ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 253

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
4. avgust 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2014/C 253/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2014/C 253/02

Zadeva C-547/11: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 5. junija 2014 – Evropska komisija proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Državne pomoči — Odločbi 2006/323/ES in 2007/375/ES — Oprostitev plačila trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida na Sardiniji — Vračilo — Sklepi o odlogu izvršitve odredbe za plačilo, ki jih je sprejelo nacionalno sodišče)

2

2014/C 253/03

Združeni zadevi C-24/12 in C-27/12: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5. junija 2014 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12) proti Staatssecretaris van Financiën (Prosti pretok kapitala — Omejitve — Izplačilo dividend iz države članice v njeno čezmorsko ozemlje — Področje uporabe prava Unije — Posebna ureditev EU-ČDO)

3

2014/C 253/04

Zadeva C-35/12 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. maja 2014 – Plásticos Españoles, SA (ASPLA) proti Evropski komisiji (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg plastičnih industrijskih vreč — Enotna in nadaljevana kršitev)

3

2014/C 253/05

Zadeva C-36/12 P: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. maja 2014 – Armando Álvarez, SA proti Evropski komisiji (Pritožba — Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg plastičnih industrijskih vreč — Pripis matični družbi kršitev, ki jih je storila hčerinska družba — Obveznost obrazložitve)

4

2014/C 253/06

Zadeva C-198/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. junija 2014 – Evropska komisija proti Republiki Bolgariji (Neizpolnitev obveznosti države — Notranji trg z energijo — Prenos plina — Uredba (ES) št. 715/2009 — Člena 14(1) ter 16(1) in (2)(b) — Obveznost zagotavljanja največje možne zmogljivosti — Virtualna zmogljivost prenosa plina v nasprotni smeri — Dopustnost)

5

2014/C 253/07

Zadeva C-356/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 22. maja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemčija) – Wolfgang Glatzel proti Freistaat Bayern (Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Promet — Direktiva 2006/126/ES — Priloga III, točka 6.4 — Veljavnost — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Členi 20, 21(1) in 26 — Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov — Vozniško dovoljenje — Telesna in duševna sposobnost vožnje motornega vozila — Minimalni standardi — Ostrina vida — Enako obravnavanje — Neobstoj možnosti odstopa — Sorazmernost)

5

2014/C 253/08

Zadeva C-360/12: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Coty Germany GmbH, nekdanja Coty Prestige Lancaster Group GmbH, proti First Note Perfumes NV (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Uredbi (ES) št. 40/94 in št. 44/2001 — Znamka Skupnosti — Člen 93(5) Uredbe (ES) št. 40/94 — Mednarodna pristojnost na področju kršitev intelektualne lastnine — Določitev kraja nastanka škodnega dogodka — Čezmejna udeležba več oseb pri istem nedovoljenem ravnanju)

6

2014/C 253/09

Zadeva C-398/12: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Fermo – Italija) – kazenski postopek zoper M (Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma — Člen 54 — Načelo ne bis in idem — Področje uporabe — Sklep o ustavitvi postopka zaradi pomanjkanja dejstev in/ali dokazov, ki ga sprejme sodišče države pogodbenice — Možnost obnove sodnega postopka, če se pojavijo nova dejstva in/ali dokazi — Pojem osebe, proti kateri je bil sodni postopek pravnomočno končan — Kazenski pregon v drugi državi članici zoper isto osebo zaradi kaznivega dejanja, ki temelji na istih dejstvih — Prenehanje kazenskega pregona in uporaba načela ne bis in idem)

7

2014/C 253/10

Zadeva C-539/12: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. maja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Employment Tribunal, Leicester – Združeno kraljestvo) – Z. J. R. Lock proti British Gas Trading Limited (Socialna politika — Organizacija delovnega časa — Direktiva 2003/88/ES — Pravica do plačanega letnega dopusta — Sestava plače — Osnovna plača in provizija glede na ustvarjeni promet)

8

2014/C 253/11

Zadeva C-557/12: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH proti ÖBB Infrastruktur AG (Člen 101 PDEU — Povrnitev škode, ki je nastala zaradi kartela, prepovedanega s tem členom — Škoda, ki je nastala zaradi višje cene, ki jo je podjetje uporabilo zaradi prepovedanega kartela, v katerem ni bilo udeleženo (Umbrella pricing) — Vzročna zveza)

9

2014/C 253/12

Zadeva C-56/13: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. maja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Szegedi Ítélőtábla – Madžarska) – Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt proti Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Direktivi 92/40/EGS in 2005/94/ES — Odločbi 2006/105/ES in 2006/115/ES — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Členi 16, 17 in 47 — Ukrepi za boj proti aviarni influenci — Odškodnina)

9

2014/C 253/13

Zadeva C-105/13: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemska) – P.J. Vonk Noordegraaf proti Staatssecretaris van Economische Zaken (Kmetijstvo — Skupna kmetijska politika — Shema enotnega plačila — Uredba (ES) št. 73/2009 — Členi 34, 36 in 137 — Pravice do plačila — Osnova za izračun — Premije, izplačane za živino in parcele, ki so v referenčnem obdobju v lasti kmeta — Sprememba podrobnih pravil za določanje obsega kmetijskih površin — Zmanjšanje števila hektarjev, upravičenih do pomoči — Zahteva kmeta za zmanjšanje števila pravic do plačila in povečanje njihove vrednosti — Uredba (ES) št. 796/2004 — Člen 73a(2a) — Dopustnost)

10

2014/C 253/14

Zadeva C-255/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland – Irska) – I proti Health Service Executive (Predhodno odločanje — Socialna varnost — Uredba (ES) št. 883/2004 — Člena 19(1) ter 20(1) in (2) — Uredba (ES) št. 987/2009 — Člen 11 — Državljan države članice, zavarovan v državi stalnega prebivališča — Nenaden pojav resne bolezni med počitnicami v drugi državi članici — Oseba, prisiljena ostati enajst let v tej drugi državi zaradi svoje bolezni in razpoložljivosti specialistične zdravstvene oskrbe v bližini kraja, kjer prebiva — Prejemanje storitev v tej drugi državi — Pojma stalno prebivališče in začasno bivanje)

11

2014/C 253/15

Zadeva C-339/13: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 22. maja 2014 – Evropska komisija proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 1999/74/ES — Člena 3 in 5(2) — Prepoved reje kokoši nesnic v neizpopolnjenih kletkah — Reja kokoši nesnic v kletkah, ki niso skladne z zahtevami iz te direktive)

12

2014/C 253/16

Zadeva C-360/13: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court of the United Kingdom – Združeno kraljestvo) – Public Relations Consultants Association Ltd proti The Newspaper Licensing Agency Ltd and others (Avtorske pravice — Informacijska družba — Direktiva 2001/29/ES — Člen 5(1) in (5) — Reproduciranje — Izjeme in omejitve — Ustvarjanje kopij internetne strani na zaslonu in v predpomnilniku trdega diska med brskanjem po internetu — Dejanje začasnega reproduciranja — Prehodno ali spremljevalno dejanje — Sestavni in bistveni del tehnološkega procesa — Zakonita uporaba — Neodvisen ekonomski pomen)

13

2014/C 253/17

Zadeva C-129/14: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. maja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Nürnberg – Nemčija) – kazenski postopek proti Zoranu Spasicu (Predhodno odločanje — Nujni postopek predhodnega odločanja — Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člena 50 in 52 — Načelo ne bis in idem — Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma — Člen 54 — Pojma, izvršena' kazen ali kazen, v postopku izvrševanja')

13

2014/C 253/18

Zadeva C-146/14 PPU: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – v postopku ki zadeva Baširja Mohameda Ali Mahdija (Vizumi, azil, priseljevanje in druge politike v zvezi s prostim gibanjem oseb — Direktiva 2008/115/ES — Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav — Člen 15 — Pridržanje — Podaljšanje pridržanja — Obveznosti upravnih ali sodnih organov — Sodni nadzor — Odsotnost osebnih dokumentov državljana tretje države — Ovire za izvršitev odločbe o odstranitvi — Zavrnitev veleposlaništva zadevne tretje države osebe, da izstavi osebni dokument, ki omogoča vrnitev državljana te države — Nevarnost pobega — Upravičeno pričakovanje odstranitve — Nezadostno sodelovanje — Morebitna obveznost zadevne države članice, da izda začasni dokument o statusu osebe)

14

2014/C 253/19

Zadeva C-520/13: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Płocku (Poljska) 30. septembra 2014 – Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz proti Prokuratura Okręgowa w Płocku

15

2014/C 253/20

Zadeva C-177/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Španija) 10. aprila 2014 – María José Regojo Dans proti Consejo del Estado

16

2014/C 253/21

Zadeva C-183/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Cluj (Romunija) 11. aprila 2014 – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean proti Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

16

2014/C 253/22

Zadeva C-216/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Laufen (Nemčija) 30. aprila 2014 – kazenski postopek zoper Gavrila Covacija

17

2014/C 253/23

Zadeva C-244/14: Tožba, vložena 20. maja 2014 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji

18

2014/C 253/24

Zadeva C-250/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 26. maja 2014 – KLM proti Ministère des finances et des comptes publics

18

2014/C 253/25

Zadeva C-254/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Općinski sud u Velikoj Gorici (Hrvaška) 26. maja 2014 – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju proti Đuru Vladiki

19

2014/C 253/26

Zadeva C-265/14 P: Pritožba, ki so jo Cemex S.A.B. de C.V. in drugi vložili 2. junija 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 14. marca 2014 v zadevi T-292/11, Cemex in drugi proti Komisiji

19

2014/C 253/27

Zadeva C-272/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 5. junija 2014 – Skatteministeriet proti Baby Dan A/S

21

2014/C 253/28

Zadeva C-286/14: Tožba, vložena 11. junija 2014 – Evropski parlament proti Evropski komisiji

21

2014/C 253/29

Zadeva C-296/14 P: Pritožba, ki jo je Helenska republika vložila 13. junija 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 9. aprila 2014 v zadevi T-150/12, Grčija proti Komisiji

22

2014/C 253/30

Zadeva C-592/12: Sklep predsednika Sodišča z dne 4. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Španija) – Compañía Europea de Viajeros España S.A. proti Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

22

2014/C 253/31

Združeni zadevi C-215/13 P in C-216/13 P: Sklep predsednika Sodišča z dne 31. marca 2014 – Acron OAO, Dorogobuzh OAO proti Svetu Evropske unije, Evropski komisiji, Fertilizers Europe

22

2014/C 253/32

Zadeva C-283/13 P: Sklep predsednika Sodišča z dne 3. aprila 2014 – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France proti Evropski komisiji in Danski

23

 

Splošno sodišče

2014/C 253/33

Zadeva T-595/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. junija 2014 – Cantina Broglie 1 proti UUNT – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti RIPASSA — Prejšnja nacionalna besedna znamka VINO DI RIPASSO — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 75 Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve)

24

2014/C 253/34

Zadeva T-260/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 18. junija 2014 – Španija proti Komisiji (Ribištvo — Ohranjanje ribolovnih virov — Prekoračitev ribolovnih kvot za skušo s strani Španije v conah VIII c, IX in X ter v vodah Evropske unije cone CECAF 34.1.1, dodeljenih za leto 2010 — Odbitki od ribolovnih kvot, dodeljenih za leta od 2011 do 2015 — Pravica do obrambe — Pravna varnost — Legitimno pričakovanje — Enako obravnavanje)

24

2014/C 253/35

Zadeva T-273/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. junija 2014 – Unister proti UUNT (Ab in den Urlaub) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Ab in den Urlaub — Znamka, sestavljena iz reklamnega slogana — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Neobstoj dokaza pridobitve razlikovalnega učinka z uporabo — Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009)

25

2014/C 253/36

Zadeva T-330/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. junija 2014 – Hut.com proti UUNT – Intersport France (THE HUT) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti THE HUT — Prejšnja nacionalna besedna znamka LA HUTTE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

26

2014/C 253/37

Zadeva T-382/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2014 – Kampol proti UUNT – Colmol (Nobel) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti Nobel — Prejšnja nacionalna besedna znamka NOBEL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

26

2014/C 253/38

Zadeva T-523/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. Junija 2014 – Rani Refreshments proti UUNT – Global-Invest Bartosz Turek (Sani) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Sani — Prejšnji figurativni znamki Skupnosti Hani ali Ilani in RANI — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

27

2014/C 253/39

Zadeva T-207/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. junija 2014 – 1872 Holdings proti UUNT – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA) (Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti THE SPIRIT OF CUBA — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

27

2014/C 253/40

Zadeva T-305/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – Unicid proti Komisiji (Državne pomoči — Krovni program ukrepov, ki jih izvajajo v Franciji priznane medsektorske kmetijske organizacije v korist članov zastopanih kmetijskih organizacij — Financiranje s prostovoljnimi prispevki, ki so postali obvezni — Odločba o skladnosti državne pomoči s skupnim trgom — Umik odločbe — Ustavitev postopka)

28

2014/C 253/41

Zadeva T-526/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 4. junija 2014 – Axa Versicherung proti Komisiji (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Zavrnitev dostopa zaradi molka organa — Izrecna odločba, sprejeta po vložitvi tožbe — Izguba pravnega interesa — Ustavitev postopka)

29

2014/C 253/42

Zadeva T-239/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. junija 2014 – Atmeh proti UUNT – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign) (Znamka Skupnosti — Zahteva za ugotovitev neveljavnosti — Umik zahteve za ugotovitev neveljavnosti — Ustavitev postopka)

29

2014/C 253/43

Zadeva T-427/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. junija 2014 – Gruppo Norton proti UUNT – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti Gruppo Norton S.r.l. — Prejšnja nacionalna figurativna znamka NORTON HISPAŃO — Pravilo 49(1) iz Uredbe (ES) št. 2868/95 in člen 60 Uredbe (ES) št. 207/2009 — Nedopustnost pritožbe pred odborom za pritožbe — Tožba, ki je očitno brez vsakršne pravne podlage)

30

2014/C 253/44

Zadeva T-252/14: Tožba, vložena 14. aprila 2014 – Chemo Ibérica proti UUNT – Novartis (EXELTIS)

30

2014/C 253/45

Zadeva T-253/14: Tožba, vložena 14. aprila 2014 – Chemo Ibérica proti UUNT – Novartis (EXELTIS)

31

2014/C 253/46

Zadeva T-256/14: Tožba, vložena 23. aprila 2014 – Giuntoli proti UUNT – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

32

2014/C 253/47

Zadeva T-269/14: Tožba, vložena 28. aprila 2014 – City Index proti UUNT – Citigroup and Citibank (CITY INDEX)

32

2014/C 253/48

Zadeva T-273/14: Tožba, vložena 30. aprila 2014 – Lithomex/UUNT – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

33

2014/C 253/49

Zadeva T-278/14: Tožba, vložena 27. aprila 2014 – Dairek Attoumi proti UUNT – Diesel (Cinturón)

34

2014/C 253/50

Zadeva T-335/14: Tožba, vložena 13. maja 2014 – Davó Lledó proti UUNT – Administradora y Franquicias América in Inversiones Ged (DoggiS)

35

2014/C 253/51

Zadeva T-339/14: Tožba, vložena 15. maja 2014 – Kurchenko proti Svetu

36

2014/C 253/52

Zadeva T-346/14: Tožba, vložena 14. maja 2014 – Janukovič proti Svetu

37

2014/C 253/53

Zadeva T-347/14: Tožba, vložena 14. maja 2014 – Janukovič proti Svetu

39

2014/C 253/54

Zadeva T-348/14: Tožba, vložena 14. maja 2014 – Janukovič proti Svetu

40

2014/C 253/55

Zadeva T-354/14: Tožba, vložena 19. maja 2014 – Comercializadora Eloro proti UUNT – Zumex Group (zumex)

41

2014/C 253/56

Zadeva T-356/14: Tožba, vložena 23. maja 2014 – CareAbout proti UUNT – Florido Rodríquez (Kerashot)

42

2014/C 253/57

Zadeva T-357/14: Tožba, vložena 23. maja 2014 – Experience Hendrix proti UUNT – JH Licence (Jimi Hendrix)

43

2014/C 253/58

Zadeva T-358/14: Tožba, vložena 23. maja 2014 – Hoteles Catalonia proti UUNT – Caixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

44

2014/C 253/59

Zadeva T-359/14: Tožba, vložena 27. maja 2014 – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia proti UUNT – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

44

2014/C 253/60

Zadeva T-360/14: Tožba, vložena 21. maja 2014 – Švyturys-Utenos Alus proti UUNT – Nordbrand Nordhausen (KISS)

45

2014/C 253/61

Zadeva T-363/14: Tožba, vložena 2. junija 2014 – Secolux proti Komisiji

46

2014/C 253/62

Zadeva T-365/14: Tožba, vložena 27. maja 2014 – CBM Creative Brands Marken proti UUNT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

47

2014/C 253/63

Zadeva T-366/14: Tožba, vložena 28. maja 2014 – August Storck proti UUNT (2good)

48

2014/C 253/64

Zadeva T-369/14: Tožba, vložena 29. maja 2014 – Sequoia Capital Operations proti UUNT – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

49

2014/C 253/65

Zadeva T-385/14: Tožba, vložena 4. junija 2014 – Volkswagen proti UUNT (ULTIMATE)

49

2014/C 253/66

Zadeva T-386/14: Tožba, vložena 24. maja 2014 – Fih Holding in Fih Erhversbank proti Komisiji

50

2014/C 253/67

Zadeva T-401/14: Tožba, vložena 10. junija 2014 – Duro Felguera proti Komisiji

51

2014/C 253/68

Zadeva T-406/14: Tožba, vložena 10. junija 2014 – Promoinmo proti Komisiji

52

2014/C 253/69

Zadeva T-407/14: Tožba, vložena 10. junija 2014 – Gres La Sagra proti Komisiji

53

2014/C 253/70

Zadeva T-408/14: Tožba, vložena 10. junija 2014 – Venatto Design proti Komisiji

53

2014/C 253/71

Zadeva T-415/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Embutidos Rodríguez proti Komisiji

54

2014/C 253/72

Zadeva T-416/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Grup Maritim TCB proti Komisiji

55

2014/C 253/73

Zadeva T-417/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Afar 4 proti Komisiji

55

2014/C 253/74

Zadeva T-426/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos proti Komisiji

56

2014/C 253/75

Zadeva T-427/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Almoauto proti Komisiji

56

2014/C 253/76

Zadeva T-428/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Gasiber 2000 proti Komisiji

57

2014/C 253/77

Zadeva T-429/14: Tožba, vložena 12. junija 2014 – Uriinmeubles proti Komisiji

57

2014/C 253/78

Zadeva T-432/14: Tožba, vložena 13. junija 2014 – Remolcadores Nosa Terra in Hospital Povisa proti Komisiji

58

2014/C 253/79

Zadeva T-433/14: Tožba, vložena 13. junija 2014 – Superficies de Alimentación proti Komisiji

58

2014/C 253/80

Zadeva T-435/14: Tožba, vložena 9. junija 2014 – Tose'e Ta'avon Bank proti Svetu

59

2014/C 253/81

Zadeva T-436/14: Tožba, vložena 9. junija 2014 – Neka Novin proti Svetu

60

2014/C 253/82

Zadeva T-442/14: Tožba, vložena 16. junija 2014 – Metalúrgica Galaica proti Komisiji

60

2014/C 253/83

Zadeva T-443/14: Tožba, vložena 16. junija 2014 – Aprovechamientos Energéticos JG proti Komisiji

61

2014/C 253/84

Zadeva T-452/14: Tožba, vložena 17. junija 2014 – Laboratoires CTRS proti Komisiji

62

2014/C 253/85

Zadeva T-461/14: Tožba, vložena 20. junija 2014 – Arocasa proti Komisiji

63

2014/C 253/86

Zadeva T-465/14: Tožba, vložena 24. junija 2014 – Vego Supermercados proti Komisiji

63

2014/C 253/87

Zadeva T-467/14: Tožba, vložena 24. junija 2014 – Fonditel Pensiones proti Komisiji

64

2014/C 253/88

Zadeva T-469/14: Tožba, vložena 24. junija 2014 – Dordal proti Komisiji

64

2014/C 253/89

Zadeva T-479/14: Tožba, vložena 26. junija 2014 – Kendrion proti Sodišču Evropske unije

65

2014/C 253/90

Združeni zadevi T-433/11 in T-98/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. junija 2014 – Makhlouf proti Svetu

66

2014/C 253/91

Zadeva T-109/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 10. junija 2014 – Othman proti Svetu

