ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 47

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
8. februar 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Parlamentarna skupščina Euronest

2018/C 47/01

Poslovnik parlamentarne skupščine Euronest, sprejet 3. maja 2011 v Bruslju, spremenjen 3. aprila 2012 v Bakuju, 29. maja 2013 v Bruslju, 18. marca 2015 v Erevanu in 1. novembra 2017 v Kijevu

1

2018/C 47/02

Poslovnik stalnih odborov parlamentarne skupščine Euronest, ki ga je parlamentarna skupščina Euronest sprejela 3. maja 2011 in spremenila 29. maja 2013 v Bruslju, 18. marca 2015 v Erevanu in 1. novembra 2017 v Kijevu

15


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Parlamentarna skupščina Euronest

8.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 47/1


POSLOVNIK

parlamentarne skupščine Euronest, sprejet 3. maja 2011 v Bruslju, spremenjen 3. aprila 2012 v Bakuju, 29. maja 2013 v Bruslju, 18. marca 2015 v Erevanu in 1. novembra 2017 v Kijevu

(2018/C 047/01)

Člen 1

Narava in cilji

1.   Parlamentarna skupščina Euronest je parlamentarna institucija vzhodnega partnerstva med Evropsko unijo in njenimi vzhodnoevropskimi partnerskimi državami, za katero se načeloma lahko uporablja člen 49 Pogodbe o Evropski uniji in ki temelji na skupnih interesih in zavezah, pa tudi na načelih razlikovanja, deljenega lastništva in odgovornosti.

2.   Parlamentarna skupščina Euronest je parlamentarni forum, ki ustvarja pogoje za pospeševanje političnega združevanja in še tesnejšega gospodarskega povezovanja med Evropsko unijo in vzhodnoevropskimi partnerskimi državami. H krepitvi, razvoju in prepoznavnosti vzhodnega partnerstva prispeva kot institucija, ki je pristojna za parlamentarno posvetovanje, nadzor in spremljanje partnerstva.

3.   Sodelovanje v parlamentarni skupščini Euronest je prostovoljno, pod pogojem, da so izpolnjena merila za članstvo iz ustanovnega akta. Parlamentarna skupščina Euronest deluje v duhu povezovanja in odprtosti.

4.   Parlamentarna skupščina Euronest pomaga pri podpiranju, spodbujanju in utrjevanju vzhodnega partnerstva v praksi tako, da zajema štiri tematske platforme, katerih vsebina so:

(a)

vprašanja v zvezi s temeljnimi vrednotami, vključno z demokracijo, pravno državo, spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pa tudi v zvezi s tržnim gospodarstvom, trajnostnim razvojem in dobrim upravljanjem;

(b)

tesnejše gospodarsko povezovanje med Evropsko unijo in njenimi vzhodnoevropskimi partnerskimi državami ter podpiranje družbeno-gospodarskih reform in liberalizacije trgovine in naložb v teh državah, kar prispeva k približevanju zakonodaji in standardom Evropske unije in vzpostavitvi mreže poglobljenih in celovitih območij proste trgovine;

(c)

mehanizmi za vzajemno podporo pri zanesljivi oskrbi z energijo ter usklajevanje energetskih politik in zakonodaje vzhodnoevropskih partnerskih držav;

(d)

spodbujanje stikov med ljudmi in sodelovanja med državljani Evropske unije in vzhodnoevropskih partnerskih držav, zlasti med mladimi; spodbujanje kulturnega sodelovanja in medkulturnega dialoga, pa tudi podpora izobraževanja, raziskav ter razvoja informacijske družbe in medijev.

V zvezi tem si parlamentarna skupščina Euronest prizadeva za ustrezno usklajevanje svojih stalnih odborov in dela štirih tematskih platform. Pod pogojem medsebojnega dogovora med sopredsedniki odborov in predsedniki tematskih platform se lahko predstavniki odborov parlamentarne skupščine Euronest udeležijo sej platform in obratno.

Člen 2

Sestava

1.   Parlamentarna skupščina Euronest je skupna in jo sestavlja:

(a)

60 poslancev Evropskega parlamenta;

(b)

10 poslancev vsakega sodelujočega parlamenta vzhodnoevropskih partnerskih držav.

2.   Člane parlamentarne skupščine Euronest, ki jih napotijo Evropski parlament in nacionalni parlamenti vzhodnoevropskih partnerskih držav, morajo Evropski parlament in nacionalni parlamenti vzhodnoevropskih partnerskih držav imenovati po določenih postopkih tako, da čim natančneje odražajo zastopanost političnih skupin in delegacij v njih. Vsak udeleženi parlament se lahko odloči, da bo v skladu z istimi postopki v parlamentarno skupščino Euronest imenoval nadomestne člane.

3.   Parlamentarna skupščina Euronest je organizirana na osnovi parlamentarnih delegacij, ki jih določita obe udeleženi strani. Člani parlamentarne skupščine Euronest se lahko organizirajo tudi v politične skupine.

4.   Udeleženi parlamenti morajo pri imenovanju članov parlamentarne skupščine Euronest in njenih organov spodbujati uravnoteženo zastopanost obeh spolov.

5.   Parlamentarna skupščina Euronest zagotovi, da je sestava njenih organov uravnotežena glede na razdelitev političnih družin in državljanstvo članov.

6.   Nezasedeni sedeži v vsakem primeru ostanejo parlamentom, katerim so bili dodeljeni.

Člen 3

Odgovornosti

1.   Parlamentarna skupščina Euronest je forum za parlamentarne razprave, posvetovanje, nadzor in spremljanje vseh vprašanj, ki zadevajo vzhodno partnerstvo. V ta namen lahko skupščina med drugim sprejema resolucije, priporočila in mnenja, ki jih naslovi na vrh vzhodnega partnerstva ter institucije in ministrske konference, ki sodelujejo pri razvoju partnerstva, kot tudi na Evropsko unijo in institucije vzhodnoevropskih partnerskih držav.

2.   Parlamentarna skupščina Euronest spodbuja čim bolj obsežno uporabo programov EU, ki so odprti za vzhodnoevropske partnerske države.

Člen 4

Predsedovanje in predsedstvo

1.   Oba dela parlamentarne skupščine Euronest med svojimi člani izvolita predsedstvo, ki ga sestavljata dva sopredsednika z enakim položajem (po eden za vsak del parlamentarne skupščine Euronest) in določeno število podpredsednikov (po eden iz vsake sodelujoče vzhodnoevropske partnerske države, ki pa ne prihaja iz iste države kot sopredsednik, ter enako število podpredsednikov iz Evropskega parlamenta). Volilni postopki in mandat se določijo v vsakem delu posebej.

2.   Vsakega člana predsedstva, ki se ne more udeležiti naslednjega srečanja predsedstva, lahko nadomesti drugi član parlamentarne skupščine Euronest, ki pripada isti politični skupini v Evropskem parlamentu ali delegaciji iste vzhodnoevropske partnerske države. O zamenjavi je treba še pred srečanjem pisno obvestiti oba sopredsednika. Če se nadomešča sopredsednik, prevzame namestnik funkcije, ki jih ima sopredsednik kot član predsedstva, vendar ne tudi njegovih funkcij, ki jih ima kot sopredsednik.

