ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 6

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 60
9. januar 2017


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2017/C 6/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

Splošno sodišče

2017/C 6/02

Imenovanje sodnega tajnika

2


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2017/C 6/03

Zadeva C-448/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemčija) – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg (Predhodno odločanje — Nova živila in nove živilske sestavine — Uredba (ES) št. 258/97 — Člen 1(2)(c) — Pojem živila in živilske sestavine z novo primarno molekularno strukturo)

3

2017/C 6/04

Zadeva C-465/14: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl (Predhodno odločanje — Člena 18 in 45 PDEU — Socialna varnost delavcev migrantov — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Člen 3 in člen 94 — Uredba (ES) št. 859/2003 — Člen 2(1) in (2) — Starostno zavarovanje in zavarovanje za primer smrti — Nekdanji pomorščaki, državljani tretje države, ki je postala članica Evropske unije leta 1995 — Izključitev pravice do dajatev za starost)

4

2017/C 6/05

Zadeva C-506/14: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy/Työ- ja elinkeinoministeriö (Predhodno odločanje — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji — Direktiva 2003/87/ES — Člen 10a — Metodologija za brezplačno dodelitev pravic — Izračun enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja — Sklep 2013/448/EU — Člen 4 — Priloga II — Veljavnost — Uporaba enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja za naprave iz sektorjev, ki so izpostavljeni visokemu tveganju premestitve emisij CO2 — Določitev referenčne vrednosti za vročo litino — Sklep 2011/278/EU — Člen 10(9) — Priloga I — Veljavnost)

5

2017/C 6/06

Zadeva C-537/14 P: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 27. oktobra 2016 – Debonair Trading Internacional Lda/Groupe Léa Nature SA, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (Pritožba — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 8(1)(b) in 8(5) — Figurativna znamka z besednimi elementi SO’BiO ētic — Ugovor imetnika besednih in figurativnih znamk Unije in nacionalnih znamk, ki vsebujejo besedni element SO…? — Zavrnitev registracije)

6

2017/C 6/07

Zadeva C-554/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sofiyski gradski sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper Atanasa Ognyanova (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Okvirni sklep 2008/909/PNZ — Člen 17 — Pravo, ki ureja izvrševanje kazenske sankcije — Razlaga nacionalnega pravila države izvršiteljice, ki določa da se kazen odvzema prostosti zniža zaradi dela, ki ga je obsojena oseba opravila med odvzemom prostosti v državi izdajateljici — Pravni učinki okvirnih sklepov — Obveznost skladne razlage)

6

2017/C 6/08

Zadeva C-590/14 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 26. oktobra 2016 – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Alouminion tis Ellados VEAE, nekdanja Alouminion AE, Evropska komisija (Pritožba — Državne pomoči — Proizvodnja aluminija — Ugodnejša cena električne energije, dodeljena s pogodbo — Sklep, s katerim je ugotovljeno, da je pomoč združljiva z notranjim trgom — Odpoved pogodbe — Sodno zadržanje učinkov odpovedi — Sklep, s katerim je pomoč razglašena za nezakonito — Člen 108(3) PDEU — Pojma obstoječa pomoč in nova pomoč — Razlikovanje)

7

2017/C 6/09

Zadeva C-611/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Retten i Glostrup – Danska) – kazenski postopek zoper Canal Digital Danmark A/S (Predhodno odločanje — Nepoštene poslovne prakse — Direktiva 2005/29/ES — Člena 6 in 7 — Oglaševanje v zvezi z naročnino na satelitsko televizijo — Cena naročnine, ki poleg mesečne cene naročnine vključuje polletno ceno za kartico, ki je potrebna za dekodiranje oddaj — Cena polletnega pavšala, ki je izpuščena ali prikazana manj izrazito kot cena mesečnega pavšala — Zavajajoče dejanje — Zavajajoča opustitev — Prenos določbe direktive le v pripravljalno gradivo za nacionalni zakon za prenos in ne v besedilo tega zakona)

8

2017/C 6/10

Zadeva C-613/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court – Irska) – James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited (Predhodno odločanje — Člen 267 PDEU — Pristojnost Sodišča — Pojem določba prava Unije — Direktiva 89/106/EGS — Približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode — Standard, ki ga je odobril Evropski odbor za standardizacijo (CEN) na podlagi mandata Evropske komisije — Objava standarda v Uradnem listu Evropske unije — Usklajeni standard EN 13242:2002 — Nacionalni standard, s katerim se prenaša usklajeni standard EN 13242:2002 — Pogodbeni spor med subjekti zasebnega prava — Metoda za ugotavljanje (ne)skladnosti proizvoda z nacionalnim standardom, s katerim se prenaša usklajeni standard — Čas ugotavljanja (ne)skladnosti proizvoda s tem standardom — Direktiva 98/34/ES — Postopek za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov — Področje uporabe)

9

2017/C 6/11

Zadeva C-41/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court – Irska) – Gerard Dowling in drugi/Minister for Finance („Uredba št. 407/2010/EU — Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo — Izvedbeni sklep 2011/77/EU — Finančna pomoč Evropske unije Irski — Dokapitalizacija nacionalnih bank — Pravo družb — Druga direktiva 77/91/EGS — Členi 8, 25 in 29 — Dokapitalizacija banke na podlagi sodne odredbe — Povečanje kapitala brez sklepa skupščine delničarjev in ne da bi bile izdane delnice prednostno ponujene obstoječim delničarjem — Izdaja novih delnic za znesek, ki je nižji od njihove nominalne vrednosti)

10

2017/C 6/12

Zadeva C-42/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresný súd Dunajská Streda – Slovaška) – Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová (Predhodno odločanje — Direktiva 2008/48/ES — Varstvo potrošnikov — Potrošniški kredit — Člen 1, člen 3(m), člen 10(1) in (2), člen 22(1) in člen 23 — Razlaga izrazov na papirju in drug trajen nosilec podatkov — Pogodba, ki se sklicuje na drug dokument — Zahteva po, pisni obliki‘ v smislu nacionalnega prava — Navedba zahtevanih informacij s sklicevanjem na objektivne parametre — Elementi, ki jih je treba navesti v kreditni pogodbi z določenim trajanjem — Posledice nenavedbe obveznih informacij — Sorazmernost)

11

2017/C 6/13

Zadeva C-43/15 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2016 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), LG Electronics Inc. (Pritožba — Znamka Evropske unije — Zahteva za registracijo figurativne znamke z besednima elementoma compressor technology — Ugovor imetnika besednih znamk KOMPRESSOR PLUS in KOMPRESSOR — Delna zavrnitev registracije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 60 — Uredba (ES) št. 216/96 — Člen 8(3) — Dodatna pritožba — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 8(1)(b) — Šibek razlikovalni učinek prejšnjih nacionalnih znamk — Verjetnost zmede)

12

2017/C 6/14

Zadeva C-114/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Pau – Francija) – kazenski postopek zoper Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) in druge (Predhodno odločanje — Prosti pretok blaga — Člena 34 in 36 PDEU — Količinske omejitve — Vzporedni uvoz zdravil za uporabo v veterinarski medicini — Direktiva 2001/82/ES — Člen 65 — Nacionalna ureditev s predhodnim dovoljenjem — Izključitev rejcev iz poenostavljenega postopka za pridobitev dovoljenja za promet — Obveznost imeti dovoljenje za trgovanje na debelo — Obveznost imeti poslovno enoto na ozemlju države članice uvoza — Obveznosti farmakovigilance)

12

2017/C 6/15

Zadeva C-149/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Liège – Belgija) – Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL („Predhodno odločanje — Direktiva 1999/44/ES — Prodaja potrošniškega blaga in povezane garancije — Področje uporabe — Pojem prodajalec — Posrednik — Izjemne okoliščine)

13

2017/C 6/16

Zadeva C-195/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – SCI Senior Home, v prisilni poravnavi/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Postopki v primeru insolventnosti — Uredba (ES) št. 1346/2000 — Člen 5 — Pojem stvarne pravice tretjih oseb — Javnopravno breme na nepremičninah, s katerim se zagotavlja plačilo davka na nepremičnine)

14

2017/C 6/17

Zadeva C-211/15 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. oktobra 2016 – Orange, prej France Télécom/Komisija (Pritožba — Konkurenca — Državne pomoči — Pomoč, ki jo je Francoska republika dodelila podjetju France Télécom — Reforma načina financiranja pokojnin javnih uslužbencev, zaposlenih pri podjetju France Télécom — Znižanje protidajatve, ki jo mora podjetje France Télécom plačati državi — Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za pogojno združljivo z notranjim trgom — Pojem pomoč — Pojem gospodarska prednost — Selektivnost — Vpliv na konkurenco — Izkrivljanje dejstev — Pomanjkljiva obrazložitev — Nadomestitev obrazložitve)

14

2017/C 6/18

Zadeva C-212/15: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Mureș – Romunija) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Postopki zaradi insolventnosti — Uredba (ES) št. 1346/2000 — Člen 4 — Posledice, določene s predpisi države članice, za terjatve, ki niso bile predmet postopka zaradi insolventnosti — Izguba pravice — Davčna narava terjatve — Nevplivanje — Člen 15 — Pojem pravde v teku — Postopki izvršbe — Izključitev)

15

2017/C 6/19

Zadeva C-220/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. oktobra 2016 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija (Neizpolnitev obveznosti države — Prosti pretok blaga — Direktiva 2007/23/ES — Dajanje pirotehničnih izdelkov v promet — Člen 6 — Prosti pretok pirotehničnih izdelkov, ki so skladni z zahtevami iz navedene direktive — Nacionalna ureditev, ki dajanje pirotehničnih izdelkov v promet pogojuje z dodatnimi zahtevami — Obveznost predhodne priglasitve pri nacionalnem organu, pooblaščenem za pregledovanje in spreminjanje navodil za uporabo pirotehničnih izdelkov)

16

2017/C 6/20

Zadeva C-243/15: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovaška) – Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín (Predhodno odločanje — Okolje — Direktiva 92/43/EGS — Ohranjanje naravnih habitatov — Člen 6(3) — Aarhuška konvencija — Udeležba javnosti v postopkih odločanja in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah — Člena 6 in 9 — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 47 — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Projekt ograditve — Zaščiteno območje Strážovské vrchy — Upravni postopek za izdajo dovoljenja — Organizacija za varstvo okolja — Vloga za priznanje statusa stranke v postopku — Zavrnitev — Sodni postopek)

16

2017/C 6/21

Zadeva C-269/15: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Cassatie – Belgija) – Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad (Predhodno odločanje — Socialna varnost — Uredba (EGS) št. 1408/71 — Člen 4 — Stvarno področje uporabe — Odtegljaji od zakonskih starostnih pokojnin in vseh drugih dodatnih ugodnosti — Člen 13 — Določitev zakonodaje, ki se uporabi — Stalno prebivališče v drugi državi članici)

17

2017/C 6/22

Zadeva C-276/15: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, v lasti Winfrieda Ertelta (Predhodno odločanje — Zdravila za uporabo v humani medicini — Direktiva 2001/83/ES — Področje uporabe — Člen 2(1) — Zdravila, ki so izdelana industrijsko ali z uporabo metode, ki vključuje industrijski postopek — Člen 3, točka 2 — Galenska zdravila)

18

2017/C 6/23

Zadeva C-290/15: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Belgija) – Patrice D'Oultremont in drugi/Région wallonne (Predhodno odločanje — Presoja vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje — Direktiva 2001/42/ES — Člen 2(a) in člen 3(2)(a) — Pojem načrti in programi — Pogoji, ki se nanašajo na postavitev vetrnih elektrarn in ki so določeni z regulativno uredbo — Določbe, ki se med drugim nanašajo na varnostne, nadzorne, sanacijske in jamstvene ukrepe ter na standarde glede ravni hrupa, opredeljene glede na namembnost območij)

19

2017/C 6/24

Zadeva C-292/15: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vergabekammer Südbayern – Nemčija) – Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Predhodno odločanje — Javna naročila — Javne storitve avtobusnega potniškega prevoza — Uredba (ES) št. 1370/2007 — Člen 4(7) — Sklepanje pogodb s podizvajalci — Zahteva, da izvajalec sam opravi prevladujoči del javnih storitev potniškega prevoza — Obseg — Člen 5(1) — Postopek oddaje naročila — Oddaja naročila v skladu z Direktivo 2004/18/ES)

20

2017/C 6/25

Zadeva C-428/15: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court – Irska) – Child and Family Agency/J. D. (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo — Uredba (ES) št. 2201/2003 — Člen 15 — Prenos zadeve na sodišče druge države članice — Področje uporabe — Pogoji uporabe — Primernejše sodišče — Korist otroka)

21

2017/C 6/26

Zadeva C-468/15 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 26. oktobra 2016 – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Svet Evropske unije, Evropska komisija, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH (Pritožba — Damping — Izvedbeni uredbi (EU) št. 1138/2011 in (EU) št. 1241/2012 — Uvoz nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije — Uredba (ES) št. 1225/2009 — Člen 2(10)(i) — Prilagoditev — Funkcije, ki so podobne funkcijam zastopnika, ki dela na podlagi provizij — Člen 2(10), prvi pododstavek — Simetrija med normalno vrednostjo in izvozno ceno — Načelo dobrega upravljanja)

22

2017/C 6/27

Zadeva C-482/15 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 26. oktobra 2016 – Westermann Lernspielverlage GmbH, nekdanja Westermann Lernspielverlag GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (Pritožba — Prijava znamke Evropske unije — Figurativna znamka, ki vsebuje besedna elementa bambino in lük — Postopek z ugovorom — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedni element bambino — Delna zavrnitev registracije — Razveljavitev prejšnje znamke, na kateri je temeljil ugovor — Dopis tožeče stranke, s katerim je Splošno sodišče obvestila o tej razveljavitvi — Zavrnitev Splošnega sodišča, da dopis vloži v spis zadeve — Neobrazložitev)

22

2017/C 6/28

Zadeva C-439/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Spetsializiran nakazatelen sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper Emila Mileva (Predhodno odločanje — Nujni postopek predhodnega odločanja — Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Direktiva (EU) 2016/343 — Člena 3 in 6 — Časovna veljavnost — Sodni nadzor nad priporom obtoženca — Nacionalna zakonodaja, ki v fazi sojenja prepoveduje preverjanje obstoja utemeljenega suma, da je obtoženec storil kaznivo dejanje — Neskladnost s členom 5(1)(c) in členom 4 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin — Polje proste presoje, ki ga nacionalna sodna praksa pušča nacionalnim sodiščem pri odločanju, ali bodo uporabljala to konvencijo ali ne)

23

2017/C 6/29

Zadeva C-317/16 P: Pritožba, ki jo je Ukrajina vložila 2. junija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 11. marca 2015 v zadevi T-346/14, Yanukovych/Svet

23

2017/C 6/30

Zadeva C-318/16 P: Pritožba, ki jo je Ukrajina vložila 2. junija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 11. marca 2015 v zadevi T-347/14, Yanukovych/Svet

24

2017/C 6/31

Zadeva C-319/16 P: Pritožba, ki jo je Ukrajina vložila 2. junija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 11. marca 2015 v zadevi T-348/14, Yanukovych/Svet

24

2017/C 6/32

Zadeva C-488/16 P: Pritožba, ki jo je Bundesverbandes Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. vložila 13. septembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 5. julija 2016 v zadevi T-167/15, Bundesverband Souvenir- Geschenke –Ehrenpreise e.V./Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

24

2017/C 6/33

Zadeva C-519/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalska) 5. oktobra 2016 – Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Zadeva C-531/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 18. oktobra 2016 – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras/Specializuotas transportas UAB

27

2017/C 6/35

Zadeva C-532/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 18. oktobra 2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Zadeva C-540/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 25. oktobra 2016 – UAB Spika, AB Senoji Baltija, UAB Stekutis, UAB Prekybos namai Aistra/Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Zadeva C-541/16: Tožba, vložena 25. oktobra 2016 – Evropska komisija/Kraljevina Danska

30

2017/C 6/38

Zadeva C-543/16: Tožba, vložena 27. oktobra 2016 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

31

 

Splošno sodišče

2017/C 6/39

Zadeva T-579/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 – Birkenstock Sales/EUIPO (upodobitev vzorca medsebojno prepletenih valovitih črt) (Znamka Evropske unije — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Figurativna znamka, ki prikazuje vzorec medsebojno prepletenih valovitih črt — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni učinek — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Reliefni vzorec — Uporaba reliefnega vzorca na embalaži proizvoda)

33

2017/C 6/40

Zadeva T-67/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2016 – Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN — Prejšnje figurativne znamke Evropske unije BEVERLY HILLS POLO CLUB — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Predložitev dodatnih dokazov — Diskrecijska pravica, podeljena s členom 76(2) Uredbe št. 207/2009 — Delna vrnitev zadeve pred oddelek za ugovore — Člen 64(1) in (2) Uredbe št. 207/2009)

