ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 438

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
30. december 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

PRIPOROČILA

 

Evropska centralna banka

2015/C 438/01

Priporočilo Evropske centralne banke z dne 17. decembra 2015 o politiki razdelitve dividend (ECB/2015/49)

1


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2015/C 438/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.7834 – Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Banking Corporation/PT Summit OTO Finance/PT OTO Multiartha) ( 1 )

4


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2015/C 438/03

Menjalni tečaji eura

5


 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2015/C 438/04

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7889 – Engie/REC/TEN) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

6

2015/C 438/05

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7900 – CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

7

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2015/C 438/06

Objava zahtevka v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

8


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 


I Resolucije, priporočila in mnenja

PRIPOROČILA

Evropska centralna banka

30.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 438/1


PRIPOROČILO EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 17. decembra 2015

o politiki razdelitve dividend

(ECB/2015/49)

(2015/C 438/01)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 127(6) in člena 132 Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 34 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (2),

ob upoštevanju naslednjega:

Kreditne institucije morajo nadaljevati s pripravami za pravočasno in polno uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) ter Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4) v težavnem makroekonomskem in finančnem okolju, ki izvaja pritisk na dobičkonosnost bank in posledično na njihovo sposobnost izgraditi kapitalsko osnovo. Poleg tega, čeprav morajo kreditne institucije financirati gospodarstvo, je konservativna politika razdelitve dividend del ustreznega obvladovanja tveganj in trdnega bančnega sistema. Uporabiti bi bilo treba enako metodo, kot je bila določena v Priporočilu ECB/2015/2 Evropske centralne banke (5)

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

I.

1.

Kreditne institucije bi morale oblikovati dividendne politike na podlagi konservativnih in preudarnih predpostavk, da bi lahko po vsaki taki razdelitvi izpolnile veljavne kapitalske zahteve.

(a)

Kreditne institucije morajo ves čas izpolnjevati veljavne minimalne kapitalske zahteve (zahteve v okviru prvega stebra). To vključuje količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v višini 4,5 %, količnik temeljnega kapitala v višini 6 % in količnik skupnega kapitala v višini 8 %, kakor je določeno v členu 92 Uredbe (EU) št. 575/2013.

(b)

Poleg tega morajo kreditne institucije ves čas izpolnjevati kapitalske zahteve, ki se naložijo kot posledica zadevnega sklepa o postopku nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja ob uporabi člena 16(2)(a) Uredbe (EU) št. 1024/2013 in ki presegajo zahteve v okviru prvega stebra (zahteve v okviru drugega stebra).

(c)

Kreditne institucije morajo vzdrževati tudi proticiklični kapitalski blažilnik in sistemske blažilnike iz člena 128(2), (3), (4) in (5) Direktive 2013/36/EU ter vse druge blažilnike, ki so jih določili pristojni nacionalni organi in imenovani nacionalni organi.

(d)

Kreditne institucije morajo tudi doseči zahtevano polno višino (fully loaded) (6) količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala, količnika temeljnega kapitala in količnika skupnega kapitala do zadevnega datuma začetka polne uporabe. To se nanaša na polno uporabo zgoraj navedenih količnikov po uporabi prehodnih določb kot tudi proticikličnega kapitalskega blažilnika in sistemskih blažilnikov iz člena 128(2), (3), (4) in (5) Direktive 2013/36/EU ter vseh drugih blažilnikov, ki so jih določili pristojni nacionalni organi in imenovani nacionalni organi. Prehodne določbe so določene v naslovu XI Direktive 2013/36/EU in delu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.

Te zahteve je treba izpolnjevati na konsolidirani in posamični podlagi, razen če je bila uporaba bonitetnih zahtev na posamični podlagi opuščena, kakor je določeno v členih 7 in 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.

2.

