ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 197A

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 59
3. junij 2016


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2016/C 197A/01

Prosto delovno mesto člana Odbora za regulativni nadzor v razredu AD 14 (glavni svetovalec) — Generalni sekretariat — Zaposlitev začasnega uslužbenca na podlagi člena 2(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije — COM/2016/10367

1


 

Popravki

2016/C 197A/02

Popravek Generalnega direktorata za proračun – Objava prostega delovnega mesta glavnega svetovalca (razred AD 14) v Bruslju – (člen 29(2) kadrovskih predpisov) – COM/2016/10366 ( UL C 188 A, 27.5.2016 )

5


SL

 


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropska komisija

3.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 197/1


Prosto delovno mesto člana Odbora za regulativni nadzor v razredu AD 14 (glavni svetovalec)

Generalni sekretariat

Zaposlitev začasnega uslužbenca na podlagi člena 2(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije

COM/2016/10367

(2016/C 197 A/01)

 

Predstavitev delodajalca

Odbor za regulativni nadzor (odbor ORN) je bil ustanovljen s Sklepom Komisije C(2015) 3263 in deluje od 1. julija 2015. Nadomešča Odbor za oceno učinka ter s pregledovanjem kakovosti ocen učinka, naknadnih vrednotenj in preverjanj ustreznosti ter izdelavo mnenj o povezanih osnutkih poročil prispeva k politiki Komisije o boljšem pravnem urejanju. Besedila, ki bodo predložena odboru ORN, bodo večinoma v angleščini in v angleščini se bo o njih večinoma tudi razpravljalo.

Odbor ORN sestavlja šest članov in predsedujoči (na ravni generalnega direktorja). Od članov odbora ORN se pričakuje, da v odboru delajo s polnim delovnim časom. Trije člani odbora ORN ne pripadajo službam Komisije, preostali trije pa prihajajo iz Evropske komisije. Zunanji člani se zaposlijo na podlagi dokazanega akademskega znanja s področja ocen učinka, naknadnega vrednotenja in regulativne politike na splošno, in sicer v makroekonomiji, mikroekonomiji ter socialni in okoljski politiki.

Vsi člani odbora ORN so imenovani za nespremenljiv triletni mandat brez možnosti podaljšanja in v odboru delajo s polnim delovnim časom. Upravno spadajo pod Generalni sekretariat. Delujejo v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropske unije in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije ter kodeksom dobrega ravnanja javnih uslužbencev Komisije. Ti dokumenti določajo stroga pravila o etiki, zaupnosti in nasprotju interesov, ki so zlasti relevantna in pomembna v zvezi z dejavnostmi odbora ORN. V skladu s kadrovskimi predpisi lahko člani odbora ORN v času svojega mandata med drugim objavljajo prispevke, če to ne vpliva na njihovo delo v odboru.

Delovno mesto

Zahtevno delovno mesto člana Odbora za regulativni nadzor vključuje naslednje posebne naloge:

ocenjevanje kakovosti osnutkov poročil o vrednotenjih in preverjanjih ustreznosti obstoječih politik ter osnutkov poročil o ocenah učinka, ki jih v podporo novim političnim pobudam pripravijo službe Komisije,

sodelovanje pri pripravi mnenj o osnutkih poročil služb Komisije o ocenah učinka, vrednotenjih in preverjanjih ustreznosti ter priporočil za njihovo izboljšavo,

svetovanje pod vodstvom predsednika posameznim službam Komisije o uporabi in razlagi ustreznih smernic pri posebno zahtevnih ocenah in vrednotenjih ter po potrebi o metodoloških vprašanjih.

Profil kandidata (merila za izbor)

Uspešni kandidat mora imeti:

dokazano znanje in sposobnosti na področju postopkov in metodologij regulativne politike, ocen učinka ali naknadnega vrednotenja, kar kažejo vidni znanstveni dosežki, zlasti objave v ustreznih publikacijah,

zelo dobro poznavanje politik in postopkov odločanja EU, vključno s politiko Komisije o boljšem pravnem urejanju,

dobre analitične sposobnosti in zelo dobro sposobnost strateškega razmišljanja,

posebno strokovno znanje na enem ali več naslednjih področjih: makroekonomija, mikroekonomija, socialna politika in okoljska politika,

zelo dobro sposobnost organizacije, usklajevanja ter upravljanja nalog in delovnih odnosov,

odlične sposobnosti ustnega in pisnega komuniciranja za učinkovito in tekoče navezovanje stikov, komunikacijo ter sodelovanje z notranjimi in zunanjimi deležniki.

