ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 213

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
3. julij 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 213/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

Splošno sodišče

2017/C 213/02

Razporeditev sodnikov v senate

2


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 213/03

Zadeva C-387/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajowa Izba Odwoławcza – Poljska) – Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 2004/18/ES — Načela enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije in preglednosti — Tehnična in/ali poklicna sposobnost gospodarskih subjektov — Člen 48(3) — Možnost sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov — Člen 51 — Možnost dopolnitve ponudbe — Člen 45(2)(g) — Izključitev sodelovanja pri javnem naročilu zaradi hude kršitve)

5

2017/C 213/04

Zadeva C-239/15 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. maja 2017 – RFA International, LP/Evropska komisija (Pritožba — Damping — Uvoz ferosilicija s poreklom iz Rusije — Zavrnitev prošenj za vračilo plačanih protidampinških dajatev)

6

2017/C 213/05

Zadeva C-274/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 4. maja 2017 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg (Neizpolnitev obveznosti države — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Člen 132(1)(f) — Oprostitev DDV za storitve, ki jih za svoje člane opravijo neodvisne skupine oseb — Člena 168(a) in 178(a) — Pravica do odbitka za člane skupine — Člena 14(2)(c) in 28 — Delovanje člana v svojem imenu in za račun skupine)

7

2017/C 213/06

Zadeva C-315/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Obvodní soud pro Prahu – Češka republika) – Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s. (Predhodno odločanje — Zračni prevoz — Uredba (ES) št. 261/2004 — Člen 5(3) — Odškodnina potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov — Obseg — Oprostitev obveznosti plačila odškodnine — Trčenje letala in ptice — Pojem izredne razmere — Pojem ustrezni ukrepi za preprečitev izrednih razmer ali posledic takih razmer)

7

2017/C 213/07

Zadeva C-339/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgija) – kazenski postopek zoper Luca Vanderborghta (Predhodno odločanje — Člen 56 PDEU — Svoboda opravljanja storitev — Storitve zobozdravstvene oskrbe — Nacionalna zakonodaja, ki absolutno prepoveduje oglaševanje zobozdravstvenih storitev — Obstoj čezmejnega elementa — Varovanje javnega zdravja — Sorazmernost — Direktiva 2000/31/ES — Storitev informacijske družbe — Oglaševanje na spletni strani — Član zakonsko urejenega poklica — Poklicna pravila — Direktiva 2005/29/ES — Nepoštene poslovne prakse — Nacionalne določbe o vidikih zdravja — Nacionalne določbe o zakonsko urejenih poklicih)

8

2017/C 213/08

Zadeva C-502/15: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 4. maja 2017 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 91/271/EGS — Členi od 3 do 5 in 10 — Priloga I, točke A, B in D — Čiščenje komunalne odpadne vode — Kanalizacijski sistemi — Sekundarni postopek čiščenja ali enakovreden postopek — Strožji postopek čiščenja na občutljivih območjih)

9

2017/C 213/09

Zadeva C-699/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Oprostitve — Restavracijske storitve in storitve s področja zabave, ki jih izobraževalna ustanova opravi za omejeno javnost)

10

2017/C 213/10

Zadeva C-13/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa – Latvija) – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme (Predhodno odločanje — Direktiva 95/46/ES — Člen 7(f) — Osebni podatki — Pogoji za zakonitost obdelave osebnih podatkov — Pojem potrebnost zaradi zakonitih interesov tretje osebe — Zahteva za razkritje osebnih podatkov osebe, odgovorne za prometno nesrečo, zaradi uveljavljanja pravnih zahtevkov — Obveznost upravljavca, da ugodi taki zahtevi — Neobstoj)

11

2017/C 213/11

Zadeva C-17/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects (Predhodno odločanje — Uredba (ES) št. 1889/2005 — Kontrola gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje — Člen 3(1) — Fizična oseba, ki vstopa v Unijo ali iz nje izstopa — Obveznost prijave — Mednarodno tranzitno območje letališča države članice)

11

2017/C 213/12

Zadeva C-29/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Stralsund – Nemčija) – HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Člen 27 — Litispendenca — Sodišče, ki prvo začne postopek — Člen 30, točka 1 — Pojem pisanje o začetku postopka oziroma enakovredno pisanje — Predpravdni zahtevek za sodno odreditev priprave izvedenskega mnenja zaradi zavarovanja ali pridobitve dokazov o dejstvih, na katerih bi lahko temeljil poznejši postopek s tožbo)

12

2017/C 213/13

Zadeva C-33/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – A Oy (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Člen 148(d) — Oprostitev — Storitve, ki se opravljajo za neposredne potrebe plovil, namenjenih plovbi na odprtem morju, in njihovega tovora — Natovarjanje in raztovarjanje, ki ga opravi podizvajalec za račun posrednika)

12

2017/C 213/14

Zadeva C-71/16 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. maja 2017 – Comercializadora Eloro, SA/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Zumex Group, SA (Pritožba — Znamka Evropske unije — Prijava za registracijo figurativne znamke, ki vsebuje besedo ZUMEX — Ugovor imetnika besedne znamke JUMEX — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 15(1), drugi pododstavek, točka (b) in člen 42(2) — Dokaz o uporabi — Uporaba v Evropski uniji — Člen 76(2) — Dodatni dokazi o uporabi, ki so bili odboru za pritožbe predloženi prepozno — Diskrecijska pravica Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO))

13

2017/C 213/15

Zadeva C-98/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. maja 2017 – Evropska komisija/Helenska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Obdavčenje — Prosti pretok kapitala — Člen 63 PDEU — Člen 40 Sporazuma EGP — Davek na dediščino — Volilo v korist nepridobitnih organizacij — Uporaba znižane stopnje za organizacije, ki obstajajo ali so zakonito ustanovljene v Grčiji in za podobne tuje organizacije, pod pogojem vzajemnosti — Različno obravnavanje — Omejitev — Utemeljitev)

14

2017/C 213/16

Zadeva C-417/16 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. maja 2017 – August Storck KG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 7(1)(b) — Absolutni razlogi za zavrnitev — Figurativna znamka — Upodobitev kvadratne bele in moder embalaže — Razlikovalni učinek)

14

2017/C 213/17

Zadeva C-535/16: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 27. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Specializat Mureș – Romunija) – Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Varstvo potrošnikov — Direktiva 93/13/EGS — Člen 2(b) — Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah — Pojem potrošnik — Fizična oseba, ki je s kreditno institucijo sklenila pogodbo o prenovitvi z namenom izpolnjevanja obveznosti vračila posojil, ki so bili pri tej instituciji odobreni gospodarski družbi)

15

2017/C 213/18

Zadeva C-36/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Minden (Nemčija) 25. januarja 2017 – Daher Muse Ahmed/Zvezna republika Nemčija

15

2017/C 213/19

Zadeva C-86/17 P: Pritožba, ki jo je Redpur GmbH vložila 16. februarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 15. decembra 2016 v zadevi T-227/15, Redpur GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

16

2017/C 213/20

Zadeva C-112/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 6. marca 2017 – Angela Irmgard Diedrich in drugi/Société Air France SA

17

2017/C 213/21

Zadeva C-125/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria provinciale di Roma (Italija) 10. marca 2017 – Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

17

2017/C 213/22

Zadeva C-132/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 14. marca 2017 – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

18

2017/C 213/23

Zadeva C-144/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Italija) 22. marca 2017 – Lloyd’s of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

18

2017/C 213/24

Zadeva C-149/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgerichts München I (Nemčija) 24. marca 2017 – Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

19

2017/C 213/25

Zadeva C-152/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 24. marca 2017 – Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

19

2017/C 213/26

Zadeva C-165/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 3. aprila 2017 – Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l'Économie et des Finances

20

2017/C 213/27

Zadeva C-185/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Varna (Bolgarija) 10. aprila 2017 – Nachalnik na Mitnitsa Varna/Saksa OOD

21

2017/C 213/28

Zadeva C-215/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo 25. aprila 2017 Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – Nova Kreditna Banka Maribor d.d./Republika Slovenija

21

2017/C 213/29

Zadeva C-222/17 P: Pritožba, ki sta jo vložili Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) in Armando Álvarez, S.A. 27. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 17. februarja 2017 v zadevi T-40/15, ASPLA in Armando Álvarez/Evropska unija

22

2017/C 213/30

Zadeva C-230/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 2. maja 2017 – Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen (danski urad za priseljevanje)

23

2017/C 213/31

Zadeva C-240/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 10. maja 2017 – E.

23

 

Splošno sodišče

2017/C 213/32

Zadeva T-531/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – Sotiropoulou in drugi/Svet (Nepogodbena odgovornost — Ekonomska in monetarna politika — Sklepi, naslovljeni na državo članico zaradi odprave čezmernega primanjkljaja — Zmanjšanje in ukinitev pokojninskih pravic v Grčiji — Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice)

25

2017/C 213/33

Združeni zadevi T-15/15 in T-197/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. maja 2017 – Costa/Parlament (Plačni sistem poslancev Parlamenta — Starostna pokojnina — Prekinitev — Vračilo — Pravilo o preprečevanju prekrivanja — Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Parlamenta — Sklicevanje na nacionalno zakonodajo — Člen 12(2a)(v) uredbe o življenjskih rentah poslancev — Nadomestilo, prejeto za opravljanje funkcije predsednika italijanskega pristaniškega organa — Legitimno pričakovanje)

25

2017/C 213/34

Zadeva T-122/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2017 – Landeskreditbank Baden Württemberg/ECB (Ekonomska in monetarna politika — Bonitetni nadzor kreditnih institucij — Člen 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 — Člen 70(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 — Enotni mehanizem nadzora — Pristojnosti ECB — Decentralizirano izvajanje prek nacionalnih organov — Ocena pomembnosti kreditne institucije — Potrebnost neposrednega nadzora s strani ECB)

26

2017/C 213/35

Zadeva T-303/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2017 – Barqawi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Siriji — Zamrznitev sredstev — Očitna napaka pri presoji)

27

2017/C 213/36

Zadeva T-304/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2017 – Abdulkarim/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Siriji — Zamrznitev sredstev — Očitna napaka pri presoji)

27

2017/C 213/37

Zadeva T-376/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2017 – KK/EASME (Okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 — Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa 2014-2015 — Program podpore za inovacije v MSP — Odločba EASME o razglasitvi neupravičenosti predloga — Pravilo enkratne oddaje — Postopek pregleda in ocenjevanja — Začasna nedostopnost elektronskega portala za vložitev predlogov — Napaka pri presoji — Kršitev postopkovnih pravil — Nepogodbena odgovornost)

28

2017/C 213/38

Zadeva T-159/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2017 – Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije TRIPLE O NADA — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije TRIPLE BINGO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

