ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 207A

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
3. julij 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

2014/C 207A/01

Razpis javnih natečajev — EPSO/AD/284/14 – Prevajalci za nemški jezik (DE) — EPSO/AD/285/14 – Prevajalci za grški jezik (EL) — EPSO/AD/286/14 – Prevajalci za španski jezik (ES) — EPSO/AD/287/14 – Prevajalci za švedski jezik (SV)

1

 

2014/C 207A/02

Pregled Natečajev UL C A

8

SL

 


V Objave

UPRAVNI POSTOPKI

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

3.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 207/1


RAZPIS JAVNIH NATEČAJEV

EPSO/AD/284/14 – PREVAJALCI ZA NEMŠKI JEZIK (DE)

EPSO/AD/285/14 – PREVAJALCI ZA GRŠKI JEZIK (EL)

EPSO/AD/286/14 – PREVAJALCI ZA ŠPANSKI JEZIK (ES)

EPSO/AD/287/14 – PREVAJALCI ZA ŠVEDSKI JEZIK (SV)

2014/C 207 A/01

 

Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira javne natečaje, s katerimi bo na podlagi preverjanj sestavil rezervne sezname kandidatov za delovna mesta prevajalcev (1) (AD 5).

Namen teh natečajev je sestaviti rezervne sezname kandidatov za zapolnitev prostih delovnih mest uradnikov v institucijah Evropske unije.

Kandidati morajo pred prijavo obvezno prebrati Splošna pravila za javne natečaje, ki so objavljena v Uradnem listu Evropske unije C 60 A z dne 1. marca 2014 in na spletišču urada EPSO.

Ta dokument je sestavni del besedila natečaja ter vsebuje pravila v zvezi z natečajnim postopkom in pogoji za prijavo.

KAZALO

I.

SPLOŠNO

II.

OPIS NALOG

III.

SPREJEMNI POGOJI

IV.

PRISTOPNI TESTI

V.

PRESKUSI PREVAJANJA

VI.

OCENJEVALNI CENTER

VII.

REZERVNI SEZNAMI

VIII.

PRIJAVA

I.   SPLOŠNO

1.

Število uspešnih kandidatov

 

Možnost 1

Možnost 2

EPSO/AD/284/14 – DE

41

16

EPSO/AD/285/14 – EL

46

9

EPSO/AD/286/14 – ES

44

4

EPSO/AD/287/14 – SV

21

13

2.

Opombe

Pri vsakem od teh natečajev sta dve možnosti. Kandidati se lahko prijavijo samo na enega od natečajev in izberejo samo eno možnost.

Kandidati možnost izberejo ob elektronski prijavi. Ko prijavo potrdijo, izbire ne morejo več spremeniti.

Natečaji so namenjeni kandidatom z odličnim pisnim in ustnim znanjem  (2) jezika natečaja (na ravni maternega jezika ali enakovredni ravni) ter temeljitim znanjem prvega in drugega izvornega jezika. Če kandidati take ravni znanja nimajo, jim prijavo odsvetujemo.

II.   OPIS NALOG

Kariera upravnega uslužbenca z jezikovnimi ali drugimi nalogami v evropskih institucijah se začne v razredu AD 5.

Upravni uslužbenec z jezikovnimi nalogami (prevajalec) mora prispevati k uresničevanju ciljev institucije ali organa, v katerem je zaposlen, tako da v predpisanih rokih zagotavlja visokokakovostne prevode dokumentov in daje jezikovne nasvete.

Naloge upravnega uslužbenca z jezikovnimi nalogami (prevajalca) obsegajo prevajanje, revizije in terminološko raziskovanje iz najmanj dveh izvornih jezikov v glavni jezik. Pogosto kompleksna tematska področja so v glavnem politične, pravne, gospodarske, finančne, znanstvene ali tehnične narave ter se nanašajo na vsa področja dejavnosti Evropske unije. Zaradi teh nalog je treba veliko uporabljati posebna računalniška in pisarniška orodja.

III.   SPREJEMNI POGOJI

Kandidati morajo na zadnji dan roka za elektronsko prijavo izpolnjevati vse naslednje splošne in posebne pogoje:

1.

Splošni pogoji

(a)

Biti državljani države članice Evropske unije;

(b)

uživati vse državljanske pravice;

(c)

izpolnjevati vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;

(d)

predložiti ustrezna potrdila, ki dokazujejo primernost za opravljanje predvidenega dela.