Pogoji za prijavo

V fazi izbora bodo upoštevani tisti kandidati, ki bodo do roka za prijavo izpolnjevali naslednja formalna merila:

državljanstvo: kandidati morajo biti državljani države članice Evropske unije,

visokošolska izobrazba ali diploma: kandidati morajo imeti:

stopnjo izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu visokošolskemu študiju, ki običajno traja štiri leta ali več, ali

stopnjo izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu visokošolskemu študiju, ter vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj, če študij običajno traja vsaj tri leta (te enoletne delovne izkušnje se ne štejejo v delovne izkušnje po diplomi, zahtevane spodaj),

delovne izkušnje: kandidati morajo imeti vsaj 15 let delovnih izkušenj po pridobitvi diplome na ravni, za katero so usposobljeni po zgoraj navedeni izobrazbi.

Od navedenih delovnih izkušenj morajo imeti kandidati vsaj pet let delovnih izkušenj na visokem svetovalnem položaju neposredno v zvezi s področjem, relevantnim za to delovno mesto,

jeziki: kandidati morajo imeti temeljito znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije (1) in zadovoljivo znanje še enega od teh jezikov,

starostna omejitev: kandidati morajo biti mlajši od običajne upokojitvene starosti, ki jo uradniki Evropske unije dosežejo zadnji dan meseca, v katerem dopolnijo starost 66 let (glej člen 52(a) kadrovskih predpisov) (2).

Neodvisnost in izjava o interesih

Kandidat bo moral pred prevzemom svojih dolžnosti dati izjavo o neodvisnem delovanju v javnem interesu ter o kakršnih koli interesih, ki bi lahko vplivali na njegovo neodvisnost.

Izbor in imenovanje

Evropska komisija bo glavnega svetovalca izbrala in zaposlila v skladu s svojimi postopki za izbor in zaposlitev (glej tudi dokument o politiki glede višjih uradnikov – Compilation Document on Senior Officials  (3)). V okviru tega izbirnega postopka se bodo morali kandidati, ki bodo povabljeni na razgovor s posvetovalnim odborom Komisije za imenovanja, najprej udeležiti preverjanja v ocenjevalnem centru, ki ga vodijo zunanji kadrovski svetovalci.

Iz operativnih razlogov in zaradi čim hitrejšega dokončanja izbirnega postopka, kar je v interesu kandidatov in institucije, bo izbirni postopek potekal samo v angleškem in/ali francoskem jeziku (4).

Plača in pogoji zaposlitve ustrezajo tistim, ki so v Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev določeni za začasne uslužbence s funkcijo, ki ustreza delovnemu mestu glavnega svetovalca Evropske unije v razredu AD 14. To je začasna zaposlitev za tri leta brez možnosti podaljšanja.

Izbrani kandidati bodo morali uspešno opraviti devetmesečno poskusno dobo, ki pod Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev velja za vse nove zaposlene.

Kraj zaposlitve je Bruselj.

Enake možnosti

Evropska komisija izvaja politiko enakih možnosti in nediskriminacije v skladu s členom 1d kadrovskih predpisov.

Prijavni postopek

Pred oddajo prijave morajo kandidati skrbno preveriti, ali izpolnjujejo vse pogoje za prijavo, zlasti glede zahtevane izobrazbe, delovnih izkušenj in svetovalnih izkušenj na visoki ravni ter znanja jezikov. Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali katerega koli od navedenih pogojev za prijavo, bodo samodejno izključeni iz izbirnega postopka.

Kandidati se morajo prijaviti prek interneta na spletnem mestu:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

in slediti navodilom za posamezne stopnje postopka.

Za prijavo kandidati potrebujejo veljaven elektronski naslov, ki bo uporabljen za identifikacijo njihove prijave in obveščanje med izbirnim postopkom. Zato kandidate prosimo, da Komisiji sporočijo morebitne spremembe elektronskega naslova.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis v obliki dokumenta PDF in na spletu napisati motivacijsko pismo (največ 8 000 znakov). Življenjepis in motivacijsko pismo morata biti napisana v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku.