66

2014/C 253/92

Zadeva T-477/13: Sklep Splošnega sodišča z dne 5. junija 2014 – Syrian Lebanese Commercial Bank proti Svetu

66

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2014/C 253/93

Zadeva F-24/12: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. junija 2014 – BN proti Parlamentu (Javni uslužbenci — Uradniki — Ničnostna tožba — Uradnik razreda AD 14, zaposlen na mestu vodje enote — Trditve glede psihičnega nasilja ob srečanju z generalnim direktorjem — Izvajanje mobilnosti — Nesprejetje imenovanja na mesto svetovalca v drugi generalni direkciji z izgubo povečanja plačila vodje enote — Odločba o začasni prerazporeditvi na drugo mesto svetovalca — Interes službe — Pravilo ujemanja med nazivom in delovnim mestom — Odškodninska tožba — Škoda, ki izhaja iz ravnanja, ki nima narave odločbe)

67

2014/C 253/94

Zadeva F-119/12: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Sumberaz Sotte-Wedemeijer proti Europolu (Javni uslužbenci — Osebje Europola — Konvencija o Europolu — Kadrovski predpisi, ki veljajo za osebje Europola — Sklep 2009/371/PNZ — Uporaba PZDU za uslužbence Europola — Nepodaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca za določen čas — Zavrnitev dodelitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas začasnemu uslužbencu)

67

2014/C 253/95

Zadeva F-120/12: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Coutureau proti Europolu (Javni uslužbenci — Osebje Europola — Konvencija o Europolu — Kadrovski predpisi, ki veljajo za osebje Europola — Sklep 2009/371/PNZ — Uporaba PZDU za uslužbence Europola — Nepodaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca za določen čas — Zavrnitev dodelitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas začasnemu uslužbencu)

68

2014/C 253/96

Zadeva F-121/12: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Maynard proti Europolu (Javni uslužbenci — Osebje Europola — Konvencija o Europolu — Kadrovski predpisi Europola — Sklep Sveta 2001/886/PNZ — Uporaba PZDU za uslužbence Europola — Nepodaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca o zaposlitvi za določen čas — Zavrnitev dodelitve začasnemu uslužbencu pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas)

69

2014/C 253/97

Zadeva F-66/13: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Molina Solano proti Europolu (Javni uslužbenci — Osebje Europola — Konvencija o Europolu — Kadrovski predpisi za zaposlene v Europolu — Sklep 2009/371/PNZ — Uporaba PZDU za uslužbence Europola — Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi začasnega uslužbenca za določen čas — Zavrnitev, da se začasnemu uslužbencu ponudi pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas)

69

2014/C 253/98

Zadeva F-67/13: Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Rihn proti Europolu (Javni uslužbenci — Osebje Europola — Konvencija o Europolu — Kadrovski predpisi Europola — Sklep Sveta 2001/886/PNZ — Uporaba PZDU za uslužbence Europola — Nepodaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca o zaposlitvi za določen čas — Zavrnitev dodelitve začasnemu uslužbencu pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas)

70

2014/C 253/99

Zadeva F-56/14: Tožba, vložena 18. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

70

SL

 


IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/1


Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

2014/C 253/01

Zadnja objava

UL C 245, 28.7.2014

Prejšnje objave

UL C 235, 21.7.2014

UL C 223, 14.7.2014

UL C 212, 7.7.2014

UL C 202, 30.6.2014

UL C 194, 24.6.2014

UL C 184, 16.6.2014

Ta besedila so na voljo na:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Objave

SODNI POSTOPKI

Sodišče

4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/2


Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 5. junija 2014 – Evropska komisija proti Italijanski republiki

(Zadeva C-547/11) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Državne pomoči - Odločbi 2006/323/ES in 2007/375/ES - Oprostitev plačila trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida na Sardiniji - Vračilo - Sklepi o odlogu izvršitve odredbe za plačilo, ki jih je sprejelo nacionalno sodišče))

2014/C 253/02

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Stromsky in D. Grespan, agenta)

Tožena stranka: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, agent, skupaj s F. Varrone, avvocato dello Stato)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Državne pomoči – Nesprejetje v določenem roku vseh potrebnih določb za uskladitev s členoma 5 in 6 Odločbe Komisije 2006/323/ES z dne 7. decembra 2005 o oprostitvi plačila trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida v regiji Gardanne, v regiji Shannon in na Sardiniji, ki se izvaja v Franciji, na Irskem in v Italiji (UL 2006, L 119, str. 12) ter členoma 4 in 6 Odločbe Komisije 2007/375/ES z dne 7. februarja 2007 o oprostitvi plačila trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida v regiji Gardanne, v regiji Shannon in na Sardiniji, ki se izvaja v Franciji, na Irskem in v Italiji (UL L 147, str. 29) – Kršitev člena 288 PDEU in člena 14 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena [108 PDEU] (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339) – Potreba po takojšnji in dejanski izvršitvi odločb Komisije – Nezadostnost postopka izterjave zadevne nezakonite pomoči

Izrek

1.

Italijanska republika s tem, da v določenih rokih ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za izterjavo državnih pomoči, ki so bile z Odločbo Komisije 2006/323/ES z dne 7. decembra 2005 o oprostitvi plačila trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida v regiji Gardanne, v regiji Shannon in na Sardiniji, ki se izvaja v Franciji, na Irskem in v Italiji in z Odločbo Komisije 2007/375/ES z dne 7. februarja 2007 o oprostitvi plačila trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida v regiji Gardanne, v regiji Shannon in na Sardiniji, ki se izvaja v Franciji, na Irskem in v Italiji ((C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)) razglašene za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom, ni izpolnila obveznosti, naloženih s členom 5 Odločbe 2006/323, člena 4 Odločbe 2007/375 in člena 249, četrti odstavek, ES.

Italijanska republika s tem, da v predpisanih rokih ni posredovala informacij iz člena 6(1) Odločbe 2006/323 in člena 6(2) Odločbe 2007/375, ni izpolnila obveznosti, naloženih s tema določbama in s členom 249, četrti odstavek, ES.

2.

Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 13, 14.1.2012.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/3


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5. junija 2014 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12) proti Staatssecretaris van Financiën

(Združeni zadevi C-24/12 in C-27/12) (1)

((Prosti pretok kapitala - Omejitve - Izplačilo dividend iz države članice v njeno čezmorsko ozemlje - Področje uporabe prava Unije - Posebna ureditev EU-ČDO))

2014/C 253/03

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12)

Tožena stranka: Staatssecretaris van Financiën

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Hoge Raad der Nederlanden – Razlaga členov 63 PDEU in 64 PDEU – Ozemeljska veljavnost – Pretok kapitala iz države članice v čezmorske države in ozemlja – Čezmorske države in ozemlja, ki jih je treba, oziroma jih ni treba šteti za tretje države

Izrek

Pravo Unije je treba razlagati tako, da ne nasprotuje davčnemu ukrepu države članice, s katerim se omejuje pretok kapitala med to državo članico in njeno čezmorsko državo ali ozemljem, pri čemer se učinkovito in sorazmerno uresničuje cilj boja proti izogibanju plačilu davka.


(1)  UL C 98, 31.3.2012.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/3


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. maja 2014 – Plásticos Españoles, SA (ASPLA) proti Evropski komisiji

(Zadeva C-35/12 P) (1)

((Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg plastičnih industrijskih vreč - Enotna in nadaljevana kršitev))

2014/C 253/04

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) (zastopniki: E. Garayar Gutiérrez, M. Troncoso Ferrer in E. Abril Fernández, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: F. Castilla Contreras in F. Castillo de la Torre, agenta)

Predmet

Pritožba, vložena zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 16. novembra 2011 v zadevi ASPLA/Komisija (T-76/06), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo zaradi delne razglasitve ničnosti Odločbe Komisije C (2005) 4634 final z dne 30. novembra 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES (zadeva COMP/F/38.354 – Industrijske vreče) v zvezi z omejevalnim sporazumom na trgu plastičnih industrijskih vreč in, podredno, zmanjšanje globe, ki je bila naložena družbi ASPLA

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Plásticos Españoles SA (ASPLA) se naloži plačilo stroškov te pritožbe.


(1)  UL C 89, 24.3.2012.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/4


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. maja 2014 – Armando Álvarez, SA proti Evropski komisiji

(Zadeva C-36/12 P) (1)

((Pritožba - Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg plastičnih industrijskih vreč - Pripis matični družbi kršitev, ki jih je storila hčerinska družba - Obveznost obrazložitve))

2014/C 253/05

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Armando Álvarez, SA (zastopniki: M. Troncoso Ferrer, E. Garayar Gutiérrez in C. Ruixo Claramunt, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: F. Castilla Contreras in F. Castillo de la Torre, agenta)

Predmet

Pritožba, vložena zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 16. novembra 2011 v zadevi Álvarez/Komisija (T-78/06), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo zaradi delne razglasitve ničnosti Odločbe Komisije C (2005) 4634 final z dne 30. novembra 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES (zadeva COMP/F/38.354 – Industrijske vreče) v zvezi z omejevalnim sporazumom na trgu plastičnih industrijskih vreč in, podredno, zmanjšanje globe, ki je bila naložena družbi Armando Álvarez

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Armando Álvarez SA se naloži plačilo stroškov te pritožbe.


(1)  UL C 89, 24.3.2012.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/5


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. junija 2014 – Evropska komisija proti Republiki Bolgariji

(Zadeva C-198/12) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Notranji trg z energijo - Prenos plina - Uredba (ES) št. 715/2009 - Člena 14(1) ter 16(1) in (2)(b) - Obveznost zagotavljanja največje možne zmogljivosti - Virtualna zmogljivost prenosa plina v nasprotni smeri - Dopustnost))

2014/C 253/06

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: K. Herrmann, S. Petrova, O. Beynet in T. Scharf, agenti)

Tožena stranka: Republika Bolgarija (zastopniki: D. Drambozova, E. Petranova in J. Atanasov, agenti)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 14(1) ter 16(1) in (2)(b) Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L 211, str. 36) – Obveznost zagotavljanja največje možne zmogljivosti vsem udeležencem na trgu – Neobstoj fizične medsebojne povezave med tranzitnim sistemom in nacionalnim sistemom za prenos plina – Medvladni sporazumi, ki ovirajo izvajanje obveznosti zagotavljanja največje možne zmogljivosti – Obseg obveznosti iz člena 351, drugi odstavek, PDEU

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 194, 30.6.2012.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/5


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 22. maja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemčija) – Wolfgang Glatzel proti Freistaat Bayern

(Zadeva C-356/12) (1)

((Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Promet - Direktiva 2006/126/ES - Priloga III, točka 6.4 - Veljavnost - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Členi 20, 21(1) in 26 - Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov - Vozniško dovoljenje - Telesna in duševna sposobnost vožnje motornega vozila - Minimalni standardi - Ostrina vida - Enako obravnavanje - Neobstoj možnosti odstopa - Sorazmernost))

2014/C 253/07

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Wolfgang Glatzel

Tožena stranka: Freistaat Bayern

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Veljavnost točke 6.4 Priloge III k Direktivi 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L 403, str. 18, in popravek v UL 2009, L 19, str. 67), kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2009/113/ES z dne 25. avgusta 2009 (UL L 223, str. 31) – Razlaga členov 20, 21 in 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Minimalni standardi telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D 1 in D1E – Zahteva v zvezi z ostrino vida, po potrebi s korektivnimi lečami, ki je vsaj 0,1 na slabšem očesu.

Izrek

Pri preučitvi vprašanja ni bil odkrit noben element, ki bi lahko vplival na veljavnost točke 6.4 Priloge III k Direktivi 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2009/113/ES z dne 25. avgusta 2009, glede na člene 20, 21(1) ali 26 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.


(1)  UL C 9, 12.1.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/6


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Coty Germany GmbH, nekdanja Coty Prestige Lancaster Group GmbH, proti First Note Perfumes NV

(Zadeva C-360/12) (1)

((Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Uredbi (ES) št. 40/94 in št. 44/2001 - Znamka Skupnosti - Člen 93(5) Uredbe (ES) št. 40/94 - Mednarodna pristojnost na področju kršitev intelektualne lastnine - Določitev kraja nastanka škodnega dogodka - Čezmejna udeležba več oseb pri istem nedovoljenem ravnanju))

2014/C 253/08

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Coty Germany GmbH, nakdanja Coty Prestige Lancaster Group GmbH

Tožena stranka: First Note Perfumes NV

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Bundesgerichtshof – Razlaga člena 93(3) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146) in člena 5, točka 3, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42) – Znamka Skupnosti – Mednarodna pristojnost na področju kršitev intelektualne lastnine – Dejanje, storjeno v prvi državi članici, ki pomeni pomoč pri kršitvi, ki je bila storjena na ozemlju druge države članice – Določitev kraja nastanka škodnega dogodka

Izrek

1.

Pojem „[ozemlje] države članice, v kateri je bilo izvršeno […] dejanje kršitve“ iz člena 93(5) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti je treba razumeti tako, da – če ponarejeni proizvod, ki je bil prodan ali dobavljen na ozemlju neke države članice, pridobitelj nato proda na ozemlju druge države članice – ta določba ne omogoča določitve sodne pristojnosti za odločanje o tožbi zaradi kršitve zoper prvega prodajalca, ki sam ni deloval v državi članici sodišča, ki odloča o zadevi.

2.

Člen 5, točka 3, Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da v primeru zatrjevanega nedopustnega primerjalnega oglaševanja in nelojalnega posnemanja znaka, varovanega z znamko Skupnosti, ki sta prepovedana z zakonom o preprečevanju nelojalne konkurence (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), ki velja v državi članici sodišča, ki odloča o zadevi, ta določba ne omogoča določitve sodne pristojnosti navedene države članice na podlagi kraja vzročnega dogodka nastanka škode, ki je nastala zaradi kršitve tega zakona, kadar tisti od domnevnih povzročiteljev škode, ki je v njej tožen, v njej ni sam deloval. Nasprotno pa navedena določba v takem primeru omogoča, da se iz naslova kraja nastanka škode določi sodna pristojnosti za odločanje o tožbi zaradi ugotovitve odgovornosti na podlagi navedenega nacionalnega zakona, vloženi proti osebi s sedežem v drugi državi članici, za katero se zatrjuje, da je v tej drugi državi storila dejanje, ki je povzročilo ali s katerim se tvega povzročitev škode na območju sodišča, ki odloča o zadevi.


(1)  UL C 343, 10.11.2012.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/7


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale di Fermo – Italija) – kazenski postopek zoper M

(Zadeva C-398/12) (1)

((Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma - Člen 54 - Načelo ne bis in idem - Področje uporabe - Sklep o ustavitvi postopka zaradi pomanjkanja dejstev in/ali dokazov, ki ga sprejme sodišče države pogodbenice - Možnost obnove sodnega postopka, če se pojavijo nova dejstva in/ali dokazi - Pojem osebe, proti kateri je bil „sodni postopek pravnomočno končan“ - Kazenski pregon v drugi državi članici zoper isto osebo zaradi kaznivega dejanja, ki temelji na istih dejstvih - Prenehanje kazenskega pregona in uporaba načela ne bis in idem))

2014/C 253/09

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Fermo

Stranka v postopku v glavni stvari

M

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Tribunale di Fermo – Razlaga člena 54 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma – Načelo „ne bis in idem“ – Pojem „oseba, proti kateri je bil sodni postopek pravnomočno končan“ – Pravnomočna odločba o ustavitvi postopka, ki jo je sprejelo sodišče države članice

Izrek

Člen 54 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisane v Schengnu (Luksemburg) 19. junija 1990, je treba razlagati tako, da je treba sklep o ustavitvi postopka, ki v državi pogodbenici, ki je ta sklep izdala, pomeni oviro, da bi se za ista dejanja začel nov kazenski pregon zoper osebo, na katero se ta sklep nanaša, razen v primeru novih dejstev in/ali dokazov zoper to osebo, šteti kot odločbo, s katero je bil sodni postopek pravnomočno končan v smislu tega člena, ki pomeni oviro za to, da bi se začel nov pregon zaradi istih dejstev in zoper isto osebo v drugi državi podpisnici konvencije.


(1)  UL C 355, 17.11.2012.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/8


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 22. maja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Employment Tribunal, Leicester – Združeno kraljestvo) – Z. J. R. Lock proti British Gas Trading Limited

(Zadeva C-539/12) (1)

((Socialna politika - Organizacija delovnega časa - Direktiva 2003/88/ES - Pravica do plačanega letnega dopusta - Sestava plače - Osnovna plača in provizija glede na ustvarjeni promet))

2014/C 253/10

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Employment Tribunal, Leicester

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Z. J. R. Lock

Tožena stranka: British Gas Trading Limited

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Employment Tribunal, Leicester – Združeno kraljestvo – Razlaga člena 7 Direktive Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 2, str. 197), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381) – Svetovalec, ki poleg osnovne plače prejema mesečne provizije, določene na podlagi dosežene prodaje in sklenjenih kupoprodajnih pogodb ter plačane naknadno – Ohranitev osnovne plače v času letnega dopusta, ne pa tudi premij, razen tistih, povezanih s storitvami, opravljenimi pred dopustom

Izrek

1.

Člen 7(1) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalnim določbam in praksi, v skladu s katerimi ima delavec, čigar plača je sestavljena iz osnovne plače in provizije, katere znesek se določi glede na pogodbe, ki jih delodajalec sklene zaradi prodaj, ki jih je ustvaril ta delavec, v času svojega plačanega letnega dopusta zgolj pravico do plačila, sestavljenega izključno iz osnovne plače.

2.

Metode za izračun provizije, do katere je delavec, kot je ta v postopku v glavni stvari, upravičen v času svojega letnega dopusta, mora presoditi nacionalno sodišče na podlagi pravil in meril sodne prakse Sodišča Evropske unije in ob upoštevanju cilja, ki mu sledi člen 7 Direktive 2003/88.


(1)  UL C 46, 16.2.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/9


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH proti ÖBB Infrastruktur AG

(Zadeva C-557/12) (1)

((Člen 101 PDEU - Povrnitev škode, ki je nastala zaradi kartela, prepovedanega s tem členom - Škoda, ki je nastala zaradi višje cene, ki jo je podjetje uporabilo zaradi prepovedanega kartela, v katerem ni bilo udeleženo („Umbrella pricing“) - Vzročna zveza))

2014/C 253/11

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH

Tožena stranka: ÖBB Infrastruktur AG

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Oberster Gerichtshof – Razlaga člena 101 PDEU – Povrnitev škode, povzročene s kartelom, prepovedanim s tem členom – Škoda zaradi previsoke cene, ki jo uporablja podjetje zaradi prepovedanega kartela, pri katerem ne sodeluje

Izrek

Člen 101 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje razlagi in uporabi nacionalnega prava države članice, v skladu s katerim je iz pravnih razlogov izrecno izključena civilnopravna odgovornost podjetij, ki so udeležena v kartelu, za škodo, ki je nastala zaradi tega, ker je podjetje, ki ni udeleženo v kartelu, po zgledu dejavnosti navedenega kartela določilo višje cene od tistih, ki bi se uporabile, če kartel ne bi obstajal.


(1)  UL C 71, 9.3.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/9


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 22. maja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Szegedi Ítélőtábla – Madžarska) – Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt proti Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

(Zadeva C-56/13) (1)

((Direktivi 92/40/EGS in 2005/94/ES - Odločbi 2006/105/ES in 2006/115/ES - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Členi 16, 17 in 47 - Ukrepi za boj proti aviarni influenci - Odškodnina))

2014/C 253/12

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Szegedi Ítélőtábla

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt

Tožena stranka: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Szegedi Ítélőtábla – Razlaga Direktive Sveta 92/40/EGS z dne 19. maja 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor aviarne influence (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 12, str. 306) in Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L 10, str. 16) – Kmetijsko gospodarstvo za vzrejo, katerega dejavnost je, med drugim, vzreja puranov in kateremu je bila zavrnjena izdaja dovoljenja za premestitev že rejenih puranov na farmo na zaščitenem območju in območju pod nadzorom zaradi aviarne influence, določenim z upravno odločbo – Povrnitev škode, ki bi posameznikom nastala zaradi začasnih zaščitnih ukrepov pri izvajanju prava Unije

Izrek

1.

