ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 421

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
24. november 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 421/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 421/02

Zadeva C-374/12: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 18. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Varhoven administrativen sad – Bolgarija) – Valimar OOD proti Načalnik na Mitnica Varna (Predhodno odločanje — Damping — Železne ali jeklene vrvi in kabli s poreklom iz Rusije — Uredba (ES) št. 384/96 — Člena 2(8) in (9) ter 11(2), (3), (9) in (10) — Vmesni pregled — Pregled zaradi izteka protidampinških ukrepov — Veljavnost Uredbe (ES) št. 1279/2007 — Določitev izvozne cene na podlagi prodaje v tretje države — Zanesljivost izvoznih cen — Upoštevanje cenovnih zavez — Sprememba okoliščin — Uporaba druge metodologije kot pri prvotni preiskavi)

2

2014/C 421/03

Zadeva C-399/12: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 7. oktobra 2014 – Zvezna republika Nemčija proti Svetu Evropske unije (Ničnostna tožba — Zunanje delovanje Unije — Člen 218(9) PDEU — Določitev stališča, ki naj se v imenu Evropske unije zastopa v organu, ustanovljenem z mednarodnim sporazumom — Mednarodni sporazum, pri katerem Evropska unija ni pogodbenica — Mednarodna organizacija za trto in vino (OIV) — Pojem akti s pravnim učinkom — Priporočila OIV)

3

2014/C 421/04

Zadeva C-426/12: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te 's-Hertogenbosch – Nizozemska) – X proti Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst (Predhodno odločanje — Direktiva 2003/96/ES — Obdavčitev energentov in elektrike — Člen 2(4)(b) — Energenti za dvojno uporabo — Pojem)

3

2014/C 421/05

Zadeva C-441/12: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV proti Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA (Predhodno odločanje — Podjetniško pravo — Direktiva 2003/71/ES — Člen 3(1) — Obveznost objave prospekta v primeru javne ponudbe vrednostnih papirjev — Prisilna prodaja vrednostnih papirjev)

4

2014/C 421/06

Zadeva C-487/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Contencioso-Administrativo – Španija) – Vueling Airlines S.A. proti Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Predhodno odločanje — Zračni prevoz — Skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov v Evropski uniji — Uredba (ES) št. 1008/2008 — Prosto določanje cen — Oddana prijavljena prtljaga — Doplačilo — Pojem letalske prevoznine — Varstvo potrošnikov — Naložitev globe prevozniku zaradi nepoštenih pogodbenih pogojev — Pravilo nacionalnega prava, v skladu s katerim morata biti prevoz potnika in prijava oddaje enega kosa prtljage vključena v osnovno ceno letalske vozovnice — Združljivost s pravom Unije)

5

2014/C 421/07

Zadeva C-562/12: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tartu Ringkonnakohus – Estonija) – MTÜ Liivimaa Lihaveis proti Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Strukturni skladi — Uredbi (ES) št. 1083/2006 in 1080/2006 — Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) — Operativni program za spodbujanje evropskega teritorialnega sodelovanja med Republiko Estonijo in Republiko Latvijo — Odločitev o zavrnitvi subvencije, ki jo sprejme nadzorni odbor — Določba, s katero je določeno, da odločitve odbora ni mogoče izpodbijati s tožbo — Člen 267 PDEU — Akt, ki ga sprejme institucija, organ, urad ali agencija Unije — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Izvajanje prava Unije — Člen 47 — Pravica do učinkovitega pravnega varstva — Pravica do dostopa do sodišča — Določitev države članice, katere sodišča so pristojna za odločitev o tožbi)

5

2014/C 421/08

Zadeva C-3/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tartu Ringkonnakohus – Estonija) – AS Baltic Agro proti Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Protidamping — Uredba (ES) št. 661/2008 — Dokončna protidampinška dajatev za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije — Pogoji za oprostitev — Člen 3(1) — Prva neodvisna stranka v Uniji — Nakup gnojila iz amonijevega nitrata s strani vmesne družbe — Prepustitev blaga — Zahtevek za razveljavitev carinskih deklaracij — Sklep 2008/577/ES — Carinski zakonik — Člena 66 in 220 — Napaka — Uredba (EGS) št. 2454/93 — Člen 251 — Naknadno preverjanje)

6

2014/C 421/09

Zadeva C-7/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Förvaltningsrätten i Stockholm – Švedska) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige proti Skatteverket (Predhodno odločanje — Skupni sistem davka na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Skupina za DDV — Notranje izdajanje računov za storitve, ki jih opravi matična družba s sedežem v tretji državi za svojo podružnico, ki je članica skupine za DDV v državi članici — Obdavčljivost opravljenih storitev)

7

2014/C 421/10

Zadeva C-47/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Martin Grund proti Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Predhodno odločanje — Skupna kmetijska politika — Skupna pravila za sheme neposrednih podpor — Shema enotnega plačila — Pojem, trajni pašnik‘ — Zemljišča, ki se uporabljajo za gojenje trav ali druge zelnate krme in ki vsaj pet let niso vključena v kolobarjenje — Zemljišče, ki je bilo v tem obdobju preorano in posejano z zelnato krmno rastlino, ki ni iste vrste kot zelnata krmna rastlina, ki se je na tem zemljišču pridelovala pred tem)

8

2014/C 421/11

Zadeva C-101/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Nemčija) – U proti Stadt Karlsruhe (Območje svobode, varnosti in pravice — Uredba (ES) št. 2252/2004 — Dokument Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) št. 9303, del 1 — Minimalni varnostni standardi za potne liste in potovalne dokumente, ki jih izdajo države članice — Strojno berljiv potni list — Navedba rojstnega priimka na strani potnega lista z osebnimi podatki — Navedba priimka na način, ki ne povzroča zmede)

9

2014/C 421/12

Zadeva C-127/13 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. oktobra 2014 – Guido Strack proti Evropski komisiji (Pritožba — Pravica do izjave — Pravica do zakonitega sodnika — Dostop do dokumentov institucij — Delna zavrnitev dostopa do zadevnih dokumentov pritožniku — Prvotna odločba o zavrnitvi — Nastanek odločbe o zavrnitvi zaradi molka organa — Nadomestitev odločbe o zavrnitvi zaradi molka organa z izrecnimi odločbami — Pravni interes po sprejetju izrecnih odločb o zavrnitvi — Izjeme od dostopa do dokumentov — Varstvo interesa dobrega upravljanja — Varstvo osebnih podatkov in poslovnih interesov)

10

2014/C 421/13

Zadeva C-205/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 18. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Hauck GmbH & Co. KG proti Stokke A/S in drugim (Znamke — Direktiva 89/104/EGS — Člen 3(1)(e) — Zavrnitev ali neveljavnost registracije — Tridimenzionalna znamka — Nastavljiv otroški stol Tripp Trapp — Znak, ki je sestavljen izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga — Znak, ki je sestavljen iz oblike, ki blagu da bistveno vrednost)

10

2014/C 421/14

Zadeva C-242/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Commerz Nederland NV proti Havenbedrijf Rotterdam NV (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Konkurenca — Državne pomoči — Člen 107(1) PDEU — Pojem pomoči — Poroštva, ki jih izda javno podjetje banki, zato da ji omogoči odobritev posojila tretjim posojilojemalcem — Poroštva, ki jih namerno izda direktor tega javnega podjetja ob kršitvi določb statuta tega podjetja — Domneva o nasprotovanju javnega organa, ki je lastnik navedenega podjetja — Pripis poroštev državi)

11

2014/C 421/15

Zadeva C-254/13: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 2. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Brussel – Belgija) – Orgacom BVBA proti Vlaamse Landmaatschappij (Predhodno odločanje — Dajatve, ki imajo enak učinek kot carina — Notranja obdavčenja — Dajatev na uvoz gnojila živalskega izvora, uvoženega v regijo Flamsko — Člena 30 PDEU in 110 PDEU — Dajatev, ki jo dolguje uvoznik — Različne dajatve glede na to, ali je gnojilo živalskega izvora uvoženo ali izvira iz regije Flamske)

12

2014/C 421/16

Združeni zadevi C-308/13 P in C-309/13 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 18. septembra 2014 – Società Italiana Calzature SpA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Vicini SpA (Pritožbi — Znamki Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Registracija figurativnih znamk, ki vsebujeta besedne elemente GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN in BY GIUSEPPE ZANOTTI — Ugovor imetnika besedne in figurativne znamke Skupnosti in nacionalne znamke z besednim elementom ZANOTTI — Zavrnitev ugovora s strani odbora za pritožbe)

13

2014/C 421/17

Zadeva C-341/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Cruz & Companhia Lda proti Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Predhodno odločanje — Varstvo finančnih interesov Unije — Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 — Člen 3 — Pregon nepravilnosti — Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) — Izterjava neupravičeno prejetih izvoznih nadomestil — Zastaralni rok — Uporaba daljšega nacionalnega zastaralnega roka — Splošni zastaralni rok — Upravni ukrepi in kazni)

13

2014/C 421/18

Zadeva C-393/13 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 1. oktobra 2014 – Svet Evropske unije proti Alumina d.o.o., Evropski komisiji (Pritožba — Damping — Izvedbena uredba (EU) št. 464/2011 — Uvoz zeolita A v prahu s poreklom iz Bosne in Hercegovine — Uredba (ES) št. 1225/2009 — Člen 2 — Določanje normalne vrednosti — Pojem običajni potek trgovanja)

14

2014/C 421/19

Zadeva C-436/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 1. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – E proti B (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredba (ES) št. 2201/2003 — Členi 8, 12 in 15 — Pristojnost v zadevah starševske odgovornosti — Postopek v zvezi z vzgojo in varstvom otroka, ki običajno prebiva v državi članici prebivališča svoje matere — Dogovor o pristojnosti v korist sodišča države članice prebivališča očeta tega otroka — Obseg)

14

2014/C 421/20

Zadeva C-446/13: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Société Fonderie 2A proti Ministre de l'Économie et des Finances (Predhodno odločanje — Šesta direktiva o DDV — Člen 8(1)(a) — Določitev kraja dobave blaga — Dobavitelj, ki ima sedež v drugi državi kot prejemnik — Predelava blaga v državi članici, v kateri ima sedež prejemnik)

15

2014/C 421/21

Zadeva C-478/13: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 2. oktobra 2014 – Evropska komisija proti Republiki Poljski (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2001/18/ES — Namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v okolje — Dajanje v promet — Člen 31(3)(b) — Mesta gojenih GSO — Obveznost obvestitve pristojnih organov — Obveznost vzpostavitve javnega registra — Lojalno sodelovanje)

15

2014/C 421/22

Zadeva C-525/13: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 2. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Cassatie van België – Belgija) – Vlaams Gewest proti Heidi Van Den Broeck (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Skupna kmetijska politika — Uredba (ES) št. 2419/2001 — Integrirani upravni in nadzorni sistem za nekatere programe pomoči — Zahtevek za pomoč na površino — Člen 33 — Sankcije — Namerne kršitve)

16

2014/C 421/23

Zadeva C-549/13: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 18. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vergabekammer Arnsberg – Nemčija) – Bundesdruckerei GmbH proti Stadt Dortmund (Predhodno odločanje — Člen 56 PDEU — Svoboda opravljanja storitev — Omejitve — Direktiva 96/71/ES — Postopki za oddajo javnih naročil storitev — Nacionalni predpis, ki ponudnikom in podizvajalcem nalaga, da se zavežejo, da bodo osebju, ki opravlja storitve, ki so predmet javnega naročila, plačali minimalno plačo — Podizvajalec s sedežem v drugi državi članici)

17

2014/C 421/24

Zadeva C-501/13 P: Pritožba, ki jo je Page Protective Services Ltd vložila 18. septembra 2014 zoper sklep Splošnega sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2013 v zadevi T-221/13, Page Protective Services Ltd proti Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD)

17

2014/C 421/25

Zadeva C-246/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Italija) 21. marca 2014 – Vittoria De Bellis in drugi proti Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

18

2014/C 421/26

Zadeva C-380/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Rüsselsheim (Nemčija) 8. avgusta 2014 – Dorothea Eckert in Karl-Heinz Dallner proti Condor Flugdienst GmbH

18

2014/C 421/27

Zadeva C-408/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal du travail de Bruxelles (Belgija) 28. avgusta 2014 – Aliny Wojciechowski proti Office national des pensions (ONP)

18

2014/C 421/28

Zadeva C-421/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Španija) 10. septembra 2014 – Banco Primus S.A. proti Jesús Gutiérrez García

19

2014/C 421/29

Zadeva C-422/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Španija) 12. septembra 2014 – Christian Pujante Rivera proti Gestora Clubs Dir, S.L. in Fondo de Garantia Salarial

20

2014/C 421/30

Zadeva C-427/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 18. septembra 2014 – Valsts ieņēmumu dienests proti SIA Veloserviss

21

2014/C 421/31

Zadeva C-429/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 18. septembra 2014 – Air Baltic Corporation AS/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

21

2014/C 421/32

Zadeva C-430/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 19. septembra 2014 vložilo Augstākā tiesa (Republika Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests proti Artūrsu Stretinskisu

22

2014/C 421/33

Zadeva C-440/14 P: Pritožba, ki jo je National Iranian Oil Company vložila 23. septembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 16. julija 2014 v zadevi T-578/12, National Iranian Oil Company proti Svetu

22

2014/C 421/34

Zadeva C-441/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Højesteret (Danska) 24. septembra 2014 – DI [Dansk Industri], v imenu Ajos A/S proti zapuščini Karstena Eigila Rasmussena

24

2014/C 421/35

Zadeva C-447/14 P: Pritožba, ki so jo Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis in im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. 25. septembra 2014 vložili zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 16. julija 2014 v zadevi T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg proti Evropski komisiji

25

 

Splošno sodišče

2014/C 421/36

Zadeva T-68/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2014 – Soliver proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Evropski trg avtomobilskih stekel — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES — Sporazum o delitvi trga in izmenjavi poslovno občutljivih informacij — Uredba (ES) št. 1/2003 — Enotna in trajajoča kršitev — Sodelovanje pri kršitvi)

27

2014/C 421/37

Zadeva T-177/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Alcoa Trasformazioni proti Komisiji (Državne pomoči — Električna energija — Ugodnejša cena — Odločba, s katero je pomoč razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in odrejena pridobitev njenega vračila — Prednost — Obveznost obrazložitve — Znesek pomoči — Nova pomoč)

27

2014/C 421/38

Združeni zadevi T-208/11 in T-508/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – LTTE proti Svetu (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti nekaterim osebam in subjektom zaradi boja proti terorizmu — Zamrznitev sredstev — Možnost uporabe Uredbe (ES) št. 2580/2001 za oboroženi spopad — Možnost, da se organ tretje države šteje za pristojni organ v smislu Skupnega stališča 2001/931/SZVP — Dejanska podlaga sklepov o zamrznitvi sredstev — Sklicevanje na teroristična dejanja — Nujnost odločbe pristojnega organa v smislu Skupnega stališča 2001/931)

28

2014/C 421/39

Zadeva T-291/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Portovesme proti Komisiji (Državne pomoči — Električna energija — Ugodnejša cena — Sklep, s katerim je pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom — Pojem državne pomoči — Nova pomoč — Enako obravnavanje — Razumni rok)

29

2014/C 421/40

Zadeva T-308/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Eurallumina proti Komisiji (Državne pomoči — Električna energija — Preferenčna tarifa — Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom — Pojem državne pomoči — Nova pomoč)

30

2014/C 421/41

Zadeva T-542/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2014 – Alouminion proti Komisiji (Državne pomoči — Aluminij — Ugodnejša cena električne energije, odobrena s pogodbo — Sklep, s katerim je državna pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom — Odpoved pogodbe — Sodna odložitev učinkov odpovedi pogodbe v postopku za izdajo začasne odredbe — Nova pomoč)

30

2014/C 421/42

Zadeva T-297/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji (Nepogodbena odgovornost — Javna naročila storitev — Sporočanje informacij, ki so domnevno škodljive za ugled tožeče stranke, tretjim osebam s strani Komisije — Nepremoženjska škoda — Dovolj resna kršitev pravnega pravila, ki posameznikom daje pravice)

31

2014/C 421/43

Zadeva T-342/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2014 – Fuchs proti UUNT – Les Complices (Zvezda v krogu) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti z zvezdo v krogu — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti in prejšnja nacionalna figurativna znamka z zvezdo v krogu — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Razlikovalni učinek prejšnje znamke — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Razveljavitev prejšnje znamke Skupnosti — Ohranitev pravnega interesa — Neobstoj delne ustavitve postopka)

32

2014/C 421/44

Zadeva T-444/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Novartis proti UUNT – Tenimenti Angelini (LINEX) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti LINEX — Prejšnja nacionalna besedna znamka LINES PERLA — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 76(1), na koncu, Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009)

32

2014/C 421/45

Zadeva T-515/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2014 – El Corte Inglés proti UUNT – English Cut (The English Cut) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti The English Cut — Prejšnje nacionalna besedna znamka in figurativne znamke Skupnosti El Corte Inglés — Relativni razlogi za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Neobstoj verjetnosti povezovanja — Povezava med znakoma — Nepodobnost znakov — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009)

33

2014/C 421/46

Zadeva T-517/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Alro proti Komisiji (Državne pomoči — Električna energija — Ugodnejše cene — Odločba o začetku postopka na podlagi člena 108(2) PDEU — Ničnostna tožba — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Ukrep pomoči, ki je bil v celoti izveden, deloma do izdaje odločbe in deloma do vložitve tožbe — Nedopustnost)

34

2014/C 421/47

Zadeva T-529/12 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2014 – Bermejo Garde proti EESO (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Zaposlovanje — Razpis prostega delovnega mesta — Imenovanje na delovno mesto direktorja — Umik prijave pritožnika — Imenovanje drugega kandidata — Predlogi za razglasitev ničnosti — Razglasitev ničnosti izpodbijanega razpisa prostega delovnega mesta na prvi stopnji zaradi nepristojnosti avtorja akta — Neobstoj izrecnega odgovora na vse tožbenega razloge in argumente, ki so jih navedle stranke — Načelo dobrega upravljanja — Nedopustnost predlogov za razglasitev ničnosti odločb, sprejetih na podlagi izpodbijanega razpisa prostega delovnega mesta — Člen 91(2) Kadrovskih predpisov — Odškodninski zahtevek — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Obveznost obrazložitve Sodišča za uslužbence — Spor, v katerem stanje postopka dovoljuje, da se o njem odloči — Zavrnitev tožbe)