33

2017/C 6/41

Zadeva T-184/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 – Trivisio Prototyping/Komisija (Finančna pomoč — Šesti okvirni program na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti — Pogodbe v zvezi s projekti ULTRA, CINeSPACE in IMPROVE — Delna sprememba opredelitve tožbe — Sklep, ki je izvršilni naslov — Člen 299 PDEU — Arbitražna klavzula — Upravičeni stroški — Vračilo izplačanih zneskov)

34

2017/C 6/42

Zadeva T-290/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 – Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije SMARTER TRAVEL — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Enako obravnavanje)

35

2017/C 6/43

Zadeva T-315/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2016 – Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) (Znamka Evropske unije — Prijava besedne znamke Evropske unije ELECTRIC HIGHWAY — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisnost — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

35

2017/C 6/44

Zadeva T-579/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2016 – For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije fortune — Prejšnja nemška besedna znamka FORTUNE-HOTELS — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

36

2017/C 6/45

Zadeva T-157/16 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2016 – Fedtke/EESO (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Povsem potrditveni akt — Nova in bistvena dejstva — Dokazno breme)

36

2017/C 6/46

Zadeva T-746/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 – Biofa/Komisija (Ničnostna tožba — Fitofarmacevtska sredstva — Izvedbena uredba (EU) 2015/2069 — Odobritev osnovne snovi natrijev hidrogenkarbonat — Neobstoj neposrednega nanašanja — Nedopustnost)

37

2017/C 6/47

Zadeva T-12/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2016 – Slovenija/Komisija (EKJS in EKSRP — Odhodki, izključeni iz financiranja Evropske unije — Odhodki Republike Slovenije — Sprejetje Izvedbenega sklepa (EU) 2016/1059 — Ustavitev postopka)

38

2017/C 6/48

Zadeva T-281/16 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 11. novembra 2016 – Solelec in drugi/Parlament (Začasna odredba — Javna naročila gradenj — Postopek javnega razpisa — Električna dela (močni tokovi) v okviru projekta razširitve in obnove stavbe Parlamenta Konrad Adenauer v Luxembourgu — Zavrnitev ponudbe ponudnika in oddaja naročila drugemu ponudniku — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

38

2017/C 6/49

Zadeva T-738/16: Tožba, vložena 25. oktobra 2016 – La Quadrature du Net in drugi/Komisija

39

2017/C 6/50

Zadeva T-745/16: Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – BPCE/ECB

40

2017/C 6/51

Zadeva T-749/16: Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – Stemcor London and Samac Steel Supplies/Komisija

41

2017/C 6/52

Zadeva T-750/16: Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – FV/Svet

42

2017/C 6/53

Zadeva T-751/16: Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – Confédération Nationale du Crédit Mutuel/ECB

42

2017/C 6/54

Zadeva T-756/16: Tožba, vložena 2. novembra 2016 – Euro Castor Green/EUIPO – Netlon France (Zastirna ograja)

43

2017/C 6/55

Zadeva T-757/16: Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – Société générale/ECB

44

2017/C 6/56

Zadeva T-758/16: Tožba, vložena 31. oktobra 2016 – Crédit Agricole/ECB

45

2017/C 6/57

Zadeva T-760/16: Tožba, vložena 4. novembra 2016 – Basil/EUIPO – Artex (košare za kolesa)

46

2017/C 6/58

Zadeva T-763/16: Tožba, vložena 31. oktobra 2016 – PY/EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Zadeva T-765/16: Tožba, vložena 5. novembra 2016 – Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Zadeva T-766/16: Tožba, vložena 7. novembra 2016 – Hércules Club de Fútbol/Komisija

48

2017/C 6/61

Zadeva T-768/16: Tožba, vložena 31. oktobra 2016 – BNP Paribas/ECB

49

2017/C 6/62

Zadeva T-770/16: Tožba, vložena 2. novembra 2016 – Korwin Mikke/Parlament

50

2017/C 6/63

Zadeva T-774/16: Tožba, vložena 7. novembra 2016 – Consejo Regulador del Cava/EUIPO – Cave de Tain L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Zadeva T-780/16: Tožba, vložena 8. novembra 2016 – Mediaexpert/EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Zadeva T-784/16: Tožba, vložena 1. novembra 2016 – Pilla/Komisija in EACEA

52

2017/C 6/66

Zadeva T-785/16: Tožba, vložena 9. novembra 2016 – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

Zadeva T-795/16: Tožba, vložena 9. novembra 2016 – Krasnyiy oktyabr/EUIPO – Kondyterska korporatsiia Roshen (CRABS)

54

2017/C 6/68

Zadeva T-796/16: Tožba, vložena 11. novembra 2016 – CEDC International/EUIPO – Underberg (Upodobitev zeleno-rjave travne bilke v steklenici)

54

2017/C 6/69

Zadeva T-798/16: Tožba, vložena 14. november 2016 – Hanso Holding/EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

Zadeva T-720/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2016 – Komisija/CINAR

56

2017/C 6/71

Zadeva T-732/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2016 – ICA Laboratories in drugi/Komisija

56


 

Popravki

2017/C 6/72

Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-698/16 ( UL C 441, 28.11.2016 )

57


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2017/C 006/01)

Zadnja objava

UL C 475, 19.12.2016

Prejšnje objave

UL C 462, 12.12.2016

UL C 454, 5.12.2016

UL C 441, 28.11.2016

UL C 428, 21.11.2016

UL C 419, 14.11.2016

UL C 410, 7.11.2016

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Splošno sodišče

9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/2


Imenovanje sodnega tajnika

(2017/C 006/02)

Mandat Emmanuela Coulona, sodnega tajnika Splošnega sodišča Evropske unije, bo potekel 5. oktobra 2017.

Splošno sodišče je 16. novembra 2016 odločilo, da se Emmanuelu Coulonu v skladu s členom 32(4) Poslovnika mandat podaljša od 6. oktobra 2017 do 5. oktobra 2023.


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/3


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemčija) – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

(Zadeva C-448/14) (1)

((Predhodno odločanje - Nova živila in nove živilske sestavine - Uredba (ES) št. 258/97 - Člen 1(2)(c) - Pojem „živila in živilske sestavine z novo primarno molekularno strukturo“))

(2017/C 006/03)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Davitas GmbH

Tožena stranka: Stadt Aschaffenburg

ob udeležbi: Landesanwaltschaft Bayern

Izrek

Člen 1(2)(c) Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009, je treba razlagati tako, da se pojem „nova primarna molekularna struktura“ nanaša na živila ali živilske sestavine, ki se na ozemlju Evropske unije pred 15. majem 1997 niso uporabljala za prehrano ljudi.


(1)  UL C 448, 15.12.2014.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/4


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl

(Zadeva C-465/14) (1)

((Predhodno odločanje - Člena 18 in 45 PDEU - Socialna varnost delavcev migrantov - Uredba (EGS) št. 1408/71 - Člen 3 in člen 94 - Uredba (ES) št. 859/2003 - Člen 2(1) in (2) - Starostno zavarovanje in zavarovanje za primer smrti - Nekdanji pomorščaki, državljani tretje države, ki je postala članica Evropske unije leta 1995 - Izključitev pravice do dajatev za starost))

(2017/C 006/04)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Centrale Raad van Beroep

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: F. Wieland, H. Rothwangl

Izrek

1.

Člen 94(1) in (2) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 647/2005 z dne 13. aprila 2005, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje ureditvi države članice, v kateri za določitev pravic do dajatev za starost ni upoštevana zavarovalna doba, ki naj bi jo tuji delavec domnevno dopolnil v okviru njegove zakonodaje, če je država, katere državljan je ta delavec, pristopila k Evropski uniji po dopolnitvi te dobe.

2.

Člena 18 in 45 PDEU je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta zakonodaji države članice, kot je ta v postopku v glavni stvari, na podlagi katere je pomorščak, ki je bil v nekem obdobju član posadke plovila, ki ima domače pristanišče na ozemlju te države članice, in ki je prebival na krovu tega plovila, izključen iz ugodnosti zavarovanja za starost za to obdobje, ker med navedenim obdobjem ni bil državljan države članice.

3.

Člen 2(1) in (2) Uredbe Sveta (ES) št. 859/2003 z dne 14. maja 2003 o razširitvi določb Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe (EGS) št. 574/72 na državljane tretjih držav, za katere navedene določbe ne veljajo le na podlagi njihovega državljanstva je treba razlagati tako, da ne nasprotuje ureditvi države članice, v skladu s katero ta država članica za določitev pravic do pokojnine delavca, ki med to dobo ni bil državljan države članice, ampak ki takrat, ko je vložena zahteva za izplačilo starostne pokojnine, spada na področje uporabe člena 1 te uredbe, ne upošteva dobe zaposlitve, ki jo je ta delavec dopolnil po zakonodaji navedene države članice.


(1)  UL C 448, 15.12.2014.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/5


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy/Työ- ja elinkeinoministeriö

(Zadeva C-506/14) (1)

((Predhodno odločanje - Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji - Direktiva 2003/87/ES - Člen 10a - Metodologija za brezplačno dodelitev pravic - Izračun enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja - Sklep 2013/448/EU - Člen 4 - Priloga II - Veljavnost - Uporaba enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja za naprave iz sektorjev, ki so izpostavljeni visokemu tveganju premestitve emisij CO2 - Določitev referenčne vrednosti za vročo litino - Sklep 2011/278/EU - Člen 10(9) - Priloga I - Veljavnost))

(2017/C 006/05)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

Druga udeležena stranka: Työ- ja elinkeinoministeriö

Izrek

1.

Preučitev tretjega in četrtega vprašanja ni razkrila ničesar, kar bi lahko vplivalo na veljavnost člena 15(3) Sklepa Komisije 2011/278/EU z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

2.

Preučitev šestega in sedmega vprašanja ni razkrila ničesar, kar bi lahko vplivalo na veljavnost Priloge I k Sklepu 2011/278.

3.

Preučitev petega vprašanja ni razkrila ničesar, kar bi lahko vplivalo na veljavnost člena 10(9), prvi pododstavek, Sklepa 2011/278.

4.

Člen 4 Sklepa Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 v zvezi z nacionalnimi izvedbenimi ukrepi za prehodno brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov v skladu s členom 11(3) Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Priloga II k temu sklepu sta neveljavna.

5.

Učinki razglasitve neveljavnosti člena 4 Sklepa 2013/448 in Priloge II k temu sklepu se časovno omejijo tako, prvič, da ta razglasitev neveljavnosti učinkuje šele po izteku desetih mesecev od datuma razglasitve sodbe z dne 28. aprila 2016, Borealis Polyolefine in drugi (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 in od C-391/14 do C-393/14, EU:C:2016:311), da bo lahko Evropska komisija sprejela potrebne ukrepe, in drugič, da ukrepov, sprejetih do izteka tega obdobja na podlagi določb, ki so bile razglašene za neveljavne, ni mogoče izpodbijati.


(1)  UL C 34, 2.2.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/6


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 27. oktobra 2016 – Debonair Trading Internacional Lda/Groupe Léa Nature SA, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-537/14 P) (1)

((Pritožba - Znamka Evropske unije - Uredba (ES) št. 207/2009 - Člen 8(1)(b) in 8(5) - Figurativna znamka z besednimi elementi „SO’BiO ētic“ - Ugovor imetnika besednih in figurativnih znamk Unije in nacionalnih znamk, ki vsebujejo besedni element „SO…?“ - Zavrnitev registracije))

(2017/C 006/06)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Debonair Trading Internacional Lda (zastopnika: D. Selden, odvetnik, T. Alkin, Barrister)

Drugi stranki v postopku: Groupe Léa Nature SA (zastopnik: S. Arnaud, odvetnik), Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: D. Gája in P. Geroulakos, agenta)

Izrek

1.

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 23, septembra 2014, Groupe Léa Nature/UUNT – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (T-341/13, neobjavljena, EU:T:2014:802), se razveljavi.

2.

Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 118, 13.4.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/6


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sofiyski gradski sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper Atanasa Ognyanova

(Zadeva C-554/14) (1)

((Predhodno odločanje - Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah - Okvirni sklep 2008/909/PNZ - Člen 17 - Pravo, ki ureja izvrševanje kazenske sankcije - Razlaga nacionalnega pravila države izvršiteljice, ki določa da se kazen odvzema prostosti zniža zaradi dela, ki ga je obsojena oseba opravila med odvzemom prostosti v državi izdajateljici - Pravni učinki okvirnih sklepov - Obveznost skladne razlage))

(2017/C 006/07)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski gradski sad

Stranka v postopku v glavni stvari

Atanas Ognyanov

ob udeležbi: Sofiyska gradska prokuratura

Izrek

1.

Člen 17(1) in (2) Okvirnega sklepa Sveta 2008/909/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009, je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu pravilu, ki se razlaga tako, da državo izvršiteljico pooblašča, da obsojencu zaradi dela, ki ga je opravljal med prestajanjem zaporne kazni v državi izdajateljici, zniža kazen, čeprav pristojni organi zadnjenavedene države na podlagi njenega prava niso dodelili takega znižanja kazni.

2.

Pravo Unije je treba razlagati tako, da mora nacionalno sodišče upoštevati vsa pravna pravila nacionalnega prava in jih v največji možni meri razlagati v skladu z Okvirnim sklepom 2008/909, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2009/299, da bi doseglo želeni namen tega sklepa, s tem da po potrebi na podlagi lastne pristojnosti ne uporabi razlage, ki jo je podalo nacionalno sodišče, ki sodi na najvišji stopnji, če ta razlaga ni v skladu s pravom Unije.


(1)  UL C 73, 2.3.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/7


Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 26. oktobra 2016 – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Alouminion tis Ellados VEAE, nekdanja Alouminion AE, Evropska komisija

(Zadeva C-590/14 P) (1)

((Pritožba - Državne pomoči - Proizvodnja aluminija - Ugodnejša cena električne energije, dodeljena s pogodbo - Sklep, s katerim je ugotovljeno, da je pomoč združljiva z notranjim trgom - Odpoved pogodbe - Sodno zadržanje učinkov odpovedi - Sklep, s katerim je pomoč razglašena za nezakonito - Člen 108(3) PDEU - Pojma obstoječa pomoč in nova pomoč - Razlikovanje))

(2017/C 006/08)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Pritožnica: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (zastopniki: E. Bourtzalas, E. Salaka, C. Synodinos, C. Tagaras in A. Oikonomou, odvetniki)

Drugi stranki v postopku: Alouminion tis Ellados VEAE, nekdanja Alouminion AE (zastopniki: G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos in N. Keramidas, odvetniki), Evropska komisija (zastopnika: É. Gippini Fournier in A. Bouchagiar, agenta)

Izrek

1.

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 8. oktobra 2014, Alouminion/Komisija (T-542/11, EU:T:2014:859), se razveljavi.

2.

Zadeva T-542/11 se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 65, 23.2.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/8


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Retten i Glostrup – Danska) – kazenski postopek zoper Canal Digital Danmark A/S

(Zadeva C-611/14) (1)

((Predhodno odločanje - Nepoštene poslovne prakse - Direktiva 2005/29/ES - Člena 6 in 7 - Oglaševanje v zvezi z naročnino na satelitsko televizijo - Cena naročnine, ki poleg mesečne cene naročnine vključuje polletno ceno za kartico, ki je potrebna za dekodiranje oddaj - Cena polletnega pavšala, ki je izpuščena ali prikazana manj izrazito kot cena mesečnega pavšala - Zavajajoče dejanje - Zavajajoča opustitev - Prenos določbe direktive le v pripravljalno gradivo za nacionalni zakon za prenos in ne v besedilo tega zakona))

(2017/C 006/09)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Retten i Glostrup

Stranka v postopku v glavni stvari

Canal Digital Danmark A/S

Izrek

1.

Člen 7(1) in (3) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) je treba razlagati tako, da se pri presoji, ali je treba poslovno prakso šteti za zavajajočo opustitev, upošteva kontekst, v katerega spada ta praksa, zlasti omejitve uporabljenega sredstva komunikacije navedene poslovne prakse, prostorske in časovne omejitve, ki so značilne za to sredstvo komunikacije, in katere koli ukrepe, ki jih trgovec sprejme, da postanejo informacije dostopne potrošnikom prek drugih sredstev, čeprav ta zahteva ne bi izrecno izhajala iz besedila zadevne nacionalne ureditve.

2.

Člen 6(1) Direktive 2005/29 je treba razlagati tako, da se za zavajajočo opredeli poslovna praksa, s katero se cena izdelka razdeli na več elementov in poudari enega od teh elementov, če se s to prakso lahko na eni strani povprečnemu potrošniku daje napačen vtis, da se mu ponuja ugodna cena, in se ga na drugi privede do sprejetja odločitve o poslu, ki je drugače ne bi sprejel, kar mora preveriti predložitveno sodišče ob upoštevanju vseh upoštevnih okoliščin iz postopka v glavni stvari. Vendar pri presoji, ali je poslovna praksa z vidika člena 6(1) te direktive zavajajoča, ni mogoče upoštevati časovnih omejitev, ki lahko veljajo za nekatera sredstva komunikacije, kot so televizijski oglaševalni vložki.

