ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 52

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
12. februar 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 52/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 52/02

Zadeva C-600/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. decembra 2017 – Zvezna republika Nemčija/Svet Evropske unije (Ničnostna tožba — Zunanje delovanje Evropske unije — Člen 216(1) PDEU — Člen 218(9) PDEU — Določitev stališča, ki naj se v imenu Unije zastopa v organu, ustanovljenem z mednarodnim sporazumom — Revizijski odbor Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) — Sprememba Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) in dodatkov k navedeni konvenciji — Deljena pristojnost Unije in držav članic — Zunanja pristojnost Unije na področju, na katerem Unija doslej še ni sprejela skupnih pravil — Veljavnost Sklepa 2014/699/EU — Obveznost obrazložitve — Načelo lojalnega sodelovanja)

2

2018/C 52/03

Zadeva C-598/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera – Španija) – Banco Santander, SA/Cristobalina Sánchez López (Predhodno odločanje — Direktiva 93/13/EGS — Potrošniške pogodbe — Nepošteni pogoji — Pristojnosti nacionalnega sodišča — Učinkovitost varstva, priznanega potrošnikom — Pogodba o hipotekarnem kreditu — Zunajsodni postopek izvršbe na podlagi hipotekarnega zavarovanja — Poenostavljen sodni postopek priznanja stvarnih pravic izbranega ponudnika)

3

2018/C 52/04

Zadeva C-61/16 P: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. decembra 2017 – European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)/Giant (China) Co. Ltd, Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba — Damping — Uredba (EU) št. 502/2013 — Uvoz koles s poreklom iz Kitajske — Uredba (ES) št. 1225/2009 — Člen 18(1) — Sodelovanje — Pojem potrebne informacije — Člen 9(5) — Zahtevek za individualno obravnavo — Tveganje izogibanja)

3

2018/C 52/05

Zadeva C-189/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta förvaltningsdomstolen – Švedska) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten (Predhodno odločanje — Socialna varnost delavcev migrantov — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Člen 46(2) — Člen 47(1)(d) — Člen 50 — Zajamčena pokojnina — Minimalna dajatev — Izračun pokojnine)

4

2018/C 52/06

Zadeva C-230/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Nemčija) – Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH (Predhodno odločanje — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Člen 101(1) PDEU — Selektivna distribucija izdelkov luksuzne kozmetike — Klavzula, ki distributerjem prepoveduje vključevanje nepooblaščene tretje osebe v okviru spletne prodaje — Uredba (EU) št. 330/2010 — Člen 4(b) in (c))

5

2018/C 52/07

Zadeva C-243/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona – Španija) – Antonio Miravitlles Ciurana in drugi/Contimark SA, Jordi Socias Gispert (Predhodno odločanje — Pravo družb — Direktiva 2009/101/ES — Členi 2 in od 6 do 8 — Direktiva 2012/30/EU — Člena 19 in 36 — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Členi 20, 21 in 51 — Zahtevanje plačila terjatev, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi — Pravica, da se pri istem sodišču vloži tožba proti družbi ter njenemu direktorju kot odgovorni osebi in solidarnemu dolžniku za obveznosti družbe)

6

2018/C 52/08

Zadeva C-305/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno kraljestvo) – Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Predhodno odločanje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Šesta direktiva 77/388/EGS — Člen 11(A)(1)(a) — Davčna osnova — Člen 17 — Pravica do odbitka — Člen 27 — Posebni ukrepi za odstopanje — Sklep 89/534/EGS — Trženjska struktura, ki temelji na dobavi blaga prek oseb, ki niso davčni zavezanci — Obdavčitev tržne vrednosti blaga, določene v zadnji fazi trženja — Vključitev stroškov, ki jih imajo navedene osebe)

6

2018/C 52/09

Zadeva C-329/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France/Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Predhodno odločanje — Medicinski pripomočki — Direktiva 93/42/EGS — Področje uporabe — Pojem medicinski pripomoček — Oznaka CE — Nacionalna ureditev, s katero je za programsko opremo za pomoč pri izdaji zdravniških receptov določen postopek certifikacije, ki ga izvaja nacionalni organ)

7

2018/C 52/10

Zadeva C-403/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 13. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Soufiane El Hassani/Minister Spraw Zagranicznych (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Območje svobode, varnosti in pravice — Uredba (ES) št. 810/2009 — Člen 32(3) — Vizumski zakonik Skupnosti — Odločba o zavrnitvi izdaje vizuma — Pravica prosilca do pravnega sredstva zoper to odločbo — Obveznost države članice, da zagotavlja pravico do pravnega sredstva)

8

2018/C 52/11

Zadeva C-408/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 6. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Bucureşti – Romunija) – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prej Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA/Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 2004/18/ES — Področje uporabe — Uredba (ES) št. 1083/2006 — Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad — Pogodba o financiranju gradnje avtoceste, ki je bila sklenjena z Evropsko investicijsko banko pred pristopom države članice k Evropski uniji — Pojem nepravilnost v smislu Uredbe št. 1083/2006)

9

2018/C 52/12

Zadeva C-487/16 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 13. decembra 2017 – Telefónica SA/Evropska komisija („Pritožba — Omejevalni sporazumi — Portugalski in španski trg telekomunikacij — Klavzula o nekonkuriranju, ki jo vsebuje sporazum, ki sta ga sklenili družbi — Omejevanje zaradi cilja — Pravica do obrambe — Zavrnitev zaslišanja prič — Globe — Presoja teže kršitve — Olajševalne okoliščine)

10

2018/C 52/13

Zadeva C-567/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo) – Merck Sharp & Dohme Corporation/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Predhodno odločanje — Industrijska in poslovna lastnina — Patentno pravo — Zdravila za uporabo v humani medicini — Uredba (ES) št. 469/2009 — Člen 3(b) — Dodatni varstveni certifikat — Pogoji za pridobitev — Člen 10(3) — Izdaja certifikata ali zavrnitev prijave za certifikat — Direktiva 2001/83/ES — Člen 28(4) — Decentralizirani postopek)

10

2018/C 52/14

Zadeva C-630/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 14. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Helsingin hallinto-oikeus – Finska) – postopek, ki ga je sprožil Oy (Predhodno odločanje — Usklajeni pogoji za trženje gradbenih proizvodov — Harmonizirani standard EN 1090-1:2009+A1:2011 — Merila za določanje področja uporabe standarda, ki ga je sprejel Evropski odbor za standardizacijo (CEN) na podlagi mandata Evropske komisije — Sidrni deli, namenjeni za pritrjevanje v betonu pred njegovo strditvijo in ki se uporabljajo za spajanje lupinastih elementov ter podpornih zidov z ogrodjem objekta)

11

2018/C 52/15

Zadeva C-636/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona – Španija) – Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno en Navarra (Predhodno odločanje — Status državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas — Direktiva 2003/109/ES — Člen 12 — Sprejetje odločbe o izgonu glede rezidenta za daljši čas — Dejavniki, ki jih je treba upoštevati — Nacionalna ureditev — Neupoštevanje teh dejavnikov — Združljivost)

11

2018/C 52/16

Zadeva C-42/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte costituzionale – Italija) – kazenski postopek zoper M.A.S., M.B. (Predhodno odločanje — Člen 325 PDEU — Sodba z dne 8. septembra 2015, Taricco in drugi (C 105/14, EU:C:2015:555) — Kazenski postopek v zvezi s kaznivimi dejanji na področju davka na dodano vrednost (DDV) — Nacionalna zakonodaja, v kateri so določeni zastaralni roki, zaradi katerih lahko kazniva dejanja niso kaznovana — Škodovanje finančnim interesom Evropske unije — Obveznost neuporabe določb nacionalnega prava, ki bi lahko posegale v obveznosti, ki so državam članicam naložene s pravom Unije — Načelo zakonitosti v kazenskem pravu)

12

2018/C 52/17

Zadeva C-66/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 14. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Poljska) – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 805/2004 — Področje uporabe — Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov — Nalogi za izvršbo, ki se jih lahko potrdi kot evropski nalog za izvršbo — Odločba o znesku stroškov v zvezi s sodnim postopkom, vsebovana v sodbi, ki se ne nanaša na nesporni zahtevek — Izključitev)

13

2018/C 52/18

Zadeva C-344/17: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 30. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Torino – Italija) – IJDF Italy Srl/Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando (Predhodno odločanje — Potrošniške pogodbe — Direktiva 93/13/EGS — Nacionalna zakonodaja, ki omogoča vložitev tožbe zoper glavnega dolžnika in garanta pred istim sodiščem — Odstopanje od pravil o določitvi pristojnosti za potrošniške pogodbe — Člen 99 Poslovnika Sodišča)

13

2018/C 52/19

Zadeva C-622/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) 3. novembra 2017 – Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

14

2018/C 52/20

Zadeva C-626/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Giudice di Pace di Roma (Italija) 3. novembra 2017 – Alberto Rossi in drugi/Ministero della Giustizia

14

2018/C 52/21

Zadeva C-634/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Oldenburg (Nemčija) 13. novembra 2017 – ReFood GmbH & Co. KG/Landwirtschaftskammer Niedersachsen

16

2018/C 52/22

Zadeva C-638/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 15. novembra 2017 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Skonis ir kvapas UAB

16

2018/C 52/23

Zadeva C-639/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 15. novembra 2017 – SIA KPMG Baltics, likvidējamās AS Latvijas Krājbanka administratore

17

2018/C 52/24

Zadeva C-643/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 17. novembra 2017 – GE Power Controls Portugal — Unipessoal L.da./Fazenda Pública

17

2018/C 52/25

Zadeva C-644/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 17. novembra 2017 – Eurobolt BV

18

2018/C 52/26

Zadeva C-646/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Brindisi (Italija) 17. novembra 2017 – kazenski postopek zoper Gianluco Mora

19

2018/C 52/27

Zadeva C-647/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 20. novembra 2017 – Skatteverket/Srf konsulterna AB

19

2018/C 52/28

Zadeva C-650/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundespatentgericht (Nemčija) 21. novembra 2017 – QH

20

2018/C 52/29

Zadeva C-657/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 24. novembra 2017 – Hussein Mohamad Hussein

20

2018/C 52/30

Zadeva C-659/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 24. novembra 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

21

2018/C 52/31

Zadeva C-667/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italija) 24. novembra 2017 – Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari in drugi

22

2018/C 52/32

Zadeva C-672/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 28. novembra 2017 – Tratave —Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2018/C 52/33

Zadeva C-675/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 30. novembra 2017 – Ministero della Salute/Hannes Preindl

23

2018/C 52/34

Zadeva C-683/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo dsa (Portugalska) 6. decembra 2017 – Cofemel — Sociedade de Vestuário S.A./G-Star Raw CV

23

 

Splošno sodišče

2018/C 52/35

Zadeva T-505/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – Madžarska/Komisija (EKJS in EKSRP — Odhodki izključeni iz financiranja — Uredbe (ES) št. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 in 1122/2009 — Odhodki Madžarske — Navzkrižna skladnost — Nadzor nad predpisanimi zahtevami ravnanja — Nadzor nad dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji — Pavšalni in enkratni popravki — Tveganje za Sklada)

25

2018/C 52/36

Zadeva T-304/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – bet365 Group/EUIPO – Hansen (BET 365) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije BET 365 — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo — Dokaz — Uporaba znamke za več namenov — Člen 7(3) in člen 52(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 7(3) in člen 59(2) Uredbe (EU) 2017/1001))

26

2018/C 52/37

Zadeva T-609/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – PB/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Zaposlovanje — Razpis natečaja EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Zdravniki za lokacijo Luxembourg — Zavrnitev pripustitve k opravljanju preizkusov v ocenjevalnem centru — Omejitev izbire drugega jezika na omejeno število uradnih jezikov – omejitev izbire drugega jezika na tem javnem natečaju na omejeno število uradnih jezikov Unije — Ugovor nezakonitosti — Očitna napaka pri presoji — Odgovornost — Nepremoženjska škoda)

26

2018/C 52/38

Zadeva T-792/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sončna očala) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije OJO sončna očala — Prejšnja mednarodna besedna znamka oio — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

27

2018/C 52/39

Zadeva T-21/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – RL/Sodišče Evropske unije (Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2015 — Odločba o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 10 z učinkom od 1. julija 2015 — Medinstitucionalna premestitev — Sistem prorata temporis — Primerjalna ocena uspešnosti — Člen 45 Kadrovskih predpisov — Odgovornost)

28

2018/C 52/40

Zadeva T-559/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Durazzo/ESZD (Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2014 — Akti, ki ne posegajo v položaj — Očitna nedopustnost — Odločba o nenapredovanju tožeče stranke — Člen 43 in člen 45(1) Kadrovskih predpisov — Primerjalna ocena uspešnosti — Upoštevanje ocenjevalnih poročil za napredovanje — Izključno opisne ocene — Neobstoj metode, ki bi omogočala primerljivost ocenjevalnih poročil za napredovanje — Očitno utemeljena tožba)

