ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 70A

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
27. februar 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

2015/C 070A/01

Splošna pravila za javne natečaje

1


SL

 


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

27.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 70/1


SPLOŠNA PRAVILA ZA JAVNE NATEČAJE

(2015/C 070 A/01)

 

Ta splošna pravila so sestavni del razpisa natečajev in skupaj z razpisom tvorijo zavezujoči okvir natečajnega postopka.

KAZALO VSEBINE

1.

UVOD 3

1.1

KAJ JE JAVNI NATEČAJ? 3

1.2

KAKŠEN PROFIL IŠČEJO INSTITUCIJE NA SPLOŠNO? 3

1.3

UPRAVIČENOST 4

2.

POTEK NATEČAJA 6

2.1

PRIJAVA 6

2.1.1

Preverite, ali izpolnjujete pogoje za pripustitev k natečaju 7

2.1.2

Ustvarite račun EPSO 7

2.1.3

Rešite vzorčne interaktivne teste 7

2.1.4

Izpolnite internetno prijavo 7

2.1.5

Navedite morebitne posebne pogoje za opravljanje testov 8

2.1.6

Potrdite internetno prijavo 8

2.1.7

Predložite popolno prijavno dokumentacijo 8

2.2

RAČUNALNIŠKO PODPRTI PREDIZBIRNI TESTI Z VPRAŠANJI IZBIRNEGA TIPA 9

2.3

PREVERJANJE UPRAVIČENOSTI (PRIPUSTITEV) 9

2.4

IZBOR NA PODLAGI KVALIFIKACIJ – PREVERJANJE DODATNIH SPOSOBNOSTI 10

2.5

OCENJEVALNI CENTER 11

2.6

POTRDITEV UPRAVIČENOSTI 11

2.7

SEZNAM USPEŠNIH KANDIDATOV/REZERVNI SEZNAM 12

3.

SPLOŠNE INFORMACIJE 12

3.1

KOMUNIKACIJA 12

3.1.1

Sporočila urada EPSO kandidatom 12

3.1.2

Sporočila kandidatov uradu EPSO 13

3.1.3

Sporočila kandidatov natečajnim komisijam 13

3.2

VARSTVO PODATKOV 13

3.3

DOSTOP DO INFORMACIJ 13

3.3.1

Posebne pravice kandidatov do dostopa 13

3.3.2

Dostop do dokumentov v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 – uredba o preglednosti 15

3.4

PRITOŽBE 16

3.4.1

Kaj storiti v primeru težav? 16

3.4.2

Nevtralizacija 16

3.4.3

Postopek notranjega pregleda 17

3.4.4

Drugi načini izpodbijanja 18

3.5

IZKLJUČITEV IZ NATEČAJA 19

PRILOGA I —

Primeri diplom, ki načeloma ustrezajo diplomam, ki se zahtevajo v razpisih natečajev 20

PRILOGA II —

Splošne smernice kolegija vodij uprav za rabo jezikov na natečajih EPSO 29

1.   UVOD

1.1   KAJ JE JAVNI NATEČAJ?

Evropske institucije izbirajo svoje bodoče uradnike (1) z javnimi natečaji, ki so sestavljeni iz vrste preverjanj, pri katerih kandidati tekmujejo med seboj. Na teh natečajih lahko sodelujejo vsi državljani Evropske unije (2), ki izpolnjujejo zahtevana merila. Ta postopek daje vsem kandidatom enake možnosti, da se dokažejo, izbor uspešnih kandidatov pa temelji na dosežkih in načelu enakega obravnavanja kandidatov.

Uspešni kandidati so uvrščeni na rezervni seznam, iz katerega jih institucije črpajo glede na svoje potrebe. Namen torej ni zapolniti določeno delovno mesto, temveč oblikovati rezervo za zaposlovanje.

Za izbor najboljših kandidatov na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisu natečaja, se imenuje natečajna komisija (3). Ta primerja rezultate kandidatov, da bi ocenila njihovo primernost za opravljanje nalog, opisanih v razpisu natečaja. Ocena mora torej zajemati raven sposobnosti in nadarjenosti ter razkriti, katere osebe so na podlagi dosežkov najprimernejše.

Natečaji za splošne profile delovnih mest se organizirajo v okviru letnih ciklov, za specializirane profile pa glede na povpraševanje, da se zadosti dejanskim potrebam institucij.

1.2   KAKŠEN PROFIL IŠČEJO INSTITUCIJE NA SPLOŠNO?

Institucije iščejo nadarjene in motivirane kandidate z visokimi kvalifikacijami na svojem področju, ki lahko dokažejo naslednje splošne kompetence:

Analitično mišljenje in reševanje problemov

Kandidat prepozna kritične vidike kompleksnih vprašanj ter išče praktične in ustvarjalne rešitve.

Komunikacija

Kandidat se ustno in pisno jasno in natančno izraža.

Kakovost in učinkovitost

Kandidat prevzema osebno odgovornost in pobudo za visokokakovostno opravljanje nalog ob upoštevanju predpisanih postopkov.

Učenje in razvoj

Kandidat razvija osebne spretnosti ter se izpopolnjuje v poznavanju svoje organizacije in delovnega okolja.

Razporeditev in organizacija dela

Kandidat zna določiti prednostne naloge, je prilagodljiv pri delu in organizacijsko učinkovit.

Vzdržljivost

Kandidat je tudi ob veliki delovni obremenitvi in organizacijskih zadregah učinkovit in pozitivno naravnan ter se zna prilagoditi spremembam v delovnem okolju.

Skupinsko delo

Kandidat sodeluje z drugimi v delovni skupini ali drugih organizacijskih enotah in spoštuje različnost ljudi.

Vodstvene sposobnosti (le za upravne uslužbence)

Kandidat vodi, usmerja in motivira ljudi za doseganje zastavljenih ciljev.

1.3   UPRAVIČENOST

Kandidati so upravičeni do sodelovanja na natečaju, če izpolnjujejo ustrezne pogoje, ki so določeni v razpisu natečaja.

Kandidati morajo potrditi, da izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje za pripustitev k natečaju, določene v razpisu natečaja, ter na zahtevo predložiti potrebna dokazila v popolni prijavni dokumentaciji (običajno šele v ocenjevalnem centru, razen če je v razpisu natečaja določeno drugače; glej točko 2.1.7 v nadaljevanju).

Splošni pogoji

Splošni pogoji za pripustitev k natečaju (4) so skupni za vse natečaje. V skladu s temi pogoji

morate:

(a)

uživati vse državljanske pravice države članice Evropske unije (5);

(b)

imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;

(c)

biti moralno primerni za opravljanje nalog, opisanih v natečaju.

Da bi dokazali, da imate zahtevano državljanstvo, morate predložiti kopijo potnega lista, osebne izkaznice ali katerega koli drugega uradnega dokumenta, na katerem je izrecno navedeno vaše državljanstvo in ki mora veljati na zadnji dan roka za internetno prijavo.

Na splošno niso potrebna nobena dokazila, da uživate vse državljanske pravice ali da ste izpolnili vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka. S potrditvijo internetne prijavnice namreč potrjujete, da te pogoje izpolnjujete. Vendar boste praviloma morali pred zaposlitvijo predložiti uradna dokazila za zgornje točke.

Posebni pogoji

Posebni pogoji glede kvalifikacij in delovnih izkušenj se lahko razlikujejo glede na posamezni natečaj in iskani profil ter so določeni v razpisu natečaja. Vaša dolžnost je, da natečajni komisiji predložite vse informacije in dokumente, ki jih potrebuje, da preveri, da te pogoje izpolnjujete.

(a)

Diplome  (6) in/ali potrdila o uspešno zaključenem študiju. Natečajna komisija bo pri tem upoštevala različne izobraževalne strukture. Primeri minimalnih kvalifikacij, zahtevanih za vsako kategorijo, so na voljo v prilogi k tem splošnim pravilom in na spletišču urada EPSO, vendar so lahko v razpisu natečaja določene strožje zahteve. Opomba: če ste študij opravili zunaj EU, vam mora diplomo priznati uradni organ ene od držav članic EU (npr. Ministrstvo za izobraževanje).

Za posrednješolske diplome na internetni prijavnici navedite čim natančnejše informacije, zlasti o študijskih predmetih in njihovem trajanju, da bo natečajna komisija lahko ocenila relevantnost vaše diplome za naloge, opisane v razpisu natečaja. Za poklicno in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevalne ali specialistične tečaje morate navesti njihovo obliko (tečaji za poln ali polovični delovni čas ali večerni tečaji) ter predmete in trajanje programov.

(b)

Delovne izkušnje (če so zahtevane). Vaše delovne izkušnje se bodo upoštevale le, če so relevantne za naloge, opisane v razpisu natečaja. Delovne izkušnje so praviloma opredeljene z naslednjimi elementi:

gre za dejansko delo,

delo mora biti plačano,

gre za podrejeno razmerje ali opravljanje storitve.