29

2017/C 213/39

Zadeva T-71/16 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – De Nicola/EIB (Pritožba — Javni uslužbenci — Osebje EIB — Ocenjevanje — Karierno ocenjevalno poročilo — Ocenjevalno obdobje 2007 — Napačna uporaba prava — Očitno neutemeljena pritožba)

29

2017/C 213/40

Zadeva T-73/16 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – De Nicola/EIB (Pritožba — Javni uslužbenci — Osebje EIB — Psihično nasilje — Nepogodbena odgovornost — Napačna uporaba prava — Očitno neutemeljena pritožba)

30

2017/C 213/41

Zadeva T-111/17: Tožba, vložena 20. februarja 2017 – Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET)

30

2017/C 213/42

Zadeva T-211/17: Tožba, vložena 6. aprila 2017 – Amplexor Luxembourg/Komisija

31

2017/C 213/43

Zadeva T-231/17: Tožba, vložena 20. aprila 2017 – SE/Svet

31

2017/C 213/44

Zadeva T-233/17: Tožba, vložena 20. aprila 2017 – Portugalska/Komisija

32

2017/C 213/45

Zadeva T-245/17: Tožba, vložena 24. aprila 2017 – ViaSat/Komisija

33

2017/C 213/46

Zadeva T-256/17: Tožba, vložena 2. maja 2017 – Labiri/EESO

34

2017/C 213/47

Zadeva T-258/17: Tožba, vložena 3. maja 2017 – Arbuzov/Svet

35

2017/C 213/48

Zadeva T-276/17: Tožba, vložena 8. maja 2017 – Ogrodnik/EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

35

2017/C 213/49

Zadeva T-278/17: Tožba, vložena 10. maja 2017 – Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN)

36

2017/C 213/50

Zadeva T-279/17: Tožba, vložena 11. maja 2017 – Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)

37

2017/C 213/51

Zadeva T-280/17: Tožba, vložena 9. maja 2017 – GE.CO.P./Komisija

37

2017/C 213/52

Zadeva T-287/17: Tožba, vložena 8. maja 2017 – Swemac Innovation/EUIPO – Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

38


 

Popravki

2017/C 213/53

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-197/17 ( UL C 151, 15.5.2017 )

39


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2017/C 213/01)

Zadnja objava

UL C 202, 26.6.2017

Prejšnje objave

UL C 195, 19.6.2017

UL C 178, 6.6.2017

UL C 168, 29.5.2017

UL C 161, 22.5.2017

UL C 151, 15.5.2017

UL C 144, 8.5.2017

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Splošno sodišče

3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/2


Razporeditev sodnikov v senate

(2017/C 213/02)

Na občni seji Splošnega sodišča je bilo 8. junija 2017 po tem, ko je M. Eochaidh nastopil funkcijo sodnika, na predlog predsednika, podan v skladu s členom 13(2) Poslovnika, odločeno, da se za obdobje od 8. junija 2017 do 31. avgusta 2019 spremeni sklep z dne 21. septembra 2016 (1) o razporeditvi sodnikov v senate, in da se sodnike razporedi v senate tako:

Prvi razširjeni senat v sestavi petih sodnikov:

I. Pelikánová, predsednica senata, V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen in U. Öberg, sodniki.

Prvi senat v sestavi treh sodnikov:

I. Pelikánová, predsednica senata;

a)

P. Nihoul in J. Svenningsen, sodnika;

b)

V. Valančius in U. Öberg, sodnika.

Drugi razširjeni senat v sestavi petih sodnikov:

M. Prek, predsednik senata, E. Buttigieg, F. Schalin, B. Berke, sodniki, in M. J. Costeira, sodnica.

Drugi senat v sestavi treh sodnikov:

M. Prek, predsednik senata;

a)

F. Schalin, sodnik, in M. J. Costeira, sodnica;

b)

E. Buttigieg in B. Berke, sodnika.

Tretji razširjeni senat v sestavi petih sodnikov:

S. Frimodt Nielsen, predsednik senata, V. Kreuschitz, I. S. Forrester, sodnika, N. Półtorak, sodnica, in E. Perillo, sodnik.

Tretji senat v sestavi treh sodnikov:

S. Frimodt Nielsen, predsednik senata;

a)

I. S. Forrester in E. Perillo, sodnika;

b)

V. Kreuschitz, sodnik, in N. Półtorak, sodnica.

Četrti razširjeni senat v sestavi petih sodnikov:

H. Kanninen, predsednik senata, J. Schwarcz, C. Iliopoulos, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, sodniki, in I. Reine, sodnica.

Četrti senat v sestavi treh sodnikov:

H. Kanninen, predsednik senata;

a)

J. Schwarcz in C. Iliopoulos, sodnika;

b)

L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, sodnik, in I. Reine, sodnica.

Peti razširjeni senat v sestavi petih sodnikov:

D. Gratsias, predsednik senata, I. Labucka, sodnica, A. Dittrich, I. Ulloa Rubio in P. G. Xuereb, sodniki.

Peti senat v sestavi treh sodnikov:

D. Gratsias, predsednik senata;

a)

A. Dittrich in P. G. Xuereb, sodnika;

b)

I. Labucka, sodnica, in I. Ulloa Rubio, sodnik.

Šesti razširjeni senat v sestavi petih sodnikov:

G. Berardis, predsednik senata, S. Papasavvas, D. Spielmann, Z. Csehi, sodniki, in O. Spineanu-Matei, sodnica.

Šesti senat v sestavi treh sodnikov:

G. Berardis, predsednik senata;

a)

S. Papasavvas, sodnik, in O. Spineanu-Matei, sodnica;

b)

D. Spielmann in Z. Csehi, sodnika.

Sedmi razširjeni senat v sestavi petih sodnikov:

V. Tomljenović, predsednica senata, M. Kancheva, sodnica, E. Bieliūnas, sodnik, A. Marcoulli, sodnica, in A. Kornezov, sodnik.

Sedmi senat v sestavi treh sodnikov:

V. Tomljenović, predsednica senata;

a)

E. Bieliūnas in A. Kornezov, sodnika;

b)

E. Bieliūnas, sodnik, in A. Marcoulli, sodnica;

c)

A. Marcoulli, sodnica, in A. Kornezov, sodnik.

Osmi razširjeni senat v sestavi petih sodnikov:

A. M. Collins, predsednik senata, M. Kancheva, sodnica, E. Bieliūnas, R. Barents in J. Passer, sodniki.

Osmi senat v sestavi treh sodnikov:

A. M. Collins, predsednik senata;

a)

R. Barents in J. Passer, sodnika;

b)

M. Kancheva, sodnica, in R. Barents, sodnik;

c)

M. Kancheva, sodnica, in J. Passer, sodnik.

Deveti razširjeni senat v sestavi petih sodnikov:

S. Gervasoni, predsednik senata, L. Madise, R. da Silva Passos, sodnika, K. Kowalik-Bańczyk, sodnica, in C. Mac Eochaidh, sodnik.

Deveti senat v sestavi treh sodnikov:

S. Gervasoni, predsednik senata;

a)

L. Madise in R. da Silva Passos, sodnika;

b)

K. Kowalik-Bańczyk, sodnica, in C. Mac Eochaidh, sodnik;

c)

R. da Silva Passos, sodnik, in K. Kowalik-Bańczyk, sodnica.

Dva senata, ki ju sestavljajo štirje sodniki, zasedata v sestavi s petim sodnikom tako, da se jima pridruži sodnik iz enega od drugih senatov, ki jih sestavljajo štirje sodniki, ki ni predsednik senata in ki se določi za eno leto po vrstnem redu iz člena 8 Poslovnika. Sedmi senat se razširi tako, da se mu doda sodnik iz osmega senata, in osmi senat tako, da se mu doda sodnik iz sedmega senata.


(1)  UL 2016 C 392, str. 2.


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/5


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajowa Izba Odwoławcza – Poljska) – Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie

(Zadeva C-387/14) (1)

((Predhodno odločanje - Javna naročila - Direktiva 2004/18/ES - Načela enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije in preglednosti - Tehnična in/ali poklicna sposobnost gospodarskih subjektov - Člen 48(3) - Možnost sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov - Člen 51 - Možnost dopolnitve ponudbe - Člen 45(2)(g) - Izključitev sodelovanja pri javnem naročilu zaradi hude kršitve))

(2017/C 213/03)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Krajowa Izba Odwoławcza

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Esaprojekt sp. z o.o.

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Województwo Łódzkie

ob udeležbi: Konsultant Komputer sp. z o.o.

Izrek

1.

Člen 51 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev v povezavi s členom 2 te direktive je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da gospodarski subjekt po izteku roka, predpisanega za vložitev kandidatur v postopku javnega naročila, javnemu naročniku za dokaz, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročanja, predloži dokumentacijo, ki je ni bilo v njegovi prvotni ponudbi, kot je pogodba, ki jo je izvedel tretji subjekt, in zaveza tega tretjega subjekta, da bo temu gospodarskemu subjektu dal na voljo zmogljivosti in sredstva, potrebna za izvedbo zadevnega naročila.

2.

Člen 44 Direktive 2004/18 v povezavi s členom 48(2)(a) te direktive in načelom enakega obravnavanja gospodarskih subjektov iz njenega člena 2 je treba razlagati tako, da gospodarskemu subjektu ne omogoča, da se sklicuje na zmogljivosti drugega subjekta v smislu člena 48(3) navedene direktive, pri čemer sešteva znanje in izkušnje dveh subjektov, ki vsak zase nimata zmogljivosti, ki se zahtevajo za izvedbo danega naročila, kadar bi javni naročnik menil, da je zadevno naročilo nedeljivo in da je taka izključitev možnosti sklicevanja na izkušnje več gospodarskih subjektov povezana in sorazmerna s predmetom zadevnega naročila, ki ga mora torej izvesti en sam gospodarski subjekt.

3.

Člen 44 Direktive 2004/18 v povezavi s členom 48(2)(a) te direktive in načelom enakega obravnavanja gospodarskih subjektov iz njenega člena 2 je treba razlagati tako, da gospodarskemu subjektu, ki posamično sodeluje v postopku oddaje javnega naročila, ne dopušča sklicevanja na izkušnje skupine podjetij, v kateri je sodeloval v okviru drugega javnega naročila, če pri izvedbi tega naročila ni dejansko in konkretno sodeloval.

4.

Člen 45(2)(g) Direktive 2004/18, ki dopušča izključitev gospodarskega subjekta iz sodelovanja pri javnem naročilu, zlasti če je „kriv resnih zavajajočih razlag“ pri dajanju informacij, ki jih je zahteval javni naročnik, je treba razlagati tako, da se lahko uporabi, če je gospodarski subjekt odgovoren za dovolj hudo malomarnost, to je za malomarnost, ki odločilno vpliva na odločitve o izključitvi, izbiri ali oddaji javnega naročila, in sicer ne glede na ugotovitev naklepne kršitve s strani tega gospodarskega subjekta.