28

2018/C 52/41

Zadeva T-849/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – PGNiG Supply & Trading/Komisija (Ničnostna tožba — Notranji trg z zemeljskim plinom — Direktiva 2009/73/ES — Sklep Komisije o spremembi pogojev za izvzetje načinov obratovanja plinovoda OPAL iz pravil Unije o dostopu tretjih strani in o reguliranju tarif — Neobstoj neposrednega nanašanja — Nedopustnost)

29

2018/C 52/42

Zadeva T-853/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Techniplan/Komisija (Tožba zaradi nedelovanja — Stališče Komisije — Odškodninska tožba — Kršitev formalnih zahtev — Predlog za izdajo plačilnega naloga — Očitna nedopustnost — Očitna nepristojnost)

30

2018/C 52/43

Zadeva T-284/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2017 – Le Pen/Parlament (Ničnostna in odškodninska tožba — Pravo institucij — Član Evropskega parlamenta — Privilegiji in imunitete — Odločba o odvzemu poslanske imunitete — Izguba pravnega interesa — Delna ustavitev postopka — Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage)

30

2018/C 52/44

Zadeva T-475/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – Rogesa/Komisija (Ničnostna tožba — Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Uredba (ES) št. 1367/2006 — Dokumenti o obratu, ki proizvaja mešanico peletov in sintrirane rude — Zavrnitev dostopa zaradi molka organa — Izrecna odločba, sprejeta pred vložitvijo tožbe — Predlog za ustavitev postopka — Pravni interes — Očitna nedopustnost)

31

2018/C 52/45

Zadeva T-768/17: Tožba, vložena 22. novembra 2017 – Comprojecto-Projectos e Construções in drugi/ECB

31

2018/C 52/46

Zadeva T-780/17: Tožba, vložena 29. novembra 2017 – US/ECB

34

2018/C 52/47

Zadeva T-793/17: Tožba, vložena 5. decembra 2017 – Bruel/Komisija in ESZD

35

2018/C 52/48

Zadeva T-805/17: Tožba, vložena 11. decembra 2017 – BASF/ECHA

36

2018/C 52/49

Zadeva T-806/17: Tožba, vložena 11. decembra 2017 – BASF in REACH & colours/ECHA

37

2018/C 52/50

Zadeva T-811/17: Tožba, vložena 12. decembra 2017 – Classic Media/EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

38

2018/C 52/51

Zadeva T-812/17: Tožba, vložena 15. decembra 2017 – Seco Belgium in Vinçotte/Parlament

39

2018/C 52/52

Zadeva T-813/17: Tožba, vložena 14. decembra 2017 – Nerantzaki/Komisija

39

2018/C 52/53

Zadeva T-814/17: Tožba, vložena 14. decembra 2017 – Lietuvos geležinkeliai/Komisija

40

2018/C 52/54

Zadeva T-821/17: Tožba, vložena 12. decembra 2017 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

41

2018/C 52/55

Zadeva T-825/17: Tožba, vložena 22. decembra 2017 – Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE)

42

2018/C 52/56

Zadeva T-826/17: Tožba, vložena 22. decembra 2017 – TeamBank/EUIPO – Fio Systems (FYYO)

42

2018/C 52/57

Zadeva T-831/17: Tožba, vložena 29. decembra 2017 – DRH Licensing & Managing/EUIPO – Merck (Flexagil)

43

2018/C 52/58

Zadeva T-305/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – Airdata/Komisija

44

2018/C 52/59

Zadeva T-234/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

44

2018/C 52/60

Zadeva T-451/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. decembra 2017 – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Komisija

44


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2018/C 052/01)

Zadnja objava

UL C 42, 5.2.2018

Prejšnje objave

UL C 32, 29.1.2018

UL C 22, 22.1.2018

UL C 13, 15.1.2018

UL C 5, 8.1.2018

UL C 437, 18.12.2017

UL C 424, 11.12.2017

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/2


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. decembra 2017 – Zvezna republika Nemčija/Svet Evropske unije

(Zadeva C-600/14) (1)

((Ničnostna tožba - Zunanje delovanje Evropske unije - Člen 216(1) PDEU - Člen 218(9) PDEU - Določitev stališča, ki naj se v imenu Unije zastopa v organu, ustanovljenem z mednarodnim sporazumom - Revizijski odbor Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF) - Sprememba Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) in dodatkov k navedeni konvenciji - Deljena pristojnost Unije in držav članic - Zunanja pristojnost Unije na področju, na katerem Unija doslej še ni sprejela skupnih pravil - Veljavnost Sklepa 2014/699/EU - Obveznost obrazložitve - Načelo lojalnega sodelovanja))

(2018/C 052/02)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Zvezna republika Nemčija (zastopnika: T. Henze in J. Möller, agenta)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: E. Finnegan, Z. Kupčová in J.-P. Hix, agenta)

Intervenienta v podporo tožeče stranke: Francoska republika (zastopniki: sprva D. Colas, G. de Bergues in M. Hours, agenti, nato D. Colas in M.-L. Kitamura, agenta), Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopniki: C. Brodie, M. Holt in D. Robertson, agenti, skupaj z J. Holmesom, QC)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopniki: F. Erlbacher, W. Mölls in J. Hottiaux, agenti)

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Zvezni republiki Nemčiji se naloži plačilo stroškov.

3.

Francoska republika, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter Evropska komisija nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 73, 2.3.2015.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/3


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera – Španija) – Banco Santander, SA/Cristobalina Sánchez López

(Zadeva C-598/15) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 93/13/EGS - Potrošniške pogodbe - Nepošteni pogoji - Pristojnosti nacionalnega sodišča - Učinkovitost varstva, priznanega potrošnikom - Pogodba o hipotekarnem kreditu - Zunajsodni postopek izvršbe na podlagi hipotekarnega zavarovanja - Poenostavljen sodni postopek priznanja stvarnih pravic izbranega ponudnika))

(2018/C 052/03)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Banco Santander, SA

Tožena stranka: Cristobalina Sánchez López

Izrek

Členov 6(1) in 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah ni mogoče uporabiti za postopek, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki ga je začel pridobitelj nepremičnine po zunajsodni izvršbi na podlagi hipotekarnega zavarovanja, v katero je potrošnik privolil v korist upnika, ki je prodajalec ali ponudnik, in katerega cilj je varstvo stvarnih pravic, ki jih je ta pridobitelj zakonito pridobil, ker je, prvič, ta postopek neodvisen od pravnega razmerja, ki veže upnika, ki je prodajalec ali ponudnik, s potrošnikom, in drugič, ker je bila izvršba na podlagi hipotekarnega zavarovanja opravljena, nepremičnina je bila prodana in z njo povezane stvarne pravice so bile prenesene, ne da bi potrošnik uporabil pravna sredstva, določena v tem kontekstu.


(1)  UL C 38, 1.2.2016.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/3


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. decembra 2017 – European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)/Giant (China) Co. Ltd, Svet Evropske unije, Evropska komisija

(Zadeva C-61/16 P) (1)

((Pritožba - Damping - Uredba (EU) št. 502/2013 - Uvoz koles s poreklom iz Kitajske - Uredba (ES) št. 1225/2009 - Člen 18(1) - Sodelovanje - Pojem „potrebne informacije“ - Člen 9(5) - Zahtevek za individualno obravnavo - Tveganje izogibanja))

(2018/C 052/04)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) (zastopnika: L. Ruessmann, odvetnik, J. Beck, solicitor)

Druge stranke v postopku: Giant (China) Co. Ltd (zastopnik: P. De Baere, odvetnik), Svet Evropske unije (zastopniki: H. Marcos Fraile, agent, skupaj B. O’Connor, solicitor, in S. Gubel, odvetnikom), Evropska komisija (zastopniki: J.-F. Brakeland, M. França in A. Demeneix, agenti)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Združenje European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) poleg svojih stroškov nosi stroške družbe Giant (China) Co. Ltd.

3.

Svet Evropske unije in Evropska komisija nosita svoje stroške.


(1)  UL C 106, 21.3.2016.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/4


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta förvaltningsdomstolen – Švedska) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten

(Zadeva C-189/16) (1)

((Predhodno odločanje - Socialna varnost delavcev migrantov - Uredba (EGS) št. 1408/71 - Člen 46(2) - Člen 47(1)(d) - Člen 50 - Zajamčena pokojnina - Minimalna dajatev - Izračun pokojnine))

(2018/C 052/05)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

Tožena stranka: Pensionsmyndigheten

Izrek

1.

Uredbo Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, v različici po spremembi in posodobitvi z Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1606/98 z dne 29. junija 1998, je treba razlagati tako, da pristojni nosilec države članice pri izračunu minimalne dajatve, kot je zajamčena pokojnina v postopku v glavni stvari, ne sme uporabiti členov 46(2) in 47(1)(d) te uredbe. Tako dajatev je treba izračunati na podlagi določb člena 50 navedene uredbe v povezavi z nacionalno zakonodajo, pri tem pa se ne sme uporabiti nacionalnih določb, kot so te v postopku v glavni stvari, v zvezi s sorazmernim izračunom.

2.

Uredbo št. 1408/71 v različici po spremembi in posodobitvi z Uredbo št. 118/97, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1606/98, in natančneje njen člen 50 je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta zakonodaji države članice, ki določa, da mora pristojni nosilec pri izračunu minimalne dajatve, kot je zajamčena pokojnina iz postopka v glavni stvari, upoštevati vse starostne pokojnine, ki jih zadevna oseba dejansko prejema v eni ali več drugih državah članicah.


(1)  UL C 211, 13.6.2016.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/5


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Nemčija) – Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH

(Zadeva C-230/16) (1)

((Predhodno odločanje - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Člen 101(1) PDEU - Selektivna distribucija izdelkov luksuzne kozmetike - Klavzula, ki distributerjem prepoveduje vključevanje nepooblaščene tretje osebe v okviru spletne prodaje - Uredba (EU) št. 330/2010 - Člen 4(b) in (c)))

(2018/C 052/06)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Coty Germany GmbH

Tožena stranka: Parfümerie Akzente GmbH

Izrek

1.

Člen 101(1) PDEU je treba razlagati tako, da je sistem selektivne distribucije luksuznih izdelkov, s katerim se primarno ohranja luksuzna podoba teh izdelkov, skladen s to določbo, če so prodajalci na drobno izbrani na podlagi objektivnih meril v zvezi s kakovostjo, ki so določena enotno za vse potencialne prodajalce na drobno in se uporabljajo nediskriminatorno, ter določena merila ne presegajo tega, kar je nujno potrebno.

2.

Člen 101(1) PDEU je treba razlagati tako, da ne nasprotuje pogodbeni klavzuli, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ki pooblaščenim distributerjem sistema selektivne distribucije luksuznih izdelkov, s katerim se primarno ohranja luksuzna podoba teh izdelkov, prepoveduje, da za spletno prodajo pogodbenih izdelkov na prepoznaven način uporabljajo platforme tretjih oseb, če je namen zadevne klavzule ohraniti luksuzno podobo teh izdelkov, je določena enotno in se uporablja nediskriminatorno ter je sorazmerna glede na zastavljeni cilj, kar mora preveriti predložitveno sodišče.

3.

Člen 4 Uredbe Komisije (EU) št. 330/2010 z dne 20. aprila 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj je treba razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, prepoved, ki je naložena članom sistema selektivne distribucije luksuznih izdelkov, ki delujejo kot distributerji na trgu, da za spletno prodajo na prepoznaven način vključujejo tretja podjetja, ne pomeni omejitve odjemalcev v smislu člena 4(b) navedene uredbe niti omejitve pasivne prodaje končnim uporabnikom v smislu člena 4(c) navedene uredbe.


(1)  UL C 260, 18.7.2016.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/6


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 14. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona – Španija) – Antonio Miravitlles Ciurana in drugi/Contimark SA, Jordi Socias Gispert

(Zadeva C-243/16) (1)

((Predhodno odločanje - Pravo družb - Direktiva 2009/101/ES - Členi 2 in od 6 do 8 - Direktiva 2012/30/EU - Člena 19 in 36 - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Členi 20, 21 in 51 - Zahtevanje plačila terjatev, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi - Pravica, da se pri istem sodišču vloži tožba proti družbi ter njenemu direktorju kot odgovorni osebi in solidarnemu dolžniku za obveznosti družbe))

(2018/C 052/07)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García, Juan Gregorio Benito García

Toženi stranki: Contimark SA, Jordi Socias Gispert

Izrek

Direktivo 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 [ES], zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti, zlasti njene člene 2 in od 6 do 8, in Direktivo 2012/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu s členom 54, drugi odstavek, [PDEU], glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti, zlasti njena člena 19 in 36, je treba razlagati tako, da zaposlenim, ki so upniki delniške družbe iz naslova prenehanja njihove pogodbe o zaposlitvi, ne podeljujeta pravice, da pred istim socialnim sodiščem kot tistim, ki je pristojno za odločanje o njihovi tožbi za priznanje terjatve iz naslova plač, vložijo tožbo za ugotovitev odgovornosti direktorja te družbe iz razloga, da ni sklical generalne skupščine delničarjev te družbe kljub resnim izgubam, ki jih je ta utrpela, zato da bi bil ta direktor opredeljen kot solidarni dolžnik za navedeno terjatev iz naslova plač.


