št. 294/2008 — Uredba (EU) št. 1290/2013 — Protipraven prenos pristojnosti)

31

2018/C 72/40

Zadeva T-747/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januar 2018 – EDF/Komisija (Državne pomoči — Pomoči, ki so jih francoski organi odobrili družbi EDF — Prerazvrstitev v kapital v okviru računovodskih rezervacij, ustvarjenih z oprostitvijo davka za prenovo omrežja za splošno oskrbo — Odločba, s katero je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom — Pravnomočnost — Merilo zasebnega investitorja)

32

2018/C 72/41

Zadeva T-68/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2018 – Deichmann/EUIPO – Munich (upodobitev križa na stranskem delu športnega čevlja) (Znamka Evropske unije — Postopek za razveljavitev — Figurativna znamka Evropske unije, ki upodablja križ na stranskem delu športnega čevlja — Pozicijska znamka — Resna in dejanska uporaba znamke — Člen 15(1) in člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 18(1) in člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001))

32

2018/C 72/42

Zadeva T-204/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2018 – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METABOX) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije METABOX — Prejšnji besedna znamka Evropske unije in nacionalna besedna znamka META4 ter prejšnji figurativna znamka Evropske unije in nacionalna figurativna znamka meta4 — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1(b) Uredbe (ES)št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Podobnost znakov — Verjetnost zmede)

33

2018/C 72/43

Zadeva T-273/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januar 2018 – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije METAPORN — Prejšnji besedni znamki Evropske unije in prejšnji nacionalni besedni znamki META4 in prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka meta4 — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Podobnost storitev — Pojem komplementarnih storitev — Podobnost znakov — Verjetnost zmede)

34

2018/C 72/44

Zadeva T-398/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2018 – Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije COFFEE ROCKS — Prejšnje figurativne znamke Evropske unije STARBUCKS COFFEE — Relativni razlog za zavrnitev — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001))

34

2018/C 72/45

Zadeva T-630/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2018 – Dehtochema Bitumat/ECHA (REACH — Pristojbina za registracijo snovi — Znižanje za MSP — Priporočilo 2003/361/ES — Pojem povezanega podjetja — Predložitev nepravilne navedbe velikosti podjetja — Znižanje zneska ustrezne upravne takse za 50 % — Pristojnost ECHA — Prenehanje proizvodnje snovi)

35

2018/C 72/46

Zadeva T-804/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. januarja 2018 – LG Electronics/EUIPO (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije Dual Edge — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 2017/1001])

36

2018/C 72/47

Zadeva T-231/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2018 – SE/Svet (Javni uslužbenci — Uradniki — Osebni prejemki — Družinski dodatki — Člen 2(2), tretji pododstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom — Pojem vzdrževan otrok — Pojem otrok, ki ga mora uradnik vzdrževati po sodbi, ki temelji na zakonodaji države članice o varstvu mladoletnikov — Zavrnitev priznanja statusa vzdrževanega otroka vnukinji uradnika)

36

2018/C 72/48

Zadeva T-809/17: Tožba, vložena 7. decembra 2017 – Intercontact Budapest/CdT

37

2018/C 72/49

Zadeva T-816/17: Tožba, vložena 14. decembra 2017 – Luksemburg/Komisija

38

2018/C 72/50

Zadeva T-819/17: Tožba, vložena 18. decembra 2017 – Sierra/EUIPO

39

2018/C 72/51

Zadeva T-823/17: Tožba, vložena 20. decembra 2017 – Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Zadeva T-834/17: Tožba, vložena 29. decembra 2017 – United Parcel Service/Komisija

41

2018/C 72/53

Zadeva T-835/17: Tožba, vložena 29. decembra 2017 – Eurofer/Komisija

42

2018/C 72/54

Zadeva T-837/17: Tožba, vložena 28. decembra 2017 – Negru/EUIPO – Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Zadeva T-3/18: Tožba, vložena 9. januarja 2018 – Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Zadeva T-4/18: Tožba, vložena 9. januarja 2018 – Holzer y Cia/EUIPO – Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Zadeva T-5/18: Tožba, vložena 3. januarja 2018 – Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Zadeva T-6/18: Tožba, vložena 2. januarja 2018 – Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Zadeva T-7/18: Tožba, vložena 8. januarja 2018 – inforsacom Informationssysteme/EUIPO (Busines and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Zadeva T-9/18: Tožba, vložena 8. januarja 2018 – Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Zadeva T-12/18: Tožba, vložena 11. januarja 2018 – Zweirad-Center Stadler/EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

47


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2018/C 072/01)

Zadnja objava

UL C 63, 19.2.2018

Prejšnje objave

UL C 52, 12.2.2018

UL C 42, 5.2.2018

UL C 32, 29.1.2018

UL C 22, 22.1.2018

UL C 13, 15.1.2018

UL C 5, 8.1.2018

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/2


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Mercantil no 3 de Barcelona – Španija) – Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain, SL

(Zadeva C-434/15) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 56 PDEU - Člen 58(1) PDEU - Storitve na področju prevoza - Direktiva 2006/123/ES - Storitve na notranjem trgu - Direktiva 2000/31/ES - Direktiva 98/34/ES - Storitve informacijske družbe - Storitev posredovanja, ki omogoča, da se prek aplikacije za pametni telefon odplačno povezuje nepoklicne voznike, ki uporabljajo svoje lastno vozilo, z osebami, ki iščejo prevoz v mestu - Zahteva za dovoljenje))

(2018/C 072/02)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Asociación Profesional Elite Taxi

Tožena stranka: Uber Systems Spain, SL

Izrek

Člen 56 PDEU v povezavi s členom 58(1) PDEU, členom 2(2)(d) Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu in členom 1, točka 2, Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe, kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998, na katerega napotuje člen 2(a) Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju), je treba razlagati tako, da je storitev posredovanja, kot je ta v postopku v glavni stvari in katere cilj je prek aplikacije za pametni telefon odplačno povezovati nepoklicne voznike, ki uporabljajo svoje lastno vozilo, z osebami, ki iščejo prevoz v mestu, treba šteti za neločljivo povezano s storitvijo prevoza in jo torej opredeliti za „prevozno storitev“ v smislu členu 58(1) PDEU. Tako storitev je zato treba izključiti s področja uporabe člena 56 PDEU, Direktive 2006/123 in Direktive 2000/31.


(1)  UL C 363, 3.11.2015.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/3


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. decembra 2017 – Kraljevina Španija/Svet Evropske unije

(Zadeva C-521/15) (1)

((Ničnostna tožba - Izvedbeni sklep (EU) 2015/1289 - Naložitev globe državi članici v okviru gospodarskega in proračunskega nadzora euroobmočja - Izkrivljanje statističnih podatkov o primanjkljaju zadevne države članice - Sodna pristojnost - Uredba (EU) št. 1173/2011 - Člen 8(1) in (3) - Delegirani sklep 2012/678/EU - Člen 2(1) in (3) ter člen 14(2) - Uredba (ES) št. 479/2009 - Člen 3(1), člen 8(1) ter člena 11 in 11a - Pravica do obrambe - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Člen 41(1) - Pravica do dobrega upravljanja - Členi 121, 126 in 136 PDEU - Protokol št. 12 o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem - Obstoj kršitve - Napačno prikazovanje - Določitev globe - Načelo prepovedi retroaktivnosti kazenskih določb))

(2018/C 072/03)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopniki: A. Gavela Llopis, A. Rubio González in M. A. Sampol Pucurull, agenti)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: E. Dumitriu-Segnana, A. F. Jensen in A. de Gregorio Merino, agenti)

Intervenient v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopniki: J. Baquero Cruz, J.-P. Keppenne, M. Clausen in F. Simonetti, agenti)

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Kraljevina Španija poleg svojih stroškov nosi stroške Sveta Evropske unije.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 406, 7.12.2015.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/4


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation/Bezirkshauptmannschaft Gmünd

(Zadeva C-664/15) (1)

((Predhodno odločanje - Okolje - Direktiva 2000/60/ES - Vodna politika Evropske unije - Člena 4(1) in 14(1) - Obveznosti preprečevanja poslabšanja stanja vodnih teles in vzpodbujanja dejavnega vključevanja vseh zainteresiranih strani v izvajanje Direktive - Aarhuška konvencija - Udeležba javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Člena 6 ter 9(3) in (4) - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Člen 47 - Pravica do učinkovitega sodnega varstva - Projekt, ki lahko vpliva na stanje voda - Upravni postopek za izdajo dovoljenja - Organizacija za varstvo okolja - Vloga za priznanje položaja stranke v upravnem postopku - Možnost sklicevanja na pravice iz Direktive 2000/60/ES - Izguba položaja stranke v upravnem postopku in pravice do pravnega sredstva v primeru prepoznega sklicevanja na navedene pravice v upravnem postopku))

(2018/C 072/04)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj revizije: Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation

Nasprotna stranka v revizijskem postopku: Bezirkshauptmannschaft Gmünd

Izrek

1.

Člen 9(3) Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, ki je bila sklenjena 25. junija 1998 v Aarhusu in odobrena v imenu Evropske Skupnosti s Sklepom Sveta 2005/370/ES z dne 17. februarja 2005, v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da mora imeti zakonito ustanovljena organizacija za varstvo okolja, ki deluje v skladu z zahtevami nacionalnega prava, možnost pred sodiščem izpodbijati odločbo o izdaji dovoljenja za projekt, ki bi bil lahko v nasprotju z obveznostjo preprečevanja poslabšanja stanja vodnih teles, kot je določena v členu 4 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike.

2.

Določbe člena 9(3) te konvencije, odobrene s Sklepom 2005/370, v povezavi s členom 47 Listine o temeljnih pravicah in členom 14(1) Direktive 2000/60 je treba razlagati tako, da nasprotujejo nacionalnemu postopkovnemu pravu, ki v položaju, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, organizacijam za varstvo okolja ne priznava pravice do sodelovanja – kot stranka v postopku – v postopku izdaje dovoljenja, s katerim se izvaja Direktiva 2000/60, in ki pravico do pravnega sredstva za izpodbijanje odločb, izdanih v takem postopku, omejuje samo na osebe, ki imajo tak položaj.

3.

S pridržkom tega, da predložitveno sodišče preveri upoštevne dejanske elemente in upoštevno nacionalno pravo, je treba člen 9(3) in (4) navedene konvencije, odobrene s Sklepom 2005/370, v povezavi s členom 47 Listine o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotuje temu, da v položaju, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, za organizacijo za varstvo okolja velja pravilo nacionalnega postopkovnega prava o prekluziji, v skladu s katerim oseba izgubi položaj stranke v postopku in torej ne more vložiti pravnega sredstva zoper odločbo, izdano v tem postopku, če ugovorov ni navedla pravočasno med upravnim postopkom in najpozneje med ustnim delom tega postopka.


(1)  UL C 111, 29.3.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/5


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)/European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA

(Zadeva C-677/15 P) (1)

((Pritožba - Javna naročila storitev - Zagotavljanje zunanjih storitev programskega in projektnega vodenja in tehničnega svetovanja na področju informacijskih tehnologij - Kaskadni postopek - Ponderiranje podmeril znotraj meril za oddajo - Načeli enakih možnosti in preglednosti - Očitne napake pri presoji - Pomanjkljiva obrazložitev - Izguba možnosti - Nepogodbena odgovornost Evropske unije - Odškodninski zahtevek))

(2018/C 072/05)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopniki: N. Bambara, agent, skupaj s P. Wytinckom in B. Hoorelbekejem, odvetnikoma)

Druge stranke v postopku: European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (zastopniki: M. Sfyri, C.-N. Dede in D. Papadopoulou, odvetniki)

Izrek

1.