V zvezi z izplačilom dividend s strani kreditnih institucij (7) v letu 2016 za poslovno leto 2015 ECB priporoča naslednje:

(a)    kategorija 1 : kreditne institucije, ki izpolnjujejo veljavne kapitalske zahteve, navedene v odstavku 1(a), (b) in (c), in so že dosegle polno višino količnikov, navedenih v odstavku 1(d), po stanju na 31. december 2015, bi morale razdeliti čisti dobiček v obliki dividend na konservativen način, da bi lahko še naprej izpolnjevale vse zahteve tudi v primeru poslabšanja ekonomskih in finančnih razmer;

(b)    kategorija 2 : kreditne institucije, ki izpolnjujejo veljavne kapitalske zahteve, navedene v odstavku 1(a), (b) in (c), po stanju na 31. december 2015, ne dosegajo pa polne višine količnikov, navedenih v odstavku 1(d), po stanju na 31. december 2015, bi morale razdeliti čisti dobiček v obliki dividend na konservativen način, da bi lahko še naprej izpolnjevale vse zahteve tudi v primeru poslabšanja ekonomskih in finančnih razmer. Poleg tega lahko načeloma izplačajo dividende samo v obsegu, ki zagotavlja, kot minimum, linearno (8) gibanje v smeri zahtevane polne višine kapitalskih zahtev, navedenih v odstavku 1(d);

(c)    kategorija 3 : kreditne institucije, ki kršijo zahteve iz odstavka 1(a), (b) ali (c), načeloma ne bi smele razdeliti dividend.

Kreditne institucije, ki ne morejo izpolniti tega priporočila, ker menijo, da so pravno zavezane izplačati dividende, bi morale nemudoma stopiti v stik s svojo skupno nadzorniško skupino.

II.

To priporočilo je naslovljeno na pomembne nadzorovane subjekte in pomembne nadzorovane skupine, kakor so opredeljeni v členu 2(16) in (22) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

III.

To priporočilo je naslovljeno tudi na pristojne nacionalne organe in imenovane nacionalne organe glede manj pomembnih nadzorovanih subjektov in manj pomembnih nadzorovanih skupin, kakor so opredeljeni v členu 2(7) in (23) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17). Od pristojnih nacionalnih organov in imenovanih nacionalnih organov se pričakuje, da bodo to priporočilo primerno uporabili za take subjekte in skupine (9).

V Frankfurtu na Majni, 17. decembra 2015

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  UL L 141, 14.5.2014, str. 1.

(3)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).

(4)  Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(5)  Priporočilo ECB/2015/2 Evropske centralne banke z dne 28. januarja 2015 o politiki razdelitve dividend (UL C 51, 13.2.2015, str. 1).

(6)  Vsi blažilniki v polni višini, razen varovalnega kapitalskega blažilnika, ki bo iz metodoloških razlogov za izračun polne višine določen na stopnji postopnega uvajanja za leto 2016.

(7)  Kreditne institucije so lahko v različnih pravnih oblikah, npr. družbe, ki kotirajo na borzi, in družbe, ki niso delniške družbe, kot so vzajemne družbe, zadruge ali hranilnice. Pojem „dividenda“ se v tem priporočilu uporablja za vse vrste izplačil denarja, ki jih odobri skupščina družbe.

(8)  To v praksi pomeni, da bi morale kreditne institucije v obdobju štirih let, ki se je začelo 31. decembra 2014, načeloma vsako leto zadržati najmanj 25 % vrzeli do polne višine količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala, količnika temeljnega kapitala in količnika skupnega kapitala, navedenih v odstavku 1(d).

(9)  Če se priporočilo uporabi za manj pomembne nadzorovane subjekte in manj pomembne nadzorovane skupine, ki menijo, da ga ne morejo izpolniti, ker razumejo, da so pravno zavezani izplačati dividende, bi morali ti nadzorovani subjekti in nadzorovane skupine nemudoma stopiti v stik z zanje pristojnimi nacionalnimi organi.