(1)  UL C 279, 1.8.2016.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/6


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 14. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Združeno kraljestvo) – Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Zadeva C-305/16) (1)

((Predhodno odločanje - Davek na dodano vrednost (DDV) - Šesta direktiva 77/388/EGS - Člen 11(A)(1)(a) - Davčna osnova - Člen 17 - Pravica do odbitka - Člen 27 - Posebni ukrepi za odstopanje - Sklep 89/534/EGS - Trženjska struktura, ki temelji na dobavi blaga prek oseb, ki niso davčni zavezanci - Obdavčitev tržne vrednosti blaga, določene v zadnji fazi trženja - Vključitev stroškov, ki jih imajo navedene osebe))

(2018/C 052/08)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Avon Cosmetics Ltd

Tožena stranka: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Izrek

1.

Člena 17 in 27 Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2004/7/ES z dne 20. januarja 2004, je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta ukrepu, ki kot ta iz postopka v glavni stvari, dovoljen s Sklepom Sveta 89/534/EGS z dne 24. maja 1989, s katerim je Združenemu kraljestvu dovoljeno, da za nekatere dobave preprodajalcem, ki niso davčni zavezanci, uporabi ukrep, ki odstopa od člena 11[(A), točka (1)(a),] Šeste direktive, na podlagi člena 27 te direktive odstopa od člena 11(A), točka (1)(a), navedene direktive, v skladu s katerim je davčna osnova za davek na dodano vrednost (DDV) družbe, ki se ukvarja z neposredno prodajo, tržna vrednost blaga, prodanega v fazi končne potrošnje, kadar se navedeno blago trži s posredovanjem preprodajalcev, ki niso zavezani za plačilo DDV, tudi če ta ukrep, ki odstopa, nikakor ne upošteva vstopnega DDV na predstavitvene izdelke, ki so jih ti preprodajalci kupili od navedene družbe.

2.

Na podlagi preučitve prvega vprašanja ni bil ugotovljen noben element, ki bi lahko vplival na veljavnost Sklepa 89/534.

3.

Člen 27 Šeste direktive 77/388, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/7, je treba razlagati tako, da od države članice, ki zaprosi za odstopanje od člena 11(A), točka (1)(a), te direktive, ne zahteva, da Evropsko komisijo obvesti, da preprodajalci, ki niso davčni zavezanci, plačajo DDV na nakup predstavitvenih izdelkov, kupljenih pri družbi, ki se ukvarja z neposredno prodajo, in ki jih uporabljajo za svojo gospodarsko dejavnost, da bi se ta vstopni davek kakor koli upošteval v pravilih ukrepa, ki odstopa.


(1)  UL C 270, 25.7.2016.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/7


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France/Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

(Zadeva C-329/16) (1)

((Predhodno odločanje - Medicinski pripomočki - Direktiva 93/42/EGS - Področje uporabe - Pojem „medicinski pripomoček“ - Oznaka CE - Nacionalna ureditev, s katero je za programsko opremo za pomoč pri izdaji zdravniških receptov določen postopek certifikacije, ki ga izvaja nacionalni organ))

(2018/C 052/09)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France

Toženi stranki: Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Izrek

Člen 1(1) in (2)(a) Direktive Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007, je treba razlagati tako, da je programska oprema, katere ena od funkcij omogoča uporabo podatkov o določenem bolniku, da bi se med drugim ugotovile kontraindikacije, medsebojno delovanje zdravil in previsoki odmerki, kar zadeva to funkcijo, medicinski pripomoček v smislu teh določb, čeprav ta programska oprema ne deluje neposredno v človeškem telesu ali nanj.


(1)  UL C 296, 16.8.2016.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/8


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 13. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Soufiane El Hassani/Minister Spraw Zagranicznych

(Zadeva C-403/16) (1)

((Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Območje svobode, varnosti in pravice - Uredba (ES) št. 810/2009 - Člen 32(3) - Vizumski zakonik Skupnosti - Odločba o zavrnitvi izdaje vizuma - Pravica prosilca do pravnega sredstva zoper to odločbo - Obveznost države članice, da zagotavlja pravico do pravnega sredstva))

(2018/C 052/10)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Soufiane El Hassani

Tožena stranka: Minister Spraw Zagranicznych

Izrek

Člen 32(3) Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 610/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013, v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da državam članicam nalaga obveznost, da zagotovijo postopek s pravnim sredstvom zoper odločbe o zavrnitvi izdaje vizuma, katerega podrobna pravila ureja pravni red vsake države članice ob upoštevanju načel enakovrednosti in učinkovitosti. Ta postopek mora zagotavljati, da v neki fazi postopka obstaja možnost pravnega sredstva pred sodiščem.


(1)  UL C 383, 17.10.2016.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/9


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 6. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Bucureşti – Romunija) – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prej Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA/Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe

(Zadeva C-408/16) (1)

((Predhodno odločanje - Javna naročila - Direktiva 2004/18/ES - Področje uporabe - Uredba (ES) št. 1083/2006 - Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad - Pogodba o financiranju gradnje avtoceste, ki je bila sklenjena z Evropsko investicijsko banko pred pristopom države članice k Evropski uniji - Pojem „nepravilnost“ v smislu Uredbe št. 1083/2006))

(2018/C 052/11)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bucureşti

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prej Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA

Tožena stranka: Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe

Izrek

1.

Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev in zlasti njen člen 15(c) je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da se z zakonodajo države članice za postopek oddaje javnega naročila, ki se je začel po njenemu pristopu k Evropski uniji – za uresničitev projekta, ki se je začel na podlagi pogodbe o financiranju, sklenjene z Evropsko investicijsko banko pred navedenim pristopom – določi uporaba posebnih meril iz določb navodil Evropske investicijske banke za oddajo javnih naročil, ki niso v skladu z določbami te direktive.

2.

Člen 9(5) in člen 60(a) Uredbe (ES) št. 1083/2006 Sveta z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 je treba razlagati tako, da ni mogoče šteti, da se je postopek oddaje javnega naročila, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, v katerem so bila uporabljena strožja merila od tistih, ki so določena v Direktivi 2004/18, izvajal ob polni skladnosti s pravom Unije, in zanj ni mogoče za nazaj dodeliti nepovratnega evropskega financiranja.

Člen 2, točka 7, Uredbe št. 1083/2006 je treba razlagati tako, da uporaba strožjih meril predizbora ponudnikov od tistih, ki so določena v Direktivi 2004/18, pomeni „nepravilnost“ v smislu te določbe, ki upravičuje uporabo finančnega popravka na podlagi člena 98 te uredbe, če ni mogoče izključiti, da je ta uporaba vplivala na proračun zadevnega sklada, kar mora preveriti predložitveno sodišče.


(1)  UL C 383, 17.10.2016.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/10


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 13. decembra 2017 – Telefónica SA/Evropska komisija

(Zadeva C-487/16 P) (1)

((„Pritožba - Omejevalni sporazumi - Portugalski in španski trg telekomunikacij - Klavzula o nekonkuriranju, ki jo vsebuje sporazum, ki sta ga sklenili družbi - Omejevanje zaradi cilja - Pravica do obrambe - Zavrnitev zaslišanja prič - Globe - Presoja teže kršitve - Olajševalne okoliščine))

(2018/C 052/12)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Telefónica SA (zastopnika: J. Folguera Crespo in P. Vidal Martínez, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: C. Giolito in C. Urraca Caviedes, agenta)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Telefónica SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 427, 21.11.2016.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/10


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo) – Merck Sharp & Dohme Corporation/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Zadeva C-567/16) (1)

((Predhodno odločanje - Industrijska in poslovna lastnina - Patentno pravo - Zdravila za uporabo v humani medicini - Uredba (ES) št. 469/2009 - Člen 3(b) - Dodatni varstveni certifikat - Pogoji za pridobitev - Člen 10(3) - Izdaja certifikata ali zavrnitev prijave za certifikat - Direktiva 2001/83/ES - Člen 28(4) - Decentralizirani postopek))

(2018/C 052/13)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Merck Sharp & Dohme Corporation

Tožena stranka: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Izrek

1.

Člen 3(b) Uredbe (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila je treba razlagati tako, da za obvestilo o končanem postopku, ki ga referenčna država članica izda v skladu s členom 28(4) Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, kakor je bila glede farmakovigilance spremenjena z Direktivo 2010/84/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010, pred potekom osnovnega patenta iz člena 1(c) Uredbe št. 469/2009, ni mogoče šteti, da je enakovredno dovoljenju za promet v smislu navedenega člena 3(b), tako da dodatnega varstvenega certifikata ni mogoče izdati na podlagi tega obvestila.

2.

Člen 10(3) Uredbe št. 469/2009 je treba razlagati tako, da to, da zadevna država članica ob vložitvi prijave za dodatni varstveni certifikat v tej državi članici še ni izdala dovoljenja za promet, ne pomeni nepravilnosti, ki jo je na podlagi te določbe mogoče odpraviti.


(1)  UL C 22, 23.1.2017.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/11


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 14. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Helsingin hallinto-oikeus – Finska) – postopek, ki ga je sprožil Oy

(Zadeva C-630/16) (1)

((Predhodno odločanje - Usklajeni pogoji za trženje gradbenih proizvodov - Harmonizirani standard EN 1090-1:2009+A1:2011 - Merila za določanje področja uporabe standarda, ki ga je sprejel Evropski odbor za standardizacijo (CEN) na podlagi mandata Evropske komisije - Sidrni deli, namenjeni za pritrjevanje v betonu pred njegovo strditvijo in ki se uporabljajo za spajanje lupinastih elementov ter podpornih zidov z ogrodjem objekta))

(2018/C 052/14)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Helsingin hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Anstar Oy

ob udeležbi: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Izrek

Standard EN 1090-1:2009+A1:2011, naslovljen „Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij – 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij“, je treba razlagati tako, da proizvodi – kakršni so ti iz postopka v glavni stvari – namenjeni za pritrjevanje v betonu pred njegovo strditvijo, spadajo na področje njegove uporabe, če imajo konstrukcijsko funkcijo v smislu, da bi njihov odvzem iz konstrukcije takoj zmanjšal odpornost te konstrukcije.


(1)  UL C 63, 27.2.2017.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/11


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona – Španija) – Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno en Navarra

(Zadeva C-636/16) (1)

((Predhodno odločanje - Status državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas - Direktiva 2003/109/ES - Člen 12 - Sprejetje odločbe o izgonu glede rezidenta za daljši čas - Dejavniki, ki jih je treba upoštevati - Nacionalna ureditev - Neupoštevanje teh dejavnikov - Združljivost))

(2018/C 052/15)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Wilber López Pastuzano

Tožena stranka: Delegación del Gobierno en Navarra

Izrek

Člen 12 Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas je treba razlagati tako, da nasprotuje ureditvi države članice, ki ob upoštevanju tega, kako jo razlaga del njenih sodišč, ne določa uporabe pogojev za zaščito pred izgonom državljana tretje države, ki je rezident za daljši čas, za vse upravne odločbe o izgonu ne glede na to, kakšna je narava ali pravna oblika tega ukrepa.


(1)  UL C 46, 13.2.2017.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/12


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 5. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte costituzionale – Italija) – kazenski postopek zoper M.A.S., M.B.

(Zadeva C-42/17) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 325 PDEU - Sodba z dne 8. septembra 2015, Taricco in drugi (C 105/14, EU:C:2015:555) - Kazenski postopek v zvezi s kaznivimi dejanji na področju davka na dodano vrednost (DDV) - Nacionalna zakonodaja, v kateri so določeni zastaralni roki, zaradi katerih lahko kazniva dejanja niso kaznovana - Škodovanje finančnim interesom Evropske unije - Obveznost neuporabe določb nacionalnega prava, ki bi lahko posegale v obveznosti, ki so državam članicam naložene s pravom Unije - Načelo zakonitosti v kazenskem pravu))

(2018/C 052/16)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte costituzionale

Stranki v postopku v glavni stvari

M.A.S., M.B.

Izrek

Člen 325(1) in (2) PDEU je treba razlagati tako, da nacionalnemu sodišču nalaga, da v okviru kazenskega postopka v zvezi s kaznivimi dejanji na področju davka na dodano vrednost ne uporabi nacionalnih določb o zastaranju, ki spadajo pod nacionalno materialno pravo ter preprečujejo naložitev učinkovitih in odvračilnih kazenskih sankcij v veliko primerih velikih goljufij, ki škodijo finančnim interesom Evropske unije, ali pa za primere velikih goljufij, ki škodijo navedenim interesom, določajo krajše zastaralne roke kot za primere velikih goljufij, ki škodijo finančnim interesom zadevne države članice, razen če bi bilo zaradi take neuporabe kršeno načelo zakonitosti v kazenskem pravu zaradi nedoločnosti zakona, ki se uporablja, ali zaradi retroaktivne uporabe zakonodaje, ki nalaga strožje pogoje kaznovanja od tistih, ki so veljali v času storitve kaznivega dejanja.