3.   Predsedstvo skrbi za usklajeno delo parlamentarne skupščine Euronest, spremlja njeno delo, resolucije in priporočila ter navezuje stike z vrhom vzhodnega partnerstva, ministrskimi konferencami ter skupinami visokih uradnih predstavnikov in veleposlanikov, pa tudi s predstavniki civilne družbe in drugimi organi. Predsedstvo predstavlja skupščino v odnosih z drugimi institucijami.

4.   Predsedstvo se na pobudo sopredsednikov sreča vsaj dvakrat letno. Eno izmed srečanj sovpada s plenarnim zasedanjem parlamentarne skupščine Euronest. Sklepčno je, kadar je navzoča vsaj polovica članov iz vzhodnoevropskega dela in polovica članov iz Evropskega parlamenta.

5.   Predsedstvo parlamentarni skupščini Euronest predlaga dnevni red in pripravi postopke za vodenje skupščine.

6.   Predsedstvo je pristojno za vprašanja glede sestave in pristojnosti odborov in delovnih skupin. V njegovi pristojnosti je tudi dodeljevanje poročil, predlogov resolucij in priporočil odborom. Predsedstvo lahko predloži različne zadeve odborom v presojo, ti pa lahko pripravijo poročilo o določeni tematiki.

7.   Predsedstvo svoje odločitve sprejema z dvotretjinsko večino navzočih članov. Če član ali nadomestni član predsedstva, ki predstavlja delegacijo vzhodnoevropske partnerske države, v imenu svoje delegacije izjavi, da bi vsebina določene odločitve, ki naj bi jo sprejelo predsedstvo, vplivala na bistven interes njegove države, in to izjavo podkrepi s pisno obrazložitvijo z opisom škode, je za sprejetje te odločitve potrebno soglasje članov predsedstva. Ta možnost se lahko uporabi le v izjemnih primerih, ko predlagana odločitev posebej vpliva na preživetje, varnost in vitalnost določenega naroda, ter se mora navezovati le na tisti del odločitve, ki bi vplival na bistven interes vzhodnoevropske partnerske države. Ne sme se uporabljati za to, da bi se na ta način predsedstvu onemogočilo sprejetje skupne odločitve ali odločitve, ki bi bila tehnične ali postopkovne narave.

8.   Če rezultat izračuna sklepčnosti navzočnih članov ali štetja glasov za dvotretjinsko večino ni celo število, se to zaokroži navzgor.

Člen 5

Odnosi med vrhom vzhodnega partnerstva, Svetom ministrov, Evropsko komisijo in ministrskimi konferencami

1.   Predsedstvo skupščine gradi tesnejše odnose na vseh področjih z institucijami, organi in organizacijami vzhodnega partnerstva.

2.   Predsedstvo lahko na zasedanja in seje parlamentarne skupščine Euronest in njenih organov povabi predstavnike vrha vzhodnega partnerstva, Sveta ministrov, Evropske komisije in ministrskih konferenc, ki sodelujejo pri razvoju in utrjevanju vzhodnega partnerstva.

Člen 6

Opazovalci

1.   Na predlog predsedstva lahko parlamentarna skupščina Euronest predstavnikom parlamentov trojke EU omogoči, da se zasedanj parlamentarne skupščine Euronest udeležijo kot opazovalci.

2.   Predsedstvo lahko na zasedanja in seje parlamentarne skupščine Euronest, njenih odborov in delovnih skupin povabi tudi predstavnike drugih ustanov in organov ter ostale osebe.

3.   Predsedstvo lahko tudi poskrbi za neformalno in ad-hoc sodelovanje z nacionalnimi parlamenti držav članic EU.

Člen 7

Plenarna zasedanja parlamentarne skupščine Euronest

1.   Parlamentarno skupščino Euronest skličeta sopredsednika načeloma enkrat letno izmenično v eni od vzhodnih partnerskih držav oziroma v prostorih v enem od krajev dela Evropskega parlamenta, na povabilo Evropskega parlamenta ali parlamenta vzhodnoevropske partnerske države gostiteljice. V letih, ko potekajo srečanja na vrhu vzhodnega partnerstva, se parlamentarna skupščina Euronest skliče tik pred datumom vrha.

2.   Na zahtevo predsedstva lahko sopredsednika skličeta izredno zasedanje parlamentarne skupščine Euronest.

3.   Prvo sejo vsakega zasedanja parlamentarne skupščine Euronest odpre predsednik Evropskega parlamenta ali predsednik parlamenta vzhodnoevropske partnerske države, ki gosti zasedanje.

Člen 8

Predsedovanje zasedanjem

1.   Sopredsednika skupno odločita, kateri od njiju bo predsedoval posameznemu zasedanju parlamentarne skupščine Euronest. Predsedujočega lahko med zasedanjem zamenja drugi sopredsednik ali podpredsednik.

2.   Predsedujoči otvori, prekine in sklene zasedanje skupščine. Skrbi za spoštovanje poslovnika, vzdržuje red, daje besedo razpravljavcem, omeji čas za govor, daje zadeve na glasovanje in razglaša izide glasovanja.

3.   Predsedujoči sprejme odločitve o zadevah, ki se pojavijo med zasedanjem, vključno s tistimi, o katerih ni ustreznih določb v poslovniku. Po potrebi se posvetuje s predsedstvom.

4.   V razpravi lahko predsedujoči govori le, da predstavi novo temo ali člane opomni na red. Če želi sodelovati v razpravi, mora prepustiti predsedniško mesto drugemu sopredsedniku ali podpredsedniku.

Člen 9

Dnevni red

1.   Sopredsednika predložita osnutek dnevnega reda zasedanja, ki ga je pripravilo predsedstvo, v potrditev parlamentarni skupščini Euronest.

2.   Osnutek dnevnega reda vsakega plenarnega zasedanja vključuje dva tematska sklopa:

(a)

poročila stalnih odborov; načeloma velja omejitev na eno poročilo na odbor na zasedanje. Predlogi resolucij, ki so lahko tudi del poročila, morajo biti vloženi štiri tedne pred začetkom zasedanja. Največja dolžina besedil predlogov resolucij v poročilih je določena v Prilogi II poslovnika. Predsedstvo lahko na zahtevo sopredsednikov odborov odloči, o koliko poročilih se bo glasovalo na vsakem zasedanju, kar je odvisno od napredka pri pripravi poročil;

(b)

nujne zadeve, ki jih predlaga stalni odbor ali jih predloži predsedstvo; nujne zadeve se na dnevni red uvrstijo le izjemoma, na enem plenarnem zasedanju pa se obravnava največ tri nujne zadeve.

