ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 320

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
28. september 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2015/C 320/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2015/C 320/02

Zadeva C-602/13: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 11. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia – Španija) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García (Predhodno odločanje — Direktiva 93/13/EGS — Pogodbeno razmerje med prodajalcem in potrošnikom — Hipotekarna pogodba — Klavzula o zamudnih obrestih — Klavzula o predčasnem odplačilu — Postopek izvršbe na podlagi hipoteke — Znižanje zneska obresti — Pristojnosti nacionalnega sodišča)

2

2015/C 320/03

Zadeva C-64/14 P: Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 29. aprila 2015 – Sven A. von Storch/Evropska centralna banka (ECB) (Pritožba — Ničnostna tožba — Dopustnost — Oseba, ki jo akt neposredno zadeva — Sklepi, ki jih je sprejela Evropska centralna banka — Smernica Evropske centralne banke 2012/641/EU — Člen 181 Poslovnika Sodišča)

3

2015/C 320/04

Zadeva C-82/14: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 15. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika sodišča — Šesta direktiva 77/388/EGS)

3

2015/C 320/05

Zadeva C-84/14 P: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 14. julija 2015 – Forgital Italy SpA/Svet Evropske unije, Evropska komisija (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Ničnostna tožba — Člen 263, četrti odstavek, PDEU — Pravica do vložitve pravnega sredstva — Procesno upravičenje — Fizične ali pravne osebe — Predpis, ki vključuje izvedbene ukrepe — Carinska ureditev, ki spreminja pogoje za tarifno opustitev — Možnost vložitve pravnega sredstva pred nacionalnimi sodišči)

4

2015/C 320/06

Zadeva C-90/14: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 8. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro – Španija) – Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, dedinja po M. A. Viana Gordejuela (Predhodno odločanje — Direktiva 93/13/EGS — Pogodba, sklenjena med prodajalcem in potrošnikom — Hipotekarna pogodba — Klavzula o zamudnih obrestih — Klavzula o predčasnem odplačilu — Postopek izvršbe na podlagi hipoteke — Znižanje zneska obresti — Pristojnost nacionalnega sodišča)

5

2015/C 320/07

Zadeva C-123/14: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 15. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – Itales OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Davčni sistem — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Načelo davčne nevtralnosti — Odbitek vstopnega DDV — Pojem dobava blaga — Pogoji za obstoj dobave blaga — Neobstoj dokaza, da ima neposredni dobavitelj blago dejansko v posesti)

6

2015/C 320/08

Zadeva C-142/14 P: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 3. junija 2015 – The Sunrider Corporation/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Nannerl GmbH & Co. KG (Pritožba — Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Zahteva za registracijo besedne znamke SUN FRESH — Ugovor imetnika prejšnje besedne znamke Skupnosti SUNNY FRESH — Verjetnost zmede — Podobnost proizvodov, ki jih označujeta znamki v sporu — Pravica do izjave — Uredba (ES) št. 207/2009 — Členi 8(1)(b), 75 in 76)

6

2015/C 320/09

Zadeva C-159/14: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 15. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – Koela-N EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Davčni sistem — DDV — Direktiva 2006/112/ES — Načelo davčne nevtralnosti — Odbitek vstopnega DDV — Pojem dobava blaga — Pogoj obstoja dobave blaga — Prenos blaga, ki ga prevoznik opravi neposredno od dobavitelja tretji osebi — Neobstoj dokaza, da ima neposredni dobavitelj blago dejansko v posesti — Nesodelovanje dobaviteljev z davčnimi organi — Neobstoj pretovarjanja blaga — Elementi, ki upravičujejo sum davčne utaje)

7

2015/C 320/10

Zadeva C-291/14 P: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 11. junija 2015 – Faci SpA/Evropska komisija (Pritožba — Poslovnik sodišča — Člen 181 — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Evropski trg kositrnih stabilizatorjev, epoksidiranega sojinega olja in estrov — Globe — Presoja teže kršitve — Načelo učinkovitega sodnega varstva — Očitno nedopustna ali očitno neutemeljena pritožba)

8

2015/C 320/11

Zadeva C-318/14: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 21. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Člena 49 PDEU in 52 PDEU — Svoboda ustanavljanja — Uredba (ES) št.o1370/2007 — Javni železniški in cestni prevozi — Avtobusni prevozi na javnih mestnih linijah — Prevoznik, ki ima sedež v drugi državi članici in ki deluje prek podružnice — Obveznost pridobiti posebno dovoljenje — Diskrecijska pravica pristojnega organa — Pogodba o opravljanju javne storitve)

8

2015/C 320/12

Zadeva C-343/14 P: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 7. maja 2015 – Adler Modemärkte AG/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Blufin SpA (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 8(1)(b) — Prijava besedna znamke MARINE BLEU — Ugovor imetnika besedne znamke BLUMARINE — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede — Pomenska primerjava)

9

2015/C 320/13

Zadeva C-400/14 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 16. julija 2015 – Basic AG Lebensmittelhandel/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), Repsol YPF, SA (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Zahteva za registracijo figurativne znamke Skupnosti — Besedni element basic — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti — Besedni element BASIC — Ugovor imetnika te znamke — Delna zavrnitev registracije — Pojma storitve distribucije in storitve prodaje na drobno in na debelo — Obseg)

10

2015/C 320/14

Zadeva C-405/14: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 11. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – PST CLC a.s./Generální ředitelství cel (Predhodno odločanje — Tarifna uvrstitev — Veljavnost točke 2 preglednice iz Priloge k Uredbi (ES) št.o384/2004 v obdobju od 22. marca 2004 do 22. decembra 2009 — Uporaba te določbe za carinske deklaracije, vložene v letu 2008 — Uvrstitev proizvodov, namenjenih računalnikom, ki so sestavljeni iz toplotnega izmenjevalnika in ventilatorja)

10

2015/C 320/15

Zadeva C-469/14: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 7. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Sibiu – Romunija) – Statul român/Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Predhodno odločanje — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije na področju socialne varnosti — Izračun otroškega dodatka — Neizvajanja prava Unije — Očitna nepristojnost Sodišča)

11

2015/C 320/16

Zadeva C-507/14: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 16. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal de Justiça – Portugalska) – P/M (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Neobstoj upravičenega dvoma — Sodna pristojnost v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 2201/2003 — Člen 16(1)(a) — Določitev trenutka, ko je sodišče začelo postopek — Zahteva za prekinitev postopka — Neobstoj vpliva)

12

2015/C 320/17

Zadeva C-539/14: Sklep Sodišča (prvi senat) z dne 16. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Castellón – Španija) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Direktiva 93/13/EGS — Člen 7 — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člena 7 in 47 — Potrošniške pogodbe — Pogodba o hipotekarnem posojilu — Nepošteni pogoji — Postopek izvršbe na podlagi hipoteke — Pravica do pritožbe)

12

2015/C 320/18

Zadeva C-576/14 P: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 4. junija 2015 – Mirelta Ingatlanhasznosító kft/Evropska komisija, Evropski varuh človekovih pravic (Pritožba — Ničnostna tožba — Zavrnitev Komisije, da bi začela postopek zaradi neizpolnitve obveznosti — Nedopustnost in nepristojnost Splošnega sodišča — Pritožba, ki je deloma očitno neutemeljena in deloma očitno nedopustna)

13

2015/C 320/19

Zadeva C-608/14: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 7. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Sibiu – Romunija) – Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Predhodno odločanje — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Odobritev otroškega dodatka — Določitev zakona, ki se uporabi, glede na datum rojstva otroka in ne glede na datum njegovega spočetja — Neobstoj izvajanja prava Unije — Očitna nepristojnost Sodišča)

14

2015/C 320/20

Zadeva C-151/15: Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 14. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação de Coimbra – Portugalska) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Avtorska in sorodne pravice v informacijski družbi — Direktiva 2001/29/ES — Člen 3(1) — Pojem priobčitev javnosti — Predvajanje del v kavarni/restavraciji prek radia, povezanega z zvočniki)

14

2015/C 320/21

Zadeva C-322/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 29. junija 2015 – Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2015/C 320/22

Zadeva C-329/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 3. julija 2015 – ENEA SA w Poznaniu/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

15

2015/C 320/23

Zadeva C-332/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 6. julija 2015 vložilo Tribunale di Treviso (Italija) – kazenski postopek proti Giuseppeju Astoneju

16

2015/C 320/24

Zadeva C-355/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 13. julija 2015 – Skupina ponudnikov Technische Gebäudebetreuung GesmbH in Caverion Österreich GmbH

17

2015/C 320/25

Zadeva C-397/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Itzehoe (Nemčija) 23. julija 2015 – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath

18

2015/C 320/26

Zadeva C-404/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Nemčija) 24. julija 2015 – kazenski postopek proti Pálu Aranyosiju

18

2015/C 320/27

Zadeva C-411/15 P: Pritožba, ki sta jo vložila Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) 27. julija 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 20. maja 2015 v zadevi T-456/10, Timab Industries in CFPR/Komisija

19

2015/C 320/28

Zadeva C-413/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 27. julija 2015 – Elaine Farrell/Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland in Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

20

2015/C 320/29

Zadeva C-423/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 31. julija 2015 – Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG

21

2015/C 320/30

Zadeva C-428/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 4. avgusta 2015 – Child and Family Agency (CAFA)/J. D.

22

2015/C 320/31

Zadeva C-429/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Irska) 5. avgusta 2015 – Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality Ireland in Attorney General

23

2015/C 320/32

Zadeva C-430/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 5. avgusta 2015 – Secretary of State for Work and Pensions v Public Law Project v imenu Tolley (pokojna)

23

2015/C 320/33

Zadeva C-189/14: Sklep predsednika prvega senata Sodišča z dne 11. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Eparchiako Dikastirio Lefkosias – Ciper) – Bogdan Chain/Atlanco LTD

24

2015/C 320/34

Zadeva C-244/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 7. julija 2015 – Evropska komisija/Republika Avstrija

25

2015/C 320/35

Zadeva C-328/14: Sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 17. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajský súd v Prešove – Slovaška) – CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

25

2015/C 320/36

Zadeva C-329/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 16. aprila 2015 – Evropska komisija/Republika Finska

25

2015/C 320/37

Zadeva C-390/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 5. junija 2015 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Eparchiako Dikastirio Larnakas – Ciper) – kazenski postopek zoper Masouda Mehrabiparija

25

2015/C 320/38

Zadeva C-445/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 28. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Seusen Sume/Landkreis Stade, ob udeležbi: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

26

2015/C 320/39

Združeni zadevi C-512/14 P in C-513/14 P: Sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 17. julija 2015 – Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)/Unibail Management

26

2015/C 320/40

Zadeva C-538/14: Sklep predsednika Sodišča z dne 3. junija 2015 – Evropska komisija/Republika Finska

26

2015/C 320/41

Zadeva C-37/15: Sklep predsednika Sodišča dne 6. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – Italija) – Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas/Comune di Monastir, Equitalia centro SpA

26

 

Splošno sodišče

2015/C 320/42

Zadeva T-574/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. julija 2015 – PAN Europe in Stichting Natuur en Milieu/Komisija (Okolje — Uredba (ES) št. 149/2008 — Mejne vrednosti ostankov pesticidov za živila — Uredba (ES) št. 1367/2006 — Zahteva za notranjo revizijo — Prenehanje pravnega interesa — Ustavitev postopka)

27

2015/C 320/43

Zadeva T-617/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. julija 2015 – Pro Asyl/EASO (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Operativni načrt za vzpostavitev podporne ekipe za azil na ozemlju Bolgarije — Zavrnitev dostopa — Ustavitev postopka — Tožba za razglasitev ničnosti — Elektronski register dokumentov — Očitna delna nedopustnost)

27

2015/C 320/44

Zadeva T-724/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 22. julija 2015 – European Children’s Fashion Association in Instituto de Economía Pública/Komisija in EACEA (Ničnostna tožba — Arbitražna klavzula — Akcijski program Lifelong Learning (2007 2013) — Projekt Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector — Predhodno informativno obvestilo — Bremepis — Opredelitev tožene stranke — Delna nedopustnost)

28

2015/C 320/45

Zadeva T-769/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. julija 2015 – CGI Luxembourg in Intrasoft International/Parlament (Ničnostna in odškodninska tožba — Javna naročila storitev — Razvoj in vzdrževanje sistemov za proizvodnjo informacij — Uvrstitev ponudnika v kaskadnem postopku — Razglasitev ničnosti izpodbijanih odločb — Ustavitev postopka)