II Sporočila

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

30.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 438/4


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.7834 – Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Banking Corporation/PT Summit OTO Finance/PT OTO Multiartha)

(Besedilo velja za EGP)

(2015/C 438/02)

Komisija se je 18. decembra 2015 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32015M7834. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropska komisija

30.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 438/5


Menjalni tečaji eura (1)

29. decembra 2015

(2015/C 438/03)

1 euro =


 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,0952

JPY

japonski jen

131,88

DKK

danska krona

7,4629

GBP

funt šterling

0,74005

SEK

švedska krona

9,1567

CHF

švicarski frank

1,0846

ISK

islandska krona

 

NOK

norveška krona

9,5115

BGN

lev

1,9558

CZK

češka krona

27,028

HUF

madžarski forint

314,26

PLN

poljski zlot

4,2364

RON

romunski leu

4,5370

TRY

turška lira

3,1878

AUD

avstralski dolar

1,5056

CAD

kanadski dolar

1,5241

HKD

hongkonški dolar

8,4882

NZD

novozelandski dolar

1,5949

SGD

singapurski dolar

1,5467

KRW

južnokorejski won

1 282,17

ZAR

južnoafriški rand

16,7598

CNY

kitajski juan

7,1065

HRK

hrvaška kuna

7,6383

IDR

indonezijska rupija

15 029,86

MYR

malezijski ringit

4,7055

PHP

filipinski peso

51,514

RUB

ruski rubelj

79,4319

THB

tajski bat

39,518

BRL

brazilski real

4,2187

MXN

mehiški peso

18,8429

INR

indijska rupija

72,6458


(1)  Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


V Objave

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

Evropska komisija

30.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 438/6


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.7889 – Engie/REC/TEN)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2015/C 438/04)

1.

Komisija je 18. decembra 2015 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji E.CL SA, katerega končno matično podjetje je Engie SA („Engie“, Francija), in Eléctrica Chile SpA, katerega končno matično podjetje je Red Eléctrica Corporación SA („REC“, Španija), z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad celotnim podjetjem Transmisora Eléctrica del Norte SA („TEN“, Čile).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

Engie je globalni akter na področju energije in specializirani operater v treh ključnih sektorjih električne energije, zemeljskega plina in energetskih storitev,

REC upravlja nacionalno električno omrežje in sistem za prenos moči v Španiji ter je dejavno tudi v nekaterih državah Južne Amerike,

TEN trenutno ne izvaja nobene dejavnosti na trgu, vendar bo razvil in upravljal električni daljnovod v Čilu.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena koncentracija lahko spadala na področje uporabe Uredbe o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.7889 – Engie/REC/TEN se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


30.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 438/7


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.7900 – CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2015/C 438/05)

1.

Komisija je 18. decembra 2015 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje CVC Capital Partners SICAV-FIS S.S. („CVC Group“, Luksemburg) in podjetje Universities Superannuation Scheme Limited („USS“, Združeno kraljestvo) z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) in člena 3(4) Uredbe o združitvi skupni nadzor nad podjetjem Moto Holdings Limited („ciljno podjetje“, Združeno kraljestvo).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za CVC Group: svetovanje pri investicijskih skladih in upravljanje teh skladov,

—   za USS: edini korporacijski skrbnik sheme Universities Superannuation Scheme, ki je eden od največjih zasebnih pokojninskih skladov v Združenem kraljestvu. Ta shema upravlja glavni pokojninski sistem za akademsko osebje in osebje, ki je v podobnem položaju, na univerzah v Združenem kraljestvu ter v drugih visokošolskih in raziskovalnih ustanovah,

—   za ciljno podjetje: upravljanje avtocestnih počivališč v Združenem kraljestvu pod blagovno znamko „moto“.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena koncentracija lahko spadala na področje uporabe Uredbe o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.7900 – CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings lahko Komisiji pošljete po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


DRUGI AKTI

Evropska komisija

30.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 438/8


Objava zahtevka v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

(2015/C 438/06)

V skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta je ta objava podlaga za uveljavljanje pravice do ugovora zoper zahtevek (1).

ENOTNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila  (2)

„PATATA DEL FUCINO“

Št. ES: IT-PGI-0005-01217 – 21.3.2014

ZGO ( X ) ZOP ( )

1.   Ime

„Patata del Fucino“

2.   Država članica ali tretja država

Italija

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda

Skupina 1.6 Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

Ime „Patata del Fucino“ označuje zrele gomolje vrste Solanum tuberosum iz družine razhudnikovk, pridelane iz sort semenskega krompirja, ki so vpisane v skupni katalog sort poljščin.