Odločbo Komisije 2006/105/ES z dne 15. februarja 2006 o nekaterih prehodnih zaščitnih ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco pri prostoživečih pticah na Madžarskem in Odločbo Komisije 2006/115/ES z dne 17. februarja 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco pri prostoživečih pticah in o razveljavitvi odločb 2006/86/ES, 2006/90/ES, 2006/91/ES, 2006/94/ES, 2006/104/ES in 2006/105/ES je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalnim ukrepom, kot sta upravna akta z dne 15. in 21. februarja 2006, ki določata vzpostavitev zaščitenega območja v občinah Csátalja in Nagybaracska (Madžarska) in prepoved prevoza perutnine v tem območju, in upravnemu mnenju, kot je to z dne 23. februarja 2006, s katerim se podjetju, kot je tožeča stranka iz postopka v glavni stvari, zavrne vloga za namestitev puranov na njegovo farmo v Nagybaracski.

2.

Odločbi 2006/105 in 2006/115 je treba razlagati tako, da ne vsebujeta niti ne napotujeta na določbe, ki urejajo sistem povrnitve škode, nastale zaradi ukrepov, ki jih določata, in da Sodišče ni pristojno za presojo zakonitosti nacionalne zakonodaje, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki ne določa celotnega povračila škode – vključno z izgubljenim dobičkom – nastale zaradi sprejetja nacionalnih zaščitnih ukrepov proti aviarni influenci v skladu s pravom Unije, z vidika pravice do učinkovitega pravnega sredstva, lastninske pravice in svobode gospodarske pobude.


(1)  UL C 147, 25.5.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/10


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemska) – P.J. Vonk Noordegraaf proti Staatssecretaris van Economische Zaken

(Zadeva C-105/13) (1)

((Kmetijstvo - Skupna kmetijska politika - Shema enotnega plačila - Uredba (ES) št. 73/2009 - Členi 34, 36 in 137 - Pravice do plačila - Osnova za izračun - Premije, izplačane za živino in parcele, ki so v referenčnem obdobju v lasti kmeta - Sprememba podrobnih pravil za določanje obsega kmetijskih površin - Zmanjšanje števila hektarjev, upravičenih do pomoči - Zahteva kmeta za zmanjšanje števila pravic do plačila in povečanje njihove vrednosti - Uredba (ES) št. 796/2004 - Člen 73a(2a) - Dopustnost))

2014/C 253/13

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: P.J. Vonk Noordegraaf

Tožena stranka: Staatssecretaris van Economische Zaken

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Razlaga členov 34, 36 in 137 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L 30, str. 16) – Sheme neposrednih podpor – Shema enotnega plačila – Kmet, ki je leta 2006 na podlagi proizvodnje, ki ni vezana na površino, in površine v njegovi posesti pridobil pravice do plačila – Pozneje spremenjena metoda identifikacije parcel – Zmanjšanje hektarjev, upravičenih za podporo

Izrek

Člen 73a(2a) Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije ter integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 in Uredbo Sveta (ES) št. 73/2009, ter za izvajanje navzkrižne skladnosti, predvidene v Uredbi Sveta (ES) št. 479/2008, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 380/2009 z dne 8. maja 2009, je treba razlagati tako, da je treba pravice kmeta do plačila preračunati, če je bil, v okviru prvotne določitve pravic do plačila, referenčni znesek tega kmeta deljen s prevelikim številom hektarjev zaradi podrobnih pravil določitve kmetijskih površin, ki so se takrat uporabljala v zadevni državi članici. Člena 137 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 ni mogoče uporabiti za popravek na podlagi člena 73a(2a) Uredbe št. 796/2004.


(1)  UL C 147, 25.5.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/11


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Ireland – Irska) – I proti Health Service Executive

(Zadeva C-255/13) (1)

((Predhodno odločanje - Socialna varnost - Uredba (ES) št. 883/2004 - Člena 19(1) ter 20(1) in (2) - Uredba (ES) št. 987/2009 - Člen 11 - Državljan države članice, zavarovan v državi stalnega prebivališča - Nenaden pojav resne bolezni med počitnicami v drugi državi članici - Oseba, prisiljena ostati enajst let v tej drugi državi zaradi svoje bolezni in razpoložljivosti specialistične zdravstvene oskrbe v bližini kraja, kjer prebiva - Prejemanje storitev v tej drugi državi - Pojma „stalno prebivališče“ in „začasno bivanje“))

2014/C 253/14

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Ireland

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: I

Tožena stranka: Health Service Executive

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – High Court of Ireland – Razlaga členov 19(1) et 20(1) in (2) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72) – Pojem „začasno bivanje“ v drugi državi članici, kot je pristojna država članica – Državljan države članice, ki ima že 11 let resno bolezen, ki se je prvič pojavila med počitnicami v drugi državi članici – Državljan, ki je prisiljen ostati na ozemlju druge države članice zaradi svojega zdravstvenega stanja.

Izrek

Člen 1(j) in (k) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti je treba razlagati tako, da je treba za namene členov 19(1) ali 20(1) in (2) te uredbe za državljana Unije, ki je stalno prebival v prvi državi članici in nenadoma resno zbolel med počitnicami v drugi državi članici ter je zaradi te bolezni in razpoložljivosti specialistične zdravstvene oskrbe v bližini kraja, kjer prebiva, prisiljen ostati enajst let v tej zadnji državi, šteti, da „začasno biva“ v tej drugi državi članici, če je običajno središče njegovih interesov v prvi državi članici. Nacionalno sodišče je pristojno, da določi običajno središče interesov tega državljana s preučitvijo vseh upoštevnih dejstev in ob upoštevanju njegovega namena, kot izhaja iz teh dejstev, pri čemer zgolj okoliščina, da je navedeni državljan ostal v drugi državi članici dolgo obdobje, sama po sebi ne zadošča, da bi se štelo, da stalno prebiva v tej državi.


(1)  UL C 189, 29.6.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/12


Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 22. maja 2014 – Evropska komisija proti Italijanski republiki

(Zadeva C-339/13) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 1999/74/ES - Člena 3 in 5(2) - Prepoved reje kokoši nesnic v neizpopolnjenih kletkah - Reja kokoši nesnic v kletkah, ki niso skladne z zahtevami iz te direktive))

2014/C 253/15

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: D. Bianchi in B. Schima, agenta)

Tožena stranka: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, agent, F Urbani Neri, avvocato dello Stato)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 3 in 5(2) Direktive Sveta 1999/74/ES z dne 19. julija 1999 o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic (UL L, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 26, str. 225)

Izrek

1.

Italijanska republika s tem, da ni zagotovila, da se od 1. januarja 2012 dalje kokoši nesnice ne vzrejajo v neizpopolnjenih kletkah, ni izpolnila obveznosti na podlagi členov 3 in 5(2) Direktive Sveta 1999/74/ES z dne 19. julija 1999 o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic

2.

Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 252, 31.8.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/13


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supreme Court of the United Kingdom – Združeno kraljestvo) – Public Relations Consultants Association Ltd proti The Newspaper Licensing Agency Ltd and others

(Zadeva C-360/13) (1)

((Avtorske pravice - Informacijska družba - Direktiva 2001/29/ES - Člen 5(1) in (5) - Reproduciranje - Izjeme in omejitve - Ustvarjanje kopij internetne strani na zaslonu in v predpomnilniku trdega diska med brskanjem po internetu - Dejanje začasnega reproduciranja - Prehodno ali spremljevalno dejanje - Sestavni in bistveni del tehnološkega procesa - Zakonita uporaba - Neodvisen ekonomski pomen))

2014/C 253/16

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court of the United Kingdom

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka;: Public Relations Consultants Association Ltd

Tožena stranka: The Newspaper Licensing Agency Ltd and others

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Supreme Court of the United Kingdom – Razlaga člena 5(1) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230) – Pravica reproduciranja – Izjeme in omejitve – Pojem začasnih, prehodnih ali spremljevalnih dejanj reproduciranja, ki so sestavni in bistveni del tehnološkega procesa – Reproduciranje spletne strani, ki se samodejno shrani v internetnem predpomnilniku in na zaslonu

Izrek

Člen 5 Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi je treba razlagati tako, da kopije na zaslonu uporabnikovega računalnika in kopije v predpomnilniku trdega diska tega računalnika, ki jih ustvari končni uporabnik med gledanjem internetne strani, izpolnjujejo pogoje, v skladu s katerimi morajo biti te kopije začasne, prehodne ali spremljevalne in sestavni in bistven del tehnološkega procesa, ter pogoje iz člena 5(5) te direktive, tako da jih je mogoče ustvariti brez dovoljenja imetnikov avtorskih pravic.


(1)  UL C 260, 7.9.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/13


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. maja 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Nürnberg – Nemčija) – kazenski postopek proti Zoranu Spasicu

(Zadeva C-129/14) (1)

((Predhodno odločanje - Nujni postopek predhodnega odločanja - Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah - Listina Evropske unije o temeljnih pravicah - Člena 50 in 52 - Načelo ne bis in idem - Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma - Člen 54 - Pojma, izvršena' kazen ali kazen, v postopku izvrševanja'))

2014/C 253/17

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Nürnberg

Stranka v postopku v glavni stvari

Zoran Spasic

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Oberlandesgericht Nürnberg – Razlaga člena 54 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma v povezavi s členom 50 Listine o temeljnih pravicah – Načelo „ne bis in idem“ – Pogoj, da je bila izrečena kazen izvršena, da je v postopku izvrševanja ali je po zakonodaji pogodbenice, ki jo je izrekla, ni več mogoče izvršiti – Oseba, ki je bila obsojena in sta ji bili za isto dejanje v drugi državi članici naloženi kazen odvzema prostosti in denarna kazen, vendar zaporne kazni ni prestala.

Izrek

1.

Člen 54 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, ki je bila podpisana v Schengnu 19. junija 1990 in je začela veljati 26. marca 1995, ki uporabo načela ne bis in idem pogojuje s tem, da je bila v primeru obsodbe kazen „izvršena“ ali je „v postopku izvrševanja“, je v skladu s členom 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki zagotavlja to načelo.

2.

Člen 54 te konvencije je treba razlagati tako, da zgolj na podlagi plačila denarne kazni, ki je bila osebi naložena z isto odločbo sodišča druge države članice kot zaporna kazen, ki še ni bila izvršena, še ni mogoče šteti, da je bila kazen izvršena ali da je v postopku izvrševanja v smislu te določbe.


(1)  UL C 151, 19.5.2014.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/14


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5. junija 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – v postopku ki zadeva Baširja Mohameda Ali Mahdija

(Zadeva C-146/14 PPU) (1)

((Vizumi, azil, priseljevanje in druge politike v zvezi s prostim gibanjem oseb - Direktiva 2008/115/ES - Vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav - Člen 15 - Pridržanje - Podaljšanje pridržanja - Obveznosti upravnih ali sodnih organov - Sodni nadzor - Odsotnost osebnih dokumentov državljana tretje države - Ovire za izvršitev odločbe o odstranitvi - Zavrnitev veleposlaništva zadevne tretje države osebe, da izstavi osebni dokument, ki omogoča vrnitev državljana te države - Nevarnost pobega - Upravičeno pričakovanje odstranitve - Nezadostno sodelovanje - Morebitna obveznost zadevne države članice, da izda začasni dokument o statusu osebe))

2014/C 253/18

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Sofia-grad

Stranka v postopku v glavni stvari

Bašir Mohamed Ali Mahdi

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Administrativen sad Sofia-grad – Razlaga člena 15(1)(a) in (b), (3), (4), in (6) Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, str. 98) ter členov 6 in 47 Listine EU o temeljnih pravicah – Odstranitev nezakonito prebivajočega državljana tretje države– Upravno pridržanje – Podaljšanje takega pridržanja – Morebitna dopustnost prekoračitve najdaljšega trajanja pridržanja na podlagi odsotnosti osebnih dokumentov – Ovire za izvršitev odločbe o odstranitvi – Upravičeno pričakovanje odstranitve – Zavrnitev veleposlaništva tretje države izvora zadevne osebe, da izstavi dokument, potreben za vrnitev – Morebitna obveznost zadevne države članice, da izda začasni dokument o statusu osebe

Izrek

1.

Člen 15(3) in (6) Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je treba z vidika členov 6 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da mora biti vsaka odločba pristojnega organa o nadaljevanju pridržanja državljana tretje države, sprejeta ob izteku najdaljšega trajanja začetnega pridržanja, izdana v obliki pisnega akta, v katerem so navedeni dejanski in pravni razlogi za to odločitev.

2.

Člen 15(3) in (6) Direktive 2008/115 je treba razlagati tako, da mora nadzor, ki ga izvaja sodni organ, ki obravnava predlog za podaljšanje pridržanja državljana tretje države, temu organu omogočati, da v vsakem posameznem primeru vsebinsko odloči o podaljšanju pridržanja zadevnega državljana, o možnosti nadomestitve pridržanja z manj prisilnim ukrepom ali o izpustitvi tega državljana, in da se tako navedeni organ lahko opre na dejstva in dokaze, ki mu jih je predložil upravni organ, ki je pred njim začel postopek, in na morebitne dejstva, dokaze ter pripombe, ki so mu predloženi med tem postopkom.

3.

Člen 15(1) in (6) Direktive 2008/115 je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je tista iz zadeve v glavni stvari, v skladu s katero je mogoče začetno šestmesečno obdobje pridržanja podaljšati zgolj iz razloga, da zadevni državljan tretje države nima osebnih dokumentov. Predložitveno sodišče mora v posameznem primeru sàmo presoditi dejanske okoliščine konkretne zadeve, da bi ugotovilo, ali je zoper tega državljana mogoče učinkovito uporabiti manj prisilen ukrep oziroma ali obstaja nevarnost njegovega pobega.

4.

Člen 15(6)(a) Direktive 2008/115 je treba razlagati tako, da se lahko šteje, da državljan tretje države ki v okoliščinah, kot so tiste v postopku v glavni stvari, ni pridobil osebnega dokumenta, ki bi omogočil njegovo odstranitev iz zadevne države članice, „nezadostno sodeluje“ v smislu te določbe le, če je iz preučitve ravnanja navedenega državljana v obdobju pridržanja razvidno, da ta ni sodeloval pri izvajanju postopka odstranitve in da je verjetno, da bo ta postopek zaradi tega ravnanja trajal dlje, kot je bilo predvideno, kar mora preveriti predložitveno sodišče.

5.

Direktivo 2008/115 je treba razlagati tako, da državi članici državljanu tretje države, ki nima osebnih dokumentov in takih dokumentov od države izvora ni pridobil, potem, ko ga je nacionalno sodišče izpustilo, ker ni več upravičeno pričakovati njegove odstranitve v smislu člena 15(4) te direktive, ni treba izdati nevezanega dovoljenja za prebivanje ali drugega dovoljenja, ki podeljuje pravico do prebivanja. Vendar mora ta država članica v takem primeru navedenemu državljanu izdati pisno potrdilo o njegovem položaju.


(1)  UL C 159, 26.5.2014.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Płocku (Poljska) 30. septembra 2014 – Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz proti Prokuratura Okręgowa w Płocku

(Zadeva C-520/13)

2014/C 253/19

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy w Płocku

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Urszula Leśniak-Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz

Tožena stranka: Prokuratura Okręgowa w Płocku

Sodišče je s sklepom z dne 27. marca 2014 odločilo, da za odgovor na vprašanje, ki ga je postavilo Sąd Rejonowy w Płocku, očitno ni pristojno.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Španija) 10. aprila 2014 – María José Regojo Dans proti Consejo del Estado

(Zadeva C-177/14)

2014/C 253/20

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: María José Regojo Dans

Tožena stranka: Consejo del Estado

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali „pomožno osebje“, ki ga trenutno ureja člen 12 zakona 7/2007 z dne 12. aprila 2007 o temeljni pravni ureditvi statusa javnih uslužbencev, in „pomožno osebje“, ki ga je prej urejal člen 20(2) zakona 30/1984 z dne 2. avgusta 1984 o ukrepih za reformo javne službe, spadata pod opredelitev „delavec, zaposlen za določen čas“ iz odstavka 1 določbe 3 Okvirnega sporazuma ETUC-UNICE-CEEP o delu za določen čas, ki je priloga k Direktivi Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 (1)?

2.

Ali za to „pomožno osebje“ velja načelo nediskriminacije iz določbe 4(4) omenjenega Okvirnega sporazuma ETUC-UNICE-CEEP, tako da se mu priznajo in plačajo dodatki, ki se na podlagi senioritete plačujejo kariernim uradnikom, delovnemu osebju, zaposlenemu za nedoločen čas, začasnim uslužbencem in pogodbenemu osebju, ki ima pogodbe za določen čas?

3.

Ali je mogoče ureditev prostega imenovanja na položaj in njegovega prenehanja, ki temelji na zaupanju, ki velja za to „[pomožno] osebje“, in jo vsebujeta oba zgoraj omenjena španska zakona, uvrstiti med objektivne razloge, na katere se sklicuje ta določba 4 za utemeljitev različnega obravnavanja?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Cluj (Romunija) 11. aprila 2014 – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean proti Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(Zadeva C-183/14)

2014/C 253/21

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Cluj

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean

Nasprotna stranka: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je mogoče fizično osebo, ki z drugimi fizičnimi osebami sklene pogodbo o združitvi v združenje, ki je brez pravne osebnosti, ni identificirano za davčne namene in katerega cilj je prihodnja izvedba dela (gradbenega objekta) na zemljišču, ki je del osebnega premoženja nekaterih pogodbenikov, glede na okoliščine iz postopka v glavni stvari šteti za davčnega zavezanca za DDV v smislu člena 9(l) Direktive o DDV (1), čeprav so davčni organi dobave gradbenih objektov na zemljišču, ki je del osebnega premoženja nekaterih pogodbenikov, v okviru davčnega sistema prvotno obravnavali kot prodaje, ki spadajo na področje upravljanja zasebnega premoženja teh oseb?

2.

Ali je treba glede na okoliščine postopka v glavni stvari načela pravne varnosti, varstva zaupanja v pravo in druga splošna načela v zvezi z DDV, kakršna izhajajo iz Direktive 2006/112, razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni praksi, na podlagi katere davčni organ, potem ko je prvotno od fizične osebe pobral davek na dobiček od prenosa lastnine, ki je del osebnega premoženja, pri čemer se primarno pravo ni v ničemer bistveno spremenilo, na podlagi istih dejanskih okoliščin po dveh letih ponovno preuči položaj in te iste transakcije opredeli kot gospodarske dejavnosti, ki so predmet DDV, ter retroaktivno obračuna dodatni znesek?

3.

Ali je treba člene 167, 168 in 213 Direktive o DDV, preučene z vidika načela davčne nevtralnosti, razlagati tako, da v okoliščinah postopka v glavni stvari nasprotujejo temu, da davčni organ davčnemu zavezancu zavrne pravico do odbitka DDV, ki ga mora plačati ali ga je plačal za blago in storitve, ki so se uporabili za namene obdavčljivih transakcij, samo zato, ker takrat, ko so se zanj opravljale zadevne storitve, ni bil identificiran kot davčni zavezanec za namene DDV?

4.

Ali je mogoče glede na okoliščine postopka v glavni stvari določbe člena 179 Direktive razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki za davčnega zavezanca, za katerega se uporablja posebna shema oprostitve in ki je prepozno vložil zahtevek za identifikacijo za namene DDV, določa obveznost plačila davka, ki ga je bilo treba pobrati, pri čemer nima pravice do odbitka vrednosti zneska odbitnega davka za posamezno davčno obdobje, pri čemer se pravica do odbitka izvaja pozneje na podlagi davčnega obračuna, predloženega po identifikaciji davčnega zavezanca za namene DDV, kar lahko vpliva na obračun dodatnih zneskov?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, (UL L 347, str. 1).


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Laufen (Nemčija) 30. aprila 2014 – kazenski postopek zoper Gavrila Covacija

(Zadeva C-216/14)

2014/C 253/22

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Laufen

Stranki v postopku v glavni stvari

Gavril Covaci

Druga stranka: Staatsanwaltschaft Traunstein

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člena 1(2) ter 2(1) in (8) Direktive 2010/64/EU (1) razlagati tako, da nasprotujeta sodni odredbi, s katero se na podlagi člena 184 nemškega zakona o sodiščih od obdolžencev zahteva, da veljavno vložijo pravno sredstvo le v jeziku sodišča, v tem primeru v nemščini?

2.

Ali je treba člene 2, 3(1)(c) ter 6(1) in (3) Direktive 2012/13/EU (2) razlagati tako, da nasprotujejo, da se obdolžencu odredi, naj določi pooblaščenca za vročitev, kadar rok za vložitev pravnega sredstva začne teči že z vročitvijo pooblaščencu za vročitev in kadar ni pomembno, ali se je obdolženec z obtožbo seznanil?