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 7. oktobra 2015, European Dynamics Luxembourg in drugi/UUNT (T 299/11, EU:T:2015:757) se razveljavi v delu, v katerem

je v točki 2 izreka Evropski uniji naloženo plačilo odškodnine za škodo, ki je nastala družbi European Dynamics Luxembourg SA zaradi izgubljene možnosti, da kot prva pogodbenica v kaskadnem postopku sklene okvirno pogodbo, in

je v točkah 4 in 5 izreka odločeno, da stranke Splošnemu sodišču sporočijo sporazumno določen znesek odškodnine ali, če sporazum ne bo dosežen, mu stranke sporočijo predloge zneskov.

2.

V preostalem se pritožba zavrne.

3.

Odškodninski zahtevek, ki so ga v zadevi T 299/11 vložile družbe European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE in European Dynamics Belgium SA, se zavrne.

4.

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) ter družbe European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE in European Dynamics Belgium SA nosijo svoje stroške, povezane s pritožbenim postopkom in postopkom na prvi stopnji.


(1)  UL C 90, 7.3.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/6


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, nekdanja Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P)/Evropska komisida, SES Astra SA

(Združene zadeve od C-66/16 P do C-69/16 P) (1)

((Pritožba - Državne pomoči - Digitalna televizija - Pomoč za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih - Subvencija za operaterje platform digitalne prizemne televizije - Sklep o delni nezdružljivosti ukrepov pomoči z notranjim trgom - Pojem „državna pomoč“ - Prednost - Storitev splošnega gospodarskega pomena - Opredelitev - Polje proste presoje držav članic))

(2018/C 072/06)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožniki: Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, nekdanja Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P), (zastopniki: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo in M. Bolsa Ferruz, odvetniki)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija (zastopniki: P. Němečková, É. Gippini Fournier in B. Stromsky, agenti), SES Astra SA (zastopniki: F. González Díaz, V. Romero Algarra, in F. Salerno, odvetniki)

Izrek

1.

Pritožbe se zavrnejo.

2.

Comunidad Autónoma del País Vasco, družbi Itelazpi SA, Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) ter družbam Navarra de Servicios y Tecnologías SA, Cellnex Telecom SA in Retevisión I SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 118, 4.4.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/6


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal)/Evropska komisija, SES Astra SA

(Zadeva C-70/16 P) (1)

((Pritožba - Državne pomoči - Digitalna televizija - Pomoč za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih - Subvencija za operaterje platform digitalne prizemne televizije - Sklep o delni nezdružljivosti ukrepov pomoči z notranjim trgom - Pojem „državna pomoč“ - Prednost - Storitev splošnega gospodarskega pomena - Opredelitev - Polje proste presoje držav članic))

(2018/C 072/07)

Jezik postopka: španščina

Strankie

Pritožnika: Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) (zastopnika: F. J. García Martínez in B. Pérez Conde, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija (zastopniki: P. Němečková, É. Gippini Fournier in B. Stromsky, agenti), SES Astra SA (zastopniki: F. González Díaz, V. Romero Algarra in F. Salerno, odvetniki)

Izrek

1.

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 26. novembra 2015, Comunidad Autónoma de Galicia in Retegal/Komisija (T 463/13 in T 464/13, neobjavljena, EU:T:2015:901), se razveljavi.

2.

Sklep Komisije 2014/489/EU z dne 19. junija 2013 o državni pomoči SA.28599 (C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)) Kraljevine Španije za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih (zunaj avtonomne skupnosti Kastilja in Manča) se razglasi za ničen.

3.

Evropska komisija nosi stroške Comunidad Autónoma de Galicia (avtonomna skupnost Galicija, Španija) in družbe Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) v tem pritožbenem postopku in v postopku na prvi stopnji.

4.

Družba SES Astra SA nosi svoje stroške.


(1)  UL C 118, 4.4.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/7


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Kraljevina Španija/Evropska komisija

(Zadeva C-81/16 P) (1)

((Pritožba - Državne pomoči - Digitalna televizija - Pomoč za uvedbo digitalne prizemne televizije na oddaljenih in manj urbaniziranih območjih - Subvencija za operaterje platform digitalne prizemne televizije - Sklep o delni nezdružljivosti ukrepov pomoči z notranjim trgom - Pojem „državna pomoč“ - Prednost - Storitev splošnega gospodarskega pomena - Opredelitev - Polje proste presoje držav članic))

(2018/C 072/08)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Kraljevina Španija (zastopniki: M. A. Sampol Pucurull, M. J. García-Valdecasas Dorrego in A. Rubio González, agents)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: P. Němečková, É. Gippini Fournier in B. Stromsky, agenti)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 118, 4.4.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/8


Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Raad van State – Belgija) – Vaditrans BVBA/Belgische Staat

(Zadeva C-102/16) (1)

((Predhodno odločanje - Cestni promet - Čas počitka voznika - Uredba (ES) št. 561/2006 - Člen 8(6) in (8) - Možnost, da se dnevni čas počitka in skrajšani tedenski čas počitka preživi zunaj kraja, kjer je vozilo bazirano, in v vozilu - Izključitev rednega tedenskega časa počitka))

(2018/C 072/09)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vaditrans BVBA

Tožena stranka: Belgische Staat

Izrek

1.

Člen 8(6) in (8) Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 je treba razlagati tako, da voznik rednega tedenskega časa počitka v smislu člena 8(6) ne sme preživeti v svojem vozilu.

2.

Pri preučitvi drugega vprašanja ni bi ugotovljen noben element, ki bi lahko vplival na veljavnost Uredbe št. 561/2006 glede na načelo zakonitosti v kazenskem pravu iz člena 49(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.


(1)  UL C 165, 10.5.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/8


Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no1 de Oviedo – Španija) – Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

(Zadeva C-158/16) (1)

((Predhodno odločanje - Socialna politika - Direktiva 1999/70/ES - Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP - Določba 4 - Načelo prepovedi diskriminacije - Pojem „pogoji zaposlitve“ - Dodelitev upravnega statusa posebnega dopusta - Nacionalna ureditev, ki določa, da se posebni dopust v primeru izvolitve v javno funkcijo dodeli le kariernim uradnikom, nadomestnim uradnikom pa ne))

(2018/C 072/10)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Margarita Isabel Vega González

Tožena stranka: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

Izrek

1.

Določbo 4, točka 1, Okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega 18. marca 1999, ki je v Prilogi k Direktivi Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP, je treba razlagati tako, da pojem „pogoji zaposlitve“ v tej določbi zajema pravico delavca, ki je bil izvoljen v parlament, do posebnega dopusta, ki jo določa nacionalna ureditev, na podlagi katere se delovno razmerje začasno prekine, tako da sta ohranitev zaposlitve tega delavca in njegova pravica do napredovanja zagotovljeni do izteka njegovega parlamentarnega mandata.

2.

Določbo 4 Okvirnega sporazuma o delu za določen čas, ki je v Prilogi k Direktivi 1999/70/ES, je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, ki povsem izključuje možnost, da se delavcu, zaposlenem za določen čas, zaradi izvrševanja političnega mandata odobri dopust, pri katerem je delovno razmerje začasno prekinjeno do vrnitve tega delavca na delo po izteku navedenega mandata, medtem ko delavci, zaposleni za nedoločen čas, to pravico imajo.


(1)  UL C 211, 13.6.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/9


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA/Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Zadeva C-178/16) (1)

((Predhodno odločanje - Javna naročila gradenj - Direktiva 2004/18/ES - Člen 45(2) in (3) - Pogoji za izključitev iz sodelovanja pri javnem naročilu - Izjava v zvezi z neobstojem pravnomočnih obsodilnih sodb nekdanjih poslovodij družbe ponudnice - Kaznivo ravnanje nekdanjega poslovodje - Kazenska obsodba - Popolno in dejansko distanciranje ponudnika od te poslovodje - Dokaz - Naročnikova presoja zahtev v zvezi s to obveznostjo))

(2018/C 072/11)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnici: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku: Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

ob udeležbi: Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA, Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali SpA

Izrek

Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, zlasti člen 45(2), prvi pododstavek, točke (c), (d) in (g), te direktive, ter načeli enakega obravnavanja in sorazmernosti je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni ureditvi, ki naročniku dovoljuje:

da v skladu s pogoji, ki jih je določil, upošteva kazensko obsodbo – čeprav ta obsodba še ni pravnomočna – poslovodje podjetja ponudnika za kaznivo dejanje, zaradi katerega je omajana poklicna integriteta tega podjetja, če je ta poslovodja prenehal opravljati svojo funkcijo v letu pred objavo obvestila o javnem naročilu, in

da navedeno podjetje izključi iz sodelovanja pri zadevnem postopku javnega naročanja, ker se s tem, da ni sporočilo te še nepravnomočne obsodbe, ni v celoti in dejansko distanciralo od ravnanja navedenega poslovodje.


(1)  UL C 232, 27.6.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/10


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)/Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

(Zadeva C-226/16) (1)

((Predhodno odločanje - Energija - Plinski sektor - Zanesljivost oskrbe s plinom - Uredba (EU) št. 994/2010 - Obveznost podjetij plinskega gospodarstva, da sprejmejo ukrepe za zagotovitev oskrbe zaščitenih odjemalcev s plinom - Člen 2, drugi odstavek, točka 1 - Pojem „zaščiteni odjemalci“ - Člen 8(2) - Dodatna obveznost - Člen 8(5) - Možnost podjetij plinskega gospodarstva, da svojo obveznost izpolnijo na regionalni ravni ali na ravni Unije - Nacionalna ureditev, ki dobaviteljem plina nalaga dodatno obveznost skladiščenja plina, katere področje uporabe zajema odjemalce, ki niso „zaščiteni odjemalci“ v smislu Uredbe (EU) št. 994/2010 - Obveznost skladiščenja, ki jo je treba vsaj 80 odstotno izvajati na ozemlju zadevne države članice))

(2018/C 072/12)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)

Toženi stranki: Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

ob udeležbi: Storengy, Total Infrastructures Gaz France (TIGF)

Izrek

1.

Člen 8(2) Uredbe (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki dobaviteljem zemeljskega plina nalaga obveznost skladiščenja plina, katere področje uporabe zajema odjemalce, ki niso med zaščitenimi odjemalci, navedenimi v členu 2, drugi odstavek, točka 1, te uredbe, če so izpolnjeni pogoji, določeni v prvonavedenem členu, kar mora preveriti predložitveno sodišče.

2.

Člen 8(5) Uredbe št. 994/2010 je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, ki dobaviteljem zemeljskega plina nalaga obveznost, da z zalogami plina zaradi zagotovitve zanesljivosti oskrbe v primeru krize razpolagajo nujno in izključno prek infrastrukture, ki je na državnem ozemlju. Vendar mora v obravnavanem primeru predložitveno sodišče preveriti, ali možnost, ki jo ima pristojni organ v skladu z nacionalno ureditvijo, da „upošteva druge instrumente prilagajanja“, ki jih imajo na voljo zadevni dobavitelji, tem dobaviteljem zagotavlja dejansko možnost izpolnitve svoje obveznosti na regionalni ravni ali ravni Unije.


(1)  UL C 251, 11.7.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/11


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Københavns Byret – Danska) – kazenski postopek proti Bentu Falbertu, Poulu Madsenu, JP/Politikens Hus A/S

(Zadeva C-255/16) (1)

((Predhodno odločanje - Postopek za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov - Nacionalna zakonodaja, ki določa ali uvaja prepoved ponujanja iger na srečo, loterij in stav brez dovoljenja ter uvaja prepoved oglaševanja iger na srečo, loterij in stav brez dovoljenja))

(2018/C 072/13)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Københavns Byret

Stranke v postopku v glavni stvari

Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S

Izrek

Člen 1 Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe, kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998, je treba razlagati tako, da nacionalna določba, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ki določa kazenske sankcije za trženje iger na srečo, loterij in stav na državnem ozemlju brez dovoljenja, ni tehnični predpis v smislu te določbe, za katerega velja obveznost sporočitve na podlagi člena 8(1) te direktive. Nasprotno pa nacionalna določba, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki določa kazenske sankcije za oglaševanje iger na srečo, loterij in stav, za katere ni bilo izdano dovoljenje, je tehnični predpis v smislu te določbe, za katerega velja obveznost sporočitve na podlagi člena 8(1) navedene direktive, če je iz pripravljalnega gradiva te določbe nacionalnega prava jasno razvidno, da sta bila njen cilj in namen obstoječo prepoved oglaševanja razširiti na storitve spletnih iger na srečo, kar mora ugotoviti nacionalno sodišče.