3.

Člen 7 Direktive 2005/29 je treba razlagati tako, da je treba, kadar se je trgovec odločil določiti ceno naročnine tako, da mora potrošnik hkrati plačati mesečni in polletni pavšal, tako prakso šteti za zavajajočo opustitev, kadar je cena mesečnega pavšala pri trženju posebej poudarjena, medtem ko je cena polletnega pavšala popolnoma izpuščena ali predstavljena manj izrazito, če taka opustitev povzroči, da potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je drugače ne bi sprejel, kar mora preučiti predložitveno sodišče ob upoštevanju omejitev uporabljenega sredstva komunikacije, narave in značilnosti izdelka ter drugih ukrepov, ki jih je trgovec dejansko sprejel, da postanejo bistvene informacije o izdelku dostopne potrošnikom.

4.

Člen 7(4) Direktive 2005/29 je treba razlagati tako, da zajema izčrpen seznam bistvenih informacij, ki morajo biti navedene v vabilu k nakupu. Nacionalno sodišče mora presoditi, ali je zadevni trgovec izpolnil svojo obveznost informiranja, ob upoštevanju narave in značilnosti izdelka ter sredstva komunikacije, ki je bilo uporabljeno za vabilo k nakupu, in dodatnih informacij, ki jih je morda zagotovil navedeni trgovec. To, da trgovec v vabilu k nakupu zagotovi vse informacije, naštete v členu 7(4) te direktive, ne izključuje možnosti, da se to vabilo opredeli kot zavajajoča poslovna praksa v smislu členov 6(1) ali 7(2) navedene direktive.


(1)  UL C 73, 2.3.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/9


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court – Irska) – James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited

(Zadeva C-613/14) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 267 PDEU - Pristojnost Sodišča - Pojem „določba prava Unije“ - Direktiva 89/106/EGS - Približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode - Standard, ki ga je odobril Evropski odbor za standardizacijo (CEN) na podlagi mandata Evropske komisije - Objava standarda v Uradnem listu Evropske unije - Usklajeni standard EN 13242:2002 - Nacionalni standard, s katerim se prenaša usklajeni standard EN 13242:2002 - Pogodbeni spor med subjekti zasebnega prava - Metoda za ugotavljanje (ne)skladnosti proizvoda z nacionalnim standardom, s katerim se prenaša usklajeni standard - Čas ugotavljanja (ne)skladnosti proizvoda s tem standardom - Direktiva 98/34/ES - Postopek za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov - Področje uporabe))

(2017/C 006/10)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: James Elliott Construction Limited

Tožena stranka in vlagateljica pritožbe: Irish Asphalt Limited

Izrek

1.

Člen 267, prvi odstavek, PDEU je treba razlagati tako, da je Sodišče Evropske unije v postopku predhodnega odločanja pristojno za razlago usklajenega standarda v smislu člena 4(1) Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode (89/106/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 93/68/EGS z dne 22. julija 1993, katerega sklic je Evropska komisija objavila v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

2.

Usklajeni standard EN 13242:2002, naslovljen „Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest“, je treba razlagati tako, da nacionalnega sodišča, ki mu je bil predložen spor v zvezi z izpolnjevanjem pogodbe zasebnega prava, ki eni stranki nalaga, da dobavi gradbeni proizvod, ki je v skladu z nacionalnim standardom, s katerim se prenaša ta usklajeni standard, ne zavezuje niti glede načina ugotavljanja skladnosti takega gradbenega proizvoda s pogodbenimi specifikacijami niti glede trenutka, v katerem je treba ugotoviti njegovo skladnost.

3.

Člen 4(2) Direktive 89/106, kakor je bila spremenjena z Direktivo 93/68, v povezavi z dvanajsto uvodno izjavo te direktive je treba razlagati tako, da domneva o primernosti za uporabo nekega gradbenega proizvoda, ki je bil izdelan v skladu z ustaljenim standardom, ne zavezuje nacionalnega sodišča, ko to ugotavlja primernost takega proizvoda za prodajo ali za uporabo, če nacionalna zakonodaja, ki na splošno ureja prodajo blaga, kakršno je blago v postopku v glavni stvari, zahteva, da ima gradbeni proizvod take lastnosti.

4.

Člen 1, točka 11, Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006, je treba razlagati tako, da nacionalne določbe, kakršne so te iz postopka v glavni stvari, ki določajo, da se – če se stranki nista dogovorili drugače – domneva obstoj nekaterih pogodbenih določil glede primernosti za prodajo ali za uporabo ali glede kakovosti prodanih proizvodov, niso „tehnični predpisi“ v smislu te določbe, za katere velja obveznost predhodnega obvestila iz člena 8(1), prvi pododstavek, Direktive 98/34, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/96.


(1)  UL C 96, 23.3.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/10


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court – Irska) – Gerard Dowling in drugi/Minister for Finance

(Zadeva C-41/15) (1)

((„Uredba št. 407/2010/EU - Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo - Izvedbeni sklep 2011/77/EU - Finančna pomoč Evropske unije Irski - Dokapitalizacija nacionalnih bank - Pravo družb - Druga direktiva 77/91/EGS - Členi 8, 25 in 29 - Dokapitalizacija banke na podlagi sodne odredbe - Povečanje kapitala brez sklepa skupščine delničarjev in ne da bi bile izdane delnice prednostno ponujene obstoječim delničarjem - Izdaja novih delnic za znesek, ki je nižji od njihove nominalne vrednosti))

(2017/C 006/11)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court (Irska)

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited

Nasprotna stranka: Minister for Finance

ob udeležbi: Permanent TSB Group Holdings plc, nekdanja Irish Life and Permanent Group Holdings plc, Permanent TSB plc, nekdanja Irish Life and Permanent plc

Izrek

Člen 8(1) ter člena 25 in 29 Druge direktive Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu [s členom 54, drugi odstavek, PDEU] glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo ukrepu, kot je odredba v postopku v glavni stvari, ki je sprejet v položaju, v katerem obstajajo resne motnje v gospodarstvu in finančnem sistemu države članice, ki ogrožajo finančno stabilnost Unije, in ki povzroči povečanje kapitala delniške družbe – brez soglasja skupščine delničarjev te družbe – z izdajo novih delnic za znesek, ki je nižji od njihove nominalne vrednosti, pri čemer obstoječi delničarji nimajo pravice do prednostnega vpisa.


(1)  UL C 138, 27.4.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/11


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresný súd Dunajská Streda – Slovaška) – Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová

(Zadeva C-42/15) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 2008/48/ES - Varstvo potrošnikov - Potrošniški kredit - Člen 1, člen 3(m), člen 10(1) in (2), člen 22(1) in člen 23 - Razlaga izrazov „na papirju“ in „drug trajen nosilec podatkov“ - Pogodba, ki se sklicuje na drug dokument - Zahteva po, pisni obliki‘ v smislu nacionalnega prava - Navedba zahtevanih informacij s sklicevanjem na objektivne parametre - Elementi, ki jih je treba navesti v kreditni pogodbi z določenim trajanjem - Posledice nenavedbe obveznih informacij - Sorazmernost))

(2017/C 006/12)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Okresný súd Dunajská Streda

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Home Credit Slovakia a.s.

Tožena stranka: Klára Bíróová

Izrek

1.

Člen 10(1) in (2) Direktive 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS v povezavi s členom 3(m) te direktive je treba razlagati tako, da:

ni potrebno, da je kreditna pogodba nujno pripravljena kot en dokument, vendar morajo biti vsi elementi iz člena 10(2) navedene direktive pripravljeni na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov;

ne nasprotuje temu, da država članica v nacionalnih predpisih določi, prvič, da morata kreditno pogodbo, ki spada na področje uporabe Direktive 2008/48 in ki je pripravljena na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, stranki podpisati in, drugič, da se ta zahteva po podpisu uporablja za vse elemente te pogodbe, na katere se nanaša člen 10(2) te direktive.

2.

Člen 10(2)(h) Direktive 2008/48 je treba razlagati tako, da ni potrebno, da je v kreditni pogodbi navedeno, kdaj zapade vsako plačilo, ki ga mora opraviti potrošnik, s sklicevanjem na natančen datum, če pogoji v tej pogodbi potrošniku omogočajo, da brez težav in z gotovostjo razbere datume teh plačil.

3.

Člen 10(2)(h) in (i) Direktive 2008/48 je treba razlagati tako, da ni potrebno, da je v kreditni pogodbi z določenim trajanjem, v skladu s katero se glavnica kredita povrne v zaporednih obrokih, v obliki preglednice odplačil pojasnjeno, kolikšen del vsakega plačila bo namenjen vračilu te glavnice. Te določbe v povezavi s členom 22(1) navedene direktive nasprotujejo temu, da država članica določi takšno obveznost v nacionalnih predpisih.

4.

Člen 23 Direktive 2008/48 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da država članica v nacionalnih predpisih določi, da se za kreditno pogodbo v primeru, da v njej niso navedeni vsi elementi, ki se zahtevajo s členom 10(2) te direktive, šteje, da je sklenjena brez obresti in stroškov, če gre za element, katerega odsotnost lahko ovira možnost potrošnika, da oceni obseg svojih obveznosti.


(1)  UL C 155, 11.5.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/12


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2016 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), LG Electronics Inc.

(Zadeva C-43/15 P) (1)

((Pritožba - Znamka Evropske unije - Zahteva za registracijo figurativne znamke z besednima elementoma „compressor technology“ - Ugovor imetnika besednih znamk KOMPRESSOR PLUS in KOMPRESSOR - Delna zavrnitev registracije - Uredba (ES) št. 207/2009 - Člen 60 - Uredba (ES) št. 216/96 - Člen 8(3) - „Dodatna“ pritožba - Uredba (ES) št. 40/94 - Člen 8(1)(b) - Šibek razlikovalni učinek prejšnjih nacionalnih znamk - Verjetnost zmede))

(2017/C 006/13)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (zastopnika: S. Biagosch in R. Kunz-Hallstein, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (zastopnik: M. Fischer, agent), LG Electronics Inc.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 146, 4.5.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/12


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Pau – Francija) – kazenski postopek zoper Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) in druge

(Zadeva C-114/15) (1)

((Predhodno odločanje - Prosti pretok blaga - Člena 34 in 36 PDEU - Količinske omejitve - Vzporedni uvoz zdravil za uporabo v veterinarski medicini - Direktiva 2001/82/ES - Člen 65 - Nacionalna ureditev s predhodnim dovoljenjem - Izključitev rejcev iz poenostavljenega postopka za pridobitev dovoljenja za promet - Obveznost imeti dovoljenje za trgovanje na debelo - Obveznost imeti poslovno enoto na ozemlju države članice uvoza - Obveznosti farmakovigilance))

(2017/C 006/14)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Pau

Stranke v kazenskem postopku v glavni stvari

Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace), Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL, Soulard Max EARL, Francisco Xavier Erneta Azanza, Amestoya GAEC, La Vinardière GAEC reconnu, Lagunarte GAEC, André Jacques Iribarren, Ramuntcho Iribarren, Phyteron 2000 SAS, Cataloune SCL

ob udeležbi: Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, nekdanji Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires, Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral, Direction des douanes et des droits indirects

Izrek

1.

Člena 34 in 36 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni zakonodaji, ki možnost vzporednega uvoza zdravil za uporabo v veterinarski medicini omejuje izključno na distributerje na debelo, ki imajo dovoljenje na podlagi člena 65 Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009, in ki torej možnosti takega uvoza ne daje rejcem, ki želijo zdravila za uporabo v veterinarski medicini uvoziti za potrebe svojih vzrejnih obratov.

2.

Člena 34 in 36 PDEU je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni zakonodaji, ki rejcem, ki vzporedno uvažajo zdravila za uporabo v veterinarski medicini za potrebe svojih vzrejnih obratov, nalaga, da morajo imeti poslovno enoto na ozemlju namembne države članice in da morajo izpolnjevati vse obveznosti farmakovigilance iz členov od 72 do 79 Direktive 2001/82, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 596/2009.


(1)  UL C 171, 26.5.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/13


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Liège – Belgija) – Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL

(Zadeva C-149/15) (1)

((„Predhodno odločanje - Direktiva 1999/44/ES - Prodaja potrošniškega blaga in povezane garancije - Področje uporabe - Pojem „prodajalec“ - Posrednik - Izjemne okoliščine))

(2017/C 006/15)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d'appel de Liège

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Sabrina Wathelet

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Garage Bietheres & Fils SPRL

Izrek

Pojem „prodajalec“ v smislu člena 1(2)(c) Direktive 1999/44 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij je treba razlagati tako, da vključuje tudi poklicnega prodajalca, ki deluje kot posrednik na račun fizične osebe in ki ni ustrezno obvestil potrošnika/kupca o tem, da je lastnik prodajanega blaga fizična oseba, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče ob upoštevanju vseh okoliščin obravnavane zadeve. Navedena razlaga ni odvisna od tega, ali je posrednik za svoje posredovanje plačan.


(1)  UL C 213, 29.6.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/14


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – SCI Senior Home, v prisilni poravnavi/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG

(Zadeva C-195/15) (1)

((Predhodno odločanje - Območje svobode, varnosti in pravice - Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Postopki v primeru insolventnosti - Uredba (ES) št. 1346/2000 - Člen 5 - Pojem „stvarne pravice tretjih oseb“ - Javnopravno breme na nepremičninah, s katerim se zagotavlja plačilo davka na nepremičnine))

(2017/C 006/16)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: SCI Senior Home, v prisilni poravnavi

Druga udeleženca: Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG

Izrek

Člen 5 Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti je treba razlagati tako, da se zavarovanje, ustanovljeno na podlagi določbe nacionalnega prava, kakršno je to v postopku v glavni stvari, na podlagi katerega je nepremičnina dolžnika za plačilo davka na nepremičnine po samem zakonu obremenjena z javnopravnim bremenom, njen lastnik pa mora na podlagi izvršilnega naslova, s katerim se ugotovi obstoj davčne terjatve, dopustiti prisilno izvršbo na tej nepremičnini, šteje za „stvarno pravico“ v smislu tega člena.


(1)  UL C 254, 3.8.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/14


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. oktobra 2016 – Orange, prej France Télécom/Komisija

(Zadeva C-211/15 P) (1)

((Pritožba - Konkurenca - Državne pomoči - Pomoč, ki jo je Francoska republika dodelila podjetju France Télécom - Reforma načina financiranja pokojnin javnih uslužbencev, zaposlenih pri podjetju France Télécom - Znižanje protidajatve, ki jo mora podjetje France Télécom plačati državi - Sklep, s katerim je bila pomoč razglašena za pogojno združljivo z notranjim trgom - Pojem „pomoč“ - Pojem „gospodarska prednost“ - Selektivnost - Vpliv na konkurenco - Izkrivljanje dejstev - Pomanjkljiva obrazložitev - Nadomestitev obrazložitve))

(2017/C 006/17)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Orange, prej France Télécom (zastopnika: S. Hautbourg in S. Cochard-Quesson, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: B. Stromsky in L. Flynn, agenta)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Podjetju Orange se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 245, 27.7.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/15


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Mureș – Romunija) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

(Zadeva C-212/15) (1)

((Predhodno odločanje - Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Postopki zaradi insolventnosti - Uredba (ES) št. 1346/2000 - Člen 4 - Posledice, določene s predpisi države članice, za terjatve, ki niso bile predmet postopka zaradi insolventnosti - Izguba pravice - Davčna narava terjatve - Nevplivanje - Člen 15 - Pojem „pravde v teku“ - Postopki izvršbe - Izključitev))

(2017/C 006/18)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Mureș

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: ENEFI Energiahatékonysági Nyrt

Nasprotna stranka: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

Izrek

1.

Člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o postopkih v primeru insolventnosti je treba razlagati tako, da na njegovo področje uporabe spadajo določbe notranjega prava države članice, na katere ozemlju je bil uveden postopek zaradi insolventnosti, ki glede upnika, ki ni sodeloval v tem postopku, določajo izgubo pravice do uveljavljanja njegove terjatve ali prekinitev izvršbe take terjatve v drugi državi članici.

2.

Davčna narava terjatve, ki je predmet izvršbe v državi članici, ki ni država, na katere ozemlju je bil uveden postopek zaradi insolventnosti, v položaju, kot je zadevni v postopku v glavni stvari, ne vpliva na odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje.


(1)  UL C 262, 10.8.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/16


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. oktobra 2016 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-220/15) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Prosti pretok blaga - Direktiva 2007/23/ES - Dajanje pirotehničnih izdelkov v promet - Člen 6 - Prosti pretok pirotehničnih izdelkov, ki so skladni z zahtevami iz navedene direktive - Nacionalna ureditev, ki dajanje pirotehničnih izdelkov v promet pogojuje z dodatnimi zahtevami - Obveznost predhodne priglasitve pri nacionalnem organu, pooblaščenem za pregledovanje in spreminjanje navodil za uporabo pirotehničnih izdelkov))

(2017/C 006/19)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: D. Kukovec in C. Becker, agenta, skupaj z B. Wägenbaur, odvetnik)

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija (zastopniki: T. Henze, J. Möller in K. Petersen, agenti)

Izrek

1.