3.   Predlog resolucije o nujni zadevi lahko vloži najmanj 10 članov parlamentarne skupščine Euronest iz najmanj dveh delegacij ali politične skupine Evropskega parlamenta. Predlogi resolucij o nujnih zadevah so omejeni na točko „Nujne zadeve“ z dnevnega reda zasedanja in ne smejo biti daljši od 1 000 besed. Vloženi morajo biti 48 ur pred začetkom zasedanja, na katerem se bo o njih razpravljalo in glasovalo.

4.   Predlogi resolucij o nujnih zadevah se predložijo predsedstvu, ki preveri, ali ustrezajo merilom iz odstavka 3, potem pa so vneseni na dnevni red in so na voljo v delovnih jezikih parlamentarne skupščine Euronest. Predloge predsedstva se predloži parlamentarni skupščini Euronest v potrditev.

Člen 10

Sklepčnost

1.   Parlamentarna skupščina Euronest je sklepčna, kadar je navzoča vsaj tretjina članov iz vzhodnoevropskega dela in tretjina članov iz Evropskega parlamenta.

2.   Glasovanje je veljavno ne glede na število glasujočih, razen če predsednik na zahtevo, ki jo pred začetkom glasovanja vloži najmanj 15 članov, v trenutku glasovanja ugotovi, da sklepčnost ni dosežena. Če štetje pokaže, da sklepčnosti ni, se glasovanje uvrsti na dnevni red naslednjega zasedanja.

Člen 11

Sedežni red

1.   Vsi člani sedijo po abecednem redu glede na imena, ne glede na nacionalnost. Predsedstvo sedi na čelu.

2.   Predstavniki vrha vzhodnega partnerstva, Sveta ministrov, Evropske komisije in ministrskih konferenc in opazovalci sedijo ločeno od članov.

Člen 12

Uradni in delovni jeziki

1.   Uradni jeziki parlamentarne skupščine Euronest so uradni jeziki Evropske unije in uradni jeziki vzhodnoevropskih partnerskih držav. Delovni jeziki so angleščina, nemščina, francoščina in ruščina. Ustrezne službe Evropskega parlamenta lahko ne glede na kraj dela zagotovijo kakršno koli jezikovno podporo, ki je potrebna za polno sodelovanje vseh članov parlamentarne skupščine Euronest na njenih zasedanjih, pod pogojem, da se s tem strinja parlament države gostiteljice zasedanja.

2.   Parlament, ki je gostitelj seje, zagotovi, da dobijo člani delovne dokumente v delovnih jezikih parlamentarne skupščine Euronest, če je mogoče pa tudi v vseh uradnih jezikih.

3.   Načeloma in v mejah mogočega lahko vsi člani med razpravo govorijo v enem izmed uradnih jezikov parlamentarne skupščine Euronest. Prispevki članov se tolmačijo v delovne jezike parlamentarne skupščine Euronest in, če to možnost dopušča kodeks Evropskega parlamenta o večjezičnosti, v ustrezne uradne jezike Evropske unije, ko zasedanja parlamentarne skupščine Euronest potekajo v enem izmed krajev dela Evropskega parlamenta.

4.   Seje odborov in, kadar je to primerno, seje delovnih skupin ter predstavitve potekajo v delovnih jezikih, ne glede na možnosti iz tega poslovnika.

5.   Besedila, ki jih sprejme parlamentarna skupščina Euronest, se objavijo v vseh uradnih jezikih Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije, parlamenti vzhodnoevropskih partnerskih držav pa jih objavijo v svojih uradnih jezikih in v obliki, ki se jim zdi primerna.

Člen 13

Javni značaj razprav

Zasedanja parlamentarne skupščine Euronest so javna, razen če skupščina odloči drugače.

Člen 14

Pravica do besede

1.   Član parlamentarne skupščine Euronest lahko govori, ko mu predsedujoči da besedo.

2.   Predstavniki vrha vzhodnega partnerstva, Sveta ministrov, Evropske komisije, ministrske konference in opazovalci dobijo besedo po odobritvi predsedujočega.

3.   Če se govornik oddalji od teme, ga predsedujoči opomni. Če govornik vztraja, mu lahko predsedujoči vzame besedo za toliko časa, kolikor se mu zdi primerno.

Člen 15

Vprašanje pravilnosti postopka

1.   Člani skupščine so upravičeni do priglasitve v zvezi z vprašanji pravilnosti postopka ali vložitve postopkovnega predloga in imajo v tem primeru prednostno pravico do največ dvominutnega govora.

2.   Predsedujoči lahko na zahtevo da besedo enemu nasprotniku postopkovnega predloga, ki lahko govori največ dve minuti.

3.   Po tem nastopu ne more nastopiti noben drug govornik.

4.   Odločitev o vprašanju pravilnosti postopka ali postopkovnem predlogu sprejme in razglasi predsedujoči. Po potrebi se posvetuje s predsedstvom.

Člen 16

Glasovalne pravice in postopki glasovanja

1.   Vsak član ima en sam, osebni in neprenosljivi glas.

2.   Parlamentarna skupščina Euronest glasuje elektronsko. Če elektronsko glasovanje ni mogoče, glasuje z dvigovanjem rok. Če je izid z dvigovanjem rok nejasen, se ponovno glasuje z barvnimi kartoni.

3.   Za štetje glasov je zadolžena komisija za štetje glasov, ki je sestavljena iz dveh enakovrednih skupin predstavnikov sekretariatov obeh delov parlamentarne skupščine Euronest. Komisijo za štetje glasov pred začetkom vsakega zasedanja imenuje predsedstvo, ta pa rezultate štetja glasov sporoča neposredno sopredsednikoma.

4.   Če vsaj 15 članov vloži pisno zahtevo do 18. ure na dan pred glasovanjem, se parlamentarna skupščina Euronest lahko odloči za tajno glasovanje.

5.   Parlamentarna skupščina Euronest sprejme svoje odločitve z navadno večino članov, ki so sodelovali pri glasovanju. Če najmanj ena desetina članov iz najmanj dveh političnih skupin Evropskega parlamenta oziroma iz najmanj dveh delegacij vzhodnoevropskega dela parlamentarne skupščine Euronest pred začetkom glasovanja vloži zahtevo za ločeno glasovanje, se glasuje tako, da predstavniki vzhodnoevropskega dela in predstavniki Evropskega parlamenta glasujejo ločeno, čeprav istočasno (1). Besedilo, o katerem se glasuje, je sprejeto, če prejme dvotretjinsko večino glasov, ki so bili ločeno oddani v obeh delih.

6.   Če besedilo, o katerem se glasuje, vsebuje dve ali več določb, se nanaša na dve ali več točk ali bi lahko bilo razdeljeno na dva ali več delov, ki imajo ločen pomen in/ali normativno vrednost, lahko politična skupina Evropskega parlamenta ali najmanj 5 poslancev parlamentarne skupščine Euronest zahteva, da se o njem glasuje po delih. Zahteva se predloži v pisni obliki sopredsednikoma do 18. ure dan pred glasovanjem, razen če sopredsednika določita drug rok.