V nadaljevanju je naštetih nekaj delovnih izkušenj, ki bodo upoštevane na naslednji način:

prostovoljno delo: upošteva se lahko le plačano prostovoljno delo. Poleg tega mora biti glede intenzivnosti (tedenski urnik) in trajanja primerljivo z običajno zaposlitvijo,

pripravništva: pripravništva se bodo štela za delovne izkušnje, če so plačana,

služenje obveznega vojaškega roka: služenje obveznega vojaškega roka se bo štelo za delovne izkušnje za obdobje, ki ni daljše od zakonsko predpisanega obdobja služenja obveznega vojaškega roka v državi članici, katere državljan ste. Vojaški rok lahko odslužite pred ali po pridobitvi diplome, ki vam omogoča pripustitev k natečaju, razen če je v razpisu natečaja določeno drugače,

porodniški/očetovski/posvojiteljski dopust: porodniški/očetovski/posvojiteljski dopust se bo upošteval, če je bil odobren v okviru pogodbe o zaposlitvi. Če dogodek (rojstvo ali posvojitev) nastopi, ko ste iskalec zaposlitve, se dopust ne šteje za delovne izkušnje,

doktorat: vsi doktorati, tudi če niste bili plačani, se bodo šteli za delovne izkušnje za največ tri leta pod pogojem, da ste dejansko doktorirali,

delo s krajšim delovnim časom: pri delu s krajšim delovnim časom se bo štel čas dejanskega dela. Če ste na primer delali šest mesecev s polovičnim delovnim časom, se bodo za delovne izkušnje šteli trije meseci.

Če je v razpisu natečaja navedeno, da se zahtevajo delovne izkušnje s področja natečaja, se bodo delovne izkušnje, ki spadajo v zgoraj navedene kategorije, upoštevale le, če so relevantne za to področje.

Pomembno je, da na prijavnici čim natančneje opišete naloge, ki ste jih opravljali, da bo natečajna komisija lahko ocenila ustreznost vaših izkušenj glede na naravo predvidenega dela. Za vsa navedena obdobja poklicne dejavnosti je treba predložiti naslednja dokazila:

potrdila nekdanjih delodajalcev in trenutnega delodajalca, ki dokazujejo delovne izkušnje, zahtevane za pripustitev k natečaju; ta potrdila morajo vsebovati opis opravljanih nalog, njihovo zahtevnost ter datum začetka in konca opravljanja nalog,

če ne morete predložiti potrdil o delovnih izkušnjah, jih lahko nadomestijo kopije pogodb o zaposlitvi ter prvi in zadnji izpisek plače, vendar jim morate priložiti natančen opis opravljanih nalog,

za dejavnosti samozaposlenih oseb (npr. samostojni in svobodni poklici) se lahko kot dokazila sprejmejo računi ali naročilnice, na katerih so podrobno opisane opravljane naloge, ali kakršna koli ustrezna uradna dokazila,

pri natečajih za konferenčne tolmače, za katere se zahtevajo delovne izkušnje, se bodo upoštevali le dokumenti, ki dokazujejo, da se izkušnje nanašajo na konferenčno tolmačenje, ter jasno navajajo število dni in jezike tolmačenja.

Znanje jezikov

Pri nekaterih natečajih boste morali dokazati svoje znanje uradnih jezikov EU (7). Praviloma boste morali temeljito obvladati en uradni jezik EU (stopnja C1 skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (8)) in imeti zadovoljivo znanje drugega jezika (stopnja B2 skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike), pri čemer so lahko v razpisu natečaja določene strožje zahteve (to velja zlasti za profile jezikoslovcev). Če ni v razpisu natečaja določeno drugače, je možnost izbire drugega jezika običajno omejena na angleščino, francoščino ali nemščino (9).

Urad EPSO pri organiziranju javnih natečajev uporablja „Splošne smernice za rabo jezikov na natečajih EPSO“ (10), ki jih je 15. maja 2013 sprejel kolegij vodij uprav.

Na podlagi dolgoletne prakse institucij EU v zvezi z jeziki, ki se uporabljajo za notranjo komunikacijo, ter ob upoštevanju potreb služb glede zunanje komunikacije in obravnave zadev so najpogosteje uporabljeni jeziki še vedno angleščina, francoščina in nemščina.

Možnosti izbire drugega jezika so bile določene v skladu z interesom službe, na podlagi katerega morajo biti novozaposleni uslužbenci sposobni nemudoma začeti opravljati svoje delo in se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati. V nasprotnem primeru bi bilo učinkovito delovanje institucij resno ogroženo.

Zaradi enake obravnave morajo vsi kandidati, tudi tisti, ki enega od teh treh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, določene teste opraviti v svojem drugem jeziku, ki ga izberejo med navedenimi tremi. Ocena posebnih kompetenc tako institucijam omogoča, da v okolju, ki je podobno dejanskemu delovnemu okolju, ocenijo, ali so kandidati sposobni nemudoma začeti opravljati svoje delo. Navedeno ne vpliva na poznejše jezikovno usposabljanje, katerega namen je pridobiti sposobnost opravljanja dela v tretjem jeziku v skladu s členom 45(2) kadrovskih predpisov.

Na splošno se ne zahteva nobeno dokazilo o znanju jezikov, razen pri nekaterih natečajih za jezikoslovce. Pri teh natečajih je treba v skladu z razpisom natečaja znanje zahtevanih jezikov dokazati z diplomo ali tako, da na posebnem listu papirja razložite, kako ste pridobili znanje teh jezikov.

2.   POTEK NATEČAJA

2.1   PRIJAVA

1.

Pozorno preverite, ali izpolnjujete pogoje za pripustitev k natečaju.

2.

Ustvarite račun EPSO, če ga še niste.

3.

Rešite vzorčne interaktivne teste.

4.

Izpolnite internetno prijavnico.

5.

Navedite morebitne posebne pogoje za opravljanje testov.

6.

Potrdite internetno prijavo v za to določenem roku.

7.

Predložite popolno prijavno dokumentacijo.

2.1.1   Preverite, ali izpolnjujete pogoje za pripustitev k natečaju

Pred prijavo vedno pozorno preverite, ali:

izpolnjujete vse pogoje za pripustitev k natečaju, in sicer splošne in posebne, kar pomeni, da se morate seznaniti z razpisom natečaja in temi splošnimi pravili ter se z njimi strinjati;

ste pravilno izbrali področje in profil, saj se lahko pri nekaterih natečajih, ki so objavljeni istočasno, prijavite le za eno področje ali profil, kar je jasno navedeno v razpisu natečaja.

Podatki, navedeni v internetni prijavi, o tem, da izpolnjujete pogoje za pripustitev k natečaju, bodo preverjeni na podlagi dokazil iz popolne prijavne dokumentacije pred sestavo rezervnega seznama (glej točko 2.1.7 oddelka 2.6).

2.1.2   Ustvarite račun EPSO

Vaš račun EPSO je internetni vmesnik med vami in uradom EPSO. Prek njega prejemate sporočila urada EPSO in spremljate svoje prijave. V njem so tudi shranjeni vaši osebni podatki, ki jih lahko posodabljate (11).

Če še nimate računa, ga lahko ustvarite po navodilih na spletišču urada EPSO (12). Za to morate imeti veljaven in delujoč naslov elektronske pošte.

Ustvarite lahko le en račun EPSO, ki velja za vse prihodnje prijave. Če urad EPSO ugotovi, da ste ustvarili več računov, ste lahko izključeni na kateri koli stopnji postopka (glej tudi oddelek 3.5 v nadaljevanju).

2.1.3   Rešite vzorčne interaktivne teste

Glede na natečaj, na katerega ste se prijavili, ste lahko povabljeni, da rešite obvezne vzorčne interaktivne teste. Tako boste dobili občutek za raven znanja, ki se zahteva na predizbirnih testih na natečaju.

2.1.4   Izpolnite internetno prijavo

Prijaviti se morate prek spletišča urada EPSO, pri čemer se ravnajte po navodilih iz priročnika za internetno prijavo (13).

Zaradi števila podatkov, ki jih je treba izpolniti, lahko sam postopek prijave traja precej časa. Vaša dolžnost je, da izpolnite in potrdite prijavo v roku iz razpisa natečaja.

Pri nekaterih natečajih boste morali vključiti ustrezne informacije (14) o:

vaših diplomah/kvalifikacijah,

vaših delovnih izkušnjah (če so zahtevane),

vaši motivaciji,

vašem znanju uradnih jezikov Evropske unije.

Pri natečajih za specializirane profile boste morda morali poleg tega odgovoriti na niz specifičnih vprašanj o vaših izkušnjah in kvalifikacijah, povezanih s področjem natečaja (glej oddelek 2.4 „Izbor na podlagi kvalifikacij – preverjanje dodatnih sposobnosti“).

Če ni v razpisu natečaja določeno drugače, morajo biti vsi deli internetne prijavnice, vključno z zavihkom „Preverjanje dodatnih sposobnosti“, izpolnjeni v angleščini, francoščini ali nemščini. Če ne boste upoštevali te zahteve, boste lahko izključeni iz natečaja.

2.1.5   Navedite morebitne posebne pogoje za opravljanje testov

Če imate posebne potrebe ali obolenje, ki bi lahko zahtevalo posebne pogoje za opravljanje testov, vnesite ustrezne podatke na internetni prijavnici.

Čim prej po potrditvi internetne prijave boste morali poslati zdravniško potrdilo ali potrdilo pristojnega organa o statusu invalida, in sicer:

po elektronski pošti na naslov: EPSO-accessibility@ec.europa.eu

ali po telefaksu na številko: +32 22998081

ali po pošti na naslov: European Personnel Selection Office (EPSO), C-25, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

Ta dopis jasno označite s pripisom „EPSO accessibility“ ter pri tem obvezno navedite vaše ime, številko natečaja in vašo številko kandidata.

