ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 68

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 59
22. februar 2016


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2016/C 068/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2016/C 068/02

Zadeva C-454/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgija) – Proximus SA, nekdanja Belgacom SA/Commune d'Etterbeek (Predhodno odločanje — Elektronska komunikacijska omrežja in storitve — Direktiva 2002/20/ES — Člena 12 in 13 — Upravne pristojbine — Dajatev za pravico do vgradnje naprav — Področje uporabe — Občinska ureditev — Dajatev za antene mobilne telefonije)

2

2016/C 068/03

Zadeva C-517/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance de Namur – Belgija) – Proximus SA, nekdanja Belgacom SA, ki nadaljuje postopek, ki ga je začela Belgacom Mobile SA/Province de Namur (Predhodno odločanje — Elektronska komunikacijska omrežja in storitve — Direktiva 97/13/ES — Člena 4 in 11 — Direktiva 2002/20/ES — Člen 6 — Pogoji, ki veljajo za splošno odobritev in za pravice do uporabe radijskih frekvenc in številk, ter posebne obveznosti — Člen 13 — Pristojbine za pravice do vgradnje naprav — Področje uporabe — Pokrajinski predpisi — Dajatev na stolpe in/ali oddajnike in sprejemnike mobilnega omrežja)

3

2016/C 068/04

Združeni zadevi C-25/14 in C-26/14: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 17. decembra 2015 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) in drugi (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT in drugi (C-26/14) (Predhodno odločanje — Člen 56 PDEU — Svoboda opravljanja storitev — Načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije — Zahteva po preglednosti — Področje uporabe te zahteve — Nacionalne kolektivne pogodbe — Sistem dodatnega kolektivnega zavarovanja — Socialni partnerji in njihova določitev samo ene zavarovalnice za upravljanje tega sistema — Razširitev tega sistema z ministrskim odlokom na vse delavce in delodajalce v zadevni panogi — Časovna omejitev učinkov predhodne odločbe Sodišča)

3

2016/C 068/05

Združene zadeve od C-132/14 do C-136/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. decembra 2015 – Evropski parlament/Svet Evropske unije (Ničnostna tožba — Uredba (EU) št. 1385/2013 — Direktiva 2013/62/EU — Direktiva 2013/64/EU — Pravna podlaga — Člen 349 PDEU — Najbolj oddaljene regije Evropske unije — Sprememba položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije)

4

2016/C 068/06

Zadeva C-157/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances (Predhodno odločanje — Uredba (ES) št. 1924/2006 — Direktiva 2009/54/ES — Člena 11(1) in 16 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah — Varstvo potrošnikov — Prehranske in zdravstvene trditve — Naravne mineralne vode — Vsebnost natrija ali soli — Izračun — Natrijev klorid (jedilna sol) ali skupna količina natrija — Svoboda izražanja in obveščanja — Svoboda gospodarske pobude)

5

2016/C 068/07

Zadeva C-180/14: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 23. decembra 2015 – Evropska komisija/Helenska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2003/88/ES — Organizacija delovnega časa — Dnevni počitek — Tedenski počitek — Najdaljši tedenski delovni čas)

6

2016/C 068/08

Zadeva C-239/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal du travail de Liège – Belgija) – Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Direktiva 2005/85/ES — Minimalni standardi glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah — Člen 39 — Pravica do učinkovitega pravnega sredstva — Ponovne prošnje za azil — Nesuspenzivni učinek pravnega sredstva zoper odločbo pristojnega nacionalnega organa, da ne obravnava naknadne prošnje za azil — Socialno varstvo — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 19(2) — Člen 47)

6

2016/C 068/09

Združeni zadevi C-250/14 in C-289/14: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 23. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Air France-KLM, nekdanja Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, nekdanja Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics (Davek na dodano vrednost — Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna — Zračni promet — Kupljena, a ne uporabljena vozovnica — Izvedba storitve prevoza — Izdaja vozovnice — Trenutek plačila davka)

7

2016/C 068/10

Zadeva C-293/14: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 23. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer (Predhodno odločanje — Direktiva 2006/123/ES — Stvarno področje uporabe — Dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem javne oblasti — Dimnikarska obrt — Naloge v okviru požarne inšpekcije — Ozemeljska omejitev obrtnega dovoljenja — Storitev splošnega gospodarskega pomena — Nujnost — Sorazmernost)

8

2016/C 068/11

Zadeva C-297/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 23. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (Predhodno odločanje — Sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah — Uredba (ES) št. 44/2001 — Sodna pristojnost za potrošniške pogodbe — Člena 15(1)(c) in 16(1) — Pojem gospodarske ali poklicne dejavnosti, ki je, usmerjena v‘ državo članico, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče — Pogodba o opravljanju poslov, ki služi uresničevanju želenega gospodarskega cilja s posredniško pogodbo, ki je bila sklenjena predhodno pri izvrševanju gospodarske ali poklicne dejavnosti, ki je, usmerjena v‘ državo članico, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče — Tesna povezava)

9

2016/C 068/12

Zadeva C-300/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Antwerpen – Belgija) – Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 805/2004 — Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov — Pogoji za potrditev — Pravice dolžnika — Pravno sredstvo zoper sodbo)

9

2016/C 068/13

Zadeva C-330/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, pravni naslednik Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Predhodno odločanje — Skupna kmetijska politika — Ukrepi podpore za razvoj podeželja — Kmetijsko okoljska plačila — Uredba (ES) št. 1122/2009 — Člena 23 in 58 — Uredba (ES) št. 1698/2005 — Uredba (ES) št. 1975/2006 — Pomoč za gojenje redke rastlinske vrste — Zahtevek za plačilo — Vsebina — Zahteva po potrdilu — Kazni v primerih nepredložitve)

10

2016/C 068/14

Zadeva C-333/14: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 23. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Session (Scotland) – Združeno kraljestvo) – Scotch Whisky Association in drugi/The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland (Predhodno odločanje — Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov — Uredba (EU) št. 1308/2013 — Prosti pretok blaga — Člen 34 PDEU — Količinske omejitve — Ukrepi z enakim učinkom — Najnižja cena alkoholnih pijač, izračunana na podlagi količine alkohola v proizvodu — Utemeljitev — Člen 36 PDEU — Varovanje zdravja in življenja ljudi — Presoja nacionalnega sodišča)

11

2016/C 068/15

Zadeva C-342/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord (Predhodno odločanje — Priznavanje poklicnih kvalifikacij — Direktiva 2005/36/ES — Člen 5 — Svoboda opravljanja storitev — Direktiva 2006/123/ES — Člena 16 in 17, točka 6 — Člen 56 PDEU — Družba za davčno svetovanje, ki ima sedež v eni državi članici in opravlja storitve v drugi državi članici — Ureditev države članice, ki zahteva registracijo in priznanje družb za davčno svetovanje)

12

2016/C 068/16

Zadeva C-371/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Predhodno odločanje — Trgovinska politika — Damping — Žepni plinski vžigalniki na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno polniti — Uredba (ES) št. 1225/2009 — Člen 11(2) — Iztek — Člen 13 — Izogibanje — Izvedbena uredba (EU) št. 260/2013 — Veljavnost — Razširitev protidampinške dajatve na datum, ko uredba, s katero je bila ta dajatev uvedena, ne velja več — Sprememba v trgovinskem vzorcu)

13

2016/C 068/17

Zadeva C-388/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Köln – Nemčija) – Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin (Predhodno odločanje — Davčna zakonodaja — Davek od dohodkov pravnih oseb — Svoboda ustanavljanja — Stalna poslovna enota nerezidentka — Izogibanje dvojnega obdavčevanja z oprostitvijo dohodkov stalne poslovne enote nerezidentke — Upoštevanje izgub take stalne poslovne enote — Ponovno vštetje predhodno odbitih izgub ob prenosu stalne poslovne enote nerezidentke — Končne izgube)

14

2016/C 068/18

Zadeva C-402/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Dioikitiko Efeteio Athinon – Grčija) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio (Predhodno odločanje — Prosti pretok blaga — Davčne določbe — Notranji davki — Carine fiskalne narave — Dajatve z enakim učinkom — Formalnosti pri prestopu mej — Člen 30 PDEU — Člen 110 PDEU — Direktiva 92/12/EGS — Člen 3(3) — Direktiva 2008/118/ES — Člen 1(3) — Neobstoj prenosa v nacionalno pravo — Neposredni učinek — Plačilo dajatve za nova motorna vozila ob uvozu teh vozil na ozemlje države članice — Dajatev, povezana z registracijo in morebitnim začetkom uporabe vozila — Zavrnitev vračila dajatve ob neobstoju registracije vozila)

15

2016/C 068/19

Zadeva C-407/14: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba – Španija) – María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 2006/54/ES — Enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu — Diskriminatorna odpoved pogodbe o zaposlitvi — Člen 18 — Odškodnina ali povračilo dejanske utrpljene škode — Odvračilni učinek — Člen 25 — Sankcije — Kaznovalna odškodnina)

15

2016/C 068/20

Zadeva C-419/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Predhodno odločanje — Davek na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Členi 2, 24, 43, 250 in 273 — Kraj elektronsko opravljanih storitev — Umetna določitev tega kraja s konstrukcijo brez gospodarske stvarnosti — Zloraba pravice — Uredba (EU) št. 904/2010 — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Členi 7, 8, 41, 47, 48, 51(1), 52(1) in (3) — Pravica do obrambe — Pravica do izjave — Uporaba dokazov, pridobljenih v okviru nekončanega vzporednega kazenskega postopka, s strani davčne uprave brez vednosti davčnega zavezanca — Prestrezanje telekomunikacij in zaseg elektronske pošte)

16

2016/C 068/21

Zadeva C-595/14: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 23. decembra 2015 – Evropski parlament/Svet Evropske unije (Ničnostna tožba — Nadomestitev izpodbijanega sklepa med postopkom — Predmet tožbe — Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov — Pravni okvir, ki se uporablja od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe — Prehodne določbe — Posvetovanje z Evropskim parlamentom)

18

2016/C 068/22

Zadeva C-605/14: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein oikeus – Finska) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu (Predhodno odločanje — Uredba (ES) št. 44/2001 — Področje uporabe — Izključne pristojnosti — Člen 22, točka 1 — Spor glede stvarnih pravic na nepremičninah — Pojem — Predlog za prenehanje solastnine na nepremičninah s prodajo)

18

2016/C 068/23

Zadeva C-58/15: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 23. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemčija) – Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart (Predhodno odločanje — Kmetijstvo — Zdravstvene inšpekcije — Uradni nadzor krme in živil — Financiranje nadzora — Stroški inšpekcije v zvezi z zakolom — Uredba (ES) št. 882/2004 — Direktiva 85/73/EGS — Možnost pobiranja zneska, ki krije dejanske stroške inšpekcije in je višji od pristojbin, določenih s to direktivo)

19

2016/C 068/24

Zadeva C-580/14: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – Sandra Bitter kot stečajna upraviteljica Ziegelwerk Höxter GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Predhodno odločanje — Direktiva 2003/87/ES — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov — Kazen za presežne emisije — Sorazmernost)

19

2016/C 068/25

Zadeva C-352/15 P: Pritožba, ki jo je Edward Guja vložil 12. maja 2015 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 14. aprila 2015 v zadevi T-823/14, Guja/Poljska

20

2016/C 068/26

Zadeva C-357/15: Tožba, vložena 10. julija 2015 – Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

20

2016/C 068/27

Zadeva C-614/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Craiova (Romunija) 20. novembra 2015 – Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Zadeva C-631/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Španija) 27. novembra 2015 – Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Zadeva C-632/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Înalta Curte de Casație și Justiție (Romunija) 30. novembra 2015 – Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Zadeva C-642/15 P: Pritožba, ki jo je Toni Klement 2. decembra 2015 vložil zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 24. septembra 2015 v zadevi T-211/14, Toni Klement/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

22

2016/C 068/31

Zadeva C-668/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 14. decembra 2015 – Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, ki deluje v imenu Ismarja Huskica

23

2016/C 068/32

Zadeva C-687/15: Tožba, vložena 17. decembra 2015 – Evropska komisija/Svet Evropske unije

24

 

Splošno sodišče

2016/C 068/33

Zadeva T-512/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2015 – Front Polisario/Svet (Zunanji odnosi — Sporazum v obliki izmenjave pisem med Unijo in Marokom — Vzajemni ukrepi liberalizacije v zvezi s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter ribami in ribiškimi proizvodi — Uporaba sporazuma za Zahodno Saharo — Front Polisario — Ničnostna tožba — Procesno upravičenje — Neposredno in posamično nanašanje — Dopustnost — Skladnost z mednarodnim pravom — Obveznost obrazložitve — Pravica do obrambe)

26

2016/C 068/34

Zadeva T-379/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Universal Music/UUNT – Yello Strom (Yellow Lounge) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Umik ugovora — Ustavitev postopka)

26

2016/C 068/35

Zadeva T-534/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Murnauer Markenvertrieb/UUNT – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Umik ugovora — Ustavitev postopka)

27

2016/C 068/36

Zadeva T-850/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 18. decembra 2015 – CompuGroup Medical/UUNT – Schatteiner (SAM) (Tožba za razveljavitev — Znamka Skupnosti — Tožbeni rok — Začetek teka roka — Vročitev odločbe odbora za pritožbe na elektronski račun pri UUNT zastopnika tožeče stranke — Zamuda roka — Neobstoj višje sile ali nepredvidljivih okoliščin — Očitna nedopustnost)