34

2014/C 421/48

Zadeva T-530/12 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. oktobra 2014 – Bermejo Garde proti EESO (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Psihično nadlegovanje — Protipravne dejavnosti, ki škodijo interesom Unije — Resna neizpolnitev obveznosti uradnikov — Člena 12a in 22a Kadrovskih predpisov — Prijava s strani pritožnika — Prerazporeditev po tej prijavi — Nepredložitev zadeve OLAF s strani hierarhično nadrejenega po prejemu informacij — Akti, ki posegajo v položaj — Dobra vera — Pravica do obrambe — Pristojnost avtorja akta)

35

2014/C 421/49

Zadeva T-129/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Alpiq RomIndustries in Alpiq RomEnergie proti Komisiji (Državne pomoči — Električna energija — Ugodnejše cene — Odločba o začetku postopka na podlagi člena 108(2) PDEU — Ničnostna tožba — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Ukrep pomoči, ki je na datum vložitve tožbe v celoti izvršen — Nedopustnost)

36

2014/C 421/50

Zadeva T-262/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2014 – Skysoft Computersysteme proti UUNT – British Sky Broadcasting Group in Sky IP International (SKYSOFT) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti SKYSOFT — Prejšnja besedna znamka Skupnosti SKY — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

37

2014/C 421/51

Zadeva T-297/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Junited Autoglas Deutschland proti UUNT – Belron Hungary (United Autoglas) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti United Autoglas — Prejšnja nacionalna figurativna znamka AUTOGLASS — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

37

2014/C 421/52

Zadeva T-340/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Federación Española de Hostelería proti EACEA (Ničnostna tožba — Program na področju vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja — Pogodba v zvezi s projektom Virtualni simulator za učenje jezikov, namenjen turističnim delavcem (e-client) — Bremepis — Pogodbena narava spora — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Neobstoj preoblikovanja pogodbe — Nedopustnost)

38

2014/C 421/53

Zadeva T-444/13 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2014 – EMA proti BU (Pritožba — Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Pogodba za določen čas — Odločba o nepodaljšanju — Pristojnost Sodišča za uslužbence — Člen 8, prvi odstavek, PZDU — Dolžnost skrbnega ravnanja)

39

2014/C 421/54

Zadeva T-458/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Larrañaga Otaño proti UUNT (GRAPHENE) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti GRAPHENE — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisni značaj — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

39

2014/C 421/55

Zadeva T-459/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Larrañaga Otaño proti UUNT (GRAPHENE) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti GRAPHENE — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

40

2014/C 421/56

Zadeva T-479/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2014 – Marchiani proti Parlamentu (Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem — Nadomestilo za parlamentarno pomoč — Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov)

40

2014/C 421/57

Zadeva T-663/13 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2014 – Računsko sodišče proti BF (Pritožba — Javni uslužbenci — Zaposlovanje — Imenovanje na položaj direktorja za kadrovske zadeve — Zavrnitev prijave — Obveznost obrazložitve poročila, ki ga predloži predizbirna komisija)

41

2014/C 421/58

Zadeva T-26/14 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Schönberger proti Računskemu sodišču (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2011 — Referenčni množitelj — Kontradiktornost)

41

2014/C 421/59

Zadeva T-215/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2014 – MPM-Quality in Eutech proti UUNT – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotavljanje ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti MANUFACTURE PRIM 1949 — Prejšnji mednarodna in nacionalna znamka PRIM — Slaba vera — Člen 165(4) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člena 41 in 56 Uredbe št. 207/2009 — Člen 52 (1)(b) Uredbe št. 207/2009 — Neobstoj resne in dejanske uporabe prejšnje znamke — Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno pravno povsem neutemeljena)

42

2014/C 421/60

Zadeva T-410/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2014 – Bitiqi in drugi proti Komisiji in drugim (Ničnostna tožba — Skupna zunanja in varnostna politika — Misija Pravna država, ki jo vodi Evropska unija na Kosovu (Eulex Kosovo) — Pogodbeni uslužbenci — Odločbe vodje misije o nepodaljšanju pogodb o zaposlitvi — Očitna nepristojnost)

43

2014/C 421/61

Zadeva T-447/13 P: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2014 – Marcuccio proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Vračilo stroškov, ki se lahko povrnejo — Člen 92(1) Poslovnika sodišča za uslužbence — Ugovor litispendence — Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)

43

2014/C 421/62

Zadeva T-706/14: Tožba, vložena 3. oktobra 2014 – Holistic Innovation Institute proti REA

44

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 421/63

Zadeva F-55/10 RENV: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 15. oktobra 2014 – Moschonaki proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Vrnitev v razsojanje Sodišču za uslužbence po razveljavitvi — Zaposlovanje — Notranja objava prostega delovnega mesta v instituciji — Zahtevani pogoji, navedeni v objavi prostega delovnega mesta — Diskrecijska pravica OPI)

46

2014/C 421/64

Zadeva F-103/11: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. julija 2014 – CG proti EIB (Javni uslužbenci — Osebje EIB — Psihično nadlegovanje — Postopek preiskave — Odločitev predsednika, da ne bo ukrepal na podlagi pritožbe — Mnenje preiskovalnega odbora — Napačna opredelitev psihičnega nadlegovanja — Namernost ravnanja — Ugotovitev obstoja dejanj in simptomov psihičnega nadlegovanja — Iskanje vzročne zveze — Neobstoj — Nedoslednost mnenja preiskovalnega odbora — Očitna napaka pri presoji — Nepravilno ravnanje organa — Obveznost zaupnosti — Varstvo osebnih podatkov — Odškodninska tožba)

46

2014/C 421/65

Zadeva F-115/11: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. julija 2014 – CG proti EIB (Javni uslužbenci — Osebje EIB — Imenovanje — Delovno mesto vodje divizije — Imenovanje drugega kandidata, in ne tožeče stranke — Kršitve izbirnega postopka — Dolžnost nepristranskosti članov izbirne komisije — Graje vredno ravnanje predsednika izbirne komisije v razmerju do tožeče stranke — Navzkrižje interesov — Ustna predstavitev, skupna vsem kandidatom — Dokumenti, predloženi za ustno predstavitev, ki lahko dajo prednost enemu od kandidatov — Kandidat, ki je sodeloval pri pripravi predloženih dokumentov — Kršitev načela enakosti — Ničnostna tožba — Odškodninski zahtevek)

47

2014/C 421/66

Zadeva F-26/12: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 18. septembra 2014 – Cerafogli proti ECB (Javni uslužbenci — Osebje ECB — Dostop osebja ECB do dokumentov v zvezi z delovnim razmerjem — Predpisi, ki se uporabljajo za zahtevke osebja ECB — Predhodni postopek — Pravilo o skladnosti — Ugovor nezakonitosti, ki je prvič uveljavljan v tožbi — Dopustnost — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Posvetovanje z odborom uslužbencev za sprejetje predpisov, ki se uporabljajo za zahtevke osebja ECB do dostopa do dokumentov v zvezi z delovnim razmerjem)

48

2014/C 421/67

Zadeva F-153/12: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 6. maja 2014 – Forget proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradnik — Plača — Družinski dodatki — Gospodinjski dodatek — Pogoj za dodelitev — Registrirana partnerska skupnost luksemburškega prava — Stalni zunajzakonski par, ki ima pravno možnost za poroko — Uradnik, ki ne izpolnjuje pogojev iz člena 1(2)(c)(iv) Priloge VII h Kadrovskim predpisom)

49

2014/C 421/68

Zadeva F-157/12: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. junija 2014 – BN proti Parlamentu (Javni uslužbenci — Uradniki — Ničnostna tožba — Uradnik razreda AD 14, ki začasno zaseda delovno mesto svetovalca direktorja — Trditve o psihičnem nadlegovanju, uperjene proti generalnemu direktorju — Dolgotrajni bolniški dopust — Odločba o imenovanju na delovno mesto svetovalca v drugem generalnem direktoratu — Dolžnost skrbnega ravnanja — Načelo dobrega upravljanja — Interes službe — Pravilo ujemanja med nazivom in delovnim mestom — Odškodninska tožba — Škoda, ki je posledica ravnanja, ki nima narave odločbe)

49

2014/C 421/69

Zadeva F-7/13: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 18. septembra 2014 – Radelet proti Evropski komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki, ki delajo v tretji državi — Člena 5 in 23 Priloge X h Kadrovskim predpisom — Institucija da na voljo stanovanje — Dovoljenje, dano uradniku, da najame stanovanje — Odškodninska tožba — Nepremoženjska škoda — Dodelitev neudobnega in nezdravega stanovanja — Odsotnost dokaza)

50

2014/C 421/70

Zadeva F-42/13: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 22. maja 2014 – CU proti CESE (Javni uslužbenci — Začasni uslužbenec — Pogodba za nedoločen čas — Odločba o prenehanju pogodbe)

50

2014/C 421/71

Zadeva F-48/13: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. julija 2014 – CW proti Parlamentu (Javni uslužbenci — Uradniki — Poročilo o delu — Presoje in pripombe iz poročila o delu — Očitne napake pri presoji — Zloraba pooblastila — Neobstoj)

51

2014/C 421/72

Zadeva F-54/13: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 18. septembra 2014 – CV proti EESO (Javni uslužbenci — Odškodninska tožba — Upravne preiskave — Disciplinski postopek — Psihično nadlegovanje)

52

2014/C 421/73

Zadeva F-107/13: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 15. oktobra 2014 – de Brito Sequeira Carvalho proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Upokojeni uradnik — Disciplinski postopek — Disciplinska kazen — Zadržanje zneska pokojnine — Zaslišanje obremenilne priče s strani disciplinske komisije — Nezaslišanje zadevnega uradnika — Nespoštovanje pravice do izjave)

52

2014/C 421/74

Zadeva F-15/14: Sodba Sodišča za uslužbence (sodnik posameznik) z dne 15. oktobra 2014 – De Bruin proti Parlamentu (Javni uslužbenci — Uradnik na poskusnem delu — Člen 34 Kadrovskih predpisov — Poročilo o poskusni dobi, v katerem je ugotovljena delovna nezmožnost uradnika na poskusnem delu — Podaljšanje poskusne dobe — Odpoved na koncu poskusne dobe — Razlogi za odpoved — Učinkovitost — Hitrost pri izvrševanju nalog — Očitne napake pri presoji — Nezakonitosti v postopku — Rok, določen odboru za poročila, da poda mnenje)

53

2014/C 421/75

Zadeva F-35/12: Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 30. septembra 2014 – DM proti BEREC (Javni uslužbenec — Pogodbeni uslužbenec — Pogoji za zaposlitev — Zdravniški pregled pred zaposlitvijo — Člen 100 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije — Zdravstveni pridržek — Odpoved delovnega razmerja po koncu poskusne dobe — Predlogi za razglasitev ničnosti, ki so postali brezpredmetni — Uporaba zdravstvenega pridržka ob zaposlitvi zadevne osebe pri drugi agenciji Evropske unije — Nevplivanje — Ustavitev postopka)

54

2014/C 421/76

Zadeva F-9/13: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 9. novembra 2013 – Marcuccio proti Komisiji (Javni uslužbenci — Rok za vložitev tožbe — Zamuda — Očitno nedopustna tožba)

54

2014/C 421/77

Zadeva F-22/13: Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. julija 2014 – Mészáros proti Komisiji (Javni uslužbenci — Javni natečaj — Obvestilo javnega natečaja EPSO/AD/207/11 — Kandidat, ki je bil izbran na natečaju in je vpisan na rezervni seznam — Preverjanje pogojev za sodelovanje na natečaju za imenovanje v naziv AD 7 s strani organa za imenovanja — Krajše delovne izkušnje od zahtevanih — Očitna napaka pri presoji komisije — Umik ponudbe za zaposlitev s strani organa za imenovanja — Vezana pristojnost organa za imenovanja)

55

2014/C 421/78

Zadeva F-33/13: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 20. marca 2014 – Marcuccio proti Komisiji (Javni uslužbenci — Člen 34(1) in (6) Poslovnika — Tožba, ki je bila pravočasno vložena po telefaksu — Lastnoročni podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na izvirniku tožbe, ki je bil poslan po pošti — Prepozna vložitev tožbe — Očitna nedopustnost)

55

2014/C 421/79

Zadeva F-71/13: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 12. februarja 2014 – CL proti EEA (Javni uslužbenci — Začasni uslužbenec — Dolžnost nudenja pomoči — Člen 24 Kadrovskih predpisov — Psihično nasilje nadrejenega — Zavrnitev zahteve za začetek upravne preiskave — Očitno nedopustna tožba)

56

2014/C 421/80

Zadeva F-75/13: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 13. februarja 2014 – Probst proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Izselitveni dodatek — Člen 4 Priloge VII h Kadrovskim predpisom — Zahteva za ponovni preizkus — Nova in pomembna dejstva — Očitno nedopustna tožba)

56

2014/C 421/81

Zadeva F-98/13: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 9. septembra 2014 – Moriarty proti Parlamentu (Javni uslužbenci — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2012 — Nevpis na seznam uradnikov, ki so napredovali — Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

57

2014/C 421/82

Zadeva F-118/13: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 18. septembra 2014 – Lebedef proti Komisiji (Javni uslužbenci — Procesna vprašanja — Očitna nedopustnost)

57

2014/C 421/83

Zadeva F-39/14: Tožba, vložena 25. aprila 2014 – ZZ proti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

58

2014/C 421/84

Zadeva F-53/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

58

2014/C 421/85

Zadeva F-55/14: Tožba, vložena 17. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

59

2014/C 421/86

Zadeva F-57/14: Tožba, vložena 25. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

60

2014/C 421/87

Zadeva F-60/14: Tožba, vložena 30. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

60

2014/C 421/88

Zadeva F-61/14: Tožba, vložena 7. julija 2014 – ZZ proti Komisiji

61

2014/C 421/89

Zadeva F-63/14: Tožba, vložena 11. julija 2014 – ZZ proti Komisiji

61

2014/C 421/90

Zadeva F-85/14: Tožba, vložena 26. avgusta 2014 – ZZ in drugi proti Komisiji

62

2014/C 421/91

Zadeva F-89/14: Tožba, vložena 2. septembra 2014 – ZZ proti Komisiji

62

2014/C 421/92

Zadeva F-91/14: Tožba, vložena 5. septembra 2014 – ZZ in ZZ proti Svetu

63

2014/C 421/93

Zadeva F-95/14: Tožba, vložena 17. septembra 2014 – ZZ proti ECB

63

2014/C 421/94

Zadeva F-121/11: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 31. marca 2014 – BO proti Komisiji

64

2014/C 421/95

Zadeva F-3/13: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 31. marca 2014 – CK proti Komisiji

64

2014/C 421/96

Zadeva F-83/13: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. aprila 2014 – Lecolier proti Komisiji

64

2014/C 421/97

Zadeva F-105/13: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 7. maja 2014 – Deweerdt in drugi proti Računskemu sodišču

65

2014/C 421/98

Zadeva F-123/13: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. aprila 2014 – Lecolier proti Komisiji

65

2014/C 421/99

Zadeva F-2/14: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 7. maja 2014 – Deweerdt in Lebrun proti Računskemu sodišču

65

2014/C 421/00

Zadeva F-18/14: Sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. aprila 2014 – Lecolier proti Komisiji

65

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

2014/C 421/01

Zadnja objava

UL C 409, 17.11.2014

Prejšnje objave

UL C 395, 10.11.2014

UL C 388, 3.11.2014

UL C 380, 27.10.2014

UL C 372, 20.10.2014

UL C 361, 13.10.2014

UL C 351, 6.10.2014

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/2


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 18. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Varhoven administrativen sad – Bolgarija) – „Valimar“ OOD proti Načalnik na Mitnica Varna

(Zadeva C-374/12) (1)

((Predhodno odločanje - Damping - Železne ali jeklene vrvi in kabli s poreklom iz Rusije - Uredba (ES) št. 384/96 - Člena 2(8) in (9) ter 11(2), (3), (9) in (10) - Vmesni pregled - Pregled zaradi izteka protidampinških ukrepov - Veljavnost Uredbe (ES) št. 1279/2007 - Določitev izvozne cene na podlagi prodaje v tretje države - Zanesljivost izvoznih cen - Upoštevanje cenovnih zavez - Sprememba okoliščin - Uporaba druge metodologije kot pri prvotni preiskavi))

2014/C 421/02

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka:„Valimar“ OOD

Tožena stranka: Načalnik na Mitnica Varna

Izrek

Ob preučitvi predloženih vprašanj se ni pokazalo nič, kar bi lahko vplivalo na veljavnost Uredbe Sveta (ES) št. 1279/2007 z dne 30. oktobra 2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na nekatere železne ali jeklene vrvi in kable s poreklom iz Rusije ter o razveljavitvi protidampinških ukrepov na uvoz nekaterih železnih ali jeklenih vrvi in kablov s poreklom iz Tajske in Turčije.


(1)  UL C 311, 13.10.2012.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/3


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 7. oktobra 2014 – Zvezna republika Nemčija proti Svetu Evropske unije

(Zadeva C-399/12) (1)

((Ničnostna tožba - Zunanje delovanje Unije - Člen 218(9) PDEU - Določitev stališča, ki naj se v imenu Evropske unije zastopa v organu, ustanovljenem z mednarodnim sporazumom - Mednarodni sporazum, pri katerem Evropska unija ni pogodbenica - Mednarodna organizacija za trto in vino (OIV) - Pojem „akti s pravnim učinkom“ - Priporočila OIV))

2014/C 421/03

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Zvezna republika Nemčija (zastopniki: T. Henze, B. Beutler in N. Graf Vitzthum, agenti)

Intervenienti v podporo tožeči stranki: Češka republika (zastopniki: M. Smolek, E. Ruffer in D. Hadroušek, agenti), Veliko vojvodstvo Luksemburg (zastopnik: P. Frantzen, agent), Madžarska (zastopnika: M. Z. Fehér in K. Szíjjártó, agenta), Kraljevina Nizozemska (zastopniki: M. Bulterman, B. Koopman in J. Langer, agenti), Republika Avstrija (zastopnik: C. Pesendorfer, agent), Slovaška republika (zastopnik: B. Ricziová, agent), Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopnik: J. Holmes, barrister)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: E. Sitbon in J.-P. Hix, agenta)

Intervenientka v podporo toženi stranki: Evropska komisija (zastopniki: F. Erlbacher, B. Schima in B. Eggers, agenti)

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Republika Nemčija nosi stroške.

3.

Republika Češka, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarska, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Slovaška republika, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter Evropska komisija nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 343, 10.11.2012.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/3


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof te 's-Hertogenbosch – Nizozemska) – X proti Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(Zadeva C-426/12) (1)

((Predhodno odločanje - Direktiva 2003/96/ES - Obdavčitev energentov in elektrike - Člen 2(4)(b) - Energenti za dvojno uporabo - Pojem))

2014/C 421/04

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: X

Tožena stranka: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Izrek

1.