Gomolji so velikosti (premera), ki je večja od 35 mm, vendar ne presega 80 mm, njihova oblika pa se giblje od okrogle do okroglo-ovalne, ovalne in ovalno podolgovate. Lupina ne odstopa od mesa, tekstura je čvrsta in se popusti pod pritiskom, barva pa je značilna za sorto: od bele do različnih odtenkov rumene. Užitni del ni manjši od 95 %.

Kemijske značilnosti (na 100 gramov užitnega dela) imajo naslednje vrednosti: suhi ostanek ≥ 14, škrob ≥ 8 g, kalij ≥ 300 mg, fosfor ≥ 35 mg.

„Patata del Fucino“ je krompir, pobran, ko je fiziološko popolnoma zrel, od konca julija dalje, shranjen v primernih posodah pa se lahko hrani do konca meseca maja po spravilu, ne da bi izgubil svoje značilnosti.

Dovoljena odstopanja pri kakovosti

Krompir, upravičen do zaščite, mora imeti naslednje značilnosti, kadar se trži v izbranem pakiranju:

(a)

enotno velikost gomoljev: gomolji ne smejo biti manjši od 35 mm in večji od 80 mm, z največjo dovoljeno razliko v posameznih pakiranjih, ki ni večja od 20 mm.

(b)

gomolji morajo biti celi, čvrsti, čisti, brez kalčkov in brez biotskih ali abiotskih poškodb.

3.3   Surovine (samo za predelane proizvode)

3.4   Krma (samo za proizvode živalskega izvora)

3.5   Posebni proizvodni postopki, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

Krompir „Patata del Fucino“ mora biti sajen, pridelan in spravljen na opredeljenem geografskem območju.

3.6   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn.

Krompir mora biti shranjen v posodah (zabojih) pri temperaturi od 4 °C do 10 °C in relativni vlažnosti med 88 % in 95 %.

Gomolji se lahko hranijo v hladilnici daljši čas, vendar ne dlje kot 9 mesecev.

Dovoljene so obdelave uskladiščenih gomoljev, ki preprečijo kaljenje, v skladu z ustrezno veljavno zakonodajo na tem področju.

Pri dajanju v promet krompirja „Patata del Fucino“ ZGO za porabo je treba uporabiti naslednje vrste pakiranj:

vreče: 5 kg – 20 kg,

mrežice: 1,5 kg – 2 kg – 2,5 kg,

pakiranja: vertbag, quickbag, girsac in vrečke po 1,5 kg – 2 kg – 2,5 kg – 5 kg,

škatle iz lepenke ali zaboji od 3 kg do največ 20 kg.

Vse vrste pakiranj morajo vsebovati čist proizvod (okrtačen in/ali opran) in morajo biti zapečatene tako, da gomoljev ni mogoče izvleči, ne da bi se pri tem raztrgalo pakiranje, razen škatle iz lepenke ali zaboja.

3.7   Posebna pravila za označevanje

Poleg simbola Evropske unije in informacij, ki jih zahteva zakon, etiketa na pakiranju vsebuje tudi naslednje navedbe:

„Patata del Fucino“, ki mu sledi kratica „ZGO“ ali besede „Zaščitena geografska označba“,

ime ali naziv podjetja in naslov ali sedež posameznega proizvajalca in/ali združenja proizvajalcev in/ali pakirnice,

prvotna neto teža,

sorta,

naslednji logotip proizvoda:

Image

Prepovedano je dodajanje kakršnih koli oznak, ki niso izrecno določene.

4.   Kratka opredelitev geografskega območja

Območje pridelave zamejuje pokrajinska obvoznica okrog Fucina, vključuje pa dele ozemlja, ki jih delijo poljske poti in oštevilčena zemljišča v naslednjih občinah v pokrajini L’Aquila: Avezzano; Celano; Cerchio; Aielli; Pescina; S. Benedetto dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

5.   Povezava z geografskim območjem

5.1   Posebnosti geografskega območja

Krompir „Patata del Fucino“ se goji na dnu nekdanjega jezera z enakim imenom, „Fucino“, ki je bilo izsušeno leta 1875. To območje leži na nadmorski višini 700 metrov.