5.

Člen 44 Direktive 2004/18 v povezavi s členom 48(2)(a) te direktive in načelom enakega obravnavanja gospodarskih subjektov iz člena 2 te direktive je treba razlagati tako, da gospodarskemu subjektu dopušča, da se na svoje izkušnje sklicuje tako, da se hkrati sklicuje na dve ali več pogodb kot na eno naročilo, čeprav javni naročnik take možnosti ni izrecno izključil v skladu z zahtevami, ki so povezane in sorazmerne s predmetom in cilji zadevnega javnega naročila.


(1)  UL C 431, 1.12.2014.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/6


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 4. maja 2017 – RFA International, LP/Evropska komisija

(Zadeva C-239/15 P) (1)

((Pritožba - Damping - Uvoz ferosilicija s poreklom iz Rusije - Zavrnitev prošenj za vračilo plačanih protidampinških dajatev))

(2017/C 213/04)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: RFA International, LP (zastopniki: B. Evtimov in E. Borovikov, odvetnika, in D. O'Keeffe, solicitor)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: J.-F. Brakeland, P. Němečková in A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi RFA International LP se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 270, 17.8.2015.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/7


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 4. maja 2017 – Evropska komisija/Veliko vojvodstvo Luksemburg

(Zadeva C-274/15) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Obdavčenje - Davek na dodano vrednost - Direktiva 2006/112/ES - Člen 132(1)(f) - Oprostitev DDV za storitve, ki jih za svoje člane opravijo neodvisne skupine oseb - Člena 168(a) in 178(a) - Pravica do odbitka za člane skupine - Člena 14(2)(c) in 28 - Delovanje člana v svojem imenu in za račun skupine))

(2017/C 213/05)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: F. Dintilhac in C. Soulay, agenta)

Tožena stranka: Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopniki: D. Holderer, agentka, skupaj s F. Kremerjem in P. E. Partschem, odvetnikoma, ter B. Gasparottijem, izvedencem)

Izrek

1.

Veliko vojvodstvo Luksemburg s tem, da je določilo ureditev davka na dodano vrednost za neodvisne skupine oseb – kot je opredeljena, prvič, s členom 44(1)(y) prečiščenega besedila zakona z dne 12. februarja 1979 o davku na dodano vrednost ob upoštevanju člena 2(a) in člena 3 uredbe Velikega vojvodstva z dne 21. januarja 2004 o oprostitvi DDV za storitve, ki jih neodvisne skupine oseb opravijo za svoje člane, drugič, s členom 4 te uredbe ob upoštevanju upravne okrožnice št. 707 z dne 29. januarja 2004 v delu, v katerem se ta nanaša na navedeni člen 4, in tretjič, z obvestilom z dne 18. decembra 2008, ki ga je pripravila delovna skupina pri odboru za spremljanje trgov (COBMA) s soglasjem administration de l’Enregistrement et des Domaines (luksemburška davčna uprava) – ni izpolnilo obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 2(1)(c), člena 132(1)(f), člena 168(a), člena 178(a), člena 14(2)(c) in člena 28 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2010/45/EU z dne 13. julija 2010.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Velikemu vojvodstvu Luksemburg se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 270, 17.8.2015.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/7


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Obvodní soud pro Prahu – Češka republika) – Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

(Zadeva C-315/15) (1)

((Predhodno odločanje - Zračni prevoz - Uredba (ES) št. 261/2004 - Člen 5(3) - Odškodnina potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov - Obseg - Oprostitev obveznosti plačila odškodnine - Trčenje letala in ptice - Pojem „izredne razmere“ - Pojem „ustrezni ukrepi“ za preprečitev izrednih razmer ali posledic takih razmer))

(2017/C 213/06)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Obvodní soud pro Prahu

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Marcela Pešková, Jiří Peška

Tožena stranka: Travel Service a.s.

Izrek

1.

Člen 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 v povezavi z uvodno izjavo 14 Uredbe št. 261/2004 je treba razlagati tako, da trčenje med letalom in ptico spada pod pojem „izredne razmere“ v smislu te določbe.

2.

Člen 5(3) Uredbe št. 261/2004 v povezavi z njeno uvodno izjavo 14 je treba razlagati tako, da za odpoved ali veliko zamudo leta niso krive izredne razmere, če je ta odpoved ali ta zamuda nastala, ker je letalski prevoznik uporabil strokovnjaka po svoji izbiri, da bi ponovno opravil varnostne preglede, potrebne zaradi trčenja s ptico, potem ko je te že opravil strokovnjak, pooblaščen v skladu s predpisi, ki se uporabljajo.

3.

Člen 5(3) Uredbe št. 261/2004 v povezavi z njeno uvodno izjavo 14 je treba razlagati tako, da „ustrezni ukrepi“, ki jih mora letalski prevoznik sprejeti za zmanjšanje in preprečitev tveganj trčenja s pticami in tako za oprostitev obveznosti plačila odškodnine potnikom na podlagi člena 7 navedene uredbe, vključujejo sprejetje ukrepov preventivnega nadzora nad prisotnostjo navedenih ptic, če lahko take ukrepe, zlasti na tehnični in upravni ravni, dejansko sprejme ta letalski prevoznik, če mu ti ukrepi ne pomenijo nevzdržnih odrekanj glede na zmogljivosti njegove družbe in če je ta prevoznik dokazal, da so bili navedeni ukrepi dejansko sprejeti glede leta, povezanega s trčenjem s ptico, pri čemer mora predložitveno sodišče preveriti, ali so ti pogoji izpolnjeni.

4.

Člen 5(3) Uredbe št. 261/2004 v povezavi z njeno uvodno izjavo 14 je treba razlagati tako, da je treba v primeru zamude leta v namembni kraj, ki traja tri ure ali več, katere vzrok niso le izredne razmere, ki jih ne bi bilo mogoče preprečiti z ukrepi, prilagojenimi okoliščinam, in glede katerih je letalski prevoznik sprejel vse ustrezne ukrepe za preprečitev njihovih posledic, ampak tudi druge okoliščine, ki ne spadajo v to kategorijo, zamudo, nastalo zaradi teh prvih razmer, odšteti od celotnega trajanja zamude zadevnega leta v namembni kraj, da bi se presodilo, ali je treba za zamudo tega leta v namembni kraj plačati odškodnino, določeno v členu 7 te uredbe.


(1)  UL C 414, 14.12.2015.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/8


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgija) – kazenski postopek zoper Luca Vanderborghta

(Zadeva C-339/15) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 56 PDEU - Svoboda opravljanja storitev - Storitve zobozdravstvene oskrbe - Nacionalna zakonodaja, ki absolutno prepoveduje oglaševanje zobozdravstvenih storitev - Obstoj čezmejnega elementa - Varovanje javnega zdravja - Sorazmernost - Direktiva 2000/31/ES - Storitev informacijske družbe - Oglaševanje na spletni strani - Član zakonsko urejenega poklica - Poklicna pravila - Direktiva 2005/29/ES - Nepoštene poslovne prakse - Nacionalne določbe o vidikih zdravja - Nacionalne določbe o zakonsko urejenih poklicih))

(2017/C 213/07)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Stranka v postopku v glavni stvari

Luc Vanderborght

Izrek

1.

Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki javno zdravje in čast zobozdravniškega poklica varuje tako, da na eni strani na splošno in absolutno prepoveduje kakršno koli oglaševanje storitev zobozdravstvene oskrbe, na drugi pa določa nekatere zahteve glede diskretnosti v zvezi z izveski zobozdravstvenih ambulant.

2.

Direktivo 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki na splošno in absolutno s tem, da prepoveduje kakršna koli komercialna sporočila v elektronski obliki, vključno s spletno stranjo, ki jo ustvari zobozdravnik, prepoveduje kakršno koli oglaševanje storitev zobozdravstvene oskrbe.

3.

Člen 56 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki na splošno in absolutno prepoveduje kakršno koli oglaševanje storitev zobozdravstvene oskrbe.


(1)  UL C 21.9.2015.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/9


Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 4. maja 2017 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

(Zadeva C-502/15) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 91/271/EGS - Členi od 3 do 5 in 10 - Priloga I, točke A, B in D - Čiščenje komunalne odpadne vode - Kanalizacijski sistemi - Sekundarni postopek čiščenja ali enakovreden postopek - Strožji postopek čiščenja na občutljivih območjih))

(2017/C 213/08)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: K. Mifsud-Bonnici in E. Manhaeve, agenta)

Tožena stranka: Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (zastopnici: J. Kraehling, agentka, skupaj s S. Ford, barrister)

Izrek

1.

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske s tem, da ni zagotovilo, da se voda, zbrana s kombiniranim sistemom za zbiranje komunalne odpadne vode in deževnice v aglomeracijah Gowerton in Llanelli, zadrži in usmerja za čiščenje, v skladu z Direktivo Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode, ni izpolnilo obveznosti iz členov 3, 4 in 10 te direktive ter iz Priloge I, točki A in B, k tej direktivi.

2.

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske s tem, da ni vzpostavilo sekundarnega postopka čiščenja komunalne odpadne vode v aglomeraciji Ballycastle in da ni poskrbelo za nikakršno čiščenje komunalne odpadne vode v aglomeraciji Gibraltar, ni izpolnilo obveznosti iz člena 4 Direktive 91/271 in iz Priloge I, točka B, k tej direktivi.

3.

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske s tem, da ni zagotovilo, da se komunalna odpadna voda, ki se dovajajo v kanalizacijske sisteme aglomeracij Tiverton, Durham (Barkers Haugh), Chester-le-Street, Islip, Broughton Astley, Chilton, Witham in Chelmsford, pred izpustom v občutljiva območja podvržene strožjemu postopku čiščenja, kot je tisti, opisan v členu 4, Direktive 91/271, ni izpolnilo obveznosti iz člena 5 te direktive in iz Priloge I, točka B, k tej direktivi.

4.

Tožba se v preostalem zavrne.

5.

Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 16, 18.1.2016.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/10


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College

(Zadeva C-699/15) (1)

((Predhodno odločanje - Obdavčenje - Davek na dodano vrednost (DDV) - Direktiva 2006/112/ES - Oprostitve - Restavracijske storitve in storitve s področja zabave, ki jih izobraževalna ustanova opravi za omejeno javnost))

(2017/C 213/09)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Brockenhurst College

Izrek

Člen 132(1)(i) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da je kot storitve, ki so „tesno povezane“ z glavno storitvijo izobraževanja in tako oproščene plačila davka na dodano vrednost (DDV), mogoče opredeliti storitve, ki se opravljajo v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, in ki pomenijo opravljanje restavracijskih storitev in storitev s področja zabave za tretje osebe s strani študentov visokošolske ustanove v okviru njihovega izobraževanja in proti plačilu, če so te storitve nujne za njihovo izobraževanje in niso namenjene pridobivanju dodatnih prihodkov te ustanove z opravljanjem transakcij, ki neposredno konkurirajo transakcijam komercialnih podjetij, zavezancev za plačilo DDV, kar pa mora preveriti nacionalno sodišče.


(1)  UL C 78, 29.2.2016.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/11


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa – Latvija) – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“

(Zadeva C-13/16) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 95/46/ES - Člen 7(f) - Osebni podatki - Pogoji za zakonitost obdelave osebnih podatkov - Pojem „potrebnost zaradi zakonitih interesov tretje osebe“ - Zahteva za razkritje osebnih podatkov osebe, odgovorne za prometno nesrečo, zaradi uveljavljanja pravnih zahtevkov - Obveznost upravljavca, da ugodi taki zahtevi - Neobstoj))

(2017/C 213/10)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākā tiesa

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnica kasacijske pritožbe: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“

Izrek

Člen 7(f) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov je treba razlagati tako, da ne nalaga obveznosti posredovanja osebnih podatkov tretji stranki, da bi se ji omogočila vložitev odškodninske tožbe pri civilnem sodišču zaradi škode, ki jo je povzročila oseba, na katero se nanaša varstvo teh podatkov. Vendar člen 7(f) te direktive ne nasprotuje takemu posredovanju na podlagi nacionalnega prava.


(1)  UL C 111, 29.3.2016.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/11


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects

(Zadeva C-17/16) (1)

((Predhodno odločanje - Uredba (ES) št. 1889/2005 - Kontrola gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje - Člen 3(1) - Fizična oseba, ki vstopa v Unijo ali iz nje izstopa - Obveznost prijave - Mednarodno tranzitno območje letališča države članice))

(2017/C 213/11)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Administration des douanes et droits indirects

Izrek

Člen 3(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje je treba razlagati tako, da obveznost prijave iz te določbe velja na mednarodnem tranzitnem območju letališča države članice.


(1)  UL C 90, 7.3.2016.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/12


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landgericht Stralsund – Nemčija) – HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

(Zadeva C-29/16) (1)

((Predhodno odločanje - Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Uredba (ES) št. 44/2001 - Člen 27 - Litispendenca - Sodišče, ki prvo začne postopek - Člen 30, točka 1 - Pojem „pisanje o začetku postopka“ oziroma „enakovredno pisanje“ - Predpravdni zahtevek za sodno odreditev priprave izvedenskega mnenja zaradi zavarovanja ali pridobitve dokazov o dejstvih, na katerih bi lahko temeljil poznejši postopek s tožbo))

(2017/C 213/12)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Stralsund

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: HanseYachts AG

Tožene stranke: Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

Izrek

Člen 27(1) in člen 30, točka 1, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da v primeru litispendence datum, na katerega je bil začet postopek za izvedbo predpravdnega preiskovalnega ukrepa, ne more biti datum, na katerega „se šteje, da je sodišče“, ki je pozvano k odločanju o zahtevku v glavni stvari, vloženem v isti državi članici na podlagi izida tega ukrepa, „začelo postopek“ v smislu navedenega člena 30, točka 1.


(1)  UL C 136, 18.4.2016.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/12


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 4. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – A Oy

(Zadeva C-33/16) (1)

((Predhodno odločanje - Obdavčenje - Davek na dodano vrednost - Direktiva 2006/112/ES - Člen 148(d) - Oprostitev - Storitve, ki se opravljajo za neposredne potrebe plovil, namenjenih plovbi na odprtem morju, in njihovega tovora - Natovarjanje in raztovarjanje, ki ga opravi podizvajalec za račun posrednika))

(2017/C 213/13)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

A Oy

ob udeležbi: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Izrek

1.

Člen 148(d) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da gre pri natovarjanju in raztovarjanju plovila za storitve, ki se opravljajo za neposredne potrebe tovora plovil iz člena 148(a) te direktive.

2.

Člen 148(d) Direktive 2006/112 je treba razlagati tako, da so na eni strani lahko oproščene ne le storitve natovarjanja ali raztovarjanja plovila iz člena 148(a) te direktive, ki se opravljajo na zadnji stopnji trženja take storitve, temveč tudi storitve, ki se opravijo na predhodni stopnji, kot je storitev, ki jo podizvajalec opravi za gospodarski subjekt, ta pa jo nato naprej zaračuna špediterju ali transportnemu podjetju, na drugi strani pa so lahko oproščene tudi storitve natovarjanja in raztovarjanja, opravljene za lastnika tega tovora, kot je njegov izvoznik ali uvoznik.


(1)  UL C 111, 29.3.2016.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/13


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. maja 2017 – Comercializadora Eloro, SA/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Zumex Group, SA

(Zadeva C-71/16 P) (1)

((Pritožba - Znamka Evropske unije - Prijava za registracijo figurativne znamke, ki vsebuje besedo „ZUMEX“ - Ugovor imetnika besedne znamke JUMEX - Uredba (ES) št. 207/2009 - Člen 15(1), drugi pododstavek, točka (b) in člen 42(2) - Dokaz o uporabi - Uporaba v Evropski uniji - Člen 76(2) - Dodatni dokazi o uporabi, ki so bili odboru za pritožbe predloženi prepozno - Diskrecijska pravica Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)))

(2017/C 213/14)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica: Comercializadora Eloro, SA (zastopnik: J. L. de Castro Hermida, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: S. Palmero Cabezas, agent) in Zumex Group, SA (zastopnica: M. C. March Cabrelles, odvetnica)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Comercializadora Eloro SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 191, 30.5.2016.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/14


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. maja 2017 – Evropska komisija/Helenska republika

(Zadeva C-98/16) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Obdavčenje - Prosti pretok kapitala - Člen 63 PDEU - Člen 40 Sporazuma EGP - Davek na dediščino - Volilo v korist nepridobitnih organizacij - Uporaba znižane stopnje za organizacije, ki obstajajo ali so zakonito ustanovljene v Grčiji in za podobne tuje organizacije, pod pogojem vzajemnosti - Različno obravnavanje - Omejitev - Utemeljitev))

(2017/C 213/15)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: W. Roels in D. Triantafyllou, agenta)

Tožena stranka: Helenska republika (zastopnika: M. Tassopoulou in V. Karra, agenta)

Izrek

1.

Helenska republika s tem, da je sprejela in ohranila v veljavi zakonodajo, ki določa preferencialno stopnjo obdavčenja za volila, namenjena nepridobitnim organizacijam s sedežem v drugih državah članicah Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, pod pogojem vzajemnosti, ni izpolnila obveznosti iz člena 63 PDEU in člena 40 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992.

2.

Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 145, 25.4.2016.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/14


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 4. maja 2017 – August Storck KG/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(Zadeva C-417/16 P) (1)

((Pritožba - Znamka Evropske unije - Uredba (ES) št. 207/2009 - Člen 7(1)(b) - Absolutni razlogi za zavrnitev - Figurativna znamka - Upodobitev kvadratne bele in moder embalaže - Razlikovalni učinek))

(2017/C 213/16)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: August Storck KG (zastopnici: I. Rohr in P. Goldenbaum, odvetnici)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, agent)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi August Storck KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 428, 21.11.2016.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/15


Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 27. aprila 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Specializat Mureș – Romunija) – Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA

(Zadeva C-535/16) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Varstvo potrošnikov - Direktiva 93/13/EGS - Člen 2(b) - Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah - Pojem „potrošnik“ - Fizična oseba, ki je s kreditno institucijo sklenila pogodbo o prenovitvi z namenom izpolnjevanja obveznosti vračila posojil, ki so bili pri tej instituciji odobreni gospodarski družbi))

(2017/C 213/17)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Specializat Mureș

Stranki

Tožeča stranka:Michael Tibor Bachman

Tožena stranka: FAER IFN SA

Izrek

Člen 2(b) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da se fizična oseba, ki se je s pogodbo o prenovitvi zavezala kreditni instituciji, da bo izpolnila obveznost vračila kreditov, ki so bili prvotno odobreni neki družbi za namene njene dejavnosti, lahko šteje za potrošnika v smislu te določbe, če ta fizična oseba ni jasno povezana s to družbo, in je se je tako zavezala na podlagi povezav, ki so zunaj okvira navedenih poslovnih dejavnosti, in sicer z osebo, ki je nadzirala navedeno družbo, in z osebami, ki so podpisale dodatne pogodbe k prvotnim kreditnim pogodbam (poroštvene pogodbe, pogodbe o zavarovanju z nepremičnino/hipotekarne pogodbe).


(1)  UL C 38, 6.2.2017.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Minden (Nemčija) 25. januarja 2017 – Daher Muse Ahmed/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-36/17)

(2017/C 213/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Minden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Daher Muse Ahmed

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Sodišče Evropske unije (tretji senat) je s sklepom z dne 5. aprila 2017 odločilo, da se določbe in načela iz Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (1), ki neposredno ali posredno urejajo roke za vložitev ponovne zahteve za sprejem, ne uporabljajo v položaju, kot je ta v zadevi v glavni stvari, v katerem je državljan tretje države v državi članici vložil prošnjo za mednarodno zaščito, potem ko mu je druga država članica priznala subsidiarno zaščito.


(1)  UL L 180, str. 31.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/16


Pritožba, ki jo je Redpur GmbH vložila 16. februarja 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 15. decembra 2016 v zadevi T-227/15, Redpur GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

(Zadeva C-86/17 P)

(2017/C 213/19)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Redpur GmbH (zastopnik: S. Schiller, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Redwell Manufaktur GmbH

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2016 v zadevi T-227/15 razveljavi in ugovor zavrne;

EUIPO naloži plačilo stroškov, ki so ji nastali v tem postopku;

Redwell Manufaktur GmbH naloži plačilo stroškov, ki so ji nastali v postopku pred oddelkom za ugovore in odborom za pritožbe pri EUIPO.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Evropske unije: pritožnica

Zadevna znamka Evropske unije: besedna znamka „Redpur“ za proizvode iz razreda 11 – prijava znamke Evropske unije št. 10 934 305

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka v postopku

Znamke ali znaki, navajani v postopku z ugovorom: besedna in figurativna znamka Evropske unije št. 004769717 „redwell INFRAROT HEIZUNGEN“ za proizvode iz razreda 11; avstrijska besedna znamka št. 232549 „Redwell“ za proizvode iz razreda 11; mednarodna besedna znamka (WIPO) št. 914971 „Redwell“ za proizvode iz razreda 11 in firma v Avstriji „REDWELL Manufaktur GmbH“ za „ogrevalne sisteme in naprave, zlasti za infrardeče ogrevanje in infrardeče ogrevalne naprave“

Odločitev oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru

Odločitev odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Pritožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. (1)


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL L 78, 24.3.2009, str. 1).