Člen 17

Resolucije in priporočila parlamentarne skupščine Euronest

1.   Parlamentarna skupščina Euronest lahko sprejema resolucije in pripravlja priporočila o vprašanjih glede različnih tem partnerstva, ki jih naslovi na vrh vzhodnega partnerstva ter institucije, organe, skupine in ministrske konference, ki sodelujejo pri krepitvi vzhodnoevropskega partnerstva, ali na Evropsko unijo in institucije vzhodnoevropskih partnerskih držav.

2.   Parlamentarna skupščina Euronest glasuje o predlogih resolucij, vključenih v poročila, ki so jih predložili stalni odbori.

3.   Parlamentarna skupščina Euronest po potrebi glasuje o predlogih resolucij o nujnih zadevah.

4.   Kadar je to primerno, predsedujoči avtorje podobnih predlogov resolucij o nujnih zadevah pozove, naj pripravijo skupni predlog resolucije. Ob koncu razprave parlamentarna skupščina Euronest najprej glasuje o teh predlogih resolucij in predlogih sprememb nanje. Ko je predložen skupni predlog resolucije, štejejo vsi drugi predlogi istih piscev o isti zadevi za brezpredmetne. Prav tako so brezpredmetna vsa druga besedila o zadevi, v zvezi s katero je bil že sprejet skupni predlog resolucije. Če skupni predlog resolucije ni sprejet, se glasuje o preostalih predlogih resolucij v vrstnem redu, v katerem so bili vloženi.

Člen 18

Sporočila srečanjem na vrhu vzhodnega partnerstva

Predsedstvo parlamentarne skupščine Euronest predloži sporočilo za srečanje na vrhu, po potrebi pa tudi za srečanje ministrov vzhodnega partnerstva, pripravljeno na osnovi resolucij in priporočil, ki jih je sprejela parlamentarna skupščina Euronest. Sopredsednika sporočilo posredujeta ustreznim institucijam.

Člen 19

Izjave

Predsedstvo lahko prednostno poda izjave o kateri koli zadevi v zvezi z vzhodnim partnerstvom ter v odziv na naravno nesrečo, nastop krize ali izbruh spora, za katere je primerno ali nujno podati javni poziv udeležencem, naj se izognejo nasilju in/ali začnejo politična pogajanja, ali kot izraz solidarnosti s prizadetimi osebami in državami. Takšne izjave naj temeljijo na morebitnih resolucijah in priporočilih, ki jih je sprejela parlamentarna skupščina Euronest, takoj, ko je mogoče, pa jih je treba poslati v vednost vsem članom parlamentarne skupščine Euronest. Izjave se objavijo, kar je naloga sopredsednikov.

Člen 20

Predlogi sprememb

1.   Predloge sprememb k besedilom, o katerih poteka razprava med zasedanjem, mora vložiti najmanj 5 članov parlamentarne skupščine Euronest ali politična skupina, kot je navedeno v členu 2.3. Predlogi sprememb se nanašajo na besedilo, ki ga nameravajo spremeniti, in so vloženi pisno. Predsedstvo lahko na podlagi teh meril odloči, da posamezen predlog spremembe ni dopusten.

2.   Rok za vložitev predlogov sprememb je razglašen na začetku zasedanja.

3.   Med glasovanjem imajo predlogi sprememb prednost pred besedilom, na katerega se nanašajo.

4.   Če sta bila k istemu delu besedila vložena dva ali več predlogov sprememb, se najprej glasuje o tistem, ki se najbolj oddaljuje od izvirnega besedila. Ustni predlogi sprememb se upoštevajo le, če se z njimi popravljajo dejanske ali jezikovne napake. Drugi ustni predlogi sprememb se ne upoštevajo.

5.   Skupščina ne upošteva tistih predlogov sprememb (vključno z ustnimi predlogi sprememb), v zvezi s katerimi je bilo izraženo nasprotovanje zaradi bistvenega interesa.

Člen 21

Vprašanja za pisni odgovor

1.   Člani parlamentarne skupščine Euronest lahko zastavljajo vprašanja za pisni odgovor, ki jih naslovijo na ministrske organe vzhodnega partnerstva, na trenutno predsedstvo vrha, Svet ministrov Evropske unije ali na Evropsko komisijo.

2.   Ta vprašanja se morajo nanašati na vzhodno partnerstvo in še zlasti na njegove štiri tematske platforme. Vprašanja se v pisni obliki predložijo predsedstvu, ki presodi o njihovi dopustnosti in jih, če so dopustna, posreduje zadevnim organom, pri čemer izrecno zahteva pisni odgovor v dveh mesecih od datuma, ko je bilo vprašanje posredovano.

Člen 22

Vprašanja za ustni odgovor

1.   Predsedstvo na vsakem zasedanju določi čas za vprašanja ministrskim organom vzhodnega partnerstva, trenutnemu predsedstvu vrha, Svetu ministrov Evropske unije in Evropski komisiji, tako da zagotovi navzočnost predstavnikov navedenih institucij na najvišji ravni.

2.   Člani parlamentarne skupščine Euronest lahko vložijo po eno vprašanje za ustni odgovor. Ta vprašanja se morajo nanašati na vzhodno partnerstvo in še zlasti na njegove štiri tematske platforme. Če vprašanje vloži več članov, bo le eden od njih pozvan, da ga zastavi ustno. Vprašanja ne smejo biti daljša od 100 besed. Predsedstvu morajo biti predložena v pisni obliki do roka, ki ga določi ta organ. Predsedstvo odloči o njihovi dopustnosti. Predsedstvo razglasi kot nedopustna zlasti vprašanja o zadevah, ki so že na dnevnem redu razprave. Vprašanja, razglašena za dopustna, se pošljejo ustreznim institucijam. O vrstnem redu obravnave vprašanj za ustni odgovor odločita sopredsednika. Avtorji vprašanj so o tej odločitvi obveščeni.

3.   Parlamentarna skupščina Euronest nameni obravnavi vprašanj za ustni odgovor največ dve uri na zasedanje. Na vprašanja, ki ostanejo neodgovorjena zaradi pomanjkanja časa, se odgovori pisno, razen če avtor vprašanje umakne. Na vprašanje za ustni odgovor se lahko odgovori le v navzočnosti avtorja.

4.   Ministrski organi vzhodnega partnerstva, trenutno predsedstvo vrha, Svet ministrov Evropske unije in Evropska komisija se pozovejo, naj pripravijo kratek odgovor. Na zahtevo najmanj 20 članov parlamentarne skupščine Euronest odgovoru lahko sledi razprava. O tem, koliko časa bo namenjenega tej razpravi, odloči predsedujoči.

Člen 23

Zahteve za mnenje parlamentarne skupščine Euronest

Na zahtevo vrha vzhodnega partnerstva, ministrskih konferenc, Evropske komisije ali drugih zadevnih institucij Evropske unije ali vzhodnega partnerstva se lahko parlamentarna skupščina Euronest na priporočilo predsedstva odloči za pripravo mnenj in predlogov za sprejetje posebnih ukrepov, povezanih z različnimi področji delovanja vzhodnega partnerstva. V takih primerih se zahteva predloži predsedstvu, ki lahko zadevo s priporočilom posreduje parlamentarni skupščini Euronest.