Dokazila bodo pregledana za vsak primer posebej in kadar je to ustrezno utemeljeno, pri čemer lahko urad EPSO glede na predložena dokazila in načelo enakega obravnavanja kandidatov zagotovi posebne pogoje v okviru razumnih omejitev.

Če posebne potrebe ali obolenje nastopijo po izteku roka za internetno prijavo, morate čim prej obvestiti urad EPSO o pogojih, ki se vam zdijo potrebni, in mu poslati ustrezna dokazila po elektronski pošti, telefaksu ali navadni pošti na navedeni naslov oz. številko.

2.1.6   Potrdite internetno prijavo

Ko izpolnite internetno prijavnico, ga morate predložiti, in sicer tako, da kliknete gumb „Potrdi prijavo“, saj urad EPSO v nasprotnem primeru prijave ne bo upošteval in obdelal.

S potrditvijo prijave potrdite, da izpolnjujete splošne in posebne pogoje za pripustitev k natečaju, določene v razpisu natečaja.

Urad EPSO ne more sprejeti prijav kandidatov, ki prijave ne potrdijo v za to določenem roku.

Ko boste prijavo potrdili, je ne bo več mogoče spremeniti, saj bo urad EPSO nemudoma začel obdelovati navedene podatke za organizacijo natečaja.

Na datum, določen v razpisu natečaja, morajo biti izpolnjeni vsi splošni in posebni pogoji za pripustitev k natečaju.

2.1.7   Predložite popolno prijavno dokumentacijo

Popolna prijavna dokumentacija je dokumentacija, ki vsebuje natisnjeno prijavnico in vsa zahtevana dokazila.

Če v razpisu natečaja ni določeno, da je treba dokumentacijo predložiti ob internetni prijavi, bodo morali popolno dokumentacijo predložiti le kandidati, ki bodo povabljeni v ocenjevalni center, in sicer na dan preverjanja.

Kadar bomo od vas zahtevali, da predložite popolno prijavno dokumentacijo, bo v našem dopisu navedeno, kakšna dokazila morate priložiti (npr. neoverjene fotokopije ali izvirnike zahtevanih dokumentov).

Urad EPSO ne bo vrnil nobenih dokumentov, pri čemer bo v skladu s pravili o varstvu podatkov dokumentacija po izteku veljavnega roka hrambe uničena.

Uspešni kandidati, ki bodo uvrščeni na rezervni seznam in bodo prejeli ponudbo za delovno mesto, bodo morali zaradi potrditve pred zaposlitvijo predložiti izvirnike vseh dokumentov.

Sklici na spletišča, natisnjene spletne strani ali sklici na prejšnje prijave ali dokumente ne pomenijo veljavnih dokazil.

Kadar se bo od vas zahtevalo, da predložite popolno prijavno dokumentacijo, morate:

1.

natisniti potrjeno internetno prijavnico iz svojega računa EPSO;

2.

oštevilčiti vsa zahtevana dokazila ter jih priložiti skupaj z oštevilčenim seznamom vseh zahtevanih dokazil (15).

2.2   RAČUNALNIŠKO PODPRTI PREDIZBIRNI TESTI Z VPRAŠANJI IZBIRNEGA TIPA

Za večino natečajev urad EPSO organizira računalniško podprte predizbirne teste z vprašanji izbirnega tipa. Natečajna komisija določi stopnjo težavnosti in potrdi vsebino teh testov, ki jih predlaga urad EPSO. Testi so ocenjeni računalniško.

Pri nekaterih natečajih (zlasti tistih za specializirane profile, ki vključujejo izbor na podlagi kvalifikacij) bodo računalniško podprti predizbirni testi organizirani samo, če bo število kandidatov, ki so se prijavili na natečaj, presegalo določen prag. Ta prag, ki ga po izteku roka za prijavo določi direktor urada EPSO v svoji vlogi organa za imenovanja, bo objavljen na spletišču urada EPSO. Pri natečajih, ki zajemajo več področij, se prag lahko od enega področja do drugega razlikuje.

Glede na natečaj, na katerega ste se prijavili, lahko predizbirni testi vključujejo naslednje elemente:

test verbalnega razumevanja, ki omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja informacij verbalne narave,

test numeričnega razumevanja, ki omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja informacij numerične narave,

test abstraktnega razmišljanja, ki omogoča oceno vaših sposobnosti logičnega razmišljanja in razumevanja povezav med koncepti, ki ne vsebujejo jezikovnih, prostorskih ali numeričnih elementov,

situacijski test, ki omogoča oceno vašega običajnega ravnanja v poklicnih situacijah,

preverjanje jezikovnih znanj,

teste posebnih poklicnih znanj.

Za opravljanje računalniško podprtih predizbirnih testov morate rezervirati termin. Navodila o rezervaciji termina za opravljanje testov boste prejeli prek računa EPSO, vključno z rokom, v katerem lahko rezervacijo opravite, in učnimi navodili o postopku rezervacije.

Običajno boste imeli na voljo več možnih datumov in seznam različnih centrov, v katerih lahko opravljate teste. Rok za rezervacijo termina za opravljanje testov je omejen. Če termina za opravljanje testov ne rezervirate v danem roku, boste samodejno izključeni iz natečaja.

2.3   PREVERJANJE UPRAVIČENOSTI (PRIPUSTITEV)

Urad EPSO preveri, ali je vaša prijava dopustna, tj. ali ste se prijavili v roku in v skladu s postopkom, določenim v razpisu natečaja.

Če je vaša prijava dopustna, bo na podlagi podatkov iz internetne prijavnice preverjeno izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev za pripustitev k natečaju (16), kot so določeni v razpisu natečaja. Navedeni podatki bodo naknadno preverjeni na podlagi dokazil (razen če je v razpisu natečaja določeno, da se dokumenti preverijo prej; glej točko 2.1.7). Natečajna komisija lahko od vas na kateri koli stopnji postopka zahteva dodatne podatke ali dokumente (17), tj. tudi pred stopnjo, na kateri je v razpisu natečaja predvideno preverjanje dokazil.

Upoštevale se bodo samo prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje, določene v razpisu natečaja.

Če natečaj vključuje računalniško podprte predizbirne teste z vprašanji izbirnega tipa (glej oddelek 2.2 zgoraj), se izpolnjevanje pogojev za pripustitev k natečaju preverja po zaključku teh testov. Izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev se preverja po padajočem vrstnem redu števila točk, doseženih na predizbirnih testih, dokler število kandidatov, ki

so pri testih dosegli najvišje število točk

in

izpolnjujejo pogoje za pripustitev k natečaju,

ne doseže števila kandidatov, ki jih je mogoče povabiti na naslednjo stopnjo natečaja. (To število je lahko navedeno neposredno v razpisu natečaja, na natečajih, pri katerih se predizbirni testi organizirajo samo, če število prijav presega določen prag, pa to število ustreza pragu, nad katerim se organizirajo ti testi in ki ga določi direktor urada EPSO v skladu z oddelkom 2.2.)

Če bi za zadnje razpoložljivo mesto več kandidatov doseglo enako število točk, bodo vsi ti kandidati povabljeni na naslednjo stopnjo natečaja. Internetne prijave drugih kandidatov se ne bodo preverjale.

Končno število kandidatov, povabljenih na naslednjo stopnjo, bo objavljeno na spletišču urada EPSO.

2.4   IZBOR NA PODLAGI KVALIFIKACIJ – PREVERJANJE DODATNIH SPOSOBNOSTI

Za večino specializiranih profilov morajo kandidati opraviti postopek, ki se imenuje „izbor na podlagi kvalifikacij“. V tem postopku natečajna komisija oceni prijave kandidatov in izbere tiste kandidate, katerih kvalifikacije (zlasti diplome in delovne izkušnje) najbolj ustrezajo nalogam in merilom izbora, določenim v razpisu natečaja.

Na tovrstnem natečaju morajo kandidati odgovoriti na niz vprašanj pod zavihkom „Preverjanje dodatnih sposobnosti“ na internetni prijavnici. Vprašanja temeljijo na merilih izbora, določenih v razpisu natečaja. Odgovore oceni natečajna komisija. Vsi kandidati na natečaju odgovarjajo na enak sklop vprašanj. Tako so natečajni komisiji odgovori vsakega kandidata predstavljeni na enak strukturiran način, na podlagi katerega lahko skrbno in objektivno oceni primerjalne dosežke vseh kandidatov.

„Izbor na podlagi kvalifikacij“ poteka po zaključku preverjanja izpolnjevanja pogojev za pripustitev k natečaju na podlagi internetne prijave. Natečajna komisija oceni samo kvalifikacije tistih kandidatov, za katere je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse pogoje za pripustitev k natečaju.

Izbor temelji izključno na odgovorih na specifična vprašanja pod zavihkom „Preverjanje dodatnih sposobnosti“ na internetni prijavnici.

Natečajna komisija najprej določi ponder (od 1 do 3) za vsako vprašanje pod zavihkom „Preverjanje dodatnih sposobnosti“, ki je odvisen od pomembnosti merila. Potem pregleda vsebino odgovorov kandidatov na vprašanja in vsak odgovor točkuje od 0 do 4. Dobljene točke se pomnožijo s ponderjem za posamezno vprašanje in seštejejo.