29

2015/C 320/46

Zadeva T-207/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 16. julija 2015 – National Iranian Tanker Company/Svet (Začasna odredba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Iranu zaradi preprečevanja širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Predlog za odlog izvršitve — Fumus boni juris — Tehtanje interesov — Neobstoj nujnosti)

30

2015/C 320/47

Zadeva T-293/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 7. julija 2015 – Banimmo/Komisija (Javna naročila storitev — Umik izpodbijanega akta — Ustavitev postopka)

30

2015/C 320/48

Zadeva T-321/15 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 17. julija 2015 – GSA in SGI/Parlament (Začasna odredba — Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Požarna varnost, pomoč osebam in zunanji nadzor prostorov Parlamenta v Bruslju — Zavrnitev ponudbe ponudnika in dodelitev naročila drugemu ponudniku — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

31

2015/C 320/49

Zadeva T-283/15: Tožba, vložena 29. maja 2015 – Esso Raffinage/ECHA

32

2015/C 320/50

Zadeva T-369/15: Tožba, vložena 10. julija 2015 – Hernández Zamora/UUNT – Rosen Tantau (Paloma)

33

2015/C 320/51

Zadeva T-386/15: Tožba, vložena 10. julija 2015 – Jordi Nogues/UUNT – Grupo Osborne (BADTORO)

34

2015/C 320/52

Zadeva T-400/15: Tožba, vložena 20. julija 2015 – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/UUNT – University College London (CITRUS SATURDAY)

35

2015/C 320/53

Zadeva T-408/15: Tožba, vložena 24. julija 2015 – Globo Comunicação e Participações/UUNT (zvok PLIM PLIM)

36

2015/C 320/54

Zadeva T-429/15: Tožba, vložena 27. julija 2015 – Monster Energy/UUNT – Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

37

2015/C 320/55

Zadeva T-430/15: Tožba, vložena 30. julija 2015 – Flowil International Lighting/UUNT – Lorimod Prod Com (Silvania Food)

38

2015/C 320/56

Zadeva T-431/15: Tožba, vložena 30. julija 2015 – Fruit of the Loom/UUNT – Takko (FRUIT)

39

2015/C 320/57

Zadeva T-432/15: Tožba, vložena 31. julija 2015 – Inditex/UUNT – Ffauf (ZARA)

39

2015/C 320/58

Zadeva T-433/15: Tožba, vložena 27. julija 2015 – Bank Saderat/Svet

40

2015/C 320/59

Zadeva T-446/15: Tožba, vložena 3. avgusta 2015 – Indecopi/UUNT – Synergy Group (PISCO)

42

2015/C 320/60

Zadeva T-447/15: Tožba, vložena 3. avgusta 2015 – Indecopi/UUNT – Synergy Group (PISCO SOUR)

43

2015/C 320/61

Zadeva T-449/15: Tožba, vložena 30. julija 2015 – Satkirit Holdings/UUNT – Advanced Mailing Solutions (luvo)

44

2015/C 320/62

Zadeva T-450/15: Tožba, vložena 30. julija 2015 – Satkirit Holdings/UUNT – Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

44

2015/C 320/63

Zadeva T-451/15: Tožba, vložena 5. avgusta 2015 – AlzChem/Komisija

45

2015/C 320/64

Zadeva T-453/15: Tožba, vložena 6. avgusta 2015 – Trinity Haircare/UUNT – Advance Magazine Publishers (VOGUE)

46

2015/C 320/65

Zadeva T-454/15: Tožba, vložena 10. avgusta 2015 – Laboratorios Ern/UUNT – Werner (Dynamic Life)

47

2015/C 320/66

Zadeva T-455/15: Tožba, vložena 10. avgusta 2015 – Vitra Collections/UUNT – Consorzio Origini (oblika stola)

48

2015/C 320/67

Zadeva T-462/15: Tožba, vložena 11. avgusta 2015 – Asia Leader International (Cambodia)/Komisija

49

2015/C 320/68

Zadeva T-296/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. julija 2015 – Adler Modemärkte/UUNT – Blufin (MARINE BLEU)

51

2015/C 320/69

Združene zadeve T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, od T-604/14 do T-606/14 in T-612/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 21. julija 2015 – Makhlouf/Svet

51

2015/C 320/70

Zadeva T-733/14: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. julija 2015 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki/Parlament

51

2015/C 320/71

Zadeva T-72/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 16. julija 2015 – Hippler/Komisija

51

2015/C 320/72

Zadeva T-205/15: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. julija 2015 – Aguirre y Compañía/UUNT – Puma (Upodobitev športnega čevlja)

52

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2015/C 320/73

Zadeva F-105/15: Tožba, vložena 20. julija 2015 – ZZ in ZZ/CEPOL

53

2015/C 320/74

Zadeva F-107/15: Tožba, vložena 23. julija 2015 – ZZ/EESO

53

2015/C 320/75

Zadeva F-108/15: Tožba, vložena 27. julija 2015 – ZZ in ZZ/Komisija

54

2015/C 320/76

Zadeva F-112/15: Tožba, vložena 3. avgusta 2015 – ZZ/Komisija

55

2015/C 320/77

Zadeva F-113/15: Tožba, vložena 3. avgusta 2015 – ZZ in drugi/Komisija

55

2015/C 320/78

Zadeva F-115/15: Tožba, vložena 14. avgusta 2015 – ZZ/Komisija

56

2015/C 320/79

Zadeva F-118/15: Tožba, vložena 18. avgusta 2015 – ZZ/Komisija

57


SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

(2015/C 320/01)

Zadnja objava

UL C 311, 21.9.2015

Prejšnje objave

UL C 302, 14.9.2015

UL C 294, 7.9.2015

UL C 279, 24.8.2015

UL C 270, 17.8.2015

UL C 262, 10.8.2015

UL C 254, 3.8.2015

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/2


Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 11. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia – Španija) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García

(Zadeva C-602/13) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 93/13/EGS - Pogodbeno razmerje med prodajalcem in potrošnikom - Hipotekarna pogodba - Klavzula o zamudnih obrestih - Klavzula o predčasnem odplačilu - Postopek izvršbe na podlagi hipoteke - Znižanje zneska obresti - Pristojnosti nacionalnega sodišča))

(2015/C 320/02)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia

Stranke

Tožeča stranka: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Toženi stranki: Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García

Izrek

1.

Člena 6(1) in 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalnim določbam, ki določajo nižanja zamudnih obresti v okviru pogodbe o hipotekarnem posojilu, če te nacionalne določbe:

ne posegajo v presojo nacionalnega sodišča – pred katerim poteka postopek izvršbe na podlagi hipoteke – te pogodbe, ki vsebuje nedovoljen pogoj v zvezi z zamudnimi obrestmi, in

ne preprečujejo, da to sodišče odpravi naveden pogoj, če bi ugotovilo njegovo „nedovoljenost“ v smislu člena 3(1) te direktive.

2.

Direktivo 93/13 je treba razlagati tako, da če je nacionalno sodišče ugotovilo „nedovoljenost“ – v smislu člena 3(1) Direktive 93/13 – pogoja v pogodbi, sklenjeni med potrošnikom in prodajalcem, okoliščina, da ta pogoj ni bil izpolnjen, sama po sebi ne more preprečiti, da nacionalno sodišče ne bi izpeljalo vseh posledic „nedovoljenosti“ navedenega pogoja.


(1)  UL C 31, 1.2.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/3


Sklep Sodišča (četrti senat) z dne 29. aprila 2015 – Sven A. von Storch/Evropska centralna banka (ECB)

(Zadeva C-64/14 P) (1)

((Pritožba - Ničnostna tožba - Dopustnost - Oseba, ki jo akt neposredno zadeva - Sklepi, ki jih je sprejela Evropska centralna banka - Smernica Evropske centralne banke 2012/641/EU - Člen 181 Poslovnika Sodišča))

(2015/C 320/03)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Sven A. von Storch (zastopnik: M. Kerber, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska centralna banka (ECB) (zastopniki: C. Kroppenstedt in G. Gruber, agenta, skupaj s H.-G. Kamannom, odvetnik)

Izrek

1.

Pritožba se zavrže.

2.

Svenu A. von Storchu in 5  216 drugim pritožnikom, katerih imena so v prilogi k temu sklepu, se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 151, 19.5.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/3


Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 15. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile

(Zadeva C-82/14) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika sodišča - Šesta direktiva 77/388/EGS))

(2015/C 320/04)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Agenzia delle Entrate

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Nuova Invincibile

Izrek

Člena 2 in 22 Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) je treba razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni določbi, kot je člen 9(17) zakona št. 289 z dne 27. decembra 2002, ki ureja oblikovanje letnega in večletnega proračuna države (zakon o proračunu za leto 2003), ki zaradi potresa v pokrajinah Catania, Ragusa in Siracusa v korist prizadetim osebam določa 90-odstotno znižanje davka na dodano vrednost, ki bi bil v običajnih okoliščinah dolgovan za leta od 1990 do 1992, in ki med drugim določa, da se v tem odstotku povrnejo zneski, ki so že bili plačani za davek na dodano vrednost, ker ta določba ne ustreza zahtevam načela davčne nevtralnosti in ne omogoča zagotovitve, da se davka na dodano vrednost, dolgovan na italijanskem ozemlju, pobere v celoti.


(1)  UL C 142, 12.5.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/4


Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 14. julija 2015 – Forgital Italy SpA/Svet Evropske unije, Evropska komisija

(Zadeva C-84/14 P) (1)

((Pritožba - Člen 181 Poslovnika Sodišča - Ničnostna tožba - Člen 263, četrti odstavek, PDEU - Pravica do vložitve pravnega sredstva - Procesno upravičenje - Fizične ali pravne osebe - Predpis, ki vključuje izvedbene ukrepe - Carinska ureditev, ki spreminja pogoje za tarifno opustitev - Možnost vložitve pravnega sredstva pred nacionalnimi sodišči))

(2015/C 320/05)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Pritožnica: Forgital Italy SpA (zastopnika: V. Turinetti di Priero in R. Mastroianni, odvetnika)

Drugi stranki: Svet Evropske unije (zastopnika: F. Florindo Gijón in K. Pellinghelli, agenta), Evropska komisija (zastopnika: A. Caeiros in D. Recchia, agenta)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Forgital Italy SpA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 129, 28.4.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/5


Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 8. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro – Španija) – Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, dedinja po M. A. Viana Gordejuela

(Zadeva C-90/14) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 93/13/EGS - Pogodba, sklenjena med prodajalcem in potrošnikom - Hipotekarna pogodba - Klavzula o zamudnih obrestih - Klavzula o predčasnem odplačilu - Postopek izvršbe na podlagi hipoteke - Znižanje zneska obresti - Pristojnost nacionalnega sodišča))

(2015/C 320/06)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro

Stranki

Tožeča stranka: Banco Grupo Cajatres SA

Tožena stranka: María Mercedes Manjón Pinilla, dedinja po M. A. Viana Gordejuela

Izrek

1.

Člene 3(1), 4(1), 6(1) in 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da mora nacionalno sodišče pri presoji nedovoljenosti pogojev v pogodbi, ki spada pod to direktivo, upoštevati naravo blaga in storitev, ki so predmet zadevne pogodbe in vse okoliščine, ki so obstajale v času sklenitve te pogodbe.

2.

Člena 6(1) in 7(1) Direktive 93/13 je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalnim določbam, ki določajo znižanje zamudnih obresti v okviru pogodbe o hipotekarnem kreditu, če te nacionalne določbe:

ne posegajo v presojo nacionalnega sodišča – pred katerim poteka postopek izvršbe na podlagi hipoteke – te pogodbe, ki vsebuje nedovoljen pogoj v zvezi z zamudnimi obrestmi, in

ne preprečujejo, da to sodišče odpravi naveden pogoj, če bi ugotovilo njegovo „nedovoljenost“ v smislu člena 3(1) te direktive.


(1)  UL C 151, 19.5.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/6


Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 15. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – „Itales“ OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Zadeva C-123/14) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Davčni sistem - DDV - Direktiva 2006/112/ES - Načelo davčne nevtralnosti - Odbitek vstopnega DDV - Pojem „dobava blaga“ - Pogoji za obstoj dobave blaga - Neobstoj dokaza, da ima neposredni dobavitelj blago dejansko v posesti))

(2015/C 320/07)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad – Varna

Stranki

Tožeča stranka:„Itales“ OOD

Tožena stranka: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Izrek

Določbe Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, ki se nanašajo na pravico do odbitka davka na dodano vrednost, je treba razlagati tako, da nasprotujejo temu, da davčna uprava države članice zato, ker kupec ni dokazal porekla blaga ne tega, da je imel dobavitelj to blago v posesti, šteje, da dobava blaga ni bila opravljena, kar ovira, da bi ta kupec lahko odbil davek na dodano vrednost, ki ga je plačal pri tem nakupu, čeprav ta uprava ni dokazala, da je ta kupec sodeloval pri utaji davka na dodano vrednost in da je vedel ali bi moral vedeti, da je bila zadevna transakcija del take utaje.


