ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 417

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
6. december 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Računsko sodišče

2017/C 417/01

Povzetek rezultatov letnih revizij agencij in drugih organov Evropske unije, ki jih je Sodišče opravilo za proračunsko leto 2016

1

2017/C 417/02

Poročilo o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

25

2017/C 417/03

Poročilo o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016 z odgovorom Urada

31

2017/C 417/04

Poročilo o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 z odgovorom Centra

37

2017/C 417/05

Poročilo o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016 z odgovorom Centra

42

2017/C 417/06

Poročilo o zaključnem računu Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

47

2017/C 417/07

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

52

2017/C 417/08

Poročilo o zaključnem računu Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016 z odgovorom Urada

57

2017/C 417/09

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

63

2017/C 417/10

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

68

2017/C 417/11

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

74

2017/C 417/12

Poročilo o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 z odgovorom Urada

79

2017/C 417/13

Poročilo o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016 z odgovorom Organa

87

2017/C 417/14

Poročilo o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 z odgovorom Centra

92

2017/C 417/15

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

98

2017/C 417/16

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

104

2017/C 417/17

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

110

2017/C 417/18

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

115

2017/C 417/19

Poročilo o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016 z odgovorom Inštituta

120

2017/C 417/20

Poročilo o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016 z odgovorom Organa

126

2017/C 417/21

Poročilo o zaključnem računu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 z odgovorom Inštituta

131

2017/C 417/22

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

142

2017/C 417/23

Poročilo o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016 z odgovorom Centra

150

2017/C 417/24

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

156

2017/C 417/25

Poročilo o zaključnem računu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

160

2017/C 417/26

Poročilo o zaključnem računu Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

166

2017/C 417/27

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

171

2017/C 417/28

Poročilo o zaključnem računu Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016 z odgovorom Organa

176

2017/C 417/29

Poročilo o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 z odgovorom Fundacije

181

2017/C 417/30

Poročilo o zaključnem računu Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2016 z odgovorom Urada

187

2017/C 417/31

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

194

2017/C 417/32

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

201

2017/C 417/33

Poročilo o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

207

2017/C 417/34

Poročilo o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 z odgovorom Fundacije

212

2017/C 417/35

Poročilo o zaključnem računu Urada za evropsko pravosodno sodelovanje za proračunsko leto 2016 z odgovorom Eurojusta

218

2017/C 417/36

Poročilo o zaključnem računu Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2016 z odgovorom Urada

223

2017/C 417/37

Poročilo o zaključnem računu Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

228

2017/C 417/38

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za mejno in obalno stražo za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

233

2017/C 417/39

Poročilo o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

241

2017/C 417/40

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

247

2017/C 417/41

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

252

2017/C 417/42

Poročilo o zaključnem računu Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2016 z odgovorom Odbora

256


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Računsko sodišče

6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/1


Povzetek rezultatov letnih revizij agencij in drugih organov Evropske unije, ki jih je Sodišče opravilo za proračunsko leto 2016

(2017/C 417/01)

KAZALO

KRATICE AGENCIJ IN DRUGIH ORGANOV EU 3
POVZETEK 5
KDO SMO 5
KAJ SMO REVIDIRALI 5
Različne vrste agencij imajo sedeže po državah članicah EU 5
Proračun in financiranje agencij – več financiranja za prednostna področja in pomembnost samofinanciranja 7
Povečanje števila zaposlenih na prednostnih področjih 9
Ureditve glede revidiranja 9
KAJ SMO UGOTOVILI 10
Revizijsko mnenje brez pridržkov o zanesljivosti zaključnih računov vseh agencij 10
Revizijsko mnenje brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnimi računi vseh agencij razen EASO 10
Posebno pomembne zadeve, ki jih je poudarilo Evropsko računsko sodišče 10
Druge revizijske ugotovitve na različnih področjih 11
Kadrovske zadeve – v nekaterih primerih zaskrbljujoče 11
Javno naročanje je še vedno področje, na katerem so napake pogoste 11
Agencije imajo zelo različne sisteme IT, čeprav imajo podobne dejavnosti 12
Svetovanje IT in vodenje projektov na Evropski agenciji za zdravila je treba izboljšati 13
Upravljanje proračuna se z nekaj izjemami izboljšuje 14
Zunanja vrednotenja so na splošno pozitivna 14
Poročanje o revizijskih rezultatih Službe za notranjo revizijo za celovitejši pregled 14
Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let v večini primerov poteka ustrezno 14

PRILOGA I –

Proračun agencij in število zaposlenih v njih 16

PRILOGA II –

Pripombe Evropskega računskega sodišča, zaradi katerih njegova mnenja niso vprašljiva 19

PRILOGA III –

Spremljanje odprtih pripomb, zaradi katerih mnenja Evropskega računskega sodišča niso vprašljiva 22

KRATICE AGENCIJ IN DRUGIH ORGANOV EU

Kratica

Ime

Sedež

ACER

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Ljubljana, Slovenija

BEREC

Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Riga, Latvija

CdT

Prevajalski center za organe Evropske unije

Luxembourg, Luksemburg

Cedefop

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

Solun, Grčija

CEPOL

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

Budimpešta, Madžarska

Chafea

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano

Luxembourg, Luksemburg

CPVO

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Angers, Francija

EACEA

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Bruselj, Belgija

EASA

Evropska agencija za varnost v letalstvu

Köln, Nemčija

EASME

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja

Bruselj, Belgija

EASO

Evropski azilni podporni urad

Valletta, Malta

EBA

Evropski bančni organ

London, Združeno kraljestvo

ECDC

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Stockholm, Švedska

ECHA

Evropska agencija za kemikalije

Helsinki, Finska

EEA

Evropska agencija za okolje

København, Danska

EFCA

Evropska agencija za nadzor ribištva

Vigo, Španija

EFSA

Evropska agencija za varnost hrane

Parma, Italija

EIGE

Evropski inštitut za enakost spolov

Vilna, Litva

EIOPA

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine

Frankfurt, Nemčija

EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Budimpešta, Madžarska

EMA

Evropska agencija za zdravila

London, Združeno kraljestvo

EMCDDA

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Lizbona, Portugalska

EMSA

Evropska agencija za pomorsko varnost

Lizbona, Portugalska

ENISA

Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij

Heraklion, Grčija

ERA

Agencija Evropske unije za železnice

Valenciennes, Francija

ERCEA

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta

Bruselj, Belgija

ESMA

Evropski organ za vrednostne papirje in trge

Pariz Francija

ETF

Evropska fundacija za usposabljanje

Torino, Italija

EUIPO

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Alicante, Španija

eu-LISA

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice

Talin, Estonija

EU-OSHA

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Bilbao, Španija

Euratom

Agencija za oskrbo Euratom

Luxembourg, Luksemburg

Eurofound

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Dublin, Irska

Eurojust

Urad za evropsko pravosodno sodelovanje

Haag, Nizozemska

Europol

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj

Haag, Nizozemska

FRA

Agencija Evropske unije za temeljne pravice

Dunaj, Avstrija

Frontex

Evropska agencija za mejno in obalno stražo

Varšava, Poljska

GSA

Agencija za evropski GNSS

Praga, Češka

INEA

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja

Bruselj, Belgija

REA

Izvajalska agencija za raziskave

Bruselj, Belgija

SRB

Enotni odbor za reševanje

Bruselj, Belgija

POVZETEK

Evropsko računsko sodišče (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) je revidiralo zaključne račune in z njimi povezane transakcije za 41 organov, uradov in agencij EU (v nadaljnjem besedilu: agencije) za proračunsko leto 2016. O zaključnih računih in z njimi povezanih transakcijah vseh agencij razen ene (EASO) je izreklo mnenja brez pridržkov.

Čeprav so bili zaključni računi agencij pošten prikaz njihovega finančnega in ekonomskega stanja ter čeprav so bile z njimi povezane transakcije večinoma zakonite in pravilne, so še vedno mogoče izboljšave, kot je Sodišče poročalo v odstavkih o poudarjeni zadevi in drugi zadevi ter v pripombah o revizijskih ugotovitvah, zaradi katerih revizijska mnenja niso vprašljiva.

V tem dokumentu je povzetek rezultatov teh revizij. Njegov namen je olajšati analizo in primerjavo specifičnih letnih poročil, ki jih je za te agencije pripravilo Sodišče. V posameznih specifičnih letnih poročilih so predstavljeni mnenja in pripombe Sodišča ter odgovori nanje. Ta povzetek ni revizijsko poročilo ali mnenje.

KDO SMO

Evropsko računsko sodišče je institucija, ki revidira finance EU. Poslanstvo Sodišča je prispevati k izboljševanju finančnega poslovodenja EU, spodbujati odgovornost in preglednost ter delovati kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije. Naloga Sodišča kot neodvisnega zunanjega revizorja EU je preverjati, ali so sredstva EU pravilno obračunana, pridobljena in porabljena v skladu z ustreznimi pravili in predpisi in ali je bila z njihovo porabo ustvarjena dodatna vrednost. V okviru teh pooblastil Sodišče letno preučuje zaključne račune in z njimi povezane transakcije za vse institucije in agencije EU.

KAJ SMO REVIDIRALI

Različne vrste agencij imajo sedeže po državah članicah EU

Agencije so ločeni pravni subjekti, ustanovljeni z aktom sekundarne zakonodaje zaradi izvajanja specifičnih tehničnih, znanstvenih ali upravljavskih nalog, ki pomagajo institucijam Unije pri zasnovi in izvajanju politik. V državah članicah so zelo prepoznavne in bistveno vplivajo na oblikovanje politik in odločitev ter izvajanje programov na področjih, ki so za vsakodnevno življenje evropskih državljanov zelo pomembna, to so zdravje, varnost, zaščita, svoboda in pravosodje. Glede na njihovo ureditev in naloge razlikujemo med decentraliziranimi agencijami, drugimi organi in izvajalskimi agencijami Komisije. Za poimenovanje agencij v tem poročilu se uporabljajo kratice njihovih celotnih imen, ki so navedene na seznamu kratic na začetku poročila.

32 decentraliziranih agencij ima pomembno vlogo pri pripravi in izvajanju politik EU, še zlasti tehničnih, znanstvenih, operativnih in/ali regulativnih nalog. Njihov namen je omogočiti Komisiji, da se osredotoči na oblikovanje politik ter okrepi sodelovanje med EU in nacionalnimi vladami z združitvijo tehničnega in specialističnega strokovnega znanja z obeh strani. Decentralizirane agencije so ustanovljene za nedoločen čas in imajo sedeže po celotni EU (glej sliko 1).

Trije drugi organi so EIT, Euratom in SRB. EIT v Budimpešti je neodvisen decentraliziran organ EU, ki združuje znanstvene, poslovne in izobraževalne vire za okrepitev inovacijskih zmogljivosti EU. Euratom v Luxembourgu je bil ustanovljen v podporo ciljem iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo. SRB v Bruslju je ključni organ Enotnega mehanizma za reševanje v evropski bančni uniji. Njegovo poslanstvo je zagotoviti urejeno reševanje propadajočih bank s čim manjšim učinkom na realni sektor in javne finance držav članic EU in drugih držav.

Šest izvajalskih agencij Komisije je pooblaščenih za opravljanje nalog, povezanih z upravljanjem enega ali več programov Unije, ustanovljene pa so za omejeno obdobje. Sedeže imajo v Bruslju (EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA) in Luxembourgu (Chafea).

Slika 1

Sedeži agencij po državah članicah EU

Image

Proračun in financiranje agencij – več financiranja za prednostna področja in pomembnost samofinanciranja

Večina agencij se skoraj v celoti financira iz splošnega proračuna EU, nekatere pa se v celoti ali deloma financirajo same (glej razdelitev v tabeli 1). ERA naj bi se najkasneje junija 2019 začela deloma financirati sama.

Tabela 1

Vrste agencij in njihovo financiranje

 

Financiranje

Večinoma iz splošnega proračuna EU

Večinoma samofinanciranje

Proračun EU, prispevki držav članic in/ali pristojbine

(delno samofinanciranje)

Decentralizirane agencije

24

2

CPVO, EUIPO

6

EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA

Drugi organi

2

EIT, Euratom

1

SRB

Izvajalske agencije Komisije

6

EACEA, REA, ERCEA, EASME, INEA, Chafea

Skupni proračun za leto 2016 za vse agencije (razen SRB, ki ima specifična pooblastila in mehanizem) je znašal približno 3,4 milijarde EUR (leta 2015: 2,8 milijarde EUR), kar je približno 2,4 % splošnega proračuna EU za leto 2016 (leta 2015: 2,0 %). Do povečanja je prišlo predvsem v agencijah, ki delujejo na področju zadev, povezanih z industrijo, raziskavami in energetiko (dodatnih 358 milijonov EUR) ter državljanskimi svoboščinami, pravosodjem in notranjimi zadevami (dodatnih 174 milijonov EUR). Od skupnega proračuna v višini 3,4 milijarde EUR se je približno 2,3 milijarde EUR financiralo iz splošnega proračuna EU, približno 1 milijarda EUR pa se je financirala iz pristojbin in neposrednih prispevkov držav članic EU, držav Efte itd.

Poleg tega je SRB, ki je bil ustanovljen z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje in ki ta mehanizem podpira, prejel približno 11,8 milijarde EUR prispevkov kreditnih institucij, da bi v celoti ustanovil enotni sklad za reševanje do leta 2023.

Skupni proračun vseh agencij za leto 2016 vključno s SRB je tako znašal približno 15,2 milijarde EUR. Podrobnosti o posameznih proračunih agencij so v Prilogi I.

Slika 2

Viri financiranja agencij v letu 2016

Image

Slika 3

Proračuni agencij v milijonih EUR

Image

Povečanje števila zaposlenih na prednostnih področjih

Na koncu leta 2016 so imele agencije 10 364 uslužbencev (leta 2015: 9 848) (1)  (2). Kot v prejšnjih letih je do največjega povečanja števila uslužbencev prišlo v agencijah, ki obravnavajo zadeve, povezane z industrijo, raziskavami in energetiko (110), državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (177) ter ekonomske in monetarne zadeve (85). Podrobnosti o številu uslužbencev v posameznih agencijah so v Prilogi I.

Ureditve glede revidiranja

V členu 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (3) je določeno, da mora Evropsko računsko sodišče preučiti zaključne račune vseh agencij, ki jih ustanovi Unija, če ustrezni ustanovni akt takšne preučitve ne izključuje. Sodišče je zato revidiralo 41 agencij in izreklo mnenja o zanesljivosti njihovih zaključnih računov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.

Opredelitev ureditev glede revidiranja zaključnih računov agencij v sedanjem zakonodajnem okviru je predstavljena v tabeli 2.

Tabela 2

Ureditve glede revidiranja zaključnih računov agencij

Agencije

Revizor

Evropsko računsko sodišče

Revizijsko podjetje in Evropsko računsko sodišče

Decentralizirane agencije

2

30

Drugi organi

1 (4)

2

Izvajalske agencije

6

 

Zaključne račune 32 agencij so preverili neodvisni zunanji revizorji (revizijska podjetja) v skladu s členom 208(4) finančne uredbe EU (5) in členom 107(1) okvirne finančne uredbe za agencije (6). Sodišče je delo revizijskih podjetij pregledalo v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Ta pregled daje ustrezno zagotovilo, da lahko Sodišče kot osnovo za lastna revizijska mnenja o zanesljivosti zaključnih računov uporabi delo revizijskega podjetja. Za preostalih devet agencij je zanesljivost zaključnih računov revidiralo samo Sodišče. Revizija zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnimi računi vseh agencij, kot v prejšnjih letih ostaja v izključni pristojnosti Sodišča.

Poleg agencij, ki jih revidira Sodišče, obstajajo še tri agencije povezane z obrambo (Evropska obrambna agencija, Inštitut Evropske unije za varnostne študije in Satelitski center Evropske unije), ki delujejo pod okriljem Sveta in se financirajo s prispevki držav članic. Teh agencij ne revidira Sodišče, temveč drugi neodvisni zunanji revizorji. V panoramskem pregledu iz leta 2014 (7) o ureditvah odgovornosti in javnega revidiranja v EU je Sodišče ugotovilo, da ni prepričljivega razloga za drugačno obravnavo teh agencij.

KAJ SMO UGOTOVILI

Revizijsko mnenje brez pridržkov o zanesljivosti zaključnih računov vseh agencij

Zaključni računi vseh 41 agencij v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njihov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njihov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami finančnih uredb, ki se zanje uporabljajo, in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije.

Revizijsko mnenje brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnimi računi vseh agencij razen EASO

Sodišče je za 40 agencij ugotovilo, da so transakcije, povezane z zaključnimi računi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne.

O zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnim računom EASO, je Sodišče izreklo mnenje s pridržkom. Pridržek se nanaša na dva postopka oddaje javnega naročila, ki nista bila dovolj skladna z načeli javnega naročanja.

Posebno pomembne zadeve, ki jih je poudarilo Evropsko računsko sodišče

Sodišče je odstavek o poudarjanju zadeve  (8) v zvezi z odločitvijo Združenega kraljestva o izstopu iz Evropske unije vključilo v poročili o obeh agencijah s sedežem v Londonu, EBA in EMA. Zaključna računa in z njima povezana pojasnila EBA in EMA so bili pripravljeni na podlagi omejenih informacij, ki so bile na voljo ob podpisu, v njih pa še ni bilo zanesljive ocene prihodnjih stroškov prenehanja dejavnosti v Združenem kraljestvu in posledične selitve na drugo lokacijo. Sodišče je opozorilo tudi na tveganje zmanjšanja prihodkov po izstopu Združenega kraljestva iz EU in tveganj, da bo selitev teh agencij privedla do izgube strokovnega znanja, kar bi povzročilo tveganje za neprekinjeno poslovanje.

V poročila o več agencijah, ki nimajo sedeža v Londonu, je Sodišče vključilo sedem odstavkov o drugi zadevi  (9), v katerih je opozorilo na morebitni učinek izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije na prihodke in dejavnosti zadevnih agencij. CPVO, EASA, ECHA, EIOPA, ESMA in EUIPO se bodo morda srečevali z zmanjšanjem prihodkov, do katerega bo prišlo neposredno zaradi okrnitve dejavnosti, za katere se zaračunavajo pristojbine, v Združenem kraljestvu. GSA upravlja tehnične enote v Združenem kraljestvu, katerih status še ni določen.

Sodišče je v poročilo o SRB vključilo odstavek o poudarjanju zadeve o okviru kontrole za izračun prispevkov kreditnih institucij v enotni sklad za reševanje. Poudarilo je, da se prispevki v sklad izračunajo na podlagi informacij, ki jih Odboru posredujejo kreditne institucije preko nacionalnih organov za reševanje. Kljub temu pa uredba o enotnem mehanizmu ne omogoča celovitega in usklajenega okvira kontrole za zagotovitev zanesljivosti informacij. Sodišče je ugotovilo, da je metodologija iz pravnega okvira, ki se uporablja za izračun prispevkov, zelo zapletena in lahko privede do tveganja v zvezi s točnostjo. Poleg tega pa Odbor ne sme objavljati podrobnosti o prispevkih, izračunanih na podlagi ocene tveganja, po kreditnih institucijah, saj so te medsebojno povezane in vključujejo zaupne informacije o drugih kreditnih institucijah. To vpliva na preglednost teh izračunov.