Kandidati z največjim skupnim številom točk se uvrstijo na naslednjo stopnjo natečaja (število teh kandidatov je določeno v razpisu natečaja; če bi za zadnje razpoložljivo mesto več kandidatov doseglo enako število točk, bodo vsi ti kandidati povabljeni na naslednjo stopnjo natečaja).

Končno število kandidatov, uvrščenih na naslednjo stopnjo natečaja, bo objavljeno na spletišču urada EPSO.

2.5   OCENJEVALNI CENTER

Kandidati, ki uspešno opravijo računalniško podprte predizbirne teste z vprašanji izbirnega tipa in/ali izbor na podlagi kvalifikacij ter katerih internetne prijavnice kažejo, da izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje za pripustitev k natečaju, so povabljeni v ocenjevalni center.

Ocenjevanje načeloma poteka v Bruslju ali Luxembourgu in lahko traja en dan ali več dni. Nekatere vaje, ki so sicer del metodologije v ocenjevalnem centru, se lahko organizirajo na računalniku v drugih mestih. V tem primeru bo praktični del organizacije (rezervacija datuma in centra) podoben kot v postopku, opisanem v oddelku 2.2.

V ocenjevalnem centru se bodo preverile splošne (glej oddelek 1.2) in posebne kompetence kandidatov (povezane s predvidenimi nalogami).

Vsebino testov v ocenjevalnem centru potrdi natečajna komisija. Glede na natečaj lahko ti testi vključujejo naslednje elemente:

študijo primera: pisni test na podlagi ustreznega scenarija, v katerem so predstavljeni različni problemi, ki jih mora kandidat rešiti ali na katere se mora odzvati, pri čemer se lahko opira zgolj na priloženo gradivo,

ustno predstavitev: individualni test, ki je sestavljen iz analize in predstavitve, v kateri mora kandidat pripraviti predlog rešitve izmišljenega problema, povezanega s poklicno situacijo. Po opravljeni analizi predložene dokumentacije mora svoje zamisli predstaviti omejeni publiki,

razgovore o sposobnostih: individualna vaja, namenjena pridobivanju ustreznih strukturiranih informacij o splošnih znanjih kandidata (in/ali njegovih posebnih znanj v primeru natečajev za specializirane profile), pri čemer je poudarek na kandidatovih preteklih izkušnjah,

skupinsko vajo: po individualni presoji svežnja informacij kandidat skupaj z drugimi kandidati razpravlja o svojih ugotovitvah, razprava pa se sklene s skupinsko odločitvijo,

e-simulacijo nalog: računalniško podprt test, pri katerem mora kandidat odgovoriti na niz vprašanj, vso potrebno gradivo pa je v poštnem predalu, v katerem so vse pomembne informacije,

praktična preverjanja znanja jezika,

druge vaje, povezane s posebnimi znanji,

teste verbalnega in numeričnega razumevanja, teste abstraktnega razmišljanja ter situacijske teste (če taki testi niso bili organizirani prej v natečaju, tj. na stopnji predizbirnih testov).

Testi, ki se uporabljajo na vsakem posameznem natečaju, so navedeni v razpisu natečaja. Ti testi bodo podrobno opisani tudi v priročniku za ocenjevalni center (Assessment Centre Manual), ki ga bodo kandidati prejeli ob povabilu na to stopnjo natečaja.

2.6   POTRDITEV UPRAVIČENOSTI

Natečajna komisija bo preverila dokazila tistih kandidatov, ki bodo dosegli najmanjše zahtevano število točk pri testih v ocenjevalnem centru (razen v primerih, ko se v skladu z razpisom natečaja dokazila preverijo na zgodnejši stopnji natečaja).

Dokazila se preverjajo po padajočem vrstnem redu uspešnosti, ki temelji na končnem rezultatu kandidatov, in sicer dokler število kandidatov, ki dejansko izpolnjujejo vse pogoje za pripustitev k natečaju, ne doseže števila kandidatov, ki jih je mogoče uvrstiti na rezervni seznam.

Dokumentacija drugih kandidatov se ne bo preverjala. Če se med preverjanjem ugotovi, da navedb kandidatov iz njihovih internetnih prijav ne potrjujejo ustrezna dokazila, bodo zadevni kandidati izključeni iz natečaja.

Pri preverjanju kvalifikacij se bodo dokazila upoštevala samo za potrditev odgovorov iz zavihka „Preverjanje dodatnih sposobnosti“.

2.7   SEZNAM USPEŠNIH KANDIDATOV/REZERVNI SEZNAM

Natečajna komisija sestavi „rezervni seznam“ z imeni tistih kandidatov, ki so dosegli najboljše rezultate in najvišje ocene ter katerih dokazila potrjujejo, da izpolnjujejo vse pogoje za pripustitev k natečaju, kot so določeni v razpisu natečaja. Število mest na rezervnem seznamu je navedeno v razpisu natečaja. Če bi za zadnje razpoložljivo mesto več kandidatov doseglo enak rezultat, bodo vsi ti kandidati vključeni na rezervni seznam.

Ta seznam se nato pošlje institucijam EU, ki so odgovorne za zaposlovanje uspešnih kandidatov s seznama. Dejstvo, da ste vključeni na rezervni seznam, ne pomeni ne pravice ne zagotovila za zaposlitev v eni od institucij EU.

Rezervni seznam in rok izteka njegove veljavnosti sta objavljena (18)Uradnem listu Evropske unije in na spletišču urada EPSO. Veljavnost seznama se lahko v nekaterih primerih podaljša. Odločitev o podaljšanju bo objavljena samo na spletišču urada EPSO.

Vsem kandidatom, ki so opravljali teste v ocenjevalnem centru (19), se pošlje „spričevalo kompetenc“, ki vsebuje kvantitativne in kvalitativne povratne informacije o njihovih dosežkih v ocenjevalnem centru.

Spričevalo kompetenc uspešnih kandidatov bo na voljo tudi institucijam EU, ki ga lahko uporabijo med postopkom zaposlovanja ali pri obravnavi razvoja poklicne poti. Poleg tega bo urad EPSO uspešnim kandidatom zagotovil dodatno koristno informativno gradivo.

3.   SPLOŠNE INFORMACIJE

3.1   KOMUNIKACIJA

3.1.1   Sporočila urada EPSO kandidatom

Obvestila o rezultatih in vsa povabila vam bodo poslana izključno prek računa EPSO, in sicer v angleščini, francoščini ali nemščini.

Slediti morate poteku natečaja in preverjati informacije, ki se nanašajo na vas, in sicer z rednim prijavljanjem v račun EPSO, kar pomeni najmanj dvakrat tedensko.

Če zaradi tehničnih motenj, za katere je odgovoren urad EPSO, teh informacij ne morete preverjati, morate to takoj sporočiti uradu EPSO, in sicer:

z internetnim kontaktnim obrazcem (20)

ali

po telefonu na številko: + 32 22993131 (21).

Splošne informacije v zvezi s posameznimi stopnjami natečajev lahko preverite na spletni strani zadevnega natečaja na spletišču urada EPSO (http://www.eu-careers.info).

3.1.2   Sporočila kandidatov uradu EPSO

Preden vzpostavite stik z uradom EPSO, najprej preverite, da ste pozorno prebrali vse informacije v razpisu natečaja, teh splošnih pravilih in na spletišču urada EPSO, vključno s „pogostimi vprašanji“ (22).

Kontaktni podatki so na voljo na spletišču (23). V vseh dopisih v zvezi s prijavo posameznega kandidata je treba navesti ime kandidata, kakor je bilo navedeno v prijavi, številko natečaja in številko kandidata.

Urad EPSO skrbi za uporabo načel kodeksa dobrega upravnega ravnanja (24). Vendar si na podlagi teh istih načel pridržuje pravico do prekinitve vse komunikacije, če od kandidata prejme neprimeren dopis, ki se ponavlja, je žaljiv in/ali nepomemben.

3.1.3   Sporočila kandidatov natečajnim komisijam

Za zagotovitev neodvisnosti natečajne komisije je vsem osebam, ki niso del komisije, strogo prepovedano vzpostaviti stik s katerim koli članom komisije. Kandidati se lahko le posredno prek Evropskega urada za izbor osebja pisno obrnejo na predsednika natečajne komisije, da bi izrazili svoje stališče ali uveljavljali svoje pravice. Vsi dopisi natečajni komisiji morajo biti naslovljeni na urad EPSO, ki ji jih prenese. Kandidatom je prepovedano vzpostaviti neposreden ali posreden stik po drugačnem postopku; kršitvi lahko sledi izključitev iz natečaja.

3.2   VARSTVO PODATKOV

Urad EPSO kot organ, pristojen za organizacijo natečajev, zagotavlja, da se osebni podatki kandidatov obdelujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu osebnih podatkov (25). To velja zlasti za zagotavljanje zaupnosti in varnosti teh podatkov.

Več informacij o tem je na voljo v oddelku o varstvu podatkov na spletišču urada EPSO (izjava o varstvu osebnih podatkov) (26).

Podatki, zbrani pri testih, se lahko v anonimni obliki uporabijo za namene znanstvenega raziskovanja.

3.3   DOSTOP DO INFORMACIJ

3.3.1   Posebne pravice kandidatov do dostopa

Kot kandidat, ki sodeluje na javnem natečaju, imate na podlagi statusa kandidata in pod pogoji iz tega oddelka posebne pravice do dostopa do nekaterih dokumentov in informacij v zvezi z natečajem, ki se neposredno in osebno nanašajo na vas.