28

2016/C 068/37

Zadeva T-357/15 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Garcia Minguez/Komisija (Pritožba — Javni uslužbenci — Zaposlovanje — Notranji natečaj Komisije, na katerem lahko sodelujejo začasni uslužbenci institucije — Nepripustitev začasnega uslužbenca izvajalske agencije — Člen 29(1)(b) Kadrovskih predpisov — Enako obravnavanje — Pritožba, ki je očitno pravno neutemeljena)

28

2016/C 068/38

Zadeva T-627/15: Tožba, vložena 11. novembra 2015 – Frame/UUNT – Bianca Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Zadeva T-702/15: Tožba, vložena 3. decembra 2015 – BikeWorld/Komisija

30

2016/C 068/40

Zadeva T-704/15: Tožba, vložena 28. novembra 2015 – Micula in drugi/Komisija

30

2016/C 068/41

Zadeva T-721/15: Tožba, vložena 9. decembra 2015 – BASF/UUNT – Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Zadeva T-724/15: Tožba, vložena 4. decembra 2015 – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Komisija

33

2016/C 068/43

Zadeva T-725/15: Tožba, vložena 11. decembra 2015 – Chemtura Netherlands/EFSA

33

2016/C 068/44

Zadeva T-731/15: Tožba, vložena 12. decembra 2015 – Klyuyev/Svet

34

2016/C 068/45

Zadeva T-733/15: Tožba, vložena 16. decembra 2015 – Portugalska republika/Komisija

35

2016/C 068/46

Zadeva T-734/15 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija 17. decembra 2015 vložila zoper sodbo, ki jo je 6. oktobra 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F–119/14, FE/Komisija

36

2016/C 068/47

Zadeva T-735/15: Tožba, vložena 18. decembra 2015 – The Art Company B & S/UUNT – Manifatture Daddato in Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Zadeva T-741/15: Tožba, vložena 18. decembra 2015 – British Aggregates in drugi/Komisija

38

2016/C 068/49

Zadeva T-749/15: Tožba, vložena 21. decembra 2015 – Nausicaa Anadyomène in Banque d’Escompte/ECB

39

2016/C 068/50

Zadeva T-751/15: Tožba, vložena 21. decembra 2015 – Contact Software/Komisija

39

2016/C 068/51

Zadeva T-752/15: Tožba, vložena 22. decembra 2015 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïkí Dynamikí/Komisija

40

2016/C 068/52

Zadeva T-757/15: Tožba, vložena 22. decembra 2015 – Facebook/UUNT – Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Zadeva T-758/15: Tožba, vložena 22. decembra 2015 – EDF Toruń/Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

42

2016/C 068/54

Zadeva T-761/15: Tožba, vložena 23. decembra 2015 – Sogepa/Komisija

43

2016/C 068/55

Zadeva T-764/15: Tožba, vložena 29. decembra 2015 – Deutsche Lufthansa/Komisija

43

2016/C 068/56

Zadeva T-765/15: Tožba, vložena 30. decembra 2015 – BelTechExport/Svet

44

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2016/C 068/57

Zadeva F-143/15: Tožba, vložena 19. novembra 2015 – ZZ/Parlament

45

2016/C 068/58

Zadeva F-146/15: Tožba, vložena 27. novembra 2015 – ZZ/Parlament

45

2016/C 068/59

Zadeva F-147/15: Tožba, vložena 17. novembra 2015 – ZZ/Parlament

46

2016/C 068/60

Zadeva F-149/15: Tožba, vložena 21. decembra 2015 – ZZ/Komisija

46

2016/C 068/61

Zadeva F-108/15: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 12. januarja 2016 – Vermoesen in Herkens/Komisija

47


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2016/C 068/01)

Zadnja objava

UL C 59 15.2.2016

Prejšnje objave

UL C 48, 8.2.2016

UL C 38, 1.2.2016

UL C 27, 25.1.2016

UL C 16, 18.1.2016

UL C 7, 11.1.2016

UL C 429, 21.12.2015

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/2


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgija) – Proximus SA, nekdanja Belgacom SA/Commune d'Etterbeek

(Zadeva C-454/13) (1)

((Predhodno odločanje - Elektronska komunikacijska omrežja in storitve - Direktiva 2002/20/ES - Člena 12 in 13 - Upravne pristojbine - Dajatev za pravico do vgradnje naprav - Področje uporabe - Občinska ureditev - Dajatev za antene mobilne telefonije))

(2016/C 068/02)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Proximus SA, nekdanja Belgacom SA

Tožena stranka: Commune d'Etterbeek

Izrek

Člena 12 in 13 Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da se dajatev, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, naloži vsaki fizični ali pravni osebi, ki ima stvarno pravico ali pravico uporabe na anteni mobilne telefonije.


(1)  UL C 313, 26.10.2013.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/3


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance de Namur – Belgija) – Proximus SA, nekdanja Belgacom SA, ki nadaljuje postopek, ki ga je začela Belgacom Mobile SA/Province de Namur

(Zadeva C-517/13) (1)

((Predhodno odločanje - Elektronska komunikacijska omrežja in storitve - Direktiva 97/13/ES - Člena 4 in 11 - Direktiva 2002/20/ES - Člen 6 - Pogoji, ki veljajo za splošno odobritev in za pravice do uporabe radijskih frekvenc in številk, ter posebne obveznosti - Člen 13 - Pristojbine za pravice do vgradnje naprav - Področje uporabe - Pokrajinski predpisi - Dajatev na stolpe in/ali oddajnike in sprejemnike mobilnega omrežja))

(2016/C 068/03)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance de Namur

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Proximus SA, nekdanja Belgacom SA, ki nadaljuje postopek, ki ga je začela Belgacom Mobile SA

Tožena stranka: Province de Namur

Izrek

Člena 6 in 13 Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktive o odobritvi) je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da se dajatev, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, naloži fizični ali pravni osebi, ki uporablja stolpe in/ali oddajnike in sprejemnike mobilnega omrežja.


(1)  UL C 352, 30.11.2013.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/3


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 17. decembra 2015 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) in drugi (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT in drugi (C-26/14)

(Združeni zadevi C-25/14 in C-26/14) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 56 PDEU - Svoboda opravljanja storitev - Načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije - Zahteva po preglednosti - Področje uporabe te zahteve - Nacionalne kolektivne pogodbe - Sistem dodatnega kolektivnega zavarovanja - Socialni partnerji in njihova določitev samo ene zavarovalnice za upravljanje tega sistema - Razširitev tega sistema z ministrskim odlokom na vse delavce in delodajalce v zadevni panogi - Časovna omejitev učinkov predhodne odločbe Sodišča))

(2016/C 068/04)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL (C-26/14)

Tožene stranke: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) in drugi (C-25/14), Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT in drugi (C-26/14)

Izrek

Zahteva po preglednosti, ki izhaja iz člena 56 PDEU, nasprotuje temu, da država članica na vse delodajalce in delavce ene panoge razširi kolektivni sporazum, ki so ga sklenila predstavniška združenja delodajalcev in delavcev v panogi in ki dodeli upravljanje sistema obveznega dodatnega kolektivnega zavarovanja za delavce v tej panogi le enemu gospodarskemu subjektu, ki so ga izbrali socialni partnerji, medtem ko nacionalna zakonodaja ne določa ustrezne obvestitve javnosti, ki bi pristojnemu javnemu organu omogočala, da v celoti upošteva informacije, predložene v zvezi z obstojem ugodnejše ponudbe.

Učinki te sodbe se ne nanašajo na kolektivne sporazume v zvezi z določitvijo edinega upravljavca sistema dodatnega kolektivnega zavarovanja, ki je z odločitvijo javnega organa postal obvezen za vse delodajalce in delavce v panogi pred datumom razglasitve te sodbe, to pa ne posega v pravna sredstva, vložena pred tem datumom.


(1)  UL C 85, 22.3.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/4


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. decembra 2015 – Evropski parlament/Svet Evropske unije

(Združene zadeve od C-132/14 do C-136/14) (1)

((Ničnostna tožba - Uredba (EU) št. 1385/2013 - Direktiva 2013/62/EU - Direktiva 2013/64/EU - Pravna podlaga - Člen 349 PDEU - Najbolj oddaljene regije Evropske unije - Sprememba položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije))

(2016/C 068/05)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Evropski parlament (zastopniki: I. Liukkonen, L. Visaggio in J. Rodrigues, agenti), Evropska komisija (zastopniki: R. Lyal, W. Mölls, D. Bianchi in D. Martin, agenti)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: A. Westerhof Löfflerová, E. Karlsson, F. Florindo Gijón in J. Czuczai, agenti)

Intervenientke v podporo tožene stranke: Kraljevina Španija (zastopnik: M. Sampol Pucurull, agent), Francoska republika (zastopniki: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas in N. Rouam, agenti), Porutgalska republika (zastopniki: L. Inez Fernandes, B. Andrade Corre, M. Duarte in S. Marques, agenti)

Izrek

1.

Tožbe v zadevah od C-132/14 do C-136/14 se zavrnejo.

2.

Evropskemu parlamentu se naloži plačilo stroškov, ki so Svetu Evropske unije nastali v zadevah C-132/14 in C-136/14.

3.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov, ki so Svetu Evropske unije nastali v zadevah od C-133/14 do C-135/14.

4.

Kraljevina Španija, Francoska republika in Portugalska republika nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 175, 10.6.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/5


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances

(Zadeva C-157/14) (1)

((Predhodno odločanje - Uredba (ES) št. 1924/2006 - Direktiva 2009/54/ES - Člena 11(1) in 16 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah - Varstvo potrošnikov - Prehranske in zdravstvene trditve - Naravne mineralne vode - Vsebnost natrija ali soli - Izračun - Natrijev klorid (jedilna sol) ali skupna količina natrija - Svoboda izražanja in obveščanja - Svoboda gospodarske pobude))

(2016/C 068/06)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Neptune Distribution SNC

Tožena stranka: Ministre de l'Économie et des Finances

Izrek

1.

Člen 8(1) Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 107/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008, je treba v povezavi s Prilogo k prvonavedeni uredbi razlagati tako, da prepoveduje uporabo trditve „zelo nizka vsebnost natrija/soli“ in katere koli trditve s podobnim pomenom za potrošnika za naravne mineralne in druge vode.

Člen 9(2) Direktive 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod je treba v povezavi s Prilogo III k tej direktivi razlagati tako, da nasprotuje temu, da se na embalažah, pri označevanju ali oglaševanju naravnih mineralnih voda uporabi trditve ali navedbe, s katerimi se želi potrošnika prepričati, da imajo zadevne vode nizko vsebnost natrija ali soli ali da so primerne za dieto z malo natrija, če je skupna vsebnost natrija v vseh prisotnih kemijskih oblikah enaka ali višja od 20 mg/l.

2.

Pri preučitvi drugega vprašanja se ni ugotovilo ničesar, kar bi lahko v povezavi s Prilogo III k Direktivi 2009/54 in Prilogo k Uredbi št. 1924/2006 vplivalo na veljavnost člena 9(1) in (2) Direktive 2009/54.


(1)  UL C 184, 16.6.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/6


Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 23. decembra 2015 – Evropska komisija/Helenska republika

(Zadeva C-180/14) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2003/88/ES - Organizacija delovnega časa - Dnevni počitek - Tedenski počitek - Najdaljši tedenski delovni čas))

(2016/C 068/07)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Patakia in M. van Beek, agenta)

Tožena stranka: Helenska republika (zastopniki: A. Samoni-Rantou, N. Dafniou in S. Vodina, agenti)

Izrek

1.

Helenska republika s tem, da ni uveljavila, da povprečni tedenski delovni čas ne presega 48 ur, in da ni zagotovila minimalnega dnevnega počitka niti enakovrednega obdobja nadomestnega počitka, ki neposredno sledi delovnemu časa, ki naj bi ga to obdobje nadomestilo, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi členov 3 in 6 Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 184, 16.6.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/6


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal du travail de Liège – Belgija) – Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy

(Zadeva C-239/14) (1)

((Predhodno odločanje - Območje svobode, varnosti in pravice - Direktiva 2005/85/ES - Minimalni standardi glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah - Člen 39 - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva - Ponovne prošnje za azil - Nesuspenzivni učinek pravnega sredstva zoper odločbo pristojnega nacionalnega organa, da ne obravnava naknadne prošnje za azil - Socialno varstvo - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Člen 19(2) - Člen 47))

(2016/C 068/08)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal du travail de Liège

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Abdoulaye Amadou Tall

Tožena stranka: Centre public d’action sociale de Huy

ob udeležbi: Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Izrek

Člen 39 Direktive Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah glede na člen 19(2) in člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki pravnemu sredstvu zoper odločbo, da se naknadna prošnja za azil ne obravnava, ne priznava suspenzivnega učinka.


(1)  UL C 223, 14.7.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/7


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 23. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Air France-KLM, nekdanja Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, nekdanja Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics

(Združeni zadevi C-250/14 in C-289/14) (1)

((Davek na dodano vrednost - Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna - Zračni promet - Kupljena, a ne uporabljena vozovnica - Izvedba storitve prevoza - Izdaja vozovnice - Trenutek plačila davka))

(2016/C 068/09)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Air France-KLM, nekdanja Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, nekdanja Brit Air (C-289/14)

Tožena stranka: Ministère des Finances et des Comptes publics

Izrek

1.

Člena 2, točka 1, in 10(2) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 1999/59/ES z dne 17. junija 1999 in nato z Direktivo Sveta 2001/115/ES z dne 20. decembra 2001, je treba razlagati tako, da se izdaja vozovnic letalske družbe obdavči z davkom na dodano vrednost, kadar potniki vozovnic, ki so bile izdane, niso uporabili in za njih ne morejo prejeti povračila.

2.