Člen 2(4)(b) Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2004/74/ES z dne 29. aprila 2004, je treba razlagati tako, da dejstvo uporabe, prvič, premoga kot goriva v postopku proizvodnje sladkorja, in drugič, ogljikovega dioksida, nastalega z izgorevanjem tega energenta za proizvodnjo kemičnih gnojil, ne pomeni „dvojne uporabe“ navedenega energenta v smislu te direktive.

Nasprotno, za tako „dvojno uporabo“ gre pri uporabi, prvič, premoga kot goriva v postopku proizvodnje sladkorja, in drugič, ogljikovega dioksida, ki nastane z izgorevanjem tega energenta za namene tega postopka, če ni sporno, da postopka proizvodnje sladkorja ni mogoče izpeljati brez uporabe ogljikovega dioksida, ki nastane z izgorevanjem premoga.

2.

Država članica ima pravico v svoje notranje pravo sprejeti ožje področje uporabe pojma „dvojna uporaba“ od tistega, ki je navedeno v drugi alinei člena 2(4)(b) Direktive 2003/96, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/74, da bi obdavčila energente, ki ne spadajo na področje uporabe te direktive.


(1)  UL C 399, 22.12.2012.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/4


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV proti Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

(Zadeva C-441/12) (1)

((Predhodno odločanje - Podjetniško pravo - Direktiva 2003/71/ES - Člen 3(1) - Obveznost objave prospekta v primeru javne ponudbe vrednostnih papirjev - Prisilna prodaja vrednostnih papirjev))

2014/C 421/05

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV

Toženi stranki: Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

Izrek

Člen 3(1) Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES, kot je bila spremenjena z Direktivo 2008/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008, je treba razlagati tako, da obveznost objave prospekta pred vsako javno ponudbo vrednostnih papirjev ne velja za prisilno prodajo vrednostnih papirjev, kot je ta, ki se obravnava v postopku v glavni stvari.


(1)  UL C 9, 12.1.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/5


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Contencioso-Administrativo – Španija) – Vueling Airlines S.A. proti Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Zadeva C-487/12) (1)

((Predhodno odločanje - Zračni prevoz - Skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov v Evropski uniji - Uredba (ES) št. 1008/2008 - Prosto določanje cen - Oddana prijavljena prtljaga - Doplačilo - Pojem „letalske prevoznine“ - Varstvo potrošnikov - Naložitev globe prevozniku zaradi nepoštenih pogodbenih pogojev - Pravilo nacionalnega prava, v skladu s katerim morata biti prevoz potnika in prijava oddaje enega kosa prtljage vključena v osnovno ceno letalske vozovnice - Združljivost s pravom Unije))

2014/C 421/06

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado Contencioso-Administrativo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vueling Airlines S.A.

Tožena stranka: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Izrek

Člen 22(1) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti je treba razlagati tako, da nasprotuje ureditvi, kakršna je tista, ki je sporna v postopku v glavni stvari in ki letalskim prevoznikom nalaga, naj za ceno vozovnice v vseh okoliščinah opravljajo prevoz ne le potnika, temveč tudi prtljage, ki jo je ta prijavil v oddajo – če ta izpolnjuje določene zahteve, ki se med drugim nanašajo na njeno težo – brez možnosti, da se za prevoz take prtljage zahteva kakršno koli doplačilo.


(1)  UL C 26, 26.1.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/5


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tartu Ringkonnakohus – Estonija) – MTÜ Liivimaa Lihaveis proti Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

(Zadeva C-562/12) (1)

((Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Strukturni skladi - Uredbi (ES) št. 1083/2006 in 1080/2006 - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - Operativni program za spodbujanje evropskega teritorialnega sodelovanja med Republiko Estonijo in Republiko Latvijo - Odločitev o zavrnitvi subvencije, ki jo sprejme nadzorni odbor - Določba, s katero je določeno, da odločitve odbora ni mogoče izpodbijati s tožbo - Člen 267 PDEU - Akt, ki ga sprejme institucija, organ, urad ali agencija Unije - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Izvajanje prava Unije - Člen 47 - Pravica do učinkovitega pravnega varstva - Pravica do dostopa do sodišča - Določitev države članice, katere sodišča so pristojna za odločitev o tožbi))

2014/C 421/07

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Tartu Ringkonnakohus

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Tožena stranka: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

Ob udeležbi: Eesti Vabariigi Siseministeerium

Izrek

1.

Člen 263 PDEU je treba razlagati tako, da Splošno sodišče Evropske unije ni pristojno za tožbo zoper odločitev nadzornega odbora o zavrnitvi vloge za subvencijo v okviru operativnega programa za spodbujanje evropskega teritorialnega sodelovanja na podlagi Uredbe (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 ter Uredbe 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999.

2.

Člen 267, prvi odstavek, točka (b), PDEU je treba razlagati tako, da programsko navodilo, ki ga je sprejel nadzorni odbor v okviru operativnega programa za spodbujanje evropskega teritorialnega sodelovanja med dvema državama članicama na podlagi uredb št. 1083/2006 in 1080/2006, kakršno je to v postopku v glavni stvari, ni akt, ki ga sprejme institucija, organ, urad ali agencija Unije, zaradi česar Sodišče Evropske unije ni pristojno za presojo veljavnosti določb takega navodila.

3.

Uredbo št. 1083/2006 v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da nasprotuje določbi programskega navodila, ki ga je sprejel nadzorni odbor v okviru operativnega programa, sklenjenega med dvema državama članicama, za spodbujanje evropskega teritorialnega sodelovanja, če s to določbo ni določeno, da je mogoče odločitev nadzornega odbora o zavrnitvi vloge za subvencijo izpodbijati s tožbo pred sodiščem države članice.


(1)  UL C 38, 9.2.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/6


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tartu Ringkonnakohus – Estonija) – AS Baltic Agro proti Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Zadeva C-3/13) (1)

((Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Protidamping - Uredba (ES) št. 661/2008 - Dokončna protidampinška dajatev za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije - Pogoji za oprostitev - Člen 3(1) - Prva neodvisna stranka v Uniji - Nakup gnojila iz amonijevega nitrata s strani vmesne družbe - Prepustitev blaga - Zahtevek za razveljavitev carinskih deklaracij - Sklep 2008/577/ES - Carinski zakonik - Člena 66 in 220 - Napaka - Uredba (EGS) št. 2454/93 - Člen 251 - Naknadno preverjanje))

2014/C 421/08

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Tartu Ringkonnakohus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: AS Baltic Agro

Tožena stranka: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Izrek

1.

Člen 3(1) Uredbe Sveta (ES) št. 661/2008 z dne 8. julija 2008 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) in delnem vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/96 je treba razlagati tako, da družbe s sedežem v državi članici, ki je kupila amonijev nitrat s poreklom iz Rusije, in sicer s posredovanjem druge družbe, ki ima prav tako sedež v državi članici, da bi ga uvozila v Unijo, v smislu te določbe ni mogoče šteti za prvo neodvisno stranko v Uniji in ta torej ni upravičena do oprostitve dokončne protidampinške dajatve, ki jo Uredba št. 661/2008 uvaja za ta amonijev nitrat.

2.

Člena 66 in 220(2)(b) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006, je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da carinski organ opravi naknadno vknjižbo protidampinške dajatve, kadar – kot v okoliščinah postopka v glavni stvari – so bile zahteve za razveljavitev carinskih deklaracij vložene, ker je bila navedba prejemnika na teh deklaracijah napačna in ker je ta organ navedene deklaracije sprejel ali je preverjanje opravil po prejetju navedenih zahtev.

3.

Člen 66 Uredbe št. 2913/92, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1791/2006, in člen 251 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 312/2009 z dne 16. aprila 2009, sta v primeru, da v okviru skupne carinske tarife iz členov 28 PDEU in 31 PDEU navedeni določbi Uredbe št. 2913/92, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1791/2006, in Uredbe št. 2454/93, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 312/2009, ne omogočata, da se napačna carinska deklaracija na zahtevo razveljavi in se tako pravica do oprostitve protidampinške dajatve podeli prejemniku, ki bi to oprostitev lahko uveljavljal, če ta napaka ne bi bila storjena, v skladu s temeljno pravico enakosti pred zakonom, zapisano v členu 20 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.


(1)  UL C 63, 2.3.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/7


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Förvaltningsrätten i Stockholm – Švedska) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige proti Skatteverket

(Zadeva C-7/13) (1)

((Predhodno odločanje - Skupni sistem davka na dodano vrednost - Direktiva 2006/112/ES - Skupina za DDV - Notranje izdajanje računov za storitve, ki jih opravi matična družba s sedežem v tretji državi za svojo podružnico, ki je članica skupine za DDV v državi članici - Obdavčljivost opravljenih storitev))

2014/C 421/09

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Förvaltningsrätten i Stockholm

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Skandia America Corporation (USA), filial Sverige

Tožena stranka: Skatteverket

Izrek

1

Člene 2(1), 9 in 11 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da so storitve, ki jih opravi matična družba s sedežem v tretji državi za svojo podružnico s sedežem v državi članici, obdavčljive transakcije, če je podružnica del skupine za DDV.

2

Člene 56, 193 in 196 Direktive 2006/112/ES je treba razlagati tako, da je v položaju, kot je ta v postopku v glavni stvari, v katerem matična družba, ki je v tretji državi, opravlja odplačne storitve za podružnico iste družbe s sedežem v državi članici, pri čemer je ta podružnica članica skupine za DDV v tej državi članici, ta skupina za DDV kot prejemnik teh storitev dolžna plačati DDV, za katerega je nastala obveznost obračuna.


(1)  UL C 55, 23.2.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/8


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Martin Grund proti Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

(Zadeva C-47/13) (1)

((Predhodno odločanje - Skupna kmetijska politika - Skupna pravila za sheme neposrednih podpor - Shema enotnega plačila - Pojem, trajni pašnik‘ - Zemljišča, ki se uporabljajo za gojenje trav ali druge zelnate krme in ki vsaj pet let niso vključena v kolobarjenje - Zemljišče, ki je bilo v tem obdobju preorano in posejano z zelnato krmno rastlino, ki ni iste vrste kot zelnata krmna rastlina, ki se je na tem zemljišču pridelovala pred tem))

2014/C 421/10

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Martin Grund

Tožena stranka: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Izrek

Opredelitev „trajnega pašnika“ iz člena 2(c) Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete je treba razlagati tako, da vključuje kmetijsko zemljišče, ki se trenutno in že vsaj pet let uporablja za gojenje trav ali drugih zelnatih krmnih rastlin, je pa bilo v tem obdobju preorano in posejano z zelnato krmno rastlino, ki ni iste vrste kot zelnata krmna rastlina, ki se je na tem zemljišču pridelovala pred tem.


(1)  UL C 108, 13.4.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/9


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Nemčija) – U proti Stadt Karlsruhe

(Zadeva C-101/13) (1)

((Območje svobode, varnosti in pravice - Uredba (ES) št. 2252/2004 - Dokument Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) št. 9303, del 1 - Minimalni varnostni standardi za potne liste in potovalne dokumente, ki jih izdajo države članice - Strojno berljiv potni list - Navedba rojstnega priimka na strani potnega lista z osebnimi podatki - Navedba priimka na način, ki ne povzroča zmede))

2014/C 421/11

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: U

Tožena stranka: Stadt Karlsruhe

Izrek

1.

Prilogo k Uredbi Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 444/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009, je treba razlagati tako, da mora strojno berljiva stran z osebnimi podatki iz potnega lista, ki ga izda država članica, izpolnjevati vse obvezne zahteve iz dela 1 dokumenta Mednarodne organizacije za civilno letalstvo št. 9303.

2.

Prilogo k Uredbi št. 2252/2004, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 444/2009, v povezavi z delom 1 dokumenta Mednarodne organizacije za civilno letalstvo št. 9303 je treba razlagati tako, da državi članici, če je po njenem pravu osebno ime sestavljeno iz imen in priimka, ne onemogoča, da bi v potni list na strojno berljivo stran z osebnimi podatki vpisala tudi rojstni priimek kot primarni identifikator v polje 06, ali kot sekundarni identifikator v polje 07, ali v enotno polje, ki je sestavljeno iz navedenih polj 06 in 07.

3.

Prilogo k Uredbi št. 2252/2004, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 444/2009, v povezavi z dokumentom Mednarodne organizacije za civilno letalstvo št. 9303, del 1, oddelek IV, točka 8.6, je treba razlagati tako, da če je po pravu države članice osebno ime sestavljeno iz imen in priimka, nasprotujeta temu, da ta država rojstni priimek kot neobvezen osebni podatek vpiše v polje 13 strojno berljive strani z osebnimi podatki iz potnega lista.

4.

Z vidika člena 7 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba Prilogo k Uredbi št. 2252/2004, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 444/2009, v povezavi z delom 1 dokumenta Mednarodne organizacije za civilno letalstvo št. 9303 razlagati tako, da mora država, če je po njenem pravu osebno ime sestavljeno iz imen in priimka in če se odloči, da bo rojstni priimek imetnika potnega lista navedla v poljih 06 in/ali 07 na strojno berljivi strani z osebnimi podatki iz potnega lista, v oznaki tega polja navesti, da je v njem naveden rojstni priimek.


(1)  UL C 156, 1.6.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/10


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. oktobra 2014 – Guido Strack proti Evropski komisiji

(Zadeva C-127/13 P) (1)

((Pritožba - Pravica do izjave - Pravica do zakonitega sodnika - Dostop do dokumentov institucij - Delna zavrnitev dostopa do zadevnih dokumentov pritožniku - Prvotna odločba o zavrnitvi - Nastanek odločbe o zavrnitvi zaradi molka organa - Nadomestitev odločbe o zavrnitvi zaradi molka organa z izrecnimi odločbami - Pravni interes po sprejetju izrecnih odločb o zavrnitvi - Izjeme od dostopa do dokumentov - Varstvo interesa dobrega upravljanja - Varstvo osebnih podatkov in poslovnih interesov))

2014/C 421/12

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Guido Strack (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnici: B. Conte in P. Costa de Oliveira, agentki)

Izrek

1.

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije Strack/Komisija (T-392/07, EU:T:2013:8) se v delu, v katerem je Splošno sodišče z njo odločbo Evropske komisije z dne 24. julija 2007 razglasilo za nično, razveljavi.

2.

V preostalem se nasprotna pritožba zavrne.

3.

Pritožba se zavrne.

4.

Ničnostna tožba se v delu, v katerem je uperjena zoper odločbo Evropske komisije o zavrnitvi dostopa do izvlečka iz registra glede zavrnilnih odločb o potrdilnih prošnjah za dostop do dokumentov, zavrne.

5.

Guido Strack nosi svoje stroške na tej stopnji in tretjino stroškov, ki jih je priglasila Evropska komisija.

6.

Evropska komisija nosi dve tretjini svojih stroškov, povezanih s tem postopkom.

7.

Stroške, povezane s postopkom na prvi stopnji, ki je bil končan s sodbo Strack/Komisija (T-392/07, EU:T:2013:8), stranki nosita tako, kot je določeno v točki 7 izreka navedene sodbe.


(1)  UL C 147, 25.5.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/10


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 18. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Hauck GmbH & Co. KG proti Stokke A/S in drugim

(Zadeva C-205/13) (1)

((Znamke - Direktiva 89/104/EGS - Člen 3(1)(e) - Zavrnitev ali neveljavnost registracije - Tridimenzionalna znamka - Nastavljiv otroški stol „Tripp Trapp“ - Znak, ki je sestavljen izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga - Znak, ki je sestavljen iz oblike, ki blagu da bistveno vrednost))

2014/C 421/13

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Hauck GmbH & Co. KG

Tožene stranke: Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S

Izrek

1.

Člen 3(1)(e), prva alinea, Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) je treba razlagati tako, da se lahko razlog za zavrnitev registracije iz te določbe uporabi za znak, sestavljen izključno iz oblike blaga, ki ima eno ali več uporabnih značilnosti, bistveno in neločljivo povezanih s funkcijo ali z generičnimi funkcijami tega blaga, ki jih potrošnik morda išče tudi pri konkurenčnih proizvodih.

2.

Člen 3(1)(e), tretja alinea, Prve direktive 89/104 je treba razlagati tako, da se lahko razlog za zavrnitev registracije iz te določbe uporabi za znak, sestavljen izključno iz oblike blaga z več značilnostmi, ki mu lahko dajo različne bistvene vrednosti. Kako ciljna javnost dojema obliko blaga, je le eden od elementov presoje za ugotovitev, ali se uporabi zadevni razlog za zavrnitev.

3.

Člen 3(1)(e) Prve direktive 89/104 je treba razlagati tako, da ni mogoče hkrati uporabiti razlogov za zavrnitev registracije iz prve in tretje alinee te določbe.


(1)  UL C 189, 29.6.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/11


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Commerz Nederland NV proti Havenbedrijf Rotterdam NV

(Zadeva C-242/13) (1)

((Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Konkurenca - Državne pomoči - Člen 107(1) PDEU - Pojem pomoči - Poroštva, ki jih izda javno podjetje banki, zato da ji omogoči odobritev posojila tretjim posojilojemalcem - Poroštva, ki jih namerno izda direktor tega javnega podjetja ob kršitvi določb statuta tega podjetja - Domneva o nasprotovanju javnega organa, ki je lastnik navedenega podjetja - Pripis poroštev državi))

2014/C 421/14

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Commerz Nederland NV

Tožena stranka: Havenbedrijf Rotterdam NV

Izrek

Člen 107(1) PDEU je treba razlagati tako, da so za ugotovitev, ali se poroštva, ki jih je izdalo javno podjetje, pripišejo javnemu organu, ki ga nadzira, skupaj s celoto indicev, ki izhajajo iz okoliščin zadeve v postopku v glavni stvari in iz konteksta, v katerem je do teh poroštev prišlo, upoštevne okoliščine, v katerih je po eni strani edini direktor navedenega podjetja, ki je izdalo ta poroštva, ravnal nezakonito, prikrival njihovo izdajo in kršil statut podjetja, po drugi strani pa bi navedeni javni organ nasprotoval izdaji teh poroštev, če bi bil o njih obveščen. Te okoliščine same po sebi so take, da v položaju, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, izključujejo tak pripis le, če je iz njih razvidno, da so bila zadevna poroštva bila izdana brez vpletenosti tega javnega organa.