(1)  UL C 151, 19.5.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/6


Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 3. junija 2015 – The Sunrider Corporation/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Nannerl GmbH & Co. KG

(Zadeva C-142/14 P) (1)

((Pritožba - Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Zahteva za registracijo besedne znamke SUN FRESH - Ugovor imetnika prejšnje besedne znamke Skupnosti SUNNY FRESH - Verjetnost zmede - Podobnost proizvodov, ki jih označujeta znamki v sporu - Pravica do izjave - Uredba (ES) št. 207/2009 - Členi 8(1)(b), 75 in 76))

(2015/C 320/08)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: The Sunrider Corporation (zastopnika: N. Dontas in K. Markakis, dikogoroi)

Toženi stranki: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Bullock, agent), Nannerl GmbH & Co. KG (zastopnik: A. Thünken, odvetnik)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

The Sunrider Corporation se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 212, 7.7.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/7


Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 15. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – „Koela-N“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Zadeva C-159/14) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Davčni sistem - DDV - Direktiva 2006/112/ES - Načelo davčne nevtralnosti - Odbitek vstopnega DDV - Pojem „dobava blaga“ - Pogoj obstoja dobave blaga - Prenos blaga, ki ga prevoznik opravi neposredno od dobavitelja tretji osebi - Neobstoj dokaza, da ima neposredni dobavitelj blago dejansko v posesti - Nesodelovanje dobaviteljev z davčnimi organi - Neobstoj pretovarjanja blaga - Elementi, ki upravičujejo sum davčne utaje))

(2015/C 320/09)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad – Varna

Stranki

Tožeča stranka:„Koela-N“ EOOD

Tožena stranka: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Izrek

1.

Člen 14(1) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da davčna uprava države članice zato, ker kupec ni prejel blaga, ki ga je kupil, temveč ga je poslal neposredno tretji osebi, ki ji ga je preprodal, ali ker neposredni dobavitelj tega kupca ni prejel blaga, ki ga je kupil, temveč mu ga je neposredno poslal, šteje, da dobava blaga ni bila opravljena, kar ovira, da bi ta kupec lahko odbil davek na dodano vrednost, ki ga je plačal pri tem nakupu.

2.

Nesodelovanje dobaviteljev, ki so v poslovni verigi pred davčnim zavezancem, z davčnimi organi in neobstoj pretovarjanja zadevnega blaga sama po sebi ne pomenita objektivnih elementov, ki bi zadostovala za sklep, da je ta davčni zavezanec vedel ali bi moral vedeti, da je bila transakcija, ki jo navaja za utemeljitev pravice do odbitka davka na dodano vrednost, del davčne utaje. Kljub temu sta ti okoliščini objektivna elementa, ki ju je v okviru celovite presoje vseh dokazov in dejanskih okoliščin mogoče upoštevati za ugotovitev, ali je navedeni davčni zavezanec vedel oziroma moral vedeti, da je bila transakcija, ki jo navaja za utemeljitev pravice do odbitka, del davčne utaje.


(1)  UL C 175, 10.6.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/8


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 11. junija 2015 – Faci SpA/Evropska komisija

(Zadeva C-291/14 P) (1)

((Pritožba - Poslovnik sodišča - Člen 181 - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Evropski trg kositrnih stabilizatorjev, epoksidiranega sojinega olja in estrov - Globe - Presoja teže kršitve - Načelo učinkovitega sodnega varstva - Očitno nedopustna ali očitno neutemeljena pritožba))

(2015/C 320/10)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Faci SpA (zastopnika: S. Piccardo, odvetnik, S. Crosby, solicitor)

Druga stranka: Evropska komisija (zastopniki: F. Castilla Contreras, J. Norris – Usher in F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Faci SpA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 303, 8.9.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/8


Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 21. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje

(Zadeva C-318/14) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Člena 49 PDEU in 52 PDEU - Svoboda ustanavljanja - Uredba (ES) št.o1370/2007 - Javni železniški in cestni prevozi - Avtobusni prevozi na javnih mestnih linijah - Prevoznik, ki ima sedež v drugi državi članici in ki deluje prek podružnice - Obveznost pridobiti posebno dovoljenje - Diskrecijska pravica pristojnega organa - Pogodba o opravljanju javne storitve))

(2015/C 320/11)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správní soud

Stranki

Tožeča stranka: Slovenská autobusová doprava Trnava a.s.

Tožena stranka: Krajský úřad Olomouckého kraje

Izrek

Člen 49 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje ureditvi države članice, na podlagi katere morajo zgolj tuji prevozniki, ki imajo v tej državi članici podružnico, pridobiti posebno dovoljenje, za izdajo katerega imajo pristojni organi diskrecijsko pravico, da bi lahko v tej državi članici opravljali dejavnost javnega mestnega cestnega prevoza.


(1)  UL C 351, 6.10.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/9


Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 7. maja 2015 – Adler Modemärkte AG/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Blufin SpA

(Zadeva C-343/14 P) (1)

((Pritožba - Člen 181 Poslovnika Sodišča - Znamka Skupnosti - Uredba (ES) št. 40/94 - Člen 8(1)(b) - Prijava besedna znamke MARINE BLEU - Ugovor imetnika besedne znamke BLUMARINE - Relativni razlogi za zavrnitev - Verjetnost zmede - Pomenska primerjava))

(2015/C 320/12)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Adler Modemärkte AG (zastopnik: J.-C. Plate, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: D. Walicka, agent), Blufin (zastopnika: F. Caricato in F. Cicogna, odvetnika)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Adler Modemärkte AG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 351, 6.10.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/10


Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 16. julija 2015 – Basic AG Lebensmittelhandel/Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), Repsol YPF, SA

(Zadeva C-400/14 P) (1)

((Pritožba - Člen 181 Poslovnika Sodišča - Zahteva za registracijo figurativne znamke Skupnosti - Besedni element „basic“ - Prejšnja figurativna znamka Skupnosti - Besedni element „BASIC“ - Ugovor imetnika te znamke - Delna zavrnitev registracije - Pojma „storitve distribucije“ in „storitve prodaje na drobno in na debelo“ - Obseg))

(2015/C 320/13)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka:Basic AG Lebensmittelhandel (zastopnika: D. Altenburg in T. Haug, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, agent), Repsol YPF, SA (zastopnik: J.-B. Devaureix, odvetnik)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Basic AG Lebensmittelhandel se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 431, 1.12.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/10


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 11. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Nejvyšší správní soud – Češka republika) – PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

(Zadeva C-405/14) (1)

((Predhodno odločanje - Tarifna uvrstitev - Veljavnost točke 2 preglednice iz Priloge k Uredbi (ES) št.o384/2004 v obdobju od 22. marca 2004 do 22. decembra 2009 - Uporaba te določbe za carinske deklaracije, vložene v letu 2008 - Uvrstitev proizvodov, namenjenih računalnikom, ki so sestavljeni iz toplotnega izmenjevalnika in ventilatorja))

(2015/C 320/14)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správní soud

Stranki

Tožeča stranka: PST CLC a.s.

Tožena stranka: Generální ředitelství cel

Izrek

1.

Točka 2 preglednice iz Priloge k Uredbi Uredba Komisije (ES) št. 384/2004 z dne 1. marca 2004 o uvrstitvi nekaterega blaga v kombinirano nomenklaturo ni bila veljavna v obdobju njene veljavnosti, torej od 22. marca 2004 do 22. decembra 2009.

2.

Če so proizvodi iz postopka v glavni stvari sestavljeni iz toplotnega izmenjevalnika in ventilatorja in so izključno namenjeni vgradnji v računalnik, kar mora preveriti predložitveno sodišče, je treba njihovo tarifno uvrstitev izvesti na podlagi splošnih pravil za razlago kombinirane nomenklature, določenih v Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1214/2007 z dne 20. septembra 2007.


(1)  UL C 431, 1. 12. 2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/11


Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 7. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Sibiu – Romunija) – Statul român/Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Zadeva C-469/14) (1)

((Predhodno odločanje - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije na področju socialne varnosti - Izračun otroškega dodatka - Neizvajanja prava Unije - Očitna nepristojnost Sodišča))

(2015/C 320/15)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Sibiu

Stranke

Tožeča stranka: Statul român

Toženi stranki: Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Izrek

Sodišče Evropske unije očitno ni pristojno za odgovor na vprašanje, ki ga je Tribunalul Sibiu (Romunija) postavilo z odločbo z dne 9. oktobra 2014.


(1)  UL C 46, 9.2.2015.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/12


Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 16. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal de Justiça – Portugalska) – P/M

(Zadeva C-507/14) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Neobstoj upravičenega dvoma - Sodna pristojnost v civilnih zadevah - Uredba (ES) št. 2201/2003 - Člen 16(1)(a) - Določitev trenutka, ko je sodišče začelo postopek - Zahteva za prekinitev postopka - Neobstoj vpliva))

(2015/C 320/16)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal de Justiça

Stranki

Tožeča stranka: P

Tožena stranka: M

Izrek

Člen 16(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 je treba razlagati tako, da se šteje, da je sodišče začelo postopek v trenutku, ko je pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje vloženo na sodišču, čeprav je bil postopek med tem prekinjen na zahtevo tožeče stranke, tožena stranka pa o tem postopku ni bila obveščena, zanj sploh ni vedela oziroma se vanj ni spustila, kadar tožeča stranka po tem ni opustila ukrepov, ki bi jih morala sprejeti, da bi se akt vročil tožeči stranki.


(1)  UL C 65, 23.2.2015.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/12


Sklep Sodišča (prvi senat) z dne 16. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Castellón – Španija) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Zadeva C-539/14) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Direktiva 93/13/EGS - Člen 7 - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Člena 7 in 47 - Potrošniške pogodbe - Pogodba o hipotekarnem posojilu - Nepošteni pogoji - Postopek izvršbe na podlagi hipoteke - Pravica do pritožbe))

(2015/C 320/17)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Provincial de Castellón

Stranke

Tožeči stranki: Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García

Tožena stranka: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Izrek

Člen 7(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah v povezavi s členoma 7 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni določbi, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, v skladu s katero se lahko potrošnik kot dolžnik v postopku izvršbe na podlagi hipoteke pritoži zoper odločbo o zavrnitvi ugovora zoper izvršbo, samo če prvostopenjsko sodišče ni sprejelo razloga za ugovor zoper nepoštenost pogodbenega pogoja, ki je podlaga za izvršilni naslov, medtem ko se lahko prodajalec ali ponudnik, nasprotno, pritoži zoper vse odločbe, s katerimi je bila odrejena ustavitev postopka, ne glede na razlog za ugovor, na katerem temelji.


(1)  UL C 26, 26.1.2015.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/13


Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 4. junija 2015 – Mirelta Ingatlanhasznosító kft/Evropska komisija, Evropski varuh človekovih pravic

(Zadeva C-576/14 P) (1)

((Pritožba - Ničnostna tožba - Zavrnitev Komisije, da bi začela postopek zaradi neizpolnitve obveznosti - Nedopustnost in nepristojnost Splošnega sodišča - Pritožba, ki je deloma očitno neutemeljena in deloma očitno nedopustna))

(2015/C 320/18)

Jezik postopka: madžarščina

Stranke

Pritožnica: Mirelta Ingatlanhasznosító kft (zastopnik: K. Pap, odvetnik)

Drugi stranki: Evropska komisija, Evropski varuh človekovih pravic

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Mirelta Ingatlanhasznosító kft se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 73, 2.3.2015.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/14


Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 7. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Sibiu – Romunija) – Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Zadeva C-608/14) (1)

((Predhodno odločanje - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Odobritev otroškega dodatka - Določitev zakona, ki se uporabi, glede na datum rojstva otroka in ne glede na datum njegovega spočetja - Neobstoj izvajanja prava Unije - Očitna nepristojnost Sodišča))

(2015/C 320/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Sibiu

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Elena Delia Pondiche

Toženi stranki: Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Izrek

Sodišče Evropske unije očitno ni pristojno za odgovor na vprašanja, ki jih je z odločbo z dne 20. novembra 2014 postavilo Tribunalul Sibiu (Romunija).