Glavne morfološke značilnosti območja oblikujejo tri ločene predele: kotlino nekdanjega jezera, terasasti predel na nadmorski višini med 670 in 720 metri ter razgiban predel nad drugima dvema.

Zaradi prisotnosti nekdanjega jezerskega območja so pojavi kopičenja usedlin prevladali nad erozijo.

Tla imajo teksturo meljaste gline z veliko količino skupnega in aktivnega apnenca zaradi karbonatne narave tlotvornih odkladnin. Reakcija (pH) niha med subalkalno in alkalno, vrednosti organskih snovi, skupnega dušika, dostopnega fosforja in izmenljivega kalija pa so visoke.

Visoka vsebnost organskih snovi se ohrani zaradi velikih količin gnoja, ki ga kmetje redno nasuvajo.

Sestava tal omogoča dobro drenažo in normalen razvoj enakomernih in pravilno oblikovanih gomoljev.

Zaradi posebnih značilnosti območja, zamejenega z gorskimi verigami, se ne občuti vpliv morja, ki leži manj kot 80 km na vzhodu. Nasprotno, podnebje je značilno celinsko z zimami, ki so še posebej ostre in deževne, medtem ko so poletja vroča in soparna.

V pridelovalni sezoni nihanja temperature med dnevom (približno 30 °C) in nočjo (15 °C–10 °C) ustvarjajo ugodne razmere za bujno rast rastlin.

Tla dobro zadržujejo vodo in dvig vode s kapilarnostjo iz spodaj ležečih plasti je zadovoljiv; tudi zaradi obilne jutranje rose je razpoložljivost vodnih virov zagotovljena.

Dež, sneg in značilna rosa, ki je pogosto prava mala padavina, dopolnjujejo podnebno podobo območja.

S hidrološkega vidika je ozemlje dobro preskrbljeno z naravnimi potoki in rekami, ki tečejo iz gora okrog nižine, in tudi z geometrično mrežo kanalov, posebej zgrajenih ob izsušitvi, ki jo je izvedel takrat nastajajoči zavod „Ente Fucino“ med agrarno reformo (leta 1950) z dvojnim ciljem odvajanja vode z zemljišč in hkrati njenega črpanja za namakanje pridelkov, kar proizvajalcem omogoča čim boljše razmere za pridelavo.

5.2   Posebnosti proizvoda

Krompir „Patata del Fucino“ se razlikuje od krompirja, pridelanega na drugih območjih, po svojih kakovostnih značilnostih mesa, zaradi katerih je primeren za rabo v gospodinjstvu in industriji. Krompir „Patata del Fucino“ ima čvrsto meso, ki ne popusti pod pritiskom, in lupino, ki ne odstopa od mesa. Kadar se kuha v pari, je meso dokaj drobno zrnasto in ne počrni. Še posebej cenjena značilnost pa je tudi slaba porjavitev mesa pri krompirju pri cvrtju. Panelni test krompirja „Patata del Fucino“, ki so ga izvedli usposobljeni sodniki pokuševalci, je pokazal zel izražena „prijeten okus“ in „okus krompirja“ skoraj brez neprijetnih priokusov (kovinski, travnat idr.). Te organoleptične značilnosti krompirja se ohranijo tudi po več mesecih skladiščenja.

5.3   Vzročna povezanost geografskega območja s kakovostjo ali značilnostmi proizvoda (pri ZOP) oziroma z določeno kakovostjo, slovesom ali značilnostjo proizvoda (pri ZGO)

Na geografskem območju proizvodnje proizvodni cikel krompirja „Patata del Fucino“ zajema vse sezone: od sejanja spomladi, rasti in produkcije poleti ter spravila šele takrat, ko je dosežena fiziološka zrelost, pozno poleti/jeseni, s čimer je krompir deležen podnebnih vplivov različnih sezon.

Kakovost krompirja „Patata del Fucino“ je povezana s pridelovalnimi razmerami, ki jih ponuja kotlina, ki je nekoč bila dno jezera. Posebnosti tal omogočajo gojenje krompirja na naraven način, kar da proizvodu značilne organoleptične značilnosti.