(1)  UL C 207, 20.7.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/12


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 2. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van beroep te Brussel – Belgija) – Orgacom BVBA proti Vlaamse Landmaatschappij

(Zadeva C-254/13) (1)

((Predhodno odločanje - Dajatve, ki imajo enak učinek kot carina - Notranja obdavčenja - Dajatev na uvoz gnojila živalskega izvora, uvoženega v regijo Flamsko - Člena 30 PDEU in 110 PDEU - Dajatev, ki jo dolguje uvoznik - Različne dajatve glede na to, ali je gnojilo živalskega izvora uvoženo ali izvira iz regije Flamske))

2014/C 421/15

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van beroep te Brussel

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Orgacom BVBA

Tožena stranka: Vlaamse Landmaatschappij

Izrek

Člen 30 PDEU nasprotuje dajatvi, kakršna je ta, določena v členu 21(5) dekreta regije Flamske z dne 23. januarja 1991 o varstvu okolja pred onesnaževanjem z gnojili, kakor je bil spremenjen z dekretom z dne 28. marca 2003, ki se uporablja samo pri uvozu presežne količine gnojil, sestavljene tako iz živalskih kot drugih vrst gnojil, v regijo Flamsko in se pobere od uvoznika, medtem ko se dajatev na presežne količine gnojila, proizvedene na flamskem ozemlju, pobere od proizvajalca, ter se izračuna na drugačne načine kot veljajo za izračun zadnjenavedene dajatve. V zvezi s tem ni pomembno, da država članica izvora, iz katere so presežne količine gnojil živalskega izvora uvožene v regijo Flamsko, uporablja zmanjšanje obdavčitve, če gre za izvoz teh presežkov v druge države članice.


(1)  UL C 207, 20.7.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/13


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 18. septembra 2014 – Società Italiana Calzature SpA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Vicini SpA

(Združeni zadevi C-308/13 P in C-309/13 P) (1)

((Pritožbi - Znamki Skupnosti - Uredba (ES) št. 40/94 - Registracija figurativnih znamk, ki vsebujeta besedne elemente „GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN“ in „BY GIUSEPPE ZANOTTI“ - Ugovor imetnika besedne in figurativne znamke Skupnosti in nacionalne znamke z besednim elementom „ZANOTTI“ - Zavrnitev ugovora s strani odbora za pritožbe))

2014/C 421/16

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Pritožnica: Società Italiana Calzature SpA (zastopnika: A. Rapisardi in C. Ginevra, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Bullock, agent), Vicini SpA (zastopnika: M. Franzosi in C. Giorgetti, avvocati)

Izrek

1

Pritožbi se zavrneta.

2

Società Italiana Calzature SpA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 233, 10.8.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/13


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Cruz & Companhia Lda proti Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

(Zadeva C-341/13) (1)

((Predhodno odločanje - Varstvo finančnih interesov Unije - Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 - Člen 3 - Pregon nepravilnosti - Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) - Izterjava neupravičeno prejetih izvoznih nadomestil - Zastaralni rok - Uporaba daljšega nacionalnega zastaralnega roka - Splošni zastaralni rok - Upravni ukrepi in kazni))

2014/C 421/17

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Cruz & Companhia Lda

Tožena stranka: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

Izrek

1.

Člen 3 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti je treba razlagati tako, da se uporablja za pregon, ki ga nacionalni organi začnejo proti prejemnikom pomoči Unije zaradi nepravilnosti, ki jih ugotovi nacionalni organ, pristojen za plačilo izvoznih nadomestil v okviru Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS).

2.

Zastaralni rok iz člena 3(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 2988/95 se uporablja ne samo za pregon nepravilnosti, ki vodi do naložitve upravnih kazni v smislu člena 5 te uredbe, ampak tudi za pregon, ki vodi do sprejetja upravnih ukrepov v smislu člena 4 navedene uredbe. Čeprav člen 3(3) te uredbe državam članicam omogoča, da uporabijo daljše zastaralne roke od štiri- ali triletnih rokov iz prvega pododstavka odstavka 1 tega člena, ki izhajajo iz določb splošne ureditve, veljavnih že pred sprejetjem navedene uredbe, pa uporaba dvajsetletnega zastaralnega roka presega to, kar je potrebno za uresničitev cilja zaščite finančnih interesov Unije.


(1)  UL C 260, 7.9.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/14


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 1. oktobra 2014 – Svet Evropske unije proti Alumina d.o.o., Evropski komisiji

(Zadeva C-393/13 P) (1)

((Pritožba - Damping - Izvedbena uredba (EU) št. 464/2011 - Uvoz zeolita A v prahu s poreklom iz Bosne in Hercegovine - Uredba (ES) št. 1225/2009 - Člen 2 - Določanje normalne vrednosti - Pojem „običajni potek trgovanja“))

2014/C 421/18

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: Svet Evropske unije (zastopniki: J.-P. Hix, agent, skupaj sprva z G. Berrischem, nato z D. Gerardinom, odvetnikoma)

Drugi stranki v postopku: Alumina d.o.o. (zastopnika: J.-F. Bellis in B. Servais, odvetnika), Evropska komisija

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Svetu Evropske unije se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 274, 21.9.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/14


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 1. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo) – E proti B

(Zadeva C-436/13) (1)

((Predhodno odločanje - Območje svobode, varnosti in pravice - Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Uredba (ES) št. 2201/2003 - Členi 8, 12 in 15 - Pristojnost v zadevah starševske odgovornosti - Postopek v zvezi z vzgojo in varstvom otroka, ki običajno prebiva v državi članici prebivališča svoje matere - Dogovor o pristojnosti v korist sodišča države članice prebivališča očeta tega otroka - Obseg))

2014/C 421/19

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: E

Tožena stranka: B

Izrek

Pristojnost v zadevah starševske odgovornosti, ki je bila na podlagi člena 12(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 dogovorjena v korist sodišča države članice, pred katerim sta nosilca starševske odgovornosti začela postopek na podlagi sporazuma, preneha ob izreku odločbe v okviru tega postopka, ki je postala pravnomočna.


(1)  UL C 298, 12.10.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/15


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Conseil d'État – Francija) – Société Fonderie 2A proti Ministre de l'Économie et des Finances

(Zadeva C-446/13) (1)

((Predhodno odločanje - Šesta direktiva o DDV - Člen 8(1)(a) - Določitev kraja dobave blaga - Dobavitelj, ki ima sedež v drugi državi kot prejemnik - Predelava blaga v državi članici, v kateri ima sedež prejemnik))

2014/C 421/20

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Société Fonderie 2A

Druga stranka v postopku: Ministre de l'Économie et des Finances

Izrek

Člen 8(1)(a) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 95/7/ES z dne 10. aprila 1995, je treba razlagati tako, da je treba šteti, da je kraj dobave blaga, ki ga družba s sedežem v državi članici proda pridobitelju s sedežem v drugi državi članici in na katerem proizvajalec prek izvajalca storitev s sedežem v tej drugi državi članici opravi končna dela, da bi to blago pripravil za dobavo, preden ga prek navedenega izvajalca storitev odpošlje prejemniku, v državi članici, v kateri ima sedež pridobitelj.


(1)  UL C 304, 19.10.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/15


Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 2. oktobra 2014 – Evropska komisija proti Republiki Poljski

(Zadeva C-478/13) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2001/18/ES - Namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v okolje - Dajanje v promet - Člen 31(3)(b) - Mesta gojenih GSO - Obveznost obvestitve pristojnih organov - Obveznost vzpostavitve javnega registra - Lojalno sodelovanje))

2014/C 421/21

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: D. Bianchi in M. Owsiany-Hornung, agenta)

Tožena stranka: Republika Poljska (zastopnik: B. Majczyna, agent)

Izrek

1.

Republika Poljska s tem, da ni določila obveznosti obvestitve pristojnih poljskih organov o mestih gensko spremenjenih organizmov, ki se gojijo po delu C Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS, da ni vzpostavila registra teh mest in da informacij v zvezi s tem ni dala na voljo javnosti, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 31(3)(b) te direktive.

2.

Republiki Poljski se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 336, 16.11.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/16


Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 2. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Cassatie van België – Belgija) – Vlaams Gewest proti Heidi Van Den Broeck

(Zadeva C-525/13) (1)

((Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Skupna kmetijska politika - Uredba (ES) št. 2419/2001 - Integrirani upravni in nadzorni sistem za nekatere programe pomoči - Zahtevek za pomoč na površino - Člen 33 - Sankcije - Namerne kršitve))

2014/C 421/22

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van Cassatie van België

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vlaams Gewest

Tožena stranka: Heidi Van Den Broeck

Izrek

Člen 33, prvi odstavek, Uredbe Komisije (ES) št. 2419/2001 z dne 11. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo integriranega upravnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 3508/92, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 118/2004 z dne 23. januarja 2004, je treba razlagati tako, da se nosilcu kmetijskega gospodarstva v primeru namerne kršitve, ugotovljene v okviru zahtevka za pomoč na površino, ne dodeli nobena pomoč, do katere bi bil lahko upravičen na podlagi programa pomoči, na katerega se ta zahtevek nanaša, in do katere je bila upravičena skupina kmetijskih rastlin, na katero se ta kršitev nanaša.


(1)  UL C 377, 21.12.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/17


Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 18. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vergabekammer Arnsberg – Nemčija) – Bundesdruckerei GmbH proti Stadt Dortmund

(Zadeva C-549/13) (1)

((Predhodno odločanje - Člen 56 PDEU - Svoboda opravljanja storitev - Omejitve - Direktiva 96/71/ES - Postopki za oddajo javnih naročil storitev - Nacionalni predpis, ki ponudnikom in podizvajalcem nalaga, da se zavežejo, da bodo osebju, ki opravlja storitve, ki so predmet javnega naročila, plačali minimalno plačo - Podizvajalec s sedežem v drugi državi članici))

2014/C 421/23

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Vergabekammer Arnsberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Bundesdruckerei GmbH

Tožena stranka: Stadt Dortmund

Izrek

V situaciji, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, v kateri namerava ponudnik javno naročilo izvesti izključno prek delavcev, zaposlenih pri podizvajalcu s sedežem v državi članici, ki ni država članica naročnika, člen 56 PDEU nasprotuje uporabi predpisa države članice naročnika, ki temu podizvajalcu nalaga, naj navedenim delavcem izplača minimalno plačo, določeno s tem predpisom.


(1)  UL C 24, 25.1.2014.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/17


Pritožba, ki jo je Page Protective Services Ltd vložila 18. septembra 2014 zoper sklep Splošnega sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2013 v zadevi T-221/13, Page Protective Services Ltd proti Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD)

(Zadeva C-501/13 P)

2014/C 421/24

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Page Protective Services Ltd (zastopnika: J.-P. Hordies, odvetnik, skupaj z E. Lockom, solicitor)

Druga stranka v postopku: Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)

Sodišče (šesti senat) je s sklepom z dne 2. oktobra 2014 pritožbo zavrglo in sklenilo, da družba Page Protective Services Ltd nosi svoje stroške.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Italija) 21. marca 2014 – Vittoria De Bellis in drugi proti Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

(Zadeva C-246/14)

2014/C 421/25

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani

Tožena stranka: Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

Sodišče (peti senat) se je s sklepom z dne 15. oktobra 2014 izreklo za očitno nepristojno za odgovor na vprašanja, ki so mu bila predložena.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Rüsselsheim (Nemčija) 8. avgusta 2014 – Dorothea Eckert in Karl-Heinz Dallner proti Condor Flugdienst GmbH

(Zadeva C-380/14)

2014/C 421/26

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Rüsselsheim

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner

Tožena stranka: Condor Flugdienst GmbH

Zadeva je bila s sklepom Sodišča z dne 9. septembra 2014 izbrisana iz vpisnika Sodišča.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal du travail de Bruxelles (Belgija) 28. avgusta 2014 – Aliny Wojciechowski proti Office national des pensions (ONP)

(Zadeva C-408/14)

2014/C 421/27

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal du travail de Bruxelles

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Aliny Wojciechowski

Tožena stranka: Office national des pensions (ONP)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali načelo lojalnega sodelovanja in člen 4(3) PEU po eni strani ter člen 34(1) Listine o temeljnih pravicah po drugi strani, nasprotujejo temu, da država članica zmanjša ali zavrne starostno pokojnino, ki jo zaposleni osebi dolguje na podlagi delovne dobe, dopolnjene v skladu z zakonodajo te države članice, če seštevek let delovne dobe, dopolnjene v tej državi članici in v evropskih institucijah, presega enoto delovne dobe 45 let iz člena 10a kraljevega odloka z dne 24. oktobra 1967 o starostni pokojnini in družinski pokojnini za zaposlene osebe?


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Španija) 10. septembra 2014 – Banco Primus S.A. proti Jesús Gutiérrez García

(Zadeva C-421/14)

2014/C 421/28

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Banco Primus S.A.

Tožena stranka: Jesús Gutiérrez García

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo vprašanje:

1.

Ali je treba prehodno določbo 4 Ley 1/2013 (zakon št. 1/2013) razlagati tako, da ne predstavlja ovire za varstvo potrošnikov .

2.

Ali v skladu z Direktivo Sveta 93/13/EGS (1) z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah in zlasti njenima členoma 6(1) in 7(1) zaradi zagotavljanja varstva potrošnikov in uporabnikov v skladu z načeloma enakovrednosti in učinkovitosti, potrošnik lahko izpodbija nedovoljene pogoje po roku, ki je v ta namen določen v nacionalnem pravu, tako da mora nacionalno sodišče presojati te pogoje?

3.

Ali mora v skladu z Direktivo Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah in zlasti njenima členoma 6(1) in 7(1) zaradi zagotavljanja varstva potrošnikov in uporabnikov v skladu z načeloma enakovrednosti in učinkovitosti, nacionalno sodišče po uradni dolžnosti presojali ali je podan nedovoljeni pogoj in iz tega izpeljati posledice, čeprav je prej odločilo drugače ali je odklonilo to presojo v odločbi, ki je po nacionalnem procesnem pravu pravnomočna?

Drugo vprašanje:

4.

Na podlagi katerih meril lahko razmerje količina/cena vpliva na preizkus nedovoljenosti nebistvenih določil pogodbe? Ali je pri takem posrednem preizkusu relevantno upoštevati zakonske omejitve cen, ki so določene v nacionalnih predpisih? Ali se lahko zgodi, da dogovor, ki je in abstracto veljaven izgubi veljavnost ob upoštevanju, da je cena transakcije zelo visoka [glede na] normalno ceno na trgu?

Tretje vprašanje:

5.

Ali je za namene člena 4 Direktive 93/13 mogoče upoštevati okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe, če nacionalno predpisi napotujejo v to smer?

Četrto vprašanje:

6.

Ali je treba člen 693(2) LEC [Ley de Enjuiciamiento Civil] (Zakon o civilnopravnem postopku) po spremembi z zakonom 1/2013 razlagati tako, da ne ovira varstva interesa potrošnika?

7.

Ali mora v skladu z Direktivo Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, in zlasti njenima členoma 6(1) in 7(1) zaradi zagotavljanja varstva potrošnikov in uporabnikov v skladu z načeloma enakovrednosti in učinkovitosti, nacionalno sodišče, ko ugotovi obstoj nedovoljenega pogoja glede predčasne zapadlosti, šteti ta pogoj za nezapisan in iz tega izpeljati posledice, tudi kadar je prodajalec ali ponudnik počakal do preteka minimalnega obdobja, ki je določeno v nacionalnem predpisu?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/20


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Španija) 12. septembra 2014 – Christian Pujante Rivera proti Gestora Clubs Dir, S.L. in Fondo de Garantia Salarial

(Zadeva C-422/14)

2014/C 421/29

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Christian Pujante Rivera

Tožena stranka: Gestora Clubs Dir, S.L. in Fondo de Garantia Salarial

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Če se šteje, da začasni delavci, katerih prenehanja pogodb o zaposlitvi, ki so nastopila iz rednega razloga začasnosti, glede na določbe člena 1(2)(a) Direktive 98/59 (1) o kolektivnih odpustih ne spadajo na področje uporabe in varstva te direktive (predlog za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-392/13, o katerem Sodišče še ni odločilo), ali je v skladu s ciljem navedene direktive, da bi se te delavce, nasprotno, vštevalo za namene določitve števila delavcev, ki so „običajno“ zaposleni v podjetju, za izračun številčnega praga za kolektivni odpust (10 % ali 30 delavcev), določenega v členu 1(a)(i) te direktive?

2.

Zapoved, da se „prenehanje pogodbe o zaposlitvi“„šteje“ za „odpust“, določena v drugem pododstavku točke (b) člena 1(1) Direktive 98/59, velja, „če gre za najmanj pet odpustov“. Ali je to treba razumeti tako, da se tak pogoj za uporabo navedene izenačitve nanaša na predhodne „odpuste“ s strani delodajalca iz člena 1(1)(a) te direktive in ne na minimalno število „prenehanj pogodb o zaposlitvi, ki se štejejo kot odpust“?

3.

Ali pojem „prenehanje pogodbe o zaposlitvi na pobudo delodajalca zaradi enega ali več razlogov, ki niso povezani s posameznim zadevnim delavcem“, opredeljen v zadnjem pododstavku člena 1(1) Direktive 98/59, zajema prenehanje pogodbe o zaposlitvi, o katerem sta se delodajalec in delavec dogovorila in ki je – tudi če je na pobudo delavca – posledica predhodne spremembe delovnih pogojev na pobudo delodajalca zaradi krize podjetja in se nazadnje za to prenehanje izplača odpravnina v enakem znesku, kot ta znaša pri nedopustnem odpustu?


(1)  Direktiva Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 1998 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 327).


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Latvija) 18. septembra 2014 – Valsts ieņēmumu dienests proti SIA „Veloserviss“

(Zadeva C-427/14)

2014/C 421/30

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākā tiesa

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnica kasacijske pritožbe: Valsts ieņēmumu dienests

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: SIA „Veloserviss“

Vprašanja za predhodno odločanje

1)

Ali je treba člen 78(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (1) z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti razlagati tako, da načelo varstva legitimnih pričakovanj omejuje možnost, da se naknadno preverjanje ponovno opravi in da se rezultati prvega naknadnega preverjanja ponovno preučijo?

2)

Ali se lahko z nacionalnim pravom države članice določijo postopek za izvedbo naknadnih preverjanj iz člena 78(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti in omejitve za ponovno preučitev rezultatov teh preverjanj?

3)

Ali je treba člen 78(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti razlagati tako, da lahko nacionalno pravo vsebuje omejitve za ponovno preučitev rezultatov prvega naknadnega preverjanja, če se prejme informacija, da se je davčna zakonodaja uporabila na podlagi napačnih in nepopolnih podatkov, kar ob sprejetju odločbe o prvem naknadnem preverjanju ni bilo znano?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 18. septembra 2014 – Air Baltic Corporation AS/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

(Zadeva C-429/14)

2014/C 421/31

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Air Baltic Corporation AS

Druga stranka v postopku: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člene 19, 22, 29 Montrealske konvencije razumeti in razlagati tako, da je lahko letalski prevoznik odgovoren tretjim osebam, inter alia delodajalcu potnika, ki je pravna oseba, s katero je bila sklenjena pogodba o mednarodnem prevozu potnikov, za škodo zaradi zamude leta, na podlagi katere so tožeči stranki (delodajalcu) nastali dodatni stroški, povezani z zamudo (na primer izplačilo dnevnic)?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je treba člen 29 Montrealske konvencije razumeti in razlagati tako, da imajo te tretje osebe pravico vložiti zahtevek proti letalskemu prevozniku na drugi podlagi, na primer na podlagi nacionalnega prava?