Člena 2, točka 1, in 10(2), prvi in drugi pododstavek, Šeste direktive 77/388, kakor je bila spremenjena z Direktivo 1999/59 in nato z Direktivo 2001/115, je treba razlagati tako, da je treba davek na dodano vrednost, ki ga je kupec plačal ob nakupu letalske vozovnice, ki je ni uporabil, obračunati, ko letalska družba ali tretja oseba, ki ravna v njenem imenu in za njen račun, ali pa tretja oseba, ki ravna v svojem imenu, vendar za račun letalske družbe, prejeme plačilo za vozovnico.

3.

Člena 2, točka 1, in 10(2) Šeste direktive 77/388, kakor je bila spremenjena z Direktivo 1999/59 in nato z Direktivo 2001/115, je treba razlagati tako, da če tretja oseba v okviru franšizne pogodbe trži vozovnice letalske družbe za njen račun in ji za vozovnice, ki so bile izdane in katerih veljavnost je potekla, nakaže pavšalni znesek, ki se izračuna kot odstotek letnega prometa, ustvarjenega na ustreznih letalskih progah, ta znesek pomeni znesek, ki se kot protidajatev za navedene vozovnice obdavči.


(1)  UL C 253, 4.8.2014

UL C 261, 11.8.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/8


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 23. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer

(Zadeva C-293/14) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 2006/123/ES - Stvarno področje uporabe - Dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem javne oblasti - Dimnikarska obrt - Naloge v okviru požarne inšpekcije - Ozemeljska omejitev obrtnega dovoljenja - Storitev splošnega gospodarskega pomena - Nujnost - Sorazmernost))

(2016/C 068/10)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Gebhart Hiebler

Tožena stranka: Walter Schlagbauer

Izrek

1.

Direktivo 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu je treba razlagati tako, da zajema opravljanje obrtne dejavnosti, kot je dimnikarstvo iz postopka v glavni stvari, v celoti, čeprav ta obrt ne obsega zgolj opravljanja zasebnih gospodarskih dejavnosti ampak tudi naloge v okviru požarne inšpekcije.

2.

Člena 10(4) in 15(1), (2)(a) in (3) Direktive 2006/123 je treba razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni ureditvi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki dovoljenje za opravljanje obrti dimnikarja v celoti omejuje na določeno geografsko območje, če ta ureditev cilja varovanja javnega zdravja ne uresničuje dosledno in sistematično, kar preveri predložitveno sodišče.

Člen 15(4) Direktive 2006/123 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje taki ureditvi, če je treba naloge v okviru požarne inšpekcije opredeliti za naloge, povezane s storitvijo splošnega gospodarskega pomena, če je predpisana ozemeljska omejitev nujna za in sorazmerna glede na opravljanje teh nalog pod ekonomsko sprejemljivimi pogoji. Tako preverjanje mora opraviti predložitveno sodišče.


(1)  UL C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/9


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 23. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

(Zadeva C-297/14) (1)

((Predhodno odločanje - Sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah - Uredba (ES) št. 44/2001 - Sodna pristojnost za potrošniške pogodbe - Člena 15(1)(c) in 16(1) - Pojem gospodarske ali poklicne dejavnosti, ki je, usmerjena v‘ državo članico, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče - Pogodba o opravljanju poslov, ki služi uresničevanju želenega gospodarskega cilja s posredniško pogodbo, ki je bila sklenjena predhodno pri izvrševanju gospodarske ali poklicne dejavnosti, ki je, usmerjena v‘ državo članico, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče - Tesna povezava))

(2016/C 068/11)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Rüdiger Hobohm

Tožene stranke: Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

Izrek

Člen 15(1)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba v delu, ki se nanaša na pogodbo, sklenjeno v okviru gospodarske ali poklicne dejavnosti, ki jo podjetnik „usmerja v“ državo članico stalnega prebivališča potrošnika, v povezavi s členom 16(1) te uredbe razlagati tako, da se lahko uporabi za pogodbo, sklenjeno med potrošnikom in podjetnikom, ki ne spada na področje gospodarske ali poklicne dejavnosti, ki jo ta podjetnik „usmerja v“ državo članico stalnega prebivališča potrošnika, vendar je tesno povezana s pogodbo, ki je bila sklenjena prej med istima strankama v okviru take dejavnosti. Nacionalno sodišče pa mora preučiti, ali so izpolnjeni temeljni elementi te povezave, predvsem enakost, pravna ali dejanska, strank teh dveh pogodb, enakost gospodarskega cilja obeh pogodb, ki se nanašata na isti konkreten predmet, in dopolnilnost druge pogodbe k prvi s tem, da omogoča doseganje gospodarskega cilja prve pogodbe.


(1)  UL C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/9


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Antwerpen – Belgija) – Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA

(Zadeva C-300/14) (1)

((Predhodno odločanje - Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Uredba (ES) št. 805/2004 - Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov - Pogoji za potrditev - Pravice dolžnika - Pravno sredstvo zoper sodbo))

(2016/C 068/12)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van beroep te Antwerpen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Imtech Marine Belgium NV

Tožena stranka: Radio Hellenic SA

Izrek

1.

Člen 19 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov v povezavi s členom 288 PDEU je treba razlagati tako, da državam članicam ne nalaga, da v notranjem pravu določijo postopek s pravnim sredstvom, kot je določen z navedenim členom 19.

2.

Člen 19(1) Uredbe št. 805/2004 je treba razlagati tako, da se mora sodišče, pri katerem je bila vložena zahteva za potrditev zamudne sodbe za evropski nalog za izvršbo, prepričati, da njegovo notranje pravo dejansko in brez izjem omogoča ponovni popolni, pravni in dejanski preizkus take odločbe v obeh primerih iz te določbe in da omogoča podaljšanje rokov za vložitev pravnega sredstva zoper odločbo o nespornem zahtevku ne samo v primeru višje sile, ampak tudi če so druge izredne okoliščine, neodvisne od volje dolžnika, temu onemogočile, da izpodbija zadevno terjatev.

3.

Člen 6 Uredbe št. 805/2004 je treba razlagati tako, da je treba potrditev sodbe za evropski nalog za izvršbo, ki jo je mogoče zahtevati kadarkoli, pridržati sodniku.


(1)  UL C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/10


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, pravni naslednik Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Zadeva C-330/14) (1)

((Predhodno odločanje - Skupna kmetijska politika - Ukrepi podpore za razvoj podeželja - Kmetijsko okoljska plačila - Uredba (ES) št. 1122/2009 - Člena 23 in 58 - Uredba (ES) št. 1698/2005 - Uredba (ES) št. 1975/2006 - Pomoč za gojenje redke rastlinske vrste - Zahtevek za plačilo - Vsebina - Zahteva po potrdilu - Kazni v primerih nepredložitve))

(2016/C 068/13)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Gergely Szemerey

Tožena stranka: Miniszterelnökséget vezető miniszter, pravni naslednik Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Izrek

1.

Člen 23 Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina v povezavi z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009, in Uredbo Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 484/2009 z dne 9. junija 2009, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da nacionalna zakonodaja, kot je ta iz postopka v glavni stvari, zahteva, da vlagatelj zahtevka za kmetijsko okoljsko pomoč plačilni agenciji hkrati z vložitvijo zahtevka za pomoč predloži potrdilo o redki rastlinski vrsti, na podlagi katerega postane upravičen do plačila te pomoči, če je ta zakonodaja zadevnim gospodarskim subjektom omogočila, da v razumnih pogojih izpolnijo zahteve iz te zakonodaje, kar mora preveriti predložitveno sodišče.

2.

Člen 58, tretji odstavek, Uredbe št. 1122/2009 je treba razlagati tako, da se sankcija iz te določbe ne uporabi za vlagatelja zahtevka za kmetijsko okoljsko pomoč, ki svojemu zahtevku za pomoč ne priloži dokumenta, kot je potrdilo iz postopka v glavni stvari, na podlagi katerega postane upravičen do plačila te pomoči. Člen 23(1), tretji pododstavek, te uredbe je treba razlagati tako, da taka opustitev načeloma privede do nedopustnosti zahtevka za plačilo kmetijsko okoljske pomoči.


(1)  UL C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/11


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 23. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Session (Scotland) – Združeno kraljestvo) – Scotch Whisky Association in drugi/The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

(Zadeva C-333/14) (1)

((Predhodno odločanje - Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov - Uredba (EU) št. 1308/2013 - Prosti pretok blaga - Člen 34 PDEU - Količinske omejitve - Ukrepi z enakim učinkom - Najnižja cena alkoholnih pijač, izračunana na podlagi količine alkohola v proizvodu - Utemeljitev - Člen 36 PDEU - Varovanje zdravja in življenja ljudi - Presoja nacionalnega sodišča))

(2016/C 068/14)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Session (Scotland)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE, Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV)

Toženi stranki: The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

Izrek

1.

Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalnemu ukrepu, kot je ta iz zadeve v glavni stvari, ki predpisuje najnižjo ceno na enoto alkohola za maloprodajo vin, če je tak ukrep dejansko primeren za zagotovitev doseganja cilja varovanja zdravja in življenja ljudi, in če glede na cilje skupne kmetijske politike in dobrega delovanja skupne ureditve kmetijskih trgov ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje cilja varovanja zdravja in življenja oseb.

2.

Člena 34 PDEU in 36 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotujeta temu, da se država članica zaradi uresničevanja cilja varovanja zdravja in življenja ljudi s povišanjem cen porabe alkohola odloči za ureditev, kot je ta iz zadeve v glavni stvari, ki predpisuje najnižjo ceno na enoto alkohola za maloprodajo alkoholnih pijač in ne uporabi ukrepa, ki bi lahko manj omejeval trgovino in konkurenco v Evropski uniji, kot je povišanje trošarin. Predložitveno sodišče mora preveriti, ali je to podano po podrobni analizi vseh upoštevnih elementov zadeve, ki mu je predložena. Zgolj okoliščina, da lahko slednji ukrep zagotovi dodatne prednosti in širše uresničuje cilj boja poti zlorabi alkohola, ne zadostuje za utemeljitev, da se ga ne uporabi.

3.

Člen 36 PDEU je treba razlagati tako, da mora nacionalno sodišče, kadar preuči nacionalno ureditev glede na utemeljitev na podlagi varovanja zdravja in življenja ljudi v smislu tega člena, objektivno preučiti, ali je mogoče na podlagi dokazov, ki jih je predložila zadevna država članica, razumno oceniti, da so izbrana sredstva primerna za uresničitev zastavljenih ciljev, pa tudi možnost, da se ti dosežejo z ukrepi, ki manj omejujejo prosti pretok blaga in skupno ureditev kmetijskih trgov.

4.

Člen 36 PDEU je treba razlagati tako, da preizkus sorazmernosti nacionalnega ukrepa, kot je ta iz zadeve v glavni stvari, ni omejen le na informacije, dokaze ali drugo gradivo, ki ga je imel na voljo nacionalni zakonodajalec, ko je sprejel tak ukrep. V okoliščinah, kot so te v zadevi v glavni stvari, je treba preizkus združljivosti tega ukrepa s pravom Unije v skladu s pogoji, ki jih določa nacionalno pravo nacionalnega sodišča, opraviti na podlagi informacij, dokazov ali drugega gradiva, ki ga ima na voljo to sodišče na dan, ko odloči.


(1)  UL C 339, 29.9.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/12


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

(Zadeva C-342/14) (1)

((Predhodno odločanje - Priznavanje poklicnih kvalifikacij - Direktiva 2005/36/ES - Člen 5 - Svoboda opravljanja storitev - Direktiva 2006/123/ES - Člena 16 in 17, točka 6 - Člen 56 PDEU - Družba za davčno svetovanje, ki ima sedež v eni državi članici in opravlja storitve v drugi državi članici - Ureditev države članice, ki zahteva registracijo in priznanje družb za davčno svetovanje))

(2016/C 068/15)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica revizije: X-Steuerberatungsgesellschaft

Nasprotna stranka: Finanzamt Hannover-Nord

Izrek

Člen 56 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da ureditev države članice, v kateri so opredeljeni pogoji dostopa do dejavnosti pomoči v davčnih zadevah v okviru poslovne dejavnosti, omejuje svobodo opravljanja storitev družbe za davčno svetovanje, ki je ustanovljena v skladu z zakonodajo druge države članice, v kateri ima ta družba sedež, in ki v tej državi članici, v kateri dejavnost davčnega svetovanja ni regulirana, izdela davčno napoved za prejemnika v prvonavedeni državi članici in jo posreduje davčni upravi prvonavedene države članice, ne da bi bila kvalifikacija, ki so jo navedena družba ali fizične osebe, ki zanjo opravljajo storitev zagotavljanja pomoči v davčnih zadevah v okviru poslovne dejavnosti, pridobile v drugih državah članicah, priznana glede na svojo pravo vrednost in ustrezno upoštevana.


(1)  UL C 372, 20.10.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/13


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Zadeva C-371/14) (1)

((Predhodno odločanje - Trgovinska politika - Damping - Žepni plinski vžigalniki na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno polniti - Uredba (ES) št. 1225/2009 - Člen 11(2) - Iztek - Člen 13 - Izogibanje - Izvedbena uredba (EU) št. 260/2013 - Veljavnost - Razširitev protidampinške dajatve na datum, ko uredba, s katero je bila ta dajatev uvedena, ne velja več - Sprememba v trgovinskem vzorcu))

(2016/C 068/16)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: APEX GmbH Internationale Spedition

Tožena stranka: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Izrek

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 260/2013 z dne 18. marca 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 1458/2007, na uvoz žepnih plinskih vžigalnikov na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno polniti, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz žepnih plinskih vžigalnikov na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno polniti, poslanih iz Socialistične republike Vietnam, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Socialistične republike Vietnam ali ne, ni veljavna.