(1)  Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, str. 1).

(2)  Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, str. 1).


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/18


Tožba, vložena 20. maja 2014 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji

(Zadeva C-244/14)

2014/C 253/23

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Braun in J. Hottiaux, pooblaščenec)

Tožena stranka: Republika Avstrija

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga, naj se

ugotovi, da Republika Avstrija ni izpolnila svojih obveznosti iz Direktive 2004/49/ES, ker členov 3, točka k), 10(5), 11(2), 17(1), 19(2), 22(3) in 25(3) te direktive ni v celoti prenesla;

Republiki Avstriji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija je po preučitvi pravnega položaja v Republiki Avstriji izrazila pomisleke v zvezi s konkretnim prenosom nekaterih določb Direktive 2004/49/ES (1). Pomisleki se v bistvenem nanašajo na varnostno spričevalo in varnostno pooblastilo, nacionalni organ za varnost, preiskave, preiskovalni organ in varnostna priporočila.


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 227.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/18


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 26. maja 2014 – KLM proti Ministère des finances et des comptes publics

(Zadeva C-250/14)

2014/C 253/24

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Air France – KLM

Tožena stranka: Ministère des finances et des comptes publics

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba določbe členov 2(1) in 10(2) Direktive Sveta 77/388/EGS (1) z dne 17. maja 1977 razlagati tako, da se lahko izdajo vozovnice enači z dejansko izvršitvijo storitve prevoza, in da so zneski, ki jih letalska družba zadrži, če imetnik letalske vozovnice vozovnice ni uporabil, ta pa je postala neveljavna, predmet davka na dodano vrednost?

2.

Ali mora biti v tem primeru pobrani davek plačan davčnemu organu takoj ob prejemu plačila, čeprav je mogoče, da potovanje ne bo opravljeno zaradi stranke?


(1)  Šesta direktiva sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23).


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Općinski sud u Velikoj Gorici (Hrvaška) 26. maja 2014 – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju proti Đuru Vladiki

(Zadeva C-254/14)

2014/C 253/25

Jezik postopka: hrvaščina

Predložitveno sodišče

Općinski sud u Velikoj Gorici

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Tožena stranka: Đuro Vladika

Vprašanje za predhodno odločanje

Na podlagi katerega načela potrošnik plača vodo v skladu z evropskim pravom, torej ali mora potrošnik plačati samo vodo po porabi, odčitano na števcu za vodo, in po ceni vode ali pa mora plačati tudi ceno vode, namenjeno kritju stroškov za dejavnosti komunalnih operaterjev (delovanje, tekoče vzdrževanje, upravljanje z infrastrukturo, plače zaposlenih itd.)?


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/19


Pritožba, ki so jo Cemex S.A.B. de C.V. in drugi vložili 2. junija 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 14. marca 2014 v zadevi T-292/11, Cemex in drugi proti Komisiji

(Zadeva C-265/14 P)

2014/C 253/26

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnice: Cemex S.A.B. de C.V., New Sunward Holding BV, Cemex España, S.A., Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion in Cemex Austria AG (zastopniki: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez in B. Martínez Corral, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Sodba Splošnega sodišča z dne 14. marca 2014 naj se razveljavi.

Odloči naj se o vsebini zadeve iz ničnostne tožbe, vložene pri Splošnem sodišču, Sklep pa naj se razveljavi.

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov družbe Cemex in njenih hčerinskih družb v postopku na prvi stopnji pri Splošnem sodišču in v tem postopku pri Sodišču Evropske unije.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1 —   Napačna presoja obrazložitve sklepa

Pritožnice zatrjujejo, da je Splošno sodišče napačno presodilo obrazložitev izpodbijanega sklepa o zahtevi po informacijah, ki je bil napisan zelo na splošno. Splošno sodišče naj pri svoji analizi ne bi upoštevalo okoliščin konkretnega primera, niti vsebine izpodbijanega sklepa, niti ni odločilo o sorazmernosti pri sprejetju izpodbijanega sklepa glede na materialne možnosti Komisije in tehnične okoliščine ali roka.

2 —   Napaka pri presoji potrebe po informacijah

Splošno sodišče naj bi tudi napačno odločilo o potrebi po informacijah, ki se zahtevajo v izpodbijanem sklepu, saj je z delom teh informacij Komisija že razpolagala ali pa niso bile povezane s predmetom preiskave.

3 —   Napaka pri obrazložitvi izpodbijane sodbe in pri presoji kršitve člena 18(3) Uredbe št. 1/2003  (1) v povezavi z naravo zahtevanih informacij

Pritožnice navajajo tudi napačno obrazložitev izpodbijane sodbe, saj se Splošno sodišče ni izreklo glede nekaterih njihovih trditev o naravi zahtevanih informacij, odgovor na katere naj bi zahteval vrednostne sodbe o možnih primerih. Poleg tega naj bi Splošno sodišče napačno presodilo neobstoj kršitve člena 18(3) Uredbe št. 1/2003, ker se je z izpodbijanim sklepom zahtevalo odgovor na vprašanja, ki se niso nanašala na dejstva niti niso imela nobene zveze z dejanskimi podatki.

4 —   Napaka pri presoji zahteve po sorazmernosti

Pritožnice zatrjujejo, da je Splošno sodišče napačno zavrnilo njihovo tožbo, s katero so predlagale razglasitev delne ničnosti izpodbijanega sklepa o zahtevi po informacijah, ker je štelo, da Komisija s tem, da je sprejela sklep in določila rok za odgovor, ni ravnala neustrezno niti nesorazmerno. Poleg tega pritožnice navajajo, da je Splošno sodišče storilo napako, ker je štelo, da je bila Komisijina zahteva za informacije utemeljena, kljub temu, da bi odgovor pritožnic zahteval posebno veliko dela.

5 —   Napaka pri presoji obstoja kršitve člena 3 Uredbe št. 1  (2)

Splošno sodišče naj bi storilo napako, ker je presodilo, da Komisija s tem, da je izpodbijani sklep vročila samo v španščini, ni kršila člena 3 Uredbe št. 1.

6 —   Napaka pri presoji kršitve načela dobrega upravljanja

Pritožnice nazadnje zatrjujejo, da je Splošno sodišče storilo napako, ker ni presodilo, da ravnanje Komisije, ki ga je Splošno sodišče obsodilo, ni pomenilo kršitve načela dobrega upravljanja.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov [101 PDEU] in [102 PDEU] (UL 2003, L 1, str. 1).

(2)  Uredba št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščin, poglavje 1, zvezek 1, str. 3)


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 5. junija 2014 – Skatteministeriet proti Baby Dan A/S

(Zadeva C-272/14)

2014/C 253/27

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Vestre Landsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Skatteministeriet

Tožena stranka: Baby Dan A/S

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba vretena s posebnimi značilnostmi, kot so opisana v obravnavanem primeru, uvrstiti pod tarifno številko 7318 KN ali 8302 KN?


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/21


Tožba, vložena 11. junija 2014 – Evropski parlament proti Evropski komisiji

(Zadeva C-286/14)

2014/C 253/28

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropski parlament (zastopniki: L.G. Knudsen, A. Troupiotis in M. Menegatti, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog tožeče stranke

delegirana uredba Komisije (EU) št. 275/2014 (1) z dne 7. januarja 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope naj se razveljavi;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Parlament v utemeljitev tožbe navaja samo en tožbeni razlog za razglasitev ničnost, ki se nanaša na to, da naj bi Komisija prekoračila svoje pristojnosti iz člena 21(3) Uredbe (EU) št. 1316/2013 (2). Izpodbijana delegirana uredba namreč spreminja Prilogo I k temeljnemu aktu, in sicer ji dodaja novi del VI, ki se nanaša na prednosti glede financiranja na področju prometa v okviru večletnih in letnih delovnih programov. Po mnenju Parlamenta naj bi Komisija tako prekoračila svoje pristojnosti, dodeljene s temeljnim aktom, in sicer ko je sprejela delegirani akt, ki „spreminja“ navedeno temeljno uredbo, namesto da bi jo zgolj „dopolnil“, kot naj bi ji bilo naloženo s členom 21(3).


(1)  UL L 80, str. 1.

(2)  UL L 348, str. 129.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/22


Pritožba, ki jo je Helenska republika vložila 13. junija 2014 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 9. aprila 2014 v zadevi T-150/12, Grčija proti Komisiji

(Zadeva C-296/14 P)

2014/C 253/29

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: Helenska republika (zastopnika: I. Chalkias in A. Vasilopoulou)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

ugodi naj se pritožbi, v celoti razveljavi sodba Splošnega sodišča Evropske unije iz posebej navedenih razlogov, ugodi tožbi Helenske republike, razglasi ničnost izpodbijanega sklepa Evropske unije in Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Helenska republika s pritožbenim razlogom zatrjuje kršitev prava Evropske unije, ker je Splošno sodišče napačno razlagalo in uporabilo člen 107(1) in (3)(b) PDEU v zvezi z obstojem izrednih okoliščin, ki so bile značilne za grško gospodarstvo v času dejanskega stanja.

Natančneje, s prvim delom navedenega razloga oporeka dejstvu, da je Splošno sodišče z napačno razlago in uporabo člena 107(1) PDEU presodilo, da sporni ukrepi pomenijo selektivno gospodarsko korist za prejemnike v takšnem obsegu, da je izkrivljala konkurenco in prizadela trgovino med državami članicami glede na izredne okoliščine, ki so bile značilne za grško gospodarstvo v času dejanskega stanja, medtem ko z drugim delom razloga oporeka dejstvu, da je Splošno sodišče z napačno razlago in uporabo člena 107(3)(b) PDEU omejilo področje uporabe te določbe na pogoje iz obvestila o Okviru podpore Skupnosti kljub izrednim okoliščinam, ki so bile značilne za grško gospodarstvo v času dejanskega stanja.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/22


Sklep predsednika Sodišča z dne 4. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Španija) – Compañía Europea de Viajeros España S.A. proti Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

(Zadeva C-592/12) (1)

2014/C 253/30

Jezik postopka: španščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 79, 16.3.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/22


Sklep predsednika Sodišča z dne 31. marca 2014 – Acron OAO, Dorogobuzh OAO proti Svetu Evropske unije, Evropski komisiji, Fertilizers Europe

(Združeni zadevi C-215/13 P in C-216/13 P) (1)

2014/C 253/31

Jezik postopka: angleščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadev.


(1)  UL C 171, 15.6.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/23


Sklep predsednika Sodišča z dne 3. aprila 2014 – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France proti Evropski komisiji in Danski

(Zadeva C-283/13 P) (1)

2014/C 253/32

Jezik postopka: angleščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 215, 27.7.2013.


Splošno sodišče

4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 18. junija 2014 – Cantina Broglie 1 proti UUNT – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA)

(Zadeva T-595/10) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti RIPASSA - Prejšnja nacionalna besedna znamka VINO DI RIPASSO - Relativni razlog za zavrnitev - Člen 75 Uredbe (ES) št. 207/2009 - Obveznost obrazložitve))

2014/C 253/33

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Italija) (zastopnika: A. Rizzoli, odvetnik, ki zastopa A. Zenato)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Bullock, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italija)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. septembra 2010 (zadeva R 63/2010-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona in Albertom Zenatom.

Izrek

1.

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 30. septembra 2010 (zadeva R 63/2010-1) se razveljavi.

2.

UUNT se naloži plačilo stroškov, vključno s tistimi, ki so bili priglašeni v postopku pred odborom za pritožbe.


(1)  UL C 72, 5.3.2011.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 18. junija 2014 – Španija proti Komisiji

(Zadeva T-260/11) (1)

((Ribištvo - Ohranjanje ribolovnih virov - Prekoračitev ribolovnih kvot za skušo s strani Španije v conah VIII c, IX in X ter v vodah Evropske unije cone CECAF 34.1.1, dodeljenih za leto 2010 - Odbitki od ribolovnih kvot, dodeljenih za leta od 2011 do 2015 - Pravica do obrambe - Pravna varnost - Legitimno pričakovanje - Enako obravnavanje))

2014/C 253/34

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopniki: sprva N. Díaz Abad in L. Banciella Rodríguez-Miñón, nato M. Sampoll Pucurull in Banciella Rodríguez-Miñón, abogados del Estado)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Bouquet, F. Jimeno Fernández in D. Nardi, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Uredbe Komisije (EU) št. 165/2011 z dne 22. februarja 2011 o odbitkih od nekaterih kvot za skušo, dodeljenih Španiji za leto 2011 in naslednja leta, zaradi prelova v letu 2010 (UL L 48, str. 11).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Kraljevina Španija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 211, 16.7.2011.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/25


Sodba Splošnega sodišča z dne 24. junija 2014 – Unister proti UUNT (Ab in den Urlaub)

(Zadeva T-273/12) (1)

((Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti Ab in den Urlaub - Znamka, sestavljena iz reklamnega slogana - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Neobstoj dokaza pridobitve razlikovalnega učinka z uporabo - Člen 7(3) Uredbe št. 207/2009))

2014/C 253/35

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Unister GmbH (Leipzig, Nemčija) (zastopnika: H. Hug in A. Kessler-Jensch, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: D. Walicka in R. Pethke)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 3. aprila 2012 (zadeva R 2150/2011-1) v zvezi zahtevo za registracijo besednega znaka Ab in den Urlaub kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Unister GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 243, 11.8.2012.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 24. junija 2014 – Hut.com proti UUNT – Intersport France (THE HUT)

(Zadeva T-330/12) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti THE HUT - Prejšnja nacionalna besedna znamka LA HUTTE - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 253/36

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: The Hut.com Ltd (Northwich, Združeno kraljestvo) (zastopnik: S. Malynicz, barrister)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: V. Melgar, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Intersport France (Longjumeau, Francija)

Predmet

Tožba, vložena zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 27. aprila 2012 (zadeva R 814/2011-2) glede postopka z ugovorom med družbama Intersport France in The Hut.com Ltd.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

The Hut.com Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 295, 29.9.2012.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2014 – Kampol proti UUNT – Colmol (Nobel)

(Zadeva T-382/12) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti Nobel - Prejšnja nacionalna besedna znamka NOBEL - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 253/37

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Kampol sp. z o.o. (Świdnica, Poljska) (zastopnik: J. Kępiński, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Geroulakos, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Colmol-Colchões, SA (Oliveira de Azeméis, Portugalska)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 21. junija 2012 (zadeva R 2286/2011) glede postopka z ugovorom med Colmol – Colchões, SA in Kampol K. Humiński & syn sp. z o.o.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Kampol sp. z o.o. se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 355, 17.11.2012.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 24. Junija 2014 – Rani Refreshments proti UUNT – Global-Invest Bartosz Turek (Sani)

(Zadeva T-523/12) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Sani - Prejšnji figurativni znamki Skupnosti Hani ali Ilani in RANI - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Podobnost znakov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 253/38

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Rani Refreshments FZCO (Jebel Ali, Združeni arabski emirati) (zastopnik: M. Chapple, barrister)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Geroulakos, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Global-Invest Bartosz Turek (Poczesna, Poljska)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 27. septembra 2012 (zadeva R 236/2012 4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Aujan Industries Co. (S J C) in Global-Invest Bartosz Turek.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Rani Refreshments FZCO se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 32, 2.2.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 24. junija 2014 – 1872 Holdings proti UUNT – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

(Zadeva T-207/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Skupnosti THE SPIRIT OF CUBA - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisnost - Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

2014/C 253/39

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: 1872 Holdings vof (Amsterdam, Nizozemska) (zastopnik: M. Antoine-Lalance, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: V. Melgar, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Havana Club International, SA (La Havane, Kuba) (zastopnik: M. Pomares Caballero, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 31. januarja 2013 (zadeva R 684/2012 1) v zvezi s postopkom ugotovitve ničnosti med družbama Havana Club International SA in 1872 Holdings vof.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba 1872 Holdings vof nosi stroške postopka.


(1)  UL C 171, 15.6.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/28


Sklep Splošnega sodišča z dne 2. aprila 2014 – Unicid proti Komisiji

(Zadeva T-305/09) (1)

((Državne pomoči - Krovni program ukrepov, ki jih izvajajo v Franciji priznane medsektorske kmetijske organizacije v korist članov zastopanih kmetijskih organizacij - Financiranje s prostovoljnimi prispevki, ki so postali obvezni - Odločba o skladnosti državne pomoči s skupnim trgom - Umik odločbe - Ustavitev postopka))

2014/C 253/40

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Union nationale interprofessionnelle cidricole (Unicid) (Pariz, Francija) (zastopnika: V. Ledoux in B. Néouze, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: B. Stromsky in C. Urraca Caviedes, nato B. Stromsky in S. Thomas in na koncu B. Stromsky, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2008) 7846 konč. z dne 10. decembra 2008, ki se nanaša na državno pomoč št. 561/2008, v zvezi s krovnim programom ukrepov, ki jih izvajajo v Franciji priznane medsektorske kmetijske organizacije v korist članov zastopanih kmetijskih organizacij.

Izrek

1.

Postopek s to tožbo se ustavi.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 244, 10.10.2009.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/29


Sklep Splošnega sodišča z dne 4. junija 2014 – Axa Versicherung proti Komisiji

(Zadeva T-526/12) (1)

((Dostop do dokumentov - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Zavrnitev dostopa zaradi molka organa - Izrecna odločba, sprejeta po vložitvi tožbe - Izguba pravnega interesa - Ustavitev postopka))

2014/C 253/41

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Axa Versicherung AG (Köln, Nemčija) (zastopniki: C. Bahr, S. Dethof in A. Malec, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: H. Krämer in F. Clotuche-Duvieusart, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti zavrnilne odločbe, zaradi molka Komisije, kar zadeva dostop do spisa zadeve COMP/39.125 (Avtomobilsko steklo).

Izrek

1.

Postopek s to tožbo se ustavi.

2.

O predlogu za intervencijo AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA in AGC Glass Germany GmbH ni treba odločiti.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba AXA Versicherung AG.

4.

AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe in AGC Glass Germany nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 32, 2.2.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/29


Sklep Splošnega sodišča z dne 5. junija 2014 – Atmeh proti UUNT – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign)

(Zadeva T-239/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Zahteva za ugotovitev neveljavnosti - Umik zahteve za ugotovitev neveljavnosti - Ustavitev postopka))

2014/C 253/42

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Ammar Atmeh (Diera-Dubai, Združeni arabski emirati) (zastopnik: A. Berthet, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Sylvie Fretier (Pariz, Francija) (zastopnik: T. Cuche, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 14. februarja 2013 (združene zadeve R 1482/2011 4 in R 1571/2011 4), v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med Ammarjem Atmehom in Sylvie Fretier.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Tožeči stranki in intervenientu se naloži plačilo lastnih stroškov, ter vsakemu polovico stroškov tožene stranke.


(1)  UL C 207, 20.7.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/30


Sklep Splošnega sodišča z dne 10. junija 2014 – Gruppo Norton proti UUNT – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

(Zadeva T-427/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti Gruppo Norton S.r.l. - Prejšnja nacionalna figurativna znamka NORTON HISPAŃO - Pravilo 49(1) iz Uredbe (ES) št. 2868/95 in člen 60 Uredbe (ES) št. 207/2009 - Nedopustnost pritožbe pred odborom za pritožbe - Tožba, ki je očitno brez vsakršne pravne podlage))

2014/C 253/43

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Gruppo Norton Srl (Carini, Italija) (zastopnik: M. García Lirola, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: V. Melgar, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Victoriano Marín Nicolás (Alcantarilla, Španija) (zastopnik: M. Ruiz Vázquez, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper Odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 31. maja 2013 (zadeva R 341/2013-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Victorianom Marínom Nicolásom in družbo Gruppo Norton Srl.

Izrek

1.

Tožba se zavrže.

2.