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 6. marca 2017 – Angela Irmgard Diedrich in drugi/Société Air France SA

(Zadeva C-112/17)

(2017/C 213/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hamburg

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Angela Irmgard Diedrich, Thorsten Diedrich, Angel Wendy Mara Diederich

Tožena stranka: Société Air France SA

Zadeva je bila s sklepom Sodišča z dne 6. aprila 2017 izbrisana iz vpisnika Sodišča.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione tributaria provinciale di Roma (Italija) 10. marca 2017 – Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

(Zadeva C-125/17)

(2017/C 213/21)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione tributaria provinciale di Roma

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Luigi Bisignani

Tožena stranka: genzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 64 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), v povezavi s predhodnim členom 63 in naslednjim členom 65, ter Direktivo Sveta 2011/16/EU (1) z dne 15. februarja 2011, v delu, v katerem dopuščajo, da se v nacionalnih zakonodajah ohranijo od 31. decembra 1993 veljavne omejitve pretoka kapitala iz tretjih držav ali namenjenega vanje, da bi se preprečile morebitne izgube dohodkov držav članic in da bi se pridobila dokazila za nepravilnost ali nezakonitost transakcij, za katere se zdi, da so v nasprotju z davčno zakonodajo ali da jo kršijo, pri čemer so v tej zakonodaji, na podlagi načel subsidiarnosti in sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji, različno obravnavani davčni zavezanci, ki niso v enakem položaju glede na kraj prebivališča ali kraj, v katerem je naložen njihov kapital, nasprotujejo nacionalni zakonodaji, v kateri je v skladu s točkama (c) in (d) člena 9, prvi odstavek, zakona št. 97 z dne 6. avgusta 2013 (evropski zakon 2013) – vsaj v skladu z razlago, ki sta jo predlagali obe stranki – dokončno odpravljen (in ne preoblikovan) dejanski stan davčnega prekrška, določen in kaznovan s členoma 4 in 5 uredbe-zakona št. 167 z dne 28. junija 1990, preoblikovane s spremembami v zakon št. 227 z dne 4. avgusta 1990, pri čemer ni razlikovanja v okviru različnih primerov pretoka kapitala med državami članicami Unije ter med njimi in državami ali ozemlji z ugodnejšo davčno ureditvijo?


(1)  Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (UL L 64, str. 1).


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 14. marca 2017 – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

(Zadeva C-132/17)

(2017/C 213/22)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in revidentka: Peugeot Deutschland GmbH

Tožeča stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: Deutsche Umwelthilfe eV

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali oseba, ki pri ponudniku internetne storitve YouTube vzdržuje video kanal, na katerem lahko spletni uporabniki na zahtevo dostopajo do kratkih oglasnih videoposnetkov za modele novih osebnih vozil, opravlja avdiovizualno medijsko storitev v smislu člena 1(1)(a) Direktive 2010/13/EU (1)?


(1)  Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah), UL L 95, str. 1.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Italija) 22. marca 2017 – Lloyd’s of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

(Zadeva C-144/17)

(2017/C 213/23)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Lloyd’s of London

Tožena stranka: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali načela, določena z evropskimi predpisi o konkurenci in navedena v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU), ter iz njih izhajajoča načela, kakršni sta samostojnost in zaupnost ponudb, nasprotujejo nacionalni zakonodaji, kakor se razlaga v sodni praksi, v skladu s katero lahko pri istem razpisu, ki ga je objavil naročnik, sodelujejo različne skupine podjetij, ki so del zavarovalniške skupine Lloyd’s of London in katerih ponudbe je podpisala le ena oseba, to je generalni zastopnik za določeno državo?


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgerichts München I (Nemčija) 24. marca 2017 – Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

(Zadeva C-149/17)

(2017/C 213/24)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht München I

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Bastei Lübbe GmbH & Co. KG

Tožena stranka: Michael Strotzer

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 8(1) in (2), v povezavi s členom 3(1) Direktive 2001/29/ES (1) razlagati tako, da gre za „dejanske in odvračilne sankcije pri kršitvah pravice do dajanja del na voljo javnosti“, tudi če je odškodninska odgovornost imetnika internetnega priključka, preko katerega so bile z izmenjavo datotek storjene kršitve avtorskih pravic, izključena, če imetnik priključka imenuje vsaj enega družinskega člana, ki je lahko poleg njega dostopal do tega internetnega priključka, ne da bi moral na podlagi ustreznega poizvedovanja natančneje povedati, kdaj in kako je ta družinski član uporabljal internet?

2.

Ali je treba člen 3(2) Direktive 2004/48/ES (2) razlagati tako, da gre za „dejanske ukrepe za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine“, tudi če je odškodninska odgovornost imetnika internetnega priključka, preko katerega so bile z izmenjavo datotek storjene kršitve avtorskih pravic, izključena, če imetnik priključka imenuje vsaj enega družinskega člana, ki je lahko poleg njega dostopal do tega internetnega priključka, ne da bi moral na podlagi ustreznega poizvedovanja natančneje povedati, kdaj in kako je ta družinski član uporabljal internet?


(1)  Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).

(2)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnineBesedilo velja za EGP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 24. marca 2017 – Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Zadeva C-152/17)

(2017/C 213/25)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je razlaga nacionalnega prava, ki izključuje spremembo cen v pogodbah v zvezi s t. i. posebnimi panogami, zlasti tistimi, katerih predmet se razlikuje od tistih, na katere se nanaša Direktiva 2004/17 (1), vendar jih z njimi povezuje vez pomožnosti, v skladu s pravom Evropske unije (zlasti [s] členom 3(3) PEU, s členi 26, od 56 do 58 in 101 PDEU ter s členom 16 Listine Evropske unije o temeljih pravicah) in z Direktivo 2004/17?

2.

Ali je Direktiva 2004/17 (če se ugotovi, da izključitev spremembe cen v vseh pogodbah, ki so bile sklenjene in se izvajajo v okviru t. i. posebnih panog, izhaja neposredno iz navedene direktive) v skladu z načeli Evropske unije (zlasti s členi 3(1) PEU, s členi 26, od 56 do 58 in 101 PDEU ter s členom 16 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah), „zaradi nepravičnosti, nesorazmernosti, ogrozitve pogodbenega ravnotežja in s tem poseganje v pravila o učinkovitem trgu?


(1)  Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 19).


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/20


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 3. aprila 2017 – Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l'Économie et des Finances

(Zadeva C-165/17)

(2017/C 213/26)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Morgan Stanley & Co International plc

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Ministre de l'Économie et des Finances

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Kadar so izdatki, ki jih ima podružnica, ustanovljena v prvi državi članici, namenjeni izključno opravljanju transakcij njenega sedeža, ki je v drugi državi članici, ali je treba določbe členov 17(2), (3) in (5), ter 19(1) Šeste direktive 77/388/EGS (1), povzete v členih 168, 169 in od 173 do 175 Direktive 2006/112/ES (2), razlagati tako, da pomenijo, da država članica podružnice za te izdatke uporabi odbitni delež podružnice, določen glede na transakcije, ki jih je ta opravila v državi registracije, in pravila, ki veljajo v tej državi, ali pa odbitni delež sedeža ali celo poseben odbitni delež, ki kombinira pravila, ki se uporabljajo v državah članicah registracije podružnice in sedeža, zlasti glede na morebiten obstoj možnosti izbire glede obdavčitve transakcij z davkom na dodano vrednost?

2.

Katera pravila je treba uporabiti v posebnem primeru, ko izdatki, ki jih ima podružnica, prispevajo k opravljanju njenih transakcij v njeni državi registracije in opravljanju transakcij sedeža, zlasti z vidika pojma splošnih stroškov in odbitnega deleža?


(1)  Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23).

(2)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Varna (Bolgarija) 10. aprila 2017 – Nachalnik na Mitnitsa Varna/Saksa OOD

(Zadeva C-185/17)

(2017/C 213/27)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Varna

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnik kasacijske pritožbe: Nachalnik na Mitnitsa Varna

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Saksa OOD

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali pomeni pravilo, ki je navedeno v pojasnilu k razpredelnici 3 standarda EN 590, zdaj EN 590:2014, in ki določa, da „je mogoče, da se opredelitev plinskega olja iz carinske tarife Evropske unije ne uporabi za razrede, ki so primerni za uporabo v arktičnem podnebju ali v ostrih zimskih razmerah“ [prosti prevod], da je mogoče, da za carinsko uvrstitev blaga za tovrstna goriva ne veljajo splošna pravila v dodatni opombi 2 k poglavju 27, točki (d) in (e), carinske tarife?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen in če blago, v zvezi s katerim je nastal carinski dolg, ustreza opredelitvi „dizelsko gorivo za uporabo v arktičnem podnebju ali v ostrih zimskih razmerah“ v skladu s standardom EN 590: ali je treba to blago uvrstiti v tarifno številko 2710 19 43 Kombinirane nomenklature za „plinsko olje“, ali pa je treba uporabiti splošna pravila iz dodatne opombe 2 k poglavju 27, točki (d) in (e), skupne carinske tarife?

3.

V primeru pritrdilnega odgovora na prvo vprašanje: Po katerih merilih je treba presojati, kdaj je za tarifno uvrstitev blaga treba uporabiti opredelitev za plinsko olje v skladu s carinsko tarifo Evropske unije in kdaj je treba upoštevati zahteve in metode za preskušanje v skladu s standardom EN 590?

4.

Ali preskusne metode in kazalniki, navedeni v dodatni opombi 2 k poglavju 27, točki (d) in (e), skupne carinske tarife, zadostujejo, da se v celoti in točno opredeli blago, kot je „plinsko olje“, ali pa je treba upoštevati vse kemične kazalnike, ki so zanj značilni?


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo 25. aprila 2017 Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – Nova Kreditna Banka Maribor d.d./Republika Slovenija

(Zadeva C-215/17)

(2017/C 213/28)

Jezik postopka: slovenščina

Predložitveno sodišče

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Tožena stranka: Republika Slovenija

Vprašanji za predhodno odločanje

1)

Ali je treba tretjo alinejo člena 1(2)(c) Direktive 2003/98, spremenjeno z Direktivo 2013/37 (konsolidirana verzija), upoštevaje pristop minimalne harmonizacije, razlagati tako, da nacionalna ureditev lahko dopušča neomejen (absoluten) dostop do vseh podatkov iz avtorskih in svetovalnih pogodb, tudi če so te opredeljene kot poslovna skrivnost, in sicer zgolj za subjekte pod prevladujočim vplivom države, ne pa tudi za ostale zavezance, in ali na razlago vpliva tudi Uredba (EU) št. 575/2013 glede pravil o razkritju in sicer tako, da dostop do informacij javnega značaja po Direktivi 2003/98 ne more biti obsežnejši kot so enotna pravila o razkritju po tej Uredbi?