Člen 24

Zapisnik

Sekretariat delegacije, ki gosti zasedanja in seje, pripravi in hrani osnutke zapisnikov plenarnih zasedanj ter sej predsedstva, stalnih odborov in delovnih skupin, skupaj s seznamom navzočih in besedili sprejetih odločitev. Druge delegacije prejmejo kopijo zapisnikov po njihovem dokončanju.

Člen 25

Stalni odbori

1.   Za podrobno preučitev posebnih vidikov vzhodnega partnerstva parlamentarna skupščina Euronest ustanovi naslednje štiri stalne odbore:

odbor za politične zadeve, človekove pravice in demokracijo,

odbor za gospodarsko povezovanje ter približevanje pravnim sistemom in politikam EU,

odbor za zanesljivo oskrbo z energijo,

odbor za socialne zadeve, zaposlovanje, izobraževanje, kulturo in civilno družbo.

2.   V skladu s splošnimi določili o delovanju parlamentarne skupščine Euronest so stalni odbori sestavljeni iz članov skupščine, kot to določa člen 2. Njihovo delovanje je docela enakovredno. Pristojnosti, naloge, članstvo in postopki stalnih odborov so opredeljeni v Prilogi I.

3.   Poslovnik stalnih odborov sprejme parlamentarna skupščina Euronest na predlog predsedstva.

Člen 26

Začasni odbori in odbori za spremljanje

Parlamentarna skupščina Euronest lahko na predlog predsedstva ali članov skupščine, pri čemer jih mora najmanj tretjina prihajati iz vzhodnoevropskega dela, tretjina pa iz dela Evropskega parlamenta, kadar koli ustanovi začasni odbor ali odbor za spremljanje in v tem primeru opredeli njegove pristojnosti, sestavo in mandat. Istočasno lahko delujeta največ dva taka odbora. Začasni odbori morajo delo zaključiti v roku enega leta, v posebnih primerih se to obdobje lahko podaljša za dodatnih šest mesecev.

Člen 27

Delovne skupine in predstavitve

1.   Predsedstvo lahko sklene ustanoviti delovne skupine za posebne vidike vzhodnega partnerstva ali napotiti misijo za ugotavljanje dejstev v vzhodnoevropske partnerske države ali države Evropske unije oziroma v mednarodne organizacije. Odločitev o tem je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev. V vsakem primeru predsedstvo odloči o organizaciji, pristojnostih in sestavi delovnih skupin oziroma misij. Delovne skupine ali misije lahko dobijo nalogo, da za parlamentarno skupščino Euronest pripravijo poročilo ali predlog resolucije oziroma priporočila. Ustanovljene delovne skupine nadaljujejo delovanje, dokler se parlamentarna skupščina Euronest ne odloči drugače. Število članov vsakega dela delovne skupine je enako.

2.   Vsakega člana delovnih skupin, ki se ne more udeležiti seje, lahko nadomesti drugi član parlamentarne skupščine Euronest, ki pripada isti politični skupini v Evropskem parlamentu ali isti delegaciji vzhodnoevropskih partnerskih držav. O zamenjavi je treba pred sejo pisno obvestiti sopredsedujoča ustrezne delovne skupine.

3.   Z namenom boljšega razumevanja med narodi Evropske unije ter vzhodnoevropskih partnerskih držav in z namenom ozaveščanja javnosti o vprašanjih v zvezi z vzhodnim partnerstvom parlamentarna skupščina Euronest redno pripravlja predstavitve. Njihova organizacija je v pristojnosti predsedstva. Predstavitve so priložnost, da povabljeni gostje parlamentarni skupščini Euronest iz prve roke predstavijo politična, gospodarska, socialna in kulturna vprašanja, ki jih je treba rešiti.

Člen 28

Odnosi s pridružitvenimi parlamentarnimi odbori, odbori za parlamentarno sodelovanje in delegacijami

1.   Parlamentarna skupščina Euronest lahko k sodelovanju povabi pridružitvene parlamentarne odbore, odbore za parlamentarno sodelovanje in delegacije, ustanovljene v okviru obstoječih sporazumov in naknadno.

2.   Povabilo lahko vključuje zlasti srečanje obstoječih pridružitvenih parlamentarnih odborov, odborov za parlamentarno sodelovanje in delegacij med zasedanjem parlamentarne skupščine Euronest.

Člen 29

Kritje stroškov organizacije, udeležbe, tolmačenja in prevajanja

1.   Ne glede na določbe člena 12(1) je za vse praktične priprave v zvezi z organizacijo zasedanja ali seje pristojen parlament, ki gosti zasedanje parlamentarne skupščine Euronest, sejo predsedstva ali sejo enega njenih odborov ali delovnih skupin.

2.   Na predlog predsedstva lahko parlamentarna skupščina Euronest sklene, da je za kritje stroškov organizacije zasedanja parlamentarne skupščine Euronest ali seje odbora ali delovne skupine potreben finančni prispevek drugih parlamentov.

3.   Potne stroške, stroške bivanja in stroške lokalnega prevoza udeležencem krijejo institucije, katerih člani so.

4.   Stroške organizacije zasedanja krije parlament, ki gosti zasedanje parlamentarne skupščine Euronest, sejo njenega predsedstva ali sejo enega njenih odborov ali delovnih skupin, kot to izhaja iz določb v naslednjih odstavkih.

5.   Če zasedanje parlamentarne skupščine Euronest, seja njenega predsedstva ali seja enega izmed odborov ali delovnih skupin poteka v krajih dela Evropskega parlamenta, mora slednji ne glede na določbe člena 12(1) in skladno s svojo jezikovno raznolikostjo zagotoviti tolmačenje v uradne jezike Evropske unije, skladno z zahtevami posamezne seje in s kodeksom Evropskega parlamenta o večjezičnosti.

6.   Če zasedanje parlamentarne skupščine Euronest oziroma seja njenega predsedstva, odbora ali delovne skupine ne poteka v krajih dela Evropskega parlamenta, slednji ne glede na določbe člena 12(1) in ob upoštevanju svoje jezikovne raznolikosti poskrbi le za tolmačenje v delovne jezike parlamentarne skupščine Euronest in uradne jezike Evropske unije, ki jih bodo uporabljali poslanci Evropskega parlamenta v skladu s kodeksom Evropskega parlamenta o večjezičnosti.

7.   Evropski parlament poskrbi, da so uradni dokumenti, ki jih sprejme parlamentarna skupščina Euronest, prevedeni v uradne jezike Evropske unije. Če se parlamenti vzhodnoevropskih partnerskih držav strinjajo, Evropski parlament ob upoštevanju svoje jezikovne raznolikosti poskrbi, da se v delovne jezike parlamentarne skupščine Euronest prevedejo tudi dokumenti, nastali med pripravami ali sejami parlamentarne skupščine Euronest in njenih organov. Parlamenti vzhodnoevropskih partnerskih držav poskrbijo, da so uradni dokumenti, ki jih sprejme parlamentarna skupščina Euronest, prevedeni v uradne jezike njihovih držav.