Zvezna republika Nemčija s tem, da je – strožje, kot to zahteva Direktiva 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet, in kljub predhodnemu postopku ugotavljanja skladnosti pirotehničnih izdelkov – določila, prvič, da se za pirotehnične izdelke, preden so dani v promet, uporabi postopek iz člena 6(4) Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (prva uredba za izvajanje zakona o eksplozivih), kakor je bila spremenjena z zakonom z dne 25. julija 2013, in drugič, da je Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung (zvezni urad za raziskave in testiranje materialov, Nemčija) v skladu s to določbo pristojen za pregledovanje in po potrebi spreminjanje navodil za uporabo navedenih izdelkov, ni izpolnila obveznosti iz člena 6(1) te direktive.

2.

Zvezni republiki Nemčiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 228, 13.7.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/16


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovaška) – Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín

(Zadeva C-243/15) (1)

((Predhodno odločanje - Okolje - Direktiva 92/43/EGS - Ohranjanje naravnih habitatov - Člen 6(3) - Aarhuška konvencija - Udeležba javnosti v postopkih odločanja in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Člena 6 in 9 - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Člen 47 - Pravica do učinkovitega sodnega varstva - Projekt ograditve - Zaščiteno območje Strážovské vrchy - Upravni postopek za izdajo dovoljenja - Organizacija za varstvo okolja - Vloga za priznanje statusa stranke v postopku - Zavrnitev - Sodni postopek))

(2017/C 006/20)

Jezik postopka: slovaščina

Predložitveno sodišče

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Lesoochranárske zoskupenie VLK

Nasprotna stranka: Obvodný úrad Trenčín

ob udeležbi: Biely potok a.s.

Izrek

Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v povezavi s členom 9(2) in (4) Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, ki je bila podpisana v Aarhusu 25. junija 1998 in v imenu Evropske skupnosti odobrena s Sklepom Sveta 2005/370/ES z dne 17. februarja 2005, v delu, v katerem določa pravico do učinkovitega sodnega varstva, v pogojih, ki zagotavljajo širok dostop do pravnega varstva, pravice, ki jih ima organizacija za varstvo okolja, ki izpolnjuje zahteve iz člena 2(5) te konvencije, na podlagi prava Unije, v tej zadevi člena 6(3) Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006, v povezavi s členom 6(1)(b) navedene konvencije je treba razlagati tako, da v položaju, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, nasprotuje razlagi pravil nacionalnega procesnega prava, v skladu s katero pritožbe zoper odločbo, s katero je bil taki organizaciji zavrnjen status stranke v upravnem postopku v zvezi z izdajo dovoljenja za projekt, ki ga je treba opraviti na območju, zaščitenem na podlagi Direktive 92/43, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/105, ni treba nujno obravnavati med tem postopkom, ki pa se lahko dokončno konča pred izdajo pravnomočne sodne odločbe o statusu stranke, in se avtomatično zavrne, takoj ko je za ta projekt izdano dovoljenje, zaradi česar je ta organizacija tako zavezana vložiti drugo vrsto pravnega sredstva za priznanje tega statusa in sprožiti sodni nadzor glede tega, ali so pristojni nacionalni organi spoštovali svoje obveznosti, ki izhajajo iz člena 6(3) navedene direktive.


(1)  UL C 279, 24.8.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/17


Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Cassatie – Belgija) – Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad

(Zadeva C-269/15) (1)

((Predhodno odločanje - Socialna varnost - Uredba (EGS) št. 1408/71 - Člen 4 - Stvarno področje uporabe - Odtegljaji od zakonskih starostnih pokojnin in vseh drugih dodatnih ugodnosti - Člen 13 - Določitev zakonodaje, ki se uporabi - Stalno prebivališče v drugi državi članici))

(2017/C 006/21)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van Cassatie

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj kasacijske pritožbe: Rijksdienst voor Pensioenen

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Willem Hoogstad

ob udeležbi: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Izrek

Člen 13(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, v različici po spremembi in posodobitvi z Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996 in kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1606/98 z dne 29. junija 1998, nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki določa, da se od dajatev, ki izvirajo iz dodatnih pokojninskih sistemov, odtegnejo prispevki, ki imajo neposredno in dovolj upoštevno zvezo z zakoni, ki urejajo področja socialne varnosti, našteta v členu 4 Uredbe št. 1408/71, kakor je bila spremenjena, čeprav prejemnik teh dodatnih pokojnin nima stalnega prebivališča v tej državi članici in se zanj v skladu s členom 13(2)(f) iste uredbe, kakor je bila spremenjena, uporablja zakonodaja s področja socialne varnosti države članice, v kateri ima stalno prebivališče.


(1)  UL C 311, 21.9.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/18


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, v lasti Winfrieda Ertelta

(Zadeva C-276/15) (1)

((Predhodno odločanje - Zdravila za uporabo v humani medicini - Direktiva 2001/83/ES - Področje uporabe - Člen 2(1) - Zdravila, ki so izdelana industrijsko ali z uporabo metode, ki vključuje industrijski postopek - Člen 3, točka 2 - Galenska zdravila))

(2017/C 006/22)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Hecht-Pharma GmbH

Tožena stranka: Hohenzollern Apotheke, v lasti Winfrieda Ertelta,

Izrek

Člen 2(1) Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2011/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011, je treba razlagati tako, da se zdravilo za uporabo v humani medicini, kakršno je to iz postopka v glavni stvari, za katero na podlagi nacionalnih predpisov ni potrebno dovoljenje za promet, ker ga zdravniki ali zobozdravniki dokazano pogosto predpisujejo, se v bistvenih proizvodnih etapah izdeluje v lekarnah v količinah do sto pakiranj dnevno v okviru običajne lekarniške dejavnosti in je namenjeno izdaji v okviru obstoječega dovoljenja za upravljanje lekarne, ne šteje za zdravilo, izdelano industrijsko ali z uporabo metode, ki vključuje industrijski postopek, v smislu te določbe, posledično pa ne spada na področje uporabe te direktive, s pridržkom dejanskih ugotovitev, za katere je pristojno predložitveno sodišče.

Če pa bi predložitveno sodišče na podlagi teh ugotovitev sklepalo, da je zadevno zdravilo iz postopka v glavni stvari izdelano industrijsko ali z uporabo metode, ki vključuje industrijski postopek, je treba prav tako odgovoriti, da je treba člen 3, točka 2, Direktive 2001/83, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2011/62, razlagati tako, da ne nasprotuje določbam, kakršne so določbe člena 21(2), točka 1, zakona o prometu z zdravili, v povezavi s členom 6(1) uredbe o opravljanju lekarniške dejavnosti, če te določbe farmacevtom v bistvu nalagajo, da pri izdelavi galenskih zdravil spoštujejo farmakopejo. Vendar mora predložitveno sodišče preveriti, ali je bilo v dejanskem stanju zadeve, ki jo obravnava, zadevno zdravilo iz postopka v glavni stvari pripravljeno v skladu z recepturami v farmakopeji.


(1)  UL C 294, 7.9.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/19


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Belgija) – Patrice D'Oultremont in drugi/Région wallonne

(Zadeva C-290/15) (1)

((Predhodno odločanje - Presoja vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje - Direktiva 2001/42/ES - Člen 2(a) in člen 3(2)(a) - Pojem „načrti in programi“ - Pogoji, ki se nanašajo na postavitev vetrnih elektrarn in ki so določeni z regulativno uredbo - Določbe, ki se med drugim nanašajo na varnostne, nadzorne, sanacijske in jamstvene ukrepe ter na standarde glede ravni hrupa, opredeljene glede na namembnost območij))

(2017/C 006/23)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Patrice D'Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL

Tožena stranka: Région wallonne

ob udeležbi: Fédération de l’énergie d’origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA)

Izrek

Člen 2(a) in člen 3(2)(a) Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje je treba razlagati tako, da regulativna uredba, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, ki vsebuje različne določbe v zvezi s postavitvijo vetrnih elektrarn, ki jih je treba spoštovati v okviru izdaje upravnih soglasij, ki se nanašajo na postavitev in uporabo takšnih obratov, spada pod pojem „načrti in programi“ v smislu te direktive.


(1)  UL C 279, 24.8.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/20


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vergabekammer Südbayern – Nemčija) – Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

(Zadeva C-292/15) (1)

((Predhodno odločanje - Javna naročila - Javne storitve avtobusnega potniškega prevoza - Uredba (ES) št. 1370/2007 - Člen 4(7) - Sklepanje pogodb s podizvajalci - Zahteva, da izvajalec sam opravi prevladujoči del javnih storitev potniškega prevoza - Obseg - Člen 5(1) - Postopek oddaje naročila - Oddaja naročila v skladu z Direktivo 2004/18/ES))

(2017/C 006/24)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Vergabekammer Südbayern

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljica: Hörmann Reisen GmbH

Nasprotni stranki: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

Izrek

1.

Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 je treba razlagati tako, da pri postopku oddaje naročila javne storitve avtobusnega potniškega prevoza člen 4(7) te uredbe za to naročilo ostane veljaven.

2.

Člen 4(7) Uredbe št. 1370/2007 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da naročnik izvajalcu, ki mu je naloženo upravljanje in izvedba javne storitve avtobusnega potniškega prevoza, kot je storitev v postopku v glavni stvari, določi 70 odstotni delež samostojne izvedbe.


(1)  UL C 294, 7.9.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/21


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court – Irska) – Child and Family Agency/J. D.

(Zadeva C-428/15) (1)

((Predhodno odločanje - Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo - Uredba (ES) št. 2201/2003 - Člen 15 - Prenos zadeve na sodišče druge države članice - Področje uporabe - Pogoji uporabe - Primernejše sodišče - Korist otroka))

(2017/C 006/25)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Child and Family Agency

Nasprotna stranka: J. D.

Ob udeležbi: R. P. D.

Izrek

1.

Člen 15 Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 je treba razlagati tako, da se uporablja v primeru tožbe na področju zaščite otrok, ki jo na podlagi javnega prava vloži pristojni organ države članice in katere predmet je sprejetje ukrepov v zvezi s starševsko odgovornostjo, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, kadar je za razglasitev pristojnosti sodišča druge države članice nujno, da organ te druge države članice v skladu z nacionalnim pravom in ob upoštevanju dejanskih okoliščin, ki so lahko različne, začne postopek, ki je ločen od tistega, ki je bil začet v prvi državi članici.

2.

Člen 15(1) Uredbe št. 2201/2003 je treba razlagati tako, da:

se mora pristojno sodišče države članice – da bi lahko štelo, da je sodišče druge države članice, s katero je otrok posebej povezan, primernejše – prepričati, da lahko prenos zadeve na to sodišče prinese dejansko in konkretno dodano vrednost pri preučitvi te zadeve, med drugim ob upoštevanju postopkovnih pravil, ki se uporabljajo v navedeni drugi državi članici;

se mora pristojno sodišče države članice – da bi lahko štelo, da je tak prenos v otrokovo korist – prepričati, da ni nevarnosti, da bi imel navedeni prenos škodljiv vpliv na otrokov položaj.

3.

Člen 15(1) Uredbe št. 2201/2003 je treba razlagati tako, da pristojno sodišče države članice pri izvajanju te določbe v neki zadevi v zvezi s starševsko odgovornostjo ne sme upoštevati niti vpliva mogočega prenosa te zadeve na sodišče druge države članice na pravico do prostega gibanja zadevnih oseb, in ne zadevnega otroka, niti razloga, iz katerega je mati tega otroka uveljavljala to pravico pred začetkom postopka pred pristojnim sodiščem, razen če bi lahko ti preudarki škodljivo vplivali na položaj navedenega otroka.


(1)  UL C 320, 28.9.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/22


Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 26. oktobra 2016 – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Svet Evropske unije, Evropska komisija, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH

(Zadeva C-468/15 P) (1)

((Pritožba - Damping - Izvedbeni uredbi (EU) št. 1138/2011 in (EU) št. 1241/2012 - Uvoz nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije - Uredba (ES) št. 1225/2009 - Člen 2(10)(i) - Prilagoditev - Funkcije, ki so podobne funkcijam zastopnika, ki dela na podlagi provizij - Člen 2(10), prvi pododstavek - Simetrija med normalno vrednostjo in izvozno ceno - Načelo dobrega upravljanja))

(2017/C 006/26)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (zastopnik: D. Luff, odvetnik)

Druge stranke v postopku: Svet Evropske unije (zastopnika: J.-P. Hix, agent, skupaj z N. Tuominen, odvetnik), Evropska komisija (zastopnika: J.-F. Brakeland in M. França, agenta), Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) poleg svojih stroškov nosi tudi stroške Sveta Evropske unije.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 354, 26.10.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/22


Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 26. oktobra 2016 – Westermann Lernspielverlage GmbH, nekdanja Westermann Lernspielverlag GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-482/15 P) (1)

((Pritožba - Prijava znamke Evropske unije - Figurativna znamka, ki vsebuje besedna elementa „bambino“ in „lük“ - Postopek z ugovorom - Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedni element „bambino“ - Delna zavrnitev registracije - Razveljavitev prejšnje znamke, na kateri je temeljil ugovor - Dopis tožeče stranke, s katerim je Splošno sodišče obvestila o tej razveljavitvi - Zavrnitev Splošnega sodišča, da dopis vloži v spis zadeve - Neobrazložitev))

(2017/C 006/27)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Westermann Lernspielverlage GmbH, nekdanja Westermann Lernspielverlag GmbH (zastopnika: A. Nordemann in M. Maier, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Westermann Lernspielverlage GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 406, 7.12.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/23


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 27. oktobra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Spetsializiran nakazatelen sad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper Emila Mileva

(Zadeva C-439/16) (1)

((Predhodno odločanje - Nujni postopek predhodnega odločanja - Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah - Direktiva (EU) 2016/343 - Člena 3 in 6 - Časovna veljavnost - Sodni nadzor nad priporom obtoženca - Nacionalna zakonodaja, ki v fazi sojenja prepoveduje preverjanje obstoja utemeljenega suma, da je obtoženec storil kaznivo dejanje - Neskladnost s členom 5(1)(c) in členom 4 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin - Polje proste presoje, ki ga nacionalna sodna praksa pušča nacionalnim sodiščem pri odločanju, ali bodo uporabljala to konvencijo ali ne))

(2017/C 006/28)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranka v postopku v glavni stvari

Emil Milev

Izrek

Mnenje z dne 7. aprila 2016, ki ga je Varhoven kasatsionen sad (vrhovno kasacijsko sodišče, Bolgarija) izdalo na začetku obdobja za prenos Direktive (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku in ki nacionalnim sodiščem, ki so pristojna za obravnavo pritožb zoper sklepe o odreditvi pripora, daje možnost, da se odločijo, ali bodo v fazi sojenja v kazenskem postopku pri odločanju o obdržanju obtoženca v priporu preizkusila tudi, ali obstaja utemeljen sum, da je storil očitano kaznivo dejanje, ni tako, da bi lahko po izteku roka za prenos te direktive resno ogrožalo njene cilje.


(1)  UL C 364, 3.10.2016.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/23


Pritožba, ki jo je Ukrajina vložila 2. junija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 11. marca 2015 v zadevi T-346/14, Yanukovych/Svet

(Zadeva C-317/16 P)

(2017/C 006/29)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Ukrajina (zastopnik: M. Kostytska, odvetnik)

Druge stranke v postopku: Viktor Fedorovych Yanukovych, Svet Evropske unije, Evropska komisija, Republika poljska

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 5. oktobra 2016 odločilo, da pritožba ni dopustna.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/24


Pritožba, ki jo je Ukrajina vložila 2. junija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 11. marca 2015 v zadevi T-347/14, Yanukovych/Svet

(Zadeva C-318/16 P)

(2017/C 006/30)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Ukrajina (zastopnik: M. Kostytska, odvetnik)

Druge stranke v postopku: Viktor Viktorovych Yanukovych, Svet Evropske unije, Evropska komisija

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 5. oktobra 2016 odločilo, da pritožba ni dopustna.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/24


Pritožba, ki jo je Ukrajina vložila 2. junija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 11. marca 2015 v zadevi T-348/14, Yanukovych/Svet

(Zadeva C-319/16 P)

(2017/C 006/31)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Ukrajina (zastopnik: M. Kostytska, odvetnik)

Druge stranke v postopku: Oleksandr Viktorovych Yanukovych, Svet Evropske unije, Evropska komisija

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 5. oktobra 2016 odločilo, da pritožba ni dopustna.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/24


Pritožba, ki jo je Bundesverbandes Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. vložila 13. septembra 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 5. julija 2016 v zadevi T-167/15, Bundesverband Souvenir- Geschenke –Ehrenpreise e.V./Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(Zadeva C-488/16 P)

(2017/C 006/32)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. (zastopnik: B. Bittner, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Freistaat Bayern

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 5. julija 2016 v zadevi T-167/15;

za nično razglasi znamko Evropske unije št.o010 144 392 „Neuschwanstein“;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Z izpodbijano sodbo T-167/15 se iz naslednjih razlogov krši člen 7(1)(c), člen 7(1)(b) in člen 52(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 (1):

1.