2.

Posebni pogoji

2.1

Diploma

Raven izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju.

2.2

Delovne izkušnje

Delovne izkušnje niso zahtevane.

2.3

Znanje jezikov

MOŽNOST 1

 

Jezik 1

Glavni jezik

Odlično znanje jezika natečaja

Jezik 2

Prvi izvorni jezik (ki ne sme biti isti kot jezik 1)

Temeljito znanje angleščine, francoščine ali nemščine

Jezik 3

Drugi izvorni jezik (ki ne sme biti isti kot jezika 1 in 2)

Temeljito znanje angleščine, francoščine ali nemščine

MOŽNOST 2

 

Jezik 1

Glavni jezik

Odlično znanje jezika natečaja

Jezik 2

Prvi izvorni jezik (ki ne sme biti isti kot jezik 1)

Temeljito znanje angleščine, francoščine ali nemščine

Jezik 3

Drugi izvorni jezik (ki ne sme biti isti kot jezik 1 in ne sme biti angleščina, francoščina ali nemščina)

Temeljito znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije

 

V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije (veliki senat) v zadevi Italijanska republika proti Komisiji, C-566/10 P, morajo institucije Unije navesti razloge za omejitev izbire drugega jezika na tem javnem natečaju na omejeno število uradnih jezikov Unije.

 

Kandidate obveščamo, da so bile možnosti izbire drugega jezika na tem natečaju določene v skladu z interesom službe, saj morajo biti novo zaposleni uslužbenci sposobni nemudoma začeti opravljati delo ter se pri vsakdanjem delu učinkovito sporazumevati. V nasprotnem primeru bi bilo učinkovito delovanje institucij resno ogroženo.

 

Glede na dolgoletno prakso institucij Unije v zvezi z jeziki, ki se uporabljajo za notranje komuniciranje, ter ob upoštevanju potreb služb glede zunanjega komuniciranja in obravnave dokumentov so najpogosteje uporabljeni jeziki še vedno angleščina, francoščina in nemščina. Poleg tega so angleščina, francoščina in nemščina najbolj razširjeni drugi jeziki v Evropski uniji, pa tudi največ ljudi se jih uči kot drugi jezik. To potrjuje trenutne izobraževalne in strokovne standarde, po katerih se šteje, da je treba za delovno mesto v institucijah Unije obvladati vsaj enega od teh jezikov. Zato skušamo uravnotežiti interes službe in sposobnosti kandidatov ter pri tem upoštevati posebno področje tega natečaja. V tem smislu je legitimno, da se preverjanja organizirajo v teh treh jezikih. S tem skušamo zagotoviti, da kandidati ne glede na izbiro prvega uradnega jezika vsaj enega od teh treh uradnih jezikov obvladajo tako dobro, da lahko opravljajo svoje delo. Ocena posebnih kompetenc tako institucijam Unije omogoča, da v okolju, ki je podobno dejanskemu delovnemu okolju, ocenijo, ali so kandidati sposobni nemudoma začeti opravljati svoje delo.

 

Iz istih razlogov je omejena izbira jezika za komuniciranje med kandidati in institucijo ter jezika, v katerem se pripravi prijava. Prav tako ta zahteva omogoča primerjavo in preverjanje navedb kandidatov v njihovi prijavi.

 

Poleg tega morajo zaradi enake obravnave vsi kandidati, vključno s tistimi, ki enega od teh treh jezikov prijavijo kot prvi uradni jezik, nekatera preverjanja opraviti v svojem drugem jeziku, ki ga izberejo med temi tremi jeziki.

 

Zgoraj navedeno ne vpliva na poznejše jezikovno usposabljanje, katerega namen je pridobiti sposobnost opravljanja dela v tretjem jeziku v skladu s členom 45(2) kadrovskih predpisov.

IV.   PRISTOPNI TESTI

Pristopne teste organizira urad EPSO in se opravljajo na računalniku. Komisija določi stopnjo težavnosti in potrdi vsebino testov, ki jih predlaga urad EPSO.

1.

Povabilo

Na testiranje bodo povabljeni kandidati, ki bodo prijavo potrdili pravočasno (glej oddelek VIII).