(1)  UL C 251, 11.7.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/11


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. decembra 2017 – Binca Seafoods GmbH/Evropska komisija

(Zadeva C-268/16 P) (1)

((Pritožba - Uredba (ES) št. 834/2007 - Pridelava in označevanje ekoloških proizvodov - Uredba (ES) št. 889/2008 - Izvedbena uredba (EU) št. 1358/2014 - Pravni interes - Pojem osebne koristi))

(2018/C 072/14)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Binca Seafoods GmbH (zastopnik: H. Schmidt, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: A. Lewis, G. von Rintelen in K. Walkerová, agenti)

Izrek

1.

Sklep Splošnega sodišča Evropske unije z dne 11. marca 2016, Binca Seafoods/Komisija (T-94/15, neobjavljen, EU:T:2016:164), se razveljavi.

2.

Zadeva se vrne v odločanje Splošnemu sodišču Evropske unije.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 279, 1.8.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/12


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Prequ' Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Zadeva C-276/16) (1)

((Predhodno odločanje - Načelo spoštovanja pravice do obrambe - Pravica do izjave - Uredba (EGS) št. 2913/92 - Carinski zakonik Skupnosti - Člen 244 - Izterjava carinskega dolga - Neobstoj predhodnega zaslišanja naslovnika pred sprejetjem dopolnilne odločbe o odmeri davka - Pravica naslovnika doseči zadržanje izvršitve dopolnilne odločbe - Neobstoj samodejnega zadržanja v primeru vložitve upravne pritožbe - Napotilo na pogoje, določene v členu 244 carinskega zakonika))

(2018/C 072/15)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Prequ' Italia Srl

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Izrek

Pravico vsake osebe, da se izjasni pred sprejetjem vsake odločbe, ki bi lahko negativno vplivala na njene interese, je treba razlagati tako, da pravica naslovnika dopolnilne odločbe o odmeri davka, ki so jo carinski organi sprejeli brez predhodnega zaslišanja zadevne osebe, do obrambe ni kršena, če nacionalna zakonodaja, ki zadevni osebi omogoča izpodbijanje tega akta v okviru upravne pritožbe, ob napotilu na člen 244 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2000, določa zgolj možnost vložitve predloga za zadržanje izvršitve tega akta do njegove morebitne spremembe, ne da bi vložitev upravne pritožbe samodejno zadržala izvršitev izpodbijanega akta, saj uporaba člena 244, drugi pododstavek, navedene uredbe s strani carinskih organov ne omejuje odobritve odloga izvršitve, če obstajajo razlogi za dvom o skladnosti izpodbijane odločbe s carinsko zakonodajo ali če bi lahko zadevni osebi grozila nepopravljiva škoda.


(1)  UL C 305, 22.8.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/13


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy – Poljska) – Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Zadeva C-277/16) (1)

((Predhodno odločanje - Skupni regulativni okvir za elektronska komunikacijska omrežja in storitve - Direktiva 2002/21/ES - Člena 8 in 16 - Direktiva 2002/19/ES - Člena 8 in 13 - Operater, ki je določen kot operater s pomembno tržno močjo - Nadzor cen - Obveznosti, ki jih naložijo nacionalni regulativni organi - Obveznost stroškovne naravnanosti cen - Določitev cen storitev na raven, ki je nižja od stroškov, ki so nastali zadevnemu operaterju za opravljanje storitev zaključevanja govornih klicev v mobilnih omrežjih - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Člen 16 - Svoboda gospodarske pobude - Sorazmernost))

(2018/C 072/16)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranke v postopku v glavni stvari

Vložnica kasacijske pritožbe: Polkomtel sp. z o.o.

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

ob udeležbi: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Izrek

1.

Člen 8(4) in člen 13 Direktive 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu) je treba razlagati tako, da lahko nacionalni regulativni organ, kadar operaterju, ki je določen kot operater s pomembno tržno močjo na določenem trgu, naloži obveznost stroškovnega oblikovanja cen, zaradi pospeševanja gospodarske učinkovitosti in trajnostne konkurence ceno storitev, ki jih zajema ta obveznost, določi na raven, ki je nižja od stroškov, ki so temu operaterju nastali za opravljanje teh storitev, če so ti stroški višji od stroškov učinkovitega operaterja, kar pa mora preveriti nacionalno sodišče.

2.

Člen 8(4) in člen 13(3) Direktive 2002/19 v povezavi s členom 16 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da lahko nacionalni regulativni organ operaterju, ki je določen kot operater s pomembno tržno močjo na določenem trgu in za katerega velja obveznost stroškovne naravnanosti cen, naloži, da letno določa svoje cene na podlagi najnovejših podatkov ter da mu te cene in elemente, ki jih utemeljujejo, zaradi preverjanja sporoči pred zaračunavanjem teh cen, če take obveznosti temeljijo na naravi ugotovljenega problema, so sorazmerne in utemeljene glede na cilje iz člena 8 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (Okvirna direktiva), kar mora preveriti nacionalno sodišče.

3.

Člen 13(3) Direktive 2002/19 je treba razlagati tako, da kadar je operaterju naložena obveznost stroškovne naravnanosti cen na podlagi člena 13(1) te direktive, se lahko temu operaterju naloži obveznost prilagoditve njegovih cen, preden jih začne zaračunavati ali po tem.


(1)  UL C 335, 12.9.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/14


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona – Španija) – Schweppes SA/Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, nekdanja Carbòniques Montaner

(Zadeva C-291/16) (1)

((Predhodno odločanje - Približevanje zakonodaj - Znamke - Direktiva 2008/95/ES - Člen 7(1) - Izčrpanje pravic iz znamke - Vzporedne znamke - Prenos znamk za del ozemlja Evropskega gospodarskega prostora (EGP) - Poslovna strategija po prenosu, ki namenoma krepi podobo celostne in enotne znamke - Neodvisni imetniki, ki pa imajo tesne poslovne in gospodarske odnose))

(2018/C 072/17)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Schweppes SA

Tožene stranke: Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, nekdanja Carbòniques Montaner SL

ob udeležbi: Orangina Schweppes Holding BV, Schweppes International Ltd, Exclusivas Ramírez SL

Izrek

Člen 7(1) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. Oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, razlagan glede na člen 36 PDEU, je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da imetnik nacionalne znamke nasprotuje uvozu enakih proizvodov, označenih z isto znamko, ki izvirajo iz druge države članice, kjer ima to znamko, ki je prvotno pripadala istemu imetniku, zdaj tretji, ki je pravice pridobil na podlagi prenosa, če po tem prenosu

imetnik sam ali ob usklajevanju svoje strategije glede znamke s tem tretjim še naprej aktivno in namenoma krepi videz ali podobo enotne in celostne znamke, tako da pri upoštevni javnosti ustvari ali krepi zmedo glede trgovskega porekla proizvodov, označenih s to znamko,

ali

obstajajo gospodarske vezi med imetnikom in navedenim tretjim, in sicer da usklajujeta svoje poslovne politike ali dosežeta sporazum za skupen nadzor nad uporabo znamke, tako da imata neposredno ali posredno možnost določiti proizvode, ki se označijo s to znamko, in da nadzorujeta njihovo kakovost.


(1)  UL C 305, 22.8.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/15


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato – Italija) – Global Starnet Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

(Zadeva C-322/16) (1)

((Predhodno odločanje - Svoboda opravljanja storitev, svoboda ustanavljanja, prosti pretok kapitala in svoboda gospodarske pobude - Omejitve - Podelitev novih koncesij za upravljanje iger na srečo na daljavo - Načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj - Sodba ustavnega sodišča - Obveznost ali neobveznost, da nacionalno sodišče zadevo predloži Sodišču))

(2018/C 072/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Global Starnet Ltd

Nasprotni stranki: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

Izrek

1.

Člen 267, tretji odstavek, PDEU je treba razlagati tako, da je nacionalno sodišče, zoper odločitve katerega ni pravnega sredstva, načeloma zavezano vložiti predlog za sprejetje predhodne odločbe glede vprašanja razlage prava Unije, tudi če je v istem nacionalnem postopku ustavno sodišče zadevne države članice presodilo ustavnost nacionalnih pravil glede na referenčne norme, katerih vsebina je podobna pravilom prava Unije.

2.

Člena 49 in 56 PDEU ter načelo varstva legitimnih pričakovanj je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni ureditvi, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki za osebe, ki so že koncesionarji v sektorju spletnega upravljanja zakonsko dovoljenih iger na srečo, določa nove pogoje za opravljanje njihove dejavnosti, in sicer z aneksom k obstoječi pogodbi, če predložitveno sodišče ugotovi, da je ta ureditev lahko utemeljena z nujnimi razlogi v splošnem interesu, primerna za zagotovitev uresničitve zastavljenih ciljev in ne presega tistega, kar je potrebno za njihovo uresničitev.


(1)  UL C 343, 19.9.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/15


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Albacete – Španija) – José Luís Núñez Torreiro/AIG Europe Limited, Sucursal en España, nekdanja Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa)

(Zadeva C-334/16) (1)

((Predhodno odločanje - Obvezno zavarovanje civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil - Direktiva 2009/103/ES - Člen 3, prvi odstavek - Pojem „uporaba vozil“ - Nacionalna ureditev, ki izključuje vožnjo motornih vozil na poteh in površinah, ki niso „primerne za promet“, razen na tistih, ki sicer niso primerne za to, vendar so „v splošni rabi“))

(2018/C 072/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Provincial de Albacete

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: José Luís Núñez Torreiro

Nasprotne stranke: AIG Europe Limited, Sucursal en España, nekdanja Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa)

Izrek

Člen 3, prvi odstavek, Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki dopušča, da se iz kritja obveznega zavarovanja izključi škoda, ki nastane pri vožnji motornih vozil na poteh in površinah, ki niso „primerne za promet“, razen na tistih, ki sicer niso primerne za to, vendar so „v splošni rabi“.


(1)  UL C 305, 22.8.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/16


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 20. decembra 2017 – Trioplast Industrier AB/Evropska komisija

(Zadeva C-364/16 P) (1)

((Pritožba - Omejevalni sporazumi - Trg industrijskih plastičnih vreč - Uradni opomin, ki ga je Evropska komisija naslovila na tožečo stranko za plačilo zamudnih obresti zneska naložene globe - Ničnostna in odškodninska tožba))

(2018/C 072/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Trioplast Industrier AB (zastopniki: T. Pettersson, F. Sjövall, in A. Johansson, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: V. Bottka in P. Rossi, agenta)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Trioplast Industrier AB se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 343, 19.9.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/16


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo l’Oberlandesgericht München – Nemčija) – Soha Sahyouni/Raja Mamisch

(Zadeva C-372/16) (1)

((Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Območje svobode, varnosti in pravice - Uredba (EU) št. 1259/2010 - Okrepljeno sodelovanje na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti - Priznanje zasebne razveze zakonske zveze pred verskim sodiščem v tretji državi - Področje uporabe te uredbe))

(2018/C 072/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht München

Stranki v postopku v glavni stvari

Predlagateljica: Soha Sahyouni

Nasprotni udeleženec: Raja Mamisch

Izrek

Člen 1 Uredbe Sveta (EU) št. 1259/2010 z dne 20. decembra 2010 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti je treba razlagati tako, da razveza zakonske zveze, ki je posledica enostranske izjave enega od zakoncev pred verskim sodiščem, kot je ta iz zadeve v glavni stvari, ne spada na vsebinsko področje uporabe te uredbe.