Družbi Gruppo Norton Srl se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 313, 26.10.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/30


Tožba, vložena 14. aprila 2014 – Chemo Ibérica proti UUNT – Novartis (EXELTIS)

(Zadeva T-252/14)

2014/C 253/44

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Chemo Ibérica, SA (Barcelona, Španija) (zastopnica: M. I. Escudero Pérez, odvetnica)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Novartis AG (Bazel, Švica)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 10. februarja 2014 v zadevi R 936/2013-4 razveljavi in zato podeli znamko Skupnosti št. 10 248 367 „EXELTIS“ za razred 5 mednarodne nomenklature;

toženi stranki in/ali drugi stranki v postopku naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „EXELTIS“ za proizvode iz razreda 5 – Prijava znamke Skupnosti št. 10 248 367

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Novartis AG

Navajana znamka ali znak: besedna znamka „EXELON“ za proizvode iz razreda 5

Odločba oddelka za ugovore: Desestimación de la demanda zavrnitev zahteve

Odločba odbora za pritožbe: Desestimación del recurso zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/31


Tožba, vložena 14. aprila 2014 – Chemo Ibérica proti UUNT – Novartis (EXELTIS)

(Zadeva T-253/14)

2014/C 253/45

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Chemo Ibérica, SA (Barcelona, Španija) (zastopnica: M. I. Escudero Pérez, odvetnica)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Novartis AG (Basel, Švica)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 10. februarja 2014 v zadevi R 1022/2013-4 razveljavi in zato podeli figurativno znamko Skupnosti št. 10 249 035 „EXELTIS“ za razred 5 mednarodne nomenklature;

toženi stranki in/ali drugi stranki v postopku naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka z besednim elementom „EXELTIS“ za proizvode iz razreda 5 – Prijava znamke Skupnosti št. 10 249 035

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Novartis AG

Navajana znamka ali znak: besedna znamka „EXELON“ za proizvode iz razreda 5

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev zahteve

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/32


Tožba, vložena 23. aprila 2014 – Giuntoli proti UUNT – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

(Zadeva T-256/14)

2014/C 253/46

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Andrea Giuntoli (Barcelona, Španija) (zastopnik: A. Canela Giménez, lawyer)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švica)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 12. februarja 2014 v zadevi R 886/2013-2 naj se razveljavi;

UUNT in tistim, ki nasprotujejo tej tožbi, naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka z besednima elementoma „CREMERIA TOSCANA“ za proizvode in storitve iz razredov 30, 35 in 43 – prijava znamke Skupnosti št. 9 549 346

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Société des produits Nestlé SA

Navajana znamka ali znak: mednarodna registracija figurativne znamke z besednim elementom „la Cremeria“

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev izpodbijane odločbe, ugoditev ugovoru in delna zavrnitev prijave znamke Skupnosti

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/32


Tožba, vložena 28. aprila 2014 – City Index proti UUNT – Citigroup and Citibank (CITY INDEX)

(Zadeva T-269/14)

2014/C 253/47

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: City Index Ltd (London, Združeno kraljestvo) (zastopnik: B. Brandreth, Barrister)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Drugi stranki pred odborom za pritožbe: Citigroup, Inc. in Citibank, NA (New York, ZDA)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 19. februarja 2014 v zadevi R 172/2013-2 o ugoditvi ugovoru v zvezi z proizvodi in storitvami iz razredov 9, 16 in 36 naj se delno razveljavi;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov tožeče stranke, ki so ji nastali pri odboru za pritožbe in Splošnem sodišču.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „CITY INDEX“ za proizvode in storitve z razredov 9, 16, 36 in 41 – prijava znamke Skupnosti št. 7 458 094

Imetnika znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Citigroup, Inc. in Citibank, NA

Navajana znamka ali znak: figurativna znamka z besednim elementom „citi“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 36 in 42, figurativna znamka Skupnosti in nacionalna figurativna znamka z besednima elementoma „citifinancial“ in „citibank“, ter besedne znamke Skupnosti in nacionalne besedne znamke „CITICAPITAL“, „CITIMONEY“, „CITIFINANCIAL“, „CITI“, „CITIBOND“, „CITICONNECT“, „CITIBANK“ in „CITICARD“

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: delna razveljavitev odločbe oddelka za ugovore in delna zavrnitev prijave znamke Skupnosti

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/33


Tožba, vložena 30. aprila 2014 – Lithomex/UUNT – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

(Zadeva T-273/14)

2014/C 253/48

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Lithomex ApS (Langeskov, Danska) (zastopnik: L. Ullmann, lawyer)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Glaubrecht Stingel GmbH & Co.KG (Wendlingen, Nemčija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo R 2280/2012-5 petega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 17. februarja 2014;

spremeni izpodbijano odločbo tako, da se pokaže, da se pritožba zoper odločbo 5589 C oddelka za izbris z dne 21. novembra 2012 zavrne;

intervenientu naloži plačilo stroškov postopka, vključno s pritožbenim postopkom.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: besedna znamka LITHOFIX za proizvode iz razredov 19 in 31 – prijava znamke Skupnosti št. 7 504 368

Imetnik znamke Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: družba Glaubrecht Stingel GmbH & Co. KG

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: člen 53(1)(a) in člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 – International and national word marks „LITHOFIN“ za proizvode iz razreda 1

Odločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnosti

Odločba odbora za pritožbe: ugoditev pritožbi in ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti za vse proizvode iz razreda 19

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/34


Tožba, vložena 27. aprila 2014 – Dairek Attoumi proti UUNT – Diesel (Cinturón)

(Zadeva T-278/14)

2014/C 253/49

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Španija) (zastopnika: E. Manresa Medina in J. M. Manresa Medina, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Diesel SpA (Breganze, Italija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

spis vrne v stanje, v katerem je bil, ko se je tožeči stranki vročilo CD z računi stranke, ki zahteva ugotovitev ničnosti, in razveljavi odločbo tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 18. februarja 2014 v zadevi R 855/2012-3,

podredno, spis vrne v stanje pred odločbo odbora za pritožbe in razveljavi izpodbijano odločbo ter prekine postopek do odločitve v sodnem postopku, ki ga je sprožil imetnik tega modela Skupnosti zoper mednarodno znamko št. 608 499,

podredno, temu predlogu ugodi in razglasi, da stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti modela Skupnosti, ni dokazala uporabe svoje znamke in zato iz tega razloga zavrne zahtevo za ugotovitev ničnosti,

podredno, temu predlogu ugodi in zavrne zahtevo za razglasitev ničnosti na podlagi navedenih argumentov;

toženi stranki in morebitnim intervenientom naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Registrirani model Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: upodobitev pasu z besednim elmentom „DIESEL“ – registrirani model Skupnosti št. 1044150-0003

Imetnik znamke Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: Diesel SpA

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: besedne znamke Skupnosti in mednarodne znamke „DIESEL“ za proizvode iz razredov 3, 9, 14, 16, 18, 24 in 25

Odločba oddelka za izbris: ugoditev zahtevi za ugotovitev ničnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi:

dejstvo, da tožeči stranki ni bil vročen CD z računi;

dejstvo, da postopek ni bil prekinjen;

tožeča stranka je imetnik španske znamke št. 2 585 042 „S.D.D. SUPER DIESEL DAIREK“;

preostali dokaz o uporabi, ki ga predloži stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti, ni zadosten;

razlike med znaki


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/35


Tožba, vložena 13. maja 2014 – Davó Lledó proti UUNT – Administradora y Franquicias América in Inversiones Ged (DoggiS)

(Zadeva T-335/14)

2014/C 253/50

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: José-Manuel Davó Lledó (Cartagena, Španija) (zastopnik: J. V. Gil Martí, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Administradora y Franquicias América, SA e Inversiones Ged Ltda (Santiago de Chile, Čile)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 13. marca 2014 v zadevi R 824/2013-1 in posledično potrdi prvotno odločbo oddelka za izbris z dne 18. julija 2013, s katerim je bila zavrnjena zahteva za ugotovitev ničnosti, ki sta jo vložili Administradora y Franquicias América, SA in Inversiones Ged Ltda glede znamke Skupnosti št. 8 894 826 (DoggiS) in jima naloži, da se uskladita s to odločbo in njenimi učinki, ter naj toženi stranki in drugim strankam v postopku pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: figurativna znamka z besednim elementom „DoggiS“ za proizvode in storitve iz razredov 29, 30 in 43 – znamka Skupnosti št. 8 894 826

Imetnik znamke Skupnosti: tožeča stranka

Stranki, ki zahtevata ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: Administradora y Franquicias América, SA in Inversiones Ged Ltda

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: Zahteva za registracijo znamke je bila vložena v slabi veri.

Odločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnosti

Odločba odbora za pritožbe: ugoditev pritožbi, tako da se v celoti razveljavi odločba oddelka za izbris in registracija izpodbijane znamke Skupnosti

Navajani tožbeni razlogi:

kršitev člena 76 Uredbe Sveta št. 207/2009;

kršitev člena 52(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/36


Tožba, vložena 15. maja 2014 – Kurchenko proti Svetu

(Zadeva T-339/14)

2014/C 253/51

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Chuhuiv, Ukrajina) (zastopniki: B. Kennelly in J. Pobjoy, Barristers, M. Drury in A. Swan, Solicitors)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Sveta 2014/119/SZVP z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L 66, str. 26) in Uredbo Sveta (EU) št. 208/2014 z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L 66, str. 1) v delih, v katerih se nanašata na tožečo stranko, razglasi za nična; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Svet ni ugotovil ustrezne pravne podlage. Člen 29 PEU ni ustrezna pravna podlaga za sklep, saj tožeča stranka s pritožbo, ki je bila vložena zoper njo, ni bila spoznana za osebo, ki je ogrožala pravno državo ali človekove pravice v Ukrajini (v smislu členov 21(2) in 23 PEU). Ker je bil Sklep ničen, se Svet pri sprejemanju Uredbe ni mogel sklicevati na člen 215(2) PDEU. Ko so bili omejevalni ukrepi naloženi, zoper tožečo stranko pred nobenim sodiščem ni bilo nobenih obtožb v zvezi s tem, da njene dejavnosti ogrožajo pravno državo ali kršijo človekove pravice v Ukrajini.

2.

Drugi tožbeni razlog: ni bilo izpolnjeno merilo za uvrstitev na seznam, in sicer da je oseba „spoznana za odgovorno“ za odtujitev ukrajinskih državnih sredstev ali kršitev človekovih pravic v Ukrajini, ali da je povezana z osebo, ki je bila spoznana za odgovorno. Edini razlog za uvrstitev tožeče stranke na seznam je bil ta, da je bila „v preiskavi“ v Ukrajini zaradi zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine. Zato ne gre niti za obtožbe (glede na obrazložitev Sodišča v zadevi T-256/11 Ezz), da je tožeča stranka oseba, odgovorna za odtujitev ukrajinskih državnih sredstev ali kršitev človekovih pravic v Ukrajini, ali da je bila povezana z osebo, ki je bila spoznana za odgovorno.

3.

Tretji tožbeni razlog: Svet je kršil pravici tožeče stranke do obrambe in do učinkovitega sodnega varstva. Tožeča stranka ni nikoli prejela podrobnejših informacij v zvezi s „preiskavo“, ki naj bi upravičila njeno uvrstitev na seznam, še manj pa „resne in verodostojne“ ali „konkretne“ dokaze v zvezi s tem. Svet teh informacij kljub zahtevi ni podal.

4.

Četrti tožbeni razlog: Svet tožeči stranki ni podal zadostnih razlogov za uvrstitev na seznam. Podani razlogi so bili premalo obrazloženi in natančni. Niso bila podana podrobnejša pojasnila glede ravnanja tožeče stranke, zaradi katerega je domnevno „sodelovala pri zločinih“, ali glede tega, kako je to „sodelovanje pri zločinih“ kakorkoli povezano z „odtujitvijo ukrajinskih državnih sredstev“ in „nezakonitim prenosom teh sredstev izven Ukrajine“. Podane niso nobene podrobnosti glede „preiskave“, organa, ki naj bi jo opravljal, njene narave ali dneva, ko naj bi se začela.

5.

Peti tožbeni razlog: Svet je resno kršil temeljni pravici tožeče stranke, in sicer lastninsko pravico in pravico do ugleda. Omejevalni ukrepi niso bili „predpisani z zakonom“, naloženi so bili brez ustreznih varovalnih ukrepov, ki bi tožeči stranki omogočali učinkovit zagovor pred Svetom, ne nanašajo se na nobeno določeno lastnino, ki naj bi predstavljala odtujena državna sredstva, oziroma na višino domnevno odtujenih sredstev.

6.

Šesti tožbeni razlog: Svet se je oprl na napačno dejansko stanje. Razen edinega razloga za uvrstitev tožeče stranke na seznam ni informacije ali dokaza, da je bila tožeča stranka v Ukrajini v takšni „preiskavi“, kot je navedena v Sklepu in Uredbi.

7.

Sedmi tožbeni razlog: Svet ni zagotovil ustreznosti in veljavnosti dokaza, na podlagi katerega je bila tožeča stranka uvrščena na seznam. Ni upošteval tega, ali je sedanji generalni tožilec Ukrajine na podlagi ustave Ukrajine pristojen za uvedbo kakršnih koli preiskav zoper tožečo stranko in ni upošteval, da tožeča stranka dejansko ni bila predmet domnevne „preiskave“.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/37


Tožba, vložena 14. maja 2014 – Janukovič proti Svetu

(Zadeva T-346/14)

2014/C 253/52

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Viktor Fedorovič Janukovič (Kijev, Ukrajina) (zastopnik: T. Beazley, QC)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Sveta 2014/119/SZVP z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L 66, str. 26), kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2014/216/SZVP z dne 14. aprila 2014 (UL L 111, str. 91), in Uredbo Sveta (EU) št. 208/2014 z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L 66, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 381/2014 z dne 14. aprila 2014 (UL L 111, str. 33) razglasi za nična v delih, v katerih se nanašata na tožečo stranko; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Svet Evropske unije (v nadaljevanju: Svet) ni imel ustrezne pravne podlage za sprejetje Sklepa in Uredbe. V utemeljitev temu tožbenemu razlogu se zatrjuje: (a) pogoji za to, da bi se Svet lahko oprl na člen 29 PEU, s Sklepom niso bili izpolnjeni. Med drugim (i) naj Svet cilja (utrditev in podpora pravni državi in spoštovanju človekovih pravic v Ukrajini), na katera se je izrecno skliceval, dejansko ne bi mogel sprejeti, saj je nato navedel razloge za uvrstitev na seznam (povezan z domnevno poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitim prenosom teh sredstev zunaj Ukrajine, kar tožeča stranka zanika), ki niso bili konsistentni in ne v skladu z navedenimi ali katerimi koli upoštevnimi cilji iz člena 21 PEU. (ii) Uredba in Sklep sta v nasprotju s preostalimi upoštevnimi cilji, navedenimi v členu 21 PEU, ker z njima ni bilo mogoče „utr[diti] in podp[irati] demokracije […] in načel mednarodnega prava“, zlasti zaradi napačne ugotovitve – in napačnega ravnanja na podlagi tega – da je bil zakonito demokratično izvoljeni predsednik Ukrajine, tožeča stranka, „nekdanji predsednik“, kar je v nasprotju z ukrajinskim in mednarodnim pravom, in ker sta nudila podporo tako imenovanima „začasnemu predsedniku in vladi“, ki nista bila zakonito in demokratično izvoljena in ki sta oblast, ki jo imata, občasno pridobila z nezakonito silo, v nasprotju s pravno državo, načeli demokracije in mednarodnim pravom. (b) Pogoji za uporabo člena 215 PDEU naj ne bi bili izpolnjeni, ker naj ne bi bilo veljavne odločbe, sprejete v skladu z poglavjem 2 naslova V PEU. (c) Za uporabo člena 215 PDEU proti tožeči stranki ni bilo zadostne povezave.

2.

Drugi tožbeni razlog: Svet je zlorabil svoja pooblastila. Resnični namen Sveta s sprejetjem Sklepa (in posledično Uredbe) naj bi bil v bistvu ta, da naj bi si poskusil pridobiti naklonjenost „začasne vlade“ Ukrajine, zato, da bi Ukrajina vzpostavila tesnejše vezi z Unijo (pri čemer naj bi demokratično izvoljen predsednik Ukrajine in njegova vlada take tesnejše vezi zavrnila) in ne uvodne izjave, navedene na začetku Sklepa in Uredbe.

3.

Tretji tožbeni razlog: Svet je kršil obveznost obrazložitve. Obrazložitev uvrstitve tožeče stranke na seznam v Sklepu in Uredbi je (poleg tega da je napačna) šablonska, neprimerna in ni dovolj podrobna.

4.

Četrti tožbeni razlog: tožeča stranka v upoštevnem obdobju ni izpolnjevala navedenih pogojev za uvrstitev osebe na seznam. Svet med drugim ni navedel upoštevnih informacij, vendar, s čimer je seznanjen, tožeče stranke (a) v upoštevnem obdobju sodni ali drug pristojen organ ni spoznal za odgovorno za poneverbo ukrajinskih državnih sredstev ali za njihov nezakoniti prenos in (b) v tem obdobju ni bila oseba, zoper katero bi v Ukrajini potekal kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitim prenosom teh sredstev v tujino.

5.

Peti tožbeni razlog: Svet je z vključitvijo tožeče stranke v izpodbijane ukrepe storil očitne napake pri presoji. Svet med drugim ni imel – ali vsaj ni imel „trdnih“ – dokazov, da so bili očitki zoper tožečo stranko „vsebinsko pravilni“, in se je napačno oprl na trditve nezakonite t.i. „začasne vlade“, ki si je prizadevala protizakonito prisvojiti oblast in ki je imela jasen razlog za navajanje takih očitkov v nedopustne namene.

6.

Šesti tožbeni razlog: pravica tožeče stranke do obrambe je bila kršena in/ali ni ji bilo nudeno učinkovito sodno varstvo. Svet naj med drugim tožeči stranki ne bi posredoval celovite obrazložitve, vključno z dokazi proti njej, posredoval naj ji ne bi natančnih informacij in gradiva, ki naj bi utemeljevali zamrznitev premoženja, in naj bi določil, naj tožbo vloži v pretirano kratkem roku.

7.

Sedmi tožbeni razlog: kršena je bila lastninska pravica tožeče stranke v skladu s členom 17(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, saj so med drugim omejevalni ukrepi neupravičena in nesorazmerna omejitev te pravice.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/39


Tožba, vložena 14. maja 2014 – Janukovič proti Svetu

(Zadeva T-347/14)

2014/C 253/53

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Viktor Viktorovič Janukovič (Kijev, Ukrajina) (zastopnik: T. Beazley, QC)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Sveta 2014/119/SZVP z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L 66, str. 26), kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2014/216/SZVP z dne 14. aprila 2014 (UL L 111, str. 91), in Uredbo Sveta (EU) št. 208/2014 z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L 66, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 381/2014 z dne 14. aprila 2014 (UL L 111, str. 33) razglasi za nična v delih, v katerih se nanašata na tožečo stranko; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Svet Evropske unije (v nadaljevanju: Svet) ni imel ustrezne pravne podlage za sprejetje Sklepa in Uredbe. V utemeljitev temu tožbenemu razlogu se zatrjuje: (a) Pogoji za to, da bi se Svet lahko oprl na člen 29 PEU, s Sklepom niso bili izpolnjeni. Med drugim (i) naj Svet cilja (utrditev in podpora pravni državi in spoštovanju človekovih pravic v Ukrajini), na katera se je izrecno skliceval, dejansko ne bi mogel sprejeti, saj je nato navedel razloge za uvrstitev na seznam (povezan z domnevno poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitim prenosom teh sredstev zunaj Ukrajine, kar tožeča stranka zanika), ki niso bili konsistentni in ne v skladu z navedenimi ali katerimi koli upoštevnimi cilji iz člena 21 PEU. (ii) Uredba in Sklep sta v nasprotju s preostalimi upoštevnimi cilji, navedenimi v členu 21 PEU, ker z njima ni bilo mogoče „utr[diti] in podp[irati] demokracije […] in načel mednarodnega prava“, zlasti zaradi napačne ugotovitve – in napačnega ravnanja na podlagi tega – da je bil zakonito demokratično izvoljeni predsednik Ukrajine, predsednik Janukovič, „nekdanji predsednik“, kar je v nasprotju z ukrajinskim in mednarodnim pravom, in ker sta nudila podporo tako imenovanima „začasnemu predsedniku in vladi“, ki nista bila zakonito in demokratično izvoljena in ki sta oblast, ki jo imata, občasno pridobila z nezakonito silo, v nasprotju s pravno državo, načeli demokracije in mednarodnim pravom. (b) Pogoji za uporabo člena 215 PDEU naj ne bi bili izpolnjeni, ker naj ne bi bilo veljavne odločbe, sprejete v skladu z poglavjem 2 naslova V PEU. (c) Za uporabo člena 215 PDEU proti tožeči stranki ni bilo zadostne povezave.

2.