Splošno sodišče ni upoštevalo, da je poimenovanje „Neuschwanstein“ označba geografskega porekla. V točki 27 sodbe – ki je sama po sebi protislovna – je ugotovilo, da čeprav je grad Neuschwanstein sicer „geografsko določljiv“ pa ni „geografski kraj“, ker naj bi bila glavna funkcija kraja varstvo kulturne dediščine in ne proizvodnja ali trženje spominkov ali storitev. „Glavna funkcija“ geografskega kraja je v zvezi z absolutnim razlogom za zavrnitev glede geografske označbe porekla povsem neupoštevna. Grad Neuschwanstein je nedvomno in nespremenljivo geografsko določljiv, in se v nasprotju z ugotovitvami Splošnega sodišča razlikuje od običajnega muzeja, namenjenega tam razstavljenim predmetom, ki jih je – za razliko od gradu Neuschwanstein – mogoče tudi premestiti.

Upoštevna javnost ne bo analitično prebrala imena kot „nov labodji kamen“, kot je navedeno v izpodbijani sodbi, temveč bo to ime zgolj povezala s svetovno znanim gradom. Z izpodbijano sodbo torej niso upoštevane tudi zahteve, ki jih je Sodišče Evropske unije določilo v sodbi Windsurfing Chiemsee (2), ker upoštevna javnost proizvode z znakom „Neuschwanstein“ poveže z gradom Neuschwanstein kot svetovno znanim turističnim središčem. Ta kraj je torej nedvomno namenjen temu, da se na preference potrošnikov vpliva s povezovanjem proizvoda s krajem, ki lahko spodbudi pozitivne občutke. Zato znak kot geografska označba ne more biti predmet zaščite. V splošnem interesu je, da se imena poznanih znamenitosti, vsaj glede običajnih spominkov, ki se prodajajo in kupujejo z namenom spomina na zadevno znamenitost, pred monopolizacijo zavarujejo z zaščito znamke. Vendar pa Splošno sodišče ni opravilo nobene preučitve proizvodov in storitev, navedenih v prijavi, da bi ugotovilo, če so primerni kot spominki. To pa bi bilo vsekakor nujno, zlasti ob upoštevanju tega, da je bila sporna znamka prijavljena za splošne pojme, kar torej zajema tudi spominke. To, da je v obravnavanem primeru vlagatelj prijave Freistaat Bayern ne vpliva na ta načela, kot je Splošno sodišče poudarilo v sodbi Monaco (3), glede na to da za prijavo za registracijo znamke veljajo ista načela kot za ostale udeležence na trgu.

2.

V nasprotju z zahtevami dosedanje sodne prakse je Splošno sodišče v zvezi z absolutnim razlogom za zavrnitev, ki se nanaša na neobstoj razlikovalnega učinka iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ugotovilo, da bi upoštevna javnost prepoznala, da so bili vsi proizvodi označeni z označbo „Neuschwanstein“ proizvedeni, dani na trg ali dostavljeni pod nadzorom Freistaats Bayern (v tem smislu, točka 43 izpodbijane sodbe). Vendar pa kupci proizvodov, ki se tradicionalno prodajajo v bližini znamenitosti, katerih ime nosijo, v tej označbi ne vidijo ime lastnika znamenitosti, niti ne pričakujejo, da je te proizvode proizvedel ali jih dal na trg lastnik. Označba „Neuschwanstein“ služi izključno kot znak spomina na njihov obisk znamenitosti ter spomina na kraj prodaje. Upoštevni skupini oseb je vseeno, kdo je proizvajalec.

3.

Šteti je treba, da prijavitelj znamke Neuschwanstein ni ravnal v dobri veri v smislu člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, glede na to, da sta upoštevna javnost in dokazano tudi prijavitelj znamke že pred prijavo zadevne znamke Evropske unije vedela, da so se v neposredni bližini gradu Neuschwanstein ponujali različni proizvodi, ki so bili označeni z imenom te znamenitosti.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).

(2)  ECLI:EU:C:1999:230

(3)  ECLI:EU:T:2015:16


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/26


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalska) 5. oktobra 2016 – Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública

(Zadeva C-519/16)

(2017/C 006/33)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Superfoz – Supermercados Lda

Tožena stranka: Fazenda Pública

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je člen 27(10) Uredbe (ES) št. 882/2004 (1) z dne 29. aprila 2004 ali katero koli drugo pravno pravilo ali splošno načelo Evropske unije, ki se po mnenju Sodišča uporablja, mogoče razlagati tako, da z njimi ni združljiva nacionalna določba, ki uvaja dajatev za financiranje uradnega nadzora v zvezi z varnostjo hrane, ki jo plačajo zgolj lastniki maloprodajnih ali mešanih trgovskih podjetij, pri čemer ta dajatev ne ustreza nikakršnemu specifičnemu uradnemu nadzoru, ki je določen zaradi teh davčnih zavezancev oziroma je v njihovo korist?

2.

Ali je odgovor drugačen, če se namesto dajatve uvede finančni prispevek javnemu organu, ki bremeni iste davčne zavezance in katerega namen je kritje stroškov nadzora nad kakovostjo hrane, vendar z enim samim ciljem, in sicer, da se odgovornost za financiranje navedenega nadzora razširi na vse subjekte v verigi preskrbe s hrano?

3.

Ali je oprostitev nekaterih gospodarskih subjektov plačila dajatve za varnost hrane, ki je določena le za nekatera maloprodajna ali mešana trgovska podjetja z živili (zlasti večja maloprodajna trgovska podjetja z živili) in ki je namenjena financiranju stroškov izvajanja uradnega nadzora na področju varnosti hrane, zaščite in zdravja živali ter varnosti in zdravja rastlin, državna pomoč, ki ni združljiva z notranjim trgom, ker izkrivlja oziroma grozi z izkrivljanjem konkurence z dajanjem prednosti nekaterim podjetjem oziroma nekaterim proizvodnjam v smislu člena 107(1) PDEU, oziroma ali ta oprostitev plačila dajatve vsaj ni sestavni del državne pomoči, o kateri je treba Evropsko komisijo obvestiti v skladu s členom 108(3) PDEU?

4.

Ali načela prava Evropske unije, zlasti načela enakosti, prepovedi diskriminacije, konkurence (vključno s prepovedjo obrnjene diskriminacije) in svobode ustanavljanja nasprotujejo nacionalni določbi, ki:

a.

obveznost plačila [TSAM] določa le za večja maloprodajna trgovska podjetja z živili?

b.

določa, da so s področja uporabe [TSAM] izključeni subjekti in mikro podjetja s prodajno površino, manjšo od 2 000 m2, ki niso del skupine oziroma niso del podjetja, ki uporablja enega ali več znakov in ki imajo na nacionalni ravni več kot 6 000 m2 prodajne površine?


(1)  Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 45, str. 200).


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 18. oktobra 2016 – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras/„Specializuotas transportas“ UAB

(Zadeva C-531/16)

(2017/C 006/34)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagatelja kasacijske pritožbe: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, „Specializuotas transportas“ UAB

Druge stranke:„VSA Vilnius“ UAB, „Švarinta“ UAB, „Specialus autotransportas“ UAB, „Ecoservice“ UAB

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba prosto gibanje oseb in prosti pretok storitev iz členov 45 PDEU oziroma 56 PDEU, načeli enakosti ponudnikov in preglednosti iz člena 2 Direktive 2004/18 (1) ter načelo svobodne in poštene konkurence med gospodarskimi subjekti, ki izhaja iz navedenih načel (skupaj ali posamično, vendar ne zgolj omejeno na te določbe), razumeti in razlagati tako, da pomenijo:

če so se povezani ponudniki, katerih gospodarske, upravljavske, finančne ali druge povezave lahko vzbudijo dvom o njihovi neodvisnosti in varstvu zaupnih informacij in/ali jim lahko zagotovijo (morebitni) predpogoj za prednost pred drugimi ponudniki, odločili oddati ločene (neodvisne) ponudbe v istem postopku javnega naročanja, da morajo v vsakem primeru razkriti te medsebojne povezave naročniku, tudi če ta od njih tega posamično ne zahteva, ne glede na to, ali je z nacionalnimi pravnimi pravili o javnem naročanju določeno, da taka dolžnost dejansko obstaja?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje:

(a)

pritrdilen (kar pomeni, da morajo ponudniki v vsakem primeru naročniku razkriti svoje povezave), ali okoliščina, da ta dolžnost v takem primeru ni bila izpolnjena ali ni bila izpolnjena pravilno, zadostuje, da naročnik meni oziroma revizijski organ (sodišče) razsodi, da povezani ponudniki, ki so oddali ločene ponudbe v istem postopku javnega naročanja, v tem postopku sodelujejo, ne da bi si dejansko konkurirali (in si konkurirajo le navidezno)?

(b)

nikalen (kar pomeni, da ponudniki nimajo dodatne dolžnosti – ki ni določena v zakonodaji ali razpisnih pogojih – razkriti svoje povezave), ali mora tveganje, ki ga pomeni sodelovanje povezanih gospodarskih subjektov, in tveganje posledic, ki iz tega izhajajo, nositi naročnik, če ta v razpisni dokumentaciji ni navedel, da imajo ponudniki tako dolžnost razkritja?

3.

Neodvisno od odgovora na prvo vprašanje in ob upoštevanju sodbe Sodišča v zadevi C-538/13, eVigilo, ali je treba pravne določbe iz prvega vprašanja ter člen 1(1), tretji pododstavek, Direktive 89/665 (2) in člen 2(1)(b) te direktive (skupaj ali posamično, vendar ne zgolj omejeno na te določbe) razumeti in razlagati tako, da pomenijo:

(a)

da se mora naročnik – če med postopkom javnega naročanja na kateri koli način izve, da med nekaterimi ponudniki obstajajo znatne zveze (povezave) – neodvisno od svoje presoje tega dejstva in/ali ostalih okoliščin (na primer formalna in vsebinska različnost ponudb, ki so jih oddali ponudniki, javna zaveza ponudnika, da bo pošteno konkuriral drugim ponudnikom, itd.) posamično obrniti na povezane ponudnike in od njih zahtevati, da pojasnijo, ali in kako je njihov osebni položaj združljiv s svobodno in pošteno konkurenco med ponudniki?

(b)

če naročnik ima tako dolžnost, pa ne ravna v skladu z njo, ali obstaja zadostna podlaga, da sodišče razglasi ravnanje naročnika za nezakonito, ker ni zagotovil postopkovne preglednosti in objektivnosti ter ker ni zahteval dokazov od tožeče stranke ali ker ni na lastno pobudo sprejel sklepa o možnem vplivu, ki ga lahko ima ta osebni položaj povezanih oseb na izid razpisnega postopka?

4.

Ali je treba pravne določbe iz tretjega vprašanja in člen 101(1) PDEU (skupaj ali posamično, vendar ne zgolj omejeno na te določbe) ob upoštevanju sodb Sodišča v zadevah C - 538/13, eVigilo, C-74/14, Eturas in drugi ter C-542/14, VM Remonts razumeti in razlagati tako, da pomenijo, da:

(a)

je – če je ponudnik (tožeča stranka) ugotovil, da je bila zavrnjena ponudba z najnižjo ceno, ki jo je oddal eden od dveh povezanih ponudnikov v postopku javnega naročanja (ponudnik A), in da je uspel drugi ponudnik (ponudnik B), in ob upoštevanju drugih okoliščin, povezanih s tema ponudnikoma in njunim sodelovanjem v razpisnem postopku (dejstvo, da imata ponudnika A in B isti upravni odbor; dejstvo, da imata isto matično družbo, ki v razpisnem postopku ni sodelovala; dejstvo, da ponudnika A in B nista razkrila svojih povezav naročniku in nista ločeno ponudila dodatnih pojasnil o teh povezavah, med drugim tudi zato, ker se o njih ni spraševalo; dejstvo, da je ponudnik A v ponudbi podal neskladne informacije o skladnosti predlaganih prevoznih sredstev (smetarskih vozil) z razpisnim pogojem EURO V; dejstvo, da ta ponudnik, ki je oddal ponudbo z najnižjo ceno, ki je bila zavrnjena zaradi ugotovljenih vsebovanih nepravilnosti, prvič, ni izpodbijal naročnikove odločitve in, drugič, je vložil pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje, v kateri je med drugim [izpodbijal] zakonitost zavrnitve svoje ponudbe, itd.), in če v zvezi z vsemi temi okoliščinami naročnik ni ukrepal – ta informacija sama po sebi dovolj za podlago za zahtevek, naslovljen na revizijski organ, naj ta organ ravnanje naročnika šteje za nezakonito, ker slednji ni zagotovil postopkovne preglednosti in objektivnosti ter poleg tega od tožeče stranke ni zahteval predložitve konkretnih dokazov, da ponudnika A in B ravnata nepošteno?

(b)

ponudnika A in B naročniku nista dokazala, da dejansko in pošteno sodelujeta v postopku javnega naročanja, zgolj zato, ker je ponudnik B na lastno pobudo predložil izjavo o dejanskem sodelovanju, ker je ponudnik B upošteval standarde kakovosti upravljanja za sodelovanje v postopkih javnega naročanja in ker poleg tega ponudbi, ki sta ju oddala ta ponudnika, nista bili formalno in vsebinsko enaki?

5.

Ali je mogoče ravnanje medsebojno povezanih gospodarskih subjektov (ki sta oba hčerinski družbi iste družbe), ki ločeno sodelujeta v istem razpisnem postopku, katerega vrednost dosega vrednost za mednarodne konkurenčne razpise, če sedež naročnika, ki je objavil razpisni postopek, ter kraj, kjer je treba opraviti storitve, ni zelo oddaljen od druge države članice (Republike Latvije), načeloma presojati na podlagi določbe člena 101 PDEU in sodne prakse Sodišča, s katero je razlagana ta določba – med drugim ob upoštevanju tega, da je eden od teh gospodarskih subjektov na lastno pobudo podal izjavo, da bo pošteno konkuriral?


(1)  Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132).

(2)  Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 246).


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/28


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 18. oktobra 2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB bankas

(Zadeva C-532/16)

(2017/C 006/35)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Druga stranka: AB SEB bankas

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člene od 184 do 186 Direktive Sveta 2006/112/ES (1) z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost razlagati tako, da pomenijo, da se v okoliščinah, kot so te iz postopka v glavni stvari, mehanizem za popravek odbitka iz Direktive 2006/112 ne uporabi v primerih, ko sploh ni bil mogoč prvotni odbitek davka na dodano vrednost (DDV), ker je bila zadevna transakcija oproščena transakcija, povezana z dobavo zemljišč?

2.

Ali na odgovor na prvo vprašanje vpliva dejstvo, da (1) je bil DDV na nakup parcel sprva odbit zaradi prakse davčne uprave, na podlagi katere se je zadevno dobavo napačno štelo za dobavo zemljišč za gradnjo, ki je predmet DDV, kot je določeno v členu 12(1)(b) Direktive 2006/112, in/ali (2), da je po začetnem odbitku s strani pridobitelja dobavitelj zemljišč temu izstavil dobropis DDV, v katerem je popravil zneske DDV, navedene (izkazane) na prvotnem računu?

3.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba v okoliščinah, kot so te iz postopka v glavni stvari, člena 184 in/ali 185 Direktive 2006/112 razlagati tako, da pomenijo, da je treba v primeru, ko začetni odbitek sploh ne bi smel biti opravljen, ker je bila zadevna transakcija oproščena DDV, šteti, da je obveznost davčnega zavezanca za popravek odbitka nastala takoj ali šele takrat, ko je izvedel, da prvotni odbitek ne bi smel biti opravljen?

4.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba v okoliščinah, kot so te iz postopka v glavni stvari, Direktivo 2006/112 in zlasti njene člene 179, od 184 do 186 in 250, razlagati tako, da pomeni, da je treba popravljene zneske vstopnega DDV, ki ga je mogoče odbiti, odbiti v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost in/ali pravica davčnega zavezanca do popravka prvotnega odbitka?