(1)  UL C 343, 19.9.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/17


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof – Nemčija) – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, ki jo zastopa Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, nekdanja Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

(Zadeva C-393/16) (1)

((Predhodno odločanje - Skupna ureditev kmetijskih trgov - Zaščita označb porekla (ZOP) - Uredba (ES) št. 1234/2007 - Člen 118m(2)(a)(ii), (b) in (c) - Uredba (EU) št. 1308/2013 - Člen 103(2)(a)(ii), (b) in (c) - Področje uporabe - Izkoriščanje ugleda ZOP - Zloraba, posnemanje ali prikazovanje ZOP - Napačna ali zavajajoča označba - ZOP „Champagne“, uporabljena v imenu živila - Ime „Champagner Sorbet“ - Živilo, ki kot sestavino vsebuje šampanjec - Sestavina, ki živilu daje bistveno značilnost))

(2018/C 072/22)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Tožena stranka: Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, ki jo zastopa Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, nekdanja Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

ob udeležbi: Galana NV

Izrek

1.

Člen 118m(2)(a)(ii) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 491/2009 z dne 25. maja 2009, in člen 103(2)(a)(ii) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 je treba razlagati tako, da na njuno področje uporabe spada primer, v katerem se zaščitena označba porekla, kot je „Champagne“, uporablja kot del imena, pod katerim se prodaja živilo, kot je „Champagner Sorbet“, ki ne ustreza specifikaciji proizvoda za to zaščiteno označbo porekla, vsebuje pa sestavino, ki ustreza navedeni specifikaciji proizvoda.

2.

Člen 118m(2)(a)(ii) Uredbe št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 491/2009, in člen 103(2)(a)(ii) Uredbe št. 1308/2013 je treba razlagati tako, da uporaba zaščitene označbe porekla kot dela imena, pod katerim se prodaja živilo, ki ne ustreza specifikaciji proizvoda za to zaščiteno označbo porekla, vsebuje pa sestavino, ki ustreza navedeni specifikaciji proizvoda, kot je „Champagner Sorbet“, pomeni izkoriščanje ugleda zaščitene označbe porekla v smislu teh določb, če bistvena značilnost tega živila ni okus, ki bi ga povzročila predvsem vsebnost te sestavine v njegovi sestavi.

3.

Člen 118m(2)(b) Uredbe št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 491/2009, in člen 103(2)(b) Uredbe št. 1308/2013 je treba razlagati tako, da uporaba zaščitene označbe porekla kot dela imena, pod katerim se prodaja živilo, ki ne ustreza specifikaciji proizvoda za to zaščiteno označbo porekla, vsebuje pa sestavino, ki ustreza navedeni specifikaciji proizvoda, kot je „Champagner Sorbet“, ne pomeni zlorabe, posnemanja ali prikazovanja v smislu teh določb.

4.

Člen 118m(2)(c) Uredbe št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 491/2009, in člen 103(2)(c) Uredbe št. 1308/2013 je treba razlagati tako, da se uporabljata tako za napačne ali zavajajoče označbe, ki lahko ustvarijo napačen vtis o poreklu zadevnega proizvoda, kot za napačne in zavajajoče označbe, ki se nanašajo na naravo ali na bistvene lastnosti tega proizvoda.


(1)  UL C 402, 31.10.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/18


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof – Italija, Nemčija) – Acacia Srl, Rolando D’Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

(Združeni zadevi C-397/16 in C-435/16) (1)

((Predhodno odločanje - Uredba (ES) št. 6/2002 - Modeli Skupnosti - Člen 110(1) - Neobstoj varstva - Tako imenovana klavzula o popravilih - Pojem „sestavni del kompleksnega izdelka“ - Popravilo kompleksnega izdelka, da bi se obnovil njegov prvotni izgled - Ukrepi, ki jih mora sprejeti uporabnik, da se lahko sklicuje na t. i. klavzulo o popravilih - Avtomobilsko platišče, ki je replika originalnega modela platišča))

(2018/C 072/23)

Jezik postopka: nemščina in italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Acacia Srl (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato (C-435/16)

Nasprotne stranke: Pneusgarda Srl, v stečaju, Audi AG (C-397/16), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16)

Izrek

1.

Člen 110(1) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti je treba razlagati tako, da t. i. klavzula o popravilih, ki jo vsebuje, izključitve varstva na podlagi modela Skupnosti za videz izdelka, ki pomeni sestavni del kompleksnega izdelka, ki se uporablja za popravilo kompleksnega izdelka, da bi se obnovil njegov prvotni izgled, ne pogojuje s tem, da je varovani videz odvisen od izgleda kompleksnega izdelka.

2.

Člen 110(1) Uredbe št. 6/2002 je treba razlagati tako, da t. i. klavzula o popravilih, ki jo vsebuje, izključitev varstva na podlagi modela Skupnosti za videz izdelka, ki pomeni sestavni del kompleksnega izdelka, ki se uporablja za popravilo kompleksnega izdelka, da bi se obnovil njegov prvotni izgled, pogojuje s tem, da je nadomestni del po izgledu povsem enak sestavnemu delu, ki je bil sprva vgrajen v kompleksni izdelek, ko je bil ta dan na trg.

3.

Člen 110(1) Uredbe št. 6/2002 je treba razlagati tako, da imata proizvajalec ali prodajalec sestavnega dela kompleksnega izdelka, zato da se lahko sklicujeta na t. i. klavzulo o popravilih, ki jo ta določba vsebuje, dolžnost skrbnega ravnanja, kar zadeva spoštovanje pogojev iz navedene določbe s strani nadaljnjih uporabnikov.


(1)  UL C 371, 10.10.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/19


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Bolzano – Italija) – Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

(Zadeva C-419/16) (1)

((Predhodno odločanje - Svoboda ustanavljanja in prosti pretok delavcev - Člena 45 in 49 PDEU - Vzajemno priznavanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni medicinski izobrazbi - Direktivi 75/363/EGS in 93/16/EGS - Plačilo zdravnikov, ki se izobražujejo za specialiste))

(2018/C 072/24)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Bolzano

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Sabine Simma Federspiel

Toženi stranki: Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

Izrek

1.

Člen 2(1)(c) Direktive 75/363/EGS z dne 16. junija 1975 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov za zdravstvene dejavnosti, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 82/76/EGS z dne 26. januarja 1982, ter člen 24(1)(c) Direktive Sveta 93/16/EGS o olajšanju prostega gibanja zdravnikov in o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi, je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta ureditvi države članice, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, v skladu s katero je podelitev nacionalne podpore, namenjene financiranju izobraževanja, ki poteka v drugi državi članici in ki vodi do pridobitve naslova zdravnik specialist, pogojena s tem, da zdravnik prejemnik svojo poklicno dejavnost v desetih letih po končanju specializacije vsaj pet let opravlja v tej prvi državi članici, ali, če tega ne stori, povrne do 70 % zneska prejete podpore, skupaj z obrestmi.

2.

Člena 45 in 49 PDEU je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta ureditvi države članice, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, v skladu s katero je podelitev nacionalne podpore, namenjene financiranju izobraževanja, ki poteka v drugi državi članici in ki vodi do pridobitve naslova zdravnik specialist, pogojena s tem, da zdravnik prejemnik svojo poklicno dejavnost v desetih letih po končanju specializacije vsaj pet let opravlja v tej prvi državi članici, ali, če tega ne stori, povrne do 70 % zneska prejete podpore, skupaj z obrestmi, razen če ukrepi, ki so določeni v tej ureditvi, dejansko ne prispevajo k uresničevanju ciljev varovanja javnega zdravja ter finančnega ravnovesja sistema socialne varnosti in presegajo to, kar je v zvezi s tem potrebno, kar pa mora presoditi predložitveno sodišče.


(1)  UL C 392, 24.10.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/20


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court – Irska) – Peter Nowak/Data Protection Commissioner

(Zadeva C-434/16) (1)

((Predhodno odločanje - Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov - Direktiva 95/46/ES - Člen 2(a) - Pojem „osebni podatki“ - Pisni odgovori, ki jih je na poklicnem izpitu dal kandidat - Komentarji popravljavca glede teh odgovorov - Člen 12(a) in (b) - Obseg pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa in popravka))

(2018/C 072/25)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Peter Nowak

Nasprotna stranka: Data Protection Commissioner

Izrek

Člen 2(a) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov je treba razlagati tako, da so v okoliščinah, kakršne so obravnavane v postopku v glavni stvari, pisni odgovori, ki jih je na poklicnem izpitu dal kandidat, ter morebitni komentarji popravljavca glede teh odgovorov osebni podatki v smislu te določbe.


(1)  UL C 364, 3.10.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/20


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal – Irska) – Florea Gusa/Minister for Social Protection, Irska, Attorney General

(Zadeva C-442/16) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 2004/38/ES - Oseba, ki je prenehala biti samozaposlena - Ohranitev statusa samozaposlene osebe - Pravica do prebivanja - Zakonodaja države članice, na podlagi katere je dodelitev dodatka za iskalce zaposlitve pridržana za osebe, ki imajo pravico do prebivanja na ozemlju te države članice))

(2018/C 072/26)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Florea Gusa

Nasprotni stranki v postopku: Minister for Social Protection, Irska, Attorney General

Izrek

Člen 7(3)(b) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS, je treba razlagati tako, da državljan države članice, ki je – potem ko je v drugi državi članici približno štiri leta zakonito prebival in opravljal dejavnost kot samozaposlena oseba – to dejavnost prenehal opravljati zaradi ustrezno prijavljenega pomanjkanja dela, do katerega je prišlo iz razlogov, neodvisnih od njegove volje, in se je kot iskalec zaposlitve prijavil pri pristojnem zavodu za zaposlovanje zadnjenavedene države članice, ohrani status samozaposlene osebe za namene člena 7(1)(a) te direktive.


(1)  UL C 383, 17.10.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/21


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof – Nemčija) – Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Zadeva C-462/16) (1)

((Predhodno odločanje - Obdavčenje - Davek na dodano vrednost (DDV) - Direktiva 2006/112/ES - Člen 90(1) - Znižanje cene v pogojih, ki jih določijo države članice - Znižanje davčne osnove - Načela, opredeljena v sodbi z dne 24. oktobra 1996, Elida Gibbs (C 317/94, EU:C:1996:400) - Popusti, odobreni nosilcem zasebnega zdravstvenega zavarovanja))

(2018/C 072/27)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: Finanzamt Bingen-Alzey

Tožena stranka in vlagatelj revizije: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Izrek

Člen 90(1) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba glede na načela, ki jih je Sodišče Evropske unije opredelilo v sodbi z dne 24. oktobra 1996, Elida Gibbs (C 317/94, EU:C:1996:400, točki 28 in 31), v zvezi z določitvijo osnove za odmero davka na dodano vrednost, in glede na načelo enakega obravnavanja iz prava Unije razlagati tako, da popust, ki ga farmacevtsko podjetje na podlagi nacionalnega zakona odobri podjetju, ki je nosilec zasebnega zdravstvenega zavarovanja, v skladu z navedenim členom povzroči znižanje davčne osnove v korist tega farmacevtskega podjetja, če so farmacevtski proizvodi lekarnam dobavljeni prek trgovcev na debelo, lekarne pa nato te proizvode izdajajo osebam, ki so zavarovane v okviru zasebnega zdravstvenega zavarovanja, na podlagi katerega je zavarovancem povrnjena nabavna cena farmacevtskih proizvodov.