Drugi tožbeni razlog: Svet je zlorabil svoja pooblastila. Resnični namen Sveta s sprejetjem Sklepa (in posledično Uredbe) naj bi bil v bistvu ta, da naj bi si poskusil pridobiti naklonjenost „začasne vlade“ Ukrajine, zato, da bi Ukrajina vzpostavila tesnejše vezi z Unijo (pri čemer naj bi demokratično izvoljen predsednik Ukrajine in njegova vlada take tesnejše vezi zavrnila) in ne uvodne izjave, navedene na začetku Sklepa in Uredbe.

3.

Tretji tožbeni razlog: Svet je kršil obveznost obrazložitve. Obrazložitev uvrstitve tožeče stranke na seznam v Sklepu in Uredbi je (poleg tega da je napačna) šablonska, neprimerna in ni dovolj podrobna.

4.

Četrti tožbeni razlog: tožeča stranka v upoštevnem obdobju ni izpolnjevala navedenih pogojev za uvrstitev osebe na seznam. Svet med drugim ni navedel upoštevnih informacij, vendar, s čimer je seznanjen, tožeče stranke (a) v upoštevnem obdobju sodni ali drug pristojen organ ni spoznal za odgovorno za poneverbo ukrajinskih državnih sredstev ali za njihov nezakoniti prenos in (b) v tem obdobju ni bila oseba, zoper katero bi v Ukrajini potekala preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitim prenosom teh sredstev v tujino.

5.

Peti tožbeni razlog: Svet je z vključitvijo tožeče stranke v izpodbijane ukrepe storil očitne napake pri presoji. Svet med drugim ni imel – ali vsaj ni imel „trdnih“ – dokazov, da so bili očitki zoper tožečo stranko „vsebinsko pravilni“, in se je napačno oprl na trditve nezakonite t.i. „začasne vlade“, ki si je prizadevala protizakonito prisvojiti oblast in ki je imela jasen razlog za navajanje takih očitkov v nedopustne namene.

6.

Šesti tožbeni razlog: pravica tožeče stranke do obrambe je bila kršena in/ali ni ji bilo nudeno učinkovito sodno varstvo. Svet naj med drugim tožeči stranki ne bi posredoval celovite obrazložitve, vključno z dokazi proti njej, posredoval naj ji ne bi natančnih informacij in gradiva, ki naj bi utemeljevali zamrznitev premoženja, in naj bi določil, naj tožbo vloži v pretirano kratkem roku.

7.

Sedmi tožbeni razlog: kršena je bila lastninska pravica tožeče stranke v skladu s členom 17(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, saj so med drugim omejevalni ukrepi neupravičena in nesorazmerna omejitev te pravice.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/40


Tožba, vložena 14. maja 2014 – Janukovič proti Svetu

(Zadeva T-348/14)

2014/C 253/54

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Oleksandr Viktorovič Janukovič (Doneck, Ukrajina) (zastopnik: T. Beazley, QC)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Sveta 2014/119/SZVP z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L 66, str. 26), kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2014/216/SZVP z dne 14. aprila 2014 (UL L 111, str. 91), in Uredbo Sveta (EU) št. 208/2014 z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L 66, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 381/2014 z dne 14. aprila 2014 (UL L 111, str. 33) razglasi za nična v delih, v katerih se nanašata na tožečo stranko; in

toženi stranki naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja sedem tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Svet Evropske unije (v nadaljevanju: Svet) ni imel ustrezne pravne podlage za sprejetje Sklepa in Uredbe. V utemeljitev temu tožbenemu razlogu se zatrjuje: (a) Pogoji za to, da bi se Svet lahko oprl na člen 29 PEU, s Sklepom niso bili izpolnjeni. Med drugim (i) naj Svet cilja (utrditev in podpora pravni državi in spoštovanju človekovih pravic v Ukrajini), na katera se je izrecno skliceval, dejansko ne bi mogel sprejeti, saj je nato navedel razloge za uvrstitev na seznam (povezan z domnevno poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitim prenosom teh sredstev zunaj Ukrajine, kar tožeča stranka zanika), ki niso bili konsistentni in ne v skladu z navedenimi ali katerimi koli upoštevnimi cilji iz člena 21 PEU. (ii) Uredba in Sklep sta v nasprotju s preostalimi upoštevnimi cilji, navedenimi v členu 21 PEU, ker z njima ni bilo mogoče „utr[diti] in podp[irati] demokracije […] in načel mednarodnega prava“, zlasti zaradi napačne ugotovitve – in napačnega ravnanja na podlagi tega – da je bil zakonito demokratično izvoljeni predsednik Ukrajine, predsednik Janukovič, „nekdanji predsednik“, kar je v nasprotju z ukrajinskim in mednarodnim pravom, in ker sta nudila podporo tako imenovanima „začasnemu predsedniku in vladi“, ki nista bila zakonito in demokratično izvoljena in ki sta oblast, ki jo imata, občasno pridobila z nezakonito silo, v nasprotju s pravno državo, načeli demokracije in mednarodnim pravom. (b) Pogoji za uporabo člena 215 PDEU naj ne bi bili izpolnjeni, ker naj ne bi bilo veljavne odločbe, sprejete v skladu z poglavjem 2 naslova V PEU. (c) Za uporabo člena 215 PDEU proti tožeči stranki ni bilo zadostne povezave.

2.

Drugi tožbeni razlog: Svet je zlorabil svoja pooblastila. Resnični namen Sveta s sprejetjem Sklepa (in posledično Uredbe) naj bi bil v bistvu ta, da naj bi si poskusil pridobiti naklonjenost „začasne vlade“ Ukrajine, zato, da bi Ukrajina vzpostavila tesnejše vezi z Unijo (pri čemer naj bi demokratično izvoljen predsednik Ukrajine in njegova vlada take tesnejše vezi zavrnila) in ne uvodne izjave, navedene na začetku Sklepa in Uredbe.

3.

Tretji tožbeni razlog: Svet je kršil obveznost obrazložitve. Obrazložitev uvrstitve tožeče stranke na seznam v Sklepu in Uredbi je (poleg tega da je napačna) šablonska, neprimerna in ni dovolj podrobna.

4.

Četrti tožbeni razlog: tožeča stranka v upoštevnem obdobju ni izpolnjevala navedenih pogojev za uvrstitev osebe na seznam. Svet med drugim ni navedel upoštevnih informacij, vendar, s čimer je seznanjen, tožeče stranke (a) v upoštevnem obdobju sodni ali drug pristojen organ ni spoznal za odgovorno za poneverbo ukrajinskih državnih sredstev ali za njihov nezakoniti prenos in (b) v tem obdobju ni bila oseba, zoper katero bi v Ukrajini potekala preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitim prenosom teh sredstev v tujino.

5.

Peti tožbeni razlog: Svet je z vključitvijo tožeče stranke v izpodbijane ukrepe storil očitne napake pri presoji. Svet med drugim ni imel – ali vsaj ni imel „trdnih“ – dokazov, da so bili očitki zoper tožečo stranko „vsebinsko pravilni“, in se je napačno oprl na trditve nezakonite t.i. „začasne vlade“, ki si je prizadevala protizakonito prisvojiti oblast in ki je imela jasen razlog za navajanje takih očitkov v nedopustne namene.

6.

Šesti tožbeni razlog: pravica tožeče stranke do obrambe je bila kršena in/ali ni ji bilo nudeno učinkovito sodno varstvo. Svet naj med drugim tožeči stranki ne bi posredoval celovite obrazložitve, vključno z dokazi proti njej, posredoval naj ji ne bi natančnih informacij in gradiva, ki naj bi utemeljevali zamrznitev premoženja, in naj bi določil, naj tožbo vloži v pretirano kratkem roku.

7.

Sedmi tožbeni razlog: kršena je bila lastninska pravica tožeče stranke v skladu s členom 17(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, saj so med drugim omejevalni ukrepi neupravičena in nesorazmerna omejitev te pravice.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/41


Tožba, vložena 19. maja 2014 – Comercializadora Eloro proti UUNT – Zumex Group (zumex)

(Zadeva T-354/14)

2014/C 253/55

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Comercializadora Eloro, SA (Ecatepec, Mehika) (zastopnik: J. L. de Castro Hermida, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Zumex Group, SA (Moncada, Španija)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

na podlagi dokumentov, vloženih v upravnih postopku in priloženih temu predlogu, uporabo prejšnje znamke „JUMEX“ za sadne sokove iz razreda 32 šteje za zadosti dokazano;

na podlagi dokaza o uporabi prejšnje znamke s strani nasprotne stranke in tožeče stranke zavrne registracijo znamke „ZUMEX“ za vse proizvode iz razreda 32 zaradi obstoja verjetnosti zmede za potrošnika, ki izhaja iz sočasnega obstoja obeh znamk na trgu, ker med njima obstaja podobnost v poimenovanju in uporabi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Zumex Group, SA

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka z besednim elementom „zumex“ za proizvode iz razreda 32 – prijava znamke Skupnosti št. 6 8 45  598

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: besedna znamka „JUMEX“ za proizvode iz razreda 32

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev odločbe oddelka za ugovore in zavrnitev ugovora

Navajani tožbeni razlogi:

dokaz uporabe prejšnje znamke;

kršitev člena 8(1)(b) in (2) Uredbe Sveta št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/42


Tožba, vložena 23. maja 2014 – CareAbout proti UUNT – Florido Rodríquez (Kerashot)

(Zadeva T-356/14)

2014/C 253/56

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: CareAbout GmbH (Düsseldorf, Nemčija) (zastopniki: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier in A. Kramer, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: José Luis Florido Rodríguez (Sevilla, Španija)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 24. marca 2014 v zadevi R 1569/2013-4 glede točk 1, 2 in 4 razveljavi;

UUNT naloži plačilo stroškov postopke pred Sodiščem, vključno s stroški postopka z ugovorom.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka Kerashot za proizvode iz razredov 1, 3 in 21 – prijava znamke Skupnosti št. 10 669 571

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: José Luis Florido Rodríquez

Navajana znamka ali znak: nacionalna figurativna znamka z besednima elementoma „K KERASOL“ za proizvode iz razreda 3

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: delna razveljavitev odločbe oddelka za ugovore in delna ugoditev ugovoru

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/43


Tožba, vložena 23. maja 2014 – Experience Hendrix proti UUNT – JH Licence (Jimi Hendrix)

(Zadeva T-357/14)

2014/C 253/57

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Experience Hendrix LLC (Tukwila, ZDA) (zastopnika: M. Vanhegan, Barrister, in P. Gardiner, Solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: JH Licence GmbH (Pommelsbrunn, Nemčija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 24. marca 2014 v zadevi R 782/2012-4;

razglasi ničnost sporne znamke Skupnosti;

imetniku znamke Skupnosti naloži plačilo stroškov, ki so nastali tožeči stranki pred oddelkom za izbris;

toženi stranki naloži plačilo stroškov, ki so tožeči stranki nastali pred odborom za pritožbe in pred Splošnim sodiščem

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: Besedna znamka „Jimi Hendrix“ za proizvode in storitve iz razredov 9 in 15 – registracija znamke skupnosti št. 4 626 685

Imetnik znamke Skupnosti: JH Licence GmbH

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: tožeča stranka

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: Kršitev členov 52(1)(b) in 53(2)(a) Uredbe št. 207/2009

Odločba oddelka za izbris: ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev odločbe oddelka za izbris in zavrnitev predloga za ugotovitev ničnosti

Navajani tožbeni razlogi:

Kršitev člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev členov 53(2)(a) in 78 Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 53(2)(a) Uredbe št. 207/2009.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/44


Tožba, vložena 23. maja 2014 – Hoteles Catalonia proti UUNT – Caixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

(Zadeva T-358/14)

2014/C 253/58

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Hoteles Catalonia, SA (Barcelona, Španija) (zastopniki: J. Grau Mora, A. Torrente Tomás in Y. Sastre Canet, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Caixa d’Estalvis de Catalunya (Barcelona, Španija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 27. februarja 2014 v zadevi R 1227/2013-1 s katero je bila zavrnjena, s strani družbe HOTELES CATALONIA S.A, vložena prijava znamke Skupnosti št. 10 163 814 „HOTEL CATALONIA LA PEDRERA“, ki jo mora zato UUNT registrirati,

UUNT naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „HOTEL CATALONIA LA PEDRERA“ za storitve iz razreda 43 – prijava znamke Skupnosti št. 10 163 814

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Caixa d’Estalvis de Catalunya

Navajana znamka ali znak: besedna znamka Skupnosti in besedna nacionalna znamka „LA PEDRERA“ za storitve iz razreda 42

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/44


Tožba, vložena 27. maja 2014 – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia proti UUNT – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

(Zadeva T-359/14)

2014/C 253/59

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Bogotá, Kolumbija) (zastopnika: A. Pomares Caballero in M. Pomares Caballero, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Accelerate s.a.l. (Bejrut, Libanon)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

spremeni odločbo petega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 27. marca 2014 v zadevi R 1200/2013-5, tako da razglasi, da je izpolnjen razlog za relativno ničnost iz člena 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009, ali za absolutno ničnost iz člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ali razlog za ničnost, določen v Uredbi št. 510/2006, glede vseh proizvodov in storitev, zoper katere je vložena zahteva za ugotovitev ničnosti;

ali, podredno, naj izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem ni bilo ugodeno zahtevi za ugotovitev ničnosti za proizvode: „riž, tapioka, sago; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice, sladoled; sladkor, med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; sol, gorčica; kis, omake (začimba), začimbe; led“ iz razreda 30 in „Nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve“ iz razreda 43;

in v vsakem primeru UUNT naloži njegove stroške in stroške tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: figurativna znamka z besednimi elementi „COLOMBIANO COFFEE HOUSE“ za proizvode in storitve iz razredov 30 in 43 – znamka Skupnosti št. 4 635 553

Imetnik znamke Skupnosti: Accelerate s.a.l.

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: tožeča stranka

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: zaščitena geografska označba „Café de Colombia“

Odločba oddelka za izbris: zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi:

kršitev člena 14 Uredbe št. 510/2006;

kršitev člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 13 Uredbe št. 510/2006;

kršitev obličnosti zaradi neobrazložitve;

kršitev člena 7(1)(k) Uredbe št. 207/2009;

kršitev člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/45


Tožba, vložena 21. maja 2014 – Švyturys-Utenos Alus proti UUNT – Nordbrand Nordhausen (KISS)

(Zadeva T-360/14)

2014/C 253/60

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Švyturys-Utenos Alus UAB (Utena, Litva) (zastopnika: R. Žabolienė in I. Lukauskienė, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Nemčija)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo četrtega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 17. marca 2014 v zadevi R 1302/2013-4 in

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka KISS za proizvode iz razreda 33 – prijava znamke Skupnosti št. 10 620 565

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Nordbrand Nordhausen GmbH

Znamka ali znak, navajan v ugovoru: besedna znamka CRISS za proizvode iz razreda 33

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev odločbe oddelka za ugovore in zavrnitev prijave znamke Skupnosti

Navajani tožbeni razlogi:

kršitev člena 20(7)(c) v povezavi s členom 50(1) Uredbe št. 2868/95 in členom 55(1) Uredbe št. 207/2009

kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/46


Tožba, vložena 2. junija 2014 – Secolux proti Komisiji

(Zadeva T-363/14)

2014/C 253/61

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luksemburg) (zastopnik: N. Prüm-Carré, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklepa Generalne sekretarke Evropske komisije z dne 1. aprila 2014 in z dne 14. aprila 2014 o zavrnitvi dostopa do celotne dokumentacije v zvezi s postopkom oddaje naročila št. 02/2013/OIL „Varnostni nadzori“ za sklop 1, zlasti do ponudbe izbranega ponudnika, specifikacije cen, poročila o oceni te ponudbe in pogodbe o opravljanju storitev, sklenjene s ponudnikom, kateremu je bilo naročilo oddano, razglasi za nična;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: molk na prošnjo za posredovanje celotne dokumentacije v zvezi s postopkom oddaje naročila, saj naj bi bilo odgovorjeno le na prošnje za dostop do poročila o oceni, ponudbe izbranega ponudnika, specifikacije cen in pogodbe o opravljanju storitev, sklenjene z izbranim ponudnikom.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev določb člena 4 Uredbe št. 1049/2001. (1)

Zavrnitev dostopa do dokumentov na podlagi oslabitve varstva zasebnosti in integritete posameznika v smislu člena 4(1)(b) Uredbe št. 1049/2001 naj ne bi bila pravo utemeljena, saj naj bi bilo mogoče posredovati anonimizirano različico.

Uporaba izjeme, ki se nanaša na varstvo poslovnih interesov v smislu člena 4(2), prva alinea, Uredbe št. 1049/2001 naj ne bi bila utemeljena, saj naj v poročilu o oceni in specifikaciji cen ne bi bilo nobenih informacij o tehničnih in človeških virih, ta dokumenta pa naj tudi ne bi razkrivala nobenega določenega znanja ali tehničnih značilnosti.

Postopek odločanja naj ne bi bil oslabljen v smislu člena 4(3) Uredbe št. 1049/2001, saj naj (i) bi bil ob sprejetju sklepa o zavrnitvi dostopa sklep o oddaji naročila že sprejet, pogodba z izbranim ponudnikom pa podpisana, (ii) zahtevani dokumenti tudi ne bi vsebovali mnenj v smislu člena 4(3), drugi pododstavek, Uredbe št. 1049/2001, vsekakor pa naj razkritje teh dokumentov ne bi moglo oslabiti postopka odločanja Komisije.

Prevladal naj bi javni interes za razkritje, in sicer načelo preglednosti na področju izvrševanja proračuna.

Ne bi naj bilo dokazano, da delno posredovanje dokumentov v smislu člena 4(6) Uredbe št. 1049/2001 ni bilo mogoče.

3.

Tretji tožbeni razlog: dejanski neobstoj obrazložitve sprejetih sklepov.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/47


Tožba, vložena 27. maja 2014 – CBM Creative Brands Marken proti UUNT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

(Zadeva T-365/14)

2014/C 253/62

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Švica) (zastopniki: U. Lüken, M. Grundmann in N. Kerger, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Rim, Italija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo petega odbora za pritožbe z dne 1. aprila 2014 v zadevi R 411/2013-5 v delu, v katerem je peti odbor za pritožbe razglasil delno ničnost odločbe oddelka za ugovore, ugodil ugovoru in zavrnil prijavo št. 00 9 8 77  416 glede proizvodov iz razredov 18 in 25 ter glede storitev „Maloprodajne storitve, tudi prek spletnih strani in televizijske prodaje, v zvezi z oblačili, obutvijo, pokrivali, sončnimi očali, žlahtnimi kovinami in njihovimi zlitinam ter predmeti iz njih ali prevlečeni z njimi, dragimi kamni, urami in kronometrskimi instrumenti, usnjem in imitacijam usnja in izdelki iz teh snovi, živalske kože, potovalnimi in ročnimi kovčki, vrečam, ročnimi torbami, žepnimi denarnicami, denarnicami, etuiji za ključe, nahrbtniki, robčki, dežniki, sončniki in sprehajalne palice, biči, konjsko zaprego in sedlarskimi potrebščinami“ iz razreda 35;

v celoti zavrne ugovor zoper prijavo št. 00 9 8 77  416;

UUNT naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: Tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: Figurativna znamka z besednim elementom „TRECOLORE“ za proizvode in storitve iz razredov 18, 25 in 35 – prijava znamke Skupnosti št. 9 8 77  416

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Aeronautica Militare – Stato Maggiore

Navajana znamka ali znak: Besedna in figurativna znamka Skupnosti in nacionalna znamka „FRECCE TRICOLORI“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 in 41

Odločba oddelka za ugovore: Zavrnitev ugovora v celoti

Odločba odbora za pritožbe: Razglasitev delne ničnosti izpodbijane odločbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev členov 8(1)(b) in 8(5) Uredbe št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/48


Tožba, vložena 28. maja 2014 – August Storck proti UUNT (2good)

(Zadeva T-366/14)

2014/C 253/63

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: August Storck KG (Berlin, Nemčija) (zastopniki: I. Rohr, A. Richter, P. Goldenbaum in T. Mechert, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo Prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 27. februarja 2014 v zadevi R 996/2013-1 razveljavi;

toženi stranki naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, besedne znamke „2good“ za proizvode iz razreda 30 – Mednarodna registracija št. 1 133 636

Odločba preizkuševalca: Zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: Zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/49


Tožba, vložena 29. maja 2014 – Sequoia Capital Operations proti UUNT – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Zadeva T-369/14)

2014/C 253/64

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Združene države) (zastopniki: F. Delord in A. Rendle, Solicitors, in G. Hollingworth, Barrister)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Sequoia Capital LLP (London, Združeno kraljestvo)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 18. marca 2014 v zadevi R 1457/2013-4 naj se razveljavi;

Uradu in drugi stranki v postopku pred odborom za pritožbe naj se naloži plačilo njunih stroškov postopka pred Uradom in Splošnim sodiščem ter stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: besedna znamka „SEQUOIA CAPITAL“ za storitve iz razredov 35, 36 in 42 – prijava znamke Skupnosti št. 7 465 347

Imetnik znamke Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: Sequoia Capital LLP

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: besedna znamka št. 4 102 141 „SEQUOIA“ za proizvode in storitve iz razredov 9, 16 in 36

Odločba oddelka za izbris: ugoditev zahtevi

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/49


Tožba, vložena 4. junija 2014 – Volkswagen proti UUNT (ULTIMATE)

(Zadeva T-385/14)

2014/C 253/65

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Volkswagen AG (Wolfsburg, Nemčija) (zastopnik: U. Sander, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo prvega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 24. marca 2014 v zadevi R 1787/2013-1 razveljavi;

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Zadevna znamka Skupnosti: Besedna znamka „ULTIMATE“ za proizvode in storitve iz razredov 12, 28, 35 in 37

Odločba preizkuševalca: zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/50


Tožba, vložena 24. maja 2014 – Fih Holding in Fih Erhversbank proti Komisiji

(Zadeva T-386/14)

2014/C 253/66

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Fih Holding A/S (Kopenhagen, Danska) in Fih Erhversbank A/S (Kopenhagen) (zastopnik: O. Koktvedgaard, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

Sklep Komisije z dne 11. marca 2014 C(2014) 1280 final o državni pomoči SA.34445 (2012/c), ki ga je izvajala Danska za prenos premoženjskih sredstev banke FIH družbi FSC razglasi za ničen; in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: izpodbijani sklep je v nasprotju s členom 107(1) PDEU, v delu, v katerem je Komisija sklenila, da „noben subjekt v tržnem gospodarstvu ne bi bil pripravljen investirati pod pogoji, ki so enaki pogojem dogovora o nakupu deležev“ (točka 93 obrazložitve), da „posledično ukrepi niso v skladu z načelom subjekta v tržnem gospodarstvu“ (točki 93 in 99 obrazložitve), in v členu 1(1), da prenos sredstev predstavlja državno pomoč.