(1)  UL L 347, str. 1.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/29


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 25. oktobra 2016 – UAB „Spika“, AB „Senoji Baltija“, UAB „Stekutis“, UAB „Prekybos namai Aistra“/Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

(Zadeva C-540/16)

(2017/C 006/36)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnice: UAB „Spika“, AB „Senoji Baltija“, UAB „Stekutis“, UAB „Prekybos namai Aistra“

Nasprotna stranka: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Druge stranke: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, BUAB „Sedija“, UAB „Starkis“, UAB „Baltijos šprotai“, UAB „Ramsun“, AB „Laivitė“, UAB „Baltlanta“, UAB „Strimelė“, V. Malinausko gamybinė-komercinė firma „Stilma“, UAB „Banginis“, UAB „Monistico“, UAB „Rikneda“, UAB „Baltijos jūra“, UAB „Grinvita“, BUAB „Baltijos žuvys“

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 17 in 2(5)(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013 (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES glede na člena 16 in 20 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da država članica pri izvajanju diskrecijske pravice iz člena 16(6) ne sme izbrati metode dodelitve ribolovnih kvot, ki so ji bile dodeljene, s katero se zaradi večjih ribolovnih možnosti ustvarijo neenaki konkurenčni pogoji za gospodarske subjekte, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, tudi če ta metoda temelji na preglednem in objektivnem merilu?


(1)  UL L 354, str. 22.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/30


Tožba, vložena 25. oktobra 2016 – Evropska komisija/Kraljevina Danska

(Zadeva C-541/16)

(2017/C 006/37)

Jezik postopka: danščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Grønfeldt in J. Hottiaux, agenta)

Tožena stranka: Kraljevina Danska

Predlog tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Kraljevina Danska ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 2(6) Uredbe (ES) št. 1072/2009 (1) o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga;

Kraljevini Danski naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija navaja, da člen 8(2) Uredbe (ES) št. 1072/2009 izčrpno ureja, kako lahko cestni prevozniki opravljajo kabotažo v skladu s pogoji iz tega člena. Določa ne predpisuje maksimalnega števila nakladalnih in/ali razkladalnih mest v okviru iste kabotaže. Omejitev na tri kabotaže ne pomeni, da mora kabotaža obsegati določeno število nakladalnih in/ali razkladalnih mest.

V skladu z danskimi predpisi lahko kabotaža obsega bodisi določeno število nakladalnih bodisi določeno število razkladalnih mest, ne pa obeh. Danska pravila cestnim prevoznikom, ki niso rezidenti, preprečuje opravljanje kabotaž, ki bi obsegale nakladalna in razkladalna mesta, kar pomeni omejitev glede tega kako lahko ti cestni prevozniki opravljajo kabotaže na Danskem v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1072/2009.


(1)  Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L 300, str. 72).


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/31


Tožba, vložena 27. oktobra 2016 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-543/16)

(2017/C 006/38)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Hermes, E. Manhaeve, agenta)

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Predlog tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj

ugotovi, da Zvezna republika Nemčija ni izpolnila obveznosti iz člena 5(5) in (7), v povezavi s prilogama II in III Direktive Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991, o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (1) s tem, ko ni sprejela dodatnih ali okrepljenih ukrepov, takoj ko je postalo jasno, da ukrepi akcijskega programa za uresničitev ciljev Direktive niso zadostovali, akcijskega programa pa ni spremenila, da bi ga uskladila z zavezujočimi zahtevami iz prilog II in III;

Zvezni republiki Nemčiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zvezna republika Nemčija naj bi kršila člen 5(5) s tem, ko ni sprejela dodatnih ali okrepljenih ukrepov, čeprav je najkasneje s posredovanjem petega poročila Nemčije v skladu s členom 10 Direktive glede obdobja 2008-2011, 4. julija 2012, postalo jasno, da ukrepi nemškega akcijskega programa za uresničitev ciljev Direktive ne bodo zadostovali.

Poleg tega naj bi Zvezna republika Nemčija kršila člen 5(7) Direktive s tem, ko z nemškim akcijskim programom ni nadaljevala, čeprav bi bilo to nujno glede na položaj, ki je opisan v zgoraj navedenem poročilu z dne 4. julija 2012. Pri tem bi Zvezna republika Nemčija v vsakem primeru morala sprejeti ukrepe, ki bi v celoti in zakonito ustrezali vsebinskim zahtevam iz člena 5(3) in (4), v povezavi s prilogama II in III Direktive.

Pri veljavnih nemških predpisih to ni tako, saj slednji:

glede na temeljno načelo uravnoteženega gnojenja vsebujejo poročilo glede potreb po gnojenju, ki ne ustreza dejanskim prehranskim potrebam posameznih kultur, zahtevam v različnih klimatskih regijah tal, in upoštevanju vpliva gnojenja na varstvo voda, dopuščajo pa presežek hranil do 60 kg dušika na hektar in leto (primerjaj prilogo III, št. 1., točka 3, Direktive);

določajo obdobja ustavitve izjeme „hlevski gnoj brez iztrebkov perutnine“, ne razlikujejo med različnimi klimatskimi regijami tal, vrstami gnojil, postopki gnojenja in drugimi okoljskimi dejavniki, predpisujejo pa samo obdobja ustavitve od dveh mesecev in pol do treh mesecev (primerjaj prilogo III, št. 1., točka 1 in prilogo II, točka A, št. 1, Direktive);

glede na predpisano prostornino posod za shranjevanje gnojila predpisujejo kapacitete za shranjevanje, izhajajo iz prekratkih obdobij ustavitve in se, z izjemo uredb mesta Berlin, Saške in Turingije, nanašajo le na shranjevanje tekočega gnojila (primerjaj prilogo II, točka A, št. 5, Direktive);

dopuščajo, da se na travnike in začasne travnike pod določenimi pogoji vnese največja količina gnojila, ki ustreza 230 kg dušika na hektar in na leto (primerjaj prilogo III, št. 2, pododstavek 1, Direktive);

glede na vnos gnojil na obdelovalne površine na zelo strmih pobočjih določajo izjeme za hlevski gnoj, omejitve za vnos gnojila z veliko vsebnostjo dušika šele od naklona hriba več kot 10 % in v tem primeru prepovedi le znotraj odmika treh metrov do zgornjega roba nasipa voda, pri tem pa večkrat odstopajo od zadevnih znanstvenih študij (primerjaj prilogo II, točka A, št. 2 in prilogo III, št. 1, točka 3, (a), Direktive);

prepovedujejo vnos gnojila le pri snežni odeji več kot pet centimetrov in v primeru „tal, ki so prehodno zamrznjena, tekom dneva pa se na površini ne odtalijo“ (primerjaj prilogo II, točka A, št. 3 in prilogo III, št. 1, točka 3, (a) in (b) Direktive).

Redne informacije nemške vlade v zvezi z načrtovano posodobitvijo uredbe o gnojenju ne ovržejo očitanih kršitev člena 5(5) in (7) Direktive. Kajti ustrezna pravila niso začela veljati ne ob izteku roka 11. septembra 2014, določenega v utemeljenih stališčih, niti po tem.


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 68.


Splošno sodišče

9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/33


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 – Birkenstock Sales/EUIPO (upodobitev vzorca medsebojno prepletenih valovitih črt)

(Zadeva T-579/14) (1)

((Znamka Evropske unije - Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija - Figurativna znamka, ki prikazuje vzorec medsebojno prepletenih valovitih črt - Absolutni razlog za zavrnitev - Razlikovalni učinek - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Reliefni vzorec - Uporaba reliefnega vzorca na embalaži proizvoda))

(2017/C 006/39)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Nemčija) (zastopnika: C. Menebröcker in V. Töbelmann, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: sprva G. Schneider in D. Walicka, nato D. Walicka, agenta)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. maja 2014 (zadeva R 1952/2013-1) v zvezi z mednarodno registracijo – v kateri je imenovana Evropska unija – figurativne znamke z vzorcem medsebojno prepletenih valovitih črt.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 15. maja 2014 (zadeva R 1952/2013-1) se razveljavi v delu, v katerem se nanaša na te proizvode: „proteze, umetne oči in zobne proteze“, „kirurški material za šivanje; kirurški material za šivanje za operativne namene“ in „živalske kože, kože“.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Birkenstock Sales GmbH poleg svojih stroškov nosi polovico stroškov EUIPO. EUIPO nosi polovico svojih stroškov.


(1)  UL C 351, 6.10.2014.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/33


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2016 – Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN)

(Zadeva T-67/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN - Prejšnje figurativne znamke Evropske unije BEVERLY HILLS POLO CLUB - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Predložitev dodatnih dokazov - Diskrecijska pravica, podeljena s členom 76(2) Uredbe št. 207/2009 - Delna vrnitev zadeve pred oddelek za ugovore - Člen 64(1) in (2) Uredbe št. 207/2009))

(2017/C 006/40)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Polo Club (Gassin, Francija) (zastopnik: D. Masson, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopniki: sprva V. Melgar in H. Kunz, nato H. O’Neil, agenti)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Nizozemska) (zastopnika: D. Russo in V. Wellens, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 21. novembra 2014 (zadeva R 1882/2013-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Lifestyle Equities in Polo Club.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Polo Club se naloži plačilo stroškov, ki so nastali v tem postopku.


(1)  UL C 118, 13.4.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/34


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 – Trivisio Prototyping/Komisija

(Zadeva T-184/15) (1)

((Finančna pomoč - Šesti okvirni program na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti - Pogodbe v zvezi s projekti ULTRA, CINeSPACE in IMPROVE - Delna sprememba opredelitve tožbe - Sklep, ki je izvršilni naslov - Člen 299 PDEU - Arbitražna klavzula - Upravičeni stroški - Vračilo izplačanih zneskov))

(2017/C 006/41)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Trivisio Prototyping GmbH (Trier, Nemčija) (zastopnika: sprva A. Bartosch in A. Böhlke, nato A. Böhlke, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: S. Delaude in F. Moro, agenta, skupaj z R. van der Hout in S. Blazek, odvetnikoma)

Predmet

Na eni strani predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2015) 633 final z dne 2. februarja 2015 o izterjavi zneska 385 112,19 EUR skupaj z obrestmi, na drugi strani pa predlog na podlagi člena 272 PDEU za ugotovitev neobstoja terjatve, ki naj bi jo imela Komisija do družbe Trivisio Prototyping.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Trivisio Prototyping GmbH nosi svoje stroške in plača stroške Evropske komisije.


(1)  UL C 262, 10.8.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/35


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 – Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL)

(Zadeva T-290/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava figurativne znamke Evropske unije SMARTER TRAVEL - Absolutni razlogi za zavrnitev - Opisnost - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Enako obravnavanje))

(2017/C 006/42)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Smarter Travel Media LLC (Boston, Massachusetts, Združene države) (zastopnik: P. Olson, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: L. Rampini, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 20. marca 2015 (zadeva R 1986/2014-2) v zvezi z zahtevo za registracijo figurativnega znaka SMARTER TRAVEL kot znamke Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Smarter Travel Media LLC se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 262, 10.8.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/35


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2016 – Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY)

(Zadeva T-315/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Prijava besedne znamke Evropske unije ELECTRIC HIGHWAY - Absolutni razlogi za zavrnitev - Opisnost - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 006/43)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Dale Vince (Stroud, Združeno kraljestvo) (zastopnik: B. Longstaff, barrister)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: S. Bonne, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 3. marca 2015 (zadeva R 1442/2014-5) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka ELECTRIC HIGHWAY kot znamko Evropske unije.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Daleu Vinceu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 406, 7.12.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/36


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2016 – For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(Zadeva T-579/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Evropske unije fortune - Prejšnja nemška besedna znamka FORTUNE-HOTELS - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 006/44)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: For Tune sp. z o.o. (Varšava, Poljska) (zastopnik: K. Popławska, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: L. Rampini, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Hamburg, Nemčija)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. avgusta 2015 (zadeva R 2808/2014-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Gastwerk Hotel Hamburg in For Tune.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi For Tune sp. z o.o. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 398, 30.11.2015.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/36


Sodba Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2016 – Fedtke/EESO

(Zadeva T-157/16 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Povsem potrditveni akt - Nova in bistvena dejstva - Dokazno breme))

(2017/C 006/45)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Ingrid Fedtke (Wezembeek-Oppem, Belgija) (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) (zastopniki: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal in L. Camarena Januzec, agenti, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnikom)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča za uslužbence Evropske unije (drugi senat) z dne 5. februarja 2016, Fedtke/EESO (F-107/15, EU:F:2016:15), s katero se predlaga razveljavitev tega sklepa.

Izrek

1.

Sklep Sodišča za uslužbence Evropske unije (drugi senat) z dne 5. februarja 2016, Fedtke/EESO (F-107/15), se razveljavi.

2.

Zadeva se vrne senatu Splošnega sodišča, ki ni senat, ki je odločal o tej pritožbi.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 191, 30.5.2016.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/37


Sklep Splošnega sodišča z dne 9. novembra 2016 – Biofa/Komisija

(Zadeva T-746/15) (1)

((Ničnostna tožba - Fitofarmacevtska sredstva - Izvedbena uredba (EU) 2015/2069 - Odobritev osnovne snovi natrijev hidrogenkarbonat - Neobstoj neposrednega nanašanja - Nedopustnost))

(2017/C 006/46)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Biofa AG (Münsingen, Nemčija) (zastopnika: sprva C. Stallberg in S. Knoblich, nato C. Stallberg, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: P. Ondrůšek, G. von Rintelen in F. Moro, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2069 z dne 17. novembra 2015 o odobritvi osnovne snovi natrijev hidrogenkarbonat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 (UL 2015, L 301, str. 42).

Izrek

1.

Tožba se zavrže.

2.

Postopek v zvezi s predlogom Kraljevine Danske za intervencijo se ustavi.

3.

Biofa AG se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.

4.

Kraljevina Danska nosi svoje stroške v zvezi s predlogom za intervencijo.


(1)  UL C 59, 15.2.2016.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/38


Sklep Splošnega sodišča z dne 7. oktobra 2016 – Slovenija/Komisija

(Zadeva T-12/16) (1)

((EKJS in EKSRP - Odhodki, izključeni iz financiranja Evropske unije - Odhodki Republike Slovenije - Sprejetje Izvedbenega sklepa (EU) 2016/1059 - Ustavitev postopka))

(2017/C 006/47)

Jezik postopka: slovenščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Slovenija (zastopnik: L. Bembič, agent)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Rous Demiri in D. Triantafyllou, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/2098 z dne 13. novembra 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (UL 2015, L 303, str. 35) v delu, v katerem se nanaša na Republiko Slovenijo.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške Republike Slovenije.


(1)  UL C 98, 14.3.2016.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/38


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 11. novembra 2016 – Solelec in drugi/Parlament

(Zadeva T-281/16 R)

((Začasna odredba - Javna naročila gradenj - Postopek javnega razpisa - Električna dela (močni tokovi) v okviru projekta razširitve in obnove stavbe Parlamenta Konrad Adenauer v Luxembourgu - Zavrnitev ponudbe ponudnika in oddaja naročila drugemu ponudniku - Predlog za odlog izvršitve - Neobstoj nujnosti))

(2017/C 006/48)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Solelec SA (Esch-sur-Alzette, Luksemburg), Mannelli & Associés SA (Bertrange), Paul Wagner et fils SA (Luxembourg), Socom SA (Foetz) (zastopnik: S. Marx, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: M. Mraz in L. Chrétien, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi členov 278 PDEU in 279 PDEU za odlog izvršitve, na eni strani, odločbe Parlamenta z dne 27. maja 2016 o zavrnitvi ponudbe tožečih strank za sklop št. 75 v okviru javnega razpisa z referenco INLO D UPIL T 15 AO6, ki se nanaša na razširitev in obnovo stavbe Konrad Adenauer v Luxembourgu, in na drugi strani, odločbe o oddaji naročila za ta sklop drugemu ponudniku.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Sklep z dne 9. junija 2016 v zadevi T-281/16 R se razveljavi.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/39


Tožba, vložena 25. oktobra 2016 – La Quadrature du Net in drugi/Komisija

(Zadeva T-738/16)

(2017/C 006/49)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: La Quadrature du Net (Pariz, Francija), French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (zastopnik: H. Roy, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

razglasi Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1250 z dne 12. julija 2016 za neskladen s členi 7, 8 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

razglasi ta sklep za ničen.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina) zaradi splošnosti zbiranja, ki ga dovoljuje ureditev Združenih držav. Z izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/1250 z dne 12. julija 2016 na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (v nadaljevanju: izpodbijani sklep) naj bi se storila taka kršitev, ker ni bilo ugotovljeno, da ureditev Združenih držav med drugim ogroža bistveno vsebino temeljne pravice do zasebnosti, zagotovljene s členom 7 Listine.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev Listine, ker naj bi bilo z izpodbijanim sklepom napačno ugotovljeno, da zasebnostni ščit EU-ZDA zagotavlja raven varstva temeljnih pravic, ki je v bistvu enakovredno varstvu, ki je zagotovljeno v Uniji, čeprav ne obstaja omejitev zbiranja, ki ga dovoljuje ureditev Združenih držav, na najmanjšo nujno raven.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev Listine v delu, v katerem naj se v izpodbijanem sklepu ne bi upoštevalo tega, da ureditev Združenih držav ne določa učinkovitega pravnega sredstva, in naj bi bilo kljub temu neupoštevanju ugotovljeno, da je zgoraj navedeno varstvo enakovredno.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev Listine, ker naj bi bilo v izpodbijanem sklepu očitno napačno ugotovljeno, da zasebnostni ščit EU-ZDA zagotavlja varstvo, ki je enakovredno tistemu, ki je zagotovljeno v Uniji, in to kljub temu, da ureditev Združenih držav ne določa neodvisnega nadzora.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/40


Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – BPCE/ECB

(Zadeva T-745/16)

(2017/C 006/50)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: BPCE (Pariz, Francija) (zastopniki: A. Gosset Grainville, C. Renner in P. Kupka, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep Evropske centralne banke št. ECB/SSM/2016 9695005MSXI0YEMGDF46/195 z dne 24. avgusta 2016 razglasi za ničen;

Evropski centralni banki vsekakor naloži plačilo celotnih stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: nepristojnost, ki naj bi jo vseboval sklep Evropske centralne banke (ECB) z dne 24. avgusta 2016, s katerim je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za upravičenost do izključitve izpostavljenosti do Caisse des dépôts et consignations, ki so nastale iz centraliziranih sredstev, zbranih v okviru reguliranih prihrankov, in sicer pri izračunu količnika finančnega vzvoda (v nadaljevanju: izpodbijani sklep), ker naj ECB ne bi bila pristojna za zavrnitev odobritve zaprošene izključitve, potem ko je ugotovila, da so vse zahteve, določene z veljavnimi določbami Unije, izpolnjene.