Te posebne pravice do dostopa se podelijo ob upoštevanju obveznosti navedbe razlogov in ob ustreznem upoštevanju določb člena 6 Priloge III h kadrovskim predpisom, v skladu s katerimi je delo natečajnih komisij tajno.

V skladu s členom 25(2) kadrovskih predpisov morajo biti v vsaki odločitvi, ki se nanaša na nekega posameznika in ima zanj škodljive posledice, navedeni utemeljeni razlogi. Namen obveznosti navedbe razlogov je zadevni osebi zagotoviti informacije, potrebne za ugotovitev utemeljenosti odločitve, in omogočiti sodno presojo.

V primeru odločitev natečajne komisije v okviru natečaja je treba obveznost navedbe razlogov uskladiti s tajnostjo dela natečajne komisije v skladu s členom 6 Priloge III h kadrovskim predpisom. Ta tajnost je bila uvedena za zaščito neodvisnosti natečajnih komisij in objektivnosti njihovega dela pred vsemi zunanjimi vplivi in pritiski. Zato tajnost dela komisij preprečuje razkritje stališč posameznih članov natečajnih komisij in razkritje kakršnih koli dejavnikov v zvezi s posameznimi ali primerjalnimi ocenami kandidatov.

Pravica do dostopa do informacij iz tega oddelka velja posebej za kandidate na javnem natečaju in se ne sme zamenjevati s pravico do dostopa, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1049/2001 (27) (uredba o preglednosti; glej točko 3.3.2 v nadaljevanju). V zvezi z informacijami, ki se nanašajo na vaše osebno sodelovanje na javnem natečaju, ne morete na podlagi Uredbe (ES) št. 1049/2001 pridobiti več pravic, kot teh, ki po sodni praksi spadajo pod prej opisano posebno pravico kandidatov do dostopa.

3.3.1.1   Samodejna sporočila posameznikom

Glede na navedeno boste kot kandidat samodejno prejeli naslednje informacije:

Stopnja natečaja

Vsebina sporočila

Računalniško podprti testi izbirnega tipa

Vaši rezultati.

Tabela, ki za vsako testno vprašanje prikazuje vaše odgovore in pravilne odgovore. Tabela ne vsebuje vprašanj in odgovorov, temveč le njihove referenčne številke/črke.

Vprašanja in odgovori računalniško podprtih testov izbirnega tipa so izrecno izključeni iz sporočila. Sodna praksa potrjuje, da se v primeru testov izbirnega tipa obveznost navedbe razlogov šteje za izpolnjeno, če se kandidatom sporočijo navedene informacije.

Pripustitev

Vaši rezultati (ali ste pripuščeni ali ne).

Če niste pripuščeni, bodo navedeni tudi pogoji za pripustitev k natečaju, ki niso bili izpolnjeni.

Izbor na podlagi kvalifikacij

(preverjanje dodatnih sposobnosti)

Vaši rezultati.

Prejeli boste tudi tabelo, ki prikazuje ponder za vsako vprašanje v sklopu preverjanja dodatnih sposobnosti in točke, ki jih je natečajna komisija podelila za vsak odgovor.

Predhodni testi

Vaši rezultati.

Ocenjevalni center

Vaši rezultati.

Vaše spričevalo kompetenc, ki vsebuje vaše skupne ocene, razčlenjene po ocenjenih kompetencah, in komentarje natečajne komisije.

Upoštevajte, da kandidati, ki ne opravijo enega ali več testov ali so izključeni iz natečaja zaradi neupoštevanja postopkovnih pravil, ne bodo prejeli spričevala kompetenc.

3.3.1.2   Samodejno javno razkritje

Urad EPSO po zaključku določenih vrst testov na svojem spletišču objavi izvirna besedila oz. naloge testov. Namen tega razkritja je povečati preglednost natečajev, kadar s tem nista ogroženi njihova poštenost in objektivnost.

Do objave pride po tem, ko so testi zaključeni ter njihovi končni rezultati določeni in sporočeni kandidatom.

Objava se nanaša izključno na tiste posebne vrste testov, katerih izvirna besedila oz. naloge se ne bodo ponovno uporabili na prihodnjih natečajih. To so:

preskusi prevajanja na natečajih za prevajalce,

preskusi prevajanja na natečajih za pravnike lingviste,

„povzetki v jeziku natečaja“ na natečajih za pravnike lingviste.

3.3.1.3   Informacije na zahtevo

Kandidati lahko zahtevajo nepopravljeno kopijo svojih odgovorov s tistih pisnih testov, katerih vsebina se ne bo uporabila na prihodnjih natečajih (tj. pri vrstah testov, navedenih v točki 3.3.1.2 zgoraj).

Take zahtevke je treba poslati izključno z internetnim kontaktnim obrazcem na spletišču urada EPSO.

Po drugi strani dostopa do nepopravljenih kopij ni mogoče odobriti v primerih, kadar se bo vsebina testov v prihodnosti ponovno uporabila in kadar bi razkritje teh kopij ogrozilo razvoj prihodnjih testov ter pravičnost in objektivnost prihodnjih natečajev. To se nanaša zlasti na študije primerov, za katere je dostop do nepopravljenih kopij izrecno izključen.

Praviloma bodo vse zahteve za informacije ocenjene glede na obveznost navedbe razlogov ter ob upoštevanju tajnosti dela natečajne komisije v skladu s kadrovskimi predpisi (člen 6 Priloge III) in pravili o varstvu osebnih podatkov.

Za izvirnike s popravljenimi odgovori in zlasti podrobnosti o ocenjevanju velja tajnost dela natečajne komisije, zato ne bodo razkriti  (28).

Veliko informacij o natečajnih postopkih, ki jih organizira urad EPSO, je na voljo na njegovem spletišču. Če informacij, ki jih potrebujete, ne najdete na spletišču, predložite zahtevo po informacijah s kontaktnim obrazcem na spletišču urada EPSO in čim natančneje opredelite informacije, ki jih želite pridobiti, poleg tega pa navedite tudi, ali te informacije zahtevate zaradi svojega statusa kandidata na javnem natečaju.

3.3.2   Dostop do dokumentov v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 – uredba o preglednosti

Uredba (ES) št. 1049/2001 določa, da imajo vsi državljani Unije in vse fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic pravico do dostopa do dokumentov institucij ob upoštevanju načel, pogojev in omejitev, določenih z navedeno uredbo. Vendar je lahko v skladu s sodno prakso pravica do dostopa do dokumenta, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1049/2001, omejena ali zavrnjena v primeru posebnih pravil, ki urejajo posebne zadeve, in sicer po načelu, da ima posebno pravilo prednost pred splošnim pravilom (lex specialis derogat legi generali).

V primeru javnih natečajev se Uredba (ES) št. 1049/2001 (splošno pravilo) ne uporablja zaradi člena 6 Priloge III kadrovskih predpisov, ki pomeni posebno pravilo (29).

Glede na navedeno je zelo majhna verjetnost, da bi na podlagi te uredbe pridobili določen dokument, do katerega vam je bil kot kandidatu v natečajnem postopku dostop zavrnjen.

Poleg tega se zadevna uredba uporablja le za zahteve za dostop do obstoječih dokumentov, ki pomenijo „neko vsebino ne glede na to, kakšen je njen medij (napisana na papirju ali shranjena v elektronski obliki ali kot zvočni, vizualni ali avdiovizualni zapis), o vprašanju, nanašajočem se na politiko, dejavnosti ali odločitve s področja odgovornosti institucije“ (30). Od institucij ni mogoče zahtevati, da pripravijo nove dokumente na zahtevo.

3.4   PRITOŽBE

Za profesionalno organizacijo natečajnih postopkov je pristojen urad EPSO, ki je poseben medinstitucionalni urad z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju. Po najboljših močeh se trudimo, da bi zagotovili pravične in objektivne postopke ter ustrezne testne pogoje za vse kandidate. Vendar lahko kljub našemu trudu včasih pride do tehničnih težav ali človeških napak.

3.4.1   Kaj storiti v primeru težav?

Če imate na kateri koli stopnji natečajnega postopka resno tehnično ali organizacijsko težavo, ki verjetno vpliva na vaše sodelovanje na natečaju, o tem nemudoma obvestite urad EPSO, da lahko težavo raziščemo in sprejmemo morebitne korektivne ukrepe.

To morate storiti na enega od naslednjih načinov:

v primeru težav zunaj testnih centrov (na primer težav v zvezi s postopkom prijave ali rezervacije termina za opravljanje testov) pošljite sporočilo uradu EPSO s kontaktnim obrazcem (31) na našem spletišču skupaj s kratkim opisom težave,

v primeru težave v testnem centru na to opozorite nadzornike in jih prosite, naj pisno zabeležijo vašo pritožbo, ter pošljite sporočilo uradu EPSO s kontaktnim obrazcem (31) na našem spletišču skupaj s kratkim opisom težave.

V sporočilu vedno navedite številko natečaja in vašo številko kandidata.

Opomba:

če se želite pritožiti zaradi vsebinske napake v računalniško podprtih testih izbirnega tipa, glejte postopek nevtralizacije, ki je opisan v točki 3.4.2 v nadaljevanju,

če želite izpodbijati odločitev urada EPSO ali natečajne komisije, glejte postopek notranjega pregleda, ki je opisan v točki 3.4.3 v nadaljevanju.