2.

Drugi tožbeni razlog: družbe FSC ni mogoče primerjati z zasebnim investitorjem, ki ga usmerjajo možnosti dolgoročnejše rentabilnosti vloženega kapitala, temveč z zasebnim upnikom, ki želi dobiti poplačilo zneska, ki mu ga dolguje dolžnik, ki je v finančnih težavah zaradi že prej obstoječih obveznosti družbe FSC.

3.

Tretji tožbeni razlog: izpodbijani sklep je v nasprotju s členom 107(1) PDEU v delu, v katerem v točki 116 obrazložitve določa, da bruto učinek razbremenitve kapitala znaša 375 milijonov DKK, ki jih je treba nadomestiti, in vrednost prenosa znaša 254 milijonov DKK nad resnično ekonomsko vrednostjo, ki jo je treba vrniti, in da se odobritev v členu 1(2) in v Splošnih pogojih v zavezi št. 6 da, če so ti pogoji izpolnjeni.

4.

Četrti tožbeni razlog: izpodbijani sklep je v nasprotju s členom 107(1) PDEU, v delu, v katerem je Komisija v točki 103(a) obrazložitve potrdila „dobiček v zvezi z dogovorom o nakupu deležev (0,73 milijard DKK)“, in v točki 103(b) obrazložitve „vnaprejšnje nadomestilo za udeležbo na kapitalu (1,33 milijard DKK)“. Zato zahtevek nadomestila za razbremenitev kapitala, ki ga zahteva Komisija v členu 1(2) in v zavezi št. 6, ni utemeljen.

5.

Peti tožbeni razlog: Komisija je napačno razumela določbe dogovora, ko je sklenila, da mora FIH plačati 254 milijonov DKK FSC (točka 116 obrazložitve) razlike med vrednostjo prenosa in resnično ekonomsko vrednostjo sredstev.

6.

Šesti tožbeni razlog: izpodbijani sklep je v nasprotju s členom 296 PDEU in členom 41(2)(c) Listine, ker Komisija ni izpolnila bistvene obveznosti postopka, da obrazloži svojo odločitev.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/51


Tožba, vložena 10. junija 2014 – Duro Felguera proti Komisiji

(Zadeva T-401/14)

2014/C 253/67

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Duro Felguera, SA (Gijón, Španija) (zastopnik: A. López Gómez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

podredno, za ničen razglasi sklep, ki opredeljuje skupek davčnih ukrepov, združenih pod poimenovanje Španski sistem finančnega najema (SEAF), kot novo in z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč;

podredno, za nična razglasi člena 1 in 4 izpodbijanega sklepa, ki investicijske družbe v gospodarskih interesnih združenjih (GIZ) opredeljujeta za edine upravičence teh domnevnih pomoči in kot edine osebe, ki morajo opraviti vračilo;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker nalaga vračilo domnevnih pomoči, kar je kršitev splošnih načel prava EU;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker je v njem odločeno o zakonitosti zasebnih pogodb, sklenjenih med investitorji in drugimi družbami, in

Komisiji naloži, naj v plača vse stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Sklep, ki se izpodbija v tem postopku, je isti kot v postopku Španija proti Komisiji, T-515/13.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest tožbenih razlogov.

1.

S prvim tožbenim razlogom tožeča stranka navaja, da je z izpodbijanim sklepom kršen člen 107 PDEU, ker SEAF in ukrepe, ki ga tvorijo, opredeljuje kot državno pomoč. Tožeča stranka zatrjuje, da je celotni vidik, iz katerega izhaja Komisija, napačen, ker ta zamenjuje skupek zasebnih pravnih poslov, ki jih opravijo davčni zavezanci za optimizacijo svojih dobičkov, z uvedbo ad hoc mehanizma s strani davčnih oblasti, s katerim se generirajo davčne prednosti.

2.

Tožeča stranka utemeljuje drugi tožbeni razlog na dejstvu, da je Komisija napačno določila upravičenca pomoči, saj sama Komisija priznava, da je tisti, ki prejema pomoč, ali njen večji del, lastnik plovila, ki pridobi plovilo, in ne GIZ. Čeprav namreč za predčasno amortizacijo zaprosi GIZ in prednost v prvi vrsti koristijo njeni člani, pa se ta v 90 % prenese na pomorska podjetja.

3.

V tretjem tožbenem razlogu tožeča stranka meni, da sta bila kršena člena 107 PDEU in 108 PDEU, ker je bil španski sistem davka na tonažo v nekaterih primerih opredeljen za novo pomoč, namesto za obstoječo pomoč.

4.

S četrtim tožbenim razlogom tožeča stranka zatrjuje kršitev členov 107 PDEU in 296 PDEU, ker Komisija ni zadosti obrazložila razlogov, zaradi katerih je za edine in končne prejemnike državne pomoči, ki se jim naloži vračilo, štela GIZ in njene investitorje.

5.

S petim tožbenim razlogom tožeča stranka podredno zatrjuje nemožnost odreditve vračila pomoči, ker so z izpodbijanim sklepom kršena načela enake obravnave, sorazmernosti in zaupanja v pravo.

6.

Na šestem mestu tožeča stranka podredno navaja, da je prišlo do kršitve načela dodelitve pristojnosti na podlagi členov 107 PDEU in 108 PDEU, člena 14 Uredbe Sveta 659/1999 in člena 16 Listine EU o temeljnih pravicah, ker je bilo v izpodbijanem sklepu odločeno o veljavnosti pogodbenih določil, ki jih vsebujejo zasebne pogodbe, sklenjene na podlagi španskega prava med investitorji in drugimi družbami.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/52


Tožba, vložena 10. junija 2014 – Promoinmo proti Komisiji

(Zadeva T-406/14)

2014/C 253/68

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Promoinmo, SL (Barcelona, Španija) (zastopnik: A. López Gómez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

podredno, za ničen razglasi sklep, ki opredeljuje skupek davčnih ukrepov, združenih pod poimenovanje Španski sistem finančnega najema (SEAF), kot novo in z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč;

podredno, za nična razglasi člena 1 in 4 izpodbijanega sklepa, ki investicijske družbe v gospodarskih interesnih združenjih (GIZ) opredeljujeta za edine upravičence teh domnevnih pomoči in kot edine osebe, ki morajo opraviti vračilo;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker nalaga vračilo domnevnih pomoči, kar je kršitev splošnih načel prava EU;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker je v njem odločeno o zakonitosti zasebnih pogodb, sklenjenih med investitorji in drugimi družbami, in

Komisiji naloži, naj v plača vse stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Duro Felguera SA proti Komisiji, T-401/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/53


Tožba, vložena 10. junija 2014 – Gres La Sagra proti Komisiji

(Zadeva T-407/14)

2014/C 253/69

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Gres La Sagra, SL (Alameda de la Sagra (Toledo), Španija) (zastopnik: A. López Gómez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

podredno, za ničen razglasi sklep, ki opredeljuje skupek davčnih ukrepov, združenih pod poimenovanje Španski sistem finančnega najema (SEAF), kot novo in z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč subsidiariamente;

podredno, za nična razglasi člena 1 in 4 izpodbijanega sklepa, ki investicijske družbe v gospodarskih interesnih združenjih (GIZ) opredeljujeta kot edine upravičence teh domnevnih pomoči in kot edine osebe, ki morajo opraviti vračilo;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker nalaga vračilo domnevnih pomoči, kar je kršitev splošnih načel prava EU;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker je v njem odločeno o zakonitosti zasebnih pogodb, sklenjenih med investitorji in drugimi družbami, in

Komisiji naloži, naj plača vse stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Duro Felguera SA proti Komisiji, T-401/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/53


Tožba, vložena 10. junija 2014 – Venatto Design proti Komisiji

(Zadeva T-408/14)

2014/C 253/70

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Venatto Design, SL (Toledo, Španija) (zastopnik: A. López Gómez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

podredno, za ničen razglasi sklep, ki opredeljuje skupek davčnih ukrepov, združenih pod poimenovanje Španski sistem finančnega najema (SEAF), kot novo in z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč;

podredno, za nična razglasi člena 1 in 4 izpodbijanega sklepa, ki investicijske družbe v gospodarskih interesnih združenjih (GIZ) opredeljujeta za edine upravičence teh domnevnih pomoči in kot edine osebe, ki morajo opraviti vračilo;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker nalaga vračilo domnevnih pomoči, kar je kršitev splošnih načel prava EU;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker je v njem odločeno o zakonitosti zasebnih pogodb, sklenjenih med investitorji in drugimi družbami, in

Komisiji naloži, naj v plača vse stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Duro Felguera SA proti Komisiji, T-401/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/54


Tožba, vložena 12. junija 2014 – Embutidos Rodríguez proti Komisiji

(Zadeva T-415/14)

2014/C 253/71

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Embutidos Rodríguez, SL (Soto de la Vega (León), Španija) (zastopnik: A. López Gómez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

podredno, za ničen razglasi sklep, ki opredeljuje skupek davčnih ukrepov, združenih pod poimenovanje Španski sistem finančnega najema (SEAF), kot novo in z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč;

podredno, za nična razglasi člena 1 in 4 izpodbijanega sklepa, ki investicijske družbe v gospodarskih interesnih združenjih (GIZ) opredeljujeta za edine upravičence teh domnevnih pomoči in kot edine osebe, ki morajo opraviti vračilo;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker nalaga vračilo domnevnih pomoči, kar je kršitev splošnih načel prava EU;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker je v njem odločeno o zakonitosti zasebnih pogodb, sklenjenih med investitorji in drugimi družbami, in

Komisiji naloži, naj v plača vse stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Duro Felguera SA proti Komisiji, T-401/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/55


Tožba, vložena 12. junija 2014 – Grup Maritim TCB proti Komisiji

(Zadeva T-416/14)

2014/C 253/72

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Grup Maritim TCB, SL (Barcelona, Španija) (zastopnik: A. López Gómez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

podredno, za ničen razglasi sklep, ki opredeljuje skupek davčnih ukrepov, združenih pod poimenovanje Španski sistem finančnega najema (SEAF), kot novo in z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč;

podredno, za nična razglasi člena 1 in 4 izpodbijanega sklepa, ki investicijske družbe v gospodarskih interesnih združenjih (GIZ) opredeljujeta za edine upravičence teh domnevnih pomoči in kot edine osebe, ki morajo opraviti vračilo;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker nalaga vračilo domnevnih pomoči, kar je kršitev splošnih načel prava EU;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker je v njem odločeno o zakonitosti zasebnih pogodb, sklenjenih med investitorji in drugimi družbami, v celoti, ali tako, da bo omejen neobstoj vpliva na donosnost operacij, in

Komisiji naloži, naj v plača vse stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Duro Felguera SA proti Komisiji, T-401/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/55


Tožba, vložena 12. junija 2014 – Afar 4 proti Komisiji

(Zadeva T-417/14)

2014/C 253/73

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Afar 4, SL (Madrid, Španija) (zastopnik: A. López Gómez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

podredno, za ničen razglasi sklep, ki opredeljuje skupek davčnih ukrepov, združenih pod poimenovanje Španski sistem finančnega najema (SEAF), kot novo in z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč;

podredno, za nična razglasi člena 1 in 4 izpodbijanega sklepa, ki investicijske družbe v gospodarskih interesnih združenjih (GIZ) opredeljujeta za edine upravičence teh domnevnih pomoči in kot edine osebe, ki morajo opraviti vračilo;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker nalaga vračilo domnevnih pomoči, kar je kršitev splošnih načel prava EU;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker je v njem odločeno o zakonitosti zasebnih pogodb, sklenjenih med investitorji in drugimi družbami, v celoti, ali tako, da bo omejen neobstoj vpliva na donosnost operacij, in

Komisiji naloži, naj v plača vse stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Duro Felguera SA proti Komisiji, T-401/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/56


Tožba, vložena 12. junija 2014 – Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos proti Komisiji

(Zadeva T-426/14)

2014/C 253/74

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeče stranke: Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos, SA (Madrid, Španija) (zastopniki: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco in J. Corral García, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen in

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Gutser proti Komisiji, T-392/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/56


Tožba, vložena 12. junija 2014 – Almoauto proti Komisiji

(Zadeva T-427/14)

2014/C 253/75

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Almoauto, SA (Alcorcón (Madrid), Španija) (zastopniki: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco in J. Corral García, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen in

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Gutser proti Komisiji, T-392/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/57


Tožba, vložena 12. junija 2014 – Gasiber 2000 proti Komisiji

(Zadeva T-428/14)

2014/C 253/76

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Gasiber 2000, SL (Alcorcón (Madrid), Španija) (zastopniki: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco in J. Corral García, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen in

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Gutser proti Komisiji, T-392/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/57


Tožba, vložena 12. junija 2014 – Uriinmeubles proti Komisiji

(Zadeva T-429/14)

2014/C 253/77

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Uriinmeubles, SL (Madrid, Španija) (zastopniki: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco in J. Corral García, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničnega in

Komisiji naloži vse stroške postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Gutser proti Komisiji, T-392/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/58


Tožba, vložena 13. junija 2014 – Remolcadores Nosa Terra in Hospital Povisa proti Komisiji

(Zadeva T-432/14)

2014/C 253/78

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeči stranki: Remolcadores Nosa Terra, SA (Vigo, Španija); in Hospital Povisa, SA (Vigo) (zastopnik: J. Otero Novas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen v delu, v katerem vpliva na vračilo ugodnosti, ki naj bi jih v skladu z njim imeli tožeči stranki kot udeleženki različnih gospodarskih interesnih združenj (GIZ), in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V tem postopku se izpodbija isti sklep kot v zadevi Španija proti Komisiji, T-515/13.

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata ta dejstva:

1.

Španski sistem finančnega najema (SEAF) je celota, v katerem so različni ukrepi – zakoniti ali nezakoniti glede na merilo Komisije – nepogrešljivi sestavni deli za sklenitev pogodbe o gradnji ladij s španskimi ladjedelnicami.

2.

Čeprav so bile neposredne prednosti, ki jih je Komisija opredelila kot nezakonite, podeljene udeležencem GIZ, je bil celotni sistem zasnovan in izpeljan tako, da se te prednosti prenesejo na vse udeležence sistema: na ladjedelnice, GIZ, ladjarje, banke organizatorke in vmesne družbe za različne operacije.

3.

Komisija je s Sklepom uvedla obveznost države, da izterja nezakonito podeljene pomoči, vendar samo od GIZ, in je tako od obveznosti vračila izključila druge udeleženca sistema.

4.

Ni bilo obrazloženo, zakaj se v tem spisu izvaja možnost vračila, niti zakaj vračilo bremeni izključno GIZ.

5.

Namen tega, da so bile samo GIZ izbrane za vračilo pomoči, je drugačen kot namen, ki upravičuje možnost Komisije, da jo dodeli.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/58


Tožba, vložena 13. junija 2014 – Superficies de Alimentación proti Komisiji

(Zadeva T-433/14)

2014/C 253/79

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Superficies de Alimentación, SA (Barcelona, Španija) (zastopnik: A. López Gómez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

podredno, za ničen razglasi sklep, ki opredeljuje skupek davčnih ukrepov, združenih pod poimenovanje Španski sistem finančnega najema (SEAF), kot novo in z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč;

podredno, za nična razglasi člena 1 in 4 izpodbijanega sklepa, ki investicijske družbe v gospodarskih interesnih združenjih (GIZ) opredeljujeta za edine upravičence teh domnevnih pomoči in kot edine osebe, ki morajo opraviti vračilo.

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker nalaga vračilo domnevnih pomoči, kar je kršitev splošnih načel prava EU;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker je v njem odločeno o zakonitosti zasebnih pogodb, sklenjenih med investitorji in drugimi družbami, v celoti, ali tako, da bo omejen neobstoj vpliva na donosnost operacij, in

Komisiji naloži, naj v plača vse stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Duro Felguera SA proti Komisiji, T-401/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/59


Tožba, vložena 9. junija 2014 – Tose'e Ta'avon Bank proti Svetu

(Zadeva T-435/14)

2014/C 253/80

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Tose'e Ta'avon Bank (Teheran, Iran) (zastopnik: J.-M. Thouvenin, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločitev Sveta, da ohrani sankcijo proti tožeči stranki, kot je navedena v obvestilu z dne 15. marca 2014, razglasi za nično;

razglasi, da se Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 zanjo ne uporablja;

razglasi, da se Sklep Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 zanjo ne uporablja;

Svetu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: napačna uporaba prava, saj razloga, navedenega za ohranitev omejevalnih ukrepov proti tožeči stranki, ni med razlogi, zaradi katerih bi lahko tožena stranka sprejela omejevalne ukrepe.

2.

Drugi tožbeni razlog: napačno ugotovljeno dejansko stanje, ki temelji na očitno napačni presoji, saj naj iranska država ne bi upravljala tožeče stranke, niti naj tožeča stranka ne bi finančno podpirala iranske vlade.

3.

Tretji tožbeni razlog: nezadostna obrazložitev.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti in lastninske pravice.

5.

Peti tožbeni razlog: ugovor nezakonitosti Uredbe št. 267/2012 (1) in Sklepa 2010/413, (2) z izvrševanjem katerih je bila sprejeta izpodbijana odločitev, saj, prvič, naj bi bila pri njunem sprejetju kršena obveznost obrazložitve iz člena 296 PDEU in člen 215 PDEU ter, drugič, naj bi njune upoštevne določbe, na podlagi katerih so bili omejevalni ukrepi proti tožeči stranki ohranjeni, kršile Pogodbe in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L 88, str. 1).

(2)  Sklep Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (UL L 195, str. 39).


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/60


Tožba, vložena 9. junija 2014 – Neka Novin proti Svetu

(Zadeva T-436/14)

2014/C 253/81

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Neka Novin (Yusef Abad, Iran) (zastopnik: L. Vidal, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

razglasitev ničnosti sklepa Sveta, da se ohrani sankcija, naložena tožeči stranki, kot je naveden v obvestilu z dne 15. marca 2014;

naložitev plačila stroškov Svetu.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava, ker razlog za ohranitev omejevalnih ukrepov, naloženih tožeči stranki, naj ne bi zadostoval.

2.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na očitno napako pri presoji, ker naj bi tožena stranka napačno štela, da je tožeča stranka pridobila poseben material, ki se neposredno uporablja pri iranskem jedrskem programu.