2)

Ali je treba Uredbo 575/2013 glede pravil o razkritju v zvezi s poslovanjem bank, še posebej njen del 8, člena 446 in 432(2), razlagati tako, da nasprotujejo ureditvi države članice, ki banki, ki je, oziroma je bila, pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, nalaga razkritje podatkov o sklenjenih pogodbah za svetovalne, odvetniške, avtorske in druge intelektualne storitve, in sicer podatke o vrsti posla, pogodbenem partnerju (za pravno osebo: naziv ali firma, sedež, poslovni naslov), pogodbeni vrednosti, višini posameznih izplačil, datumu sklenitve pogodbe, trajanju posla in enakih podatkih iz aneksov k pogodbam, nastalih v času prevladujočega vpliva, brez vsakršne izjeme in brez možnosti tehtanja med interesi javnosti po dostopu do podatkov in interesom banke po ohranitvi poslovne skrivnosti, če ne gre za primer s čezmejnimi okoliščinami?


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/22


Pritožba, ki sta jo vložili Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) in Armando Álvarez, S.A. 27. aprila 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 17. februarja 2017 v zadevi T-40/15, ASPLA in Armando Álvarez/Evropska unija

(Zadeva C-222/17 P)

(2017/C 213/29)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnika: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) in Armando Álvarez, S.A. (zastopnika: S. Moya Izquierdo in M. Troncoso Ferrer, odvetnika)

Druga stranka v postopku:Evropska unija

Predlog

Razveljavi naj se sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 17. aprila 2017 v zadevi T-40/15 in Evropski uniji naj se odredi, naj pritožnicama plača znesek 3 495 038,66 EUR iz naslova odškodnine kot posledice tega, da je Splošno sodišče Evropske unije kršilo člen 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, skupaj z ustreznimi kompenzacijskimi in zamudnimi obrestmi.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Pomanjkljiva obrazložitev in napačna uporaba prava pri izračunu primernega trajanja med koncem pisnega in začetkom ustnega dela postopka.

2.

Napačna uporaba prava pri presoji obresti na znesek globe kot škode.

3.

Napačna uporaba prava pri uporabi načela prepovedi odločanja ultra petita.

4.

Kršitev pravice pritožnic do obrambe glede ocene utrpljene premoženjske škode.

5.

Napačna uporaba prava, ker izpodbijana sodba zajema znano protislovje v zvezi z obdobjem, za katero obstaja možnost povrnitve škode.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 2. maja 2017 – Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen (danski urad za priseljevanje)

(Zadeva C-230/17)

(2017/C 213/30)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn

Nasprotna stranka: Udlændingestyrelsen

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije v povezavi in po analogiji z Direktivo o prostem gibanju (1) prepoveduje, da država članica državljanu tretje države, ki je družinski član državljana Unije, ki je državljan te države članice in se je vrnil v to državo, potem ko je uresničeval pravico do prostega gibanja, zavrne izvedeno pravico do prebivanja, če družinski član ne vstopi na ozemlje države članice ali vloži prošnje za pravico do prebivanja kot naravno razširitev vrnitve državljana Unije?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46).


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 10. maja 2017 – E.

(Zadeva C-240/17)

(2017/C 213/31)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: E.

Nasprotna stranka: Maahanmuuttovirasto

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali ima obveznost posvetovanja med državami pogodbenicami, določena v členu 25(2) Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma, pravni učinek, na katerega se lahko sklicuje državljan tretje države, če država pogodbenica v zvezi z njim sprejme prepoved vstopa na celotno ozemlje schengenskega območja in odločbo o vrnitvi v njegovo državo izvora z obrazložitvijo, da predstavlja nevarnost za javni red in javno varnost?

2.

Če se člen 25(2) zgoraj navedene konvencije uporablja ob sprejetju odločbe o prepovedi vstopa: ali je treba začeti posvetovanja pred sprejetjem odločbe o prepovedi vstopa ali pa je mogoče ta posvetovanja opraviti šele po tem, ko sta bili odločba o vrnitvi in prepoved vstopa že sprejeti?

3.

Če je mogoče ta posvetovanja opraviti šele po tem, ko sta bili odločba o vrnitvi in prepoved vstopa že sprejeti: ali to, da potekajo pogajanja med državama pogodbenicama in druga država pogodbenica ni navedla, ali namerava razveljaviti dovoljenje za prebivanje državljana tretje države, preprečuje vrnitev državljana tretje države v njegovo državo izvora in začetek veljavnosti prepovedi vstopa na celotno ozemlje schengenskega območja?

4.

Kako mora ravnati država pogodbenica, če država pogodbenica, ki je izdala dovoljenje za prebivanje, kljub večkratnim zahtevam ni sprejela stališča o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala državljanu tretje države?


Splošno sodišče

3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – Sotiropoulou in drugi/Svet

(Zadeva T-531/14) (1)

((Nepogodbena odgovornost - Ekonomska in monetarna politika - Sklepi, naslovljeni na državo članico zaradi odprave čezmernega primanjkljaja - Zmanjšanje in ukinitev pokojninskih pravic v Grčiji - Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim so posameznikom podeljene pravice))

(2017/C 213/32)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeče stranke: Leïmonia Sotiropoulou (Patras, Grčija) in 63 drugih tožečih strank, katerih imena so v prilogi k sodbi (zastopnik: K. Chrysogonos, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou in E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: J.-P. Keppenne in M. Konstantinidis, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 268 PDEU za povračilo škode, ki naj bi jo tožeče stranke utrpele po sprejetju sklepov Sveta, naslovljenih na Helensko republiko za uporabo mehanizma iz člena 126 PDEU.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Leïmoniji Sotiropoulou in drugim tožečim strankam, katerih imena so v prilogi, se naloži plačilo stroškov.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 351, 6.10.2014.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. maja 2017 – Costa/Parlament

(Združeni zadevi T-15/15 in T-197/15) (1)

((„Plačni sistem poslancev Parlamenta - Starostna pokojnina - Prekinitev - Vračilo - Pravilo o preprečevanju prekrivanja - Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Parlamenta - Sklicevanje na nacionalno zakonodajo - Člen 12(2a)(v) uredbe o življenjskih rentah poslancev - Nadomestilo, prejeto za opravljanje funkcije predsednika italijanskega pristaniškega organa - Legitimno pričakovanje“))

(2017/C 213/33)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Paolo Costa (Benetke, Italija) (zastopnika: G. Orsoni in M. Romeo, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: G. Corstens in S. Seyr, agenta)

Predmet

Predloga na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepov predsedstva Parlamenta z dne 20. oktobra 2014 in z dne 9. februarja 2015, ki se nanašata na prekinitev plačevanja pokojnine, katere prejemnik je tožeča stranka, oziroma na vračilo zneska v višini 49 770,42 EUR, plačanega iz tega naslova, ter za razglasitev ničnosti zahtevka za plačilo 2015-239 z dne 23. februarja 2015, ki se nanaša na navedeno vračilo.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Paolu Costi se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, nastalimi v postopku za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 81, 9.3.2015.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2017 – Landeskreditbank Baden Württemberg/ECB

(Zadeva T-122/15) (1)

((Ekonomska in monetarna politika - Bonitetni nadzor kreditnih institucij - Člen 6(4) Uredbe (EU) št. 1024/2013 - Člen 70(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 - Enotni mehanizem nadzora - Pristojnosti ECB - Decentralizirano izvajanje prek nacionalnih organov - Ocena pomembnosti kreditne institucije - Potrebnost neposrednega nadzora s strani ECB))

(2017/C 213/34)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (Karlsruhe, Nemčija) (zastopniki: A. Glos, K. Lackhoff in M Benzing, nato A. Glos in M. Benzing, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (ECB) (zastopniki: sprva E. Koupepidou, R. Bax in A. Riso, nato E. Koupepidou in R. Bax, agenti, skupaj s H.-G. Kamannom, odvetnikom)

Intervenient v podporo tožene stranke strank: Evropska komisija (zastopnika: W. Mölls in K.-P. Wojcik, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Odločitve ECB/SSM/15/1 ECB z dne 5. januarja 2015, sprejete na podlagi člena 6(4) in člena 24(7) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL 2013, L 287, str. 63), s katero je ECB zavrnila, da bi tožečo stranko štela za manj pomemben subjekt v smislu člena 6(4) te uredbe.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank nosi svoje stroške in stroške Evropske centralne banke.

3.

Evropska komisija nosi lastne stroške.


(1)  UL C 178, 1.6.2015.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2017 – Barqawi/Svet

(Zadeva T-303/15) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Siriji - Zamrznitev sredstev - Očitna napaka pri presoji))

(2017/C 213/35)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Ahmad Barqawi (Dubaj, Združeni Arabski emirati) (zastopnika: J. P. Buyle in L. Cloquet, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva G. Étienne in N. Rouam, nato G. Étienne in S. Kyriakopoulou, in nazadnje S. Kyriakopoulou, agenti)

Predmet

Predlog temelji na členu 263 PDEU in se nanaša na razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Sveta (SZVP) 2015/383 z dne 6. marca 2015 o izvajanju sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL 2015, L 64, str. 41), in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2015/375 z dne 6. marca 2015 o izvajanju Uredbe (EU) št.o 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL 2015, L 64, str. 10) v delu, v katerem sta bili imeni tožečih strank vpisani na seznam oseb in subjektov, za katere se uporabljajo omejevalni ukrepi.

Izrek

1.

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2015/383 z dne 6. marca 2015 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji in Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/375 z dne 6. Marca 2015 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji, se razglasita za nična v delu, v katerem se nanašata na A. Barqawija.

2.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in stroške, nastale A. Barqawiju.


(1)  UL C 245, 27.7.2015.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2017 – Abdulkarim/Svet

(Zadeva T-304/15) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Siriji - Zamrznitev sredstev - Očitna napaka pri presoji))

(2017/C 213/36)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubaj, Združeni arabski emirati) (zastopnika: J.–P. Buyle in L. Cloquet, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: najprej G. Étienne in N. Rouam, nato G. Étienne in S. Kyriakopoulou, in nazadnje S. Kyriakopoulou, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Sveta (SZVP) 2015/383 z dne 6. marca 2015 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji TFUE (UL 2015, L 64, str. 41) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2015/375 z dne 6. marca 2015 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL 2015, L 64, str. 10), v delu, v katerem je bilo ime tožeče stranke vpisano na seznam oseb in subjektov, za katere se uporabijo omejevalni ukrepi.