3.4.2   Nevtralizacija

Kaj je nevtralizacija?

Kljub stalnemu poglobljenemu nadzoru kakovosti zbirke vprašanj, ki se uporabljajo za računalniško podprte teste izbirnega tipa, vključno s preverjanji, ki jih opravijo natečajne komisije, se vseeno lahko zgodi, da nekatera vprašanja vsebujejo vsebinske napake.

Nevtralizacija je korektivni ukrep, ki ga je potrdilo Sodišče (32), namenjen pa je zagotovitvi objektivnosti ocenjevanja in enakega obravnavanja kandidatov, če se v testih v okviru natečaja odkrijejo nepravilnosti v obliki vprašanj z napako.

Ob odkritju take napake po končanih testih se lahko natečajna komisija odloči, da razveljavi vprašanje z napako in točke, ki so bile prvotno dodeljene temu vprašanju, razdeli med preostala vprašanja opravljenega testa. Po tem sistemu novi izračun ocen zaradi nevtralizacije nekega vprašanja vpliva le na oceno kandidatov, ki jim je bilo to vprašanje zastavljeno. Način ocenjevanja testov, opisan v razpisu natečaja, ostaja nespremenjen.

Poudariti je treba, da je bil sistem nevtralizacije zasnovan tako, da nima negativnih posledic za nobenega kandidata. Da se zagotovi enaka obravnava vseh kandidatov, se opravi simulacija za primerjavo rezultatov pred nevtralizacijo in po njej. Urad EPSO in natečajne komisije izvajajo politiko vključevanja in ne izključevanja. Prag uspešnosti za teste določijo šele po nevtralizaciji, da se tako upošteva položaj morebitnih kandidatov, ki bi bili lahko z nevtralizacijo oškodovani.

Vendar pa je treba poudariti tudi, da v skladu s sodno prakso v zvezi s tem razlika v času, ki ga kandidati porabijo za odgovor na vprašanja, ki so bila nevtralizirana, ne pomeni neenakega obravnavanja med njimi (33).

Zahteve

Če menite, da eno ali več vprašanj, ki so vam bila zastavljena v okviru računalniško podprtih testov izbirnega tipa, vsebuje napako, zaradi katere bi bila zadevna vprašanja nerešljiva ali pa bi negativno vplivala na vašo zmožnost, da nanje pravilno odgovorite, lahko zahtevate, da jih natečajna komisija pregleda v okviru postopka nevtralizacije.

Zahteve za nevtralizacijo posameznih vprašanj iz računalniško podprtih testov morate nujno vložiti v desetih koledarskih dneh od datuma opravljanja računalniško podprtih testov, in sicer:

neposredno nadzorniku v testnem centru, v katerem ste opravili preverjanje, in sicer po opravljenih testih,

ali s kontaktnim obrazcem (34), ki je na voljo na spletišču urada EPSO.

V sporočilu vedno navedite številko natečaja, vašo številko kandidata in pripis „Complaint procedures“ (Pritožbeni postopki).

V zahtevi morate nujno navesti informacije, s pomočjo katerih bo mogoče prepoznati vprašanja, za katera menite, da vsebujejo napako (npr. z navedbo vsebine vprašanja), ter čim natančneje pojasniti, kaj naj bi bilo pri posameznem vprašanju nepravilno.

Zahteve za nevtralizacijo, ki bodo vložene po izteku roka, in tiste, na podlagi katerih ne bo mogoče prepoznati izpodbijanih vprašanj ali iz katerih ne bo jasno razvidno, kaj naj bi bilo pri posameznem vprašanju nepravilno, se ne bodo upoštevale.

3.4.3   Postopek notranjega pregleda

Zahtevate lahko pregled vsake odločitve natečajne komisije ali urada EPSO, ki ima neposreden in takojšen vpliv na vaš pravni status na natečaju (tj. ki vpliva na vaše rezultate in/ali določa, ali lahko napredujete na naslednjo stopnjo natečaja ali pa ste izključeni iz njega).

Zahteve za pregled lahko temeljijo vsaj na enem od naslednjih razlogov:

vsebinska nepravilnost v natečajnem postopku (35),

neupoštevanje pravil, ki urejajo natečajni postopek, kot so določena s kadrovskimi predpisi, razpisa natečaja, teh splošnih pravil in sodne prakse s strani natečajne komisije ali urada EPSO.

Veljavnosti ocene natečajne komisije v zvezi s kakovostjo vaših rezultatov na testu ne morete izpodbijati. Ta ocena izraža vrednostno presojo in spada pod široko diskrecijsko pravico natečajne komisije. Zato ne more biti predmet upravne ali sodne presoje  (36) .

Natečaji za delovna mesta v institucijah EU so zahtevni in uspešno jih prestane le malo kandidatov. Zaradi same narave natečajnega postopka, z njim povezane primerjalne ocene in omejenega števila mest na rezervnem seznamu bo večina kandidatov na katerem koli natečaju kljub splošnim kompetencam neuspešna. To je običajen vidik natečaja in ne pomeni, da je šlo kaj narobe.

Postopek

Zahtevo predložite v desetih koledarskih dneh od datuma, ko je odločitev, ki jo želite izpodbijati, naložena na vaš račun EPSO, in sicer:

s kontaktnim obrazcem (37), ki je na voljo na spletišču urada EPSO,

ali po pošti na naslov: European Personnel Selection Office (EPSO), C-25, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.

V sporočilu vedno navedite številko natečaja, vašo številko kandidata in pripis „Request for review“ (Zahteva za pregled).

Jasno morate navesti odločitev, ki jo želite izpodbijati, in razloge, na katerih temelji vaša zahteva.

Postopek notranjega pregleda vodi pravno osebje urada EPSO.

Po prejemu zahteve vam bomo v 15 delovnih dneh poslali potrdilo o prejemu.

Vaša zahteva bo analizirana in predložena v obravnavo istemu organu, ki je sprejel izpodbijano odločitev (natečajni komisiji ali uradu EPSO) (38). Natečajna komisija ali urad EPSO bo nato sprejel odločitev o vaši zahtevi. Po sprejeti odločitvi bo pravno osebje pripravilo utemeljen odgovor, v katerem bodo obravnavani vaši argumenti.

Vašo zahtevo bomo temeljito, pravično in objektivno pregledali. Postopek lahko traja več tednov. Prek računa EPSO vam bomo čim prej poslali utemeljeno odločitev.

Da bi bile vaše pravice zaščitene, boste v primeru pozitivnega odziva na vašo zahtevo za pregled ponovno vključeni v natečaj na stopnji, na kateri ste bili izključeni, ne glede na takratno stopnjo natečaja.

3.4.4   Drugi načini izpodbijanja

3.4.4.1   Upravne pritožbe

Kot kandidat na natečaju imate pravico vložiti upravno pritožbo pri organu za imenovanja (tj. direktorju urada EPSO) v skladu s členom 90(2) kadrovskih predpisov.

Pritožba mora biti vložena zoper odločitev, ki bi vas lahko oškodovala (tj. zoper odločitev v vašo škodo ali zaradi odsotnosti odločitve v primeru obveznosti sprejetja odločitve v skladu s kadrovskimi predpisi). Da bi se odločitev štela za odločitev, ki bi vas lahko oškodovala, mora imeti zadevni ukrep neposreden in takojšen vpliv na vaš pravni status kandidata.

Direktor urada EPSO na podlagi upravne pritožbe ne more niti razveljaviti niti spremeniti odločitev natečajne komisije. Zato ni smiselno vložiti pritožbe zoper odločitev natečajne komisije  (39).

Upravne pritožbe je treba vložiti v treh mesecih od obvestila o odločitvi, ki jo želite izpodbijati (v primeru odsotnosti odločitve pa od dneva, ko bi morala biti odločitev sprejeta), in sicer:

s kontaktnim obrazcem (40), ki je na voljo na spletišču urada EPSO,

ali po pošti na naslov: European Personnel Selection Office (EPSO), C-25, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

V sporočilu vedno navedite številko natečaja, vašo številko kandidata in pripis „Complaint procedures“ (Pritožbeni postopki).

3.4.4.2   Pravna sredstva

Kot kandidat na natečaju imate pravico vložiti pravno sredstvo pri Sodišču za uslužbence Evropske unije na podlagi člena 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 91 kadrovskih predpisov.

Pritožbe zoper odločitve, ki jih sprejme urad EPSO in ne natečajna komisija, ne bodo dopustne pred Sodiščem za uslužbence Evropske unije, če pred tem ni bila vložena upravna pritožba na podlagi člena 90(2) kadrovskih predpisov, in sicer na način, opisan v točki 3.4.4.1. To velja zlasti za odločitve v zvezi s splošnimi pogoji za pripustitev k natečaju, ki jih sprejme urad EPSO in ne natečajna komisija.

Postopek za vložitev pritožbe pri sodišču lahko preverite na spletišču Sodišča za uslužbence Evropske unije (41).

3.4.4.3   Pritožbe evropskemu varuhu človekovih pravic

Kot vsi državljani Evropske unije in prebivalci držav članic lahko vložite pritožbo pri evropskem varuhu človekovih pravic (42).

V skladu s členom 2(4) splošnih pogojev, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih pravic, je treba pred vložitvijo pritožbe pri varuhu izčrpati ustrezna pravna sredstva v upravnih postopkih pri zadevnih institucijah in organih.