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 19. septembra 2014 vložilo Augstākā tiesa (Republika Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests proti Artūrsu Stretinskisu

(Zadeva C-430/14)

2014/C 421/32

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākā tiesa

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Valsts ieņēmumu dienests

Tožena stranka: Artūrs Stretinskis

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 143(1)(h) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (1) z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (2) o carinskem zakoniku Skupnosti razlagati tako, da se ne nanaša le na položaje, v katerih so stranke transakcije samo fizične osebe, ampak tudi na položaje, v katerih obstaja družinsko ali sorodstveno razmerje med članom poslovodstva ene od strank (pravna oseba) in drugo stranko transakcije (fizična oseba) ali članom poslovodstva zadnje (če je pravna oseba)?

2.

Če je odgovor pritrdilen, ali mora sodišče, ki obravnava zadevo, poglobljeno preučiti okoliščine primera, zato da bi ugotovilo dejanski vpliv zadevne fizične osebe na pravno osebo?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 6, str. 3.

(2)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/22


Pritožba, ki jo je National Iranian Oil Company vložila 23. septembra 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 16. julija 2014 v zadevi T-578/12, National Iranian Oil Company proti Svetu

(Zadeva C-440/14 P)

2014/C 421/33

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: National Iranian Oil Company (zastopnik: J.-M. Thouvenin, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Svet Evropske unije, Evropska komisija

Predlogi

Sodba z dne 16. julija 2014, ki jo je izrekel sedmi senat Splošnega sodišča Evropske unije v zadevi T-578/12, naj se razveljavi;

naj se ugodi predlogom tožeče stranke, ki jih je predložila Splošnemu sodišču Evropske unije;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest očitkov zoper sodbo Splošnega sodišča, izrečeno 16. julija 2014.

V okviru prvega razloga za razveljavitev tožeča stranka trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo v točki 43 izpodbijane sodbe s tem, da je odločilo, da je glede na člen 46(2) Uredbe (EU) št. 267/2012 (1), Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 945/2012 (2) treba razumeti tako, da jasno navaja da njeno pravno podlago določa ta člen 46(2). Pravna podlaga naj bi namreč določala pravno obliko, v kateri mora biti akt, katerega podlaga je; vendar člen 46(2) ne določa nobene pravne oblike.

Tožeča stranka v okviru drugega razloga trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo v točkah od 54 do 56 izpodbijane sodbe, ki so povzete v trditvi, da „iz člena 215(2) ni razvidno, da bi bilo treba na podlagi postopka iz člena 215(1) PDEU sprejeti posamezne omejevalne ukrepe zoper fizične ali pravne osebe, skupine ali nedržavne subjekte“. Prvič, člen 215(1), edina določba PDEU o omejevalnih ukrepih, naj bi jasno določala, da je postopek, ki se uporablja za take ukrepe, ta, ki ga določa in naj ne bi določala nobenega drugega. Drugič, člen 291 PDEU naj ne bi bil v skladu s členom 215(2) PDEU. Nazadnje, podredno, člena 291(2) PDEU naj ne bi bilo mogoče šteti tako, da daje Svetu za sprejetje omejevalnih ukrepov dodatno pravno podlago od tiste, določene v členu 215(2) PDEU.

Tožeča stranka v okviru tretjega razloga, ki je naveden podredno, če bi bilo razsojeno, da je uporaba člena 291(2) PDEU, za utemeljitev sprejetja posamičnih omejevalnih ukrepov, pravno mogoča v okviru politike sprejemanja omejevalnih ukrepov, prvotno utemeljenih na členu 215 PDEU, trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je v bistvu v točkah od 74 do 83 sodbe razsodilo, da je Svet Unije, da bi povzelo besedilo člena 291(2) „ustrezno utemeljil“ uporabo tega posebnega postopka v tem primeru. Prvič, tako postavljena zahteva za utemeljitev naj ne bi ustrezala neizrecni utemeljitvi. Drugič, tudi ob domnevi, da bi implicitna utemeljitev lahko ustrezala tej zahtevi, naj v tej zadevi ne bi bila izpolnjena, saj naj bi Splošno sodišče zadevna besedila razlagalo napačno.

Tožeča stranka v okviru četrtega razloga, navedenega podredno, če bi bilo razsojeno, da je uporaba člena 291(2) PDEU za utemeljitev sprejetja posamičnih omejevalnih ukrepov, pravno mogoča v okviru politike sprejemanja omejevalnih ukrepov, ki temelji na členu 215 PDEU, trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je v točki 86 sodbe razsodilo, da člen 46(2) Uredbe št.o 267/2012 „daje Svetu pooblastilo za izvajanje določb člena 23(2) in (3) navedene uredbe“, kar naj bi zadoščalo za izpolnitev obveznosti obrazložitve glede navedbe pravne podlage te določbe, ki naj bi bil člen 291(2) PDEU. Tožeča stranka meni, da je Splošno sodišče s pravno napačno razlago člena 46(2) Uredbe št. 267/2012 prišlo do te ugotovitve.

Tožeča stranka v okviru petega razloga, navedenega podredno, če bi bilo razsojeno, da je uporaba člena 291(2), za utemeljitev sprejetja posamičnih omejevalnih ukrepov, pravno mogoča v okviru politike sprejemanja omejevalnih ukrepov, utemeljenih na členu 215 PDEU, trdi, da je Splošno sodišče v točki 87 sodbe storilo napako s tem, da je menilo, da obveznost obrazložitve pravnih aktov Unije ne zavezuje Sveta, da izrecno navede, da je Uredba (EU) št. 267/2012 temeljila na členu 291(2) PDEU v zvezi s pravno podlago člena 46(2) Uredbe št. 267/2012.

Tožeča stranka v okviru šestega razloga trdi, da je Splošno sodišče v točki 115 sodbe napačno uporabilo pravo s tem, da je razsodilo, da je merilo iz člena 23(2)(d) Uredbe (EU) št. 267/2012 (sporno merilo) v skladu z načeli pravne države in splošneje z načeli prava Unije, ker naj ne bi bilo „arbitrarno, niti diskrecijsko“ ter v točki 123 sodbe, da „sporno merilo omejuje diskrecijsko pravico Sveta z vzpostavitvijo objektivnih meril in zagotavlja stopnjo predvidljivosti, ki jo zahteva pravo Unije“. Splošno sodišče naj bi prav tako kršilo pravico do obrambe tožeče stranke. Tožeča stranka najprej trdi, da je Splošno sodišče sporo merilo zaradi njegovega preoblikovanja razglasilo za skladnega s pravom Unije, čeprav bi bilo treba njegovo zakonitost presoditi glede na to, kakor je oblikovano v uredbi. Dalje opozarja, da dejstvo, da je Splošno sodišče preoblikovalo sporno merilo, da bi ga opredelilo za zakonito, posega v njeno pravico do obrambe s tem, da ji odvzema pravico opreti se na navedeno preoblikovano besedilo, da bi pripravila svojo obrambo, ker naj ne bi vedela za smisel tega preoblikovanja v času priprave obrambe, pri čemer naj bi mu nasprotovala. Nazadnje, tožeča stranka zatrjuje neobstoj skladnosti obrazložitve Splošnega sodišča, kar naj bi pomenilo kršitev njegove obveznosti obrazložitve.


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L 88, str. 1).

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 945/2012 z dne 15. oktobra 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 282, str. 16).


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Højesteret (Danska) 24. septembra 2014 – DI [Dansk Industri], v imenu Ajos A/S proti zapuščini Karstena Eigila Rasmussena

(Zadeva C-441/14)

2014/C 421/34

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Højesteret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DI [Dansk Industri], v imenu Ajos A/S

Tožena stranka: Zapuščina Karstena Eigila Rasmussena

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali splošno načelo prava EU o prepovedi diskriminacije na podlagi starosti vključuje prepoved sistema, kakršen je danski, v skladu s katerim zaposleni niso upravičeni do nadomestila za prenehanje delovnega razmerja, če so upravičeni do starostne pokojnine, ki jo na podlagi pokojninskega sistema, h kateremu so pristopili pred dopolnjenim 50. letom, izplačuje delodajalec?

2.

Ali je to, da dansko sodišče v sporu med zaposlenim in zasebnim delodajalcem o plačilu nadomestila za prenehanje delovnega razmerja – ki ga delodajalcu na podlagi nacionalne zakonodaje, kakršna je opisana v prvem vprašanju, ni treba plačati, kar pa ni združljivo s splošnim načelom prava EU o prepovedi diskriminacije na podlagi starosti – tehta med navedenim načelom in njegovim neposrednim učinkom na eni strani ter načelom pravne varnosti in z njim povezanim načelom zaupanja v pravo na drugi, na podlagi tega tehtanja pa ugotovi, da mora načelo pravne varnosti prevladati nad načelom prepovedi diskriminacije na podlagi starosti in da torej delodajalcu v skladu z nacionalnim pravom ni treba plačati nadomestila za prenehanje delovnega razmerja, v skladu s pravom EU? Ali to, da lahko delavec, odvisno od okoliščin, zahteva odškodnino od države zaradi nezdružljivosti danskega zakona s pravom EU, vpliva na odločitev, ali je tako tehtanje mogoče?


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/25


Pritožba, ki so jo Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis in im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. 25. septembra 2014 vložili zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 16. julija 2014 v zadevi T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg proti Evropski komisiji

(Zadeva C-447/14 P)

2014/C 421/35

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. (zastopnik: A. Kerkmann, odvetnica)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH, Knochen-in Fett-Union GmbH (KFU)

Predloga

Pritožnice Sodišču predlagajo, naj:

sodbo Splošnega sodišča Evropske unije v zadevi T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Komisija (1) razveljavi in, če Sodišče meni, da razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, samo odloči o sporu, Sklep Komisije z dne 25. aprila 2012 o državni pomoči SA.25051 (C-19/2010, ex NN 23/2010), ki jo je Nemčija dodelila družbi Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg gewährt, C(2012) 2557 final, razglasi za ničen in Komisiji naloži plačilo vseh stroškov pritožbenega postopka in postopka pred Splošnim sodiščem;

podredno, izpodbijano sodbo razveljavi, zadevo predloži Splošnemu sodišču v ponovno odločanje in pridrži odločitev o stroških.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe v bistvenem navaja te pritožbene razloge:

Splošno sodišče je financiranje dodatnih rezervnih zmogljivosti s prispevki članov pritožnice napačno opredelilo za državno pomoč s tem, da je menilo, da je članice pritožnice ob upoštevanju dejavnosti, ki se nanaša na ohranitev rezerv za primer izbruha epizootskih bolezni na območju njene pristojnosti, treba šteti za podjetje v smislu člena 107(1) PDEU. Splošno sodišče sicer pravilno meni, da dejavnosti, ki se opravljajo pri izvajanju javnih pooblastil, niso gospodarske narave, ki bi upravičevala uporabo pravil PDEU o konkurenci. Splošno sodišče prav tako pravilno pojasnjuje, da je nujno, da se ločeno preuči vsaka dejavnost pritožnice, da se preveri, ali bi lahko šlo za dejavnost, ki je povezana z izvajanjem javnih pooblastil. Vendar je napačno ugotovilo, da ohranitev rezervnih zmogljivosti za primer izbruha epizootskih bolezni ni opravljena pri izvajanju javnih pooblastil, ampak pomeni gospodarsko dejavnost, zaradi katere se pritožnica v celoti šteje za podjetje.

Poleg tega je Splošno sodišče s tem, da je ugotovilo, da pritožnica z ohranitvijo dodatnih rezerv ni imela neto stroškov, kršilo obveznost obrazložitve sodb. Poleg tega ni preučilo dokazov pritožnice, ki naj bi izkazovali, da je izključeno, da se gospodarske dejavnosti navzkrižno financirajo s prispevki.

V nasprotju z mnenjem Splošnega sodišča ohranitev rezervnih zmogljivosti za primer izbruha epizootskih bolezni, vključno z organizacijo in financiranjem s strani pritožnice, pomeni storitev splošnega gospodarskega pomena (SSGP). Izpodbijana sodba zato krši člen 106(2) in člen 107(1) PDEU.

Splošno sodišče je poleg tega s tem, da je na eni strani ugotovilo, da je bila pritožnica v prednosti, ker merila iz sodbe Sodišča v zadevi Altmark (2) niso izpolnjena, in na drugi, da prispevki, ki so bili porabljeni za sanacijo okuženih krajev, pomenijo pomoč, kršilo člen 107(1) PDEU.

Poleg tega je Splošno sodišče s tem, da je ugotovilo, da se pritožnica ne bi smela sklicevati na kršitev člena 106(2) PDEU, ne da bi izpodbijala okvir smernic Komisije glede SSGP, kršila člen 106(2) PDEU.


(1)  ECLI:EU:T:2014:676.

(2)  ECLI:EU:C:2003:415.


Splošno sodišče

24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2014 – Soliver proti Komisiji

(Zadeva T-68/09) (1)

((„Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Evropski trg avtomobilskih stekel - Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES - Sporazum o delitvi trga in izmenjavi poslovno občutljivih informacij - Uredba (ES) št. 1/2003 - Enotna in trajajoča kršitev - Sodelovanje pri kršitvi“))

2014/C 421/36

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Soliver NV (Roulers, Belgija) (zastopniki: H. Gilliams, J. Bocken in T. Baumé, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Bouquet, M. Kellerbauer in F. Ronkes Agerbeek, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2008) 6815 final z dne 12. novembra 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.125 – Avtomobilsko steklo), kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije C(2009) 863 final z dne 11. februarja 2009, v delu, ki se nanaša na tožečo stranko, in podredno, predlog za zmanjšanje globe, ki je bila s to odločbo naložena tožeči stranki.

Izrek

1.

Člena 1(d) in 2(d) Odločbe Komisije C(2008) 6815 final z dne 12. novembra 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 [ES] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/39.125 – Avtomobilsko steklo), kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije C(2009) 863 final z dne 11. februarja 2009, sta nična v delu, v katerem je bilo ugotovljeno sodelovanje družbe Soliver NV od 19. novembra 2001 do 11. marca 2003 pri protipravnem omejevalnem sporazumu o trgu avtomobilskih stekel v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ter v delu, v katerem ji je bila zaradi tega naložena globa v znesku 4.396.000 EUR.

2.

Plačilo stroškov se naloži Komisiji.


(1)  UL C 90, 18.4.2009.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Alcoa Trasformazioni proti Komisiji

(Zadeva T-177/10) (1)

((Državne pomoči - Električna energija - Ugodnejša cena - Odločba, s katero je pomoč razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in odrejena pridobitev njenega vračila - Prednost - Obveznost obrazložitve - Znesek pomoči - Nova pomoč))

2014/C 421/37

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso, Italija) (zastopniki: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, F. Salerno, G. Scassellati Sforzolini in G. Rizza, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: V. Di Bucci in E. Gippini Fournier, zastopnika)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, agentka, skupaj z S. Fiorentinom, avvocato dello Stato)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije 2010/460/ES z dne 19. novembra 2009 o državni pomoči C 38/A/04 (ex NN 58/04) in C 36/B/06 (ex NN 38/06) Italije za Alcoa Trasformazioni (UL L 227, str. 62).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Alcoa Trasformazioni Srl nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.

3.

Italijanska republika nosi svoje stroške.


(1)  UL C 161, 19.6.2010.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – LTTE proti Svetu

(Združeni zadevi T-208/11 in T-508/11) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti nekaterim osebam in subjektom zaradi boja proti terorizmu - Zamrznitev sredstev - Možnost uporabe Uredbe (ES) št. 2580/2001 za oboroženi spopad - Možnost, da se organ tretje države šteje za pristojni organ v smislu Skupnega stališča 2001/931/SZVP - Dejanska podlaga sklepov o zamrznitvi sredstev - Sklicevanje na teroristična dejanja - Nujnost odločbe pristojnega organa v smislu Skupnega stališča 2001/931))

2014/C 421/38

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danska) (zastopniki: V. Koppe, A. M. van Eik in T. Buruma, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: G. Étienne in E. Finnegan, zastopnika)

Intervenienti v podporo tožene stranke: Kraljevina Nizozemska (zastopniki: v zadevi T-208/11 sprva M. Bulterman, N. Noort in C. Schillemans, nato, in v zadevi T-508/11, C. Wissels, M. Bulterman in J. Langer, odvetniki); Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopniki: sprva S. Behzadi-Spencer, H. Walker in S. Brighouse, nato S. Behzadi-Spencer, H. Walker in E. Jenkinson, zastopniki, skupaj z M. Grayjem, barrister) (intervenientka samo v zadevi T-208/11); in Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Castillo de la Torre in S. Boelaert, nato F. Castillo de la Torre in É. Cujo, zastopniki)

Predmet

Sprva v zadevi T-208/11 predlog za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 83/2011 z dne 31. januarja 2011 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 610/2010 (UL L 28, str. 14), v zadevi T-508/11 pa predlog za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 687/2011 z dne 18. julija 2011 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi izvedbenih uredb (EU) št. 610/2010 in št. 83/2011 (UL L 188, str. 2) v delih, v katerih se ta akta nanašata na tožečo stranko.

Izrek

1.

Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 83/2011 z dne 31. januarja 2011, št. 687/2011 z dne 18. julija 2011, št. 1375/2011 z dne 22. decembra 2011, št. 542/2012 z dne 25. junija 2012, št. 1169/2012 z dne 10. decembra 2012, št. 714/2013 z dne 25. julija 2013, št. 125/2014 z dne 10. februarja 2014 in št. 790/2014 z dne 22. julija 2014 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu in razveljavitvi izvedbenih uredb (EU) št. 610/2010, 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 in 125/2014 se razglasijo za nične v delih, v katerih se nanašajo na Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

2.

Učinki Izvedbene uredbe št. 790/2014 se ohranijo v veljavi tri mesece od dneva razglasitve te sodbe.

3.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in se mu naloži plačilo stroškov LTTE.

4.