(1)  UL C 89, 16.3.2015.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/14


Sklep Sodišča (tretji senat) z dne 14. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação de Coimbra – Portugalska) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda

(Zadeva C-151/15) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Avtorska in sorodne pravice v informacijski družbi - Direktiva 2001/29/ES - Člen 3(1) - Pojem „priobčitev javnosti“ - Predvajanje del v kavarni/restavraciji prek radia, povezanega z zvočniki))

(2015/C 320/20)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal da Relação de Coimbra

Stranke

Pritožnica: Sociedade Portuguesa de Autores CRL

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku: Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda

Izrek

Pojem „priobčitev javnosti“ v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi je treba razlagati tako, da vključuje prenos glasbenih in literarno-glasbenih del, ki se oddajajo radiofuzno, s strani upravljalcev kavarne/restavracije po radiu, povezanem z zvočniki in/ali ojačevalci, strankam, ki so navzoči v tem poslovnem prostoru.


(1)  UL C 205, 22.6.2015.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 29. junija 2015 – Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Zadeva C-322/15)

(2015/C 320/21)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Google Ireland Limited, Google Italy Srl

Tožena stranka: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) nasprotuje uporabi izpodbijane odločbe Autorità di garanzia delle Telecomunicazioni št. 397/13/CONS in z njo povezanih zadevnih nacionalnih zakonskih določb, če se razlagajo tako, kot jih razlaga navedeni organ, in v skladu s katerimi je treba predložiti celovito „ekonomsko poročilo o sistemu“ (ki ga je treba pripraviti v skladu z italijanskimi računovodskimi predpisi) o gospodarskih dejavnostih, ki se opravljajo za italijanske kupce, katerega namen je varstvo konkurence, vendar so nujno povezane z različnimi bolj omejenimi institucionalnimi funkcijami samega organa za varstvo pluralizma v zadevnem sektorju, pri čemer naj bi to zahtevo izpolnila gospodarska subjekta, ki sicer ne spadata na področje uporabe nacionalne zakonodaje, s katero se ureja navedeni sektor (enotno besedilo o avdiovizualnih in radijskih medijskih storitvah), natančneje, v obravnavanem primeru, nacionalni gospodarski subjekt, ki opravlja samo storitve za svojo sestrsko družbo irskega prava, in v zvezi s to zadnjo družbo gospodarski subjekt, ki nima sedeža na nacionalnem ozemlju in na njem ne opravlja dejavnosti prek svojih zaposlenih, oziroma ali je ta zahteva ukrep, s katerim se omejuje svoboda opravljanja storitev v Evropski uniji v nasprotju s členom 56 Pogodbe?


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 3. julija 2015 – ENEA SA w Poznaniu/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Zadeva C-329/15)

(2015/C 320/22)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnica kasacijske pritožbe: ENEA SA w Poznaniu

Nasprotna stranka v postopku: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 107 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da obveznost odkupa električne energije, proizvedene ob hkratnem pridobivanju toplote, ki je določena v členu 9a(8) energetskega zakona z dne 10. aprila 1997 v različici iz leta 2006, veljavni na podlagi člena 1, točka 13, zakona z dne 4. marca 2005 o spremembi energetskega zakona ter zakona o varstvu okolja (Dz. U. 2005, št. 62, poz. 552), pomeni državno pomoč?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 107 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da se energetsko podjetje, ki ga je treba pripisati državi članici in ki mu je bila naložena obveznost, opredeljena kot državna pomoč, v postopku pred nacionalnim sodiščem lahko sklicuje na kršitev te določbe?

3.

Če je treba na prvo in drugo vprašanje odgovoriti pritrdilno, ali je treba člen 107 Pogodbe o delovanju Evropske unije v povezavi s členom 4(3) Pogodbe o Evropski uniji razlagati tako, da nezdružljivost obveznosti, ki izhaja iz nacionalnega prava, s členom 107 Pogodbe o delovanju Evropske unije onemogoča naložitev denarne kazni podjetju, ki ni izpolnilo obveznosti?


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 6. julija 2015 vložilo Tribunale di Treviso (Italija) – kazenski postopek proti Giuseppeju Astoneju

(Zadeva C-332/15)

(2015/C 320/23)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Treviso

Obdolženec

Giuseppe Astone

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali določbe Direktive 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 (1), kakor se razlaga v sodni praksi Skupnosti, navedeni v obrazložitvenem delu, nasprotujejo obstoju nacionalnih predpisov držav članic – kakršni so navedeni zgoraj in veljavni v Italiji (člen 19 uredbe predsednika republike št. 633 iz leta 1972) – ki tudi s kazenskega vidika izključujejo možnost izvajanja pravice do odbitka, če niso predloženi obračuni DDV, zlasti obračun v zvezi z drugim letom, ki sledi letu, v katerem je nastala pravica do odbitka?

2.

Ali določbe Direktive 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006, kakor se razlaga v sodni praksi Skupnosti, navedeni v obrazložitvenem delu, nasprotujejo obstoju nacionalnih predpisov držav članic – kakršni so navedeni zgoraj in veljavni v Italiji (člena 25 in 39 uredbe predsednika republike št. 633 iz leta 1972) – ki za namene odbitka DDV tudi s kazenskega vidika izključujejo možnost upoštevanja prejetih računov, ki jih davčni zavezanec ni nikakor vknjižil?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 13. julija 2015 – Skupina ponudnikov Technische Gebäudebetreuung GesmbH in Caverion Österreich GmbH

(Zadeva C-355/15)

(2015/C 320/24)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljica izrednega pravnega sredstva: Skupina ponudnikov Technische Gebäudebetreuung GesmbH in Caverion Österreich GmbH

Nasprotni stranki: Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH & Co KG in Wien

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 1(3) Direktive Sveta z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (89/665/EGS) (1), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (2), ob upoštevanju načel iz sodbe Sodišča z dne 4. julija 2013 v zadevi C-100/12 (3), Fastweb SpA, razlagati tako, da se lahko ponudniku s ponudbo, ki jo je naročnik pravnomočno izločil, zaradi česar ta ni zadevni ponudnik v smislu člena 2(a) Direktive 89/665, zavrne zagotovitev revizije odločitve o oddaji naročila (odločitev o sklenitvi okvirnega sporazuma) in sklenitve pogodbe (vključno z dodelitvijo odškodnine, zahtevane v skladu s členom 2(7) te direktive), tudi če sta le dva ponudnika predložila ponudbi in bi morala biti ponudba izbranega ponudnika, ki mu je bilo naročilo oddano, v skladu s stališčem nezadevnega ponudnika prav tako izločena?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

2.

Ali je treba člen 1(3) Direktive 89/665 ob upoštevanju načel iz sodbe Sodišča z dne 4. julija 2013 v zadevi C-100/12, Fastweb SpA, razlagati tako, da je treba nezadevnemu ponudniku (v smislu člena 2(a) Direktive) zagotoviti revizijo le,

(a)

če je iz spisov revizijskega postopka očitno razvidno, da ponudba izbranega ponudnika ni zakonita?

(b)

če ponudba izbranega ponudnika ni zakonita iz istih razlogov?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 246.

(2)  UL L 335, str. 31.

(3)  ECLI:EU:C:2013:448.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Itzehoe (Nemčija) 23. julija 2015 – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath

(Zadeva C-397/15)

(2015/C 320/25)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Itzehoe

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG

Tožena stranka: Gerhild Lukath

Druge stranke v postopku: Rüdiger Boy, Boy Finanzberatung GmbH, Christian Maibaum, Vienna-Life Lebensversicherungs AG, Frank Weber

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba šteti pogodbo med banko in potrošnikom za odobritev kredita, ki je povezana s pogodbo o sklenitvi življenjskega zavarovanja in pogodbo o svetovanju in posredovanjem kapitalske naložbe, ki varuje znesek kredita, kot pogodbo za opravljanje storitev v smislu člena 5(2) Konvencije o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih z dne 19. junija 1980 (1)?

2.

Ali je člen 5(2) Rimske konvencije uporaben tudi za takšne primere, kadar prihaja oglaševanje oziroma vzpostavljanje stika iz države, v kateri ima potrošnik svoje glavno prebivališče, vendar pa potrošnik pogodbe podpisuje v kraju njegovega sekundarnega prebivališča, če je druga pogodbena stranka ali njen zastopnik prevzel potrošnikovo naročilo v tej državi.


(1)  UL L 266, str. 1.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Nemčija) 24. julija 2015 – kazenski postopek proti Pálu Aranyosiju

(Zadeva C-404/15)

(2015/C 320/26)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Stranki v postopku v glavni stvari

Pál Aranyosi

Druga stranka: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 1(3) Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ) (1) razlagati tako, da izročitev zaradi kazenskega pregona ni dopustna, če obstajajo tehtni razlogi za to, da se s pogoji za pridržanje v državi članici izdajateljici kršijo temeljne pravice zadevne osebe in splošna pravna načela, kot so določena v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji, ali pa ga je treba razlagati tako, da država izvršiteljica v teh primerih odločitev o dopustnosti izročitve lahko ali mora pogojevati z zagotovitvijo spoštovanja pogojev za pridržanje? Lahko država izvršiteljica pri tem določi konkretne minimalne zahteve za pogoje za pridržanje, ki jih je treba zagotoviti, ali jih mora določiti?

2.

Ali je treba člena 5 in 6(1) Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ) razlagati tako, da ima odreditveni pravosodni organ tudi pooblastilo za zagotovitev spoštovanja pogojev za pridržanje, ali se glede tega ohrani ureditev pristojnosti države članice izdajateljice?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 34.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/19


Pritožba, ki sta jo vložila Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) 27. julija 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 20. maja 2015 v zadevi T-456/10, Timab Industries in CFPR/Komisija

(Zadeva C-411/15 P)

(2015/C 320/27)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnika: Timab Industries in Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (zastopnik: N. Lenoir, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Sodba Splošnega sodišča z dne 20. maja 2015, ki je bila izdana v zadevi T-456/10, naj se razveljavi;

zadeva naj se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, da ustrezno zniža višino globe;

postransko, ugotovi naj se, da je Splošno sodišče kršilo pravico do poštenega sojenja zaradi nerazumnega trajanja sodnega postopka;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev pritožbe pritožnika navajata pet pritožbenih razlogov.

Na prvem mestu, Splošno sodišče naj ne bi upoštevalo pravil v zvezi z bremenom dokaza in naj bi kršilo pravico do obrambe s tem, ko je menilo, da morata pritožnika v postopku poravnave dokazati, da nista sodelovala v kartelu pred letom 1993.

Na drugem mestu, Splošnemu sodišču očitata, da je kršilo privilegij zoper samoobtožbo in pravico do obrambe. Splošno sodišče naj ne bi upoštevalo svoje neomejene pristojnosti, ker ni nadzorovalo dolžnosti predložitve dokazov Komisije v zvezi s kvalifikacijo zatrjevanih „priznanj“ pritožnikov, ki je pomembno vplivala na določitev zneska globe.

Na tretjem mestu, Splošno sodišče naj ne bi upoštevalo obsega svoje neomejene pristojnosti, saj je kot „nove dokaze“ štelo priznanje Komisije, po umiku pritožnikov iz postopka poravnave, da pritožnika med letoma 1978 in 1992 nista sodelovala v kartelu, za utemeljitev izreka znatno višje globe za kršitev, ki je trajala precej manj časa.

Na četrtem mestu, Splošno sodišče naj ne bi upoštevalo svoje neomejene pristojnosti, obrazložitev sodbe je protislovna, vsebuje pravne napake v izvajanju postopka poravnave in kršilo je načeli zaupanja v pravo in enakega obravnavanja, s tem ko je potrdilo skoraj celotno odpravo znižanja za sodelovanje, priznano v postopku poravnave, česar pritožnika nista mogla razumno predvideti do te mere.

Na zadnjem mestu, pritožnika Splošnemu sodišču očitata, da ni upoštevalo svoje neomejene pristojnosti in da je kršilo načeli enakega obravnavanja in individualizacije kazni.

Postransko, pritožnika nazadnje Sodišču predlagata, naj ugotovi, da je Splošno sodišče kršilo pravico do poštenega sojenja, ker je kršilo člen 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člen 6(1) Evropske konvencije o človekovih pravicah zaradi nerazumnega trajanja postopka.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/20


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 27. julija 2015 – Elaine Farrell/Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland in Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

(Zadeva C-413/15)

(2015/C 320/28)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Elaine Farrell

Tožene stranke: Alan Whitty, Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba merilo, določeno v točki 20 sodbe Foster in drugi, C-188/89, EU:C:1990:313, glede vprašanja, kaj je organ države članice, razumeti tako, da je treba elemente tega merila uporabljati

(a)

kumulativno ali

(b)

ločeno?