(1)  UL C 195, 19.6.2017.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/13


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 14. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Poljska) – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

(Zadeva C-66/17) (1)

((Predhodno odločanje - Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Uredba (ES) št. 805/2004 - Področje uporabe - Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov - Nalogi za izvršbo, ki se jih lahko potrdi kot evropski nalog za izvršbo - Odločba o znesku stroškov v zvezi s sodnim postopkom, vsebovana v sodbi, ki se ne nanaša na nesporni zahtevek - Izključitev))

(2018/C 052/17)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś

Tožena stranka: DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft

Izrek

Člen 4, točka 1, in člen 7 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov je treba razlagati tako, da izvršljive odločbe o znesku stroškov v zvezi s sodnim postopkom, vsebovane v sodbi, ki se ne nanaša na nesporni zahtevek, ni mogoče potrditi kot evropski nalog za izvršbo.


(1)  UL C 161, 22.5.2017.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/13


Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 30. novembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Torino – Italija) – IJDF Italy Srl/Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando

(Zadeva C-344/17) (1)

((Predhodno odločanje - Potrošniške pogodbe - Direktiva 93/13/EGS - Nacionalna zakonodaja, ki omogoča vložitev tožbe zoper glavnega dolžnika in garanta pred istim sodiščem - Odstopanje od pravil o določitvi pristojnosti za potrošniške pogodbe - Člen 99 Poslovnika Sodišča))

(2018/C 052/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Torino

Stranke

Tožeča stranka: IJDF Italy Srl

Toženi stranki: Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando

Izrek

Direktivo Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, člen 19(1), drugi stavek, PEU in člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da se ne uporabljajo v sporu o določitvi pristojnosti za odločanje o povezanih zadevah, če navedeni spor ne spada na področje uporabe Direktive 93/13.


(1)  UL C 330, 2.10.2017.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) 3. novembra 2017 – Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Zadeva C-622/17)

(2018/C 052/19)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Baltic Media Alliance Ltd

Tožena stranka: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali so s členom 3(1) in (2) Direktive 2010/13/EU (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev zajeti samo primeri, v katerih država članica sprejemnica poskuša začasno prekiniti razširjanje in/ali retransmisijo televizijskih programov, ali pa so z njim zajeti tudi drugi ukrepi, ki jih država članica sprejemnica sprejme, da bi kako drugače omejila svobodo sprejemanja televizijskih programov in njihovega prenašanja?

2.

Ali je treba uvodno izjavo 8 ter člen 3(1) in (2) Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev razlagati tako, da državam članicam sprejemnicam, ki ugotovijo, da se je gradivo iz člena 6 navedene direktive objavilo, preneslo za distribucijo in distribuiralo v okviru ponovnega predvajanja televizijskega programa in/ali distribuiralo prek spleta iz države članice Evropske unije, brez predhodne izpolnitve pogojev iz člena 3(2) navedene direktive prepovedujejo sprejetje odločbe, kakršna je tista iz člena 33(11) in 33(12)(1) litovskega zakona o obveščanju javnosti, to je odločbe, s katero se izvajalcem retransmisije televizijskih programov, dejavnim na ozemlju države članice sprejemnice, in drugim osebam, ki zagotavljajo storitve v zvezi z distribucijo televizijskih programov prek spleta, nalaga obveznost, da začasno zadevni televizijski program lahko ponovno razširjajo in/ali distribuirajo prek spleta le v paketih televizijskih programov, ki so na voljo za doplačilo?


(1)  UL 2010, L 95, str. 1.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Giudice di Pace di Roma (Italija) 3. novembra 2017 – Alberto Rossi in drugi/Ministero della Giustizia

(Zadeva C-626/17)

(2018/C 052/20)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Giudice di Pace di Roma

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Alberto Rossi in drugi

Tožena stranka: Ministero della Giustizia

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali dejavnost opravljanja službe tožečega mirovnega sodnika spada pod pojem „delavec, zaposlen za določen čas“, iz členov 1(3) in 7 Direktive 2003/88 (1) v povezavi z določbo 2 okvirnega sporazuma o delu za določen čas (2), sprejetega k Direktivi 1999/70, in členom 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je mogoče za uporabo določbe 4 okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sprejetega k Direktivi 1999/70, „magistrato [ordinario]“ oziroma „togato“ (sodnika, zaposlenega za nedoločen čas) šteti za delavca, zaposlenega za nedoločen čas, primerljivega z delavcem, zaposlenim za določen čas kot mirovnim sodnikom?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, ali so razlike med postopkom zaposlovanja rednih sodnikov za nedoločen čas in izbirnimi postopki, določenimi z zakonom za zaposlovanje mirovnih sodnikov za določen čas, objektivni razlog v smislu določbe 4, točki 1 in/ali 4, okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sprejetega k Direktivi 1999/70/ES, s katerim je mogoče utemeljiti, da Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite v sodbi, št. 13721/2017, in Consiglio di Stato v mnenju z dne 8. aprila 2017, št. 464/2017, nista uporabila „veljavnega prava“ za mirovne sodnike, kakršen je v obravnavanem primeru tožeči delavec, zaposlen za določen čas, in enakih delovnih pogojev, kot se uporabljajo za primerljive redne sodnike, zaposlene za nedoločen čas, pa tudi neuporabo preventivnih in sankcijskih ukrepov proti zlorabi pogodb za določen čas iz določbe 5 navedenega sporazuma, sprejetega k Direktivi 1999/70/ES, in nacionalnega predpisa za prenos iz člena 5(4a) zakonske uredbe št. 368/2001? Pri tem ni temeljnega načela iz nacionalne ureditve ali ustavnega predpisa, s katerima bi bilo mogoče upravičiti diskriminacijo, povezano z delovnimi pogoji, in popolno prepoved spremembe zaposlitve mirovnih sodnikov v zaposlitev za nedoločen čas, niti z vidika prejšnjega nacionalnega predpisa (člen 1 zakona št. 217/1974), s katerim sta bili že določeni primerjava poznejših delovnih pogojev in stabilizacija delovnih razmerij za določen čas pri sodnikih, zaposlenih za določen čas.

4.

Kakor koli, ali je v položaju, kakršen je obravnavani, v nasprotju s členom 47(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter pojmom neodvisnega in nepristranskega sodišča iz prava Evropske unije dejavnost mirovnega sodnika, ki v interesu za rešitev spora v korist tožeče stranke, ki kot izključno poklicno dejavnost opravlja enake sodne funkcije, lahko nadomesti zakonsko določenega sodnika zaradi zavrnitve najvišjega nacionalnega sodnega organa – Corte di Cassazione a Sezioni Unite – da zagotovi učinkovito varstvo zahtevanih pravic in s tem sodniku, določenemu z zakonom, na morebitno zahtevo ne prizna pristojnosti za priznanje zahtevane pravice, čeprav je podlaga zadevne pravice – kot je plačan dopust v sporu o glavni stvari – primarno in sekundarno pravo Evropske unije v položaju, v katerem zakonodaja „Skupnosti“ neposredno vertikalno učinkuje v razmerju do države? Če Sodišče ugotovi, da je bil kršen člen 47 Listine, se poleg tega predlaga navedba notranjih ukrepov za preprečitev, da bi kršitev predpisa primarnega prava Unije v obravnavanem primeru pripeljala tudi do popolnega odreka – v nacionalni ureditvi – varstva temeljnih pravic, zagotovljenih s pravom Unije.


(1)  Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381).

(2)  Okvirni sporazum o delu za določen čas, izvajan z direktivo Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Oldenburg (Nemčija) 13. novembra 2017 – ReFood GmbH & Co. KG/Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Zadeva C-634/17)

(2018/C 052/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Oldenburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ReFood GmbH & Co. KG

Tožena stranka: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba [člen 1(3)(d) Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov] (1) razlagati v smislu izključitve iz uporabe, ki velja za vse pošiljke, ki v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 1069/2009 (2) spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1069/2009?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

Ali je treba [člen 1(3)(d) Uredbe št. 1013/2006] razlagati v smislu izključitve iz uporabe, ki velja za pošiljke, za katere v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 – tudi v povezavi z Izvedbeno uredbo (EU) št. 142/2011 (3) – veljajo pravila o zbiranju, prevozu, identifikaciji in sledljivosti?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen:

Ali je treba [člen 1(3)(d) Uredbe št. 1013/2006] razlagati v smislu izključitve iz uporabe, ki velja samo za pošiljke, pri katerih gre za odpremljanje, za katero se na podlagi člena 48(1) Uredbe (ES) št. 1069/2009 zahteva soglasje?


(1)  UL L 190, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih), UL L 300, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo, UL L 54, str. 1.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 15. novembra 2017 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/„Skonis ir kvapas“ UAB

(Zadeva C-638/17)

(2018/C 052/22)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Nasprotna stranka v postopku:„Skonis ir kvapas“ UAB

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 4(1) Direktive Sveta 2011/64/EU (1) z dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnjah trošarine, ki velja za tobačne izdelke (kodifikacija), razlagati tako, da pomeni, da izraz „cigara ali cigarilos“ vključuje (ali ne vključuje) primere, ko je del ovoja iz naravnega ali rekonstituiranega tobaka dodano pokrit s še enim zunanjim (papirnim) slojem, kot v obravnavani zadevi? Ali je za odgovor na navedeno vprašanje pomembno, da uporaba papirja kot dodatnega sloja na zunanjem ovoju tobačnega izdelka (kjer je filter) pomeni, da je izdelek po videzu podoben cigareti?


(1)  UL 2011, L 176, str. 24.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 15. novembra 2017 – SIA „KPMG Baltics“, likvidējamās AS „Latvijas Krājbanka“ administratore

(Zadeva C-639/17)

(2018/C 052/23)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākā tiesa

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik v kasacijskem postopku: SIA „KPMG Baltics“, likvidējamās AS „Latvijas Krājbanka“ administratore (likvidacijski upravitelj družbe AS Latvijas Krājbanka)

Druga stranka v kasacijskem postopku: SIA „Ķipars AI“

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali izraz, prenosni nalog‘ za namene Direktive 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 (1) o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev v različici, spremenjeni z Direktivo 2009/44/ES (2), vključuje plačilni nalog, ki ga je vlagatelj predložil kreditni ustanovi za prenos sredstev na drugo kreditno ustanovo?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 3(1) Direktive 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev, spremenjene z Direktivo 2009/44/ES, ki določa: ,Prenosni nalogi in medsebojno poračunavanje so pravno izvršljivi in obvezujoči za tretje osebe tudi v primeru postopka proti udeležencu zaradi nesolventnosti, pod pogojem, da so prenosni nalogi vstopili v sistem pred začetkom postopka zaradi nesolventnosti, kakor je opredeljen v členu 6(1). To velja tudi v primeru postopka zaradi nesolventnosti proti udeležencu (v zadevnem sistemu ali v interoperabilnem sistemu) ali proti upravljavcu interoperabilnega sistema, ki ni udeleženec‘, razlagati tako, da je mogoče za nalog, kakršen je obravnavani, šteti, da je, vstopil v sistem‘ in da ga je treba izvršiti?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 3, str. 107.

(2)  UL, 2009, L 146, str. 37.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 17. novembra 2017 – GE Power Controls Portugal — Unipessoal L.da./Fazenda Pública

(Zadeva C-643/17)

(2018/C 052/24)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: GE Power Controls Portugal — Unipessoal L.da.

Tožena stranka: Fazenda Pública

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba glede na člen 313(1) določb o izvajanju carinskega zakonika Skupnosti (1) domnevati, da je blago, na katero se nanaša obravnavani primer, skupnostno, če ni dokazano, da ne gre za tako blago, ali pa […] ga je treba šteti za blago, ki je bilo vneseno na carinsko območje v smislu člena 3 [carinskega] zakonika [Skupnosti] (2) in za katero velja izjema iz prvega dela točke (a) odstavka 2 navedenega člena 313, tako da se kot skupnostno blago prizna le tisto, za katero se dokaže, da je šlo skozi postopke sprostitve v prosti promet na carinskem območju ES[?]


(1)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 6, str. 3).

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 17. novembra 2017 – Eurobolt BV

(Zadeva C-644/17)

(2018/C 052/25)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnica kasacijske pritožbe: Eurobolt BV

Druga stranka: Staatssecretaris van Financiën

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

a)

Ali je treba člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, v povezavi s členom 4(3) PEU, razlagati tako, da tožeča stranka lahko izpodbija zakonitost akta institucije Unije, ki ga morajo izvajati nacionalni organi, z zatrjevanjem bistvene kršitve postopka, kršitve Pogodb ali nekaterih določb, ki jih je treba uporabiti pri njunem izvajanju, ali zaradi zlorabe pooblastil?

b)

Ali je treba člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, v povezavi s členom 4(3) PEU, razlagati tako, da morajo institucije Unije, ki so sodelovale pri sprejetju akta, katerega veljavnost se izpodbija pred nacionalnim sodiščem, temu sodišču na njegov poziv posredovati vse informacije, s katerimi razpolagajo in ki so jih upoštevale ali bi jih morale upoštevati pri sprejetju tega akta?

c)

Ali je treba člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da v okvir pravice do učinkovitega pravnega sredstva sodi tudi, da sodišče celovito preuči, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo člena 13 Uredbe (ES) št. 1225/2009 (1)? Ali člen 47 Listine predvsem povzroči, da sodišče lahko v polnem obsegu presoja, ali je bilo dejansko stanje v celoti ugotovljeno in ali je ustrezno pravno posledico na njegovi podlagi mogoče primerno utemeljiti? Ali člen 47 Listine predvsem tudi povzroči, da lahko sodišče v polnem obsegu presoja, ali bi bilo treba upoštevati neko dejstvo, ki pri sprejetju akta domnevno ni bilo upoštevano, vendar bi morebiti vplivalo na pravno posledico, povezano z ugotovljenim dejanskim stanjem?