2.

Drugi tožbeni razlog: tožena stranka naj bi večkrat napačno uporabila pravo. Tožeča stranka namreč meni, da izpodbijani sklep tudi ob predpostavki, da je bila ECB pristojna za sprejetje navedenega sklepa, ne bi bil veljaven, ker naj bi bilo v njem večkrat napačno uporabljeno pravo, in sicer obenem glede na Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL 2013, L 176, str. 1; v nadaljevanju Uredba št. 575/2013) ter glede na namen zakonodajalca Evropske unije, ker naj bi ECB napačno razlagala zadevno zakonodajo in tako sprejela sklep, ki:

naj bi bil v nasprotju s cilji in namenom pravil o količniku finančnega vzvoda, ker se je kršil ne le cilj predpisov o količniku finančnega vzvoda kot takih, temveč tudi namen zakonodajalca, izražen s sprejetjem odstavka 14 člena 429 Uredbe št. 575/2013;

naj bi spreminjal osnovno določbo z upoštevanjem dveh novih zahtev, ki nista predmet zadevne določbe;

naj bi členu 429, odstavek 14, Uredbe št. 575/2013 odvzel polni učinek.

3.

Tretji tožbeni razlog: izpodbijani sklep naj bi vseboval več očitnih napak pri presoji, zlasti glede narave centraliziranih sredstev reguliranih prihrankov, glede posledic vpisa sredstev v bilanco banke in glede učinkov mehanizma za prilagoditev centraliziranih zneskov.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev več splošnih načel prava Unije, in sicer načela sorazmernosti, načela pravne varnosti in načela dobrega upravljanja, ker je ECB kršila svojo obveznost skrbnega ravnanja.

5.

Peti tožbeni razlog: pomanjkljiva obrazložitev izpodbijanega sklepa, ker naj bi za ECB veljala obveznost temeljitejše obrazložitve, navedeni sklep pa je obrazložen nezadostno in napačno.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/41


Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – Stemcor London and Samac Steel Supplies/Komisija

(Zadeva T-749/16)

(2017/C 006/51)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Stemcor London Ltd (London, Združeno kraljestvo), Samac Steel Supplies Ltd (London) (zastopnika: F. Di Gianni in C. Van Hemelrijck, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1329 z dne 29. julija 2016 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na registrirani uvoz nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Ruske federacije (UL 2016, L 210, str. 27) razglasi za nično in

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: napačnost in nezakonitost razlage in uporabe pogoja „zavedanja uvoznika“ iz člena 10(4)(c) Osnovne protidampinške uredbe (EU) 2016/1036.

Prvi del: razlaga iz Uredbe (EU) 2016/1329 (v nadaljevanju: izpodbijana uredba) o pogoju zavedanja uvoznika iz člena (10(4) Osnovne protidampinške uredbe (EU) 2016/1036 naj bi bila napačna in nezakonita.

Drugi del: iz razlage člena 10(4)(c) Osnovne protidampinške uredbe (EU) 2016/1036 ob upoštevanju ustaljene razlage prava EU in Protidampinškega sporazuma STO naj bi bilo razvidno, mora Komisija za ugotovitev, ali je tak pogoj izpolnjen, preučiti dejansko seznanjenost uvoznika.

2.

Drugi tožbeni razlog: presoja pogoja „znatne rasti uvoza“ naj bi napačno temeljila na obdobju, ki se je začelo s prvim polnim mesecem po objavi začetka preiskave v Uradnem listu in končalo z zadnjim polnim mesecem pred uvedbo začasnih ukrepov.

3.

Tretji tožbeni razlog: napačnost in nezakonitost razlage pogoja „resne ogrozitve popravljalnega učinka“ iz izpodbijane uredbe, navedene v členu 10(4)(d) Osnovne protidampinške uredbe (EU) 2016/1036.

Prvi del: Komisija naj bi napačno opravila celovito presojo pogoja „resne ogrozitve popravljalnega učinka“ iz člena 10(4)(d) Osnovne uredbe, medtem ko bi morala opraviti posamično analizo ravnanja vsakega uvoznika, da bi ugotovila, ali je njegov uvoz prispeval k domnevni resni ogrozitvi popravljalnih učinkov dajatev.

Drugi del: napačnost izpodbijane uredbe v delu, v katerem je z njo ugotovljeno, da bi retroaktivna uporaba uvoznih dajatev v obdobju registracije preprečila resno ogrozitev popravljalnega učinka dajatev.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/42


Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – FV/Svet

(Zadeva T-750/16)

(2017/C 006/52)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: FV (Rhode-St-Genèse, Belgija) (zastopnika: L. Levi in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je ta tožba dopustna in utemeljena;

in posledično:

razglasi ničnost odločbe z dne 8. decembra 2015, sprejete na podlagi člena 42c Kadrovskih predpisov za uradnike;

po potrebi, razglasi ničnost odločbe z dne 19. julija 2016, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 8. marca 2016;

toženi stranki naloži plačilo odškodnine v višini 151 101 EUR, s pridržkom naknadne prilagoditve, iz naslova povrnitve premoženjske škode tožeče stranke;

toženi stranki naloži plačilo odškodnine, določene ex aequo et bono na 70 000 EUR, iz naslova povrnitve nepremoženjske škode tožeče stranke;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: ugovor nezakonitosti, uperjen zoper člen 42c Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, kršitev členov 20 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kršitev Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnem okviru enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL 2000, L 303, str. 16) in kršitev člena 1d Kadrovskih predpisov.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 42c Kadrovskih predpisov, kršitev sporočila zaposlenim št. 71/15, s katerim so bile posredovane informacije o izvajanju člena 42c Kadrovskih predpisov, in očitna netočnost ter dejanska in pravna nepravilnost, ki naj bi pripeljali do obveznega bolniškega dopusta tožeče stranke.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev pravice do zaslišanja in kršitev pravice do obrambe.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja.

5.

Peti tožbeni razlog: zloraba pooblastila.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/42


Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – Confédération Nationale du Crédit Mutuel/ECB

(Zadeva T-751/16)

(2017/C 006/53)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Confédération Nationale du Crédit Mutuel (Pariz, Francija) (zastopnik: M. Grégoire, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

na podlagi člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije razglasi ničnost sklepa Evropske centralne banke z dne 24. avgusta 2016, izdanega v zvezi s prošnjo, ki jo je v skladu s členom 429, odstavek 14, Uredbe (EU) št. 575/2013 Crédit Mutuel vložila zaradi pridobitve dovoljenja za izključitev izpostavljenosti do javnega sektorja, in sicer pri izračunu količnika finančnega vzvoda, za Crédit Mutuel in vse subjekte skupine, za katere velja količnik finančnega vzvoda (ECB/SSM/2016 – 9695000CG7B84NLR5984/92);

Evropski centralni banki naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: prekoračitev pooblastil, ki naj bi jo vseboval izpodbijani sklep. Po navedbah tožeče stranke ima Evropska centralna banka (ECB) le pristojnost preverjanja – da bi zagotovila njihovo konkretno uporabo, ne da bi jih postroževala ali presojala njihovo upoštevnost – ali so izpolnjeni pogoji, ki se zahtevajo za to, da je neka ustanova upravičena do izjeme od pravil za izračun količnika finančnega vzvoda, kot jih Komisija dokončno in natančno določi na podlagi izključne pristojnosti z delegirano uredbo, namenjeno upoštevanju posebnosti bančnega in finančnega sektorja Evropske unije.

2.

Drugi tožbeni razlog, ki je vložen podredno glede na prvega: napačna uporaba prava, ki naj bi jo ECB storila v izpodbijanem sklepu. Po navedbah tožeče stranke je treba za vse izpostavljenosti do javnega sektorja, če so te izenačene z izpostavljenostmi do osrednje uprave, šteti, da ne pomenijo nobenega tveganja, če so denominirane v valuti v njeni domači valuti.

3.

Tretji tožbeni razlog, ki je vložen podredno glede na prva tožbena razloga: očitna napaka pri presoji. Po mnenju tožeče stranke je izpodbijani sklep očitno neustrezen glede na cilje, ki jim sledijo bonitetne zahteve, in glede na značilnosti reguliranih prihrankov ter očitno nesorazmeren glede na negativne posledice, ki jih je povzročil zadevni ustanovi.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve in načela dobrega upravljanja, ker naj ECB ne bi preučila vseh upoštevnih elementov v obravnavani zadevi niti jih upoštevala.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/43


Tožba, vložena 2. novembra 2016 – Euro Castor Green/EUIPO – Netlon France (Zastirna ograja)

(Zadeva T-756/16)

(2017/C 006/54)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Euro Castor Green (Bagnolet, Francija) (zastopnik: B. Lafont, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Netlon France (Saint Saulve, Francija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik spornega modela: tožeča stranka

Zadevni sporni model: model Skupnosti št. 001 197 966-0001

Izpodbijana odločba: Odločba tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 11. avgusta 2016 v zadevi R 754/2014-3

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi dopustnost tožbe in njenih prilog;

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 7(1) Uredbe št. 6/2002;

Kršitev člena 5 Uredbe št. 6/2002;

Kršitev člena 3(1)(b) Uredbe št. 6/2002;

Kršitev člena 6 Uredbe št. 6/2002;

Kršitev člena 8(1) Uredbe št. 6/2002.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/44


Tožba, vložena 28. oktobra 2016 – Société générale/ECB

(Zadeva T-757/16)

(2017/C 006/55)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Société générale (Pariz, Francija) (zastopniki: A. Gosset Grainville, C. Renner in P. Kupka, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep Evropske centralne banke št. ECB/SSM/2016-02RNE8IBXP4ROTD8PU41/72 z dne 24. avgusta 2016 razglasi za ničen;

Evropski centralni banki vsekakor naloži plačilo celotnih stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: nepristojnost, ki naj bi jo vseboval sklep Evropske centralne banke (ECB) z dne 24. avgusta 2016, s katerim je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za upravičenost do izključitve izpostavljenosti do Caisse des dépôts et consignations, ki so nastale iz centraliziranih sredstev, zbranih v okviru reguliranih prihrankov, in sicer pri izračunu količnika finančnega vzvoda (v nadaljevanju: izpodbijani sklep), ker naj ECB ne bi bila pristojna za zavrnitev odobritve zaprošene izključitve, potem ko je ugotovila, da so vse zahteve, določene z veljavnimi določbami Unije, izpolnjene.

2.

Drugi tožbeni razlog: tožena stranka naj bi večkrat napačno uporabila pravo. Tožeča stranka namreč meni, da izpodbijani sklep tudi ob predpostavki, da je bila ECB pristojna za sprejetje navedenega sklepa, ne bi bil veljaven, ker naj bi bilo v njem večkrat napačno uporabljeno pravo, in sicer obenem glede na Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL 2013, L 176, str. 1; v nadaljevanju Uredba št. 575/2013) ter glede na namen zakonodajalca Evropske unije, ker naj bi ECB napačno razlagala zadevno zakonodajo in tako sprejela sklep, ki:

naj bi bil v nasprotju s cilji in namenom pravil o količniku finančnega vzvoda, ker se je kršil ne le cilj predpisov o količniku finančnega vzvoda kot takih, temveč tudi namen zakonodajalca, izražen s sprejetjem odstavka 14 člena 429 Uredbe št. 575/2013;

naj bi spreminjal osnovno določbo z upoštevanjem dveh novih zahtev, ki nista predmet zadevne določbe;

naj bi členu 429, odstavek 14, Uredbe št. 575/2013 odvzel polni učinek.

3.

Tretji tožbeni razlog: izpodbijani sklep naj bi vseboval več očitnih napak pri presoji, zlasti glede narave centraliziranih sredstev reguliranih prihrankov, glede posledic vpisa sredstev v bilanco banke in glede učinkov mehanizma za prilagoditev centraliziranih zneskov.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev več splošnih načel prava Unije, in sicer načela sorazmernosti, načela pravne varnosti in načela dobrega upravljanja, ker je ECB kršila svojo obveznost skrbnega ravnanja.

5.

Peti tožbeni razlog: pomanjkljiva obrazložitev izpodbijanega sklepa, ker naj bi za ECB veljala obveznost temeljitejše obrazložitve, navedeni sklep pa je obrazložen nezadostno in napačno.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/45


Tožba, vložena 31. oktobra 2016 – Crédit Agricole/ECB

(Zadeva T-758/16)

(2017/C 006/56)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Crédit Agricole SA (Montrouge, Francija) (zastopnika: A. Champsaur in A. Delors, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

na podlagi členov 256 PDEU in 263 PDEU odločbo ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/165, ki jo je Evropska centralna banka sprejela 24. avgusta 2016, razglasi za nično;

Evropski centralni banki naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: Evropska centralna banka (ECB) naj bi napačno uporabila pravo v zvezi z razlago določb Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL 2013, L 176, str. 1; v nadaljevanju Uredba št. 575/2013).

Tožeča stranka tako v zvezi z odločbo BCE z dne 24. avgusta 2016, s katero je bila zavrnjena zahteva, ko jo je vložila, da bi pridobila dovoljenje za izključitev izpostavljenosti javnemu sektorju iz izračuna količnika finančnega vzvoda (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), navaja:

da je v nasprotju z namenom evropskega zakonodajalca ter s cilji Uredbe št. 575/2013;

da členu 429(14) navedene uredbe odvzema polni učinek;

da ECB z njo posega v pristojnosti evropskega zakonodajalca.

2.

Drugi tožbeni razlog: očitna napaka izpodbijane odločbe v zvezi s presojo bonitetnega tveganja povezanega z reguliranimi prihranki, ker naj ECB ne bi upoštevala pravnega okvira in empiričnih podatkov v zvezi s temi prihranki ter upoštevnih poročil Evropskega bančnega organa, in naj bi storila napako pri presoji tako v zvezi s tveganjem finančnega vzvoda, kot v zvezi z drugimi povezanimi bonitetnimi tveganji.

3.

Tretji tožbeni razlog: z izpodbijano odločbo naj bi bilo kršeno načelo sorazmernosti, ker, prvič, naj bi bilo z njo kršeno splošno načelo sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji, in, drugič, naj ne bi spoštovala posebnih zahtev v zvezi z načelom sorazmernosti, ki veljajo na področju bonitetnega nadzora, ki nalagajo, da morajo biti bonitetne zahteve prilagojene poslovnemu modelu banke in z njim povezanim tveganjem za finančni sektor in gospodarstvo.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/46


Tožba, vložena 4. novembra 2016 – Basil/EUIPO – Artex (košare za kolesa)

(Zadeva T-760/16)

(2017/C 006/57)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Basil BV (Silvolde, Nizozemska) (zastopnika: N. Weber in J. von der Thüsen, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Artex SpA (Zeno di Cassola, Italija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik spornega modela: tožeča stranka

Zadevni sporni model: model Skupnosti št. 142 245-0001

Izpodbijana odločba: odločba tretjega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. julija 2016 v zadevi R 535/2015-3

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Razveljavi izpodbijano odločbo;

toženi stranki in, če je treba, ostalim udeležencem naloži plačilo stroškov postopka.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 52(3) Uredbe št. 6/2002;

kršitev člena 7 Uredbe št. 6/2002, oziroma kršitev temeljnih načel dokaznega bremena, oziroma kršitev pravil logike v okviru presoje dokazov;

kršitev člena 6 Uredbe št. 6/2002.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/46


Tožba, vložena 31. oktobra 2016 – PY/EUCAP Sahel Niger

(Zadeva T-763/16)

(2017/C 006/58)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: PY (Souffelweyersheim, Francija) (zastopnika: S. Rodrigues in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: EUCAP Sahel Niger (Niamey, Niger)

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno;

in zato:

ugotovi odgovornost Mission EUCAP Sahel Niger v smislu člena 340 PDEU;

naloži povračilo premoženjske škode v korist tožeče stranke;

naloži plačilo nepremoženjske škode, ocenjene na 70 000 EUR, v korist tožeče stranke;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeča stranka navaja en sam razlog, in sicer kršitev pogodbe s strani Mission EUCAP Sahel Niger (v nadaljevanju: misija), zaradi katere je podana njena pogodbena odgovornost v smislu člena 340 TFUE.