2.

Če je ločene elemente, navedene v sodbi Foster in drugi, C-188/89, EU:C:1990:313, mogoče, podredno, obravnavati kot dejavnike, ki jih je treba ustrezno upoštevati pri celoviti presoji, ali obstaja temeljno načelo, ki je podlaga za ločene dejavnike, opredeljene v tej sodbi, ki bi ga sodišče moralo uporabiti pri obravnavanju vprašanja, ali je določen subjekt organ države članice?

3.

Ali zadošča dejstvo, da je država članica na organ prenesla široko odgovornost zaradi domnevnega namena izpolnitve obveznosti v skladu s pravom Unije, da ta subjekt velja za organ države članice, ali pa mora tak organ poleg tega (a) imeti posebne pristojnosti ali (b) delovati pod neposredno kontrolo ali nadzorom države članice?


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgericht (Nemčija) 31. julija 2015 – Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG

(Zadeva C-423/15)

(2015/C 320/29)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesarbeitsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka, pritožnik in revident: Nils-Johannes Kratzer

Tožena stranka, nasprotna stranka v pritožbenem postopku in postopku z revizijo: R+V Allgemeine Versicherung AG

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 3(1)(a) Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (1) in člen 14(1)(a) Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) (2) razlagati tako, da „dostop do zaposlitve ali poklica“ išče tudi oseba, iz prijave katere na prosto delovno mesto izhaja, da ne zasleduje cilja sklenitve delovnega razmerja in zaposlitve, temveč želi pridobiti zgolj status kandidata zaradi uveljavljanja odškodninskih zahtevkov?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

ali se lahko primer, ko oseba statusa kandidata ne pridobi z namenom sklenitve delovnega razmerja in zaposlitve, temveč zaradi uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, na podlagi prava Unije šteje za zlorabo pravic?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79.

(2)  UL L 204, str. 23.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 4. avgusta 2015 – Child and Family Agency (CAFA)/J. D.

(Zadeva C-428/15)

(2015/C 320/30)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Child and Family Agency (CAFA)

Nasprotna stranka: J. D.

Druga stranka: R.P.D

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali se člen 15 Uredbe št. 2201/2003 (1) uporablja za javnopravne pritožbe na področju skrbništva, ki jih vloži lokalni organ v državi članici, ko bo v primeru, da pristojnost prevzame sodišče druge države članice, moral drug organ začeti ločen postopek v skladu z drugačnim pravnim redom in po možnosti, če ne verjetno, v povezavi z drugačnimi dejanskimi okoliščinami?

2.

Če je tako, koliko – če sploh – mora sodišče upoštevati verjetni učinek kakršne koli zahteve na podlagi člena 15, če bo sprejeta, na pravico zadevnih posameznikov do prostega gibanja?

3.

Če se „korist otroka“ iz člena 15(1) Uredbe št. 2201/2003 nanaša le na odločitev glede pristojnega sodišča, katere dejavnike, ki še niso bili upoštevani pri presoji, ali je drugo sodišče „bolj primerno“, lahko sodišče upošteva v tem okviru?

4.

Ali lahko sodišče za namene člena 15 Uredbe št. 2201/2003 upošteva materialno pravo, postopkovne določbe ali prakso sodišč upoštevne države članice?

5.

V kakšni meri mora nacionalno sodišče pri preučitvi člena 15 Uredbe št. 2201/2003 upoštevati posebne okoliščine zadeve, vključno z željo matere, da se preseli kàm, kjer je socialne službe iz domovine ne morejo doseči, in potem rodi otroka na območju druge sodne pristojnosti, kjer je po njenem mnenju sistem socialnega varstva ugodnejši?

6.

Natančno katera vprašanja mora nacionalno sodišče preučiti pri ugotavljanju, katero sodišče je najprimernejše za odločanje o zadevi?


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 243).


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Irska) 5. avgusta 2015 – Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality Ireland in Attorney General

(Zadeva C-429/15)

(2015/C 320/31)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Evelyn Danqua

Nasprotni stranki v postopku: The Minister for Justice and Equality Ireland in Attorney General

Druga stranka: The Refugee Legal Services

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je z vidika načela enakovrednosti za prošnjo za azil, ki je urejena z nacionalno zakonodajo, v kateri so upoštevane obveznosti države članice v skladu z direktivo o pogojih, mogoče šteti, da je ustrezno primerljiva s prošnjo za subsidiarno zaščito?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je s tega vidika upoštevna okoliščina, da se z rokom, določnim za prošnje za subsidiarno zaščito, uresničuje pomemben interes zagotovitve obravnavanja prošenj za mednarodno zaščito v razumnem roku?


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/23


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 5. avgusta 2015 – Secretary of State for Work and Pensions v Public Law Project v imenu Tolley (pokojna)

(Zadeva C-430/15)

(2015/C 320/32)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court of the United Kingdom

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Secretary of State for Work and Pensions

Tožena stranka: Public Law Project v imenu Tolley

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je del za nego dodatka za pomoč invalidom v Združenem kraljestvu za namen Uredbe št. 1408/71 pravilno uvrščen kot invalidska dajatev in ne kot denarna dajatev za bolezen (1)?

2.

(i)

Ali se za osebo, ki preneha biti upravičena do dodatka za pomoč invalidom na podlagi nacionalnega prava Združenega kraljestva, ker se je preselila v drugo državo članico, in ki je pred tako selitvijo prenehala opravljati vsakršno poklicno dejavnost, ostaja pa zavarovana zoper tveganje, povezano s starostjo, v skladu s sistemom socialne varnosti Združenega kraljestva, preneha uporabljati zakonodaja Združenega kraljestva za namen člena 13(2)(f) Uredbe št. 1408/71?

(ii)

Ali se za tako osebo v vsakem primeru še naprej uporablja zakonodaja Združenega kraljestva z vidika točke 19(c) dela Priloge VI k Uredbi, ki se nanaša na Združeno kraljestvo?

(iii)

Če se zanjo zakonodaja Združenega kraljestva v smislu člena 13(2)(f) ne uporablja več, ali je Združeno kraljestvo z vidika točke 20 Priloge VI zavezano zanjo uporabljati določbe poglavja 1 naslova III Uredbe ali pa mu je to le dopuščeno?

3.

(i)

Ali se široka opredelitev zaposlene osebe v zadevi Dodl uporablja za namene členov od 19 do 22 Uredbe, če je oseba pred selitvijo v drugo državo članico prenehala opravljati vsakršno poklicno dejavnost, ne glede na to, da se v poglavju 1 naslova III razlikuje med zaposlenimi in samozaposlenimi osebami na eni strani ter brezposelnimi osebami na drugi?

(ii)

Če se uporablja, ali ima z vidika členov 19 ali 22 taka oseba pravico izvoziti dajatev? Ali člen 22(1)(b) preprečuje, da bi zahteva glede stalnega prebivališča, ki jo v zvezi s prenosom stalnega prebivališča v drugo državo članico nalaga nacionalna zakonodaja, prevladala nad upravičenostjo tožnice do dela za nego dodatka za pomoč invalidom?


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, str. 2).


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/24


Sklep predsednika prvega senata Sodišča z dne 11. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Eparchiako Dikastirio Lefkosias – Ciper) – Bogdan Chain/Atlanco LTD

(Zadeva C-189/14) (1)

(2015/C 320/33)

Jezik postopka: grščina

Predsednik prvega senata Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 202, 30.6.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/25


Sklep predsednika Sodišča z dne 7. julija 2015 – Evropska komisija/Republika Avstrija

(Zadeva C-244/14) (1)

(2015/C 320/34)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 253, 4.8.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/25


Sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 17. junija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Krajský súd v Prešove – Slovaška) – CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

(Zadeva C-328/14) (1)

(2015/C 320/35)

Jezik postopka: slovaščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 351, 6.10.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/25


Sklep predsednika Sodišča z dne 16. aprila 2015 – Evropska komisija/Republika Finska

(Zadeva C-329/14) (1)

(2015/C 320/36)

Jezik postopka: finščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 292, 1.9.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/25


Sklep predsednika Sodišča z dne 5. junija 2015 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Eparchiako Dikastirio Larnakas – Ciper) – kazenski postopek zoper Masouda Mehrabiparija

(Zadeva C-390/14) (1)

(2015/C 320/37)

Jezik postopka: grščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 372, 20.10.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/26


Sklep predsednika Sodišča z dne 28. aprila 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Seusen Sume/Landkreis Stade, ob udeležbi: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(Zadeva C-445/14) (1)

(2015/C 320/38)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 439, 8.12.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/26


Sklep predsednika tretjega senata Sodišča z dne 17. julija 2015 – Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)/Unibail Management

(Združeni zadevi C-512/14 P in C-513/14 P) (1)

(2015/C 320/39)

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadev.


(1)  UL C 138, 27.4.2015.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/26


Sklep predsednika Sodišča z dne 3. junija 2015 – Evropska komisija/Republika Finska

(Zadeva C-538/14) (1)

(2015/C 320/40)

Jezik postopka: finščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 34, 2.2.2015.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/26


Sklep predsednika Sodišča dne 6. maja 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – Italija) – Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas/Comune di Monastir, Equitalia centro SpA

(Zadeva C-37/15) (1)

(2015/C 320/41)

Jezik postopka: italijanščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 138, 27.4.2015.


Splošno sodišče

28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/27


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. julija 2015 – PAN Europe in Stichting Natuur en Milieu/Komisija

(Zadeva T-574/12) (1)

((Okolje - Uredba (ES) št. 149/2008 - Mejne vrednosti ostankov pesticidov za živila - Uredba (ES) št. 1367/2006 - Zahteva za notranjo revizijo - Prenehanje pravnega interesa - Ustavitev postopka))

(2015/C 320/42)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeči stranki: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruselj, Belgija) in Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Nizozemska) (zastopnik: F. Martens, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva B. Burggraaf, P. Ondrůšek in G. von Rintelen, nato B. Burggraaf, G. von Rintelen in P. Oliver, ter nazadnje G. von Rintelen, H. Kranenborg in L. Pignataro-Nolin, agenti)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa z dne 16. oktobra 2012, s katerim je Komisija kot neutemeljeni zavrnila zahtevi tožečih strank za notranjo revizijo Uredbe Komisije (ES) št. 149/2008 z dne 29. januarja 2008 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z uvedbo prilog II, III in IV, v katerih so določene mejne vrednosti ostankov pesticidov za živila, zajeta v Prilogi I k navedeni uredbi (UL L 58, str. 1).

Izrek

1.

Postopek s to pritožbo se ustavi.

2.

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) in Stichting Natuur en Milieu nosita svoje stroške in stroške Evropske komisije.


(1)  UL C 55, 23.2.2013.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/27


Sklep Splošnega sodišča z dne 14. julija 2015 – Pro Asyl/EASO

(Zadeva T-617/14) (1)

((„Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Operativni načrt za vzpostavitev podporne ekipe za azil na ozemlju Bolgarije - Zavrnitev dostopa - Ustavitev postopka - Tožba za razglasitev ničnosti - Elektronski register dokumentov - Očitna delna nedopustnost“))

(2015/C 320/43)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Pro Asyl Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge eV (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnik: S. Hilbrans, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski azilni podporni urad (EASO) (zastopniki: L. Cerdán Ortiz-Quintana, agent, skupaj z D. Waelbroeckom in A. Duronom, odvetnikoma)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti dopisa Evropskega azilnega podpornega urada EASO/ED/2014/134 z dne 10. junija 2014.

Izrek

1.

Postopek v zvezi s tožbo se v delu, v katerem se nanaša na razglasitev ničnosti dopisa Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) EASO/ED/2014/134 z dne 10. junija 2014 o zavrnitvi dostopa do operativnega načrta za vzpostavitev podporne ekipe Evropske unije v Bolgariji, ustavi.

2.