Kraljevina Nizozemska, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter Komisija nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 179, 18.6.2011.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/29


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Portovesme proti Komisiji

(Zadeva T-291/11) (1)

((Državne pomoči - Električna energija - Ugodnejša cena - Sklep, s katerim je pomoč razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom - Pojem državne pomoči - Nova pomoč - Enako obravnavanje - Razumni rok))

2014/C 421/39

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Portovesme Srl (Rim, Italija) (zastopniki: F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati in A. Vinci, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: V. Di Bucci in É. Gippini Fournier, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije 2011/746/EU z dne 23. februarja 2011 o državni pomoči, ki jo je Italija dodelila družbam Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA in Syndial SpA (ukrepi državne pomoči C 38/B/04 (ex NN 58/04) in C 13/06 (ex N 587/05)) (UL L 309, str. 1) v celoti oziroma „v primernem obsegu“ in, podredno, predlog za razglasitev ničnosti tega sklepa v delu, v katerem je določeno, da je treba zadevno pomoč vrniti

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Portovesme Srl se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 232, 6.8.2011.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/30


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Eurallumina proti Komisiji

(Zadeva T-308/11) (1)

((Državne pomoči - Električna energija - Preferenčna tarifa - Sklep o razglasitvi pomoči za nezdružljivo z notranjim trgom - Pojem državne pomoči - Nova pomoč))

2014/C 421/40

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italija) (zastopnik: V. Leone, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: V. Di Bucci in É. Gippini Fournier, zastopnika)

Predmet

Primarno, predlog za razglasitev ničnosti – v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko – Sklepa Komisije z dne 23. februarja 2011 o državni pomoči, ki jo je Italija dodelila družbam Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA in Syndial SpA (ukrepi državne pomoči C 38/B/04 (ex NN 58/04) in C 13/06 (ex N 587/05)) (2011/746/EU) (UL L 309, str. 1), podredno, predlog za razglasitev ničnosti členov 2 in 3 navedenega sklepa v delu, v katerem je v njih naložena zagotovitev vračila pomoči, ki so bile dodeljene tožeči stranki, in še bolj podredno, predlog za razglasitev ničnosti člena 3 tega sklepa, spet v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Eurallumina SpA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 238, 13.8.2011.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/30


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2014 – Alouminion proti Komisiji

(Zadeva T-542/11) (1)

((Državne pomoči - Aluminij - Ugodnejša cena električne energije, odobrena s pogodbo - Sklep, s katerim je državna pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom - Odpoved pogodbe - Sodna odložitev učinkov odpovedi pogodbe v postopku za izdajo začasne odredbe - Nova pomoč))

2014/C 421/41

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Alouminion AE (Maroussi, Grčija) (zastopniki: G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos in N. Keramidas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: D. Triantafyllou, É. Gippini Fournier, zastopnika, skupaj z V. Chatzopoulosom, odvetnikom)

Intervenient v podporo tožene stranke: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atene, Grčija) (zastopniki: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, E. Salaka in C. Synodinos, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije z dne 13. julija 2011 o državni pomoči št. SA.26117 – C 2/10 (ex NN 62/09), ki jo je Grčija dodelila družbi Aluminium of Greece SA (2012/339/EU) (UL 2012, L 166, str. 83).

Izrek

1.

Sklep Komisije z dne 13. julija 2011 o državni pomoči št. SA.26117 – C 2/10 (ex NN 62/09), ki jo je Grčija dodelila družbi Aluminium of Greece SA (2012/339/EU), se razglasi za ničen.

2.

Evropska Komisija nosi svoje stroške in stroške družbe Alouminion AE.

3.

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) nosi svoje stroške.


(1)  UL C 370, 17.12.2011.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/31


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji

(Zadeva T-297/12) (1)

((Nepogodbena odgovornost - Javna naročila storitev - Sporočanje informacij, ki so domnevno škodljive za ugled tožeče stranke, tretjim osebam s strani Komisije - Nepremoženjska škoda - Dovolj resna kršitev pravnega pravila, ki posameznikom daje pravice))

2014/C 421/42

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija) (zastopnika: V. Christianos in S. Paliou, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: S. Lejeune in S. Delaude, zastopnika, skupaj z E. Petritsijem, odvetnikom)

Predmet

Zahtevek za povrnitev škode, ki je domnevno nastala s tem, da je Komisija v svojem dopisu z dne 3. julija 2007 tretjim osebam sporočila nekatere informacije, povezane po eni strani z upravno preiskavo Komisije v zvezi s tožečo stranko in po drugi strani s politiko tožeče stranke glede zaposlovanja osebja.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 273, 8.9.2012.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/32


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2014 – Fuchs proti UUNT – Les Complices (Zvezda v krogu)

(Zadeva T-342/12) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti z zvezdo v krogu - Prejšnja figurativna znamka Skupnosti in prejšnja nacionalna figurativna znamka z zvezdo v krogu - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Razlikovalni učinek prejšnje znamke - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Razveljavitev prejšnje znamke Skupnosti - Ohranitev pravnega interesa - Neobstoj delne ustavitve postopka))

2014/C 421/43

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Max Fuchs (Freyung, Nemčija) (zastopnik: C. Onken, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: J. Crespo Carrillo, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Les Complices SA (Montreuil-sous-Bois, Francija)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora UUNT za pritožbe z dne 8. maja 2012 (zadeva R-2040/2011-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Les Complices SA in Maxom Fuchsom.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Maxu Fuchsu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 295, 29.9.2012.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/32


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Novartis proti UUNT – Tenimenti Angelini (LINEX)

(Zadeva T-444/12) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti LINEX - Prejšnja nacionalna besedna znamka LINES PERLA - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 76(1), na koncu, Uredbe (ES) št. 207/2009 - Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009))

2014/C 421/44

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Novartis AG (Basel, Švica) (zastopnik: M. Douglas, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Bullock, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Italija) (Zastopnik: R. Almaraz Palmero, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora UUNT za pritožbe z dne 6. avgusta 2012 (zadeva R 414/2011-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Tenimenti Angelini SpA in Novartis AG.

Izrek

1.

Odločba četrtega odbora Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) za pritožbe z dne 6. avgusta 2012 (zadeva R 414/2011-4) se razglasi za nično.

2.

UUNT nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov tožeče stranke.

3.

Intervenientka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 399, 22.12.2012.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/33


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2014 – El Corte Inglés proti UUNT – English Cut (The English Cut)

(Zadeva T-515/12) (1)

((„Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti The English Cut - Prejšnje nacionalna besedna znamka in figurativne znamke Skupnosti El Corte Inglés - Relativni razlogi za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Neobstoj verjetnosti povezovanja - Povezava med znakoma - Nepodobnost znakov - Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009“))

2014/C 421/45

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: El Corte Inglés, SA (Madrid, Španija) (zastopniki: E. Seijo Veiguela, J. L. Rivas Zurdo in I. Munilla Muñoz, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: J. Crespo Carrillo, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: The English Cut, SL (Malaga, Španija)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 6. septembra 2012 (zadeva R 1673/2011-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama El Corte Inglés, SA in The English Cut, SL

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi El Corte Inglés, SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 26, 26.1.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/34


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Alro proti Komisiji

(Zadeva T-517/12) (1)

((Državne pomoči - Električna energija - Ugodnejše cene - Odločba o začetku postopka na podlagi člena 108(2) PDEU - Ničnostna tožba - Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva - Ukrep pomoči, ki je bil v celoti izveden, deloma do izdaje odločbe in deloma do vložitve tožbe - Nedopustnost))

2014/C 421/46

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Alro SA (Slatina, Romunija) (zastopniki: C. Quigley, QC, O. Bretz, solicitor, in S. Verschuur, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: É. Gippini Fournier in T. Maxian Rusche, zastopnika)

Predmet

Primarno, predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2012) 2517 final z dne 25. aprila 2012 o začetku postopka na podlagi člena 108(2) PDEU glede državne pomoči SA 33624 (2012/C) (ex 2011/NN) – Romunija – Ugodnejše cene električne energije za družbo Alro Slatina SA in, podredno, predlog za razglasitev ničnosti Sklepa C(2012) 2517 final v delu, v katerem se nanaša na obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2009.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Družbi Alro SA se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 32, 2.2.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/34


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. oktobra 2014 – Bermejo Garde proti EESO

(Zadeva T-529/12 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Zaposlovanje - Razpis prostega delovnega mesta - Imenovanje na delovno mesto direktorja - Umik prijave pritožnika - Imenovanje drugega kandidata - Predlogi za razglasitev ničnosti - Razglasitev ničnosti izpodbijanega razpisa prostega delovnega mesta na prvi stopnji zaradi nepristojnosti avtorja akta - Neobstoj izrecnega odgovora na vse tožbenega razloge in argumente, ki so jih navedle stranke - Načelo dobrega upravljanja - Nedopustnost predlogov za razglasitev ničnosti odločb, sprejetih na podlagi izpodbijanega razpisa prostega delovnega mesta - Člen 91(2) Kadrovskih predpisov - Odškodninski zahtevek - Pravica do učinkovitega sodnega varstva - Obveznost obrazložitve Sodišča za uslužbence - Spor, v katerem stanje postopka dovoljuje, da se o njem odloči - Zavrnitev tožbe))

2014/C 421/47

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Moises Bermejo Garde (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) (zastopnika: M. Lernhart, zastopnik, skupaj z B. Wagenbaurom, odvetnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 25. septembra 2012 v zadevi Bermejo Garde proti EESO (F-51/10), s katero se predlaga delna razveljavitev te sodbe.

Izrek

1

Sodba Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 25. septembra 2012 v zadevi Bermejo Garde proti EESO (F-51/10) se razveljavi v delu, v katerem je bil z njo brez obrazložitve zavrnjen odškodninski zahtevek tožeče stranke.

2

V preostalem se pritožba zavrne.

3

Odškodninski zahtevek, ki ga je vložil Moises Bermejo Garde pred Sodiščem za uslužbence, se zavrne.

4

M. Bermejo Garde nosi svoje stroške v zvezi s tem postopkom.

5

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) nosi svoje stroške tako v zvezi s postopkom pred Sodiščem za uslužbence kot v zvezi s tem postopkom in naloži se mu plačilo stroškov, ki so M. Bermeju Gardi nastali na prvi stopnji.


(1)  UL C 55, 23.2.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/35


Sodba Splošnega sodišča z dne 9. oktobra 2014 – Bermejo Garde proti EESO

(Zadeva T-530/12 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Psihično nadlegovanje - Protipravne dejavnosti, ki škodijo interesom Unije - Resna neizpolnitev obveznosti uradnikov - Člena 12a in 22a Kadrovskih predpisov - Prijava s strani pritožnika - Prerazporeditev po tej prijavi - Nepredložitev zadeve OLAF s strani hierarhično nadrejenega po prejemu informacij - Akti, ki posegajo v položaj - Dobra vera - Pravica do obrambe - Pristojnost avtorja akta))

2014/C 421/48

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Moises Bermejo Garde (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) (zastopniki: sprva G. Nijborg, nato U. Schwab in M. Lernhart, zastopniki, skupaj z B. Wägenbaurom, odvetnikom)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 25. septembra 2012 v zadevi Bermejo Garde proti EESO (F-41/10), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Sodba Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 25. septembra 2012 v zadevi Bermejo Garde proti EESO (F-41/10) se razveljavi v delu, v katerem so bili z njo zavrnjeni predlogi Moisesa Bermeja Garde za razglasitev ničnosti odločbe Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) št. 133/10 A z dne 24. marca 2010 o prenehanju njegovih prejšnjih funkcij in odločbe EESO št. 184/10 A z dne 13. aprila 2010 o njegovi prerazporeditvi.

2.

V preostalem se pritožba zavrne.

3.

Zadeva se vrne v razsojanje Sodišču za uslužbence.

4.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 55, 23.2.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/36


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Alpiq RomIndustries in Alpiq RomEnergie proti Komisiji

(Zadeva T-129/13) (1)

((Državne pomoči - Električna energija - Ugodnejše cene - Odločba o začetku postopka na podlagi člena 108(2) PDEU - Ničnostna tožba - Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva - Ukrep pomoči, ki je na datum vložitve tožbe v celoti izvršen - Nedopustnost))

2014/C 421/49

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeči stranki: Alpiq RomIndustries Srl (Bukarešta, Romunija) in Alpiq RomEnergie Srl (Bukarešta) (zastopnika: H. Wollmann in F. Urlesberger, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche in R. Sauer)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2012) 2542 final z dne 25. aprila 2012 o začetku postopka na podlagi člena 108(2) PDEU v zvezi z državno pomočjo SA 33451 (2012/C) (ex 2012/NN) – Romunija – Ugodnejše cene v pogodbah med Hidroelectrica SA in dobavitelji električne energije

Izrek

1.

Tožba se zavrže.

2.

Alpiq RomIndustries Srl in Alpiq RomEnergie Srl se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 141, 18.5.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/37


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2014 – Skysoft Computersysteme proti UUNT – British Sky Broadcasting Group in Sky IP International (SKYSOFT)

(Zadeva T-262/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti SKYSOFT - Prejšnja besedna znamka Skupnosti SKY - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 421/50

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Nemčija) (zastopnika: P. Ehrlinger in T. Hagen, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: P. Bullock in N. Bambara, zastopnika)

Drugi stranki pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientki v postopku pred Splošnim sodiščem: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Združeno kraljestvo) in Sky IP International Ltd (Isleworth) (Zastopniki: J. Barry, S. Wright, solicitors, in P. Roberts, barrister)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 20. marca 2013 (zadeva R 2503/2011-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama British Sky Broadcasting Group plc in Sky IP International Ltd na eni strani ter družbo Skysoft Computersysteme GmbH na drugi strani.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Skysoft Computersysteme GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 207, 20.7.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/37


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Junited Autoglas Deutschland proti UUNT – Belron Hungary (United Autoglas)

(Zadeva T-297/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti United Autoglas - Prejšnja nacionalna figurativna znamka AUTOGLASS - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 421/51

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG (Köln, Nemčija) (zastopnik: C. Weil, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: M. Rajh in J. Crespo Carrillo, zastopnika)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Belron Hungary Kft – Zug Branch (Zug, Švica) (Zastopnik: L. Christy odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 3. aprila 2013 (zadeva R 206/2012-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Belron Hungary Kft – Zug Branch in Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 215, 27.7.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/38


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Federación Española de Hostelería proti EACEA

(Zadeva T-340/13) (1)

((Ničnostna tožba - Program na področju vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja - Pogodba v zvezi s projektom „Virtualni simulator za učenje jezikov, namenjen turističnim delavcem (e-client)“ - Bremepis - Pogodbena narava spora - Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva - Neobstoj preoblikovanja pogodbe - Nedopustnost))

2014/C 421/52

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Federación Española de Hostelería (Madrid, Španija) (zastopniki: B. Miguelsanz Roldán, F. J. del Nogal Méndez, R. Fernández Flores in M. P. Abad Marco, odvetniki)

Tožena stranka: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) (zastopniki: H. Monet et A. Jaume, zastopnika, skupaj s sprva J. L. Buendía Sierra, N. Ruiz García in A. Balcells Cartagena, nato J. L. Buendía Sierra in A. Balcells Cartagena, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti bremepisa EACEA z dne 15. aprila 2013 s katerim je bila tožeča stranka obveščena, da mora vrniti znesek 1 81  686,11 EUR, kar je posledica revizije projekta „Virtualni simulator za učenje jezikov, namenjen turističnim delavcem (e-client) .“

Izrek

1.

Tožba se kot nedopustna zavrže.

2.

Federación Española de Hostelería se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 245, 24.8.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/39


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2014 – EMA proti BU

(Zadeva T-444/13 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Začasni uslužbenci - Pogodba za določen čas - Odločba o nepodaljšanju - Pristojnost Sodišča za uslužbence - Člen 8, prvi odstavek, PZDU - Dolžnost skrbnega ravnanja))

2014/C 421/53

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Evropska agencija za zdravila (EMA) (zastopniki: T. Jabłoński in N. Rampal Olmedo, zastopnika, skupaj z D. Waelbroeckom in A. Duronom, odvetnika)

Druga stranka v postopku: BU (London, Združeno kraljestvo) (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske Unije (tretji senat) z dne 26. junija 2013 v združenih zadevah BU proti EMA (F-135/11, F-51/12 in F-110/12, RecFP, EU:F:2013:93), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Evropska agencija za zdravila (EMA) nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov, nastalih BU v tem postopku.


(1)  UL C 325, 9.11.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/39


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Larrañaga Otaño proti UUNT (GRAPHENE)

(Zadeva T-458/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti GRAPHENE - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisni značaj - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 421/54

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeči stranki: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastián, Španija); in Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastián) (zastopnik: F. Bueno Salamero, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: O. Mondéjar Ortuño, zastopnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 10. junija 2013 (zadeva R 208/2013 2) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka GRAPHENE kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Josebi Larrañagi Otañu in Mikelu Larrañagi Otañu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 313, 26.10.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/40


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Larrañaga Otaño proti UUNT (GRAPHENE)

(Zadeva T-459/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti GRAPHENE - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 421/55

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeči stranki: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Španija) in Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (zastopnik: F. Bueno Salamero, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: Ó. Mondéjar Ortuño, zastopnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora UUNT za pritožbe z dne 12. junija 2013 (zadeva R 210/2013-2) v zvezi s zahtevo za registracijo besednega znaka GRAPHENE kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Joseba Larrañaga Otaño in Mikel Larrañaga Otaño morata plačati stroške.


(1)  UL C 313, 26.10.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/40


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. oktobra 2014 – Marchiani proti Parlamentu

(Zadeva T-479/13) (1)

((Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem - Nadomestilo za parlamentarno pomoč - Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov))

2014/C 421/56

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jean-Charles Marchiani (Toulon, Francija) (zastopnik: C.-S. Marchiani, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: N. Lorenz in C. Karamarcos, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2013 o izterjavi zneska 107.694,72 EUR od tožeče stranke in s tem povezanega obvestila o dolgovanem znesku z dne 5. julija 2013.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Jean-Charlesu Marchianiju se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 336, 16.11.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/41


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2014 – Računsko sodišče proti BF

(Zadeva T-663/13 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Zaposlovanje - Imenovanje na položaj direktorja za kadrovske zadeve - Zavrnitev prijave - Obveznost obrazložitve poročila, ki ga predloži predizbirna komisija))

2014/C 421/57

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Računsko sodišče Evropske unije (zastopnika: T. Kennedy in J. Vermer, zastopnika)

Druga stranka v postopku: BF (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 17. oktobra 2013, BF/Računsko sodišče (F-69/11), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Računsko sodišče Evropske unije nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov BF v okviru tega postopka.


(1)  UL C 52, 22.2.2014.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/41


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. oktobra 2014 – Schönberger proti Računskemu sodišču

(Zadeva T-26/14 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2011 - Referenčni množitelj - Kontradiktornost))

2014/C 421/58

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Peter Schönberger (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: O. Mader, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Računsko sodišče Evropske unije (zastopnika: B. Schäfer in I. Ní Riagáin Düro, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 5. novembra 2013, Schönberger/Računsko sodišče (F-14/12, ZOdl. JU, EU:F:2013:167), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Sodba Sodišča za uslužbence Evropske unije (prvi senat) z dne 5. novembra 2013, Schönberger/Računsko sodišče (F-14/12), se razveljavi.