Po koncu spletne prijave se bo na zaslonu izpisala prijavna številka, ki si jo morajo kandidati zapisati in zapomniti – to bo njihova sklicna številka za vse zadeve v zvezi s prijavo.

Ko kandidati prejmejo to številko, je postopek prijave dokončan – številka je potrdilo, da so njihovi podatki shranjeni.

Če kandidat številke ni prejel, njegova prijava ni bila uspešna!

Kandidati poteka svoje prijave ne morejo spremljati po spletu. O stanju prijave bo kandidate neposredno obveščala Evropska komisija.

Kandidati, ki se zaradi invalidnosti ne morejo prijaviti prek spleta, lahko svojo prijavo (življenjepis in motivacijsko pismo) pošljejo v papirni obliki s priporočeno pošto na naslov: European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security, Unit for Senior Management and CCA, SC11 8/59, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, in kot sklic jasno navedejo: Vacancy for Members of the Regulatory Scrutiny Board (COM/2016/10367), najpozneje zadnji dan roka za prijavo (velja datum poštnega žiga). Nadaljnja korespondenca med Komisijo in kandidati bo potekala po pošti. V tem primeru morajo kandidati prijavi priložiti potrdilo o invalidnosti, ki ga izda pristojni organ. Na posebnem listu papirja morajo navesti tudi posebno ureditev, za katero menijo, da bi jim olajšala udeležbo v izbirnem postopku.

Za več informacij in/ali pomoč pri tehničnih težavah se kandidati lahko obrnejo na: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Rok za prijavo

Rok za prijavo je 1. julij 2016 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času; po tem roku spletne prijave ne bodo več mogoče.

Za pravočasno izpolnitev spletne prijave so odgovorni kandidati sami. Kandidatom priporočamo, da s prijavo ne čakajo do zadnjih dni, saj lahko preobremenjenost internetnih povezav ali napaka pri internetni povezavi povzroči prekinitev postopka spletne prijave pred njenim dokončanjem, zaradi česar je treba celotni postopek ponoviti. Po izteku roka za prijavo ne bo več mogoče vnašati podatkov. Prijave, oddane po roku, se ne bodo upoštevale.

Pomembne informacije za kandidate

Kandidate opozarjamo, da je delo izbirnih komisij zaupno. Kandidatom je prepovedano vzpostaviti neposreden ali posreden stik s člani teh komisij, prav tako je prepovedano, da to stori kdo drug v njihovem imenu.

Varstvo osebnih podatkov

Komisija bo zagotovila, da se osebni podatki kandidatov obdelujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (5).


(1)  http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_sl.htm

(2)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SL:PDF

(3)  http://ec.europa.eu/civil_service/docs/official_policy_en.pdf

(4)  Izbirna komisija bo zagotovila, da domači govorci teh jezikov ne bodo imeli neupravičene prednosti.

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


Popravki

3.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 197/5


Popravek Generalnega direktorata za proračun – Objava prostega delovnega mesta glavnega svetovalca (razred AD 14) v Bruslju – (člen 29(2) kadrovskih predpisov) – COM/2016/10366

( Uradni list Evropske unije C 188 A z dne 27. maja 2016 )

(2016/C 197 A/02)

Stran 4, „Rok za prijavo“:

besedilo:

„Rok za prijavo je 24. junij 2016. Spletna prijava bo mogoča do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.

Za pravočasno izpolnitev spletne prijave so odgovorni kandidati sami. Kandidatom priporočamo, da s prijavo ne čakajo do zadnjih dni, saj lahko preobremenjenost internetnih povezav ali napaka pri internetni povezavi povzroči prekinitev postopka spletne prijave pred njenim zaključkom, zaradi česar bo treba celoten postopek ponoviti. Po roku za prijavo ne bo več mogoče vnašati podatkov. Prijave, oddane po roku, se ne bodo upoštevale.“

se glasi:

„Rok za prijavo je 1. julij 2016. Spletna prijava bo mogoča do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.

Za pravočasno izpolnitev spletne prijave so odgovorni kandidati sami. Kandidatom priporočamo, da s prijavo ne čakajo do zadnjih dni, saj lahko preobremenjenost internetnih povezav ali napaka pri internetni povezavi povzroči prekinitev postopka spletne prijave pred njenim zaključkom, zaradi česar bo treba celoten postopek ponoviti. Po roku za prijavo ne bo več mogoče vnašati podatkov. Prijave, oddane po roku, se ne bodo upoštevale.“