Sodišče je odstavek o drugi zadevi vključilo tudi v poročilo o EIT, in sicer o slabostih pri postopkih javnega naročanja, ki jih izvajajo pravni subjekti skupnosti znanja in inovacij EIT, ter o tem, da so kadri EIT preveč omejeni, da bi lahko obravnavali povečan obseg dela.

V poročilo o CdT je vključilo odstavek o drugi zadevi o tem, da več agencij vse več uporablja interne in druge alternativne prevajalske rešitve. To pomeni, da se zmogljivost CdT ne uporablja maksimalno in da na evropski ravni prihaja do podvajanja razvoja prevajalskih sistemov in tekočih stroškov. Vse večja uporaba alternativnih prevajalskih rešitev v drugih agencijah ogroža poslovni model CdT.

Druge revizijske ugotovitve na različnih področjih

Sodišče je poročalo tudi o skupaj 115 revizijskih ugotovitvah, t. i. pripombah (leta 2015: 90), ki se nanašajo na 34 agencij (leta 2015: 37), da bi poudarilo pomembne zadeve in opredelilo področja, na katerih so mogoče izboljšave. Pregled pripomb za posamezne agencije je v Prilogi II.

Kadrovske zadeve – v nekaterih primerih zaskrbljujoče

Ustrezni kadrovski viri so bistven element za stabilnost in učinkovitost delovanja agencij in njihovo sposobnost izvajanja programov dela. Sodišče je ugotovilo, da so na sedem agencij vplivale zadeve, povezane z upravljanjem kadrov, in druge zadeve v zvezi z uslužbenci, vključno s pogostim menjavanjem uslužbencev, pomanjkljivostmi v postopkih zaposlovanj in prostimi delovnimi mesti, ki so jih dlje časa zasedali začasni uslužbenci.

Tri agencije (Frontex, CEPOL in BEREC) so imele težave pri iskanju ustreznih kandidatov z zahtevanim profilom, kar je verjetno povezano s koeficientom za prilagoditev plače, ki se uporablja za državo gostiteljico (66,7 %, 69 % oz. 76,5 %). V primerih, v katerih so agencije našle ustrezne kandidate, je bilo število uslužbencev, ki jih je bilo mogoče zaposliti iz države gostiteljice, nesorazmerno višje od števila uslužbencev iz drugih držav članic. Frontex je, da bi privabil kandidate, 14 uslužbencev zaposlil z višjim razredom, kot je dovoljen v skladu s kadrovskimi predpisi. Pri drugih dveh agencijah je Sodišče ugotovilo pogosto menjavanje uslužbencev, ki bi lahko vplivalo na neprekinjeno poslovanje in sposobnost agencij za izvajanje dejavnosti, predvidenih v programu dela. V primeru CEPOL je mogoč dodaten razlog za težave pri zaposlovanju konkurenca drugega organa EU s sedežem v Budimpešti (EIT).

Tri agencije (EMA, EIT, ECDC) so se srečevale z organizacijskimi izzivi. Od leta 2014 sta bili v EMA izvedeni dve večji reorganizaciji, vključno z notranjo prerazporeditvijo najvišjih in srednjih vodstvenih položajev. Prerazporeditev ključnega osebja na področju informacijske tehnologije in uprave ni bila uspešna in je povzročila pomembno tveganje nestabilnosti EMA in njenih dejavnosti. EIT je od svoje ustanovitve leta 2008 do julija 2014 zamenjal štiri direktorje. Od avgusta 2014 je položaj direktorja, od februarja 2013 pa še en drug vodstveni položaj zasedal začasni uslužbenec, kar je v nasprotju s pravilom o najdaljšem trajanju začasne zasedenosti delovnih mest, ki je v kadrovskih predpisih omejeno na največ eno leto. To je vzrok za negotovost deležnikov in ogroža kontinuiteto strateških usmeritev. Začasni direktor ECDC je bil imenovan maja 2015 in je bil 31. decembra 2016 še vedno na tem položaju, s čimer je bilo preseženo najdaljše dovoljeno obdobje enega leta. Posledica tega začasnega imenovanja je bilo tudi 15 dodatnih začasnih ureditev za druge uslužbence.

Javno naročanje je še vedno področje, na katerem so napake pogoste

Cilj javnega naročanja je zagotovitev konkurence med gospodarskimi subjekti za doseganje najbolj gospodarnih nakupov, izvedenih transparentno, objektivno in dosledno ter na podlagi veljavnega zakonodajnega okvira. Sodišče je v specifičnih letnih poročilih za EASO, EMCDDA, eu-LISA, EMA in BEREC poročalo o tem, da te agencije niso v celoti upoštevale načel javnega naročanja in pravil iz finančne uredbe. Pripombe se večinoma nanašajo na neskladnosti v razpisni dokumentaciji, neupoštevanje meril, določenih za izbiro gospodarskih subjektov, in na to, da ni dovolj formalnih postopkov in jasno določenega organa za oddajo naročil in podpis pogodb.

Sodišče je pohvalilo to, da agencije za javno naročanje blaga in storitev vse več uporabljajo medinstitucionalne okvirne pogodbe, kar privede do upravne učinkovitosti in ekonomije obsega. Toda v primeru ene medinstitucionalne okvirne pogodbe za programsko opremo, licence in storitve IT, ki sta jo leta 2014 podpisala nek izvajalec in Komisija v imenu več institucij in agencij, kasnejše izvajanje v vsaj treh agencijah (EMA, EEA in EASO) ni bilo optimalno. Izvajalec deluje kot posrednik med institucijami in agencijami ter potencialnimi dobavitelji, ki lahko zagotovijo blago ali storitve, ki jih potrebujejo. Za te posredniške storitve je izvajalec upravičen do pribitka na ceno dobavitelja v višini 2–9 %. Sodišče je za revidirana plačila v okviru te okvirne pogodbe ugotovilo, da se cene in pribitki niso vedno sistematično preverjali s primerjavo s predračuni in računi dobaviteljev, da pri izvajanju okvirne pogodbe ni bila vedno zagotovljena zadostna konkurenca ter da zato ni bilo zagotovljeno, da je bila izbrana najbolj gospodarna rešitev.

Sodišče je o slabostih pri postopkih javnega naročanja poročalo tudi v zvezi z notranjimi kontrolami. V petih primerih v štirih agencijah (EASO, EIT, EMSA in EIGE) je ugotovilo, da so slabe kontrole privedle do neučinkovitosti, npr. zaradi podcenjenih potreb po javnem naročanju v času postopkov.

Čeprav letne revizije agencij niso bile osredotočene na vidike smotrnosti, se od revizorjev Sodišča pričakuje, da upoštevajo tveganja, ki so posledica slabe smotrnosti, in tveganja, povezana s finančnim poslovodenjem. V sedmih primerih v šestih agencijah (eu-LISA, Frontex, EUE-OSHA, EEA, BEREC in EUIPO) je Sodišče dalo pripombe o neoptimalnih ureditvah javnega naročanja, zaradi katerih je ogroženo zagotavljaje najboljše stroškovne učinkovitosti, in o slabostih pri spremljanju izvajanja pogodb.

Agencije imajo zelo različne sisteme IT, čeprav imajo podobne dejavnosti

Agencije izvajajo veliko različnih operativnih dejavnosti, za katere so potrebne ustrezne in včasih prirejene rešitve IT. Toda glavne operativne in upravne dejavnosti se izvajajo na podlagi istega pravnega okvira, zaradi česar imajo podobne procese, za katere je mogoče uporabljati podobne rešitve IT. Medtem ko so agencije dosegle dober napredek pri uporabi podobnih sistemov za upravljanje proračuna in računovodenje, še vedno obstaja mnogo različnih rešitev IT, ki se uporabljajo na drugih ključnih področjih, kot so upravljanje kadrov ter javnih naročil in pogodb. Agencije naj razmislijo o dodatni uskladitvi rešitev IT tudi na teh področjih, saj to ne bi le izboljšalo stroškovne učinkovitosti, temveč tudi zmanjšalo tveganje, povezano z notranjo kontrolo, in okrepilo upravljanje IT.

Druge potencialne prihranke bi bilo mogoče doseči npr. z bolj usklajenim poročanjem vodstvu in deležnikom ter z uvedbo bolj avtomatiziranih revizijskih postopkov za izboljšanje učinkovitosti revizij. Mreža agencij EU se zavzema za dodatno spodbujanje sodelovanja med agencijami in s Komisijo v takih zadevah, kar zadeva zunanjo revizijo, pa tudi s Sodiščem.

Slika 4

Raznolikost rešitev IT v agencijah

Sistemi za upravljanje kadrov

Image

Sistemi za upravljanje javnega naročanja/pogodb

Image

Svetovanje IT in vodenje projektov na Evropski agenciji za zdravila je treba izboljšati

Sodišče je poleg standardnega letnega revizijskega dela, ki zajema vse agencije, pregledalo tudi najem strokovnjakov IT v agenciji EMA za dva velika projekta IT (farmakovigilanca in klinično preizkušanje), s katerima agencija obravnava svoje zakonske obveznosti za vzpostavitev kompleksnega sistema mrež po vsej EU, za katero je potreben obširen razvoj IT. Ker načrt delovnih mest EMA ni bil razširjen, da bi se omogočilo ustvarjanje internega strokovnega znanja na področju razvoja podjetij in razvoja IT, je agencija najela svetovalna podjetja za ti področji, zaradi česar je postala kritično odvisna od zunanjega strokovnega znanja.

Sodišče je ugotovilo tudi, da pred začetkom projektov ni bila pripravljena ustrezna metodologija za tako kompleksne in obsežne projekte, to pa je morda vplivalo na sposobnost vodstva za nadzor in spremljanje izvajanja projektov ter zagotavljanje skladnosti projektov. EMA je še naprej razvijala ustrezno metodologijo, ki jo je nazadnje izboljšala septembra 2016.

Sposobnost EMA za nadzor dejavnosti njenih svetovalcev in spremljanje kakovosti opravljenih storitev je bila omejena tudi zaradi uporabljene vrste svetovalnih pogodb (na podlagi porabljenega časa in sredstev) in zato, ker se del procesa svetovanja na izvaja na isti lokaciji, temveč v drugi državi članici. EMA se je pri izvajanju projektov srečevala z zamudami in vse višjimi stroški. Vzrok pogostih sprememb v obsegu projektov, proračunu in rokih so bile v glavnem spremembe sistemskih zahtev, pri katerih so se upoštevale spreminjajoče se potrebe držav članic. V zvezi s končnimi stroški in datumi za začetek delovanja sistemov IT še ni nikakršne gotovosti.

Sodišče bo pridobljene rezultate te pilotne revizije svetovalnih storitev v EMA, in sicer napredno metodologijo, znanje in strokovno znanje, v prihodnosti uporabilo, kadar bo to ustrezno.

Upravljanje proračuna se z nekaj izjemami izboljšuje

Število pripomb na tem področju se je leta 2016 znatno zmanjšalo, vendar visoki prenosi proračunskih odobritev za prevzem obveznosti ostajajo najpogostejši razlog za pripombe v specifičnih letnih poročilih in še vedno zadevajo 23 agencij. Te prenose pa je običajno mogoče pojasniti z večletnostjo operacij. Sodišče je več agencij pozvalo k uvedbi diferenciranih odobritev. To orodje je v finančni uredbi predvideno za obravnavo takih situacij.

Sodišče je o preklicih odobritev, prenesenih iz prejšnjih let, ki kažejo na precenjevanje proračunskih potreb in s tem slabosti v načrtovanju, poročalo v štirih primerih (Frontex, CPVO, Chafea in EASME).

Naloge Frontex in EASO so se zaradi odziva na migracijsko krizo, s katero se srečuje Unija, znatno razširile. Zato sta bila končna proračuna EASO in Frontex za leto 2016 trikrat oz. 75 % višja kot leto prej. Obe agenciji sta se srečevali z znatnimi upravnimi in operativnimi izzivi ter visokimi pričakovanji glede zagotavljanja takojšnjih rezultatov brez časa za prilagoditev sistemov in postopkov ter zaposlitev potrebnih uslužbencev. Zato sta v proračunskem letu težko črpali dodatna sredstva, kar je privedlo do znatnih preklicev (Frontex) ali visokih prenosov (EASO) sredstev. To je bil eden od razlogov za neskladnost s proračunskimi pravili in pravili javnega naročanja v različnih primerih ter težave pri optimalnem izvajanju sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev s Komisijo ali upravičenci.

Zunanja vrednotenja so na splošno pozitivna

Sodišče je prvič izrecno omenilo izid zunanjih vrednotenj dejavnosti in splošne smotrnosti delovanja agencij v šestih primerih. Rezultati vrednotenj so bili na splošno pozitivni, agencije pa so pripravile akcijske načrte za spremljanje zadev, omenjenih v poročilih o vrednotenju. V večini ustanovnih uredb agencij je sicer določeno, da se zunanje vrednotenje izvaja periodično (običajno na štiri do šest let), vendar je Sodišče ugotovilo, da ustanovne uredbe šestih agencij (EASO, eu-LISA, ETF, ENISA, EIGE in REA) take določbe ne vsebujejo, kar bi bilo treba obravnavati. Sodišče je poročalo tudi o tem, da se v ustanovni uredbi EMA zunanje vrednotenje zahteva vsakih deset let in da je to obdobje predolgo za zagotavljanje uspešnih povratnih informacij o smotrnosti za deležnike.

Poročanje o revizijskih rezultatih Službe za notranjo revizijo za celovitejši pregled

Sodišče se je leta 2016 prvič sklicevalo na revizijske zaključke Službe Komisije za notranjo revizijo (IAS), da bi zagotovilo celovitejši pregled revizijskih rezultatov. Skupaj je omenilo 14 revizijskih poročil IAS. Agencije in Služba Komisije za notranjo revizijo so se v vseh primerih dogovorile o načrtih za izvajanje popravljalnih ukrepov.

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let v večini primerov poteka ustrezno

Če je ustrezno, je Sodišče pripravilo poročilo o napredku nadaljnjih ukrepov, ki so jih agencije sprejele na podlagi pripomb iz prejšnjih let. V Prilogi III je prikazano, da so bili popravljalni ukrepi za 140 pripomb, ki so bile konec leta 2015 nerešene (2014: 134), večinoma zaključeni ali so še potekali.

Slika 5

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Image


(1)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

(2)  Podatki o uslužbencih za leto 2015 so bili posodobljeni na podlagi podatkov, ki so jih zagotovile agencije.

(3)  UL C 326, 26.10.2012, str. 47.

(4)  Zaradi omejenosti virov in delovanja Agencije za oskrbo Euratom to agencijo revidira samo Sodišče.

(5)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

(7)  Panoramski pregled Evropskega računskega sodišča – Vrzeli, prekrivanja in izzivi: panoramski pregled ureditev odgovornosti in javnega revidiranja v EU.

(8)  V odstavkih o poudarjanju zadeve Sodišče opozarja na pomembne zadeve, ki so osnovne za bralčevo razumevanje zaključnega računa.

(9)  Odstavki o drugi zadevi se uporabljajo za sporočanje pomembnih zadev, ki niso predstavljene ali razkrite v zaključnih računih.


PRILOGA I

Proračun Agencij in število zaposlenih v njih (1)

 

 

Proračun (2)

Število zaposlenih (3)

 

Stalni odbori EP

Matični GD

Področje

2015

2016

2015

2016

(v milijonih EUR)

(v milijonih EUR)

Decentralizirane agencije

eu-LISA

Državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

HOME

Notranje zadeve

71,7

82,3

134

144

EASO

HOME

Notranje zadeve

15,9

53,0

93

125

Frontex

HOME

Notranje zadeve

143,3

251,0

309

365

EMCDDA

HOME

Notranje zadeve

18,5

15,4

100

101

Europol

HOME

Notranje zadeve

95,0

104,0

666

737

FRA

JUST

Pravosodje

21,6

21,6

107

105

CEPOL

HOME

Notranje zadeve

8,8

10,3

41

51

Eurojust

JUST

Pravosodje

33,8

43,5

246

245

EBA

Ekonomske in monetarne zadeve

FISMA

Finančne storitve in kapitalski trgi

33,4

36,5

156

161

EIOPA

FISMA

Finančne storitve in kapitalski trgi

20,2

21,8

133

139

ESMA

FISMA

Finančne storitve in kapitalski trgi

36,8

39,4

202

204

SRB (4)

FISMA

Finančne storitve in kapitalski trgi

22,0

11 865

108

180

EU-OSHA

Zaposlovanje in socialne zadeve

EMPL

Zaposlovanje in socialne zadeve

16,9

16,7

65

65

Cedefop

EAC

Izobraževanje in kultura

18,4

18,0

123

122

Eurofound

EMPL

Zaposlovanje in socialne zadeve

21,2

20,8

111

104

ETF

EAC

Izobraževanje in kultura

21,0

21,0

129

130

CDT

DGT

Jezikovne storitve

49,6

50,5

218

225

ECDC

Okolje, javno zdravje in varnost hrane

SANTE

Zdravje in varstvo potrošnikov

58,5

58,2

260

260

ECHA

GROW

Podjetništvo

114,8

110,1

572

578

EEA

ENV

Okolje

49,2

50,5

219

208

EFSA

SANTE

Zdravje in varstvo potrošnikov

78,8

79,5

434

443

EMA

SANTE

Zdravje in varstvo potrošnikov

304,0

305,0

775

768

EFCA

Ribištvo

MARE

Pomorske zadeve in ribištvo

9,2

10,0

64

64

CPVO

Industrija, raziskave in energetika

SANTE

Kmetijstvo in razvoj podeželja

14,7

16,1

46

44

Euratom  (4)

ENER & RTD

Energetika in inovacije

0,1

0,1

17

17

ACER

ENER

Energetika

11,3

15,9

80

103

GSA

GROW

Podjetništvo

363,8

626,4

139

160

EIT

EAC

Inovacije in tehnologija

232,0

283,0

50

59

ENISA

CNECT

Enotni digitalni trg

10,0

11,0

69

69

EUIPO

GROW

Notranji trg

384,2

421,3

848

910

BEREC

CNECT

Enotni digitalni trg

4,0

4,2

26

27

EASA

Promet in turizem

MOVE

Mobilnost in promet

185,4

193,4

779

774

EMSA

MOVE

Mobilnost in promet

64,8

71,1

246

246

ERA

MOVE

Mobilnost in promet

26,3

27,5

157

155

EIGE

Pravice žensk in enakost spolov

JUST

Pravosodje

7,9

7,8

42

45

Izvajalske agencije

EACEA

 

EAC & CNECT & HOME & ECHO

Izobraževanje in kultura

46,9

49,1

441

442

REA

 

RTD & EAC & GROW & HOME & CNECT & AGRI

Raziskave in inovacije

54,6

62,9

618

628

ERCEA

 

RTD

Raziskave in inovacije

39,6

42,6

417

461

EASME

 

ENTR & RTD & & ENR & ENV & CLIMA & CNECT & MARE

Energetika, podjetništvo in inovacije

36,4

35,8

373

417

INEA

 

MOVE & ENER & CNECT & RTD

Mobilnost in promet

18,4

21,7

186

225

Chafea

 

SANTE & JUST & AGRI

Varstvo potrošnikov

7,4

8,7

49

58

Skupaj

 

 

 

2 770,40

15 182,70

9 848

10 364

Brez „proračuna Sklada“ Enotnega odbora za reševanje

 

 

 

2 770,04

3 382,70

9 848

10 364


(1)  Vir: podatki, ki so jih posredovale agencije.