2.

Zadeva se vrne v odločanje Sodišču za uslužbence.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 93, 29.3.2014.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/42


Sklep Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2014 – MPM-Quality in Eutech proti UUNT – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

(Zadeva T-215/12) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek za ugotavljanje ničnosti - Figurativna znamka Skupnosti MANUFACTURE PRIM 1949 - Prejšnji mednarodna in nacionalna znamka PRIM - Slaba vera - Člen 165(4) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Člena 41 in 56 Uredbe št. 207/2009 - Člen 52 (1)(b) Uredbe št. 207/2009 - Neobstoj resne in dejanske uporabe prejšnje znamke - Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno pravno povsem neutemeljena))

2014/C 421/59

Jezik postopka: češčina

Stranke

Tožeči stranki: MPM-Quality v.o.s. (Frýdek-Místek, Češka republika); in Eutech a.s. (Šternberk, Češka republika) (zastopnik: M. Kyjovský, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: D. Gája in D. Botis, zastopnika)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Elton Hodinářská a.s. (Nové Mesto nad Metují, Češka republika) (zastopnik: T. Matoušek, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo R 826/2010-4 četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) z dne 5. marca 2012 v zvezi s postopkom za ugotavljanje ničnosti med družbama MPM-Quality v.o.s. in Eutech a.s. na eni strani in družbo Elton Hodinářská a.s. na drugi strani

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

MPM-Quality v.o.s. in Eutech a.s. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 273, 8.9.2012.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/43


Sklep Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2014 – Bitiqi in drugi proti Komisiji in drugim

(Zadeva T-410/13) (1)

((Ničnostna tožba - Skupna zunanja in varnostna politika - Misija „Pravna država“, ki jo vodi Evropska unija na Kosovu (Eulex Kosovo) - Pogodbeni uslužbenci - Odločbe vodje misije o nepodaljšanju pogodb o zaposlitvi - Očitna nepristojnost))

2014/C 421/60

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Burim Bitiqi (London, Združeno kraljestvo); Arlinda Gjebrea (Priština, Kosovo); Anna Gorska (Varšava, Poljska); Agim Hajdini (London); Josefa Martínez Estéve (Valence, Španija); Denis Vasile Miron (Bukarešta, Romunija); James Nicholls (Swindon, Združeno kraljestvo); Zornitsa Popova Glodzhani (Varna, Bolgarija); Andrei Mihai Popovici (Bukarešta); in Amaia San José Ortiz (Llodio, Španija) (zastopniki: sprva A. Coolen, D. de Abreu Caldas, É. Marchal in J. N. Louis, nato D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas in J. N. Louis, odvetniki)

Tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: F. Erlbacher in A. C. Simon, zastopnika); Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) (zastopniki: S. Marquardt, É. Chaboureau in M. Silva, zastopniki); in Eulex Kosovo (zastopnika: B. Borchardt, zastopnik, skupaj z A. Fouquet Dörte, odvetnik)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: A. Vitro in M. Bauer, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločb vodje misije „Pravna država“, ki jo vodi Evropska unija na Kosovu (Eulex Kosovo), z dne 27. maja 2013 in 2. julija 2013 o nepodaljšanju pogodb tožečih strank o zaposlitvi.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

B. Bitiqiju, A. Gjebrea, A. Gorska, A. Hajdiniju, J. Martínez Estéve, D. Vasile Mironu, J. Nichollsu, Z. Popova Glodzhani, A. Mihai Popoviciju, A. San José Ortiz se naloži plačilo stroškov, ki so jih priglasili Evropska komisija, Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) in Eulex Kosovo.

3.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške.


(1)  UL C 325, 9.11.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/43


Sklep Splošnega sodišča z dne 2. oktobra 2014 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva T-447/13 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Vračilo stroškov, ki se lahko povrnejo - Člen 92(1) Poslovnika sodišča za uslužbence - Ugovor litispendence - Pritožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena))

2014/C 421/61

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki: sprva C. Berardis-Kayser in J. Baquero Cruz, nato C. Berardis-Kayser in G. Gattinara, zastopniki, skupaj z A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Pritožba zoper sklep Splošnega sodišča Evropske unije (sodnik posameznik) z dne 18. junija 2013, Marcuccio/Komisija (F 143/11, ZOdl. JU, EU:F:2013:81), s katero se zahteva razveljavitev tega sklepa.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške, ki jih je v okviru te zadeve prijavila Evropska komisija.


(1)  UL C 291, 5.10.2013.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/44


Tožba, vložena 3. oktobra 2014 – Holistic Innovation Institute proti REA

(Zadeva T-706/14)

2014/C 421/62

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Holistic Innovation Institute, SLU (Madrid, Španija) (zastopnik: R. Muñiz García, odvetnik)

Tožena stranka: Izvajalska agencija za raziskave (REA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep o izključitvi tožeče stranke iz projektov INACHUS in ZONeSEC razglasi za ničen;

odloči, da se tožeči stranki povrne škoda, in toženi stranki naloži plačilo zneska 781.250 EUR, ki ustreza projektoma, iz katerih je bila izključena, skupaj s pripadajočimi obrestmi, obračunanimi po zakonski obrestni meri na dan zapadlosti plačila, in

odloči, da se tožeči stranki povrne škoda, in toženi stranki naloži plačilo zneska, ki ga določi strokovnjak, ki ga določi Splošno sodišče, za dodatno škodo, ki je tožeči stranki nastala zaradi izključitve iz projektov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta tožba je vložena zoper sklep Izvajalske agencije za raziskave Evropske komisije z dne 24. julija 2014 z referenčno številko ARES (2014) 2461172, s katerim so bila zaključena pogajanja in je bilo zavrnjeno sodelovanje tožeče stranke pri evropskih projektih INACHUS (607522) in ZONeSEC (607292) iz razpisa za zbiranje predlogov FP7-SEC-2013-1 Sedmega okvirnega programa.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Sklep je očitno neutemeljen, ker vsebuje zgolj navidezno obrazložitev.

2.

Neodvisni ocenjevalci so podali ugodno poročilo projektov, pri katerih je sodelovala tožeča družba.

3.

Po teh poročilih je tožena stranka – kot povračilni ukrep proti direktorju tožeče stranke, ki je pred tem vložil tožbo proti Evropski komisiji zaradi spora, povezanega z družbo Rose Visión S.L. – spremenila pogoje.

4.

Agenti tožene stranke so pred sprejetjem sklepa izvajali pritisk na druge stranke, udeležene pri projektih, da bi tožečo stranko izključili in se tako izognili sprejetju izpodbijanega sklepa.

5.

Tožena stranka je s svojim ravnanjem tožeči stranki povzročila škodo in škodljive posledice.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/46


Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 15. oktobra 2014 – Moschonaki proti Komisiji

(Zadeva F-55/10 RENV)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Vrnitev v razsojanje Sodišču za uslužbence po razveljavitvi - Zaposlovanje - Notranja objava prostega delovnega mesta v instituciji - Zahtevani pogoji, navedeni v objavi prostega delovnega mesta - Diskrecijska pravica OPI))

2014/C 421/63

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Chrysanthe Moschonaki (Bruselj, Belgija) (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in B. Eggers, agenta)

Predmet

Vrnitev v razsojanje po razveljavitvi – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi upoštevanja prijave tožeče stranke za delovno mesto knjižničarja pomočnika in predlog, naj se Komisiji naloži plačilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Izrek

1.

Odločba z dne 30. septembra 2009, s katero je Evropska komisija zavrnila kandidaturo C. Moschonaki za delovno mesto „asistent – knjižničar/dokumentalist“, se razglasi za nično.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo 5.000 EUR C. Moschonaki.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov, ki jih je priglasila C. Moschonaki v zadevah F-55/10, T-476/11 P in F-55/10 RENV.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/46


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. julija 2014 – CG proti EIB

(Zadeva F-103/11) (1)

((Javni uslužbenci - Osebje EIB - Psihično nadlegovanje - Postopek preiskave - Odločitev predsednika, da ne bo ukrepal na podlagi pritožbe - Mnenje preiskovalnega odbora - Napačna opredelitev psihičnega nadlegovanja - Namernost ravnanja - Ugotovitev obstoja dejanj in simptomov psihičnega nadlegovanja - Iskanje vzročne zveze - Neobstoj - Nedoslednost mnenja preiskovalnega odbora - Očitna napaka pri presoji - Nepravilno ravnanje organa - Obveznost zaupnosti - Varstvo osebnih podatkov - Odškodninska tožba))

2014/C 421/64

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: CG (zastopniki: sprva N. Thieltgen, nato J.-N. Louis in D. de Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: EIB (zastopniki: G. Nuvoli in T. Gilliams, agenta, A. Dal Ferro, odvetnik)

Intervenient v podporo tožeče stranke: Evropski nadzornik za varstvo podatkov (zastopniki: I. Chatelier in H. Kranenborg, nato I. Chatelier in A. Buchta, agenti)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe predsednika EIB, da ne bo ukrepal po postopku preiskave glede domnevnega psihičnega nadlegovanja in da se razveljavi končni sklep preiskovalnega odbora, in odškodninski zahtevek.

Izrek

1.

Odločba predsednika Evropske investicijske banke z dne 27. julija 2011 se razglasi za nično.

2.

Evropski investicijski banki se naloži, naj CG plača 35.000 EUR.

3.

V preostalem se tožba zavrne.

4.

Evropska investicijska banka nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov, ki jih je priglasila CG.

5.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov, intervenient, nosi svoje stroške.


(1)  UL C 6, 7.1.2012, str. 25.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/47


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. julija 2014 – CG proti EIB

(Zadeva F-115/11) (1)

((Javni uslužbenci - Osebje EIB - Imenovanje - Delovno mesto vodje divizije - Imenovanje drugega kandidata, in ne tožeče stranke - Kršitve izbirnega postopka - Dolžnost nepristranskosti članov izbirne komisije - Graje vredno ravnanje predsednika izbirne komisije v razmerju do tožeče stranke - Navzkrižje interesov - Ustna predstavitev, skupna vsem kandidatom - Dokumenti, predloženi za ustno predstavitev, ki lahko dajo prednost enemu od kandidatov - Kandidat, ki je sodeloval pri pripravi predloženih dokumentov - Kršitev načela enakosti - Ničnostna tožba - Odškodninski zahtevek))

2014/C 421/65

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CG (fdsa) (zastopniki: sprva N. Thieltgen, odvetnik, nato J.-N. Louis in D. de Abreu Caldas, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka (EIB) (zastopniki: G. Nuvoli in T. Gilliams, agenta, A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe predsednika EIB, s katero na delovno mesto vodje enega od oddelkov EIB ni bila imenovana tožeča stranka, ampak drug kandidat, in odškodninski zahtevek

Izrek

1.

Odločba predsednika Evropske investicijske banke z dne 28. julija 2011 o imenovanju A na delovno mesto vodje divizije „Politika in ocenjevanje tveganj“ se razglasi za nično.

2.

Evropski investicijski banki se naloži, da CG plača 25.000 EUR.

3.

Tožba se v preostalem zavrne.

4.

Evropska investicijska banka nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov, ki jih je priglasila CG.


(1)  UL C 6, 7.1.2012, str. 28.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/48


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 18. septembra 2014 – Cerafogli proti ECB

(Zadeva F-26/12) (1)

((Javni uslužbenci - Osebje ECB - Dostop osebja ECB do dokumentov v zvezi z delovnim razmerjem - Predpisi, ki se uporabljajo za zahtevke osebja ECB - Predhodni postopek - Pravilo o skladnosti - Ugovor nezakonitosti, ki je prvič uveljavljan v tožbi - Dopustnost - Pravica do učinkovitega sodnega varstva - Posvetovanje z odborom uslužbencev za sprejetje predpisov, ki se uporabljajo za zahtevke osebja ECB do dostopa do dokumentov v zvezi z delovnim razmerjem))

2014/C 421/66

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (ECB) (zastopniki: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini in S. Lambrinoc, zastopniki, D. Waegenbaur, odvetnik)

Predmet

Zahtevek za razglasitev ničnosti odločbe ECB, s katero je bil zahtevek tožeče stranke za dostop do dokumentov zavrnjen, in odškodninski zahtevek

Izrek

1.

Odločba z dne 21. junija 2011, s katero je namestnik generalnega direktorja generalnega direktorata Evropske centralne banke „Kadrovska služba, proračun in organizacija“ delno zavrnil zahtevek do dostopa do nekaterih dokumentov, ki ga je M. C. Cerafogli vložila 20. maja 2011, se razglasi za nično.

2.

Evropska centralna banka mora M. C. Cerafogli plačati znesek 1000 EUR.

3.

V preostalem se tožba zavrne.

4.

Evropska centralna banka nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila M. C. Cerafogli.


(1)  UL C 184, 23.6.2012, str. 22.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/49


Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 6. maja 2014 – Forget proti Komisiji

(Zadeva F-153/12) (1)

((Javni uslužbenci - Uradnik - Plača - Družinski dodatki - Gospodinjski dodatek - Pogoj za dodelitev - Registrirana partnerska skupnost luksemburškega prava - Stalni zunajzakonski par, ki ima pravno možnost za poroko - Uradnik, ki ne izpolnjuje pogojev iz člena 1(2)(c)(iv) Priloge VII h Kadrovskim predpisom))

2014/C 421/67

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Claude Forget (Steinfort, Luksemburg) (zastopnik: M. Kerger, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Gattinara, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in A. Bisch, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero sta ji bila zavrnjena gospodinjski dodatek in družinska pokojnina za partnerja tožeče stranke.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

C. Forget nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

3.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške.


(1)  UL C 55, 23.2.2013, str. 26.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/49


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. junija 2014 – BN proti Parlamentu

(Zadeva F-157/12) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Ničnostna tožba - Uradnik razreda AD 14, ki začasno zaseda delovno mesto svetovalca direktorja - Trditve o psihičnem nadlegovanju, uperjene proti generalnemu direktorju - Dolgotrajni bolniški dopust - Odločba o imenovanju na delovno mesto svetovalca v drugem generalnem direktoratu - Dolžnost skrbnega ravnanja - Načelo dobrega upravljanja - Interes službe - Pravilo ujemanja med nazivom in delovnim mestom - Odškodninska tožba - Škoda, ki je posledica ravnanja, ki nima narave odločbe))

2014/C 421/68

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: BN (zastopnika: S. Rodrigues in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: O. Caisou-Rousseau in V. Montebello-Demogeot, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o prerazporeditvi tožeče stranke in odločbe zaradi molka organa, s katero so tožeči stranki z retroaktivnim učinkom prenehale delovne naloge svetovalke direktorja enega od direktoratov Evropskega parlamenta, ter odškodninski zahtevek za povračilo utrpele škode

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Evropski parlament nosi svoje stroške in se mu naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil BN.


(1)  UL C 71, 9.3.2013, str. 31.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/50


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 18. septembra 2014 – Radelet proti Evropski komisiji

(Zadeva F-7/13) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki, ki delajo v tretji državi - Člena 5 in 23 Priloge X h Kadrovskim predpisom - Institucija da na voljo stanovanje - Dovoljenje, dano uradniku, da najame stanovanje - Odškodninska tožba - Nepremoženjska škoda - Dodelitev neudobnega in nezdravega stanovanja - Odsotnost dokaza))

2014/C 421/69

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Luc Radelet (Antananarivo, Madagaskar) (zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Eggers in C. Ehrbar, zastopnika)

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo, s katero je bilo odgovorjeno zahtevi tožeče stranke, ki se je zaposlila v delegaciji Komisije v Antananarivu, Madagaskar, s katero je tožeča stranka želela doseči odškodnino za težave, nastale pri njeni namestitvi v omenjenem mestu.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

L. Radelet nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 114, 20.4.2013, str. 47.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/50


Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 22. maja 2014 – CU proti CESE

(Zadeva F-42/13) (1)

((Javni uslužbenci - Začasni uslužbenec - Pogodba za nedoločen čas - Odločba o prenehanju pogodbe))

2014/C 421/70

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CU (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor (zastopniki: sprva M. Arsène in L. Camarena Januzec, zastopnika, F.-M. Hislaire in M. Troncoso Ferrer, odvetnika, nato M. Pascua Mateo in L. Camarena Januzec, zastopnika, F.-M. Hislaire in M. Troncoso Ferrer, odvetnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o prenehanju pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke in predlog, naj se ji izplača odškodnina za domnevno nastalo premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Izrek

1.

Odločbi Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. oktobra 2012 in z dne 31. januarja 2013 o prenehanju pogodbe začasnega uslužbenca za nedoločen čas CU, se razglasita za nični.

2.

Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru se naloži, naj CU plača 25.000 EUR.

3.

Tožba se v preostalem zavrne.

4.

Evropski ekonomsko-socialni odbor nosi svoje stroške in se mu naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila CU.


(1)  UL C 207, 20.7.2013, str. 61.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/51


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. julija 2014 – CW proti Parlamentu

(Zadeva F-48/13) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Poročilo o delu - Presoje in pripombe iz poročila o delu - Očitne napake pri presoji - Zloraba pooblastila - Neobstoj))

2014/C 421/71

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: CW (zastopnik: C. Bernard-Glanz, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: M. Dean in S. Alves, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti poročila o delu tožeče stranke za ocenjevalno obdobje 2011.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

CW nosi svoje stroške in se mu naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil Evropski parlament.


(1)  UL C 207, 20.7.2013, str. 63.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/52


Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 18. septembra 2014 – CV proti EESO

(Zadeva F-54/13) (1)

((Javni uslužbenci - Odškodninska tožba - Upravne preiskave - Disciplinski postopek - Psihično nadlegovanje))

2014/C 421/72

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CV (zastopnika: T. Bontinck in A. Guillerme, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor (zastopniki: sprva M. Arsène in L. Camarena Januzec, zastopnika, F.-M. Hislaire in M. Troncoso Ferrer, odvetnika, nato M. Pascua Mateo in L. Camarena Januzec, zastopnika, F.-M. Hislaire in M. Troncoso Ferrer, odvetnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe EESO, s katero je bil zavrnjen zahtevek, ki ga je tožeča stranka vložila na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov, za povrnitev škode, ki naj bi jo utrpela zaradi domnevnega šikaniranja oziroma nadlegovanja s strani uprave.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 207, 20.7.2013, str. 64.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/52


Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 15. oktobra 2014 – de Brito Sequeira Carvalho proti Komisiji

(Zadeva F-107/13) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Upokojeni uradnik - Disciplinski postopek - Disciplinska kazen - Zadržanje zneska pokojnine - Zaslišanje obremenilne priče s strani disciplinske komisije - Nezaslišanje zadevnega uradnika - Nespoštovanje pravice do izjave))

2014/C 421/73

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lizbona, Portugalska) (zastopnika: É. Boigelot in R. Murru, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in C. Ehrbar, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je Komisija tožeči stranki naložila disciplinsko kazen na podlagi člena 9(2) Priloge IX h Kadrovskim predpisom, zahtevek za povračilo domnevno nastale nepremoženjske škode in predlog za povračilo že zadržanih zneskov.