(1)  UL C 372, 20.10.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/14


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Köln – Nemčija) – Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

(Zadeva C-388/14) (1)

((Predhodno odločanje - Davčna zakonodaja - Davek od dohodkov pravnih oseb - Svoboda ustanavljanja - Stalna poslovna enota nerezidentka - Izogibanje dvojnega obdavčevanja z oprostitvijo dohodkov stalne poslovne enote nerezidentke - Upoštevanje izgub take stalne poslovne enote - Ponovno vštetje predhodno odbitih izgub ob prenosu stalne poslovne enote nerezidentke - Končne izgube))

(2016/C 068/17)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Timac Agro Deutschland GmbH

Tožena stranka: Finanzamt Sankt Augustin

Izrek

1.

Člen 49 PDEU je treba razlagati tako, da ne nasprotuje davčni ureditvi države članice, kot je ta v postopku v glavni stvari, na podlagi katere se ob prenosu stalne poslovne enote s sedežem v drugi državi članici z družbe rezidentke na družbo nerezidentko, ki spada k isti skupini kot družba rezidentka, izgube, ki so bile pred tem odbite glede prenesene poslovne enote, ponovno vštejejo v obdavčljivi poslovni izid družbe prenosnice, kadar so na podlagi sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodki take stalne poslovne enote oproščeni obdavčitve v državi članici, v kateri ima sedež družba, od katere je bila odvisna ta poslovna enota.

2.

Člen 49 PDEU je treba razlagati tako, da ne nasprotuje davčni ureditvi države članice, kot je ta v postopku v glavni stvari, s katero je ob prenosu stalne poslovne enote s sedežem v drugi državi članici z družbe rezidentke na družbo nerezidentko, ki spada k isti skupini kot družba rezidentka, izključena možnost te družbe, da v svoji davčni osnovi upošteva izgube prenesene poslovne enote, kadar ima v skladu s sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja izključno pristojnost za obdavčitev poslovnega izida te poslovne enote država članica, v kateri je ta poslovna enota.


(1)  UL C 372, 20.10.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/15


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Dioikitiko Efeteio Athinon – Grčija) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio

(Zadeva C-402/14) (1)

((Predhodno odločanje - Prosti pretok blaga - Davčne določbe - Notranji davki - Carine fiskalne narave - Dajatve z enakim učinkom - Formalnosti pri prestopu mej - Člen 30 PDEU - Člen 110 PDEU - Direktiva 92/12/EGS - Člen 3(3) - Direktiva 2008/118/ES - Člen 1(3) - Neobstoj prenosa v nacionalno pravo - Neposredni učinek - Plačilo dajatve za nova motorna vozila ob uvozu teh vozil na ozemlje države članice - Dajatev, povezana z registracijo in morebitnim začetkom uporabe vozila - Zavrnitev vračila dajatve ob neobstoju registracije vozila))

(2016/C 068/18)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Dioikitiko Efeteio Athinon

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE

Tožena stranka: Elliniko Dimosio

Izrek

1.

Člen 1(3) Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS je treba razlagati tako, da izpolnjuje pogoje za neposredno učinkovanje, ki posameznikom omogoča, da se nanj sklicujejo pred nacionalnim sodiščem v sporu z državo članico.

2.

Člen 30 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje praksi države članice, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, po kateri se dajatev ob registraciji, plačana ob uvozu motornih vozil iz drugih držav članic, ne vrne, čeprav se zadevna vozila, ki niso bila nikoli registrirana v tej državi, izvozijo naprej v drugo državo članico.


(1)  UL C 380, 27.10.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/15


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba – Španija) – María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA

(Zadeva C-407/14) (1)

((Predhodno odločanje - Socialna politika - Direktiva 2006/54/ES - Enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu - Diskriminatorna odpoved pogodbe o zaposlitvi - Člen 18 - Odškodnina ali povračilo dejanske utrpljene škode - Odvračilni učinek - Člen 25 - Sankcije - Kaznovalna odškodnina))

(2016/C 068/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: María Auxiliadora Arjona Camacho

Tožena stranka: Securitas Seguridad España SA

Izrek

Člen 18 Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu je treba razlagati tako, da zato, da bo škoda, utrpljena zaradi diskriminacije na podlagi spola, dejansko povrnjena na odvračilen in sorazmeren način, ta člen državam članicam, ki izberejo denarno obliko, nalaga, da v skladu s podrobnimi pravili, ki jih določijo, v notranjem pravnem redu uvedejo ukrepe, ki določajo, da se oškodovani osebi plača odškodnina, ki v celoti pokriva utrpljeno škodo.


(1)  UL C 409, 17.11.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/16


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Zadeva C-419/14) (1)

((Predhodno odločanje - Davek na dodano vrednost - Direktiva 2006/112/ES - Členi 2, 24, 43, 250 in 273 - Kraj elektronsko opravljanih storitev - Umetna določitev tega kraja s konstrukcijo brez gospodarske stvarnosti - Zloraba pravice - Uredba (EU) št. 904/2010 - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Členi 7, 8, 41, 47, 48, 51(1), 52(1) in (3) - Pravica do obrambe - Pravica do izjave - Uporaba dokazov, pridobljenih v okviru nekončanega vzporednega kazenskega postopka, s strani davčne uprave brez vednosti davčnega zavezanca - Prestrezanje telekomunikacij in zaseg elektronske pošte))

(2016/C 068/20)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: WebMindLicenses kft

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

Izrek

1.

Pravo Unije je treba razlagati tako, da se za presojo, ali je v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, licenčna pogodba, katere predmet je dajanje – na voljo – strokovnega znanja, ki omogoča upravljanje spletnega mesta, prek katerega so bile opravljene interaktivne avdiovizualne storitve, in ki je bila sklenjena z družbo s sedežem v državi članici, ki ni tista, na ozemlju katere je imela sedež družba, ki je izdala to licenco, temeljila na zlorabi prava, katere cilj je bil izkoristiti to, da je stopnja davka na dodano vrednost za te storitve v tej drugi državi članici nižja, dejstva, da je bil poslovodja in edini delničar zadnjenavedene družbe tisti, ki je ustvaril to strokovno znanje, da je ista oseba vplivala ali določala smernice za razvoj in uporabo tega strokovnega znanja in opravljanje storitev, ki temeljijo na njem, da so podizvajalci opravili finančne transakcije, zagotovili kadre in tehnična sredstva, ki so potrebni za opravljanje navedenih storitev, ter razlogi, ki naj bi vodili družbo, ki izda licenco, k dajanju zadevnega strokovnega znanja na voljo družbi s sedežem v tej drugi državi članici, namesto da bi ga uporabljala sama, sami po sebi očitno niso odločilni.

Predložitveno sodišče mora analizirati vse okoliščine postopka v glavni stvari, da bi ugotovilo, ali ta pogodba pomeni povsem umetno konstrukcijo, ki prikriva dejstvo, da zadevne storitve dejansko ni opravila družba, ki je pridobila licenco, ampak jo je dejansko opravila družba, ki je izdala licenco, pri čemer mora raziskati zlasti, ali sedež gospodarske dejavnosti ali stalne poslovne enote družbe, ki je pridobila licenco, ni bil resničen oziroma ali ta družba, za opravljanje zadevne gospodarske dejavnosti, ni imela ustrezne strukture v smislu prostorov, osebja in tehničnih sredstev oziroma ali navedena družba te gospodarske dejavnosti ni opravljala v svojem imenu in na svoj račun v okviru lastne odgovornosti in lastnih tveganj.

2.

Pravo Unije je treba razlagati tako, da ob ugotovitvi zlorabe, katere posledica je določitev kraja opravljanja storitve v državi članici, ki ni tista, v kateri bi bil določen, če te zlorabe ne bi bilo, dejstvo, da je bil davek na dodano vrednost plačan v tej drugi državi članici v skladu z njeno zakonodajo, ne preprečuje ponovne odmere tega davka v državi članici kraja, kjer so bile te storitve dejansko opravljene.

3.

Uredbo Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da mora davčna uprava države članice, ki preučuje obveznost obračuna davka na dodano vrednost za storitve, ki so že bile predmet tega davka v drugih državah članicah, zahtevo za informacije nasloviti na davčne uprave teh drugih držav članic, če je taka zahteva koristna oziroma potrebna za določitev, ali je treba davek na dodano vrednost obračunati v prvi državi članici.

4.

Pravo Unije je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da lahko davčna uprava za uporabo člena 4(3) PEU, člena 325 PDEU ter členov 2, 250(1) in 273 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, da bi dokazala obstoj zlorabe na področju davka na dodano vrednost, brez vednosti davčnega zavezanca uporabi dokaze, pridobljene v okviru še ne končanega vzporednega kazenskega postopka, na primer s prestrezanjem telekomunikacij in zasegom elektronske pošte, če pridobitev teh dokazov v okviru navedenega kazenskega postopka in njihova uporaba v okviru upravnega postopka ne kršita pravic, zagotovljenih s pravom Unije.

5.

V okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, mora nacionalno sodišče, ki nadzira zakonitost odločbe, s katero je bil odmerjen davek na dodano vrednost in ki temelji na takih dokazih, v skladu s členi 7, 47 in 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah preveriti, prvič, ali so bila preiskovalna sredstva, kot sta prestrezanje telekomunikacij in zaseg elektronske pošte, določena z zakonom in nujna v okviru kazenskega postopka, in drugič, ali je bila uporaba dokazov, pridobljenih s temi sredstvi, s strani navedene uprave tudi dovoljena z zakonom in nujna. Prav tako mora preveriti, ali je bil davčnemu zavezancu v skladu s splošnim načelom spoštovanja pravice do obrambe v upravnem postopku omogočen vpogled v te dokaze in ali mu je bilo omogočeno, da se o njih izjavi. Če ugotovi, da ta davčni zavezanec te možnosti ni imel ali da so bili ti dokazi pridobljeni v okviru kazenskega postopka ali uporabljeni v okviru upravnega postopka s kršitvijo člena 7 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, mora nacionalno sodišče te dokaze zavrniti in navedeno odločbo odpraviti, če ta zato nima podlage. Te dokaze je treba zavrniti tudi, če to sodišče ni pristojno preveriti, ali so bili v okviru kazenskega postopka pridobljeni v skladu s pravom Unije ali če na podlagi nadzora, ki ga je že opravilo kazensko sodišče v okviru kontradiktornega postopka, ne more vsaj preveriti, ali so bili pridobljeni v skladu s pravom Unije.


(1)  UL C 439, 8.12.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/18


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 23. decembra 2015 – Evropski parlament/Svet Evropske unije

(Zadeva C-595/14) (1)

((Ničnostna tožba - Nadomestitev izpodbijanega sklepa med postopkom - Predmet tožbe - Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah - Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov - Pravni okvir, ki se uporablja od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe - Prehodne določbe - Posvetovanje z Evropskim parlamentom))

(2016/C 068/21)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropski parlament (zastopniki: F. Drexler, A. Caiola in M. Pencheva, agenti)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: K. Pleśniak in K. Michoel, agenta)

Izrek

1.

Izvedbeni sklep Sveta z dne 25. decembra 2014 o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2- metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1 – (dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4- metilendioksipirovaleron (MDPV) in 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin) (2014/688/EU) se razglasi za ničen.

2.

Učinki Izvedbenega sklepa 2014/688 ostanejo v veljavi.

3.

Svetu Evropske unije se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 138, 27.4.2015.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/18


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein oikeus – Finska) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu

(Zadeva C-605/14) (1)

((Predhodno odločanje - Uredba (ES) št. 44/2001 - Področje uporabe - Izključne pristojnosti - Člen 22, točka 1 - Spor glede stvarnih pravic na nepremičninah - Pojem - Predlog za prenehanje solastnine na nepremičninah s prodajo))

(2016/C 068/22)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein oikeus

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu

Toženi stranki: Pekka Komu, Jelena Komu

Izrek

Člen 22, točka 1, prvi pododstavek, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da v kategorijo sporov, „katerih predmet so stvarne pravice na nepremičninah“, v smislu te določbe spada tožba za prenehanje solastnine na nepremičnini s prodajo, ki je zaupana v izvedbo pooblaščencu.


(1)  UL C 81, 9.3.2015.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/19


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 23. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemčija) – Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

(Zadeva C-58/15) (1)

((Predhodno odločanje - Kmetijstvo - Zdravstvene inšpekcije - Uradni nadzor krme in živil - Financiranje nadzora - Stroški inšpekcije v zvezi z zakolom - Uredba (ES) št. 882/2004 - Direktiva 85/73/EGS - Možnost pobiranja zneska, ki krije dejanske stroške inšpekcije in je višji od pristojbin, določenih s to direktivo))

(2016/C 068/23)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Firma Theodor Pfister

Tožena stranka: Landkreis Main-Spessart

Izrek

Člen 27(3), prvi pododstavek, drugi stavek, Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006, je treba razlagati tako, da v prehodnem obdobju leta 2007 dovoljuje pobiranje pristojbine za kritje stroškov, nastalih v zvezi z zdravstvenimi inšpekcijami in nadzorom na področju higiene mesa, v smislu Direktive Sveta 85/73/EGS z dne 29. januarja 1985 o financiranju veterinarskih in inšpekcijskih pregledov in kontrol, ki jih zajemajo Direktive 89/662/EGS, 90/425/EGS, 90/675/EGS in 91/496/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 97/79/ES z dne 18. decembra 1997, ki krije stroške, ki nastanejo pristojnemu organu.