(2)  Proračunski zneski temeljijo na odobritvah plačil.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

(4)  SRB in EURATOM nista vključena v konsolidirani zaključni račun EU.


PRILOGA II

Pripombe Sodišča, zaradi katerih njegova mnenja niso vprašljiva

 

 

Skupno število pripomb

Zanesljivost zaključnega računa

Zakonitost/pravilnost transakcij

Notranje kontrole

Proračunsko upravljanje

Dobro finančno poslovodenje / smotrnost

Druge pripombe

 

 

Postopki javnega naročanja

Zaposlovanje, napredovanja in plače

Drugo

Postopki javnega naročanja

Spremljanje finančnega izvajanja pogodb

Drugo

Ugotovitve Službe za notranjo revizijo

Visoki prenosi

Velik delež razveljavljenih prenosov iz leta 2015

Drugo

Postopki javnega naročanja

Upravljanje kadrovskih virov

Pripombe zunanjega vrednotenja

Drugo

Ni zahteve po zunanjem vrednotenju

Kadrovske zadeve

Drugo

 

Decentralizirane agencije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CEPOL

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

EASO

11

 

1

 

 

1

1

3

1

1

 

 

 

 

1

2

 

 

 

3

EMCDDA

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

eu-LISA

7

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 

1

1

 

 

 

5

Eurojust

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Europol

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

FRA

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Frontex

9

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

2

1

9

EBA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

EIOPA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ESMA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

SRB

6

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

 

1

 

13

CdT

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

14

Cedefop

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ETF

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

16

EU-OSHA

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

17

Eurofound

4

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

18

ECDC

3

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ECHA

3

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

20

EEA

3

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

21

EFSA

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

EMA

8

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

3

1

 

 

23

EFCA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ACER

2

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

BEREC

5

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

26

CPVO

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

27

EIT

7

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

2

 

1

1

28

ENISA

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

29

EUIPO

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

30

Euratom

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

GSA

3

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

32

EASA

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

33

EMSA

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

ERA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

EIGE

4

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Izvajalske agencije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Chafea

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

37

EACEA

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

EASME

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

39

ERCEA

3

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

INEA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

REA

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Delne vsote:

115

2

5

4

2

5

2

7

14

23

4

5

7

2

6

9

6

6

6

Skupaj:

11

28

32

24

18


PRILOGA III

Spremljanje odprtih pripomb, zaradi katerih mnenja Sodišča niso vprašljiva

 

Skupaj

Zaključeno

Se izvaja

Neizvedeno

Ukrepanje ni potrebno

 

Decentralizirane agencije

1

Frontex

11

2

7

1

1

2

Europol

2

1

 

 

1

3

eu-LISA

7

1

2

2

2

4

EASO

9

3

3

2

1

5

Eurojust

2

 

1

 

1

6

EMCDDA

1

 

1

 

 

7

FRA

1

 

 

 

1

8

CEPOL

2

1

 

 

1

9

EBA

3

 

1

 

2

10

EIOPA

2

1

 

 

1

11

ESMA

6

4

 

 

2

12

SRB

5

 

1

 

4

13

EU-OSHA

2

 

 

 

2

14

Cedefop

2

1

 

 

1

15

Eurofound

1

 

 

 

1

16

ETF

1

1

 

 

 

17

CDT

5

 

1

 

4

18

ECDC

4

 

1

 

3

19

ECHA

3

1

1

 

1

20

EEA

4

4

 

 

 

21

EFSA

2

1

1

 

 

22

EMA

4

1

3

 

 

23

EFCA

1

1

 

 

 

24

CPVO

6

 

3

1

2

25

ACER

2

 

 

1

1

26

GSA

7

1

5

 

1

27

ENISA

2

 

1

 

1

28

EUIPO

6

5

 

 

1

29

BEREC

4

2

 

1

1

30

EASA

2

1

 

 

1

31

EMSA

0

 

 

 

 

32

ERA

2

1

1

 

 

33

EIGE

1

 

 

 

1

 

Izvajalske agencije

34

EACEA

1

 

 

 

1

35

REA

0

 

 

 

 

36

ERCEA

1

 

 

 

1

37

EASME

4

1

 

 

3

38

INEA

1

 

 

 

1

39

Chafea

3

 

1

 

2

 

Drugi organi

40

EIT

17

2

10

2

3

41

Euratom

1

 

 

 

1

Skupaj

140

36

44

10

50


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/25


POROČILO

o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/02)

UVOD

1.

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali ACER) s sedežem v Ljubljani je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Glavna naloga Agencije je pomagati nacionalnim regulativnim organom pri izvajanju regulativnih nalog, ki jih izvajajo v državah članicah, na ravni Unije in po potrebi usklajevati njihove dejavnosti. V skladu z uredbo REMIT (2) so bile Agenciji in nacionalnim regulativnim organom dodeljene dodatne odgovornosti v zvezi s spremljanjem evropskega veleprodajnega energetskega trga.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (3).

Tabela

Ključni podatki o Agenciji

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

11,3

15,9

Skupno število zaposlenih 31. decembra (4):

80

103

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (5) in poročila o izvrševanju proračuna (6) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja Agencije.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Agencije brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Agencije za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Agencije, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (7).

16.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O NOTRANJIH KONTROLAH

17.

V revizijskem poročilu iz maja 2016 je služba Komisije za notranjo revizijo poudarila, da je vsekakor treba razjasniti, kakšno vlogo in odgovornosti ima enota za javno naročanje, ter analizirati njeno delovno obremenitev, da bi procesi in postopki postali učinkovitejši. Zaključila je tudi, da je treba načrtovanje in spremljanje javnega naročanja zelo izboljšati. Agencija in služba Komisije za notranjo revizijo sta se dogovorili za načrt popravljalnih ukrepov.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

18.

Agencija je za naslov III (operativni odhodki) prenesla 4,9 milijona EUR ali 86 % odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti (2015: 1,4 milijona EUR ali 59 %). Kot v prejšnjih letih so se tudi leta 2016 prenosi nanašali predvsem na izvajanje uredbe REMIT o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (8), in sicer v višini 4,7 milijona EUR (2015: 1,1 milijona EUR). Za naslov II (upravni odhodki) je Agencija prenesla 1 milijon EUR ali 38 % odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti (2015: 0,8 milijona EUR ali 35 %).

19.

Vse višja stopnja prenosov je skrb vzbujajoča in v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti. Neposredno je povezana s koncentracijo izvedbe postopkov javnega naročanja in podpisom pogodb proti koncu leta, zaradi česar je bilo blago dobavljeno/storitve opravljene in/ali plačila izvedena naslednje leto. Leta 2016 je bilo 98 od 299 pogodb podpisanih novembra in decembra (5 976 122,47 EUR ali 40 % skupne vrednosti pogodb, podpisanih leta 2016). Agencija bi morda lahko razmislila o uvedbi diferenciranih odobritev, ki bi bolje odražale večletno naravo poslovanja in neizogibne zamude med podpisom pogodb, dobavo blaga/izvedbo storitev ter plačili.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

20.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 12. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 211, 14.8.2009, str. 1.

(2)  Uredba št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 326, 8.12.2011, str. 1), ki daje Agenciji pomembno vlogo pri nadzoru trgovanja na veleprodajnih energetskih trgih po Evropi.

(3)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: www.acer.europa.eu.

(4)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: proračun, objavljen v UL.

(5)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(6)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(7)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(8)  Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 326, 8.12.2011, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2014

V Sloveniji bo skladno s sporazumom o sedežu med Agencijo in slovensko vlado ustanovljena evropska šola. Vendar pa več kot štiri leta po podpisu sporazuma evropska šola še ni bila ustanovljena.

neizveden

2015

Agencija je za naslov III (operativni odhodki) prenesla 1,36 milijona EUR ali 59 % odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (2014: 1,57 milijona EUR ali 62 %). Prenosi so se nanašali predvsem na izvajanje uredbe REMIT (1,1 milijona EUR), tj. na kompleksno večletno operativno dejavnost v zvezi s celovitostjo in preglednostjo veleprodajnega energetskega trga. Poleg tega je Agencija za naslov II (upravni odhodki) prenesla 0,79 milijona EUR ali 35 % (2014: 0,98 milijona EUR ali 41 %) odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile sprejete obveznosti in ki se večinoma nanašajo na študije in storitve, ki leta 2015 še niso bile dokončane.

ni relevantno


ODGOVOR AGENCIJE

18.

Agencija je uspešno izvedla ukrepe, o katerih se je vzajemno sporazumela s službo za notranjo revizijo. Od šestih priporočil so bila dve zelo pomembni in tri pomembna že zaključena. Zadnje priporočilo namerava zaključiti do oktobra 2017.

19.

Agencija priznava visoko raven prenosov sredstev, ki so posledica večletnosti naložb, povezanih z uredbo REMIT, ki se ne skladajo dobro s proračunskim načelom enoletnosti. Visoka raven prenosov je posledica poteka letnega proračunskega cikla, ki se je začel leta 2013, ko je agencija ob koncu leta prejela znaten dodatni proračun za projekt REMIT. Opozoriti pa je treba, da so bile odobritve za prevzem obveznosti za finančno leto 2016 v okviru proračunskega poglavja odhodkov za REMIT izvršene na najvišji, 100-odstotni ravni. Agencija bo proučila izvrševanje diferenciranih proračunskih odobritev za Naslov III.

20.

Agencija meni, da bi uvedba diferenciranih proračunskih odobritev bolje odrazila večletnost nekaterih njenih dejavnosti, zlasti na področju uredbe REMIT, pod pogojem da so finančna sredstva, ki se zagotovijo agenciji, stabilna in predvidljiva.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/31


POROČILO

o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016 z odgovorom Urada

(2017/C 417/03)

UVOD

1.

Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: Urad) s sedežem v Rigi je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Glavna naloga Urada je, da zagotavlja strokovno in administrativno podporo Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in pod vodstvom odbora regulatorjev zbira in analizira informacije o elektronskih komunikacijah ter širi najboljše regulativne prakse, kot so skupni pristopi, metodologije ali smernice za izvajanje regulativnega okvira EU, med nacionalnimi regulativnimi organi.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Uradu (2).

Tabela

Ključni podatki o Uradu

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR) (3)

4,0

4,2

Skupno število zaposlenih 31. decembra (4)

26

27

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Urada. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Urada, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (5) in poročila o izvrševanju proračuna (6) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Urada je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Urada.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Urada, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Urada brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Urada za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Ta preučitev zajema vse kategorije plačil razen predujmov ob njihovem nastanku. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Urad sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Urada, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (7).

16.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI TRANSAKCIJ

17.

Marca 2016 je Urad sprožil postopek javnega naročanja z namenom podpisa ene okvirne pogodbe z dvema obstoječima mednarodnima šolama v Rigi za otroke svojih zaposlenih. Tehnične specifikacije javnega razpisa določajo, da bo Urad sklenil eno večkratno okvirno pogodbo po kaskadnem sistemu z dvema gospodarskima subjektoma, vendar je v skladu z merili za oddajo naročila izbira šole prepuščena staršem. Zato okvirna pogodba v vrednosti 400 000 EUR, ki je bila podpisana julija 2016, temelji na nasprotujočih si konceptih in tako povzroča pravno nejasnost Uradu in šolama. Poleg tega je bila v tem specifičnem primeru okvirna pogodba nepotrebna.

18.

Pri prerazporeditvi je bil eden izmed zaposlenih razvrščen v višji razred neposredno na drugo stopnjo in ne na prvo, kar ni v skladu s kadrovskimi predpisi EU.

PRIPOMBE O DOBREM FINANČNEM POSLOVODENJU IN SMOTRNOSTI POSLOVANJA

19.

Urad je marca 2016 podpisal pogodbo za zagotavljanje strokovne podpore in svetovalnih storitev v zvezi s kadrovskimi viri v vrednosti 60 000 EUR. Postopek javnega naročanja je temeljil izključno na podlagi cene. Najem svetovalca brez upoštevanja njegovih sposobnosti in strokovnega znanja kot merila za oddajo naročila ne zagotavlja najboljše stroškovne učinkovitosti.

DRUGE PRIPOMBE

20.

Leta 2016 je bila povprečna delovna doba v Uradu 2,58 let, fluktuacija zaposlenih je bila visoka in je znašala 25 %. To vpliva na učinkovitost Urada in predstavlja tveganje za izvrševanje njegovih delovnih programov. Morebiten razlog za to je koeficient za prilagoditev plače, ki se uporablja za državo gostiteljico (73 % na dan 1. julija 2016).

21.

Ustanovna uredba Urada ne zahteva rednih zunanjih ocen smotrnosti. Urad bi moral skupaj s Komisijo razmisliti o tem, da bi se takšna ocena naročila najmanj enkrat na pet let, tako kot je praksa v večini drugih Agencij. Morebitna prihodnja sprememba ustanovne uredbe bi morala vključevati takšno zahtevo.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

22.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 19. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 337, 18.12.2009, str. 1.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču www.berec.europa.eu. www.berec.europa.eu.

(3)  Proračunski zneski temeljijo na odobrenih proračunskih sredstvih za plačila.

(4)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Urad.

(5)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(6)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(7)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2014

Določbe proračuna za leto 2014 glede prispevkov nacionalnih regulativnih organov držav EFTA (1), ki imajo pri Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije status opazovalk, niso bile uresničene, ker sporazumi z državami EFTA niso bili podpisani.

neizveden

2015

Leta 2013 je Urad sklenil štiriletno okvirno pogodbo za zagotavljanje storitev profesionalne organizacije dogodkov, vendar je pri tem podcenil svoje potrebe, zato je bila decembra 2014 dosežena zgornja meja zneska iz pogodbe. Postopek za oddajo javnega naročila v zvezi z novo okvirno pogodbo se je začel, vendar šele avgusta leta 2015. V tem času je Urad omenjene storitve naročal pri istem ponudniku z uporabo naročilnic in pogodb nizke vrednosti (postopkov s pogajanji) (2). Skupni znesek za storitve, naročene s tovrstnimi javnimi naročili, je presegal mejno vrednost (3). Uporabiti bi bilo treba odprti postopek javnega naročanja, ki omogoča, da vsi zainteresirani gospodarski partnerji predložijo svoje ponudbe.

zaključen

2015

Revidirano poročilo Urada o izvrševanju proračuna ni enako podrobno kot pri večini drugih agencij, kar kaže, da agencije potrebujejo jasne smernice za poročanje o proračunu.

zaključen

2015

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, so bili visoki za naslov II (upravni odhodki) in so znašali 134 228 EUR ali 44 % (2014: 91 757 EUR ali 40 %). Prenosi so se nanašali predvsem na storitve, zagotovljene po letu 2015.

ni relevantno


(1)  Evropsko združenje za prosto trgovino.

(2)  Pri naročilnicah in pogodbah majhne vrednosti pravila javnega naročanja omejujejo konkurenco na enega oziroma na tri kandidate.

(3)  Skupna vrednost sklenjenih pogodb znaša približno 80 000 EUR, prag, določen v členu 137 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012, pa znaša 60 000 EUR.


ODGOVOR URADA BEREC

18.

V državi gostiteljici, Latviji, ni evropske šole. Ker je ustanovitev nove akreditirane evropske šole dolgotrajen proces, je urad BEREC kot začasno rešitev vzpostavil neposredne stike s šolami, ki zagotavljajo izobraževanje v angleščini, francoščini ali nemščini kot glavnim jezikom poučevanja, da se zagotovi mednarodno izobraževanje za otroke zaposlenih, kakor določajo smernice Komisije o politiki glede zaposlenih v evropskih regulativnih agencijah (1). Urad BEREC se strinja z opažanji revizorjev, da zanj uporaba okvirnih pogodb za storitve šolanja ni ustrezna, in bo v prihodnosti s šolami sklenil neposredne sporazume o storitvah brez postopka javnega naročanja. Urad želi, da bi posodobljene smernice Komisije upoštevale posebnosti storitev šolanja.

19.

Na podlagi priporočil Skupnega odbora za prerazvrščanje in na podlagi dosjejev vseh začasnih zaposlenih, upravičenih do prerazvrstitve, je organ za imenovanje sprejel seznam članov začasnega osebja, ki so bili prerazvrščeni.

Poleg tega se je na predlog upravnega vodje organ za imenovanje po temeljitem premisleku strinjal, da prerazvrsti zaposlenega v drugo stopnjo višjega razreda namesto v prvo, kar je bilo kot ex ante izjema ustrezno zabeleženo v skladu s pravili o obravnavanju odklonov od obstoječih finančnih pravil in postopkov.

20.

Urad BEREC se strinja s pripombo o okvirnih pogodbah za storitve upravljanja kadrovskih virov. Pri izvajanju prve posebne pogodbe so se že pokazale nekatere težave, povezane z dejstvom, da je oddaja javnega naročila temeljila izključno na ceni in ne na strokovnem znanju in izkušnjah svetovalca.

Urad BEREC se popolnoma strinja s pripombo revizorjev in je okvirno pogodbo prekinil ter bo za pridobitev potrebnih storitev uporabil drugačno strategijo.

21.

Urad BEREC priznava, da je visoka fluktuacija zaposlenih dejavnik tveganja, ki je bilo zabeleženo v registru tveganj kot pomembno, zlasti ob upoštevanju majhnosti agencije, zaradi katere ima visoka fluktuacija zaposlenih še bolj negativen vpliv (urad BEREC ja najmanjša decentralizirana agencija EU).

Vodstvo si nenehno prizadeva za uvedbo blažilnih ukrepov, toda poudariti je treba, da na nekatere strukturne in zunanje horizontalne dejavnike, ki vplivajo na fluktuacijo zaposlenih, urad nima vpliva, saj izhajajo iz njegovega regionalnega/lokalnega okolja.

Nedavno neto znižanje plače, ki je posledica nepretrganega zniževanja korekcijskega koeficienta za Latvijo, je tveganje še povečalo.

Kateri koli ukrep, ki ga urad uvede ali načrtuje, lahko tveganja le blaži, da pa bi se ustrezno lotili problema, kako zadržati osebje, bi bilo treba ukrepati od zunaj, zlasti glede trenutnega sistema izračunavanja korekcijskih koeficientov.

22.

Urad BEREC je s Komisijo sodeloval pri pripravi poročila o oceni, kakor je predvideno v členu 25 njegove ustanovne uredbe, in je tudi pri prihodnjih ocenah pripravljen sodelovati z njo. Urad BEREC bo upošteval katere koli zahteve na tem področju, ki bi jih morda uvedel zakonodajalec. Uredba urada BEREC je trenutno v pregledu, predlog Komisije pa vključuje posebno določbo o rednem ocenjevanju vsakih pet let.