Opozorilo:

1.

s potrditvijo prijave kandidati izjavljajo, da izpolnjujejo splošne in posebne pogoje iz oddelka III;

2.

za sodelovanje pri testih morajo kandidati rezervirati datum; to morajo nujno storiti v roku, o katerem bodo obveščeni prek računa EPSO.

2.

Vrsta in ocenjevanje testov

Niz testov, sestavljenih iz vprašanj izbirnega tipa, za oceno kandidatovih sposobnosti:

Test (a)

verbalnega razumevanja

ocenjevanje: 0 do 20 točk

Test (b)

numeričnega razumevanja

ocenjevanje: 0 do 10 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 4 točke

Test (c)

abstraktnega razmišljanja

ocenjevanje: 0 do 10 točk

 

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno pri testih (a) in (c) skupaj: 15 točk

Test (d)

jezikovnega razumevanja

ocenjevanje: 0 do 12 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 6 točk

Test (e)

jezikovnega razumevanja

ocenjevanje: 0 do 12 točk

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 6 točk

3.

Jezik testov

Jezik 1: testi (a), (b) in (c)

Jezik 2: test (d)

Jezik 3: test (e)

V.   PRESKUSI PREVAJANJA

1.

Povabilo na preskuse

Pri preskusih prevajanja, katerih vsebino potrdi komisija, bodo ocenjene posebne kompetence kandidatov, ki:

so zbrali najmanjše število točk za zadovoljivo oceno pri vseh pristopnih testih,

so dosegli (3) eno najvišjih skupnih ocen pri testih (a), (c), (d) in (e) ter

na podlagi navedb ob elektronski prijavi (4) izpolnjujejo splošne in posebne pogoje iz oddelka III.

Kandidate je mogoče izločiti na podlagi testa (b), vendar se točke, dosežene pri tem testu, ne prištejejo k točkam drugih testov, na podlagi katerih se določijo kandidati, ki bodo povabljeni na preskuse prevajanja.

Število kandidatov, povabljenih na preskuse prevajanja, je za posamezen natečaj in posamezno možnost približno trikratnik števila uspešnih kandidatov, določenega v tem razpisu natečajev, vendar ne višje kot štirikratnik števila uspešnih kandidatov (5). To število bo objavljeno na spletišču urada EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

Preskusi prevajanja bodo organizirani v izbirnih centrih v državah članicah.

2.

Vrsta in ocenjevanje preskusov

(f)

Preskus prevajanja iz jezika 2 v jezik 1 (z uporabo slovarjev)

Trajanje: 60 minut

(g)

Preskus prevajanja iz jezika 3 v jezik 1 (z uporabo slovarjev)

Trajanje: 60 minut

Vsak preskus prevajanja bo ocenjen z 0 do 80 točkami.

Najmanjše število točk za zadovoljivo oceno za posamezen preskus: 40 točk

Če kandidat ne zbere najmanjšega števila točk za zadovoljivo oceno pri preskusu (f), se preskus (g) ne popravlja.

VI.   OCENJEVALNI CENTER

1.

Povabilo

Na preverjanja v ocenjevalnem centru, ki bodo načeloma organizirana v Bruslju in bodo trajala en dan, bodo povabljeni kandidati, ki so zbrali najmanjše število točk za zadovoljivo oceno in dosegli eno najvišjih ocen pri preskusih prevajanja.

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalni center, je za posamezen natečaj in posamezno možnost približno dvakratnik števila uspešnih kandidatov, določenega v tem razpisu natečajev, in bo objavljeno na spletišču urada EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Ocenjevalni center

V ocenjevalnem centru bodo ocenjene splošne kompetence (6) kandidatov v njihovem prvem izvornem jeziku, in sicer na podlagi naslednjih elementov, katerih vsebino potrdi komisija:

(h)

strukturiranega razgovora

(i)

skupinske vaje

(j)

ustne predstavitve

Vsaka od splošnih kompetenc se bo testirala po spodnji predlogi:

 

Strukturirani razgovor

Skupinska vaja

Ustna predstavitev

Analitično mišljenje in reševanje problemov

 

x

x

Komunikacija

x

 

x

Kakovost in učinkovitost

x

 

x

Učenje in razvoj

x

x

 

Razporeditev in organizacija dela

 

x

x

Vzdržljivost

x

 

x

Skupinsko delo

x

x

 

Vodstvene sposobnosti

x

x

 


3.