(1)  UL C 402, 31.10.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/22


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Stuttgart – Nemčija) – Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall

(Zadeva C-467/16) (1)

((Predhodno odločanje - Območje svobode, varnosti in pravice - Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah - Luganska konvencija II - Litispendenca - Pojem „sodišče“ - Poravnalni organ švicarskega prava, zadolžen za poravnalni postopek, ki se opravi pred vsakim pravdnim postopkom))

(2018/C 072/28)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Stuttgart

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica: Brigitte Schlömp

Nasprotna stranka: Landratsamt Schwäbisch Hall

Izrek

Člena 27 in 30 Konvencije o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, podpisane 30. oktobra 2007, katere sklenitev je bila v imenu Skupnosti odobrena s Sklepom Sveta 2009/430/ES z dne 27. novembra 2008, je treba razlagati tako, da je v zvezi z litispendenco datum, na katerega se je začel obvezni poravnalni postopek pred poravnalnim organom švicarskega prava, datum, na katerega se šteje, da je „sodišče“ začelo postopek.


(1)  UL C 428, 21.11.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/22


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Törvényszék – Madžarska) – Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Zadeva C-492/16) (1)

((Predhodno odločanje - Intelektualna in industrijska lastnina - Patentno pravo - Zdravila za uporabo v humani medicini - Uredba (ES) št. 469/2009 - Člen 18 - Fitofarmacevtska sredstva - Uredba (ES) št. 1610/96 - Člen 17(2) - Dodatni varstveni certifikat - Trajanje - Določitev datuma prenehanja - Učinki sodbe Sodišča - Možnost ali obveznost popravka datuma prenehanja))

(2018/C 072/29)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Törvényszék

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Incyte Corporation

Tožena stranka: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Izrek

1.

Člen 18 Uredbe (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila je treba glede na člen 17(2) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. julija 1996 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva razlagati tako, da je datum prvega dajanja v promet, kakor je bil naveden v prijavi za dodatni varstveni certifikat in na podlagi katerega je nacionalni organ, ki je pristojen za izdajo tega certifikata, izračunal njegovo trajanje, napačen v položaju, kakršen je ta v postopku v glavni stvari in v katerem je bil uporabljen način izračuna trajanja tega certifikata, ki ni v skladu s tem, kar določa člen 13(1) Uredbe št. 469/2009, kakor je bil razložen v poznejši sodbi Sodišča.

2.

Člen 18 Uredbe št. 469/2009 je treba glede na uvodno izjavo 17 in člen 17(2) Uredbe št. 1610/96 razlagati tako, da lahko v položaju, kakor je opisan v točki 1 tega izreka, imetnik dodatnega varstvenega certifikata na podlagi tega člena 18 vloži pritožbo za popravek trajanja, navedenega v tem certifikatu, če ta še ni potekel.


(1)  UL C 454, 5.12.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/23


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

(Zadeva C-500/16) (1)

((Predhodno odločanje - Obdavčenje - Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) - Direktiva 2006/112/ES - Člen 135(1)(a) - Oprostitve - Dajatve, pobrane v nasprotju s pravom Unije - Ovire za vračilo preplačila DDV - Člen 4(3) PEU - Načela enakovrednosti, učinkovitosti in lojalnega sodelovanja - Pravice, podeljene posameznikom - Iztek roka za zastaranje davčne obveznosti - Učinki sodbe Sodišča - Načelo pravne varnosti))

(2018/C 072/30)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

Tožena stranka: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Izrek

Načeli enakovrednosti in učinkovitosti je treba ob upoštevanju člena 4(3) PEU razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni ureditvi, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ki omogoča zavrnitev zahteve za vračilo preplačila davka na dodano vrednost (DDV), kadar je davčni zavezanec to zahtevo vložil po izteku petletnega zastaralnega roka, čeprav iz sodbe Sodišča, razglašene po izteku navedenega roka, izhaja, da plačilo DDV, na katero se nanaša navedena zahteva za vračilo, ni bilo dolgovano.


(1)  UL C 22, 23.1.2017.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/24


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Köln – Nemčija) – Deister Holding AG, nekdanja Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16)/ Bundeszentralamt für Steuern

(Združeni zadevi C-504/16 in C-613/16) (1)

((Predhodno odločanje - Neposredni davki - Svoboda ustanavljanja - Direktiva 90/435/EGS - Člen 1(2) - Člen 5 - Matična družba - Holding - Odtegljaj davka pri viru od dobička, ki se razdeli matični holdinški družbi nerezidentki - Oprostitev - Davčna utaja, izogibanje in zloraba na davčnem področju - Domneva))

(2018/C 072/31)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Köln

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Deister Holding AG, nekdanja Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16)

Tožena stranka: Bundeszentralamt für Steuern

Izrek

Člen 1(2) Direktive Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2006/98/ES z dne 20. novembra 2006, v povezavi s členom 5(1) te direktive ter člen 49 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotujeta davčni zakonodaji države članice, kakršna je ta v postopkih v glavni stvari, ki v primeru, da imajo kapitalske deleže v matični družbi nerezidentki osebe, ki ne bi imele pravice do vračila ali oprostitve pri viru odtegnjenega davka, če bi dividende hčerinske družbe rezidentke prejele neposredno, in da je poleg tega izpolnjen eden od pogojev, ki jih določa ta zakonodaja, zavrača oprostitev obdavčitve izplačila dividend tej matični družbi z davkom na dohodek iz kapitala.


(1)  UL C 475, 19.12.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/24


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht – Avstrija) – Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen/Agrarmarkt Austria

(Zadeva C-516/16) (1)

((Predhodno odločanje - Kmetijstvo - Skupna ureditev trgov - Operativni program v sektorju sadja in zelenjave - Uredba (ES) št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 361/2008 - Členi 103b, 103d in 103 g - Finančna pomoč Evropske unije - Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 - Člen 60 in Priloga IX, točka 23 - Naložbe, ki se izvajajo na posameznih kmetijskih gospodarstvih in/ali v prostorih organizacije proizvajalcev - Pojem - Zaupanje v pravo - Pravna varnost))

(2018/C 072/32)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen

Nasprotna stranka: Agrarmarkt Austria

Izrek

1.

Prilogo IX, točka 23, k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave je treba v delu, v katerem se nanaša na naložbe, ki so bile izvedene „za gospodarstva in/ali prostore organizacij proizvajalcev“, razlagati tako, da:

zgolj dejstvo, da se naložba, ki se izvaja v okviru operativnega programa iz člena 60(1) te uredbe, opravi na zemljišču, katerega lastnik je tretja oseba, in ne zadevna organizacija proizvajalcev, načeloma na podlagi prve od teh določb ni razlog za neupravičenost pomoči za izdatke, ki s to naložbo nastanejo tej organizaciji proizvajalcev;

se Priloga IX, točka 23, nanaša na naložbe, ki se izvajajo za gospodarstva in/ali prostore organizacij proizvajalcev, ki jih pravno in dejansko izključno nadzoruje ta organizacija, tako da bi se popolnoma izključilo, da ima tretja oseba kakršno koli korist od te naložbe.

2.

Načelo varstva zaupanja v pravo je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da v okoliščinah, kot so te v postopku v glavni stvari, pristojni nacionalni organ po eni strani zavrne plačilo preostanka finančne pomoči, za katero je zaprosila organizacija proizvajalcev, za naložbo, za katero je bilo nazadnje ugotovljeno, da je neupravičena do pomoči v skladu s Prilogo IX, točka 23, k Izvedbeni uredbi št. 543/2011, in po drugi strani od te organizacije proizvajalcev zahteva vračilo pomoči, ki je bila za to naložbo že prejeta.

3.

V okoliščinah, kot so te v postopku v glavni stvari, je treba pravo Unije razlagati tako, da ob neobstoju omejitev časovnih učinkov sodbe ne nasprotuje temu, da se za izključitev vračila neupravičeno plačane pomoči upošteva načelo pravne varnosti, če so predvidene okoliščine enake kot pri vračilu nacionalnih finančnih nadomestil, če se popolnoma upošteva interes Unije in če se dokaže dobrovernost prejemnika pomoči.


(1)  UL C 462, 12.12.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/25


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht München – Nemčija) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

(Zadeva C-529/16) (1)

((Predhodno odločanje - Skupna carinska tarifa - Carinski zakonik - Člen 29 - Določitev carinske vrednosti - Čezmejne transakcije med povezanimi družbami - Vnaprejšnji cenovni sporazum - Dogovorjena transferna cena, ki sestoji iz prvotno zaračunanega zneska in pavšalne uskladitve po izteku obračunskega obdobja))

(2018/C 072/33)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht München

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt München

Izrek

Člene od 28 do 31 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 82/97 z dne 19. decembra 1996, je treba razlagati tako, da ne dovoljujejo, da se kot carinska vrednost uporabi dogovorjena transakcijska vrednost, ki delno sestoji iz prvotno zaračunanega in deklariranega zneska in delno iz pavšalne uskladitve po izteku obračunskega obdobja, ne da bi bilo mogoče vedeti, ali bo ob koncu obračunskega obdobja ta uskladitev izvedena navzgor ali navzdol.


(1)  UL C 30, 30.1.2017.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/26


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 20. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo l’Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Peter Valach in drugi/Waldviertler Sparkasse Bank AG in drugi.

(Zadeva C-649/16) (1)

((Predhodno odločanje - Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Uredba (EU) št. 1215/2012 - Področje uporabe - Tožba za ugotovitev deliktne odgovornosti proti članom upniškega odbora, ki so zavrnili sanacijski načrt v postopku zaradi insolventnosti))

(2018/C 072/34)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke in revidenti: Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o.

Tožene stranke in nasprotne stranke v postopku z revizijo: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica

Izrek

Člen 1(2)(b) Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da se ta določba uporablja za tožbo za ugotovitev deliktne odgovornosti, ki je vložena proti članom upniškega odbora zaradi njihovega ravnanja pri glasovanju o sanacijskem načrtu v okviru postopka zaradi insolventnosti, in da je zato ta tožba izključena iz stvarnega področja uporabe te uredbe.


(1)  UL C 104, 3.4.2017.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/27


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 22. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Amsterdam – Nizozemska) – Izvršitev evropskega naloga za prijetje, izdanega za Sameta Ardica

(Zadeva C-571/17 PPU) (1)

((Predhodno odločanje - Nujni postopek predhodnega odločanja - Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah - Evropski nalog za prijetje - Okvirni sklep 2002/584/PNZ - Postopki predaje med državami članicami - Pogoji izvršitve - Razlogi za fakultativno neizvršitev - Člen 4a(1), ki izhaja iz Okvirnega sklepa 2009/299/PNZ - Nalog, izdan za izvršitev prostostne kazni - Pojem „sojenje, ki se je zaključilo z odločbo“ - Obseg - Oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na prostostno kazen v postopku, ki je potekal v njeni navzočnosti - Kazen, katere izvršitev je bila pozneje delno odložena pod določenimi pogoji - Poznejši postopek, v katerem je bila pogojna odložitev izvršitve preklicana zaradi nespoštovanja teh pogojev - Postopek preklica, ki je potekal v odsotnosti zadevne osebe))

(2018/C 072/35)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Amsterdam

Stranka v postopku v glavni stvari

Samet Ardic

Izrek

Če je bila zadevna oseba osebno navzoča na sojenju, po katerem je bila izdana sodna odločba, s katero je bila pravnomočno spoznana za krivo storitve kaznivega dejanja in ji je bila zato izrečena prostostna kazen, katere izvršitev je bila pozneje pod nekaterimi pogoji delno odložena, je treba pojem „sojenje, ki se je zaključilo z odločbo“ v smislu člena 4a(1) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009, razlagati tako, da ne zajema poznejšega postopka o preklicu te pogojne odložitve izvršitve kazni zaradi kršitev navedenih pogojev med preizkusno dobo, če se z odločbo o preklicu, sprejeto v tem postopku, ne spreminjata niti narava niti raven prvotno izrečene kazni.