(1)  UL C 171, 26.5.2015.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/19


Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 17. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – Sandra Bitter kot stečajna upraviteljica Ziegelwerk Höxter GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-580/14) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 2003/87/ES - Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov - Kazen za presežne emisije - Sorazmernost))

(2016/C 068/24)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki

Tožeča stranka: Sandra Bitter kot stečajna upraviteljica Ziegelwerk Höxter GmbH

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Izrek

Preučitev postavljenega vprašanja ni razkrila nobenega elementa, ki bi lahko z vidika načela sorazmernosti vplival na veljavnost člena 16(3), drugi stavek, Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009, v delu, v katerem določa kazen za presežne emisije v višini 100 EUR za vsako tono ekvivalenta ogljikovega dioksida, izpuščeno iz naprave, za katero upravljavec ni predal pravic.


(1)  UL C 96, 23.3.2015.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/20


Pritožba, ki jo je Edward Guja vložil 12. maja 2015 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 14. aprila 2015 v zadevi T-823/14, Guja/Poljska

(Zadeva C-352/15 P)

(2016/C 068/25)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Pritožnik: Edward Guja (zastopnica: M. Szczepara, odvetnica)

Druga stranka v postopku: Republika Poljska

Pritožba je bila s sklepom Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2015 zavrnjena.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/20


Tožba, vložena 10. julija 2015 – Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

(Zadeva C-357/15)

(2016/C 068/26)

Jezik postopka: slovenščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: E. Sanfrutos Cano, M. Heller, D. Kukovec)

Tožena stranka: Republika Slovenija

S sklepom z dne 29. oktobra 2015, je predsednik Sodišče sklenil, da se zadeva C-357/15 izbriše iz vpisnika Sodišča in Republiki Sloveniji naloži plačilo stroškov.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Craiova (Romunija) 20. novembra 2015 – Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

(Zadeva C-614/15)

(2016/C 068/27)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Craiova

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Rodica Popescu

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je to, da je delo osebja v zdravstveno-veterinarski panogi, ki opravlja posebne naloge nadzora, močno odvisno od nadaljnjega delovanja obratov, kakršni so navedeni v točki [5], zadostna utemeljitev za sklepanje zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, ki pomeni odstopanje od splošnih predpisov, sprejetih za prenos Direktive 70/1999 (1)?

2.

Ali država s tem, da v zakonodaji ohrani posebne določbe, ki v panogi zdravstveno-veterinarskega nadzora dopuščajo sklepanje zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, in sicer za zgoraj opisano obdobje, krši obveznost, ki jo je prevzela s prenosom Direktive 70/1999?


(1)  Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Španija) 27. novembra 2015 – Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(Zadeva C-631/15)

(2016/C 068/28)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Carlos Álvarez Santirso

Tožena stranka: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba določbo 4 okvirnega sporazuma, na katerega napotuje Direktiva Sveta 1999/70/ES (1) z dne 28. junija 1999 o delu za določen čas, razlagati tako, da nasprotuje regionalni zakonodaji, kot je Ley del Principado de Asturias 6/2009 de 29 de diciembre de evaluación de la función pública docente y sus incentivos, ki v členu 2 kot zahtevo za vključenost v načrt ocenjevanja (in za prejemanje s tem povezanih finančnih spodbud) določa, da je treba imeti status kariernega uradnika ter tako izključuje nadomestne uradnike?


(1)  Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Înalta Curte de Casație și Justiție (Romunija) 30. novembra 2015 – Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

(Zadeva C-632/15)

(2016/C 068/29)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Înalta Curte de Casație și Justiție

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Costin Popescu

Nasprotne stranke v postopku s pritožbo: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali določbe Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) Romuniji dopuščajo, da od voznikov mopedov, ki imajo uradni dokument, s katerim jim je bila podeljena pravica do vožnje na javnih cestah pred 19. januarjem 2013, zahteva, da za to, da bi lahko moped na javnih cestah vozili tudi po tem datumu, pridobijo vozniško dovoljenje z opravljanjem preizkusov/izpitov, podobnih tistim, ki so določeni za ostala motorna vozila?


(1)  Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L 403, str. 18).


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/22


Pritožba, ki jo je Toni Klement 2. decembra 2015 vložil zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 24. septembra 2015 v zadevi T-211/14, Toni Klement/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-642/15 P)

(2016/C 068/30)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Toni Klement (zastopnik: J. Weiser, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlog

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2015 v zadevi T-211/14

toženi stranki naloži plačilo stroškov

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik navaja tri pritožbene razloge:

1.

Zadevna znamka naj bi se nesporno uporabljala samo z dodatnim besednim elementom „Bullerjan“. Pritožnik navaja, da je prišlo pri presoji razlikovalnega učinka dodanega elementa „Bullerjan“ do izkrivljanja dokazov. Splošno sodišče naj bi razlikovalni učinek dodanega elementa opredelilo kot (zgolj) običajni. Ugotovitev (zgolj) običajnega razlikovalnega učinka pa naj v predloženih dokazih ne bi imela nobene podlage, saj ti ne zajemajo nobenih podatkov o obsegu, trajanju in intenzivnosti tega elementa, ki je sam registriran kot znamka.

2.

V okviru drugega pritožbenega razloga pritožnik zatrjuje protislovnost obrazložitve kar zadeva ugotovitev Splošnega sodišča, da ima izpodbijana znamka velik razlikovalni učinek. Splošno sodišče namreč v svoji obrazložitvi po eni strani ugotavlja, da ima izpodbijana znamka „neobičajno obliko“, vendar pa drugi strani potrjuje, da drugi proizvajalci ponujajo peči, ki so zelo podobne oblike. Nadaljnje protislovje je podano pri ugotovitvi Splošnega sodišča, da je po eni strani velik razlikovalni učinek zadevne znamke neodvisen od njene morebitne funkcionalnosti, po drugi strani pa tega velikega razlikovalnega učinka ne postavlja pod vprašaj zaradi zelo podobne oblike drugih peči ob tem, da bi bila lahko ta posledica prizadevanja za dosego določenega tehničnega rezultata. Obrazložitev Splošnega sodišča naj bi bila tako na dveh mesti protislovna in zato pravno napačna.

3.

V okviru tretjega pritožbenega razloga pritožnik zatrjuje eno, z več vidikov pravno napačno, razlago in uporabo člena 15(1)(a) Uredbe o blagovni znamki Skupnosti (UZS) (1). Najprej, Splošno sodišče naj v okviru preizkusa razlikovalnega učinka zadevne znamke, ki se zahteva s členom 15(1)(a) UZS, ne bi sledilo sodni praksi Sodišča glede presoje razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znak v obliki proizvodov. V nasprotju s sodno prakso Sodišča naj Splošno sodišče ne bi opravilo zahtevane primerjave izpodbijane znamke s sektorsko običajno obliko peči. Poleg tega naj bi Splošno sodišče presodilo, da morebitna funkcionalnost oblike izpodbijane znamke ni upoštevna za presojo njenega razlikovalnega učinka. S tem naj bi Splošno sodišče kršilo uveljavljeno načelo, da se pri presoji razlikovalnega učinka znamke upoštevajo vse relevantne okoliščine posameznega primera. Nazadnje, Splošno sodišče naj ne bi sledilo sodni praksi Sodišča glede resne in dejanske uporabe znamke, ki je registrirana kot del sestavljene znamke. Splošno sodišče naj bi v zvezi s tem za zadostno štelo, da je v okviru sestavljene znamke uporabljena znamka še naprej prepoznana kot označba porekla. S tem naj bi Splošno sodišče prezrlo, da je v skladu z nedvoumnim besedilom člena 15(1)(a) UZS in sodno prakso Sodišča vedno treba še nadalje preizkusiti ali to vpliva na razlikovalni učinek registrirane znamke. Izvedbo tega preizkusa pa naj bi Splošno sodišče opustilo.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1.)


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 14. decembra 2015 – Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, ki deluje v imenu Ismarja Huskica

(Zadeva C-668/15)

(2016/C 068/31)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Vestre Landsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Jyske Finans A/S

Nasprotna stranka: Ligebehandlingsnævnet, ki deluje v imenu Ismarja Huskica

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba prepoved neposredne diskriminacije na podlagi narodnosti iz člena 2(2)(a) Direktive Sveta 2000/43/ES (1) z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost razlagati tako, da nasprotuje praksi, kot je ta v obravnavani zadevi, s katero se osebe v enakem položaju, ki so rojene drugje, ne v nordijskih državah, kateri od držav članic, Švici in Lihtenštajnu, obravnavajo manj ugodno kot osebe, rojene v nordijskih državah, kateri od držav članic, Švici in Lihtenštajnu?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali taka praksa torej pomeni posredno diskriminacijo na podlagi narodnosti v smislu člena 2(2)(b) Direktive Sveta 2000/43/ES – razen če je objektivno upravičena z legitimnim ciljem in so sredstva za doseganje zadevnega cilja primerna in nujna?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, ali je taka praksa načeloma lahko upravičena kot primerno in nujno sredstvo za zaščito ukrepov glede poglobljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke iz člena 13 Direktive 2005/60/ES (2) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 20, zvezek 1, str. 23

(2)  UL L 309, str. 15.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/24


Tožba, vložena 17. decembra 2015 – Evropska komisija/Svet Evropske unije

(Zadeva C-687/15)

(2016/C 068/32)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: F. Erlbacher, L. Nicolae, agenta)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj

za nične razglasi Sklepe Sveta o Svetovni konferenci o radiokomunikacijah leta 2015 (WRC-15) Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU), sprejete na 3419. seji 26. oktobra 2015 v Luxembourgu;

Svetu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Komisija s tožbo predlaga razglasitev ničnosti „Sklepov Sveta o Svetovni konferenci o radiokomunikacijah leta 2015 (WRC-15) Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU)“, sprejetih 26. oktobra 2015 na 3419. seji Sveta v Luxembourgu.

2.

Tožba temelji na enem samem tožbenem razlogu, to je, da je Svet s tem, da je sprejel Sklepe o Svetovni konferenci o radiokomunikacijah leta 2015 (WRC-15) Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) namesto sklepa, kot je predlagala Komisija, kršil člen 218(9) PDEU, ki se uporablja za sprejetje stališča v imenu Unije na WRC-15.

3.

Komisija v zvezi s tem trdi, prvič, da se člen 218 (9) PDEU uporablja za stališča, ki se sprejmejo v imenu Unije v položajih, kot je zadevni, v katerem ima Unija status zadevne mednarodne organizacije, in sicer članice sektorja, kar v skladu s členom 3(2) Ustave ITU Evropski uniji zagotavlja nekatere pravice do dejavnosti v organizaciji.

4.

Drugič, Komisija trdi, da imajo spremembe Pravilnika o radiotelekomunikacijah, v zvezi s katerimi je Komisija predlagala sprejetje stališča v skladu s členom 218(9) TFEU, pravne učinke v smislu te določbe tako na podlagi mednarodnega pravnega okvira, ki se uporabi, kot na podlagi upoštevnih pravil Unije.

5.

Tretjič, Komisija v zvezi z drugimi pogoji za uporabo člena 218(9) PDEU navaja, da so v obravnavani zadevi prav tako izpolnjeni, saj so organi ITU organi, „ustanovljeni s sporazumom“, akti, v zvezi s katerimi je Komisija predlagala sprejetje stališča, pa ne „[spreminjajo] ali [dopolnjujejo] institucionalnega okvira sporazuma“.


Splošno sodišče

22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2015 – Front Polisario/Svet

(Zadeva T-512/12) (1)

((Zunanji odnosi - Sporazum v obliki izmenjave pisem med Unijo in Marokom - Vzajemni ukrepi liberalizacije v zvezi s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter ribami in ribiškimi proizvodi - Uporaba sporazuma za Zahodno Saharo - Front Polisario - Ničnostna tožba - Procesno upravičenje - Neposredno in posamično nanašanje - Dopustnost - Skladnost z mednarodnim pravom - Obveznost obrazložitve - Pravica do obrambe))

(2016/C 068/33)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka:: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (zastopnika: sprva C. E. Hafiz in G. Devers, nato G. Devers, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová in N. Rouam, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta in D. Stefanov, nato F. Castillo de la Torre in E. Paasivirta, agenti)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Sveta z dne 8. marca 2012 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter ribami in ribiškimi proizvodi, nadomestitvi protokolov 1, 2 in 3 ter njihovih prilog ter spremembah Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (2012/497/EU) (UL L 241, str. 2).

Izrek

1.

Sklep Sveta z dne 8. marca 2012 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter ribami in ribiškimi proizvodi, nadomestitvi protokolov 1, 2 in 3 ter njihovih prilog ter spremembah Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (2012/497/EU) se razglasi za ničnega v delu, v katerem potrjuje uporabo tega sporazuma za Zahodno Saharo.

2.

Svet Evropske unije in Evropska komisija nosita svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario).


(1)  UL C 55, 23.2.2013.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/26


Sklep Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Universal Music/UUNT – Yello Strom (Yellow Lounge)

(Zadeva T-379/14) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Umik ugovora - Ustavitev postopka))

(2016/C 068/34)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Universal Music GmbH (Berlin, Nemčija) (zastopnik: M. Viefhus, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopniki: najprej G. Schneider, nato G. Schneider in D. Walicka, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Yello Strom GmbH (Köln, Nemčija) (zastopnik: K. Gründig-Schnelle, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 20. marca 2014 (zadeva R 274/2013-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Yello Strom GmbH in Universal Music GmbH.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Universal Music GmbH in Yello Strom GmbH nosita svoje stroške ter vsaka polovico stroškov Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).