Člen 30

Sekretariat

1.   Parlamentarni skupščini Euronest pri pripravah in nemotenem poteku dela skupščine pomaga sekretariat, ki ga sestavljajo uradniki obeh delov parlamentarne skupščine Euronest.

Sekretariat zagotavlja podporo plenarnim zasedanjem, predsedstvu, odborom in delovnim skupinam. Da bi se zagotovila strokovna in nepristranska podpora skupščini, bosta oba dela omogočila tesno sodelovanje in oblikovanje zmogljivosti ter vzajemno izmenjavo strokovnih izkušenj med različnimi deli sekretariata.

2.   Plačo in druge stroške uslužbencev sekretariata krijejo parlamenti, v katerih so zaposleni.

3.   Parlament, ki gosti zasedanje parlamentarne skupščine Euronest ali sejo predsedstva, odbora ali delovne skupine, pomaga pri organizaciji zadevnega zasedanja ali seje.

Člen 31

Razlaga poslovnika

O vprašanjih glede razlage poslovnika odločata sopredsednika oziroma, na njuno zahtevo, predsedstvo.

Člen 32

Sprememba poslovnika

1.   O spremembah poslovnika odloča parlamentarna skupščina Euronest na podlagi predlogov predsedstva.

2.   Spremembe se sprejmejo z dvotretjinsko večino navzočih članov. Če najmanj ena desetina članov iz najmanj dveh političnih skupin Evropskega parlamenta oziroma iz najmanj dveh delegacij vzhodnoevropskega dela parlamentarne skupščine Euronest pred začetkom glasovanja vloži zahtevo za ločeno glasovanje, se glasuje tako, da predstavniki vzhodnoevropskega dela in predstavniki Evropskega parlamenta glasujejo ločeno. Besedilo, o katerem se glasuje, je sprejeto, če prejme dvotretjinsko večino glasov, ki so bili ločeno oddani v obeh delih.

3.   Če ob glasovanju ni določeno drugače, začnejo spremembe poslovnika veljati na prvi dan zasedanja, ki sledi njihovemu sprejetju.


(1)  Po predlogu delovne skupine o poslovniku parlamentarne skupščine Euronest, ki ga je podprlo predsedstvo skupščine 17. marca 2015, da bi omogočili uporabo elektronske opreme, oba dela skupščine glasujeta ločeno, izidi glasovanja pa se razglasijo šele, ko sta glasovala oba.


PRILOGA I

PRISTOJNOSTI, NALOGE, ČLANSTVO IN POSTOPKI STALNIH ODBOROV

Člen 1

Stalni parlamentarni odbori so štirje. Njihove pristojnosti in naloge so naslednje:

odbor za politične zadeve, človekove pravice in demokracijo,

odbor za gospodarsko povezovanje ter približevanje pravnim sistemom in politikam EU,

odbor za zanesljivo oskrbo z energijo,

odbor za socialne zadeve, zaposlovanje, izobraževanje, kulturo in civilno družbo.

I.   Odbor za politične zadeve, človekove pravice in demokracijo

Odbor je pristojen za vprašanja z naslednjih področij:

1.

razvoj stabilnih demokratičnih institucij, vprašanja upravljanja in vloga političnih strank;

2.

spodbujanje političnega dialoga, ukrepi za krepitev večstranskega zaupanja in prispevek k mirnemu reševanju sporov;

3.

odnosi z drugimi državnimi ali mednarodnimi organizacijami in parlamentarnimi skupščinami v zvezi z vprašanji, ki sodijo v njegovo pristojnost;

4.

mir, varnost in stabilnost;

5.

volilni standardi, vloga in zakonska ureditev medijev ter boj proti korupciji.

Odbor si prizadeva za ustrezno usklajevanje med svojim delom in tematsko platformo vzhodnega partnerstva I.

II.   Odbor za gospodarsko povezovanje ter približevanje pravnim sistemom in politikam EU

Odbor je pristojen za vprašanja z naslednjih področij:

1.

spremljanje gospodarskih, finančnih in trgovinskih odnosov med EU in vzhodnoevropskimi partnerskimi državami, s tretjimi državami in regionalnimi organizacijami;

2.

odnosi z mednarodnimi organizacijami (zlasti Svetovno trgovinsko organizacijo) in organizacijami, ki na regionalni ravni spodbujajo gospodarsko in trgovinsko povezovanje;

3.

usklajevanje regulativnega okolja ali ukrepov za standardizacijo na področjih, na katerih veljajo mednarodni pravni instrumenti;

4.

vprašanja v zvezi s financiranjem partnerstva, vključno s sredstvi za nadaljnje ukrepe pri izvajanju instrumentov Evropske investicijske banke in drugih podobnih instrumentov in mehanizmov;

5.

trajnostni razvoj, naravni viri, podnebne spremembe in okoljsko upravljanje;

6.

lajšanje povezovanja prometnih in telekomunikacijskih omrežij;

7.

regionalne naložbe in čezmejno sodelovanje.

Odbor si prizadeva za ustrezno usklajevanje med svojim delom in tematsko platformo vzhodnega partnerstva II.

III.   Odbor za zanesljivo oskrbo z energijo

Odbor je pristojen za vprašanja z naslednjih področij:

1.

spremljanje razvoja in uvedbe mehanizma za vzajemno podporo pri oskrbi z energijo in njeni zanesljivosti;

2.

pomoč pri krepitvi stikov za zanesljivo oskrbo z energijo in pripravljenost na energetsko krizo;

3.

spremljanje usklajevanja energetskih politik in zakonodaje vzhodnoevropskih partnerskih držav ter povečevanje raznolikosti dobavnih in tranzitnih poti;

4.

podpora pri ustvarjanju medsebojno povezanega in raznolikega energetskega trga, vključno z obnovljivo energijo.

Odbor si prizadeva za ustrezno usklajevanje med svojim delom in tematsko platformo vzhodnega partnerstva III.

IV.   Odbor za socialne zadeve, zaposlovanje, izobraževanje, kulturo in civilno družbo.

Odbor je pristojen za vprašanja z naslednjih področij:

1.

spodbujanje in podpora sodelovanja na področju kulture in izobraževanja, spodbujanje medkulturnega dialoga ter odnosi z ustreznimi mednarodnimi organizacijami in agencijami;

2.

socialni in človekov razvoj, vprašanja v zvezi z mladimi in enakostjo spolov;

3.

socialno vključevanje, socialna zaščita, socialni dialog, socialna infrastruktura in storitve, zdravstvena tematika;

4.

migracije in mobilnost;

5.

trg dela in politika zaposlovanja;

6.

spremljanje razvoja informacijske družbe;

7.

podpora sodelovanja na področju učenja jezikov, mladine in raziskav;

8.

odnosi s forumom civilne družbe in NVO iz EU in vzhodnoevropskih partnerskih držav.