V preostalem se tožba zavrže kot očitno nedopustna.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 409, 17.11.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/28


Sklep Splošnega sodišča z dne 22. julija 2015 – European Children’s Fashion Association in Instituto de Economía Pública/Komisija in EACEA

(Zadeva T-724/14) (1)

((Ničnostna tožba - Arbitražna klavzula - Akcijski program „Lifelong Learning (2007 2013)“ - Projekt „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector“ - Predhodno informativno obvestilo - Bremepis - Opredelitev tožene stranke - Delna nedopustnost))

(2015/C 320/44)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: European Children’s Fashion Association (Valencia, Španija) in Instituto de Economía Pública, SL (Valencia) (zastopnik: A. Haegeman, odvetnik)

Toženi stranki: Evropska komisija (zastopnika: S. Delaude in S. Lejeune, agenta) in Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) (zastopnika: H. Monet in A. Jaume, agenta)

Predmet

Primarno, predlog, temelječ na členu 272 PDEU, za ugotovitev neutemeljenosti zahtevka EACEA za vračilo sredstev, ki so bila prvi tožeči stranki izplačana na podlagi pogodbe, sklenjene za izvedbo projekta „Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector“, in podredno, predlog za razglasitev ničnosti, prvič, predhodnega informativnega obvestila EACEA z dne 1. avgusta 2014, s katerim je prvo tožečo stranko obvestila, da mora po opravljeni reviziji navedenega projekta vrniti 82  378,81 EUR in drugič, bremepisa št. 3241401420, ki ga je EACEA izdala 5. avgusta 2014, da bi dosegla vračilo tega zneska.

Izrek

1.

Tožba se v delu, v katerem je vložena proti Evropski komisiji, zavrne kot nedopustna.

2.

European Children’s Fashion Association in Instituto de Economía Pública, SL se naloži plačilo stroškov tega postopka.


(1)  UL C 7, 12.1.2015.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/29


Sklep Splošnega sodišča z dne 7. julija 2015 – CGI Luxembourg in Intrasoft International/Parlament

(Zadeva T-769/14) (1)

((Ničnostna in odškodninska tožba - Javna naročila storitev - Razvoj in vzdrževanje sistemov za proizvodnjo informacij - Uvrstitev ponudnika v kaskadnem postopku - Razglasitev ničnosti izpodbijanih odločb - Ustavitev postopka))

(2015/C 320/45)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: CGI Luxembourg SA (Bertrange, Luksemburg) in Intrasoft International SA (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: N. Korogiannakis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: B. Simon in L. Darie, agenta)

Predmet

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti odločb Parlamenta o uvrstitvi tožečih strank na drugo mesto za pridobitev kaskadne pogodbe glede sklopa št. 3, „Razvoj in vzdrževanje sistema za proizvodnjo informacij“, v odprtem razpisnem postopku PE/ITEC/ITS14, „Zunanje zagotavljanje računalniških storitev“, in o dodelitvi prve kaskadne pogodbe v tem razpisnem postopku drugemu konzorciju, ter drugič, odškodninski zahtevek.

Izrek

1.

Postopek s tožbo se ustavi.

2.

Vsaka stranka nosi svoje stroške, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 46, 9.2.2015.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/30


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 16. julija 2015 – National Iranian Tanker Company/Svet

(Zadeva T-207/15 R)

((Začasna odredba - Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Iranu zaradi preprečevanja širjenja jedrskega orožja - Zamrznitev sredstev - Predlog za odlog izvršitve - Fumus boni juris - Tehtanje interesov - Neobstoj nujnosti))

(2015/C 320/46)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (zastopniki: T. de la Mare, QC, M. Lester, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley in C. Murphy, solicitors)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: N. Rouam in M. Bishop, agenta)

Predmet

Predlog za odlog izvršitve sklepa Sveta (SZVP) 2015/236 z dne 12. februarja 2015 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 39, str. 18) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2015/230 z dne 12. februarja 2015 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 39, str. 3), v delu, v katerem se ta akta nanašata na tožečo stranko.

Izrek

1.

Predlog za odlog izvršitve za zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/30


Sklep Splošnega sodišča z dne 7. julija 2015 – Banimmo/Komisija

(Zadeva T-293/15) (1)

((Javna naročila storitev - Umik izpodbijanega akta - Ustavitev postopka))

(2015/C 320/47)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Banimmo SA (Bruselj, Belgija) (zastopnika: V. Ost in M. Vanderstraeten, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: S. Delaude in J. Estrada de Solà, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 9. aprila 2015 o zavrnitvi ponudbe, ki jo je družba Banimmo dala po objavi obvestila o iskanju nepremičnin za kritje potreb Komisije po pisarniških prostorih v Bruslju (JO 2014/S 130-231896).

Izrek

1.

Postopek s to tožbo se ustavi.

2.

Odločanje o zahtevku družbe Banimmo SA, da se v zadevi odloča v hitrem postopku, se ustavi. .

3.

Evropska komisija nosi lastne stroške in stroške družbe Banimmo, vključno s stroški za izdajo začasne odredbe.


(1)  UL C 236, 20.7.2015.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/31


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 17. julija 2015 – GSA in SGI/Parlament

(Zadeva T-321/15 R)

((Začasna odredba - Javna naročila storitev - Postopek javnega razpisa - Požarna varnost, pomoč osebam in zunanji nadzor prostorov Parlamenta v Bruslju - Zavrnitev ponudbe ponudnika in dodelitev naročila drugemu ponudniku - Predlog za odlog izvršitve - Neobstoj nujnosti))

(2015/C 320/48)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) (Rim, Italija) in Security Guardian’s Institute (SGI) (Louvain-la-Neuve, Belgija) (zastopnik: E. van Nuffel d'Heynsbroeck, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: P. López-Carceller in B. Simon, agenta)

Predmet

Predlog za odlog izvršitve odločbe z dne 12. junija 2015, s katero je Parlament ugotovil neskladnost ponudbe, ki so jo tožeče stranke predložile za pridobitev naročila EP/DGSAFE/UIB/SER/2014-014 v zvezi s požarno varnostjo, pomočjo osebam in zunanjim nadzorom prostorov Parlamenta v Bruslju, in odločbe, s katero je bilo to naročilo oddano družbi Securitas.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Sklep z dne 25. junija 2015, izdan v zadevi T-321/15 R, se razveljavi.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/32


Tožba, vložena 29. maja 2015 – Esso Raffinage/ECHA

(Zadeva T-283/15)

(2015/C 320/49)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Esso Raffinage (Courbevoie, Francija) (zastopnik: M. Navin-Jones, solicitor)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno;

odločitev Evropske agencije za kemikalije (ECHA) z dne 1. aprila 2015, sprejete na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, str. 1), v obliki dopisa z naslovom „Statement of Non-Compliance following a Dossier Evaluation Decision under Regulation (EC) No 1907/2006“ (Izjava o neskladnosti na podlagi evalvacije dokumentacije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006, v nadaljevanju: SONC) in priloga k njej (referenčna številka CCH-C-0000005770-74-01/F) naj se razglasita za nični;

odredi, naj se zadeva vrne v odločanje izvršnemu direktorju ECHA z navodilom, naj se pri kakršnikoli novi odločitvi upoštevajo razlogi za razglasitev ničnosti, navedeni v sodbi Splošnega sodišča, in vse aktualne informacije;

ECHA naloži plačilo stroškov tožeče stranke v zvezi s tem postopkom; in

sprejme druge ukrepe, ki se mu zdijo potrebni.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja več tožbenih razlogov, tudi te:

1.

Prvi tožbeni razlog: prekoračitev pooblastil, kršitev institucionalnega ravnovesja, itd.

Tožeča stranka trdi, da ECHA nima pristojnosti niti pravne podlage za pripravo, zbiranje, sprejetje in/ali pošiljanje t.i. izjav o neskladnosti in da je ECHA s tem, da je v obravnavani zadevi pripravila, sprejela in sprejela SONC, (1) prekoračila diskrecijsko pravico in/ali izvršilna pooblastila (prekoračitev pooblastil), (2) kršila pravno načelo in zahtevo v zvezi z institucionalnim ravnovesjem, (3) kršila načelo in zahtevo v zvezi z dobrim upravljanjem, (4) kršila načelo dobrega javnega upravljanja in/ali (5) kršila člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

2.

Drugi tožbeni razlog, ki se navaja podredno: kršitev člena 42 REACH

Tožeča stranka trdi, da člen 42(1) REACH, kolikor bi se ECHA sklicevala nanj kot na pooblastilo in/ali pravno podlago za izpodbijano odločitev, ECHA ne podeljuje nikakršnega pooblastila ali pravne podlage za sprejetje izpodbijane odločitve, in da je ECHA s sprejetjem izpodbijane odločitve kršila člen 42(1) REACH. Tožeča stranka trdi, da v obravnavani zadevi ECHA ni sprejela ustrezne odločitve, kot jo zahteva člen 42(1) REACH. Tožeča stranka trdi, da je ECHA člen 42(1) REACH vseskozi razlagala tako, da ne dovoljuje izdajanja izjav o neskladnosti.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev pravice do izjave

Tožeča stranka trdi, da so bila s sprejetjem izpodbijane odločitve kršena pravna načela EU, in sicer pravica do izjave, pravica do odgovora in replike, pravica do obrambe, pravica do obveščenosti in pravica do dobrega upravljanja. Tožeča stranka trdi, da je neposredna posledica kršitve teh procesnih pravic ta, da je izpodbijana odločba izpodbojna in nična. Povedano drugače, tožeča stranka trdi, da če ECHA ne bi kršila njenih procesnih pravic, bi bil izid postopka bistveno drugačen.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti

Tožeča stranka trdi, da izpodbijana odločitev ni bila v skladu s pravnim načelom sorazmernost, ki velja v EU, in pomeni njegovo kršitev. Tožeča stranka trdi, da izpodbijana odločitev ni primerna ali nujna, da ne pomeni najmanj omejujočega ukrepa in da povzročene neprijetnosti niso sorazmerne z zasledovanimi cilji.

5.

Peti tožbeni razlog: napačna razlaga zahtev glede podatkov na podlagi REACH.

Tožeča stranka trdi, da je ECHA napačno razlagala zahteve glede podatkov v zvezi s Prilogo X, oddelek 8.7.2., ker dejansko ni treba izvesti študije strupenosti za prenatalni razvoj na drugi vrsti. Tožeča stranka zato trdi, da je ECHA izpodbijano odločitev sprejela brez pravne podlage in je prekoračila diskrecijsko pravico.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/33


Tožba, vložena 10. julija 2015 – Hernández Zamora/UUNT – Rosen Tantau (Paloma)

(Zadeva T-369/15)

(2015/C 320/50)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Hernández Zamora, SA (Murcia, Španija) (zastopnik: J. L. Rivas Zurdo, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Rosen Tantau KG (Uetersen, Nemčija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „Paloma“ – Zahteva za registracijo št. 11 638 971

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 21. aprila 2015 v zadevi R 1697/2014-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi, in

stranki ali strankam, ki nasprotujejo tej tožbi, naloži plačilo stroškov.

Navajan tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/34


Tožba, vložena 10. julija 2015 – Jordi Nogues/UUNT – Grupo Osborne (BADTORO)

(Zadeva T-386/15)

(2015/C 320/51)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Jordi Nogues, SL (Barcelona, Španija) (zastopnici: M. Sanmartín Sanmartín in E. López Parés, odvetnici)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Španija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: Figurativna znamka skupnosti, ki zajema besedni element „BADTORO“ – Zahteva za registracijo št.o 10 975 027

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 17. aprila 2015 v zadevi R 2570/2013-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

se razveljavi odločba drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 17. aprila 2015

UUNT nosi svoje stroške in plača stroške tožeče stranke.

Navajana tožbena razloga

Kršitev členov 75, 76 in 83 Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členi 65(6); 96, 106(4) in (6), in 135 iste uredbe in pravilom 20(7) Uredbe št.o 2868/95.

kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št.o 207/2009.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/35


Tožba, vložena 20. julija 2015 – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/UUNT – University College London (CITRUS SATURDAY)

(Zadeva T-400/15)

(2015/C 320/52)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Ana Isabel Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto (Algés, Portugalska) (zastopnik: A. Pita Negrão, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: University College London (London, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: Besedna znamka Skupnosti „CITRUS SATURDAY“ – prijava št. 11 789 195

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 29. aprila 2015 v zadevi R 2109/2014-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna;

razveljavi izpodbijano odločbo;

vrne zadevo oddelku za ugovore UUNT v obravnavo.