(1)  UL C 292, 1.9.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/27


Sklep Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Murnauer Markenvertrieb/UUNT – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Zadeva T-534/14) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Umik ugovora - Ustavitev postopka))

(2016/C 068/35)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Nemčija) (zastopnika: F. Traub in D. Horst, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: D. Walicka, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Združeno kraljestvo) (zastopnika: A. Renck in M. Petersen, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 5. maja 2014 (zadeva R 2041/2012-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Murnauer Markenvertieb GmbH in Bach Flower Remedies Ltd.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Murnauer Markenvertrieb GmbH in Bach Flower Remedies Ltd nosita svoje stroške ter vsaka polovico stroškov Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).


(1)  UL C 351, 6.10.2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/28


Sklep Splošnega sodišča z dne 18. decembra 2015 – CompuGroup Medical/UUNT – Schatteiner (SAM)

(Zadeva T-850/14)

((Tožba za razveljavitev - Znamka Skupnosti - Tožbeni rok - Začetek teka roka - Vročitev odločbe odbora za pritožbe na elektronski račun pri UUNT zastopnika tožeče stranke - Zamuda roka - Neobstoj višje sile ali nepredvidljivih okoliščin - Očitna nedopustnost))

(2016/C 068/36)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: CompuGroup Medical AG (Koblenz, Nemčija) (zastopnik: B. Dix, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: H. Kunz, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenient v postopku pred Splošnim sodiščem: Simon Schatteiner (Dunaj, Avstrija) (zastopnika: F. Schulz in H. Pernez, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 23. julija 2014 (zadeva R 818/2013-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Simonom Schatteinerjem in družbo CompuGroup Medical AG.

Izrek

1.

Tožba se zavrže.

2.

CompuGroup Medical AG se naloži plačilo stroškov.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/28


Sklep Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Garcia Minguez/Komisija

(Zadeva T-357/15 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Zaposlovanje - Notranji natečaj Komisije, na katerem lahko sodelujejo začasni uslužbenci institucije - Nepripustitev začasnega uslužbenca izvajalske agencije - Člen 29(1)(b) Kadrovskih predpisov - Enako obravnavanje - Pritožba, ki je očitno pravno neutemeljena))

(2016/C 068/37)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Maria Luisa Garcia Minguez (Bruselj, Belgija) (zastopnika: L. Ortiz Blanco in Á. Givaja Sanz, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: sprva J. Currall, G. Gattinara in F. Simonetti, nato G. Gattinara in F. Simonetti, agenti)

Predmet

Pritožba zoper Sklep Sodišča za uslužbence Evropske unije (drugi senat) z dne 28. aprila 2015, Garcia Minguez/Komisija (F-72/14, ZOdl. JU, EU:F:2015:40), s katero se predlaga razveljavitev tega sklepa.

Izrek

1.

Pritožba se zavrže.

2.

Marii Luisi Garcia Minguez se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 279, 24.8.2015.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/29


Tožba, vložena 11. novembra 2015 – Frame/UUNT – Bianca Moden (BIANCALUNA)

(Zadeva T-627/15)

(2016/C 068/38)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italija) (zastopniki: M. Borghese, R. Giordano in E. Montelione, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Nemčija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „BIANCALUNA“ – Prijava št. 11 251 808

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 7. avgusta 2015 v zadevi R 2952/2014-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi, in/ali

zadevo vrne v odločanje UUNT, tako da bo verjetnost zmede pravilno presojena ob upoštevanju dokaza o uporabi, ki ga je predložila družba Bianca-Moden GmbH & Co. KG;

UUNT naloži plačilo stroškov prvostopenjskega postopka in tega postopka;

podredno, izpodbijano odločbo spremeni tako, da bodo z registracijo zajeti ti proizvodi iz razreda 25: spodnje perilo, pižame, majice s kratkimi rokavi, ženske spodnje hlače.

Navajana tožbena razloga

Napačna razlaga Uredbe št. 207/2009 s tem, da je bila izbrana zgolj ena prejšnja pravica,

napačna razlaga Uredbe št. 207/2009 pri presoji verjetnosti zmede med primerjanima znakoma.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/30


Tožba, vložena 3. decembra 2015 – BikeWorld/Komisija

(Zadeva T-702/15)

(2016/C 068/39)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: BikeWorld GmbH (St. Ingbert, Nemčija) (zastopnik: J. Jovy, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka predlaga, naj se

Sklep Komisije z dne 1. oktobra 2014 v delu, v katerem se nanaša na njo, razglasi za ničen;

odloži izvršitev sklepa nasproti tožeči stranki do odločitve o tožbi (člen 278 PDEU).

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s tožbo predlaga delno razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C (2014) 3634 final z dne 1. oktobra 2014 o državni pomoči v korist Nürburgring (SA.31550 [2012/C] [prej 2012/NN])

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe v bistvenem trdi naslednje.

1.

Tožeča stranka ni več enaka udeležencem v postopku, v katerem je bil sprejet sklep. Zato ni pasivno legitimirana.

2.

Tožeča stranka ni bila udeležena v postopku, v katerem je bil sprejet sporni sklep. Zato je bila kršena njena pravica do izjave.

3.

Sedanji družbeniki tožeče stranke niso niti najmanj povezani z družbeniki/lastniki v času dodelitve posojila.

4.

Cilja „preprečiti posamezne konkurenčne prednosti“, ki se ga želi doseči z zahtevo za vračilo, ni mogoče doseči s sklepom, ker tožeča stranka nima konkurenta in je tako tudi od zadnje dodelitve posojila.

5.

Tožeča stranka se je že strinjala z njeno likvidacijo in prenehanjem, če bi bilo to potrebno, da bi preprečila neizbežno insolventnost, ki bi bila neizogibna, če bi morala opraviti kakršnokoli plačilo na podlagi zahteve za vračilo državne pomoči.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/30


Tožba, vložena 28. novembra 2015 – Micula in drugi/Komisija

(Zadeva T-704/15)

(2016/C 068/40)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Viorel Micula (Oradea, Romunija), European Drinks SA (Ștei, Romunija), Rieni Drinks SA (Rieni, Romunija), Transilvania General Import-Export SRL (Oradea, Romunija), West Leasing International SRL (Pantasesti, Romunija) (zastopniki: J. Derenne, A. Dashwood, D. Vallindas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Sodišču predlagajo, naj:

za ničen razglasi Sklep Komisije (EU) 2015/1470 z dne 30. marca 2015 o državni pomoči SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) Romunije (Arbitražna odločba o zadevi Micula proti Romuniji z dne 11. decembra 2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 2112)) (UL 2015, L 232, str. 43);

podredno, izpodbijani sklep za ničen razglasi v delu, kjer:

i.

je Viorel Micula opredeljen kot „podjetje“ in zato del zatrjevane ene gospodarske enote, ki je upravičenka do pomoči;

ii.

za upravičenca do pomoči opredeljuje gospodarsko enoto, ki jo sestavljajo Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA in Transilvania General Import-Export SRL, in

iii.

v členu 2(2) določa, da so Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food S.A., S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks S.A., Rieni Drinks S.A., Scandic Distilleries S.A., Transilvania General Import-Export S.R.L. in West Leasing S.R.L solidarno odgovorni za vračilo državne pomoči, ki jo je kateri koli od njih prejel;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v podporo tožbi navajajo osem tožbenih razlogov.

1.

S prvim tožbenim razlogom se zatrjuje pomanjkanje pristojnosti in zloraba pooblastil. Komisija s tem, ko izvršitev arbitražne odločbe Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov (v nadaljevanju: odločba) napačno opredeljuje kot dodelitev državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU, pristojnost, ki jo po priključitvi Romunije Evropski uniji ima v zvezi z državno pomočjo, ki jo je odobrila ta država, izvršuje retroaktivno za obdobje pred pristopom. Komisija očitno nima pristojnosti, da na tak način izvaja svoje pristojnosti na področju državnih pomoči. Sprejetje sklepa, ki ima tak cilj in učinek, še dodatno pomeni zlorabo pooblastil.

2.

Z drugim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev člena 107(1) PDEU.

Prvič, v sklepu ni dokazan obstoj gospodarske prednosti, saj opredeljuje izvršitev/izvedbo odločbe kot nezdružljivo pomoč. V obravnavani zadevi so izpolnjeni pogoji iz zadeve Asteris (sodba z dne 27. septembra 1988, Asteris in drugi, od 106/87 do 120/87). Morebitna korist (quod non) sega v čas pred pristopom Romunije k Evropski uniji in zato zanjo ne veljajo pravila Evropske unije o državnih pomočeh. Drugič, v sklepu ni dokazan obstoj selektivnosti. Bilateralni investicijski sporazum med Romunijo in Švedsko (BIS – pravna podlaga za odločbo), določa sistem splošne odgovornosti, ki velja enako za vse investitorje. Tretjič, v sklepu ni dokazano, da je sporni ukrep mogoče pripisati romunski državi. Romunija nima nobene diskrecijske pravice pri izvršitvi odločbe.

3.

S tretjim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev člena 351 PDEU in splošnih pravnih načel. Člen 351 PDEU obveznosti Romunije, nastale ob izvrševanju BIS s Švedsko, ko je šlo še za sporazum med državo članico (Švedsko) in tretjo državo (Romunijo), varuje pred morebitnimi učinki pravil držav Evropske unije po pristopu.

4.

S četrtim tožbenim razlogom se zatrjuje kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj. Organi Evropske unije so dejavno spodbujali sklepanje bilateralnih investicijskih sporazumov in posledično ustvarili legitimno pričakovanje, da prizadevanja za izvršitve takega BIS prek arbitraže ne bodo ovirana, na primer s pravili o državnih pomočeh.

5.

S petim tožbenim razlogom se podredno zatrjuje, da bi bilo zatrjevano pomoč treba šteti za združljivo. Sporni nacionalni ukrep, ki je pripeljal do arbitraže in odločbe, ni bil nikoli pravnomočno razglašen za nezdružljiv. Vsekakor pa bi bil združljiv s pravili Evropske unije o državnih pomočeh.

6.

S šestim tožbenim razlogom se podredno zatrjuje, da sklep nepravilno določa upravičence do zatrjevane pomoči. V sklepu ni dokazano, niti da sta Viorel in Ioan Micula del zatrjevane ene gospodarske enote niti da v obravnavani zadevi obstaja ena gospodarska enota.

7.

S sedmim tožbenim razlogom se zatrjujejo nepravilnosti sklepa glede naložitve vrnitve. Ker sklep nepravilno opredeljuje upravičence do zatrjevanje pomoči, vrnitev nalaga fizičnim osebam in podjetjem, ki niso upravičenci do zatrjevane pomoči.

8.

Z osmim tožbenim razlogom se zatrjuje bistvena kršitev postopka (pravice do izjave). V sklepu o začetku formalnega postopka preiskave niso nikjer navedene tožeče stranke European Drinks, Rieni Drinks, West Leasing in Transilvania General Import-Export.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/32


Tožba, vložena 9. decembra 2015 – BASF/UUNT – Evonik Industries (DINCH)

(Zadeva T-721/15)

(2016/C 068/41)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Nemčija) (zastopnika: A. Schulz in C. Onken, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Evonik Industries AG (Marl, Nemčija)

Podatki o postopku pred UUNT

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „DINCH“ – Znamka Skupnosti št. 2 563 856

Postopek pred UUNT: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 23. septembra 2015 v zadevi R 2080/2014-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka predlaga, naj

se izpodbijana odločba spremeni tako, da se zavrne pritožba druge stranke pred odborom za pritožbe;

podrejeno, razveljavi naj se izpodbijana odločba;

UUNT naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Navajana tožbena razloga

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/33


Tožba, vložena 4. decembra 2015 – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Komisija

(Zadeva T-724/15)

(2016/C 068/42)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e. V. (München, Nemčija) (zastopnika: C. Bittner in N. Thies, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen, v delu v katerem:

je z njim v točki 1 obrazložitve ugotovljeno, da je Nemčija s kršitvijo člena 108(3) PDEU dodelila pomoči v zvezi s preskusi kakovosti mleka, izvedenimi v deželi Bavarska v korist zadevnih podjetij v sektorju mleka v deželi Bavarska, ter da te pomoči niso združljive z notranjim trgom od 1. januarja 2007;

je z njim v točkah od 2 do 4 naložena izterjava teh pomoči od upravičencev, skupaj z obrestmi;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s to tožbo predlaga razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije C(2015) 6295 final z dne 18. septembra 2015 o državni pomoči za preskuse kakovosti mleka v okviru Zakona o mleku in maščobah, ki jo je dodelila Nemčija SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)).

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka navaja šest tožbenih razlogov, ki so v bistvu enaki oziroma podobni tistim, ki so navedeni v zadevi Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Komisija.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/33


Tožba, vložena 11. decembra 2015 – Chemtura Netherlands/EFSA

(Zadeva T-725/15)

(2016/C 068/43)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Chemtura Netherlands (Amsterdam, Nizozemska) (zastopnika: C. Mereu in K. Van Maldegem, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je njena tožba dopustna in utemeljena;

razglasi ničnost odločbe Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) z dne 10. decembra 2015 o objavi nekaterih delov sklepa EFSA o strokovnem pregledu pregleda odobritve aktivne snovi diflubenzuron glede metabolita PCA, glede katere se je tožeča stranka sklicevala na zaupnost v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL 2009 L 309, str. 1);

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev Uredbe št. 1107/2009 in temeljne pravice do varstva poslovnih skrivnosti

Tožeča stranka se sprašuje, na katere pravni podlagi je tožena stranka ugotovila, da mora objaviti svoje sklepe. Tudi če je bila objava sklepov EFSA na podlagi člena 21 Uredbe št. 1107/2009 legitimna, naj bi tožena stranka kršila člen 63 Uredbe št. 1107/2009 z objavo zaupne informacije.