(1)  COM(2005) 5304


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/37


POROČILO

o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 z odgovorom Centra

(2017/C 417/04)

UVOD

1.

Prevajalski center za organe Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: „Center“ ali „CDT“) s sedežem v Luxembourgu je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 2965/94 (1). Naloga Centra je vsem institucijam in organom Evropske unije, ki zaprosijo za njegove storitve, zagotoviti prevajalske storitve, potrebne za opravljanje njihovih dejavnosti.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Centru (2).

Tabela

Ključni podatki o Centru

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

49,6

50,5

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

218

225

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Centra. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Centra, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Centra za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Centra je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Centra.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Centra, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Centra brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Centra za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Center sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Centra, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (6).

Druga zadeva

16.

Naloga Centra je, da vsem agencijam EU in organom zagotovi prevajalske storitve, ki jih potrebujejo za opravljanje njihovih dejavnostih. Poleg tega na zahtevo zagotavlja prevajalske storitve tudi drugim institucijam EU, ki jih potrebujejo. Ustanovne uredbe večine agencij in organov zahtevajo uporabo prevajalskih storitev Centra. Več agencij in organov, ki predstavljajo več kot polovico prihodkov Centra, vse pogosteje uporablja interne in ostale alternativne rešitve. To pa pomeni, da zmogljivost Centra ni izkoriščena v največji možni meri, da so tekoči stroški in razvoj sistemov na evropski ravni podvojeni, in da bi lahko bila poslovni model in neprekinjeno poslovanje Centra ogrožena.

17.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

18.

Leta 2016 se je znesek gotovine in kratkoročnih vlog Centra znižal na 34,2 milijona EUR (konec leta 2015: 38,3 milijona EUR), rezerve pa so znašale 31,1 milijona EUR (konec leta 2015: 34 milijona EUR), kar odraža znižanje cen v letu 2015. To znižanje je rezultat proračunskega pristopa, s katerim se namerava zmanjšati skupni presežek iz prejšnjih let.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

19.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 17. oktobra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 314, 7.12.1994, str. 1.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Centra je na voljo na njegovem spletišču: www.cdt.europa.eu.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Center.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(6)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2012

V uredbah o ustanovitvi 20 regulativnih agencij, ki jih je Sodišče revidiralo leta 2012, je določeno, da jim mora vse prevajalske storitve zagotoviti Center (v uredbi o ustanovitvi Centra je enako določeno še za štiri druge agencije). Ostalim agencijam ni treba uporabljati storitev Centra. Za prevode netehničnih dokumentov bi agencije lahko znižale stroške z uporabo storitev lokalnih ponudnikov. Po mnenju Sodišča bi moral zakonodajalec razmisliti o tem, da bi to možnost dal vsem agencijam.

ni relevantno

[priporočilo, ki ga zakonodajalec ni sprejel]

2015

Center še nima načrta neprekinjenega delovanja, zato ne izpolnjuje standarda notranje kontrole št. 10 (1).

se izvaja

2015

Konec leta 2015 je znesek gotovine in kratkoročnih vlog Centra znašal 38,3  milijona EUR (konec leta 2014: 44 milijonov EUR), rezerve pa so znašale 34 milijonov EUR (konec leta 2014: 40,4  milijona EUR), kar odraža znižanje cen v letu 2015.

ni relevantno

2015

Stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je bila visoka za naslov II (upravni odhodki) in je znašala 2 milijona EUR ali 29 % (2014: 1,5  milijona EUR ali 24 %). Prenosi so se nanašali predvsem na prenovo dodatnih prostorov, najetih leta 2015, in storitve IT, ki do konca leta 2015 še niso bile zagotovljene.

ni relevantno

2015

Center je razveljavil 5,9  milijona EUR (12 %) odobrenih proračunskih sredstev, ki so bila na voljo konec leta 2015. Te razveljavitve so povezane s precenitvijo stroškov za zunanje prevajalce.

ni relevantno


(1)  Standardi notranje kontrole, ki jih Center uporablja, temeljijo na ekvivalentnih standardih, kot jih je določila Komisija.


ODGOVOR CENTRA

19.

Center je sprejel različne ukrepe za zmanjšanje svojega proračunskega presežka. Proračun za leto 2016 je bil pripravljen kot proračun s primanjkljajem, da bi se zmanjšala rezervacija za stabilnost cen. Bilanca realizacije letnega proračuna, ki je znašala -2,9 milijona EUR, je prispevala k znižanju rezervacije za stabilnost cen, kot tudi denarnih sredstev.

Predvideno je, da se zniževanje proračunskega presežka še pospeši v letu 2017 zaradi izvajanja nove cenovne strukture, ki bo znižala povprečno ceno, ki jo za storitve prevajanja plačujejo stranke Centra.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/42


POROČILO

o zaključnem računu Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016 z odgovorom Centra

(2017/C 417/05)

UVOD

1.

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: Center ali Cedefop) s sedežem v Solunu je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (EGS) št. 337/75 (1). Njegova temeljna naloga je spodbujati razvoj poklicnega usposabljanja na ravni Unije. V okviru tega je pristojen za zbiranje in razširjanje dokumentacije o sistemih poklicnega usposabljanja.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Centru (2).

Tabela

Ključni podatki o Centru

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR) (3)

18,4

18,0

Skupno število zaposlenih 31. decembra (4)

123

122

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Centra. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Centra, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (5) in poročila o izvrševanju proračuna (6) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Centra za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Centra je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Centra.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Centra, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Centra brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Centra za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Ta preučitev zajema vse kategorije plačil razen predujmov ob njihovem nastanku. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Center sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Centra, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (7).

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

16.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 12. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 39, 13.2.1975, str. 1.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Centra je na voljo na njegovem spletišču: www.cedefop.europa.eu.

(3)  Proračunski zneski temeljijo na odobrenih proračunskih sredstvih za plačila.

(4)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Center.

(5)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(6)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(7)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2015

Stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je bila visoka za naslov II (upravni odhodki) in je znašala 477 994  EUR ali 28 % (2013: 425 877  EUR ali 24 %). To je večinoma posledica velike količine omrežne opreme in druge opreme IT, ki je bila potrebna za ureditev popravljenih delov stavbe Centra in ki konec leta 2015 še ni bila dobavljena in zanjo niso bili izdani računi.

ni relevantno

2015

Stavba, ki jo je Centru dala na voljo Grčija, stoji na aktivni tektonski prelomnici, zaradi česar je na stavbi prišlo do poškodb. Grški organi so leta 2015 končali popravilo stavbe in jo statično utrdili. Poleg tega Center sedaj rešuje različne varnostne probleme v zvezi z njeno konstrukcijo. Poseben varnosti problem je povezan s stekleno fasado stavbe in strešnimi okni konferenčne dvorane Centra, kar vpliva na razpoložljivost prostorov Centra.

zaključen


ODGOVOR CENTRA

Center se je seznanil s poročilom Sodišča.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/47


POROČILO

o zaključnem računu Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/06)

UVOD

1.

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali CEPOL) s sedežem v Budimpešti je bila ustanovljena z Uredbo (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta (1), ki je nadomestila in razveljavila Sklep Sveta 2005/681/PNZ. Naloga Agencije je delovati kot mreža in povezovati nacionalne ustanove za usposabljanje policijskih uradnikov v državah članicah, da bi zagotovila usposabljanje visokih policijskih uradnikov na podlagi skupnih standardov.

2.

V spodnji tabeli so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (2).

Tabela

Ključni podatki o Agenciji

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

8,8

10,3

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

41

51

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Agencije brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Agencije za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Agencije, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (6).

16.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

17.

Znesek prenesenih odobritev za naslov II (odhodki za podporne dejavnosti) je bil visok in je znašal 140 055 EUR ali 30 % (leta 2015: 212 456 EUR ali 49 %). Ta znesek se nanaša predvsem na svetovanje, blago in storitve na področju IT, naročene proti koncu leta.

DRUGE PRIPOMBE

18.

Pogosto menjavanje uslužbencev bi lahko vplivalo na neprekinjeno poslovanje in sposobnost Agencije za izvajanje dejavnosti, predvidenih v njenem programu dela. Leta 2016 je 11 zaposlenih zapustilo Agencijo, zaposlenih pa je bilo 21 novih delavcev. Zaradi majhnega števila prijav, zlasti iz drugih držav članic kot države gostiteljice, obstaja tveganje, da Agencija ne bi mogla zaposliti ustreznih kandidatov. Med letoma 2013 in 2016 se je število zaposlenih, ki prihajajo iz države gostiteljice, z 1 povečalo na 16, kar pomeni 31 % vseh zaposlenih leta 2016. Mogoča razloga za majhno število prijav iz drugih držav članic sta koeficient za prilagoditev plače, ki se uporablja za državo gostiteljico (69 %), in konkurenca drugega organa EU, ki ima tudi sedež v Budimpešti.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

19.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 12. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  Uredba (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ (UL L 319, 4.12.2015, str. 1).

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: www.cepol.europa.eu.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(6)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2015

Revidirano poročilo Agencije o izvrševanju proračuna ni enako podrobno kot pri večini drugih agencij, kar kaže, da agencije potrebujejo jasne smernice za poročanje o proračunu.

zaključen

2015

Stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je bila visoka za naslov II (upravni odhodki) in je znašala 212 456  EUR ali 49 % (2014: 383 940  EUR ali 59 %). Do tega je prišlo, ker se je Agencija septembra 2014 preselila iz Združenega kraljestva na Madžarsko in je bilo treba skleniti nove pogodbe za zagotavljanje storitev in blaga. Večina storitev, naročenih s temi letnimi pogodbami, ni bila zagotovljena do konca leta 2015.

ni relevantno


ODGOVOR AGENCIJE

18.

Agencija se je seznanila s pripombami Sodišča. Stopnja prenosov za naslov II je upravičena, če se upoštevajo svetovanje, blago in storitve na področju IT, naročene proti koncu leta. Agencija je še dodatno izboljšala upravljanje proračuna in si bo prizadevala za ohranjanje skladnosti s proračunskim načelom enoletnosti, ki ga določa finančna uredba.

19.

Agencija se je seznanila s pripombami Sodišča. Ob selitvi iz Združenega kraljestva na Madžarsko se je število odpovedi zaradi bistveno nižjega koeficienta za prilagoditev plače povečalo. Število prijav na prosta delovna mesta se je v primerjavi z letom pred selitvijo zmanjšalo, vendar to ni vplivalo na kakovost prejetih prijav in zmožnost agencije, da zaposli primerne kandidate. Nižja kategorizacija delovnih mest skupaj z nižjim koeficientom za prilagoditev plače odvrača tujce (zlasti iz zahodne in severne Evrope) od selitve na Madžarsko, zato pri zaposlovanju ni vedno možno zagotoviti enakomerne geografske zastopanosti. CEPOL si bo še dalje prizadeval zadržati že zaposleno osebje in izvajati ukrepe za zagotavljanje neprekinjenega delovanja, vendar dokler agencija ne bo mogla izboljšati kategorizacije delovnih mest, bo fluktuacija zaposlenih verjetno še naprej visoka.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/52


POROČILO

o zaključnem računu Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/07)

UVOD

1.

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je bila ustanovljena 1. januarja 2005 (Izvajalska agencija za javno zdravje – PHEA – od leta 2005 do leta 2008, Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike – EHAC – od leta 2008 do leta 2013 in Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano – CHAFEA – od 1. januarja 2014) (1). Agencija ima sedež v Luxembourgu in njen mandat je bil podaljšan do 31. decembra 2024. Agencija izvaja zdravstveni program EU, program varstva potrošnikov in pobudo za boljše usposabljanje za varnejšo hrano.

2.

tabeli 1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (2).

Tabela

Ključni podatki o agenciji

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

7,4

8,7

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

49

58

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev (kadar je smiselno) in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Agencije brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Agencije za pobiranje pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Ta preučitev zajema vse kategorije plačil razen predujmov ob njihovem nastanku. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

16.

Agencija je prenesla 1,1 milijona EUR ali 48 % (2015: 0,9 milijona EUR ali 52 %) odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, za naslov III (odhodki, povezani z dejavnostmi Agencije). Nanašajo se predvsem na storitve IT in druge naročene študije, ki še niso bile opravljene ali zaključene konec leta. Od vseh prenosov, ki so bili opravljeni iz leta 2015 v leto 2016, je Agencija razveljavila 0,2 milijona EUR ali 17 %, kar kaže na slabo načrtovanje potreb.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

17.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 12. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  Sklep Komisije 2013/770/EU (UL L 341, 18.12.2013, str. 69).

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču http://www.ec.europa.eu/chafea/.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2015

Agencija je prenesla 0,5  milijona EUR ali 36,4  % (2014: 0,1  milijona EUR ali 13 %) odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, za naslov II (upravni odhodki). Ti prenosi se nanašajo predvsem na povečanje pisarniških prostorov Agencije in potrebno opremljanje pisarn (0,3  milijona EUR).

ni relevantno

2015

Agencija je prenesla 0,9  milijona EUR ali 52 % (2014: 0,9  milijona EUR ali 50 %) odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, za naslov III (odhodki, povezani z dejavnostmi Agencije). Ti prenosi so utemeljeni predvsem s tem, da je Komisija pozno (junija 2015) objavila delovni načrt Agencije.

ni relevantno

2015

Agencija je razveljavila 0,2  milijona EUR ali 18 % svojih prenosov v leto 2015 (2014: 0,1  milijona EUR ali 14 %), kar kaže na slabosti v njenem načrtovanju.

se izvaja


ODGOVOR AGENCIJE

16.

Agencija sprejema pripombe Računskega sodišča. Agencija si bo še naprej prizadevala za nadaljnje zmanjševanje stopnje prenosa in razveljavitve prenesenih proračunskih sredstev (C8).


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/57


POROČILO

o zaključnem računu Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016 z odgovorom Urada

(2017/C 417/08)

UVOD

1.

Urad Skupnosti za rastlinske sorte (v nadaljnjem besedilu: Urad ali CPVO) s sedežem v Angersu je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 2100/94 (1). Njegova glavna naloga je registriranje in preučevanje prijav za podelitev pravic industrijske lastnine za rastlinske sorte v Uniji, hkrati pa zagotavlja, da pristojni uradi v državah članicah izvajajo potrebno strokovno preskušanje.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Uradu (2).

Tabela

Ključni podatki o uradu

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

14,7

16,1

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

46

44

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Urada. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev (kadar je smiselno) in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Urada, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Urada je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Urada.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Urada, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Urada brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče ocenjuje postopke Urada za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Urad sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

Druga zadeva

15.

Ne da bi bilo zato vprašljivo njegovo mnenje, Sodišče opozarja na to, da je 29. marca 2017 Združeno Kraljestvo obvestilo Evropski svet o svoji odločitvi o izstopu iz Evropske unije. O sporazumu o podrobnostih izstopa bodo potekala pogajanja. Proračun Urada v celoti financira Urad sam, predvsem iz prihodkov od prosilcev za podelitev žlahtniteljskih pravic Skupnosti in imetnikov teh pravic. Toda ker samo 4 % prihodkov ustvarijo stranke, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu, Urad meni, da ni verjetno, da bo odhod Združenega kraljestva povzročil znatno tveganje za njegove prihodke. Poleg tega Urad meni, da se lahko sprejmejo ukrepi za zagotovitev, da bodo na voljo ustrezni obrati za preučevanje vrst, ki trenutno poteka v Združenem kraljestvu, in da ne bo večjega tveganja za neprekinjeno poslovanje Urada.

16.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

17.

Stopnja prenesenih odobritev je bila visoka za naslov II (upravni odhodki) in je znašala 788 540 EUR ali 40 % (2015: 395 882 EUR ali 28 %). Nanašajo se predvsem na tekočo obnovo stavb (284 423 EUR), projekte IT (253 483 EUR) ter stroške revizij in vrednotenj (137 098 EUR), za katere bodo storitve deloma zagotovljene ali računi zanje prejeti šele leta 2017.

18.

Stopnja razveljavitev odobritev plačil iz leta 2015, prenesenih v leto 2016, je bila visoka tudi za naslov II in je znašala 17 % (2015: 20 %), kar pomeni, da je treba izboljšati proračunsko načrtovanje.

DRUGE PRIPOMBE

19.

Ustanovna uredba Urada ne zahteva rednih zunanjih ocen smotrnosti. Urad ali Komisija sta sicer priložnostno ocenila posebne teme, vendar bi moral Urad skupaj s Komisijo razmisliti o tem, da bi se vsaj vsakih pet let naročila celovita zunanja ocena smotrnosti, tako kot je praksa v večini drugih Agencij. Morebitna prihodnja sprememba ustanovne uredbe bi morala vključevati takšno zahtevo.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

20.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 19. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 227, 1.9.1994, str. 1.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču: www.cpvo.europa.eu.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Urad.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2014

Urad za večino svojih plačil uporablja elektronsko bančništvo. Računovodja in njegova namestnika lahko plačila podpišejo elektronsko. Podpis druge osebe ni zahtevan, kar je za Urad finančno tveganje.

neizveden

2014

Čeprav je Urad začel delovati leta 1995, sporazum o sedežu z državo članico gostiteljico, ki bi opredelil pogoje za delovanje Urada in delo zaposlenih, še vedno ni podpisan.

se izvaja

2015

Stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je bila visoka za naslov II (upravni odhodki) in je znašala 395 882 EUR ali 28 % (2014: 394 599 EUR ali 30 %). Nanašajo se predvsem na projekte IT (134 030 EUR), stroške misij (96 368 EUR) in stroške, povezane z notranjo revizijo (82 070 EUR), za katere bodo storitve zagotovljene ali računi zanje izstavljeni šele leta 2016.

ni relevantno

2015

Stopnja razveljavljenih prenosov iz leta 2014 je bila visoka za naslov II in je znašala 20 % (2014: 26 %), kar kaže na slabosti v njihovem načrtovanju.

se izvaja

2015

Odhodki za postopke, povezane s pritožbami, naj bi se načeloma krili iz pristojbin za pritožbe (1). Vendar pa te pristojbine zajemajo le manjši del dejanskih nastalih stroškov. Leta 2015 so prihodki, ki izhajajo iz pristojbin za pritožbe, znašali 11 000 EUR (2014: 12 500 EUR), stroški za člane odbora za pritožbe pa približno 62 037 EUR (2014: 80 114 EUR).

ni relevantno

2015

Dne 31. decembra 2015 so pristojbine, katerih plačilo je zapadlo že pred več kot 90 dnevi (v glavnem letne pristojbine), znašale 240 766 EUR. Urad za izterjavo neplačanih pristojbin ni uporabil vseh možnosti iz svoje finančne uredbe, na primer prisilne izterjave (2).

se izvaja


(1)  Uvodne izjave Uredbe Komisije (ES) št. 1238/95 (UL L 121, 1.6.1995, str. 31).

(2)  Člen 53 finančne uredbe Urada.


ODGOVOR URADA

Urad se je seznanil s pripombami Sodišča.

17.