Ocenjevanje

0 do 80 točk za splošne kompetence skupaj (10 točk na kompetenco)

najmanjše število točk za zadovoljivo oceno: 40 točk za vseh 8 splošnih kompetenc skupaj

4.

Ponderiranje

Končna ocena, ki vključuje oba preskusa prevajanja (posebne kompetence) in vse elemente iz ocenjevalnega centra (splošne kompetence), se izračuna na naslednji način:

posebne kompetence – preskusa (f) in (g): 65 % končne ocene

splošne kompetence – elementi (h), (i) in (j): 35 % končne ocene

VII.   REZERVNI SEZNAMI

1.

Vpis na rezervne sezname

Komisija vpiše na rezervni seznam imena kandidatov, ki:

so zbrali najmanjše število točk za zadovoljivo oceno ter dosegli eno najvišjih skupnih ocen pri preskusih prevajanja in elementih v ocenjevalnem centru (7)

ter na podlagi dokazil izpolnjujejo vse sprejemne pogoje.

Preverjanje se opravi po padajočem vrstnem redu uspešnosti, dokler ni doseženo število kandidatov, ki jih je mogoče vpisati na rezervni seznam in dejansko izpolnjujejo vse sprejemne pogoje.

Dokazila kandidatov pod tem pragom se ne bodo preverjala. Če se med preverjanjem ugotovi, da navedb (8) kandidatov iz njihovih elektronskih prijav ni mogoče potrditi z ustreznimi dokazili, bodo zadevni kandidati izključeni iz natečaja.

2.

Razvrstitev

Seznam se sestavi za vsak natečaj in vsako možnost po abecednem redu.

VIII.   PRIJAVA

1.

Elektronska prijava

Kandidati se prijavijo z elektronsko prijavo po postopku, navedenem na spletišču urada EPSO, natančneje v Navodilih za prijavo.

Rok (vključno s potrditvijo): 5. avgust 2014 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.

2.

Prijavna dokumentacija

Kandidati, sprejeti v ocenjevalni center, morajo predložiti popolno prijavno dokumentacijo (podpisan obrazec za elektronsko prijavo in dokazila), ko pridejo na preverjanje v ocenjevalni center (9).

Podrobnosti: glej točko 2.1.7 Splošnih pravil za javne natečaje.


(1)  V tem razpisu se vsaka navedba osebe v moškem spolu šteje tudi kot navedba osebe v ženskem spolu.

(2)  Glej skupni evropski referenčni okvir za jezike (http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr) – najnižja zahtevana stopnja za delovno mesto prevajalca: jezik 1 = C2, jezik 2 = C1, jezik 3 = C1.

(3)  Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo vsi ti kandidati povabljeni k preskusom prevajanja.

(4)  Te informacije se na podlagi dokazil preverijo pred sestavo rezervnega seznama (glej točko 1 oddelka VII in točko 2 oddelka VIII).

(5)  Ta prag se lahko izjemoma preseže, če je to nujno za razvrstitev kandidatov z enakim številom točk ali za preprečitev, da bi bili kandidati v primeru nevtralizacije oškodovani.

(6)  Te kompetence so podrobno opisane v točki 1.2 Splošnih pravil za javne natečaje.

(7)  Če bi za zadnje mesto več kandidatov doseglo enako oceno, bodo vsi ti kandidati uvrščeni na rezervne sezname.

(8)  EPSO bo preverjal navedbe o splošnih pogojih, komisija pa navedbe o posebnih pogojih.

(9)  Datum preverjanj v ocenjevalnem centru bo kandidatom pravočasno sporočen prek računa EPSO.


3.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 207/8


PREGLED NATEČAJEV UL C A

2014/C 207 A/02

Spodaj je naveden seznam UL C A, objavljenih v tekočem letu.

Če ni drugače navedeno, so bili UL objavljeni v vseh jezikovnih različicah.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

92

(DE/EN/FR)

97

 

98

 

99

 

108

 

109

 

116

 

119

 

133

 

134

 

136

 

137

(DE/EN/FR)

140

 

145

 

152

 

160

 

163

 

164

 

176

 

178

 

180

 

182

 

185

 

186

 

188

 

195

 

207