2.

Drugi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji

Tožeča stranka trdi, da je tožena stranka svojo odločitev sprejela na podlagi napačnega razumevanja dejanskega stanja in z njim povezanih znanstvenih podatkov, kar je vodilo do očitne napake pri presoji njenih zahtevkov po zaupnosti.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev temeljnih načel prava Unije, in sicer pravice do obrambe in načela dobrega upravljanja

Tožeča stranka naj se ne bi mogla izjaviti o dokumentih, na podlagi katerih temeljijo sklepi EFSA.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev dolžnosti EFSA

Tožena stranka naj svoje presoje ne bi oprla na vse razpoložljive znanstvene dokaze, čeprav bi morala opravljati delo najvišje znanstvene kakovosti.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev legitimnih pričakovanj

Tožeča stranka naj bi razpravljala s Komisijo in iz korespondence s Komisijo naj bi bilo razvidno, da bo lahko tožeča stranka predložila stališča o sklepih EFSA v okviru postopka pregleda s strani Komisije. Stališča tožeče stranke naj bi se upoštevala pred objavo sklepa EFSA.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/34


Tožba, vložena 12. decembra 2015 – Klyuyev/Svet

(Zadeva T-731/15)

(2016/C 068/44)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ukrajina) (zastopniki: R. Gherson, Solicitor, B. Kennelly, Barrister, in T. Garner, Solicitor)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi Sklep Sveta (SZVP) 2015/1781 z dne 5. oktobra 2015 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini ter Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 2015/1777 z dne 5. oktobra 2015 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, in

toženi strani naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe se tožeča stranka sklicuje na šest tožbenih razlogov.

1.

Tožeča stranka s prvim tožbenim razlogom zatrjuje, da Svet ni uporabil ustrezne pravne podlage. Člen 29 PDEU ni bil ustrezna pravna podlaga za izpodbijani sklep, ker v pritožbi proti tožeči stranki ni bila opredeljena kot posameznik, ki je ogrožal pravno državo ali kršil človekove pravice v Ukrajini (v smislu členov 21(2) in 23 PEU). Ker je sklep neveljaven, se Svet pri sprejetju izpodbijanega sklepa ni mogel sklicevati na člen 215(2) PDEU. V času naložitve omejevalnih ukrepov proti tožeči stranki zadnjenavedena v okviru sodnega postopka ni bila obtožena, da je s svojimi ravnanji ogrožala pravno državo ali kršila kakršnokoli človekovo pravico v Ukrajini. Omejevalni ukrepi dejansko potrjujejo, da so ukrajinski organi s svojim obravnavanjem tožeče stranke ogrožali pravno državo.

2.

Tožeča stranka z drugim tožbenim razlogom zatrjuje, da je Svet s tem, da je ugotovil, da je tožeča stranka izpolnjevala merila za uvrstitev na seznam, storil očitno napako pri presoji. Trditve, ki jih je glavni državni tožilec predložil Svetu, so bile preveč splošne in niso bile podprte z nobenimi (še manj pa konkretnimi) dokazi o kakršnemkoli sodnem postopku proti tožeči stranki. Tožeča stranka je opozorila na napake pri obtožbah preden so bili naloženi omejevalni ukrepi, Svet pa od ukrajinskih organov ni prejel odgovorov in potrebnih dokazov. Svet je s tem, da je sprejel trditve, kot so bile navedene, storil napako, vsaj zaradi neobstoja sodnega postopka v Ukrajini, ki bi bil v skladu z evropskimi standardi.

3.

Tožeča stranka s tretjim tožbenim razlogom zatrjuje, da je Svet kršil pravico tožeče stranke do obrambe in pravico do učinkovitega sodnega postopka. Svet ima v ponovljenem postopku povečano dolžnost, da opravi temeljito preiskavo organa, ki je podal predlog za ukrepe, in da te informacije zagotovi zadevni osebi. V tem postopku je bila ta dolžnost kršena.

4.

Tožeča stranka s četrtim tožbenim razlogom zatrjuje, da Svet tožeči stranki ni v zadostni meri obrazložil njene uvrstitve. Obrazložitev, ki jo je podal, ni bila dovolj obrazložena in natančna.

5.

Tožeča stranka s petim tožbenim razlogom zatrjuje, da je Svet resno kršil temeljne pravice tožeče stranke v zvezi z lastnino in ugledom. Omejevalni ukrepi so bili naloženi brez ustreznih zaščitnih ukrepov, ki bi tožeči stranki omogočali, da bi Svetu svoj primer učinkovito obrazložila. Omejevalni ukrepi niso omejeni na nobeno določeno lastnino, za katero bi se štelo, da predstavlja nezakonito pridobljena državna sredstva, niti niso omejeni na znesek sredstev, ki naj bi bila nezakonito pridobljena.

6.

Tožeča stranka s šestim tožbenim razlogom zatrjuje, da če bi Svet upravičeno menil, da je mogoče merila za uvrstitev razširiti na kakršnokoli preiskavo, ki ni povezana s sodnim postopkom, bi bila merila nesorazmerna in nezakonita.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/35


Tožba, vložena 16. decembra 2015 – Portugalska republika/Komisija

(Zadeva T-733/15)

(2016/C 068/45)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Portugalska republika (zastopniki: L. Inez Fernandes in M. Figueiredo, agenta, skupaj z L. Silva Morais, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost sklepa Komisije, ki ga je vročil generalni sekretariat Komisije z dopisom SG-Greffe (2015) D/11533 z dne 12. oktobra 2015 (1),

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Portugalska republika meni, da zahtevek za plačilo, ki ga je posredoval generalni sekretariat Evropske komisije z dopisom SG-Greffe (2015) D/11533 z dne 12. oktobra 2015, vsebuje spodaj navedene napake in da ga je treba zato razglasiti za ničnega:

1 –

Utemeljitev za sprejetje izpodbijanega akta izhaja iz tega, da si je Komisija prilastila pristojnosti iz pravosodnega področja Evropske unije in s tem prekoračila svoje pristojnosti.

2 –

Akt temelji na umetni razdelitvi učinkov sodbe Sodišča v zadevi C-76/13, zaradi česar gre za kršitev Pogodb oziroma vsakršnega pravnega predpisa v zvezi z njuno uporabo.

3 –

Akt Komisije, ki je predmet te ničnostne tožbe, ne spoštuje pravnomočnosti, zaradi česar gre vnovič za kršitev Pogodb oziroma vsakršnega pravnega predpisa v zvezi z njuno uporabo.

4 –

Akt je nezakonit iz istega razloga, ker v njem niso spoštovana načela pravne varnosti, predvidljivosti pravnih razmerij in legitimnih pričakovanj, ki jih priznava pravo Unije.

5 –

Akt ne spoštuje načela prepovedi dvojnega sankcioniranja, ki nasprotuje temu, da se z novim individualnim pravnim aktom pridobi, česar ni bilo mogoče doseči prej na podlagi sodne odločbe, kar pomeni kršitev Pogodb in vsakršnega pravnega predpisa v zvezi z njuno uporabo.


(1)  Sklep generalnega direktorja na generalnem direktoratu Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo, s katerim se zahteva, da Portugalska republika plača znesek v višini 580 000 EUR iz naslova izterjave denarne kazni, ki jo je določilo Sodišče v zadevi C-76/13, med 25. junijem in 21. avgustom 2014.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/36


Pritožba, ki jo je Evropska komisija 17. decembra 2015 vložila zoper sodbo, ki jo je 6. oktobra 2015 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F–119/14, FE/Komisija

(Zadeva T-734/15 P)

(2016/C 068/46)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: F. Simonetti in G. Gattinara, zastopnika)

Druga stranka v postopku: FE (Luxembourg, Luksemburg)

Predlogi

Pritožnica Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sodbo Sodišča za uslužbence z dne 6. oktobra 2015 v zadevi F-119/14, FE/Komisija, razveljavi;

tožbo FE v zadevi F-119/14 zavrne kot neutemeljeno;

odloči, da vsaka stranka nosi svoje stroške tega postopka;

FE naloži plačilo stroškov postopka pred Sodiščem za uslužbence.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja tri pritožbene razloge.

1.

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na več napačnih uporab prava, ki jih je storilo Splošno sodišče, ter izkrivljanje razlage spisa in uporabo pogojev za pripustitev v zvezi z minimalnimi poklicnimi izkušnjami, ki jih je uporabila komisija.

2.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri ugotovitvi Splošnega sodišča, da naj bi OI storil očitno napako pri presoji.

3.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava in več kršitev obveznosti obrazložitve, ki jih je storilo Splošno sodišče, ko je Komisiji naložilo, naj plača 10 000 EUR tožeči stranki v okviru postopka na prvi stopnji.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/37


Tožba, vložena 18. decembra 2015 – The Art Company B & S/UUNT – Manifatture Daddato in Laurora (SHOP ART)

(Zadeva T-735/15)

(2016/C 068/47)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: The Art Company B & S, SA (Quel, Španija) (zastopnika: L. Sánchez Calderón in J. Villamor Muguerza, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Drugi stranki pred odborom za pritožbe: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Italija), Sabina Laurora (Trani, Italija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti, ki vsebuje besedni element „SHOP ART“ – Prijava št. 12 030 921

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 8. oktobra 2015 v zadevi R 3050/2014-1

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/38


Tožba, vložena 18. decembra 2015 – British Aggregates in drugi/Komisija

(Zadeva T-741/15)

(2016/C 068/48)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: British Aggregates Association (Lanark, Združeno kraljestvo), Tinney Quarries Ltd (St. Johnston, Irska), MBC Quarries Ltd (Ballybofey, Irska), Mac Sand Ltd (Stranorlar, Irska) (zastopnika: L. Van den Hende, odvetnik, in A. White, Solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

odredi razglasitev ničnosti Sklepa Komisije z dne 4. avgusta 2014, objavljenega 25. septembra 2015 v Uradnem listu Evropske unije, o shemi pomoči SA.18859 (11/C) (ex 65/10 NN) Združenega kraljestva – Olajšava za dajatev na agregate na Severnem Irskem (ex N 2/04), in

Komisiji naloži plačilo stroškov tožečih strank v tem postopku.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Komisija naj bi napačno uporabila pravo, ker je ugotovila, da je mogoče kršitev člena 110 PDEU in s tem kršitev člena 107 PDEU odpraviti za nazaj ter tako olajšavo za dajatev na agregate na Severnem Irskem uskladiti z notranjim trgom.

2.

Drugi tožbeni razlog, ki se navaja podredno prvemu tožbenemu razlogu: Komisija naj bi napačno uporabila pravo in storila napako pri presoji, ker je ugotovila, da je popravni ukrep z učinkom za nazaj, ki ga je sprejelo Združeno kraljestvo, skladen z načelom učinkovitosti in pravico do učinkovitega pravnega sredstva.

3.

Tretji tožbeni razlog: Komisija naj bi storila napake pri presoji, ker je ugotovila, da je olajšava za dajatev na agregate na Severnem Irskem skladna s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja (1) (Smernice o pomoči za varstvo okolja iz leta 2008) in s tem s členom 107(3)(c) PDEU. Zlasti naj bi Komisija storila napake pri presoji, ker je ugotovila, da je izpolnjen tretji del merila potrebnosti v skladu s Smernicami o pomoči za varstvo okolja iz leta 2008, in sicer, ali bi lahko kamnolomi na Severnem Irskem dajatev za agregate prenesli na kupce, ne da bi to privedlo do znatnega znižanja prodaje.

4.

Četrti tožbeni razlog: Komisija naj ne bi zares skrbno in nepristransko preučila, ali je ukrep za nazaj, ki ga je sprejelo Združeno kraljestvo, skladen z načelom učinkovitosti in pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in ali je bil izpolnjen tretji del preskusa potrebnosti v skladu s Smernicami o pomoči za varstvo okolja iz leta 2008.

5.

Peti tožbeni razlog: Komisija naj ne bi v obrazložila skladu s členom 296 PDEU, zakaj naj bi bil ukrep za nazaj, ki ga je sprejelo Združeno kraljestvo, skladen z načelom učinkovitosti in pravico do učinkovitega pravnega sredstva ter zakaj naj bi bil izpolnjen tretji del preskusa potrebnosti v skladu s Smernicami o pomoči za varstvo okolja iz leta 2008.


(1)  Smernice Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja (UL C 82, str. 1).


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/39


Tožba, vložena 21. decembra 2015 – Nausicaa Anadyomène in Banque d’Escompte/ECB

(Zadeva T-749/15)

(2016/C 068/49)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Nausicaa Anadyomène SAS (Pariz, Francija) in Banque d’Escompte (Pariz) (zastopnika: S. Rodrigues in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (ECB)

Predlog

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena;

in zato

ugotovi odgovornost tožene stranke v smislu člena 340 PDEU, zaradi napak, ki jih je storila v okviru svoje monetarne politike v zvezi z grškimi dolžniškimi vrednotnimi papirji;

toženi stranki naloži povrnitev nastale škode, ocenjene na 10 901 448,38 EUR za družbo Nausicaa, s pridržkom povečanja zahtevka, in na 239 058,84 EUR za Banque d’Escompte;

v vsakem primeru toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na dovolj resne kršitve s strani ECB. Ta razlog ima tri dele:

Prvi del se nanaša na kršitev načela pravne varnosti in načela spoštovanja legitimnih pričakovanj.