Visoka stopnja prenosov v letu 2016 se je večinoma nanašala na tekoča obnovitvena dela stavb in razvojni projekt na področju IT. Iz operativnih razlogov izvedbe teh dveh projektov ni mogoče uskladiti s koledarskim letom.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/63


POROČILO

o zaključnem računu Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/09)

UVOD

1.

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EACEA) s sedežem v Bruslju je bila ustanovljena z Izvedbenim sklepom Komisije št. 2013/776/EU (1), ki razveljavlja Sklep 2009/336/ES. Naloga Agencije je upravljanje programov, o katerih odloča Komisija, na izobraževalnem, avdiovizualnem in kulturnem področju, vključno s celovitim izvajanjem projektov na strokovni ravni.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (2).

Tabela

Ključni podatki o Agenciji

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

46,9

49,1

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

441

442

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev (kadar je smiselno) in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Agencije brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Agencije za pobiranje pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Ta preučitev zajema vse kategorije plačil razen predujmov ob njihovem nastanku. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O NOTRANJIH KONTROLAH

16.

Pri izvajanju letnega popisa sredstev leta 2016 Agencija ni mogla locirati 46 kosov opreme IT v skupni nabavni vrednosti približno 22 000 EUR, kar kaže na šibko varovanje sredstev.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

17.

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, so bili visoki za naslov III (podpora za dejavnosti agencije) in so znašali 2,3 milijona EUR ali 47 % (2015: 2,8 milijona EUR ali 50 %). Nanašali so se predvsem na tekoče projektne revizije (0,8 milijona EUR) in storitve IT (0,9 milijona EUR), ki so bile naročene v letu 2016, vendar računi zanje do konca leta še niso bili izdani ali pa bodo izdani šele leta 2017.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

18.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 12. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 343, 19.12.2013, str. 46.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: http://eacea.ec.europa.eu/.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2015

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, so bili visoki za naslov III (podpora za dejavnosti agencije) in so znašali 2,8  milijona EUR ali 50 % (2014: 3,2  milijona EUR ali 56 %). Nanašali so se predvsem na tekoče projektne revizije (1 milijon EUR), storitve IT (0,8  milijona EUR), sporočanje informacij in objavljanje (0,5  milijona EUR) ter prevajanje (0,2  milijona EUR), ki so bili naročeni v letu 2015, vendar računi zanje do konca leta še niso bili izdani ali pa bodo izdani šele leta 2016.

ni relevantno


ODGOVOR AGENCIJE

16.

Vrednost nelociranih kosov opreme IT med letnim popisom sredstev 2015/2016 je enaka 0,64 % vrednosti vseh kosov opreme IT, kar je v skladu z rezultati prejšnjih let. Treba je omeniti, da je preostala knjižna vrednost nelociranih kosov opreme veliko nižja (približno 8 000 EUR), kot so bili začetni nabavni stroški.

Agencija bo nadaljevala z rednimi popisi sredstev za zagotovitev varovanja sredstev.

17.

Agencija se je seznanila s pripombami Sodišča. Agencija si bo še naprej prizadevala za nadzor nad stopnjo prenesenih proračunskih sredstev.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/68


POROČILO

o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/10)

UVOD

1.

Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EASA) s sedežem v Kölnu je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (1), ki je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 216/2008 (2). Agencija ima nekatere regulativne in izvršilne naloge na področju varnosti v letalstvu.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (3).

Tabela:

Ključni podatki o agenciji

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

185,4

193,4

Skupno število zaposlenih 31. decembra (4)

779

774

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (5) in poročila o izvrševanju proračuna (6) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranje kontrole, ki se uporablja za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Agencije brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upošteva notranja kontrola, ki se izvaja za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Agencije za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Ta preučitev zajema vse kategorije plačil razen predujmov ob njihovem nastanku. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Agencije, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (7).

Druga zadeva

16.

Ne da bi bilo zato vprašljivo njegovo mnenje, Sodišče opozarja na to, da je 29. marca 2017 Združeno Kraljestvo obvestilo Evropski svet o svoji odločitvi o izstopu iz Evropske unije. O sporazumu o podrobnostih izstopa bodo potekala pogajanja. Proračun Agencije za leto 2016 se v 70 % financira iz pristojbin letalske industrije in 30 % iz sredstev EU. V prihodnje je možen upad prihodkov Agencije zaradi odločitve Združenega Kraljestva o odhodu iz EU.

17.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI TRANSAKCIJ

18.

Čeprav so se dejavnosti, ki jih je v letu 2016 financirala industrija, zaključile s primanjkljajem v višini 7,6 milijona EUR, so proračunski rezultati skozi leta različni (8) in Agencija je nabrala 52 milijonov EUR presežkov iz te kategorije dejavnosti. Ustanovna uredba Agencije določa, da bi morale zaračunane pristojbine industrije zadostovati za kritje stroškov Agencije, ki se nanašajo na dejavnosti potrjevanja, ne predvideva pa skupnega presežka.

DRUGE PRIPOMBE

19.

V obdobju od leta 2014 do leta 2016 je Agencija iz svojega skupnega presežka porabila 9,4 milijona EUR (4,4 milijona EUR v letu 2016) za financiranje stroškov prenove svoje nove zgradbe (in selitve vanjo) v vrednosti 12,4 milijona EUR. V ta namen je Komisija pripevala 3 milijone EUR iz proračuna EU. Delitev financiranja med prispevke industrije in Unije je bila skladna s standardno metodologijo za razporeditev stroškov, ki jo uporablja Agencija, in je privedla do tega, da so se ta dela večinoma financirala iz pristojbin industrije.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

20.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 19. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(3)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: www.easa.europa.eu.

(4)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.

(5)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(6)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(7)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(8)  V letih 2014 in 2015 sta presežka znašala 15,3 milijona EUR in 16,9 milijona EUR.


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2013

Agencija je začela delovati leta 2004 in je doslej delovala na podlagi korespondence in izmenjav z državo članico gostiteljico. Vendar pa celovit sporazum o sedežu med Agencijo in državo članico še ni bil podpisan. S takim sporazumom bi se spodbujala preglednost v zvezi s pogoji za delovanje Agencije in delo njenih zaposlenih.

Zaključen (1)

2015

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, so bili visoki in so za naslov II (upravni odhodki) znašali 4,4 milijona EUR ali 20,2  % (2014: 3,6 milijona EUR ali 22 %) in za naslov III (operativni odhodki) 2 milijona EUR ali 32,0  % (2014: 2 milijona EUR ali 38,1  %). Ti prenosi se večinoma nanašajo na novosti IT, naročene proti koncu leta, ter na dejavnosti oblikovanja pravil in raziskovalne projekte, ki niso bili zaključeni leta 2015.

ni relevantno


(1)  Sklenjen je bil sporazum o sedežu med Agencijo in državo članico, ki je začel veljati 17. avgusta 2017.


ODGOVOR AGENCIJE

16.

Agencija se je seznanila z odgovorom Sodišča. Ustanovljena je bila delovna skupina, da preuči to zadevo ter opravi prvo analizo potencialnih tveganj in vpliva brexita.

20.

Uredba o ustanovitvi in finančna uredba vključujeta določbe za obravnavo pristojbin industrije kot namenskih prejemkov. Zato mora agencija prikazati vse presežke ali primanjkljaje, povezane z dejavnostmi taks in pristojbin, v skupnem presežku. Ta skupni presežek niha med posameznimi leti glede na rezultate finančnega leta. Med letoma 2010 in 2015 je bilo zabeleženo nihanje od 16,9 milijona presežka do 5,9 milijona primanjkljaja. Ta skupni presežek ali blažilnik zagotavlja kritje primanjkljaja in zadostuje za šest mesecev neprekinjenega poslovanja. Agencija namerava popraviti finančno uredbo in tudi uredbo o taksah in dajatvah, da bi bolje formalizirala to obravnavo skupnega presežka.

21.

V skladu s členom 88 finančne uredbe agencije je predsednik upravnega odbora obvestil proračunski organ (Evropski parlament in Svet) o projektu novega sedeža agencije. Podrobno poročilo, ki vključuje zlasti program financiranja, je bilo predloženo 22. maja 2013 in zato je:

agencija ukrepala v skladu z informacijo, sporočeno proračunskemu organu.

V skladu s členom 87 finančne uredbe se proračunskemu organu vsako leto predloži letno sporočilo o gradnji.

Evropski parlament je potrdil poročilo in mehanizem financiranja v skladu s programom financiranja agencije.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/74


POROČILO

o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/11)

UVOD

1.

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EASME) s sedežem v Bruslju je bila ustanovljena za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2024 z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/771/EU (1). Njena glavna naloga je upravljanje ukrepov na področju raziskav in inovacij, konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, okoljskih in podnebnih ukrepov, sklada za pomorstvo in ribištvo, in to v tesnem sodelovanju s sedmimi generalnimi direktorati Komisije.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (2).

Tabela

Ključni podatki o Agenciji

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

36,4

35,8

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

373

417

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev (kadar je smiselno) in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Agencije brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Agencije za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Ta preučitev zajema vse kategorije plačil razen predujmov ob njihovem nastanku. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

16.

Znesek prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za naslov II (upravni odhodki), za katera so bile prevzete obveznosti, je bil visok in je znašal 1 250 000 EUR ali 33 % (2015: 998 324 EUR ali 14 %), za naslov III (podpora za dejavnosti agencije) pa 2 550 000 EUR ali 62 % (2015: 4 milijone EUR ali 65 %). Za naslov II so ti prenosi večinoma zadevali najemnino (0,6 milijona EUR) in nakup strojne opreme, ki do konca leta ni bila dobavljena (0,5 milijona EUR). Prenosi za naslov III pa so zadevali ocene in spremljanje programa LIFE, ki so jih izvajali zunanji strokovnjaki (1,5 milijona EUR), naknadna preverjanja, ki so še potekala (0,5 milijona EUR), in storitve IT (0,5 milijona EUR), ki so bile naročene leta 2016, vendar do konca leta le deloma zagotovljene ali pa zanje do konca leta niso bili izdani računi. Agencija bi morda lahko razmislila o uvedbi diferenciranih odobritev, ki bi bolje odražale večletno naravo poslovanja in neizogibne zamude med podpisom pogodb, dobavo blaga/izvedbo storitev ter plačili.

17.

Razveljavitev prenosov iz prejšnjega leta za naslov I (odhodki za zaposlene) je bila visoka in je znašala 32 000 EUR ali 8,3 %, kar kaže na to, da so bile proračunske potrebe precenjene.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

18.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 12. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 341, 18.12.2013, str. 73.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: http://www.ec.europa.eu/easme/.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2014

Čeprav je bil prvotni proračun Agencije septembra 2014 spremenjen in zmanjšan za 3 milijone EUR, je Agencija prevzela obveznosti samo za 91 % zmanjšanih odobrenih proračunskih sredstev. Nizko stopnjo izvrševanja proračuna je mogoče pojasniti predvsem z organizacijskimi in operativnimi izzivi, povezanimi z razširitvijo obsega nalog Agencije na izvajanje dodatnih programov in nalog v tesnem sodelovanju s Komisijo. Vseeno pa bistveno prenizka poraba proračuna kaže na to, da je treba izboljšati proračunsko načrtovanje Agencije.

zaključen

2014

To se kaže tudi v visoki in povečani stopnji proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila prenesena v leto 2015. Znašala so 3,8  milijona EUR, tj. 17 % (leta 2013: 1,3  milijona EUR, tj. 8 %). Ta sredstva so bila večinoma povezana z naslovom III (odhodki za podporo programov) z 2,6  milijona EUR, tj. 72 % (leta 2013: 0,6  milijona EUR, tj. 35 %), kar je v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti.

ni relevantno

2015

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, za naslov III (odhodki za podporo programov) so znašali 4 milijone EUR ali 65 % (2013: 2,6  milijona EUR ali 72 %). Prenosi se nanašajo predvsem na specifične pogodbe za strokovnjake (3 milijoni EUR) in zunanje revizije (0,6  milijona EUR), od katerih so bile pogodbe v višini 0,8  milijona EUR podpisane konec leta 2015. Ti prenosi so povezani predvsem s storitvami, zagotovljenimi leta 2016.

ni relevantno

2015

Decembra 2015 je Agencija plačala 2,2  milijona EUR za najem prostorov za leto 2016 in s tem povezane stroške. Ta plačila so bila izplačana iz proračuna Agencije za leto 2015 in zato pomenijo kršitev proračunskega načela enoletnosti (1).

ni relevantno


(1)  Člen 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 (UL L 297, 22.9.2004, str. 6).


ODGOVOR AGENCIJE

17.

Agencija bo uvedla več ukrepov za zmanjšanje stopnje prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, in sicer bo: (i) v največji možni meri povečala zneske predplačil za storitve, ki jih zagotavljata Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju in GD za človeške vire in varnost (najemnina, stroški varnostnih storitev,…); (ii) skrbneje spremljala izvrševanje proračuna z novim informacijskim orodjem Bluebell in (iii) od leta 2018 dalje prerazporedila proračunske izdatke za zunanje strokovnjake za program LIFE iz upravnih v operativna proračunska sredstva, ki bodo posledično obravnavana kot diferencirane odobritve.

18.

Razveljavitev prenosov v znesku 32 000 EUR ali 8,3 % se nanaša le na eno proračunsko postavko v naslovu I (individualne pravice), na katero vpliva fluktuacija števila zaposlenih. Pričakuje se, da bo ta spremenljivka v prihodnosti stabilnejša. Agencija si bo še nadalje prizadevala za najnižjo možno stopnjo prenosov ob hkratnem vzdrževanju majhne rezerve v vseh postavkah, za katere končen točen znesek plačila v času priprave prenosov ni znan.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/79


POROČILO

o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 z odgovorom Urada

(2017/C 417/12)

UVOD

1.

Evropski azilni podporni urad (v nadaljnjem besedilu: Urad ali EASO) s sedežem v Valletti je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Njegov cilj je izboljšati praktično sodelovanje na področju azila in pomagati državam članicam pri izpolnjevanju njihovih evropskih in mednarodnih obveznosti, da zaščitijo ljudi, ki potrebujejo zaščito. Od leta 2015 Urad zagotavlja podporo Grčiji in Italiji v okviru migrantske krize. Evropska komisija je leta 2016 predlagala okrepitev mandata Urada in znatno razširitev njegovih nalog za obravnavanje morebitnih strukturnih slabosti, ki se pojavijo pri uporabi azilnega sistema EU (2). Od marca 2016 se ekipe Urada na žariščnih točkah ukvarjajo tudi z operativnim izvajanjem sporazuma med EU in Turčijo ter podpirajo grško azilno službo.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Uradu (3).

Tabela

Ključni podatki o uradu

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR) (4)

15,9

53

Skupno število zaposlenih 31. decembra (5)

93

125

3.

V tabeli je prikazano, da je zaradi znatnega povečanja števila nalog Urada prišlo do tega, da je bil njegov končni proračun za leto 2016 več kot trikrat višji kot v letu prej. Poleg tega se je število zaposlenih, ki so bili na voljo leta 2016, povečalo za 34 %, sistemi in postopki pa so bili še vedno v procesu prilagoditve za obvladovanje novih razmer.

4.

To poročilo je treba brati ob upoštevanju teh izzivov in pooblastila Sodišča v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi.

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

5.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Urada. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

6.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Urada, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (6) in poročila o izvrševanju proračuna (7) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

7.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

8.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Osnova za mnenje s pridržkom

9.

Sodišče je prišlo do pomembnih ugotovitev v zvezi z dvema od petih bistvenih postopkov javnega naročanja iz leta 2016, za katera so bila plačila izvršena med letom, kot je določeno v odstavkih 9.1. in 9.2. To kaže na pomanjkanje doslednosti Urada pri postopkih javnega naročanja:

9.1.

dva od treh ponudnikov, ki so sodelovali v revidiranem postopku javnega naročanja za zagotovitev potovalnih storitev na podlagi okvirne pogodbe za storitve v vrednosti 4 milijonov EUR za obdobje 2016–2020, sta morala predložiti dodatne informacije v zvezi z istimi izbirnimi merili. Čeprav noben od njiju ni predložil zahtevanih informacij (življenjepisi oseb, ki bodo izvajale nalogo v prostorih Urada), je bil le eden zato izključen iz postopka. Drugemu je bilo naročilo oddano na podlagi dogovora, da bo zadevne življenjepise zagotovil po oddaji naročila. Postopek javnega naročanja zato ni bil skladen z načelom enakega obravnavanja, naročilo pa je bilo oddano ponudniku, ki ni izpolnjeval vseh izbirnih meril. Okvirna pogodba in z njo povezana plačila iz leta 2016 v višini 920 561 EUR so zato nepravilni.

9.2.

Urad je februarja 2016 neposredno dodelil okvirno pogodbo za začasne podporne storitve pri odzivu na migracijsko krizo za 12-mesečno obdobje v vrednosti 3,6 milijona EUR. Okvirna pogodba je bila dodeljena edinemu predhodno izbranemu gospodarskemu subjektu brez uporabe katerega koli od postopkov javnega naročanja, določenega v finančni uredbi EU (8). Dodelitev zato ni bila skladna z zadevnimi pravili EU, s pogodbo povezana plačila iz leta 2016 v višini 592 273 EUR pa so nepravilna.

10.

Zneski, povezani z zadevami, opisanimi v odstavkih 9.1 in 9.2, pomenijo 2,9 % skupnih odhodkov Urada za leto 2016.

Mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

11.

Razen v zvezi z učinki zadev, opisanih v osnovi za mnenje s pridržkom iz odstavka 9, so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, po mnenju Sodišča v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

12.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Urada je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Urada.

13.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Urada, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

14.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

15.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Urada brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

16.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

17.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Urada za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

18.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Ta preučitev zajema vse kategorije plačil razen predujmov ob njihovem nastanku. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Urad sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

19.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Urada, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (9).

20.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI TRANSAKCIJ

21.

Avgusta 2016 je Urad začel odprti postopek (pet sklopov) za oddajo okvirne pogodbe za kritje potreb po zagotovitvi kulturnih mediatorjev/tolmačev v različnih državah. Skupni znesek okvirne pogodbe za štiri sklope, ki so bili podpisani in revidirani (sklopi 2 do 5), je bil 60 milijonov EUR za obdobje štirih let. Ti štirje sklopi so bili dodeljeni istemu ponudniku kot prvemu kaskadnemu ponudniku. Ta ponudnik je izpolnjeval finančne zahteve izbirnih meril (1 milijon EUR letnega prometa) razen za eno od zadnjih treh let, za katero je bila z neprofitno organizacijo podpisana pogodba, s katero se je ta zavezala, da bo svoj „promet“ dala na voljo ponudniku. V skladu s finančno uredbo je dovoljeno zanašanje na finančno in gospodarsko zmogljivost drugih subjektov. Toda v tem primeru ni jasno, kako se bo dal „promet“ tega subjekta na voljo, glede na vrsto dejavnosti, ki jih izvaja, pa niti to, ali lahko podpira zagotavljanje zahtevanih storitev. Urad bi moral to ponudbo zavrniti, ker ni bila skladna z zahtevami o ekonomski in finančni zmogljivosti ponudnika. Posledično so okvirna pogodba in vsa z njo povezana plačila nepravilni (leta 2016 ni bilo izvršenih plačil).