Tla so lahka, sveža, večinoma meljasta, zelo rodovitna, z makro- in mikrohranili, bogata z organskimi snovmi in iz tega izhajajočim humusom, nastalim z usedanjem organskih snovi skozi stoletja, in zagotavljajo, da se gomolji med rastjo in spravilom ne poškodujejo in/ali razpokajo ter razvijejo pravilne oblike z lupino, ki se lepo prilega mesu.

Zaradi opisanih talnih in podnebnih razmer (sestava tal, dober kapilarni dvig, temperature, voda za namakanje) je Fucino območje, ki je še posebej primerno za gojenje krompirja. Po zaslugi utrjenih izkušenj, ki so jih pri gojenju pridobili krajevni pridelovalci, nenehnih prizadevanj za izboljšanje kmetijskih tehnik, pri čemer dajejo prednost okoljsko trajnostnim tehnikam, in varovanja okolja gojenja kmetje pridelajo na tem območju zelo kakovosten krompir, ki je bil vedno cenjen in poznan na nacionalnem trgu.

Od leta 2002 številni povezani proizvajalci iz Fucina pridelujejo krompir po programu certificiranja za „integrirano pridelavo“, pri čemer so sprejeli specifikacijo za proizvod, ki je izrecno poimenovan „Patata del Fucino“, kar kaže, da se ime uporablja tudi v jeziku proizvajalcev in trgovcev.

Objavljeni so bili številni članki v specializiranih revijah, kot je na primer „Informatore agrario“, ki navaja ime „Patata del Fucino“, piše o Fucinu kot območju, na katerem je pridelava krompirja zelo razširjena, in Fucinu kot kraju za sortne poskuse s krompirjem:

Le varietà di patata coltivate in Italia e la loro destinazione d’uso“ („Vrste krompirja, gojene v Italiji, in njihovi uporabniki“) (str. 61, številka 2/2002),

Ecco perchè in Italia non si produce patata da seme“ („Zakaj se semenski krompir ne proizvaja v Italiji“) (strani 34–36, številka 46/2008),

Produzione di patata da seme: contributo per la valorizzazione dell’agricoltura montana“ („Proizvodnja semenskega krompirja: prispevek k ovrednotenju hribovskega kmetovanja“) (strani 27–29, številka 18/97),

Sperimentazione varietale 1998 su patata comune nel centro e nel nord“ („Sortni poskusi s krompirjem leta 1998 v srednji in severni Italiji“) (str. 39–46, številka 48/98).

V preteklih letih so lokalni akterji izvajali mnoge dejavnosti za promocijo in ovrednotenje krompirja „Patata del Fucino“:

od leta 1971 poteka veselica „Sagra della Patata“ organizirana v Fucinu, natančneje v občini Avezzano,

leta 2008, v mednarodnem letu krompirja pod okriljem FAO, so pridelovalci krompirja Fucina pri projektu za sodelovanje „Projekt Albanija“ zagotovili tehnično podporo in opremo regiji Zadrima,

leta 2001 je bila ena oddaja programa „Il Gusto“ („Okus“) posvečena krompirju „Patata del Fucino“ in predvajana na kanalu Canale 5,

leta 1993 je oddaja „Linea Verde“ („Zelena črta“), ki jo je predvajal RAI, omogočila, da se je o krompirju „Patata del Fucino“ razvedelo na nacionalni ravni.

Sklic na objavo specifikacije

(Člen 5(7) Uredbe (ES) št. 510/2006 (3))

Ministrstvo je uvedlo nacionalni postopek ugovora z objavo zahtevka za priznanje ZGP „Patata del Fucino“ v Uradnem listu Italijanske republike št. 37 z dne 14. februarja 2014.

Celotno besedilo proizvodne specifikacije je na voljo na spletni strani: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ali

neposredno na domači strani ministrstva za kmetijske, živilske in gozdarske politike (www.politicheagricole.it), kjer izberete „Prodotti DOP IGP“ (v desnem zgornjem kotu zaslona) in nato „Prodotti DOP IGP STG“ (ob robu na levi strani zaslona), nazadnje pa „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“.


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012.

(3)  Glej opombo 2.