Izrek

1.

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2015/383 z dne 6. marca 2015 o izvajanju Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji in Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/375 z dne 6. marca 2015 o izvajanju Uredbe (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji se razglasita za nična v delu, v katerem se nanašata na Mouhamada Waela Abdulkarima.

2.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in stroške, ki so nastali M. W. Abdulkarimu.


(1)  UL C 245, 27.7.2015.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. maja 2017 – KK/EASME

(Zadeva T-376/15) (1)

((Okvirni program za raziskave in inovacije „Obzorje 2020“ - Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa 2014-2015 - Program podpore za inovacije v MSP - Odločba EASME o razglasitvi neupravičenosti predloga - Pravilo „enkratne oddaje“ - Postopek pregleda in ocenjevanja - Začasna nedostopnost elektronskega portala za vložitev predlogov - Napaka pri presoji - Kršitev postopkovnih pravil - Nepogodbena odgovornost))

(2017/C 213/37)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: KK (zastopnik: J.–P. Spitzer, odvetnik)

Tožena stranka: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) (zastopniki: A. Pallares Allueva in E. Fierro Sedano, agenta, skupaj z A. Duronom in D. Waelbroeckom, odvetnikoma)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti odločbe EASME z dne 15. junija 2015 o zavrnitvi predloga, ki ga je tožeča stranka podala za razpis za zbiranje predlogov in povezane dejavnosti na podlagi delovnih programov za obdobje 2014–2015 v okviru okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorja 2020 ter programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2014-2018), ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 (UL 2013, C 361, str. 9), in na drugi strani odškodninski zahtevek na podlagi člena 268 PDEU za škodo, ki naj bi tožeči stranki nastala zaradi te zavrnitve.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

KK se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 243, 4.7.2016.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/29


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2017 – Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA)

(Zadeva T-159/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije TRIPLE O NADA - Prejšnja figurativna znamka Evropske unije TRIPLE BINGO - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 213/38)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Metronia, SA (Madrid, Španija) (zastopnik: A. Vela Ballesteros, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: A. Canela Giménez, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. februarja 2016 (zadeva R 2605/2014-4), v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Zitro IP et Metronia.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Metronia, SA se naloži plačilo stroškov postopka.


(1)  UL C 211, 13.6.2016.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/29


Sklep Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – De Nicola/EIB

(Zadeva T-71/16 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Osebje EIB - Ocenjevanje - Karierno ocenjevalno poročilo - Ocenjevalno obdobje 2007 - Napačna uporaba prava - Očitno neutemeljena pritožba))

(2017/C 213/39)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnica: G. Ferabecoli, odvetnica)

Druga stranka v postopku: Evropska investicijska banka (EIB) (zastopniki: sprva G. Nuvoli in F. Martin, nato G. Nuvoli in G. Faedo, agenti, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Pritožba, ki je bila vložena zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (sodnik posameznik) z dne 18. decembra 2015, De Nicola/EIB (F-82/12, EU:F:2015:166) in s katero se predlaga delno razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Carlo De Nicola nosi svoje stroške in stroške Evropske investicijske banke (EIB) v tem postopku.


(1)  UL C 118, 4.4.2016.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/30


Sklep Splošnega sodišča z dne 3. maja 2017 – De Nicola/EIB

(Zadeva T-73/16 P) (1)

((„Pritožba - Javni uslužbenci - Osebje EIB - Psihično nasilje - Nepogodbena odgovornost - Napačna uporaba prava - Očitno neutemeljena pritožba“))

(2017/C 213/40)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: G. Ferabecoli, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska investicijska banka (EIB) (zastopniki: sprva G. Nuvoli in T. Gilliams, nato G. Nuvoli in G. Faedo, agenti, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (sodnik posameznik) z dne 18. decembra 2015, De Nicola/EIB (F-37/12, EU:F:2015:162), s katero se predlaga delna razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Carlo De Nicola nosi svoje stroške in stroške Evropske investicijske banke (EIB) v tem postopku.


(1)  UL C 118, 4.4.2016.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/30


Tožba, vložena 20. februarja 2017 – Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET)

(Zadeva T-111/17)

(2017/C 213/41)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Computer Market (Sofia, Bolgarija) (zastopnica: B. Dimitrova, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti, ki vsebuje besedni element „COMPUTER MARKET“ – Prijava št. 14 688 477

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13/12/2016 v zadevi R 1778/2016-2

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 60(1) Uredbe št. 207/2009.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/31


Tožba, vložena 6. aprila 2017 – Amplexor Luxembourg/Komisija

(Zadeva T-211/17)

(2017/C 213/42)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Amplexor Luxembourg Sàrl (Bertrange, Luksemburg) (zastopnik: J.-F. Steichen, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi formalno dopustnost te tožbe;

vsebinsko razglasi za nično odločbo z dne Urada za publikacije Evropske unije z dne 13. februarja 2017;

zato razglasi za ničen javni razpis št. 10651;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov in izdatkov postopka;

odloči, da tožeča stranka obdrži vse druge pravice, sredstva in tožbe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

S to tožbo se predlaga razglasitev ničnosti odločbe Urada za publikacije Evropske unije z dne 13. februarja 2017 v delu, v katerem je z njo tožeča stranka razvrščena na drugo mesto na javnem razpisu št. AO 10651 – Obdelava mnenja za njihovo objavo v „Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije“ (UL S) (UL 2016/S 143-258115).

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitve pravil in načel prava Evropske unije, ker naj bi Urad za publikacije s tem, da je ponudnikom, ki niso bili pogodbeni partnerji Urada ob oddaji ponudbe, omogočil pridobitev dodatnih sredstev za financiranje stroškov prevzema, očitno kršil načelo enakosti. Po mnenju tožeče stranke tak pristop ni samo resno diskriminatoren, temveč je tudi zelo v nasprotju z namenom in samimi temelji postopkov javnega razpisa.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na izkrivljanje pooblastil.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/31


Tožba, vložena 20. aprila 2017 – SE/Svet

(Zadeva T-231/17)

(2017/C 213/43)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: SE (zastopnik: N. de Montigny, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nično odločbo Oddelka za individualne pravice z dne 22. junija 2016, s katero ji je bilo zavrnjeno priznanje vzdrževanega otroka za njeno vnukinjo;

po potrebi razglasi za nično odločbo z dne 24. januarja 2017 o zavrnitvi pritožbe, ki je bila vložena 19. septembra 2016;

na podlagi člena 2(2), tretji pododstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom ugotovi, da tožeča stranka svojo vnukinjo vzdržuje od 13. junija 2016;

vnukinji tožeče stranke prizna zavarovanje iz skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja (RCAM) po tožeči stranki od 13. junija 2016;

toženi stranki naloži plačilo globe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava in na napake pri presoji in razlagi člena 2(2), tretji pododstavek, Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike, ki naj bi jih Svet storil s sprejetjem izpodbijanih odločb.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela dobrega upravljanja.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 24 Listine o temeljnih pravicah.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/32


Tožba, vložena 20. aprila 2017 – Portugalska/Komisija

(Zadeva T-233/17)

(2017/C 213/44)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Portugalska republika (zastopniki: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão in J. Saraiva de Almeida, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Izvedbeni sklep Komisije C(2017) 766 z dne 14. februarja 2017 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije razglasi za ničen v delu, v katerem so iz financiranja izključeni prijavljeni odhodki Portugalske v okviru „druge neposredne pomoči – POSEI“ (1 288 044,79 EUR) in „neposrednih plačil za leto 2010“ (830 326,12 EUR);

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 11 Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL 2006, L 171, str. 90) v zvezi z vsebinskimi zahtevami za uradno obvestitev v skladu s to določbo.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 8 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL 2009, L 30, str. 16).

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 23 Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL 2006, L 42, str. 1).


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/33


Tožba, vložena 24. aprila 2017 – ViaSat/Komisija

(Zadeva T-245/17)

(2017/C 213/45)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ViaSat, Inc. (Carlsbad, Kalifornija, Združene države) (zastopniki: E. Righini, J. Ruiz Calzado in A. Aresu, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za dopustno;

ugotovi nedelovanje Komisije v skladu s členom 265(3) PDEU;

podredno, sklep Komisije, vsebovan v dveh dopisih, ki sta bila tožeči stranki poslana 14. in 21 februarja 2017, razglasi za deloma ali v celoti ničen v skladu s členom 263(2) in (4) PDEU;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog je naveden v podporo tožbi zaradi nedelovanja, pri čemer se z njim zatrjuje, da Komisija ni sprejela sklepa o preprečevanju drugačne rabe 2 GHz pasu.

Komisija je ravnala nezakonito, ker ni določila, da uporaba 2 GHz spektra mobilne satelitske storitve na primarnem zemeljskem omrežju pomeni bistveno spremembo uporabe 2 GHz pasu, ki je harmoniziran in je na ravni EU predmet javnega razpisa izbirnega postopka Unije. Komisija bi morala prevzeti odgovornost in ukrepati za sprejetje sklepa, s katerim bi se nacionalnim regulativnim organom preprečilo, da družba Inmarsat 2 GHz pas primarno uporabi za namene zemlja-rak, namesto za mobilne satelitske storitve (MSS) satelitske mreže v skladu odločbami EU o MSS.

2.

Z drugim tožbenim razlogom, ki je naveden v podporo tožbi zaradi nedelovanja, se zatrjuje, da Komisija ni preprečila razdrobljenosti notranjega trga.

Komisija mora svoje pristojnosti izvajati tako, da prepreči tveganje razdrobljenosti notranjega trga vseevropskih mobilnih satelitskih storitev, ki zagotavlja univerzalno povezljivost, do katerega bi prišlo, če bi se nekateri nacionalni regulativni organi (NRO) samoiniciativno odločili, da nekaterim posebnim podjetjem dovolijo, da 2 GHz pas uporabijo za nove namene. Neizvajanje te dolžnosti v odgovoru na dopis tožeče stranke, s katerim se je zahtevalo delovanje, in na zahteve NRO za izdajo smernic je povečalo tveganje, da nekatere države članice dovolijo uporabo 2 GHz pasu za nove namene.

3.

Z tretjim tožbenim razlogom, ki je naveden podredno v podporo ničnostni tožbi, se zatrjujejo napake obrazložitve.