Odbor si prizadeva za ustrezno usklajevanje med svojim delom in tematsko platformo vzhodnega partnerstva IV.

Člen 2

1.   Vsak stalni odbor ima največ 30 članov ter je v največji možni meri sestavljen iz enakega števila članov iz obeh delov in tako odraža sestavo parlamentarne skupščine Euronest. Velikost in sestavo odborov določi parlamentarna skupščina Euronest na predlog predsedstva.

2.   Vsak član parlamentarne skupščine Euronest ima pravico biti član enega od stalnih odborov. Posamezen član lahko v izjemnih primerih sodeluje v dveh stalnih odborih.

3.   Člani se imenujejo v skladu s postopki, ki jih določi posamezen parlament, in sicer na način, ki v čim večji meri odraža razporeditev različnih političnih skupin in delegacij, zastopanih v delu Evropskega parlamenta oziroma v delu vzhodnoevropskih partnerskih držav.

Člen 3

1.   Vsak odbor izmed svojih članov izvoli predsedstvo, ki ga sestavljajo dva sopredsednika z enakim statusom (po eden iz vsakega dela parlamentarne skupščine Euronest) in štirje sopodpredsedniki (po dva iz vsakega dela parlamentarne skupščine Euronest). Volilni postopek in dolžino mandata za svoje predstavnike določi vsak del skupščine posebej.

2.   Sopredsednika skupno odločita, kateri od njiju bo predsedoval posamezni seji odbora.

3.   Odbor lahko imenuje poročevalce, ki proučujejo posebna vprašanja v okviru svojih pristojnosti in pripravljajo poročila za parlamentarno skupščino Euronest, za kar je potrebna predhodna odobritev predsedstva v skladu s poslovnikom.

4.   Stalni odbori lahko o točkah dnevnega reda razpravljajo brez poročila in lahko predsedstvo pisno obvestijo, da so o teh točkah razpravljali.

5.   Odbori o svojih dejavnostih poročajo parlamentarni skupščini Euronest.

Člen 4

1.   Odbori se sestanejo na sklic sopredsednikov največ dvakrat letno, od tega enkrat med zasedanjem parlamentarne skupščine Euronest. Seje potekajo izmenično v eni od vzhodnoevropskih partnerskih držav oziroma v prostorih Evropskega parlamenta v enem od krajev njegovega dela. Odbori se lahko v skladu z odločitvijo sopredsednikov sestanejo na skupnih sejah.

2.   Vsak član lahko vloži predloge sprememb v obravnavo pristojnemu odboru.

3.   V zvezi s postopkom se za seje odborov smiselno uporablja poslovnik parlamentarne skupščine Euronest. Zlasti velja, da je odbor sklepčen, ko je prisotna najmanj ena tretjina članov iz vsakega dela.

4.   Če odbor ne odloči drugače, so vse seje javne.


PRILOGA II

DOLŽINA BESEDIL

Za besedila, ki bodo prevedena in razmnožena, veljajo naslednje maksimalne dolžine:

obrazložitve, pripravljalni delovni dokumenti in zapisniki sej delovnih skupin ter misij za ugotavljanje dejstev: 6 strani;

predlogi resolucij v poročilih in o nujnih zadevah: 4 strani, vključno z uvodnimi izjavami, vendar brez navedb sklicevanja.

Stran pomeni besedilo s 1 500 znaki brez presledkov.

Predsedstvo lahko to prilogo spremeni.


8.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 47/15


POSLOVNIK

stalnih odborov parlamentarne skupščine Euronest, ki ga je parlamentarna skupščina Euronest sprejela 3. maja 2011 in spremenila 29. maja 2013 v Bruslju, 18. marca 2015 v Erevanu in 1. novembra 2017 v Kijevu

(2018/C 047/02)

V skladu s členom 25(3) Poslovnika parlamentarne skupščine Euronest in ob upoštevanju predloga predsedstva parlamentarna skupščina Euronest sprejema poslovnik stalnih odborov.

Člen 1

Področje uporabe

1.   Poslovnik stalnih odborov določa skupne mehanizme delovanja za vse štiri stalne odbore parlamentarne skupščine Euronest (v nadaljevanju: odbori):

odbor za politične zadeve, človekove pravice in demokracijo,

odbor za gospodarsko povezovanje ter približevanje pravnim sistemom in politikam EU,

odbor za zanesljivo oskrbo z energijo,

odbor za socialne zadeve, zaposlovanje, izobraževanje, kulturo in civilno družbo.

2.   Poslovnik parlamentarne skupščine Euronest se smiselno uporablja v zvezi s sejami odborov, brez poseganja v poslovnik stalnih odborov.

Člen 2

Sestava

1.   Odbor ima lahko največ 30 članov in ga sestavlja:

15 poslancev Evropskega parlamenta;

15 poslancev sodelujočih parlamentov vzhodnoevropskih partnerskih držav (1).

Sestava odbora odraža sestavo parlamentarne skupščine Euronest.

2.   Vsak član parlamentarne skupščine Euronest ima pravico biti član enega od stalnih odborov. Posamezen član lahko v izjemnih primerih sodeluje v dveh stalnih odborih.

3.   Člani so imenovani v skladu s postopki, ki jih določi posamezni parlament, in sicer na način, ki v čim večji meri odraža razporeditev različnih političnih skupin in delegacij, zastopanih v delu Evropskega parlamenta oziroma v delu vzhodnoevropskih partnerskih držav.

4.   Velikost in sestavo odborov na predlog predsedstva odobri parlamentarna skupščina Euronest.

Člen 3

Predsedstvo in urad predsedstva

1.   Vsak odbor izmed svojih članov izvoli predsedstvo, ki ga sestavljata dva sopredsednika z enakim statusom (po eden iz vsakega sestavnega dela) in štirje podpredsedniki (po dva iz vsakega sestavnega dela). Volilni postopek in dolžino mandata svojih predstavnikov vsak del skupščine določi posebej.

2.   Sopredsednika skupno odločita, kateri od njiju bo predsedoval seji odbora.

Člen 4

Namestniki

1.   Vsakega polnopravnega člana, ki se ne more udeležiti seje odbora, lahko nadomesti nadomestni član iz iste delegacije, o čemer odločata omenjena člana. Predsednik mora biti pred začetkom seje obveščen o vsaki zamenjavi.

2.   V odboru ima nadomestni član enake pravice in obveznosti kot polnopravni član.

Člen 5

Seje

1.   Odbori se sestanejo na sklic sopredsednikov največ dvakrat letno, od tega enkrat med zasedanjem parlamentarne skupščine Euronest.

2.   Na predlog predsedstva odbora sopredsednika pripravita in predložita osnutek dnevnega reda vsake seje odbora.

3.   Seje odborov potekajo v delovnih jezikih parlamentarne skupščine Euronest. Če se sopredsednika ne odločita drugače, so vse seje javne.