PRIPOMBE O NOTRANJIH KONTROLAH

22.

Na posebnem sestanku Evropskega sveta 23. aprila 2015 in v načrtu v 10 točkah o migracijah, ki so ga 20. aprila 2015 sprejeli ministri za zunanje in notranje zadeve, so bile države članice pozvane, naj zagotovijo odvzem prstnih odtisov vseh migrantov. Za izpolnitev te zahteve je bilo nujno hitro povečati zmogljivosti grških organov za odvzem prstnih odtisov. Komisija je to nalogo dodelila Uradu. Za njeno izvajanje sta bila potrebna nakup 90 čitalnikov prstnih odtisov in 90 ustreznih računalnikov (opreme) v vrednosti 1,1 milijona EUR v okviru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev med Komisijo in Uradom ter njihova naknadna donacija grškim organom. V sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev je bilo zahtevano, da se oprema dostavi oddelku za IT policije v Atenah in jo od tam porazdeliti po žariščnih točkah na grških otokih. Skladno z opisom ukrepa je moralo biti osebje Urada prisotno na kraju samem za zagotovitev ustrezne dostave, namestitve in naknadnega prenosa lastništva na grško policijo. Toda uslužbenci Urada niso bili prisotni na kraju samem, da bi to zahtevo izpolnili, potrditev ustreznih grških organov, da je bila oprema dostavljena v žariščne točke februarja in na začetku marca 2016 ter da se uporablja za načrtovani namen, pa je bila prejeta šele julija 2017.

23.

Javni naročniki morajo zahtevati podrobne podatke o elementih cene ali stroškov v pisni obliki, kadar so ti nenavadno nizki, in ponudniku dati možnost, da predstavi svoja opažanja (10). Za dva od sklopov (sklopa 3 in 5) za najem kulturnih posrednikov/tolmačev v različnih državah (glej tudi odstavek 21) je Urad prejel finančni ponudbi, ki sta bili 50 % oz. 31 % cenejši od naslednjih najcenejših ponudb. Čeprav je to znak, da sta bili ponudbi nenavadno nizki, je Urad menil, da v zvezi s tem od ponudnika ni treba zahtevati dodatnih pojasnil.

24.

Služba Komisije za notranjo revizijo je v svojem revizijskem poročilu iz oktobra 2016 poudarila, da za postopke javnega naročanja za upravne odhodke ni ustreznega načrtovanja ter da je spremljanje postopkov in specifičnih naročil, oddanih na podlagi okvirnih pogodb, slabo. Urad in Služba Komisije za notranjo revizijo sta se dogovorila za načrt popravljalnih ukrepov.

25.

Leta 2016 se je Urad spoprijemal s številnimi izzivi v operativnem okolju, ki so vključevali ne le bistveno povečanje proračuna in razširitev nalog, ampak tudi bistveno povečanje števila transakcij, zamenjavo računovodje skupaj z več vmesnimi rešitvami in uvedbo sistema poteka dela brez papirja. Te razmere, za katere so bile značilne znatne spremembe in nestabilnost, se niso skušale omiliti niti s ponovnim preverjanjem računovodskega sistema niti z uvedbo sistema rednih naknadnih preverjanj transakcij (11).

26.

Komisija je leta 2014 v imenu več kot 50 institucij in organov EU, vključno z Uradom, podpisala okvirno pogodbo z enim ponudnikom za pridobitev licenc programske opreme ter izvajanje vzdrževanja in podpore. Izvajalec okvirne pogodbe ima vlogo posrednika med Uradom in dobavitelji, ki lahko izpolnijo potrebe Urada. Za te posredniške storitve je izvajalec okvirne pogodbe upravičen zaračunati pribitek na ceno dobavitelja v višini 2–9 %. Leta 2016 so skupna plačila, izplačana izvajalcu okvirne pogodbe, znašala 534 900 EUR. Urad ni sistematično preverjal cen in pribitkov, ki so jih zaračunali dobavitelji, in računov, izdanih izvajalcu okvirne pogodbe.

PRIPOMBE O DOBREM FINANČNEM POSLOVODENJU IN SMOTRNOSTI POSLOVANJA

27.

Zunanjo oceno uspešnosti Urada za obdobje od 2011 do 2014 je pripravila v njegovem imenu Komisija. Končno poročilo je bilo pripravljeno decembra 2015. V njem je bila potrjena pomembnost misije in nalog Urada, ugotovljeno pa je bilo tudi, da Urad na splošno uspešno izvaja svoje ključne naloge in da je dosegel večino pričakovanih rezultatov. V oceni je bila omenjena tudi potreba po povečanju učinkovitosti operacij in nadaljnje zagotavljanje sodelovanja in usklajenosti dejavnosti z drugimi evropskimi in mednarodnimi institucijami in organi, ki obravnavajo migracijska vprašanja. Urad izvaja akcijski načrt, dogovorjen z upravnim odborom na podlagi njegovega razširjenega mandata, končno poročilo o izvajanju načrta pa je predvideno v juniju 2017.

28.

Urad je kupil in postavil 65 zabojnikov v skupnem znesku 852 136 EUR, ki naj bi se uporabljali kot mobilne pisarne na grških in italijanskih žariščnih točkah. Nekateri od njih so bili postavljeni na lokacijah, kjer so izgredniki kasneje uničili podobne zabojnike, ki niso bili last Urada. Urad zabojnikov ni zavaroval za to tveganje.

29.

Urad ni pravočasno izterjal vseh svojih terjatev. Povračilo DDV za leti 2014 (180 919 EUR) in 2015 (245 960 EUR) je konec leta 2016 ostalo neizterjano.

PRORAČUNSKO UPRAVLJANJE

30.

Stopnja prenesenih odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, je bila visoka za naslov II (upravni odhodki) in je znašala 2,5 milijona EUR ali 43,9 % (2015: 1 076 583 EUR ali 36,9 %). Prenosi so v glavnem povezani s stroški za strukturo IT, prevajanje in objavljanje, poslovno svetovanje in sestanke upravnega odbora, za katere so bile pogodbe podpisane proti koncu leta 2016 in/ali računi izdani šele leta 2017.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

31.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 17. oktobra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  OJ L 132, 29.5.2010, str. 11.

(2)  COM(2016) 271 final.

(3)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču: www.easo.europa.eu.

(4)  Proračunski zneski temeljijo na odobrenih proračunskih sredstvih za plačila.

(5)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Urad.

(6)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(7)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(8)  V členu 104 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1) je določeno, da je treba za dodelitev koncesijskih pogodb ali javnih naročil vključno z okvirnimi pogodbami uporabiti enega od postopkov, navedenih v tem členu.

(9)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012.

(10)  Člen 151 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).

(11)  Razen transakcij, izvršenih v okviru sporazumov o prenosu pooblastil, sklenjenih s Komisijo.


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno)

2012

Preglednost postopkov zaposlovanja bi bilo treba izboljšati: ni bilo dokazov, da so bili ponderji in mejne vrednosti za povabilo na razgovor in uvrstitev na rezervni seznam ali vprašanja za razgovore in pisne preizkuse določeni pred pregledom prijav.

zaključen

2013

446 ali 18 % vseh plačil je bilo izvršenih po roku, določenem v finančni uredbi. Zamude so v povprečju trajale 21 dni.

Neizveden (1)

2013

Od šestnajstih standardov notranje kontrole se jih šest še ne izvaja v celoti.

se izvaja (2)

2013

Preglednost postopkov zaposlovanja bi se lahko izboljšala: vprašanja za razgovore in pisne preizkuse so bila pripravljena po pregledu prijav, kar povečuje tveganje, da na vprašanja vplivajo posamezne prijave; izbirna komisija ni vedno dodeljevala točk za vsa izbirna merila, navedena v razpisih prostih delovnih mest; v izjavi o navzkrižju interesov, ki jo podpišejo člani izbirne komisije, se za ugotovitev morebitnega navzkrižja interesov upoštevajo le osebni odnosi, poslovni odnosi pa izrecno ne; pri nekem postopku zaposlovanja je bilo v zvezi s številom let dokazanih strokovnih izkušenj ugotovljeno odstopanje med merilom upravičenosti, navedenem v razpisu prostega delovnega mesta, in ustreznim izbirnim merilom.

zaključen

2014

Urad je 1 062 (28,6  %) plačil izvršil po roku, določenem v finančni uredbi. Zamude so v povprečju znašale 24 dni.

Neizveden (1)

2014

Stopnja menjav uslužbencev Urada je visoka. Leta 2014 je Urad zapustilo 14 uslužbencev, vključno s štirimi na ključnih položajih. Visoka stopnja menjav uslužbencev pomeni precejšnje tveganje pri doseganju ciljev, zastavljenih v letnem in večletnem delovnem programu.

se izvaja (3)

2014

V skladu z odločitvijo izvršnega direktorja so udeleženci na sestankih, ki jih organizira Urad, pri vračilu stroškov razvrščeni v eno od treh kategorij (A, B ali C). Vračila udeležencem na sestankih so v letu 2014 skupaj znašala 997 506  EUR. Udeleženci iz kategorije A, ki naj bi imeli na sestankih posebne zadolžitve, prejmejo pavšalno vračilo za stroške potovanja in dnevnice, udeleženci iz kategorije B pa prejmejo le pavšalno vračilo za stroške potovanja. Udeleženci iz kategorije C niso upravičeni do vračila stroškov. Število udeležencev, razvrščenih v kategorijo vračil A, se je z 61 % v letu 2013 povečalo na 69 % v letu 2014. Dokumentacija, ki bi utemeljevala razvrstitev udeležencev v tri kategorije, ne obstaja.

se izvaja (4)

2015

Urad je prevzel obveznosti samo za 14,5  milijona EUR ali 93,7  % odobrenega proračuna (2014: 12,4  milijona EUR ali 84,7  %). Stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za naslov II (upravni odhodki), za katera so bile prevzete obveznosti, je bila visoka in je znašala 1 076 583  EUR ali 36,9  % (2014: 635 492  EUR ali 28,7  %). Prenosi so v glavnem povezani s svetovalnimi storitvami za razvoj IKT, za katere so bile pogodbe sklenjene v zadnjem četrtletju leta 2015 (0,4  milijona EUR), in vlaganji v infrastrukturo IT (0,3  milijona EUR) zaradi pričakovanih zaposlitev dodatnih sodelavcev na podlagi sklepa proračunskega organa o povečanju števila mest v kadrovskem načrtu, sprejetega konec leta 2015.

ni relevantno

2015

Direktor Urada je novembra 2015 potrdil novo politiko zaposlovanja začasnih in pogodbenih sodelavcev, v kateri je obravnavana večina problemov, ki jih je Sodišče ugotovilo pri preteklih revizijah. Izvrševala se bo leta 2016, ko se pričakuje zaposlitev velikega števila sodelavcev.

zaključen


(1)  Leta 2016 je Urad izvršil 2 007 ali 41,29 % (2015: 1 024 ali 29,2 %) plačil po roku, določenem v finančni uredbi. Zamude so v povprečju trajale 35 (2015: 29) dni.

(2)  Konec leta 2016 en standard notranje kontrole še ni bil izveden.

(3)  Leta 2016 je 17 uslužbencev zapustilo Urad, zaposlenih pa je bilo 70 novih. Skladno z načrtom delovnih mest za leto 2016 je Urad dobil 50 novih delovnih mest.

(4)  Vračila udeležencem na sestankih so v letu 2015 znašala 987 515 EUR. Število udeležencev, razvrščenih v kategorijo vračil A, se je z 69 % v letu 2014 zmanjšalo na 52 % v letu 2015. Vračila udeležencem na sestankih so v letu 2016 znašala 1 012 147 EUR. Število udeležencev, razvrščenih v kategorijo vračil A, se je z 52 % v letu 2015 zmanjšalo na 37 % v letu 2016.


ODGOVOR URADA

9.1.

Urad EASO se je seznanil z opažanjem Računskega sodišča (v nadaljevanju: Sodišča) in je sprejel svojo odločitev na podlagi dejstva, da je bilo podjetje, ki mu je bilo javno naročilo dodeljeno, edino z obstoječimi zmogljivostmi za izpolnitev pogodbenih obveznosti.

9.2.

Urad EASO je seznanjen z opažanjem Sodišča in bo zagotovil, da do podobnih situacij v prihodnosti ne bo prišlo. Ukrepi urada EASO so bili izvajani v skrajni nuji, povezani z begunsko krizo, ki je bila takrat najhujša, k čemur je treba dodati še nujnost izvajanja sklepov Sveta v zvezi z nujnimi nalogami, ki so mu bile zaupane, in kompenzacijo za pomanjkanje strokovnjakov v državah članicah.

Pogodbenik, izbran v teh izrednih okoliščinah, je bil isti, s katerim je bila prej sklenjena pogodba z drugo agencijo EU s sedežem v Grčiji. Urad EASO se je zanašal na pregled izbirnih meril in in finančnih zmogljivosti, ki ga je opravila navedena agencija. Odločitev je bila dokumentirana in odobrena v zahtevku za izjemo.

Medtem je urad EASO razpisal nov odprti razpisni postopek za dodelitev nove okvirne pogodbe.

21.

Urad je seznanjen z mnenjem Sodišča in si je prizadeval, da bi deloval znotraj ustrezne določbe. Sodna praksa na področju zanašanja na ločene subjekte dopušča možnosti različnih razlag in urad EASO je menil, da je deloval v skladu s pravom.

22.

Na skrajno nujnost povečanja zmogljivosti za odvzem prstnih odtisov v Grčiji se je odzval tako, da je zagotovil opremo in jo dostavil grški policiji 12. februarja 2016 in 2. marca 2016.

Postopek je torej moral začeti pred podpisom pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki je bila podpisana 3. marca 2016. Osebje urada EASO ni moglo biti na kraju samem, da bi potrdilo namestitev naprav EURODAC, saj je bila pogodba o dodelitvi podpisana po tem, ko so bile naprave že dostavljene in jih je policija že začela razdeljevati žariščnim točkam.

Urad je prvič uradno zaprosil grške organe za potrditev dostave in namestitve opreme na žariščnih točkah 23. maja 2016, a je potrditev prejel komaj 20. julija 2017.

23.

Urad je seznanjen z opažanji Sodišča.

24.

Urad je seznanjen s pripombo Sodišča in se sklicuje na dejstvo, da so bili mnogi ukrepi, vključeni v načrt, že izvedeni.

25.

Urad je seznanjen s pripombo Sodišča, a se sklicuje na dejstvo, da je neodvisen zunanji revizor izdal mnenje brez pridržkov o njegovem poslovanju. Kljub temu se načrtuje ponovna ocena računovodskega sistema v letu 2017. Srednjeročno se bo pretehtala izvedba strategije za naknadno kontrolo.

26.

Urad je seznanjen s pripombo Sodišča in ga obvešča, da bo v skladu z njegovim stališčem glede uvedbe sistematičnih preverjanj ta preverjanja uvedel za vse ponudbe nad 135 000 EUR od 1. januarja 2018.

28.

Urad je seznanjen s pripombo Sodišča, a se sklicuje na dejstvo, da se je njegova uprava odločila, da pridobitev zavarovanja ni stroškovno učinkovita.

29.

Nacionalni organi so uvedli spremembo od letnega k četrtletnemu povračilu DDV, zaradi katere je bilo treba ponovno vložiti zahtevke za povračila DDV za leti 2014 in 2015 po četrtletjih.

30.

Urad je seznanjen s pripombo Sodišča, a se sklicuje na dejstvo, da so se zaradi proračunskih sprememb v drugi polovici leta zadevne prevzete obveznosti nabrale v zadnjem četrtletju, kar je imelo posledice, ki jih navaja Sodišče.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/87


POROČILO

o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016 z odgovorom Organa

(2017/C 417/13)

UVOD

1.

Evropski bančni organ (v nadaljnjem besedilu: Organ ali EBA) s sedežem v Londonu je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Naloge Organa so prispevati k oblikovanju visokokakovostnih skupnih regulativnih in nadzornih standardov in praks, prispevati k dosledni uporabi pravno zavezujočih aktov Unije, spodbujati in omogočati prenose nalog in pristojnosti med pristojnimi organi, v okviru svoje pristojnosti spremljati in ocenjevati razvoj dogodkov na trgu ter spodbujati varstvo vlagateljev in investitorjev.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Organu (2).

Tabela

Ključni podatki o Organu

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

33,4

36,5

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

156

161

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Organa. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Organa, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Organa za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Organa je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Organa.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Organa, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Organa brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Organa za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Organ sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Organa, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (6).

Poudarjena zadeva

16.

Ne da bi bilo zato vprašljivo njegovo mnenje, Sodišče opozarja na to, da je 29. marca 2017 Združeno kraljestvo obvestilo Evropski svet o svoji odločitvi o izstopu iz Evropske unije. O sporazumu o podrobnostih izstopa bodo potekala pogajanja. Pri pripravi začasnega zaključnega računa in z njim povezanih pojasnil Organa, ki ima sedež v Londonu, so bile uporabljene delne informacije, ki so bile na voljo na dan podpisa (28. februar 2017).

17.

Zaradi prihodnjih sklepov o lokaciji Organa, je ta v računovodskih izkazih kot pogojne obveznosti razkril preostalih 14 milijonov EUR stroškov, ki se nanašajo na najemno pogodbo za pisarniške prostore Organa (s predvideno prekinitvijo do konca leta 2020), in to, da še ni mogoče oceniti ostalih potencialnih stroškov, ki so povezani s selitvijo, kot je npr. preselitev zaposlenih skupaj z njihovimi družinami. Proračun Organa se financira iz sredstev Evropske unije (40 %) in neposrednih prispevkov držav članic EU (60 %). V prihodnosti je možen upad prihodkov Organa zaradi odločitve Združenega kraljestva o izstopu iz EU.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

18.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 12. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Organa je na voljo na njegovem spletišču: http://www.eba.europa.eu/.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Organ.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(6)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2012

Zaradi višjih stroškov izobraževanja Organ uslužbencem z otroki, ki obiskujejo osnovno ali srednjo šolo, poleg dodatka za šolanje iz kadrovskih predpisov dodeli tudi prispevek za izobraževanje. Prispevki za izobraževanje so leta 2012 znašali približno 76 000  EUR skupaj. Kadrovski predpisi teh prispevkov ne predvidevajo, zato so nepravilni.

se izvaja (1)

2015

Prenosi odobritev za naslov II (upravni odhodki), za katere so bile prevzete obveznosti, so bili visoki in so znašali 1 487 794  EUR ali 28 % vseh odobritev za ta naslov, za katere so bile prevzete obveznosti (2014: 3 431 070  EUR ali 48 %). Vključujejo nerešeno zadevo v zvezi z neporavnanim DDV, ki ga je treba plačati na razliko med odpisano in prodajno vrednostjo nove stavbe Organa, ter računom v zvezi z davkom na premoženje poslovnih subjektov, ki ga določi urad za vrednotenje nepremičnin Združenega kraljestva (skupna vrednost v višini 538 938  EUR).

ni relevantno

2015

Pri oceni potreb v zvezi z IT, zlasti v zvezi s storitvami, oddanimi zunanjim izvajalcem, so bile opažene slabosti, ki vplivajo na proračunsko upravljanje teh izdatkov Organa.

ni relevantno


(1)  Konec leta 2016 je Organ podpisal pogodbe s triindvajsetimi šolami, ki so jih obiskovali otroci zaposlenih.