2.

a)

Ali je treba pojem „relevantne informacije“ v členu 15(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 razlagati tako, da v njegov okvir sodijo tudi pripombe, ki zadevajo ugotovitve Komisije in jih poda neodvisni uvoznik blaga s sedežem v Evropski Uniji, pri čemer je to blago predmet preiskave v smislu te določbe, če je tega uvoznika Komisija obvestila o tej preiskavi, če je Komisiji posredoval zahtevane informacije in če je, po tem ko mu je bila za to dana priložnost, nemudoma podal pripombe k ugotovitvam Komisije?

b)

Če je odgovor na vprašanje 2a pritrdilen: ali lahko ta uvoznik zatrjuje kršitev člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009, če njegove pripombe Svetovalnemu odboru, navedenemu v tej določbi, niso bile predložene najmanj 10 delovnih dni pred sestankom tega odbora?

c)

Če je odgovor na vprašanje 2b pritrdilen: ali ta kršitev člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 povzroči, da je zadevni akt nezakonit in ga ni dopustno uporabiti?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 343, str, 51).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Brindisi (Italija) 17. novembra 2017 – kazenski postopek zoper Gianluco Mora

(Zadeva C-646/17)

(2018/C 052/26)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Brindisi

Stranka v postopku v glavni stvari

Gianluca Moro

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člene 2(1), 3(1)(c), 6, (1), (2) in (3) Direktive 2012/13/EU (1) ter člen 48 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujejo kazenskim procesnim določbam države članice, na podlagi katerih so jamstva v zvezi z obrambo, izhajajoča iz spremembe obtožnega akta, zagotovljena pod – kvalitativno in kvantitativno – drugačnimi pogoji glede na to, ali se sprememba nanaša na dejanske vidike obdolžitev ali pa na njeno pravno opredelitev, pri čemer lahko, natančneje, obdolženec samo v prvem primeru predlaga zanj ugodnejši alternativni postopek izvršitve kazni (t. i. sporazum o priznanju krivde)?


(1)  Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, str. 1).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) 20. novembra 2017 – Skatteverket/Srf konsulterna AB

(Zadeva C-647/17)

(2018/C 052/27)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Skatteverket

Tožena stranka: Srf konsulterna AB

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba izraz „dostop do prireditev“ iz člena 53 direktive o DDV (1) razlagati tako, da vključuje storitev v obliki petdnevnega računovodskega seminarja, ki se izvaja samo za davčne zavezance in se je treba nanj predhodno prijaviti ter ga plačati s predplačilom?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/20


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundespatentgericht (Nemčija) 21. novembra 2017 – QH

(Zadeva C-650/17)

(2018/C 052/28)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundespatentgericht

Stranka v postopku v glavni stvari

Pritožnica: QH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je izdelek varovan z veljavnim osnovnim patentom v skladu s členom 3(a) Uredbe (ES) št. 469/2009 (1) zgolj, če je zajet s predmetom varstva, opredeljenim v patentnih zahtevkih, s čimer je strokovnjaku zagotovljen kot konkretna izvedbena različica?

2.

Ali za izpolnitev pogojev, določenih v členu 3(a) Uredbe (ES) št. 469/2009, torej ne zadošča, če sporni izdelek sicer ustreza splošni funkcijski opredelitvi, ki je v patentnih zahtevkih navedena za skupino učinkovin, vendar ni individualiziran kot konkretna izvedbena različica, ki izhaja iz nauka, ki je varovan z osnovnim patentom?

3.

Ali izdelek ni varovan z veljavnim osnovnim patentom v skladu s členom 3(a) Uredbe (ES) št. 469/2009, če je sicer zajet s funkcijsko opredelitvijo, ki je navedena v patentnih zahtevkih, vendar je bil na podlagi samostojne inventivne ravni razvit šele po dnevu vložitve prijave za osnovni patent?


(1)  Uredba (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila, UL L 152, str. 1.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/20


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 24. novembra 2017 – Hussein Mohamad Hussein

(Zadeva C-657/17)

(2018/C 052/29)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj revizije: Hussein Mohamad Hussein

Nasprotna stranka v postopku pred upravnim sodiščem:: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali neupoštevanje roka iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1560/2003 (1) (Izvedbena uredba) za vložitev prošnje za ponovno preučitev v primeru, ko država članica, na katero je bila zahteva za sprejem naslovljena, to zahtevo, predloženo v skladu s členom 21(1) Uredbe 604/2013 (Uredba Dublin III) (2), pravočasno zavrne, povzroči prenos odgovornosti na državo članico, ki daje zahtevo, če je ta država članica najprej pravočasno vložila zahtevo za sprejem v smislu člena 21(1), prvi pododstavek, Uredbe Dublin III in se je na podlagi (naknadne) preiskave izkazalo, da je država članica, na katero je zahteva naslovljena, odgovorna država članica glede na merila iz poglavja III Uredbe Dublin III?

2.

Ali lahko država članica, na katero je zahteva za sprejem naslovljena – in ki je odgovorna glede na merila iz poglavja III Uredbe Dublin III – to zahtevo, predloženo v skladu s členom 21(1) Uredbe Dublin III, veljavno odobri tudi še po tem, ko se je rok za odgovor, določen v členu 22(7) te uredbe, že iztekel in je ta država članica zahtevo za sprejem pred tem pravočasno zavrnila?


(1)  Uredba komisije (ES) št. 1560/2003 z dne 2. septembra 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) No 343/2003 o določitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 200).

(2)  Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL L 180, str. 31).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 24. novembra 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Zadeva C-659/17)

(2018/C 052/30)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik v postopku s kasacijsko pritožbo: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Vprašanje za predhodno odločanje

[ali se uporablja] Odločba Evropske unije (ES) 2000/128 z dne 11. maja 1999 tudi za tiste delodajalce, ki opravljajo dejavnost krajevnega javnega prevoza – v sistemu, ki zaradi izključnosti opravljane storitve pretežno ne deluje po načelu konkurence – in ki so od začetka veljavnosti zakona št. 407 iz leta 1990 prejemali izravnalne olajšave po sklenitvi pogodb o usposabljanju in zaposlitvi, pri čemer se obravnavani primer nanaša na obdobje od 1997 do maja 2001.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italija) 24. novembra 2017 – Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari in drugi

(Zadeva C-667/17)

(2018/C 052/31)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Francesca Cadeddu

Tožene stranke: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 80 Uredbe Sveta (ES) št. 1083 (1) z dne 11. julija 2006 in člen 2(4) iste uredbe razlagati tako, da nasprotujeta nacionalnemu predpisu, kakršen je člen 50(1)(c) uredbe predsednika republike št. 917 z dne 22. decembra 1986, v skladu s katerim so „(c) plačila, ki jih kdor koli plača iz naslova štipendije ali nakazila, nagrade ali subvencije za študij ali strokovno usposabljanje, če upravičenec ni zaposlena oseba plačnika“, enaka dohodku iz delovnega razmerja, in se zato za ta plačila uporablja splošna obdavčitev dohodkov fizičnih oseb, četudi je štipendija izplačana iz sredstev Evropskih strukturnih skladov?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1083 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, str. 25).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalska) 28. novembra 2017 – Tratave —Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-672/17)

(2018/C 052/32)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Tratave — Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali načelo nevtralnosti in člen 90 Direktive Sveta 2006/112/ES (1) z dne 28. novembra 2006 nasprotujeta nacionalni zakonodaji, kot je vsebovana v členu 78(11) Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zakonik o davku na dodano vrednost), ki se razlaga tako, da v primeru neplačila popravek davka ni dovoljen, preden se pridobitelja blaga oziroma prejemnika storitve, ki je davčni zavezanec, ne obvesti o razveljavitvi davka, in sicer za namene popravka začetnega odbitka?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali nasprotujeta načelo nevtralnosti in člen 90 Direktive 2006/112/ES nacionalni zakonodaji, kot je vsebovana v členu 78(11) Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zakonik o davku na dodano vrednost), ki se razlaga tako, da v primeru neplačila popravek davka ni dovoljen, če se pridobitelja blaga oziroma prejemnika storitve, ki je davčni zavezanec, o razveljavitvi davka ne obvesti v roku za odbitek davka iz člena 98(2) navedenega zakonika?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 30. novembra 2017 – Ministero della Salute/Hannes Preindl

(Zadeva C-675/17)

(2018/C 052/33)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ministero della Salute

Tožena stranka: Hannes Preindl

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali členi 21, 22 in 24 Direktive (1) državi članici, v kateri velja obveznost usposabljanja s polno časovno obveznostjo in ustrezna prepoved istočasnega vpisa na dva dodiplomska študija, nalagajo avtomatsko priznavanje formalnih kvalifikacij, ki so bile v državi članici izvora pridobljene istočasno ali v obdobjih, ki se časovno prekrivajo?

2.

Ali je mogoče v primeru pritrdilnega odgovora člen 22(a) in člen 21 Direktive razlagati tako, da sme organ države članice, na katerega je bila naslovljena prošnja za priznanje, preveriti pogoj, da celotno trajanje, raven in kakovost takega usposabljanja niso krajši oziroma nižji kot pri stalnem usposabljanju s polno časovno obveznostjo?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, str, 22).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo dsa (Portugalska) 6. decembra 2017 – Cofemel — Sociedade de Vestuário S.A./G-Star Raw CV

(Zadeva C-683/17)

(2018/C 052/34)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal de Justiça

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica (tožena stranka na prvi stopnji): Cofemel — Sociedade de Vestuário S.A.

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo (tožeča stranka na prvi stopnji): G-Star Raw CV

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali razlaga, ki jo je Sodišče Evropske unije podalo glede člena 2(a) Direktive 2001/29/ES (1), nasprotuje nacionalnemu predpisu – v obravnavani zadevi določbi člena 2(1)(i) Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (zakonik o avtorskih in sorodnih pravicah, CDADC) – ki zagotavlja avtorskopravno varstvo za dela uporabne umetnosti, industrijske modele ter oblikovalska dela, ki imajo poleg uporabnosti z estetskega vidika svojevrsten in razpoznaven vizualni učinek, pri čemer je izvirnost temeljno merilo za podelitev varstva na področju avtorskih pravic?

2.

Ali razlaga, ki jo je Sodišče Evropske unije podalo glede člena 2(a) Direktive 2001/29/ES, nasprotuje nacionalnemu predpisu – v obravnavani zadevi določbi člena 2(1)(i) CDADC – ki zagotavlja avtorskopravno varstvo za dela uporabne umetnosti, industrijske modele ali oblikovalska dela, če si ti glede na posebej zahtevno presojo njihovega umetniškega značaja in ob upoštevanju prevladujočih predstav v kulturnih in institucionalnih krogih zaslužijo oznako „umetniške stvaritve“ ali „umetniškega dela“?


(1)  Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).


Splošno sodišče

12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – Madžarska/Komisija

(Zadeva T-505/15) (1)

((EKJS in EKSRP - Odhodki izključeni iz financiranja - Uredbe (ES) št. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 in 1122/2009 - Odhodki Madžarske - Navzkrižna skladnost - Nadzor nad predpisanimi zahtevami ravnanja - Nadzor nad dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji - Pavšalni in enkratni popravki - Tveganje za Sklada))

(2018/C 052/35)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Madžarska (zastopniki: M. Fehér, G. Koós, Z. Bíró-Tóth in E. Tóth, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: V. Bottka in A. Sauka, agenta)

Predmet

Predlog za podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/1119 z dne 22. junija 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (JO 2015, L 182, str. 39), v delu, v katerem so s tem sklepom za Madžarsko uvedeni enkratni in pavšalni popravki.

Izrek

1.

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1119 z dne 22. junija 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije se razglasi za ničen v delu, v katerem določa finančni popravek, ki temelji na neskladnosti z zahtevami iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in z zahtevami iz Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina, z zahtevami nadzora, ki ga je opravila Madžarska, da bi kmetijska gospodarstva izpolnila obveznosti iz členov 4 in 5 Direktive Sveta z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Madžarska in Evropska komisija nosita svoje stroške.


(1)  UL C 381, 16.11.2015.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – bet365 Group/EUIPO – Hansen (BET 365)

(Zadeva T-304/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Evropske unije BET 365 - Absolutni razlog za zavrnitev - Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo - Dokaz - Uporaba znamke za več namenov - Člen 7(3) in člen 52(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 7(3) in člen 59(2) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2018/C 052/36)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: bet365 Group Ltd (Stoke-on-Trent, Združeno kraljestvo) (zastopnika: S. Malynicz, QC, R. Black in J. Bickle, solicitors)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: S. Hanne, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenient v postopku pred Splošnim sodiščem: Robert Hansen (München, Nemčija) (zastopnik: M. Pütz Poulalion, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 21. marca 2016 (zadeva R 3243/2014–5), v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med R. Hansenom in družbo bet365 Group.