Navajana tožbena razloga

Kršitev uredb o znamki Skupnosti;

Kršitev načel prava EU.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/36


Tožba, vložena 24. julija 2015 – Globo Comunicação e Participações/UUNT (zvok „PLIM PLIM“)

(Zadeva T-408/15)

(2015/C 320/53)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Globo Comunicação e Participações S.A. (Rio de Janeiro, Brazilija) (zastopnik: E. Gaspar, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Podatki o postopku pred UUNT

Zadevna sporna znamka: Zvočna znamka Skupnosti „PLIM PLIM“ – Zahteva za registracijo št. 12 826 368

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 18. maja 2015 v zadevi R 2945/2014-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je znamka Skupnosti veljavna za razrede 9, 38 in 41;

izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je bila prijava znamke Skupnosti zavrnjena;

UUNT naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/37


Tožba, vložena 27. julija 2015 – Monster Energy/UUNT – Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

(Zadeva T-429/15)

(2015/C 320/54)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Monster Energy Company (Corona, Združene države) (zastopnik: P. Brownlow, solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Mad Catz Interactive, Inc. (San Diego, Združene države)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka skupnosti, ki vsebuje besedna elementa „MAD CATZ“ – prijava znamke Skupnosti št. 11 390 846

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora UUNT za pritožbe z dne 21. maja 2015 v zadevi R 2176/2014-4

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

razveljavi odločbo oddelka za ugovore z dne 23. junija 2014 iz postopka z ugovorom B 2 182 312;

zavrne prijavo sporne znamke za vse proizvode iz razreda 25;

naloži UUNT, da poleg svojih stroškov plača še stroške tožeče stranke.

Tožbena razloga

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/38


Tožba, vložena 30. julija 2015 – Flowil International Lighting/UUNT – Lorimod Prod Com (Silvania Food)

(Zadeva T-430/15)

(2015/C 320/55)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Flowil International Lighting (Holding) BV (Amsterdam, Nizozemska) (zastopnik: J. Güell Serra, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Lorimod Prod Com, Srl (Simleul Silvaniei, Romunija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti z besednim elementom „Silvania Food“ – prijava št. 11 042 082

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 8. maja 2015 v zadevi R 616/2014-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

UUNT naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/39


Tožba, vložena 30. julija 2015 – Fruit of the Loom/UUNT – Takko (FRUIT)

(Zadeva T-431/15)

(2015/C 320/56)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, Združene države) (zastopnika: S. Malynicz, barrister, in V. Marsland, solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Takko Holding GmbH (Telgte, Nemčija)

Podatki o postopku pred UUNT

Imetnik zadevne znamke: tožeča stranka

Zadevna znamka: Besedna znamka Skupnosti „FRUIT“ – Registracija znamke Skupnosti št. 5 077 508

Postopek pred UUNT: Postopek za razveljavitev

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 12. maja 2015 v zadevi R 1641/2014-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

UUNT in drugi stranki naloži, da nosita svoje stroške in stroške tožeče stranke.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 51(1) Uredbe št. 207/2009.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/39


Tožba, vložena 31. julija 2015 – Inditex/UUNT – Ffauf (ZARA)

(Zadeva T-432/15)

(2015/C 320/57)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Španija) (zastopniki: G. Macias Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal, in E. Armero, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Ffauf SA (Luxembourg, Luksemburg)

Podatki o postopku pred UUNT

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „ZARA“ – registracija znamke Skupnosti št. 732 958

Postopek pred UUNT: postopek za razveljavitev

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 2. junija 2015 v zadevi R 867/2014-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo, zlasti glede preklica registracije znamke Skupnosti št. 732958 „ZARA“ za izpodbijane proizvode v razredih 29, 30, 31, 32 in 33;

UUNT naloži plačilo stroškov, vključno s stroški postopka pred oddelkom za izbris in drugim odborom za pritožbe UUNT.

Navajana tožbena razloga

Kršitev členov 42(2), 51(1)(a), 52(2) in 85(2) Uredbe št. 207/2009;

kršitev pravil 22(3) in 22(4) Uredbe št. 2868/95.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/40


Tožba, vložena 27. julija 2015 – Bank Saderat/Svet

(Zadeva T-433/15)

(2015/C 320/58)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Bank Saderat plc (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: S. Jeffrey, S. Ashley in A. Irvine, solicitors, ter M-E. Demetriou in R. Blakeley, barristers)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Svetu naloži, da tožeči stranki plača te zneske:

8 8 9 06  191 EUR za premoženjsko škodo, nastalo do dne tega zahtevka;

8 7 13  285 EUR za obresti na znesek iz prve alinee zgoraj skupaj z dnevnimi obrestmi v višini 10  377 EUR do dne izdaje sodbe; podredno, po obrestni meri Evropske centralne banke za operacije glavnega refinanciranja + 2 % letno do dne izdaje sodbe; še bolj podredno, po takšni obrestni meri in za tako dolgo obdobje, kot Sodišče meni, da je primerno;

dnevni znesek v višini 54  716 EUR za premoženjsko škodo od dne tega zahtevka do konca obdobja zahtevka;

obresti na skupni znesek, izračunan v skladu s tretjo alineo, po letni obrestni meri 4,2601 % do izdaje sodbe; podredno, po obrestni meri Evropske centralne banke za operacije glavnega refinanciranja + 2 % letno do izdaje sodbe; še bolj podredno, po takšni obrestni meri in za tako dolgo obdobje, kot Sodišče meni, da je primerno;

3 2 9 64  320 EUR za premoženjsko škodo od konca obdobja zahtevka;

1 0 00  000 EUR za nepremoženjsko škodo;

obresti po izdaji sodbe na zneske iz alinej od ena do šest zgoraj po letni obrestni meri 4,2601 % do plačila; podredno, po obrestni meri Evropske centralne banke za operacije glavnega refinanciranja + 2 % letno do plačila; še bolj podredno, po takšni obrestni meri in za tako dolgo obdobje, kot Sodišče meni, da je primerno; in

stroške, ki so banki nastali v zvezi s to tožbo;

Svetu naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka trdi, da je Svet Evropske unije s tem, da je zanjo določil omejevalne ukrepe, dovolj resno kršil obveznosti, ki naj bi tožeči stranki podelile pravice, zaradi česar je podana odškodninska odgovornost EU.

Tožeča stranka meni, da je ta kršitev neposredno povzročila precejšnjo premoženjsko in nepremoženjsko škodo tožeči stranki, zaradi česar ima pravico do odškodnine.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/42


Tožba, vložena 3. avgusta 2015 – Indecopi/UUNT – Synergy Group (PISCO)

(Zadeva T-446/15)

(2015/C 320/59)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (San Borja, Peru) (zastopnika: M. A. Pomares Caballero in A. Pomares Caballero, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Synergy Group sp. z o.o. (Wrocław, Poljska)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti, ki vključuje besedni element „PISCO“ – zahteva za registracijo št. 1016 7674

Postopek pred UUNT: Postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 3. junija 2015 v zadevi R 1291/2014-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

spremeni izpodbijano sodbo, tako da razglasi, da so v obravnavanem primeru izpolnjeni pogoji za uporabo relativnega razloga za zavrnitev iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, ali podredno, to sodbo razveljavi in

UUNT naloži plačilo stroškov postopka nje same in tožene stranke.

Navajana tožbena razloga

kršitev člena 23 Uredbe št. 110/2008.

kršitev člena 8(4) Uredbe št. 207/2009.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/43


Tožba, vložena 3. avgusta 2015 – Indecopi/UUNT – Synergy Group (PISCO SOUR)

(Zadeva T-447/15)

(2015/C 320/60)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (San Borja, Peru) (zastopnika: M. A. Pomares Caballero in A. Pomares Caballero, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Synergy Group sp. z o.o. (Wrocław, Poljska)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamke Skupnosti, ki vključuje besedne elemente „PISCO SOUR“ – zahteva za registracijo št. 1016 7682

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 3. junija 2015 v zadevi R 1292/2014-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

spremeni izpodbijano odločbo, ker so v tem primeru izpolnjeni pogoji za uporabo člena 8(4) Uredbe št. 207/2009; in

UUNT naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov tožeče stranke.

Navajana tožbena razloga

kršitev člena 23 Uredbe št. 110/2008.

kršitev člena 8(4) Uredbe št. 207/2009.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/44


Tožba, vložena 30. julija 2015 – Satkirit Holdings/UUNT – Advanced Mailing Solutions (luvo)

(Zadeva T-449/15)

(2015/C 320/61)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, Isle of Man) (zastopnik: M. Vanhegan, QC)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti ‚luvo’ – zahteva za registracijo št. 11 244 324

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 21. maja 2015 v zadevi R 877/2014-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

zavrne ugovor AMS;

naloži UUNT plačilo stroškov, nastalih tožeči stranki pred odborom za pritožbe in Splošnim sodiščem.

Navajani tožbeni razlog

kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/44


Tožba, vložena 30. julija 2015 – Satkirit Holdings/UUNT – Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

(Zadeva T-450/15)

(2015/C 320/62)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, Isle of Man) (zastopnik: M. Vanhegan, QC)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „luvoworld“ – prijava št. 11 244 332

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora UUNT za pritožbe z dne 21. maja 2015 v zadevi R 1480/2014-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi sporno odločbo;

zavrne ugovor, ki ga je vložila Advanced Mailing Solutions Ltd;

UUNT naloži plačilo stroškov, ki so tožeči stranki nastali v postopku pred odborom za pritožbe in postopku pred Splošnim sodiščem.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/45


Tožba, vložena 5. avgusta 2015 – AlzChem/Komisija

(Zadeva T-451/15)

(2015/C 320/63)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: AlzChem AG (Trostberg, Nemčija) (zastopnik: A. Borsos, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno;

razglasi ničnost Sklepa Evropske komisije ARES (2015) 2176662 z dne 26. maja 2015, sprejetega na podlagi člena 4 pravil za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, kot odgovora na zahtevo št. GESTDEM 2015/1640, in

Komisiji naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: napačna uporaba prava in očitna napaka pri presoji glede uporabe splošne domneve, ki se nanaša na izjemo za varstvo namena preiskav Unije. Tožeča stranka navaja te napake:

napačna uporaba prava s strani Komisije glede uporabe splošnih domnev;

napačna uporaba prava s strani Komisije glede varstva namena preiskav;

napačna uporaba prava in očitna napaka pri presoji Komisije glede presoje prevladujočega javnega interesa za zagotovitev učinkovitega pravnega sredstva (člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah), in

napačna uporaba prava s strani Komisije glede uporabe temeljne pravice dostopa do dokumentov (člen 42 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah).

2.

Drugi tožbeni razlog: napačna uporaba prava in očitna napaka pri presoji glede uporabe izjeme za varstvo poslovnih interesov.

3.

Tretji tožbeni razlog: neobrazložitev zavrnitve dostopa do nezaupne različice ali do dostopa do dokumentov na kraju samem.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/46


Tožba, vložena 6. avgusta 2015 – Trinity Haircare/UUNT – Advance Magazine Publishers (VOGUE)

(Zadeva T-453/15)

(2015/C 320/64)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Trinity Haircare AG (Herisau, Švica) (zastopnika: J. Kroher in K. Bach, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Združene države)

Podatki o postopku pred UUNT

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti črne in bele barve z besednim elementom„VOGUE“ – Znamka Skupnosti št. 9 944 547

Postopek pred UUNT: Postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 27. maja 2015 v zadevi R 2426/2014-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi in razglasi blagovno znamko Skupnosti (CTM) št. 009 944 547 VOGUE za nično;

UUNT in drugi stranki postopka pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov postopka.

Navajani tožbeni razlogi

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/47


Tožba, vložena 10. avgusta 2015 – Laboratorios Ern/UUNT – Werner (Dynamic Life)

(Zadeva T-454/15)

(2015/C 320/65)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Španija) (zastopnik: M. Pérez Serres, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Matthias Werner (Neufahrn, Nemčija)

Podatki o postopku pred UUNT

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: Figurativna znamka Skupnosti v beli, rdeči, oranžni, rumeni in belo vijolični barvi, ki vsebuje besedna elementa „Dynamic Life“ – Prijava št. No 11 303 468

Postopek pred UUNT: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 27. maja 2015 v zadevi R 441/2014-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi in zavrne registracijo znamke Skupnosti št. 011303468 DYNAMIC LIFE & design za razreda 5 in 32;

UUNT in Matthiasu Wernerju, če se bo odločil za intervencijo, naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/48


Tožba, vložena 10. avgusta 2015 – Vitra Collections/UUNT – Consorzio Origini (oblika stola)

(Zadeva T-455/15)

(2015/C 320/66)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Vitra Collections AG (Muttenz, Švica) (zastopnik: V. von Bomhard, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Consorzio Origini (Firence, Italija)

Podatki o postopku pred UUNT

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: tridimenzionalna znamka Skupnosti (Oblika stola) – znamka Skupnosti št. 182 451

Postopek pred UUNT: postopek za izbris

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora UUNT za pritožbe z dne 18. marca 2015 v zadevi R 664/2011-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

UUNT in intervenientu naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

kršitev člena 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/49


Tožba, vložena 11. avgusta 2015 – Asia Leader International (Cambodia)/Komisija

(Zadeva T-462/15)

(2015/C 320/67)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd (Tai Seng SEZ, Cambodia) (zastopnika: R. MacLean, Solicitor, in A. Bochon, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlagata, naj:

tožbo razglasi za dopustno;

člena 1(1) in 1(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/776 z dne 18. maja 2015 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo Sveta (EU) št. 502/2013 na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz koles, poslanih iz Kambodže in Pakistana ter s Filipinov, ne glede na to, ali so deklarirana kot izdelki s poreklom iz Kambodže ali Pakistana ali s Filipinov (UL L 122/4), razglasi za nična;

Komisiji naloži plačilo stroškov tožeče stranke in svojih stroškov; in

vsaki intervenientki naloži plačilo stroškov tožeče stranke v zvezi s to intervencijo in svojih stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navajata tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 13(1) Uredbe Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, zaradi očitne napake pri pravni in dejanski presoji, ki jo je storila Komisija v zvezi z obstojem izogibanja dostopnim podatkov in njihovo naravo.