(1)  UL C 402, 27.11.2017.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 20. novembra 2017 – „Balcia Insurance“ SE

(Zadeva C-648/17)

(2018/C 072/36)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākā tiesa

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica:„Balcia Insurance“ SE

Nasprotna stranka: AS „Baltijas Apdrošināšanas Nams“

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 3(1) Direktive Sveta z dne 24. aprila 1972 (1) o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (72/166/EGS) (Prva direktiva) razlagati tako, da pojem „uporaba motornih vozil“ zajema položaj, kakršen je ta v sporu o glavni stvari, torej odprtje vrat parkiranega vozila?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 3(1) Direktive Sveta z dne 24. aprila 1972 (72/166/EGS) razumeti tako, da pojem „uporaba motornih vozil“ zajema položaj, kakršen je ta v sporu o glavni stvari, torej položaj, v katerem škoda na premoženju tretje osebe nastane zaradi uporabe vozila s strani potnika?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 10-


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/28


Pritožba, ki jo je Alex SCI vložila 8. decembra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 10. oktobra 2017 v zadevi T-841/16, Alex/Komisija

(Zadeva C-696/17 P)

(2018/C 072/37)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Alex SCI (zastopnik: J. Fouchet, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Razveljavitev sklepa, ki ga je Splošno sodišče Evropske unije izdalo 10. oktobra 2017, v vseh njegovih določbah, razen v delu, v katerem je priznalo izpodbojnost Sklepa Komisije z dne 21. septembra 2016.

V novem sojenju:

razglasitev ničnosti Sklepa Evropske komisije z dne 21. septembra 2016;

ugotovitev, da so pomoči, ki so jih FEDER, francoska država, Conseil régional d’Aquitaine (regionalni svet Akvitanije) in Conseil général des Pyrénées Atlantiques (generalni svet departmaja Pyrénées-Atlantiques) plačali družbi CABAB, nezakonite in nezdružljive s skupnim trgom;

naložitev Evropski komisiji plačila vseh stroškov postopka, vključno s stroški odvetnika v višini 5 000 EUR.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

A.   Dopustnost

Pritožnica predlaga potrditev odločbe Splošnega sodišča glede izpodbojnosti Sklepa. Dopis z dne 21. septembra 2016 pomeni izpodbojni akt v smislu določb člena 263, prvi odstavek, PDEU.

Glede procesnega upravičenja družbe Alex SCI pritožnica predlaga spremembo sklepa Splošnega sodišča. Njen tržni položaj je prizadet v smislu člena 263, četrti odstavek, PDEU.

B.   Utemeljenost

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na formalno nezakonitost zaradi pomanjkljive obrazložitve. V Sklepu z dne 21. septembra 2016 ni navedene nobene pravne podlage, ne z besedilom ne z navedbo sodne prakse, tako da družba Alex SCI, ki jo zastopa njen poslovodja, tega sklepa ob branju ne razume. Sklep je na ravni prava in na ravni dejstev zelo nezadostno obrazložen, zato je formalno nezakonit.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na materialno nezakonitost (obstoj državne pomoči in neobstoj priglasitve). Communauté d’Agglomération Côte-basque – Adour (združenje občin Côte Basque-Adour, v nadaljevanju: CABAB) je v okviru svoje gospodarske strategije želelo urediti območje „Technocité“ v kraju Bayonne, da bi ustanovila cono, specializirano na področju letalstva. V ta namen je zaprosila za financiranje pri FEDER, francoski državi, Conseil régional d’Aquitaine in Conseil général des Pyrénées Atlantiques, da bi vsak od njih z zneskom 1 000 000 EUR sofinanciral njen projekt.

Prvič, bistveni elementi za državno pomoč so izpolnjeni, zato ta plačila pomenijo nepriglašene državne pomoči, ki so v nasprotju s členom 108 PDEU.

Drugič, ta plačila niso združljiva s skupnim trgom. Projekt Technocité namreč pomeni industrijsko in terciarno cono, specializirano za razvoj najnaprednejših tehnologij na letalskem in vesoljskem področju ter na področju vgrajenih sistemov. Ta sektor je izjemno odprt za konkurenco. Te pomoči so torej v nasprotju s členom 107 PDEU.

Nazadnje, glede neizvrševanja dogovorov o plačilih pomoči je treba spomniti, da je predmet teh dogovorov financiranje projekta „Pôle aéronautique Technocité“ za ureditev območja, da bi se iz njega ustvarilo „cono, specializirano za raziskave in razvoj najnaprednejših tehnologij na letalskem in vesoljskem področju ter na področju vgrajenih sistemov“. Cona Technocité pokriva vse vrste dejavnosti, ki jih opravljajo nepovezane družbe, kot so Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini…., torej družbe, ki opravljajo dejavnost na področjih, ki ne spadajo pod letalstvo.

Na koncu je treba državne pomoči razglasiti za nične in zneske vrniti (glej zlasti uredbi št. 734/2013 (1) in 2988/95 (2), člen 4(1) in (4); odločbi francoskega Conseil d’État (CE) z dne 2. junija 1992, Rec. str. 165, in z dne 6. novembra 1998, Rec. str. 397; ter sodbo Sodišča z dne 11. julija 1996, SFEI (C-39/94)).


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 734/2013 z dne 22. julija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL 2013, L 204, str. 15).

(2)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 1. str. 340).


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/29


Pritožba, ki jo je Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. vložila 5. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 14. novembra 2017 v zadevi T-831/14, Alfamicro/Komisija

(Zadeva C-14/18 P)

(2018/C 072/38)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Pritožnica: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (zastopnika: G. Gentil Anastácio in D. Pirra Xarepe, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2017 v zadevi T-831/14 naj se razveljavi.

Zadeva naj se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, da to odloči v skladu s členom 263 PDEU.

Evropski komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Družba Alfamicro se ne strinja s stališčem Splošnega sodišča, ki je zavrnilo njeno tožbo in ji naložilo, da Evropski komisiji plača znesek v višini 277 849,93 EUR, skupaj z obrestmi v višini 26,88 EUR za vsak dan zamude. Družba Alfamicro meni, da bi moralo Splošno sodišče o tožbi odločiti ob upoštevanju člena 263 PDEU, in ne člena 272 PDEU. Poleg tega meni, da Komisija, ki ji je Splošno sodišče pritrdilo, v svojem sklepu, ki ima naravo upravne odločbe, ni upoštevala načel sorazmernosti, dobre vere in pravne varnosti.

Družba Alfamicro meni, da je iz analize in konteksta dopisa Komisije z dne 28. oktobra 2014 razvidno, da je ta dopis upravni akt odločanja, to je upravna odločba. Njegovo besedilo, dejstvo, da temelji na reviziji Računskega sodišča, okoliščina, da je Komisija ugotovitve revizije posplošila na vse ostale sporazume, ki jih je sklenila pritožnica, in nadomestila, ki jih je dodelila Komisija, kažejo na to, da gre za upravno odločbo. Sodba Splošnega sodišča, ki odraža njegovo stališče o tem, da je treba šteti, da je vložena tožba ugotovitvena, in ne tožba zoper upravno odločbo, pomeni resno kršitev pravice pritožnice do obrambe. Družba Alfamicro poleg tega navaja, da je Splošno sodišče resno kršilo načelo enakopravnosti strank in načelo pogodbenega ravnovesja.

Komisija s tem, da je subvencijo, dodeljeno pritožnici, zmanjšala za 93 %, ni sprejela ustreznih ukrepov, kot bi morala v skladu s sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev, s čimer je kršila načelo sorazmernosti. Splošno sodišče, ki je potrdilo to ravnanje Komisije, ni spoštovalo načela sorazmernosti oziroma ga je celo kršilo. Poleg tega, če Komisija, ki bi morala sprejeti ustrezne ukrepe, sprejme neustrezne in samovoljne ukrepe, ni pravne varnosti. Tudi Splošno sodišče, ki je potrdilo to ravnanje Komisije, ni spoštovalo načela pravne varnosti.


Splošno sodišče

26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/31


Sodba Splošnega sodišča z dne 18. januarja 2018 – Kenup Foundation in drugi/Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

(Zadeva T-76/15) (1)

((Raziskave in tehnološki razvoj - EIT - Okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 - Razpis za imenovanje skupnosti znanja in inovacij - Zavrnitev ponudbe tožečih strank - Uredba (ES) št. 294/2008 - Uredba (EU) št. 1290/2013 - Protipraven prenos pristojnosti))

(2018/C 072/39)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Kenup Foundation (Kalkara, Malta), Candena GmbH (Luneburg, Nemčija), CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ajdovščina, Slovenija), Evotec AG (Hamburg, Nemčija) (zastopniki: sprva U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß in A. Richter, nato U. Soltész, H. Weiß in A. Richter, ter nazadnje U. Soltész in H. Weiß, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (zastopniki: M. Kern, agent, skupaj s P. de Bandtom in M. Gherghinarujem, odvetnikoma)

Intervenientki v podporo tožečih strank: Republika Malta (zastopnica: M. E. Perici Calascione, odvetnica) in Stiftung Universität Lüneburg (zastopnik: F. Oehl, odvetnik)

Predmet

Predloga na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepov z dne 9. decembra 2014, katerih vsebina je bila sporočena z dopisom z dne 10. decembra 2014 in s katerimi je EIT imenoval skupnost znanja in informacij (SZI) „inovacije za zdravo življenje in aktivno staranje“ in zavrnil predlog, ki ga je vložil konzorcij Kenup.

Izrek

1.

Sklepi z dne 9. decembra 2014, katerih vsebina je bila sporočena z dopisom z dne 10. decembra 2014 in s katerimi je Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) imenoval skupnost znanja in informacij (SZI) „inovacije za zdravo življenje in aktivno staranje“ in zavrnil predlog, ki ga je vložil konzorcij Kenup, se razglasijo za nične.

2.

EIT nosi svoje stroške in stroške, ki so jih priglasili Kenup Foundation, Candena GmbH, CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo ter Evotec AG.


(1)  UL C 146, 4.5.2015.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/32


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januar 2018 – EDF/Komisija

(Zadeva T-747/15) (1)

((Državne pomoči - Pomoči, ki so jih francoski organi odobrili družbi EDF - Prerazvrstitev v kapital v okviru računovodskih rezervacij, ustvarjenih z oprostitvijo davka za prenovo omrežja za splošno oskrbo - Odločba, s katero je bila pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom - Pravnomočnost - Merilo zasebnega investitorja))

(2018/C 072/40)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Électricité de France (EDF) (Pariz, Francija) (zastopnik: M. Debroux, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: É. Gippini Fournier, B. Stromsky in D. Recchia, agenti)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Francoska republika (zastopniki: sprva G. de Bergues, D. Colas in J. Bousin, nato D. Colas in J. Bousin, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti členov od 1 do 5 Sklepa Komisije (EU) 2016/154 z dne 22. julija 2015 o državni pomoči SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) – Prerazvrstitev v kapital v okviru računovodskih rezervacij, ustvarjenih z oprostitvijo davka za prenovo omrežja za splošno oskrbo, ki jo je Francija odobrila družbi EDF (UL L 34, 10.2.2016, str. 152)

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Électricité de France (EDF) nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija, razen stroškov, ki jih je zadnjenavedena priglasila zaradi intervencije Francoske republike.

3.

Francoska republika nosi svoje stroške in stroške, ki jih je Komisija priglasila zaradi njene intervencije.


(1)  UL C 78, 29.2.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/32


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2018 – Deichmann/EUIPO – Munich (upodobitev križa na stranskem delu športnega čevlja)

(Zadeva T-68/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za razveljavitev - Figurativna znamka Evropske unije, ki upodablja križ na stranskem delu športnega čevlja - Pozicijska znamka - Resna in dejanska uporaba znamke - Člen 15(1) in člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 18(1) in člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2018/C 072/41)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Deichmann SE (Essen, Nemčija) (zastopnik: C. Onken, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Gája, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Munich, SL (Capellades, Španija) (zastopnika: J. Güell Serra in M. del Mar Guix Vilanova, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 4. decembra 2015 (zadeva R 2345/2014-4) v zvezi s postopkom za razveljavitev med družbama Deichmann in Munich.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Deichmann SE se naloži plačilo stroškov Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in družbe Munich, SL.