Tožeča stranka, nekdanji član osebja misije, tej očita kršitve pogodbe, in sicer v zvezi s postopkom notranje preiskave in varstvom žrtev v primeru prijave nadlegovanja na delovnem mestu. Zaradi nedejavnosti misije in neuvedbe notranje preiskave, se je nadlegovanje, ki ga je prijavila tožeča stranka, nadaljevalo in se še poslabšalo ter zelo škodilo njenemu zdravju, kar je privedlo do njene urgentne repatriacije. Trdi, da nikakor ni mogla ponovno začeti opravljati dela pred iztekom njene pogodbe o zaposlitvi.

Na tej podlagi tožeča stranka zahteva plačilo nepremoženjske škode, saj je bila prisiljena dolge mesece prenašati nadlegovanje, ki ga je prijavila, kar bi misija lahko preprečila; ker je bila prisiljena prenehati opravljati delo in, nazadnje, ker je prišlo do poslabšanja njenega zdravja in zlasti do depresije, za katero še vedno trpi. Zahteva tudi povračilo premoženjske škode, ker ni prejemala svoje plače od 30 dneva bolniške odsotnosti dalje in ker je izgubila možnost, da se ji podaljša pogodba o zaposlitvi.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/47


Tožba, vložena 5. novembra 2016 – Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

(Zadeva T-765/16)

(2017/C 006/59)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Grupo Ganaderos de Fuerteventura, SL (Puerto del Rosario, Španija) (zastopnik: E. Manresa Medina, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedne elemente „EL TOFIO El sabor de CANARIAS“ – Prijava št. 13 308 259

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 28. julija 2016 v zadevi R 1404/2015-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(c) in (j) Uredbe št. 207/2009.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/48


Tožba, vložena 7. novembra 2016 – Hércules Club de Fútbol/Komisija

(Zadeva T-766/16)

(2017/C 006/60)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Španija) (zastopnika: S. Rating in Y. Martínez Mata, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Evropske komisije C (2016) 4060 final razglasi za ničen in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Predmet izpodbijanega sklepa je, kar zadeva klub Hércules, posojilo v znesku 18 milijonov EUR, ki ga je zasebni subjekt dal Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante, drugemu zasebnemu subjektu, ki je pretežni del posojenega zneska uporabil za vpis delnic Hércules CF v okviru povečanja kapitala. Poroštvo za to posojilo je dala javna finančna ustanova – Institut Valencià de Finances.

Komisija trdi, da je s to transakcijo Hércules FC prejel državno pomoč, ki obsega razliko med realnim stroškom posojila, ki je bilo odobreno, in njegovim stroškom pod domnevnimi tržnimi pogoji, ta razlika pa je posodobljena od datuma odobritve posojila do datuma izdaje zadevnega sklepa.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: napačna uporaba Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev.

V zvezi s tem trdi, da tožeča stranka, ni bila „podjetje v težavah“ v smislu Smernic iz leta 2004 in da se je v okviru poroštva upoštevalo tveganje neplačila in zavarovanje posojila.

2.

Drugi, podredni, tožbeni razlog: neobstoj vpliva na konkurenco in trgovino med državami članicami.

V zvezi s tem tožeča stranka navaja, da Hércules CF ni mogel konkurirati v Evropi in da mu domnevna pomoč ni dala nobene konkurenčne prednosti.

3.

Tretji, podredni, tožbeni razlog: nepravilna ocena višine zneska domnevne pomoči.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/49


Tožba, vložena 31. oktobra 2016 – BNP Paribas/ECB

(Zadeva T-768/16)

(2017/C 006/61)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: BNP Paribas (Pariz, Francija) (zastopnika: A. Champsaur in A. Delors, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

na podlagi členov 256 in 263 PDEU razglasi za ničen Sklep ECB/SSM/2016 – R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136 ki ga je Evropska centralna banka sprejela 24. avgusta 2016;

Evropski centralni banki naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: napačna uporaba prava s strani Evropske centralne banke (ECB) pri razlagi določb Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL 2013, L 176, str. 1; v nadaljevanju: Uredba št.o575/2013).

Tožeča stranka tako zlasti graja Sklep ECB z dne 24. avgusta 2016, s katerim je bil zavrnjen predlog, ki ga je vložila za izdajo dovoljenja, da iz izračuna količnika finančnega vzvoda izključi izpostavljenosti javnega sektorja (v nadaljevanju: izpodbijani sklep), in sicer, ker:

je v nasprotju z namenom evropskega zakonodajalca in cilji iz Uredbe št. 575/2013;

členu 429(14) navedene uredbe odvzema polni učinek;

pomeni poseg ECB v pristojnosti evropskega zakonodajalca.

2.

Drugi tožbeni razlog: očitna napaka v izpodbijanem sklepu glede presoje bonitetnega tveganja v zvezi z reguliranimi prihranki, ker naj ECB ne bi upoštevala pravnega okvira in empiričnih podatkov v zvezi s temi prihranki ter upoštevna poročila Evropskega bančnega organa, in naj bi storila tako napako pri presoji tudi glede tveganja finančnega vzvoda in drugih s tem povezanih bonitetnih tveganj.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti, ker naj bi bilo z izpodbijanim sklepom na eni strani kršeno splošno načelo sorazmernosti, določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji, in na drugi strani naj ne bi bile spoštovane posebne zahteve v zvezi z načelom sorazmernosti na področju bonitetnega nadzora, v skladu s katerimi so bonitetne zahteve prilagojene poslovnemu modelu banke in s tem povezanimi tveganji za finančni sektor in za gospodarstvo.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/50


Tožba, vložena 2. novembra 2016 – Korwin Mikke/Parlament

(Zadeva T-770/16)

(2017/C 006/62)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Janusz Korwin-Mikke (Jozefow, Poljska) (zastopnik: M. Cherchi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

to tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno;

v skladu s tem,

razglasi za ničen sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 1. avgusta 2016;

razglasi za ničen sklep predsednika Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2016, s katerim so bile naložene enake sankcije;

naloži plačilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, povzročeno z izpodbijanima sklepoma, ali pa naj tožeči stranki odobri znesek 13 306 EUR;

v vsakem primeru, Evropskemu parlamentu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 166 Uredbe Evropskega parlamenta, kršitev svobode govora in izražanja državljanov Evropske unije, s posebno okoliščino, da je navedbe, na katere se nanaša odločba, navedel evropski poslanec med opravljanjem svojih nalog in v okviru institucij Evropske unije, in kršitev načela obrazložitve aktov institucij Evropske unije.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev načela obrazložitve aktov institucij Evropske unije in člena 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah, in/ali kršitev splošnega načela nepristranskosti.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah, pravice do obrambe, člena 166, prvi pododstavek, Uredbe Evropskega parlamenta.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev načela obrazložitve aktov institucij Evropske unije in kršitev načel sorazmernosti ter ne bis in idem.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/50


Tožba, vložena 7. novembra 2016 – Consejo Regulador del Cava/EUIPO – Cave de Tain L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

(Zadeva T-774/16)

(2017/C 006/63)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Consejo Regulador del Cava (Villafranca del Penedès, Španija) (zastopnik: C. Prat, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Cave de Tain L'Hermitage, union des proprietaires (Tain L'Hermitage, Francija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije v barvah, ki vsebuje besedne elemente „CAVE DE TAIN“ – znamka Evropske unije št. 11 345 824

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 5. septembra 2016 v zadevi R 980/2015-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem z njo ni ugotovljena ničnost znamke Evropske unije glede „penečih vin z registrirano označbo porekla“;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v zvezi s členoma 102(1)(b) in 103(2)(b) Uredbe št. 1308/2013.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/51


Tožba, vložena 8. novembra 2016 – Mediaexpert/EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

(Zadeva T-780/16)

(2017/C 006/64)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Mediaexpert sp. z o.o. (Varšava, Poljska) (zastopnik: J. Aftyka, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Mediaexpert S.A. (Varšava, Poljska)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka EU črne, rumene in bele barve, ki vsebuje besedni element „mediaexpert“ – Znamka EU št. 11674132

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora EUIPO za pritožbe z dne 11. avgusta 2016 v zadevi R 2583/2015-1

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

razveljavi odločbo oddelka za ugovore z dne 29. oktobra 2015 v postopku za ugotovitev ničnosti št. 000009371 C;

zadevo v vrne v odločanje EUIPO, da lahko ta vsebinsko spremeni odločbo in ugotovi ničnost znamke Evropske unije št. 011674132 v zvezi z vsemi zajetimi storitvami;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka pred oddelkom za izbris, oddelkom za pritožbe in Splošnim sodiščem.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 53(1)(a) v povezavi s členom 8(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/52


Tožba, vložena 1. novembra 2016 – Pilla/Komisija in EACEA

(Zadeva T-784/16)

(2017/C 006/65)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Rinaldo Pilla (Venafro, Italija) (zastopnik: A. Silvestri, odvetnik)

Toženi stranki: Evropska komisija, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

prekine izbor, ki je v teku, in v celoti razglasi za nično odločitev Evropske komisije – generalni direktorat za izobraževanje in kulturo, Ref. Ares 2016 4930111, z dne 2. septembra 2016 o izključitvi Rinalda Pille iz projekta financiranja zaradi hude kršitve zakona, če temu ne ugodi pa naj izbor razglasi za ničen v celoti kot nezakonit zaradi kršitve zakona;

v primeru nepriznanja primernosti kandidata Rinalda Pille toženima strankama naloži, da tožeči stranki povrneta škodo, nastalo zaradi izgube priložnosti, ki je posledica neupravičene in neobrazložene izključitve te stranke iz zadevnega projekta evropskega financiranja, primarno v znesku 1 050 000,00 EUR, podredno pa v znesku 400 000,00 EUR.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta tožba je vložena proti odločitvi o izključitvi tožeče stranke iz izbora za udeležbo pri projektu evropskega financiranja (Call for proposals EAC/S05/2016, Support for a preparatory action to create en EU Festival Award and an EU Festival Label in the field of Culture: EFFE (Europe for Festivals – Festivals for Europe)).

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: huda kršitev zakona v zvezi z naslovom I priloge k Priporočilu Evropske komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2013, ter v zvezi s členom 2, točka 28, Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, str. 347) ter z napovedmi Sveta z dne 17. decembra 2013 in s členom 1(821) zakona o stabilnosti za leto 2016.

Tožeča stranka v utemeljitev prvega tožbenega razloga trdi, da se podjetnik, tudi če ni vpisan v poklicno združenje, za potrebe dostopa do strukturnih skladov šteje za podjetje, ne glede na njegovo pravnoorganizacijsko obliko. Samostojni podjetniki imajo dostop do sredstev za znanstvene raziskave ter kulturne in industrijske inovacije. Z izpodbijanim ukrepom se po navedbah tožeče stranke ne upošteva, da je v zakonu o stabilnosti za leto 2016, s katerim se prenaša evropsko priporočilo iz leta 2013, izrecno pojasnjeno, da se podjetniki štejejo za podjetja. Treba je šteti, da je tožeča stranka, ki je samostojni podjetnik, primeren kandidat, saj gre za samostojnega podjetnika, ki je registriran za namene DDV.

2.

Drugi tožbeni razlog: odškodninski zahtevek.

Tožeča stranka v zvezi s tem trdi, da ji je bila z izključitvijo iz izbora povzročena velika škoda, saj ni dvoma, da neizbor za projekt „VENAFRO EUROPEAN FESTIVAL OF LITERATURE“ pomeni očitno izgubo priložnosti, ki jo bo treba pravično oceniti, ob upoštevanju narave in obsega zadevnega projekta, pri čemer ocene ni mogoče preprosto enačiti z vrednostjo zadevnega financiranja.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/53


Tožba, vložena 9. novembra 2016 – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa)

(Zadeva T-785/16)

(2017/C 006/66)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: BSH Electrodomesticos España, SA (Huarte-Pamplona, Španija) (zastopnik: M. de Justo Bailey, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: DKSH International Ltd. (Zürich, Švica)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka EU „Ufesa“ – Prijava št. 10857 29

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. julija 2016 v zadevi R 1691/2015-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) in 8(5) Uredbe št. 207/2009.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/54


Tožba, vložena 9. novembra 2016 – Krasnyiy oktyabr/EUIPO – Kondyterska korporatsiia „Roshen“ (CRABS)

(Zadeva T-795/16)

(2017/C 006/67)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Moscow Confectionery Factory „Krasnyiy oktyabr“ OAO (Moskva, Rusija) (zastopnika: O. Spuhler in M. Geitz, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia „Roshen“ (Kijev, Ukrajina)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija znamke, v kateri je imenovana Evropska unija, ki vsebuje besedni element „CRABS“ – prijava št. 1 186 110

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 11. avgusta 2016 v zadevi R 2507/2015-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/54


Tožba, vložena 11. novembra 2016 – CEDC International/EUIPO – Underberg (Upodobitev zeleno-rjave travne bilke v steklenici)

(Zadeva T-796/16)

(2017/C 006/68)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Poljska) (zastopnik: M. Siciarek, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Underberg AG (Dietlikon, Švica)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: tridimenzionalna znamka Evropske unije (Upodobitev zeleno-rjave travne bilke v steklenici) – Prijava št. 33 266

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 29. Avgusta 2016 v zadevi R 1248/2015-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO in drugi stranki v postopku pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov v postopkih pred Splošnim sodiščem in odborom za pritožbe.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev členov 8(1)(a) in (b), 42(2) in (3), 75 in 76(1) Uredbe št. 207/2009.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/55


Tožba, vložena 14. november 2016 – Hanso Holding/EUIPO (REAL)

(Zadeva T-798/16)

(2017/C 006/69)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Hanso Holding AS (Tomasjord, Norveška) (zastopnik: M. Wirtz, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka EU, ki vsebuje besedni element „REAL“ – Prijava št. 14 020 093

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 2. septembra 2016 v zadevi R 2405/2015-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b)(c) in 7(3) Uredbe št. 207/2009.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/56


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2016 – Komisija/CINAR

(Zadeva T-720/15) (1)

(2017/C 006/70)

Jezik postopka: angleščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 59, 15.2.2016.


9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/56


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2016 – ICA Laboratories in drugi/Komisija

(Zadeva T-732/15) (1)

(2017/C 006/71)

Jezik postopka: angleščina

Predsednica sedmega senata je odredila izbris zadeve.


(1)  UL C 78, 29.2.2016.


Popravki

9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/57


Popravek obvestila v Uradnem listu v zadevi T-698/16

( Uradni list Evropske unije C 441 z dne 28. novembra 2016 )

(2017/C 006/72)

Besedilo obvestila v zadevi T-698/16, Trasta Komercbanka a.o./ECB, je treba nadomestiti z naslednjim besedilom:

Tožba, vložena 23. septembra 2016 – Trasta Komercbanka in drugi/ECB

(Zadeva T-698/16)

(2016/C 441/34)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Trasta Komercbanka AS (Riga, Latvija) in 6 drugih (zastopniki: O. Behrdens, L. Feddern in M. Kirchner, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo:

naj razglasi za nično odločbo ECB z dne 11. julija 2016, s katero je družbi Trasta Komercbanka AS odvzela dovoljenje za opravljanje bančnih storitev in

naj toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: ECB je kršila člen 24 uredbe o enotnem mehanizmu nadzora (1) in povezane določbe, ki se nanašajo na preizkus prejšnje odločbe ECB s strani Upravnega odbora za pregled.

2.

Drugi tožbeni razlog: ECB ni skrbno in nepristranko preučila in ocenila vseh dejanskih okoliščin, vključno z dejstvom, da se DCB ni primerno odzvala na to, da so bili informacije in dokumenti, ki jih je posredoval latvijski regulator, nepravilni.

3.

Tretji tožbeni razlog: ECB je kršila načelo sorazmernosti, s tem da ni ugotovila, da so primerni tudi alternativni ukrepi.

4.

Četrti tožbeni razlog: ECB je kršila načelo enakega obravnavanja.

5.

Peti tožbeni razlog: ECB je kršila člen 19 in uvodno izjavo 75 uredbe o enotnem mehanizmu nadzora in zlorabila pooblastila.

6.

Šesti tožbeni razlog: ECB je kršila načeli varstva legitimnih pričakovanj in pravne varnosti.

7.

Sedmi tožbeni razlog: ECB je kršila pravila postopka, vključno s pravico do izjave, pravico do vpogleda v spis in obveznostjo obrazložitve, in člen 83(1) okvirne uredbe o enotnem mehanizmu nadzora.


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL 2013, L 287, str. 63)