Vložitev pritožbe pri varuhu človekovih pravic ne prekine roka iz člena 90(2) in člena 91 kadrovskih predpisov za vložitev pritožbe ali pravnega sredstva pri Sodišču za uslužbence.

3.5   IZKLJUČITEV IZ NATEČAJA

Iz zadevnega natečaja ste lahko izključeni, če urad EPSO na kateri koli stopnji postopka ugotovi, da:

ste ustvarili več računov EPSO,

ste se prijavili na natečaje z nezdružljivimi profili,

ste predložili lažne izjave ali da vaše izjave niso podprte z ustrezno dokumentacijo,

niste rezervirali termina za opravljanje računalniško podprtih testov (testi izbirnega tipa itd.),

ste med testi goljufali,

ste poskušali na nedovoljen način vzpostaviti stik s članom natečajne komisije,

prijave niste predložili v angleščini, francoščini ali nemščini,

ste v nasprotju z navodili, ki se jih prejeli pred pisnim ali praktičnim testom, svoje izvode podpisali ali nanje dodali razpoznavni znak.

Institucije zaposlujejo samo moralno popolnoma neoporečne osebe. Za vsako goljufijo ali poskus goljufije ste lahko kaznovani in se vam lahko prepove sodelovanje na prihodnjih natečajih.


(1)  V natečajnih postopkih, ki jih organizira EPSO, se vsaka navedba osebe v moškem spolu šteje tudi za navedbo osebe v ženskem spolu.

(2)  Ob upoštevanju, da se lahko dovolijo izjeme v skladu s členom 28(a) kadrovskih predpisov in sprejmejo posebni ukrepi za zaposlitev državljanov držav, ki pristopajo k Uniji.

(3)  Imena članov natečajnih komisij so objavljena na spletišču urada EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

(4)  Čeprav v razpisih natečajev ni navedena starostna omejitev, upoštevajte upokojitveno starost, določeno v kadrovskih predpisih za uslužbence Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: kadrovski predpisi), ki so na voljo na spletišču urada EPSO.

(5)  Ob upoštevanju, da se lahko dovolijo izjeme v skladu s členom 28(a) kadrovskih predpisov in sprejmejo posebni ukrepi za zaposlitev državljanov držav, ki pristopajo k Uniji. Če na določenem natečaju veljajo izjeme ali posebni ukrepi, so navedeni v razpisu natečaja.

(6)  Glej Prilogo I (primeri kvalifikacij).

(7)  http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_sl.htm

(8)  Skupni evropski referenčni okvir za jezike je na voljo na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr

(9)  V skladu s sodbo Sodišča z dne 27. novembra 2012 v zadevi Italija proti Komisiji, C-566/10 P, morajo institucije EU navesti razloge za omejitev možnosti izbire drugega jezika na majhno število uradnih jezikov EU.

(10)  Za besedilo teh splošnih smernic glej Prilogo II.

(11)  V skladu s pravili o varstvu podatkov;

https://europa.eu/epso/application/passport/index.cfm?action=pdplegal&sb=1&comp_id

(12)  http://www.eu-careers.eu

(13)  http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_en.pdf

(14)  Za več informacij o upravičenosti in dokazilih glej prilogo.

(15)  Za dodatne splošne informacije o dokazilih glej prilogo.

(16)  Izpolnjevanje splošnih pogojev za pripustitev k natečaju preveri urad EPSO, izpolnjevanje posebnih pogojev za pripustitev k natečaju pa natečajna komisija.

(17)  Na podlagi člena 2 Priloge III h kadrovskim predpisom.

(18)  Na izrecno prošnjo uspešnega kandidata se njegovo ime ne objavi. Urad EPSO mora tako prošnjo prejeti najpozneje dva tedna po datumu, ko so bili na račun EPSO zadevnega kandidata naloženi rezultati testov.

(19)  Razen tistim, ki ne opravijo enega ali več testov ali so izključeni iz natečaja zaradi neupoštevanja postopkovnih pravil (glej oddelek 3.5 v nadaljevanju).

(20)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(21)  Priporočamo vam, da poizvedbe pošljete s spletnimi obrazci na našem spletišču. Tako vam bomo najlažje pomagali. Seveda lahko v nujnih primerih pokličete na navedeno telefonsko številko, vendar vas opozarjamo, da je dostopna samo omejen čas vsak delovni dan.

(22)  Pod rubriko „Kontakt“ na spletišču urada EPSO http://www.eu-careers.info

(23)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(24)  UL L 267, 20.10.2000, str. 63.

(25)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(26)  https://europa.eu/epso/application/passport/index.cfm?action=pdplegal&sb=1&comp_id=

(27)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(28)  Sodba z dne 4. julija 1996 v zadevi Parlament proti Innamorati, C-254/95 P, Recueil, str. I-3423 (točka 29); sodba z dne 12. februarja 2014 v zadevi De Mendoza proti Komisiji, F-127/11, še neobjavljena (točka 99).

(29)  Sodba z dne 14. julija 2005 v zadevi Le Voci proti Svetu, T-371/03, ZOdl. JU, str. I-A-209, II-957 (točke od 121 do 124 in navedena sodna praksa).

(30)  Glej člen 3 Uredbe (ES) št. 1049/2001.

(31)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(32)  Sodba z dne 21. oktobra 2004 v zadevi Schumann proti Komisiji, T-49/03, ZOdl. JU, str. II-1371 (točke od 53 do 55); sodba z dne 15. aprila 2010 v zadevi Matos Martins proti Komisiji, F-2/07 (točka 191).

(33)  Sodba z dne 2. maja 2001 v združenih zadevah Giulietti in drugi proti Komisiji, T-167/99 in T-174/99, Recueil, str. II-441 (prim. točko 59); sodba z dne 15. aprila 2010 v zadevi Matos Martins proti Komisiji, F-2/07 (točka 183).

(34)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(35)  To se ne nanaša na napake v vprašanjih, zastavljenih na predizbirnih testih, ki se obravnavajo v okviru postopka za nevtralizacijo iz točke 3.4.2.

(36)  Sodba z dne 11. septembra 2008 v zadevi Coto Moreno proti Komisiji, F-127/07, Zodl. JU, str. I-A-1-295, II-A-1-1563 (točka 33).

(37)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(38)  To je posledica delitve pristojnosti v skladu s kadrovskimi predpisi.

(39)  Sodba z dne 26. februarja 1981 v zadevi Authié proti Komisiji, 34/80, Recueil, str. 665 (točka 7); sodba z dne 30. novembra 1978 v združenih zadevah Salerno in drugi proti Komisiji, 4/78, 19/78 in 28/78, Recueil, str. 2403.

(40)  https://europa.eu/epso/application/passport/webform.cfm?usertype=2&lang=en&langsub=ok

(41)  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/

(42)  http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces


PRILOGA I

Primeri diplom, ki načeloma ustrezajo diplomam, ki se zahtevajo v razpisih natečajev

DRŽAVA

AST-SC1 do AST-SC6

AST1 do AST7

AST3 do AST11

AD5 do AD16

Srednješolska izobrazba (1) (omogoča nadaljevanje izobraževanja na visokošolski ravni)

Visokošolska izobrazba (visokošolski program, ki ni univerzitetni, ali krajši univerzitetni program, ki uradno traja najmanj dve leti)

Univerzitetna izobrazba (najmanj triletni program (2))

Univerzitetna izobrazba (štiriletni program ali več)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat/

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (B.A eller B.Sc)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (Mag.Art)

Licenciatgrad

Ph.D.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht Grád D3 i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Céim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma Náisiúnta (ND, Dip.)

National Diploma (ND, Dip.)

Dámhachtain Ardteastas Ardoideachais (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onórach bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onórach bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS) Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Céim dochtúra

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού -

Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου Απολυτήριο Τεχνολογικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.Ε.Κ.)

 

Πτυχίο (ΑΕI πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA)

Master 1, master 2 professionnel

Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Εducation (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredīti)

Bakalaura diploms (160 kredīti)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi — Képesítő

bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Program)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of «Ingenieur»

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis

Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing.)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

vysvedčenie o maturitnej skúške

absolventský diplom

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

bakalár (Bc.)

magister

magister/inžinier

ArtD

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Éducation, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate


(1)  Dodatni pogoj za dostop do funkcionalne skupine AST je najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj.

(2)  Dodatni pogoj za dostop do razredov od 7 do 16 je najmanj eno leto ustreznih delovnih izkušenj.


PRILOGA II

Splošne smernice kolegija vodij uprav za rabo jezikov na natečajih EPSO

Potrjeno splošno pravilo o rabi jezikov na natečajih EPSO je:

stabilni elementi spletišča urada EPSO so objavljeni v vseh uradnih jezikih EU;

razpisi natečajev, vključno z natečaji za jezikoslovce in natečaji v zvezi s širitvijo, pa tudi splošna pravila za javne natečaje se objavijo v vseh uradnih jezikih EU;

v vseh uradnih jezikih EU se lahko organizirajo naslednji testi:

predizbirni testi (verbalno in numerično razumevanje),

testi razumevanja jezika na natečajih za prevajalce,

predhodni preskusi prevajanja na natečajih za pravnike lingviste,

nadaljevalni tolmaški preskusi (na računalniku) na natečajih za tolmače,

preskusi kompetenc (prevajanja ali tolmačenja) na natečajih za jezikoslovce.