3.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na kršitev sorazmernosti in lastninske pravice.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/60


Tožba, vložena 16. junija 2014 – Metalúrgica Galaica proti Komisiji

(Zadeva T-442/14)

2014/C 253/82

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Metalúrgica Galaica, SA (Narón (A Coruña) Španija) (zastopnik: A. López Gómez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

podredno, za ničen razglasi sklep, ki opredeljuje skupek davčnih ukrepov, združenih pod poimenovanje Španski sistem finančnega najema (SEAF), kot novo in z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč;

podredno, za nična razglasi člena 1 in 4 izpodbijanega sklepa, ki investicijske družbe v gospodarskih interesnih združenjih (GIZ) opredeljujeta za edine upravičence teh domnevnih pomoči in kot edine osebe, ki morajo opraviti vračilo;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker nalaga vračilo domnevnih pomoči, kar je kršitev splošnih načel prava EU;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker je v njem odločeno o zakonitosti zasebnih pogodb, sklenjenih med investitorji in drugimi družbami, v celoti, ali tako, da bo omejen neobstoj vpliva na donosnost operacij, in

Komisiji naloži, naj v plača vse stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Duro Felguera SA proti Komisiji, T-401/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/61


Tožba, vložena 16. junija 2014 – Aprovechamientos Energéticos JG proti Komisiji

(Zadeva T-443/14)

2014/C 253/83

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Aprovechamientos Energéticos JG, SL (Madrid, Španija) (zastopnik: A. López Gómez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

podredno, za ničen razglasi sklep, ki opredeljuje skupek davčnih ukrepov, združenih pod poimenovanje Španski sistem finančnega najema (SEAF), kot novo in z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč;

podredno, za nična razglasi člena 1 in 4 izpodbijanega sklepa, ki investicijske družbe v gospodarskih interesnih združenjih (GIZ) opredeljujeta za edine upravičence teh domnevnih pomoči in kot edine osebe, ki morajo opraviti vračilo;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker nalaga vračilo domnevnih pomoči, kar je kršitev splošnih načel prava EU;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker je v njem odločeno o zakonitosti zasebnih pogodb, sklenjenih med investitorji in drugimi družbami, v celoti, ali tako, da bo omejen neobstoj vpliva na donosnost operacij, in

Komisiji naloži, naj v plača vse stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Duro Felguera SA proti Komisiji, T-401/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/62


Tožba, vložena 17. junija 2014 – Laboratoires CTRS proti Komisiji

(Zadeva T-452/14)

2014/C 253/84

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Francija) (zastopniki: K. Bacon, Barrister, M. Utges Manley in M. Vickers, Solicitors)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost člena 1 izpodbijanega sklepa v delu, v katerem je v sklepu v bistvu navedeno, da je zdravilo Cholic Acid FGK dovoljeno uporabljati za indikacije, v katerih se odmerja zdravilo Orphacol; ali podredno, razglasi popolno ničnost člena 1 sklepa; in

Komisiji naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je imetnica dovoljenja za promet z zdravilom siroto Orphacol, za katero je bilo izdano dovoljenje za zdravljenje dveh zelo redkih in resnih genetskih jetrnih obolenj in ki vsebuje aktivno sestavino holno kislino. Za zdravilo Orphacol je bila 16. septembra 2013 priznana 10-letna tržna ekskluzivnost za ti dve indikaciji v skladu s členom 8 Uredbe št. 141/2000 (1).

Komisija je z izpodbijanim sklepom z dne 4. aprila 2014 izdala dovoljenje za promet za še eno zdravilo siroto (Cholic Acid FGK), katerega aktivna sestavina je holna kislina. Čeprav so z dovoljenjem za zdravilo Cholic Acid FGK zajete tri druge terapevtske indikacije od tistih, ki sta zajeti z dovoljenjem za zdravilo Orphacol, sta povzetek glavnih značilnosti zdravila in ocenjevalno poročilo za zdravilo Cholic Acid FGK, ki sta po mnenju tožeče stranke sestavni del izpodbijanega sklepa, vsebovala obsežno sklicevanje na učinkovitost in varnost zdravila Cholic Acid FGK pri terapevtskih indikacijah, zajetih z dovoljenjem za zdravilo Orphacol.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en sam tožbeni razlog, in sicer zatrjuje kršitev člena 8(1) Uredbe št. 141/2000, ker naj bi Komisija z izdajo dovoljenja za promet za zdravilo Cholic Acid FGK pod pogoji, ki so navedeni v povzetku glavnih značilnosti zdravila in v ocenjevalnem poročilu, kršila tržno ekskluzivnost tožeče stranke, saj je na podlagi pogojev, pod katerimi je bilo izdano dovoljenje za promet za zdravilo Cholic Acid FGK, v bistvu mogoče sklepati, da sta z dovoljenjem za promet za zdravilo Cholic Acid FGK zajeti tudi terapevtski indikaciji, ki sta zajeti z dovoljenjem za zdravilo Orphacol.


(1)  Uredba (ES) št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o zdravilih sirotah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 5, str. 21).


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/63


Tožba, vložena 20. junija 2014 – Arocasa proti Komisiji

(Zadeva T-461/14)

2014/C 253/85

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Arocasa, SA (Madrid, Španija) (zastopniki: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco in J. Corral García, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen in

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Gutser proti Komisiji, T-392/14.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/63


Tožba, vložena 24. junija 2014 – Vego Supermercados proti Komisiji

(Zadeva T-465/14)

2014/C 253/86

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Vego Supermercados, SA (La Coruña, Španija) (zastopniki: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero in A. Lamadrid de Pablo, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za ničen razglasi sklep, ki opredeljuje skupek ukrepov, združenih pod poimenovanje Španski sistem finančnega najema (SEAF), kot novo in z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč;

podredno, za nična razglasi člena 1 in 4 izpodbijanega sklepa, ki investicijske družbe v gospodarskih interesnih združenjih (GIZ) opredeljujeta kot edine upravičence teh domnevnih pomoči in kot edine osebe, ki morajo opraviti vračilo;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker nalaga vračilo domnevnih pomoči, kar je kršitev splošnih načel prava EU;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker je v njem odločeno o zakonitosti zasebnih pogodb, sklenjenih med investitorji in drugimi družbami in

Komisiji naloži, naj plača vse stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Bankia proti Komisiji, T-700/13.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/64


Tožba, vložena 24. junija 2014 – Fonditel Pensiones proti Komisiji

(Zadeva T-467/14)

2014/C 253/87

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Fonditel Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, SA (Madrid, Španija) (zastopniki: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero in A. Lamadrid de Pablo, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za ničen razglasi sklep, ki opredeljuje skupek ukrepov, združenih pod poimenovanje Španski sistem finančnega najema (SEAF), kot novo in z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč;

podredno, za nična razglasi člena 1 in 4 izpodbijanega sklepa, ki investicijske družbe v gospodarskih interesnih združenjih (GIZ) opredeljujeta kot edine upravičence teh domnevnih pomoči in kot edine osebe, ki morajo opraviti vračilo;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker nalaga vračilo domnevnih pomoči, kar je kršitev splošnih načel prava EU;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker je v njem odločeno o zakonitosti zasebnih pogodb, sklenjenih med investitorji in drugimi družbami in

Komisiji naloži, naj plača vse stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Bankia proti Komisiji, T-700/13.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/64


Tožba, vložena 24. junija 2014 – Dordal proti Komisiji

(Zadeva T-469/14)

2014/C 253/88

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Dordal, SA (Barcelona, Španija) (zastopniki: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero in A. Lamadrid de Pablo, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

za ničen razglasi sklep, ki opredeljuje skupek ukrepov, združenih pod poimenovanje Španski sistem finančnega najema (SEAF), kot novo in z notranjim trgom nezdružljivo državno pomoč;

podredno, za nična razglasi člena 1 in 4 izpodbijanega sklepa, ki investicijske družbe v gospodarskih interesnih združenjih (GIZ) opredeljujeta kot edine upravičence teh domnevnih pomoči in kot edine osebe, ki morajo opraviti vračilo;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker nalaga vračilo domnevnih pomoči, kar je kršitev splošnih načel prava EU;

podredno, za ničen razglasi člen 4 izpodbijanega sklepa, ker je v njem odločeno o zakonitosti zasebnih pogodb, sklenjenih med investitorji in drugimi družbami in

Komisiji naloži, naj plača vse stroške tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve so enaki kot v postopku Bankia proti Komisiji, T-700/13.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/65


Tožba, vložena 26. junija 2014 – Kendrion proti Sodišču Evropske unije

(Zadeva T-479/14)

2014/C 253/89

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Kendrion NV (Zeist, Nizozemska) (zastopnika: P. Glazener in T. Ottervanger, odvetnika)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

naj presodi, da ji mora Sodišče Evropske unije plačati odškodnino za premoženjsko škodo v višini 2 3 08  463,98 EUR ali vsaj v višini, ki se zdi Splošnemu sodišču primerna;

naj presodi, da ji mora Sodišče Evropske unije plačati odškodnino za nepremoženjsko škodo v višini 1 1 0 50  000,000 EUR, podredno vsaj v višini 1 7 00  000,00 EUR ali, še polj podredno, v višini, ki jo na podlagi usmeritev Splošnega sodišča določijo stranke ali vsaj v višini, ki se zdi Splošnemu sodišču primerna;

naj presodi, da ji mora Sodišče Evropske unije plačati zamudne obresti za oba zneska v višini, ki se zdi Splošnemu sodišču primerna, od 26. novembra 2013 dalje;

naj toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Sodišče naj bi s sodbo z dne 26. novembra 2013 Kendrion/Komisija (C-50/12 P, EU:C:2013:771) ugotovilo kršitev člena 47(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v postopku pred Splošnim sodiščem v zadevi T-54/06 Kendrion/Komisija, ki se nanaša na tožbo na razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2005) 4634 final z dne 30. novembra 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena [81 ES] (zadeva COMP/F/38.354 – Industrijske vreče), v delu v katerem se nanaša na tožečo stranko, in razveljavitev ali, podredno, znižanje globe, ki ji je bila s to odločbo naložena.

Poleg tega naj bi Sodišče ugotovilo, da je treba kršitev obveznosti iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah sankcionirati z odškodninsko tožbo, ki se vloži pri Splošnem sodišču, saj je taka tožba učinkovito sredstvo.

Tožeča stranka navaja, da je Sodišče v svoji sodbi že odločilo, da so podani pogoji za dovolj resno kršitev pravnega pravila, katerega cilj je podeliti pravice posameznikom.

Tožeča stranka dalje navaja, da je postopek trajal pet let in devet mesecev, pri čemer je razumni rok po njenem mnenju dve leti in šest mesecev, tako da je bil razumni rok prekoračen za tri leta in tri mesece. Da bi bila zadeva rešena v razumnem roku, bi morala biti torej sodba izdana 26. avgusta 2010 namesto 26. novembra 2013.

Premoženjska škoda, ki naj bi nastala zaradi predolgega trajanja postopka, naj bi bila posledica skupnih dodatnih finančnih obremenitev, ki jih je imela tožeča stranka v tem obdobju. Ta škoda naj bi vključevala obresti, ki jih je Komisija zaračunala na globo v višini 34.000.000 EUR, in stroške bančne garancije za plačilo globe in pripadajočih obresti za to obdobje. Ta znesek bi bil manjši za stroške, povezane s financiranjem plačila globe, ki jo je bilo treba Uniji s pripadajočimi obrestmi plačati 26. avgusta 2010, če bi Sodišče takrat izdalo sodbo.

Kot nadomestilo za nepremoženjsko škodo, ki je nastala zaradi predolgega trajanja postopka, tožeča stranka za vsako prekoračeno leto razumnega trajanja postopka zahteva primerno odškodnino v višini 10 % globe in za nepopolno leto ustrezen del teh 10 %. Taka odškodnina naj bi bila primerna, ker je Komisija v času izdaje odločbe globo običajno za vsako leto kršitve povečala za 10 %.

Tožeča stranka za nepremoženjsko škodo podredno predlaga primerno odškodnino v višini 5 % globe. Ta znesek naj bi ustrezal odškodnini, ki jo je Sodišče v primerljivih primerih resne prekoračitve roka pri presoji glob na področju omejevalnih sporazumov štelo za primerno.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/66


Sklep Splošnega sodišča z dne 10. junija 2014 – Makhlouf proti Svetu

(Združeni zadevi T-433/11 in T-98/12) (1)

2014/C 253/90

Jezik postopka: francoščina

Predsednik sedmega senata je odredil izbris združenih zadev.


(1)  UL C 290, 1.10.2011.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/66


Sklep Splošnega sodišča z dne 10. junija 2014 – Othman proti Svetu

(Zadeva T-109/13) (1)

2014/C 253/91

Jezik postopka: francoščina

Predsednik sedmega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 129, 4.5.2013.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/66


Sklep Splošnega sodišča z dne 5. junija 2014 – Syrian Lebanese Commercial Bank proti Svetu

(Zadeva T-477/13) (1)

2014/C 253/92

Jezik postopka: francoščina

Predsednik devetega senata je odredil izbris zadeve.


(1)  JO C 336, 16.11.2013.


Sodišče za uslužbence Evropske unije

4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/67


Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. junija 2014 – BN proti Parlamentu

(Zadeva F-24/12) (1)

((Javni uslužbenci - Uradniki - Ničnostna tožba - Uradnik razreda AD 14, zaposlen na mestu vodje enote - Trditve glede psihičnega nasilja ob srečanju z generalnim direktorjem - Izvajanje mobilnosti - Nesprejetje imenovanja na mesto svetovalca v drugi generalni direkciji z izgubo povečanja plačila vodje enote - Odločba o začasni prerazporeditvi na drugo mesto svetovalca - Interes službe - Pravilo ujemanja med nazivom in delovnim mestom - Odškodninska tožba - Škoda, ki izhaja iz ravnanja, ki nima narave odločbe))

2014/C 253/93

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: BN (zastopniki: sprva S. Rodrigues, A. Tymen in A. Blot, odvetniki, nato S. Rodrigues in A. Tymen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopniki: sprva O. Caisou-Rousseau in J. F. de Wachter, nato O. Caisou-Rousseau in V. Montebello-Demogeot)

Predmet

Zahteva za razveljavitev sklepa, ki ga je sprejel predsednik Evropskega parlamenta, o prerazporeditvi tožeče stranke znotraj istega generalnega direktorata Parlamenta z delovnega mesta vodje oddelka na delovno mesto svetovalca direktorja direktorata in zahteva za odškodnino za psihično nasilje.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Evropski parlament nosi vse svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila BN.


(1)  UL C 138, 12.5.2012, str. 36.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/67


Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Sumberaz Sotte-Wedemeijer proti Europolu

(Zadeva F-119/12) (1)

((Javni uslužbenci - Osebje Europola - Konvencija o Europolu - Kadrovski predpisi, ki veljajo za osebje Europola - Sklep 2009/371/PNZ - Uporaba PZDU za uslužbence Europola - Nepodaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca za določen čas - Zavrnitev dodelitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas začasnemu uslužbencu))

2014/C 253/94

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Nizozemska) (zastopnik: J.-J. Ghosez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (zastopniki: sprva D. Neumann in D. El Khoury, zastopnika, nato J. Arnould, D. Neumann in D. El Khoury, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa Europola o nepodaljšanju pogodbe tožeče stranke za nedoločen čas in predlog, da se Europolu naloži plačilo razlike med plačilom, ki bi ga lahko še naprej prejemala na Europolu, in druge odškodnine, ki naj bi jo dejansko prejela.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

S. Sumberaz Sotte-Wedemeijer nosi svoje stroškov in stroške Evropskega policijskega urada.


(1)  UL C 379, 8.12.2012, str. 36.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/68


Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Coutureau proti Europolu

(Zadeva F-120/12) (1)

((Javni uslužbenci - Osebje Europola - Konvencija o Europolu - Kadrovski predpisi, ki veljajo za osebje Europola - Sklep 2009/371/PNZ - Uporaba PZDU za uslužbence Europola - Nepodaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca za določen čas - Zavrnitev dodelitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas začasnemu uslužbencu))

2014/C 253/95

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Christèle Coutureau (Rijswijk, Nizozemska) (zastopnik: J.-J. Ghosez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (zastopniki: sprva D. Neumann in D. El Khoury, zastopnika, nato J. Arnould, D. Neumann in D. El Khoury, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa Europola o nepodaljšanju pogodbe tožeče stranke za nedoločen čas in predlog, da se Europolu naloži plačilo razlike med plačilom, ki bi ga lahko še naprej prejemala na Europolu, in druge odškodnine, ki naj bi jo dejansko prejela.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

C. Coutureau nosi svoje stroškov in stroške Evropskega policijskega urada.


(1)  UL C 379, 8.8.2012, str. 36.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/69


Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Maynard proti Europolu

(Zadeva F-121/12) (1)

((Javni uslužbenci - Osebje Europola - Konvencija o Europolu - Kadrovski predpisi Europola - Sklep Sveta 2001/886/PNZ - Uporaba PZDU za uslužbence Europola - Nepodaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca o zaposlitvi za določen čas - Zavrnitev dodelitve začasnemu uslužbencu pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas))

2014/C 253/96

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Ginny Maynard (La Haye, Nizozemska) (zastopnik: J.-J. Ghosez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (zastopniki: sprva D. Neumann D. El Khoury, zastopnika, nato J. Arnould, D. Neumann in D. El Khoury, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Europola, da se pogodba tožeče stranke ne podaljša za nedoločen čas in naložitev Europolu, da plača razliko med osebnimi prejemki, do katerih bi bila upravičena, če bi bila še naprej zaposlena pri Europolu, in vsemi drugimi nadomestili, ki jih je dejansko prejela.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

G. Maynard nosi svoje stroške ter se ji naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil Evropski policijski urad.


(1)  UL C 379, 8.12.2012, str. 36.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/69


Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Molina Solano proti Europolu

(Zadeva F-66/13) (1)

((Javni uslužbenci - Osebje Europola - Konvencija o Europolu - Kadrovski predpisi za zaposlene v Europolu - Sklep 2009/371/PNZ - Uporaba PZDU za uslužbence Europola - Nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi začasnega uslužbenca za določen čas - Zavrnitev, da se začasnemu uslužbencu ponudi pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas))

2014/C 253/97

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Beatriz Molina Solano (Haag, Nizozemska) (zastopnik: J.-J. Ghosez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (zastopnik: sprva J. Arnould in D. Neumann, zastopnika, nato J. Arnould, D. Neumann in D. El Khoury, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnost odločbe o nepodaljšanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas tožeči stranki

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

B. Molina Solano nosi svoje stroške in stroške Evropskega policijskega urada.


(1)  UL C 274, 21.9.2013, str. 30.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/70


Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 25. junija 2014 – Rihn proti Europolu

(Zadeva F-67/13) (1)

((Javni uslužbenci - Osebje Europola - Konvencija o Europolu - Kadrovski predpisi Europola - Sklep Sveta 2001/886/PNZ - Uporaba PZDU za uslužbence Europola - Nepodaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca o zaposlitvi za določen čas - Zavrnitev dodelitve začasnemu uslužbencu pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas))

2014/C 253/98

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Philippe Rihn (La Hay, Nizozemska) (zastopnik: J.-J. Ghosez, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (zastopniki: sprva J. Arnould in D. Neumann, zastopnika, nato J. Arnould, D. Neumann in D. El Khoury, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o nepodaljšanju pogodbe tožeče stranke o zaposlitvi za določen čas

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

P. Rihn nosi svoje stroške in se mu naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil Evropski policijski urad.


(1)  UL C 274, 21.9.2013, str. 31.


4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/70


Tožba, vložena 18. junija 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-56/14)

2014/C 253/99

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti dveh predlogov izračuna v zvezi s prenosom pokojninskih pravic tožeče stranke v pokojninski sistem Evropske unije, pri katerih so bile upoštevane nove splošne določbe za izvajanje (SDI) členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike.

Predloga tožeče stranke

Razglasitev ničnosti sklepov z dne 20. septembra 2013 o dveh predlogih izračuna pokojninske dobe, ki jo je treba upoštevati v pokojninskem sistemu institucij Evropske unije v zvezi z zahtevo št. 1 A112-BE-ONP in zahtevo št. 2 BE-CPIE-1 (prejšnji sklic), potrjenih s sklepom o zavrnitvi, ki ga je izdal organ za imenovanja (OPI), posredovanim 20. marca 2014;

Naložitev plačila stroškov Komisiji.