Drugi del se nanaša na kršitev načela enakega obravnavanja in načela nediskriminacije ter na kršitev členov 20 in 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina).

Tretji del se nanaša na kršitev načela dobrega upravljanja, člena 41 Listine in kršitev dolžne skrbnosti.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na škodo, ki je nastala tožečima strankama in na vzročno zvezo med protipravnim ravnanjem ECB in to škodo.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/39


Tožba, vložena 21. decembra 2015 – Contact Software/Komisija

(Zadeva T-751/15)

(2016/C 068/50)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Contact Software GmbH (Bremen, Nemčija) (zastopniki: J.-M. Schultze, S. Pautke in C. Ehlenz)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep C(2015) 7006 final v zadevi AT.39846 – CONTACT/Dassault & PTC z dne 9. oktobra 2015 razglasi za ničen;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v predloženi tožbi predlaga, naj se sklep C(2015) 7006 final v zadevi AT.39846 – CONTACT/Dassault & PTC z dne 9. oktobra 2015, s katerim je bila na podlagi člena 7(2) Uredbe (ES) št. 773/2004 (1) zavrnjena pritožba tožnice z dne 18. novembra 2010, razglasi za ničen.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: pomanjkljiva opredelitev upoštevnih trgov

Tožeča stranka navaja, da je tožena stranka pri razlagi in uporabi člena 102 PDEU napačno uporabila pravo in storila očitno napako pri presoji, ker ni sledila navedbam in argumentom tožeče stranke, da je treba upoštevne trge opredeliti ožje, tako da, prvič, trg vsakega posameznega ponudnika s „Computer Aided Design“ (v nadaljevanju: CAD programska oprema) ali vsaj s High-End-CAD programsko opremo, namenjeno proizvajalcem in dobaviteljem avtomobilov, in, drugič, trg za informacijske vmesnike CAD programske opreme vsakega posameznega ponudnika prestavljajo ločene trge.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 102 PDEU

Poleg tega naj bi tožena stranka očitno napačno presodila prevladujoči položaj zadevnih podjetij, ker je svojo presojo, kot je navedeno zgoraj, oprla predvsem na napačno opredelitev trgov.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve

Tožeča stranka v okviru tretjega tožbenega razloga navaja očitek, da zavrnitev njene tožbe ni bila dovolj obrazložena.

4.

Četrti tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji

Tožeča stranka v četrtem tožbenem razlogu navaja, da je očitno napačen zaključek tožene stranke, da z vidika interesa Skupnosti ni zadostnih razlogov za nadaljevanje preiskave morebitne kršitve člena 102 PDEU.


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 3, str. 81).


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/40


Tožba, vložena 22. decembra 2015 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïkí Dynamikí/Komisija

(Zadeva T-752/15)

(2016/C 068/51)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeči stranki: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luksemburg) in Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija) (zastopnika: M. Sfyrí in Ch. Dede, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

razglasi ničnost odločbe Evropske komisije DIGIT/R/3/SDP/PT 5107460 (2015), ki jima je bila vročena z dopisom z dne 29. oktobra 2015 in s katero je Komisija ponudbo tožečih strank uvrstila na šesto mesto za enega od treh ločenih sklopov in, natančneje, za sklop št. 3, v okviru odprtega postopka javnega razpisa št. DIGIT/R3/PO/2015/0008 – STIS IV, imenovanega „Support and consulting services for technical informatics staff IV (STIS IV)“.

Komisiji naloži, da tožečima strankama povrne škodo, ki jima je nastala zato, ker sta izgubili priložnost, da bi bili uvrščeni na prvo mesto za sklop št. 3 okvirnega sporazuma STIS IV, in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Po mnenju tožečih strank je treba izpodbijano odločbo razglasiti za nično, ker ni zadostno obrazložena: i) glede presoje tehnične ponudbe; ii) glede razlogov, zakaj ni bilo ugotovljeno, da so ekonomske ponudbe družb in konzorcijev neobičajno nizke, ter zato, ker je Komisija ob kršitvi pogodbenih dokumentov in prava Unije storila očitne napake pri presoji.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/41


Tožba, vložena 22. decembra 2015 – Facebook/UUNT – Brand IP Licensing (lovebook)

(Zadeva T-757/15)

(2016/C 068/52)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Facebook, Inc. (Menlo Park, Združene države) (zastopnika: M. Granado Carpenter in M. Polo Carreño, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Britanski Deviški otoki)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „lovebook“ – Prijava Znamke Skupnosti št. 9 926 577

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 30. septembra 2015 v zadevi R 2028/2014-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo v celoti razglasi za nično, v kolikor se njo razveljavi odločba oddelka za ugovore, s katero je bil zavrnjen ugovor zoper prijavo CTM št. 9 926 577 LOVEBOOK zaradi verjetnosti zmede, ki temelji na ugotovitvi, da so podobnosti znakov glede na razlike manjše, splošni vtis znakov pri zaznavanju zadevne javnosti pa je, da si znaka nista podobna in to kljub temu, da prejšnje znamke izkazujejo večji razlikovalni značaj;

naloži nadomestilo stroškov postopka pred Splošnim sodiščem.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/42


Tožba, vložena 22. decembra 2015 – EDF Toruń/Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(Zadeva T-758/15)

(2016/C 068/53)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: EDF Toruń SA (Toruń, Poljska) (zastopnik: K. Sienkiewicz, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo št. SME(2015)4950 Evropske komisije za kemikalije z dne 3. novembra 2015 kot tudi račun z obračunanim DDV št. 10054011 z dne 3. novembra 2015, s katerimi so bili naloženi upravni stroški za napačno navedbo velikosti podjetja pri obvestilu v zvezi z registrom REACH, naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: priporočilo Komisije št. 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij nima pravnega učinka in nujnost, da se v tej zvezi uporabijo nacionalni predpisi.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev določb Uredbe (ES) št. 340/2008 (1), ker Agencija ni upravičena, da naloži denarno kazen podjetjem, ki so v register REACH podala obvestilo.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti z naložitvijo upravnih stroškov, ki so v razmerju z delovnim naporom, potrebni za določitev prave vrednosti podjetja, nesorazmerno visoki.

4.

Četrti tožbeni razlog: prekoračitev pooblastil z naložitvijo takse na podlagi odločbe upravnega odbora Evropske agencije za kemikalije št. 14/2015, čeprav slednja nima zavezujočega učinka.

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev načela enakega obravnavanja s tem, ko je bila višina upravnih stroškov določena glede na velikost podjetja, medtem ko za zakonitost takšne rešitve ni bilo argumentov.


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 340/2008 z dne 16. aprila 2008 o pristojbinah in taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 107, str. 6).


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/43


Tožba, vložena 23. decembra 2015 – Sogepa/Komisija

(Zadeva T-761/15)

(2016/C 068/54)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) (Liège, Belgija) (zastopnika: A. Lepièce in H. Baeyens, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za nične razglasi člene od 3 do 6 Sklepa Evropske Komisije z dne 31. julija 2014 o nepriglašeni državni pomoči SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) – Belgija – Pomoč za reševanje za družbo Val Saint-Lambert, ker je z njim naloženo vračilo zneska državne pomoči, ki ustreza dvojni ekonomski ugodnosti, ki jo je dejansko imela družba Val Saint-Lambert;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog, ki se nanaša na napačno uporabo prava Komisije glede opredelitve ekonomske ugodnosti v okviru odobritve posojila družbi Val Saint-Lambert SA in obdavčitvi dvojnega vračila ekonomske ugodnosti s strani upravičenca.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/43


Tožba, vložena 29. decembra 2015 – Deutsche Lufthansa/Komisija

(Zadeva T-764/15)

(2016/C 068/55)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Deutsche Lufthansa AG (Köln, Nemčija) (zastopnik: A. Martin-Ehlers, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Evropske komisije z dne 1. oktobra 2014 v zadevi SA.32833 (2011/C) (ex 2011/NN) – Flughafen Hahn – razglasi za ničen;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja naslednje tožbene razloge:

kršitev postopka, ker naj s tožečo stranko leta 2014 ne bi več potekali pogovori,

nepopolna predstavitev primera, čeprav naj bi bila tožena stranka ob izdaji izpodbijanega sklepa seznanjena z dejanskim stanjem,

napačna pravna presoja ukrepov v korist zadevnega letališča v delu, v katerem se nekateri ukrepi niso uvrstili med državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU, drugi pa so se uvrstili med državne pomoči, ki so združljive z notranjim trgom,

neupoštevanje tega, da naj bi se vse v izpodbijanem sklepu navedene pomoči v korist zadevnega letališča nazadnje prenesle na družbo Ryanair, ki je najpomembnejša uporabnica tega letališča.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/44


Tožba, vložena 30. decembra 2015 – BelTechExport/Svet

(Zadeva T-765/15)

(2016/C 068/56)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BelTechExport ZAO (Minsk, Belorusija) (zastopnika: J. Jerņeva in E. Koškins, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Uredbo Sveta (EU) 2015/1948 z dne 29. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo (UL L 284, str. 62) razglasi za nično v delu, v katerem uporabo omejevalnih ukrepov, čeprav so začasno prekinjeni, razširja v razmerju do tožeče stranke,

razglasi ničnost Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1957 z dne 29. oktobra 2015 o spremembi Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo (UL L 284, str. 149) v delu, v katerem uporabo omejevalnih ukrepov, čeprav so začasno prekinjeni, razširja v razmerju do tožeče stranke, in

Svetu naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja štiri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: izpodbijana akta naj ne bi vsebovala zadostne obrazložitve za stalno uvrstitev tožeče stranke v upoštevne priloge in Svet naj ne bi ravnal v skladu z določbami člena 296(2) PDEU, ki od Sveta zahteva obrazložitev.

2.

Drugi tožbeni razlog: izpodbijana akta naj bi kršila pravico do obrambe in pravico do poštenega sojenja iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina) ter členov 6 in 13 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju: EKČP), ker sta bila sprejeta, ne da bi bilo tožeči stranki omogočeno učinkovito izvajanje pravic obrambe, zlasti pravice do izjave in pravice do postopka, v katerem bi lahko učinkovito zahtevala izbris s seznama oseb, na katere se nanašajo omejevalni ukrepi.

3.

Tretji tožbeni razlog: izpodbijana akta naj bi vsebovala očitne napake pri presoji, ker naj bi temeljila na napačni domnevi, da ima tožeča stranka kot veliko podjetje v beloruskem sektorju proizvodnje in izvoza orožja koristi od Lukašenkovega režima.

4.

Četrti tožbeni razlog: izpodbijana akta naj bi kršila temeljno pravico do lastnine, zagotovljeno s členom 17 Listine in členom 1 Protokola št. 1 k EKČP, pri čemer naj ta kršitev ne bi temeljila na prepričljivih dokazih ter naj bi bila neupravičena in nesorazmerna.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/45


Tožba, vložena 19. novembra 2015 – ZZ/Parlament

(Zadeva F-143/15)

(2016/C 068/57)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: A. Fombaron, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa o zavrnitvi pritožbe, s katero je želela tožeča stranka doseči razglasitev ničnosti sklepa o predčasni prekinitvi njenega dela v Evropskem parlamentu.

Predlogi tožeče stranke

Sklep z dne 19. avgusta 2015 o zavrnitvi pritožbe, ki je bila vložena na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, naj se razglasi za ničen;

sklep Evropskega parlamenta z dne 25. februarja 2015 naj se razglasi za ničen;

sklep Evropskega parlamenta z dne 2. februarja 2015 naj se razglasi za ničen,

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo vseh stroškov na pritožbeni stopnji.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/45


Tožba, vložena 27. novembra 2015 – ZZ/Parlament

(Zadeva F-146/15)

(2016/C 068/58)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa Parlamenta o zavrnitvi zahteve za pretvorbo ocenjevalnih poročil tožeče stranke, ki so bila pripravljena od njenega napredovanja v naziv AD 12, v točke za delovno uspešnost.

Predlog tožeče stranke

Sklep OPI z dne 8. aprila 2015 o zavrnitvi zahteve za pretvorbo ocenjevalnih poročil tožeče stranke, ki so bila pripravljena od njenega napredovanja v naziv AD 12, v točke za delovno uspešnost, naj se razglasi za ničen;

Parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/46


Tožba, vložena 17. novembra 2015 – ZZ/Parlament

(Zadeva F-147/15)

(2016/C 068/59)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o prekinitvi pogodbe tožeče stranke.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe z dne 24. februarja 2015;

po potrebi razglasitev ničnosti odločbe z dne 9. septembra 2015;

naložitev plačila stroškov Parlamentu.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/46


Tožba, vložena 21. decembra 2015 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-149/15)

(2016/C 068/60)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila tožeči stranki naložena sankcija odloga povišanja v stopnji in obveznost povračila škode, ki naj bi nastala Evropski uniji, ter odškodninski zahtevek za povračilo nepremoženjske škode in škode zaradi okrnitve ugleda, ki naj bi nastala.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe tripartitnega organa za imenovanja CMS 13-005 v delu, v katerem določa odlog povišanja v stopnji za obdobje 18-ih mesecev in povračilo škode, ki je v odločbi določena na 108 596,35 EUR;

po potrebi naj se razglasi ničnosti odločbe o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke;

podredno naj se zniža denarna kazen iz odločbe CMS 13-005;

toženi stranki naj se naloži povračilo nepremoženjske škode in škode zaradi okrnitve ugleda tožeče stranke v višini 20 000 EUR;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.


22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/47


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 12. januarja 2016 – Vermoesen in Herkens/Komisija

(Zadeva F-108/15) (1)

(2016/C 068/61)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 320, 28/9/2015, str. 54.