(1)  UL C 111, 29.3.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/33


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2018 – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METABOX)

(Zadeva T-204/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Evropske unije METABOX - Prejšnji besedna znamka Evropske unije in nacionalna besedna znamka META4 ter prejšnji figurativna znamka Evropske unije in nacionalna figurativna znamka meta4 - Relativni razlog za zavrnitev - Člen 8(1(b) Uredbe (ES)št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Podobnost znakov - Verjetnost zmede))

(2018/C 072/42)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Sun Media Ltd (Hongkong, Kitajska) (zastopnik: A. Schnider, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnica: S. Bonne, agentka)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Meta4 Spain, SA (Las Rozas, Španija) (zastopnik: I. Temiño Ceniceros, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. februarja 2016 (zadeva R 307/2015-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Meta4 Spain in Sun Media.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Sun Media Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 232, 27.6.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/34


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januar 2018 – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN)

(Zadeva T-273/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Evropske unije METAPORN - Prejšnji besedni znamki Evropske unije in prejšnji nacionalni besedni znamki META4 in prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja nacionalna figurativna znamka meta4 - Relativni razlog za zavrnitev - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Podobnost storitev - Pojem komplementarnih storitev - Podobnost znakov - Verjetnost zmede))

(2018/C 072/43)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Sun Media Ltd (Hongkong, Kitajska) (zastopnik: A. Schnider, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnica: S. Bonne, agentka)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Meta4 Spain, SA (Las Rozas, Španija) (zastopnik: I. Temiño Ceniceros, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 3. marca 2016 (združeni zadevi R 653/2015-2 in R 674/2015-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Meta4 Spain in Sun Media

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Sun Media Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 270, 25.7.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/34


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2018 – Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS)

(Zadeva T-398/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije COFFEE ROCKS - Prejšnje figurativne znamke Evropske unije STARBUCKS COFFEE - Relativni razlog za zavrnitev - Podobnost znakov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) - Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2018/C 072/44)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Starbucks Corp. (Seattle, Washington, Združene države) (zastopnici: J. Schmitt, odvetnica, in I. Fowler, solicitor)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: J. Crespo Carrillo in A. Kusturovic, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Hasmik Nersesyan (Borgloon, Belgija)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 24. maja 2016 (zadeva R 559/2015-4), v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Starbucks Corp. in Hasmik Nersesyan.

Izrek

1.

Odločba četrtega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 24. maja 2016 (zadeva R 559/2015-4) se razveljavi.

2.

EUIPO se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 335, 12.9.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/35


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2018 – Dehtochema Bitumat/ECHA

(Zadeva T-630/16) (1)

((REACH - Pristojbina za registracijo snovi - Znižanje za MSP - Priporočilo 2003/361/ES - Pojem povezanega podjetja - Predložitev „nepravilne navedbe velikosti podjetja“ - Znižanje zneska ustrezne upravne takse za 50 % - Pristojnost ECHA - Prenehanje proizvodnje snovi))

(2018/C 072/45)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: Dehtochema Bitumat s. r. o. (Bělá pod Bezdězem, Češka republika) (zastopnik: P. Holý, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (zastopniki: sprva J.-P. Trnka, E. Maurage in M. Heikkilä, nato J.-P. Trnka in M. Heikkilä, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Odločbe agencije ECHA SME(2016) 3038 z dne 7. julija 2016, s katero je bilo ugotovljeno, da tožeča stranka ne izpolnjuje pogojev za upravičenost do znižanja dajatve, določenega za srednje velika podjetja, in tožeči stranki naložena upravna taksa.

Izrek

1.

Predlog za odlog izvršitve Odločbe Evropske agencije za kemikalije (ECHA) SME(2016) 3038 z dne 7. julija 2016 se zavrže kot nedopusten.

2.

Tožba se v preostalem zavrne.

3.

Družbi Dehtochema Bitumat s. r. o. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 402, 31.10.2016.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/36


Sodba Splošnega sodišča z dne 18. januarja 2018 – LG Electronics/EUIPO

(Zadeva T-804/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije Dual Edge - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 2017/1001]))

(2018/C 072/46)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: LG Electronics, Inc. (Seul, Južna Koreja) (zastopnik: M. Graf, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: M. Rajh, agent)

Predmet

Tožba zoper odločno drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 2. septembra 2016 (zadeva R 832/2016-2) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka Dual Edge kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi LG Electronics, Inc. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 22, 23.1.2017.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/36


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. januarja 2018 – SE/Svet

(Zadeva T-231/17) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Osebni prejemki - Družinski dodatki - Člen 2(2), tretji pododstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom - Pojem „vzdrževan otrok“ - Pojem „otrok, ki ga mora uradnik vzdrževati po sodbi, ki temelji na zakonodaji države članice o varstvu mladoletnikov“ - Zavrnitev priznanja statusa vzdrževanega otroka vnukinji uradnika))

(2018/C 072/47)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: SE (zastopnica: N. de Montigny, odvetnica)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in R. Meyer, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa Sveta z dne 22. junija 2016, s katerim je organ te institucije za imenovanja zavrnil priznanje, da bi bila vnukinja tožeče stranke njen „vzdrževan otrok“ v smislu člena 2(2), tretji pododstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

SE se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 213, 3.7.2017.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/37


Tožba, vložena 7. decembra 2017 – Intercontact Budapest/CdT

(Zadeva T-809/17)

(2018/C 072/48)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Budimpešta, Madžarska) (zastopnica: É. Subasicz, odvetnica)

Tožena stranka: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

primarno ugotovi, ali so ocenjevalne točke, ki so bile dodeljene posameznim ponudnikom, na podlagi primerjave oddanih ponudb realne in ali so v skladu z načeli enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije, sorazmernosti in preglednosti;

podredno sklep tožene stranke z dne 10. julija 2017 o rezultatu postopkov javnega naročanja FL/GEN16-02 in FL/GEN 16-01 razglasi za ničen;

še bolj podredno postopka javnega naročanja razglasi za nična;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev načel enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije, sorazmernosti in preglednosti, ker je tožena stranka v postopkih javnega naročanja opravila različno presojo med ponudniki, se pravi je enake dejavnosti v posameznih postopkih ocenila različno. (1)

2.

Drugi tožbeni razlog: zloraba pooblastil, ker tožena stranka tožeči stranki v postopkih javnega naročanja ni sporočila zahtevanih informacij. (2)

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev preglednosti postopkov javnega naročanja, ker je tožena stranka rezultat postopka v Uradnem listu objavila z zamudo in ne s popolno vsebino, določeno v direktivi Unije. (3)

4.

Četrti tožbeni razlog: tožena stranka je s tem, da ni sporočila rokov za vložitev pritožbe, in s tem z omejitvijo možnosti pritožbe kršila direktivo Unije o javnem naročanju. (4)


(1)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65), uvodni izjavi 1 in 90.

(2)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL 2012, L 298, str. 1), člen 113.

(3)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65), člen 50.

(4)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65), priloga V, del D, točka 16.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/38


Tožba, vložena 14. decembra 2017 – Luksemburg/Komisija

(Zadeva T-816/17)

(2018/C 072/49)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopniki: D. Holderer, agent, D. Waelbroeck in A. Steichen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena;

razglasi za ničen sklep Komisije z dne 4. oktobra 2017 o državni pomoči SA.38944, ki naj bi jo Luksemburg dodelil družbi Amazon;

podredno razglasi za ničen sklep Komisije z dne 4. oktobra 2017 o državni pomoči SA.38944, ki naj bi jo Luksemburg dodelil družbi Amazon, v delu v katerem se zahteva zagotovitev vračila pomoči;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog, sestavljen iz treh delov: kršitev člena 107 PDEU, ker Komisija ni ugotovila, da je bila družbi Amazon EU S.à.r.l (v nadaljevanju: LuxOpCO) zagotovljena prednost.

Prvi del: uporaba vnaprejšnje davčne informacije in podaljšanje njene veljavnosti v letu 2011 nista povzročila nobene prednosti, ker bi bilo nadomestilo, ki bi ga morala tretja oseba plačati za licenco za neopredmetena sredstva večje od nadomestila, ki ga je družba LuxOpCo plačala družbi Amazon Europe Holding Technologies SCS (v nadaljevanju: LuxSCS) na podlagi pogodbe o licenci. Tožeča stranka meni, da je v sklepu Komisije z dne 4. oktobra 2017 o državni pomoči SA.38944, ki naj bi jo Luksemburg dodelil družbi Amazon (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), napačno ugotovljeno, da nadomestilo, ki ga je družba LuxOpCo dejansko plačala, odstopa od cene v običajnih tržnih pogojih.

Drugi del: očitne napake v zvezi z dejstvi in uporabo prava pri analizi, ki je bila opravljena v izpodbijanem sklepu in se nanaša na domnevno napačno uporabo metode stopnje čistega dobička v vnaprejšnji davčni informaciji, tako pri izbiri preiskovanega podjetja kot pri uporabi meril iz te metode.

Tretji del: izračun transfernih cen, ki ga je Komisija opravila v izpodbijanem sklepu, naj bi vodil do rezultata, ki očitno odstopa od standarda običajnih tržnih pogojev.

2.

Drugi tožbeni razlog, sestavljen iz dveh delov: kršitev člena 107 PDEU ker naj Komisija ne bi ugotovila selektivnosti zadevne vnaprejšnje informacije.

Prvi del: Komisija naj bi napačno domnevala, da je zadevna vnaprejšnja davčna informacija selektivna, čeprav naj se Komisija na podlagi sodne prakse ne bi smela opreti na obstoj prednosti, da bi lahko domnevala o njeni selektivnosti, ampak bi morala v okviru svoje analize selektivnosti najprej obvezno opredeliti upoštevni referenčni okvir in nato ugotoviti odstopanje od tega referenčnega okvira.

Drugi del: Komisija naj ne bi dokazala domnevne selektivnosti pomoči, zatrjevane v njeni podredni obrazložitvi. Ti podredni trditvi o selektivnosti naj bi bili očitno napačni, ker naj bi se Komisija motila pri referenčnih okvirih in naj vsekakor ne bi dokazala obstoja kakršnegakoli odstopanja od teh okvirov.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev členov 4 in 5 PDEU, ker naj bi Komisija z določitvijo „dobre“ transferne cene, ki naj bi jo družba LuxOpCo morala plačati na podlagi zadevne pogodbe o licenci, izvajala prikrito davčno harmonizacijo. Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da Komisija pravo državnih pomoči uporablja za prikrito davčno harmonizacijo na področju transfernih cen, s čimer krši izključno pristojnost držav članic na področju neposrednih davkov.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev Uredbe 2015/1589 in pravice do obrambe, ker naj bi Komisija s sprejetjem sklepa, v katerem so le lapidarno zavrnjene navedbe, ki jih je naknadno predložila družba Amazon, ne da bi lahko Veliko vojvodstvo Luksemburg ali družba Amazon predložila stališča do glavnega argumenta, to je do napake pri izbiri preiskovanega podjetja za namene metode stopnje čistega dobička, kršila pravico do obrambe.

5.

Peti tožbeni razlog, naveden podredno: Komisija naj bi kršila člen 16 Uredbe 2015/1589, ker naj vračilo pomoči glede na dobrovernost Velikega vojvodstva Luksemburg pri uporabi transfernih cen in glede na nepredvidljivost novega pristopa v zvezi s transfernimi cenami, ki ga je Komisija uporabila v izpodbijani odločbi, ne bi bilo skladno z načelom pravne varnosti.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/39


Tožba, vložena 18. decembra 2017 – Sierra/EUIPO

(Zadeva T-819/17)

(2018/C 072/50)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Mercedes Sierra (Alicante, Španija) (zastopnik: E. Fontes Vila, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj toženi stranki naloži, da iz „Appraisal Report“ tožeče stranke za leto 2016 odstrani vsakršen očitek v zvezi z načinom komuniciranja navedene tožeče stranke, pri čemer meni, da svobodno izražanje idej in mnenj ne ustreza resnici in posega v temeljno pravico osebe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta tožba je uperjena proti odločbi EUIPO, sprejeti v postopku letnega ocenjevanja poklicne uspešnosti tožeče stranke za leto 2016.