Tožeča stranka navaja, da Komisija nima nobenega dokaza v utemeljitev svoje trditve o tem, da so zadevni okvirji za kolesa kitajskega porekla.

Tožeča stranka, nasprotno, zatrjuje, da vsi dokazi, ki jih je predložila, dokazujejo, da so okvirji za kolesa vietnamskega porekla.

Nazadnje, tožeča stranka meni, da Komisija ni pristojna niti na podlagi Uredbe Sveta št. 1225/2009 niti na podlagi sodne prakse Sodišča enostavno ugotoviti, da je bila tožeča stranka udeležena pri prekladanju zadevnih proizvodov iz Kitajske.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 13(2) Uredbe Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, zaradi očitne napake pri pravni in dejanski presoji, ki jo je storila Komisija v zvezi z dejavnostjo sestavljanja s strani tožeče stranke in kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja.

Tožeča stranka navaja, da bi Komisija morala pri presoji njenega položaja uporabljati dejanske informacije in podatke, ki jih je predložila. Tožeča stranka meni, da uporaba referenčnih vrednosti tretjih oseb v ta namen ni dovoljena, če so predložena razumna in upravičena pojasnila za dejanske podatke.

Tožeča stranka nato navaja, da je Komisija poleg tega kršila obveznost, da pravilno oceni njene proizvodne stroške, ko je dele, uporabljene za proizvodnjo prve prodaje tožeče stranke na trg Evropske unije, razvrstila kot dele s kitajskim poreklom, čeprav so vietnamskega porekla. Komisija naj bi s tem kršila tudi svojo dolžnost skrbnega ravnanja.

Tožeča stranka trdi tudi, da je Komisija napačno izračunala stroške energije in najema, ker je pri porazdelitvi teh stroškov, nepravilno, uporabila različne dejavnike. Prav tako je napačno izračunala, da je podjetje v upoštevnem obdobju delovalo na 13 % svojih proizvodnih zmogljivosti.

Nazadnje, po mnenju tožeče stranke je Komisija zavrnila upoštevanje kakršnihkoli amortizacijskih stroškov za osnovna sredstva, čeprav je tožeča stranka predložila dokaz za to, da jih je tožeča stranka delničarju podjetja povrnila.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na to, da Komisija v nasprotju s členom 18(3) Uredbe Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, ni ustrezno upoštevala informacij in podatkov, ki jih je tožeča stranka predložila v odgovor na dokončno razkritje.

Tožeča stranka navaja, da to, da je Komisija v celoti zavrnila vse dodatne informacije, ki jih je predložila tožeča stranka, dokazuje, da te informacije niso bile upoštevane.

Po mnenju tožeče stranke so dodatne informacije in dokazi, ki jih je predložila v izpodbijanje ugotovitve Komisije o prekladanju, izhajale iz različnih neodvisnih virov.

Nazadnje, tožeča stranka meni, da bi morala Komisija, čeprav ni imela dokazov ali navedb o kitajskem poreklu okvirjev, ugotoviti, da so dokazi nakazovali na vietnamsko poreklo okvirjev.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/51


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. julija 2015 – Adler Modemärkte/UUNT – Blufin (MARINE BLEU)

(Zadeva T-296/13) (1)

(2015/C 320/68)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik devetega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 226, 3.8.2013.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/51


Sklep Splošnega sodišča z dne 21. julija 2015 – Makhlouf/Svet

(Združene zadeve T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, od T-604/14 do T-606/14 in T-612/14) (1)

(2015/C 320/69)

Jezik postopka: francoščina

Splošno sodišče (sodnik posameznik) je odredilo izbris združenih zadev.


(1)  UL C 361, 13.10.2014.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/51


Sklep Splošnega sodišča z dne 17. julija 2015 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki/Parlament

(Zadeva T-733/14) (1)

(2015/C 320/70)

Jezik postopka: grščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.


(1)  UL C 16, 19.1.2015.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/51


Sklep Splošnega sodišča z dne 16. julija 2015 – Hippler/Komisija

(Zadeva T-72/15) (1)

(2015/C 320/71)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik četrtega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 138, 27.4.2015.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/52


Sklep Splošnega sodišča z dne 13. julija 2015 – Aguirre y Compañía/UUNT – Puma (Upodobitev športnega čevlja)

(Zadeva T-205/15) (1)

(2015/C 320/72)

Jezik postopka: španščina

Predsednik osmega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 205, 22.6.2015.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/53


Tožba, vložena 20. julija 2015 – ZZ in ZZ/CEPOL

(Zadeva F-105/15)

(2015/C 320/73)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: ZZ in ZZ (zastopnika: L. Levi, A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: CEPOL (Evropska policijska akademija)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe CEPOL, s katero je ta sprejela odstop dveh tožečih strank zaradi njune zavrnitve dela na novem sedežu agencije v Budimpešti (Madžarska), in odškodninski zahtevek za povrnitev domnevno povzročene premoženjske in nepremoženjske škode.

Predlog tožeče stranke

odločba CEPOL z dne 22. decembra 2014, s katero je CEPOL „sprejela“ odstop dveh tožečih strank, naj se razglasi za nično;

če je potrebno, naj se odločbe CEPOL z dne 10. aprila 2015, s katerimi so bili zavrnjeni ugovori tožečih strank, ki so bili zoper zgoraj navedeno odločbo vloženi med 13. januarjem in 17. februarjem 2015, razglasijo za nične;

povrne naj se premoženjska škoda, povzročena tožečim strankam;

povrne naj se nepremoženjska škoda, povzročena tožečim strankam;

CEPOL naj se odredi, naj plača stroške, ki so nastali tožečim strankam zaradi te pritožbe.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/53


Tožba, vložena 23. julija 2015 – ZZ/EESO

(Zadeva F-107/15)

(2015/C 320/74)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: EESO (Evropski ekonomsko-socialni odbor)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila tožeča stranka upokojena z 31. decembrom 2014, in odločbe, s katero je bila zavrnjena njena prošnja za podaljšanje delovnega razmerja.

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe generalnega sekretariata EESO z dne 7. aprila 2014, s katero je bila tožeča stranka upokojena 31. decembra 2014 zvečer;

razglasitev ničnosti odločbe direktorja kadrovske službe in notranjih služb EESO z dne 30. septembra 2014, s katero je bila v imenu OI zavrnjena prošnja za podaljšanje delovnega razmerja do 31. maja 2015, ki jo je tožeča stranka vložila 3. septembra 2014;

razglasitev ničnosti, če je potrebno, odločbe generalnega sekretariata EESO z dne 22. aprila 2015, s katero je bila zavrnjena pritožba, ki jo je tožeča stranka vložila zoper odločbi z dne 7. aprila in 30. septembra 2014;

naložitev EESO plačilo stroškov.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/54


Tožba, vložena 27. julija 2015 – ZZ in ZZ/Komisija

(Zadeva F-108/15)

(2015/C 320/75)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: ZZ in ZZ (zastopnika: N. de Montigny, J.-N. Louis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa Komisije, da obdobje za retroaktivni preračun pavšalnega nadomestila za nadurno delo, do katerega imata tožeči stranki pravico, omeji na pet let.

Predlog tožečih strank

Sklep PMO.1 z dne 16. septembra 2014, da se izplačilo v zvezi s prilagoditvijo pavšalnega nadomestila za nadurno delo, do katerega imata pravico od 1. marca 2007 oziroma 1. marca 2008, omeji na pet let od 1. septembra 2008, to je dneva, ko je PMO ugotovil, da je prišlo do napake pri izračunu njunih dohodkov, naj se razglasi za ničen;

Komisiji naj se naloži, da tožečima strankama izplača znesek prilagoditve pavšalnega nadomestila za nadurno delo od 1. marca 2007 oziroma 1. marca 2008, zmanjšan za že plačane zneske in povečan za zamudne obrestmi, izračunane od neplačanih zneskov navedenega nadomestila od njihove zapadlosti do dejanskega plačila po obrestni meri, ki jo Evropska centralna banka določi za operacije glavnega refinanciranja, povišani za dve odstotni točki;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/55


Tožba, vložena 3. avgusta 2015 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-112/15)

(2015/C 320/76)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: R. Rata, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa Komisije, s katerim je bilo odločeno, da se tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2014.

Predloga tožeče stranke

Razglasitev ničnosti Sklepa organa za imenovanja Evropske komisije z dne 14. novembra 2014, ki je bil izdan kot upravna informacija št. 41-2014, s katerim je bil določen seznam uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2014, v delu v katerem je bilo v njem navedeno ime tožeče stranke;

Evropski komisiji naj se naloži, da nosi svoje stroške in stroške tožeče stranke.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/55


Tožba, vložena 3. avgusta 2015 – ZZ in drugi/Komisija

(Zadeva F-113/15)

(2015/C 320/77)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnik: R. Rata, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb Komisije o nevključitvi tožečih strank na seznam uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2014.

Predloga tožeče stranke

Odločba organa za imenovanja pri Evropski komisiji z dne 14. novembra 2014, ki je bila objavljena z upravnim obvestilom št. 41-2014 in ki določa seznam uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2014, naj se razglasi za nično v delu, v katerem imena tožečih strank niso vključena;

Evropski komisiji naj se naloži, da nosi svoje stroške in stroške tožečih strank.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/56


Tožba, vložena 14. avgusta 2015 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-115/15)

(2015/C 320/78)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: N. de Montigy in J.-N. Louis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Ugotovitev ničnosti odločbe Komisije, s katero ta omejuje pokojninske pravice tožeče stranke, razglasitev neuporabljivosti sklepov uprave z dne 16. junija 2005 v delu, v katerem se omejuje priznanje pokojninskih pravic tožeče stranke, in naložitev toženi stranki, naj izplača starostno pokojnino, do katere ima prvonavedena pravico.

Predlog tožeče stranke

Naj se v tej zadevi za nične razglasijo sklepi uprave št. 240/05 z dne 16. junija 2005, s katerimi se omejuje pokojninske pravice tožeče stranke glede nadomestila za vodstveno funkcijo sorazmerno z dejanskim obdobjem prispevkov glede na polno delovno dobo uradnika;

ugotovitev ničnosti izpodbijane odločbe v delu, v katerem ta omejuje pokojninske pravice tožeče stranke iz naslova nadomestila za vodstveno funkcijo sorazmerno z obdobjem prispevkov glede na število let pokojninske dobe za polno delovno dobo uradnika Unije;

naložitev Komisiji, naj tožeči stranki izplača starostno pokojnino, do katere ima zadnjenavedena pravico, po odšteti dejansko izplačani pokojnini, povišani za zakonske zamudne obresti, izračunane po obrestni meri ECB, ki jo ta uporablja za tekoče posle in zvišani za dve odstotni točki;

naložitev stroškov Komisiji.


28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/57


Tožba, vložena 18. avgusta 2015 – ZZ/Komisija

(Zadeva F-118/15)

(2015/C 320/79)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: N. de Montigny, J.-N. Louis, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, da tožeča stranka v napredovalnem obdobju 2011 ne napreduje.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 14. novembra 2014 o objavi seznama uradnikov, ki napredujejo v napredovalnem obdobju 2014, ker ne vsebuje imena tožeče stranke.

Naložitev plačila stroškov Komisiji.