ODGOVOR ORGANA

Organ jemlje na znanje poročilo Sodišča.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/92


POROČILO

o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 z odgovorom Centra

(2017/C 417/14)

UVOD

1.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljnjem besedilu: Center ali ECDC) s sedežem v Stockholmu je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Njegove glavne naloge so zbiranje in širjenje podatkov o preprečevanju in obvladovanju bolezni pri ljudeh ter zagotavljanje znanstvenih mnenj na tem področju. Usklajevati mora tudi evropsko mrežo organov, ki delujejo na tem področju.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Centru (2).

Tabela

Ključni podatki o Centru

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

58,5

58,2

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

260

260

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Centra. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Centra, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Centra za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Centra je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Centra.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Centra, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Centra brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Centra za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Center sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Centra, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (6).

16.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI TRANSAKCIJ

17.

Maja 2015 je bila na podlagi sklepa upravnega odbora imenovana začasna direktorica Centra. 31. decembra 2016 je bilo najdaljše možno obdobje za začasno opravljanje funkcije direktorja, ki je v kadrovskih predpisih določeno kot eno leto, prekoračeno za osem mesecev. Posledica tega je bilo tudi 15 dodatnih začasnih ureditev za drugo osebje.

PRIPOMBE O NOTRANJIH KONTROLAH

18.

V revizijskem poročilu iz oktobra 2016 je Služba Komisije za notranjo revizijo poudarila, da sicer priznava prizadevanja Centra, ki ji ta izvaja, da bi okrepil svoje notranje kontrole na področju javnega naročanja, vendar ima proces javnega naročanja še zmeraj pomembne slabosti. Služba za notranjo revizijo je prišla do zaključka, da sta načrtovanje in spremljanje javnih naročil slaba, javna naročila pa niso vedno zajeta v letnem programu dela ali sklepu o financiranju. Služba omenja tudi poročilo Sodišča o zaključnem računu Centra za proračunsko leto 2015 in v njem navedene slabosti v zvezi s transparentnostjo postopkov javnega naročanja. Center in Služba za notranjo revizijo sta se dogovorila o načrtu popravljalnih ukrepov.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

19.

Kot v preteklih letih so bili prenosi odobritev za naslov III (operativni odhodki) visoki in so znašali 7,9 milijona EUR ali 41 % (2015: 7,5 milijona EUR ali 42 %). Prenosi se večinoma nanašajo na večletne projekte na področjih znanstvenega svetovanja (2,4 milijona EUR), nadzora (1,3 milijona EUR), usposabljanja na področju javnega zdravja (1,4 milijona EUR) in IT v javnem zdravju (2,1 milijona EUR). Center bi lahko razmislil o uvedbi diferenciranih odobritev, ki bi bolje odražale večletno naravo poslovanja in neizogibne zamude med podpisom pogodb, dobavo blaga/izvedbo storitev ter plačili.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

20.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 19. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 142, 30.4.2004, str. 1.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Centra je na voljo na njegovem spletišču: www.ecdc.europa.eu.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Center.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(6)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripombe Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2015

Sodišče je ugotovilo različne slabosti, ki vplivajo na preglednost revidiranih postopkov oddaje javnih naročil, kot so pomanjkanje jasne povezave z letnim programom dela Centra, nezadostna utemeljitev ocenjene vrednosti pogodbe ali to, da ni bilo finančnega merila (praga) za oceno finančne zmogljivosti ponudnika.

se izvaja (1)

2015

Splošna stopnja izvrševanja proračuna je bila 94 % (2014: 99 %). To zmanjšanje je posledica nižjega korekcijskega koeficienta za plače na Švedskem od 1. junija 2014 in zamud pri zaposlovanju, zaradi katerih je prišlo do nižjih stroškov za zaposlene, kot se je pričakovalo.

ni relevantno

2015

Znesek prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za naslov II (upravni odhodki), za katera so bile prevzete obveznosti, je bil visok in je znašal 1,6 milijona EUR ali 23 % (2014: 1,5 milijona EUR ali 25 %). Ti prenosi se večinoma nanašajo na naročilo strojne in programske opreme IT (0,8 milijona EUR) ter na svetovalne storitve v zvezi z nepremičninami za nove prostore (0,3 milijona EUR), za katere je rok plačila šele leta 2016.

ni relevantno

2015

Znesek prenesenih odobrenih proračunskih sredstev za naslov III (operativni odhodki), za katera so bile prevzete obveznosti, je bil visok in je znašal 7,5 milijona EUR ali 42 % (2014: 8,1 milijona EUR ali 49 %). Ti prenosi se večinoma nanašajo na večletne projekte (5 milijonov EUR) in podporo IT za operativne dejavnosti (1,7  milijona EUR), ki so bili zagotovljeni in plačani, kot je bilo načrtovano.

ni relevantno


(1)  Leta 2016 sta bili brez pripadajočega sklepa o financiranju podpisani posebni pogodbi v skupni vrednosti 79 000 EUR.


ODGOVOR CENTRA

18.

Center želi pojasniti, da je bilo imenovanje direktorice v skladu s kadrovskimi predpisi in ustanovno uredbo centra ECDC. Prvotni zaposlitveni postopek za delovno mesto direktorja je bil neuspešen, zato je bilo za zagotovitev neprekinjenega delovanja obdobje za začasno opravljanje funkcije podaljšano in je trajalo več kot predpisanih 12 mesecev. Med tem podaljšanjem je na prošnjo upravnega odbora član osebja sprejel predlog, da se odpove finančnemu nadomestilu, predvidenem v kadrovskih predpisih, medtem ko je začasno zasedal delovno mesto v višjem razredu.

19.

Center ECDC je v svojem delovnem programu za leto 2017 preoblikoval sklep o financiranju za javno naročanje. Za notranjo potrditev novih javnih naročil je bil vzpostavljen standardiziran postopek, ki zagotavlja, da vsako posodobitev sklepa o financiranju upravni odbor centra ECDC sprejme preden se postopek javnega naročanja začne. Center ECDC upošteva tudi splošna priporočila Službe za notranjo revizijo tako, da je pregledal svoje notranje postopke in gradivo z navodili.

20.

Center bo s pomočjo Računskega sodišča natančno analiziral prednosti/slabosti uvedbe diferenciranih odobritev, vključno s tveganjem za dodatno zapletenost in potrebo po dodatnih virih.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/98


POROČILO

o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/15)

UVOD

1.

Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali ECHA) s sedežem v Helsinkih je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Njene glavne naloge so zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja ter prosti pretok snovi na notranjem trgu in pospeševati konkurenčnost in inovacije. Agencija prispeva tudi k razvoju alternativnih metod za oceno nevarnosti v zvezi s snovmi.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (2).

Tabela

Ključni podatki o Agenciji

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR) (3)

114,8

110,1

Skupno število zaposlenih 31. decembra (4)

572

578

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (5) in poročila o izvrševanju proračuna (6) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Agencije brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Agencije za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Agencije, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (7).

Druga zadeva

16.

Ne da bi bilo zato vprašljivo njegovo mnenje, Sodišče opozarja na to, da je 29. marca 2017 Združeno Kraljestvo obvestilo Evropski svet o svoji odločitvi o izstopu iz Evropske unije. O sporazumu o podrobnostih izstopa bodo potekala pogajanja. Proračun Evropske agencije za kemikalije delno financirajo pristojbine gospodarskih subjektov EU. Znesek pristojbin vsako leto niha glede na količino registriranih snovi. V prihodnosti je možen upad prihodkov Agencije zaradi odločitve Združenega Kraljestva o odhodu iz EU.

17.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

18.

Znesek prenesenih odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, za naslov III (operativni odhodki za REACH) je ostal visok in je znašal 10,1 milijona EUR ali 39 % (2015: 7,3 milijona EUR ali 32 %), še večji pa je bil za naslov IV (operativni odhodki, povezani z biocidi), za katerega je znašal 1,3 milijona EUR ali 68 % (2015: 1,5 milijona EUR ali 74 %). Tako visoka stopnja prenosov je v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti. Agencija bi morala razmisliti o povečanju uporabe diferenciranih odobritev, ki bi bolje odražale večletno naravo poslovanja in neizogibne zamude med podpisom pogodb, dobavo blaga/izvedbo storitev ter plačili.

PRIPOMBA O NOTRANJI KONTROLI

19.

V skladu z uredbo o biocidnih proizvodih ECHA prispeva k delovanju trga biocidnih snovi in proizvodov. V revizijskem poročilu iz novembra 2016 je Služba Komisije za notranjo revizijo ugotovila, da sta zasnova sistema notranje kontrole v ECHAv zvezi s procesi in dejavnostmi Agencije v skladu z uredbo o biocidnih proizvodih in njegovo izvajanje v praksi uspešna in učinkovita. Čeprav ni bilo odkritih večjih slabosti, je Služba Komisije za notranjo revizijo odkrila, da še obstaja nekaj možnosti za dodatne izboljšave. Agencija in služba Komisije za notranjo revizijo sta se dogovorili za načrt popravljalnih ukrepov.

DRUGE PRIPOMBE

20.

V nasprotju z ustanovnimi uredbami večine drugih agencij, ustanovna uredba ECHA izrecno ne zahteva rednih zunanjih vrednotenj njenih dejavnosti, ki pa so ključni elementi ocene smotrnosti.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

21.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 12. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: www.echa.europa.eu.

(3)  Proračunski zneski temeljijo na odobritvah za plačila.

(4)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.

(5)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(6)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(7)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2014

Odhodki za postopke, povezani z izvajanjem Uredbe o biocidnih proizvodih, kar je nova specifična dejavnost Agencije, bi morali biti načeloma pokriti s pristojbinami za registracijo teh proizvodov. Vendar pa so pristojbine, prejete leta 2014, pokrile le 17 % teh odhodkov, preostali del pa je bil v resnici financiran s prispevki Unije (6,3  milijona EUR) in držav EFTA (0,2  milijona EUR) v proračun Agencije (1).

se izvaja

2015

Agencija plačuje 50 % stroškov za podaljšano bivanje v evropski šoli v Helsinkih za otroke zaposlenih. Njen prispevek je omenjen na 1 000  EUR na otroka na leto in je leta 2015 skupaj znašal okoli 95 000  EUR. Ta socialni ukrep je leta 2008 odobril direktor Agencije, vendar o tem v okviru proračunskega postopka ni obvestil proračunskega organa (2).

zaključen

2015

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev so bili visoki za naslov IV (operativni odhodki, povezani z biocidi) in so znašali 1,5  milijona EUR ali 74 %. Večinoma so se nanašali na velik projekt IT (1,4  milijona EUR). Ta projekt se je lahko začel šele v drugi polovici leta 2015, ko je Agencija prejela dovolj prihodkov iz pristojbin za njegovo financiranje.

ni relevantno


(1)  Pristojbine, prejete leta 2015, so pokrile 62 % teh odhodkov.

(2)  Člen 1e Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL 45, 14. 6. 1962, str. 1385/62).


ODGOVOR AGENCIJE

19.

Najvišji zneski prenesenih odobrenih proračunskih sredstev izvirajo iz večletnih razvojnih projektov na področju informacijske tehnologije in pogodb s poročevalci za evalvacijo snovi, v okviru katere je treba upoštevati 12-mesečni zakonski rok, ki prične teči s sprejetjem tekočega akcijskega načrta Skupnosti v marcu. Za slednje je agencija že ustvarila diferencirano proračunsko postavko za leto 2017, kar bo znižalo nominalno stopnjo prenosov za leto 2017 in vsa nadaljnja leta. Kar zadeva odhodke za informacijsko tehnologijo, bo agencija ECHA prav tako razmislila o možnosti uporabe diferenciranih proračunskih postavk v prihodnosti.

20.

Pripomba je bila upoštevana.

21.

Ustanovna uredba agencije ECHA določa, da se prvo zunanje vrednotenje dejavnosti agencije izvede v letu 2012, glej člen 75(2). Komisija je ta pregled ustrezno opravila ob podpori zunanjega izvajalca (PwC). Čeprav ustanovna uredba agencije ECHA tega izrecno ne zahteva, je Komisija leta 2016 v skladu s smernicami EU za boljše pravno urejanje naročila dodatno zunanje vrednotenje smotrnosti delovanja agencije ECHA (Deloitte in VVA). Poročilo svetovalcev je na voljo na spletnem naslovu:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach_en.

Kakor hitro bo Komisija sprejela svoje poročilo o pregledu REACH v letu 2017, bo agencija ECHA uvedla ustrezne ukrepe za upoštevanje priporočil uradnega poročila Komisije.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/104


POROČILO

o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/16)

UVOD

1.

Evropska agencija za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EEA) s sedežem v Københavnu je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1210/90 (1). Odgovorna je za vzpostavitev opazovalnega omrežja, ki Komisiji, Parlamentu, državam članicam in javnosti na splošno zagotavlja zanesljive informacije o stanju okolja. Te bi morale Evropski uniji in državam članicam zlasti omogočati, da sprejmejo ukrepe za zaščito okolja in ocenijo njihovo uspešnost.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (2).

Tabela

Ključni podatki o Agenciji

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

49,2

50,5

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

219

208

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranje kontrole, ki se uporablja za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Agencije brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Agencije za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Agencije, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (6).

16.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O NOTRANJIH KONTROLAH

17.

Agencija je leta 2016 posodobila svojo varnostno politiko, toda mnogo drugih notranjih postopkov je zastarelih. Višje vodstvo je odobrilo akcijski načrt, ki vključuje pregled in posodobitev načrta neprekinjenega poslovanja. Agencija prav tako namerava pregledati svojo politiko upravljanja dokumentov, ki je bila sprejeta leta 2009, v skladu z novo varnostno politiko. Podobno namerava Agencija pregledati in po potrebi posodobiti tudi svoje standarde notranje kontrole.

18.

Služba Komisije za notranjo revizijo je izvedla revizijo smotrnosti pripravljalnih procesov za poročilo o stanju okolja za leto 2015. V svojem revizijskem poročilu iz julija 2016 je Služba Komisije za notranjo revizijo ugotovila, da so procesi v zvezi s pripravo poročila o stanju okolja v glavnem ustrezali svojemu namenu. Agencija in Služba Komisije za notranjo revizijo pa sta se kljub temu dogovorili o načrtu za njihovo nadaljnje izboljšanje.

PRIPOMBE O DOBREM FINANČNEM POSLOVODENJU IN SMOTRNOSTI POSLOVANJA

19.

Komisija je leta 2014 v imenu več kot 50 inštitucij in organov EU, vključno z Agencijo, podpisala okvirno pogodbo z enim ponudnikom za nakup programske opreme, licenc in izvajanje storitev vzdrževanja in svetovanja v zvezi z IT. Izvajalec okvirne pogodbe ima vlogo posrednika med Agencijo in dobavitelji, ki lahko izpolnijo potrebe Agencije. Za te posredniške storitve je izvajalec okvirne pogodbe upravičen zaračunati pribitek na ceno dobavitelja v višini 2–9 %. Okvirna pogodba izrecno določa, da izvajalcu ne daje nobenih izključnih pravic. Leta 2016 je Agencija uporabila to okvirno pogodbo za nakup licenc za programsko opremo v skupnem znesku 442 754 EUR. Večinoma so bili kupljeni proizvodi, ki spadajo v določeno kategorijo, ki naj bi se uporabljala le izjemoma, in za katere cene niso bile navedene ne med procesom javnega naročanja in ne v okvirni pogodbi. Ta postopek ne zagotavlja zadostne konkurence in uporabe najgospodarnejše rešitve. Tudi pribitki na cene, ki jih je zaračunal izvajalec okvirne pogodbe, niso bili ustrezno preverjeni. Največje naročilo se je nanašalo na obnovitev licenc programske opreme, ki jo je zagotovil izključni skandinavski prodajni posrednik (112 248 EUR). V tem primeru uporaba okvirne pogodbe, zaradi katere je prišlo do nepotrebnih stroškov zaradi pribitkov, ni bila utemeljena.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

20.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 19. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 120, 11.5.1990, str. 1.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: www.eea.europa.eu.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija; vključuje osnovni in sekundarni proračun.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(6)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2012 in 2013

Predhodna preverjanja stroškov, prijavljenih v okviru programov dodeljevanja nepovratnih sredstev, na kraju samem pri upravičencih so redka (1).

Obstoječe kontrole tako poslovodstvu Centra zagotavljajo le omejeno zagotovilo glede upravičenosti in točnosti stroškov, ki jih prijavijo upravičenci.

zaključen (2)

2014

Poleg tega je notranji revizor sodeloval tako v predhodnih kot naknadnih preverjanih; te naloge pa se med seboj izključujejo. Treba je omeniti, da razprava o sistemu predhodnih kontrol med Sodiščem in Agencijo poteka že od leta 2012.

zaključen

2014

Agencija je z medinstitucionalno pogodbo, ki jo je sklenil GD za informatiko, najela ponudnika storitev v oblaku za storitve zagotavljanja varnostnih kopij, vključno z elektronsko pošto. V pogojih pogodbe lokacija podatkov Agencije ni ustrezno določena. Pogodbenik si je pridržal pravico, da podatke Agencije brez predhodnega obvestila prenese izven geografskega območja Evropske unije, npr. za reševanje težav z odzivnostjo je včasih treba podatke o usmerjanju prekopirati v različne podatkovne centre v različnih regijah. Agencija tako ni zagotovila, da so zajamčeni privilegiji in imunitete Evropskih skupnosti, ki veljajo zanjo, in da ponudnik storitev v celoti spoštuje zagotovila o zasebnosti, ki jih določa člen 7 Listine EU o temeljnih pravicah.

zaključen (3)

2015

Revizija postopkov javnega naročanja je pokazala, da je Agencija sklenila okvirne pogodbe z enim samim ponudnikom. Te veljajo za različne storitve, ki se naročajo na podlagi specifičnih pogodb s fiksnimi cenami. Pozivanje enega samega ponudnika k oddaji ponudbe s fiksno ceno onemogoča cenovno konkurenco in povečuje odvisnost od tega ponudnika. Agencija bi morala, kadar je to mogoče, skleniti sporazume z več dobavitelji s ponovnim odpiranjem konkurence ali neposredne pogodbe o opravljanju storitev.

zaključen


(1)  V letih 2012 in 2011 je bilo izvedeno eno predhodno preverjanje, s katerim se je preverjal kontrolni sistem enega upravičenca. Leta 2010 je bilo izvedeno eno predhodno preverjanje, s katerim se je preverjala upravičenost odhodkov, ki jih je prijavil en upravičenec.

(2)  Leta 2016 je Agencija opravila dve naknadni preverjanji na kraju samem pri Evropskih tematskih centrih, ki so prejeli nepovratna sredstva.

(3)  Agencija redno spremlja spremembe na tem področju.


ODGOVOR AGENCIJE

PRIPOMBE O NOTRANJIH KONTROLAH

18.