Izrek

1.

Odločba petega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 21. marca 2016 (zadeva R 3243/2014-5) se razveljavi v delu, v katerem se nanaša na storitve iz razreda 41, ki so navedene v registraciji znamke Evropske unije BET 365.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 296, 16.8.2016.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – PB/Komisija

(Zadeva T-609/16) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Zaposlovanje - Razpis natečaja EPSO/AD/309/15 (AD 11) - Zdravniki za lokacijo Luxembourg - Zavrnitev pripustitve k opravljanju preizkusov v ocenjevalnem centru - Omejitev izbire drugega jezika na omejeno število uradnih jezikov – omejitev izbire drugega jezika na tem javnem natečaju na omejeno število uradnih jezikov Unije - Ugovor nezakonitosti - Očitna napaka pri presoji - Odgovornost - Nepremoženjska škoda))

(2018/C 052/37)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: PB (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Gattinara in L. Radu Bouyon, agenta)

Predmet

Predlog, vložen na podlagi člena 270 PDEU, ki zadeva, prvič, razglasitev ničnosti Odločbe izbirne komisije EPSO/AD/309/15 (AD11) – Zdravniki za lokaciji Luxembourg in ISPRA (področje: zdravniki Luxembourg) z dne 28. septembra 2015, da se tožeče stranke ne pripusti k izbirnim preizkusom, organiziranim v ocenjevalnem središču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), in drugič, na odškodnino za škodo, ki naj bi nastala tožeči stranki.

Izrek

1.

Odločba z dne 28. septembra 2015, s katero je izbirna komisija javnega natečaja EPSO/AD/309/15 (AD11) – Zdravniki za lokaciji Luxembourg in ISPRA (področje: zdravniki Luxembourg) PB zavrnila pripustitev k izbirnim preizkusom, organiziranim v ocenjevalnem središču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), se razglasi za nično.

2.

Tožba se v preostalem zavrne.

3.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 371, 10.10.2016 (zadeva je bila sprva vložena pri Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-39/16 in nato 1. septembra 2016 prenesena na Splošno sodišče Evropske unije).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sončna očala)

(Zadeva T-792/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije OJO sončna očala - Prejšnja mednarodna besedna znamka oio - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Podobnost znakov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2018/C 052/38)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: N & C Franchise Ltd (Nikozija, Ciper) (zastopniki: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia in A. Vasilogamvrou, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: S. Bonne, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO: Eschenbach Optik GmbH (Nürenberg, Nemčija)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 9. septembra 2016 (zadeva R 32/2016-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Eschenbach Optik in N&C Franchise.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi N & C Franchise Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 22, 23.1.2017.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – RL/Sodišče Evropske unije

(Zadeva T-21/17) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2015 - Odločba o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 10 z učinkom od 1. julija 2015 - Medinstitucionalna premestitev - Sistem prorata temporis - Primerjalna ocena uspešnosti - Člen 45 Kadrovskih predpisov - Odgovornost))

(2018/C 052/39)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: RL (zastopnika: C. Bernard-Glanz in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije (zastopnika: J. Inghelram in V. Hanley-Emilsson, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za, prvič, razglasitev ničnosti odločbe Sodišča Evropske unije z dne 11. maja 2016 o nenapredovanju tožeče stranke s 1. julijem 2015 in drugič, dodelitev odškodnine zaradi škode, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

RL se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 95, 27.3.2017.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/28


Sklep Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Durazzo/ESZD

(Zadeva T-559/16) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2014 - Akti, ki ne posegajo v položaj - Očitna nedopustnost - Odločba o nenapredovanju tožeče stranke - Člen 43 in člen 45(1) Kadrovskih predpisov - Primerjalna ocena uspešnosti - Upoštevanje ocenjevalnih poročil za napredovanje - Izključno opisne ocene - Neobstoj metode, ki bi omogočala primerljivost ocenjevalnih poročil za napredovanje - Očitno utemeljena tožba))

(2018/C 052/40)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giacomo Durazzo (Bruselj, Belgija) (zastopnika: N. de Montigny in J.-N. Louis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) (zastopniki: sprva S. Marquardt in M. Silva, nato S. Marquardt, agenta, skupaj z M. Troncosom Ferrerom, F.-M. Hislaireom in S. Moya Izquierdo, odvetniki)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za razglasitev ničnosti treh aktov ESZD, in sicer, prvič, predloga za napredovanje z dne 11. julija 2014 v delu, v katerem se nanaša na razred AD 13, drugič, odločbe z dne 29. oktobra 2014 o nenapredovanju tožeče stranke v razred AD 13 v napredovalnem obdobju 2014, in tretjič, odločbe z dne 28. maja 2015 o zavrnitvi pritožbe, vložene zoper to zavrnitev napredovanja.

Izrek

1.

Odločba Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) z dne 29. oktobra 2014 o nenapredovanju Giacoma Durazzoja v razred 13 v napredovalnem obdobju 2014 se razglasi za nično.

2.

Tožba se v preostalem zavrne.

3.

ESZD se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 302, 14.9.2015 (zadeva je bila sprva vložena pri Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-101/15 in nato 1. septembra 2016 prenesena na Splošno sodišče Evropske unije).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/29


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – PGNiG Supply & Trading/Komisija

(Zadeva T-849/16) (1)

((Ničnostna tožba - Notranji trg z zemeljskim plinom - Direktiva 2009/73/ES - Sklep Komisije o spremembi pogojev za izvzetje načinov obratovanja plinovoda OPAL iz pravil Unije o dostopu tretjih strani in o reguliranju tarif - Neobstoj neposrednega nanašanja - Nedopustnost))

(2018/C 052/41)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: PGNiG Supply & Trading GmbH (Munich, Nemčija) (zastopnik: M. Jeżewski, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: O. Beynet in K. Herrmann, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2016) 6950 final z dne 28. oktobra 2016 o spremembi pogojev za izvzetje iz pravil o dostopu tretjih strani do sistema in o tarifni ureditvi, določeni z Direktivo 2003/55/ES.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

O predlogih za intervencijo ni treba odločati.

3.

Družba PGNiG Supply & Trading GmbH nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov Evropske komisije, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.

4.

Zvezna republika Nemčija nosi svoje stroške postopka za izdajo začasne odredbe.

5.

Družba PGNiG Supply & Trading, Komisija, Zvezna republika Nemčija, Evropski parlament, Svet Evropske unije ter družbe Naftogaz Ukrainy SA, OPAL Gastransport GmbH & Co. KG in Gazprom Eksport LLC nosijo vsak svoje stroške, povezane s predlogi za intervencijo.


(1)  UL C 38, 6.2.2017.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/30


Sklep Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2017 – Techniplan/Komisija

(Zadeva T-853/16) (1)

((Tožba zaradi nedelovanja - Stališče Komisije - Odškodninska tožba - Kršitev formalnih zahtev - Predlog za izdajo plačilnega naloga - Očitna nedopustnost - Očitna nepristojnost))

(2018/C 052/42)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Techniplan Srl (Rim, Italija) (zastopnika: R. Giuffrida in A. Bonavita, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnik: A. Aresu, agent)

Predmet

Prvič, predlog na podlagi člena 265 PDEU za ugotovitev, da Komisija protipravno ni ukrepala proti tožeči stranki, in drugič, predlog za naložitev obveznosti ukrepanja iz člena 266 PDEU in plačila zneska iz naslova odškodnine za škodo, nastalo „za vsak dan zamude pri izvršitvi“.

Izrek

1.

Tožba se zavrže.

2.

Družbi Techniplan Srl se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 22, 23.1.2017.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/30


Sklep Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2017 – Le Pen/Parlament

(Zadeva T-284/17) (1)

((Ničnostna in odškodninska tožba - Pravo institucij - Član Evropskega parlamenta - Privilegiji in imunitete - Odločba o odvzemu poslanske imunitete - Izguba pravnega interesa - Delna ustavitev postopka - Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage))

(2018/C 052/43)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marion Anne Perrine Le Pen (Saint–Cloud, Francija) (zastopnika: sprva M. Ceccaldi nato R. Bosselut, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: M. Dean in S. Alonso de León, agenta)

Predmet

Prvič, predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta P8_TA(2017)0056 z dne 2. marca 2017 o odvzemu poslanske imunitete tožeči stranki, in drugič, predlog na podlagi člena 268 PDEU za povrnitev škode, ki naj bi jo utrpela tožeča stranka.

Izrek

1.

Postopek v zvezi s predlogom za razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta P8_TA(2017)0056 z dne 2. marca 2017 o odvzemu poslanske imunitete Marion Anne Perrine Le Pen se ustavi.

2.

Tožba se v preostalem zavrne.

3.

M. A. P. Le Pen nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov Parlamenta.


(1)  UL C 231, 17.7.2017.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/31


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – Rogesa/Komisija

(Zadeva T-475/17) (1)

((Ničnostna tožba - Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Uredba (ES) št. 1367/2006 - Dokumenti o obratu, ki proizvaja mešanico peletov in sintrirane rude - Zavrnitev dostopa zaradi molka organa - Izrecna odločba, sprejeta pred vložitvijo tožbe - Predlog za ustavitev postopka - Pravni interes - Očitna nedopustnost))

(2018/C 052/44)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Nemčija) (zastopnika: S. Altenschmidt in A. Sitzer, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnik: H. Krämer, agent)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka Komisije z dne 11. julija 2017 o zavrnitvi dostopa do dokumenta Ares (2017) 1684109 z dne 2. novembra 2009 in do dokumenta Ares (2017) 1685639 z dne 29. novembra 2009.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.

Družba Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH in Evropska komisija nosita vsaka svoje stroške.


(1)  UL C 318, 25.9.2017.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/31


Tožba, vložena 22. novembra 2017 – Comprojecto-Projectos e Construções in drugi/ECB

(Zadeva T-768/17)

(2018/C 052/45)

Jezik postopka: portugalščina

Stranke

Tožeče stranke: Comprojecto-Projetos e Construções, L.da (Lizbona, Portugalska), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lizbona), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lizbona), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lizbona) (zastopnik: M.A. Ribeiro, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

razglasi za nične izpodbijane akte, zlasti:

(i)

odločbo tožene stranke o zavrnitvi ukrepanja;

(ii)

odločbo tožene stranke o tem, da ne bo začela postopka za ugotavljanje kršitev;

(iii)

odločbo guvernerja Banco de Portugal [portugalska centralna banka] in preostalih „uradnikov“, ki so se izrekli o pritožbah in predlogih, vloženih med 26. junijem 2013 in 22. aprilom 2015.

Tožeče stranke iz istih razlogov Sodišču predlagajo, naj zavzame stališče:

(i)

s katerim se tožečim strankam omogoči razveljavitev sodnih odločb, izdanih glede odškodninskega zahtevka, vloženega proti BCP [Banco Comercial Português] in drugim;

(ii)

s katerim se tožečim strankam omogoči vložitev regresnega zahtevka proti portugalski državi;

(iii)

s katerim se omogoči presoja, ali je država članica/državno tožilstvo/FGR (Fiscalía General de la República, generalno državno tožilstvo) imela/o razloge za zavrnitev interveniranja pri tožbi;

(iv)

s katerim se omogoči presoja, ali je država članica/državno tožilstvo/FGR imela/o utemeljene razloge za to, da tega primera ni sporočila OLAF.

Če bo Sodišče menilo, da so predlogi tožečih strank utemeljeni, naj ECB na podlagi členov 268 PDEU in 340 PDEU obsodi na plačilo zneska 4 582 825,80 EUR, povečanega za zamudne obresti, izračunane po zakoniti obrestni meri, ki se dolgujejo do dejanskega plačila, ter vse druge izdatke, pravne stroške in odškodnine, ki bodo zapadli v plačilo, ko bodo ukrepi izvedeni.

Vendar mora Splošno sodišče ob upoštevanju določb člena 280 PDEU in tega, da so akti „Evropske centralne banke, ki nalagajo denarno obveznost osebam, […] izvršilni naslov; to [pa] ne velja za države“, kot določa člen 299 PDEU, toženi stranki naložiti, naj od BCP [Banco Comercial Português] zahteva, da plača te zneske.

Ob upoštevanju tega, da je nacionalna centralna banka „upravn[i] organ[…], ki odloča o pritožbah ali sproži ustrezne sodne postopke“ v skladu z določbo člena 11(1)(b) Direktive 2005/29/ES, členov 81(1) in 83(1) Direktive 2007/64/ES in člena 96(1)(b) – Spremljevalne sankcije – DL (Decreto-ley, uredba-zakon) 317/2009, mora zastopnica tožene stranke od BCP zahtevati, naj „nemudoma“ plača zgoraj navedene zneske na račune tožečih strank.