Tožeča stranka konkretno predlaga, naj se iz „Appraisal Report“ izbrišejo nekatere ocene.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja svojo pravico, da se svobodno izraža v Uradu, brez strahu za posledice tega izražanja.

Tožeča stranka meni, da je kršena njena pravica do svobodnega izražanja in ugotavlja, da jo razlog za odločitev o nenapredovanju uradnika tako, da bi zaradi svojega truda, kakovosti in delovne uspešnosti to zaslužil, postavlja v položaj nemoči.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/40


Tožba, vložena 20. decembra 2017 – Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

(Zadeva T-823/17)

(2018/C 072/51)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Etnia Dreams, SL (Valencija, Španija) (zastopnik: P. Gago Comes, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Serge Poisson (Limal, Belgija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Etnik“ – zahteva za registracijo št. 15721 301

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 19. oktobra 2017 v zadevi R 880/2017-4

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj ugodi tej tožbi in sprejme odločbo, s katero bo ugovor št. B 2791 229 razglasilo za dopusten in posledično po ustreznem postopku zavrnilo zahtevo za registracijo znamke Evropske unije št. 15721 301 „Etnik“ za razreda 3 in 35 na podlagi člena 8(1)(a) in (b) Uredbe o znamki Evropske unije zaradi obstoja verjetnosti zmede z znamko Skupnosti št. 11017 241, katere imetnica je družba Etnia Dreams S.L.

Navajani tožbeni razlogi

Podlaga ugovora je očitno člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

Tožena stranka bi morala uporabiti zadnji del pravila 17(3) in (4) Uredbe št. 2868/95 ter bi zato morala sporočiti nepravilnost, da bi se lahko odpravila v roku dveh mesecev.

Kršitev členov 41 in 42 Uredbe št. 207/2009.

Kršitev členov 10, 41, 47 in 48(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Kršitev načel dobre vere in spoštovanja legitimnih pričakovanj.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/41


Tožba, vložena 29. decembra 2017 – United Parcel Service/Komisija

(Zadeva T-834/17)

(2018/C 072/52)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Georgia, Združene države) (zastopniki: A. Ryan, solicitor, F. Hoseinian in W. Knibbeler, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

se družbi UPS plača odškodnina za nastalo škodo, in sicer v znesku 1 742 milijard EUR, skupaj z veljavnimi obrestmi;

se družbi UPS nadomestijo davki, ki bodo obračunani na prejeto odškodnino, in sicer na podlagi stopnje davka, ki velja na dan sodbe; in

se Komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka zahteva odškodnino na podlagi člena 340 PDEU za škodo, ki je nastala zaradi Sklepa Komisije z dne 30. januarja 2013 o nezdružljivosti koncentracije z notranjim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) (v nadaljevanju: Sklep), ki ga je 7. marca 2017 za ničnega razglasilo Splošno sodišče v zadevi T-194/13.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe trdi, da so v Sklepu resne kršitve pravnih pravil, katerih namen je podeliti pravice družbi UPS. Po njenem mnenju je vsaka od teh kršitev posamezno podpirala Sklep in tožeči stranki preprečila, da bi prevzela družbo TNT ter uresničila ugodnosti, povezane s to predlagano transakcijo.

Tožeča stranka trdi, da gre za resne kršitve pravnih pravil glede (1) analize koncentracije cen, (2) analize učinkovitosti, (3) presoje konkurenčnosti družbe FedEx in (4) presoje intenzivnosti konkurence, opravljene v Sklepu.

Po mnenju tožeče stranka je vsaka od teh kršitev, obravnavana posamezno ali skupaj, vzrok za nezakonitost Sklepa in povzroči odgovornost Unije na podlagi člena 340 PDEU.

Tožeča stranka dalje trdi, da ji je nastala škoda, saj če kršitev ne bi bilo, bi družba UPS prevzela družbo TNT. Nobena običajno skrbna in vestna uprava ne bi prepovedala predlagano transakcijo, če bi bile analiza koncentracije cen, analiza učinkovitosti, presoja konkurenčnosti družbe FedEx in presoja intenzivnosti konkurence opravljene brez napak.

Po mnenju tožeče stranke bi jo zato bilo treba z odškodnino na podlagi člena 340 PDEU postaviti v položaj, v katerem bi bila, če nezakoniti Sklep ne bi bil sprejet.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/42


Tožba, vložena 29. decembra 2017 – Eurofer/Komisija

(Zadeva T-835/17)

(2018/C 072/53)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL (Bruselj, Belgija) (zastopnika: J. Killick, barrister, in G. Forwood, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za ničen člen 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1795 z dne 5. oktobra 2017 (UL 2017, L 258, str. 24)

odredi predlagane ukrepe procesnega vodstva in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji in napačna uporaba prava pri odločitvi, da se srbskega uvoza ne kumulira z uvozom iz drugih držav, ki so predmet preiskav, v skladu s členom 3(4) temeljne uredbe. (1)

2.

Drugi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji in napačna uporaba prava pri ugotovitvi, da zaščitni ukrepi proti Srbiji „niso potrebni“ v smislu člena 9(2) temeljne uredbe, tudi na nekumulirani osnovi ne.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 20(2) temeljne uredbe, pravice tožeče stranke do dostopa in njene pravice do obrambe ter kršitev obveznosti dobrega upravljanja iz člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ker Komisija v zvezi s srbskim uvozom ni razkrila stopnje škode (nelojalno nižanje ciljnih cen) in stopnje nelojalnega nižanja prodajnih cen ter ni skrbno in nepristransko preučila vseh upoštevnih vidikov zadeve.


(1)  Uredba (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL 2016, L 176, str. 21).


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/43


Tožba, vložena 28. decembra 2017 – Negru/EUIPO – Sky (SkyPrivate)

(Zadeva T-837/17)

(2018/C 072/54)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: romunščina

Stranke

Tožeča stranka: Alexandru Negru (Iași, Romunija) (zastopnica: I.-M. Iliescu, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe:: Sky plc (Isleworth, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka:: mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, figurativne znamke, ki vsebuje besedni element „Skyprivate“

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. oktobra 2017 v zadevi R 349/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/43


Tožba, vložena 9. januarja 2018 – Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

(Zadeva T-3/18)

(2018/C 072/55)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Holzer y Cia, SA de CV (Mexico, Mehika) (zastopnik: N. Fernández Fernández-Pacheco, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Annco, Inc. (New York, New York, Združene države Amerike)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „ANN TAYLOR“ – Znamka Evropske unije št. 9865 651

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 2. novembra 2017 v zadevi R 2370/2016-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbi ugodi;

razveljavi izpodbijano odločbo;

potrdi veljavnost registracije znamke Evropske unije št. 9865 651 „ANN TAYLOR“ za vse proizvode, na katere se navedena prijava nanaša;

naloži intervenientu plačilo stroškov postopka.

Navajani tožbeni razlog

Odbor za pritožbe je storil napake pri analizi: obstoja podobnosti med spornima znakoma, ki povzroča zmedo, in seznanjenosti imetnika znamke, ki je podobna in povzroča zmedo, ob prijavi; namena imetnika, ko je prijavil svojo znamko; dokazne vrednosti dokazov, ki jih je predložila stranka, ki je predlagala ugotovitev ničnosti, in dokaznega bremena.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/44


Tožba, vložena 9. januarja 2018 – Holzer y Cia/EUIPO – Annco (AT ANN TAYLOR)

(Zadeva T-4/18)

(2018/C 072/56)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Holzer y Cia, SA de CV (Mexico, Mehika) (zastopnik: N. Fernández Fernández-Pacheco, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Annco, Inc. (New York, New York, Združene države Amerike

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedni element „AT ANN TAYLOR“ – Znamka Evropske unije št. 11197 647

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. novembra 2017 v zadevi R 2371/2016-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugodi tožbi;

razveljavi izpodbijano odločbo;

potrdi veljavnost registracije znamke Evropske unije št. 9865651 „ANN TAYLOR“ za vse proizvode, na katere se navedena prijava nanaša;

naloži intervenientu plačilo stroškov postopka.

Navajani tožbeni razlog

Odbor za pritožbe je storil napake pri analizi: obstoja podobnosti med spornima znakoma, ki povzroča zmedo, in seznanjenosti imetnika znamke, ki je podobna in povzroča zmedo, ob prijavi; namena imetnika, ko je prijavil svojo znamko; dokazne vrednosti dokazov, ki jih je predložila stranka, ki je predlagala ugotovitev ničnosti, in dokaznega bremena.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/45


Tožba, vložena 3. januarja 2018 – Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

(Zadeva T-5/18)

(2018/C 072/57)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Hamburg Beer Company GmbH (Hamburg, Nemčija) (zastopnika: O. Spieker, A. Schönfleisch in M. Alber, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedni element „Hamburg BEER COMPANY“ – Prijava št. 15 272 743

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. septembra 2017 v zadevi R 436/2017-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) v povezavi s členom 7(2) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(c) v povezavi s členom 7(2) Uredbe št. 207/2009.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/46


Tožba, vložena 2. januarja 2018 – Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company)

(Zadeva T-6/18)

(2018/C 072/58)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Hamburg Beer Company GmbH (Hamburg, Nemčija) (zastopniki: O. Spieker, A. Schönfleisch in M. Alber, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Unije „Hamburg Beer Company“ – prijava št. 15272 784

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 29. septembra 2017 v zadevi R 437/2017-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 v povezavi z njenim členom 7(2);

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 v povezavi z njenim členom 7(2).


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/46


Tožba, vložena 8. januarja 2018 – inforsacom Informationssysteme/EUIPO (Busines and technology working as one)

(Zadeva T-7/18)

(2018/C 072/59)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: inforsacom Informationssysteme GmbH (Neu-Isenburg, Nemčija) (zastopniki: O. Spieker, A. Schönfleisch in M. Alber, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Unije „Business and technology working as one“ – prijava št. 15 272 586

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe EUIPO z dne 20. oktobra 2017 v zadevi R 808/2017-1

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 7(1)(c) v povezavi s členom 7(2) Uredbe št. 2017/1001;

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001 v povezavi s členom 7(2) Uredbe št. 2017/1001.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/47


Tožba, vložena 8. januarja 2018 – Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

(Zadeva T-9/18)

(2018/C 072/60)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Addiko Bank AG (Dunaj, Avstrija) (zastopnik: A. Seling, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „STRAIGHTFORWARD BANKING“ – Prijava št. 16 133 449

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 25. oktobra 2017 v zadevi R 1090/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 2017/1001;

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/47


Tožba, vložena 11. januarja 2018 – Zweirad-Center Stadler/EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

(Zadeva T-12/18)

(2018/C 072/61)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Zweirad-Center Stadler GmbH (Regensburg, Nemčija) (zastopnika: P. Ruess in A. Doepner-Thiele, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Triumph Designs Ltd (Swadlincote, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Triumph“ – Zahteva za registracijo št. 6717 672

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora EUIPO za pritožbe z dne 2. novembra 2017 v zadevi R 665/2017-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je bila zahteva za registracijo znamke za proizvode iz razredov 9, 12 in 25 zavrnjena;

ugovor v celoti zavrne in ugodi registraciji znamke za te proizvode, ali pa zadevo vrne EUIPO v ponovno odločanje, da bo sprejel potrebne ukrepe;

EUIPO in drugi stranki v postopku pred odborom EUIPO za pritožbe naloži plačilo stroškov, ki so nastali tožeči stranki.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.