Sklep Komisije, vsebovan v zgoraj navedenih dopisih z dne 14. in 21. februarja 2017, je treba razglasiti za ničen, ker je Komisija napačno razlagala (i) določbe, ki določajo njena pooblastila na področju harmonizacije spektra MSS; (ii) obseg njene dolžnosti zagotovitve uskladitve s splošnimi načeli prava javnih naročil EU, ki se uporabijo za obravnavani primer; (iii) svoje obveznosti da prepreči razhajanja med določbami, ki jih sprejmejo države članice, in da zagotovi nerazdrobljenosti notranjega trga vseevropskih mobilnih satelitskih storitev, ki zagotavlja univerzalno povezljivost ter (iv) obseg dolžnosti poštenega sodelovanja z državami članicami pri izvajanju nalog, ki izhajajo iz pogodb.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/34


Tožba, vložena 2. maja 2017 – Labiri/EESO

(Zadeva T-256/17)

(2017/C 213/46)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Vassiliki Labiri (Bruselj, Belgija) (zastopnika: J.–N. Louis in N. de Montigny, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, točka 3, da se sporazuma o poravnavi med strankama ne izvaja v dobri veri, razglasi za nično;

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru se naloži, naj tožeči stranki plača znesek 250 000 EUR;

toženi stranki se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 266 PDEU: izpodbijana odločba, v skladu s katero tožena stranka ne bi mogla izpolniti že podpisanega sporazuma v zadevi F-33/15, Labiri/EWSA, bi pomenila neizvedbo odločbe Sodišča Evropske unije. Takšna nezakonita opustitev izvršitve sporazuma bi med drugim pomenila kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja do tožeče stranke, dolžnosti lojalnega sodelovanja, določenega v členu 4(3) PEU, načela izvajanja v dobri veri prostovoljnih dogovorov med strankami in načela dobrega upravljanja ter dolžnosti zagotavljanja pomoči iz člena 24 Kadrovskih predpisov.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na zlorabo pooblastil: tožena stranka naj nikoli ne bi imela namena lojalno izvršiti sporazuma, sklenjenega med strankama in naj bi ga podpisala samo zato, da bi dosegla umik tožbe v zadevi F-33/15.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/35


Tožba, vložena 3. maja 2017 – Arbuzov/Svet

(Zadeva T-258/17)

(2017/C 213/47)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Tožeča stranka: Sergej Arbuzov (Kijev, Ukrajina) (zastopnik: M. Mleziva, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Sklep Sveta (SZVP) 2017/381 z dne 3. marca 2017 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini naj se v delu, v katerem se nanaša na Sergeja Arbuzova, razglasi za ničen;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov, ki so nastali Sergeju Arbuzovu.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev pravice do dobrega upravljanja

Tožeča stranka svojo tožbo med drugim opera na to, da Svet Evropske unije pri sprejetju Sklepa (SZVP) 2017/381 z dne 3. marca 2017 ni ravnal s potrebno skrbnostjo, saj pred sprejetjem izpodbijanega sklepa ni obravnaval trditev tožeče stranke in dokazov, ki jih je predložila v podporo zadevi, temveč je ravnal predvsem na podlagi kratkega povzetka ukrajinskega urada generalnega javnega tožilca, ne da bi zahteval dodatne informacije o napredovanju preiskave v Ukrajini.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev pravice tožeče stranke do lastnine

Tožeča stranka v zvezi s tem navaja, da so omejitve, sprejete proti njemu, nesorazmerne in nepotrebne ter kršijo jamstva mednarodnopravnega varstva njegove pravice do lastnine.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/35


Tožba, vložena 8. maja 2017 – Ogrodnik/EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

(Zadeva T-276/17)

(2017/C 213/48)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Poljska) (zastopnika: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Aviario Tropical, SA (Loures, Portugalska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije z besednim elementom „Tropical“ – znamka EU št. 3435 773

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora pri EUIPO z dne 14. februarja 2017 v zadevi R 2125/2016-1

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

zavrne pritožbo, ki jo je zoper odločbo oddelka za izbris pri toženi stranki z dne 15. julija 2013 v zadevi 6029 C, vložila družba Aviário Tropical, SA;

EUIPO ter družbi Aviário Tropical, SA, če bi bila intervenientka v tem postopku, naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/36


Tožba, vložena 10. maja 2017 – Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN)

(Zadeva T-278/17)

(2017/C 213/49)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Bank of New York Mellon Corp. (New York, New York, Združene države Amerike) (zastopnika: A. Klett in K. Schlüter, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Nixen Partners (Pariz, Francija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka EU, NEXEN‘ – Zahteva za registracijo št. 13 374 152

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. februarja 2017 v zadevi R 1570/2016-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo z dne 23. februarja 2017 v zadevi R 1570/2016-2 in zavrne ugovor;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka in postopka pred odborom za pritožbe ter oddelkom za ugovore, vključno z vsemi stroški, ki jih je v the postopkih imela tožeča stranka.

Navajani tožbeni razlog

kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/37


Tožba, vložena 11. maja 2017 – Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)

(Zadeva T-279/17)

(2017/C 213/50)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Hermann Bock GmbH (Verl, Nemčija) (zastopnika: S. Maaßen in V. Schoene, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: Znamka Unije, ki vsebuje besedni element „Push and Ready“ – Prijava št. 14 758 205

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. januarja 2017 v zadevi R 1279/2016-5

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo, ki je bila vročena 1. marca 2017, s katero je odbor za pritožbe potrdil, da besedne znamke št. 014758205 ni mogoče registrirati, zadevo pa vrne Uradu v ponovno presojo.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/37


Tožba, vložena 9. maja 2017 – GE.CO.P./Komisija

(Zadeva T-280/17)

(2017/C 213/51)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Rim, Italija) (zastopnik: G. Naticchioni, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj, ko se prepriča, da je Evropska Komisija – urad za infrastrukturo in logistiko v Luksemburgu – nezakonito sprejela sklep z dne 7. marca 2017, ki je v zvezi s tožečo stranko GE.CO.P. S.p.A. določal izključitev za 2 leti iz evropskih postopkov javnih razpisov in objavo ukrepa, ta sklep in vse akte, ki so bili sprejeti ali predlagani na njegovi podlagi, razglasi za nične, tudi tiste za katere družba GE.CO.P. ne ve. Drugi stranki naloži stroške v zvezi s tem postopkom.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Na podlagi tega izpodbijanega ukrepa je Komisija dne 5. avgusta 2015 razveljavila pogodbo o izvedbi javnega naročila št. 09bis/2012/OIL – sklop 1, v zvezi s prenovitvenimi deli dveh stavb, imenovanih „Foyer européen“ v Luksemburgu, katerih izvedba je bila dodeljena družbi GE.CO.P.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja kršitev člena 8 Uredbe (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL 2015 L 286, str. 1), ter kršitev člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

V zvezi s tem navaja, da izpodbijani sklep ni bil sprejet na podlagi običajnega kontradiktornega postopka. Tožeča stranka trdi, da ni bila obveščena o uvedbi postopka o izključitvi in torej ni imela možnosti do obrambe v okviru postopka ter uveljavljanja razlogov v svojo korist pred pristojnim organom.

Če bi bila tožeči stranki zagotovljena pravica do obrambe, bi uveljavljala trditve v svojo obrambo, ki bi verjetno lahko vodile do drugačnega vsebinskega mnenja pristojnega organa in drugačnega izida celotnega postopka, ki bi bil ugodnejši za GE.CO.P.


3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/38


Tožba, vložena 8. maja 2017 – Swemac Innovation/EUIPO – Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

(Zadeva T-287/17)

(2017/C 213/52)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Swemac Innovation AB (Linköping, Švedska) (zastopnik: G. Nygren, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Swemac Medical Appliances AB (Linköping, Švedska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „SWEMAC“ – znamka Evropske unije št. 6 326 177

Postopek pred EUIPO: postopek izbrisa

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 24. februarja 2017 v zadevi R 3000/2014-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi in znova vzpostavi polno veljavnost znamke Evropske unije št. 006326177, vključno za proizvode in storitve iz razredov 10 „Kirurški in medicinski aparati in instrumenti“ in 42 „Raziskave in razvojne storitve v zvezi s kirurškimi in medicinskimi aparati in instrumenti“;

drugi stranki naloži plačilo stroškov tožeče stranke pred EUIPO in pred odborom za pritožbe v višini 1 000 EUR; in

EUIPO in drugi stranki naloži plačilo stroškov tožeče stranke pred Splošnim sodiščem.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 8 Uredbe št. 207/2009.


Popravki

3.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/39


Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-197/17

( „Uradni list Evropske unije“ C 151 z dne 15. maja 2017 )

(2017/C 213/53)

Obvestilo za UL v zadevi T-197/17, Abel in drugi/Komisija je treba brati, kot sledi:

Tožba, vložena 28. marca 2017 – Abel in drugi/Komisija

(Zadeva T-197/17)

(2017/C 151/59)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Marc Abel (Montreuil, Francija) in 1 428 drugih tožnikov (zastopnik: J. Assous, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

ugotovi nepravilnost ravnanja Evropske komisije;

ugotovi, da je tožečim strankam nastala škoda zaradi sprejetja Uredbe Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6);

Evropski komisiji naloži plačilo 1 000 EUR za povrnitev nepremoženjske škode, ki je tožečim strankam nastala zaradi sprejetja takšne Uredbe, in simboličnega zneska 1 EUR za povrnitev premoženjske škode;

izda odredbo, s katero Evropsko komisijo zaveže, da „dokončni faktor skladnosti“, ki je bil uveden z Uredbo (EU) 2016/646, omeji na 1 in opusti „začasni faktor skladnosti“, ki ima določeno vrednost je 2,1;

Evropski komisiji naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo naslednje tožbene razloge.

1.

Tožena stranka je pri sprejetju zadevne Uredbe v okviru izvajanja svoje pristojnosti, ki sta ji jo v skladu s Sklepom Sveta z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil z Uredbo (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, str. 1) podelila Evropski parlament in Svet, storila napake. Konkretno gre za:

kršitev primarne in sekundarne zakonodaje Unije na področju okolja;

kršitev subsidiarnih norm prava Skupnosti, kot so splošna načela nenazadovanja, previdnosti, preventivnega delovanja, ukrepanja pri viru in „onesnaževalec plača“;

zlorabo postopkovnih pravil, ker Komisija za spremembo bistvenega elementa Uredbe (ES) št. 715/2007 ni smela uporabiti regulativnega postopka s pregledom;

bistvene kršitve postopka, ker zadevna Uredba ni bila deležna demokratičnih jamstev, ki jih nudi redni zakonodajni postopek soodločanja Evropskega parlamenta in Sveta.

2.

Obstoj resnične in gotove škode ter neposredne vzročne zveze med ravnanjem Komisije in zatrjevano škodo.