Tožena stranka:

(i)

mora od svoje zastopnice, nacionalne centralne banke, zahtevati, naj od BCP zahteva predložitev zgoraj navedenih elementov, in če jih kreditna institucija v skladu s členom 13(2) zakona o Banco de Portugal ne predloži, mora zadnjenavedena od kreditne institucije zahtevati, naj „nemudoma“ plača zadevne zneske na račune tožečih strank;

(ii)

ker bi bila kreditna institucija lahko zavezana „nemudoma“ plačati odškodnino tožečim strankam, je treba spoštovati določbe členov 41(2)(a), 47, drugi odstavek, in 49(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah [v nadaljevanju: Listina], kar – kot v primeru Banco de Portugal in državnega tožilstva/FGR – ob upoštevanju določb člena 3 Uredbe št. 2532/98 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij pomeni, da mora ECB „uve[sti] postop[ek] za ugotavljanje kršitev“, s tem da BCP pozove, naj ukrepa, tako da se mora ta kreditna institucija izreči in ne sme opustiti ukrepanja;

tudi če v skladu s členom 256(1) PDEU Splošno sodišče ni pristojno, mora nacionalna centralna banka, če ne prizna, da „ni izpolnila ene od obveznosti iz Pogodb, sprejeti potrebne ukrepe za izvršitev sodbe Sodišča“ v skladu s členom 271(d) PDEU, s tem da vprašanje predloži Sodišču;

tudi če Splošno sodišče prav tako ni pristojno, mora Splošno sodišče, če Sodišče v skladu z določbo člena 264 PDEU meni, da je tožba tožečih strank utemeljena, Sodišču predlagati, naj odločitev nacionalne centralne banke, ki jo je tožena stranka sprejela, razglasi za nično in ob upoštevanju določb člena 41(1)(c) Listine, člena 296, drugi odstavek, PDEU in člena 11(3)(c) Direktive 2005/29/ES izda obrazloženo odločbo;

tožena stranka in Sodišče portugalsko državo/državno tožilstvo/FGR pozoveta, naj ukrepa in naj se izreče o dejanjih, ki jih je storila BCP;

tožena stranka naj zadevo predloži OLAF;

tožeče stranke v skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča predlagajo že povračilo stroškov postopka, ki bodo ustrezno ocenjeni.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog temelji na kršitvi obveznosti obrazložitve, določene v členu 41(2)[(c)] Listine, členu 296, drugi odstavek, PDEU in členu 11(3) Direktive 2005/29/ES. (1)

2.

Ne glede na veliko tatvino „z vlomom“ v „sef“ je BCP vedela ali bi morala vedeti, da gre za uporabo finančnega sistema za pranje denarja in da je zato kreditna institucija vedela, da gre za goljufijo ali davčno utajo, ki bi lahko pripomogla k izgubi proračunskih prihodkov Unije. Ta dejanja so „nezakonita in škodujejo finančnim interesom Unije“ ter pomenijo „nujne razloge v splošnem interesu“, ki „pomenijo legitimen cilj, ki lahko utemeljuje oviro za svobodo opravljanja storitev“.

3.

Ne glede na način, kako je bilo iz „sefa“ ukradenih več kot 1.000.000 EUR je nastala škoda „finančnim interesom Unije“ in zlasti prihodkom, na katere se opira „proračun Evropske unije[,] kot tudi tist[im], ki so vključen[i] v proračune institucij, organov, uradov in agencij, ter proračune, ki jih ti upravljajo in nadzirajo“ in zato gre tudi za dejanja, ki pomenijo „nepravilnost“ zaradi „kršenj[a] določb zakonodaje Skupnosti, ki je posledica dejanja ali opustitve s strani gospodarskega subjekta, ki je ali bi lahko škodljivo vplivalo na proračun Skupnosti ali proračunska sredstva, ki jih upravljajo, bodisi z zmanjšanjem ali izgubo prihodkov iz lastnih sredstev, ki se zbirajo neposredno v imenu Skupnosti, bodisi z neupravičenimi izdatki“.

4.

Če so kreditna institucija, država članica/nacionalna centralna banka, Evropska centralna banka ali država članica/državno tožilstvo/FGR seznanjeni s tovrstnimi kršitvami ali praksami ter jih dopuščajo in jih ne obsojajo, s tem spodbujajo nespoštovanje določb člena 310(5) in (6) PDEU ter člena 325(1), (2) in (3) PDEU, obenem pa priznavajo, da zadevna kreditna institucija s kršitvijo določb člena 1(2) Uredbe št. 2988/95 (2) izvaja dejanja, ki pomenijo „nepravilnost“.

5.

Sprejetje akta, s katerim je tožena stranka zavrnila predlog, s katerim je bila pozvana, naj ukrepa, je med drugim pripeljalo do tega, da:

(i)

zadeva ni bila prijavljena OLAF;

(ii)

ni bil začet postopek za ugotavljanje kršitev proti kreditni instituciji BCP;

(iii)

se je odložilo sprejetje odločbe civilnih sodišč, ki od 1. februarja 2010 obravnavajo odškodninski zahtevek BCP in drugih;

(iv)

njena zastopnica, Banco de Portugal, zoper katero je bila 27. oktobra 2015 vložena tožba v upravnem sporu, ki jo zdaj obravnava – a o njej še ni odločilo – Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra (upravno in davčno sodišče v Sintri), ni bila pravnomočno obsojena.

6.

Kršitev dolžnosti nepristranskosti, zloraba pooblastil in bistvena kršitev postopka s strani zastopnice tožene stranke, Banco de Portugal.


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL 2005, L 149, str. 22).

(2)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 1, str. 340).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/34


Tožba, vložena 29. novembra 2017 – US/ECB

(Zadeva T-780/17)

(2018/C 052/46)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: US (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi to tožbo za dopustno in utemeljeno;

zato naj:

razglasi za nično ocenjevalno poročilo za leto 2016 (ki se nanaša na obdobje od 1. septembra 2015 do 1. septembra 2016) in odločbo z dne 15. decembra 2016, ki se nanaša na Annual salary and bonus review (ASBR) za leto 2016, ki sta bila tožeči stranki vročena 30. novembra 2016 oziroma 9. januarja 2017;

razglasi za nično odločbo ECB z dne 3. maja 2017 o zavrnitvi zahtev tožeče stranke z dne 15. februarja 2017 in z dne 9. marca 2017 za upravni pregled;

razglasi za nično odločbo ECB z dne 12. septembra 2017, ki je bila tožeči stranki vročena 19. septembra 2017, o zavrnitvi pritožbe, ki jo je ta vložila 7. julija 2017;

tožeči stranki dodeli odškodnino za nastalo škodo;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev pritožbe navaja štiri tožbene razloge v zvezi s predlogom za razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za leto 2016.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve, ker naj bi bilo ocenjevalno poročilo tožeče stranke omejeno na splošne, ponavljajoče in krožne kritike.

2.

Drugi tožbeni razlog: očitne napake pri presoji, ki naj bi jih vsebovalo sporno poročilo.

3.

Tretji tožbeni razlog: zloraba pooblastil, nadlegovanje tožeče stranke in kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja in načela dobrega upravljanja.

4.

Četrti tožbeni razlog: postopkovna nepravilnost, ki naj bi jo storila tožena stranka pri pripravi spornega poročila.

Tožeča stranka poleg tega navaja tožbeni razlog v zvezi s smernicami v zvezi z letno revizijo plač in dodatkov ter kršitvijo načela pravne varnosti glede odločbe o obdobju za leto 2016.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/35


Tožba, vložena 5. decembra 2017 – Bruel/Komisija in ESZD

(Zadeva T-793/17)

(2018/C 052/47)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Damien Bruel (Pariz, Francija) (zastopnik: H. Hansen, odvetnik)

Toženi stranki: Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna;

in posledično:

razglasi za ničen nedatiran sklep, ki je bil elektronsko podpisan 25. septembra 2017, naslovljen „Predlog za zamenjavo glavnega strokovnjaka št. 2 v, Finančni in pogodbeni upravi projekta““;

presodi, da je treba v celoti povrniti premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki je tožeči stranki nastala s hudo kršitvijo pravice do dobrega upravljanja, in sicer s sprejetjem sklepa, ki je bil elektronsko podpisan 25. septembra 2017, naslovljenega „Predlog za zamenjavo glavnega strokovnjaka št. 2 v, Finančni in pogodbeni upravi projekta““;

toženima strankama naloži, naj kot solidarni dolžnici, ali in solidum, ali vsaka do celote tožeči stranki plačata znesek 152.250,00 EUR iz naslova premoženjske škode in znesek 25 000,00 EUR iz naslova nepremoženjske škode;

v vsakem primeru:

toženima strankama naloži plačilo celotnih stroškov postopka;

tožeči stranki pridrži vse ostale pravice, terjatve, pravna sredstva in dejanja.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja le en tožbeni razlog, ki se nanaša na bistveno kršitev postopka. Ta tožbeni razlog ima tri dele.

1.

Prvi del: kršitev pravice do izjave, ker naj tožeča stranka pred sprejetjem izpodbijanega sklepa ne bi mogla predstaviti svojega stališča glede očitkov, usmerjenih proti njej,.

2.

Drugi del: kršitev pravice do vpogleda v spis, ker naj tožeča stranka kljub prošnjam ne bi mogla dostopati do spisa, ki se nanjo nanaša.

3.

Tretji del: kršitev obveznosti obrazložitve, ker naj obrazložitev izpodbijanega sklepa tožeči stranki ne bi omogočila, da bi razumela očitke zoper njo.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/36


Tožba, vložena 11. decembra 2017 – BASF/ECHA

(Zadeva T-805/17)

(2018/C 052/48)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Nemčija) (zastopniki: R. Cana, E. Mullier in H. Widemann, odvetniki, ter D. Abrahams, barrister)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi, da je tožba dopustna in utemeljena;

razglasi ničnost Sklepa Evropske agencije za kemikalije DSH-30-3-D-0122-2017 z dne 2. oktobra 2017 o odobritvi dostopa do skupne predložitve za snov dinatrij 4,4’-bis[(4-anilino-6-morfolino- 1,3,5- triazin-2-il)amino]stilben- 2,2’-disulfonat (EC št. 240-245-2);

naloži plačilo stroškov postopka toženi stranki;

po potrebi sprejme druge primerne ukrepe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: Evropska agencija za kemikalije (v nadaljevanju: Agencija) je napačno ugotovila dejansko stanje s tem, da je iz podlage izpodbijanega sklepa izključila pomembna dejstva

Tožeča stranka trdi, da se Agencija s tem, da je popolnoma zanemarila prizadevanja strank pred letom 2017, opira na napačno opredelitev dejanskega stanja, ki je v nasprotju z načelom dobrega upravljanja in zaradi katerega je izpodbijani sklep tako napačen, da ga je treba razglasiti za ničnega.

2.

Drugi tožbeni razlog: Agencija je storila očitno napako pri presoji s tem, da ni preučila vseh upoštevnih dejstev in okoliščin, da je ugotovila večje prizadevanje na strani registracijskega zavezanca in da ni upoštevala člena 25 Uredbe REACH (1)

Tožeča stranka trdi, da je Agencija storila očitno napako pri presoji s tem, da ni upoštevala vseh relevantnih dejstev in okoliščin položaja, ki naj bi bil urejen z izpodbijanim sklepom, da je ugotovila večje prizadevanje na strani registracijskega zavezanca in da ni upoštevala pomislekov tožeče stranke glede podvajanja testov na vretenčarjih s strani registracijskega zavezanca, kar je v nasprotju s členom 25 Uredbe REACH.

3.

Tretji tožbeni razlog: Agencija je kršila načelo pravne varnosti s tem, da je tožečo stranko postavila v nesprejemljiv položaj glede pravne varnosti, kar zadeva zmožnost registracijskega zavezanca, da se lahko zanaša na podatke tožeče stranke, ter kakovost in skladnost podatkov registracijskega zavezanca

Tožeča stranka meni, da je Agencija s sprejetjem izpodbijanega sklepa kršila načelo pravne varnosti, ker odobrenega dostopa do skupne predložitve tožeče stranke ne omejuje, čeprav se registracija registracijskega zavezanca opravlja s polnim izvzetjem in ker Agencija ni obravnavala vprašanj, povezanih s spisom po polnem izvzetju (kakovost in možno podvajanje študij na vretenčarjih). Tožeča stranka torej nima pravne varnosti glede tega, kako naj zavaruje svoje pravice, ker pomen in obseg pravic, ki so podeljene registracijskemu zavezancu, ostajata nejasna.

4.

Četrti tožbeni razlog: Agencija je kršila obveznost obrazložitve s tem, da ni pojasnila, zakaj je vse dopise pred letom 2017 štela za nepomembne

Agencija se je pri sprejetju izpodbijane odločbe oprla zgolj na del pogajanj, ki so potekala med strankama, in je svoj nadzor samovoljno omejila na nekaj izmenjav dopisov med strankama od januarja 2017 dalje. Tožeča stranka je predložila vse dopise v zvezi s snovjo, ki sta si jih izmenjala z registracijskim zavezancem, ob tem pa pojasnila, zakaj so ti dopisi pomembni. Agencija kljub pojasnilu, ki ga je dala tožeča stranka v zvezi s pomenom teh dopisov, ni navedla nobenega razloga za to, da komunikacije med tožečo stranko in SSS pred januarjem 2017 ni preučila in jo je dejansko popolnoma zanemarila.