Izrek

1.

Sklep Evropske komisije z dne 14. marca 2013, s katerim je J. A. de Brito Sequeira Carvalhu kot disciplinsko kazen naložila zadržanje tretjine mesečnega neto zneska njegove pokojnine za obdobje dveh let, se razglasi za ničen.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil J. A. de Brito Sequeira Carvalho.


(1)  UL C 24, 25.1.2014, str. 41.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/53


Sodba Sodišča za uslužbence (sodnik posameznik) z dne 15. oktobra 2014 – De Bruin proti Parlamentu

(Zadeva F-15/14) (1)

((Javni uslužbenci - Uradnik na poskusnem delu - Člen 34 Kadrovskih predpisov - Poročilo o poskusni dobi, v katerem je ugotovljena delovna nezmožnost uradnika na poskusnem delu - Podaljšanje poskusne dobe - Odpoved na koncu poskusne dobe - Razlogi za odpoved - Učinkovitost - Hitrost pri izvrševanju nalog - Očitne napake pri presoji - Nezakonitosti v postopku - Rok, določen odboru za poročila, da poda mnenje))

2014/C 421/74

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evert Anton De Bruin (Lent, Nizozemska) (zastopnik: A. Salerno, odvetnik)

Tožena stranka: Parlament Evropske unije (zastopnika: M. Dean in M. Ecker, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke po izteku podaljšanja njene poskusne dobe.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

E. A. De Bruin nosi svoje stroške in se mu naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil Evropski parlament.


(1)  UL C 184, 16.6.2014, str. 40.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/54


Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 30. septembra 2014 – DM proti BEREC

(Zadeva F-35/12) (1)

((Javni uslužbenec - Pogodbeni uslužbenec - Pogoji za zaposlitev - Zdravniški pregled pred zaposlitvijo - Člen 100 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije - Zdravstveni pridržek - Odpoved delovnega razmerja po koncu poskusne dobe - Predlogi za razglasitev ničnosti, ki so postali brezpredmetni - Uporaba zdravstvenega pridržka ob zaposlitvi zadevne osebe pri drugi agenciji Evropske unije - Nevplivanje - Ustavitev postopka))

2014/C 421/75

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: DM (zastopniki: sprva D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in S. Orlandi, odvetniki, nato D. Abreau Caldas, J.-N. Louis in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (zastopniki: M. Chiodi, zastopnik, D. Waelbroeck, A. Duron, odvetnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, da se za tožečo stranko uporabi določba o zdravstvenem pridržku od datuma začetka njene zaposlitve, in odločbe o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke

Izrek

1.

Postopek s tožbo se ustavi.

2.

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasil DM.


(1)  UL C 138, 12.5.2012, str. 37.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/54


Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 9. novembra 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-9/13) (1)

((Javni uslužbenci - Rok za vložitev tožbe - Zamuda - Očitno nedopustna tožba))

2014/C 421/76

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Berardis-Kayser in G. Gattinara, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije o pobotu med zneskom stroškov, ki ji jih je Splošno sodišče naložilo v zadevi T-176/04, in višjim zneskom, ki ga mora tožeča stranka plačati v skladu s sklepom v zadevi T-241/03.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.

L. Marcuccio nosi lastne stroške in naloži se mu plačilo stroškov Evropske komisije.


(1)  UL C 215, 27.7.2013, str. 20.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/55


Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. julija 2014 – Mészáros proti Komisiji

(Zadeva F-22/13) (1)

((Javni uslužbenci - Javni natečaj - Obvestilo javnega natečaja EPSO/AD/207/11 - Kandidat, ki je bil izbran na natečaju in je vpisan na rezervni seznam - Preverjanje pogojev za sodelovanje na natečaju za imenovanje v naziv AD 7 s strani organa za imenovanja - Krajše delovne izkušnje od zahtevanih - Očitna napaka pri presoji komisije - Umik ponudbe za zaposlitev s strani organa za imenovanja - Vezana pristojnost organa za imenovanja))

2014/C 421/77

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Mátyás Támas Mészáros (Krakow, Poljska) (zastopnik: M. Pecyna, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Eggers in G. Gattinara, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi predloga za zaposlitev tožeče stranke. ki ga je dal ESTAT, in o ugotovitvi, da tožeča stranka ne izpolnjuje pogojev za prijavo na natečaj EPSO/AD/207/11.

Izrek

1.

Tožba se kot očitno neutemeljena zavrne.

2.

Evropska komisija nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasil M. Mészáros.


(1)  UL C 291, 5.10.2013, str. 7.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/55


Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 20. marca 2014 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-33/13)

((Javni uslužbenci - Člen 34(1) in (6) Poslovnika - Tožba, ki je bila pravočasno vložena po telefaksu - Lastnoročni podpis odvetnika, ki se razlikuje od podpisa na izvirniku tožbe, ki je bil poslan po pošti - Prepozna vložitev tožbe - Očitna nedopustnost))

2014/C 421/78

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnika: G. Cipressa in L. Mansullo, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti zavrnitve zahteve tožeče stranke za izplačilo nadomestila za neizkoriščene dni dopusta med trajanjem bolniškega dopusta od 4. januarja 2002 do 31. maja 2005.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.

L. Marcuccio nosi svoje stroške.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/56


Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 12. februarja 2014 – CL proti EEA

(Zadeva F-71/13) (1)

((Javni uslužbenci - Začasni uslužbenec - Dolžnost nudenja pomoči - Člen 24 Kadrovskih predpisov - Psihično nasilje nadrejenega - Zavrnitev zahteve za začetek upravne preiskave - Očitno nedopustna tožba))

2014/C 421/79

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CL (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska agencija za okolje (zastopnika: O. Cornu, zastopnik, B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti zavrnitve zahteve tožeče stranke, naj se začne upravna preiskava za ugotovitev in razjasnitev dejstev nasilja.

Izrek

1.

Tožba se zavrže.

2.

CL nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska agencija za okolje.


(1)  UL C 274, 21.9.2013, str. 32.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/56


Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 13. februarja 2014 – Probst proti Komisiji

(Zadeva F-75/13) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Izselitveni dodatek - Člen 4 Priloge VII h Kadrovskim predpisom - Zahteva za ponovni preizkus - Nova in pomembna dejstva - Očitno nedopustna tožba))

2014/C 421/80

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Norbert Probst (Genval, Belgija) (zastopniki: sprva D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in S. Orlandi, odvetniki, nato D. Abreu Caldas, J.-N. Louis in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in V. Joris, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o nedodelitvi izselitvenega dodatka tožeči stranki.

Izrek

1.

Tožba se zavrne kot očitno neutemeljena.

2.

N. Probst nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 274, 21.9.2013, str. 34.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/57


Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 9. septembra 2014 – Moriarty proti Parlamentu

(Zadeva F-98/13) (1)

((Javni uslužbenci - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2012 - Nevpis na seznam uradnikov, ki so napredovali - Tožba, ki je očitno brez pravne podlage))

2014/C 421/81

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Rainer Moriarty (Colmar-Berg, Luksemburg) (zastopnika: A. Salerno in B. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: E. Despotopoulou in E. Taneva, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o določitvi seznama uradnikov, ki napredujejo v obdobju 2012, ker na njem med nepotrjenimi uradniki AST 6, ki so napredovali v AST 7, ni navedeno ime tožeče stranke in ker je na njem ime drugega uradnika.

Izrek

1.

Tožba R. Moriartyja se zavrne, ker je očitno brez pravne podlage.

2.

R. Moriarty nosi svoje stroške in se mu naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil Evropski parlament.


(1)  UL C 367, 14.12.2013, str. 40.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/57


Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 18. septembra 2014 – Lebedef proti Komisiji

(Zadeva F-118/13) (1)

((Javni uslužbenci - Procesna vprašanja - Očitna nedopustnost))

2014/C 421/82

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Berardis-Kayser in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti poročila o kariernem napredovanju za obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2002 in ničnosti točk za delovno uspešnost, dodeljenih v napredovalnem obdobju 2003.

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.

G. Lebedef nosi svoje stroške in plača stroške Evropske komisije.


(1)  UL C 52, 22.2.2014, str. 53.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/58


Tožba, vložena 25. aprila 2014 – ZZ proti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(Zadeva F-39/14)

2014/C 421/83

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: A. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi podaljšanja pogodbe tožeče stranke in nadomestilo za utrpljeno nepremoženjsko škodo

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe ESMA/2013/ED/23 z dne 28. junija 2013 o zavrnitvi podaljšanja pogodbe tožeče stranke;

naložitev plačila nadomestila v znesku 20.000 EUR za utrpljeno nepremoženjsko škodo;

naložitev plačila stroškov postopka toženi stranki.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/58


Tožba, vložena 12. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-53/14)

2014/C 421/84

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: V. Simeons, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb o odvzemu otroškega dodatka, ki je bil dodeljen tožeči stranki v korist njene matere, in kritja iz skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja Evropskih institucij (SSZZ) ter razglasitev ničnosti odločb o vračilu zneskov, plačanih tožeči stranki.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti treh odločb PMO.1 z dne 20. avgusta 2013 o razveljavitvi odločb, s katerimi ji je bil sprva dodeljen dodatek za vzdrževanje njene matere v obdobju od 1. marca 2010 do 28. februarja 2013 (odločbe z dne 11. maja 2010, 5. maja 2011 in 16. januarja 2012);

razglasitev ničnosti odločbe PMO.3 z dne 25. septembra 2013, s katero je bilo razveljavljeno kritje SSZZ njene matere in s katero je bila obveščena, da bo morala vrniti povrnjene stroške zdravstvenih storitev;

razglasitev ničnosti odločbe PMO.1 z dne 23. oktobra 2013 o vračilu preplačanih zneskov v skladu s členom 85 Kadrovskih predpisov;

po potrebi razglasitev ničnosti odločbe z dne 12. marca 2014 o zavrnitvi pritožbe;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/59


Tožba, vložena 17. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-55/14)

2014/C 421/85

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi, A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o nepodaljšanju pogodbe tožeče stranke, ki naj bi morala biti sklenjena za nedoločen čas.

Predlog tožeče stranke

Odločba z dne 31. oktobra 2013 o nepodaljšanju pogodbe tožeče stranke kot začasnega uslužbenca, ki naj bi morala biti sklenjena za nedoločen čas, naj se razglasi za nično;

odločba OPSP z dne 6. marca 2014 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke z dne 15. novembra 2013 naj se v delu, v katerem vsebuje dodatne elemente, ki niso vključeni v izpodbijano odločbo z dne 31. oktobra 2013, razglasi za nično;

tožeči stranki naj se dodeli odškodnina v višini 20.000 EUR;

Komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/60


Tožba, vložena 25. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-57/14)

2014/C 421/86

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Massaux, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o naložitvi disciplinske sankcije tožeči stranki v obliki opomina po disciplinski preiskavi in odškodninski zahtevek.

Predlog tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanja, z dne 19. marca 2014, o kateri je bila tožeča stranka uradno obveščena 20. marca 2014, in v delu, v katerem je nujno, odločba z dne 6. septembra 2013, ki jo je sprejel GD za kadrovske zadeve in varnost, naj se razglasita za nični;

Komisiji naj se naloži, naj ji izplača znesek, ex aequo et bono ocenjen na 5000 EUR;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/60


Tožba, vložena 30. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-60/14)

2014/C 421/87

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti predloga za priznanje let pokojninske dobe v okviru prenosa pokojninskih pravic tožeče stranke v sistem pokojninskega zavarovanja Unije, pri čemer se uporabijo novi SPI v zvezi s členoma 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti in neuporabnosti člena 9 splošnih predpisov za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom;

razglasitev ničnosti odločbe z dne 4. novembra 2013 o priznanju let pokojninske dobe, ki jo je tožeča stranka pridobila pred zaposlitvijo, v okviru prenosa pokojninskih pravic tožeče stranke v sistem pokojninskega zavarovanja Evropske unije na podlagi novih splošnih predpisov za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike z dne 3. marca 2011;

naložitev plačila stroškov Komisiji.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/61


Tožba, vložena 7. julija 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-61/14)

2014/C 421/88

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: A. Salerno, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da tožeča stranka v napredovalnem obdobju 2013 ne napreduje v naziv AD 13.

Predloga tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba, da tožeča stranka v napredovalnem obdobju 2013 ne napreduje v naziv AD 13;

Komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/61


Tožba, vložena 11. julija 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-63/14)

2014/C 421/89

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb o prenosu pokojninskih pravic tožečih strank v pokojninsko zavarovanje Unije, ki uporabljajo nove SDI, ki se nanašajo na člena 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom javnih uslužbencev.

Predlog tožečih strank

Za nezakonito in posledično neupošteven naj se razglasi člen 9 splošnih izvedbenih določb za člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom;

za nične naj se razglasijo odločbe o koriščenju pokojninskih pravic, ki so jih tožeče stranke pridobile pred začetkom zaposlitve, v okviru prenosa teh pravic v pokojninsko zavarovanje Evropske unije, in sicer na podlagi splošnih izvedbenih določb za člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom z dne 3. marca 2011;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/62


Tožba, vložena 26. avgusta 2014 – ZZ in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-85/14)

2014/C 421/90

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija

Predmet in opis spora

Nemožnost uporabe člena 7 Priloge V h Kadrovskim predpisom in člena 8 Priloge VII h Kadrovskim predpisom, kakor sta bila spremenjena z Uredbo št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in PZDU, ter razglasitev ničnosti odločb, s katerimi je bila ukinjena upravičenost do plačila potnih stroškov od kraja zaposlitve do matičnega kraja in na podlagi katerih se ukine upoštevanje potovalnega časa.

Predlogi tožečih strank

Člen 7 Priloge V h Kadrovskim predpisom in člen 8 Priloge VII h Kadrovskim predpisom naj se razglasita za nezakonita;

odločba, v skladu s katero se potovalni čas ne upošteva več niti se ne povrnejo letni potni stroški tožečim strankam od leta 2014 naprej, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/62


Tožba, vložena 2. septembra 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-89/14)

2014/C 421/91

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa Komisije, s katerim je bil tožeči stranki zavrnjen izselitveni dodatek, in naložitev, da ga ji prvonavedena plača, skupaj zakonskimi zamudnimi obrestmi, od začetka zaposlitve tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je bil tožeči stranki zavrnjen izselitveni dodatek ter ga je OPI sprejel 11.11.2013 in sporočil 19.11.2013;

naložitev odškodnine toženi stranki od začetka zaposlitve tožeče stranke na Komisiji;

naložitev toženi stranki, da tožeči izplača obresti po obrestni meri, ki jo uporablja ECB za operacije refinanciranja, na znesek, ki ustreza vsaki od teh odškodnin, od dneva zapadlosti do celotnega izplačila;

naložitev plačila stroškov Komisiji.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/63


Tožba, vložena 5. septembra 2014 – ZZ in ZZ proti Svetu

(Zadeva F-91/14)

2014/C 421/92

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ in ZZ (zastopnika: D. de Abreu Caldas in M. de Abreu Caldas, odvetnika)

Tožena stranka: Svet

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb o prenosu pokojninskih pravic tožeče stranke v pokojninski sistem Unije, v katerem so uporabljene nove splošne določbe za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike.

Predloga tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe o izračunu priznanih pokojninskih pravic, ki jih je prva tožeča stranka pridobila pred začetkom dela na Svetu in odločbe o izračunu let pokojninske dobe, ki jih je pridobila druga tožeča stranka na podlagi člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/63


Tožba, vložena 17. septembra 2014 – ZZ proti ECB

(Zadeva F-95/14)

2014/C 421/93

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe izvršilnega odbora ECB o tem, da se tožeči stranki v okviru letnega pregleda plač in nagrad za leto 2014 ne dodeli dodatno povišanje plače.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba izvršilnega odbora ECB z dne 25. februarja 2014, ki je bila zaposlenim sporočena 3. marca 2014, o tem, da se tožeči stranki ne dodeli dodatno povišanje plače za leto 2014;

za nično naj se razglasi odločba o tem, da se zavrne posebna tožba z dne 1. julija 2014, ki je bila prejeta 8. julija 2014;

po potrebi naj se za nično razglasi odločba vodje pristojnega oddelka/GD-H o tem, da se tožeče stranke niti ne šteje niti ne predlaga za dodatno povišanje plač, ki je bila implicitno sporočena z odločbo izvršilnega odbora z dne 25. februarja 2014 in z odločbo o tem, da se zavrne posebna tožba z dne 1. julija 2014;

naloži naj se odškodnina za premoženjsko škodo, sestavljeno iz izgube priložnosti prejeti dodatno povišanje plač, ki je ocenjena na 54  635 EUR, ali iz razveljavitve postopka, v katerem je bila sprejeta odločba z dne 25. februarja 2014 in iz novega postopka, ki ga je iz naslova dodelitve dodatnega povišanja plač za leto 2014 izpeljala ECB;

toženi stranki naj se naloži plačilo nepremoženjske škode, ex aequo et bono ocenjene na 5  000 EUR;

ECB naj se naloži plačilo vseh stroškov.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/64


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 31. marca 2014 – BO proti Komisiji

(Zadeva F-121/11) (1)

2014/C 421/94

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 25, 28.1.2012, str. 72.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/64


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 31. marca 2014 – CK proti Komisiji

(Zadeva F-3/13) (1)

2014/C 421/95

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 129, 4.5.2013, str. 31.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/64


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. aprila 2014 – Lecolier proti Komisiji

(Zadeva F-83/13) (1)

2014/C 421/96

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 344, 23.11.2013, str. 69.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/65


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 7. maja 2014 – Deweerdt in drugi proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-105/13) (1)

2014/C 421/97

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 15, 18.1.2014, str. 21.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/65


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. aprila 2014 – Lecolier proti Komisiji

(Zadeva F-123/13) (1)

2014/C 421/98

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 52, 22.2.2014, str. 54.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/65


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 7. maja 2014 – Deweerdt in Lebrun proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-2/14) (1)

2014/C 421/99

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 61, 1.3.2014, str. 22.


24.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 421/65


Sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. aprila 2014 – Lecolier proti Komisiji

(Zadeva F-18/14)

2014/C 421/100

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.