Agencija izvaja zajetno število redno posodobljenih postopkov, ki so na voljo vsem zaposlenim prek intraneta. V drugi polovici leta 2016 je bila revidirana skupina postopkov, ki se nanašajo na upravljanje kakovosti, vključno z evidenco postopkov. V letu 2017 bodo vsi postopki v evidenci pregledani in po potrebi posodobljeni.

19.

Agencija se je seznanila z odgovorom Sodišča.

PRIPOMBE O DOBREM FINANČNEM POSLOVODENJU IN SMOTRNOSTI POSLOVANJA

20.

Omenjena okvirna pogodba o opravljanju storitev je dejansko rezultat medinstitucionalnega postopka javnega naročanja, ki ga je izvedla Evropska komisija z izrecnim namenom povečanja učinkovitosti, kakor je opredeljeno v členu 104a(1) finančne uredbe, in se kot takšna v prvi vrsti neposredno navezuje na načelo dobrega finančnega poslovodenja. V skladu z veljavnimi pravili o organizaciji in upravljanju medinstitucionalnih postopkov javnega naročanja se Agencija zavezuje, da v primeru sodelovanja v medinstitucionalnih javnih razpisih enakih storitev ne bo naročala prek druge pogodbe. Cilj te zaveze ni zgolj zagotoviti večjo preglednost za ponudnike storitev temveč predvsem boljše upoštevanje načela dobrega finančnega poslovodenja, zlasti kar zadeva načelo gospodarnosti in učinkovitosti pri porabi virov. Zaveza kot taka je zadostna utemeljitev za uporabo okvirne pogodbe. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da so pribitki na cene izdelkov pogodbeno dogovorjeni med stranmi, medtem ko je izvajalec pogodbeno odgovoren za dobavo izdelkov in storitev po ceni, za katero velja, da mora njeno razmerje do prevladujoče tržne cene enakovrednih izdelkov ostati nespremenljivo. Agencija bo povprašala Komisijo, ali lahko na osnovi skupnega obsega kupljenih licenc preide v lokalno ali podjetniško kategorijo okvirnih pogodb o opravljanju storitev.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/110


POROČILO

o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/17)

UVOD

1.

Evropska agencija za nadzor ribištva (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EFCA) s sedežem v Vigu je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 768/2005 (1). Glavna naloga Agencije je organizacija operativnega usklajevanja dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov ribištva, ki jih izvajajo države članice zaradi zagotavljanja učinkovitega in enotnega izvajanja pravil skupne ribiške politike.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (2).

Tabela

Ključni podatki o Agenciji

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR) (3)

9,2

10,0

Skupno število zaposlenih 31. decembra (4)

64

64

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (5) in poročila o izvrševanju proračuna (6) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Agencije brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Agencije za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Agencije, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (7).

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

16.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 12. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 128, 21.5.2005, str. 1.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: www.efca.europa.eu.

(3)  Proračunski zneski temeljijo na odobrenih proračunskih sredstvih za plačila.

(4)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.

(5)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(6)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(7)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2015

Agencija še ne izpolnjuje popolnoma standardov notranje kontrole št. 10 (neprekinjenost poslovanja), št. 11 (upravljanje dokumentov) in št. 12 (informacije in komunikacije) (1).

zaključen


(1)  Standardi notranje kontrole, ki jih Agencija uporablja, temeljijo na ekvivalentnih standardih, kot jih je določila Komisija.


ODGOVORI AGENCIJE

Agencija jemlje na znanje poročilo Sodišča.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/115


POROČILO

o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/18)

UVOD

1.

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: „Agencija“ ali „EFSA“) s sedežem v Parmi je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Njene glavne naloge so zagotavljanje znanstvenih informacij, potrebnih za pripravo zakonodaje Unije v zvezi s hrano in varnostjo hrane, zbiranje in analiziranje podatkov, ki omogočajo ugotavljanje in spremljanje tveganj, ter zagotavljanje neodvisnih informacij o teh tveganjih.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (2).

Tabela 1

Ključni podatki o Agenciji

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR) (3)

78,8

79,5

Skupno število zaposlenih 31. decembra (4)

434

443

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (5) in poročila o izvrševanju proračuna (6) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Agencije brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Agencije za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Agencije, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (7).

16.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O NOTRANJIH KONTROLAH

17.

V revizijskem poročilu iz novembra 2016 je Služba Komisije za notranjo revizijo prišla do zaključka, da je nadzor za vodenje projektov IT primeren, vendar je opozorila na bistvene slabosti v zvezi z upravljanjem IT. Priporočila je posodobitev politike upravljanja IT Evropske agencije za varnost hrane, uvedbo okvira za obvladovanje tveganja IT v celotni organizaciji in register tveganj ter ločitev službe za zagotavljanje varnosti informacij od oddelka IT. EFSA in Služba Komisije za notranjo revizijo sta se dogovorili za načrt popravljalnih ukrepov.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

18.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 17. oktobra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: www.efsa.europa.eu.

(3)  Proračunski zneski temeljijo na odobrenih proračunskih sredstvih za plačila.

(4)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.

(5)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(6)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(7)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2012

Pri ocenah tveganja na visoki ravni, ki sta jih izvedla zunanji svetovalec leta 2012 in Služba Komisije za notranjo revizijo februarja 2013, je bilo ugotovljenih več potencialnih kritičnih tveganj v delovanju notranjih kontrol Agencije, zlasti na področjih upravljanja podatkov, neprekinjenosti poslovanja in informacijske varnosti. Agencija je leta 2012 izvedla obsežno samoocenjevanje svojega sistema notranje kontrole. Postopek še poteka, izvajanje popravljalnih ukrepov pa je načrtovano za leto 2013.

zaključen

2015

Agencija še ni vzpostavila jasne in celovite strategije naknadnih finančnih kontrol, ki bi zajemala vsa področja delovanja ter določala pogostost in obseg teh kontrol.

se izvaja (1)


(1)  EFSA razvija izboljšano upravljanje zagotovila in izpopolnjuje svoj okvir notranje kontrole. Predvsem je izboljšala in začela izvajati spremenjeno kontrolno strategijo z uporabo na tveganju temelječe ocene za masovna plačila za specifične znanstvene sestanke in misije, ki bo vključena v postopek Agencije za predhodne in naknadne finančne kontrole.


ODGOVOR AGENCIJE

5.

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) pozdravlja mnenja brez pridržkov o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij, ki jih je izdalo Računsko sodišče. To dokazuje, da je vzpostavila sistem kontroliranja, ki zagotavlja splošno skladnost.

17.

Agencija bo ustrezno izvedla akcijski načrt na podlagi revizije upravljanja IT, ki jo je opravila Služba Komisije za notranjo revizijo. Vsi ukrepi v zvezi z vlogo službe za zagotavljanje varnosti informacij, udeležbo podjetij in strategijo IT so bili uspešno izvedeni. Kar zadeva upravljanje IT, je bila večina ukrepov izvedenih, preostali pa naj bi bili dokončani do konca leta 2017.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/120


POROČILO

o zaključnem računu Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016 z odgovorom Inštituta

(2017/C 417/19)

UVOD

1.

Evropski inštitut za enakost spolov (v nadaljnjem besedilu: „Inštitut“ ali „EIGE“) s sedežem v Vilni je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Naloga Inštituta je, da zbira, analizira in razširja podatke o enakosti spolov ter razvija, analizira, ocenjuje in razširja metodološka orodja ter tako podpira vključevanje načela enakosti spolov v vse politike Unije in iz njih izhajajoče nacionalne politike.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Inštitutu (2).

Tabela

Ključni podatki o Inštitutu

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

7,9

7,8

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

42

45

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Inštituta. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Inštituta, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Inštituta za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Inštituta je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Inštituta.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Inštituta, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Inštituta brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Inštituta za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Inštitut sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Inštituta, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (6).

16.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

17.

Stopnja prenosov odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, je ostala visoka za naslov III (operativni odhodki) in je znašala 1,7 milijona EUR ali 51 % (2015: 2,2 milijona EUR ali 60 %) in se večinoma nanaša na študije, ki segajo v naslednje leto. Inštitut bi morda lahko razmislil o uvedbi diferenciranih odobritev, ki bi bolje odražale večletno naravo poslovanja in neizogibne zamude med podpisom pogodb, dobavo blaga/izvedbo storitev ter plačili.

PRIPOMBE O NOTRANJIH KONTROLAH

18.

Leta 2016 je Inštitut objavil odprti razpisni postopek za okvirno pogodbo o vzdrževanju in posodabljanju svojih orodij in virov za spolnospecifično statistiko v vrednosti največ 1,6 milijonov EUR. Razpis je bil razdeljen na dva sklopa, pri čemer niso bili navedeni ustrezni zneski posameznih sklopov. Na vprašanje enega izmed ponudnikov je Inštitut na svoji spletni strani pojasnil, da je bil najvišji znesek za posamezen sklop ocenjen na 800 000 EUR. Kljub temu sta bili podpisani dve ločeni okvirni pogodbi z istim ponudnikom in sicer v vrednosti največ 1,6 milijonov EUR na sklop in z možnostjo dodatnega zvišanja zneskov za največ 50 % na sklop, kar je Inštitutu omogočilo podpis specifičnih pogodb, katerih trajanje presega najdaljše možno trajanje okvirne pogodbe (štiri leta), v vrednosti največ 4,8 milijona EUR ali trikratnega zneska, določenega v obvestilu o javnem naročilu. Poleg tega je cenovna konkurenca v razpisu za zbiranje ponudb temeljila zgolj na dnevnih tarifah, ne pa tudi na času, potrebnem za dokončanje nalog, zato ni bilo mogoče opredeliti in izbrati ekonomsko najbolj ugodne ponudbe ter zagotoviti najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno. Te slabosti so lahko vplivale na konkurenčnost. Plačila, izvršena v letu 2016, so znašala 87 920 EUR. Na podlagi revizije je Inštitut podpisal spremembi obeh okvirnih pogodb, s katerima je najvišja zneska zmanjšal na 800 000 EUR (z možnim povišanjem za 50 %).

19.

V povabilu k oddaji ponudb za postopek pogajanj z enim samim ponudnikom za naročilo vzdrževanja in podpore orodja in podatkovnih baz IT je bila najvišja cena za vse tri opredeljene izložke omejena na 81 000 EUR (brez DDV), določeno pa je bilo tudi, da ponudbe, ki bodo presegale ta znesek, ne bodo upoštevane. Po prejemu ponudbe za dva od treh zahtevanih izložkov je Inštitut podpisal javno naročilo storitev v vrednosti 97 410 EUR. Plačila, izvršena v letu 2016, so znašala 73 057 EUR.

PRIPOMBE O DOBREM FINANČNEM POSLOVODENJU IN SMOTRNOSTI POSLOVANJA

20.

Januarja 2016 je Inštitut objavil svojo zunanjo oceno. Ocenjevalci so prišli je do zaključka, da so bile dejavnosti Inštituta v skladu z njegovim mandatom in da njegova uprava dosega razmeroma dobre rezultate v zvezi z upravljanjem in učinkovitostjo. V oceni je bilo zajetih več priporočil za izboljšanje delovanja Inštituta, na primer določanje jasnejših prioritet, boljše ciljno usmerjanje izložkov, razvijanje sinergij z ustreznimi zunanjimi akterji, krepitev vloge njegovega upravnega odbora in pojasnitev vloge strokovnega foruma. Inštitut je začel izvajati akcijski načrt za obravnavanje teh priporočil.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 19. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 403, 30.12.2006, str. 9.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Inštituta je na voljo na njegovem spletišču: www.eige.europa.eu.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Inštitut.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(6)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2015

Stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je za naslov III ostala visoka in je znašala 61 % (2014: 54 %). Vzrok za to je predvsem narava dejavnosti Inštituta, vključno z javnim naročanjem študij, ki trajajo več mesecev in pogosto preko konca leta.

ni relevantno


ODGOVOR INŠTITUTA

18.

Stopnja prenosov v naslovu III je ostala na omenjeni ravni kot posledica velikih izzivov pri zadevnih petih projektih, zaradi česar so bili preneseni v leto 2017. Izvajanje dveh od teh projektov je bilo ovirano zaradi zakasnitev pri sprejemanju odločitve predsedstva Sveta (po prehodu s predsedovanja Združenega kraljestva na predsedovanje Estonije) in zamud pri dolgotrajnih pogajanjih s Komisijo. Drugi projekti so se začeli izvajati kasneje kot pričakovano zaradi pozno predloženih rezultatov predhodnih projektov in študij, ki so bili temelj za njihovo izvajanje, in zaradi pritožbe neuspešnih kandidatov zoper odločitev glede dodelitve pogodbe, zaradi česar je bilo treba ponoviti ocenjevanje ponudb.

Inštitutu je kljub vsem izzivom, nastalim zaradi dejavnikov višje sile, ki so negativno vplivali na izvrševanje njegovega proračuna, uspelo zmanjšati operativne prenose (C1) za več kot 9 %, kar je po njegovem mnenju omembe vreden dosežek.

Kar zadeva diferencirane odobritve, je treba poudariti, da je bil ta pristop Inštitutu v preteklosti odsvetovan zaradi načela enoletnosti proračuna, vendar pa bo kljub temu opravil analizo izvedljivosti, da se pripravi trdna podlaga za bodoče sprejemanje odločitve o tem, ali uvesti diferencirane odobritve ali ne.

19.

Inštitut se je seznanil s pripombo Sodišča o zapletu, ki ga je povzročila administrativna napaka, zaradi katere znesek, naveden v okvirni pogodbi za vsak sklop, ni bil ustrezno popravljen. Podpisane okvirne pogodbe ne vplivajo na proračun, oba sklopa sta bila dodeljena istemu izvajalcu, kandidati pa so bili ustrezno obveščeni med samim razpisnim postopkom.

Inštitut se je odločil za eno samo okvirno pogodbo zaradi zelo majhnega trga s specifično konkurenco, ki ponuja le omejeno število usposobljenih in kakovostnih izvajalcev. Dodelitev ene same okvirne pogodbe je zagotovila močnejše jamstvo kakovosti in kontinuitete tega zelo specifičnega projekta, katerega uspešno izvajanje bi lahko bilo ogroženo, če bi se Inštitut odločil za kaskadni pristop ali ponovno objavo razpisa z več okvirnimi pogodbami.

Za zagotovitev skladnosti z načelom dobrega finančnega poslovodenja je Inštitut dopolnil zadevne predloge tehničnih specifikacij. Inštitut bo medtem tveganje zmanjšal z opredelitvijo največjega možnega števila delovnih dni v prihodnjih zahtevkih za posamezne storitve.

20.

Inštitut se je seznanil s pripombo Sodišča. Ker je ponudnik imetnik izključnih pravic za programsko opremo, ki jo uporablja Inštitut, je bil izjemoma izbran postopek s pogajanji z enim samim povabljenim ponudnikom. Med pogajanji je bil izhodiščni zahtevek popravljen, da so se lahko zahtevale dodatne storitve, ki jih bo Inštitut predvidoma potreboval glede na svoje naraščajoče potrebe in razpoložljivost proračunskih sredstev, in da se upošteva dejstvo, da ponudnik enega od treh izložkov, ki jih je prvotno zahteval Inštitut, ne bi mogel dobaviti.

21.

Inštitut se je seznanil s pripombo Sodišča. Nekateri zgodnji ukrepi se že izvajajo, kot je na primer strategija za upravljanje znanja in obveščanje za obdobje 2016–2018, sprejeta na zasedanju upravnega odbora 18. maja 2016, enotni programski dokument, ki vsebuje podrobnejše opredeljene dejavnosti na področju obveščanja in boljšega spremljanja uporabe priporočenih ukrepov, in izhodiščne vrednosti za merilne kazalnike za izložke, ki so bile določene v letu 2016.


6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/126


POROČILO

o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016 z odgovorom Organa

(2017/C 417/20)

UVOD

1.

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljnjem besedilu: Organ ali EIOPA) s sedežem v Frankfurtu je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Naloge Organa so prispevati k oblikovanju visokokakovostnih skupnih regulativnih in nadzornih standardov in praks ter k dosledni uporabi pravno zavezujočih aktov Unije, spodbujati in omogočati prenose nalog in pristojnosti med pristojnimi organi, v okviru svoje pristojnosti spremljati in ocenjevati razvoj dogodkov na trgu ter spodbujati varstvo imetnikov zavarovalnih polic, članov sistemov pokojninskega zavarovanja in upravičencev.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Organu (2).

Tabela

Ključni podatki o Organu

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

20,2

21,8

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

133

139

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Organa. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Organa za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Organa je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Organa.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Organa, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Organa brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Organa za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Organ sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Organa, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (6).

Druga zadeva

16.

Ne da bi bilo zato vprašljivo njegovo mnenje, Sodišče opozarja na to, da je 29. marca 2017 Združeno Kraljestvo obvestilo Evropski svet o svoji odločitvi o izstopu iz Evropske unije. O sporazumu o podrobnostih izstopa bodo potekala pogajanja. Proračun EIOPA se financira s sredstvi Evropske unije (40 %) in neposrednimi prispevki držav članic EU (60 %). V prihodnosti je možen upad prihodkov Organa zaradi odločitve Združenega Kraljestva o izstopu iz EU.

17.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 12. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 331, 15.12.2010, str. 48.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Organa je na voljo na njegovem spletišču: www.eiopa.europa.eu.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Organ.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(6)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ ni relevantno)

2014

Skupna stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je bila visoka in je znašala 95 %. Stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je prav tako ostala visoka in je znašala 5,6 milijona EUR ali 26 % (2013: 5,2 milijona EUR ali 28 %), zlasti za operativni proračun (naslov III), pri katerem je znašala 4,7 milijona EUR ali 66 % (2013: 3,7 milijona EUR ali 85 %). Prenosi so predvsem posledica posebnih pogodb v kumulativni vrednosti 2,4 milijona EUR, podpisanih proti koncu leta, zlasti za stalen razvoj in vzdrževanje podatkovne zbirke (1,8 milijona EUR) in druge storitve IT, ki morajo biti zagotovljene v letu 2015. Del prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je povezan s proračunskimi prerazporeditvami v novembru in decembru leta 2014, ko je Organ povečal svoj operativni proračun (naslov III) za 1,1 milijona EUR (19 %) (1) s prerazporeditvijo sredstev iz proračuna za zaposlene (naslov I) v višini 858 828 EUR (2) in upravnih odhodkov (naslov II) v višini 266 360 EUR (3). Namen prerazporeditev je bila kompenzacija za primanjkljaje v proračunu Organa za leto 2015, ki so bili posledica znatnih zmanjšanj proračuna, za katere so se odločili organi za razrešnico. Organ zaradi teh primanjkljajev ne bi mogel nadaljevati z izvajanjem svoje večletne strategije o informacijski tehnologiji, ki je ena od njegovih osrednjih operativnih dejavnosti.

ni relevantno

2014

Čeprav so proračunske prerazporeditve, prenosi in s tem povezane obveznosti v skladu s posameznimi določbami finančne uredbe EU in so bile izvedene po odločitvi upravnega odbora, je obseg dejavnos