Čeprav urad EPSO lahko tovrstne teste in preskuse organizira v vseh uradnih jezikih EU, to še ne pomeni, da se bodo ti testi in preskusi sistematično izvajali v 24 jezikih na vseh natečajih. Pri predizbirnih testih se upošteva navedeni prvi jezik kandidatov, preverjanja znanja jezika pa so odvisna od jezikovne kombinacije zadevnih natečajev;

preverjanja v ocenjevalnem centru bodo izključno v drugem jeziku kandidatov, ki lahko izbirajo med angleščino, francoščino in nemščino.

Podobno se tudi razpisi za prijavo interesa v natečajnih postopkih za pogodbene uslužbence, ki jih organizira urad, objavijo v vseh uradnih jezikih EU.

Omejitev izbire drugega jezika upravičuje več dejavnikov.

Prvič, v interesu službe je, da so novozaposleni sposobni nemudoma začeti opravljati svoje delo in učinkovito opravljati naloge, za katere so bili zaposleni na področju ali v vlogi, zajeti na natečaju.

Angleščina, francoščina in nemščina so najpogosteje uporabljani jeziki v institucijah. V teh jezikih tradicionalno potekajo sestanki članov institucij. To so tudi jeziki, ki se najpogosteje uporabljajo za komunikacijo znotraj institucij in komunikacijo institucij z zunanjim svetom. Tako stanje potrjujejo statistični podatki o izvirnem jeziku besedil, ki jih prevajajo prevajalske službe institucij.

Glede na dejanske jezikovne potrebe institucij za namene notranjega in zunanjega komuniciranja je eno od meril izbora v skladu s prvim odstavkom člena 27 kadrovskih predpisov zadovoljivo znanje enega od teh treh jezikov, ki ga je treba preveriti v razmerah, ki posnemajo dejansko delovno okolje. Znanje tretjega jezika, kot je določeno v členu 45(2) kadrovskih predpisov, ne more nadomestiti znanja enega od teh treh jezikov ob zaposlitvi.

Drugič, omejitev jezikov na nadaljnjih stopnjah natečajev utemeljuje narava zadevnih testov in preskusov. V skladu s členom 27 kadrovskih predpisov so se organi institucij za imenovanja odločili spremeniti natečajne postopke in leta 2010 uvedli metode ocenjevanja, ki temeljijo na kompetencah, tako da je mogoče bolje napovedati, ali so kandidati sposobni opravljati svoje naloge.

Številne znanstvene raziskave so pokazale, da je s preverjanji v ocenjevalnih centrih, ki posnemajo dejansko delovno okolje, mogoče najbolje napovedati dejansko učinkovitost. Te metode se uporabljajo po vsem svetu kot najučinkovitejše metode ocenjevanja. Zaradi dolžine zaposlitve in stopnje mobilnosti znotraj institucij je tovrstna ocena ključnega pomena. Na podlagi „okvira kompetenc“, ki ga določijo organi za imenovanja, se izbere več primernih vaj za oceno iskanih kompetenc. Da se omogočita pošteno ocenjevanje kandidatov ter neposredno sporazumevanje kandidatov z ocenjevalci in drugimi kandidati, ki sodelujejo v vaji, je pri uporabi te metode potrebno zlasti, da preverjanja v ocenjevalnem centru potekajo v skupnem sporazumevalnem jeziku (lingua franca) ali, v nekaterih okoliščinah, v edinem glavnem jeziku natečaja. V prvem primeru je treba sporazumevalni jezik izbrati izmed jezikov, za katere je najverjetneje, da jih kandidati znajo. Ob upoštevanju te predpostavke je treba potem storiti vse, da se prepreči diskriminacija med kandidati, zato je treba vse testirati v njihovem drugem jeziku. Ker pa mora biti ta jezik prav tako skupni sporazumevalni jezik, je treba izbiro drugega jezika omejiti. Glede na prej opisano tradicionalno rabo jezikov, ki se še vedno uporablja znotraj institucij, je treba to izbiro omejiti na angleščino, francoščino in nemščino. V ocenjevalnem centru se kandidatovo znanje jezika ne preverja; zadovoljivo znanje enega od treh navedenih jezikov kot drugega jezika povsem zadostuje za opravljanje testov in preskusov (to je v skladu z minimalnimi zahtevami iz člena 28 kadrovskih predpisov). Ta raven znanja jezika je povsem sorazmerna glede na prej opisane dejanske potrebe službe.

Uporaba angleščine, francoščine ali nemščine kot izbranega drugega jezika na poznejših stopnjah natečajev ne pomeni diskriminacije na podlagi maternega jezika ali omejitve uporabe maternega jezika. Dejstvo, da morajo kandidati izbrati drugi jezik (angleščino, francoščino ali nemščino), ki ni njihov prvi jezik (običajno materni jezik ali na enakovredni ravni), zagotavlja, da je kandidate mogoče primerjati pod enakimi pogoji. Treba je tudi poudariti, da je zadovoljivo znanje drugega jezika odvisno predvsem od osebnih prizadevanj kandidatov.

Ta zahteva je na vsak način sorazmerna glede na dejanske potrebe službe. Omejitev možnosti drugega jezika odraža, katere jezike danes govorijo Evropejci. Angleščina, francoščina in nemščina niso samo jeziki več držav članic Evropske unije, so tudi najbolj razširjeni tuji jeziki. Ljudje se kot tuje jezike najpogosteje učijo te tri jezike in menijo, da se je te jezike najkoristneje učiti. Kaže, da so dejanske potrebe službe tako smiseln odraz jezikovnih znanj, ki se lahko pričakujejo od kandidatov, zlasti ker se znanje jezikov v strogem pomenu besede (slovnične ali pravopisne napake ali napačna raba besed) pri preskusih kompetenc ne ocenjuje. Omejitev izbire drugega jezika na angleščino, francoščino ali nemščino torej ne pomeni nesorazmerne ovire za ljudi, ki se želijo udeležiti natečajev. Glede na razpoložljive informacije se taka omejitev dejansko tesno ujema z navadami in pričakovanji ljudi.

Ustrezni statistični podatki podpirajo ugotovitev, da je omejitev možnosti drugega jezika za nekatere stopnje natečajev sorazmerna in nediskriminatorna. Angleščina, francoščina in nemščina so bili na primer najpogosteje izbrani jeziki, ko so lahko kandidati izbirali drugi jezik izmed 11 uradnih jezikov na najpomembnejših splošnih natečajih za uslužbence AD in AST za EU-25 leta 2005. Statistični podatki za natečaje po reformi leta 2010 ne kažejo diskriminacije v korist državljanov držav, v katerih so angleščina, francoščina ali nemščina uradni jeziki. Poleg tega statistični podatki za natečaje za uslužbence AD v letu 2010 kažejo, da veliko kandidatov še vedno izbere enega od teh treh jezikov kot svoj drugi jezik.

Iz istih razlogov se zdi upravičeno od kandidatov zahtevati, naj enega od teh treh jezikov izberejo za komunikacijo z uradom EPSO in vnos podatkov za preverjanje dodatnih sposobnosti.

Zato bi bilo treba za dosego ravnotežja med interesi službe in sposobnostmi kandidatov nekatere teste in preskuse izvajati v omejenem številu jezikov Evropske unije. Zagotoviti je namreč treba, da imajo uspešni kandidati ustrezno znanje kombinacije jezikov, ki jim bo omogočila učinkovito opravljanje nalog, in omogočiti, da se uporabijo metode za izbor, ki temeljijo na oceni učinkovitosti. Ker se razpisi natečajev in navodila za kandidate objavijo v 24 uradnih jezikih Unije ter ker lahko kandidati prvo stopnjo natečajev, ki je zelo pomembna, opravljajo v svojem maternem jeziku, ki si ga lahko izberejo izmed teh 24 jezikov, kaže, da je zagotovljeno pravično ravnotežje med interesi službe ter načeloma večjezičnosti in nediskriminacije glede na jezik.

Zato mora izbira od primera do primera temeljiti na jezikovni ureditvi, ki jo sprejme upravni odbor urada EPSO, in specifični potrebi institucij, da zaposlijo kandidate, ki bodo sposobni nemudoma začeti opravljati svoje delo. Tako obstajata dva splošna scenarija:

prvi za splošne ali posebne profile, pri katerih so poleg splošnih kompetenc glavni dejavnik izbora strokovno znanje ali izkušnje na določenem področju ali delovnem mestu. V teh primerih je bistvena zahteva, da lahko kandidati opravljajo svoje delo in se sporazumevajo v večjezičnem okolju, kjer potreba po znanju najpogosteje uporabljanih jezikov v institucijah upravičuje omejitev izbire jezikov Evropske unije v natečajnem postopku;

drugi za profile, pri katerih je znanje enega ali več jezikov ključnega pomena, na primer za jezikoslovce ali druge profile, pri katerih se natečajni postopki organizirajo po jezikih. V teh primerih je treba poleg ocene splošnih kompetenc, kot je navedeno v prvem scenariju, druge teste in preskuse posebnih kompetenc organizirati v zadevnem jeziku oz. jezikih.

Tudi pri tem pristopu pa bi bilo treba vsako odločitev o omejitvi števila jezikov na natečajih sprejeti na podlagi razmisleka o tem vprašanju za vsak posamezen natečaj in ob upoštevanju posebnih potreb institucij glede zadevnega profila oz. profilov.