(1)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL 2006, L 396, str. 1).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/37


Tožba, vložena 11. decembra 2017 – BASF in REACH & colours/ECHA

(Zadeva T-806/17)

(2018/C 052/49)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Nemčija) in REACH & colours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (REACH & colours Kft.) (Budimpešta, Madžarska) (zastopniki: R. Cana, E. Mullier in H. Widemann, odvetniki, ter D. Abrahams, barrister)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

razglasi tožbo za dopustno in utemeljeno;

razglasi ničnost Sklepa Evropske agencije za kemikalije DSH-30-3-D-0122-2017 z dne 2. oktobra 2017 o odobritvi dostopa do skupne predložitve za snov heksanatrijev 2,2’- [vinilenebis [(3-sulfonato-4,1-fenilen)imino [6-(dietilamino) -1,3,5-triazin-4,2- diil]imino]] bis(benzen-1,4-disulfonat) (EC št. 255-217-5);

naloži plačilo stroškov postopka toženi stranki;

po potrebi sprejme druge primerne ukrepe..

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata štiri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: Evropska agencija za kemikalije (v nadaljevanju: Agencija) je napačno ugotovila dejansko stanje s tem, da je iz podlage izpodbijanega sklepa izključila pomembna dejstva

Tožeči stranki trdita, da se Agencija s tem, da je popolnoma zanemarila prizadevanja strank pred letom 2017 ter podala napačne ugotovitve o dejstvih glede identitete prve tožeče stranke in datuma vložitve odgovora na zahtevo Agencije za informacije, opira na napačno opredelitev dejanskega stanja, ki je v nasprotju z načelom dobrega upravljanja in zaradi katerega je izpodbijani sklep tako napačen, da ga je treba razglasiti za ničnega.

2.

Drugi tožbeni razlog: Agencija je storila očitno napako pri presoji s tem, da ni preučila vseh upoštevnih dejstev in okoliščin, da je ugotovila večje prizadevanje na strani registracijskega zavezanca in da ni upoštevala člena 25 Uredbe REACH (1)

Tožeči stranki trdita, da je Agencija storila očitno napako pri presoji s tem, da ni upoštevala vseh relevantnih dejstev in okoliščin položaja, ki naj bi bil urejen z izpodbijanim sklepom, da je ugotovila večje prizadevanje na strani registracijskega zavezanca, da ni upoštevala posebnosti spora pred njo in da ni upoštevala pomislekov tožečih strank glede podvajanja testov na vretenčarjih s strani registracijskega zavezanca, kar je v nasprotju s členom 25 Uredbe REACH.

3.

Tretji tožbeni razlog: Agencija je kršila načelo pravne varnosti s tem, da je tožeči stranki postavila v nesprejemljiv položaj glede pravne varnosti, kar zadeva zmožnost registracijskega zavezanca, da se lahko zanaša na podatke tožečih strank, ter kakovost in skladnost podatkov registracijskega zavezanca

Tožeči stranki menita, da je Agencija s sprejetjem izpodbijanega sklepa kršila načelo pravne varnosti, ker odobrenega dostopa do skupne predložitve tožečih strank ne omejuje, čeprav se registracija registracijskega zavezanca opravlja s polnim izvzetjem in ker Agencija ni obravnavala vprašanj, povezanih s spisom po polnem izvzetju (kakovost in možno podvajanje študij na vretenčarjih). Tožeči stranki torej nimata pravne varnosti glede tega, kako naj zavarujeta svoje pravice, ker pomen in obseg pravic, ki so podeljene registracijskemu zavezancu, ostajata nejasna.

4.

Četrti tožbeni razlog: Agencija je kršila obveznost obrazložitve s tem, da ni pojasnila, zakaj je vse dopise pred letom 2017 štela za nepomembne

Agencija se je pri sprejetju izpodbijane odločbe oprla zgolj na del pogajanj, ki so potekala med strankami, in je svoj nadzor samovoljno omejila na nekaj izmenjav dopisov med strankami od januarja 2017 dalje. Tožeči stranki sta predložili vse dopise v zvezi s snovjo, ki sta si jih izmenjali z registracijskim zavezancem, ob tem pa pojasnili, zakaj so ti dopisi pomembni. Agencija kljub pojasnilu, ki sta ga dali tožeči stranki v zvezi s pomenom teh dopisov, ni navedla nobenega razloga za to, da komunikacije med tožečima strankama in SSS pred januarjem 2017 ni preučila in jo je dejansko popolnoma zanemarila.


(1)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL 2006, L 396, str. 1).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/38


Tožba, vložena 12. decembra 2017 – Classic Media/EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

(Zadeva T-811/17)

(2018/C 052/50)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Classic Media (Zug, Švica) (zastopnik: A. Masberg, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Pirelli Tyre SpA (Milano, Italija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija znamke, v kateri je imenovana Evropska unija, za besedno znamko „CLASSIC DRIVER“ – mednarodna registracija št. 1 108 587

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 3. oktobra 2017 v zadevi R 59/2017-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

naj ugovor zavrne in toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/39


Tožba, vložena 15. decembra 2017 – Seco Belgium in Vinçotte/Parlament

(Zadeva T-812/17)

(2018/C 052/51)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Seco Belgium (Bruselj, Belgija) in Vinçotte (Vilvoorde, Belgija) (zastopnika: A. Delvaux in R. Simar, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

tožbo za razglasitev ničnosti razglasi za dopustno;

za nično razglasi odločbo neznanega datuma, s katero je Evropski parlament odločil, da se javno naročilo [06D20/2017/M005 – Naloge nadzora in tehničnega svetovanja v okviru pridobivanja, projektiranja in gradbenih del v Evropskem parlamentu v Bruslju (UL 2017/S 118-236114)] dodeli [drugemu ponudniku];

Parlamentu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki se v utemeljitev tožbe sklicujeta na en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev členov 1.1, 1.2 in 1.3 priloge „Tehnične specifikacije“ specifikacij v zvezi z obvestilom o javnem naročilu 06D20/2017/M005 – Naloge nadzora in tehničnega svetovanja v okviru pridobivanja, projektiranja in gradbenih del v Evropskem parlamentu v Bruslju (UL 2017/S 118-236114), na očitno napako pri presoji, kršitev splošnih načel prava Evropske unije, kršitev dolžnosti skrbnosti in natančnosti, kršitev načela preglednosti, obveznosti obrazložitve, ki med drugih izhaja iz člena 113 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL 2012, L 298, str. 1), člena 161 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL 2012, L 362, str. 1), kršitev pravice do učinkovitega pravnega sredstva, ter kršitev nekaterih določb, ki urejajo oddajo zadevnega javnega naročila.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/39


Tožba, vložena 14. decembra 2017 – Nerantzaki/Komisija

(Zadeva T-813/17)

(2018/C 052/52)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Eleni Nerantzaki (Bruselj, Belgija) (zastopnik: N. Korogiannakis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nično razglasi odločbo natečajne komisije EPSO z dne 7. marca 2017, da se tožeče stranke ne pripusti k naslednji fazi javnega natečaja EPSO/AD/331/16;

za nično razglasi odločbo odbora za imenovanja Ares(2017)s. 4916702 z dne 14. septembra 2017 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke zoper odločbo o nepripustitvi tožeče stranke k javnemu natečaju EPSO/AD/331/16;

toženi stranki naloži plačilo stroškov, nastalih v zvezi s to tožbo.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

S prvim tožbenim razlogom se zatrjuje, da je tožena stranka naredila očitno napako v presoji, ko je ocenjevala poklicne kvalifikacije tožeče stranke.

2.

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev razpisa javnega natečaja EPSO/AD/331/16.

3.

S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje nasprotujoča si in nezadostna obrazložitev, s čimer sta bila kršena tako člen 25 kot 90(2) Kadrovskih predpisov.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/40


Tožba, vložena 14. decembra 2017 – Lietuvos geležinkeliai/Komisija

(Zadeva T-814/17)

(2018/C 052/53)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Lietuvos geležinkeliai AB (Vilnius, Litva) (zastopniki: W. Desalaers, K. Apel, P. Kirst, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

v celoti ali delno razglasi za nične člene 1, 2, 3 in 4 Sklepa Komisije C(2017) 6544 final z dne 2. oktobra 2017 v zvezi s postopkom na podlagi člena 102 PDEU v zadevi AT.39813 – Baltic Rail; in/ali

zniža kazni, ki so bile tožeči stranki naložene s členom 2 Sklepa Komisije C(2017) 6544 final z dne 2. oktobra 2017; in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 102 PDEU in napačna uporaba prava zaradi uporabe napačnega pravnega merila pri presoji zatrjevane zlorabe. Tožeča stranka meni, da bi položaj zlorabe lahko nastal le, če bi bil dostop do železniške proge bistven ali nepogrešljiv za konkurente, da bi lahko konkurirali na podrejenem trgu (vendar temu ni tako).

2.

Drugi tožbeni razlog:kršitev člena 102 PDEU ter napačna uporaba prava in očitna napaka pri presoji. Tožeča stranka zatrjuje, da odstranitev železniške proge, ki povezuje Mažeikiai v severozahodni Litvi z latvijsko mejo (v nadaljevanju: železniška proga), ki ni del glavne infrastrukture, tudi na podlagi (napačnega) pravnega merila, ki ga je uporabila Komisija, v pravnih in dejanskih okoliščinah tega primera ni pomenila zlorabe prevladujočega položaja.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 296 PDEU in člena 2 Uredbe št. 1/2003 v delu, v katerem po mnenju tožeče stranke izpodbijan sklep ni podprt z zadostnimi dokazi in ni obrazložen.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 23(3) Uredbe št. 1/2003 ter napačna uporaba prava in očitna napaka pri presoji pri določitvi višine kazni.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev člena 7 Uredbe št. 1/2003 ter napačna uporaba prava in očitna napaka pri presoji v delu, v katerem je s sklepom dejansko naložen nesorazmeren ukrep (in sicer rekonstrukcija železniške proge).


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/41


Tožba, vložena 12. decembra 2017 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

(Zadeva T-821/17)

(2018/C 052/54)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Vitromed Gmbh (Jena, Nemčija) (zastopnik: M. Linß, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Vitromed Healthcare (Jaipur, Indija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedna elementa „VITROMED Germany“ – prijava št. 14 459 903

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26. septembra 2017 v zadevi R 2402/2016-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

ugovor v celoti zavrne;

vložnici ugovora naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/42


Tožba, vložena 22. decembra 2017 – Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE)

(Zadeva T-825/17)

(2018/C 052/55)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Carbon System Verwaltungs GmbH (Marktheidenfeld, Nemčija) (zastopnika: M. Gilch in L. Petri, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: Besedna znamka Unije „LIGHTBOUNCE“ – Prijava št. 15 152 028

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe EUIPO z dne 11. oktobra 2017 v zadevi R 2301/2016-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo prvega odbora za pritožbe EUIPO z dne 11. oktobra 2017 (R 2301/2016-1) razveljavi;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopkov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001;

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 2017/1001.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/42


Tožba, vložena 22. decembra 2017 – TeamBank/EUIPO – Fio Systems (FYYO)

(Zadeva T-826/17)

(2018/C 052/56)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: TeamBank AG Nürnberg (Nürnberg, Nemčija) (zastopnika: D. Terheggen in H. Lindner, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Fio Systems AG (Leipzig, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedne znamke Evropske unije „FYOO“ – prijava št. 14 589 261

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. novembra 2017 v zadevi R 2337/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. novembra 2017 v zadevi R 2337/2016-4 razveljavi v delu, v katerem je bila zavrnjena prijava za proizvode iz razreda 9;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/43


Tožba, vložena 29. decembra 2017 – DRH Licensing & Managing/EUIPO – Merck (Flexagil)

(Zadeva T-831/17)

(2018/C 052/57)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: DRH Licensing & Managing AG (Zürich, Švica) (zastopnik: S. Salomonowitz, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Merck KGaA (Darmstadt, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije z besednim elementom „Flexagil“ – znamka Evropske unije št. 7301 237

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 17. oktobra 2017 v zadevi R 2043/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo R 2043/2016-4 odbora za pritožbe z dne 17. oktobra 2017 v celoti razveljavi;

toženemu uradu naloži plačilo stroškov, ki so tožeči stranki nastali v tem postopku in pritožbenem postopku v zadevi R 2043/2016.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 58(1)(a) Uredbe št. 2017/1001;

kršitev člena 18 Uredbe št. 2017/1001.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/44


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – Airdata/Komisija

(Zadeva T-305/15) (1)

(2018/C 052/58)

Jezik postopka: angleščina

Predsednika tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 270, 17.8.2015


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/44


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2017 – Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

(Zadeva T-234/16) (1)

(2018/C 052/59)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 243, 4.7.2016.


12.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 52/44


Sklep Splošnega sodišča z dne 18. decembra 2017 – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Komisija

(Zadeva T-451/17) (1)

(2018/C 052/60)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik petega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 318, 25.9.2017.