4.   Predsednik vodi posvetovanja, zagotavlja spoštovanje poslovnika, vzdržuje red, daje besedo razpravljavcem, zaključuje razprave, daje zadeve na glasovanje in razglaša izide glasovanja.

5.   Član sme govoriti le, če mu predsednik da besedo. Govornika se sme prekiniti samo v primeru vprašanj o pravilnosti postopka. Če se govornik oddalji od teme, ga predsednik zasedanja opomni in mu lahko, če se to še enkrat ponovi, odvzame besedo o tej temi za preostanek razprave.

6.   Predsednik opomni vsakega člana odbora, ki zmoti postopek skupščine. Če se kršitev ponovi, lahko predsednik kršitelja odstrani iz sejne sobe za preostanek seje.

7.   Dva ali več odborov imajo lahko na podlagi dogovora med njihovimi predsedstvi skupne seje o vprašanjih skupnega interesa.

Člen 6

Poročila in nujne zadeve

1.   Odbor lahko ob predhodni odobritvi predsedstva imenuje poročevalce, ki obravnavajo posebna vprašanja v okviru svojih pristojnosti in pripravijo poročila, ki jih predložijo parlamentarni skupščini Euronest, ali mnenja, ki jih predložijo drugim odborom. Načeloma velja omejitev na eno poročilo na odbor na zasedanje. Predsedstvo lahko na zahtevo sopredsednikov odborov odloči, o koliko poročilih se bo glasovalo na vsakem zasedanju, kar je odvisno od napredka pri pripravi poročil.

2.   Izjemoma lahko odbor parlamentarni skupščini Euronest predlaga nujne zadeve. V skladu s členom 9(2)(b) Poslovnika parlamentarne skupščine Euronest je število nujnih zadev omejeno.

3.   Poleg tega lahko odbori o drugih točkah dnevnega reda razpravljajo brez poročila in predsedstvo parlamentarne skupščine Euronest pisno obvestijo, da so o teh vprašanjih razpravljali.

4.   Odbori o svojih dejavnostih poročajo parlamentarni skupščini Euronest.

Člen 7

Sklepčnost in glasovanje

1.   Sklepčnost odbora je dosežena ob prisotnosti najmanj tretjine članov vsakega sestavnega dela. V primeru skupnih sej odborov je sklepčnost dosežena ob prisotnosti najmanj četrtine članov vsakega sestavnega dela.

2.   Glasovanje je veljavno ne glede na število glasujočih. Vsak član odbora lahko kljub temu pred glasovanjem vloži zahtevo za ugotavljanje sklepčnosti. Če po tej zahtevi sklepčnost ni dosežena, se glasovanje preloži.

3.   Odbor oziroma, v primeru skupne seje, odbori svoje odločitve sprejemajo z dvotretjinsko večino članov, ki sodelujejo pri glasovanju. Odbor oziroma, v primeru skupne seje, odbori glasujejo tako, da ima vsak član en osebni neprenosljiv glas.

4.   V primeru glasovanja z dvigom rok je za štetje glasov zadolžena komisija za štetje glasov, ki je sestavljena iz dveh enakovrednih skupin predstavnikov sekretariatov obeh delov parlamentarne skupščine Euronest. Komisijo za štetje glasov pred začetkom vsake seje imenujeta sopredsednika odbora. Komisija rezultate štetja glasov sporoča neposredno sopredsednikoma.

5.   Vsak član lahko v roku, ki ga določita sopredsednika, vloži predloge sprememb v obravnavo odboru oziroma, v primeru skupne seje, odborom. Predlogi sprememb se nanašajo na besedilo, ki ga želijo spremeniti, in so vloženi pisno. Ustni predlogi sprememb se upoštevajo le, če se z njimi popravljajo dejanske ali jezikovne napake. Drugi ustni predlogi sprememb se ne upoštevajo.

6.   Če najmanj trije člani odbora iz najmanj dveh političnih skupin Evropskega parlamenta oziroma iz najmanj dveh delegacij vzhodnoevropskega dela parlamentarne skupščine Euronest pred začetkom glasovanja vložijo zahtevo za ločeno glasovanje, se glasuje tako, da predstavniki vzhodnoevropskega dela in predstavniki Evropskega parlamenta glasujejo ločeno, čeprav istočasno. Besedilo, o katerem se glasuje, je sprejeto, če prejme dvotretjinsko večino glasov, ki so bili ločeno oddani v obeh delih. Ta določba se uporablja tudi v primeru skupnih sej odborov.

7.   Kadar besedilo, o katerem se glasuje, vsebuje dve ali več določb, se nanaša na dve ali več točk ali bi lahko bilo razdeljeno na dva ali več delov, ki imajo ločen pomen in/ali normativno vrednost, lahko politična skupina Evropskega parlamenta ali najmanj en član Parlamentarne skupščine Euronest zahteva, da se o njem glasuje po delih. Zahteva se predloži v pisni obliki sopredsednikoma do 18. ure na dan pred glasovanjem, razen če sopredsednika določita drug rok, in načeloma velja za sprejeto. Enake določbe veljajo v primeru skupnih sej odborov.

Člen 8

Drugi dogovori

1.   Parlament, ki gosti sejo odbora, je pristojen za praktično izvedbo, pomoč in izdatke, povezane z organizacijo seje.

2.   Na predlog predsedstva lahko parlamentarna skupščina Euronest priporoči, da je za kritje stroškov organizacije seje odbora potreben finančni prispevek drugih parlamentov.

Člen 9

Razlaga poslovnika

Sopredsednika ali, na njuno zahtevo, predsedstvo odbora ima pravico do odločanja o vseh vprašanjih glede razlage poslovnika za stalne odbore.

Člen 10

Predlog spremembe poslovnika za stalne odbore

1.   Predloge sprememb poslovnika za stalne odbore sprejme parlamentarna skupščina Euronest na podlagi predlogov predsedstva.

2.   Predlogi sprememb so sprejeti z dvotretjinsko večino članov, ki sodelujejo pri glasovanju. Če najmanj ena desetina članov iz najmanj dveh političnih skupin Evropskega parlamenta oziroma iz najmanj dveh delegacij vzhodnoevropskega dela parlamentarne skupščine Euronest pred začetkom glasovanja vloži zahtevo za ločeno glasovanje, se lahko glasuje tako, da predstavniki vzhodnoevropskega dela in predstavniki Evropskega parlamenta glasujejo ločeno. Besedilo, o katerem se glasuje, je sprejeto, če prejme dvotretjinsko večino glasov, ki so bili ločeno oddani v obeh delih.

3.   Če ob glasovanju ni določeno drugače, začnejo spremembe poslovnika za odbore veljati nemudoma po njihovem sprejetju.


(1)  Ob pristopu naslednje vzhodnoevropske partnerske države (Belorusije) bodo sedeži ponovno razdeljeni med vzhodnoevropske partnerske države.